JA TERVEYSTO~N KEEUTYSVÄLINEENÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JA TERVEYSTO~N KEEUTYSVÄLINEENÅ"

Transkriptio

1 23/05/96 13:17 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P002/014 TElE Matti Oksanen KehityspWUlikkö,Teleo Finland Oy TELEKOMMUNIKAATIO KUNTIEN SOSIAALI JA TERVEYSTON KEEUTYSVÄLINEENÅ SOCIAL, HEALTH CARE AHD SECURITY SERVICES Infonnat/on. databas8s Teleediin / 5uppot sevies SUlVelllane Teleonltolng Infoallon sevles Medial teatent

2 13: 17 TELE YRITYSPRLVELUT JYVÄSKYLÄ NR PI2l12l3/12114 " TELE Matti Oksanen KehityspMlIikkö, Teleo Finland Oy "TIETOLIIKENNEPALVELUJA SOSIAALITOIMEEN" - Stakesin ja Telen ybteispojkti 90 Juvun alkupuolella OTIEITA RAPORTEISTA: "Sosiaality6 tietoyhteiskunnan ittoihin" "Telepalvlujen käytön kannattavuus sosiaalitoiessa" "TiedonvälItyskyky hyvien palvelujen avain"

3 23/05/96 13: 17 TELE YRITYSPRLIJELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P004/014 SOSIAALITVÖ TIETOYHTEISKUNNAN MITTO IHIN Yllättävän suui osa sosiaalipajvelujenjäjes täisestä liittyy tietäniseen. tiedonvälitykseen ja viestintään. Sosiaalitoien henkilökunta toiii tiedon käyttäjinä, tuottajina ja levittäjinä. Kokei lussa tään oolin toteuttaiseen on annettu uusia työkaluja. NMT:n, teksdhaun. telefaxienja sähk postin käyttö on vaatinut opettelua. utta nyt näyttää siltä, että tiedon ottainen sosiaalipalvelujen jäjestäisen peustaksi voi uuttaa sosiaa liloien toiintatapoja ajustikin.. Toiinnan te.llokkuuden luil'iuääkin toii ,-... van käsky & kontolli eneuelytavan sijasta oganisaation tiedonvälityskyky. Kun työyhteisön jokaisellajäsenelläon käyttetlivissä tavitseansa tieto sekä ahdollisuus välittää sitä edelleen ja vaikuttaa tiedon jalostuiseen, jokaisesta oganisaation jäsenestä tulee täysivaltainen oan tehtä vänsl hoitaja, jolleon täkeäpää pystyä tehollaseen tiedonvälitykseen kuin hakea työnjohdollisia toiintaohjetta. Rakenteita täkeäpi on posessi, joka sosiaaupalveluja tuottaa. (AK) Vekostoilaisiin po.sesseihin...iik.... Pintia5U ohjeet ja tidol kulkivat hiaakissti yl111l1tl lllspllln. Kun asiakkaat tavitsivat sosiaalitoien palvluja 'Ii tietoa kunnan asioist., olli"at he yhtynlauoaan J;OIlall1itoila,oon tai ylensll kunnanviutool... A- kk.., Telpalvhuahdollistiv&1helpotyhteydenotoi ei S8klOl'ei den vlllljljasiakn. Alkoi synty.)'hteiayövltollojakotjpalvelu. ja tayydenholtohnkilöiden vluillo. Saoin pllivllkodit aikoivat suunnitella yhdssllloiintujlsa. Tlpalvelujn kllytön yötä yös tiedon k.\ih1l1 lö)'lyi uusia kanavia: aslakkaal voivat ketoa huolistaan JII toivisut&n palveluallihipllnll olevalle henkilölle. ToiinLa vkottuu edelleen. Asiakkaal. työntekljlll ja loi lsto uodostavat vkoslon. "'1 -

4 13: 18 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P005/014 Telepalvelujen käytön kannattavuus sosiaalitoiessa Pojektissa on alustavasti 1atoitllu, inkä sosiaalitoien osa- alueiden työtehtäviä voidaan telloslaa te IpaJveluiJJa ja ltl t1ulvlll niiden avulla voidaan tehdä uudella \avalla. Toiintoja tehostaalla luodaan tilaa suueajje työaaälje ja sosiaalipalvelujen laadujllsjle kehlttalslle. HankasaleJla ja K.uovdelJä t Ipalveluja kokel11aan kotlpalvelu ja osittain hallinnojlisissa tehllvlssäjii Ulvilassa päivähoidon jäjestlisen apuna. Kiihtelysvaaan kohtaaispaikj:avekostokokeijun sisalill yös kotipalvelu hyödyntää työssään telepalveluja. T"-.s.Il avioidaan telepalvelujen taloudellisia vaikutukllia kotipalvelun, lasten päivähoidon ja jonkin vean hallinnon ja sosiaalityön alueella. Lisää alkaa uusilla vlestfntätavollla Työajan uuttuinen avioitiin velaaalja nykyistä toiinlaa toiintaan ennen pojektia. Kiinnitetliin palvelutaso eli avioitiin. iten saal tohtävllt, jolta tehtiin ennen pojektia voidaan nyt suoittaa tehokkaain. kun käytettävissä on telepalvluja. Näin solvituiin kuinka paljon on sälistynyt aikaa uusien viestintätapojen ansiosta aikaisepaan kllytllnlöön veattuna. Kuissa koitettiin kuntakohtaisestl tehtäväalueet ja tlepajvlujn vaikutukset niihin. Pojektissa ukana olevat työntekijlil suoiltivat avioinnin. Tehtävien sisällöt ja suoituslapa poikkeavat kokeilulunnissa jonkin vean toisistalljl, utla kokeilussa ukana olevien avioiden ukaan toiinnan tehostuista on tapahtunut sa8ntyypplsl tiedottaiseen, ylullllyohön, tldonhallklntalin ja -välitykseen liittyvissä tehtllvis.-.ä. Työntekijöiden käsitykset ajanslllistöistä oval!öuuuusluokaltaan yjitnevliisul, joten avioita voidaan pitllll oikean suuntaisina. J\jaDkäytön uutoksen avioiinen ]. Avioidaan, itkä osa-alut oien työtehtävien jlbjes1äi8c&sll ja niiden suoittaisessa ovat sellaisia, joila voidaan tehostaa kokeiltavana olevien teleplilvelujn avulla. Ajankäytön uutos avioidaan eikseen kujjakln osa-alueella. 2. Avioidaan iten työaika jakautui onnen pojektia. tehlävien kesken keskiäääisen työpäivän aikana. 3. Avioidaan iten. tebl.llvlln kulunut aika on uuttunut, kun k1iytltjivissl on telpalveluja. Ajankäytössl tapllhtunut kokonalsuu'o saadaan painottaallll henkilöeno-osuuksllla ei toiinnoissa tapahluneet ajankaytön uutokset. Ajankäytön uutoslen avulla avioidaan pojektin vaikutukset henkilökujuihin. Alustavia avioita työajan käytön uutoksista KolipaJvelutehtävien osalta avioil peustuvat Hankasalen. Kuoeveden kokeuksiin ja plivllfioldon osalta Uivilan kokeiluun. Myös Kiihtelysvaaan kotipalvelussa saadut tuloksetovat saansuuuisia kuin Hankasalen ja Kuoeveden kokeiluissa. Thtlväaluelden slslltöjen kuvauksia on takoitus vieii takentaa, saoin nllssll tapahtuneita ajankäytön uutoksia. Tlepalvelujn vaikutus pyittiin eottaaan ahdojjisian takkaan toiintatavassa tapahtuneiden uiden uulok...ien vaikutuksis\a. Kotlpalvlukokllul Kotipalvelukokeilun piiissu on KuoovooJJä kahdkslln kolipalvlutyöntekijllä ja johtavan kodinhoilajan tehtävät hoidetaan puollpäivnissti. Kuoevdellä on ukana yös 5051 aajijohtlija, vanhainkoti. tollstohonkilökuntll, jossain ääin teveydennoitoskloin työntekijöitä ja sosia8 lilautakunnan puheenjohtaja, yhloon &II noin 15 henkijöll. Hankasalella kotipalvelukokeiluun osallistuu paikyentä kolipalvelutyöntekijl!ä. johtava kodinhoitaja, sosiaalijohtaja sl.lljossain ällin vanhainkodin. tevoydonholtosektoin ja toiiston työnlekijöitä. HankasalelJakotipalvelu hoideltiin jo pojektin alka.'& Itseohjauluvien työyhien avulla yhtelstyössli tevydenhoitosktoin kanssa. Kuovedellä kotlpalvelutehulvlen 8uoltustavassa tapahtui pojeklin aikana uitakin uutoksia kuin lelepalvelujell kokeilu. Siellä siiytliin toiillan itseohjauluvissa työyhissä ja tehostettiin teveydnhoito- jll kotipalvjusklolden välistä yhteistyötä. KiihtelysvaaASSa johtavalla kodinhoitajalja on keskeinen osa kotipa)vlutyön koodinoijana ja yhteistyö tveydenhohosktoln kanssa sujuu peinteisen allin ukaan. Tidonkull-ua tehostaalla pyltmn paantaaan kotipalvelutehtävin suoiltalsta ja luoaan ahdollisuuksia kodpalvejun yhtistyölahojen väliselle yhteistyölle. Kotipalvelulla on kllytössä sähköposti, TeJsaon telebox-palvlu, jorsa jokaisella kunnalla Ol) pojektin sisäinen iloitustaulu ja jokaisella pojektiin osajiistuvalla oa henkllök0htainen siiliköposti laatiklo.lokais)]a kotipalvelutyöntkljlljlä on tkstihllkujajoiljakinkolipajvelutyöntekijäyhillll yös atkapuhelin. J1anlal;lllelJa käytetllän lelefaxia osto;listojn vluluälsll kauppiaille. Alla oleviin IIstellln on KoolIu niitä thtl\vlllllulta,jolssa on tapahlunut toiinnan lehostuista tjpal -2

5 13: 19 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P006/014 vejujen kllytön johdosta. Kotipalvelun työnjohtotehtävät Vaikka johtavat kodinbollajat työskentelevlt hiean ei lavalla ei kunnissa, on toiintaa voitli tehostaa tjpalveluiua saantyyppisissi OSA Ihtlvissll. Klshykst ajansllsuusli ovat ei kunnissa S\luousluoJaltaan yhtenevaisii.. Job"v., kodt AnIoilll lp ta. I\JUUf 1611I 1)öe:te-tely1bUlylt -15.,JS Ybteydellplto, tjodoualllcll...veit ynu. leh'lvll.joi_ kllitelllja puosta ly6hilaja _ njlllmltll Wnyvllaliolta YhIClCIld ktakhnu. - B Kotipalvelun työtehtävät Kotipa1vo)utyöntekfjöfden saavutollavuutta Ulkkuvassa työssä on voitu paanlaa ja tlstl syystll. tuhia atkoja vähenlluijlltyönjiljstjyl tehostaa. LHllkulnell, t_.1 _tllal )'Ml. -% Yhleydenplto, 11aItoIt1lln11lft palaveit ya..joj- kllflellu. piioihl'j6"ja "'" 11U1IlPl Wttyvtil aiol YhlClCIl&lllulskllllt - S- -JO KallpassakllyntUn kuluvan ajan uutos on SlVioitu Hankasalen kokeilun pohjalta. Bnnen pojek1ia seitseän kotlpalvelutyöntklju teki asiakkaiden ostoksot kaksi ketaa viikossa. Niihin kului aikaa yhteensä 20 tunlia.nyt he faxaavatostoslllat kakl)i ketaa vlikossa kauppiaalle ja kauppias loiittalllavaat asiakkaille. Siihen kuluu aikaa yhtnsä kolessa IYöpJsteos.sJi 30 injleda eli yhleensl3 tuntia. Niin kaupassaklynteihin kuluva aika on vlhentynyt 8S %, Soslsslltyön työtehtävät Kiihtelysvaaan kaksi soslaajlty6ntekiju klyttll työssun sllhköpostia. Heidln yhteistyönslon tebostuu tldottalsn. tjdonhanklntaan ja -vljityksen JUuyvlssl tehulvlssa. He avioivat. enl vaikutlls kokonalstyöajkaan on noin - 3 %. SoSlS8JUohtaj8D työtehtävät Vaikka sosiaalijohtajln työtebtävien s!djlöt ja suoituslap. poikkeavat ei kunnlq.u jonkin vean toisistaan, on tehosluls tapahtunut tiedotlalsen" yhteistyöhön. t1on-. hankintaan ja -vilityben Jiiuyvlssä tehtavlssä. HankasaJnja Kuoeveden sosiaalijohtajat avioivat, etta. tehljlvien hoidon leh08tuisesla johtuva valkulus kokonalstyö8ikaan on noin -15 %. Hankasalen sosiaalijohtajaon voinutoan loildcnsr ohessa hoitaa sosiaalityönlekijln lehtävili niin, ellä siellä on toistaiseksi tultu loleen tllyltälulä sijaisuutta. Päivähoidon kokeilu Ulvilassa 'Ulvilan pillvaholdonkokeijussa on ukana sosiaalisihtj, päiväkotien lohtajat, ehepllivllholdonohjaajat, uutaa pbepluvlhojlaja ja sosiaalijohtaja, yhtnsa noin IS henkllöa. TeJpalvluista on käytössj! &111 köposti, Tlsaon tjebox-pajvelu, jossa on pojektin sisllinn iloituslau]u ja jojalsejja pojektiin osallistuvajla oa henkijökohlainen slihköpostllaatlkko. PlLivllkodeissajaphepiivllhoitotoiistOSSA on puhejlnvastaaja, tjefax ja langaton puhelin. Lisäksi sosiaajisihteillä ja phepäivllhoidonohjaajilja on telstlhalu. Myös sosiaalisihteein käytössä on Ilaa". NljlillA pehepäivähoitajajia on slihköposlilaalikko ja yhteisen ijoitustaulun kli)'llöoiklls. TJepaJveluja käytetään tehoslj! aan ei palvllhoilouotojen välistä yhteistyötä pkantaalla tiedonlulleua niiden vlijiljli. -3 Sosfaallsfbteeln työtehtävät PllvAholdon slsljji vjstlnll ja vuoovailu1u!oli Ulvilassa hyvin 80 slaajisihteeikeskeista. Telekokeilun kuluessa viestinti on vkottunut ja onet asiat hoidetaan ilan välikllsll. Tää on sjastllnyt sosiaajisihtein aikaa. SoslaaUslbteeti Avioitu uuto,.nkäytöuli,. TIedottainen - 10 KeblltälJtyo - JO Tolbltotyö - S Tyn JiJestdyt - 10 YhteeDIdi kesklilin - U Päivähoidon työtehtävät Ulvilan paivllkodinjohlajlsta neljlull enee työajasla 35 %työnjohtotyöhön ja 6S % suoiuavaan Iyöhön. Yksi plivlkodlnjohtaja tekee puoliksi työnjohtotyötl ja suolllavaa työtll.plijvllkodlnjohtajat avioivat ajan1:llyttönsä uuttuneen kokeilun aikana 8Cuaavasti: PllvikodJn Joh. lyötehtlvit avioitu uutos ankiytöss. % nedottalnen KelJlllllstyö - 10 Tollitotyö - 10 TYöIdy -10 AJI.kalpalnl Yhteensä keskjluitin - 11 PehepälväbpldoD oi\j8ajad ty6tehtjivöt NeJjällä pehepäivluloitajaua on käytössään sähköposu. Jos kaikilla phpälvähohajllja olisi sähköposti, voisi töjden jlljesllyn ja yhteydnpidon

6 13:20 TELE YRITYSPALtJELUT JYVÄSKYLÄ NR0630 P007/014 jajjesw kokonaan uudella tavalla, f säistöjl henkljökustannllksissa" Paantunut tiedoilkulku päivlhoito uusien telepalvelujen kayltök\ls1aj'ltoiiston, soslaajisihtein ja piivi nukslln, telelautjden piiiloakustankotien kesken on nopeuttanut ph:: nuksiin ja tllaitteldn klyttöönoton päivähoidonohjaajien avion ukaan koulutllskuslamuksiin. Takastelu on tbulvjen hoitoa alla ojevan a.llan jaksottlu kolel)c vuodjl. ukaisesti: Jolta toiinta olisi tajoudejlisesti.., kannattavaa, tuusihenkuökuslannus!cnllälistöilllkattaa tjpajvlujn kly PeheplUvlholdon löstl aiheutuvat kustannukset. ohjaajan tehtivl6t Oheisessa" taulukossa on esitett)' slklnoaiscsti kllnnattavuuden Anloltu nluutoll atvlolntltapakotjpalvlukokeiluissa ajankayt6ssi "D saatujen kokeusten pohjalta. Tiedottainen - 20 EslekkiJaskelllssa on 14 koli "Tolls'o'y6-10 palvelun t)'öntkijäa ja kuusi ei yh Ty6njMtjesteJy - 10 tislyölahojen lyöntekiju. AsIakaspalvelu - 10 KotlpalvJull. ja yhtlstyötabojen Yhteensä kesldliäin - 12 työniekijöiijl on käytössään sahköpöstl. Jokaisella kotipalvelutyöntjdjluja on tejsilhaku jl'ljoiljakin kotipal ' velutyöntekljlyhlll1i yös atkapuhelin." Telpalvell\jen käytön Kotipalve]utybntekijöä on työtaloudellisesta plstlssaan kaytettllvlssjl videotex kannattavuudesta pilll ja lujoslln ja kotona vaatiaton videotx-pute. Toiistossa sahkö TaJoudelJista kamattavuuttaavi postlvlsllntl hoidetaan ikotietooidaan tassll vetaaajja työajan koneen ja odeein avulla. "sllllstylsen" johdosta saatavia ffilepalvelujen KÄYöN KANNA1TAVUUS KOTIPALVELUSSA J.vuosJ 1. vuoii 3. vuosi nlk k k Laskennallinen sust henkijökululllllll LIsäys tlpalvelujen käyuökujulss Edellä esitettyjen "ajansllastöjn" avulla on avioitu "säästöt" esiekin kokeilussa ukana olevien kotipalvejutyöntekjjöidenja osan yhteistyötahojen työntekijöiden henkilökujuissao Sälistöaviona on kaikkien kohdalla kaylelly 8 %. SlästlSjen benkljökululssa 011 oletettu olevan jokaisena" aviovuonna yhtji. suuet. TlpaNlujn kliyttökujut on avioitu kokeilujen PCll1stJJa. TeJpalvelujen kllyltökujujen on oletettu olevan jokaisena aviovuonna yhtä suuet. TeJeJailteiden hankintaenot on Avioitu kuntien kokiluissa kilytössl olevien laitleiden pohjalta. Ne on jak SOlettu kolelle vuodeue ja plul.offial Je on laskellu 18 % vuotuinen koko. Kussakin kunnassa jajjstottlln kaksipäiväinen tulevaisullsvestas. jossa idoitiin tolinlaa])j ja aselttiin tavoint 10llnnalJe. Us.IIksI pojektiin osallistujat ovat saaneet pai. plllvllä laitekoulutusla. Telepalvelujen käytön opetteluun on 8JVioltu enneen yhteensä viisi työpäivili. Myös ke1aluontelset käytlöönollokustannukst onjaksotetlu kolelle vuodjje ja nlljje" on laskettu 18 % vuotuinen koko. Telepalvelujen avioidut vuotuiset kllyuökujut vastaavat noin puolen henkilötyövuoden kustannuksia. laskennallinen säästö vastaa unsasta hnkijötyövuotta. T::lepalveJujenkäyUötulye.lavalla avioltun. taloudellisesti kannattavab.l pain vuoden kuluessa. TaviUavat laiueet ja käyttöönoton opettelu tuleva' tuolloin lunasttuiksi. "Tuula I..uokola TeJelalttelden piäohjakujut Jaksotus kolue vuodelle Vuotuinen koko 18 % Koulutus ja kiyttööno(lokulut Jaksotu. kolelle vuodelle Zl Vuotuinen koko J8 % Laskennallinen tulos ).200 Laskennallinen tulosketyi -) t,

7 13:21 TELE YRITYSPALVELUT JYVÄSKYLÄ NR0530 P008/014 Tiedonvälityskyky hyvien palvelujen avain Sosiaalitoien henkll6kunt8 va IlttAIty6s1An tl8toa ei takoituksiin. Asioista tiedotetaan, tietoa valltetlan asioiden hoitoa vaten Ja tietoa liikkuu yös Jtsellal sutskoltuks8sss. Toiintaa voi y6s takastella palvelun Ja asiakkaan nakokulasta. Saalle tavoin palvelun osana valltetlln tietoa asioiden hoitoa vaten, tiedotetaan Ja klytetlan Itsellalsua Ja vuoovaikutusta. Kokeilukunlien kokeuslen ukaan lieloliiknnepalvelujen kliyllö helpottaa ja nc>i'cuu.lul lyötjl.tldolus sen sijann palvelee työnlekljän näkökulasla lyöyhteisön loiivuutt.ajasn avulla vult.eulän pluulekkllisyyksiä paj 'lelujen väliluija tiedot saadaan vaivattoain leviäään )'hlelslyotahoille. Työyhteisön kiint.eyden kannalta ahdolusuull JelOa pllviallisslijln kokeuksia ja tllnnella lyöslu on LäJel!l.SosiaaHpalveluisUl ainakin kolipalvelu ja pehepäivähoito oval palvluuoloja,joissalyöntekijlil helposti kokevat olevansa yksin. Tään asian kokeneita on sosiaaliloiessa paljon sl. pienten kuntien sosiaali työntekljllt. Tälle yhälle lieloliikennpalvelujen tajoaa yhteys oaan työyhleisöön on eityisen lvetullut. Bitysesti sosiaalipalvelujen laatuvaatiukset ovat nouscci viie aikoina esille. Palveluja olisi PY8lYlUMi tuottaaan t.ehokkoasti kaikille UIN\( svilje, uua saanaikaisesti palvelujen toivotaan istuvan nlislä paein asiakkaan yksilölliseen elälln liian teesoon. Kaikille ei voi anlaa saanlaista kotipalvelun tai pllivähoiloa vaan palvelun Oluava huoioon yksilölli set tapeet ja toivoukset Oganlsaation akenteista lähtevä assapalvelujen tuotaltolapa on v!1istyllssllja tilalle tulee yksllöjliselil ja asiakkaan oajle UlhdolJe heleäl palyelun jäjesulisallil. Yksll6111seät palvelut KokeIlukuntien henkilöslönavioisla on.johdeu8vissa pällt.elä. ellä kokeilussa selvästi noputuneen tiedonsiion hyödytsutyvätaslakkaan hyödyksi, Asioiden hoidon nopeutuinen tehostaa palveluii, paepi liedotus antaa ahdollisuuden asiakkaan ohjaukseen ja neuvontaan sosiaalipajvelujnsuhteen.tiedonsiinon itseilaisuilinen ja vuoovbikuluksl1inen osa auttaa juui palvelun sovitlaisessa Jullekl n ahdollisian Istuvaksi. TIetolIIkenneteknIIkan koetut hy6dyt Yhleenvlo kokeilukuntien lyötekijöiden kokeujsisul slltll, iten tielolilkennpalvluja on lliyteuy ja illaisia nllli kokeukset työnltkijll nlikölulastll oval, on UlsBä esiteuy tnujukkouoloisena; Palvelujen tehokkuus ekltsoo yös taloudejlisuulla. Kokeilun seu anlaa on takoitus jatkossa suunnata juui kustannuskysyyjsiin ja painottaa aslawn!lkökulaa. Kokeilun l:aanlöpuolesta eli hai toista voi sanoa, tlji uuden tekniikan käytön vaatia ajallinen uhaus on kokeijukunnl ssa ielleuyenenltnkin invstoinnik8i, jonka kannattavuus alkaa näkylldellä esiaejlyissll hyödyissli. Esiekiksi työhön kuluvan Dn säästyinen tulee sitä selveäksi illl luontevain uusia lyövälineilll opilabn hyodynluään. (AK) Taulukko:Titoliikennepalvelujn sovllutusalueetja koetut hyödyt sosiaa JlpalvlllJenjöjslJlisessä MERKI'NS TYÖNTeKUÅN KANNALTA MERKITYS ASIAKKAAN KANNALTA HALLINNON ROOU TIEDON SIIRROSSA (henkilö!ua IOleuuaa) TIEDONSURRONTARKOJS ASIOIDEN TIIIDOnJS HOITO lyön nopeutwninen. palvelun tehokkuus tiedon kh)'ttjijll lyöy)liolsön toiivuus h)polluinen liudenlaisot ohjaus. jllnouvonl.ll )llllvolulahdollisill liedon luollli ja levi1ljijll ITSEILMAISU. VUOROVAIKU11JS l)'ö)'hlia6n kllnlcl)'s palvelun isluvuus (eil.soslaallsol l.iipel) tiedon levilllljl1 ja "vuoovail.ullaja" -f:

8

9 TELE TeleMedi Telelääketieteellisiä atkaisuja teveydenhuoltosektoille "Siiä infolnaatiota, älä potilasta" Telelääketieteellä takoitetaan lääketieteellisen asiantuntija-avun siitäistä ja käyttäistä tiedonsiitovekkojen avulla etäisyyksistä iippuatta siellä, issä potilas kulloinkin on. Sen tuoat edut ovat oninaiset. Teveydenhuoltopalvelujen yleinen taso ja saatavuus paanevat ekittävästi ja tasa-avo syjäseutujenja suuten asutuskeskusten välillä lisääntyy. Välittöiin hyötyihin kuuluu potilaskuljetusten väheneinen ja potilassiitojen eliinoiinen nykyaikaisten televiestintäatkaisujen tehokkaalla käytöllä,jolloin peusteveydenhuollon ooli koostuu ja eikoissaiaanhoidon esusseja voidaan hyödyntää optiaalisesti. Diagnoosien nopeuttainen ja hoidon tehostainen tuo säästöjä onelle osapuolelle seli paantaa potilastuvallislllltta ja hoitoa. Telelääketiede tuo yös yksityiselle sektoille uusia ielenkiintoisia liiketoiintoja ilan aantieteellisiä ajoituksia. Telediagnostiikan sovellusalueiden lisäksi telelääketieteen osa-alueisiin kuuluu avohoito- ja kaukoonitoointi- sekä hallinnolliset sovellukset, (eityisesti jos ne ovat ultiediauotoisia). Lääketieteellisten tietokantojen ja tietoesussien tehokas hyödyntäinen esi. Intenetin kautta on sekin telelääketieteen keskeinen tavoite.

10 TELE TeleMedi TELEDIAGNOSTIIKKA TELEDERMATOLOGIA Kuvainfoaatio on keskeinen telediagnostiikan kannalta. Siksi yksi täkeiistä telelääketieteen kehitystyön painopisteistä liittyy adiologian eityyppisiin kuvantaiseneteliin, patologiaanja histologiaan sekä deatologiaan. Ääni-infoatiota voidaan yös helposti siitää tiedoston uodossa ja näin saada kadiologin lausunto sydäenlyönneistä. TELERADIOLOGIA Teleadiologia on kansainvälisesti ottaen vielä täkein telelääketieteen sovellusalue. Suoen eikoislaatuinen tilanne, jossa elkein kaikissa teveyskeskuksissa on öntgenlaitteet uttei öntgenlääkäiä, koostaa teleadiologian täkeyttä. Teveyskeskuksen öntgenhoitaja voi näin hoitaa kuvaukset, digitoida filit skanneilla ja siitää ne sopivalle palveluntajoajalle, oli se sitten yliopistollinen keskussaiaala tai yksityinen saiaala. Hoitajatjayleislääkäit voivat yös suoittaa ultaäänitutkiuksia adiologin kauko-ohjauksella. Teleadiologia tajoaa yös einoaisia ahdollisuuksia ei saiaaloiden välillä. tietokonetoogafia- ja agneettikuvausten kohdalla, eityisesti neuofysiologian alueella. Deatologeja on hyvin vähän ja he ovat keskittyneet suuiin asutuskeskuksiin. Heidän asiantunteuksensa hyödyntäiselle on nyt einoaiset edellytykset. Videoneuvottelu yhdistettynä takkaan eikoiskaeaan ja pysäytyskuvaahdollisuus ovat osoittautuneet oivalliseksi atkaisuksi deatologisia konsultaatioita tavi tseville teveyskeskuslääkäeihe. Suuiesoluutioiset deatojogiset kiintokuvat uodostavat toisen vateenotettavan \'aihtoehdon,joskin tiedostokoko on hyvin suui (useita egatavuja) ja siten edellyttää tavallista nopeapia yhteyksiä. TELEKONSULTAATIOT Kuvayhteys ja potilaan näkeinen konsultaatiotilanteessa säästää potilaalta aikaaja vaivaa. kun tuha atkustelu jää pois. Visuaalinen puoli on uutenkin täkeä kahden lääkäin \'älisessä konsultaatiossa, jolloin on n1a hdo 11 ita suoittaa saalla videoneuvottelulai1['isll)ll:l eilaisia kauko-ohjattuja toienpileil:ij:11ulkiuksia. Tää ahdollistaa yös uun infoaation vaihtoa tekstinä tai uussa I11Uol!n-.. "a,

11 IELE TeleMedi TYÖNOHJAUS JA KOULUTUS Videoneuvottelulla voidaan jäjesää onipistekouluustilaisuuksiaja näin vastaa syjäkuntien teveyskeskuslääkäeiden kouluustapeisiin. Lääninkouluusseinaaeja \'oidaan pitää siten. että lääkäeiden tehollinen työaika ei hukkaannu atkoihin. Esi. Pohjois-Lapin lääkäin osallistuinen puolen päivän koulutustilaisuuteen Rovanieelle takoittaa jopa kolen vuookauden pituista atkaa. Intene-pohjaisia koulutusvaihtoehtoja tutkitaan ja otetaan käyttöön lähitulevaisuudessa. LABORATORIOTIETOJEN SIIRTO Potilaiden laboatoiokokeiden ulokse ova paljon helpoin saatavissa ja siieuävissä silloin, kun ne ovat sähköisessä uodossa. Siksi on kehitelty useita jäjesteliä. joita voidaan käyttää ei tiedonsiitovekoissa sien, että tulokset voidaan siitää käteväsi eveydenhuollon täkeiden toiipisteiden \'älilläja näin nopeuttaa hoitopäätöksiä. TELEKARDIOLOGIA EKG:ja voidaan siitää kadiologille tai ensiapuaseille eityyppisiä vekkoyhteyksiä käyttäen,. GSM-vekon avulla. Myös sydänäänet siityvät ei vekkoja pikin kadiologin avioitavaksi. TELEPSYKIATRIA Reaaliaikaiset videoneuvottelukonsultaatiot teveyskeskuslääkäeiden ja psykiatian aattilaisten välillä tehostavat viieksi ainittujentyötä ja käytettävissä olevia esusseja. Kotiaan pojektin tulokset ovat tähän asti olleet eittäin yönteisiä. Myös aailalla saadu kokeukset hoitotyöstä.lastenpsykiaiassa ovat vahvistaneet telepsykiatian käyuökelpoisuutta teveydenhuollossa. TELE-ENDOSKOPIAT Esi. gastoskopioita ja kovatähystyksiä on suoitettu paikallisesti ja diagnoosi tehy satojen kiloetien päässä. Videoneuvottelujäjestelä lisäosineen soveltuu hyvin eiyyppisiin endoskopioihinja paantaa käytännön työssäja spesialistien ohjauksessa paikallisen lääkäin taitoja ja asiantunteusta. TELENEUROFYSIOLOGIA EEG:n eaaliaikainen siito tietoliikennevekoissa on tähän saakka ollut ongela johtuen hyvin suuesta dataääästä. Tähän uude suuinopeuksiset ATM-vekot tajoavat akaisun ja näin paantavat suuten saiaalayksiköiden neuofysiologisten esussien hyödyn3isä valtakunnallisella tasolla. Myös CT- ja MR1 aivokuvat siityvät tiedosoina hekessj kahden saiaalan välillä.

12 TELE TeleMedi TELEPATOLOGIA Telepatologia on takoitettu lähinnä saiaalatasolle.telepatologisia sovelluksia on käytössä ei puolilla Suoea. Käynnissä ole\'an leikkauksen aikana on ahdollista ottaa jääleikenäyte ja siitää se videoneuvotteluyhteydellä esiekiksi keskussaiaalan patologilie, joka voi saada pysäytyskuvia liikku\'asta iko- skooppikuvasta ja antaa na diagnoosin ja ohjeita leikkauksen jatkoa vaten. Myös takalla digitaalikaealla otettuja suuiesoluutioisia kiintokuvia voidaan siitää patologilie lausuntoa vaten väheän kiieellisissä tapauksissa. TIEDONSIIRTOVERKOT ATM on suuinopeuksinen laajakaistavekko. joka tulee ensisijaisesti käyttöön suuissa saiaalayksiköissä. ATM ahdollistaa suuten öntgenkuvatiedostojen siion, esi. keuhkokuvausten osalta, uutaassa sekunnissa saiaalasta toiselle. Lisäksi ATM ahdollistaa useiden sovellusten saanaikaisen käytön. Niitä voivat olla eaaliaikainen videoneuvottelu, öntgen- ja ikoskooppikuvien siito, potilastiedostojen käyttö jne. DataNet on lähivekkojen yhdistäispalvelu. joka soveltuu hyvin kiintokuvien siitoon, eityisesti siinä tapauksessa, että siino'"olyyi on suui, kuten teleadiologian kohdalla. Se soveltuu saiaalatasolle ja suuille teveysaseille, joiden tiedonsiitotave on suhteellisen suui. ISDN soveltuu eityisen hyvin sellaisilla alueilla,joissa tavitaan eaaliaikaisia telediagnostisia tai hoidollisia videoneuvottelukonsultaatioita. Sellaisia ovat. teledeatologia, telepatologia, telepsykiatia ja tele-endoskopiat. Myös teveydenhuollon etäkoulutuksessa ISDN tajoaa hyvin käyttökelpoisen ja taloudellisen vaihtoehdon. ISDN on käytössä konsultaatiopalvei uja tajoavissa saiaaloissa sekä näitä palveluja käyttävissä saiaaloissa ja teveyskeskuksissa

13 5 TELE TeleMedi Mobiili- eli langattoien vekkojen ekitys on onesta syystä kasvaassa. GSM-atkapuhelinvekko tajoaa yös ajoitetusti kuvansiitoahdollisuuksia. Digitaalisia GSM- ja Mobitex-vekkoja voidaan käyttää ensihoidossa, kotisaiaanhoidossa, lääkäeiden kotikäyntien yhteydessä, jolloin potilastietoja tai uuta kliinistä infoaatiota voidaan hakea teveyskeskuksen tai saiaalan tiedostoista. INTERNET Teleo Finland tajoaa teveydenhuollon ja lääketieteen aattilaisten käyttöön laajoja esusseja. linkkien uodossa. Viieistä tietäystä. lääketieteen eikoisaloista ja tutkiuksista löytyy näin kätevästi ja nopeasti. Deatologi tai patologi voi käyttää eittäin käytännöllisiä ja kattavia kuvatietokantoja. Radiologeille on tajolla suunnattoia ääiä tietoa ypäi aailaa. Telelääketieteenja teveydenhoidon opiskelijoille Telen Intenetesussit antavat avaaattoia ahdollisuuksia opiskelussa. Tiedonvaihdon lisäksi on ahdollista yydä lääketieteellistä osaaista Intenetin kautta aailanlaajuisesti. Eityyppisiä tiedostoja,. öntgenkuvatiedostoja siietään paljon ei aiden välillä, silloin kun se tilanteen ukaan tuntuu jäkevältä ja uita vaihtoehtoja ei oikein ole (kuten Venäjän ja USA:n saiaaloiden välillä). Mitä TeleMedi antaa teveydenhuollon aattilaisille? Toiipaikan diagnosoillti-ja kollsultaatiotapeiden selvityksenjälkeen Tele yhteistyökuppaneide11 kanssa hoitaa sopivienjäjestelä-. liittyä-, yhteys- ja tukiatkaisujen äätälöin11 in ja avustaa sen jälkeen telelääketieteell käyttöönotossa. Lisätietoja: I!u/;'s/I{/J/I J!O!I'e!/lI//lI//(,1"I1

14 IELE 1\) (...J U1 \.D (J\ (...J 1\) TELELAAKETIETEEN LAITTEISTOT (fl ""U D JA ' C TIEDONSIIRTORATKAISUT ;u (fl A Anteo Rahtu Tele Telekehityskeskus o (J\ w ""U \.D

15 TELE N ffi (J'\ TELELÄÄKETIETEEN TEKNISIÄ EDELLYTYKSIÄ 14 W f\) f\) Siiettävään aineistoon ei söiton aikana saa tulla itään lisää. ::u... U1 Söetystä aineistosta ei söiton aikana saa lähteä itään pois. Aineisto on oltava nähtävissä saanlaisena yhteyden oleissa päissä. i5 ffi... C U1 A Käyttöliittyien helppokäyttöisyys. z e5 (J'\ lsl Aineiston avauduttava katselijaue uttävän nopeasti (1 sek). 1-' ls) 1-' A

16 TELE [;J UI I,!) en TELELÄÄKETIETEEN LAITTEISTOT... 0J f\.) f\.) Lökkuvaa kuvaa antavat laitteet: - Laitteisto työaseapohjainen (Windows) tai eillinen. ;0 - Kaikki ne joihin on liitettävissä videokaea tai joista (f) ""U saadaan videosignaali. D - Ultaäänitutkiukset. '- - Gastoskopia (videosignaali). (f) - Patologia (ikoskooppi + videokaea). A - Deatologia (videokaea). - Psykiatia. - Videoneuvottelut, koulutus. z ;0 o en 0J - Konsultaatio (henkilökuva). - Pysäytyskuvaa antavat laitteet - Patologia (ikoskooppi + videokaealstill-kuva kaea) Deatologia (videokaea/still-kuva kaea). - Laitteet PC-pobjaisia. - Edellytys että pysäytyskuva iittää kodsultaatioon. - Apuna ioteaktiivineo,tvöskentely. ""U......

17 TElE U1 I.D (J'I TELELÄÄKETIETEEN LAITTEISTOT 1\) 1-" W W Uudeat digitaaliset laitteet - KuvalevyIaitteet, et, MRI, EKG, EEG... ;:0 - On Iähivekkoliitäntä (Etheet, ATM). (FJ - Helpoin Iiitettävyys tietoliikenneyhteyksön. - Huo. kuvafoaattien yhteensopivuus (Dio). Vanheat digitaaliset laitteet - et, MRI.. joihin ei saa lainkaan tai kohtuu kustannuksin digitaalista liitäntää. - Liitäntä digitoialla tulostettu fili tai onitoisignaali. - Yliäääinen digitointi huonontaa alkupeäisen kuvan laatua. o ""U J) '- C (FJ A z ;:0 (J'I w Laitteet jotka antavat tutkiusaineiston filillä - Peinteiset öntgenlaitteet sekä kaikki filitulostusta hyödyntävät - Kuvan digitointi öntgenfiliskanneilla ja siihen liitetyllä työasealla. ""U 1-" 1\) 1-"

18 TELE /IJ W UI Ul (J) TELELÄÄKETIETEEN TIETOLIIKENNEVAIHTOEHDOT 1-" W /IJ W n - Mobiilidata: ax 9,6 kbit/s. n ;0 - Modeeiyhteydetpuhelinvekon kautta: lf) \J ax 28,8 kbitls D - ISDN: 64 kbitls ja 128 kbitls - DataNet: 64 kbit/s - 4 Mbit/s - DataNet-ATM: 155 Mbit/s Mbitls - (2,4.Gbitls) n y C lf) A Soveltuvuuden ääää: z ;0 o (J) w - Käytettävissä olevat liitänliät ja oleva \J 1-" infastuktuui. W - Siiettävän datan äää. - Tavittava siitonopeus. - Palvelun hinta. 1-" A

19 TELE I\.l 0J ffi \.D 0"\ TUTKIMUSTEN SIffiTOAIKOJA... 0J I\.l 0J Thoax-tutkius 2000x2000 atösilla 15 MB (2 x 7,5 MR). Siiettävät tiedostot kopessoiattoia. - Mobiilidata - Modeeiyhteydet - ISDN - DataNet - DataNet-ATM (9,6 kbitls) (28,8 kbitls) (2 x 64 kbitjs) (2 Mbitls) (155 Mbitls) (10 Mbit/s) 4,5 h 1 h 30 in (J) 18 in. 1 in 30 sek 2sek 30 sek ;u - (J) ""U D ' C A z ;:0 o 0"\ 0J Muita aineistoja: EKG = 3 MB, EEG = et ja MRI = 4-10 MB, MB, 5 kpl kopessoituja stillvideokuvia = 1 MB ""U... J:>.... J:>.

YHDESSÄ ETEENPÄIN

YHDESSÄ ETEENPÄIN YHDESSÄ ETEENPÄIN www.ankytys.fi info@ankytys.fi Tiesitkö? Änkytys on tavallinen puheen otorisen koordinaation häiriö. Lapsista noin 5 % änkyttää vähintään kuuden kuukauden ajan, ja suurialta osalta vaiva

Lisätiedot

Luku 6 Kysyntä. > 0, eli kysyntä kasvaa, niin x 1. < 0, eli kysyntä laskee, niin x 1

Luku 6 Kysyntä. > 0, eli kysyntä kasvaa, niin x 1. < 0, eli kysyntä laskee, niin x 1 40 Luku 6 Kysyntä Edellisessä luvussa näie, että ratkaisealla kuluttajan valintaongelan pitäällä paraetrit (p, p, ) yleisinä, saae eksplisiittisen kysyntäfunktion kuallekin hyödykkeelle. Ilaisie kysyntäfunktiot

Lisätiedot

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 4 / vko 40

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 4 / vko 40 Diskreetin ateatiikan perusteet Laskuharjoitus 4 / vko 40 Tuntitehtävät 31-32 lasketaan alkuviikon harjoituksissa ja tuntitehtävät 35-36 loppuviikon harjoituksissa. Kotitehtävät 33-34 tarkastetaan loppuviikon

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys

Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys 67. Lääkkeiden yhteiskunnallinen erkitys Lääkkeiden yhteiskunnallinen erkitys Lääkkeet ovat lääkärien useiin käyttää hoitokeino. Noin 75 % avohoidon potilaista lähtee lääkärin vastaanotolta reseptin kanssa.

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 3 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 3 ratkaisuiksi SMG-4 Sähkömagneettisten jäjestelmien lämmönsiito Ehdotukset hajoituksen 3 atkaisuiksi 1. Voidaan kohtuullisella takkuudella olettaa, että pallonmuotoisessa säiliössä lämpötila muuttuu vain pallon säteen

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

1.5 Tasaisesti kiihtyvä liike

1.5 Tasaisesti kiihtyvä liike Jos pudotat lyijykuulan aanpinnan läheisyydessä, sen vauhti kasvaa joka sekunti noin 9,8 etrillä sekunnissa kunnes törää aahan. Tai jos suoritat autolla lukkojarrutuksen kuivalla asvaltilla jostain kohtuullisesta

Lisätiedot

Äänen nopeus pitkässä tangossa

Äänen nopeus pitkässä tangossa IXPF24 Fyiikka, ryhälaboratoriotyö IST4S1 / E1 / A Okanen Janne, Vaitti Mikael, Vähäartti Pai Jyväkylän Aattikorkeakoulu, IT-intituutti IXPF24 Fyiikka, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pai Repo Äänen nopeu

Lisätiedot

RATKAISUT: 7. Gravitaatiovoima ja heittoliike

RATKAISUT: 7. Gravitaatiovoima ja heittoliike Phyica 9. paino () 7. Gaitaatiooia ja heittoliike : 7. Gaitaatiooia ja heittoliike 7. a) Gaitaatiooia aikuttaa kaikkien kappaleiden älillä. Gaitaatiooian uuuu iippuu kappaleiden aoita ja niiden älietä

Lisätiedot

Työ 15B, Lämpösäteily

Työ 15B, Lämpösäteily Työ 15B, Läpösäteily urssi: Tfy-3.15, Fysiikan laoratoriotyöt Ryhä: 18 Pari: 1 Jonas Ala Antti Tenhiälä Selostuksen laati: Jonas Ala Mittaukset tehty:.3.000 Selostus jätetty:..000 1. Johdanto Läpösäteily

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN

TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN TWISTER-SIILOT TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN Mepun Twister-siilot on pienipiä yksityiskohtia yöten suunniteltu täyttäään nykyaikaisen viljanvarastoinnin vaatiukset. Laajasta

Lisätiedot

www.ramirent.fi Kurottajapalvelut

www.ramirent.fi Kurottajapalvelut www.rairent.fi Kurottajapalvelut Rairentiltä kurottajat vuokralle kuljettajalla ja ilan! Yksi kone-onta käyttötapaa Rairentin tuoteperheeseen on nyt lisätty kurottajat ja niiden palvelut. Mallistoe koostuu

Lisätiedot

Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite

Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite -tarkka ruokintalaite nykyaikaiseen kalanruokintaan Ruokintalaitteen kehitystyössä on kiinnitetty huomiota annostelun tarkkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Tekniset tiedot:

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy SMART CITY käytännön kokemuksia VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy ilumination Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä Miellyttävä ympäristö Valaistuksen optimointi

Lisätiedot

Työskentelyn tehokkuuden parantaminen

Työskentelyn tehokkuuden parantaminen Työskentelyn tehokkuuden parantaminen Serviator on langaton järjestelmä, joka helpottaa työtä antamalla hotellin henkilökunnalle yksilöllistä tietoa, johon sisältyvät heidän työtehtävänsä ja jatkuvasti

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Ypäjä: 1213,92 Muut hankkeessa osallisena olevat tahot ja niiden rahoitusosuudet Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos

Ypäjä: 1213,92 Muut hankkeessa osallisena olevat tahot ja niiden rahoitusosuudet Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Hakeus saapunut Diaarinro S S I A A L I - J A TRVSMIISTRIÖ HAKMUS VALTIAVUSTUKS SAAMISKSI KAST-HJLMAA TTUTTAVAA SSIAALI- JA TRVDHULL KHITTÄMISHAKKS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtyä

Lisätiedot

OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA

OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA Xyle Vuokrahinnasto 214 OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA Mitä tahansa tarvitsetkin vedenpoistosta rakennus-, kaivos- ja louhostoiinnassa tai jätevesien ohipuppauksiin kunnallisilla,

Lisätiedot

Sopimus teknisestä tukipalvelusta

Sopimus teknisestä tukipalvelusta Sopimus teknisestä tukipalvelusta 20.01.2003 Asiakas Toimittaja TietoEnator Oyj, Public&HealthCare 2 (6) TARJOUS NR 001-03 Sopijapuolet Asiakas Toimittaja Kohde TIETOENATOR Oyj, Public&HealthCare, Sopijapuolet

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Lataa Potilaan tutkiminen. Lataa

Lataa Potilaan tutkiminen. Lataa Lataa Potilaan tutkiminen Lataa ISBN: 9789516562943 Sivumäärä: 309 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 33.01 Mb Potilaan tutkiminen -oppaassa perehdytään keskeiseen lääkärin perustaitoon: potilaan tutkimiseen

Lisätiedot

BH60A0900 Ympäristömittaukset

BH60A0900 Ympäristömittaukset BH60A0900 Yäitöittauket Lakuhajoitu Kuiva ja kotea kaau, tilavuuvita ehtävä Savukaau läötila o 00 ja aie 99 kpa. ekittäviät kaaukooetit ovat 0 %, H 0 %, 0 % ja lout tyeä. ikä o a) kotea ja kuiva kaau tilavuukie

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft 5.6.2013 Etäterveydenhuolto terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen liittyvän tiedon välittämistä tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

Hankeseminaari Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö

Hankeseminaari Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Hankeseminaari 2016 2.3.2016 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Suunnitelmat vuodelle 2016 Satakunnan alueen näkökulmasta Itseilmoittautuminen Pilotointi: Lasten- ja naistentalossa Seuraava käyttöönotto

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta Hyvinvointiteknologiaohjaaja Mika Mitikka 28.11.2012 Me olemme Eksote Hoitajan näkökulma? Pertti Jarla SÄTKY sähköinen kotihoito SÄTKY

Lisätiedot

Oulun Seudun Mäntykoti ry ja oppilaitosyhteistyö yliopiston kanssa vv. 2010 2011. Seminaari 22.11.2011 klo 14.00 14.15 Marja-Leena Timonen, johtaja

Oulun Seudun Mäntykoti ry ja oppilaitosyhteistyö yliopiston kanssa vv. 2010 2011. Seminaari 22.11.2011 klo 14.00 14.15 Marja-Leena Timonen, johtaja Oulun Seudun Mäntykoti ry ja oppilaitosyhteistyö yliopiston kanssa vv. 2010 2011 Seminaari 22.11.2011 klo 14.00 14.15 Marja-Leena Timonen, johtaja Oulun Seudun Mäntykoti ry www. mantykoti.fi Yleishyödyllinen,

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

a) Oletetaan, että happi on ideaalikaasu. Säiliön seinämiin osuvien hiukkasten lukumäärä saadaan molekyylivuon lausekkeesta = kaava (1p) dta n =

a) Oletetaan, että happi on ideaalikaasu. Säiliön seinämiin osuvien hiukkasten lukumäärä saadaan molekyylivuon lausekkeesta = kaava (1p) dta n = S-, ysiikka III (S) välikoe 7000 Laske nopeuden itseisarvon keskiarvo v ja nopeuden neliöllinen keskiarvo v rs seuraaville 6 olekyylien nopeusjakauille: a) kaikkien vauhti 0 / s, b) kolen vauhti / s ja

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Viime kerralta Epävarmuus ja riski Optimaalinen kulutus-säästämispäätös: Tulo- ja substituutiovaikutus analyyttinen tarkastelu Epävarmuus Epävarmuus

Viime kerralta Epävarmuus ja riski Optimaalinen kulutus-säästämispäätös: Tulo- ja substituutiovaikutus analyyttinen tarkastelu Epävarmuus Epävarmuus Viie kerralta Epävaruus ja riski Luento 5 4..010 Tulo- ja substituutiovaikutus hinnan uutoksessa Substituutiovaikutus budjettisuora kiertyi alkuperäisen valinnan ypärillä Tulovaikutus uusi budjettisuora

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Oulun kaupungin opetuspalveluja hoitavan tiimin palveluesimies. Työterveyslääkärinä vuodesta

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

Luku 10 Intertemporaalinen valinta

Luku 10 Intertemporaalinen valinta Y56 Mikotalousteoian jatkokussi Kl 9 5 uku Intetepoaalinen valinta Huo. ee käsittele Vaianin lukua 9. Monet kulutukseen liittyvät päätökset koskevat tulevaisuutta esi. pitkän aikavälin hankinnat ja kulutussuunnitelat.

Lisätiedot

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic Johtamisjärjestelmä Systematic SYS Myydään SaaS palveluna eli vuokraat ohjelmiston käyttöoikeuden tarvitsemaksesi ajaksi. Et siis maksa isoa hankintahintaa tai kehittämiskuluja. Maksat vain siitä mitä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon mobiiliratkaisu Kaarinassa 11.11.2009

Perhepäivähoidon mobiiliratkaisu Kaarinassa 11.11.2009 Perhepäivähoidon mobiiliratkaisu Kaarinassa 11.11.2009 Kaarina Suomen luovin kunta vuonna 2009 Taustatietoja Kaarinasta Kaarina sijaitsee Turun naapurissa (n. 10 km) Asukkaita 30 682 Alle kouluikäisiä

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö 2

IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö 2 IIZE30 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö Pasi Vähäartti, 1303, IST4SE Sisällysluettelo: 1. Realisoidaan suodatin Sallen-Key piirillä...3 1.1. Suodattien vahvistus taajuuden unktiona...5 1.. Suodattien

Lisätiedot

2.7. Intertemporaalinen valinta

2.7. Intertemporaalinen valinta 9.7. Interteporaalinen valinta Aikaisein tarkasteltiin intrateporaalista valintaa: kuinka paljon ja issä suhteessa kuluttaja haluaa hyödykkeitä X ja X juuri nyt. Seuraavaksi tarkasteluun otetaan ukaan

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI Biopankkitoiminnan tavoitteet ja periaatteet Edistää lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä toimia henkilökohtaisen lääketieteen veturina Turvata

Lisätiedot

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker lyhyesti Dream Broker on online-videoratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys Tarjoamme SaaS-ohjelmiston online-videoiden tuotantoon, editointiin, hallintaan,

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri

Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Diplomityöseminaari 1.6.2010 Tommi Saranpää Valvoja: Professori Heikki Hämmäinen Ohjaaja: DI Petri Makkonen IT-palvelukeskus Sisältö Tausta Tutkimus Palvelut

Lisätiedot

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Esityksen sisältö Etäkonsultaatiot Etävastaanotot Diabetes etävastaanotto Verkkopalvelut Videopuhelin

Lisätiedot

53 ELEKTRONIN SUHTEELLISUUSTEOREETTINEN LIIKE- MÄÄRÄ

53 ELEKTRONIN SUHTEELLISUUSTEOREETTINEN LIIKE- MÄÄRÄ 53 LKTRONIN SUHTLLISUUSTORTTINN LIIK- MÄÄRÄ 53. Lorentz-uunnos instein esitti. 95 erikoisen suhteellisuusteorian eruseriaatteen, jonka ukaan kaikkien luonnonlakien tulee olla saoja haainnoitsijoille, jotka

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013, Turku Sessio 10 Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi i k i Miten hyödyntää uutta teknologiaa terveydenhuollon asiantuntijakonsultaatioissa? 29.5.2013 Kari

Lisätiedot

INTERNET-UUTISET. 5. vuosikerta - Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti - Julkaisija: Info Center Finland Oy - Kesä 2008 (n:o 2/2008) - Jakelu 76.

INTERNET-UUTISET. 5. vuosikerta - Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti - Julkaisija: Info Center Finland Oy - Kesä 2008 (n:o 2/2008) - Jakelu 76. INTERNET-UUTISET 5. vuosikerta - Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti - Julkaisija: Info Center Finland Oy - Kesä 2008 (n:o 2/2008) - Jakelu 76.000 kpl Videoneuvottelu säästää aikaa, rahaa, hermoja ja ympäristöä

Lisätiedot

Ikäihmisten kärkihanke Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Ikäihmisten kärkihanke Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Ikäihmisten kärkihanke Rovaniemi 11.8.2016 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa turvapalveluratkaisuja

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Aggressiivisen asiakkaan hoidon järjestäminen ja palvelujen ohjaus

Aggressiivisen asiakkaan hoidon järjestäminen ja palvelujen ohjaus Tiedosta hyvinvointia 1 Aggressiivisen asiakkaan hoidon järjestäminen ja palvelujen ohjaus Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri ylilääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia

Lisätiedot

SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS

SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS Niina Parviainen SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS Tutkiusinventaari Muistiot 2012:7 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2012:7 ISBN 978-952-13-5346-8 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella KUULUTUS VARELY/1583/217 14.11.217 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna Raboll Finland Oy Senaatti Kiinteistöt Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys Syyskuu 2008 Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys 4.9.2008 Senaatti Kiinteistöt Raboll Finland Oy Tekijä: Marja

Lisätiedot

Tunstall Oy:n kotihoidon CarePlan -toiminnanohjausjärjestelmän, CareApp -mobiilisovelluksen sekä sähköisten CareLock -lukkomoduulien tuotetestaus

Tunstall Oy:n kotihoidon CarePlan -toiminnanohjausjärjestelmän, CareApp -mobiilisovelluksen sekä sähköisten CareLock -lukkomoduulien tuotetestaus PL 18 (Pohjoisranta 11 D) 28101 Pori Puh. (02) 620 5300 Living lab käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan www.prizz.fi/livinglab 1 (3) Tunstall Oy:n kotihoidon CarePlan -toiminnanohjausjärjestelmän,

Lisätiedot

Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää

Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää Spirit Ura Tampere 24.9.2014 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Teollisen interne+n peruspilarit Lähde:GE Digitaalisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja.

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Yrityksen myyntiprosessista tuli asiakkaan ostoprosessi Organisaatio 1980. Myynti kontaktoi asiakasta Outbound Inbound

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110

ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110 ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110 Ilona IT lyhyesti Vahva asema IT-ratkaisujen toimittajana (B2B, EDU) Painopiste mobiili

Lisätiedot

Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009

Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009 Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009 Maaila Toipuu 2012 II Sijoituswarrantti Maaila Toipuu II 2012 Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskit Hajautettu sijoitus Yhdysvaltojen, Euroopan ja Kiinan

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

Langaton Hoitajakutsujärjestelmä Avsec MultiCare

Langaton Hoitajakutsujärjestelmä Avsec MultiCare Langaton Hoitajakutsujärjestelmä Avsec MultiCare Useat lisätoiminnot kuten poistumisvalvonta, Dect- ja GSM hälytykset Sairaalat Terveyskeskukset Hoitokodit Palvelutalot Joustava kokonaisuus luo perustan

Lisätiedot

Asiakaskyselyt toiminnan kehittämisen työvälineeksi Michael Lindholm

Asiakaskyselyt toiminnan kehittämisen työvälineeksi Michael Lindholm Asiakaskyselyt toiminnan kehittämisen työvälineeksi Michael Lindholm www.analystica.fi 201011 Vahvuutemme on laadun seurantaan liittyvät datankeruu- ja analysointi-menetelmät: Prosessi- ja asiapohjaiset

Lisätiedot

Tuoteluettelo 12/2013. ProRox. Tuoteluettelo. Teollisuuseristeet. Joulukuu 2013

Tuoteluettelo 12/2013. ProRox. Tuoteluettelo. Teollisuuseristeet. Joulukuu 2013 Tuoteluettelo 12/2013 ProRox Teollisuuseristeet Tuoteluettelo Joulukuu 2013 Huipputason tekniset eristeratkaisut ROCKWOOL Technical Insulation ROCKWOOL- konserniin kuuluva itsenäinen organisaatio on johtava

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto. Helena Rasku-Puttonen vararehtori

Jyväskylän yliopisto. Helena Rasku-Puttonen vararehtori Jyväskylän yliopisto Helena Rasku-Puttonen vararehtori JYU. Since 1863. 26.9.2017 1 Profiili Monialainen tiedeyliopisto Maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä Faculty of

Lisätiedot

Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs

Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Päivi Ali-Raatikainen 15.11.2006 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Mikä on Tietolähde? Potilasohjauskeskus, jossa on VSSHP:n hoitokäytäntöjen

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

lim Jännitystila Jännitysvektorin määrittely (1)

lim Jännitystila Jännitysvektorin määrittely (1) Jännitstila Tarkastellaan kuvan ukaista ielivaltaista koliulotteista kaaletta, jota kuoritetaan ja tuetaan siten, että se on tasaainossa. Kaaleen kuoritus uodostuu sen intaan kohdistuvista voiajakautuista,

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

200P 220P 240P 260P 280P 200N 220N 240N 260N

200P 220P 240P 260P 280P 200N 220N 240N 260N P P 4P 6P 8P N N 4N 6N Valiina palvelukseen Paras kuorainallisto aatila- ja hyötykäyttöön. FI Uusi Quicke kuorainallisto Räätälöity sinun tarpeisiin Koko toiinnan lähtökohtana Quickellä on aina laatu.

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset,

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat,

Lisätiedot