maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI ELOKUU 2010 Hirvensalopäivät Katso ohjelma sisäsivuilta! Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA SIIRTOLAPUUTARHAN AUVOA ILLOISISSA KAKSKERTAPÄIVIEN KUULUMISIA JEMIINA NEUVOSEN ELOKUU maininki 1

2 !"#$$#%$&'&!()"*($&'&!+,-+./(0""$&'&!(1#0.(#$(./(0""$&'&2#/3/(4#56*5"7$",)6$&'&!8#33#&3(1#0&3##0$(38,/7$""$ MGBEGN5O% elokuu 2010 Jos olisit Kennedy, niin... >+#,-$,"//.%7(.)++--/%3,/&9!LIE!!"#$$%"%&'((&) 2NPQ E$7:+("%)+")//%)$&("#/)+)+.$,"(('/.%81#/8'/""9%+"#/##$3,$%3$7$"#+-$&&,"#+.%+3,$*% 4+,"&(),/.%&$",$())+2+3/#5%%E(&/%#(#("#(-$$.%&$$:$$.%3$7$"#+-$&&,"#++--/5% (&/%#(#("#(-$$.%&$$:$$.%3$7$"#+-$&&,"#++--/5% E$7:+("%+.%3+,-$""$%#+,"#$,"/)",5!"#$!"%&$'($)*&&*+,$*-./#/$01$1#2/#/$3/45*&#1-"##16$&//&$%.&$"-/#/$7"+*&&.89/#*#7/$3/45*&#1-":./5/*&$ 81&7151$5"/;1($)*&&*+,$#2-1272/#/$:1/81--/#7*&$<.&&/#79&$01$)"/52&$%*44"0*&$0"288""&$51-;/#7*-*= ;11&$,%7*/#7.$71:1%72;11$01$;/*77/#/$822-2/#1&$:..&#.$:2%8/$;/7*&$5"/#/$/-1%+27711$81&##1=1#20/11&($ >/8.$#//&.$514;11&811&$5/*-.$81/88/($<2278/&$#1147*&$71:1%72;17$01$7*%7.5.7$#1/#/517$#224;/*%*&$;1/= &**##1$"-*51#71$)*&&*+,#7.$187//5/#*&$7"/;/01&($ 4/*%17$101517$,%7*/#7.$*721$&/;*&";11&$";/*&$8*&&*+,0*;;*$5"/;/&($B"/#/--1$4//77..$5/4711$01$/&7"1$ ";/*&$7"/;/*&$"%*--1$0.40*#7..$01$"4C1&/#"/+1$7*8*;/#7.$01$7"/;/&7116$0"#71$81/88/$#1147*&$1#288117$ :..#*5.7$"#1--/#*8#/($<"&*&$71:1%72;1&$712#71--1$"&$#1;1$715"/7*6$82/&$&,7$-28*;1--1#/$-*%+*--.D$-/#.7.$,%7*/#9--/#,,77.($E%7*/#9--/#,,#$"&$&,8,;11/-;1&$724A2-*&7/##1$;227"#512%+/##1$#2"41#711&$74*&+/= 8.#7.$01$#/7.$:,4/7..&$511-/;11&($$B4*&+/8.#7.$71/$*/6$/%;/#*&$:*42#"-*;/#**&$822-22$&1277/;/&*&$#//7.6$ *77.$822-22$0"%"&8/&$01$*77.$"&$714:**--/&*&$";1&$0"288"&#1$71/$%*/;"&#1$#/#.--.($F14#/&8/&$81#515/*&$ -1#7*&$01$&2"47*&$"#1--/#72;/&*&$01$"#1--/#71;/&*&$"&$7.48*..($B.,7,,$*&#/&$ $0"%"&8/&6$0"771$#//= 5*7$5"/517$412%1##1$81#511($G/77*&$&//--.$5"/$-.%7*.$";11&$-//7""&(?.%/1-2**&$7"/;/&711&$"#1--/#72;/&*&$-/#..$";11$01$:*4%**&$,%7*/#9--/#,,77.($)1/88/*&$;*/+.&$*/$ 7145/7#*$82/7*&811&$"--1$;281&1$0.40*#7.5.&.$"#1:2"-*&1($H//77..$82&$"#1-= -/#72711&$#//%*&6$;/7.$7"/#*7$"517$#11&**7$1/811&($)*&&*+,&$81&&2#72#-12#*$ ;*/--*$#114*-1/#/--*$822-2/#/$#//#$51&%11$#/71177/1$;281*--*&D$!"#$$%#&'&#(% )*+$%',,-.+%/0*/,+%+.12$%+.*2$3%1&/$#'.33.%4%#&'&#$$5%)*+$%+.%/0*++.%+.12$% ',,-+.3%1&/$#'*6% FGGHB>G6%>IDEEDJ maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimitttaja 4 8!"#$%&$$'()$"*%)+#,-$,./.%)/,##,0%",,1/.%)((&(,2 "$$.%1$&3/-4$$.%1,.#$$.5%6$$#%$"/..("3$&-,,.% "/)9%-,##+,1,",%#/1'8#%6#/&&$%D.#/7,+7%2&,()(+3,2 :97:/"#/&-9#5%E/73/#(&+$%#(#("#(-$$.5 juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Teijo Mäkelän kotialbumi paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Erkka Syvälahti 4 Siirtolapuutarhan auvoa Illoisissa 7 Marian rakennusblogi 8 Salibandy koukuttaa 12 Minä hirvensalolainen, Teijo Mäkelä 18 Hirvensalopäivien ohjelma 19 Kakskertapäivien kuhinaa 22 Jemiina Neuvosen elokuu 2 maininki maininki 3!"#$%&'(%)*+%'',&%!"#$%&'()*+,-./('(.(%---$./ $5% 22

3 kutsuvieras Syvälahden tilan maisemissa Samoilen berninkoiramme kanssa Hirvensalon ainutlaatuisilla kallio- ja metsäpoluilla. Mieleen tulee, että samoja maisemia ovat ihailleet aikanaan isoäitini Fanni ja hänen kaksi sisartaan ja heidän vanhempansa Fanny ja Antti Syvälahti. Muistelen isoäitini kertomuksia Syvälahden tilan historiasta ja elämästä runsaat sata vuotta sitten. Muutettuaan Hirvensaloon Antti ja Fanny viljelivät vajaat parikymmentä vuotta Kyyrlän tilaa ja hankkivat sitten Syvälahden tilan Lauttarannassa. Siellä vehreällä mäellä varttuivat isoäitini ja hänen kaksi sisartaan vanhempiensa, tilan renkien ja piikojen sekä hevosten, lehmien ja muiden kotieläinten keskellä. Otaksun Elämää Hirvensalo-kirjan runosäkeen Arolast on laulun alku, Syvälahden flika ne poikia parku kertovan talon tyttärien naimaikään tulosta. Tyttäret hajaantuivatkin pian maailmalle aviopuolisoidensa mukana, eikä suvusta löytynyt miespuolista talonpidon jatkajaa. Niinpä leskeksi jäänyt Antti-pappa päätyi myymään hyvin hoidetun tilansa Turun kaupungille vuonna Ajatuksissani pahoittelen perinteikkään tilan kovaa kohtaloa. Kaupunki jätti sen hoitamatta ja lopulta laitapuolen kulkijat polttivat päärakennuksen maan tasalle. Osittain säilynyt kivinen navettarakennus kertoo ohikulkijalle maatilan mennyttä tarinaa. Muistan, että isoäitini ei halunnut koskaan tulla katsomaan ränsistyvää kotitilaansa. Hänelle toi iloa uusi koti miehensä Karl Bäckströmin rakentamassa Kivilinnan talossa sekä se, että aviopuolisosta tuli arkkitehti Erik Bryggmanin luottomies ja mm. Turun Ylösnousemuskappelin rakentaja. Retkemme päättyy Arolan uudelle asuntoalueelle. Keijumetsän rivitaloja ja muita uusia rakennuskohteita ollaan raivaamassa luonnonkauniin metsän keskelle. Rakennusvaiheen myllerryksessä olevat maisemat hätkähdyttävät. Ajattelen, että Hirvensalon tulevissa rakennushankkeissa tulisi kaikin keinoin välttää moottorisahojen, dynamiitin ja katerpillareiden tehokäyttöä. Tulevien sukupolvien on voitava kokea esi-isiensä tavoin ikiaikaisten kallioiden ja metsämaisemien taika, ja tarujen ja satujen Keijut ja Metsänhaltijat haluavat olla myös silloin tervehtimässä satunnaista kulkijaa. Erkka Syvälahti Professori (emeritus) Hirvensalo-seuran johtokunnan jäsen Satumainen siirtolapuutarha Illoisten siirtolapuutarhalla on nyt yli 20 vuotta historiaa. Alue muuttuu entistä salaperäisemmäksi uusien puutarhojen lisääntyessä. Kukkameri ja mielenkiintoiset yksityiskohdat tekevät alueesta satumaisen. Sinikka Lindberg ja Anne-Mari Teräsvaara kukoistavat sinisellä alueella. Teksti ja kuvat: Tiina Törnström P1:4/818201&&*771$:/78/&6$%1-8/$<2#8"77/:"-2&6$</&772:"= -2--*$01$I/::24/8201&7**--*($B.&..&$*/$"-*$:/-5/.$,--.($B1/= 511&#/&/#*7$71-"7$41/81#71517$;1/#*;11$-.;;/&#.5,/#*&$ 5*%4*,+*&$8*#8*--.($B*8**$;/*-/$8248/#711$51-8"/#/#71$:"47*/#71$ #/#..&6$51/881$&//#7.$1#72;/&*&$/-;1&$827#21$*/$"-*$8"%7*-/1#71($!"#"$$%&'"#()*+,$5/*41/&**&$/#722$8*/&2##1$5140"&$1--1($ SINISTÄ, KELTAISTA JA TUHAT MUUTA VÄRIÄ G/&/881$"&$J--"/#7*&$#//47"-1:22714%1&$*&#/;;./#/.$1#2881/71($ K2#/1$#11:22$ #7/$01$-/#..$511-*1&#/&/#/.$71-"01$418*&&*711&$ 51:1/--*$7"&7*/--*($-##*./%+"&0*+123%%+%$"#7/$0"$"-*;1##1$"-*= 51&$;98/&$*&7/#/-7.$8.,77.0/-7.$;,,&7/=/-;"/728#*&$:*42#7**--1($ B"/#*--1$:2"-*&$7/*7.$"&$8*-71/#7*&$71-"0*&$1-2*$01$:2&1/&*&8/&$ "&$8115"/7*7726$0"#8/&$"+"7711$5/*-.$1#2881/711&($F1/881$71-"7$ "517$#1;1&81-71/#/16$"&$828/&$7*%&,7$&//#7.$";1&&.89/#*&#.($ =$>&#/&$"+"7*711&6$*77.$#/&/&*&$01$8*-71/&*&$1-2*$7.,77,5.76$ G/&/881$8*47""($F1&%*;;1--1$*-/$#/&/#*--.$1-2**--18/&$"&$5/*-.$ ;2271;1$:1/881$51:11&1($ I/%17$"517$%,5/&8/&$*4/-1/#/16$0":1$*4/;1--/#/1($L#1--1$"&$:..= 1#/1##1$8288/16$7"/#/--1$0"288""&$"&$;1%72&27$%,97,81#5*01($ )"#81$-/#.7/-11$:*42&15/-0*-,8#/--*$5"/$52"84171$81471&"&$*-/$8*4= %"71-"&$82:**#716$"517$:/%17$%,5/&$828815"/77"/#/1($M./&$:14%11= &1$828/&71=1/81&1$&.8,;.$"&$5.4/88..&$81488/;1/&*&($ YHDESSÄ ENEMMÄN E%7*/#9#7.$"&$;"&71$/-"1($M11:24*/+*&$8*#8*&$51/%= +*711&$71/;/1$%"/7"="%0*/&**&6$#1;"/&$:/*&/.$1147*/71$ ;988/*&$8.789/#7.( =$B..--.$"&$"/8*/&$-2:1$#//44*--.$8288/16$G/&/881$ &124116$"--11&%1&$;*$#//47"-1:22714%1($ F1/881$ N&&*=<14/$%..4..$:22714%1##11&$ 51#71$ 5//+*77.$52"7716$"&$,%7*/&*&$#.5*-$;2/+*&$1#2881/+*&$ 81&##1$-9,7,&,7($ =$L-*&$#11&27$G/&/81-71$/%1&/1$1147*/716$82&$%.&$*/$ *&..$&//#7.$:/7.&,7($B.&..&8/&$11;2--1$%.&$72-/$:/*= &*&$#2-"/#*&$81&&2&$81&##16$N&&*=<14/$8*47""( )*441&$ *##1$0.40*#7*7..&$71-8""76$0"--"/&$,%7*/#/.$ 1-2*/71$ 8"%*&&*711&($ F1&%1$ ;1171-"$ *-/$ 81471&"$:/%"/&**&$7"/;//$,%7*/#*&.$7/-1&1($B.&.8/&$ 52"&&1$0.40*#7*7..&$#,,#;,,0./#*7$8/4::27"4/&**&6$ 0"81$"&$15"/&$5/*41/-/0"/--*($3,97,81#5*/#71$51-;/#7*= 711&$%/--"01$01$;2271$;,,&7//&6$G/&/881$8*47""($ =$M*$"517$1/7"1$ $01$;*&*5.7$0"81$52"#/$822= ;/--*$8/5/--*6$N&&*=<14/$7148*&711( G/7.$*&&*&$#//47"-1:22714%1$02%-//$0"8152"7/#71$*-"= 72-/*&$02%-11($),&77/ *$82-8**$:"47/-71$7"/#*--*$ 01$-12-11$:/%"0*&$*;.&&/--*$01$/#.&&/--*($G//#$%*/--*6$ 0"781$*/5.7$/7#*$"-*$;281&1$82-82**##1($</7.$ $ #/77*&$-12-*711&O =$M"6$;/7.$511&$#/--.$%*78*--.$72-**$;/*-**&($!"#82#$ 5.%.&$51/511$#1&1:2-1$;2/#71;/#*&$#2%7**&($J--"/#= 7*&$#//47"-1:22714%1--1$"&$";18/&$-12-26$0"81$:/7./#/$ 514;11&$%*4.77..$22+*--**&$%*&8//&6$G/&/881$:"%7//(!""+456%7884%+9%#&2::2;::<1"2*4& Naapureiden kesken vaihdetaan taimia hoito-ohjeineen, samoin pieniä aarteita mökkien kätköistä. Aulikki Artamo on luonut pieneen pihaan upean tunnelman. 4 maininki maininki 5

4 Unelmien kivitalo valmistuu... paperilla. Vuoden 2009 lopulla olimme siis onnellisia tontin haltijoita, mutta onnettoman osaamattomia talonrakentajia. Tarvitsimme ilman muuta ulkopuolista apua joltain, jonka käsiin voisimme turvallisin mielin jättää lähes koko talorakennusprojektin. Onneksi sopiva henkilö löytyi nopeasti entisen työpaikkani kautta. Pikainen yhteydenotto Marko Asplundiin takasi meille ammattilaisen avun projektin johtamiseen ja erinomaisen kattavan kontaktiverkoston eri työvaiheiden ammattimiehiin. Omalle vastuulle jäi työmaan siivouksen ja sisustusmateriaalien valitsemisen kaltaisia tehtäviä, joista mekin suoriutuisimme tuottamatta mitään hidastavaa vahinkoa työmaalle. Päätavoitteena oli päästä aloittamaan taloprojekti, joka pyörisi ilman jatkuvaa yrittämisen ja erehtymisen kierrettä ja joka tulisi myös inhimillisellä aikataululla valmiiksi. Vaikka luulisi että vajaan kymmenen vuoden haaveilun aikana olisi selvinnyt millainen unelmatalomme tulisi olemaan, valinnan vaikeus erilaisten ideoiden, mahdollisuuksien ja toteutusvaihtoehtojen viidakossa oli yllättävän haastavaa. Kymmenet ja taas kymmenet talomallit pyörivät esitteissä keittiön pöydällä, tietokoneen ruudulla ja rakennuslehtien sivuilla kun yritimme löytää meille sopivan talomallin. Mitä enemmän selailimme eri talovalmistajien malleja, sitä varmemmalta alkoi näyttää ettei mikään valmis malli täyttäisi aivan kaikkia vaatimuksiamme. Turvauduimme jälleen ulkopuoliseen apuun ja niinpä saimme Markon ja arkkitehti Nina Helinin avustuksella sopivat ja toiveitamme vastaavat suunnitelmat käsiimme. Toki suunnitelmien piti miellyttää meidän lisäksemme myös tulevia naapureita, kaava-arkkitehteja ja muita lupaviranomaisia. Kaikki tahot suhtautuivat paperille piirtyneisiin unelmiimme onneksi myötämielisesti, eikä mennyt aikaakaan kun käsissämme oli suuri ja kauan odotettu lappunen: rakennuslupa. Niinpä yhdessä huhtikuisen kevätauringon kanssa tontilla vihdoin hääri kaivinkone, paalutusporukka ja meidän perheemme kameran kanssa. Kaiken tämän kunniaksi pääsimme vappuaattona tontilla poksauttamaan auki pullon kuohuvaa ja yhdessä ystäviemme kanssa nostamaan maljan tulevalle kodille. Seuraava vappu saadaankin sitten jo viettää samaisessa paikassa, mukavasti sohvalla istuen ja vappupalloja puhallellen. Vaikka matka omaan kotiin onkin vielä pitkä, helpotti huomattavasti nähdä tontilla vihdoin tapahtuvan jotain. Paperisodan ja suunnitteluruljanssin jälkeen jokainen kaivinkoneen kouraisu ja tontille tuotu harkon tai laudan palanen olivat valtavia harppauksia eteenpäin. Liity Viherlassilan kanta-asiakkaaksi. Saat mahtavia etuja ympäri vuoden! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 HALUATKO PIHAASI PIRISTYSTÄ TAI REMPATA RIKKINÄISTÄ? Ilmainen kartoituskäynti vain puhelinsoiton päässä - Soita! KIVI - JA PUUTARHA-ASIOISSA: Samuli Alppi, , MAALAUS - JA RAKENNUSASIOISSA: Teemu Nieminen, , 6 maininki maininki 7

5 !""#$%%""&'(")%**+*&'&$,-"&' %.+/&.)"++*00. ($%"-$$&&"'"$)*12,1'3/0%..1%*1 Pukuhuoneesta ilmestyy hikisiä ja punaposkisia poikia. Kahvilasta kuuluu iloinen puheensorina ja pikkusisarukset kirmailevat pisin käytäviä. Jokunen isovanhempikin on joukossa. Takana on vauhdikas iltapäivä salibandyturnauksen parissa.!"#$%&$'"()*+%,-.(/)(&$00.%1)(&"22%,(#**&%(2%$&&3##""(0"%'"&&"4( 5*##)(-*,()*+%,-.(&)1-$$(/)(&"206('"7$,$$8(2)+-%%1%(#$+)11%,( 0""&&"(),#))(&%1")%-))('%$##""(2%$&&3##"'""(%&#))(*&-.,)4( 9$1"%,$,(#%7-*1):$-%,(.,(2%$&&3##"'"(-.-$2*1(1*./))'),( 2)+-%%1%,()&&)8(#$+)11%&&)(#)%(0)+'$--$$&&)4(;"22%##%2$#(/)( ')&)%1#*1(#.%2%%(1)2)&&)(-)*-.1""#%2$&&"8(-*%,(%#1$(2)+-%%1%-%,4 <#)(37#$3##"(/)(033:"($1%##$&3=!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20"*3"4*5678*+99*:%;*5678*+9< Salibandy koukuttaa koko perheen Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Ruokatoriltamme: /kg Salaatix Katkarapukylmäsavulohikimara Elokuussa myymälästämme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK /pkt Alfocan Kiinalainen jokirapu, pakaste, kpl, 1 kg Kölikatu 2, TURKU Tunnelmallista elokuuta! /pss Royal Kuorelliset katkaravut 500g (6,32/kg) /pkt Vaasan ISO paahto vahnä, monivilja, graham g (3,31 3,13/kg) Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su A6*C$01$D%4+"$&/1$*61#$:*4%*$"&$%,5.$*#/= ;*488/$#//7.6$;/7*&$#1-/A1&+,$5/*$;2811&#1$ 8"8"$:*4%**&($)18#"#:"017$:*-11517$3/4= 5*&#1-"&$3*/7"&$PQQR$#,&7,&*/+*&$0"2882**##1($S/7/$ -##*&!"#"2%65$"-/$;281&1$:*42#71;1##1$0"2882*771$ 8*5..--.$TUUQ$01$:22%1&1/#*#71$72-/$#/77*&$-2"&7*51#7/$ 0"2882**&0"%7101$V$#*&$0.-8**&6$82&$:"4281&$;/*%*7$ "-/517$#11&**7$%.&*7$ &**8#/6$*77.$;,9#$&1/= &*&$5"/$"--1$W0"0"W($F1-;*&71017$01$%2"-71017$%"/71517$ :2828"::/:1-15*4/76$N&&*$8*#8/77,,$"4C1&/#"/;11&$ 0"2882**&$148*1($$V$B"/;/&$7145/771*##1$0"2882**&$./7/%1%;"&18/&6$01$0"#82#$&1/#*&$#1&1$7*%"11$;/*#= 7*&$#1&11$:14*;;/&6$%.&$&124*#8*-**($V$G1-/A1&+,&$ :14/##1$7"/;/;/&*&$"&$;281511$51/%7*-21$%*87/#*--*$ 7,9*-.;.--*$01$1&711$;1%+"--/#22+*&$"--1$187//5/#*#= 7/$;281&1$:"/8/*&$140*##16$%.&$017811($G1;11$;/*-7.$ "&$:"/8/*&$/#.6$E*6"./%44"&/1$*616$0"81$%"/711$"77*= -2/##1$7"/;/7#/01&$7*%7.5/.$01$8..4//$%/%1&#1$71-8"/##1($ <"-*;:/*&$;/*-*#7.$"&$;,9#$7.48*..$"::/1$72&7*= ;11&$:"/8/*&$815*4*/71$01$%*/+.&$:*4%*/7..&($ PENKKIURHEILEVAT PERHEENÄIDIT N&&*$&124*#8*-**$-9,7.&**&#.$/7#*#7..&$:*&88/24%*/= -/01&$51#71$1/82/#/.--.D$$512%+/88117$#1-/A1&+,"77*-27$ 8*471$ 81/88/11&$ 7*;:1/#*517$;2= 811&#1($ G1;11$ #1&"517$ ;"&*7$ ;2278/&$ 0"28= 82**&$./+/7$ 01$ 817#";"##1$"-= -11&8/&$ 2#*/&$ 81&&2#71;1##1$ 8"8"$ :*4%**&$ 5"/;/&($$V$>4.#$ #1-/A1&+,,&$%241%71&27$./7/$7"7*118/&6$*77.$%*/+.&$ :*4%**##..&$*/$*&..$8*#82#7*--1$#//7.6$8281$-.%7**$ 82#811;11&$:*-*/%/&6$511&$#//7.6$8281$:..#**$817= #";11&($B22-/:2822&$*/$#/-7/$7145/7#*$:28*27216$*--*/$ #/7.$";18#**&$72&&*($N&&*$G/&/#1-"$8*47""$&124*#= 8*--*&$72";14*/+*&$8*441&$8";;*&7"/&**&6$*77*/5.7$ *&&*&$"-*$0"2882**&0"%71011$8"48"8*&C/##.$&.%&**7($ LÄHILIIKUNTAA KAVEREIDEN KANSSA F1&%*;:/*&$187//5/#22+*#71$8"8"$3/45*&#1-"&$3*/= 7"&$02&/"4/7"/;/&71$-.%7/$-//88**--*8/&6$82&$818#/72= % &$1-82:2"-*--1$0"288"$51&%*;:/1$%1-2#/$ 02&/"4*/--**&$%1441#728#*&$-.%*-7.$8"7/1$727720*&$81= Hirvensalon Heiton 1998-joukkue (HirvHe AFC E-98) Kauden huippuhetkiä: tie loppupeleihin on selvä! 8 maininki maininki 9

6 Hirvensalon Heitto ry:n salibandyjaosto yli 150 pelaajaa, 20 valmentajaa, 30 toimihenkilöä joukkueet syntyneille pojille pallokerhot syntyneille pojille ja tytöille miesten edustus- ja harrastejoukkueet Lue lisää netistä: tai ota yhteyttä: Mikko Mellanen, puh *4*/+*&$81&##1($$?.%/-//82&71$01$,%7*/#9--/#,,#$"517$ *+*--**&$7.48*/7.$145"016$8*47""$/"$$5&/*66%#*#6$ 3/45*&#1-"&$3*/7"&$#1-/A1&+,01"#7"&$:2%**&0"%7101$ 01$#*241&$187//5/&*&$7"/;/01($E%7*/#9--/#,,#$*/$7148"/= 71$82/7*&811&$& &71/#227716$511&$7"/5"71;;*$ :*-11017$7*45*72--*/8#/$;,9#$#1147*&$2-8":2"-*-716$%.&$ 7.#;*&7..($3*/7"&$715"/77**&1$"&6$*77.$0"81$02&/"4/= /8.-2"81--*$"&$";1$0"2882*$01$1--*$PU=52"7/1/--*$:1-= -"8*4%"01($$V$$G1-/A1&+,$"&$;"&*--*$51&%*;;1--*$ 5/*-.$5/*41#$-10/6$;2771$"&&*8#/$:2#8141+/"$#114/--1$ 7"/;//$7*%"8811#7/$01$#,8#,/#/&$22+*7$8*4%"7$01$0"28= 82**7$7.,77,5.7$4/:*..&$71%7//&6$</88"$8*47""( SUURI HAAVE </88"$<*--1#*--1$"&$#1-/A1&+,,&$-//77,*&$%115*$,-/7= #*$;2/+*&D$";1$%1--/$3/45*&#1-""&($)*#82#7*-201$ ";1&$:1--"/-2%1--/&$#11;/#*8#/$3/45*&#1-""&$"&$0"$ 5/4/7*-7,$;2271;/*&$71%"0*&$81&##1($V$<,9#$;227$ #114*--1$7"/;/517$24%*/-2#*2417$81/:11517$%140"/72#7/= -"016$7"7*11$</88"($3.&$2#8""$-201#7/$%115**&#1$7"= 7*272;/#**&$V$52"#/-2821$*/$%.&$#*&7..&$7"%+/$-.%7*.$ 5*/881/-*;11&($ Teksti: Johanna Saarinen Kuvat: Kari Ruohonen ja Aleksi Saarinen!"#$"%&'(&)")% *)%+"'*,,--(.&/ KUNTOVALMENNUSTA JA KEHONKOOSTUMUSMITTAUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE!"#$%&'()*%+,-%&.#%( TAKE CONTROL OF YOUR BODY Uhkaako taloasi kaatuva puu? Vai onko tontillasi haastavia puunkaatoja joita et itse uskalla hoitaa? Meillä osataan hoitaa puun kuin puun kaato turvallisesti ja ammattitaitoisesti. Meiltä löytyy tarvittavat varusteet ja välineet, joten soita ja kysy ilmainen arvio.!"#$%&'()"(*+,-.!/ maininki maininki 11

7 Teijo Mäkelä valitsee syyskuun saarelaisen. Katse kääntyy Maanpään suuntaan... minä hirvensalolainen Teijo Mäkelä on vaikuttanut monen saarelaisen elämään: moni asuu talossa, jota hän on ollut rakentamassa. Mäkelä puhuu ammatistaan harvinaisella tavalla, hän silminnähden nauttii työstään. Mäkelä pohtii, että kun alalla on ollut kauan, työn hallitsee, eikä se tuota stressiä. Enemmän harmittaa silloin, jos tekemistä ei ole tarpeeksi. Kun työn hallitsee ei tule stressiä T*/0"$<.8*-.$"&$8"7"/#/&$<1#82#71$01$%.&$"&$*%7/&,7$1#21$ :/78..&$;,9#$I141/#/--16$;*4*&$41&&1--1($)"7/$3/45*&= #1-"#71$-9,7,/6$82&$B*/0"$<.8*-.&$01$-#8&F%96)%G$%#$ 22#:*4%*$7145/7#/$8"+/&($3/45*&#1-"#71$-9,7,/$4/5/71-"1#2&7"6$0"#= #1$%2"&*/71$71/$1/&18/&$7/-11$4//77..$81/8/--*($?1:#/1$"&$:14%1/;= ;/--11&$5//#/6$82&$81/88/$"517$8*441--1$8"7"&1( 3/45*&#1-""&$"-/$%,5.$;227711($I141/#7*&$;1/#*;//&$7"772= &**--*$"&$%,5.6$*77.$;*4/$"&$-.%*--.( =31/;;*$/#"1$4/5/71-"1#2&7"1$J-:"/#7*&6$I*-7"-1&$01$3/45*&= #1-"&$#22&&1-716$;2771$#/77*&$711#$ &$1#7/$*/$"-/#/$%1-2772$ ;*&&.($M,7$82&$51&%/&$-1:#/#71$*%7//$8.,+.$8"7"&1$51/&$8..&= 7,;.##.6$1-811$7/-11$"--1$0"$115/#728#*&$-//8118/&($=M":*1#7/$#*$ 7/-1&&*$; $<.8*-.$722;11($B.48*..$"&6$*77.$7/-11$"&$81/= 8/--*($3.&$:"%7//6$*77.$51/881$"&$*-.*##..&$418*&71&27$";11&$ 8.,7799&$0"$8"-;*$";18"7/71-"1$01$4*;"&7"/&27$818#/6$&//&$&,= 8,/&*&$1#2&7"$,;:.4/#79/&**&$"&$:1/881&1$81/88*/&$:141#($ N#2&7"$"&$51-"/#1$01$15141( Teijo Mäkelä ja Anu Dahlbacka löysivät isolle perheelle oivallisesti sopivan kodin Hirvensalosta. Ulkoilumahdollisuudet ovat Hirvensalossa loistavat niin juoksemiseen kuin hiihtoon. Saaret ovat muutenkin kuin oma maailmansa sillan erottamana Turun keskustasta. NÄPPEJÄ POLTTELEE TEKEMISEN TARVE F1/881$#"4;/1$*%8.$#,,%,77./#/8/&$418*&711$";1$71-"6$"-/#/$51/= 8*1$-9,7..$,;:.4/#79-7..&$,%7.$;281511$7"&77/1($=)15*4/$$"&&*8= #/$418*&711$71-"1$01$:..#*&$#/&&*$418*&71;11&6$<.8*-.$%,;,/-**($ H/5/71-"&$/882&"/#71$ $%/*&"$&.8,;.$,-/$:2/+*&$-175"0*&6$ 71-"01$*/$&.891-1##1$0224/$&.,$V$#/-7/$"--11&$/%1&$3/45*&#1-"&$8*#= 82#71&$:1-5*-20*&$72&72;1##1($E;:.4/#79$"&$,-**&#.$412%1--/= &*&($$G*$"&$:/#7.&,7$0"#82#$<.8*-.--*6$*--*/$#/-;//&$&//&$8"45//&6$ *77.$&2"4/#"--1$*/$"-*$8"8""&72;/#:1/8811( =3*$"517$8"8""&72&**7$0":1$8/48"&$817"--*$01$:/%1--*6$82&$ ;2271$:1/8811$*/$"-*( =L-*&$ $*77.$&,7$#*24182&7171-"--*$"--11&$-110*&71;1##1$ 7/-11$;,9#$&2"4/#"--*6$<.8*-.$8*47""( RAKENNUSALALLA MONTA RAUTAA TULESSA <.8*-.$"&$418*&&2#;*#714/$01$"&$"--27$418#1--1$0"$52"+*#71$PQRZ($ =!"$#/--"/&$"-/&$418*&71;1##1$";18"7/71-"01$7.&&*($L-*&$"--27$41= 8*&71;1##1$71-"01$)1/#714&/*;**&6$)28"-11&$01$)18#8*4711&($ W</-0""&1$8*4711W$"-*&$101&27$7.#7.8/&$"%/($B.;.$"&$7"#/$%,5.$ 1-2*6$*/$5"/#/$"--1$:14*;:11( <.8*-.$:"%7//6$*77.$3/45*&#1-"&$:14%117$7"&7/7$;*&*5.7$%*-:"#= 7/$A/#&*#7.$7*8*5/--*($ =!"#$%1-21/#/$7.7.$&,8,/#7.$:14*;:11$7"&77/16$:/7./#/$;*&&.$ 8121#($<*4*&41&71:1/817$"517$81--//71($ <.8*-.$"&$418*&&2#1-1--1$#*8.$,8#/7,/#,4/77.0.&.$";1--1$X4= ;1--1$*77.$:1-8817,9##.$418*&&2#7145/8*,4/7,8#*##.($N-8252"= +*&$%.&$"&$"--27$79/##.$I/&*--1##16$#*&$:248279/+*&$51#71151&1$ ;*#714/&1($$<.8*-.$8*47""6$*77.$52"#/$#/77*&$"-/$51#71151#7/$&//&$ %/-01/#716$*77*/$;*/&1&&27$72--1$;/7..&($<.8*-.$"&$#*-8*.#7/$7*8*= 5.$/%;/&*&6$1-182-"$/#8**$51/&$7,9&$:2277**#71($ )2&$:"%+/711&$/+*"/71$#1147*&$8*%/77.;/#*8#/6$B*/0"$<.8*-.$ :"%7//6$*77.$-//8*&&*,%7*,8#/*&$:141&71;/#*##1$41/7/"512&2$5"/= #/$"--1$%,5.$41781/#2($G*$5"/#/$;1%721$#/--1--*6$;2771$*+*--,77./= #/$*77.$-9,7,/#/$;,9#$41/7/"512&21$8.,77.5/.$/%;/#/.$714:**8#/($ =B..-7.$-.%+*7..&$-//88**--*$79/%/&$,%+*#7.$:*4%**#7.$81%+*--16$ 8"-;*--1$127"--1( URHEILU KORVAA JOPA LOMAN =3,5.$"-"$72-**6$82&$8.,$-*&8/--.6$#/--"/&$*/$7145/7#*$*+*#$-";116$ <.8*-.$817#""($ I/78/.$;178"01$"&$72--27$02"#721$1/&1($<.8*-.&$514#/&1/&*&$-10/$ "&$82/7*&8/&$"--27$8/-:1= :,94./-,($ I141#$ #115272#$ "-/$ "--1$,%7*&.$ 52"&&1$ G<=72-"8#/##1$822+*&&*8= #/$8"5/&$#2";1-1/#:,94./= -/0.($I//4/;*#71422#$%*-7/#/$ 822#/$8*4711($$=K4%*/-2##1$ "-/$7128"1$PY$52"7716$#/-= Mäkelä on selkeästi tekevä ihminen, alakulo iskee vain työn puutteesta. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI maininki 13

8 -"/&$*&$7*%&,7$;/7..&($F2"#/$#/77*&$02"8#28.4:.&*&$:241/#/$22+*-= -**&($G/--"/&$<.8*-.$/&&"#72/$02"8#*;11&$3/45*&#1-"&$,;:.4/= 02"8#2&$822+*&$8/-";*74/&$-*&8/&$01$H2/##1-"02"8#20*&$8,;:/&($ N5"51/;"&$81&##1$"&$,%+*##.$%1441#7*772$;,9#$%//%7"1($$=M,7$"&$ %1&8/772$:/*&/$5*&*6$:..#7..&$-//88**--*$5.%.&$;*4*--*8/&($ L-"%2"&**##1$&.8,,6$*77.$7.##.$:*4%**##.$822&&*--11&$;,9#$ ;2#//88/1($G2"#/8/8#**&$B*/0"$<.8*-.$#1&""$B"7"&$01$PQ[U=-2= Kuka: Teijo Mäkelä, rakennusmestari jo vuodesta 1992, avopuoliso Anu Dahlbacka ja uusperheessä myös viisi lasta ikähaarukalla yhdeksästä lähes täysi-ikäiseen. Harrastukset: Lenkkeily ja musiikin kuuntelu. Vapaaajan sisällöstä pitävät huolta myös lapset. Parasta saarilla: Oma koti, ympäristö ja meren läheisyys, tänä kesänä päästiin myös omalla veneellä vesille. Oma saarihistoria: Saaret ovat aikanaan tulleet tutuksi kilpapyöräilymaastona, Mäkelä on ollut myös rakentamassa taloja niin Kaistarniemeen, Kukolaan kuin Kakskertaankin. Hirvensaloon muutettiin ison rivitaloasunnon houkuttelemina pari vuotta sitten. Pitsit koristeena paljastavat omalla kielellään, että Anu Dahlbacka on kotoisin pitsintaitajien kaupungista Raumalta. =N&2$"&$/%1&$%2/::2%2/-/#7/($</&2--18/&$"&$:1-0"&$#"/77/;/16$ ;2771$5.%*;;.&$71/7"16$;2771$5"/$#1&"1$*77.$;2#//88/$,%+/#7..$ ;*/7.$;,9#($ SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN G*241151$ *&$#114*-1/&*&$"&$72772$-2"771;2#7*%7.5.&#.$ 718/1$8"8"$812:2&C/##1($$<.8*-.$&"#711$%.&*7$*#//&$418*&&2#= 1-1&$51/ &1( =3.&$"&$$7"+*--1$51/ $/%;/&*&6$*#/;*48/--/&*&$418*&&2#= ($$L-*&$:1-0"&$"::/&27$%.&*-7.$01$%.&$"&$24151-/&711&/$51/= 82771&27$:1-0"&($)18#/$52"771$#/77*&$794;.77//&$812:1&$-2"&1$/%1&$ #1772;1-716$<.8*-.$8*47""$01$5/&88116$*77.$#*241151$ *&$ #114*-1/&*&$-9,7,,$<11&:..&$#22&&1-71( Teksti: Sini Silván Kuvat: Sini Silván ja Teijo Mäkelän kotialbumi MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 Yritysmaailman kuulumisia Satavan kyläkaupassa on uudet omistajat lähtien. Tarmo-lähikauppohin kuuluvaa kyläkauppaa ja sen yhteydessä olevaa kahvilaa hoitavat nyt herrat Hannu Heikniemi ja Mauno Heiskala. Hannu palaa kaupanpidon myötä juurilleen, sillä hänen isänsä toimi 50-luvulla samassa rakennuksessa sijainneessa kaupassa myymälänhoitajana ja äiti myyjänä. Satavan Kyläkauppa on avoinna joka päivä klo Lähikaupasta on mahdollista saada ostoksilleen kotiinkuljetus. Kodille katto. 23$*&"45'46"#++ 784)"9$'(:$#'++ ;%8)%9+<89#''9!"#$%&'()*+$*)"(,%')(#%)** -%.(/0')$*121*345*6731!"#$%"&'#(&)*'+,+-.*%/"(0((&'&"1$23(#(&'' Vanha Kakskerrantie 1. Puh Palvelemme: ark. 7-21, la. 7-18, su Lions Club Turku/Archipelago tukemassa Wäiskin medialuokkatoimintaa Aloitetaan viikko selailemalla omasta sanomalehdestä tärkeimmät ja kiinnostavimmat uutiset. Kirjaudutaan verkkoon ja työskennellään virtuaalisessa ympäristössä. Ruokatunnille mennessä vilkaistaan vielä käytävällä näkyvältä omalta TV-kanavalta kavereiden tuoreimmat tempaukset. Ei kuulosta ihan tavalliselta työpaikalta. Eikä ihme, sillä kyseessä on Wäinö Aaltosen koulu, joka on tammikuusta 2009 asti ollut mukana medialuokkatoiminnassa. Medialuokkatoiminnan tarkoituksena on vastata nykyaikaisen mediayhteiskunnan asettamiin haasteisiin, joita oppilas joka tapauksessa elämässään kohtaa. Medialukutaito ja turvallinen median käyttö ovat keskeisiä tavoitteita. Käytännössä näitä tavoitteita kohti on menty mm. harjoittelemalla sisällöntuottamista ja mediaopetusta. Tästä tuloksena ovat oma tv-kanava, Wäiski-TV, sekä viikoittain ilmestyvä oma sanomalehti. Lions Club Turku/Archipelago tukee Wäiskin aktiivista ja kiinnostavaa medialuokkatoimintaa ja mediaopetusta. Tuki konkretisoitui klubilaisten lahjoittamana kamerana. Kameran toivotaan myötävaikuttavan virtuaalisiin työympäristöihin tutustumiseen ja iloiseen oppimiseen. Tero Jaakkola (keskellä) vastaanotti Lions Club Turku/Archipelagon ja Rajala Pro Shopin lahjoittaman uuden digitaalivideokameran. Lions Club Turku/Archipelagosta mediaopetuksen työvälinettä lahjoittamassa Mika Aalto (vas.) ja Mika Kölhi. Lainalle korkokatto. Etua elämään. OP-Pohjolasta. 16 maininki maininki 17

10 XXVI HIRVENSALOPÄIVÄT Sunnuntai :45 Lipunnosto (Hirvensalon kirkko, Honkaistentie 85). LIPPUPUHE. Kaikki Turun seudun asukkaat ovat sydämellisesti tervetulleita yhteisille Hirvensalopäivillemme! Hirvensalopäivillä on ohjelmaa kaikenikäisille. Tule ja tutustu! Juhlaliputus Toivomme kaikkien saarten asukkaiden liputtavan juhlapäivinä Hirvensalopäivillä mukana: Kuljetusliike Kielo Oy sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdidtys, Meri-Karina Perjantai :00-20:00 Lipaskeräys syöpäpotilaiden hyväksi Keräyspisteet: K-Supermarket Hirvensalo, K-Supermarket Haarla, Moikoisten liikekeskus ja S-Market Majakkaranta. 18:00-20:00 Lasten Lauluilta (Wäinö Aaltosen koulun sali Paavo-halli, Wäinö Aaltosen koulutie 3) Kapa Ahonen laulaa ja laulattaa sekä Hirvensalon Heiton Tytöt esiintyvät VAPAA PÄÄSY $ Lauantai SÄILYTÄ OHJELMA! 09:30 Lasten juoksukilpailut (Hirvensalon Urheilutalo, Syvälahdentie 31) Ilmoittautuminen paikan päällä. Lähtö ja maali Hirvensalon urheilutalon edessä. Kaikki palkitaan. EI OSALLISTUMISMAKSUA. 11:00 Hirvensalon ympärijuoksu (Hirvensalon Urheilutalo, Syvälahdentie 31) Ilmoittautuminen paikan päällä viimeistään klo Lähtö ja maali Hirvensalon urheilutalon edessä. Sarjat: 14,3 km Miehet: yleinen, miehet 40 v, miehet 50 v, Naiset: yleinen Sarjat: 6,1 km Miehet: yleinen, miehet 40 v, miehet 50 v, miehet 16 v, Naiset: yleinen, naiset 16 v Tapahtuma sopii sekä kilpailijoille että kaikille kuntoilijoille. Palkinnot: Paras hirvensalolainen palkitaan. Kaikille osallistujille annetaan Hirvensalon Heiton logolla varustettu mitali. Lisäksi sarjojen parhaat palkitaan. Arvontapalkintoja. Osallistumismaksu: Aikuiset 12 D, alle 16-vuotiaat 7 D. Tiedustelut: p tai / Männistö 12:00 Lentopalloturnaus (Hirvensalon Omakotiyhdistyksen venevalkama, Pitkäsalmenkadun päässä Perinteinen lentopalloturnaus Hirvensalon mestaruudesta. Tiedustelut ja otteluun ilmoittautuminen, p / Risto Järvinen. EI OSALLISTUMISMAKSUA 16:00 Runoretki Lähtö Wäinö Aaltosen kotitalon luota (Vanha Kakskerrantie 34) Retken vetäjä Marjatta Leino, p :00 Metsäkirkkotapahtuma (Syvälahden kallio) Hartauden toimittaa kappalainen Lasse Mustonen. Opastus hartauspaikalle Toijaistentieltä (Partilippukunta Hirvensalon Eräpojat) 20:00-01:30 Tanssit (Meri-Karina, Kongressisali, Seiskarinkatu 35) Tahdittajina Klipparit, solistina Martti Jalonen Huomio! Sekahaku koko illan Hyvä ravintola (A-oikeudet). Arpajaiset. Järjestäjä: Hirvensalopäivätoimikunta Tanssikurssi klo FUSKU. Tauno Sula opastaa Liput ennakkoon 8 D (Meri-Karinan neuvonnasta ja toimikunnan jäseniltä) ja ovelta 10 D. Sisältää tanssikurssin. 10:00 Suvikirkko (Hirvensalon kirkko, Honkaistentie 85) Jumalanpalvelus: Kirkkoherra Tuomo Norvasuo. Tekstin lukijana Marja-Liisa Salminen. Palvelutehtävissä partiolippukunta Louhen Tytöt. KIRKKOKAHVIT tarjoaa Hirvensalon Martat r.y. 12:00 Hirvensalopäivien lounastilaisuus (Meri- Karina, Seiskarintie 35) Lounaan hinta 10 D. 14:00 Opastettu pyöräretki Hirvensalossa (Hirvensalon hiihtokeskus, Kakskerrantie 111) Lähtö Hirvensalon hiihtokeskuksen pysäköintialueelta. Matkan kesto n. kaksi tuntia. EI OSALLISTUMISMAKSUA. 16:00 Hirvensalopäivien päätöstilaisuus (Illoisten ryhmäpuutarhayhdistyksen tiloissa, Illoistentie 1) Tervehdyspuhe. Yhteislaulua, myös lastenlauluja. Laulattajana Matti Hautamäki. Valitaan vuoden 2010 Luotolainen. Yhteislaulu jatkuu KAHVITAROILU. Meri-Karinan maukkaat lounaat arkisin klo á 8,80 e sunnuntaisin klo á 11,00 e juhlapyhinä seisova pöytä klo á 23,00 e Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenille alennetut hinnat! Tervetuloa! Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus Seiskarinkatu 35 E Turku E puhelin (02) maininki maininki 19

11 Kakskerta-päivien kuhinaa Perinteinen Kakskerta-päivä vietettiin vietettiin Harjattulan pihapiirissä aurinkoisen sään suosiessa. Mielenkiintoista ohjelmaa ja toimintaa löytyi kaikenikäisille. Vuoden Kakskertalaiseksi julistettiin Heikki Muurinen, hän on jo yhdestoista kunnianimityksen saanut. Saku Koivukin osallistui päiville ja juontaja Esko Aaltosen haastateltavaksi. Saku vastasi myös saarelaisten esittämiin kysymyksiin ja antoi nimikirjoituksensa Kakskerta-päivän yleisöä halukkaille. Tavaratorilla tuotteet vaihtoivat omistajaa ja puffetista löytyi sekä makeaa että suolaista syötävää. Ohjelman jälkeen yleisö poistui hyvillä mielin, päivä onnistui- Kiitos yleisölle ja talkooväelle! Teksti: Rami Västinsalo Kuvat: Mirja Rakkolainen Kakskerta-laulun esittäjä Jaana Majatie Pekka Viljasen säestäessä Saku Koivu Esko Aaltosen haastattelussa Vuoden 2010 Kakskertalainen Heikki Muurinen Kiitos Kukolan päivähoitoyksikön lapset kiittävät LC Archipelagoa lelulahjoituksesta! RAVUTTAAKO? RAPUJEN SYÖMISEN PIKAKURSSI: tartu kiinni rapuun ja imaise vatsapuolelta tillin makuista keitinvettä suuhusi irrota sakset tyvestä ja poista saksen pienempi nivel ime saksessa oleva mehu tyveen syntyneestä reiästä halkaise saksi rapuveitsen avulla ja irrota liha syötäväksi irrota selkäpanssari (hyvän otteen saa silmien takaa) ja kaavi panssarin sisällä oleva rapuvoi talteen, ime keskivartalosta maukas mehu väännä ravun pyrstö irti keskiruumiista: ota luja ote pyrstöstä ja toisella kädellä ravun yläruumiista, kierrä pyrstöä kunnes se irtoaa halkaise pyrstö alapuolelta rapuveitsen avulla (laita veitsi pyrstön ja lihan väliin, kierrä veistä), irrota liha ja poista siitä peräsuoli (pyrstön alapuolella melko pinnassa kulkeva mustahko juova). Vinkki valmistusvaiheeseen: Äyriäismaun korostamiseksi keitä ravut siinä vedessä, jossa ne ovat polskineet. SNAPSILAULUJEN PIKAKURSSI: Klassikko: Helan går sjung hoppfaderallanlallanlej Helan går sjung hoppfaderallanlallanlej. Ock den som inte helan tar han ej heller halvan får. Helan går, sjung hoppfaderallanlallanlej. Kun kieli taipuu paremmin suomeksi: Rapulaulu (säv. Munkkiniemen kreivi) Sua vain yli kaiken mä ikävöin olet armaani päällä maan vaikka pyrstösi nielin ja saksesi söin maha täyty ei milloinkaan Lauluäänettömälle: koputetaan pöytään kolme kertaa, lausutaan sisään ja juodaan snapsi pois. Myydään Aikuisten skootterikevytmoottoripyörä, JONWAY-125, vm Vähän käytetty ja huollettu / Jukka. Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Syyskuun lehteen ehdit mennessä! Kaakeliuuni, myydään kaunis, vanha, Turun Kaakelitehtaan valkoinen nurkkauuni. Purettu, putsattu. Laatan koko n. 40cmx20cm, täysin ehjä, kaunis jugend-luukku. Uunin korkeus 260cm. Hirvensalossa, hinta 1000e. Maarit Korhonen p Lasten Rukka pelastusliivejä, kg (20 D), kg (20 D), Helly-Hansen sinivalkoraidalliset kelluntaliivit kg (20 D) / Jani )!$.!*&*,$.( "$.*14"&" L*(*M"*NO.!"#$"%&'"&()*+)#,-.," /,-,&012&'"&3,-,&415 /,-,6)*+)#,-.," 7".#1#,-.,"&'"&& 8*"9:1#,3";<#:# 2&;;%0=1$#<.,",::)&:"6>,::)!"#$%""&$'( )*+$,$*(-((./+$01*+$2*( 3$+#/2!*&4!)>,'#36".&& ":;"$".&7#$,.##:)>>"&& 3""-"-.",>,-?& B",;;,&3#;""-&6<:>;,3""-A #565789:;< HII(HJJHKKH SATAVAN KYLÄ- KAUPPA ELINTARVIKKEET KAHVIO KAASUT AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-21 Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Ajanvaraus puh. (02) Kakskerrantie Valitse tyylikkäästi 500 kehyksen mallistosta; Gucci, Prada, Dior, Armani... TULE JA SOVITA MUODIN UUDET TUULET 20 maininki maininki 21

12 Elokuussa tapahtuu Elokuussa Jemiina nauttii Rambo-kissansa kanssa oman pihan antimista.!""#$%&'"#("&)*+(,-(./"&&0",,% 1-#21"&)3%"#(++)3%1-%,(%4 Seurakunta Hirvensalonpäivien jumalanpalvelus su klo 10. Sitä ennen lipunnosto klo Kirkkokahvit. Hirvensalopäivien yhteydessä Metsäkirkko Syvälahden kalliolla la klo 18 Hirvensalon kirkko: 5.8. ja 2.9. klo 18 Rukouspysäkki. Paikka sinulle, joka haluat rukoilla yhdessä toisten kanssa Kakskerran kirkko klo Kansanlaulukirkko 15.8 Koulunaloituskirkko 22.8 Kesäillan ehtoollinen 29.8 Suvimusiikki Nuoret taitajat Kirkkokahvit tilaisuuden jälkeen, paitsi 29.8 SYYSKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN (MAININKILEHTI) FANIKSI. KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... H O R O S K O O P P I Leijona Jos saarillemme valitaan oma pormestari, niin uljas Leijona voisi olla majesteettinen valinta. Leijona on suurisydäminen, elinvoimainen ja optimistinen tiennäyttäjä ja hän on myös sopivasti turhamainen ja sehän sopii hyvin meidän saarelaisten edustajalle. Monen urhean Leijonan pinnan alta löytyy kuitenkin pikkuruinen kissanpentu siksi Leijonalle sopii lahjaksi majesteetin kruunun ohella kunnon hellittely- ja rapsutustuokio. Sadonkorjuun aika Elokuussa Jemiina Neuvonen odottaa rapujuhlia ja marjastaa Hirvensalossa. Jemiinan elokuu K*#.-";1&$:..77,;/#*#7.$%2"-/;1771$<"/8"/#/##1$1#251--1$!*;//&1--1$"&$*-"822##1$*+*##..&$5/*-.$:1-0"&$8*#./#7.$7*8*= ;/#7.($L;1--1$7181:/%1--1$81#515/#71$5//&/;140"/#71$"&$714= 8"/72#$7*%+.$;*%21$01$";*&1:22&$1&7/;/#71$#,&7,,$0"8"$#"#*771$71/$ %/--"1$71-5*&$5141--*($I/%1--1$81#511$;,9#$*#/;*48/8#/$41:14:*4/1$01$ ;11=147/#"8811($ \$I/7./#/$7*#7171$22#/1$4*#*:7*0.6$0"/%/&$#/7.$5"/$8.,77..$#"#*8*/77"= 0*&$-/#.8#/($).,&$;,9#$;/*-*--.&/$;1401#71;1##1$01$#/*&*#7.;.##.($ L-*&$8.,&,7$:"/;/;1##1$;2#7/8"/71$3/45*&#1-"#716$;2771$8"5/&$:1-= 0"&$;2/71$;1401#710/1$*/$"-*$&.8,&,7($>%8.$/%;/#*7$8.,5.7$*&*;;.&$ )18#8*441##16$%.&$:"%7//( PALUU TÖIHIN B242&$,-/":/#7"##1$ 7278/01&1$ 7,9#8*&7*-*5.$!*;//&1$ 7*8**$ -..= 8*7/*7**--/#*&$ ;/84"A/"-"C/1&$ 01$ /;;2&"-"C/1&$ "::/1/&**#**&$ A"44*-/1A187**4//&$-//77,5..$5./79#8/4011$01$*-"822##1$*+*##.$"&$ *&#/;;./#*&$";1&$147/88*-/&$51-;/#7*-21($F//8"&-":27$#202517$02%= -172&&*-;/##16$#/--.$7/*+"##1$"&$;988*/-,&$-/#.8#/$,%+*7$%..7$01$;1%= +"--/#*#7/$;,9#$41:202%-/1(?"::28*#.#7.$!*;//&16$0"--1$"&$:/78.$5"/;/#7*-2=$01$71&##/712#716$ :..#**$0.--**&$71&##/72&&*/--*$'2&8,$G72+/""&($G/*--.$%.&$8.,$1/= 82/#A1-*77/=$01$01]]=72&&*/--16$;2771$"&$;,9#$-9,7.&,7$22+*&$-10/&( =$).,&$5"/;10""C1##16$#//&.$:1/&"7722$74**&/$*/8.$&//&8..&$%*&= 8/&*&$:2"-/($<,9#$C"-^812#/$017822$5/*-.$*-"822##1$ ##16$!*;//&1$-/#..( Teksti ja kuva: Minna Uusivirta 5++(%33-)10&#-$("%)6%)++7"#(+33-)++7-&)%6%&)8$0'(*+(,-(.39932,21#": %&'()*+,-./-0-123/* 1/4..20-)00/20&+.).)+,/45//''/ 4/2'-302+&'/**/0-2*+52**)2* :88;;<<; 399.-!"#$%&' ;-'/+5&./1&&*+1/2'0E+ 22 maininki maininki 23 BC5D30& ;/V&'+)*+.E0/CE+./3E''E.2*? <F-.3/32+B-0'/0!52*0&&*? ;/V&',&**-! 3/002 M==.+5++)4)12)34)$ G#1;)1G"1W91<)--*+$ /69<A+*--,0+,- NYT ETU -50% 34,90!I%$%&' ;/V&'.&002'&3/ A2,//51+), 4),22) M==.+5++)4)12)34)$ B$C1;)1T1/12)++,/)+$ <,--.,+5 NYT ETU -50% 39,90!H%$%&' 3-,/4/F-''23/0+./2002GCE'2*//0.)022*+0&2+1G.2''/? A8L79M<<; :=>9M;==M E E E > 0 <. = +, ) > %99N%8MO9N;9 AE**/.&0-+PQ+P#"R#+%223,&*42302Q+,-5?+#S#+JPJ+JR##+ TTN9+8T79BLB8978UU<D U8!%<+S#!SKQ+L8+S#!SR!"#$"%&'()*+(,-".,/*-(--"(,,".0123.,#-4%&'()& ,#-4+*#1.+"-$"%&'()*+(,-".,/*-(--"(,,".0123.,#-4%&'()& ,#-4+*# 74-,3+<8+H#I#+ <3,4/33)&-0)1&&002 ()*+,--.//,0,)12)34,35+2,6718)34,9://:1;)*3))1 ;)12)/2,-<.,0+.$1)*+.9>19),?.-4))3?.++);)$ <),-51BC1D))=,)$1+53.1B#C&E$135?+"JK?! BC5D30& NYT ETU -46%

13 24 maininki

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät 19. 21.8. Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TAMMIKUU 2010 Minkälaisia lakkeja ja minkälaisia ajatuksia lakkien alla? Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan

Lisätiedot

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5.

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! TOUKOKUU 2012 Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. PIHA- SUUNNITELMASTA TODEKSI Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee maininki elämää saarissa Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan oma lehti marraskuu 2008 Kala tuo makua Kaistaniemen perheen arkeen Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee Kaarinan tyttöjen

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HELMIKUU 2012 Virven lukuvinkki sivulla 20 ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA MYRSKYN JÄLKITUNNELMIA DANIELA FURUN RATSASTUS-

Lisätiedot

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2013 Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa Iida Vartiainen aloitti koulun Tiina ja Pekka Mäkelän pihavieraina Kai

Lisätiedot

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! MAALISKUU 2012 Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19 TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI LASKETTELU- RINTEESSÄ RIITTÄÄ

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2009 ANTTILAN PUUTALON KEIT- TIÖSTÄ TULVII PIIRAKOIDEN TUOKSUA Leena ja Olli Nummela kyntävät maata ja merta Eila Monnosen

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti huhtikuu 2009 Sjöholmit hyödyntävät kotitalousvähennystä Hirvensalon Martat sukkapuuhissa Petri Ruususen moottoripyörät kuin koruja

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2014 Sisältö Isoja ratkaisuja edessä... 3 Jätevesihuollon mahdollisuudet Kakskerta-Satavan alueella... 5 Kotien ja mökkien jätevesijärjestelmät kuntoon - valmiina

Lisätiedot

-20% -20% -20% -30% 199, 269, 229, 299, -50% Kenkätalo. Markkinameininki jatkuu! Miehille 40-46 MATCH SHOW MASCOTTI

-20% -20% -20% -30% 199, 269, 229, 299, -50% Kenkätalo. Markkinameininki jatkuu! Miehille 40-46 MATCH SHOW MASCOTTI VALMISBETONIA JA BETONITUOTTEITA ORIMATTILA - MYRSKYLÄ - PUKKILA 12.8.2015 Jakelupainos n. 11 800 kpl www.olanextraa.fi Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti. SÄHKÖASENNUSTYÖT

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2013 Kuva: Mirja Rakkolainen Kansikuva: Markku Kalliomäki 2 2X TOUKOkuu 2013 Markku Kalliomäki, Kakskertaseuran puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja Toimitaan

Lisätiedot

TALKOORENGAS RISTO AUTIO. Väitös vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Erilaisuuden hyväksyminen

TALKOORENGAS RISTO AUTIO. Väitös vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Erilaisuuden hyväksyminen Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus TALKOORENGAS www.talkoorengas.fi 2/2009 Väitös vapaaehtoistyöstä Leo Tolstoi, suuri kirjailija ja aatteellinen vaikuttaja RISTO AUTIO Erilaisuuden hyväksyminen Naistenpäivä

Lisätiedot

3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti. Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin!

3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti. Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin! 3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin! 2 PÄÄKIRJOITUS Kylänraitti 3/2005 Pieni voittamaton kylä Suomessa on jo lähes neljä tuhatta kyläyhdistystä,

Lisätiedot

Soivat sunnuntai-illat Ella selloineen ja yli 30 muuta muusikkoa ovat mukana Salon kirkkojen kesäkonserttisarjassa.

Soivat sunnuntai-illat Ella selloineen ja yli 30 muuta muusikkoa ovat mukana Salon kirkkojen kesäkonserttisarjassa. Salon Numero 3 31.5.2013 Hartaasti luonnon armoilla Kesäisiä kirkonmenoja metsissä ja rannoilla sivulla 6. Iloinen palvelutehtävä Rippikoululaiset laitosvierailulla sivulla 5. Kastemekosta se alkaa Tarinoita

Lisätiedot

Caravan-talo. Täyden palvelun. viesti 4/2011. Pansiontie 6, Turku, p. 02 274 9880, www.lansivankkurit.com

Caravan-talo. Täyden palvelun. viesti 4/2011. Pansiontie 6, Turku, p. 02 274 9880, www.lansivankkurit.com viesti 4/2011 YHTEISTIEDOTE 4/2011 (138) 33. VUOSIKERTA SF-C TURUN SEUDUN YT-ALUE Täyden palvelun Caravan-talo TURUN Pansiontie 6, 20200 Turku Puh. 02-2749 880 www.lansivankkurit.com M.A.T. Pansiontie

Lisätiedot