maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI ELOKUU 2010 Hirvensalopäivät Katso ohjelma sisäsivuilta! Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA SIIRTOLAPUUTARHAN AUVOA ILLOISISSA KAKSKERTAPÄIVIEN KUULUMISIA JEMIINA NEUVOSEN ELOKUU maininki 1

2 !"#$$#%$&'&!()"*($&'&!+,-+./(0""$&'&!(1#0.(#$(./(0""$&'&2#/3/(4#56*5"7$",)6$&'&!8#33#&3(1#0&3##0$(38,/7$""$ MGBEGN5O% elokuu 2010 Jos olisit Kennedy, niin... >+#,-$,"//.%7(.)++--/%3,/&9!LIE!!"#$$%"%&'((&) 2NPQ E$7:+("%)+")//%)$&("#/)+)+.$,"(('/.%81#/8'/""9%+"#/##$3,$%3$7$"#+-$&&,"#+.%+3,$*% 4+,"&(),/.%&$",$())+2+3/#5%%E(&/%#(#("#(-$$.%&$$:$$.%3$7$"#+-$&&,"#++--/5% (&/%#(#("#(-$$.%&$$:$$.%3$7$"#+-$&&,"#++--/5% E$7:+("%+.%3+,-$""$%#+,"#$,"/)",5!"#$!"%&$'($)*&&*+,$*-./#/$01$1#2/#/$3/45*&#1-"##16$&//&$%.&$"-/#/$7"+*&&.89/#*#7/$3/45*&#1-":./5/*&$ 81&7151$5"/;1($)*&&*+,$#2-1272/#/$:1/81--/#7*&$<.&&/#79&$01$)"/52&$%*44"0*&$0"288""&$51-;/#7*-*= ;11&$,%7*/#7.$71:1%72;11$01$;/*77/#/$822-2/#1&$:..&#.$:2%8/$;/7*&$5"/#/$/-1%+27711$81&##1=1#20/11&($ >/8.$#//&.$514;11&811&$5/*-.$81/88/($<2278/&$#1147*&$71:1%72;17$01$7*%7.5.7$#1/#/517$#224;/*%*&$;1/= &**##1$"-*51#71$)*&&*+,#7.$187//5/#*&$7"/;/01&($ 4/*%17$101517$,%7*/#7.$*721$&/;*&";11&$";/*&$8*&&*+,0*;;*$5"/;/&($B"/#/--1$4//77..$5/4711$01$/&7"1$ ";/*&$7"/;/*&$"%*--1$0.40*#7..$01$"4C1&/#"/+1$7*8*;/#7.$01$7"/;/&7116$0"#71$81/88/$#1147*&$1#288117$ :..#*5.7$"#1--/#*8#/($<"&*&$71:1%72;1&$712#71--1$"&$#1;1$715"/7*6$82/&$&,7$-28*;1--1#/$-*%+*--.D$-/#.7.$,%7*/#9--/#,,77.($E%7*/#9--/#,,#$"&$&,8,;11/-;1&$724A2-*&7/##1$;227"#512%+/##1$#2"41#711&$74*&+/= 8.#7.$01$#/7.$:,4/7..&$511-/;11&($$B4*&+/8.#7.$71/$*/6$/%;/#*&$:*42#"-*;/#**&$822-22$&1277/;/&*&$#//7.6$ *77.$822-22$0"%"&8/&$01$*77.$"&$714:**--/&*&$";1&$0"288"&#1$71/$%*/;"&#1$#/#.--.($F14#/&8/&$81#515/*&$ -1#7*&$01$&2"47*&$"#1--/#72;/&*&$01$"#1--/#71;/&*&$"&$7.48*..($B.,7,,$*&#/&$ $0"%"&8/&6$0"771$#//= 5*7$5"/517$412%1##1$81#511($G/77*&$&//--.$5"/$-.%7*.$";11&$-//7""&(?.%/1-2**&$7"/;/&711&$"#1--/#72;/&*&$-/#..$";11$01$:*4%**&$,%7*/#9--/#,,77.($)1/88/*&$;*/+.&$*/$ 7145/7#*$82/7*&811&$"--1$;281&1$0.40*#7.5.&.$"#1:2"-*&1($H//77..$82&$"#1-= -/#72711&$#//%*&6$;/7.$7"/#*7$"517$#11&**7$1/811&($)*&&*+,&$81&&2#72#-12#*$ ;*/--*$#114*-1/#/--*$822-2/#/$#//#$51&%11$#/71177/1$;281*--*&D$!"#$$%#&'&#(% )*+$%',,-.+%/0*/,+%+.12$%+.*2$3%1&/$#'.33.%4%#&'&#$$5%)*+$%+.%/0*++.%+.12$% ',,-+.3%1&/$#'*6% FGGHB>G6%>IDEEDJ maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimitttaja 4 8!"#$%&$$'()$"*%)+#,-$,./.%)/,##,0%",,1/.%)((&(,2 "$$.%1$&3/-4$$.%1,.#$$.5%6$$#%$"/..("3$&-,,.% "/)9%-,##+,1,",%#/1'8#%6#/&&$%D.#/7,+7%2&,()(+3,2 :97:/"#/&-9#5%E/73/#(&+$%#(#("#(-$$.5 juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Teijo Mäkelän kotialbumi paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Erkka Syvälahti 4 Siirtolapuutarhan auvoa Illoisissa 7 Marian rakennusblogi 8 Salibandy koukuttaa 12 Minä hirvensalolainen, Teijo Mäkelä 18 Hirvensalopäivien ohjelma 19 Kakskertapäivien kuhinaa 22 Jemiina Neuvosen elokuu 2 maininki maininki 3!"#$%&'(%)*+%'',&%!"#$%&'()*+,-./('(.(%---$./ $5% 22

3 kutsuvieras Syvälahden tilan maisemissa Samoilen berninkoiramme kanssa Hirvensalon ainutlaatuisilla kallio- ja metsäpoluilla. Mieleen tulee, että samoja maisemia ovat ihailleet aikanaan isoäitini Fanni ja hänen kaksi sisartaan ja heidän vanhempansa Fanny ja Antti Syvälahti. Muistelen isoäitini kertomuksia Syvälahden tilan historiasta ja elämästä runsaat sata vuotta sitten. Muutettuaan Hirvensaloon Antti ja Fanny viljelivät vajaat parikymmentä vuotta Kyyrlän tilaa ja hankkivat sitten Syvälahden tilan Lauttarannassa. Siellä vehreällä mäellä varttuivat isoäitini ja hänen kaksi sisartaan vanhempiensa, tilan renkien ja piikojen sekä hevosten, lehmien ja muiden kotieläinten keskellä. Otaksun Elämää Hirvensalo-kirjan runosäkeen Arolast on laulun alku, Syvälahden flika ne poikia parku kertovan talon tyttärien naimaikään tulosta. Tyttäret hajaantuivatkin pian maailmalle aviopuolisoidensa mukana, eikä suvusta löytynyt miespuolista talonpidon jatkajaa. Niinpä leskeksi jäänyt Antti-pappa päätyi myymään hyvin hoidetun tilansa Turun kaupungille vuonna Ajatuksissani pahoittelen perinteikkään tilan kovaa kohtaloa. Kaupunki jätti sen hoitamatta ja lopulta laitapuolen kulkijat polttivat päärakennuksen maan tasalle. Osittain säilynyt kivinen navettarakennus kertoo ohikulkijalle maatilan mennyttä tarinaa. Muistan, että isoäitini ei halunnut koskaan tulla katsomaan ränsistyvää kotitilaansa. Hänelle toi iloa uusi koti miehensä Karl Bäckströmin rakentamassa Kivilinnan talossa sekä se, että aviopuolisosta tuli arkkitehti Erik Bryggmanin luottomies ja mm. Turun Ylösnousemuskappelin rakentaja. Retkemme päättyy Arolan uudelle asuntoalueelle. Keijumetsän rivitaloja ja muita uusia rakennuskohteita ollaan raivaamassa luonnonkauniin metsän keskelle. Rakennusvaiheen myllerryksessä olevat maisemat hätkähdyttävät. Ajattelen, että Hirvensalon tulevissa rakennushankkeissa tulisi kaikin keinoin välttää moottorisahojen, dynamiitin ja katerpillareiden tehokäyttöä. Tulevien sukupolvien on voitava kokea esi-isiensä tavoin ikiaikaisten kallioiden ja metsämaisemien taika, ja tarujen ja satujen Keijut ja Metsänhaltijat haluavat olla myös silloin tervehtimässä satunnaista kulkijaa. Erkka Syvälahti Professori (emeritus) Hirvensalo-seuran johtokunnan jäsen Satumainen siirtolapuutarha Illoisten siirtolapuutarhalla on nyt yli 20 vuotta historiaa. Alue muuttuu entistä salaperäisemmäksi uusien puutarhojen lisääntyessä. Kukkameri ja mielenkiintoiset yksityiskohdat tekevät alueesta satumaisen. Sinikka Lindberg ja Anne-Mari Teräsvaara kukoistavat sinisellä alueella. Teksti ja kuvat: Tiina Törnström P1:4/818201&&*771$:/78/&6$%1-8/$<2#8"77/:"-2&6$</&772:"= -2--*$01$I/::24/8201&7**--*($B.&..&$*/$"-*$:/-5/.$,--.($B1/= 511&#/&/#*7$71-"7$41/81#71517$;1/#*;11$-.;;/&#.5,/#*&$ 5*%4*,+*&$8*#8*--.($B*8**$;/*-/$8248/#711$51-8"/#/#71$:"47*/#71$ #/#..&6$51/881$&//#7.$1#72;/&*&$/-;1&$827#21$*/$"-*$8"%7*-/1#71($!"#"$$%&'"#()*+,$5/*41/&**&$/#722$8*/&2##1$5140"&$1--1($ SINISTÄ, KELTAISTA JA TUHAT MUUTA VÄRIÄ G/&/881$"&$J--"/#7*&$#//47"-1:22714%1&$*&#/;;./#/.$1#2881/71($ K2#/1$#11:22$ #7/$01$-/#..$511-*1&#/&/#/.$71-"01$418*&&*711&$ 51:1/--*$7"&7*/--*($-##*./%+"&0*+123%%+%$"#7/$0"$"-*;1##1$"-*= 51&$;98/&$*&7/#/-7.$8.,77.0/-7.$;,,&7/=/-;"/728#*&$:*42#7**--1($ B"/#*--1$:2"-*&$7/*7.$"&$8*-71/#7*&$71-"0*&$1-2*$01$:2&1/&*&8/&$ "&$8115"/7*7726$0"#8/&$"+"7711$5/*-.$1#2881/711&($F1/881$71-"7$ "517$#1;1&81-71/#/16$"&$828/&$7*%&,7$&//#7.$";1&&.89/#*&#.($ =$>&#/&$"+"7*711&6$*77.$#/&/&*&$01$8*-71/&*&$1-2*$7.,77,5.76$ G/&/881$8*47""($F1&%*;;1--1$*-/$#/&/#*--.$1-2**--18/&$"&$5/*-.$ ;2271;1$:1/881$51:11&1($ I/%17$"517$%,5/&8/&$*4/-1/#/16$0":1$*4/;1--/#/1($L#1--1$"&$:..= 1#/1##1$8288/16$7"/#/--1$0"288""&$"&$;1%72&27$%,97,81#5*01($ )"#81$-/#.7/-11$:*42&15/-0*-,8#/--*$5"/$52"84171$81471&"&$*-/$8*4= %"71-"&$82:**#716$"517$:/%17$%,5/&$828815"/77"/#/1($M./&$:14%11= &1$828/&71=1/81&1$&.8,;.$"&$5.4/88..&$81488/;1/&*&($ YHDESSÄ ENEMMÄN E%7*/#9#7.$"&$;"&71$/-"1($M11:24*/+*&$8*#8*&$51/%= +*711&$71/;/1$%"/7"="%0*/&**&6$#1;"/&$:/*&/.$1147*/71$ ;988/*&$8.789/#7.( =$B..--.$"&$"/8*/&$-2:1$#//44*--.$8288/16$G/&/881$ &124116$"--11&%1&$;*$#//47"-1:22714%1($ F1/881$ N&&*=<14/$%..4..$:22714%1##11&$ 51#71$ 5//+*77.$52"7716$"&$,%7*/&*&$#.5*-$;2/+*&$1#2881/+*&$ 81&##1$-9,7,&,7($ =$L-*&$#11&27$G/&/81-71$/%1&/1$1147*/716$82&$%.&$*/$ *&..$&//#7.$:/7.&,7($B.&..&8/&$11;2--1$%.&$72-/$:/*= &*&$#2-"/#*&$81&&2&$81&##16$N&&*=<14/$8*47""( )*441&$ *##1$0.40*#7*7..&$71-8""76$0"--"/&$,%7*/#/.$ 1-2*/71$ 8"%*&&*711&($ F1&%1$ ;1171-"$ *-/$ 81471&"$:/%"/&**&$7"/;//$,%7*/#*&.$7/-1&1($B.&.8/&$ 52"&&1$0.40*#7*7..&$#,,#;,,0./#*7$8/4::27"4/&**&6$ 0"81$"&$15"/&$5/*41/-/0"/--*($3,97,81#5*/#71$51-;/#7*= 711&$%/--"01$01$;2271$;,,&7//&6$G/&/881$8*47""($ =$M*$"517$1/7"1$ $01$;*&*5.7$0"81$52"#/$822= ;/--*$8/5/--*6$N&&*=<14/$7148*&711( G/7.$*&&*&$#//47"-1:22714%1$02%-//$0"8152"7/#71$*-"= 72-/*&$02%-11($),&77/ *$82-8**$:"47/-71$7"/#*--*$ 01$-12-11$:/%"0*&$*;.&&/--*$01$/#.&&/--*($G//#$%*/--*6$ 0"781$*/5.7$/7#*$"-*$;281&1$82-82**##1($</7.$ $ #/77*&$-12-*711&O =$M"6$;/7.$511&$#/--.$%*78*--.$72-**$;/*-**&($!"#82#$ 5.%.&$51/511$#1&1:2-1$;2/#71;/#*&$#2%7**&($J--"/#= 7*&$#//47"-1:22714%1--1$"&$";18/&$-12-26$0"81$:/7./#/$ 514;11&$%*4.77..$22+*--**&$%*&8//&6$G/&/881$:"%7//(!""+456%7884%+9%#&2::2;::<1"2*4& Naapureiden kesken vaihdetaan taimia hoito-ohjeineen, samoin pieniä aarteita mökkien kätköistä. Aulikki Artamo on luonut pieneen pihaan upean tunnelman. 4 maininki maininki 5

4 Unelmien kivitalo valmistuu... paperilla. Vuoden 2009 lopulla olimme siis onnellisia tontin haltijoita, mutta onnettoman osaamattomia talonrakentajia. Tarvitsimme ilman muuta ulkopuolista apua joltain, jonka käsiin voisimme turvallisin mielin jättää lähes koko talorakennusprojektin. Onneksi sopiva henkilö löytyi nopeasti entisen työpaikkani kautta. Pikainen yhteydenotto Marko Asplundiin takasi meille ammattilaisen avun projektin johtamiseen ja erinomaisen kattavan kontaktiverkoston eri työvaiheiden ammattimiehiin. Omalle vastuulle jäi työmaan siivouksen ja sisustusmateriaalien valitsemisen kaltaisia tehtäviä, joista mekin suoriutuisimme tuottamatta mitään hidastavaa vahinkoa työmaalle. Päätavoitteena oli päästä aloittamaan taloprojekti, joka pyörisi ilman jatkuvaa yrittämisen ja erehtymisen kierrettä ja joka tulisi myös inhimillisellä aikataululla valmiiksi. Vaikka luulisi että vajaan kymmenen vuoden haaveilun aikana olisi selvinnyt millainen unelmatalomme tulisi olemaan, valinnan vaikeus erilaisten ideoiden, mahdollisuuksien ja toteutusvaihtoehtojen viidakossa oli yllättävän haastavaa. Kymmenet ja taas kymmenet talomallit pyörivät esitteissä keittiön pöydällä, tietokoneen ruudulla ja rakennuslehtien sivuilla kun yritimme löytää meille sopivan talomallin. Mitä enemmän selailimme eri talovalmistajien malleja, sitä varmemmalta alkoi näyttää ettei mikään valmis malli täyttäisi aivan kaikkia vaatimuksiamme. Turvauduimme jälleen ulkopuoliseen apuun ja niinpä saimme Markon ja arkkitehti Nina Helinin avustuksella sopivat ja toiveitamme vastaavat suunnitelmat käsiimme. Toki suunnitelmien piti miellyttää meidän lisäksemme myös tulevia naapureita, kaava-arkkitehteja ja muita lupaviranomaisia. Kaikki tahot suhtautuivat paperille piirtyneisiin unelmiimme onneksi myötämielisesti, eikä mennyt aikaakaan kun käsissämme oli suuri ja kauan odotettu lappunen: rakennuslupa. Niinpä yhdessä huhtikuisen kevätauringon kanssa tontilla vihdoin hääri kaivinkone, paalutusporukka ja meidän perheemme kameran kanssa. Kaiken tämän kunniaksi pääsimme vappuaattona tontilla poksauttamaan auki pullon kuohuvaa ja yhdessä ystäviemme kanssa nostamaan maljan tulevalle kodille. Seuraava vappu saadaankin sitten jo viettää samaisessa paikassa, mukavasti sohvalla istuen ja vappupalloja puhallellen. Vaikka matka omaan kotiin onkin vielä pitkä, helpotti huomattavasti nähdä tontilla vihdoin tapahtuvan jotain. Paperisodan ja suunnitteluruljanssin jälkeen jokainen kaivinkoneen kouraisu ja tontille tuotu harkon tai laudan palanen olivat valtavia harppauksia eteenpäin. Liity Viherlassilan kanta-asiakkaaksi. Saat mahtavia etuja ympäri vuoden! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 HALUATKO PIHAASI PIRISTYSTÄ TAI REMPATA RIKKINÄISTÄ? Ilmainen kartoituskäynti vain puhelinsoiton päässä - Soita! KIVI - JA PUUTARHA-ASIOISSA: Samuli Alppi, , MAALAUS - JA RAKENNUSASIOISSA: Teemu Nieminen, , 6 maininki maininki 7

5 !""#$%%""&'(")%**+*&'&$,-"&' %.+/&.)"++*00. ($%"-$$&&"'"$)*12,1'3/0%..1%*1 Pukuhuoneesta ilmestyy hikisiä ja punaposkisia poikia. Kahvilasta kuuluu iloinen puheensorina ja pikkusisarukset kirmailevat pisin käytäviä. Jokunen isovanhempikin on joukossa. Takana on vauhdikas iltapäivä salibandyturnauksen parissa.!"#$%&$'"()*+%,-.(/)(&$00.%1)(&"22%,(#**&%(2%$&&3##""(0"%'"&&"4( 5*##)(-*,()*+%,-.(&)1-$$(/)(&"206('"7$,$$8(2)+-%%1%(#$+)11%,( 0""&&"(),#))(&%1")%-))('%$##""(2%$&&3##"'""(%&#))(*&-.,)4( 9$1"%,$,(#%7-*1):$-%,(.,(2%$&&3##"'"(-.-$2*1(1*./))'),( 2)+-%%1%,()&&)8(#$+)11%&&)(#)%(0)+'$--$$&&)4(;"22%##%2$#(/)( ')&)%1#*1(#.%2%%(1)2)&&)(-)*-.1""#%2$&&"8(-*%,(%#1$(2)+-%%1%-%,4 <#)(37#$3##"(/)(033:"($1%##$&3=!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20"*3"4*5678*+99*:%;*5678*+9< Salibandy koukuttaa koko perheen Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Ruokatoriltamme: /kg Salaatix Katkarapukylmäsavulohikimara Elokuussa myymälästämme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK /pkt Alfocan Kiinalainen jokirapu, pakaste, kpl, 1 kg Kölikatu 2, TURKU Tunnelmallista elokuuta! /pss Royal Kuorelliset katkaravut 500g (6,32/kg) /pkt Vaasan ISO paahto vahnä, monivilja, graham g (3,31 3,13/kg) Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su A6*C$01$D%4+"$&/1$*61#$:*4%*$"&$%,5.$*#/= ;*488/$#//7.6$;/7*&$#1-/A1&+,$5/*$;2811&#1$ 8"8"$:*4%**&($)18#"#:"017$:*-11517$3/4= 5*&#1-"&$3*/7"&$PQQR$#,&7,&*/+*&$0"2882**##1($S/7/$ -##*&!"#"2%65$"-/$;281&1$:*42#71;1##1$0"2882*771$ 8*5..--.$TUUQ$01$:22%1&1/#*#71$72-/$#/77*&$-2"&7*51#7/$ 0"2882**&0"%7101$V$#*&$0.-8**&6$82&$:"4281&$;/*%*7$ "-/517$#11&**7$%.&*7$ &**8#/6$*77.$;,9#$&1/= &*&$5"/$"--1$W0"0"W($F1-;*&71017$01$%2"-71017$%"/71517$ :2828"::/:1-15*4/76$N&&*$8*#8/77,,$"4C1&/#"/;11&$ 0"2882**&$148*1($$V$B"/;/&$7145/771*##1$0"2882**&$./7/%1%;"&18/&6$01$0"#82#$&1/#*&$#1&1$7*%"11$;/*#= 7*&$#1&11$:14*;;/&6$%.&$&124*#8*-**($V$G1-/A1&+,&$ :14/##1$7"/;/;/&*&$"&$;281511$51/%7*-21$%*87/#*--*$ 7,9*-.;.--*$01$1&711$;1%+"--/#22+*&$"--1$187//5/#*#= 7/$;281&1$:"/8/*&$140*##16$%.&$017811($G1;11$;/*-7.$ "&$:"/8/*&$/#.6$E*6"./%44"&/1$*616$0"81$%"/711$"77*= -2/##1$7"/;/7#/01&$7*%7.5/.$01$8..4//$%/%1&#1$71-8"/##1($ <"-*;:/*&$;/*-*#7.$"&$;,9#$7.48*..$"::/1$72&7*= ;11&$:"/8/*&$815*4*/71$01$%*/+.&$:*4%*/7..&($ PENKKIURHEILEVAT PERHEENÄIDIT N&&*$&124*#8*-**$-9,7.&**&#.$/7#*#7..&$:*&88/24%*/= -/01&$51#71$1/82/#/.--.D$$512%+/88117$#1-/A1&+,"77*-27$ 8*471$ 81/88/11&$ 7*;:1/#*517$;2= 811&#1($ G1;11$ #1&"517$ ;"&*7$ ;2278/&$ 0"28= 82**&$./+/7$ 01$ 817#";"##1$"-= -11&8/&$ 2#*/&$ 81&&2#71;1##1$ 8"8"$ :*4%**&$ 5"/;/&($$V$>4.#$ #1-/A1&+,,&$%241%71&27$./7/$7"7*118/&6$*77.$%*/+.&$ :*4%**##..&$*/$*&..$8*#82#7*--1$#//7.6$8281$-.%7**$ 82#811;11&$:*-*/%/&6$511&$#//7.6$8281$:..#**$817= #";11&($B22-/:2822&$*/$#/-7/$7145/7#*$:28*27216$*--*/$ #/7.$";18#**&$72&&*($N&&*$G/&/#1-"$8*47""$&124*#= 8*--*&$72";14*/+*&$8*441&$8";;*&7"/&**&6$*77*/5.7$ *&&*&$"-*$0"2882**&0"%71011$8"48"8*&C/##.$&.%&**7($ LÄHILIIKUNTAA KAVEREIDEN KANSSA F1&%*;:/*&$187//5/#22+*#71$8"8"$3/45*&#1-"&$3*/= 7"&$02&/"4/7"/;/&71$-.%7/$-//88**--*8/&6$82&$818#/72= % &$1-82:2"-*--1$0"288"$51&%*;:/1$%1-2#/$ 02&/"4*/--**&$%1441#728#*&$-.%*-7.$8"7/1$727720*&$81= Hirvensalon Heiton 1998-joukkue (HirvHe AFC E-98) Kauden huippuhetkiä: tie loppupeleihin on selvä! 8 maininki maininki 9

6 Hirvensalon Heitto ry:n salibandyjaosto yli 150 pelaajaa, 20 valmentajaa, 30 toimihenkilöä joukkueet syntyneille pojille pallokerhot syntyneille pojille ja tytöille miesten edustus- ja harrastejoukkueet Lue lisää netistä: tai ota yhteyttä: Mikko Mellanen, puh *4*/+*&$81&##1($$?.%/-//82&71$01$,%7*/#9--/#,,#$"517$ *+*--**&$7.48*/7.$145"016$8*47""$/"$$5&/*66%#*#6$ 3/45*&#1-"&$3*/7"&$#1-/A1&+,01"#7"&$:2%**&0"%7101$ 01$#*241&$187//5/&*&$7"/;/01($E%7*/#9--/#,,#$*/$7148"/= 71$82/7*&811&$& &71/#227716$511&$7"/5"71;;*$ :*-11017$7*45*72--*/8#/$;,9#$#1147*&$2-8":2"-*-716$%.&$ 7.#;*&7..($3*/7"&$715"/77**&1$"&6$*77.$0"81$02&/"4/= /8.-2"81--*$"&$";1$0"2882*$01$1--*$PU=52"7/1/--*$:1-= -"8*4%"01($$V$$G1-/A1&+,$"&$;"&*--*$51&%*;;1--*$ 5/*-.$5/*41#$-10/6$;2771$"&&*8#/$:2#8141+/"$#114/--1$ 7"/;//$7*%"8811#7/$01$#,8#,/#/&$22+*7$8*4%"7$01$0"28= 82**7$7.,77,5.7$4/:*..&$71%7//&6$</88"$8*47""( SUURI HAAVE </88"$<*--1#*--1$"&$#1-/A1&+,,&$-//77,*&$%115*$,-/7= #*$;2/+*&D$";1$%1--/$3/45*&#1-""&($)*#82#7*-201$ ";1&$:1--"/-2%1--/&$#11;/#*8#/$3/45*&#1-""&$"&$0"$ 5/4/7*-7,$;2271;/*&$71%"0*&$81&##1($V$<,9#$;227$ #114*--1$7"/;/517$24%*/-2#*2417$81/:11517$%140"/72#7/= -"016$7"7*11$</88"($3.&$2#8""$-201#7/$%115**&#1$7"= 7*272;/#**&$V$52"#/-2821$*/$%.&$#*&7..&$7"%+/$-.%7*.$ 5*/881/-*;11&($ Teksti: Johanna Saarinen Kuvat: Kari Ruohonen ja Aleksi Saarinen!"#$"%&'(&)")% *)%+"'*,,--(.&/ KUNTOVALMENNUSTA JA KEHONKOOSTUMUSMITTAUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE!"#$%&'()*%+,-%&.#%( TAKE CONTROL OF YOUR BODY Uhkaako taloasi kaatuva puu? Vai onko tontillasi haastavia puunkaatoja joita et itse uskalla hoitaa? Meillä osataan hoitaa puun kuin puun kaato turvallisesti ja ammattitaitoisesti. Meiltä löytyy tarvittavat varusteet ja välineet, joten soita ja kysy ilmainen arvio.!"#$%&'()"(*+,-.!/ maininki maininki 11

7 Teijo Mäkelä valitsee syyskuun saarelaisen. Katse kääntyy Maanpään suuntaan... minä hirvensalolainen Teijo Mäkelä on vaikuttanut monen saarelaisen elämään: moni asuu talossa, jota hän on ollut rakentamassa. Mäkelä puhuu ammatistaan harvinaisella tavalla, hän silminnähden nauttii työstään. Mäkelä pohtii, että kun alalla on ollut kauan, työn hallitsee, eikä se tuota stressiä. Enemmän harmittaa silloin, jos tekemistä ei ole tarpeeksi. Kun työn hallitsee ei tule stressiä T*/0"$<.8*-.$"&$8"7"/#/&$<1#82#71$01$%.&$"&$*%7/&,7$1#21$ :/78..&$;,9#$I141/#/--16$;*4*&$41&&1--1($)"7/$3/45*&= #1-"#71$-9,7,/6$82&$B*/0"$<.8*-.&$01$-#8&F%96)%G$%#$ 22#:*4%*$7145/7#/$8"+/&($3/45*&#1-"#71$-9,7,/$4/5/71-"1#2&7"6$0"#= #1$%2"&*/71$71/$1/&18/&$7/-11$4//77..$81/8/--*($?1:#/1$"&$:14%1/;= ;/--11&$5//#/6$82&$81/88/$"517$8*441--1$8"7"&1( 3/45*&#1-""&$"-/$%,5.$;227711($I141/#7*&$;1/#*;//&$7"772= &**--*$"&$%,5.6$*77.$;*4/$"&$-.%*--.( =31/;;*$/#"1$4/5/71-"1#2&7"1$J-:"/#7*&6$I*-7"-1&$01$3/45*&= #1-"&$#22&&1-716$;2771$#/77*&$711#$ &$1#7/$*/$"-/#/$%1-2772$ ;*&&.($M,7$82&$51&%/&$-1:#/#71$*%7//$8.,+.$8"7"&1$51/&$8..&= 7,;.##.6$1-811$7/-11$"--1$0"$115/#728#*&$-//8118/&($=M":*1#7/$#*$ 7/-1&&*$; $<.8*-.$722;11($B.48*..$"&6$*77.$7/-11$"&$81/= 8/--*($3.&$:"%7//6$*77.$51/881$"&$*-.*##..&$418*&71&27$";11&$ 8.,7799&$0"$8"-;*$";18"7/71-"1$01$4*;"&7"/&27$818#/6$&//&$&,= 8,/&*&$1#2&7"$,;:.4/#79/&**&$"&$:1/881&1$81/88*/&$:141#($ N#2&7"$"&$51-"/#1$01$15141( Teijo Mäkelä ja Anu Dahlbacka löysivät isolle perheelle oivallisesti sopivan kodin Hirvensalosta. Ulkoilumahdollisuudet ovat Hirvensalossa loistavat niin juoksemiseen kuin hiihtoon. Saaret ovat muutenkin kuin oma maailmansa sillan erottamana Turun keskustasta. NÄPPEJÄ POLTTELEE TEKEMISEN TARVE F1/881$#"4;/1$*%8.$#,,%,77./#/8/&$418*&711$";1$71-"6$"-/#/$51/= 8*1$-9,7..$,;:.4/#79-7..&$,%7.$;281511$7"&77/1($=)15*4/$$"&&*8= #/$418*&711$71-"1$01$:..#*&$#/&&*$418*&71;11&6$<.8*-.$%,;,/-**($ H/5/71-"&$/882&"/#71$ $%/*&"$&.8,;.$,-/$:2/+*&$-175"0*&6$ 71-"01$*/$&.891-1##1$0224/$&.,$V$#/-7/$"--11&$/%1&$3/45*&#1-"&$8*#= 82#71&$:1-5*-20*&$72&72;1##1($E;:.4/#79$"&$,-**&#.$412%1--/= &*&($$G*$"&$:/#7.&,7$0"#82#$<.8*-.--*6$*--*/$#/-;//&$&//&$8"45//&6$ *77.$&2"4/#"--1$*/$"-*$8"8""&72;/#:1/8811( =3*$"517$8"8""&72&**7$0":1$8/48"&$817"--*$01$:/%1--*6$82&$ ;2271$:1/8811$*/$"-*( =L-*&$ $*77.$&,7$#*24182&7171-"--*$"--11&$-110*&71;1##1$ 7/-11$;,9#$&2"4/#"--*6$<.8*-.$8*47""( RAKENNUSALALLA MONTA RAUTAA TULESSA <.8*-.$"&$418*&&2#;*#714/$01$"&$"--27$418#1--1$0"$52"+*#71$PQRZ($ =!"$#/--"/&$"-/&$418*&71;1##1$";18"7/71-"01$7.&&*($L-*&$"--27$41= 8*&71;1##1$71-"01$)1/#714&/*;**&6$)28"-11&$01$)18#8*4711&($ W</-0""&1$8*4711W$"-*&$101&27$7.#7.8/&$"%/($B.;.$"&$7"#/$%,5.$ 1-2*6$*/$5"/#/$"--1$:14*;:11( <.8*-.$:"%7//6$*77.$3/45*&#1-"&$:14%117$7"&7/7$;*&*5.7$%*-:"#= 7/$A/#&*#7.$7*8*5/--*($ =!"#$%1-21/#/$7.7.$&,8,/#7.$:14*;:11$7"&77/16$:/7./#/$;*&&.$ 8121#($<*4*&41&71:1/817$"517$81--//71($ <.8*-.$"&$418*&&2#1-1--1$#*8.$,8#/7,/#,4/77.0.&.$";1--1$X4= ;1--1$*77.$:1-8817,9##.$418*&&2#7145/8*,4/7,8#*##.($N-8252"= +*&$%.&$"&$"--27$79/##.$I/&*--1##16$#*&$:248279/+*&$51#71151&1$ ;*#714/&1($$<.8*-.$8*47""6$*77.$52"#/$#/77*&$"-/$51#71151#7/$&//&$ %/-01/#716$*77*/$;*/&1&&27$72--1$;/7..&($<.8*-.$"&$#*-8*.#7/$7*8*= 5.$/%;/&*&6$1-182-"$/#8**$51/&$7,9&$:2277**#71($ )2&$:"%+/711&$/+*"/71$#1147*&$8*%/77.;/#*8#/6$B*/0"$<.8*-.$ :"%7//6$*77.$-//8*&&*,%7*,8#/*&$:141&71;/#*##1$41/7/"512&2$5"/= #/$"--1$%,5.$41781/#2($G*$5"/#/$;1%721$#/--1--*6$;2771$*+*--,77./= #/$*77.$-9,7,/#/$;,9#$41/7/"512&21$8.,77.5/.$/%;/#/.$714:**8#/($ =B..-7.$-.%+*7..&$-//88**--*$79/%/&$,%+*#7.$:*4%**#7.$81%+*--16$ 8"-;*--1$127"--1( URHEILU KORVAA JOPA LOMAN =3,5.$"-"$72-**6$82&$8.,$-*&8/--.6$#/--"/&$*/$7145/7#*$*+*#$-";116$ <.8*-.$817#""($ I/78/.$;178"01$"&$72--27$02"#721$1/&1($<.8*-.&$514#/&1/&*&$-10/$ "&$82/7*&8/&$"--27$8/-:1= :,94./-,($ I141#$ #115272#$ "-/$ "--1$,%7*&.$ 52"&&1$ G<=72-"8#/##1$822+*&&*8= #/$8"5/&$#2";1-1/#:,94./= -/0.($I//4/;*#71422#$%*-7/#/$ 822#/$8*4711($$=K4%*/-2##1$ "-/$7128"1$PY$52"7716$#/-= Mäkelä on selkeästi tekevä ihminen, alakulo iskee vain työn puutteesta. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI maininki 13

8 -"/&$*&$7*%&,7$;/7..&($F2"#/$#/77*&$02"8#28.4:.&*&$:241/#/$22+*-= -**&($G/--"/&$<.8*-.$/&&"#72/$02"8#*;11&$3/45*&#1-"&$,;:.4/= 02"8#2&$822+*&$8/-";*74/&$-*&8/&$01$H2/##1-"02"8#20*&$8,;:/&($ N5"51/;"&$81&##1$"&$,%+*##.$%1441#7*772$;,9#$%//%7"1($$=M,7$"&$ %1&8/772$:/*&/$5*&*6$:..#7..&$-//88**--*$5.%.&$;*4*--*8/&($ L-"%2"&**##1$&.8,,6$*77.$7.##.$:*4%**##.$822&&*--11&$;,9#$ ;2#//88/1($G2"#/8/8#**&$B*/0"$<.8*-.$#1&""$B"7"&$01$PQ[U=-2= Kuka: Teijo Mäkelä, rakennusmestari jo vuodesta 1992, avopuoliso Anu Dahlbacka ja uusperheessä myös viisi lasta ikähaarukalla yhdeksästä lähes täysi-ikäiseen. Harrastukset: Lenkkeily ja musiikin kuuntelu. Vapaaajan sisällöstä pitävät huolta myös lapset. Parasta saarilla: Oma koti, ympäristö ja meren läheisyys, tänä kesänä päästiin myös omalla veneellä vesille. Oma saarihistoria: Saaret ovat aikanaan tulleet tutuksi kilpapyöräilymaastona, Mäkelä on ollut myös rakentamassa taloja niin Kaistarniemeen, Kukolaan kuin Kakskertaankin. Hirvensaloon muutettiin ison rivitaloasunnon houkuttelemina pari vuotta sitten. Pitsit koristeena paljastavat omalla kielellään, että Anu Dahlbacka on kotoisin pitsintaitajien kaupungista Raumalta. =N&2$"&$/%1&$%2/::2%2/-/#7/($</&2--18/&$"&$:1-0"&$#"/77/;/16$ ;2771$5.%*;;.&$71/7"16$;2771$5"/$#1&"1$*77.$;2#//88/$,%+/#7..$ ;*/7.$;,9#($ SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN G*241151$ *&$#114*-1/&*&$"&$72772$-2"771;2#7*%7.5.&#.$ 718/1$8"8"$812:2&C/##1($$<.8*-.$&"#711$%.&*7$*#//&$418*&&2#= 1-1&$51/ &1( =3.&$"&$$7"+*--1$51/ $/%;/&*&6$*#/;*48/--/&*&$418*&&2#= ($$L-*&$:1-0"&$"::/&27$%.&*-7.$01$%.&$"&$24151-/&711&/$51/= 82771&27$:1-0"&($)18#/$52"771$#/77*&$794;.77//&$812:1&$-2"&1$/%1&$ #1772;1-716$<.8*-.$8*47""$01$5/&88116$*77.$#*241151$ *&$ #114*-1/&*&$-9,7,,$<11&:..&$#22&&1-71( Teksti: Sini Silván Kuvat: Sini Silván ja Teijo Mäkelän kotialbumi MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 Yritysmaailman kuulumisia Satavan kyläkaupassa on uudet omistajat lähtien. Tarmo-lähikauppohin kuuluvaa kyläkauppaa ja sen yhteydessä olevaa kahvilaa hoitavat nyt herrat Hannu Heikniemi ja Mauno Heiskala. Hannu palaa kaupanpidon myötä juurilleen, sillä hänen isänsä toimi 50-luvulla samassa rakennuksessa sijainneessa kaupassa myymälänhoitajana ja äiti myyjänä. Satavan Kyläkauppa on avoinna joka päivä klo Lähikaupasta on mahdollista saada ostoksilleen kotiinkuljetus. Kodille katto. 23$*&"45'46"#++ 784)"9$'(:$#'++ ;%8)%9+<89#''9!"#$%&'()*+$*)"(,%')(#%)** -%.(/0')$*121*345*6731!"#$%"&'#(&)*'+,+-.*%/"(0((&'&"1$23(#(&'' Vanha Kakskerrantie 1. Puh Palvelemme: ark. 7-21, la. 7-18, su Lions Club Turku/Archipelago tukemassa Wäiskin medialuokkatoimintaa Aloitetaan viikko selailemalla omasta sanomalehdestä tärkeimmät ja kiinnostavimmat uutiset. Kirjaudutaan verkkoon ja työskennellään virtuaalisessa ympäristössä. Ruokatunnille mennessä vilkaistaan vielä käytävällä näkyvältä omalta TV-kanavalta kavereiden tuoreimmat tempaukset. Ei kuulosta ihan tavalliselta työpaikalta. Eikä ihme, sillä kyseessä on Wäinö Aaltosen koulu, joka on tammikuusta 2009 asti ollut mukana medialuokkatoiminnassa. Medialuokkatoiminnan tarkoituksena on vastata nykyaikaisen mediayhteiskunnan asettamiin haasteisiin, joita oppilas joka tapauksessa elämässään kohtaa. Medialukutaito ja turvallinen median käyttö ovat keskeisiä tavoitteita. Käytännössä näitä tavoitteita kohti on menty mm. harjoittelemalla sisällöntuottamista ja mediaopetusta. Tästä tuloksena ovat oma tv-kanava, Wäiski-TV, sekä viikoittain ilmestyvä oma sanomalehti. Lions Club Turku/Archipelago tukee Wäiskin aktiivista ja kiinnostavaa medialuokkatoimintaa ja mediaopetusta. Tuki konkretisoitui klubilaisten lahjoittamana kamerana. Kameran toivotaan myötävaikuttavan virtuaalisiin työympäristöihin tutustumiseen ja iloiseen oppimiseen. Tero Jaakkola (keskellä) vastaanotti Lions Club Turku/Archipelagon ja Rajala Pro Shopin lahjoittaman uuden digitaalivideokameran. Lions Club Turku/Archipelagosta mediaopetuksen työvälinettä lahjoittamassa Mika Aalto (vas.) ja Mika Kölhi. Lainalle korkokatto. Etua elämään. OP-Pohjolasta. 16 maininki maininki 17

10 XXVI HIRVENSALOPÄIVÄT Sunnuntai :45 Lipunnosto (Hirvensalon kirkko, Honkaistentie 85). LIPPUPUHE. Kaikki Turun seudun asukkaat ovat sydämellisesti tervetulleita yhteisille Hirvensalopäivillemme! Hirvensalopäivillä on ohjelmaa kaikenikäisille. Tule ja tutustu! Juhlaliputus Toivomme kaikkien saarten asukkaiden liputtavan juhlapäivinä Hirvensalopäivillä mukana: Kuljetusliike Kielo Oy sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdidtys, Meri-Karina Perjantai :00-20:00 Lipaskeräys syöpäpotilaiden hyväksi Keräyspisteet: K-Supermarket Hirvensalo, K-Supermarket Haarla, Moikoisten liikekeskus ja S-Market Majakkaranta. 18:00-20:00 Lasten Lauluilta (Wäinö Aaltosen koulun sali Paavo-halli, Wäinö Aaltosen koulutie 3) Kapa Ahonen laulaa ja laulattaa sekä Hirvensalon Heiton Tytöt esiintyvät VAPAA PÄÄSY $ Lauantai SÄILYTÄ OHJELMA! 09:30 Lasten juoksukilpailut (Hirvensalon Urheilutalo, Syvälahdentie 31) Ilmoittautuminen paikan päällä. Lähtö ja maali Hirvensalon urheilutalon edessä. Kaikki palkitaan. EI OSALLISTUMISMAKSUA. 11:00 Hirvensalon ympärijuoksu (Hirvensalon Urheilutalo, Syvälahdentie 31) Ilmoittautuminen paikan päällä viimeistään klo Lähtö ja maali Hirvensalon urheilutalon edessä. Sarjat: 14,3 km Miehet: yleinen, miehet 40 v, miehet 50 v, Naiset: yleinen Sarjat: 6,1 km Miehet: yleinen, miehet 40 v, miehet 50 v, miehet 16 v, Naiset: yleinen, naiset 16 v Tapahtuma sopii sekä kilpailijoille että kaikille kuntoilijoille. Palkinnot: Paras hirvensalolainen palkitaan. Kaikille osallistujille annetaan Hirvensalon Heiton logolla varustettu mitali. Lisäksi sarjojen parhaat palkitaan. Arvontapalkintoja. Osallistumismaksu: Aikuiset 12 D, alle 16-vuotiaat 7 D. Tiedustelut: p tai / Männistö 12:00 Lentopalloturnaus (Hirvensalon Omakotiyhdistyksen venevalkama, Pitkäsalmenkadun päässä Perinteinen lentopalloturnaus Hirvensalon mestaruudesta. Tiedustelut ja otteluun ilmoittautuminen, p / Risto Järvinen. EI OSALLISTUMISMAKSUA 16:00 Runoretki Lähtö Wäinö Aaltosen kotitalon luota (Vanha Kakskerrantie 34) Retken vetäjä Marjatta Leino, p :00 Metsäkirkkotapahtuma (Syvälahden kallio) Hartauden toimittaa kappalainen Lasse Mustonen. Opastus hartauspaikalle Toijaistentieltä (Partilippukunta Hirvensalon Eräpojat) 20:00-01:30 Tanssit (Meri-Karina, Kongressisali, Seiskarinkatu 35) Tahdittajina Klipparit, solistina Martti Jalonen Huomio! Sekahaku koko illan Hyvä ravintola (A-oikeudet). Arpajaiset. Järjestäjä: Hirvensalopäivätoimikunta Tanssikurssi klo FUSKU. Tauno Sula opastaa Liput ennakkoon 8 D (Meri-Karinan neuvonnasta ja toimikunnan jäseniltä) ja ovelta 10 D. Sisältää tanssikurssin. 10:00 Suvikirkko (Hirvensalon kirkko, Honkaistentie 85) Jumalanpalvelus: Kirkkoherra Tuomo Norvasuo. Tekstin lukijana Marja-Liisa Salminen. Palvelutehtävissä partiolippukunta Louhen Tytöt. KIRKKOKAHVIT tarjoaa Hirvensalon Martat r.y. 12:00 Hirvensalopäivien lounastilaisuus (Meri- Karina, Seiskarintie 35) Lounaan hinta 10 D. 14:00 Opastettu pyöräretki Hirvensalossa (Hirvensalon hiihtokeskus, Kakskerrantie 111) Lähtö Hirvensalon hiihtokeskuksen pysäköintialueelta. Matkan kesto n. kaksi tuntia. EI OSALLISTUMISMAKSUA. 16:00 Hirvensalopäivien päätöstilaisuus (Illoisten ryhmäpuutarhayhdistyksen tiloissa, Illoistentie 1) Tervehdyspuhe. Yhteislaulua, myös lastenlauluja. Laulattajana Matti Hautamäki. Valitaan vuoden 2010 Luotolainen. Yhteislaulu jatkuu KAHVITAROILU. Meri-Karinan maukkaat lounaat arkisin klo á 8,80 e sunnuntaisin klo á 11,00 e juhlapyhinä seisova pöytä klo á 23,00 e Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenille alennetut hinnat! Tervetuloa! Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus Seiskarinkatu 35 E Turku E puhelin (02) maininki maininki 19

11 Kakskerta-päivien kuhinaa Perinteinen Kakskerta-päivä vietettiin vietettiin Harjattulan pihapiirissä aurinkoisen sään suosiessa. Mielenkiintoista ohjelmaa ja toimintaa löytyi kaikenikäisille. Vuoden Kakskertalaiseksi julistettiin Heikki Muurinen, hän on jo yhdestoista kunnianimityksen saanut. Saku Koivukin osallistui päiville ja juontaja Esko Aaltosen haastateltavaksi. Saku vastasi myös saarelaisten esittämiin kysymyksiin ja antoi nimikirjoituksensa Kakskerta-päivän yleisöä halukkaille. Tavaratorilla tuotteet vaihtoivat omistajaa ja puffetista löytyi sekä makeaa että suolaista syötävää. Ohjelman jälkeen yleisö poistui hyvillä mielin, päivä onnistui- Kiitos yleisölle ja talkooväelle! Teksti: Rami Västinsalo Kuvat: Mirja Rakkolainen Kakskerta-laulun esittäjä Jaana Majatie Pekka Viljasen säestäessä Saku Koivu Esko Aaltosen haastattelussa Vuoden 2010 Kakskertalainen Heikki Muurinen Kiitos Kukolan päivähoitoyksikön lapset kiittävät LC Archipelagoa lelulahjoituksesta! RAVUTTAAKO? RAPUJEN SYÖMISEN PIKAKURSSI: tartu kiinni rapuun ja imaise vatsapuolelta tillin makuista keitinvettä suuhusi irrota sakset tyvestä ja poista saksen pienempi nivel ime saksessa oleva mehu tyveen syntyneestä reiästä halkaise saksi rapuveitsen avulla ja irrota liha syötäväksi irrota selkäpanssari (hyvän otteen saa silmien takaa) ja kaavi panssarin sisällä oleva rapuvoi talteen, ime keskivartalosta maukas mehu väännä ravun pyrstö irti keskiruumiista: ota luja ote pyrstöstä ja toisella kädellä ravun yläruumiista, kierrä pyrstöä kunnes se irtoaa halkaise pyrstö alapuolelta rapuveitsen avulla (laita veitsi pyrstön ja lihan väliin, kierrä veistä), irrota liha ja poista siitä peräsuoli (pyrstön alapuolella melko pinnassa kulkeva mustahko juova). Vinkki valmistusvaiheeseen: Äyriäismaun korostamiseksi keitä ravut siinä vedessä, jossa ne ovat polskineet. SNAPSILAULUJEN PIKAKURSSI: Klassikko: Helan går sjung hoppfaderallanlallanlej Helan går sjung hoppfaderallanlallanlej. Ock den som inte helan tar han ej heller halvan får. Helan går, sjung hoppfaderallanlallanlej. Kun kieli taipuu paremmin suomeksi: Rapulaulu (säv. Munkkiniemen kreivi) Sua vain yli kaiken mä ikävöin olet armaani päällä maan vaikka pyrstösi nielin ja saksesi söin maha täyty ei milloinkaan Lauluäänettömälle: koputetaan pöytään kolme kertaa, lausutaan sisään ja juodaan snapsi pois. Myydään Aikuisten skootterikevytmoottoripyörä, JONWAY-125, vm Vähän käytetty ja huollettu / Jukka. Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Syyskuun lehteen ehdit mennessä! Kaakeliuuni, myydään kaunis, vanha, Turun Kaakelitehtaan valkoinen nurkkauuni. Purettu, putsattu. Laatan koko n. 40cmx20cm, täysin ehjä, kaunis jugend-luukku. Uunin korkeus 260cm. Hirvensalossa, hinta 1000e. Maarit Korhonen p Lasten Rukka pelastusliivejä, kg (20 D), kg (20 D), Helly-Hansen sinivalkoraidalliset kelluntaliivit kg (20 D) / Jani )!$.!*&*,$.( "$.*14"&" L*(*M"*NO.!"#$"%&'"&()*+)#,-.," /,-,&012&'"&3,-,&415 /,-,6)*+)#,-.," 7".#1#,-.,"&'"&& 8*"9:1#,3";<#:# 2&;;%0=1$#<.,",::)&:"6>,::)!"#$%""&$'( )*+$,$*(-((./+$01*+$2*( 3$+#/2!*&4!)>,'#36".&& ":;"$".&7#$,.##:)>>"&& 3""-"-.",>,-?& B",;;,&3#;""-&6<:>;,3""-A #565789:;< HII(HJJHKKH SATAVAN KYLÄ- KAUPPA ELINTARVIKKEET KAHVIO KAASUT AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-21 Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Ajanvaraus puh. (02) Kakskerrantie Valitse tyylikkäästi 500 kehyksen mallistosta; Gucci, Prada, Dior, Armani... TULE JA SOVITA MUODIN UUDET TUULET 20 maininki maininki 21

12 Elokuussa tapahtuu Elokuussa Jemiina nauttii Rambo-kissansa kanssa oman pihan antimista.!""#$%&'"#("&)*+(,-(./"&&0",,% 1-#21"&)3%"#(++)3%1-%,(%4 Seurakunta Hirvensalonpäivien jumalanpalvelus su klo 10. Sitä ennen lipunnosto klo Kirkkokahvit. Hirvensalopäivien yhteydessä Metsäkirkko Syvälahden kalliolla la klo 18 Hirvensalon kirkko: 5.8. ja 2.9. klo 18 Rukouspysäkki. Paikka sinulle, joka haluat rukoilla yhdessä toisten kanssa Kakskerran kirkko klo Kansanlaulukirkko 15.8 Koulunaloituskirkko 22.8 Kesäillan ehtoollinen 29.8 Suvimusiikki Nuoret taitajat Kirkkokahvit tilaisuuden jälkeen, paitsi 29.8 SYYSKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN (MAININKILEHTI) FANIKSI. KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... H O R O S K O O P P I Leijona Jos saarillemme valitaan oma pormestari, niin uljas Leijona voisi olla majesteettinen valinta. Leijona on suurisydäminen, elinvoimainen ja optimistinen tiennäyttäjä ja hän on myös sopivasti turhamainen ja sehän sopii hyvin meidän saarelaisten edustajalle. Monen urhean Leijonan pinnan alta löytyy kuitenkin pikkuruinen kissanpentu siksi Leijonalle sopii lahjaksi majesteetin kruunun ohella kunnon hellittely- ja rapsutustuokio. Sadonkorjuun aika Elokuussa Jemiina Neuvonen odottaa rapujuhlia ja marjastaa Hirvensalossa. Jemiinan elokuu K*#.-";1&$:..77,;/#*#7.$%2"-/;1771$<"/8"/#/##1$1#251--1$!*;//&1--1$"&$*-"822##1$*+*##..&$5/*-.$:1-0"&$8*#./#7.$7*8*= ;/#7.($L;1--1$7181:/%1--1$81#515/#71$5//&/;140"/#71$"&$714= 8"/72#$7*%+.$;*%21$01$";*&1:22&$1&7/;/#71$#,&7,,$0"8"$#"#*771$71/$ %/--"1$71-5*&$5141--*($I/%1--1$81#511$;,9#$*#/;*48/8#/$41:14:*4/1$01$ ;11=147/#"8811($ \$I/7./#/$7*#7171$22#/1$4*#*:7*0.6$0"/%/&$#/7.$5"/$8.,77..$#"#*8*/77"= 0*&$-/#.8#/($).,&$;,9#$;/*-*--.&/$;1401#71;1##1$01$#/*&*#7.;.##.($ L-*&$8.,&,7$:"/;/;1##1$;2#7/8"/71$3/45*&#1-"#716$;2771$8"5/&$:1-= 0"&$;2/71$;1401#710/1$*/$"-*$&.8,&,7($>%8.$/%;/#*7$8.,5.7$*&*;;.&$ )18#8*441##16$%.&$:"%7//( PALUU TÖIHIN B242&$,-/":/#7"##1$ 7278/01&1$ 7,9#8*&7*-*5.$!*;//&1$ 7*8**$ -..= 8*7/*7**--/#*&$ ;/84"A/"-"C/1&$ 01$ /;;2&"-"C/1&$ "::/1/&**#**&$ A"44*-/1A187**4//&$-//77,5..$5./79#8/4011$01$*-"822##1$*+*##.$"&$ *&#/;;./#*&$";1&$147/88*-/&$51-;/#7*-21($F//8"&-":27$#202517$02%= -172&&*-;/##16$#/--.$7/*+"##1$"&$;988*/-,&$-/#.8#/$,%+*7$%..7$01$;1%= +"--/#*#7/$;,9#$41:202%-/1(?"::28*#.#7.$!*;//&16$0"--1$"&$:/78.$5"/;/#7*-2=$01$71&##/712#716$ :..#**$0.--**&$71&##/72&&*/--*$'2&8,$G72+/""&($G/*--.$%.&$8.,$1/= 82/#A1-*77/=$01$01]]=72&&*/--16$;2771$"&$;,9#$-9,7.&,7$22+*&$-10/&( =$).,&$5"/;10""C1##16$#//&.$:1/&"7722$74**&/$*/8.$&//&8..&$%*&= 8/&*&$:2"-/($<,9#$C"-^812#/$017822$5/*-.$*-"822##1$ ##16$!*;//&1$-/#..( Teksti ja kuva: Minna Uusivirta 5++(%33-)10&#-$("%)6%)++7"#(+33-)++7-&)%6%&)8$0'(*+(,-(.39932,21#": %&'()*+,-./-0-123/* 1/4..20-)00/20&+.).)+,/45//''/ 4/2'-302+&'/**/0-2*+52**)2* :88;;<<; 399.-!"#$%&' ;-'/+5&./1&&*+1/2'0E+ 22 maininki maininki 23 BC5D30& ;/V&'+)*+.E0/CE+./3E''E.2*? <F-.3/32+B-0'/0!52*0&&*? ;/V&',&**-! 3/002 M==.+5++)4)12)34)$ G#1;)1G"1W91<)--*+$ /69<A+*--,0+,- NYT ETU -50% 34,90!I%$%&' ;/V&'.&002'&3/ A2,//51+), 4),22) M==.+5++)4)12)34)$ B$C1;)1T1/12)++,/)+$ <,--.,+5 NYT ETU -50% 39,90!H%$%&' 3-,/4/F-''23/0+./2002GCE'2*//0.)022*+0&2+1G.2''/? A8L79M<<; :=>9M;==M E E E > 0 <. = +, ) > %99N%8MO9N;9 AE**/.&0-+PQ+P#"R#+%223,&*42302Q+,-5?+#S#+JPJ+JR##+ TTN9+8T79BLB8978UU<D U8!%<+S#!SKQ+L8+S#!SR!"#$"%&'()*+(,-".,/*-(--"(,,".0123.,#-4%&'()& ,#-4+*#1.+"-$"%&'()*+(,-".,/*-(--"(,,".0123.,#-4%&'()& ,#-4+*# 74-,3+<8+H#I#+ <3,4/33)&-0)1&&002 ()*+,--.//,0,)12)34,35+2,6718)34,9://:1;)*3))1 ;)12)/2,-<.,0+.$1)*+.9>19),?.-4))3?.++);)$ <),-51BC1D))=,)$1+53.1B#C&E$135?+"JK?! BC5D30& NYT ETU -46%

13 24 maininki

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015 VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015 MAA- NANTAI - - - - - - 21.30 21.30-22.00 PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

SM Kuvagalleria /21

SM Kuvagalleria /21 www.saunamafia.fi 6.6.2011 1/21 Linja-autossa on tunnelmaa. Shakkia pelaa Lars! Rantagrillikin löytyi. Erik ja Larissa matkalla mukana. Välillä väsyttää.. Ensimmäinen majapaikkamme Fregat-leirintäalueella.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(6) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kuva 1 Tässä vielä harjoiteltiin Viimeisiä veneitä Anne-Maija näyttää sanoja etupenkissä Itsenäisyyspäivänä olikin sunnuntai ja perinteinen

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5 Turnaus: 11:00 Paikka: Kokkola Pvm: 05.03.2016 Ottelu # 25 11:00 Sininen Valkoinen x x # # x x x x x 0 0 UrSuk PSK Kupla 12:20 x x 0 0 kiinnipitäminen 12:03 x 88 10 0 1 Kapteeni 99 Kapteeni 10 09:48 x

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

PERJANTAI 18.10. MAANANTAI 21.10.

PERJANTAI 18.10. MAANANTAI 21.10. PERJANTAI 18.10. YÖKAHVILA, Aika: klo 18.00 23.30, 8lk 18v Paikka: Nuorisotalo Wanha Vesilaitos (Kauppakatu 1b) Hinta: Maksuton, 0-promillea Lisätietoja: nuoriso-ohjaaja Teemu Eskelinen p. 044-7100380

Lisätiedot

SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS

SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS 25.4.2015 TURUSSA TURUN VALPAS JYVÄSKYLÄN JALO HELSINGIN HERO VANTAAN WANKAT # # # # 3 Henrik LEINO 6 Mads KNUDSEN 4 Niklas HEISVAARA 2 Lari-Pekka LARJOLA 4 Viktor TIMOFEEV

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 AIKATAULU BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 PERJANTAI 11.4.2014, MATINKYLÄN JÄÄHALLI Matinkartanontie 9-11,

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015

Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015 Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015 Viikko 45 (2.11.-8.11.) Ma 2.11. - Klo 9-14 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TAEKWON-DON TAMPERE CUP VI

TAEKWON-DON TAMPERE CUP VI järjestää 12.3.2016 TAEKWON-DON TAMPERE CUP VI TAEKWON-DO -KILPAILUT TAMPEREELLA järjestää jälleen Tampere Cup -kilpailut Tampereella. Kilpailut käydään lauantaina 12.3.2016 Kaukajärven vapaaaikatalolla.

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

OULU KESÄN VIIKKO-OHJELMA

OULU KESÄN VIIKKO-OHJELMA MAANANTAI 9:00-12:00 KESÄAAMUN MAASTOPYÖRÄILYRETKI Nauti raikkaasta kesäaamun tuulesta sekä Oulun kaupungin kauniista luonnosta korkealuokkaisen maastopyörän ohjaksissa. Retki lähtee kauppatorilta ja jatkuu

Lisätiedot

Kaukaharjukeskuksen kesäkuun ohjelmia

Kaukaharjukeskuksen kesäkuun ohjelmia Maanantai 30.5 14 15 Nääsvillen muistijumppa. Kertamaksu 4 Tiistai 31.5 Keskiviikko 1.6 10 Teatteriryhmä. Ohjaajana Riku Laakkonen PiiPoosta Torstai 2.6 14 Hengellisiä yhteislauluja laulattaa Elna, Risto

Lisätiedot

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 Lukiessa -rakenne (2. infinitiivin inessiivi) Temporaalinen lauseenvastike 1 korvaa kun-lauseen, jonka toiminta on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa. Verbityyppi

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visbyn risteily Silja Europalla Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visby on kaupunki ja maineensa veroinen. Täällä kävijän hurmaavat sen matalat, ruusuihin peittyvät talot, sen korkeat tornit, varjoisat

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 27.01.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

Selvä Pyton. Mitä saisi olla? Vuoden ikäiselle tulisi. Selvä. Pistetään pussi tuota, ja joku pieni namupala aikuisillekin.

Selvä Pyton. Mitä saisi olla? Vuoden ikäiselle tulisi. Selvä. Pistetään pussi tuota, ja joku pieni namupala aikuisillekin. O-oletko sä masa? Riippuu kuka kysyy. Mammakerholaiset vinkkasivat, että täältä saisi kamaa. Sitten mennään sinisellä unella. Lapsi todennäköisesti herää kerran tai pari, mutta sammuu kyllä kuin saunalyhty.

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

SAKU ry:n Talvikisat Vierumäki TULOKSET HIIHTO

SAKU ry:n Talvikisat Vierumäki TULOKSET HIIHTO SAKU ry:n Talvikisat Vierumäki 28.-29.1.2017 TULOKSET HIIHTO Sarja Nimi Matka Oppilaitos Tulos SIJA MY Rajala Jarkko 5km P Koulutuskeskus Sedu 0:13:04 1 MY Huhtala Pasi 5 km P Valkeakosken ammatti- ja

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2008 Kaskisavu 16.9.2008. Miehet H21 (5.6 km)

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2008 Kaskisavu 16.9.2008. Miehet H21 (5.6 km) TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2008 Miehet H21 (5.6 km) 1 Larmala Pekka Ericsson 42,18 2 Torvela Niko Espoon Kunto 44,08 3 Numminen Hannu Espoon Kunto 44,44 4 Saarinen Jore HP Roadrunners

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM Lasten ja nuorten Noin Seitsemän Veljeksen Cup 5.11.2011 ja Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM 2011 5.-6.11.2011 (Kuvat Heikki Liukkonen) LASTEN JA NUORTEN NOIN SEITSEMÄN VELJEKSEN CUP 5.11.2011 TAEKWONDON

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot