Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...54 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...57 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...57 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...58 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...59 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...87 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar...91 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...92 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...93 Oikaisuja Rättelser...94 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...95

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) DRACULA (730) OY LUNAPARK SCANDINAVIA LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 29, 30, 31 NCL(8) (111) (210) T (220) Forma (730) OY DELUX AB, Turku, Åbo, FI (511) 24

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) TV-JÄTTI (730) KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ ILTALEHTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16 (111) (210) T (220) mtx tools (730) MOTONET OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 7, 8 (111) (210) T (220) Anazol (730) AVANSOR PHARMA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 3, 5, 10 (111) (210) T (220) ISKELMÄHIMOS

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HIMOS FESTIVAL OY, Jämsä, Jämsä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 25, 38, 41 (111) (210) T (220) HIMOSKLUBI (730) TOBERMORE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25, 38, 41 (111) (210) T (220) ELEMATIC (730) ELEMATIC GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 7, 9, 19, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) ELEMATIC GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 7, 9, 19, 37, 42

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) InfoSec Compass (730) ASIANAJOTOIMISTO JUKKA KALLIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 45 (111) (210) T (220) FINNKAMPEN (730) SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 16, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) POLAR (730) PERNOD RICARD FINLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 33 (111) (210) T (220) Crest

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CREST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28 (111) (210) T (220) PALAZZO (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) HAKANIT (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 8, 21, 41, 44 (111) (210) T (220) CITI (730) CITIGROUP INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 36 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KOTIKOKKI (730) SUOMEN KODINKONETUKKU OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) LEGAL+ (730) LEXIA OY (2), Helsinki, Helsinfgors, FI (511) 9, 35, 38, 45 (111) (210) T (220) LEGAL PLUS (730) LEXIA OY (2), Helsinki, Helsinfgors, FI (511) 9, 35, 38, 45 (111) (210) T (220) PROFFICE (730) PROFFICE AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 42

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) BIOSAFE - SPECIAL LABORATORY SERVICES OY LTD, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) SCANMEC (730) LAROX OYJ, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 7, 37 (111) (210) T (220) DECO (730) JEVEN OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (511) 11 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Integral Mind Management (730) MACMENTOR OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) FINNCOLOR (730) FINNCOLOR KOMMANDIITTIYHTIÖ HIRVINEN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 2, 24, 40 (111) (210) T (220) (730) UUDENMAAN PIKAKULJETUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 5, 12, 39 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) UUDENMAAN PIKAKULJETUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 5, 12 (111) (210) T (220) KAIHDINMAAILMA (730) FP-TAMAR OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 6, 9, 11, 19, 20, 22, 24, 35 (111) (210) T (220) Olutfestivaali (730) SUOMEN MUSIIKKITAPAHTUMAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) PILVI (730) JANTUNEN, JUTTA, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 9, 24 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ESMERK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 35, 38 (111) (210) T (220) zyma (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13, 28 (111) (210) T (220) PROKI (730) KESKI-SUOMEN PROFIILI OY, Muurame, Muurame, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 6, 7, 37 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) JUST GLOW

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MIDELFART SONESSON AS, Oslo, Oslo, NO (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) ORGANIC GLOW (730) MIDELFART SONESSON AS, Oslo, Oslo, NO (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Finbow (730) FINBOW OY, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 7 (111) (210) T (220) FIROTEC (730) FIROTEC OY, Outokumpu, Outokumpu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 7, 37, 42

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) VUORISTORADAN JARRUMIEHET (730) VUORISTORADAN JARRUMIEHET RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) MB - Elämäntaidon valmentaja (730) NAMASTE OY, Vantaa, Vanda, FI (511) Numero on vapaa. -Numret är ledigt. (111) (210) T (220) SM - SKETSIT (730) PAJUNEN, PAULI KAUKO ANTERO, Kangasniemi, Kangasniemi, FI (511) 9, 35 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WESTPAK OY AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) DionePro (730) DUURI OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 17, 19 (111) (210) T (220) (730) WANHAN PORVOON FABRIIKKI OY, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grått, svart och vitt. (511) 24, 32, 35 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FORSSAN SEUDUN PUHELIN OY, Forssa, Forssa, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Sauli & Tanja (730) JUHO PUTTONEN OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) SUUNNITTELUTOIMISTO OOBU OY, Turku, Åbo, FI (511) 37

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) JOMET OY, Jokioinen, Jockis, FI (511) 7, 16 (111) (210) T (220) (730) JOMET OY, Jokioinen, Jockis, FI (511) 7, 37, 42 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KESKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 4, 6, 7, 12, 35, 37 (111) (210) T (220) (730) KESKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 4, 6, 7, 12, 35, 37 (111) (210) T (220) ICCO Liikekeskus Mikkola (730) LIIKEKESKUS CM MIKKOLAN KAUPPIASYHDISTYS RY, Pori, Björneborg, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) KIWICHA INKA -MUROT (730) ELORANTA, RITA, Espoo, Esbo, FI (511) 30, 31, 43

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SP ICE (730) SUOMEN PALKITSEMISKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Yritysharava (730) KESKI-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) MASTERLIFE (730) SAAREN-SEPPÄLÄ, IIRIS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 8, 11 (111) (210) T (220) KAIKKI JÄRJESTYY (730) MENTALWEAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PIRSSIPESU (730) FORSMAN, KIM, TOIMINIMEN FOR SALE SUOMI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3 (111) (210) T (220) STORMWIND (730) STORMWIND AB OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) CASCO (730) YIT OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 42 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JYVÄSKYLÄN KENTTÄURHEILIJAT R.Y., Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 41 (111) (210) T (220) TERVASAN (730) WEST COAST PHARMA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) CWN-DIRECT OY, Espoo, Esbo, FI (511) 3, 7, 21

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PNEUMATOR. (730) OLLINMAA, ALI PENTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37, 42 (111) (210) T (220) Askaisten Ritariolut (730) SAGAHOLDERS OY, Raisio, Reso, FI (511) 32 (111) (210) T (220) VAASAN SAARISTOLAISPALAT (730) VAASAN & VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) MCF

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MICROBE CONTROL FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 2, 5 (111) (210) T (220) KALEVALA KORU (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 14, 25, 35 (111) (210) T (220) EHM-EnergyBoxx (730) EURAN HYDRAULIIKKA JA METALLIRAKENNE OY, Eura, Eura, FI (511) 12 (111) (210) T (220) Pro-Hair Proteiini-Biotiini+ (730) NATURA MEDIA OY, Raisio, Reso, FI (511) 5 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MIDELFART SONESSON AS, Oslo, Oslo, NO (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) SmartTalk (730) SMARTPHONE SOLUTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) ecrol (730) STIFTELSEN FÖR PROJEKTFORSKNING, Turku, Åbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CT-LOGISTICS OY, Rauma, Raumo, FI (511) 39, 40 (111) (210) T (220) LEAD THINKING (730) LEHTONEN, JARMO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) SOFISTONE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 42, 45 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY SINEBRYCHOFF AB, Kerava, Kervo, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat kulta, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i guld, vitt och blått. (511) 25, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) OY SINEBRYCHOFF AB, Kerava, Kervo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 25, 32, 33 (111) (210) T (220) TiimiVitamiini

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HEURISTICA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMI-SOFFA SSF OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 20, 35 (111) (210) T (220) (730) KESKI-UUDENMAAN KEHITTÄMISKESKUS OY FORUM, Kerava, Kervo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) PPO Monikko (730) POHJANMAAN PUHELIN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 38, 42

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Flow of Learning (730) KESKI-SUOMEN LIITTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) KESTÄVÄÄ KETTERYYTTÄ (730) EMPOWER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 37, 42 (111) (210) T (220) Tuoteväylä (730) TENTMAKER OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR, Vaasa, Vasa, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 37, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) VISIBLY CLEAR (730) NEUTROGENA CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 5 (111) (210) T (220) NOROTRIL MAX (730) NORBROOK LABORATORIES LIMITED, Newry, Pohjois-Irlanti, Newry, Nordirland, GB (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AK-Safety istuinjärjestelmä (730) SUOMEN AUTO-KALVO OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 12 (111) (210) T (220) (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 14, 25, 35 (111) (210) T (220) CMBAT (730) CM AGENCY OY, Lieto, Lundo, FI (511) 9, 39 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Triomo (730) TRIOPOOL OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, Maarianhamina, Mariehamn, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja sininen. - Märket utförs i gult och blått. (511) 36 (111) (210) T (220) (730) FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA, Maarianhamina, Mariehamn, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja sininen. - Märket utförs i gult och blått. (511) 36

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA, Maarianhamina, Mariehamn, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja sininen. - Märket utförs i gult och blått. (511) 36 (111) (210) T (220) (730) FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA, Maarianhamina, Mariehamn, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja sininen. - Märket utförs i gult och blått. (511) 36 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA, Maarianhamina, Mariehamn, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja sininen. - Märket utförs i gult och blått. (511) 36 (111) (210) T (220) (730) RIIPISEN RIISTAHERKUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 25, 29, 32 (111) (210) T (220) SINUN SILMIESI TÄHDEN (730) SPECSAVERS FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Dittmar & Indrenius Kommandiittiyhtiö Kommanditbolag (511) 5, 9, 44

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) RitaRilla (730) JUNKKARINEN, RITA MARIA, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 24, 25, 28 (111) (210) T (220) MariSence (730) MARISENSE OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 10, 19, 27 (111) (210) T (220) MariPresence (730) MARISENSE OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 10, 19, 27 (111) (210) T (220) Taitokortteli

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAITO POHJOIS-KARJALA RY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KOUVOLAN MUSTE OY, Kouvola, Kouvola, FI (591) Merkin värit ovat musta, sininen, punainen ja keltainen. - Märket utförs i svart, blått, rött och gult. (511) 37, 40 (111) (210) T (220) SyncWare (730) SYNCRON TECH OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) LadySpin (730) AB LADY LINE INTERNATIONAL OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning LadyBody (730) AB LADY LINE INTERNATIONAL OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) LadyFlexi (730) AB LADY LINE INTERNATIONAL OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) LadyMove (730) AB LADY LINE INTERNATIONAL OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) LadyEasy (730) AB LADY LINE INTERNATIONAL OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Aviomiespalvelu (730) IKONEN, PETTERI, TOIMINIMEN AVIOMIESPALVELU HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) HÖLLI, JANI KRISTIAN, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) Rube (730) LUJITUSTEKNIIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 37, 41 (111) (210) T (220) MariSense

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MARISENSE OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 10, 19, 27 (111) (210) T (220) Bettie Blackheart (730) INNANEN, PETRA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) PLASTEC FINLAND OY, Vimpeli, Vimpeli, FI (511) 19, 27, 35 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VODACOM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 37, 42 (111) (210) T (220) Isännöintiverkko Oy Kiinteistön paras kaveri (730) ISÄNNÖINTIVERKKO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 37, 41 (111) (210) T (220) Tekninenkaveri - Isännöintipalvelu (730) ISÄNNÖINTIVERKKO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 37, 41 (111) (210) T (220) IV-Management Kiinteistönjohtopalvelu (730) ISÄNNÖINTIVERKKO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 37, 41 (111) (210) T (220) Talouskaveri - Isännöintipalvelu

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ISÄNNÖINTIVERKKO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 37, 41 (111) (210) T (220) Pikkukaveri - Isännöintipalvelu (730) ISÄNNÖINTIVERKKO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 37, 41 (111) (210) T (220) (730) DESTILERIAS UNIDAS. S.A., La Miel, La Miel, VE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, ruskea ja oranssi. - Märket utförs i svart, vitt, brunt och orange. (511) 33 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DESTILERIAS UNIDAS. S.A., La Miel, La Miel, VE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, punainen, harmaa ja vaaleanruskea. - Märket utförs i svart, vitt, rött, grått och ljusbrunt. (511) 33 (111) (210) T (220) (730) DESTILERIAS UNIDAS. S.A., La Miel, La Miel, VE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vihreä, harmaa ja punainen. - Märket utförs i svart, vitt, grönt, grått och rött. (511) 33

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Ville- kodit (730) HUMAN CARE NETWORK - HCN OY, Janakkala, Janakkala, FI (511) 43, 44, 45 (111) (210) T (220) PEPITE (730) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Renecom Oy (730) RENECOM OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 11, 19, 37 (111) (210) T (220) HAMMASPEIKKO

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HAMMASLÄÄKÄRIASEMA HAMMASPEIKKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 5, 10, 44 (111) (210) T (220) (730) CHEMEDA NUTRITION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, sininen, punainen, keltainen ja tummanharmaa. - Märket utförs i vitt, blått, rött, gult och mörkgrått. (511) 5, 32 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CHEMEDA NUTRITION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, musta, keltainen ja punainen. - Märket utförs i blått, vitt, svart, gult och rött. (511) 5, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) KINNULA MAHIS OY, Kinnula, Kinnula, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 24, 25 (111) (210) T (220) Tukilinja-lehti (730) PARHAATPAIKAT-INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI, PARHAATPAIKAT-TUKKU OY, Helsinki, Helsingfors, FI, RAUTAKASI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Jari Salminen (511) 16 (111) (210) T (220) GRIESHABER MAXGRIP

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALCON, INC., Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 10 (111) (210) T (220) ENRA (730) RUSTHOLLI REMONTIT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 36, 37, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) Antopranin (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Giasemin (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Pratsopanto (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Antopran (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Sammutintohtori (730) OY EUROFIRE AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 35 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI -KUNTAYHTYMÄ, Lahti, Lahtis, FI, LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat musta ja oranssi. - Märket utförs i svart och orange. (511) 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KANTOLAN KORTTI TUOTE OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 16, 21, 25 (111) (210) T (220) BAUSCH & LOMB MILLENNIUM (730) BAUSCH & LOMB INCORPORATED, New York, New York, US (740) Kolster Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220) BLIXX (730) NIDAR AS, Trondheim, Trondheim, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 30

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) VIIKKO SAUNA (730) PIHLAJAMÄKI, KARI TAPIO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 21, 32, 33 (111) (210) T (220) SKIFI (730) TOP-SPORT OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 28 (111) (210) T (220) (730) ESSECRAFT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen, punainen, harmaa, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, gult, rött, grått, svart och vitt. (511) 43

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) IDEOR (730) KEKSINTÖSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) LIDEA (730) KEKSINTÖSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) HELECO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 11, 20, 24, 25 (111) (210) T (220) EcoBoxx (730) EURAN HYDRAULIIKKA JA METALLIRAKENNE OY, Eura, Eura, FI (511) 12 (111) (210) T (220) PD6 (730) TEKNILLINEN KORKEAKOULU, Espoo, Esbo, FI (740) Kristiina Heiniemi-Pulkkinen (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OTAFOKUS (730) TEKNILLINEN KORKEAKOULU, Espoo, Esbo, FI (740) Kristiina Heiniemi-Pulkkinen (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TV5 FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 35, 38 (111) (210) T (220) (730) UNITULI OY, Närpiö, Närpes, FI (511) 20 (111) (210) T (220) Paikkatietoikkuna

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 ASB801 2 Varastovalikoima Ohjauskaapeli Y-JZ, Y-JB, Y-OZ OHJAUSKAAPELI Y-OZ mustat numeroidut johtimet ilman KEVIä AMK606 0405219 OHJAUSKAAPELI Y-OZ

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija O 1 67 45 41 Yrityskiinnitysmerkinnat.txt https ://tietopalvel ut. kauppalehti.f i/ 1 /yritykset/yrityshaku/'.. YRITYSKI I N N ITYSM ERKI N NAT Yritys- ja yhteisötunnus: 0167454-1 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot