Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua lapsen tapaamisoikeuden taytantoonpanoa koskevassa asiassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua lapsen tapaamisoikeuden taytantoonpanoa koskevassa asiassa."

Transkriptio

1 EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA Helsinki Dnro 4086/4/12 Jyrki Risku Walterintie Hyvinkaa Viite: Kirjeenne VASTAUS Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua lapsen tapaamisoikeuden taytantoonpanoa koskevassa asiassa. Kirjeenne mukaan asiassa puheenjohtajana toiminut karajatuomari Elina Haapasalo oli ylittanyt valtuutensa ohittaen tosiasiat, ihmisoikeudet, perusoikeudet, useat lainkohdat ja kasitellyn asian olennaisen nayton ja todisteet. Kasityksenne mukaan taytantoonpanohakemuksenne hylkaaminen oli perustunut Haapasalon arvioon vanhempien riitaisuudesta. Katsoitte, etta taytantoonpanoasian osapuolet voidaan aina arvioida riitaisiksi ja nain perustelu tarkoitti sita, etta tallaiset hakemukset voidaan hylata aina. Vaaditte, etta Haapasalo asetetaan syytteeseen virkarikoksesta ja hanen aiheuttamista karsimyksista ja vahingoista maaritellaan hyvitykset. Perustelitte arvosteluanne kantelukirjeesta tarkemmin ilmenevasti ja tuoden esiin muun muassa seuraavaa. Kirjeenne mukaan Haapasalo ei ollut kasitellyt paatoksessa lainkaan erasta asiassa esitettya merkittavaa todistetta. Kuitenkin Haapasalo oli tulkinnut lapsenne kertomaa tavalla, joka ei vastannut tuon kiistattomana pitamanne todisteen osoittamaa. Asiassa esitetyista kymmenesta todisteesta Haapasalo oli paatoksessa kasitellyt vain yhta ja senkin todistusteema oli sivuutettu ja tuomari oli itse kehitellyt tilalle "epamaaraisen kiistanalaisen vaittaman". Kirjeenne mukaan Haapasalon todisteesta tekemaa virheellisena pitamaanne paatelmaa ei ollut todisteen yhteydessa kasitelty oikeudenkaynnissa. Kirjeenne mukaan Haapasalo oli myos estanyt lahestymiskieltoasian syiden selvit- Osoite: Eduskunta Puhelin: (09) 4321 Telefax: (09) Sahkoposti: Internet:

2 2 telyn. Edelleen kerroitte, etta Haapasalo oli jattanyt paatoksessa kokonaan kasittelematta taytantoonpanosovittelusta laaditut dokumentit, eika ollut perustellut ristiriitaa sovittelijoiden suosituksen ja oman paatoksensa valilla. Arvostelitte Haapasalon asiassa tekemia johtopaatoksia. Katsoitte, ettei han ollut ottanut huomioon "tiedossa ollutta taydellista lapsen eristamista toisesta vanhemmastaan ja siten todennakoista manipulointia millaan tavalla". Totesitte, etta taytantoonpanoprosessia tulisi johtaa kiireellisena alusta loppuun. Tahan liittyen kerroitte, etta lapsenne aiti ei ollut itse saapunut istuntoon , jonka vuoksi Haapasalo oli todennut, ettei paakasittelya voitu toimittaa. Epailitte, etta asiasta oli sovittu vain toisen osapuolen kanssa. Tuossa istunnossa olitte yrittanyt selvittaa mahdollisuutta lapsen joululahjan toimittamiseen ja lapsen yhteystietoihin. Kerroitte, etta Haapasalo ei ollut kehottanut aidin asianajajaa edistamaan naita pyrkimyksia. Kerroitte, etta paatoksessa ei ollut ollut valitusosoitusta oikeudenkayntikulujen osalta. Mielestanne tama kuvasi paatoksen mielivaltaa. Kirjeenne mukaan Haapasalo oli sahkopostitse ilmoittanut valitusoikeudesta, jonka ilmoituksen mukaan valitusaikaa olisi ollut saakka. Taman jalkeen Haapasalo oli uudessa sahkopostiviestissa korjannut ilmoitustaan, selittaen tarkoittaneensa tyytymattomyyden ilmoituksen aikaa ja ilmoittanut, etta valitusaika oli normaali 30 paivaa. Viesteista ei ollut nahtavissa, miten ne oli viestitetty vastapuolellenne. Mielestanne tallainen viestinta lisasi epailyksia siita, etta tuomari laiminlyo osapuolten tasapuolisen kohtelun. Piditte ihmis- ja perusoikeuksien vastaisena sita, etta paatoksesta, jolla taytantoonpanohakemus on lapsen edun perusteella hylatty, ei voi valittaa seuraavaan oikeusasteeseen. Odotitte oikeusasiamiehen ottavan kantaa siihen, miten kirjeessanne kerrotut EIS 8 artiklan ja lapsen oikeuksien yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaiset Suomen valtion velvoitteet kohdallanne toteutuvat. Viela esititte, etta ensisijaisena pyrkimyksenanne ei ole prosessoida omaa juttuanne uudelleen. Ilmoittamanne mukaan pyrkimyksenanne on saattaa suurta paatantavaltaa vaarin kayttava virkamies vastuuseen paatoksistaan, ettei monien alaikaisten lasten tarvitsisi jatkossa karsia virkamiehen virheista niin kuin oma lapsenne oli joutunut karsimaan. Olette tiedustellut asian kasittelyvaihetta Asian esittelija on vastannut tiedusteluunne Asianne esiteltiin oikeusasiamies Petri Jaaskelaiselle. Hanen pyynnostaan ilmoitan seuraavan.

3 3 Olette asian kasittelyvaihetta koskevassa tiedustelussanne ihmetellyt, etta asian esittelijaksi oli nimetty allekirjoittanut esittelija, joka oli toiminut edellisenkin kanteluasianne esittelijana ja jota ratkaisua olitte kritisoinut. Oikeusasiamies totesi, etta yksin kantelijan tyytymattomyys aikaisemmin saamaansa ratkaisuun ei tee asian esittelijasta esteellista. Oikeusasiamies katsoi, ettei asiassa ole ilmennyt sellaisia perusteita, joiden nojalla asian esittelija olisi esteellinen kasittelemaan asioitanne. Suomen perustuslain 3 :n 3 momentin mukaan tuomiovaltaa Suomessa kayttavat riippumattomat tuomioistuimet, ylimpina tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Oikeusasiamiehen tulee puolestaan perustuslain 109 :n 1 momentin mukaan valvoa, etta muun muassa tuomioistuimet noudattavat lakia ja tayttavat velvollisuutensa. Oikeusasiamies ei voi puuttua siihen, miten tuomioistuin on kayttanyt sille lain mukaan kuuluvaa harkintavaltaa, jollei tuota harkintavaltaa ole ylitetty tai kaytetty vaarin. Oikeusasiamies ei lahtokohtaisesti siten voi ottaa kantaa riippumattoman tuomioistuimen paatoksen asiasisaltoon. Tuomioistuimiin kohdistuvassa laillisuusvalvonnassa onkin kysymys ennen muuta menettelyllisten oikeusturvatakeiden valvonnasta. Eduskunnan oikeusasiamiehesta annetun lain mukaan oikeusasiamies voi kiinnittaa valvottavan, siis myos tuomioistuimen, huomiota perus-ja ihmisoikeuksien toteutumista edistaviin nakokohtiin. Oikeusasiamiehen valvonnan piiriin kuuluvat tyypillisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja Suomen perustuslain 21 :n tarkoittamat oikeudenmukaisen oikeudenkaynnin ja hyvan hallinnon takeet, kuten oikeus saada asiansa kasitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytysta, kasittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu paatos ja hakea muutosta. Kirjeessanne on kysymys lapsen tapaarrlisoikeuden taytantoonpanoa koskevasta asiasta. Tallaisen asian kasittelyyn tuomioistuimessa sovelletaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan paatoksen taytantoonpanosta annettua lakia ja mainitun lain 10 :n nojalla, mita hakemusasiasta saadetaan. Lisaksi asian tuomioistuinkasittelyyn vaikuttaa asian luonne. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan paatoksen taytantoonpanosta annettua lakia koskevissa esitoissa taytantoonpanoasian on katsottu olevan luonteeltaan indispositiivinen riita-asia, jonka kasittelyssa noudatetaan virallisperiaatetta. Esitoissa todetun mukaan tama merkitsee sita, etta oikeuden on viran puolesta huolehdittava muun muassa lapsen edun toteutumisesta. Tuomioistuin ei ole indispositiivista asiaa ratkaistessaan sidottu asianosaisten nakemyksiin eika asianosaisten vaatimuksilla ja myontamisilla ole samaa merkitysta kuin riita-asioissa yleensa. (LaVM 7/1996 vp ja Markku Helin - Tuula Linna - Matti Rintala: Huolto- ja tapaamispaatoksen taytantoonpano, 1997, s )

4 4 Asianne on tullut karajaoikeudessa vireille Karajaoikeus on tehnyt paatoksen sovittelijan maaraamisesta ja samalla maarannyt, etta sovittelijankertomus on annettava karajaoikeudelle viimeistaan Kertomus on saapunut karajaoikeudelle Taman jalkeen asiassa on toimitettu jatkettu valmistelu seka jatkettu valmistelu ja paakasittely Paakasittelyssa on esitetty karajaoikeuden paatoksesta ilmenevat kirjalliset todisteet ja henkilotodistelu, joka on kasittanyt Teidan ja lapsen aidin kuulemisen. Karajaoikeus on paakasittelyn ulkopuolella kuullut lastanne Lapsen kuuleminen on tapahtunut karajatuomarin ja lapsen kahdenkeskisessa tilaisuudessa. Paatoksen karajaoikeus on antanut Kirjeessanne on pitkalti kysymys nayton arvioinnista ja myos ratkaisun perustelemisesta. Nayton arviointi kuuluu riippumattomalle tuomioistuimelle. Teidan asiassanne Helsingin karajaoikeus on arvioinut sille esitettya nayttoa riippumattomalle tuomioistuimelle kuuluvan harkintavallan nojalla. Ottaen huomioon oikeudenkaynnin suullisuus- ja valittomyysperiaatteet oikeusasiamiehen mahdollisuudet ryhtya kirjallisessa kantelumenettelyssa uudelleen arvioimaan asiassa esitettya nayttoa tai sen uskottavuutta ovat varsin rajalliset. Paatoksen perustelemista koskevan arvostelunne osalta oikeusasiamies totesi, etta ratkaisuperusteita laatiessaan ja erityisesti nayttokysymyksia perustellessaan tuomioistuimilla on laaja harkintavalta. Kirjeenne mukaan siina kertomanne "Farssi oikeudenkayntikuluista" kuvasi osaltaan karajaoikeuden paatoksen mielivaltaa. Kirjeenne perusteella Teille toimitetussa paatoksessa ei ollut ilmoitettu muutoksenhakuohjeita oikeudenkayntikulujen osalta. Edelleen kirjeenne perusteella karajatuomari Haapasalo oli ilmoittanut Teille valitusoikeudestanne nailta osin ja viela vastauksessaan tyytymattomyyden ilmoitukseenne korjannut edellisessa ilmoituksessa ilmoittamaansa. Olette valittanut karajaoikeuden oikeudenkayntikulujen korvaamista koskevasta ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus on myontanyt Teille jatkokasittelyluvan ja ratkaissut valitusasianne Nain ollen, vaikka karajaoikeuden paatoksen muutoksenhakuohjaus olisi kertomallanne tavoin ollut puutteellinen, karajatuomari on ilmoittanut Teille muutoksenhakuohjeet riittavan ajoissa, etta olette ehtinyt hakea ratkaisuun muutosta. Kertomastanne puutteesta paatoksen muutoksenhakuohjeissa ei siten ole aiheutunut Teille oikeudenmenetysta. Oikeusasiamies katsoi, etta asiassa ei ole kertomanne puutteen johdosta aihetta ryhtya toimenpiteisiin.

5 5 Oikeusasiamies katsoi, etta kantelunne perusteella ei ole ilmennyt aihetta epailla, etta karajaoikeus olisi paatoksen perusteluiden kirjoittamisessa tai muutoin ollut asiassanne puolueellinen tai olisi muutoinkaan ylittanyt sille asiassa kuuluvan harkintavallan tai kayttanyt sita vaarin. Piditte perus- ja ihmisoikeuksien vastaisena sita, etta taytantoonpanohakemuksen hylkaavasta paatoksesta ei saa valittaa. Asiasta on saadetty lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan paatoksen taytantoonpanosta annetun lain 30 :ssa. Sen 1 momentin 2 kohdan mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta paatokseen, jolla hakemus on 14 :n nojalla hylatty. Mainitun 14 :n mukaan karajaoikeuden on hylattava hakemus, jos taytantoonpano olosuhteiden muuttumisen tai muun syyn vuoksi on selvasti lapsen edun vastaista. Arvostelitte lakia koskevassa hallituksen esityksessa esitettya oikeusturvakeinoa eli uuden huoltajuusprosessin kaynnistamista. Hallituksen esityksessa on asiasta esitetty muun muassa seuraavaa: "Huoltajalla, jonka taytantoonpanohakemus on hylatty, on kuitenkin oikeudellinen intressi saada asia uudelleen tuomioistuimen kasiteltavaksi. Huoltaja (hakija) voi ehdotuksen 14 :n 4 momentin nojalla panna vireille huolto- ja tapaamisoikeuslain mukaisesti lapsen huoltoa koskevan asian. Huoltajan kaytossa on nain ollen tehokas oikeusturvakeino, koska lapsen huollosta voidaan aikaisemman paatoksen lain- tai oikeusvoiman estamatta antaa uusi paatos. Jos huoltaja huolto- ja tapaamisoikeuslain mukaisesti panee vireille lapsen huoltoa koskevan asian, tuomioistuimen uusi aikaisempaa vastaava lapsen huollosta antama paatos palauttaa paatoksen taytantoonpanokelpoisuuden". (HE 96/1995 vp.) Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtavana on perustuslain 109 :n 1 momentin mukaan valvoa, etta tuomioistuimet ja muut viranomaiset seka virkamiehet, julkisyhteisdn tyontekijat ja muutkin julkista tehtavaa hoitaessaan noudattavat lakia ja tayttavat velvollisuutensa. Eduskunnan oikeusasiamiehesta annetun lain 2 :n mukaan oikeusasiamiehelle voi kannella jokainen, joka katsoo valvottavan tehtavaansa hoitaessaan menetelleen lainvastaisesti tai jattaneen tayttamatta velvollisuutensa. Saman lain 4 :n mukaan oikeusasiamies voi ottaa laillisuusvalvontaansa kuuluvan asian kasiteltavakseen myos omasta aloitteesta. Lainsaadantovalta kuuluu sen sijaan eduskunnalle, eika oikeusasiamies voi puuttua eduskunnan lainsaadantotoimintaan ja sen taustalla olevaan yhteiskuntapoliittiseen paatoksentekoon. Oikeusasiamies voi kuitenkin viimeksi mainitun lain 11 :n mukaan kiinnittaa valtioneuvoston tai muun lainsaadanndn valmistelusta vastaavan toimielimen huomiota saannoksissa tai maarayksissa havaitsemiinsa puutteisiin ja tehda esityksia niiden korjaamiseksi. Oikeusasiamies katsoi, etta hanella ei ole aihetta ryhtya kirjeenne johdosta eduskunnan oikeusasiamiehesta annetun lain 11 :ssa tarkoitettuihln toimenpiteisiin.

6 Aslaa ratkaistessaan oikeusasiamiehella oli kaytettavissaan kopiot Helsingin hovioikeuden asiakirjavihosta dnro S 12/654 ja Helsingin hovioikeuden paatoksesta nro Oikeusasiamiehensihteeri

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.10.2013 Dnro OKV/561/1/2012 1/9 ASIA Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä.

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä. PÄÄTÖS 20.11.2012 Dnro OKV/449/1/2011 Mika Telilä Jäkälä-Äytsi 99885 LEMMENJOKI 1/13 ASIA Ministerin menettely KANTELU Mika Telilä pyytää 31.3.2011 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa puuttumaan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa 20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus. Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla

Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla Olli Haapanen Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla 1. Johdanto 1.1. Yleisiä lähtökohtia tuomion perustelemisesta Tuomion perusteleminen on runsaasti

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin.

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1461-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 15.12.2014 10/2014 Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa

Lisätiedot