Läheisen itsemurhaan sopeutuminen. Pirjo Saarinen, Jukka Hintikka, Johannes Lehtonen ja Jouko Lönnqvist

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läheisen itsemurhaan sopeutuminen. Pirjo Saarinen, Jukka Hintikka, Johannes Lehtonen ja Jouko Lönnqvist"

Transkriptio

1 Katsaus Pirjo Saarinen, Jukka Hintikka, Johannes Lehtonen ja Jouko Lönnqvist Itsemurhan jälkivaikutuksista omaisten psyykkiseen hyvinvointiin on ristiriitaisia havaintoja. Tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin itsemurhan vaikutuksia läheisten elämään kymmenen vuoden kuluttua tapahtuneesta. Psyykkinen hyvinvointi oli huonontunut heti itsemurhan jälkeen lähes puolella haastatelluista, ja se säilyi huonona keskimäärin kolmen vuoden ajan. Myöhemmin valtaosa omaisista oli sopeutunut hyvin tapahtuneeseen. Leskillä esiintyi psyykkisiä oireita kymmenen vuoden kuluttua itsemurhasta useammin kuin muilla lähiomaisilla. Haastatellut kokivat pian itsemurhan jälkeen tehdyt haastattelututkimukset ja myös myöhemmät yhteydenotot tärkeiksi. Terveydenhuollon henkilöstön tulisi tukea omaisia itsemurhan tapahduttua nykyistä rohkeammin. Työntekijöiden tarvitsema koulutus olisi suunniteltava nykyistä systemaattisemmaksi. Itsemurha voi aiheuttaa omaisille ja läheisille masennusta, itsesyytöksiä, häpeäntunteita, itsetuhoimpulsseja ja psykosomaattisia oireita (Cain 1972, Farberow ym. 1987). Hylkäämisen ja sosiaalisen leimautumisen kokemukset ovat myös yleisempiä itsemurhan jälkeen kuin läheisen kuollessa jostain muusta syystä äkillisesti (Reed ja Greenwald 1991). On arveltu, että nämä oireet saattavat kestää jopa läpi elämän. Itsemurhan tehneen omaisista tehtyjen havaintojen yleistettävyyttä vaikeuttavat kuitenkin tutkimusten metodologiset puutteet (McIntosh 1993). Yleinen sopeutuminen Itsemurhan tehneiden omaisilla on havaittu esiintyvän yleisistä poikkeavia surureaktioita kahden ja neljän vuoden seurannoissa (Barrett ja Scott 1990, Brent ym. 1996). Toisaalta eräiden kliinisten tutkimusten mukaan tilanne on sama kuin onnettomuudessa kuolleiden omaisilla (McNiel ym. 1988, Van-der-Wal ). Läheisten reaktioita voi yrittää ymmärtää surun ja traumanjälkeisen stressireaktion näkökulmista (Callahan 2000). Itsemurhiin kohdistunut tutkimus on ollut Suomessa viime vuosina laajaa ja monipuolista (Lönnqvist ym. 1993). Itsemurhat Suomessa tutkimusprojektissa (IMS-87) selvitettiin myös omaisten tilannetta (Saarinen ym. 1997, 1999, 2000, painossa). Perusvaiheessa haastateltiin Kuopion läänissä 104:ää läheistä (osallistumisosuus 96 %). Heistä 99 oli elossa seurantavaiheessa (taulukot 1 ja 2). Havaintojemme mukaan läheisen henkilön itsemurhan jälkeen ilmaantuneet oireet olivat lievittyneet viimeistään kymmenen vuoden kuluttua (Saarinen ym. 2000). Kaksi kolmannesta haastatelluista arvioi sopeutuneensa hyvin läheisen itsemurhaan. Omaisista 41 % ilmoitti, että itsemurha oli siitä aiheutuneen surun ohella myös helpottanut heidän elämäntilannettaan. Syynä tähän oli esimerkiksi huolen ja itsemurhan tehneen väkivaltaisuudesta aiheutuneen pelon loppuminen, oman alkoholiongelman helpottuminen ja surutyön 1436 Duodecim 2001;117: P. Saarinen ym.

2 seurauksena syntynyt parempi itsetuntemus. Lähes puolella (45 %) oli esiintynyt suuria elämänmuutoksia itsemurhan jälkeen. Niistä osa, kuten lasten kasvattaminen yksin, koettiin negatiivisiksi, mutta osa kehitti suhdetta elämään aikaisempaa myönteisemmäksi. Erityisesti traumakokemuksen läpikäymisen jälkeen elämänarvot olivat tulleet entistä tärkeämmiksi. Läheisen itsemurhan vaikutus omaisiin ei siis ole aina samanlainen vaan surijasta itsestään riippuvainen. Taulukko 1. Tiedonkeruu itsemurhan tehneiden pohjoissavolaisten omaisiin kohdistuneessa seurantatutkimuksessa. Itsemurhan jälkeen: IMS-87-projektin puolistrukturoitu haastattelu omaisen kotona Kymmenen vuoden kuluttua itsemurhasta: Puolistrukturoitu puhelinhaastattelu Sosiodemografiaa ja psykososiaalista tilannetta kartoittava strukturoitu kysely Masennuksen itsearviointi (Beck Depression Inventory 1 ) Yleisen terveydentilan itsearviointi (General Health Questionnaire 2 ) 1 Beck ym Goldberg ja Williams 1991 Sosiaalinen eristyminen Läheisensä itsemurhan vuoksi menettänyttä on usein vaikea kohdata psyykkisesti, mikä voi vaikuttaa siihen, että ympäristöltä saatu inhimillinen ja sosiaalinen tuki koetaan usein liian vähäiseksi (Rudestam 1992, Silverman ym. 1994). Sosiaalisen eristymisen ja leimautumisen kokemuksia lähisukulaisen itsemurhan jälkeen on todettu useissa tutkimuksissa (Farberow ym. 1992a, Silverman ym. 1994, Séguin ym. 1995, Reed 1998, Bailley ym. 1999). Pohjoissavolaisessa aineistossa 92 % itsemurhan tehneen läheisistä ilmoitti kuitenkin seurantavaiheessa, että he olivat saaneet riittävästi sosiaalista tukea (Saarinen ym. 2000). Tästä huolimatta heillä oli vähemmän läheisiksi koettuja ystäviä kuin väestöstä poimituilla verrokeilla (Saarinen ym., painossa). Psyykkisten oireitten ja tärkeiden sosiaalisten suhteitten määrän välillä oli tilastollinen riippuvuus. Leskien asema oli muita lähisukulaisia hankalampi. Psyykkinen oireilu Itsemurhan takia leskeksi jääneiden psyykkinen terveys 2 3 vuotta tapahtuman jälkeen todettiin Farberow n ym. (1992a, 1992b) aineistossa huonommaksi kuin luonnollisen kuoleman vuoksi leskeksi jääneiden tai menetystä kokemattomien verrokkien. Nuoruusikäisten itsemurhan tehneiden äideillä on havaittu enemmän masentuneisuutta kuin onnettomuudessa kuolleitten nuorten äideillä (Brent ym. 1996). Omassa seurantatutkimuksessamme lähes kaikki (92 %) itsemurhan tehneiden läheiset pitivät Taulukko 2. Seurantatutkimuksemme aineisto. Ryhmä Miehiä Naisia n % n % Itsemurhan tehneet Läheiset Seurantatutkimukseen osallistuneet 1 Viisi kuollut seuranta-aikana kuitenkin yleistä terveydentilaansa samanlaisena tai parempana kuin yleensä samanikäisillä (Saarinen ym. 2000). Lähes puolet (45 %) ilmoitti psyykkisen vointinsa huonontuneen heti itsemurhan jälkeen keskimäärin kolmen vuoden ajaksi (vaihteluväli 1 5 vuotta) ja viidennes (20 %) koki ruumiillisen vointinsa huonontuneen. Heti itsemurhan jälkeen äideillä esiintyi enemmän masennuksen tunteita kuin muilla lähiomaisilla, samoin ruumiillisia oireita ja subjektiivista avun tarvetta (Saarinen ym. 1997, 1999). Kymmenen vuoden kuluttua ei kuitenkaan enää havaittu eroa masentuneisuuden määrässä äitien ja muiden omaisten välillä. Itsemurha voi herättää omaisessa itsetuhoyllykkeitä (Gyulay 1989). Aiemmin lapsilla on todettu itsetuho-ongelmia vanhemman itsemurhan jälkeen (Cain 1972, Krarup ym. 1991, Mullarky ja Pfeffer 1992) mutta joskus päinvastoin voinnin korjaantumista (Pfeffer 1980). Lasten 1437

3 myöhempään psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaa oleellisesti jäljelle jääneen vanhemman tapa puhua itsemurhasta. Vanhemman olisi ymmärrettävä tilanne lapsen kannalta unohtamatta kuitenkaan omaa suruaan (Pfeffer 1980, Krarup ym. 1991, Grossman ym. 1995). Omassa aineistossamme itsemurhan tehneiden alaikäisistä lapsista vajaalla puolella oli ilmennyt psyykkisiä ongelmia heti itsemurhan jälkeen (Saarinen ym. 2000). Tavallisin oire oli ollut masennus. Kymmenvuotisseurannassa havaittiin itsetuhoista käyttäytymistä esiintyneen kuudenneksella lapsista. Toisaalta joidenkin hyvinvointi oli korjaantunut. Omassa aineistossamme leskillä esiintyi enemmän psyykkisiä oireita kuin yleisväestöstä poimituilla verrokeilla vielä kymmenen vuotta itsemurhan jälkeen (Saarinen ym., painossa). Muilla lähisukulaisilla vastaavaa eroa ei havaittu. Puolisoiden tilannetta voivat selittää syyllisyyden ja häpeän tunteet (Kaslow ym. 1998) sekä huoli lasten tulevaisuudesta, minkä haastatellut usein itsekin ilmoittivat negatiiviseksi elämänmuutokseksi. Tilannetta voi selittää osaltaan myös samankaltaisuuden tietoinen tai tiedostamaton etsiminen puolison valinnassa. Puolisoiden kesken on havaittu läpi elämän kestävää merkittävää yhtäläisyyttä affekti- ja ahdistushäiriöiden esiintymisessä (Galbaud du Fort ym. 1994). Psykososiaalinen tuki Omaisten saamaa tukea on tutkittu itsemurhan selvittelyn yhteydessä. Jos haastattelijat on koulutettu hyvin tehtäväänsä ja he ymmärtävät ihmisen erilaisia tapoja suhtautua itsemurhaan ja sen taustan selvittämiseen, on psykologisista ruumiinavauksista katsottu olevan hyötyä omaisille (Beskow ym. 1991, Farberow 1992). Pohjoissavolaisen aineiston (Saarinen ym. 2000) seurantavaiheessa 83 % haastatelluista muisteli perusvaiheen haastattelua myönteisenä kokemuksena. Kielteisiä kokemuksia oli vain muutamalla. Seurannan aikaan 64 % koki perusvaiheen haastattelun auttaneen heitä sopeutumaan itsemurhaan. Seurantatutkimukseen kuuluneen puhelimitse tehdyn yhteydenoton koki myönteisesti 97 % haastatelluista. Useat haastateltavat ilmoittivat, että he olisivat halunneet jo pian perusvaiheen haastattelun jälkeen henkilökohtaista palautetta tutkimusprojektin tuloksista ja yleisestä merkityksestä sekä läheisensä psykologisen ruumiinavauksen tuloksista. Useimmat pitivät toivottavana itsemurhan jälkeistä aktiivista yhteydenottoa esimerkiksi kotikäyntiä terveydenhuollosta tai muusta auttamisjärjestelmästä. Oman seurantatutkimuksemme yhteydenottoa ei pidetty pelkästään tieteellisenä tutkimuksena vaan lisäksi hoidollisen mielenkiinnon osoituksena omaisten hyvinvointia kohtaan. Bolton (1998) korostaa henkilökohtaisiin kokemuksiinsa perustuvassa kirjoituksessaan avun hakemisen tärkeyttä läheisen itsemurhan jälkeen ja yleisen valistuksen merkitystä. Pohjoissavolaisessa aineistossa psykososiaalista tukea oli hakenut pian itsemurhan jälkeen viidennes lähisukulaisista (Saarinen ym. 2000). Hoitoon hakeutuneet omaiset olivat saaneet kriisiterapiaa, yksilöpsykoterapiaa tai perheterapiaa. Kaikkien kokemuksen mukaan psykiatrisesta hoidosta oli ollut hyötyä itsemurhaan sopeutumisessa. Itsemurhan jälkihoidossa on katsottu olevan etua sellaisista hoitotavoista, joissa yhdistyy traumanjälkeisten reaktioiden ja surun terapeuttinen käsittely (Callahan 2000). Toisaalta kaikki omaiset eivät halua tai tarvitse ammattiapua läheisen itsemurhan jälkeen (Farberow 1992). Myös tällaista suhtautumista on syytä kunnioittaa. Omaisten psykososiaaliseksi tukemiseksi voidaan käyttää ns. postventiota, joka tarkoittaa aktiivista ja terapeuttista yritystä helpottaa omaisten psyykkistä hätää, vähentää mahdollisesta mallikäyttäytymisestä johtuvaa itsetuhon vaaraa ja edistää normaalia kanssakäymistä sosiaalisen ympäristön kanssa (Farberow 1992, Hazell ja Lewin 1993, Campbell 1997). Postventio on koulutettujen henkilöiden antamaa kriisitukea (Knieper 1999). Kriisiapua tulisi olla saatavilla myös puhelimitse. Tällaisella toiminnalla voi olla jopa väestötasolla havaittavaa ehkäisevää vaikutusta itsetuhokäyttäytymiseen erityisesti mallivaikutuksille alttiiden nuorten keskuudessa (Jobes ym. 1996) P. Saarinen ym.

4 Päätelmiä Vaikka läheisen itsemurha on järkyttävä kokemus, useimmat näyttävät sopeutuvan siihen. Jotkut kuitenkin kokevat, etteivät he voi toipua koskaan omaisensa itsemurhasta. Puolisoilla ja lapsilla on muita lähiomaisia suurempi vaara oireilla pitkään. Kokemus perheenjäsenen itsemurhasta saattaa rajoittaa mahdollisuuksia selviytyä muista elämän stressitilanteista vielä vuosienkin jälkeen. Sukupolvien saatossa itsemurha on joka tapauksessa merkittävä elämäntapahtuma huolimatta siitä, kuinka hyvin siihen on sopeuduttu psyykkisten oireitten osalta. Luontaisen sopeutumisen lisäksi omaiset hyötyvät sekä heti itsemurhan jälkeen saamastaan ammatillisesta tuesta että myöhemmistä terapeuttisista keskusteluista. On suositeltavaa, että itsemurhan tehneen omaisia kuullaan ja heille tarjotaan mahdollisuus tilannetta selventäviin ja tukea antaviin keskusteluihin. Samanlainen suositus on annettu Suomessa aikaisemminkin (Heiskanen 1996). Tieto tästä mahdollisuudesta voitaisiin antaa esimerkiksi kuolemansyyn selvittelyn yhteydessä jokaisen itsemurhan jälkeen (taulukko 3). Itsemurhien ehkäisyyn liittyvä tutkimus, hoitotapojen kehittäminen, tapahtumien kulun myötäelävä selvittäminen läheisen itsemurhan jälkeen ja itsemurhista käytävä asiallinen kes- Taulukko 3. Ehdotetut toimenpiteet ns. postvention järjestämiseksi. Perusterveydenhuollon koordinoima suunnitelma yhteistyökumppaneiden kesken yhteydenottomahdollisuuksien järjestämiseksi Kriisiryhmien toimintaperiaatteista sopiminen Esitutkinnan suorittavan poliisiviranomaisen informaatio omaisille yhteydenottomahdollisuuksista: kriisiryhmän toiminta terveyskeskuslääkärin antama apu muu kriisiapua antava taho (koulu-, opiskelija-, työterveyshuolto) yksityissektori kolmas sektori seurakunta Oikeuslääkärin kuolemansyynselvityksen yhteydessä omaisille antama tieto erilaisista kriisiavun mahdollisuuksista Erikoissairaanhoidon koordinoima koulutus, työnohjaus- ja tutkimustoiminta kustelu julkisuudessa on tarpeen. Näissä yhteyksissä yksityisyyden kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Psykososiaalisten interventioiden tarve ja toteutus tulisi arvioida aina yksilöllisesti ja hienotunteisesti. Hienotunteisuudeksi ei kuitenkaan pidä kutsua auttajan omista psyykkisistä esteistä johtuvaa vaikeutta tarjota apuaan. Ilman tukea jäänyt omainen kokee tällaisen välinpitämättömyydeksi. Kirjallisuutta Bailley SE, Kral MJ, Dunham K. Survivors of suicide do grive differently: empirical support for a common sense proposition. Suicide Life Threat Behav 1999;29: Barrett TW, Scott TB. Suicide bereavement and recovery patterns compared with nonsuicide bereavement patterns. Suicide Life Threat Behav 1990;20:1 15. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961;4: Beskow J, Runeson B, Åsgård U. Ethical aspects of psychological autopsy. Acta Psychiatr Scand 1991;84: Bolton IM. In honor of my father and my son. Suicide Life Threat Behav 1998;28: Brent DA, Moritz G, Bridge J, Perper J, Canoppio R. The impact of adolescent suicide on siblings and parents: a longitudinal followup. Suicide Life Threat Behav 1996;26: Cain AC. Survivors of Suicide. Springfield: Charles C Thomas Publisher, Callahan J. Predictors and correlates of bereavement in suicide support group participants. Suicide Life Threat Behav 2000;30: Campbell FR. Changing the legacy of suicide. Suicide Life Threat Behav 1997;27: Farberow NL, Gallagher DE, Gilewski MJ, Thompson LW. An examination of the early impact of bereavement on psychological distress in survivors of suicide. Gerontologist 1987;27: Farberow NL. The Los Angeles Survivors After-Suicide program. An evaluation. Crisis 1992;13: Farberow NL, Gallagher-Thompson DE, Gilewski MJ, Thompson LW. The role of social supports in the bereavement process of surviving spouses of suicide and natural deaths. Suicide Life Threat Behav 1992(a);22: Farberow NL, Gallagher-Thompson DE, Gilewski MJ, Thompson LW. Changes in grief and mental health of bereaved spouses of older suicides. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 1992(b);47: Galbaud du Fort G, Kovess V, Boivin JF. Spouse similarity for psychological distress and well-being: a population study. Psychol Med 1994; 24: Goldberg D, Williams PA. A user s guide to the General Health Questionnaire. Windsor: Basingstoke Press, Grossman JA, Clark DC, Gross D, Halstead L, Pennington J. Child bereavement after paternal suicide. J Child Adolesc Psychiatr Nurs 1995;8:5 17. Gyulay JE. What suicide leaves behind. Issues Compr Pediatr Nurs 1989; 12: Hazell P, Lewin T. An evaluation of postvention following adolescent suicide. Suicide Life Threat Behav 1993;23: Heiskanen T, toim. Särkynyt sydän. Omainen ja itsemurha. SMS, Julkaisut. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 1996;225, s Jobes DA, Berman AL, O Carroll PW, Eastgard S, Knickmeyer S. The Kurt 1439

5 Cobain suicide crisis: Perspectives from research, public health, and the news media. Suicide Life Threat Behav 1996;26: Kaslow NJ, Reviere SL, Chance SE, ym. An empirical study of the psychodynamics of suicide. J Am Psychoanal Assoc 1998;46: Knieper AJ. The suicide survivor s grief and recovery. Suicide Life Threat Behav 1999;29: Krarup G, Nielsen B, Rask P, Petersen P. Childhood experiences and repeated suicidal behavior. Acta Psychiatr Scand 1991;83:16 9. Lönnqvist J, Aro H, Marttunen M, toim. Itsemurhat Suomessa projekti: toteutus, aineisto ja tutkimustuloksia. Stakesin Tutkimuksia 25/1993. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, McIntosh JL. Control group studies of suicide survivors: A review and critique. Suicide Life Threat Behav 1993;23: McNiel DE, Hatcher C, Reubin R. Family survivors of suicide and accidental death: consequences for widows. Suicide Life Threat Behav 1988;18: Mullarky K, Pfeffer CR. Psychiatric treatment of a child suicide survivor. Crisis 1992;13:70 5. Pfeffer CR. Parental suicide: an organizing event in the development of latency-age children. Suicide Life Threat Behav 1980;11: Reed MD, Greenwald JY. Survivor-victim status, attachment, and sudden death bereavement. Suicide Life Threat Behav 1991;21: Reed MD. Predicting grief symptomatology among suddenly bereaved. Suicide Life Threat Behav 1998;28: Rudestam KE. Research contributions to understanding the suicide survivor. Crisis 1992;13:41 6. Saarinen P, Viinamäki H, Lehtonen J, Lönnqvist J. Omaisten psyykkinen tilanne ja ammattiavun tarve läheisen itsemurhan jälkeen. Suom Lääkäril 1997;52: Saarinen P, Viinamäki H, Hintikka J, Lehtonen J, Lönnqvist J. Psychological symptoms of close relatives of suicide victims. Eur J Psychiatry 1999;13:33 9. Saarinen PI, Hintikka J, Lehtonen J, Lönnqvist J, Viinamäki H. Mental health and social isolation among survivors ten years after a suicide in the family. A case-control study. Archives of Suicide Research (painossa). Saarinen PI, Hintikka J, Viinamäki H, Lehtonen J, Lönnqvist J. Is it possible to adapt to the suicide of a close individual? Results of a 10- year prospective follow-up study. Int J Soc Psychiatry 2000;46: Séguin M, Lesage A, Kiely MC. Parental bereavement after suicide and accident: a comparative study. Suicide Life Threat Behav 1995; 25: Silverman E, Range L, Overholser J. Bereavement from suicide as compared to other forms of bereavement. Omega ;30: Van-der-Wal J. The aftermath of suicide: a review of empirical evidence. Omega ;20: PIRJO SAARINEN, LT, apulaisylilääkäri JUKKA HINTIKKA, dosentti, osastonylilääkäri JOHANNES LEHTONEN, professori, ylilääkäri KYS:n psykiatrian klinikka PL 1777, Kuopio JOUKO LÖNNQVIST, tutkimusprofessori, osastonjohtaja Kansanterveyslaitos, mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Mannerheimintie Helsinki Mitä opin 1. Mitä psyykkisiä oireita tai ongelmia omaisilla voi esiintyä läheisen itsemurhan jälkeen? a) Itsesyytöksiä b) Masentuneisuutta c) Häpeän tunteita d) Halua eristäytyä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta 2. Milloin omaisilla voi olla psyykkisiä oireita? a) Heti itsemurhan jälkeen b) Vain hyvin harvoin c) 4 5 vuoden kuluttua tapahtumasta d) Vielä kymmenen vuoden kuluttua tapahtumasta 3. Mitä postventio tarkoittaa? a) Kenen tahansa läheisen antamaa tukea omaisen itsemurhan jälkeen b) Poliisitutkintaa itsemurhan jälkeen c) Koulutettujen henkilöiden antamaa kriisitukea d) Toimenpidettä, josta on todettu olevan haittaa itsemurhaan sopeutumisessa Oikeat vastaukset sivulla

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen

Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen Marja Holmila Marjatta Bardy Petra Kouvonen Johdanto Termillä sosiaalinen perimä tarkoitetaan ongelmien siirtymistä vanhemmilta lapsille.

Lisätiedot

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Sofia Slotte, Aino Mattila, Jouko K. Salminen, Matti Joukamaa Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia Lähtökohdat Aleksitymian esiintyvyydestä Suomessa on tehty vain muutama väestötutkimus.

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2012 Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö Toukokuu

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa.

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa. Alkuperäistutkimus Simo Taimela, Kari Mäkelä, Selina Justén, Jan Schugk Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus työterveyshuollossa Lähtökohdat Selvitimme masennusoireiden yleisyyttä,

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

KOKEMUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ KASVAMISESTA, SELVIYTYMISESTÄ JA TUESTA

KOKEMUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ KASVAMISESTA, SELVIYTYMISESTÄ JA TUESTA KOKEMUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ KASVAMISESTA, SELVIYTYMISESTÄ JA TUESTA Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Pro-gradu Helena Kiuru Joulukuu 2003 - 1 - Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos KIURU, HELENA:

Lisätiedot

Syyllisyys, häpeä, helpotus - naisen tunteita, kokemuksia ja toiveita tuesta raskaudenkeskeytysprosessin aikana

Syyllisyys, häpeä, helpotus - naisen tunteita, kokemuksia ja toiveita tuesta raskaudenkeskeytysprosessin aikana Syyllisyys, häpeä, helpotus - naisen tunteita, kokemuksia ja toiveita tuesta raskaudenkeskeytysprosessin aikana Kirjallisuuskatsaus Kätilöopiston sairaalan perhesuunnittelupoliklinikalle Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN

AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN Tietoa palvelujen kehittämiseksi Soile Niemi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Lea Pulkkinen ja Katja Kokko (toim.) KESKI-IKÄ ELÄMÄNVAIHEENA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN LAITOKSEN JULKAISUJA 352

Lea Pulkkinen ja Katja Kokko (toim.) KESKI-IKÄ ELÄMÄNVAIHEENA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN LAITOKSEN JULKAISUJA 352 Lea Pulkkinen ja Katja Kokko (toim.) KESKI-IKÄ ELÄMÄNVAIHEENA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN LAITOKSEN JULKAISUJA 352 JULKAISIJA Jyväskylän yliopiston psykologian laitos JULKAISUSARJAN TOIMITTAJA Taru

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

2004 Päivi Heimonen paivi.heimonen@uta.fi. Päivi Heimonen. Päihdeperheiden lapset koulumaailmassa

2004 Päivi Heimonen paivi.heimonen@uta.fi. Päivi Heimonen. Päihdeperheiden lapset koulumaailmassa Sosiaalityö (Tampereen yliopisto) 2004 Päivi Heimonen paivi.heimonen@uta.fi Tutkimussuunnitelma Päivi Heimonen Päihdeperheiden lapset koulumaailmassa Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan laitos ERIA286

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen Katsaus Katri Rantanen ja Ritva Hurskainen Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen Suomessa kohdunpoisto on yksi yleisimmistä naiselle tehtävistä toimenpiteistä; se on tehty joka viidennelle yli

Lisätiedot

LASTENTARHANOPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ LAPSEN SEKSUAALISESTA HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ

LASTENTARHANOPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ LAPSEN SEKSUAALISESTA HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ LASTENTARHANOPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ LAPSEN SEKSUAALISESTA HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ Katri Höglund - Sanna Nikander Päättötyö Syksy 1998 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON

SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON Tellervo Kilpelänaho Salme Kuivala Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + kirkon diakoniatyöntekijän

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI Toimitusneuvosto: Sanna Aavaluoma, Mikko Haarala, Arja Kinnarinen, Piia Nurhonen, Raul Soisalo Toimituksen osoite: Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot