Integrated Stereo Amplifier

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Integrated Stereo Amplifier"

Transkriptio

1 (1) Integrated Stereo Amplifier Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI TA-FA1200ES Sony Corporation 2006 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væske, eksempelvis vaser, på apparatet. Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages ud af vægstikket, hvis der opstår problemer. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. Til kunder i Europa Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. 2 DK

3 Om denne manual Anvisningerne i denne manual vedrører model TA- FA1200ES. Tjek modelnummeret. Det forefindes i nederste højre hjørne på frontpanelet. Anvisningerne i denne manual beskriver knapperne på den medfølgende fjernbetjening. Knapperne på forstærkeren kan også bruges, hvis de har de samme betegnelser som på fjernbetjeningen eller nogen, der ligner. Denne modtager indeholder Dolby* Digital og DTS**. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** "DTS" og "DTS 2.0" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. Indholdsfortegnelse Forstærkertilslutning Udpakning...4 Højttalertilslutning...4 Bi-wiring-tilslutning...6 Tilslutning til komponenter med analog ind- og udgangsstik...7 Tilslutning af komponenter med digital ind- og udgangsstik...8 Tilslutning af netledning...9 Fjernbetjening, batterier...9 Forstærkerens indretning og funktioner Frontpanel...10 Bagpanel...11 Fjernbetjening...12 DK Indstilling Autokalibrering (AUTO CALIBRATION)...13 Forstærkerindstillinger...17 Lagerrydning...18 Supplerende anvisninger Forsigtighedsregler...19 Fejlfinding...20 Specifikationer...22 Indeks DK

4 Forstærkertilslutning Udpakning Se efter, at kassens indhold er komplet: Brugsanvisning (nærværende hæfte) Optimeringsmikrofon type ECM-AC1 (1) Netledning (1) Fjernbetjening type RM-AAU010 (1) Batterier type R6 (størrelse AA) (2) I tilfælde af mangler skal man henvende sig til nærmeste Sony-forhandler desangående. Der følger hverken audio-, digital- eller højttalerledninger med forstærkeren; de skal anskaffes særskilt. Bemærkninger ang. tilslutning Sluk for strømmen til alle komponenter, inden der foretages tilslutning. Vent med at sætte netledningen i, til alle øvrige tilslutninger er på plads. Sørg for at sætte alle stik ordentligt i, så der ikke bliver brummen og støj. Højttalertilslutning Forbind højttalerne til forstærkeren. Højttalerne skal forbindes med passende type højttalerledninger (medfølger ikke) til højttalerstikkene. Højttalerledning (medfølger ikke) Bemærkninger ang. højttalertilslutning Venstre højttaler skal tilsluttes i SPEAKERS L-stikket og højre i SPEAKERS R-stikket. Højttalerledninger skal forbindes med korrekt polaritet (dvs. plus (+) til plus (+) og minus (-) til minus (-)). Læg mærke til farvekodning eller mærkning på dem vedr. tilslutning til plus (+) eller minus (-), så vil De altid være sikker på at tilslutte korrekt uden at bytte om på plus eller minus. 4 DK

5 Indstilling af højttalerimpedans Husk at slukke for strømmen, inden De stiller på IMPEDANCE SELECTORknappen. Tilslutter man højttalere med nominel impedans på 8 ohm, skal IMPEDANCE SELECTOR-knappen stilles på "8Ω". Og tilslutter man anden type højttaler, skal den stilles på "4Ω". Tilslutter man højttalere i både SPEAKERS A- og B-stikkene, tilsluttes højttalerne med nominel impedans på enten 8 ohm eller derover. Og tilsluttes højttalere med enten 16 ohm impedans eller derover i både stik "A" og "B": Skal IMPEDANCE SELECTOR-knappen stilles på "8Ω". Tilsluttes anden type højttalere på anden måde: Skal IMPEDANCE SELECTOR-knappen stilles på "4Ω". Kender man ikke de givne højttaleres impedans, skal man slå op i brugsanvisningen til højttalerne. (Impedansen står også bag på de fleste højttalere). Forstærkertilslutning SPEAKERS B-stik* IMPEDANCE SELECTOR Højttaler A (højre) Højttaler A (venstre) * Hvis man har ekstra højttalersæt, skal de tilsluttes i SPEAKERS B-stikkene. Man stiller om mellem højttalersæt på SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/ A+B) på frontpanelet (side 11). 5 DK

6 Bi-wiring-tilslutning Man kan få en bi-wiring tilslutning ved at forbinde både til SPEAKERS A- og B- stikkene. Hertil skal SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/A+B) stilles på A+B (side 11). Højttalertilslutning Højttaler (højre) Højttaler (venstre) Hi Lo Hi Lo Forbind enten Lo- eller Hi-stikkene på højttalerne til SPEAKERS A-stikkene og Hieller Lo-stikkene til SPEAKERS B-stikkene på forstærkeren. Men sørg for at tage metalskoene på Hi- og Lo-stikkene på højttalerne af, ellers kan forstærkeren ske ikke at virke ordentligt. Bemærk Man skal indstille på bi-wiring-tilslutning, inden man benytter automatisk indstillingsfunktion. 6 DK

7 Tilslutning til komponenter med analog ind- og udgangsstik Man kan slutte komponenter med analog audiostik, såsom Super Audio cd-afspillere, cd-afspillere osv., til denne type forstærker. Man skal bruge særlige audioledninger (medfølger ikke) hertil. Sæt det hvide stik i L-indgangen og det røde i R-indgangen. Audioledning (medfølger ikke) Forstærkertilslutning Pladespiller Super Audio cdafspiller, cd-afspiller, videomaskine Båndoptager Bemærk Hvis pladespilleren har jordledning, skal den tilsluttes (U) SIGNAL GND-stikket. 7 DK

8 Tilslutning af komponenter med digital ind- og udgangsstik Tilslutning til COAXIAL-stik Komponenter med digitalt koaksialudgangsstik kan tilsluttes denne model forstærker. Komponenter skal tilsluttes koaksialstikkene (DIGITAL 1-3) med koaksialdigitalledninger (medfølger ikke). Koaksialdigitalledning (medfølger ikke) Tilslutning til OPTICAL-stik Komponenter med optiske digitaludgangsstik kan tilsluttes denne forstærker. Man skal bruge særlige optiske digitalledninger (medfølger ikke) hertil (DIGITAL 4). Optiske digitalstik skal stikkes lige i, så langt at de går på plads og giver et klik. Optisk digitalledning (medfølger ikke) MD-afspiller, DAT-afspiller, satellitmodtager (går kun i IN-stikket) Super Audio cd-afspiller, cd-afspiller, dvd-afspiller eller dvd-optager Bemærk Når man indstiller på enten DIGITAL 1, 2 eller 3, får man signalet i DIGITAL 4 OUT-stikket. Og indstiller man på enten DIGITAL 4 eller analog indgang, får man ikke signalet i DIGITAL 4 OUTstikket. Tip Alle digitalaudiostik passer både til samplingsfrekvenserne på 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz. 8 DK

9 Tilslutning af netledning Sæt netledningen i AC IN-stikket på forstærkeren først, og derpå i stikkontakten. Du kan tilslutte din komponents netledning til forstærkerens AC OUTLET-stik. AC IN-stik (netstik) AC OUTLET-stik (net, udgangsstik)* Fjernbetjening, batterier Sæt 2 stk. type R6 (størrelse AA) i RM- AAU010 fjernbetjeningen. Sørg altid for at sætte batterier i, så de vender rigtigt. Forstærkertilslutning RM-AAU010 * Form, bentype og antal netudgangsstik beror på indkøbsland. ** Netledning (medfølger) til stikkontakt ** Der vil være et mellemrum på flere millimeter mellem stikket og bagsiden, selv når netledningen sættes helt ind. Ledningen skal sættes i på denne måde. Dette er ikke nogen fejlfunktion. Bemærkninger AC OUTLET-stikket eller -stikkene (netstrømsudgangen(e)) bag på forstærkeren går via afbryderen, dvs. der er kun strøm på evt. tilsluttede komponenter, når forstærkeren er tændt. Sørg altid for, at evt. tilsluttede komponenters elforbrug i AC OUTLET-stikket eller -stikkene tilsammen ikke er højere end den watt-kapacitet, der står på bagpanelet. Man må aldrig sætte elapparatur med højt watt-forbrug, såsom strygejern, blæsere, fjernsynsapparater osv., i disse stik, da det kan foranledige funktionsfejl. Bemærkninger Man bør aldrig lade fjernbetjeningen ligge på meget varme eller fugtige steder. Man bør aldrig kombinere nye og brugte batterier. Andre batterityper bør aldrig kombineres med manganbatterier. Cellen på fjernbetjeningen bør aldrig udsættes for direkte sollys eller anden lyskilde, da det kan resultere i fejl. Batterierne bør altid tages ud, hvis fjernbetjeningen skal ligge ubrugt hen i længere tid, så den ikke tager skade ved evt. batterilækage og -tæring. Tip Batterierne skal skiftes, hvis fjernbetjeningen ikke kan styre forstærkeren. 9 DK

10 Forstærkerens indretning og funktioner Frontpanel Betegnelse A POWER B AUTO CAL MIC-stik C TONE BASS/TREBLE D Fjernbetjeningsfotocelle E Display Funktion Man tænder og slukker forstærkeren ved at trykke på afbryderen. Til tilslutning af medfølgende optimeringsmikrofon til Auto Calibration, automatisk indstilling (side 13). Knapper til regulering af hhv. bas (BASS) og diskant i området (TREBLE) 10 db db. Registrerer signaler fra fjernbetjeningen. Her vises enten listen over komponentudvalget eller status for den aktuelt indstillede komponent. Betegnelse F DIRECT G MUTING H PHONES-stik Funktion Man kan omgå klangfarveregulering (TONE) og få bedre lydkvalitet ved at trykke på denne knap. Bemærk Slå DIRECT-funktionen til (ON) til afspilning af disketter i DTS 96/24-format. DTS-signaler bliver afspillet ved 48 khz, når DIRECTfunktionen er slået fra (OFF). Man slår lyden fra, men uden at stoppe afspilning ved tryk på denne knap. Hovedtelefonstik. Bemærk Når hovedtelefonerne er sat i, afspilles DTS 96/24-signalet ved DTS 48 khz. 10 DK

11 Betegnelse I SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) J INPUT SELECTOR Bagpanel Funktion Knap til omstilling mellem OFF (slukket), A-, B- og A+Bhøjttalersæt. Knap til indstilling af afspilningskomponent. Betegnelse K VOLUME Funktion Knap til regulering af lydstyrken i højttalerne. Niveauet kan justeres i området db db. Forstærkerens indretning og funktioner A AUDIO INPUT/OUTPUT-stik L AUDIO IN/ (venstre) OUT-stik R (højre) Stik til tilslutning af Super Audio cdafspiller, båndoptager, MDog DAT-afspiller osv. (side 7). B DIGITAL INPUT/OUTPUT-stik COAXIAL INstik OPTICAL IN/ OUT-stik Stik til tilslutning af dvd-afspillere, Super Audio cd-afspillere osv. Lydkvaliteten bliver bedre via COAXIAL-stikkene (side 8). C SPEAKERS-stik D IMPEDANCE SELECTOR Stik til højttalertilslutning (side 4). Knap til impedansindstilling til de aktuelt tilsluttede højttalere (side 5). 11 DK

12 Fjernbetjening RM-AAU010 Betegnelse A?/1 (tændt/ standby) B U/u/I/i ENTER Funktion Man tænder og slukker forstærkeren ved at trykke på afbryderen. Når man har trykket på MENUtasten (9), skal man indstille ved at trykke på tasten U/u, I eller i, hvorefter man indsætter indstillingen ved at trykke på ENTER-tasten (side 17). Betegnelse C Komponenttaster D BALANCE L/R E BASS/ TREBLE +/ Man indstiller afspilningskomponent ved at trykke på en af disse taster. Man tænder samtidig forstærkeren, når man trykker på komponenttasterne. Man regulerer styrkebalancen mellem højre og venstre højttalere ved at trykke på disse taster. Såvel højre som venstre kan reguleres i området 0 db db. Udgangsindstillingen er 0 db (midterstilling). Man regulerer bassen (BASS) og diskanten (TREBLE) ved tryk på disse taster i området 10 db db. F DIMMER Man regulerer lysstyrken i displayet ved at trykke på denne tast. G VOLUME +/ Reguleringstast til lydstyrken i højttalerne. Lydstyrken kan reguleres i området db db. H SLEEP I MENU J DIRECT K MUTING Funktion Man starter og stiller tidsindstilling af automatisk slukning af forstærkeren på denne tast. Automatisk slukningstidsindstilling kan stilles på 30, 60, 90 og 120 minutter. Man får forstærkermenuen frem i displayet ved at trykke på denne tast (side 17). Man kan omgå klangfarveregulering (TONE) og få bedre lydkvalitet ved at trykke på denne knap. Bemærk Slå DIRECT-funktionen til (ON) til afspilning af disketter i DTS 96/24- format. DTS-signaler bliver afspillet ved 48 khz, når DIRECT-funktionen er slået fra (OFF). Man slår lyden fra, men uden at stoppe afspilning ved tryk på denne knap. 12 DK

13 Indstilling Autokalibrering (AUTO CALIBRATION) Bemærkninger Autokalibrering virker ikke, når der er sluttet hovedtelefon til forstærkeren. Og er MUTING (lydafbrydelse) slået til, skal den slukkes. Optimeringsmikrofon (medfølger) Følgende registreres automatisk i autokalibrering: Om der er eller ikke er tilsluttet højttalere Højttalernes polaritet Afstanden fra Dem til de enkelte højttalere Højttalernes retning Højttalerstyrke Frekvenskarakteristik Når man har gemt måleresultaterne, kan man bekræfte højttalerstyrken ved at trykke på BALANCE L/R (side 12). De øvrige måleresultater kommer ikke frem i displayet, men bliver automatisk stillet til at passe. Indstilling Forud for autokalibrering Højttalerne skal stilles op og tilsluttes, inden man kører autokalibrering (side 4). AUTO CAL MIC-stikket passer kun til den medfølgende optimeringsmikrofon. Der bør aldrig sætte andre mikrofoner i det stik. Gør man det, er der risiko for at ødelægge både forstærkeren og mikrofonen. Lyden, der kommer ud af højttalerne, er meget høj, mens autokalibreringen står på. Lydstyrken kan ikke reguleres. Så tag hensyn til evt. tilstedeværende børn og naboer. Man bør køre automatisk indstilling, mens der er fred og ro i omgivelserne, så gadestøj m.v. ikke indvirker på resultaterne, og man får nøjagtigere måling. Autokalibrering virker heller ikke rigtigt, hvis der er forhindringer mellem højttalerne og optimeringsmikrofonen; man skal derfor fjerne evt. hindringer i måleområdet for at undgå fejlmåling. 1 Sæt den medfølgende optimeringsmikrofon i AUTO CAL MIC-stikket på frontpanelet. 2 Stil optimeringsmikrofonen op. Anbring den der, hvor De for det meste opholder Dem, når De lytter. Og anbring den på en stol, et treben e.lign., så den er i Deres ørenhøjde på det sted. Ret L (venstre)-enden af optimeringsmikrofonen mod den venstre fronthøjttaler og R (højre)-enden af optimeringsmikrofonen mod den højre fronthøjttaler. Autokalibrering 1 Tænd forstærkeren. 2 Tryk på MENU-tasten. fortsættes 13 DK

14 3 Tryk på u, så der står "<2-Auto Calibration>" i displayet, og åbn derpå menuen ved at trykke på ENTER-tasten. 4 Tryk på u, så der står "CAL TYPE" i displayet, og indsæt derpå parametret ved at trykke på ENTER-tasten. 5 Vælg parameter ved at trykke på U/u, og indsæt derpå det valgte parameter ved at trykke på ENTER-tasten. Indstillingstype Forklaring ENGINEER Indstiller frekvenskarakteristikken til Sonys standard for lytterum. FULL FLAT Stiller frekvensen på alle højttalere ens. 6 Tryk på U, så der står "AUTO CAL START?" i displayet, og start måling ved at trykke på ENTER-tasten. Så starter måling i løbet af 5 sekunder. Og der kommer en nedtælling i displayet. Man skal holde sig ude af måleområdet, mens nedtællingen står på, så fejlmåling undgås. 7 Opmålingen begynder. Opmålingen tager ca. 10 sekunder. Vent på, at den bliver færdig. Tip Hvis man har specielle højttalere, f.eks. topolede højttalere, virker opmåling muligvis enten ikke rigtigt, eller man kan slet ikke køre autokalibrering. Annullering af autokalibrering Autokalibrering annulleres ved enten at omstille lydstyrke, indgangskilde eller højttalersæt, trykke på MUTING eller tilslutte hovedtelefoner. Bekræftelse og lagring af måleresultater 1 Bekræft måleresultaterne. Forstærkeren giver et bip, og resultatet vises i displayet, når opmåling er færdig. Måleresultat Display Forklaring Måling er færdig uden fejl Opmåling fejler ERROR CODE XX COMPLETE Fortsæt til pkt. 2. Jf. afsnit "Fejlkoder" (side 14). 2 Vælg den givne post ved at trykke gentagne gange på U hhv. u, og tryk så på ENTERtasten. Post RETRY SAVE EXIT WRN CHECK EXIT Forklaring Automatisk indstilling begynder igen. Målingerne lagres, og indstilling afsluttes. Viser en advarsel ang. måleresultaterne i displayet, jf. afsnit "Valg af "WRN CHECK"" (side 15). Lukker indstilling uden at lagre resultater. Fejlkoder Prøv at afhjælpe fejl som anvist, og kør autokalibrering igen. Fejlkode CODE 31 Grund og afhjælpning SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) er slået fra (OFF). Stil på enten A eller B, og kør autokalibrering igen. Og har man bi-wiringtilslutning, skal SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) stilles på A+B. 14 DK

15 Fejlkode CODE 32 CODE 33 CODE 34 Grund og afhjælpning Ingen af højttalerne er blevet registreret. Sørg for, at optimeringsmikrofonen er ordentligt tilsluttet, og kør autokalibrering igen. Hvis optimeringsmikrofonen er sluttet rigtigt til, og fejlkoden alligevel kommer frem, kan det være, at optimeringsmikrofonledningen enten er defekt eller ikke sat ordentligt i. Ingen af højttalerne er tilsluttet. Højttalerne er ikke placeret rigtigt. Enten er højttalere eller en optimeringsmikrofon til højre hhv. venstre forkert placeret. Kontrollér højttalerplaceringen. CODE 31 1 Stil SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/A+B) på enten A eller B, og gå frem som anvist i pkt. 2 i afsnittet "Autokalibrering". Og har man bi-wiring-tilslutning, skal SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) stilles på A+B. CODE 32, 33, 34 1 Afhjælp fejlen. 2 Tryk på ENTER-tasten. Så kommer "RETRY?" frem i displayet. 3 Vælg "YES" ved at trykke på U/u, og tryk så på ENTER-tasten. Så starter automatisk indstilling igen fra pkt. 7 i afsnittet "Autokalibrering". Valg af "WRN CHECK" Når der kommer advarsel om måleresultater, kommer der også detaljeret anvisning. Man går til pkt. 1 i afsnittet "Bekræftelse og lagring af måleresultater" ved at trykke på ENTER-tasten. Advarselskode Forklaring WARNING 40 Prøv at finde et tidspunkt uden ret meget støj til at køre autokalibrering igen. Autokalibrering er færdig. Men der er højt støjniveau. De kan muligvis køre autokalibrering bedre, hvis De prøver igen, men opmåling lader sig ikke gøre under alle forhold. WARNING 41 Prøv at køre autokalibrering på et tidspunkt, hvor der er stille nok til at få korrekt opmåling. Indgangslyden fra optimeringsmikrofonen er uden for acceptabelt område. Den har højere styrke end apparatet kan måle. WARNING 42 Prøv at køre autokalibrering på et tidspunkt, hvor der er stille nok til at få korrekt opmåling. Forstærkerens lydstyrkeindstilling er uden for acceptabelt område. NO WARNING Der er ingen advarselsdata. Auto Calibration-menuposter Begyndelsesindstillinger står med understregning. x AUTO CAL START? (starter autokalibrering) MEASUREMENT COUNTDOWN Der kommer nedtælling fra 5 til 1 sekund i displayet. MEASURING TONE Displaytekst, mens TONE bliver målt. MEASURING T.S.P. Displaytekst, mens TSP* bliver målt. Indstilling fortsættes 15 DK

16 COMPLETE Displaytekst, når opmåling er færdig uden fejl. Der står nærmere detaljer om disse meddelelser i afsnittet "Bekræftelse og lagring af måleresultater" (side 14). WARNING CODE [ :4x] Displaytekst, hvis der er advarsel ang. måleresultater. Der står nærmere detaljer om disse meddelelser i afsnittet "Bekræftelse og lagring af måleresultater" (side 14). NO WARNING Der er ingen advarselsdata. ERROR CODE [ :3x] Displaytekst ved fejlet opmåling. Der står nærmere detaljer om disse meddelelser i afsnittet "Bekræftelse og lagring af måleresultater" (side 14). RETRY? Når dette spørgsmål står i displayet, kan man enten måle om igen eller afslutte uden at måle om ved fejlet opmåling. CANCEL Displaytekst, når man annullerer automatisk indstilling, mens opmåling står på. * TSP (Time Stretched Pulse) Såkaldte TSP-signaler er meget præcise målingspulssignaler til bredbånd fra høj til lav på kort tid. Styrken, der benyttes til målingssignaler, er meget vigtig for målenøjagtigheden under almindelige indendørs forhold. Benyttelse af TSP-signaler gør derfor signalopmåling meget effektiv. Bemærkninger DTS 96/24-signaler afspilles som 48 khz-signaler, når EQ CURVE EFFECT er slået til "(ON)". Så når man afspiller DTS 96/24-signaler, skal man slå denne post fra "(OFF)" og slå DIRECT-funktionen til "(ON)" (side 10, 12). Man kan ikke indstille således, før man har lagret opmålingsresultater (fabriksindstilling). x CAL TYPE (parametertype) ENGINEER Indstiller frekvenskarakteristikken til Sonys standard for lytterum. FULL FLAT Stiller frekvensen på alle højttalere ens. x EQ CURVE EFFECT (EQ-kurvemålingsafbryder) OFF Slår EQ-kurvemåling fra. ON Slår EQ-kurvemåling til. Når opmåling er færdig, bliver denne indstilling automatisk slået til. 16 DK

17 Forstærkerindstillinger Man kan tilpasse forstærkerindstillingen efter eget ønske på System Settings-menuen. 1 Tryk på MENU-tasten. 2 Tryk på U så der står "<1-System Settings>" i displayet, og åbn derpå menuen ved at trykke på ENTER-tasten. 3 Man løber gennem posterne til den indstilling, man vil stille på, ved at trykke gentagne gange på U/u. 4 Tryk så på ENTER-tasten til at åbne indstillingen. 5 Man stiller på den indstilling, man vil have ved at trykke gentagne gange på U/u. 6 Til sidst indsætter man indstillingen ved at trykke på ENTER-tasten. 7 Øvrige omstillinger, man vil have, foretages ligeledes som anvist i pkt Man får menuen frem igen ved at trykke på I. System Settings-menuposter Startindstillingerne er understreget. x DEC. PRIORITY (afkodningsprioritet for digitalaudioindgang) Her kan man indstille indgangstypen for digitalindgangssignaler i DIGITAL INstikkene. AUTO Automatisk omstilling mellem indgangstyperne DTS, Dolby Digital og PCM. PCM PCM-signaltypen får forrang (så der ikke bliver afbrydelse ved afspilningsstart). Bemærk Hvis systemet er sat på "AUTO", og lyden fra de digitale audiostik (til cd osv.) afbrydes, når afspilningen starter, skiftes til "PCM". x DUAL MONO (omstilling ved tosproget audio) Man kan stille om mellem sprogene på tosprogede udsendelser. Omstilling virker kun på Dolby Digital-medier. MAIN/SUB Primærsproget kommer i venstre og sekundærsproget i højre højttaler samtidigt. MAIN Primærsproget kommer i højttalerne. SUB Sekundærsproget kommer i højttalerne. MAIN+SUB Primær- og sekundærsprog kommer begge to i højttalerne. Indstilling Og man afslutter menuen ved at Tryk på MENU-tasten. Bemærk Visse poster og indstillinger står nedtonet i displayet, hvilket betyder enten, at de ikke findes på forstærkeren, eller at de ikke kan omstilles. fortsættes 17 DK

18 x D.RANGE COMP. (dynamisk områdekompression) Her kan man komprimere lydspors dynamiske område. Det kan være hensigtsmæssigt, f.eks. hvis man vil se film sent om aftenen uden at lave for meget støj. Dynamisk områdekompression virker kun på Dolby Digital-medier. OFF Dynamisk områdekompression slået fra. STD Dynamisk områdekompression som tilsigtet af optagelsestekniker. MAX Dynamisk område stærkt komprimeret. Tip Man kan komprimere det dynamiske område på lydspor med funktionen alt efter givne dynamiske områdedata i Dolby Digital-signalet. "STD" er standardindstilling, men giver kun let komprimering. Vi anbefaler derfor at benytte "MAX"-indstillingen. Den giver stærk komprimering af dynamisk område, så man kan se film sent om aftenen med lav lydstyrke. De dynamiske lejer er, ulig analogbegrænsere, her indstillet på forhånd og giver meget naturlig komprimering. x DC PHASE L. (DC-faseudglatning) Her kan man indstille til at få tilnærmelsesvist samme lavfrekvensfasekarakteristik som konventionelle analogforstærkere. OFF Fasekorrektion slået fra. LOW-A, STD-A, HIGH-A, LOW-B, STD- B, HIGH-B Fasekorrektion øges i båndbredde i følgende trin "LOW", "STD", "HIGH". Fasekorrektion "B"-indstillingerne giver større forbedring i basområdet. Lagerrydning 1,2 2 1 Sluk forstærkeren på afbryderen (POWER). 2 Tænd forstærkeren ved at holde POWER-knappen inde, mens der trykkes på DIRECT og MUTING. Så står der "MEMORY CLEARING..." en vis tid og til sidst "MEMORY CLEARED!" i displayet. Følgende poster er nu nulstillet til begyndelsesindstillingerne. Alle indstillinger på menuerne System Settings Auto Calibration. 18 DK

19 Supplerende anvisninger Forsigtighedsregler Sikkerhed Man skal tage ledningen ud af stikkontakten og få forstærkeren efterset hos en fagtekniker, inden man bruger den igen, hvis der kommer genstande eller væske ind i kabinettet. Strømforsyning Kontrollér, at forstærkeren passer til den aktuelle netspænding, inden den tages i brug. Spændingstypen, forstærkeren er beregnet til, står på typeskiltet på bagpanelet. Forstærkeren er ikke afbrudt fra nettet, så længe stikket sidder i stikkontakten, og denne ikke er slukket, selvom forstærkeren er slukket på afbryderen på forpanelet. Man bør tage stikket ud af stikkontakten, hvis forstærkeren skal stå ubrugt hen i længere tid. Man skal altid tage stik ud ved at tage fat i stikproppen, ikke ved at trække i ledningen. Netledningen bør kun udskiftes af en fagtekniker. Komponenttemperatur Forstærkeren bliver varm under brug; det er ganske normalt. Og bruger man forstærkeren konstant ved høj lydstyrke, bliver kabinettet meget varmt både ovenpå, på siderne og i bunden. Så rør ikke ved kabinettet, så De ikke brænder Dem. Den bør aldrig placeres tæt på varmeapparater (radiatorer, komfurer osv.), på steder hvor den kan blive udsat for mekaniske stød, i direkte sollys, eller på steder med meget støv. Der bør aldrig anbringes noget oven på kabinettet, der evt. kan blokere ventileringshullerne og således foranledige, at forstærkeren ikke virker rigtigt. Forstærkeren bør ikke placeres tæt på andet el-udstyr, såsom fjernsynsapparater, videomaskiner og båndoptagere. (Hvis forstærkeren bruges sammen med fjernsynsapparater, videomaskiner eller båndoptagere og placeres for tæt på disse, kan det både foranledige støj og forringet billedkvalitet. Det forekommer især, når man bruger indendørs antenne. Vi anbefaler derfor at have udendørs antenne). Drift Man skal huske at slukke og tage forstærkerledningen ud af stikkontakten, når man skal til at tilslutte andre komponenter. Rengøring Kabinet, forpanel og betjeningsknapper rengøres med en blød klud fugtet med mildt rengøringsmiddel. Der må aldrig benyttes skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom alkohol og benzin, til rengøring af forstærkeren. De bedes henvende Dem til nærmeste Sonyforhandler med evt. spørgsmål om hhv. problemer med forstærkeren. Supplerende anvisninger Placering Forstærkeren bør placeres et sted med god ventilering, så den ikke overheder og holder længere. 19 DK

20 Fejlfinding Skulle følgende fejl forekomme, kan man afhjælpe dem efter nedenstående anvisninger. Varer fejl ved, skal man henvende sig til nærmeste Sony-forhandler desangående. Audio Der er ingen hhv. kun meget svag lyd, uanset hvilken komponent man indstiller på. Se efter, at stik i højttalere og komponenter er sat ordentligt i. Se efter, at højttalerledningerne ikke er forbyttede. Se efter, at både forstærker og alle øvrige komponenter er tændt. Se efter, at VOLUME-reguleringen ikke står på db. Se efter, at SPEAKERS-knappen (OFF/A/ B/A+B) ikke står på "OFF" (side 11). Slå lydafbrydelse fra ved at trykke på MUTING-tasten. Se efter, at der er indstillet på den relevante komponent på INPUT SELECTOR. Se efter, at der ikke er sat hovedtelefoner i forstærkeren. Automatsikringen i forstærkeren har slået ud. Sluk forstærkeren, reparér kortslutningen, og tænd så for den igen. Der ingen lyd fra en given komponent. Se efter, at ledningerne til komponenten er sat i de rigtige audioindgangsstik til komponenttypen. Se efter, at ledningsstikkene er sat ordentlig i både på forstærkeren og komponenten. Ingen lyd i en af højttalerne. Sæt hovedtelefoner i PHONES-stikket, og hør, om der er lyd i hovedtelefonerne. Hvis der kun er lyd i den ene side af hovedtelefonen, skyldes problemet måske, at komponenten er sluttet forkert til forstærkeren. Se efter, at ledningsstikkene er sat ordentlig i både på forstærkeren og komponenten. Hvis der er lyd i begge sider af hovedtelefonen, skyldes problemet måske, at komponenten er sluttet forkert til forstærkeren. Se ledningstilslutningen til højttaleren, der ikke virker, efter. Se efter, at analogkomponenter er tilsluttet i både L- og R-stikket og ikke bare en af delene. Hertil skal man bruge en monostereo audioledning (medfølger ikke). Højre og venstre spor er enten ude af balance eller omvendt. Se efter, at stik i højttalere og komponenter er sat rigtigt og ordentligt i. Stil balancen på BALANCE-tasten på fjernbetjeningen. Kraftig brummen eller støj. Se efter, at stik i højttalere og komponenter er sat ordentligt i. Se efter, at forbindelsesledningerne har passende afstand til omformere og elmotorer og har mindst 3 m afstand til fjernsynsapparater og lysstofrør. Flyt fjernsynsapparatet væk fra audiokomponenterne. Se efter, at U SIGNAL GND-klemmen er jordforbundet (hvis der er pladespiller tilsluttet). Snavs i stik og på stikproben. Tør dem af med en klud let fugtet med sprit. Optagelse virker ikke. Se efter, at komponenterne er rigtigt tilsluttet (side 7 og 8). Stil INPUT SELECTOR på den relevante komponent (side 11, 12). 20 DK

21 Fjernbetjening Fjernbetjeningen virker ikke. Ret fjernbetjeningen lige mod fotocellen på forstærkeren. Fjern alle hindringer mellem forstærkeren og fjernbetjeningen. Skift batterierne i fjernbetjeningen, hvis de er svage. Se efter, at den relevante komponent er valgt på fjernbetjeningen. Fejlkoder Når der forekommer en fejl, kommer der en tocifret kode. Man skal se apparaturet efter som anvist i beskeden, jf. følgende skema. Varer fejl ved, skal man henvende sig til nærmeste Sony-forhandler desangende. CHECK CODE 11 Højttalerne har svingende udgangsstrømstyrke. Sluk forstærkeren, og se efter, at centertrådene i højttalerledningen ikke har kontakt med forstærker eller andre højttalere, og tænd så igen. Og hvis man har bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter, at metalbeslagene, der ellers tjener som krydstråd mellem Hi- og Lo-klemmerne, er taget af højttalerne. CHECK CODE 13 Omformerdelen er overophedet. Se efter, at ventileringshullet ikke er blokeret. Sluk forstærkeren, og lad den stå til nedkøling en tid, og tænd så for den igen. Og hvis man har bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter, at metalbeslagene, der ellers tjener som krydstråd mellem Hi- og Lo-klemmerne, er taget af højttalerne. CHECK CODE 14 Sluk forstærkeren, og se efter, at centertrådene i højttalerledningen ikke har kontakt med forstærker eller andre højttalere. CHECK CODE 21 Sluk forstærkeren, og se efter, at højttalerledningerne er sat rigtigt og ordentligt i, og tænd så igen. Og hvis man har bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter, at metalbeslagene, der ellers tjener som krydstråd mellem Hi- og Loklemmerne, er taget af højttalerne. Supplerende anvisninger CHECK CODE 12 Forstærkerdelen er overhedet. Se efter, at ventileringshullet ikke er blokeret. Sluk forstærkeren, og lad den stå til nedkøling en tid, og tænd så for den igen. Og hvis man har bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter, at metalbeslagene, der ellers tjener som krydstråd mellem Hi- og Lo-klemmerne, er taget af højttalerne. 21 DK

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning...

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18 [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... 48 PIB...N... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning fryseboks Säiliöpakastin Congélateur coffre Fryseboks Frysbox ECO22212W ECO29912W ECO38212W 2 electrolux INDHOLD Electrolux.

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot