JA TERVEYSTO~N KEEUTYSVÄLINEENÅ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JA TERVEYSTO~N KEEUTYSVÄLINEENÅ"

Transkriptio

1 23/05/96 13:17 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P002/014 TElE Matti Oksanen KehityspWUlikkö,Teleo Finland Oy TELEKOMMUNIKAATIO KUNTIEN SOSIAALI JA TERVEYSTON KEEUTYSVÄLINEENÅ SOCIAL, HEALTH CARE AHD SECURITY SERVICES Infonnat/on. databas8s Teleediin / 5uppot sevies SUlVelllane Teleonltolng Infoallon sevles Medial teatent

2 13: 17 TELE YRITYSPRLVELUT JYVÄSKYLÄ NR PI2l12l3/12114 " TELE Matti Oksanen KehityspMlIikkö, Teleo Finland Oy "TIETOLIIKENNEPALVELUJA SOSIAALITOIMEEN" - Stakesin ja Telen ybteispojkti 90 Juvun alkupuolella OTIEITA RAPORTEISTA: "Sosiaality6 tietoyhteiskunnan ittoihin" "Telepalvlujen käytön kannattavuus sosiaalitoiessa" "TiedonvälItyskyky hyvien palvelujen avain"

3 23/05/96 13: 17 TELE YRITYSPRLIJELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P004/014 SOSIAALITVÖ TIETOYHTEISKUNNAN MITTO IHIN Yllättävän suui osa sosiaalipajvelujenjäjes täisestä liittyy tietäniseen. tiedonvälitykseen ja viestintään. Sosiaalitoien henkilökunta toiii tiedon käyttäjinä, tuottajina ja levittäjinä. Kokei lussa tään oolin toteuttaiseen on annettu uusia työkaluja. NMT:n, teksdhaun. telefaxienja sähk postin käyttö on vaatinut opettelua. utta nyt näyttää siltä, että tiedon ottainen sosiaalipalvelujen jäjestäisen peustaksi voi uuttaa sosiaa liloien toiintatapoja ajustikin.. Toiinnan te.llokkuuden luil'iuääkin toii ,-... van käsky & kontolli eneuelytavan sijasta oganisaation tiedonvälityskyky. Kun työyhteisön jokaisellajäsenelläon käyttetlivissä tavitseansa tieto sekä ahdollisuus välittää sitä edelleen ja vaikuttaa tiedon jalostuiseen, jokaisesta oganisaation jäsenestä tulee täysivaltainen oan tehtä vänsl hoitaja, jolleon täkeäpää pystyä tehollaseen tiedonvälitykseen kuin hakea työnjohdollisia toiintaohjetta. Rakenteita täkeäpi on posessi, joka sosiaaupalveluja tuottaa. (AK) Vekostoilaisiin po.sesseihin...iik.... Pintia5U ohjeet ja tidol kulkivat hiaakissti yl111l1tl lllspllln. Kun asiakkaat tavitsivat sosiaalitoien palvluja 'Ii tietoa kunnan asioist., olli"at he yhtynlauoaan J;OIlall1itoila,oon tai ylensll kunnanviutool... A- kk.., Telpalvhuahdollistiv&1helpotyhteydenotoi ei S8klOl'ei den vlllljljasiakn. Alkoi synty.)'hteiayövltollojakotjpalvelu. ja tayydenholtohnkilöiden vluillo. Saoin pllivllkodit aikoivat suunnitella yhdssllloiintujlsa. Tlpalvelujn kllytön yötä yös tiedon k.\ih1l1 lö)'lyi uusia kanavia: aslakkaal voivat ketoa huolistaan JII toivisut&n palveluallihipllnll olevalle henkilölle. ToiinLa vkottuu edelleen. Asiakkaal. työntekljlll ja loi lsto uodostavat vkoslon. "'1 -

4 13: 18 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P005/014 Telepalvelujen käytön kannattavuus sosiaalitoiessa Pojektissa on alustavasti 1atoitllu, inkä sosiaalitoien osa- alueiden työtehtäviä voidaan telloslaa te IpaJveluiJJa ja ltl t1ulvlll niiden avulla voidaan tehdä uudella \avalla. Toiintoja tehostaalla luodaan tilaa suueajje työaaälje ja sosiaalipalvelujen laadujllsjle kehlttalslle. HankasaleJla ja K.uovdelJä t Ipalveluja kokel11aan kotlpalvelu ja osittain hallinnojlisissa tehllvlssäjii Ulvilassa päivähoidon jäjestlisen apuna. Kiihtelysvaaan kohtaaispaikj:avekostokokeijun sisalill yös kotipalvelu hyödyntää työssään telepalveluja. T"-.s.Il avioidaan telepalvelujen taloudellisia vaikutukllia kotipalvelun, lasten päivähoidon ja jonkin vean hallinnon ja sosiaalityön alueella. Lisää alkaa uusilla vlestfntätavollla Työajan uuttuinen avioitiin velaaalja nykyistä toiinlaa toiintaan ennen pojektia. Kiinnitetliin palvelutaso eli avioitiin. iten saal tohtävllt, jolta tehtiin ennen pojektia voidaan nyt suoittaa tehokkaain. kun käytettävissä on telepalvluja. Näin solvituiin kuinka paljon on sälistynyt aikaa uusien viestintätapojen ansiosta aikaisepaan kllytllnlöön veattuna. Kuissa koitettiin kuntakohtaisestl tehtäväalueet ja tlepajvlujn vaikutukset niihin. Pojektissa ukana olevat työntekijlil suoiltivat avioinnin. Tehtävien sisällöt ja suoituslapa poikkeavat kokeilulunnissa jonkin vean toisistalljl, utla kokeilussa ukana olevien avioiden ukaan toiinnan tehostuista on tapahtunut sa8ntyypplsl tiedottaiseen, ylullllyohön, tldonhallklntalin ja -välitykseen liittyvissä tehtllvis.-.ä. Työntekijöiden käsitykset ajanslllistöistä oval!öuuuusluokaltaan yjitnevliisul, joten avioita voidaan pitllll oikean suuntaisina. J\jaDkäytön uutoksen avioiinen ]. Avioidaan, itkä osa-alut oien työtehtävien jlbjes1äi8c&sll ja niiden suoittaisessa ovat sellaisia, joila voidaan tehostaa kokeiltavana olevien teleplilvelujn avulla. Ajankäytön uutos avioidaan eikseen kujjakln osa-alueella. 2. Avioidaan iten työaika jakautui onnen pojektia. tehlävien kesken keskiäääisen työpäivän aikana. 3. Avioidaan iten. tebl.llvlln kulunut aika on uuttunut, kun k1iytltjivissl on telpalveluja. Ajankäytössl tapllhtunut kokonalsuu'o saadaan painottaallll henkilöeno-osuuksllla ei toiinnoissa tapahluneet ajankaytön uutokset. Ajankäytön uutoslen avulla avioidaan pojektin vaikutukset henkilökujuihin. Alustavia avioita työajan käytön uutoksista KolipaJvelutehtävien osalta avioil peustuvat Hankasalen. Kuoeveden kokeuksiin ja plivllfioldon osalta Uivilan kokeiluun. Myös Kiihtelysvaaan kotipalvelussa saadut tuloksetovat saansuuuisia kuin Hankasalen ja Kuoeveden kokeiluissa. Thtlväaluelden slslltöjen kuvauksia on takoitus vieii takentaa, saoin nllssll tapahtuneita ajankäytön uutoksia. Tlepalvelujn vaikutus pyittiin eottaaan ahdojjisian takkaan toiintatavassa tapahtuneiden uiden uulok...ien vaikutuksis\a. Kotlpalvlukokllul Kotipalvelukokeilun piiissu on KuoovooJJä kahdkslln kolipalvlutyöntekijllä ja johtavan kodinhoilajan tehtävät hoidetaan puollpäivnissti. Kuoevdellä on ukana yös 5051 aajijohtlija, vanhainkoti. tollstohonkilökuntll, jossain ääin teveydennoitoskloin työntekijöitä ja sosia8 lilautakunnan puheenjohtaja, yhloon &II noin 15 henkijöll. Hankasalella kotipalvelukokeiluun osallistuu paikyentä kolipalvelutyöntekijl!ä. johtava kodinhoitaja, sosiaalijohtaja sl.lljossain ällin vanhainkodin. tevoydonholtosektoin ja toiiston työnlekijöitä. HankasalelJakotipalvelu hoideltiin jo pojektin alka.'& Itseohjauluvien työyhien avulla yhtelstyössli tevydenhoitosktoin kanssa. Kuovedellä kotlpalvelutehulvlen 8uoltustavassa tapahtui pojeklin aikana uitakin uutoksia kuin lelepalvelujell kokeilu. Siellä siiytliin toiillan itseohjauluvissa työyhissä ja tehostettiin teveydnhoito- jll kotipalvjusklolden välistä yhteistyötä. KiihtelysvaaASSa johtavalla kodinhoitajalja on keskeinen osa kotipa)vlutyön koodinoijana ja yhteistyö tveydenhohosktoln kanssa sujuu peinteisen allin ukaan. Tidonkull-ua tehostaalla pyltmn paantaaan kotipalvelutehtävin suoiltalsta ja luoaan ahdollisuuksia kodpalvejun yhtistyölahojen väliselle yhteistyölle. Kotipalvelulla on kllytössä sähköposti, TeJsaon telebox-palvlu, jorsa jokaisella kunnalla Ol) pojektin sisäinen iloitustaulu ja jokaisella pojektiin osajiistuvalla oa henkllök0htainen siiliköposti laatiklo.lokais)]a kotipalvelutyöntkljlljlä on tkstihllkujajoiljakinkolipajvelutyöntekijäyhillll yös atkapuhelin. J1anlal;lllelJa käytetllän lelefaxia osto;listojn vluluälsll kauppiaille. Alla oleviin IIstellln on KoolIu niitä thtl\vlllllulta,jolssa on tapahlunut toiinnan lehostuista tjpal -2

5 13: 19 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P006/014 vejujen kllytön johdosta. Kotipalvelun työnjohtotehtävät Vaikka johtavat kodinbollajat työskentelevlt hiean ei lavalla ei kunnissa, on toiintaa voitli tehostaa tjpalveluiua saantyyppisissi OSA Ihtlvissll. Klshykst ajansllsuusli ovat ei kunnissa S\luousluoJaltaan yhtenevaisii.. Job"v., kodt AnIoilll lp ta. I\JUUf 1611I 1)öe:te-tely1bUlylt -15.,JS Ybteydellplto, tjodoualllcll...veit ynu. leh'lvll.joi_ kllitelllja puosta ly6hilaja _ njlllmltll Wnyvllaliolta YhIClCIld ktakhnu. - B Kotipalvelun työtehtävät Kotipa1vo)utyöntekfjöfden saavutollavuutta Ulkkuvassa työssä on voitu paanlaa ja tlstl syystll. tuhia atkoja vähenlluijlltyönjiljstjyl tehostaa. LHllkulnell, t_.1 _tllal )'Ml. -% Yhleydenplto, 11aItoIt1lln11lft palaveit ya..joj- kllflellu. piioihl'j6"ja "'" 11U1IlPl Wttyvtil aiol YhlClCIl&lllulskllllt - S- -JO KallpassakllyntUn kuluvan ajan uutos on SlVioitu Hankasalen kokeilun pohjalta. Bnnen pojek1ia seitseän kotlpalvelutyöntklju teki asiakkaiden ostoksot kaksi ketaa viikossa. Niihin kului aikaa yhteensä 20 tunlia.nyt he faxaavatostoslllat kakl)i ketaa vlikossa kauppiaalle ja kauppias loiittalllavaat asiakkaille. Siihen kuluu aikaa yhtnsä kolessa IYöpJsteos.sJi 30 injleda eli yhleensl3 tuntia. Niin kaupassaklynteihin kuluva aika on vlhentynyt 8S %, Soslsslltyön työtehtävät Kiihtelysvaaan kaksi soslaajlty6ntekiju klyttll työssun sllhköpostia. Heidln yhteistyönslon tebostuu tldottalsn. tjdonhanklntaan ja -vljityksen JUuyvlssl tehulvlssa. He avioivat. enl vaikutlls kokonalstyöajkaan on noin - 3 %. SoSlS8JUohtaj8D työtehtävät Vaikka sosiaalijohtajln työtebtävien s!djlöt ja suoituslap. poikkeavat ei kunnlq.u jonkin vean toisistaan, on tehosluls tapahtunut tiedotlalsen" yhteistyöhön. t1on-. hankintaan ja -vilityben Jiiuyvlssä tehtavlssä. HankasaJnja Kuoeveden sosiaalijohtajat avioivat, etta. tehljlvien hoidon leh08tuisesla johtuva valkulus kokonalstyö8ikaan on noin -15 %. Hankasalen sosiaalijohtajaon voinutoan loildcnsr ohessa hoitaa sosiaalityönlekijln lehtävili niin, ellä siellä on toistaiseksi tultu loleen tllyltälulä sijaisuutta. Päivähoidon kokeilu Ulvilassa 'Ulvilan pillvaholdonkokeijussa on ukana sosiaalisihtj, päiväkotien lohtajat, ehepllivllholdonohjaajat, uutaa pbepluvlhojlaja ja sosiaalijohtaja, yhtnsa noin IS henkllöa. TeJpalvluista on käytössj! &111 köposti, Tlsaon tjebox-pajvelu, jossa on pojektin sisllinn iloituslau]u ja jojalsejja pojektiin osallistuvajla oa henkijökohlainen slihköpostllaatlkko. PlLivllkodeissajaphepiivllhoitotoiistOSSA on puhejlnvastaaja, tjefax ja langaton puhelin. Lisäksi sosiaajisihteillä ja phepäivllhoidonohjaajilja on telstlhalu. Myös sosiaalisihteein käytössä on Ilaa". NljlillA pehepäivähoitajajia on slihköposlilaalikko ja yhteisen ijoitustaulun kli)'llöoiklls. TJepaJveluja käytetään tehoslj! aan ei palvllhoilouotojen välistä yhteistyötä pkantaalla tiedonlulleua niiden vlijiljli. -3 Sosfaallsfbteeln työtehtävät PllvAholdon slsljji vjstlnll ja vuoovailu1u!oli Ulvilassa hyvin 80 slaajisihteeikeskeista. Telekokeilun kuluessa viestinti on vkottunut ja onet asiat hoidetaan ilan välikllsll. Tää on sjastllnyt sosiaajisihtein aikaa. SoslaaUslbteeti Avioitu uuto,.nkäytöuli,. TIedottainen - 10 KeblltälJtyo - JO Tolbltotyö - S Tyn JiJestdyt - 10 YhteeDIdi kesklilin - U Päivähoidon työtehtävät Ulvilan paivllkodinjohlajlsta neljlull enee työajasla 35 %työnjohtotyöhön ja 6S % suoiuavaan Iyöhön. Yksi plivlkodlnjohtaja tekee puoliksi työnjohtotyötl ja suolllavaa työtll.plijvllkodlnjohtajat avioivat ajan1:llyttönsä uuttuneen kokeilun aikana 8Cuaavasti: PllvikodJn Joh. lyötehtlvit avioitu uutos ankiytöss. % nedottalnen KelJlllllstyö - 10 Tollitotyö - 10 TYöIdy -10 AJI.kalpalnl Yhteensä keskjluitin - 11 PehepälväbpldoD oi\j8ajad ty6tehtjivöt NeJjällä pehepäivluloitajaua on käytössään sähköposu. Jos kaikilla phpälvähohajllja olisi sähköposti, voisi töjden jlljesllyn ja yhteydnpidon

6 13:20 TELE YRITYSPALtJELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P007/014 jajjesw kokonaan uudella tavalla, f säistöjl henkljökustannllksissa" Paantunut tiedoilkulku päivlhoito uusien telepalvelujen kayltök\ls1aj'ltoiiston, soslaajisihtein ja piivi nukslln, telelautjden piiiloakustankotien kesken on nopeuttanut ph:: nuksiin ja tllaitteldn klyttöönoton päivähoidonohjaajien avion ukaan koulutllskuslamuksiin. Takastelu on tbulvjen hoitoa alla ojevan a.llan jaksottlu kolel)c vuodjl. ukaisesti: Jolta toiinta olisi tajoudejlisesti.., kannattavaa, tuusihenkuökuslannus!cnllälistöilllkattaa tjpajvlujn kly PeheplUvlholdon löstl aiheutuvat kustannukset. ohjaajan tehtivl6t Oheisessa" taulukossa on esitett)' slklnoaiscsti kllnnattavuuden Anloltu nluutoll atvlolntltapakotjpalvlukokeiluissa ajankayt6ssi "D saatujen kokeusten pohjalta. Tiedottainen - 20 EslekkiJaskelllssa on 14 koli "Tolls'o'y6-10 palvelun t)'öntkijäa ja kuusi ei yh Ty6njMtjesteJy - 10 tislyölahojen lyöntekiju. AsIakaspalvelu - 10 KotlpalvJull. ja yhtlstyötabojen Yhteensä kesldliäin - 12 työniekijöiijl on käytössään sahköpöstl. Jokaisella kotipalvelutyöntjdjluja on tejsilhaku jl'ljoiljakin kotipal ' velutyöntekljlyhlll1i yös atkapuhelin." Telpalvell\jen käytön Kotipalve]utybntekijöä on työtaloudellisesta plstlssaan kaytettllvlssjl videotex kannattavuudesta pilll ja lujoslln ja kotona vaatiaton videotx-pute. Toiistossa sahkö TaJoudelJista kamattavuuttaavi postlvlsllntl hoidetaan ikotietooidaan tassll vetaaajja työajan koneen ja odeein avulla. "sllllstylsen" johdosta saatavia ffilepalvelujen KÄYöN KANNA1TAVUUS KOTIPALVELUSSA J.vuosJ 1. vuoii 3. vuosi nlk k k Laskennallinen sust henkijökululllllll LIsäys tlpalvelujen käyuökujulss Edellä esitettyjen "ajansllastöjn" avulla on avioitu "säästöt" esiekin kokeilussa ukana olevien kotipalvejutyöntekjjöidenja osan yhteistyötahojen työntekijöiden henkilökujuissao Sälistöaviona on kaikkien kohdalla kaylelly 8 %. SlästlSjen benkljökululssa 011 oletettu olevan jokaisena" aviovuonna yhtji. suuet. TlpaNlujn kliyttökujut on avioitu kokeilujen PCll1stJJa. TeJpalvelujen kllyltökujujen on oletettu olevan jokaisena aviovuonna yhtä suuet. TeJeJailteiden hankintaenot on Avioitu kuntien kokiluissa kilytössl olevien laitleiden pohjalta. Ne on jak SOlettu kolelle vuodeue ja plul.offial Je on laskellu 18 % vuotuinen koko. Kussakin kunnassa jajjstottlln kaksipäiväinen tulevaisullsvestas. jossa idoitiin tolinlaa])j ja aselttiin tavoint 10llnnalJe. Us.IIksI pojektiin osallistujat ovat saaneet pai. plllvllä laitekoulutusla. Telepalvelujen käytön opetteluun on 8JVioltu enneen yhteensä viisi työpäivili. Myös ke1aluontelset käytlöönollokustannukst onjaksotetlu kolelle vuodjje ja nlljje" on laskettu 18 % vuotuinen koko. Telepalvelujen avioidut vuotuiset kllyuökujut vastaavat noin puolen henkilötyövuoden kustannuksia. laskennallinen säästö vastaa unsasta hnkijötyövuotta. T::lepalveJujenkäyUötulye.lavalla avioltun. taloudellisesti kannattavab.l pain vuoden kuluessa. TaviUavat laiueet ja käyttöönoton opettelu tuleva' tuolloin lunasttuiksi. "Tuula I..uokola TeJelalttelden piäohjakujut Jaksotus kolue vuodelle Vuotuinen koko 18 % Koulutus ja kiyttööno(lokulut Jaksotu. kolelle vuodelle Zl Vuotuinen koko J8 % Laskennallinen tulos ).200 Laskennallinen tulosketyi -) t,

7 13:21 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0530 P008/014 Tiedonvälityskyky hyvien palvelujen avain Sosiaalitoien henkll6kunt8 va IlttAIty6s1An tl8toa ei takoituksiin. Asioista tiedotetaan, tietoa valltetlan asioiden hoitoa vaten Ja tietoa liikkuu yös Jtsellal sutskoltuks8sss. Toiintaa voi y6s takastella palvelun Ja asiakkaan nakokulasta. Saalle tavoin palvelun osana valltetlln tietoa asioiden hoitoa vaten, tiedotetaan Ja klytetlan Itsellalsua Ja vuoovaikutusta. Kokeilukunlien kokeuslen ukaan lieloliiknnepalvelujen kliyllö helpottaa ja nc>i'cuu.lul lyötjl.tldolus sen sijann palvelee työnlekljän näkökulasla lyöyhteisön loiivuutt.ajasn avulla vult.eulän pluulekkllisyyksiä paj 'lelujen väliluija tiedot saadaan vaivattoain leviäään )'hlelslyotahoille. Työyhteisön kiint.eyden kannalta ahdolusuull JelOa pllviallisslijln kokeuksia ja tllnnella lyöslu on LäJel!l.SosiaaHpalveluisUl ainakin kolipalvelu ja pehepäivähoito oval palvluuoloja,joissalyöntekijlil helposti kokevat olevansa yksin. Tään asian kokeneita on sosiaaliloiessa paljon sl. pienten kuntien sosiaali työntekljllt. Tälle yhälle lieloliikennpalvelujen tajoaa yhteys oaan työyhleisöön on eityisen lvetullut. Bitysesti sosiaalipalvelujen laatuvaatiukset ovat nouscci viie aikoina esille. Palveluja olisi PY8lYlUMi tuottaaan t.ehokkoasti kaikille UIN\( svilje, uua saanaikaisesti palvelujen toivotaan istuvan nlislä paein asiakkaan yksilölliseen elälln liian teesoon. Kaikille ei voi anlaa saanlaista kotipalvelun tai pllivähoiloa vaan palvelun Oluava huoioon yksilölli set tapeet ja toivoukset Oganlsaation akenteista lähtevä assapalvelujen tuotaltolapa on v!1istyllssllja tilalle tulee yksllöjliselil ja asiakkaan oajle UlhdolJe heleäl palyelun jäjesulisallil. Yksll6111seät palvelut KokeIlukuntien henkilöslönavioisla on.johdeu8vissa pällt.elä. ellä kokeilussa selvästi noputuneen tiedonsiion hyödytsutyvätaslakkaan hyödyksi, Asioiden hoidon nopeutuinen tehostaa palveluii, paepi liedotus antaa ahdollisuuden asiakkaan ohjaukseen ja neuvontaan sosiaalipajvelujnsuhteen.tiedonsiinon itseilaisuilinen ja vuoovbikuluksl1inen osa auttaa juui palvelun sovitlaisessa Jullekl n ahdollisian Istuvaksi. TIetolIIkenneteknIIkan koetut hy6dyt Yhleenvlo kokeilukuntien lyötekijöiden kokeujsisul slltll, iten tielolilkennpalvluja on lliyteuy ja illaisia nllli kokeukset työnltkijll nlikölulastll oval, on UlsBä esiteuy tnujukkouoloisena; Palvelujen tehokkuus ekltsoo yös taloudejlisuulla. Kokeilun seu anlaa on takoitus jatkossa suunnata juui kustannuskysyyjsiin ja painottaa aslawn!lkökulaa. Kokeilun l:aanlöpuolesta eli hai toista voi sanoa, tlji uuden tekniikan käytön vaatia ajallinen uhaus on kokeijukunnl ssa ielleuyenenltnkin invstoinnik8i, jonka kannattavuus alkaa näkylldellä esiaejlyissll hyödyissli. Esiekiksi työhön kuluvan Dn säästyinen tulee sitä selveäksi illl luontevain uusia lyövälineilll opilabn hyodynluään. (AK) Taulukko:Titoliikennepalvelujn sovllutusalueetja koetut hyödyt sosiaa JlpalvlllJenjöjslJlisessä MERKI'NS TYÖNTeKUÅN KANNALTA MERKITYS ASIAKKAAN KANNALTA HALLINNON ROOU TIEDON SIIRROSSA (henkilö!ua IOleuuaa) TIEDONSURRONTARKOJS ASIOIDEN TIIIDOnJS HOITO lyön nopeutwninen. palvelun tehokkuus tiedon kh)'ttjijll lyöy)liolsön toiivuus h)polluinen liudenlaisot ohjaus. jllnouvonl.ll )llllvolulahdollisill liedon luollli ja levi1ljijll ITSEILMAISU. VUOROVAIKU11JS l)'ö)'hlia6n kllnlcl)'s palvelun isluvuus (eil.soslaallsol l.iipel) tiedon levilllljl1 ja "vuoovail.ullaja" -f:

8

9 TELE TeleMedi Telelääketieteellisiä atkaisuja teveydenhuoltosektoille "Siiä infolnaatiota, älä potilasta" Telelääketieteellä takoitetaan lääketieteellisen asiantuntija-avun siitäistä ja käyttäistä tiedonsiitovekkojen avulla etäisyyksistä iippuatta siellä, issä potilas kulloinkin on. Sen tuoat edut ovat oninaiset. Teveydenhuoltopalvelujen yleinen taso ja saatavuus paanevat ekittävästi ja tasa-avo syjäseutujenja suuten asutuskeskusten välillä lisääntyy. Välittöiin hyötyihin kuuluu potilaskuljetusten väheneinen ja potilassiitojen eliinoiinen nykyaikaisten televiestintäatkaisujen tehokkaalla käytöllä,jolloin peusteveydenhuollon ooli koostuu ja eikoissaiaanhoidon esusseja voidaan hyödyntää optiaalisesti. Diagnoosien nopeuttainen ja hoidon tehostainen tuo säästöjä onelle osapuolelle seli paantaa potilastuvallislllltta ja hoitoa. Telelääketiede tuo yös yksityiselle sektoille uusia ielenkiintoisia liiketoiintoja ilan aantieteellisiä ajoituksia. Telediagnostiikan sovellusalueiden lisäksi telelääketieteen osa-alueisiin kuuluu avohoito- ja kaukoonitoointi- sekä hallinnolliset sovellukset, (eityisesti jos ne ovat ultiediauotoisia). Lääketieteellisten tietokantojen ja tietoesussien tehokas hyödyntäinen esi. Intenetin kautta on sekin telelääketieteen keskeinen tavoite.

10 TELE TeleMedi TELEDIAGNOSTIIKKA TELEDERMATOLOGIA Kuvainfoaatio on keskeinen telediagnostiikan kannalta. Siksi yksi täkeiistä telelääketieteen kehitystyön painopisteistä liittyy adiologian eityyppisiin kuvantaiseneteliin, patologiaanja histologiaan sekä deatologiaan. Ääni-infoatiota voidaan yös helposti siitää tiedoston uodossa ja näin saada kadiologin lausunto sydäenlyönneistä. TELERADIOLOGIA Teleadiologia on kansainvälisesti ottaen vielä täkein telelääketieteen sovellusalue. Suoen eikoislaatuinen tilanne, jossa elkein kaikissa teveyskeskuksissa on öntgenlaitteet uttei öntgenlääkäiä, koostaa teleadiologian täkeyttä. Teveyskeskuksen öntgenhoitaja voi näin hoitaa kuvaukset, digitoida filit skanneilla ja siitää ne sopivalle palveluntajoajalle, oli se sitten yliopistollinen keskussaiaala tai yksityinen saiaala. Hoitajatjayleislääkäit voivat yös suoittaa ultaäänitutkiuksia adiologin kauko-ohjauksella. Teleadiologia tajoaa yös einoaisia ahdollisuuksia ei saiaaloiden välillä. tietokonetoogafia- ja agneettikuvausten kohdalla, eityisesti neuofysiologian alueella. Deatologeja on hyvin vähän ja he ovat keskittyneet suuiin asutuskeskuksiin. Heidän asiantunteuksensa hyödyntäiselle on nyt einoaiset edellytykset. Videoneuvottelu yhdistettynä takkaan eikoiskaeaan ja pysäytyskuvaahdollisuus ovat osoittautuneet oivalliseksi atkaisuksi deatologisia konsultaatioita tavi tseville teveyskeskuslääkäeihe. Suuiesoluutioiset deatojogiset kiintokuvat uodostavat toisen vateenotettavan \'aihtoehdon,joskin tiedostokoko on hyvin suui (useita egatavuja) ja siten edellyttää tavallista nopeapia yhteyksiä. TELEKONSULTAATIOT Kuvayhteys ja potilaan näkeinen konsultaatiotilanteessa säästää potilaalta aikaaja vaivaa. kun tuha atkustelu jää pois. Visuaalinen puoli on uutenkin täkeä kahden lääkäin \'älisessä konsultaatiossa, jolloin on n1a hdo 11 ita suoittaa saalla videoneuvottelulai1['isll)ll:l eilaisia kauko-ohjattuja toienpileil:ij:11ulkiuksia. Tää ahdollistaa yös uun infoaation vaihtoa tekstinä tai uussa I11Uol!n-.. "a,

11 IELE TeleMedi TYÖNOHJAUS JA KOULUTUS Videoneuvottelulla voidaan jäjesää onipistekouluustilaisuuksiaja näin vastaa syjäkuntien teveyskeskuslääkäeiden kouluustapeisiin. Lääninkouluusseinaaeja \'oidaan pitää siten. että lääkäeiden tehollinen työaika ei hukkaannu atkoihin. Esi. Pohjois-Lapin lääkäin osallistuinen puolen päivän koulutustilaisuuteen Rovanieelle takoittaa jopa kolen vuookauden pituista atkaa. Intene-pohjaisia koulutusvaihtoehtoja tutkitaan ja otetaan käyttöön lähitulevaisuudessa. LABORATORIOTIETOJEN SIIRTO Potilaiden laboatoiokokeiden ulokse ova paljon helpoin saatavissa ja siieuävissä silloin, kun ne ovat sähköisessä uodossa. Siksi on kehitelty useita jäjesteliä. joita voidaan käyttää ei tiedonsiitovekoissa sien, että tulokset voidaan siitää käteväsi eveydenhuollon täkeiden toiipisteiden \'älilläja näin nopeuttaa hoitopäätöksiä. TELEKARDIOLOGIA EKG:ja voidaan siitää kadiologille tai ensiapuaseille eityyppisiä vekkoyhteyksiä käyttäen,. GSM-vekon avulla. Myös sydänäänet siityvät ei vekkoja pikin kadiologin avioitavaksi. TELEPSYKIATRIA Reaaliaikaiset videoneuvottelukonsultaatiot teveyskeskuslääkäeiden ja psykiatian aattilaisten välillä tehostavat viieksi ainittujentyötä ja käytettävissä olevia esusseja. Kotiaan pojektin tulokset ovat tähän asti olleet eittäin yönteisiä. Myös aailalla saadu kokeukset hoitotyöstä.lastenpsykiaiassa ovat vahvistaneet telepsykiatian käyuökelpoisuutta teveydenhuollossa. TELE-ENDOSKOPIAT Esi. gastoskopioita ja kovatähystyksiä on suoitettu paikallisesti ja diagnoosi tehy satojen kiloetien päässä. Videoneuvottelujäjestelä lisäosineen soveltuu hyvin eiyyppisiin endoskopioihinja paantaa käytännön työssäja spesialistien ohjauksessa paikallisen lääkäin taitoja ja asiantunteusta. TELENEUROFYSIOLOGIA EEG:n eaaliaikainen siito tietoliikennevekoissa on tähän saakka ollut ongela johtuen hyvin suuesta dataääästä. Tähän uude suuinopeuksiset ATM-vekot tajoavat akaisun ja näin paantavat suuten saiaalayksiköiden neuofysiologisten esussien hyödyn3isä valtakunnallisella tasolla. Myös CT- ja MR1 aivokuvat siityvät tiedosoina hekessj kahden saiaalan välillä.

12 TELE TeleMedi TELEPATOLOGIA Telepatologia on takoitettu lähinnä saiaalatasolle.telepatologisia sovelluksia on käytössä ei puolilla Suoea. Käynnissä ole\'an leikkauksen aikana on ahdollista ottaa jääleikenäyte ja siitää se videoneuvotteluyhteydellä esiekiksi keskussaiaalan patologilie, joka voi saada pysäytyskuvia liikku\'asta iko- skooppikuvasta ja antaa na diagnoosin ja ohjeita leikkauksen jatkoa vaten. Myös takalla digitaalikaealla otettuja suuiesoluutioisia kiintokuvia voidaan siitää patologilie lausuntoa vaten väheän kiieellisissä tapauksissa. TIEDONSIIRTOVERKOT ATM on suuinopeuksinen laajakaistavekko. joka tulee ensisijaisesti käyttöön suuissa saiaalayksiköissä. ATM ahdollistaa suuten öntgenkuvatiedostojen siion, esi. keuhkokuvausten osalta, uutaassa sekunnissa saiaalasta toiselle. Lisäksi ATM ahdollistaa useiden sovellusten saanaikaisen käytön. Niitä voivat olla eaaliaikainen videoneuvottelu, öntgen- ja ikoskooppikuvien siito, potilastiedostojen käyttö jne. DataNet on lähivekkojen yhdistäispalvelu. joka soveltuu hyvin kiintokuvien siitoon, eityisesti siinä tapauksessa, että siino'"olyyi on suui, kuten teleadiologian kohdalla. Se soveltuu saiaalatasolle ja suuille teveysaseille, joiden tiedonsiitotave on suhteellisen suui. ISDN soveltuu eityisen hyvin sellaisilla alueilla,joissa tavitaan eaaliaikaisia telediagnostisia tai hoidollisia videoneuvottelukonsultaatioita. Sellaisia ovat. teledeatologia, telepatologia, telepsykiatia ja tele-endoskopiat. Myös teveydenhuollon etäkoulutuksessa ISDN tajoaa hyvin käyttökelpoisen ja taloudellisen vaihtoehdon. ISDN on käytössä konsultaatiopalvei uja tajoavissa saiaaloissa sekä näitä palveluja käyttävissä saiaaloissa ja teveyskeskuksissa

13 5 TELE TeleMedi Mobiili- eli langattoien vekkojen ekitys on onesta syystä kasvaassa. GSM-atkapuhelinvekko tajoaa yös ajoitetusti kuvansiitoahdollisuuksia. Digitaalisia GSM- ja Mobitex-vekkoja voidaan käyttää ensihoidossa, kotisaiaanhoidossa, lääkäeiden kotikäyntien yhteydessä, jolloin potilastietoja tai uuta kliinistä infoaatiota voidaan hakea teveyskeskuksen tai saiaalan tiedostoista. INTERNET Teleo Finland tajoaa teveydenhuollon ja lääketieteen aattilaisten käyttöön laajoja esusseja. linkkien uodossa. Viieistä tietäystä. lääketieteen eikoisaloista ja tutkiuksista löytyy näin kätevästi ja nopeasti. Deatologi tai patologi voi käyttää eittäin käytännöllisiä ja kattavia kuvatietokantoja. Radiologeille on tajolla suunnattoia ääiä tietoa ypäi aailaa. Telelääketieteenja teveydenhoidon opiskelijoille Telen Intenetesussit antavat avaaattoia ahdollisuuksia opiskelussa. Tiedonvaihdon lisäksi on ahdollista yydä lääketieteellistä osaaista Intenetin kautta aailanlaajuisesti. Eityyppisiä tiedostoja,. öntgenkuvatiedostoja siietään paljon ei aiden välillä, silloin kun se tilanteen ukaan tuntuu jäkevältä ja uita vaihtoehtoja ei oikein ole (kuten Venäjän ja USA:n saiaaloiden välillä). Mitä TeleMedi antaa teveydenhuollon aattilaisille? Toiipaikan diagnosoillti-ja kollsultaatiotapeiden selvityksenjälkeen Tele yhteistyökuppaneide11 kanssa hoitaa sopivienjäjestelä-. liittyä-, yhteys- ja tukiatkaisujen äätälöin11 in ja avustaa sen jälkeen telelääketieteell käyttöönotossa. Lisätietoja: I!u/;'s/I{/J/I J!O!I'e!/lI//lI//(,1"I1

14 IELE 1\) (...J U1 \.D (J\ (...J 1\) TELELAAKETIETEEN LAITTEISTOT (fl ""U D JA ' C TIEDONSIIRTORATKAISUT ;u (fl A Anteo Rahtu Tele Telekehityskeskus o (J\ w ""U \.D

15 TELE N ffi (J'\ TELELÄÄKETIETEEN TEKNISIÄ EDELLYTYKSIÄ 14 W f\) f\) Siiettävään aineistoon ei söiton aikana saa tulla itään lisää. ::u... U1 Söetystä aineistosta ei söiton aikana saa lähteä itään pois. Aineisto on oltava nähtävissä saanlaisena yhteyden oleissa päissä. i5 ffi... C U1 A Käyttöliittyien helppokäyttöisyys. z e5 (J'\ lsl Aineiston avauduttava katselijaue uttävän nopeasti (1 sek). 1-' ls) 1-' A

16 TELE [;J UI I,!) en TELELÄÄKETIETEEN LAITTEISTOT... 0J f\.) f\.) Lökkuvaa kuvaa antavat laitteet: - Laitteisto työaseapohjainen (Windows) tai eillinen. ;0 - Kaikki ne joihin on liitettävissä videokaea tai joista (f) ""U saadaan videosignaali. D - Ultaäänitutkiukset. '- - Gastoskopia (videosignaali). (f) - Patologia (ikoskooppi + videokaea). A - Deatologia (videokaea). - Psykiatia. - Videoneuvottelut, koulutus. z ;0 o en 0J - Konsultaatio (henkilökuva). - Pysäytyskuvaa antavat laitteet - Patologia (ikoskooppi + videokaealstill-kuva kaea) Deatologia (videokaea/still-kuva kaea). - Laitteet PC-pobjaisia. - Edellytys että pysäytyskuva iittää kodsultaatioon. - Apuna ioteaktiivineo,tvöskentely. ""U......

17 TElE U1 I.D (J'I TELELÄÄKETIETEEN LAITTEISTOT 1\) 1-" W W Uudeat digitaaliset laitteet - KuvalevyIaitteet, et, MRI, EKG, EEG... ;:0 - On Iähivekkoliitäntä (Etheet, ATM). (FJ - Helpoin Iiitettävyys tietoliikenneyhteyksön. - Huo. kuvafoaattien yhteensopivuus (Dio). Vanheat digitaaliset laitteet - et, MRI.. joihin ei saa lainkaan tai kohtuu kustannuksin digitaalista liitäntää. - Liitäntä digitoialla tulostettu fili tai onitoisignaali. - Yliäääinen digitointi huonontaa alkupeäisen kuvan laatua. o ""U J) '- C (FJ A z ;:0 (J'I w Laitteet jotka antavat tutkiusaineiston filillä - Peinteiset öntgenlaitteet sekä kaikki filitulostusta hyödyntävät - Kuvan digitointi öntgenfiliskanneilla ja siihen liitetyllä työasealla. ""U 1-" 1\) 1-"

18 TELE /IJ W UI Ul (J) TELELÄÄKETIETEEN TIETOLIIKENNEVAIHTOEHDOT 1-" W /IJ W n - Mobiilidata: ax 9,6 kbit/s. n ;0 - Modeeiyhteydetpuhelinvekon kautta: lf) \J ax 28,8 kbitls D - ISDN: 64 kbitls ja 128 kbitls - DataNet: 64 kbit/s - 4 Mbit/s - DataNet-ATM: 155 Mbit/s Mbitls - (2,4.Gbitls) n y C lf) A Soveltuvuuden ääää: z ;0 o (J) w - Käytettävissä olevat liitänliät ja oleva \J 1-" infastuktuui. W - Siiettävän datan äää. - Tavittava siitonopeus. - Palvelun hinta. 1-" A

19 TELE I\.l 0J ffi \.D 0"\ TUTKIMUSTEN SIffiTOAIKOJA... 0J I\.l 0J Thoax-tutkius 2000x2000 atösilla 15 MB (2 x 7,5 MR). Siiettävät tiedostot kopessoiattoia. - Mobiilidata - Modeeiyhteydet - ISDN - DataNet - DataNet-ATM (9,6 kbitls) (28,8 kbitls) (2 x 64 kbitjs) (2 Mbitls) (155 Mbitls) (10 Mbit/s) 4,5 h 1 h 30 in (J) 18 in. 1 in 30 sek 2sek 30 sek ;u - (J) ""U D ' C A z ;:0 o 0"\ 0J Muita aineistoja: EKG = 3 MB, EEG = et ja MRI = 4-10 MB, MB, 5 kpl kopessoituja stillvideokuvia = 1 MB ""U... J:>.... J:>.

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

5vinkkiä. future communications. nopeammin ja laadullisesti paremmin

5vinkkiä. future communications. nopeammin ja laadullisesti paremmin ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Yhdistetty viestintä Tehosta kommunikaatiota kaikilla tasoilla Toimiva vaihdepalvelu Huolehdi asiakkaastasi vieläkin paremmin

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Terveysalan ammattilehti 2/2013 Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Tarvikelogistiikkaa 26-27 Sairaalan suunnittelua 28-34 ILMOITUS Alueellinen tietovarasto syntymässä Tricons Oy on tuotteistamassa kehittämäänsä

Lisätiedot

Rajaton hoito II Tornionlaakso

Rajaton hoito II Tornionlaakso Rajaton hoito II Tornionlaakso Sisältö YHTEENVETO... 4 JOHDANTO... 6 Viitteet 6 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN OSARAPORTTI... 7 Hankkeen osanottajat ja työprosessi 7 Työprosessin arviointi 7 Ohjausryhmä ja ulkoinen

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

LÄHETE LIIMAA KEIKAN

LÄHETE LIIMAA KEIKAN TOUKOKUU 2014 ECOM ASIAKASLEHTI NRO. 3 Hakala Toiminnan keskiössä on kannattavuus Ilmoitusvelvollisuus Urakoiden raportointi mullistuu heinäkuussa mitä pitää tietää? LÄHETE LIIMAA KEIKAN HUHTIKUU 2014

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ

KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ Nro 1/2010 Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suositus päivitetty s. 5 Neljännesvuosisata lääketieteellisen tele metrian kehitystyötä Pekka Tiihonen s. 10 Kokonaisvaltaista

Lisätiedot

INTERNET-UUTISET. JULKAISIJA: INFO CENTER FINLAND OY, SYKSY 2006 (n:o 3/2006) - JAKELU 62.000 KPL

INTERNET-UUTISET. JULKAISIJA: INFO CENTER FINLAND OY, SYKSY 2006 (n:o 3/2006) - JAKELU 62.000 KPL INTERNET-UUTISET JULKAISIJA: INFO CENTER FINLAND OY, SYKSY 2006 (n:o 3/2006) - JAKELU 62.000 KPL WebInfolla oli 465.621 eri käyttäjää elokuussa WebInfo.fi-hakupalvelun kuukausittainen käyttäjämäärä on

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 12.1.2008 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 2/0 Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4 Eläintaudit jatkuva uhka s. 6 VIRVE rautateille s. 14 4 11 Sisältö VIRVE-uutiset 2/200 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 2. Myynnin viisi elementtiä tehokkuuden tae SalesPeoplella valtakunnallinen verkosto

LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 2. Myynnin viisi elementtiä tehokkuuden tae SalesPeoplella valtakunnallinen verkosto 07 LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 2 SalesPeople Myynnin viisi elementtiä tehokkuuden tae SalesPeoplella valtakunnallinen verkosto Myyntitoiminnan käsikirja tehostaa osaamisen siirtoa 07 PÄÄKIRJOITUS Haaskaammeko

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Älykäs hoivatyön tietojärjestelmä tehostaa Jyväskylän kotihoitoa

Älykäs hoivatyön tietojärjestelmä tehostaa Jyväskylän kotihoitoa AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 2/2013 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 10 Finn-ID ja AIVO löivät hynttyyt yhteen 14

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta.

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. Kuva: istockphoto As i A K As L e H T i P P CT F i N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Pilvipalvelut Suomessa Keveyden ohella kustannussäästöjä Aki Siponen: Tietoturva kehittyy vauhdilla Hyvästit jonoille Puhelinpalvelu

Lisätiedot

Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä. Heli Korte

Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä. Heli Korte Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä Heli Korte Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 2/2001 ISBN 951-33-1194-5 ISSN 1457-1145 Stakes monistamo Helsinki 2001 Lukijalle Tietotekniikan kehittyminen

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi -

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi - SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014 - Tietoa päätöksenteon tueksi - SISÄLLYS 1 Johdanto.. 3 2 Julkishallinnon sähköiset palvelut esimerkkejä mahdollisuuksista 7 3 Kustannus-hyötyjen

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2013 Telilän Sähkötyö: Aikaa perheelle ja kehittämiselle Saarijärven Ilmastointi kyllästyi mappisirkukseen ULKOISTA ITSESI - VAIKKA LOMALLE LVI-Laskenta Oy hoitaa

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Uusi Sprinter. Uuden palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet Sairaankuljetuksen siirtotekniikka palkittu

Moneen lähtöön. Uusi Sprinter. Uuden palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet Sairaankuljetuksen siirtotekniikka palkittu 1.2008 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti Uuden palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet Sairaankuljetuksen siirtotekniikka palkittu Moneen lähtöön. Uusi Sprinter. Vakiovarustukseen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot