Integrated Stereo Amplifier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Integrated Stereo Amplifier"

Transkriptio

1 (1) Integrated Stereo Amplifier Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI TA-FA1200ES Sony Corporation 2006 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væske, eksempelvis vaser, på apparatet. Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages ud af vægstikket, hvis der opstår problemer. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. Til kunder i Europa Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. 2 DK

3 Om denne manual Anvisningerne i denne manual vedrører model TA- FA1200ES. Tjek modelnummeret. Det forefindes i nederste højre hjørne på frontpanelet. Anvisningerne i denne manual beskriver knapperne på den medfølgende fjernbetjening. Knapperne på forstærkeren kan også bruges, hvis de har de samme betegnelser som på fjernbetjeningen eller nogen, der ligner. Denne modtager indeholder Dolby* Digital og DTS**. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** "DTS" og "DTS 2.0" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. Indholdsfortegnelse Forstærkertilslutning Udpakning...4 Højttalertilslutning...4 Bi-wiring-tilslutning...6 Tilslutning til komponenter med analog ind- og udgangsstik...7 Tilslutning af komponenter med digital ind- og udgangsstik...8 Tilslutning af netledning...9 Fjernbetjening, batterier...9 Forstærkerens indretning og funktioner Frontpanel...10 Bagpanel...11 Fjernbetjening...12 DK Indstilling Autokalibrering (AUTO CALIBRATION)...13 Forstærkerindstillinger...17 Lagerrydning...18 Supplerende anvisninger Forsigtighedsregler...19 Fejlfinding...20 Specifikationer...22 Indeks DK

4 Forstærkertilslutning Udpakning Se efter, at kassens indhold er komplet: Brugsanvisning (nærværende hæfte) Optimeringsmikrofon type ECM-AC1 (1) Netledning (1) Fjernbetjening type RM-AAU010 (1) Batterier type R6 (størrelse AA) (2) I tilfælde af mangler skal man henvende sig til nærmeste Sony-forhandler desangående. Der følger hverken audio-, digital- eller højttalerledninger med forstærkeren; de skal anskaffes særskilt. Bemærkninger ang. tilslutning Sluk for strømmen til alle komponenter, inden der foretages tilslutning. Vent med at sætte netledningen i, til alle øvrige tilslutninger er på plads. Sørg for at sætte alle stik ordentligt i, så der ikke bliver brummen og støj. Højttalertilslutning Forbind højttalerne til forstærkeren. Højttalerne skal forbindes med passende type højttalerledninger (medfølger ikke) til højttalerstikkene. Højttalerledning (medfølger ikke) Bemærkninger ang. højttalertilslutning Venstre højttaler skal tilsluttes i SPEAKERS L-stikket og højre i SPEAKERS R-stikket. Højttalerledninger skal forbindes med korrekt polaritet (dvs. plus (+) til plus (+) og minus (-) til minus (-)). Læg mærke til farvekodning eller mærkning på dem vedr. tilslutning til plus (+) eller minus (-), så vil De altid være sikker på at tilslutte korrekt uden at bytte om på plus eller minus. 4 DK

5 Indstilling af højttalerimpedans Husk at slukke for strømmen, inden De stiller på IMPEDANCE SELECTORknappen. Tilslutter man højttalere med nominel impedans på 8 ohm, skal IMPEDANCE SELECTOR-knappen stilles på "8Ω". Og tilslutter man anden type højttaler, skal den stilles på "4Ω". Tilslutter man højttalere i både SPEAKERS A- og B-stikkene, tilsluttes højttalerne med nominel impedans på enten 8 ohm eller derover. Og tilsluttes højttalere med enten 16 ohm impedans eller derover i både stik "A" og "B": Skal IMPEDANCE SELECTOR-knappen stilles på "8Ω". Tilsluttes anden type højttalere på anden måde: Skal IMPEDANCE SELECTOR-knappen stilles på "4Ω". Kender man ikke de givne højttaleres impedans, skal man slå op i brugsanvisningen til højttalerne. (Impedansen står også bag på de fleste højttalere). Forstærkertilslutning SPEAKERS B-stik* IMPEDANCE SELECTOR Højttaler A (højre) Højttaler A (venstre) * Hvis man har ekstra højttalersæt, skal de tilsluttes i SPEAKERS B-stikkene. Man stiller om mellem højttalersæt på SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/ A+B) på frontpanelet (side 11). 5 DK

6 Bi-wiring-tilslutning Man kan få en bi-wiring tilslutning ved at forbinde både til SPEAKERS A- og B- stikkene. Hertil skal SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/A+B) stilles på A+B (side 11). Højttalertilslutning Højttaler (højre) Højttaler (venstre) Hi Lo Hi Lo Forbind enten Lo- eller Hi-stikkene på højttalerne til SPEAKERS A-stikkene og Hieller Lo-stikkene til SPEAKERS B-stikkene på forstærkeren. Men sørg for at tage metalskoene på Hi- og Lo-stikkene på højttalerne af, ellers kan forstærkeren ske ikke at virke ordentligt. Bemærk Man skal indstille på bi-wiring-tilslutning, inden man benytter automatisk indstillingsfunktion. 6 DK

7 Tilslutning til komponenter med analog ind- og udgangsstik Man kan slutte komponenter med analog audiostik, såsom Super Audio cd-afspillere, cd-afspillere osv., til denne type forstærker. Man skal bruge særlige audioledninger (medfølger ikke) hertil. Sæt det hvide stik i L-indgangen og det røde i R-indgangen. Audioledning (medfølger ikke) Forstærkertilslutning Pladespiller Super Audio cdafspiller, cd-afspiller, videomaskine Båndoptager Bemærk Hvis pladespilleren har jordledning, skal den tilsluttes (U) SIGNAL GND-stikket. 7 DK

8 Tilslutning af komponenter med digital ind- og udgangsstik Tilslutning til COAXIAL-stik Komponenter med digitalt koaksialudgangsstik kan tilsluttes denne model forstærker. Komponenter skal tilsluttes koaksialstikkene (DIGITAL 1-3) med koaksialdigitalledninger (medfølger ikke). Koaksialdigitalledning (medfølger ikke) Tilslutning til OPTICAL-stik Komponenter med optiske digitaludgangsstik kan tilsluttes denne forstærker. Man skal bruge særlige optiske digitalledninger (medfølger ikke) hertil (DIGITAL 4). Optiske digitalstik skal stikkes lige i, så langt at de går på plads og giver et klik. Optisk digitalledning (medfølger ikke) MD-afspiller, DAT-afspiller, satellitmodtager (går kun i IN-stikket) Super Audio cd-afspiller, cd-afspiller, dvd-afspiller eller dvd-optager Bemærk Når man indstiller på enten DIGITAL 1, 2 eller 3, får man signalet i DIGITAL 4 OUT-stikket. Og indstiller man på enten DIGITAL 4 eller analog indgang, får man ikke signalet i DIGITAL 4 OUTstikket. Tip Alle digitalaudiostik passer både til samplingsfrekvenserne på 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz. 8 DK

9 Tilslutning af netledning Sæt netledningen i AC IN-stikket på forstærkeren først, og derpå i stikkontakten. Du kan tilslutte din komponents netledning til forstærkerens AC OUTLET-stik. AC IN-stik (netstik) AC OUTLET-stik (net, udgangsstik)* Fjernbetjening, batterier Sæt 2 stk. type R6 (størrelse AA) i RM- AAU010 fjernbetjeningen. Sørg altid for at sætte batterier i, så de vender rigtigt. Forstærkertilslutning RM-AAU010 * Form, bentype og antal netudgangsstik beror på indkøbsland. ** Netledning (medfølger) til stikkontakt ** Der vil være et mellemrum på flere millimeter mellem stikket og bagsiden, selv når netledningen sættes helt ind. Ledningen skal sættes i på denne måde. Dette er ikke nogen fejlfunktion. Bemærkninger AC OUTLET-stikket eller -stikkene (netstrømsudgangen(e)) bag på forstærkeren går via afbryderen, dvs. der er kun strøm på evt. tilsluttede komponenter, når forstærkeren er tændt. Sørg altid for, at evt. tilsluttede komponenters elforbrug i AC OUTLET-stikket eller -stikkene tilsammen ikke er højere end den watt-kapacitet, der står på bagpanelet. Man må aldrig sætte elapparatur med højt watt-forbrug, såsom strygejern, blæsere, fjernsynsapparater osv., i disse stik, da det kan foranledige funktionsfejl. Bemærkninger Man bør aldrig lade fjernbetjeningen ligge på meget varme eller fugtige steder. Man bør aldrig kombinere nye og brugte batterier. Andre batterityper bør aldrig kombineres med manganbatterier. Cellen på fjernbetjeningen bør aldrig udsættes for direkte sollys eller anden lyskilde, da det kan resultere i fejl. Batterierne bør altid tages ud, hvis fjernbetjeningen skal ligge ubrugt hen i længere tid, så den ikke tager skade ved evt. batterilækage og -tæring. Tip Batterierne skal skiftes, hvis fjernbetjeningen ikke kan styre forstærkeren. 9 DK

10 Forstærkerens indretning og funktioner Frontpanel Betegnelse A POWER B AUTO CAL MIC-stik C TONE BASS/TREBLE D Fjernbetjeningsfotocelle E Display Funktion Man tænder og slukker forstærkeren ved at trykke på afbryderen. Til tilslutning af medfølgende optimeringsmikrofon til Auto Calibration, automatisk indstilling (side 13). Knapper til regulering af hhv. bas (BASS) og diskant i området (TREBLE) 10 db db. Registrerer signaler fra fjernbetjeningen. Her vises enten listen over komponentudvalget eller status for den aktuelt indstillede komponent. Betegnelse F DIRECT G MUTING H PHONES-stik Funktion Man kan omgå klangfarveregulering (TONE) og få bedre lydkvalitet ved at trykke på denne knap. Bemærk Slå DIRECT-funktionen til (ON) til afspilning af disketter i DTS 96/24-format. DTS-signaler bliver afspillet ved 48 khz, når DIRECTfunktionen er slået fra (OFF). Man slår lyden fra, men uden at stoppe afspilning ved tryk på denne knap. Hovedtelefonstik. Bemærk Når hovedtelefonerne er sat i, afspilles DTS 96/24-signalet ved DTS 48 khz. 10 DK

11 Betegnelse I SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) J INPUT SELECTOR Bagpanel Funktion Knap til omstilling mellem OFF (slukket), A-, B- og A+Bhøjttalersæt. Knap til indstilling af afspilningskomponent. Betegnelse K VOLUME Funktion Knap til regulering af lydstyrken i højttalerne. Niveauet kan justeres i området db db. Forstærkerens indretning og funktioner A AUDIO INPUT/OUTPUT-stik L AUDIO IN/ (venstre) OUT-stik R (højre) Stik til tilslutning af Super Audio cdafspiller, båndoptager, MDog DAT-afspiller osv. (side 7). B DIGITAL INPUT/OUTPUT-stik COAXIAL INstik OPTICAL IN/ OUT-stik Stik til tilslutning af dvd-afspillere, Super Audio cd-afspillere osv. Lydkvaliteten bliver bedre via COAXIAL-stikkene (side 8). C SPEAKERS-stik D IMPEDANCE SELECTOR Stik til højttalertilslutning (side 4). Knap til impedansindstilling til de aktuelt tilsluttede højttalere (side 5). 11 DK

12 Fjernbetjening RM-AAU010 Betegnelse A?/1 (tændt/ standby) B U/u/I/i ENTER Funktion Man tænder og slukker forstærkeren ved at trykke på afbryderen. Når man har trykket på MENUtasten (9), skal man indstille ved at trykke på tasten U/u, I eller i, hvorefter man indsætter indstillingen ved at trykke på ENTER-tasten (side 17). Betegnelse C Komponenttaster D BALANCE L/R E BASS/ TREBLE +/ Man indstiller afspilningskomponent ved at trykke på en af disse taster. Man tænder samtidig forstærkeren, når man trykker på komponenttasterne. Man regulerer styrkebalancen mellem højre og venstre højttalere ved at trykke på disse taster. Såvel højre som venstre kan reguleres i området 0 db db. Udgangsindstillingen er 0 db (midterstilling). Man regulerer bassen (BASS) og diskanten (TREBLE) ved tryk på disse taster i området 10 db db. F DIMMER Man regulerer lysstyrken i displayet ved at trykke på denne tast. G VOLUME +/ Reguleringstast til lydstyrken i højttalerne. Lydstyrken kan reguleres i området db db. H SLEEP I MENU J DIRECT K MUTING Funktion Man starter og stiller tidsindstilling af automatisk slukning af forstærkeren på denne tast. Automatisk slukningstidsindstilling kan stilles på 30, 60, 90 og 120 minutter. Man får forstærkermenuen frem i displayet ved at trykke på denne tast (side 17). Man kan omgå klangfarveregulering (TONE) og få bedre lydkvalitet ved at trykke på denne knap. Bemærk Slå DIRECT-funktionen til (ON) til afspilning af disketter i DTS 96/24- format. DTS-signaler bliver afspillet ved 48 khz, når DIRECT-funktionen er slået fra (OFF). Man slår lyden fra, men uden at stoppe afspilning ved tryk på denne knap. 12 DK

13 Indstilling Autokalibrering (AUTO CALIBRATION) Bemærkninger Autokalibrering virker ikke, når der er sluttet hovedtelefon til forstærkeren. Og er MUTING (lydafbrydelse) slået til, skal den slukkes. Optimeringsmikrofon (medfølger) Følgende registreres automatisk i autokalibrering: Om der er eller ikke er tilsluttet højttalere Højttalernes polaritet Afstanden fra Dem til de enkelte højttalere Højttalernes retning Højttalerstyrke Frekvenskarakteristik Når man har gemt måleresultaterne, kan man bekræfte højttalerstyrken ved at trykke på BALANCE L/R (side 12). De øvrige måleresultater kommer ikke frem i displayet, men bliver automatisk stillet til at passe. Indstilling Forud for autokalibrering Højttalerne skal stilles op og tilsluttes, inden man kører autokalibrering (side 4). AUTO CAL MIC-stikket passer kun til den medfølgende optimeringsmikrofon. Der bør aldrig sætte andre mikrofoner i det stik. Gør man det, er der risiko for at ødelægge både forstærkeren og mikrofonen. Lyden, der kommer ud af højttalerne, er meget høj, mens autokalibreringen står på. Lydstyrken kan ikke reguleres. Så tag hensyn til evt. tilstedeværende børn og naboer. Man bør køre automatisk indstilling, mens der er fred og ro i omgivelserne, så gadestøj m.v. ikke indvirker på resultaterne, og man får nøjagtigere måling. Autokalibrering virker heller ikke rigtigt, hvis der er forhindringer mellem højttalerne og optimeringsmikrofonen; man skal derfor fjerne evt. hindringer i måleområdet for at undgå fejlmåling. 1 Sæt den medfølgende optimeringsmikrofon i AUTO CAL MIC-stikket på frontpanelet. 2 Stil optimeringsmikrofonen op. Anbring den der, hvor De for det meste opholder Dem, når De lytter. Og anbring den på en stol, et treben e.lign., så den er i Deres ørenhøjde på det sted. Ret L (venstre)-enden af optimeringsmikrofonen mod den venstre fronthøjttaler og R (højre)-enden af optimeringsmikrofonen mod den højre fronthøjttaler. Autokalibrering 1 Tænd forstærkeren. 2 Tryk på MENU-tasten. fortsættes 13 DK

14 3 Tryk på u, så der står "<2-Auto Calibration>" i displayet, og åbn derpå menuen ved at trykke på ENTER-tasten. 4 Tryk på u, så der står "CAL TYPE" i displayet, og indsæt derpå parametret ved at trykke på ENTER-tasten. 5 Vælg parameter ved at trykke på U/u, og indsæt derpå det valgte parameter ved at trykke på ENTER-tasten. Indstillingstype Forklaring ENGINEER Indstiller frekvenskarakteristikken til Sonys standard for lytterum. FULL FLAT Stiller frekvensen på alle højttalere ens. 6 Tryk på U, så der står "AUTO CAL START?" i displayet, og start måling ved at trykke på ENTER-tasten. Så starter måling i løbet af 5 sekunder. Og der kommer en nedtælling i displayet. Man skal holde sig ude af måleområdet, mens nedtællingen står på, så fejlmåling undgås. 7 Opmålingen begynder. Opmålingen tager ca. 10 sekunder. Vent på, at den bliver færdig. Tip Hvis man har specielle højttalere, f.eks. topolede højttalere, virker opmåling muligvis enten ikke rigtigt, eller man kan slet ikke køre autokalibrering. Annullering af autokalibrering Autokalibrering annulleres ved enten at omstille lydstyrke, indgangskilde eller højttalersæt, trykke på MUTING eller tilslutte hovedtelefoner. Bekræftelse og lagring af måleresultater 1 Bekræft måleresultaterne. Forstærkeren giver et bip, og resultatet vises i displayet, når opmåling er færdig. Måleresultat Display Forklaring Måling er færdig uden fejl Opmåling fejler ERROR CODE XX COMPLETE Fortsæt til pkt. 2. Jf. afsnit "Fejlkoder" (side 14). 2 Vælg den givne post ved at trykke gentagne gange på U hhv. u, og tryk så på ENTERtasten. Post RETRY SAVE EXIT WRN CHECK EXIT Forklaring Automatisk indstilling begynder igen. Målingerne lagres, og indstilling afsluttes. Viser en advarsel ang. måleresultaterne i displayet, jf. afsnit "Valg af "WRN CHECK"" (side 15). Lukker indstilling uden at lagre resultater. Fejlkoder Prøv at afhjælpe fejl som anvist, og kør autokalibrering igen. Fejlkode CODE 31 Grund og afhjælpning SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) er slået fra (OFF). Stil på enten A eller B, og kør autokalibrering igen. Og har man bi-wiringtilslutning, skal SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) stilles på A+B. 14 DK

15 Fejlkode CODE 32 CODE 33 CODE 34 Grund og afhjælpning Ingen af højttalerne er blevet registreret. Sørg for, at optimeringsmikrofonen er ordentligt tilsluttet, og kør autokalibrering igen. Hvis optimeringsmikrofonen er sluttet rigtigt til, og fejlkoden alligevel kommer frem, kan det være, at optimeringsmikrofonledningen enten er defekt eller ikke sat ordentligt i. Ingen af højttalerne er tilsluttet. Højttalerne er ikke placeret rigtigt. Enten er højttalere eller en optimeringsmikrofon til højre hhv. venstre forkert placeret. Kontrollér højttalerplaceringen. CODE 31 1 Stil SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/A+B) på enten A eller B, og gå frem som anvist i pkt. 2 i afsnittet "Autokalibrering". Og har man bi-wiring-tilslutning, skal SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) stilles på A+B. CODE 32, 33, 34 1 Afhjælp fejlen. 2 Tryk på ENTER-tasten. Så kommer "RETRY?" frem i displayet. 3 Vælg "YES" ved at trykke på U/u, og tryk så på ENTER-tasten. Så starter automatisk indstilling igen fra pkt. 7 i afsnittet "Autokalibrering". Valg af "WRN CHECK" Når der kommer advarsel om måleresultater, kommer der også detaljeret anvisning. Man går til pkt. 1 i afsnittet "Bekræftelse og lagring af måleresultater" ved at trykke på ENTER-tasten. Advarselskode Forklaring WARNING 40 Prøv at finde et tidspunkt uden ret meget støj til at køre autokalibrering igen. Autokalibrering er færdig. Men der er højt støjniveau. De kan muligvis køre autokalibrering bedre, hvis De prøver igen, men opmåling lader sig ikke gøre under alle forhold. WARNING 41 Prøv at køre autokalibrering på et tidspunkt, hvor der er stille nok til at få korrekt opmåling. Indgangslyden fra optimeringsmikrofonen er uden for acceptabelt område. Den har højere styrke end apparatet kan måle. WARNING 42 Prøv at køre autokalibrering på et tidspunkt, hvor der er stille nok til at få korrekt opmåling. Forstærkerens lydstyrkeindstilling er uden for acceptabelt område. NO WARNING Der er ingen advarselsdata. Auto Calibration-menuposter Begyndelsesindstillinger står med understregning. x AUTO CAL START? (starter autokalibrering) MEASUREMENT COUNTDOWN Der kommer nedtælling fra 5 til 1 sekund i displayet. MEASURING TONE Displaytekst, mens TONE bliver målt. MEASURING T.S.P. Displaytekst, mens TSP* bliver målt. Indstilling fortsættes 15 DK

16 COMPLETE Displaytekst, når opmåling er færdig uden fejl. Der står nærmere detaljer om disse meddelelser i afsnittet "Bekræftelse og lagring af måleresultater" (side 14). WARNING CODE [ :4x] Displaytekst, hvis der er advarsel ang. måleresultater. Der står nærmere detaljer om disse meddelelser i afsnittet "Bekræftelse og lagring af måleresultater" (side 14). NO WARNING Der er ingen advarselsdata. ERROR CODE [ :3x] Displaytekst ved fejlet opmåling. Der står nærmere detaljer om disse meddelelser i afsnittet "Bekræftelse og lagring af måleresultater" (side 14). RETRY? Når dette spørgsmål står i displayet, kan man enten måle om igen eller afslutte uden at måle om ved fejlet opmåling. CANCEL Displaytekst, når man annullerer automatisk indstilling, mens opmåling står på. * TSP (Time Stretched Pulse) Såkaldte TSP-signaler er meget præcise målingspulssignaler til bredbånd fra høj til lav på kort tid. Styrken, der benyttes til målingssignaler, er meget vigtig for målenøjagtigheden under almindelige indendørs forhold. Benyttelse af TSP-signaler gør derfor signalopmåling meget effektiv. Bemærkninger DTS 96/24-signaler afspilles som 48 khz-signaler, når EQ CURVE EFFECT er slået til "(ON)". Så når man afspiller DTS 96/24-signaler, skal man slå denne post fra "(OFF)" og slå DIRECT-funktionen til "(ON)" (side 10, 12). Man kan ikke indstille således, før man har lagret opmålingsresultater (fabriksindstilling). x CAL TYPE (parametertype) ENGINEER Indstiller frekvenskarakteristikken til Sonys standard for lytterum. FULL FLAT Stiller frekvensen på alle højttalere ens. x EQ CURVE EFFECT (EQ-kurvemålingsafbryder) OFF Slår EQ-kurvemåling fra. ON Slår EQ-kurvemåling til. Når opmåling er færdig, bliver denne indstilling automatisk slået til. 16 DK

17 Forstærkerindstillinger Man kan tilpasse forstærkerindstillingen efter eget ønske på System Settings-menuen. 1 Tryk på MENU-tasten. 2 Tryk på U så der står "<1-System Settings>" i displayet, og åbn derpå menuen ved at trykke på ENTER-tasten. 3 Man løber gennem posterne til den indstilling, man vil stille på, ved at trykke gentagne gange på U/u. 4 Tryk så på ENTER-tasten til at åbne indstillingen. 5 Man stiller på den indstilling, man vil have ved at trykke gentagne gange på U/u. 6 Til sidst indsætter man indstillingen ved at trykke på ENTER-tasten. 7 Øvrige omstillinger, man vil have, foretages ligeledes som anvist i pkt Man får menuen frem igen ved at trykke på I. System Settings-menuposter Startindstillingerne er understreget. x DEC. PRIORITY (afkodningsprioritet for digitalaudioindgang) Her kan man indstille indgangstypen for digitalindgangssignaler i DIGITAL INstikkene. AUTO Automatisk omstilling mellem indgangstyperne DTS, Dolby Digital og PCM. PCM PCM-signaltypen får forrang (så der ikke bliver afbrydelse ved afspilningsstart). Bemærk Hvis systemet er sat på "AUTO", og lyden fra de digitale audiostik (til cd osv.) afbrydes, når afspilningen starter, skiftes til "PCM". x DUAL MONO (omstilling ved tosproget audio) Man kan stille om mellem sprogene på tosprogede udsendelser. Omstilling virker kun på Dolby Digital-medier. MAIN/SUB Primærsproget kommer i venstre og sekundærsproget i højre højttaler samtidigt. MAIN Primærsproget kommer i højttalerne. SUB Sekundærsproget kommer i højttalerne. MAIN+SUB Primær- og sekundærsprog kommer begge to i højttalerne. Indstilling Og man afslutter menuen ved at Tryk på MENU-tasten. Bemærk Visse poster og indstillinger står nedtonet i displayet, hvilket betyder enten, at de ikke findes på forstærkeren, eller at de ikke kan omstilles. fortsættes 17 DK

18 x D.RANGE COMP. (dynamisk områdekompression) Her kan man komprimere lydspors dynamiske område. Det kan være hensigtsmæssigt, f.eks. hvis man vil se film sent om aftenen uden at lave for meget støj. Dynamisk områdekompression virker kun på Dolby Digital-medier. OFF Dynamisk områdekompression slået fra. STD Dynamisk områdekompression som tilsigtet af optagelsestekniker. MAX Dynamisk område stærkt komprimeret. Tip Man kan komprimere det dynamiske område på lydspor med funktionen alt efter givne dynamiske områdedata i Dolby Digital-signalet. "STD" er standardindstilling, men giver kun let komprimering. Vi anbefaler derfor at benytte "MAX"-indstillingen. Den giver stærk komprimering af dynamisk område, så man kan se film sent om aftenen med lav lydstyrke. De dynamiske lejer er, ulig analogbegrænsere, her indstillet på forhånd og giver meget naturlig komprimering. x DC PHASE L. (DC-faseudglatning) Her kan man indstille til at få tilnærmelsesvist samme lavfrekvensfasekarakteristik som konventionelle analogforstærkere. OFF Fasekorrektion slået fra. LOW-A, STD-A, HIGH-A, LOW-B, STD- B, HIGH-B Fasekorrektion øges i båndbredde i følgende trin "LOW", "STD", "HIGH". Fasekorrektion "B"-indstillingerne giver større forbedring i basområdet. Lagerrydning 1,2 2 1 Sluk forstærkeren på afbryderen (POWER). 2 Tænd forstærkeren ved at holde POWER-knappen inde, mens der trykkes på DIRECT og MUTING. Så står der "MEMORY CLEARING..." en vis tid og til sidst "MEMORY CLEARED!" i displayet. Følgende poster er nu nulstillet til begyndelsesindstillingerne. Alle indstillinger på menuerne System Settings Auto Calibration. 18 DK

19 Supplerende anvisninger Forsigtighedsregler Sikkerhed Man skal tage ledningen ud af stikkontakten og få forstærkeren efterset hos en fagtekniker, inden man bruger den igen, hvis der kommer genstande eller væske ind i kabinettet. Strømforsyning Kontrollér, at forstærkeren passer til den aktuelle netspænding, inden den tages i brug. Spændingstypen, forstærkeren er beregnet til, står på typeskiltet på bagpanelet. Forstærkeren er ikke afbrudt fra nettet, så længe stikket sidder i stikkontakten, og denne ikke er slukket, selvom forstærkeren er slukket på afbryderen på forpanelet. Man bør tage stikket ud af stikkontakten, hvis forstærkeren skal stå ubrugt hen i længere tid. Man skal altid tage stik ud ved at tage fat i stikproppen, ikke ved at trække i ledningen. Netledningen bør kun udskiftes af en fagtekniker. Komponenttemperatur Forstærkeren bliver varm under brug; det er ganske normalt. Og bruger man forstærkeren konstant ved høj lydstyrke, bliver kabinettet meget varmt både ovenpå, på siderne og i bunden. Så rør ikke ved kabinettet, så De ikke brænder Dem. Den bør aldrig placeres tæt på varmeapparater (radiatorer, komfurer osv.), på steder hvor den kan blive udsat for mekaniske stød, i direkte sollys, eller på steder med meget støv. Der bør aldrig anbringes noget oven på kabinettet, der evt. kan blokere ventileringshullerne og således foranledige, at forstærkeren ikke virker rigtigt. Forstærkeren bør ikke placeres tæt på andet el-udstyr, såsom fjernsynsapparater, videomaskiner og båndoptagere. (Hvis forstærkeren bruges sammen med fjernsynsapparater, videomaskiner eller båndoptagere og placeres for tæt på disse, kan det både foranledige støj og forringet billedkvalitet. Det forekommer især, når man bruger indendørs antenne. Vi anbefaler derfor at have udendørs antenne). Drift Man skal huske at slukke og tage forstærkerledningen ud af stikkontakten, når man skal til at tilslutte andre komponenter. Rengøring Kabinet, forpanel og betjeningsknapper rengøres med en blød klud fugtet med mildt rengøringsmiddel. Der må aldrig benyttes skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom alkohol og benzin, til rengøring af forstærkeren. De bedes henvende Dem til nærmeste Sonyforhandler med evt. spørgsmål om hhv. problemer med forstærkeren. Supplerende anvisninger Placering Forstærkeren bør placeres et sted med god ventilering, så den ikke overheder og holder længere. 19 DK

20 Fejlfinding Skulle følgende fejl forekomme, kan man afhjælpe dem efter nedenstående anvisninger. Varer fejl ved, skal man henvende sig til nærmeste Sony-forhandler desangående. Audio Der er ingen hhv. kun meget svag lyd, uanset hvilken komponent man indstiller på. Se efter, at stik i højttalere og komponenter er sat ordentligt i. Se efter, at højttalerledningerne ikke er forbyttede. Se efter, at både forstærker og alle øvrige komponenter er tændt. Se efter, at VOLUME-reguleringen ikke står på db. Se efter, at SPEAKERS-knappen (OFF/A/ B/A+B) ikke står på "OFF" (side 11). Slå lydafbrydelse fra ved at trykke på MUTING-tasten. Se efter, at der er indstillet på den relevante komponent på INPUT SELECTOR. Se efter, at der ikke er sat hovedtelefoner i forstærkeren. Automatsikringen i forstærkeren har slået ud. Sluk forstærkeren, reparér kortslutningen, og tænd så for den igen. Der ingen lyd fra en given komponent. Se efter, at ledningerne til komponenten er sat i de rigtige audioindgangsstik til komponenttypen. Se efter, at ledningsstikkene er sat ordentlig i både på forstærkeren og komponenten. Ingen lyd i en af højttalerne. Sæt hovedtelefoner i PHONES-stikket, og hør, om der er lyd i hovedtelefonerne. Hvis der kun er lyd i den ene side af hovedtelefonen, skyldes problemet måske, at komponenten er sluttet forkert til forstærkeren. Se efter, at ledningsstikkene er sat ordentlig i både på forstærkeren og komponenten. Hvis der er lyd i begge sider af hovedtelefonen, skyldes problemet måske, at komponenten er sluttet forkert til forstærkeren. Se ledningstilslutningen til højttaleren, der ikke virker, efter. Se efter, at analogkomponenter er tilsluttet i både L- og R-stikket og ikke bare en af delene. Hertil skal man bruge en monostereo audioledning (medfølger ikke). Højre og venstre spor er enten ude af balance eller omvendt. Se efter, at stik i højttalere og komponenter er sat rigtigt og ordentligt i. Stil balancen på BALANCE-tasten på fjernbetjeningen. Kraftig brummen eller støj. Se efter, at stik i højttalere og komponenter er sat ordentligt i. Se efter, at forbindelsesledningerne har passende afstand til omformere og elmotorer og har mindst 3 m afstand til fjernsynsapparater og lysstofrør. Flyt fjernsynsapparatet væk fra audiokomponenterne. Se efter, at U SIGNAL GND-klemmen er jordforbundet (hvis der er pladespiller tilsluttet). Snavs i stik og på stikproben. Tør dem af med en klud let fugtet med sprit. Optagelse virker ikke. Se efter, at komponenterne er rigtigt tilsluttet (side 7 og 8). Stil INPUT SELECTOR på den relevante komponent (side 11, 12). 20 DK

21 Fjernbetjening Fjernbetjeningen virker ikke. Ret fjernbetjeningen lige mod fotocellen på forstærkeren. Fjern alle hindringer mellem forstærkeren og fjernbetjeningen. Skift batterierne i fjernbetjeningen, hvis de er svage. Se efter, at den relevante komponent er valgt på fjernbetjeningen. Fejlkoder Når der forekommer en fejl, kommer der en tocifret kode. Man skal se apparaturet efter som anvist i beskeden, jf. følgende skema. Varer fejl ved, skal man henvende sig til nærmeste Sony-forhandler desangende. CHECK CODE 11 Højttalerne har svingende udgangsstrømstyrke. Sluk forstærkeren, og se efter, at centertrådene i højttalerledningen ikke har kontakt med forstærker eller andre højttalere, og tænd så igen. Og hvis man har bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter, at metalbeslagene, der ellers tjener som krydstråd mellem Hi- og Lo-klemmerne, er taget af højttalerne. CHECK CODE 13 Omformerdelen er overophedet. Se efter, at ventileringshullet ikke er blokeret. Sluk forstærkeren, og lad den stå til nedkøling en tid, og tænd så for den igen. Og hvis man har bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter, at metalbeslagene, der ellers tjener som krydstråd mellem Hi- og Lo-klemmerne, er taget af højttalerne. CHECK CODE 14 Sluk forstærkeren, og se efter, at centertrådene i højttalerledningen ikke har kontakt med forstærker eller andre højttalere. CHECK CODE 21 Sluk forstærkeren, og se efter, at højttalerledningerne er sat rigtigt og ordentligt i, og tænd så igen. Og hvis man har bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter, at metalbeslagene, der ellers tjener som krydstråd mellem Hi- og Loklemmerne, er taget af højttalerne. Supplerende anvisninger CHECK CODE 12 Forstærkerdelen er overhedet. Se efter, at ventileringshullet ikke er blokeret. Sluk forstærkeren, og lad den stå til nedkøling en tid, og tænd så for den igen. Og hvis man har bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter, at metalbeslagene, der ellers tjener som krydstråd mellem Hi- og Lo-klemmerne, er taget af højttalerne. 21 DK

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Digital Surround Headphone System

Digital Surround Headphone System Digital Surround Headphone System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV MDR-DS4000 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå fare for brand eller stød må enheden ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet Äänipalkki HT-ST3 Käyttöohjeet FI Sisällys Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Palkkikaiuttimen ja bassokaiuttimen yhdistäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot Äänen

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.2000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille High Level -kaiutintasoinen

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET DM-18 KANNETTAVA CD SOITIN

KÄYTTÖOHJEET DM-18 KANNETTAVA CD SOITIN KÄYTTÖOHJEET DM-18 KANNETTAVA CD SOITIN VAROITUS: TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ALTISTA TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. www.denver-electronics.com KÄYTTÖOHJEET KANNETTAVA CD SOITIN

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

10 watin lähtöteho. Kompakti, monipuolinen kitaracombo, jossa on 8 (20 cm) kaiutin.

10 watin lähtöteho. Kompakti, monipuolinen kitaracombo, jossa on 8 (20 cm) kaiutin. PIKAOPAS Sisältö Ominaisuudet................................... 2 Pikaopas...3 Yläpaneeli (Kitarasoundin muokkaaminen)...4 AMPLIFIER (Vahvistin)...4 EQUALIZER (Ekvalisaattori)...4 Virran kytkeminen päälle

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin 1) Paristojen ja akun käyttö 2 2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta 2 3) Hold-kytkin 2 4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

M2A.4000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.4000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.4000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 RCAtuloliitäntä (kanavat /2) High Level

Lisätiedot