JA TERVEYSTO~N KEEUTYSVÄLINEENÅ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JA TERVEYSTO~N KEEUTYSVÄLINEENÅ"

Transkriptio

1 23/05/96 13:17 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P002/014 TElE Matti Oksanen KehityspWUlikkö,Teleo Finland Oy TELEKOMMUNIKAATIO KUNTIEN SOSIAALI JA TERVEYSTON KEEUTYSVÄLINEENÅ SOCIAL, HEALTH CARE AHD SECURITY SERVICES Infonnat/on. databas8s Teleediin / 5uppot sevies SUlVelllane Teleonltolng Infoallon sevles Medial teatent

2 13: 17 TELE YRITYSPRLVELUT JYVÄSKYLÄ NR PI2l12l3/12114 " TELE Matti Oksanen KehityspMlIikkö, Teleo Finland Oy "TIETOLIIKENNEPALVELUJA SOSIAALITOIMEEN" - Stakesin ja Telen ybteispojkti 90 Juvun alkupuolella OTIEITA RAPORTEISTA: "Sosiaality6 tietoyhteiskunnan ittoihin" "Telepalvlujen käytön kannattavuus sosiaalitoiessa" "TiedonvälItyskyky hyvien palvelujen avain"

3 23/05/96 13: 17 TELE YRITYSPRLIJELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P004/014 SOSIAALITVÖ TIETOYHTEISKUNNAN MITTO IHIN Yllättävän suui osa sosiaalipajvelujenjäjes täisestä liittyy tietäniseen. tiedonvälitykseen ja viestintään. Sosiaalitoien henkilökunta toiii tiedon käyttäjinä, tuottajina ja levittäjinä. Kokei lussa tään oolin toteuttaiseen on annettu uusia työkaluja. NMT:n, teksdhaun. telefaxienja sähk postin käyttö on vaatinut opettelua. utta nyt näyttää siltä, että tiedon ottainen sosiaalipalvelujen jäjestäisen peustaksi voi uuttaa sosiaa liloien toiintatapoja ajustikin.. Toiinnan te.llokkuuden luil'iuääkin toii ,-... van käsky & kontolli eneuelytavan sijasta oganisaation tiedonvälityskyky. Kun työyhteisön jokaisellajäsenelläon käyttetlivissä tavitseansa tieto sekä ahdollisuus välittää sitä edelleen ja vaikuttaa tiedon jalostuiseen, jokaisesta oganisaation jäsenestä tulee täysivaltainen oan tehtä vänsl hoitaja, jolleon täkeäpää pystyä tehollaseen tiedonvälitykseen kuin hakea työnjohdollisia toiintaohjetta. Rakenteita täkeäpi on posessi, joka sosiaaupalveluja tuottaa. (AK) Vekostoilaisiin po.sesseihin...iik.... Pintia5U ohjeet ja tidol kulkivat hiaakissti yl111l1tl lllspllln. Kun asiakkaat tavitsivat sosiaalitoien palvluja 'Ii tietoa kunnan asioist., olli"at he yhtynlauoaan J;OIlall1itoila,oon tai ylensll kunnanviutool... A- kk.., Telpalvhuahdollistiv&1helpotyhteydenotoi ei S8klOl'ei den vlllljljasiakn. Alkoi synty.)'hteiayövltollojakotjpalvelu. ja tayydenholtohnkilöiden vluillo. Saoin pllivllkodit aikoivat suunnitella yhdssllloiintujlsa. Tlpalvelujn kllytön yötä yös tiedon k.\ih1l1 lö)'lyi uusia kanavia: aslakkaal voivat ketoa huolistaan JII toivisut&n palveluallihipllnll olevalle henkilölle. ToiinLa vkottuu edelleen. Asiakkaal. työntekljlll ja loi lsto uodostavat vkoslon. "'1 -

4 13: 18 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P005/014 Telepalvelujen käytön kannattavuus sosiaalitoiessa Pojektissa on alustavasti 1atoitllu, inkä sosiaalitoien osa- alueiden työtehtäviä voidaan telloslaa te IpaJveluiJJa ja ltl t1ulvlll niiden avulla voidaan tehdä uudella \avalla. Toiintoja tehostaalla luodaan tilaa suueajje työaaälje ja sosiaalipalvelujen laadujllsjle kehlttalslle. HankasaleJla ja K.uovdelJä t Ipalveluja kokel11aan kotlpalvelu ja osittain hallinnojlisissa tehllvlssäjii Ulvilassa päivähoidon jäjestlisen apuna. Kiihtelysvaaan kohtaaispaikj:avekostokokeijun sisalill yös kotipalvelu hyödyntää työssään telepalveluja. T"-.s.Il avioidaan telepalvelujen taloudellisia vaikutukllia kotipalvelun, lasten päivähoidon ja jonkin vean hallinnon ja sosiaalityön alueella. Lisää alkaa uusilla vlestfntätavollla Työajan uuttuinen avioitiin velaaalja nykyistä toiinlaa toiintaan ennen pojektia. Kiinnitetliin palvelutaso eli avioitiin. iten saal tohtävllt, jolta tehtiin ennen pojektia voidaan nyt suoittaa tehokkaain. kun käytettävissä on telepalvluja. Näin solvituiin kuinka paljon on sälistynyt aikaa uusien viestintätapojen ansiosta aikaisepaan kllytllnlöön veattuna. Kuissa koitettiin kuntakohtaisestl tehtäväalueet ja tlepajvlujn vaikutukset niihin. Pojektissa ukana olevat työntekijlil suoiltivat avioinnin. Tehtävien sisällöt ja suoituslapa poikkeavat kokeilulunnissa jonkin vean toisistalljl, utla kokeilussa ukana olevien avioiden ukaan toiinnan tehostuista on tapahtunut sa8ntyypplsl tiedottaiseen, ylullllyohön, tldonhallklntalin ja -välitykseen liittyvissä tehtllvis.-.ä. Työntekijöiden käsitykset ajanslllistöistä oval!öuuuusluokaltaan yjitnevliisul, joten avioita voidaan pitllll oikean suuntaisina. J\jaDkäytön uutoksen avioiinen ]. Avioidaan, itkä osa-alut oien työtehtävien jlbjes1äi8c&sll ja niiden suoittaisessa ovat sellaisia, joila voidaan tehostaa kokeiltavana olevien teleplilvelujn avulla. Ajankäytön uutos avioidaan eikseen kujjakln osa-alueella. 2. Avioidaan iten työaika jakautui onnen pojektia. tehlävien kesken keskiäääisen työpäivän aikana. 3. Avioidaan iten. tebl.llvlln kulunut aika on uuttunut, kun k1iytltjivissl on telpalveluja. Ajankäytössl tapllhtunut kokonalsuu'o saadaan painottaallll henkilöeno-osuuksllla ei toiinnoissa tapahluneet ajankaytön uutokset. Ajankäytön uutoslen avulla avioidaan pojektin vaikutukset henkilökujuihin. Alustavia avioita työajan käytön uutoksista KolipaJvelutehtävien osalta avioil peustuvat Hankasalen. Kuoeveden kokeuksiin ja plivllfioldon osalta Uivilan kokeiluun. Myös Kiihtelysvaaan kotipalvelussa saadut tuloksetovat saansuuuisia kuin Hankasalen ja Kuoeveden kokeiluissa. Thtlväaluelden slslltöjen kuvauksia on takoitus vieii takentaa, saoin nllssll tapahtuneita ajankäytön uutoksia. Tlepalvelujn vaikutus pyittiin eottaaan ahdojjisian takkaan toiintatavassa tapahtuneiden uiden uulok...ien vaikutuksis\a. Kotlpalvlukokllul Kotipalvelukokeilun piiissu on KuoovooJJä kahdkslln kolipalvlutyöntekijllä ja johtavan kodinhoilajan tehtävät hoidetaan puollpäivnissti. Kuoevdellä on ukana yös 5051 aajijohtlija, vanhainkoti. tollstohonkilökuntll, jossain ääin teveydennoitoskloin työntekijöitä ja sosia8 lilautakunnan puheenjohtaja, yhloon &II noin 15 henkijöll. Hankasalella kotipalvelukokeiluun osallistuu paikyentä kolipalvelutyöntekijl!ä. johtava kodinhoitaja, sosiaalijohtaja sl.lljossain ällin vanhainkodin. tevoydonholtosektoin ja toiiston työnlekijöitä. HankasalelJakotipalvelu hoideltiin jo pojektin alka.'& Itseohjauluvien työyhien avulla yhtelstyössli tevydenhoitosktoin kanssa. Kuovedellä kotlpalvelutehulvlen 8uoltustavassa tapahtui pojeklin aikana uitakin uutoksia kuin lelepalvelujell kokeilu. Siellä siiytliin toiillan itseohjauluvissa työyhissä ja tehostettiin teveydnhoito- jll kotipalvjusklolden välistä yhteistyötä. KiihtelysvaaASSa johtavalla kodinhoitajalja on keskeinen osa kotipa)vlutyön koodinoijana ja yhteistyö tveydenhohosktoln kanssa sujuu peinteisen allin ukaan. Tidonkull-ua tehostaalla pyltmn paantaaan kotipalvelutehtävin suoiltalsta ja luoaan ahdollisuuksia kodpalvejun yhtistyölahojen väliselle yhteistyölle. Kotipalvelulla on kllytössä sähköposti, TeJsaon telebox-palvlu, jorsa jokaisella kunnalla Ol) pojektin sisäinen iloitustaulu ja jokaisella pojektiin osajiistuvalla oa henkllök0htainen siiliköposti laatiklo.lokais)]a kotipalvelutyöntkljlljlä on tkstihllkujajoiljakinkolipajvelutyöntekijäyhillll yös atkapuhelin. J1anlal;lllelJa käytetllän lelefaxia osto;listojn vluluälsll kauppiaille. Alla oleviin IIstellln on KoolIu niitä thtl\vlllllulta,jolssa on tapahlunut toiinnan lehostuista tjpal -2

5 13: 19 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P006/014 vejujen kllytön johdosta. Kotipalvelun työnjohtotehtävät Vaikka johtavat kodinbollajat työskentelevlt hiean ei lavalla ei kunnissa, on toiintaa voitli tehostaa tjpalveluiua saantyyppisissi OSA Ihtlvissll. Klshykst ajansllsuusli ovat ei kunnissa S\luousluoJaltaan yhtenevaisii.. Job"v., kodt AnIoilll lp ta. I\JUUf 1611I 1)öe:te-tely1bUlylt -15.,JS Ybteydellplto, tjodoualllcll...veit ynu. leh'lvll.joi_ kllitelllja puosta ly6hilaja _ njlllmltll Wnyvllaliolta YhIClCIld ktakhnu. - B Kotipalvelun työtehtävät Kotipa1vo)utyöntekfjöfden saavutollavuutta Ulkkuvassa työssä on voitu paanlaa ja tlstl syystll. tuhia atkoja vähenlluijlltyönjiljstjyl tehostaa. LHllkulnell, t_.1 _tllal )'Ml. -% Yhleydenplto, 11aItoIt1lln11lft palaveit ya..joj- kllflellu. piioihl'j6"ja "'" 11U1IlPl Wttyvtil aiol YhlClCIl&lllulskllllt - S- -JO KallpassakllyntUn kuluvan ajan uutos on SlVioitu Hankasalen kokeilun pohjalta. Bnnen pojek1ia seitseän kotlpalvelutyöntklju teki asiakkaiden ostoksot kaksi ketaa viikossa. Niihin kului aikaa yhteensä 20 tunlia.nyt he faxaavatostoslllat kakl)i ketaa vlikossa kauppiaalle ja kauppias loiittalllavaat asiakkaille. Siihen kuluu aikaa yhtnsä kolessa IYöpJsteos.sJi 30 injleda eli yhleensl3 tuntia. Niin kaupassaklynteihin kuluva aika on vlhentynyt 8S %, Soslsslltyön työtehtävät Kiihtelysvaaan kaksi soslaajlty6ntekiju klyttll työssun sllhköpostia. Heidln yhteistyönslon tebostuu tldottalsn. tjdonhanklntaan ja -vljityksen JUuyvlssl tehulvlssa. He avioivat. enl vaikutlls kokonalstyöajkaan on noin - 3 %. SoSlS8JUohtaj8D työtehtävät Vaikka sosiaalijohtajln työtebtävien s!djlöt ja suoituslap. poikkeavat ei kunnlq.u jonkin vean toisistaan, on tehosluls tapahtunut tiedotlalsen" yhteistyöhön. t1on-. hankintaan ja -vilityben Jiiuyvlssä tehtavlssä. HankasaJnja Kuoeveden sosiaalijohtajat avioivat, etta. tehljlvien hoidon leh08tuisesla johtuva valkulus kokonalstyö8ikaan on noin -15 %. Hankasalen sosiaalijohtajaon voinutoan loildcnsr ohessa hoitaa sosiaalityönlekijln lehtävili niin, ellä siellä on toistaiseksi tultu loleen tllyltälulä sijaisuutta. Päivähoidon kokeilu Ulvilassa 'Ulvilan pillvaholdonkokeijussa on ukana sosiaalisihtj, päiväkotien lohtajat, ehepllivllholdonohjaajat, uutaa pbepluvlhojlaja ja sosiaalijohtaja, yhtnsa noin IS henkllöa. TeJpalvluista on käytössj! &111 köposti, Tlsaon tjebox-pajvelu, jossa on pojektin sisllinn iloituslau]u ja jojalsejja pojektiin osallistuvajla oa henkijökohlainen slihköpostllaatlkko. PlLivllkodeissajaphepiivllhoitotoiistOSSA on puhejlnvastaaja, tjefax ja langaton puhelin. Lisäksi sosiaajisihteillä ja phepäivllhoidonohjaajilja on telstlhalu. Myös sosiaalisihteein käytössä on Ilaa". NljlillA pehepäivähoitajajia on slihköposlilaalikko ja yhteisen ijoitustaulun kli)'llöoiklls. TJepaJveluja käytetään tehoslj! aan ei palvllhoilouotojen välistä yhteistyötä pkantaalla tiedonlulleua niiden vlijiljli. -3 Sosfaallsfbteeln työtehtävät PllvAholdon slsljji vjstlnll ja vuoovailu1u!oli Ulvilassa hyvin 80 slaajisihteeikeskeista. Telekokeilun kuluessa viestinti on vkottunut ja onet asiat hoidetaan ilan välikllsll. Tää on sjastllnyt sosiaajisihtein aikaa. SoslaaUslbteeti Avioitu uuto,.nkäytöuli,. TIedottainen - 10 KeblltälJtyo - JO Tolbltotyö - S Tyn JiJestdyt - 10 YhteeDIdi kesklilin - U Päivähoidon työtehtävät Ulvilan paivllkodinjohlajlsta neljlull enee työajasla 35 %työnjohtotyöhön ja 6S % suoiuavaan Iyöhön. Yksi plivlkodlnjohtaja tekee puoliksi työnjohtotyötl ja suolllavaa työtll.plijvllkodlnjohtajat avioivat ajan1:llyttönsä uuttuneen kokeilun aikana 8Cuaavasti: PllvikodJn Joh. lyötehtlvit avioitu uutos ankiytöss. % nedottalnen KelJlllllstyö - 10 Tollitotyö - 10 TYöIdy -10 AJI.kalpalnl Yhteensä keskjluitin - 11 PehepälväbpldoD oi\j8ajad ty6tehtjivöt NeJjällä pehepäivluloitajaua on käytössään sähköposu. Jos kaikilla phpälvähohajllja olisi sähköposti, voisi töjden jlljesllyn ja yhteydnpidon

6 13:20 TELE YRITYSPALtJELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P007/014 jajjesw kokonaan uudella tavalla, f säistöjl henkljökustannllksissa" Paantunut tiedoilkulku päivlhoito uusien telepalvelujen kayltök\ls1aj'ltoiiston, soslaajisihtein ja piivi nukslln, telelautjden piiiloakustankotien kesken on nopeuttanut ph:: nuksiin ja tllaitteldn klyttöönoton päivähoidonohjaajien avion ukaan koulutllskuslamuksiin. Takastelu on tbulvjen hoitoa alla ojevan a.llan jaksottlu kolel)c vuodjl. ukaisesti: Jolta toiinta olisi tajoudejlisesti.., kannattavaa, tuusihenkuökuslannus!cnllälistöilllkattaa tjpajvlujn kly PeheplUvlholdon löstl aiheutuvat kustannukset. ohjaajan tehtivl6t Oheisessa" taulukossa on esitett)' slklnoaiscsti kllnnattavuuden Anloltu nluutoll atvlolntltapakotjpalvlukokeiluissa ajankayt6ssi "D saatujen kokeusten pohjalta. Tiedottainen - 20 EslekkiJaskelllssa on 14 koli "Tolls'o'y6-10 palvelun t)'öntkijäa ja kuusi ei yh Ty6njMtjesteJy - 10 tislyölahojen lyöntekiju. AsIakaspalvelu - 10 KotlpalvJull. ja yhtlstyötabojen Yhteensä kesldliäin - 12 työniekijöiijl on käytössään sahköpöstl. Jokaisella kotipalvelutyöntjdjluja on tejsilhaku jl'ljoiljakin kotipal ' velutyöntekljlyhlll1i yös atkapuhelin." Telpalvell\jen käytön Kotipalve]utybntekijöä on työtaloudellisesta plstlssaan kaytettllvlssjl videotex kannattavuudesta pilll ja lujoslln ja kotona vaatiaton videotx-pute. Toiistossa sahkö TaJoudelJista kamattavuuttaavi postlvlsllntl hoidetaan ikotietooidaan tassll vetaaajja työajan koneen ja odeein avulla. "sllllstylsen" johdosta saatavia ffilepalvelujen KÄYöN KANNA1TAVUUS KOTIPALVELUSSA J.vuosJ 1. vuoii 3. vuosi nlk k k Laskennallinen sust henkijökululllllll LIsäys tlpalvelujen käyuökujulss Edellä esitettyjen "ajansllastöjn" avulla on avioitu "säästöt" esiekin kokeilussa ukana olevien kotipalvejutyöntekjjöidenja osan yhteistyötahojen työntekijöiden henkilökujuissao Sälistöaviona on kaikkien kohdalla kaylelly 8 %. SlästlSjen benkljökululssa 011 oletettu olevan jokaisena" aviovuonna yhtji. suuet. TlpaNlujn kliyttökujut on avioitu kokeilujen PCll1stJJa. TeJpalvelujen kllyltökujujen on oletettu olevan jokaisena aviovuonna yhtä suuet. TeJeJailteiden hankintaenot on Avioitu kuntien kokiluissa kilytössl olevien laitleiden pohjalta. Ne on jak SOlettu kolelle vuodeue ja plul.offial Je on laskellu 18 % vuotuinen koko. Kussakin kunnassa jajjstottlln kaksipäiväinen tulevaisullsvestas. jossa idoitiin tolinlaa])j ja aselttiin tavoint 10llnnalJe. Us.IIksI pojektiin osallistujat ovat saaneet pai. plllvllä laitekoulutusla. Telepalvelujen käytön opetteluun on 8JVioltu enneen yhteensä viisi työpäivili. Myös ke1aluontelset käytlöönollokustannukst onjaksotetlu kolelle vuodjje ja nlljje" on laskettu 18 % vuotuinen koko. Telepalvelujen avioidut vuotuiset kllyuökujut vastaavat noin puolen henkilötyövuoden kustannuksia. laskennallinen säästö vastaa unsasta hnkijötyövuotta. T::lepalveJujenkäyUötulye.lavalla avioltun. taloudellisesti kannattavab.l pain vuoden kuluessa. TaviUavat laiueet ja käyttöönoton opettelu tuleva' tuolloin lunasttuiksi. "Tuula I..uokola TeJelalttelden piäohjakujut Jaksotus kolue vuodelle Vuotuinen koko 18 % Koulutus ja kiyttööno(lokulut Jaksotu. kolelle vuodelle Zl Vuotuinen koko J8 % Laskennallinen tulos ).200 Laskennallinen tulosketyi -) t,

7 13:21 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0530 P008/014 Tiedonvälityskyky hyvien palvelujen avain Sosiaalitoien henkll6kunt8 va IlttAIty6s1An tl8toa ei takoituksiin. Asioista tiedotetaan, tietoa valltetlan asioiden hoitoa vaten Ja tietoa liikkuu yös Jtsellal sutskoltuks8sss. Toiintaa voi y6s takastella palvelun Ja asiakkaan nakokulasta. Saalle tavoin palvelun osana valltetlln tietoa asioiden hoitoa vaten, tiedotetaan Ja klytetlan Itsellalsua Ja vuoovaikutusta. Kokeilukunlien kokeuslen ukaan lieloliiknnepalvelujen kliyllö helpottaa ja nc>i'cuu.lul lyötjl.tldolus sen sijann palvelee työnlekljän näkökulasla lyöyhteisön loiivuutt.ajasn avulla vult.eulän pluulekkllisyyksiä paj 'lelujen väliluija tiedot saadaan vaivattoain leviäään )'hlelslyotahoille. Työyhteisön kiint.eyden kannalta ahdolusuull JelOa pllviallisslijln kokeuksia ja tllnnella lyöslu on LäJel!l.SosiaaHpalveluisUl ainakin kolipalvelu ja pehepäivähoito oval palvluuoloja,joissalyöntekijlil helposti kokevat olevansa yksin. Tään asian kokeneita on sosiaaliloiessa paljon sl. pienten kuntien sosiaali työntekljllt. Tälle yhälle lieloliikennpalvelujen tajoaa yhteys oaan työyhleisöön on eityisen lvetullut. Bitysesti sosiaalipalvelujen laatuvaatiukset ovat nouscci viie aikoina esille. Palveluja olisi PY8lYlUMi tuottaaan t.ehokkoasti kaikille UIN\( svilje, uua saanaikaisesti palvelujen toivotaan istuvan nlislä paein asiakkaan yksilölliseen elälln liian teesoon. Kaikille ei voi anlaa saanlaista kotipalvelun tai pllivähoiloa vaan palvelun Oluava huoioon yksilölli set tapeet ja toivoukset Oganlsaation akenteista lähtevä assapalvelujen tuotaltolapa on v!1istyllssllja tilalle tulee yksllöjliselil ja asiakkaan oajle UlhdolJe heleäl palyelun jäjesulisallil. Yksll6111seät palvelut KokeIlukuntien henkilöslönavioisla on.johdeu8vissa pällt.elä. ellä kokeilussa selvästi noputuneen tiedonsiion hyödytsutyvätaslakkaan hyödyksi, Asioiden hoidon nopeutuinen tehostaa palveluii, paepi liedotus antaa ahdollisuuden asiakkaan ohjaukseen ja neuvontaan sosiaalipajvelujnsuhteen.tiedonsiinon itseilaisuilinen ja vuoovbikuluksl1inen osa auttaa juui palvelun sovitlaisessa Jullekl n ahdollisian Istuvaksi. TIetolIIkenneteknIIkan koetut hy6dyt Yhleenvlo kokeilukuntien lyötekijöiden kokeujsisul slltll, iten tielolilkennpalvluja on lliyteuy ja illaisia nllli kokeukset työnltkijll nlikölulastll oval, on UlsBä esiteuy tnujukkouoloisena; Palvelujen tehokkuus ekltsoo yös taloudejlisuulla. Kokeilun seu anlaa on takoitus jatkossa suunnata juui kustannuskysyyjsiin ja painottaa aslawn!lkökulaa. Kokeilun l:aanlöpuolesta eli hai toista voi sanoa, tlji uuden tekniikan käytön vaatia ajallinen uhaus on kokeijukunnl ssa ielleuyenenltnkin invstoinnik8i, jonka kannattavuus alkaa näkylldellä esiaejlyissll hyödyissli. Esiekiksi työhön kuluvan Dn säästyinen tulee sitä selveäksi illl luontevain uusia lyövälineilll opilabn hyodynluään. (AK) Taulukko:Titoliikennepalvelujn sovllutusalueetja koetut hyödyt sosiaa JlpalvlllJenjöjslJlisessä MERKI'NS TYÖNTeKUÅN KANNALTA MERKITYS ASIAKKAAN KANNALTA HALLINNON ROOU TIEDON SIIRROSSA (henkilö!ua IOleuuaa) TIEDONSURRONTARKOJS ASIOIDEN TIIIDOnJS HOITO lyön nopeutwninen. palvelun tehokkuus tiedon kh)'ttjijll lyöy)liolsön toiivuus h)polluinen liudenlaisot ohjaus. jllnouvonl.ll )llllvolulahdollisill liedon luollli ja levi1ljijll ITSEILMAISU. VUOROVAIKU11JS l)'ö)'hlia6n kllnlcl)'s palvelun isluvuus (eil.soslaallsol l.iipel) tiedon levilllljl1 ja "vuoovail.ullaja" -f:

8

9 TELE TeleMedi Telelääketieteellisiä atkaisuja teveydenhuoltosektoille "Siiä infolnaatiota, älä potilasta" Telelääketieteellä takoitetaan lääketieteellisen asiantuntija-avun siitäistä ja käyttäistä tiedonsiitovekkojen avulla etäisyyksistä iippuatta siellä, issä potilas kulloinkin on. Sen tuoat edut ovat oninaiset. Teveydenhuoltopalvelujen yleinen taso ja saatavuus paanevat ekittävästi ja tasa-avo syjäseutujenja suuten asutuskeskusten välillä lisääntyy. Välittöiin hyötyihin kuuluu potilaskuljetusten väheneinen ja potilassiitojen eliinoiinen nykyaikaisten televiestintäatkaisujen tehokkaalla käytöllä,jolloin peusteveydenhuollon ooli koostuu ja eikoissaiaanhoidon esusseja voidaan hyödyntää optiaalisesti. Diagnoosien nopeuttainen ja hoidon tehostainen tuo säästöjä onelle osapuolelle seli paantaa potilastuvallislllltta ja hoitoa. Telelääketiede tuo yös yksityiselle sektoille uusia ielenkiintoisia liiketoiintoja ilan aantieteellisiä ajoituksia. Telediagnostiikan sovellusalueiden lisäksi telelääketieteen osa-alueisiin kuuluu avohoito- ja kaukoonitoointi- sekä hallinnolliset sovellukset, (eityisesti jos ne ovat ultiediauotoisia). Lääketieteellisten tietokantojen ja tietoesussien tehokas hyödyntäinen esi. Intenetin kautta on sekin telelääketieteen keskeinen tavoite.

10 TELE TeleMedi TELEDIAGNOSTIIKKA TELEDERMATOLOGIA Kuvainfoaatio on keskeinen telediagnostiikan kannalta. Siksi yksi täkeiistä telelääketieteen kehitystyön painopisteistä liittyy adiologian eityyppisiin kuvantaiseneteliin, patologiaanja histologiaan sekä deatologiaan. Ääni-infoatiota voidaan yös helposti siitää tiedoston uodossa ja näin saada kadiologin lausunto sydäenlyönneistä. TELERADIOLOGIA Teleadiologia on kansainvälisesti ottaen vielä täkein telelääketieteen sovellusalue. Suoen eikoislaatuinen tilanne, jossa elkein kaikissa teveyskeskuksissa on öntgenlaitteet uttei öntgenlääkäiä, koostaa teleadiologian täkeyttä. Teveyskeskuksen öntgenhoitaja voi näin hoitaa kuvaukset, digitoida filit skanneilla ja siitää ne sopivalle palveluntajoajalle, oli se sitten yliopistollinen keskussaiaala tai yksityinen saiaala. Hoitajatjayleislääkäit voivat yös suoittaa ultaäänitutkiuksia adiologin kauko-ohjauksella. Teleadiologia tajoaa yös einoaisia ahdollisuuksia ei saiaaloiden välillä. tietokonetoogafia- ja agneettikuvausten kohdalla, eityisesti neuofysiologian alueella. Deatologeja on hyvin vähän ja he ovat keskittyneet suuiin asutuskeskuksiin. Heidän asiantunteuksensa hyödyntäiselle on nyt einoaiset edellytykset. Videoneuvottelu yhdistettynä takkaan eikoiskaeaan ja pysäytyskuvaahdollisuus ovat osoittautuneet oivalliseksi atkaisuksi deatologisia konsultaatioita tavi tseville teveyskeskuslääkäeihe. Suuiesoluutioiset deatojogiset kiintokuvat uodostavat toisen vateenotettavan \'aihtoehdon,joskin tiedostokoko on hyvin suui (useita egatavuja) ja siten edellyttää tavallista nopeapia yhteyksiä. TELEKONSULTAATIOT Kuvayhteys ja potilaan näkeinen konsultaatiotilanteessa säästää potilaalta aikaaja vaivaa. kun tuha atkustelu jää pois. Visuaalinen puoli on uutenkin täkeä kahden lääkäin \'älisessä konsultaatiossa, jolloin on n1a hdo 11 ita suoittaa saalla videoneuvottelulai1['isll)ll:l eilaisia kauko-ohjattuja toienpileil:ij:11ulkiuksia. Tää ahdollistaa yös uun infoaation vaihtoa tekstinä tai uussa I11Uol!n-.. "a,

11 IELE TeleMedi TYÖNOHJAUS JA KOULUTUS Videoneuvottelulla voidaan jäjesää onipistekouluustilaisuuksiaja näin vastaa syjäkuntien teveyskeskuslääkäeiden kouluustapeisiin. Lääninkouluusseinaaeja \'oidaan pitää siten. että lääkäeiden tehollinen työaika ei hukkaannu atkoihin. Esi. Pohjois-Lapin lääkäin osallistuinen puolen päivän koulutustilaisuuteen Rovanieelle takoittaa jopa kolen vuookauden pituista atkaa. Intene-pohjaisia koulutusvaihtoehtoja tutkitaan ja otetaan käyttöön lähitulevaisuudessa. LABORATORIOTIETOJEN SIIRTO Potilaiden laboatoiokokeiden ulokse ova paljon helpoin saatavissa ja siieuävissä silloin, kun ne ovat sähköisessä uodossa. Siksi on kehitelty useita jäjesteliä. joita voidaan käyttää ei tiedonsiitovekoissa sien, että tulokset voidaan siitää käteväsi eveydenhuollon täkeiden toiipisteiden \'älilläja näin nopeuttaa hoitopäätöksiä. TELEKARDIOLOGIA EKG:ja voidaan siitää kadiologille tai ensiapuaseille eityyppisiä vekkoyhteyksiä käyttäen,. GSM-vekon avulla. Myös sydänäänet siityvät ei vekkoja pikin kadiologin avioitavaksi. TELEPSYKIATRIA Reaaliaikaiset videoneuvottelukonsultaatiot teveyskeskuslääkäeiden ja psykiatian aattilaisten välillä tehostavat viieksi ainittujentyötä ja käytettävissä olevia esusseja. Kotiaan pojektin tulokset ovat tähän asti olleet eittäin yönteisiä. Myös aailalla saadu kokeukset hoitotyöstä.lastenpsykiaiassa ovat vahvistaneet telepsykiatian käyuökelpoisuutta teveydenhuollossa. TELE-ENDOSKOPIAT Esi. gastoskopioita ja kovatähystyksiä on suoitettu paikallisesti ja diagnoosi tehy satojen kiloetien päässä. Videoneuvottelujäjestelä lisäosineen soveltuu hyvin eiyyppisiin endoskopioihinja paantaa käytännön työssäja spesialistien ohjauksessa paikallisen lääkäin taitoja ja asiantunteusta. TELENEUROFYSIOLOGIA EEG:n eaaliaikainen siito tietoliikennevekoissa on tähän saakka ollut ongela johtuen hyvin suuesta dataääästä. Tähän uude suuinopeuksiset ATM-vekot tajoavat akaisun ja näin paantavat suuten saiaalayksiköiden neuofysiologisten esussien hyödyn3isä valtakunnallisella tasolla. Myös CT- ja MR1 aivokuvat siityvät tiedosoina hekessj kahden saiaalan välillä.

12 TELE TeleMedi TELEPATOLOGIA Telepatologia on takoitettu lähinnä saiaalatasolle.telepatologisia sovelluksia on käytössä ei puolilla Suoea. Käynnissä ole\'an leikkauksen aikana on ahdollista ottaa jääleikenäyte ja siitää se videoneuvotteluyhteydellä esiekiksi keskussaiaalan patologilie, joka voi saada pysäytyskuvia liikku\'asta iko- skooppikuvasta ja antaa na diagnoosin ja ohjeita leikkauksen jatkoa vaten. Myös takalla digitaalikaealla otettuja suuiesoluutioisia kiintokuvia voidaan siitää patologilie lausuntoa vaten väheän kiieellisissä tapauksissa. TIEDONSIIRTOVERKOT ATM on suuinopeuksinen laajakaistavekko. joka tulee ensisijaisesti käyttöön suuissa saiaalayksiköissä. ATM ahdollistaa suuten öntgenkuvatiedostojen siion, esi. keuhkokuvausten osalta, uutaassa sekunnissa saiaalasta toiselle. Lisäksi ATM ahdollistaa useiden sovellusten saanaikaisen käytön. Niitä voivat olla eaaliaikainen videoneuvottelu, öntgen- ja ikoskooppikuvien siito, potilastiedostojen käyttö jne. DataNet on lähivekkojen yhdistäispalvelu. joka soveltuu hyvin kiintokuvien siitoon, eityisesti siinä tapauksessa, että siino'"olyyi on suui, kuten teleadiologian kohdalla. Se soveltuu saiaalatasolle ja suuille teveysaseille, joiden tiedonsiitotave on suhteellisen suui. ISDN soveltuu eityisen hyvin sellaisilla alueilla,joissa tavitaan eaaliaikaisia telediagnostisia tai hoidollisia videoneuvottelukonsultaatioita. Sellaisia ovat. teledeatologia, telepatologia, telepsykiatia ja tele-endoskopiat. Myös teveydenhuollon etäkoulutuksessa ISDN tajoaa hyvin käyttökelpoisen ja taloudellisen vaihtoehdon. ISDN on käytössä konsultaatiopalvei uja tajoavissa saiaaloissa sekä näitä palveluja käyttävissä saiaaloissa ja teveyskeskuksissa

13 5 TELE TeleMedi Mobiili- eli langattoien vekkojen ekitys on onesta syystä kasvaassa. GSM-atkapuhelinvekko tajoaa yös ajoitetusti kuvansiitoahdollisuuksia. Digitaalisia GSM- ja Mobitex-vekkoja voidaan käyttää ensihoidossa, kotisaiaanhoidossa, lääkäeiden kotikäyntien yhteydessä, jolloin potilastietoja tai uuta kliinistä infoaatiota voidaan hakea teveyskeskuksen tai saiaalan tiedostoista. INTERNET Teleo Finland tajoaa teveydenhuollon ja lääketieteen aattilaisten käyttöön laajoja esusseja. linkkien uodossa. Viieistä tietäystä. lääketieteen eikoisaloista ja tutkiuksista löytyy näin kätevästi ja nopeasti. Deatologi tai patologi voi käyttää eittäin käytännöllisiä ja kattavia kuvatietokantoja. Radiologeille on tajolla suunnattoia ääiä tietoa ypäi aailaa. Telelääketieteenja teveydenhoidon opiskelijoille Telen Intenetesussit antavat avaaattoia ahdollisuuksia opiskelussa. Tiedonvaihdon lisäksi on ahdollista yydä lääketieteellistä osaaista Intenetin kautta aailanlaajuisesti. Eityyppisiä tiedostoja,. öntgenkuvatiedostoja siietään paljon ei aiden välillä, silloin kun se tilanteen ukaan tuntuu jäkevältä ja uita vaihtoehtoja ei oikein ole (kuten Venäjän ja USA:n saiaaloiden välillä). Mitä TeleMedi antaa teveydenhuollon aattilaisille? Toiipaikan diagnosoillti-ja kollsultaatiotapeiden selvityksenjälkeen Tele yhteistyökuppaneide11 kanssa hoitaa sopivienjäjestelä-. liittyä-, yhteys- ja tukiatkaisujen äätälöin11 in ja avustaa sen jälkeen telelääketieteell käyttöönotossa. Lisätietoja: I!u/;'s/I{/J/I J!O!I'e!/lI//lI//(,1"I1

14 IELE 1\) (...J U1 \.D (J\ (...J 1\) TELELAAKETIETEEN LAITTEISTOT (fl ""U D JA ' C TIEDONSIIRTORATKAISUT ;u (fl A Anteo Rahtu Tele Telekehityskeskus o (J\ w ""U \.D

15 TELE N ffi (J'\ TELELÄÄKETIETEEN TEKNISIÄ EDELLYTYKSIÄ 14 W f\) f\) Siiettävään aineistoon ei söiton aikana saa tulla itään lisää. ::u... U1 Söetystä aineistosta ei söiton aikana saa lähteä itään pois. Aineisto on oltava nähtävissä saanlaisena yhteyden oleissa päissä. i5 ffi... C U1 A Käyttöliittyien helppokäyttöisyys. z e5 (J'\ lsl Aineiston avauduttava katselijaue uttävän nopeasti (1 sek). 1-' ls) 1-' A

16 TELE [;J UI I,!) en TELELÄÄKETIETEEN LAITTEISTOT... 0J f\.) f\.) Lökkuvaa kuvaa antavat laitteet: - Laitteisto työaseapohjainen (Windows) tai eillinen. ;0 - Kaikki ne joihin on liitettävissä videokaea tai joista (f) ""U saadaan videosignaali. D - Ultaäänitutkiukset. '- - Gastoskopia (videosignaali). (f) - Patologia (ikoskooppi + videokaea). A - Deatologia (videokaea). - Psykiatia. - Videoneuvottelut, koulutus. z ;0 o en 0J - Konsultaatio (henkilökuva). - Pysäytyskuvaa antavat laitteet - Patologia (ikoskooppi + videokaealstill-kuva kaea) Deatologia (videokaea/still-kuva kaea). - Laitteet PC-pobjaisia. - Edellytys että pysäytyskuva iittää kodsultaatioon. - Apuna ioteaktiivineo,tvöskentely. ""U......

17 TElE U1 I.D (J'I TELELÄÄKETIETEEN LAITTEISTOT 1\) 1-" W W Uudeat digitaaliset laitteet - KuvalevyIaitteet, et, MRI, EKG, EEG... ;:0 - On Iähivekkoliitäntä (Etheet, ATM). (FJ - Helpoin Iiitettävyys tietoliikenneyhteyksön. - Huo. kuvafoaattien yhteensopivuus (Dio). Vanheat digitaaliset laitteet - et, MRI.. joihin ei saa lainkaan tai kohtuu kustannuksin digitaalista liitäntää. - Liitäntä digitoialla tulostettu fili tai onitoisignaali. - Yliäääinen digitointi huonontaa alkupeäisen kuvan laatua. o ""U J) '- C (FJ A z ;:0 (J'I w Laitteet jotka antavat tutkiusaineiston filillä - Peinteiset öntgenlaitteet sekä kaikki filitulostusta hyödyntävät - Kuvan digitointi öntgenfiliskanneilla ja siihen liitetyllä työasealla. ""U 1-" 1\) 1-"

18 TELE /IJ W UI Ul (J) TELELÄÄKETIETEEN TIETOLIIKENNEVAIHTOEHDOT 1-" W /IJ W n - Mobiilidata: ax 9,6 kbit/s. n ;0 - Modeeiyhteydetpuhelinvekon kautta: lf) \J ax 28,8 kbitls D - ISDN: 64 kbitls ja 128 kbitls - DataNet: 64 kbit/s - 4 Mbit/s - DataNet-ATM: 155 Mbit/s Mbitls - (2,4.Gbitls) n y C lf) A Soveltuvuuden ääää: z ;0 o (J) w - Käytettävissä olevat liitänliät ja oleva \J 1-" infastuktuui. W - Siiettävän datan äää. - Tavittava siitonopeus. - Palvelun hinta. 1-" A

19 TELE I\.l 0J ffi \.D 0"\ TUTKIMUSTEN SIffiTOAIKOJA... 0J I\.l 0J Thoax-tutkius 2000x2000 atösilla 15 MB (2 x 7,5 MR). Siiettävät tiedostot kopessoiattoia. - Mobiilidata - Modeeiyhteydet - ISDN - DataNet - DataNet-ATM (9,6 kbitls) (28,8 kbitls) (2 x 64 kbitjs) (2 Mbitls) (155 Mbitls) (10 Mbit/s) 4,5 h 1 h 30 in (J) 18 in. 1 in 30 sek 2sek 30 sek ;u - (J) ""U D ' C A z ;:0 o 0"\ 0J Muita aineistoja: EKG = 3 MB, EEG = et ja MRI = 4-10 MB, MB, 5 kpl kopessoituja stillvideokuvia = 1 MB ""U... J:>.... J:>.

YHDESSÄ ETEENPÄIN

YHDESSÄ ETEENPÄIN YHDESSÄ ETEENPÄIN www.ankytys.fi info@ankytys.fi Tiesitkö? Änkytys on tavallinen puheen otorisen koordinaation häiriö. Lapsista noin 5 % änkyttää vähintään kuuden kuukauden ajan, ja suurialta osalta vaiva

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft 5.6.2013 Etäterveydenhuolto terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen liittyvän tiedon välittämistä tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys

Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys 67. Lääkkeiden yhteiskunnallinen erkitys Lääkkeiden yhteiskunnallinen erkitys Lääkkeet ovat lääkärien useiin käyttää hoitokeino. Noin 75 % avohoidon potilaista lähtee lääkärin vastaanotolta reseptin kanssa.

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

Hankeseminaari Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö

Hankeseminaari Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Hankeseminaari 2016 2.3.2016 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Suunnitelmat vuodelle 2016 Satakunnan alueen näkökulmasta Itseilmoittautuminen Pilotointi: Lasten- ja naistentalossa Seuraava käyttöönotto

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Työ 15B, Lämpösäteily

Työ 15B, Lämpösäteily Työ 15B, Läpösäteily urssi: Tfy-3.15, Fysiikan laoratoriotyöt Ryhä: 18 Pari: 1 Jonas Ala Antti Tenhiälä Selostuksen laati: Jonas Ala Mittaukset tehty:.3.000 Selostus jätetty:..000 1. Johdanto Läpösäteily

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

etaitava -ohjauksen uusilla urilla

etaitava -ohjauksen uusilla urilla etaitava -ohjauksen uusilla urilla Sari Riekko, Jyväskylän ammattiopisto Heli Kinnunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, etaitava etaitava on järjestelmä opettajan, opiskelijan

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 3 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 3 ratkaisuiksi SMG-4 Sähkömagneettisten jäjestelmien lämmönsiito Ehdotukset hajoituksen 3 atkaisuiksi 1. Voidaan kohtuullisella takkuudella olettaa, että pallonmuotoisessa säiliössä lämpötila muuttuu vain pallon säteen

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

BH60A0900 Ympäristömittaukset

BH60A0900 Ympäristömittaukset BH60A0900 Yäitöittauket Lakuhajoitu Kuiva ja kotea kaau, tilavuuvita ehtävä Savukaau läötila o 00 ja aie 99 kpa. ekittäviät kaaukooetit ovat 0 %, H 0 %, 0 % ja lout tyeä. ikä o a) kotea ja kuiva kaau tilavuukie

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH ulla.angervo@oph.fi AMOSAA - työkalu on työkalu opetussuunnitelmien, tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen

Lisätiedot

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline Ulla Angervo, Opetushallitus Oppijan verkkopalvelut -hanke eperusteet on toteutettu osana Oppijan verkkopalvelut -hanketta, jossa kehitetään

Lisätiedot

Palautetta verkkokokousjärjestelmästä_kainuu

Palautetta verkkokokousjärjestelmästä_kainuu Palautetta verkkokokousjärjestelmästä_kainuu 1. Ammatti 0 1 2 3 4 Lääkäri Esimies Sairaan- / terveydenhoitaja Lähihoitaja / avustaja Muu, mikä? 2. Roolini suhteessa RAMPE-hankkeeseen 0 1 2 Ohjaus- / johtoryhmän

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

, 3.7, 3.9. S ysteemianalyysin. Laboratorio Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

, 3.7, 3.9. S ysteemianalyysin. Laboratorio Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Lineaarikobinaatioenetelät 3.5-3.7, 3.7, 3.9 Sisältö Pääkoponenttianalyysi (PCR) Osittaisneliösua (PLS) Useiden vasteiden tarkastelu Laskennallisia näkökulia Havaintouuttujien uunnokset Lähtökohtana useat

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Itä-Suomen yliopisto 8.0.0 Yhkan hallintopalvelukeskus verrattuna tiedekuntaan Työhyvinvointikysely Taustatiedot Kampus Joensuu % Kuopio % Savonlinna 7% Muu % Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhteistyöpäivä Kirsi Coco Koulutuspoliittinen asiantuntija Tehy ry

Yhteistyöpäivä Kirsi Coco Koulutuspoliittinen asiantuntija Tehy ry Yhteistyöpäivä 14.12.2016 Kirsi Coco Koulutuspoliittinen asiantuntija Tehy ry Tehyn politiikat: Koulutus ja osaaminen Tätä tavoittelemme: Sosiaali- ja terveysalan koulutus vastaa työelämän tarpeita kaikilla

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut Access Käyttöturva Rahoitus Assistant VRSnet Paikkatieto GIS-mobiilipalvelut Mittaustiedon hallinta Trimble Access Tuo maasto ja toimisto lähemmäksi toisiaan Trimble Access Joustava tiedon jakaminen Toimistosta

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. UULA Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa 2008-2010 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS UULA organisointi Projektin toteutuksesta

Lisätiedot

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016 LT Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiö, johtava ylilääkäri email: kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi Gsm: 040-5731083 Twitter: @kaarlosimojoki Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Valinnanvapauskokeilu -hanke (VaVa hanke) Tuottajatilaisuus

Valinnanvapauskokeilu -hanke (VaVa hanke) Tuottajatilaisuus Valinnanvapauskokeilu -hanke (VaVa hanke) Tuottajatilaisuus 2.12.2016 7.12.2016 Ohjelma 2.12.2016 Klo 12.45 Kahvitarjoilu Klo 13.00 Tilaisuuden avaus ja esittäytyminen Klo 13.15 Valinnanvapauskokeilun

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

53 ELEKTRONIN SUHTEELLISUUSTEOREETTINEN LIIKE- MÄÄRÄ

53 ELEKTRONIN SUHTEELLISUUSTEOREETTINEN LIIKE- MÄÄRÄ 53 LKTRONIN SUHTLLISUUSTORTTINN LIIK- MÄÄRÄ 53. Lorentz-uunnos instein esitti. 95 erikoisen suhteellisuusteorian eruseriaatteen, jonka ukaan kaikkien luonnonlakien tulee olla saoja haainnoitsijoille, jotka

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

a) Oletetaan, että happi on ideaalikaasu. Säiliön seinämiin osuvien hiukkasten lukumäärä saadaan molekyylivuon lausekkeesta = kaava (1p) dta n =

a) Oletetaan, että happi on ideaalikaasu. Säiliön seinämiin osuvien hiukkasten lukumäärä saadaan molekyylivuon lausekkeesta = kaava (1p) dta n = S-, ysiikka III (S) välikoe 7000 Laske nopeuden itseisarvon keskiarvo v ja nopeuden neliöllinen keskiarvo v rs seuraaville 6 olekyylien nopeusjakauille: a) kaikkien vauhti 0 / s, b) kolen vauhti / s ja

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla

INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla Marke Kinnunen, sairaanhoitaja/tiimivastaava 22.9.2016/Sairaanhoitajakoulutusta 120-vuotta Oulussa -juhlakonferenssi INR INR-termi tulee englanninkielen

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari Kokeilutoiminnoilla irti esteistä ja tieto jakoon Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari 2.12.2015 Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty! 5-10 kokeilua Seuranta:

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa

TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa 19.1.2012 Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa Sosiaalihuoltolain 17 mukainen sosiaalipalvelu, jonka organisoi kunnan/kaupungin määräämät

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Esityksen sisältö Herätys Ratkaisu Lopuksi Lisätietoja 2 Herätys

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Potilaanseurantalomake (täytä tekstaten taulukko / käyntikerta vain edelliseen kertaan nähden muuttuneilta osin)

Potilaanseurantalomake (täytä tekstaten taulukko / käyntikerta vain edelliseen kertaan nähden muuttuneilta osin) Potilaanseurantalomake (täytä tekstaten taulukko / käyntikerta vain edelliseen kertaan nähden muuttuneilta osin) Potilaan nimi: Syntymäaika: Diagnoosi F32 F33 lievä keskivaikea vaikea Tutkimukseen mukaanotto

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n vuoden 2012 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 684 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna Raboll Finland Oy Senaatti Kiinteistöt Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys Syyskuu 2008 Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys 4.9.2008 Senaatti Kiinteistöt Raboll Finland Oy Tekijä: Marja

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Aloitettu n. 10 vuoden aikana useilla paikkakunnilla (12. kokoontuminen v.2010). Viitekehyksenä palveluohjaus; ; Sosiaali- ja terveydenhuollon eri alueilla tapahtuvaa

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m 6 Ti tiloill :19, 8:62, 8:68, 8:130 8: ja o J oo 3 a ri ä n ti 6820000 - K 3 ti r ati 6820000 i tilall 8:13 0-9 - Tio Autopaia tilall 8:68 poluti tilall 8:68 2 l v to h 8-3 1-2 6 joh o a v-09 1-3 2-6 T/

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma)

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 2009 2015 Tavoitteena oli helpompi ja sujuvampi asiointi lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja uudistamalla toimintatapoja. Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot

Community Paramedic. Sami Länkimäki

Community Paramedic. Sami Länkimäki Community Paramedic Sami Länkimäki Ongelmakohtia ratkottavaksi Miten päivystyskäyntejä voidaan vähentää? Ei päivystykseen ilman vakioitua hoidontarpeen arviota Ei päivystykseen ennen kevyiden palvelumallien

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I Osaaminen osana työkykyä Moniosaaja -valmennus I varhaiskuntoutusta työntekijän työelämäosaamisen ja pientyöpaikan tueksi Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Elina Sipponen 1 Työelämäosaamista tukevan valmennuksen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa UULA Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa 2008-2010 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS UULA organisointi Projektin toteutuksesta

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä 17.5.2013 Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Toimintaympäristön voimavaroja Lähes kaikilla hyvinvoinnin (sosiaalisen koheesion)

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot