maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI ELOKUU 2010 Hirvensalopäivät Katso ohjelma sisäsivuilta! Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA SIIRTOLAPUUTARHAN AUVOA ILLOISISSA KAKSKERTAPÄIVIEN KUULUMISIA JEMIINA NEUVOSEN ELOKUU maininki 1

2 !"#$$#%$&'&!()"*($&'&!+,-+./(0""$&'&!(1#0.(#$(./(0""$&'&2#/3/(4#56*5"7$",)6$&'&!8#33#&3(1#0&3##0$(38,/7$""$ MGBEGN5O% elokuu 2010 Jos olisit Kennedy, niin... >+#,-$,"//.%7(.)++--/%3,/&9!LIE!!"#$$%"%&'((&) 2NPQ E$7:+("%)+")//%)$&("#/)+)+.$,"(('/.%81#/8'/""9%+"#/##$3,$%3$7$"#+-$&&,"#+.%+3,$*% 4+,"&(),/.%&$",$())+2+3/#5%%E(&/%#(#("#(-$$.%&$$:$$.%3$7$"#+-$&&,"#++--/5% (&/%#(#("#(-$$.%&$$:$$.%3$7$"#+-$&&,"#++--/5% E$7:+("%+.%3+,-$""$%#+,"#$,"/)",5!"#$!"%&$'($)*&&*+,$*-./#/$01$1#2/#/$3/45*&#1-"##16$&//&$%.&$"-/#/$7"+*&&.89/#*#7/$3/45*&#1-":./5/*&$ 81&7151$5"/;1($)*&&*+,$#2-1272/#/$:1/81--/#7*&$<.&&/#79&$01$)"/52&$%*44"0*&$0"288""&$51-;/#7*-*= ;11&$,%7*/#7.$71:1%72;11$01$;/*77/#/$822-2/#1&$:..&#.$:2%8/$;/7*&$5"/#/$/-1%+27711$81&##1=1#20/11&($ >/8.$#//&.$514;11&811&$5/*-.$81/88/($<2278/&$#1147*&$71:1%72;17$01$7*%7.5.7$#1/#/517$#224;/*%*&$;1/= &**##1$"-*51#71$)*&&*+,#7.$187//5/#*&$7"/;/01&($ 4/*%17$101517$,%7*/#7.$*721$&/;*&";11&$";/*&$8*&&*+,0*;;*$5"/;/&($B"/#/--1$4//77..$5/4711$01$/&7"1$ ";/*&$7"/;/*&$"%*--1$0.40*#7..$01$"4C1&/#"/+1$7*8*;/#7.$01$7"/;/&7116$0"#71$81/88/$#1147*&$1#288117$ :..#*5.7$"#1--/#*8#/($<"&*&$71:1%72;1&$712#71--1$"&$#1;1$715"/7*6$82/&$&,7$-28*;1--1#/$-*%+*--.D$-/#.7.$,%7*/#9--/#,,77.($E%7*/#9--/#,,#$"&$&,8,;11/-;1&$724A2-*&7/##1$;227"#512%+/##1$#2"41#711&$74*&+/= 8.#7.$01$#/7.$:,4/7..&$511-/;11&($$B4*&+/8.#7.$71/$*/6$/%;/#*&$:*42#"-*;/#**&$822-22$&1277/;/&*&$#//7.6$ *77.$822-22$0"%"&8/&$01$*77.$"&$714:**--/&*&$";1&$0"288"&#1$71/$%*/;"&#1$#/#.--.($F14#/&8/&$81#515/*&$ -1#7*&$01$&2"47*&$"#1--/#72;/&*&$01$"#1--/#71;/&*&$"&$7.48*..($B.,7,,$*&#/&$ $0"%"&8/&6$0"771$#//= 5*7$5"/517$412%1##1$81#511($G/77*&$&//--.$5"/$-.%7*.$";11&$-//7""&(?.%/1-2**&$7"/;/&711&$"#1--/#72;/&*&$-/#..$";11$01$:*4%**&$,%7*/#9--/#,,77.($)1/88/*&$;*/+.&$*/$ 7145/7#*$82/7*&811&$"--1$;281&1$0.40*#7.5.&.$"#1:2"-*&1($H//77..$82&$"#1-= -/#72711&$#//%*&6$;/7.$7"/#*7$"517$#11&**7$1/811&($)*&&*+,&$81&&2#72#-12#*$ ;*/--*$#114*-1/#/--*$822-2/#/$#//#$51&%11$#/71177/1$;281*--*&D$!"#$$%#&'&#(% )*+$%',,-.+%/0*/,+%+.12$%+.*2$3%1&/$#'.33.%4%#&'&#$$5%)*+$%+.%/0*++.%+.12$% ',,-+.3%1&/$#'*6% FGGHB>G6%>IDEEDJ maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimitttaja 4 8!"#$%&$$'()$"*%)+#,-$,./.%)/,##,0%",,1/.%)((&(,2 "$$.%1$&3/-4$$.%1,.#$$.5%6$$#%$"/..("3$&-,,.% "/)9%-,##+,1,",%#/1'8#%6#/&&$%D.#/7,+7%2&,()(+3,2 :97:/"#/&-9#5%E/73/#(&+$%#(#("#(-$$.5 juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Teijo Mäkelän kotialbumi paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Erkka Syvälahti 4 Siirtolapuutarhan auvoa Illoisissa 7 Marian rakennusblogi 8 Salibandy koukuttaa 12 Minä hirvensalolainen, Teijo Mäkelä 18 Hirvensalopäivien ohjelma 19 Kakskertapäivien kuhinaa 22 Jemiina Neuvosen elokuu 2 maininki maininki 3!"#$%&'(%)*+%'',&%!"#$%&'()*+,-./('(.(%---$./ $5% 22

3 kutsuvieras Syvälahden tilan maisemissa Samoilen berninkoiramme kanssa Hirvensalon ainutlaatuisilla kallio- ja metsäpoluilla. Mieleen tulee, että samoja maisemia ovat ihailleet aikanaan isoäitini Fanni ja hänen kaksi sisartaan ja heidän vanhempansa Fanny ja Antti Syvälahti. Muistelen isoäitini kertomuksia Syvälahden tilan historiasta ja elämästä runsaat sata vuotta sitten. Muutettuaan Hirvensaloon Antti ja Fanny viljelivät vajaat parikymmentä vuotta Kyyrlän tilaa ja hankkivat sitten Syvälahden tilan Lauttarannassa. Siellä vehreällä mäellä varttuivat isoäitini ja hänen kaksi sisartaan vanhempiensa, tilan renkien ja piikojen sekä hevosten, lehmien ja muiden kotieläinten keskellä. Otaksun Elämää Hirvensalo-kirjan runosäkeen Arolast on laulun alku, Syvälahden flika ne poikia parku kertovan talon tyttärien naimaikään tulosta. Tyttäret hajaantuivatkin pian maailmalle aviopuolisoidensa mukana, eikä suvusta löytynyt miespuolista talonpidon jatkajaa. Niinpä leskeksi jäänyt Antti-pappa päätyi myymään hyvin hoidetun tilansa Turun kaupungille vuonna Ajatuksissani pahoittelen perinteikkään tilan kovaa kohtaloa. Kaupunki jätti sen hoitamatta ja lopulta laitapuolen kulkijat polttivat päärakennuksen maan tasalle. Osittain säilynyt kivinen navettarakennus kertoo ohikulkijalle maatilan mennyttä tarinaa. Muistan, että isoäitini ei halunnut koskaan tulla katsomaan ränsistyvää kotitilaansa. Hänelle toi iloa uusi koti miehensä Karl Bäckströmin rakentamassa Kivilinnan talossa sekä se, että aviopuolisosta tuli arkkitehti Erik Bryggmanin luottomies ja mm. Turun Ylösnousemuskappelin rakentaja. Retkemme päättyy Arolan uudelle asuntoalueelle. Keijumetsän rivitaloja ja muita uusia rakennuskohteita ollaan raivaamassa luonnonkauniin metsän keskelle. Rakennusvaiheen myllerryksessä olevat maisemat hätkähdyttävät. Ajattelen, että Hirvensalon tulevissa rakennushankkeissa tulisi kaikin keinoin välttää moottorisahojen, dynamiitin ja katerpillareiden tehokäyttöä. Tulevien sukupolvien on voitava kokea esi-isiensä tavoin ikiaikaisten kallioiden ja metsämaisemien taika, ja tarujen ja satujen Keijut ja Metsänhaltijat haluavat olla myös silloin tervehtimässä satunnaista kulkijaa. Erkka Syvälahti Professori (emeritus) Hirvensalo-seuran johtokunnan jäsen Satumainen siirtolapuutarha Illoisten siirtolapuutarhalla on nyt yli 20 vuotta historiaa. Alue muuttuu entistä salaperäisemmäksi uusien puutarhojen lisääntyessä. Kukkameri ja mielenkiintoiset yksityiskohdat tekevät alueesta satumaisen. Sinikka Lindberg ja Anne-Mari Teräsvaara kukoistavat sinisellä alueella. Teksti ja kuvat: Tiina Törnström P1:4/818201&&*771$:/78/&6$%1-8/$<2#8"77/:"-2&6$</&772:"= -2--*$01$I/::24/8201&7**--*($B.&..&$*/$"-*$:/-5/.$,--.($B1/= 511&#/&/#*7$71-"7$41/81#71517$;1/#*;11$-.;;/&#.5,/#*&$ 5*%4*,+*&$8*#8*--.($B*8**$;/*-/$8248/#711$51-8"/#/#71$:"47*/#71$ #/#..&6$51/881$&//#7.$1#72;/&*&$/-;1&$827#21$*/$"-*$8"%7*-/1#71($!"#"$$%&'"#()*+,$5/*41/&**&$/#722$8*/&2##1$5140"&$1--1($ SINISTÄ, KELTAISTA JA TUHAT MUUTA VÄRIÄ G/&/881$"&$J--"/#7*&$#//47"-1:22714%1&$*&#/;;./#/.$1#2881/71($ K2#/1$#11:22$ #7/$01$-/#..$511-*1&#/&/#/.$71-"01$418*&&*711&$ 51:1/--*$7"&7*/--*($-##*./%+"&0*+123%%+%$"#7/$0"$"-*;1##1$"-*= 51&$;98/&$*&7/#/-7.$8.,77.0/-7.$;,,&7/=/-;"/728#*&$:*42#7**--1($ B"/#*--1$:2"-*&$7/*7.$"&$8*-71/#7*&$71-"0*&$1-2*$01$:2&1/&*&8/&$ "&$8115"/7*7726$0"#8/&$"+"7711$5/*-.$1#2881/711&($F1/881$71-"7$ "517$#1;1&81-71/#/16$"&$828/&$7*%&,7$&//#7.$";1&&.89/#*&#.($ =$>&#/&$"+"7*711&6$*77.$#/&/&*&$01$8*-71/&*&$1-2*$7.,77,5.76$ G/&/881$8*47""($F1&%*;;1--1$*-/$#/&/#*--.$1-2**--18/&$"&$5/*-.$ ;2271;1$:1/881$51:11&1($ I/%17$"517$%,5/&8/&$*4/-1/#/16$0":1$*4/;1--/#/1($L#1--1$"&$:..= 1#/1##1$8288/16$7"/#/--1$0"288""&$"&$;1%72&27$%,97,81#5*01($ )"#81$-/#.7/-11$:*42&15/-0*-,8#/--*$5"/$52"84171$81471&"&$*-/$8*4= %"71-"&$82:**#716$"517$:/%17$%,5/&$828815"/77"/#/1($M./&$:14%11= &1$828/&71=1/81&1$&.8,;.$"&$5.4/88..&$81488/;1/&*&($ YHDESSÄ ENEMMÄN E%7*/#9#7.$"&$;"&71$/-"1($M11:24*/+*&$8*#8*&$51/%= +*711&$71/;/1$%"/7"="%0*/&**&6$#1;"/&$:/*&/.$1147*/71$ ;988/*&$8.789/#7.( =$B..--.$"&$"/8*/&$-2:1$#//44*--.$8288/16$G/&/881$ &124116$"--11&%1&$;*$#//47"-1:22714%1($ F1/881$ N&&*=<14/$%..4..$:22714%1##11&$ 51#71$ 5//+*77.$52"7716$"&$,%7*/&*&$#.5*-$;2/+*&$1#2881/+*&$ 81&##1$-9,7,&,7($ =$L-*&$#11&27$G/&/81-71$/%1&/1$1147*/716$82&$%.&$*/$ *&..$&//#7.$:/7.&,7($B.&..&8/&$11;2--1$%.&$72-/$:/*= &*&$#2-"/#*&$81&&2&$81&##16$N&&*=<14/$8*47""( )*441&$ *##1$0.40*#7*7..&$71-8""76$0"--"/&$,%7*/#/.$ 1-2*/71$ 8"%*&&*711&($ F1&%1$ ;1171-"$ *-/$ 81471&"$:/%"/&**&$7"/;//$,%7*/#*&.$7/-1&1($B.&.8/&$ 52"&&1$0.40*#7*7..&$#,,#;,,0./#*7$8/4::27"4/&**&6$ 0"81$"&$15"/&$5/*41/-/0"/--*($3,97,81#5*/#71$51-;/#7*= 711&$%/--"01$01$;2271$;,,&7//&6$G/&/881$8*47""($ =$M*$"517$1/7"1$ $01$;*&*5.7$0"81$52"#/$822= ;/--*$8/5/--*6$N&&*=<14/$7148*&711( G/7.$*&&*&$#//47"-1:22714%1$02%-//$0"8152"7/#71$*-"= 72-/*&$02%-11($),&77/ *$82-8**$:"47/-71$7"/#*--*$ 01$-12-11$:/%"0*&$*;.&&/--*$01$/#.&&/--*($G//#$%*/--*6$ 0"781$*/5.7$/7#*$"-*$;281&1$82-82**##1($</7.$ $ #/77*&$-12-*711&O =$M"6$;/7.$511&$#/--.$%*78*--.$72-**$;/*-**&($!"#82#$ 5.%.&$51/511$#1&1:2-1$;2/#71;/#*&$#2%7**&($J--"/#= 7*&$#//47"-1:22714%1--1$"&$";18/&$-12-26$0"81$:/7./#/$ 514;11&$%*4.77..$22+*--**&$%*&8//&6$G/&/881$:"%7//(!""+456%7884%+9%#&2::2;::<1"2*4& Naapureiden kesken vaihdetaan taimia hoito-ohjeineen, samoin pieniä aarteita mökkien kätköistä. Aulikki Artamo on luonut pieneen pihaan upean tunnelman. 4 maininki maininki 5

4 Unelmien kivitalo valmistuu... paperilla. Vuoden 2009 lopulla olimme siis onnellisia tontin haltijoita, mutta onnettoman osaamattomia talonrakentajia. Tarvitsimme ilman muuta ulkopuolista apua joltain, jonka käsiin voisimme turvallisin mielin jättää lähes koko talorakennusprojektin. Onneksi sopiva henkilö löytyi nopeasti entisen työpaikkani kautta. Pikainen yhteydenotto Marko Asplundiin takasi meille ammattilaisen avun projektin johtamiseen ja erinomaisen kattavan kontaktiverkoston eri työvaiheiden ammattimiehiin. Omalle vastuulle jäi työmaan siivouksen ja sisustusmateriaalien valitsemisen kaltaisia tehtäviä, joista mekin suoriutuisimme tuottamatta mitään hidastavaa vahinkoa työmaalle. Päätavoitteena oli päästä aloittamaan taloprojekti, joka pyörisi ilman jatkuvaa yrittämisen ja erehtymisen kierrettä ja joka tulisi myös inhimillisellä aikataululla valmiiksi. Vaikka luulisi että vajaan kymmenen vuoden haaveilun aikana olisi selvinnyt millainen unelmatalomme tulisi olemaan, valinnan vaikeus erilaisten ideoiden, mahdollisuuksien ja toteutusvaihtoehtojen viidakossa oli yllättävän haastavaa. Kymmenet ja taas kymmenet talomallit pyörivät esitteissä keittiön pöydällä, tietokoneen ruudulla ja rakennuslehtien sivuilla kun yritimme löytää meille sopivan talomallin. Mitä enemmän selailimme eri talovalmistajien malleja, sitä varmemmalta alkoi näyttää ettei mikään valmis malli täyttäisi aivan kaikkia vaatimuksiamme. Turvauduimme jälleen ulkopuoliseen apuun ja niinpä saimme Markon ja arkkitehti Nina Helinin avustuksella sopivat ja toiveitamme vastaavat suunnitelmat käsiimme. Toki suunnitelmien piti miellyttää meidän lisäksemme myös tulevia naapureita, kaava-arkkitehteja ja muita lupaviranomaisia. Kaikki tahot suhtautuivat paperille piirtyneisiin unelmiimme onneksi myötämielisesti, eikä mennyt aikaakaan kun käsissämme oli suuri ja kauan odotettu lappunen: rakennuslupa. Niinpä yhdessä huhtikuisen kevätauringon kanssa tontilla vihdoin hääri kaivinkone, paalutusporukka ja meidän perheemme kameran kanssa. Kaiken tämän kunniaksi pääsimme vappuaattona tontilla poksauttamaan auki pullon kuohuvaa ja yhdessä ystäviemme kanssa nostamaan maljan tulevalle kodille. Seuraava vappu saadaankin sitten jo viettää samaisessa paikassa, mukavasti sohvalla istuen ja vappupalloja puhallellen. Vaikka matka omaan kotiin onkin vielä pitkä, helpotti huomattavasti nähdä tontilla vihdoin tapahtuvan jotain. Paperisodan ja suunnitteluruljanssin jälkeen jokainen kaivinkoneen kouraisu ja tontille tuotu harkon tai laudan palanen olivat valtavia harppauksia eteenpäin. Liity Viherlassilan kanta-asiakkaaksi. Saat mahtavia etuja ympäri vuoden! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 HALUATKO PIHAASI PIRISTYSTÄ TAI REMPATA RIKKINÄISTÄ? Ilmainen kartoituskäynti vain puhelinsoiton päässä - Soita! KIVI - JA PUUTARHA-ASIOISSA: Samuli Alppi, , MAALAUS - JA RAKENNUSASIOISSA: Teemu Nieminen, , 6 maininki maininki 7

5 !""#$%%""&'(")%**+*&'&$,-"&' %.+/&.)"++*00. ($%"-$$&&"'"$)*12,1'3/0%..1%*1 Pukuhuoneesta ilmestyy hikisiä ja punaposkisia poikia. Kahvilasta kuuluu iloinen puheensorina ja pikkusisarukset kirmailevat pisin käytäviä. Jokunen isovanhempikin on joukossa. Takana on vauhdikas iltapäivä salibandyturnauksen parissa.!"#$%&$'"()*+%,-.(/)(&$00.%1)(&"22%,(#**&%(2%$&&3##""(0"%'"&&"4( 5*##)(-*,()*+%,-.(&)1-$$(/)(&"206('"7$,$$8(2)+-%%1%(#$+)11%,( 0""&&"(),#))(&%1")%-))('%$##""(2%$&&3##"'""(%&#))(*&-.,)4( 9$1"%,$,(#%7-*1):$-%,(.,(2%$&&3##"'"(-.-$2*1(1*./))'),( 2)+-%%1%,()&&)8(#$+)11%&&)(#)%(0)+'$--$$&&)4(;"22%##%2$#(/)( ')&)%1#*1(#.%2%%(1)2)&&)(-)*-.1""#%2$&&"8(-*%,(%#1$(2)+-%%1%-%,4 <#)(37#$3##"(/)(033:"($1%##$&3=!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20"*3"4*5678*+99*:%;*5678*+9< Salibandy koukuttaa koko perheen Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Ruokatoriltamme: /kg Salaatix Katkarapukylmäsavulohikimara Elokuussa myymälästämme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK /pkt Alfocan Kiinalainen jokirapu, pakaste, kpl, 1 kg Kölikatu 2, TURKU Tunnelmallista elokuuta! /pss Royal Kuorelliset katkaravut 500g (6,32/kg) /pkt Vaasan ISO paahto vahnä, monivilja, graham g (3,31 3,13/kg) Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su A6*C$01$D%4+"$&/1$*61#$:*4%*$"&$%,5.$*#/= ;*488/$#//7.6$;/7*&$#1-/A1&+,$5/*$;2811&#1$ 8"8"$:*4%**&($)18#"#:"017$:*-11517$3/4= 5*&#1-"&$3*/7"&$PQQR$#,&7,&*/+*&$0"2882**##1($S/7/$ -##*&!"#"2%65$"-/$;281&1$:*42#71;1##1$0"2882*771$ 8*5..--.$TUUQ$01$:22%1&1/#*#71$72-/$#/77*&$-2"&7*51#7/$ 0"2882**&0"%7101$V$#*&$0.-8**&6$82&$:"4281&$;/*%*7$ "-/517$#11&**7$%.&*7$ &**8#/6$*77.$;,9#$&1/= &*&$5"/$"--1$W0"0"W($F1-;*&71017$01$%2"-71017$%"/71517$ :2828"::/:1-15*4/76$N&&*$8*#8/77,,$"4C1&/#"/;11&$ 0"2882**&$148*1($$V$B"/;/&$7145/771*##1$0"2882**&$./7/%1%;"&18/&6$01$0"#82#$&1/#*&$#1&1$7*%"11$;/*#= 7*&$#1&11$:14*;;/&6$%.&$&124*#8*-**($V$G1-/A1&+,&$ :14/##1$7"/;/;/&*&$"&$;281511$51/%7*-21$%*87/#*--*$ 7,9*-.;.--*$01$1&711$;1%+"--/#22+*&$"--1$187//5/#*#= 7/$;281&1$:"/8/*&$140*##16$%.&$017811($G1;11$;/*-7.$ "&$:"/8/*&$/#.6$E*6"./%44"&/1$*616$0"81$%"/711$"77*= -2/##1$7"/;/7#/01&$7*%7.5/.$01$8..4//$%/%1&#1$71-8"/##1($ <"-*;:/*&$;/*-*#7.$"&$;,9#$7.48*..$"::/1$72&7*= ;11&$:"/8/*&$815*4*/71$01$%*/+.&$:*4%*/7..&($ PENKKIURHEILEVAT PERHEENÄIDIT N&&*$&124*#8*-**$-9,7.&**&#.$/7#*#7..&$:*&88/24%*/= -/01&$51#71$1/82/#/.--.D$$512%+/88117$#1-/A1&+,"77*-27$ 8*471$ 81/88/11&$ 7*;:1/#*517$;2= 811&#1($ G1;11$ #1&"517$ ;"&*7$ ;2278/&$ 0"28= 82**&$./+/7$ 01$ 817#";"##1$"-= -11&8/&$ 2#*/&$ 81&&2#71;1##1$ 8"8"$ :*4%**&$ 5"/;/&($$V$>4.#$ #1-/A1&+,,&$%241%71&27$./7/$7"7*118/&6$*77.$%*/+.&$ :*4%**##..&$*/$*&..$8*#82#7*--1$#//7.6$8281$-.%7**$ 82#811;11&$:*-*/%/&6$511&$#//7.6$8281$:..#**$817= #";11&($B22-/:2822&$*/$#/-7/$7145/7#*$:28*27216$*--*/$ #/7.$";18#**&$72&&*($N&&*$G/&/#1-"$8*47""$&124*#= 8*--*&$72";14*/+*&$8*441&$8";;*&7"/&**&6$*77*/5.7$ *&&*&$"-*$0"2882**&0"%71011$8"48"8*&C/##.$&.%&**7($ LÄHILIIKUNTAA KAVEREIDEN KANSSA F1&%*;:/*&$187//5/#22+*#71$8"8"$3/45*&#1-"&$3*/= 7"&$02&/"4/7"/;/&71$-.%7/$-//88**--*8/&6$82&$818#/72= % &$1-82:2"-*--1$0"288"$51&%*;:/1$%1-2#/$ 02&/"4*/--**&$%1441#728#*&$-.%*-7.$8"7/1$727720*&$81= Hirvensalon Heiton 1998-joukkue (HirvHe AFC E-98) Kauden huippuhetkiä: tie loppupeleihin on selvä! 8 maininki maininki 9

6 Hirvensalon Heitto ry:n salibandyjaosto yli 150 pelaajaa, 20 valmentajaa, 30 toimihenkilöä joukkueet syntyneille pojille pallokerhot syntyneille pojille ja tytöille miesten edustus- ja harrastejoukkueet Lue lisää netistä: tai ota yhteyttä: Mikko Mellanen, puh *4*/+*&$81&##1($$?.%/-//82&71$01$,%7*/#9--/#,,#$"517$ *+*--**&$7.48*/7.$145"016$8*47""$/"$$5&/*66%#*#6$ 3/45*&#1-"&$3*/7"&$#1-/A1&+,01"#7"&$:2%**&0"%7101$ 01$#*241&$187//5/&*&$7"/;/01($E%7*/#9--/#,,#$*/$7148"/= 71$82/7*&811&$& &71/#227716$511&$7"/5"71;;*$ :*-11017$7*45*72--*/8#/$;,9#$#1147*&$2-8":2"-*-716$%.&$ 7.#;*&7..($3*/7"&$715"/77**&1$"&6$*77.$0"81$02&/"4/= /8.-2"81--*$"&$";1$0"2882*$01$1--*$PU=52"7/1/--*$:1-= -"8*4%"01($$V$$G1-/A1&+,$"&$;"&*--*$51&%*;;1--*$ 5/*-.$5/*41#$-10/6$;2771$"&&*8#/$:2#8141+/"$#114/--1$ 7"/;//$7*%"8811#7/$01$#,8#,/#/&$22+*7$8*4%"7$01$0"28= 82**7$7.,77,5.7$4/:*..&$71%7//&6$</88"$8*47""( SUURI HAAVE </88"$<*--1#*--1$"&$#1-/A1&+,,&$-//77,*&$%115*$,-/7= #*$;2/+*&D$";1$%1--/$3/45*&#1-""&($)*#82#7*-201$ ";1&$:1--"/-2%1--/&$#11;/#*8#/$3/45*&#1-""&$"&$0"$ 5/4/7*-7,$;2271;/*&$71%"0*&$81&##1($V$<,9#$;227$ #114*--1$7"/;/517$24%*/-2#*2417$81/:11517$%140"/72#7/= -"016$7"7*11$</88"($3.&$2#8""$-201#7/$%115**&#1$7"= 7*272;/#**&$V$52"#/-2821$*/$%.&$#*&7..&$7"%+/$-.%7*.$ 5*/881/-*;11&($ Teksti: Johanna Saarinen Kuvat: Kari Ruohonen ja Aleksi Saarinen!"#$"%&'(&)")% *)%+"'*,,--(.&/ KUNTOVALMENNUSTA JA KEHONKOOSTUMUSMITTAUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE!"#$%&'()*%+,-%&.#%( TAKE CONTROL OF YOUR BODY Uhkaako taloasi kaatuva puu? Vai onko tontillasi haastavia puunkaatoja joita et itse uskalla hoitaa? Meillä osataan hoitaa puun kuin puun kaato turvallisesti ja ammattitaitoisesti. Meiltä löytyy tarvittavat varusteet ja välineet, joten soita ja kysy ilmainen arvio.!"#$%&'()"(*+,-.!/ maininki maininki 11

7 Teijo Mäkelä valitsee syyskuun saarelaisen. Katse kääntyy Maanpään suuntaan... minä hirvensalolainen Teijo Mäkelä on vaikuttanut monen saarelaisen elämään: moni asuu talossa, jota hän on ollut rakentamassa. Mäkelä puhuu ammatistaan harvinaisella tavalla, hän silminnähden nauttii työstään. Mäkelä pohtii, että kun alalla on ollut kauan, työn hallitsee, eikä se tuota stressiä. Enemmän harmittaa silloin, jos tekemistä ei ole tarpeeksi. Kun työn hallitsee ei tule stressiä T*/0"$<.8*-.$"&$8"7"/#/&$<1#82#71$01$%.&$"&$*%7/&,7$1#21$ :/78..&$;,9#$I141/#/--16$;*4*&$41&&1--1($)"7/$3/45*&= #1-"#71$-9,7,/6$82&$B*/0"$<.8*-.&$01$-#8&F%96)%G$%#$ 22#:*4%*$7145/7#/$8"+/&($3/45*&#1-"#71$-9,7,/$4/5/71-"1#2&7"6$0"#= #1$%2"&*/71$71/$1/&18/&$7/-11$4//77..$81/8/--*($?1:#/1$"&$:14%1/;= ;/--11&$5//#/6$82&$81/88/$"517$8*441--1$8"7"&1( 3/45*&#1-""&$"-/$%,5.$;227711($I141/#7*&$;1/#*;//&$7"772= &**--*$"&$%,5.6$*77.$;*4/$"&$-.%*--.( =31/;;*$/#"1$4/5/71-"1#2&7"1$J-:"/#7*&6$I*-7"-1&$01$3/45*&= #1-"&$#22&&1-716$;2771$#/77*&$711#$ &$1#7/$*/$"-/#/$%1-2772$ ;*&&.($M,7$82&$51&%/&$-1:#/#71$*%7//$8.,+.$8"7"&1$51/&$8..&= 7,;.##.6$1-811$7/-11$"--1$0"$115/#728#*&$-//8118/&($=M":*1#7/$#*$ 7/-1&&*$; $<.8*-.$722;11($B.48*..$"&6$*77.$7/-11$"&$81/= 8/--*($3.&$:"%7//6$*77.$51/881$"&$*-.*##..&$418*&71&27$";11&$ 8.,7799&$0"$8"-;*$";18"7/71-"1$01$4*;"&7"/&27$818#/6$&//&$&,= 8,/&*&$1#2&7"$,;:.4/#79/&**&$"&$:1/881&1$81/88*/&$:141#($ N#2&7"$"&$51-"/#1$01$15141( Teijo Mäkelä ja Anu Dahlbacka löysivät isolle perheelle oivallisesti sopivan kodin Hirvensalosta. Ulkoilumahdollisuudet ovat Hirvensalossa loistavat niin juoksemiseen kuin hiihtoon. Saaret ovat muutenkin kuin oma maailmansa sillan erottamana Turun keskustasta. NÄPPEJÄ POLTTELEE TEKEMISEN TARVE F1/881$#"4;/1$*%8.$#,,%,77./#/8/&$418*&711$";1$71-"6$"-/#/$51/= 8*1$-9,7..$,;:.4/#79-7..&$,%7.$;281511$7"&77/1($=)15*4/$$"&&*8= #/$418*&711$71-"1$01$:..#*&$#/&&*$418*&71;11&6$<.8*-.$%,;,/-**($ H/5/71-"&$/882&"/#71$ $%/*&"$&.8,;.$,-/$:2/+*&$-175"0*&6$ 71-"01$*/$&.891-1##1$0224/$&.,$V$#/-7/$"--11&$/%1&$3/45*&#1-"&$8*#= 82#71&$:1-5*-20*&$72&72;1##1($E;:.4/#79$"&$,-**&#.$412%1--/= &*&($$G*$"&$:/#7.&,7$0"#82#$<.8*-.--*6$*--*/$#/-;//&$&//&$8"45//&6$ *77.$&2"4/#"--1$*/$"-*$8"8""&72;/#:1/8811( =3*$"517$8"8""&72&**7$0":1$8/48"&$817"--*$01$:/%1--*6$82&$ ;2271$:1/8811$*/$"-*( =L-*&$ $*77.$&,7$#*24182&7171-"--*$"--11&$-110*&71;1##1$ 7/-11$;,9#$&2"4/#"--*6$<.8*-.$8*47""( RAKENNUSALALLA MONTA RAUTAA TULESSA <.8*-.$"&$418*&&2#;*#714/$01$"&$"--27$418#1--1$0"$52"+*#71$PQRZ($ =!"$#/--"/&$"-/&$418*&71;1##1$";18"7/71-"01$7.&&*($L-*&$"--27$41= 8*&71;1##1$71-"01$)1/#714&/*;**&6$)28"-11&$01$)18#8*4711&($ W</-0""&1$8*4711W$"-*&$101&27$7.#7.8/&$"%/($B.;.$"&$7"#/$%,5.$ 1-2*6$*/$5"/#/$"--1$:14*;:11( <.8*-.$:"%7//6$*77.$3/45*&#1-"&$:14%117$7"&7/7$;*&*5.7$%*-:"#= 7/$A/#&*#7.$7*8*5/--*($ =!"#$%1-21/#/$7.7.$&,8,/#7.$:14*;:11$7"&77/16$:/7./#/$;*&&.$ 8121#($<*4*&41&71:1/817$"517$81--//71($ <.8*-.$"&$418*&&2#1-1--1$#*8.$,8#/7,/#,4/77.0.&.$";1--1$X4= ;1--1$*77.$:1-8817,9##.$418*&&2#7145/8*,4/7,8#*##.($N-8252"= +*&$%.&$"&$"--27$79/##.$I/&*--1##16$#*&$:248279/+*&$51#71151&1$ ;*#714/&1($$<.8*-.$8*47""6$*77.$52"#/$#/77*&$"-/$51#71151#7/$&//&$ %/-01/#716$*77*/$;*/&1&&27$72--1$;/7..&($<.8*-.$"&$#*-8*.#7/$7*8*= 5.$/%;/&*&6$1-182-"$/#8**$51/&$7,9&$:2277**#71($ )2&$:"%+/711&$/+*"/71$#1147*&$8*%/77.;/#*8#/6$B*/0"$<.8*-.$ :"%7//6$*77.$-//8*&&*,%7*,8#/*&$:141&71;/#*##1$41/7/"512&2$5"/= #/$"--1$%,5.$41781/#2($G*$5"/#/$;1%721$#/--1--*6$;2771$*+*--,77./= #/$*77.$-9,7,/#/$;,9#$41/7/"512&21$8.,77.5/.$/%;/#/.$714:**8#/($ =B..-7.$-.%+*7..&$-//88**--*$79/%/&$,%+*#7.$:*4%**#7.$81%+*--16$ 8"-;*--1$127"--1( URHEILU KORVAA JOPA LOMAN =3,5.$"-"$72-**6$82&$8.,$-*&8/--.6$#/--"/&$*/$7145/7#*$*+*#$-";116$ <.8*-.$817#""($ I/78/.$;178"01$"&$72--27$02"#721$1/&1($<.8*-.&$514#/&1/&*&$-10/$ "&$82/7*&8/&$"--27$8/-:1= :,94./-,($ I141#$ #115272#$ "-/$ "--1$,%7*&.$ 52"&&1$ G<=72-"8#/##1$822+*&&*8= #/$8"5/&$#2";1-1/#:,94./= -/0.($I//4/;*#71422#$%*-7/#/$ 822#/$8*4711($$=K4%*/-2##1$ "-/$7128"1$PY$52"7716$#/-= Mäkelä on selkeästi tekevä ihminen, alakulo iskee vain työn puutteesta. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI maininki 13

8 -"/&$*&$7*%&,7$;/7..&($F2"#/$#/77*&$02"8#28.4:.&*&$:241/#/$22+*-= -**&($G/--"/&$<.8*-.$/&&"#72/$02"8#*;11&$3/45*&#1-"&$,;:.4/= 02"8#2&$822+*&$8/-";*74/&$-*&8/&$01$H2/##1-"02"8#20*&$8,;:/&($ N5"51/;"&$81&##1$"&$,%+*##.$%1441#7*772$;,9#$%//%7"1($$=M,7$"&$ %1&8/772$:/*&/$5*&*6$:..#7..&$-//88**--*$5.%.&$;*4*--*8/&($ L-"%2"&**##1$&.8,,6$*77.$7.##.$:*4%**##.$822&&*--11&$;,9#$ ;2#//88/1($G2"#/8/8#**&$B*/0"$<.8*-.$#1&""$B"7"&$01$PQ[U=-2= Kuka: Teijo Mäkelä, rakennusmestari jo vuodesta 1992, avopuoliso Anu Dahlbacka ja uusperheessä myös viisi lasta ikähaarukalla yhdeksästä lähes täysi-ikäiseen. Harrastukset: Lenkkeily ja musiikin kuuntelu. Vapaaajan sisällöstä pitävät huolta myös lapset. Parasta saarilla: Oma koti, ympäristö ja meren läheisyys, tänä kesänä päästiin myös omalla veneellä vesille. Oma saarihistoria: Saaret ovat aikanaan tulleet tutuksi kilpapyöräilymaastona, Mäkelä on ollut myös rakentamassa taloja niin Kaistarniemeen, Kukolaan kuin Kakskertaankin. Hirvensaloon muutettiin ison rivitaloasunnon houkuttelemina pari vuotta sitten. Pitsit koristeena paljastavat omalla kielellään, että Anu Dahlbacka on kotoisin pitsintaitajien kaupungista Raumalta. =N&2$"&$/%1&$%2/::2%2/-/#7/($</&2--18/&$"&$:1-0"&$#"/77/;/16$ ;2771$5.%*;;.&$71/7"16$;2771$5"/$#1&"1$*77.$;2#//88/$,%+/#7..$ ;*/7.$;,9#($ SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN G*241151$ *&$#114*-1/&*&$"&$72772$-2"771;2#7*%7.5.&#.$ 718/1$8"8"$812:2&C/##1($$<.8*-.$&"#711$%.&*7$*#//&$418*&&2#= 1-1&$51/ &1( =3.&$"&$$7"+*--1$51/ $/%;/&*&6$*#/;*48/--/&*&$418*&&2#= ($$L-*&$:1-0"&$"::/&27$%.&*-7.$01$%.&$"&$24151-/&711&/$51/= 82771&27$:1-0"&($)18#/$52"771$#/77*&$794;.77//&$812:1&$-2"&1$/%1&$ #1772;1-716$<.8*-.$8*47""$01$5/&88116$*77.$#*241151$ *&$ #114*-1/&*&$-9,7,,$<11&:..&$#22&&1-71( Teksti: Sini Silván Kuvat: Sini Silván ja Teijo Mäkelän kotialbumi MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 Yritysmaailman kuulumisia Satavan kyläkaupassa on uudet omistajat lähtien. Tarmo-lähikauppohin kuuluvaa kyläkauppaa ja sen yhteydessä olevaa kahvilaa hoitavat nyt herrat Hannu Heikniemi ja Mauno Heiskala. Hannu palaa kaupanpidon myötä juurilleen, sillä hänen isänsä toimi 50-luvulla samassa rakennuksessa sijainneessa kaupassa myymälänhoitajana ja äiti myyjänä. Satavan Kyläkauppa on avoinna joka päivä klo Lähikaupasta on mahdollista saada ostoksilleen kotiinkuljetus. Kodille katto. 23$*&"45'46"#++ 784)"9$'(:$#'++ ;%8)%9+<89#''9!"#$%&'()*+$*)"(,%')(#%)** -%.(/0')$*121*345*6731!"#$%"&'#(&)*'+,+-.*%/"(0((&'&"1$23(#(&'' Vanha Kakskerrantie 1. Puh Palvelemme: ark. 7-21, la. 7-18, su Lions Club Turku/Archipelago tukemassa Wäiskin medialuokkatoimintaa Aloitetaan viikko selailemalla omasta sanomalehdestä tärkeimmät ja kiinnostavimmat uutiset. Kirjaudutaan verkkoon ja työskennellään virtuaalisessa ympäristössä. Ruokatunnille mennessä vilkaistaan vielä käytävällä näkyvältä omalta TV-kanavalta kavereiden tuoreimmat tempaukset. Ei kuulosta ihan tavalliselta työpaikalta. Eikä ihme, sillä kyseessä on Wäinö Aaltosen koulu, joka on tammikuusta 2009 asti ollut mukana medialuokkatoiminnassa. Medialuokkatoiminnan tarkoituksena on vastata nykyaikaisen mediayhteiskunnan asettamiin haasteisiin, joita oppilas joka tapauksessa elämässään kohtaa. Medialukutaito ja turvallinen median käyttö ovat keskeisiä tavoitteita. Käytännössä näitä tavoitteita kohti on menty mm. harjoittelemalla sisällöntuottamista ja mediaopetusta. Tästä tuloksena ovat oma tv-kanava, Wäiski-TV, sekä viikoittain ilmestyvä oma sanomalehti. Lions Club Turku/Archipelago tukee Wäiskin aktiivista ja kiinnostavaa medialuokkatoimintaa ja mediaopetusta. Tuki konkretisoitui klubilaisten lahjoittamana kamerana. Kameran toivotaan myötävaikuttavan virtuaalisiin työympäristöihin tutustumiseen ja iloiseen oppimiseen. Tero Jaakkola (keskellä) vastaanotti Lions Club Turku/Archipelagon ja Rajala Pro Shopin lahjoittaman uuden digitaalivideokameran. Lions Club Turku/Archipelagosta mediaopetuksen työvälinettä lahjoittamassa Mika Aalto (vas.) ja Mika Kölhi. Lainalle korkokatto. Etua elämään. OP-Pohjolasta. 16 maininki maininki 17

10 XXVI HIRVENSALOPÄIVÄT Sunnuntai :45 Lipunnosto (Hirvensalon kirkko, Honkaistentie 85). LIPPUPUHE. Kaikki Turun seudun asukkaat ovat sydämellisesti tervetulleita yhteisille Hirvensalopäivillemme! Hirvensalopäivillä on ohjelmaa kaikenikäisille. Tule ja tutustu! Juhlaliputus Toivomme kaikkien saarten asukkaiden liputtavan juhlapäivinä Hirvensalopäivillä mukana: Kuljetusliike Kielo Oy sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdidtys, Meri-Karina Perjantai :00-20:00 Lipaskeräys syöpäpotilaiden hyväksi Keräyspisteet: K-Supermarket Hirvensalo, K-Supermarket Haarla, Moikoisten liikekeskus ja S-Market Majakkaranta. 18:00-20:00 Lasten Lauluilta (Wäinö Aaltosen koulun sali Paavo-halli, Wäinö Aaltosen koulutie 3) Kapa Ahonen laulaa ja laulattaa sekä Hirvensalon Heiton Tytöt esiintyvät VAPAA PÄÄSY $ Lauantai SÄILYTÄ OHJELMA! 09:30 Lasten juoksukilpailut (Hirvensalon Urheilutalo, Syvälahdentie 31) Ilmoittautuminen paikan päällä. Lähtö ja maali Hirvensalon urheilutalon edessä. Kaikki palkitaan. EI OSALLISTUMISMAKSUA. 11:00 Hirvensalon ympärijuoksu (Hirvensalon Urheilutalo, Syvälahdentie 31) Ilmoittautuminen paikan päällä viimeistään klo Lähtö ja maali Hirvensalon urheilutalon edessä. Sarjat: 14,3 km Miehet: yleinen, miehet 40 v, miehet 50 v, Naiset: yleinen Sarjat: 6,1 km Miehet: yleinen, miehet 40 v, miehet 50 v, miehet 16 v, Naiset: yleinen, naiset 16 v Tapahtuma sopii sekä kilpailijoille että kaikille kuntoilijoille. Palkinnot: Paras hirvensalolainen palkitaan. Kaikille osallistujille annetaan Hirvensalon Heiton logolla varustettu mitali. Lisäksi sarjojen parhaat palkitaan. Arvontapalkintoja. Osallistumismaksu: Aikuiset 12 D, alle 16-vuotiaat 7 D. Tiedustelut: p tai / Männistö 12:00 Lentopalloturnaus (Hirvensalon Omakotiyhdistyksen venevalkama, Pitkäsalmenkadun päässä Perinteinen lentopalloturnaus Hirvensalon mestaruudesta. Tiedustelut ja otteluun ilmoittautuminen, p / Risto Järvinen. EI OSALLISTUMISMAKSUA 16:00 Runoretki Lähtö Wäinö Aaltosen kotitalon luota (Vanha Kakskerrantie 34) Retken vetäjä Marjatta Leino, p :00 Metsäkirkkotapahtuma (Syvälahden kallio) Hartauden toimittaa kappalainen Lasse Mustonen. Opastus hartauspaikalle Toijaistentieltä (Partilippukunta Hirvensalon Eräpojat) 20:00-01:30 Tanssit (Meri-Karina, Kongressisali, Seiskarinkatu 35) Tahdittajina Klipparit, solistina Martti Jalonen Huomio! Sekahaku koko illan Hyvä ravintola (A-oikeudet). Arpajaiset. Järjestäjä: Hirvensalopäivätoimikunta Tanssikurssi klo FUSKU. Tauno Sula opastaa Liput ennakkoon 8 D (Meri-Karinan neuvonnasta ja toimikunnan jäseniltä) ja ovelta 10 D. Sisältää tanssikurssin. 10:00 Suvikirkko (Hirvensalon kirkko, Honkaistentie 85) Jumalanpalvelus: Kirkkoherra Tuomo Norvasuo. Tekstin lukijana Marja-Liisa Salminen. Palvelutehtävissä partiolippukunta Louhen Tytöt. KIRKKOKAHVIT tarjoaa Hirvensalon Martat r.y. 12:00 Hirvensalopäivien lounastilaisuus (Meri- Karina, Seiskarintie 35) Lounaan hinta 10 D. 14:00 Opastettu pyöräretki Hirvensalossa (Hirvensalon hiihtokeskus, Kakskerrantie 111) Lähtö Hirvensalon hiihtokeskuksen pysäköintialueelta. Matkan kesto n. kaksi tuntia. EI OSALLISTUMISMAKSUA. 16:00 Hirvensalopäivien päätöstilaisuus (Illoisten ryhmäpuutarhayhdistyksen tiloissa, Illoistentie 1) Tervehdyspuhe. Yhteislaulua, myös lastenlauluja. Laulattajana Matti Hautamäki. Valitaan vuoden 2010 Luotolainen. Yhteislaulu jatkuu KAHVITAROILU. Meri-Karinan maukkaat lounaat arkisin klo á 8,80 e sunnuntaisin klo á 11,00 e juhlapyhinä seisova pöytä klo á 23,00 e Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenille alennetut hinnat! Tervetuloa! Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus Seiskarinkatu 35 E Turku E puhelin (02) maininki maininki 19

11 Kakskerta-päivien kuhinaa Perinteinen Kakskerta-päivä vietettiin vietettiin Harjattulan pihapiirissä aurinkoisen sään suosiessa. Mielenkiintoista ohjelmaa ja toimintaa löytyi kaikenikäisille. Vuoden Kakskertalaiseksi julistettiin Heikki Muurinen, hän on jo yhdestoista kunnianimityksen saanut. Saku Koivukin osallistui päiville ja juontaja Esko Aaltosen haastateltavaksi. Saku vastasi myös saarelaisten esittämiin kysymyksiin ja antoi nimikirjoituksensa Kakskerta-päivän yleisöä halukkaille. Tavaratorilla tuotteet vaihtoivat omistajaa ja puffetista löytyi sekä makeaa että suolaista syötävää. Ohjelman jälkeen yleisö poistui hyvillä mielin, päivä onnistui- Kiitos yleisölle ja talkooväelle! Teksti: Rami Västinsalo Kuvat: Mirja Rakkolainen Kakskerta-laulun esittäjä Jaana Majatie Pekka Viljasen säestäessä Saku Koivu Esko Aaltosen haastattelussa Vuoden 2010 Kakskertalainen Heikki Muurinen Kiitos Kukolan päivähoitoyksikön lapset kiittävät LC Archipelagoa lelulahjoituksesta! RAVUTTAAKO? RAPUJEN SYÖMISEN PIKAKURSSI: tartu kiinni rapuun ja imaise vatsapuolelta tillin makuista keitinvettä suuhusi irrota sakset tyvestä ja poista saksen pienempi nivel ime saksessa oleva mehu tyveen syntyneestä reiästä halkaise saksi rapuveitsen avulla ja irrota liha syötäväksi irrota selkäpanssari (hyvän otteen saa silmien takaa) ja kaavi panssarin sisällä oleva rapuvoi talteen, ime keskivartalosta maukas mehu väännä ravun pyrstö irti keskiruumiista: ota luja ote pyrstöstä ja toisella kädellä ravun yläruumiista, kierrä pyrstöä kunnes se irtoaa halkaise pyrstö alapuolelta rapuveitsen avulla (laita veitsi pyrstön ja lihan väliin, kierrä veistä), irrota liha ja poista siitä peräsuoli (pyrstön alapuolella melko pinnassa kulkeva mustahko juova). Vinkki valmistusvaiheeseen: Äyriäismaun korostamiseksi keitä ravut siinä vedessä, jossa ne ovat polskineet. SNAPSILAULUJEN PIKAKURSSI: Klassikko: Helan går sjung hoppfaderallanlallanlej Helan går sjung hoppfaderallanlallanlej. Ock den som inte helan tar han ej heller halvan får. Helan går, sjung hoppfaderallanlallanlej. Kun kieli taipuu paremmin suomeksi: Rapulaulu (säv. Munkkiniemen kreivi) Sua vain yli kaiken mä ikävöin olet armaani päällä maan vaikka pyrstösi nielin ja saksesi söin maha täyty ei milloinkaan Lauluäänettömälle: koputetaan pöytään kolme kertaa, lausutaan sisään ja juodaan snapsi pois. Myydään Aikuisten skootterikevytmoottoripyörä, JONWAY-125, vm Vähän käytetty ja huollettu / Jukka. Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Syyskuun lehteen ehdit mennessä! Kaakeliuuni, myydään kaunis, vanha, Turun Kaakelitehtaan valkoinen nurkkauuni. Purettu, putsattu. Laatan koko n. 40cmx20cm, täysin ehjä, kaunis jugend-luukku. Uunin korkeus 260cm. Hirvensalossa, hinta 1000e. Maarit Korhonen p Lasten Rukka pelastusliivejä, kg (20 D), kg (20 D), Helly-Hansen sinivalkoraidalliset kelluntaliivit kg (20 D) / Jani )!$.!*&*,$.( "$.*14"&" L*(*M"*NO.!"#$"%&'"&()*+)#,-.," /,-,&012&'"&3,-,&415 /,-,6)*+)#,-.," 7".#1#,-.,"&'"&& 8*"9:1#,3";<#:# 2&;;%0=1$#<.,",::)&:"6>,::)!"#$%""&$'( )*+$,$*(-((./+$01*+$2*( 3$+#/2!*&4!)>,'#36".&& ":;"$".&7#$,.##:)>>"&& 3""-"-.",>,-?& B",;;,&3#;""-&6<:>;,3""-A #565789:;< HII(HJJHKKH SATAVAN KYLÄ- KAUPPA ELINTARVIKKEET KAHVIO KAASUT AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-21 Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Ajanvaraus puh. (02) Kakskerrantie Valitse tyylikkäästi 500 kehyksen mallistosta; Gucci, Prada, Dior, Armani... TULE JA SOVITA MUODIN UUDET TUULET 20 maininki maininki 21

12 Elokuussa tapahtuu Elokuussa Jemiina nauttii Rambo-kissansa kanssa oman pihan antimista.!""#$%&'"#("&)*+(,-(./"&&0",,% 1-#21"&)3%"#(++)3%1-%,(%4 Seurakunta Hirvensalonpäivien jumalanpalvelus su klo 10. Sitä ennen lipunnosto klo Kirkkokahvit. Hirvensalopäivien yhteydessä Metsäkirkko Syvälahden kalliolla la klo 18 Hirvensalon kirkko: 5.8. ja 2.9. klo 18 Rukouspysäkki. Paikka sinulle, joka haluat rukoilla yhdessä toisten kanssa Kakskerran kirkko klo Kansanlaulukirkko 15.8 Koulunaloituskirkko 22.8 Kesäillan ehtoollinen 29.8 Suvimusiikki Nuoret taitajat Kirkkokahvit tilaisuuden jälkeen, paitsi 29.8 SYYSKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN (MAININKILEHTI) FANIKSI. KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... H O R O S K O O P P I Leijona Jos saarillemme valitaan oma pormestari, niin uljas Leijona voisi olla majesteettinen valinta. Leijona on suurisydäminen, elinvoimainen ja optimistinen tiennäyttäjä ja hän on myös sopivasti turhamainen ja sehän sopii hyvin meidän saarelaisten edustajalle. Monen urhean Leijonan pinnan alta löytyy kuitenkin pikkuruinen kissanpentu siksi Leijonalle sopii lahjaksi majesteetin kruunun ohella kunnon hellittely- ja rapsutustuokio. Sadonkorjuun aika Elokuussa Jemiina Neuvonen odottaa rapujuhlia ja marjastaa Hirvensalossa. Jemiinan elokuu K*#.-";1&$:..77,;/#*#7.$%2"-/;1771$<"/8"/#/##1$1#251--1$!*;//&1--1$"&$*-"822##1$*+*##..&$5/*-.$:1-0"&$8*#./#7.$7*8*= ;/#7.($L;1--1$7181:/%1--1$81#515/#71$5//&/;140"/#71$"&$714= 8"/72#$7*%+.$;*%21$01$";*&1:22&$1&7/;/#71$#,&7,,$0"8"$#"#*771$71/$ %/--"1$71-5*&$5141--*($I/%1--1$81#511$;,9#$*#/;*48/8#/$41:14:*4/1$01$ ;11=147/#"8811($ \$I/7./#/$7*#7171$22#/1$4*#*:7*0.6$0"/%/&$#/7.$5"/$8.,77..$#"#*8*/77"= 0*&$-/#.8#/($).,&$;,9#$;/*-*--.&/$;1401#71;1##1$01$#/*&*#7.;.##.($ L-*&$8.,&,7$:"/;/;1##1$;2#7/8"/71$3/45*&#1-"#716$;2771$8"5/&$:1-= 0"&$;2/71$;1401#710/1$*/$"-*$&.8,&,7($>%8.$/%;/#*7$8.,5.7$*&*;;.&$ )18#8*441##16$%.&$:"%7//( PALUU TÖIHIN B242&$,-/":/#7"##1$ 7278/01&1$ 7,9#8*&7*-*5.$!*;//&1$ 7*8**$ -..= 8*7/*7**--/#*&$ ;/84"A/"-"C/1&$ 01$ /;;2&"-"C/1&$ "::/1/&**#**&$ A"44*-/1A187**4//&$-//77,5..$5./79#8/4011$01$*-"822##1$*+*##.$"&$ *&#/;;./#*&$";1&$147/88*-/&$51-;/#7*-21($F//8"&-":27$#202517$02%= -172&&*-;/##16$#/--.$7/*+"##1$"&$;988*/-,&$-/#.8#/$,%+*7$%..7$01$;1%= +"--/#*#7/$;,9#$41:202%-/1(?"::28*#.#7.$!*;//&16$0"--1$"&$:/78.$5"/;/#7*-2=$01$71&##/712#716$ :..#**$0.--**&$71&##/72&&*/--*$'2&8,$G72+/""&($G/*--.$%.&$8.,$1/= 82/#A1-*77/=$01$01]]=72&&*/--16$;2771$"&$;,9#$-9,7.&,7$22+*&$-10/&( =$).,&$5"/;10""C1##16$#//&.$:1/&"7722$74**&/$*/8.$&//&8..&$%*&= 8/&*&$:2"-/($<,9#$C"-^812#/$017822$5/*-.$*-"822##1$ ##16$!*;//&1$-/#..( Teksti ja kuva: Minna Uusivirta 5++(%33-)10&#-$("%)6%)++7"#(+33-)++7-&)%6%&)8$0'(*+(,-(.39932,21#": %&'()*+,-./-0-123/* 1/4..20-)00/20&+.).)+,/45//''/ 4/2'-302+&'/**/0-2*+52**)2* :88;;<<; 399.-!"#$%&' ;-'/+5&./1&&*+1/2'0E+ 22 maininki maininki 23 BC5D30& ;/V&'+)*+.E0/CE+./3E''E.2*? <F-.3/32+B-0'/0!52*0&&*? ;/V&',&**-! 3/002 M==.+5++)4)12)34)$ G#1;)1G"1W91<)--*+$ /69<A+*--,0+,- NYT ETU -50% 34,90!I%$%&' ;/V&'.&002'&3/ A2,//51+), 4),22) M==.+5++)4)12)34)$ B$C1;)1T1/12)++,/)+$ <,--.,+5 NYT ETU -50% 39,90!H%$%&' 3-,/4/F-''23/0+./2002GCE'2*//0.)022*+0&2+1G.2''/? A8L79M<<; :=>9M;==M E E E > 0 <. = +, ) > %99N%8MO9N;9 AE**/.&0-+PQ+P#"R#+%223,&*42302Q+,-5?+#S#+JPJ+JR##+ TTN9+8T79BLB8978UU<D U8!%<+S#!SKQ+L8+S#!SR!"#$"%&'()*+(,-".,/*-(--"(,,".0123.,#-4%&'()& ,#-4+*#1.+"-$"%&'()*+(,-".,/*-(--"(,,".0123.,#-4%&'()& ,#-4+*# 74-,3+<8+H#I#+ <3,4/33)&-0)1&&002 ()*+,--.//,0,)12)34,35+2,6718)34,9://:1;)*3))1 ;)12)/2,-<.,0+.$1)*+.9>19),?.-4))3?.++);)$ <),-51BC1D))=,)$1+53.1B#C&E$135?+"JK?! BC5D30& NYT ETU -46%

13 24 maininki

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vytvoř elativ: Minä olen kotoisin Tšekistä (Tšekki). Hän on kotoisin Suomesta (Suomi). Oletko sinä kotoisin

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015 VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015 MAA- NANTAI - - - - - - 21.30 21.30-22.00 PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin!

Tervetuloa mukaan SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! www.saunamafia.fi 15. 17.7.2011 1/8 MUKAVAA HAUSKAN- JA MUUNKIN PITOA! Löylynlyömät eli SaunaMafian joukkue Ikaalisten XVII Saunafestivaaleilla. AIKA: Pe 13. - Su 15.7.2012 PAIKKA: Ikaalisten Kylpylä Saunomista,

Lisätiedot

keskiviikko 17.7. Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä

keskiviikko 17.7. Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä POLVIJÄRVI-PÄIVÄT ke - su 17.-21.7.2013 keskiviikko 17.7. klo 18.30 Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä Leikkimielisessä kisassa valitaan

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose Oppitunti 9 - osa 1 numeroita ehjä - rikki sata kaksisataa kolmesataa neljäsataa tuhat kaksituhatta kolmetuhatta neljätuhatta kymmenentuhatta kaksikymmentätuhatta satatuhatta miljoona 1 lihaa ja perunasose

Lisätiedot

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta Joulu on taas, joulu on taas MYLLYPURON OstarilLa! Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta VILINÄÄ, VILSKETTÄ, RÄTINÄÄ, RÄISKETTÄ Joulu alkaa Ostarilta!

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat elokuussa 2015

Lähitori Kuusela tapahtumat elokuussa 2015 Lähitori Kuusela tapahtumat elokuussa 2015 Viikko 32 (3.8.-9.8.) Ma 3.8. - Klo 9-13 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Uusi suunta. Juurien tunteminen tekee vahvaksi

Uusi suunta. Juurien tunteminen tekee vahvaksi Uusi suunta Juurien tunteminen tekee vahvaksi Arja Saijonmaa Arja Saijonmaa on suomalaisen saunan lähettiläs ja suuren suosion saavuttaneen Sauna kirjan kirjoittaja. Voimansa hän ammentaa kuulaasta järvimaisemasta

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

AY SPORTTIFESTARIT MERELLISESSÄ KOTKASSA 25.-26.5.2013

AY SPORTTIFESTARIT MERELLISESSÄ KOTKASSA 25.-26.5.2013 AY SPORTTIFESTARIT MERELLISESSÄ KOTKASSA Lajivalikoimassa: 25.-26.5.2013 jalkapallo, petanque, shakki, tennis, maastojuoksu, yleisurheilu, golf ja köydenvetoa Oheistapahtumia: Meriristeily, Iltatapahtuma

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle Bodomin kartanon väki toivottaa sinut tervetulleeksi! Master Golf toimii Bodom-järven rannalla, historiallisen Bodomin kartanon ympärillä, Espoossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1987 ja sillä on kaksi erilaista

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

PERJANTAI 18.10. MAANANTAI 21.10.

PERJANTAI 18.10. MAANANTAI 21.10. PERJANTAI 18.10. YÖKAHVILA, Aika: klo 18.00 23.30, 8lk 18v Paikka: Nuorisotalo Wanha Vesilaitos (Kauppakatu 1b) Hinta: Maksuton, 0-promillea Lisätietoja: nuoriso-ohjaaja Teemu Eskelinen p. 044-7100380

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Rullaluistelusarjoissa yhteensä 34 osallistujaa: 30 miestä, 4 naista

Rullaluistelusarjoissa yhteensä 34 osallistujaa: 30 miestä, 4 naista Äetsä Kunnon Helaventti Äetsä 21.05.2009 Rullaluistelusarjoissa yhteensä 34 osallistujaa: 30 miestä, 4 naista Kilpasarjat FIC:n 2. osakilpailu Kilpasarja, miehet (14 kilpailijaa) 1. Suihkonen Jani HTL,

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(6) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kuva 1 Tässä vielä harjoiteltiin Viimeisiä veneitä Anne-Maija näyttää sanoja etupenkissä Itsenäisyyspäivänä olikin sunnuntai ja perinteinen

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 2.4.2013 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma)

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Maanantai Kylpylä avoinna Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Tiistai Klo 09.00-10.00 Tuloinfo.

Lisätiedot

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Eötvös-Cup 16.8.-22.8.2015 7.12.2015 7.12.2015 2 1 Jyväskylän ystävyyskaupunkijoukkue Korpilahden Pyrintö Korpilahden yhtenäiskoulu Korpilahden Pyrintö Joukkueen

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS

SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS 25.4.2015 TURUSSA TURUN VALPAS JYVÄSKYLÄN JALO HELSINGIN HERO VANTAAN WANKAT # # # # 3 Henrik LEINO 6 Mads KNUDSEN 4 Niklas HEISVAARA 2 Lari-Pekka LARJOLA 4 Viktor TIMOFEEV

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN Puh. (017) 578 440 Fax. (017) 572 555 joroinen.kunta@joroinen.fi Joroinen Keskellä kauneinta Suomea. Niin kaunis on maa Joroinen on Luojan suosikki, se on saanut

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Kyu Cup 2015 Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Pori Kendoseura järjestää Kyu Cup kendokilpailut lokakuun lopulla 31.10. 1.11.2015 Porissa. Kaikki kyu tasoiset kendon, iaidon ja jodon

Lisätiedot

MAAILMANPERINTÖPÄIVÄT 12.-15.8.2010

MAAILMANPERINTÖPÄIVÄT 12.-15.8.2010 MAAILMANPERINTÖPÄIVÄT 12.-15.8.2010 Tule mukaan juhlimaan Merenkurkun saaristoa, yhteistä maailmanperintöämme! Kaikki maailmanperintöpäivien tapahtumat ovat yleisölle avoimia. TERVETULOA! OHJELMA Torstai

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Tämä on tarina kunnan hoivakodin rakentamisesta. Päättävistä kunnan sedistä ja tädeistä, hoivakotipaikkaa tarvitsevista vanhuksista ja hoivakotien rakentajasta. Tämä tarina

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa:

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Helsingin ja Turun kaupunkien esittämä haaste toimiin Itämeren tilan parantamiseksi: Tietoisuuden

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Nuorten PM-hiihdot 2014, Rovaniemi 31.1.-2.2.2014

Nuorten PM-hiihdot 2014, Rovaniemi 31.1.-2.2.2014 Nuorten PM-hiihdot 2014, Rovaniemi 31.1.-2.2.2014 Kilpailuohjelma: Perjantai 31.1.2014 16.00 karsinta Naiset 1,1 km / Miehet 1,4km vapaa hiihtotapa Alkuerät 17.30 Naisten I alkuerä 17.36 Naisten II alkuerä

Lisätiedot

OHJELMAA KOLILLA HIIHTOLOMAVIIKOILLA 8-10 (2011)

OHJELMAA KOLILLA HIIHTOLOMAVIIKOILLA 8-10 (2011) OHJELMAA KOLILLA HIIHTOLOMAVIIKOILLA 8-10 (2011) Maanantai (huom. pienille lapsille omat haalarit mukaan). Henkilömäärä 4-50. Kesto 2-3h. Korpisoturi Oy. Ilmoittautuminen edellisenä päivänä klo 16.00 Sokos

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

2015 Loviisalainen sterstjernan Pa P kettijahti Österstjerna www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014

2015 Loviisalainen sterstjernan Pa P kettijahti Österstjerna www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014 Loviisalainen 2015 Österstjernan Pakettijahti www.osterstjernan.fi 200 ÖSTERSTJERNAN VUOTTA ÅR 1814 2014 Purjehdukset 2015 TILAUSPURJEHDUKSET Tilauspurjehduksilla alus miehistöineen on tilaajan käytössä

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10 SAUNASEURA 29.9.2013 1/10 4. NUORGAMIN RUSKAPUNKKU AIKA: Su 8.9. pe 13.92013 PAIKKA: Nuorgam, Pulmankijärvi ja Norja SaunaMafia ry:n jäsenten yksityinen vierailu Jouni Tetrin mökille Nuorgamin Pulmankijärvelle

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

MIESTEN ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT

MIESTEN ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT MIESTEN ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT 14.-15.3.2015 SUININLAHDEN KOULU, TOIVALA TURNAUSPAIKKA: SUININLAHDEN KOULU, TOIVALANTIE 60, TOIVALA (SIILINJÄRVI) TURNAUKSEN JOHTAJA: MARKKU AUMAKALLIO JÄRJESTÄVÄN SEURAN

Lisätiedot

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006 VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006 Puheenjohtajan palsta Hei kaikille venesjärveläisille ja lehden lukijoille. Nyt se ISOKESÄ vihdoin alkoi. Niin ainakin omat lapset sanoivat

Lisätiedot

Kaukaharjukeskuksen kesäkuun ohjelmia

Kaukaharjukeskuksen kesäkuun ohjelmia Maanantai 30.5 14 15 Nääsvillen muistijumppa. Kertamaksu 4 Tiistai 31.5 Keskiviikko 1.6 10 Teatteriryhmä. Ohjaajana Riku Laakkonen PiiPoosta Torstai 2.6 14 Hengellisiä yhteislauluja laulattaa Elna, Risto

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot