TYÖNOHJAUS SATUNNAINEN KULU VAI KEHITTÄMISEN VÄLINE?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖNOHJAUS SATUNNAINEN KULU VAI KEHITTÄMISEN VÄLINE?"

Transkriptio

1 TYÖNOHJAUS SATUNNAINEN KULU VAI KEHITTÄMISEN VÄLINE? Jaana Väntsi Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kasvatustieteen koulutus (varhaiskasvatus) 2006

2 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä kartoitettiin kesällä 2006 sähköpostikyselyllä päiväkodin johtajien kokemuksia ja tulevaisuuden näkemyksiä työnohjauksesta sekä oman että henkilökunnan työn suhteen. Työnohjaus on käsitteenä ja toimintana monimuotoinen ja sen määrittely vaihtelee eri ihmisillä sekä eri konteksteissa. Kullakin ammattialalla voi olla myös erilaiset tavoitteet ja tarpeet työnohjaukselle ja se voidaan määritellä painottaen eri asioita. Selvityksessä kuvataan kyselyn tulosten lisäksi myös työnohjauksen määrittelyä ja teoriataustaa eri näkökulmista sekä lähikäsitteitä (koulutus, perehdytys, mentorointi ja terapia), joihin sillä on yhtymäkohtia. Selvitykseen vastanneet päiväkodin johtajat (N=40) olivat 12 erikokoisesta kunnasta ja kuuluivat Avaimia päivähoidon arkeen -hankkeen piiriin. Kuntakohtaiset erot työnohjauskäytännöissä ja rahoitusjärjestelyissä voidaan arvioida melko suuriksi ja vaihteleviksi. Suurin osa johtajista ilmoitti työnohjauksen olleen viimeisen viiden vuoden aikana melko satunnaista sekä oman että henkilökunnan kohdalla. Johtajien työnohjaus oli ollut hieman yleisempää. Motiiviksi työnohjaukseen osallistumiseen ilmoitettiin myös melko tasapuolisesti sekä työssä jaksaminen että ammatillinen kehittyminen. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmäohjausta. Vastaajien kokemukset olivat pääsääntöisesti johtajien ryhmätyönohjauksesta, yksilötyönohjauksesta ja työyhteisön työnohjauksesta oli kokemusta vain muutamilla. Henkilökunnan näkökulmasta yksilötyönohjausta ei nähty pääsääntöisesti kovin tärkeänä. Päiväkotityössä onkin siirrytty yhä enemmän tiimityöskentelyn kehittämisen suuntaan. Yhteisötyönohjausta toivottiin pääsääntöisesti nykyistä enemmän. Johtajien työnohjauksessa selkeästi yleisimmin käsitellyiksi aihepiireiksi nousivat työssä jaksaminen ja muutokset työssä. Työnohjausta ei ollut juuri käytetty asiakastyöskentelyn tukena eikä sitä toivottu siihen ensisijaisesti tulevaisuudessakaan oma tai henkilöstön työn näkökulmasta. Vanhempiin liittyviä asioita, itsetuntemukseen, laatuasioihin tai lapsiin liittyviä asioita ei ollut käsitelty kuin muutaman vastaajan kohdalla. Johtajat eivät olleet kokeneet saamansa työnohjauksen lisänneen ensisijaisesti valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa, tukeneen asiakastyötä tai lisänneen vuorovaikutustai tiimityötaitoja. Työnohjauksen koettiin tukeneen ensisijaisesti henkilöstön työssä jaksamista ja kriisitilanteita sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tulevaisuudessa työnohjausta toivottiin henkilöstölle työssä jaksamisen, ammatillisen kehittymisen ja tiimi- ja vuorovaikutustaitojen tueksi. Hyödyn arviointi on melko haasteellista ja sidoksissa asetettuihin tavoitteisiin, jotka voivat olla eri työnohjausprosesseissa hyvin erilaisia. Satunnaisesti saadulla työnohjauksella on vaikutus koettuun hyötyyn. Säännöllisesti työnohjausta saaneet johtajat olivat olleet pääosin melko tai hyvin tyytyväisiä siihen. Selvityksen perusteella osa johtajista näki työnohjauksen selkeästi osana työtä ja osa tarvittaessa saatavana tukimuotona. Joidenkin mielestä työnohjaukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista, osan mieltäessä sen pakolliseksi ja toivoen sen olevan kiinteämmin sekä selkeämmin päivähoidon rakenteissa. Kriisitilanteisiin painottuvaksi työnohjausta ei toivottu tulevaisuudessa oman eikä henkilöstön kohdalla. Työnohjausta toivottiin tulevaisuudessa selkeästi eniten johtajan

3 3 työhyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi. Henkilöstötyön- ja ammatillisen kehittymisen tukeminen olivat seuraavaksi yleisimmin mainittuja toiveita. Työnohjausta toivottiin pääsääntöisesti kuitenkin nykyistä enemmän ja pidempiaikaisena. Johtajien työnohjausta toivottiin enemmän säännölliseksi ja työhön kiinteästi liittyväksi kuin henkilökunnan työnohjausta, jota toivottiin enemmän satunnaiseksi ja tarpeen mukaan saatavaksi. Työnohjauksen moni-ilmeisyys näkyy myös tämän selvityksen tuloksissa. Yksilölliset tarpeet, mielikuvat ja kokemukset vaihtelevat paljon. Tavoitteet voivat olla hyvin erilaisia, eriasteisesti tiedostettuja ja monimuotoisia. Selkeäksi pedagogisen johtajuuden ja laadun kehittämisen välineeksi sitä ei voi tämän selvityksen pohjalta mieltää. Työnohjaus voi olla parhaimmillaan joustava ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, arjen työstä ja kokemuksista lähtevänä työn kehittämisen väline. Avainsanat: työnohjaus, päivähoito, päiväkodin johtajien näkemykset

4 4 SAMMANDRAG Syftet med denna utredning var att redogöra för och kartlägga dagvårds föreståndarnas erfarenheter och önskemål angående arbetshandledning inom dagvården. Materialet samlades via e- post under sommaren Arbetshandledning är ett flertydigt begrepp och synen på det varierar mellan olika människor samt kutymen mellan olika kommuner. Varje yrkesgrupp har olika målsättningar samt behov av arbetshandledning och man betonar olika saker. I utredningen beskrivs även arbetshandledningens teori och begrepp med beröringspunkt (utbildning, introduktion, mentor, terapi) från olika synvinklar. Materialet är samlat från 40 dagvårds föreståndare inom 12 kommuner av olika storlek samt med olika dagvårds organisation. Utredningen gjordes inom Avaimia päivähoidon arkeen projektet. Varje kommun har sin egen praxis samt olika ekonomiska resurser för arbetshandledning. Resultatet av utredningen visar på stora skillnaderna mellan kommunerna angående kutymen för dagvårdspersonalens arbetshandledning. I de flesta kommuner inom projektet har arbetshandledning inom dagvården, både gällande föreståndare och deras personal, varit relativt sporadisk under de fem senaste åren. Arbetshandledning för föreståndare har varit litet vanligare, som motiv för deltagande uppgavs en önskan om att utveckla sig och orka med arbetet. Arbetshandledning kan ges individuellt eller i grupp. Föreståndarnas erfarenheter var vanligen från en grupphandledning för chefer, individuell eller arbetsplatsgemensam handledning har varit mer sällsynta. Föreståndarna önskade mera gemensam arbetshandledning för hela arbetsteamet i framtiden, emedan man alltmer betonar teamarbete inom dagvården. Individuell arbetshandledning för personalen var det liten efterfrågan på. De vanligaste ämnen som behandlats inom arbetshandledning för cheferna har varit hur orka med sitt arbete samt tackla förändringar inom arbetet. Arbetshandledning har mycket sällan varit inriktat på faktorer rörande barn eller förbättrad kundservice, kvalitet och självkännedom. Ledarna ansåg att erhållen arbetsledning ej förbättrat färdigheterna till att samarbeta med olika yrkesgrupper, kundservice eller teamarbete. Svarande bedömde att arbetshandledningen främst stött personalen i att orka med arbetet, krishantering och förmåga till samarbete. I framtiden önskades arbetshandledning för att stödja personalen i att orka bättre med sitt arbete, utvecklas yrkesmässigt samt förbättra förmågan att arbeta inom ett team. De flesta svarade att deras arbetshandledning hade varit sporadisk. Det är utmanande att värdera erhållen nytta och värderingen är ytterligare beroende av den individuella målsättning som var och en har ställt upp. Svaranden som hade erhållit regelbunden arbetshandledning var ganska eller mycket nöjda med den. En del av ledarna ansåg att arbetshandledningen skulle vara en naturlig del av arbetet och några tyckte att den skulle vara en stödverktyg som kunde tas till vid behov. En del ansåg det skulle ske på frivillig basis och andra stödde ett obligatoriskt deltagande på fast basis. Ingen såg arbetshandledning som ett verktyg endast vid krissituationer. Främst önskades arbetshandledning i framtiden som ett stöd till ledarna för att orka

5 5 med arbetet och för att främja välfärd i arbetslivet. Yrkesmässig utveckling samt förbättrade kunskaper i personaladministration var de näst vanligaste önskemålen. Summa sumarum önskades arbetshandledning oftare och mera långvarigt av svaranden. De såg arbetshandledning som viktig för personer som arbetar inom dagvården. Relativt många av svaranden önskade att ledarna kunde få arbetshandledning regelbundet, medan personalens arbetshandledning kunde vara mer behovsanpassat. Utredningens material var varierande och beskrev flerfasetterat kutymen för arbetshandledning. Det finns olika erfarenheter, synvinklar, målsättningar och utgångspunkter bland föreståndarna. På basen av denna utredning kan man inte se arbetshandledningen som ett givet verktyg för förbättrat pedagogiskt ledarskap eller kvalitet. I bästa fall utgör arbetshandledning ett mångsidigt och flexibelt verktyg för att utveckla det dagliga arbetet baserat på erhållna erfarenheter. Nyckelord: arbetshandledning, dagvård, föreståndarnas erfarenheter och önskemål

6 6 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO TYÖNOHJAUS KÄSITTEENÄ JA TOIMINTANA Työnohjauksen määrittely ja tavoitteet Työnohjauksen toteutus- ja työskentelymuodot Työnohjaajien koulutus ja työnohjauksen taustateoriat Lähikäsitteet SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN Kohderyhmä, menetelmä ja toteutus KYSELYN TULOKSET Taustatietoa vastaajista Kokemukset omasta työnohjauksesta Kokemukset henkilöstön työnohjauksesta Näkemykset esimiesten työnohjauksesta ja sen roolista tulevaisuudessa Näkemykset henkilöstön työnohjauksesta ja sen roolista tulevaisuudessa YHTEENVETOA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ...26 Lähdeluettelo 30 Liitteet 31

7 7 1 JOHDANTO Selvityksen tarkoitus oli kartoittaa päiväkodin johtajien kokemuksia ja tulevaisuuden näkemyksiä työnohjauksesta sekä oman että henkilökunnan työn suhteen. Tavoitteena oli kartoittaa olemassa olevia käytäntöjä ja kuulla kehittämistoiveita. Tavoitteena oli myös kartoittaa päiväkodin johtajien näkemyksiä moni-ilmeisestä työnohjauksesta käsitteenä ja toimintana. Selvitys liittyy Avaimia päivähoidon arkeen -hankkeeseen, johon kuuluu 14 kuntaa (Hyvinkää, Järvenpää, Karjaa, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pohja, Pornainen, Siuntio, Tammisaari, Tuusula ja Vihti) Länsi- ja Keski- Uudellamaalla. Yksi hankkeen tavoitteista on vahvistaa päivähoidon pedagogista johtajuutta, työ- ja ohjauskäytäntöjä sekä luoda pysyviä yhteistyörakenteita asiantuntijuuden hyödyntämiseksi paikallisesti ja seudullisesti. Päiväkodin johtajien työ on ollut vilkkaan keskustelun ja tutkimuksen kohteena viime vuosina ja työssä jaksamista sekä pedagogisen johtajuuden haasteita ja kehittämistä alalla on pohdittu viimeaikoina melko paljon. Riittävät ja toimivat rakenteet ja resurssit ovat osaltaan avainasemassa onnistuneessa kehittämistyössä ja laadukkaan päivähoidon toteutumisessa. Päivähoidon työnohjaustoiminnan kehittäminen enemmän ajan haasteita ja päivähoidon tarpeita vastaaviksi on yksi Avaimia päivähoidon arkeen -hankkeen tavoitteista. Työnohjaus on käsitteenä ja toimintana moni-ilmeinen. Tässä raportissa kuvataan kyselyn tulosten lisäksi myös työnohjauksen määrittelyä, teoriataustaa ja lähikäsitteitä alan eri asiantuntijoiden näkökulmista. Selvityksen teki Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidossa Jaana Väntsi osana Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen maisterin opintoihin kuuluvaa työharjoittelua. Aineisto kerättiin sähköpostikyselynä touko- ja kesäkuun aikana TYÖNOHJAUS KÄSITTEENÄ JA TOIMINTANA 2.1 Työnohjauksen määrittely ja tavoitteet Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi. Siinä voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen. Suomen työnohjaajat ry- Työnohjaus on käsitteenä ja toimintana monimuotoinen ja sen määrittely vaihtelee eri ihmisillä ja eri konteksteissa. Sitä voi lähestyä monesta näkökulmasta. Kullakin ammattialalla on myös erilaiset tavoitteet ja tarpeet työnohjaukselle ja se määritellään painottaen eri asioita. Kukin työnohjausprosessi tavoitteineen, työskentelymuotoineen

8 8 ja sisältöineen muotoutuu myös yksilöllisesti. Perinteisen määrittelyn mukaan se on kuvattu usein pidempiaikaisena prosessina. Työnohjauksesta ei ole tällä hetkellä olemassa Paunonen - Ilmosen (2001, 13) kuvaamana lakisääteisiä velvoitteita, mutta lainsäädännöstä löytyy täydennyskoulutuksesta velvoitteita. Uusiutunut Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työhyvinvointi näkökulmassa aktiivisuuteen sekä työntekijöitä että työnantajaa ja Työterveyslaki(743/1978) edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta ja koulutusvelvoite on työnantajalla. Kuntien sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevan vuonna 2005 uudistuneen sosiaalihuoltolain ja sen suositusten mukaan työnohjaus ei kuulu täydennyskoulutuksen piiriin.(sosiaalihuollon täydennyskoulutussuositus, 16). Työntekijöiden käsitykset ja näkemykset työnohjauksesta vaihtelevat kokemusten ja tiedon mukaan. Myös työnohjaajien erilaiset koulutustaustat, työskentelytyylit, käyttöteoriat ja työtaustat vaikuttavat luonnollisesti osaltaan näkemyksiin työnohjauksesta. Siltalan Et al. (1993,6-7) mukaan työnohjaus ei ole sinällään mikään käsite, vaan kattonimike monelle asialle. Kun puhutaan työnohjauksesta, se määritellään heidän mukaansa aina niissä yhteyksissä, joissa sitä käytetään ja se painottuu kussakin työnohjausprosessissa eri tavoin. Borgmanin ja Packalenin (2002, 60) kuvailemana työnohjaus nähdään toimintana, johon liitetään monia erilaisia odotuksia, toiveita ja mielikuvia. Keski-Luovan (2001) mukaan työnohjaus on työtapa, jonka avulla yksittäiset työntekijät, tiimit ja kokonaiset työyhteisöt voivat kehittää ammatillista osaamistaan. Tehtävissä, joissa joudutaan läheiseen kosketukseen ihmisten inhimillisten ja emotionaalisten tarpeiden kanssa työntekijöiden omat henkilökohtaiset tarpeet ovat vaarassa sekoittua työhön ja perustehtävä voi hämärtyä. Oppiessaan paremmin reflektoimaan, jäsentämään ja löytämään luovia ratkaisuita työhönsä työntekijän ammattitaito lisääntyy ja myös jaksaminen sekä motivaatio lisääntyvät. Pitkällä tähtäyksellä työnohjauksella on työn tehokkuutta, laatua ja sairaskuluja vähentävä vaikutus. Työnohjaustilanne on aina vuorovaikutuksellinen kasvutapahtuma. (Keski- Luopa 2001, 8-15.) Paunonen - Ilmosen (2001, 11) mukaan on tärkeää määritellä työnohjaus osaksi työtä ja sen tulee olla kaikkia organisaation ammattiryhmiä koskevaa. Hän kiteyttää työnohjauksen laadunhallinnan varmistajaksi, ohjattavan työn ja oman itsen tarkasteluksi ja tutkimiseksi. Hyyppä, (1983, 79 & 1997, 27 32) määrittelee työnohjauksen joukoksi ammatillisia menettelytapoja, joiden tehtävänä on auttaa työn ja tutkimuksen kohteena olevaa järjestelmää entistä luovempaan suhteeseen tehtävänsä kanssa. Työnohjaus on konsultaatiotyötä intensiivisempi ja systemaattisempi työskentelymuoto. Siinä autetaan tutkivan otteen avulla ohjattavaa hahmottamaan uudelleen suhdetta omaan työhönsä, ajatteleman luovasti itsestään työssä ja löytämään uusia kehittymisen mahdollisuuksia. Fokuksena on systeeminen kolmio, jonka elementtejä ovat työntekijä, hänen persoonansa, työrooli ja organisaatio, jossa yksilö toimii. Näiden elementtien vuorovaikutuksen ja dynamiikan tutkiminen on Hyypän mukaan työnohjauksen tärkeä kohde. Inkeri Sava (1987, 11 19) kuvaa työnohjausta oppimissuuntautuneeksi vuorovaikutusprosessiksi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan työntekijän kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja tätä kautta työtaidon, valmiuksien ja motivaation

9 9 sekä viihtyvyyden lisääntymiseen. Se on myös yksi ennaltaehkäisevän henkisen työsuojelun muoto ja sen tulisi tukea ohjattavaa aktiivisuuteen sekä löytämään oma tapansa tehdä työtään persoonallisella ja yksilöllisellä tavalla. Oman työroolin ja työtehtävien analysoinnin ja kokemusten pohdinnan kautta pyritään oppimaan uusia suhtautumistapoja ja persoonallisesti toimivia toimintavaihtoehtoja sekä saamaan myönteisiä kokemuksia työstä. Leimalan ja Keskisen (2005)mukaan työyhteisötyönohjaus on yksi mahdollisuus jäsentää ulkopuolisen asiantuntijan avulla päiväkodin työntekijöiden toimenkuvia toisiaan täydentäviksi ja perustehtävää palveleviksi. Päiväkotien moniammatillisissa työyhteisöissä on siirrytty selkeistä tehtäväkuvista kohti yhdessä tekemistä. Tämä on toisaalta rikastuttanut työtä ja hyödyntänyt erilaista osaamista. Toisaalta voidaan myös kysyä, onko toimenkuvien samanlaisuus johtanut siihen, että eri ammattiryhmien asiantuntijuuden kärki jää toisinaan käyttämättä. Työnohjaaja ei voi tehdä johtajan puolesta henkilökuntaa koskevia päätöksiä, mutta hän voi ammattitaidollaan auttaa yhteisöä puhumaan kipeistäkin, ahdistusta aiheuttavista toimenkuvien epäselvyyksiin liittyvistä aihepiireistä. Työnohjuksessa johtaja voi jäsentää omia osaamistarpeitaan. Olennaista on auttaa ohjattavaa luottamaan omaan osaamiseensa, löytämään omia vahvuuksiaan ja arvioimaan oman osaamisensa puutteita. Päiväkodinjohtajan ammatillista osaamista on kasvumyönteisyys ja jatkuva ammatillinen uusiutuminen. Johtaja vastaa myös henkilöstön ammatillisesta osaamisesta. Olennaista on henkilöstön ammatillisen kehittymisen tukeminen. Työnohjaus on tähän Leimalan ja Keskisen mukaan vahva väline. (Leimala ja Keskinen, 2005, ) Työnohjauksen kuten muunkin tyyppisen ohjauksen tavoitteena on Ojasen (2001,12 & 25 29) kiteyttämänä ohjattavan ammattitaidon parantaminen. Ohjauksen tavoitteena ei ole opettaa sitä, mitä mestari osaa, vaan tukea ohjattavan omaehtoista ammatillista kasvua, työssä selviytymistä ja työorganisaation kehittämistä. Ohjaaja on Ojasen kuvaamana kasvattaja, joka asettuu oman ammattitaidon ja persoonansa käytön avulla ohjattavan ammatillisen kasvun palvelukseen. Tavoitteena on parantaa kykyä työn ongelmien hallintaan ja työn kehittämiseen. Työtahti on kiristynyt ja jaksamisongelmat sekä turvattomuus työssä ovat lisääntyneet. Yhteiskunnassamme tarvitaan Ojasen mukaan lisää toimintaedellytysten luomista, erilaisia uusia kehittämistoimia, koulutus- ja ohjaustoimia. Työnohjauksesta on jo useampia empiirisiä tutkimuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Työnohjaustutkimusten vaikuttavuustarkastelu Paunonen - Ilmosen (2001, 16 18) kuvaamana osoittaa selvästi työnohjauksen vaikutukset kolmella alueella: Työnohjaus vaikuttaa ohjattavan toimintaan sitä parantaen ja laatua kohottaen. Ohjattavien ammatti-identiteetti vahvistuu ja selkeytyy. Työyhteisöjen toiminta parantuu. Työnohjauksen vaikuttavuuteen liittyy myös olennaisesti työnohjaajien koulutustaso ja osaaminen. Kustannushyöty analyysin pohdinta on myös tarpeellista, mutta haasteellista.

10 Työnohjauksen toteutus- ja työskentelymuodot Työnohjausta voidaan toteuttaa joko yksilö-, ryhmä tai työyhteisötasolla. Ryhmät voivat vaihdella kokoonpanoiltaan ja ne voivat koostua esimerkiksi työtiimeistä, saman ammattiryhmän työntekijöistä tai moniammatillisista kokoonpanoista. Suorassa työnohjauksessa ohjaaja on läsnä aidoissa tilanteissa ja välilliseen työnohjaukseen ohjattavat tuovat asiat sellaisina kun he ovat ne itse kokeneet. Paunonen - Ilmonen on kehitellyt työnohjauksen SUED- mallin, jossa on tavoitteena suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen työnohjauksen ja koulutuksen integraatio henkilöstön tukemiseksi ja kehittämiseksi. Siinä työnohjaus sisältyy säännöllisenä ja prosessiluontoisena työhön. Työnohjauksessa nousee esiin työntekijän itse havaittuja koulutusvajeita, jota varten suunnitellaan toimipaikkakoulutus. Näin koulutus ei ole irrallista tai sattumanvaraista vaan omasta työstä, itsearvioinnista ja tarpeista nousevaa. Tavoite on perustehtävän laadunvarmistaminen ja henkilöstön jaksamisen tukeminen.(paunonen-ilmonen, 2001, ) Toiminnan laadun hallinta ja henkilöstön hyvinvointi Toimipaikkakoulutus tarve ja toteutus Toimipaikkakoulutus tarve ja toteutus Toimipaikkakoulutus tarve ja toteutus Paunonen - Ilmosen SUED-malli

11 11 Työskentelytapoina voi Jalavan et al (1999, ) kuvailemana olla keskustelun lisäksi ja tukena erilaisia toiminnallisia työmuotoja. Tavoitteena on työn sanallistamisen helpottaminen ja aktivoiminen. Työnohjausistunnossa voidaan järjestää sosiodraama, jossa näytellään vuorovaikutustilanteita sanallistamisen lisänä. Muita työskentelyssä käytettäviä elementtejä ovat visuaaliset apuvälineet kuten kuvat ja pienesineet sekä erilaiset sanakortit ja kirjoittaminen. Elämyspedagogisia, erilaisia rentoutumis-, luottamus-, ja ryhmäytymisharjoitteita voidaan käyttää myös. Visuaalisen työnohjauksen isäksi mainittu Anthony Williams(2000) kuvaa esineiden käyttöä tapana etsiä merkityksiä ja yhteyksiä sekä apuna tilanteiden hahmottamisessa, näkemisessä ja tuntemisessa uudella tavalla. Symbolien avulla voidaan tehokkaasti luoda uusia yhteyksiä ja saada aikaan kokonaisvaltaisempia näkemyksiä. (Williams, 2000, 167.) 2.3 Työnohjaajien koulutus ja työnohjauksen taustateoriat Työnohjaajakoulutukset vaihtelevat hieman pituudeltaan, mutta kestävät yleensä noin vuotta. Koulutusta järjestävät eri instituutiot ja organisaatiot kuten yliopistojen täydennyskoulutusyksiköt, ammattikorkeakoulut ja yhdistykset. Koulutus suoritetaan useimmiten työn ohessa ja siihen pääsyyn edellytetään peruskoulutusta ja työkokemusta. Työnohjaajalta vaaditaan alan arvo-, tieto ja taitoperustan hyvää osaamista sekä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksien ja ryhmädynamiikan tuntemusta. (Paunonen - Ilmonen 2001, ) Työnohjauksen teoriataustana on Salosen (2004) mukaan yleensä ollut yhdistelmä erilaisia teoreettisia aineksia ja vaikka sillä ei ole omaa selkeää teoriaa, se rakentuu eri teorioiden pohjalle. Kussakin työnohjausprosessissa vallitsee sellainen teoreettinen orientaatio, joka riippuu ohjaajan ammatillisesta taustasta ja saamastaan työnohjaajakoulutuksesta. Myös ajan trendit vaikuttavat osaltaan. Eri taustateorioita ovat esimerkiksi vuorovaikutus-, oppimis- ja organisaatioteoriat. Erilaiset terapeuttiset viitekehykset ovat olleet suosittuja, erityisesti psykodynaaminen teorianmuodostus. Jossain määrin on hyödynnetty myös kognitiivisia teorioita, perheterapian teorianmuodostusta ja viime vuosina myös ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan liittyvää ajattelua. Vaikutteita on haettu systeemiteoriasta, oppimisteorioista ja etenkin kokemuksellisen oppimisen teoriasta. Nykyään ollaan melko yksimielisiä siitä, että työnohjaus on prosessi ja prosessiluonteeseen liittyy olennaisesti vuorovaikutuksellisuus. Yleisesti ollaan myös sitä mieltä, että työnohjauksella tavoitellaan ensisijaisesti oppimista, joka on nimenomaan luonteeltaan kokemuksiin perustuvaa. (Salonen, 2004, ) 2.4 Lähikäsitteet Psykoterapian ja työnohjauksen eroista ja rajanvedosta on keskusteltu työnohjausta eri yhteyksissä määriteltäessä. Käytännössä näiden kahden työmuodon erottaminen ei ole Savan (1987) kuvaamana vaikeaa. Psykoterapiassa korostuvat hoidolliset tavoitteet. Terapia on määriteltävissä sairauden hoidoksi ja tapauksissa joissa työntekijä tarvitsee terapeutista hoitoa, työnohjaus voi antaa virikkeen tähän.

12 12 Psykoterapian tavoitteina nähdään yleensä henkilökohtaisten elämänongelmien käsittely, työnohjauksessa keskitytään työtilanteisiin ja kokemuksiin. Työnohjauksella voi kuitenkin olla syvällisiäkin terapeuttisia vaikutuksia.(sava, 1987, ) Paunonen - Ilmonen (2001, 35 39) kuvaa psykoterapiaa psyykkisiä terveyshäiriöitä lievittävänä ja persoonallisuutta eheyttävänä asiakkaan ja terapeutin syvällisenä ja pitkäkestoisena suhteena. Stressin ja uupumuksen ehkäisijänä työnohjaus voi myös hänen mukaansa sisältää terapeuttisiakin aineksia. Joskus rajanveto psykoterapian ja työnohjauksen välillä voi muodostua ohueksi ja Paunosen mukaan onkin ohjaajan ammattitaitoa vetää raja työnkäsittelyn ja mahdollisen ohjattavan muun pulman välillä. Mentoroinnista alettiin puhua ja kirjoittaa luvulla ja käsitteestä on monenlaisia tulkintoja. Mentor termi tarkoittaa opastajaa ja neuvonantajaa ja juontaa juurensa kreikkalaisesta legendasta, jossa nuoren miehen opettaminen uskottiin vanhemman ja viisaamman miehen huoleksi. Nykyään monissa organisaatioissa on käynnissä mentorointiohjelmia, joissa iäkkäämmille työntekijöille kertynyt viisaus pyritään saattamaan nuorempien käyttöön. Perinteisessä mentorin roolissa siis siirretään tietämystä ja neuvoja eteenpäin.(rogers, 2004, 243.) Eija Jylhän (2005, 24) mukaan mentorointi on vuorovaikutteista toimintaa mentorin ja ohjattavan kesken ja siihen vaikuttaa organisaatioympäristö. Sitä voidaan toteuttaa myös vertaismentorointina, jolloin osapuolilla on mahdollisuus seurata toistensa työtä ja antaa keskinäistä palautetta. Jylhän mukaan mentoroinnissa on yleensä pääpaino enemmän taitotiedon kuin asiantuntijatiedon siirtymisessä. Mentoroinnin ja työnohjauksen eroina hän kuvaa sitä, että mentor on oman substanssialan ansioitunut asiantuntija, kun työnohjaaja on kouluttautunut työelämän asiantuntijaksi sekä työkäyttäytymisen ja aikuisen oppimisen lainalaisuuksien tuntijaksi. Mentorointi pohjautuu myös työnohjauksen tavoin kokemuslähtöiseen koulutusajatteluun, jossa tietoa rakennetaan ja uusia näkökulmia löydetään yhdessä. Mentoroinnin perustavoitteena on tukea työn hallintaa ja nopeuttaa urakehitystä. Keskeinen työtapa on luottamuksellinen keskustelu, jossa kokenut ja arvostettu senioriasemassa oleva henkilö jakaa osaamistaan ja tukea ohjattavan ammatillisen kehittymisen edistämiseksi. Se on vuorovaikutukseen perustuva prosessi, joka lähtee ohjattava tarpeista ja siinä on mahdollisuus omaksua ammattialan ja organisaation kulttuurista tietoa, arvomaailmaa, toimintaperiaatteita ja työtapoja. Mentor voi olla myös työntekijän oman organisaation ulkopuolelta tuleva henkilö.(jalava, Palonen, Keskinen & Kontkanen, 1999, ) Konsultaation ja työnohjauksen erottaminen toisistaan tuottaa toisinaan myös epäselvyyksiä ja käsitteillä onkin yhtenevyyksiä. Tarkkaa määritelmää siitä, kuinka kauan työnohjauksen tulisi kestää ei sen moni-ilmeisyyden vuoksi ole, joten käytännöt vaihtelevat. Työnohjauksen kesto on ollut perinteisesti 1-3 vuotta, mutta viime aikoina myös lyhytkestoisemmalle työnohjaukselle on tullut kysyntää muuttuvan työelämän myötä. Esimerkiksi nopeus-, tehokkuus - ja taloudellisuus-ajattelu, lyhyemmät työsuhteet ja kiire ovat olleet vaikuttamassa osaltaan. Kovin lyhytkestoista työnohjausta pidetäänkin usein enemmän konsultaationa ja esimerkiksi Sceiniläisen prosessikonsultaation ja työyhteisön työnohjauksen erottelu on toisinaan vaikeaa.

13 13 Sekä työnohjauksen että konsultaation painotukset, toimintatavat ja sisällöt voivat vaihdella eri aloilla, tilanteissa ja aikoina. Myös konsultoinnin käsitettä voidaan työnohjauksen tavoin tarkastella useasta näkökulmasta. Konsultaatiossa voidaan Savan (1987, 17) mukaan usein sen kertaluonteisuuden ja lyhytkestoisuuden vuoksi antaa selviä toimintaohjeita ja konkreettisia neuvoja. Konsultaatio onkin hänen mukaansa helposti työnohjauksen kanssa sekoittuva termi, sillä myös työnohjauksessa pyydetään toisinaan neuvoja ja annetaan niitä. Konsultoinnin ja konsultin rooli vaihtelee yksittäisen työntekijän tai kohderyhmän sekä tavoitteiden mukaan. Työyhteisön kehittäminen jää helposti arkipäivän työn jalkoihin ja ulkopuolinen apu on usein hyödyllistä nykytilaa, kehittämistarpeita ja kehittämissuunnitelmia laadittaessa. Konsultti voi olla työpaikan oma asiantuntija tai ulkopuolinen henkilö. Ulkopuolinen asiantuntija usein jäntevöittää työyhteisön kehittämistä, auttaa vaikeissa paikoissa ja tukee hankkeen loppuun saattamista. Ulkopuolisen konsultin on myös helpompi toimia ihmissuhderistiriidoissa ja intressiristiriita tilanteissa.(lindström, Leppänen, 2002, 160.) Perehdyttämisen tarkoitus on tutustuttaa työntekijä tehtäviinsä, työympäristöönsä ja työolosuhteisiinsa. Työntekijä saa perustan jatkuvalle kehittämiselle. Riittävät taidolliset ja tiedolliset valmiudet ovat työtehtävän hoitamisen edellytys. Se on työturvallisuustoiminnan perusta. Kohderyhmänä ovat uudet työntekijät sekä uusiin tehtäviin siirtyvät henkilöt. Myös työorganisaatiossa tapahtuvat suuret muutokset saattavat synnyttää perehdyttämisen tarvetta. Perehdyttämisvastuu kuuluu esimiehille ja sen suunnitellaan yhdessä työntekijän kanssa.(kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/1997.) Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaakin työnantajan perehdyttämään työntekijän työpaikan oloihin, oikeisiin työmenetelmiin ja tärkeisiin turvallisuusmääräyksiin. Työnohjaus ja koulutus on nähty perinteisesti eri toimintamuotoina, vaikka samojakin elementtejä niissä toki on paljon. Työnohjaus ei ole opetusalan ammattijärjestön työnohjauskannanoton 2005 mukaan myöskään koulutusta, vaikka molemmissa on kyse oppimisprosessista. Koulutuksessa korostuu kouluttajalähtöinen eteneminen, mutta työnohjauksessa korostuu ohjattavien kokemukset, tarpeet ja niistä lähtevä analysointi ja tutkiminen. 3 SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Kohderyhmä, menetelmä ja toteutus Selvitys toteutettiin Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidossa osana Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen maisteriopintoihin kuuluvaa harjoittelujaksoa. Selvitys tehtiin touko- ja elokuun 2006 välisenä aikana. Kysely (liite 1) toteutettiin Webropol ohjelman avulla ja lähetettiin sähköpostitse 55:lle päiväkodin johtajalle. Kysely kohdennettiin Avaimia päivähoidon arkeen -hankkeen kuntien päiväkodin johtajille. Kuntakohtainen vastaajien määrä vaihteli kunnan päiväkotien lukumäärän

14 14 mukaan. Lisäksi mukaan haluttiin saada myös mahdollisimman paljon ilta- ja ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoavien päiväkotien esimiehiä. Kyselyyn oli vastausaikaa toukokuun loppuun. Yhden muistutuspyynnön jälkeen kyselyyn vastasi mennessä 40 päiväkodin johtajaa. Heistä 17 oli iltahoitoa ja/tai ympärivuorokautista hoitoa tarjoavien yksiköiden esimiehiä. 4 KYSELYN TULOKSET 4.1 Taustatietoa vastaajista Vastaajista (N=40) oli miehiä viisi ja naisia 35, vastausprosentti oli 78 % ja vastauksia saatiin 12 kunnasta. Hallinnollisena johtajana työskenteli 33 vastaajaa ja lapsiryhmäryhmässä johtajan työn ohella työskenteli seitsemän vastaajaa. Yli 45- vuotiaita vastaajia oli 29 ja vuotiaita vastaajia oli 10. Vain yksi vastaaja oli alle 30-vuotias. Päiväkodinjohtajana toimimisen aika vaihteli tasaisesti alle viisi vuotta johtajana toimineista yli 20 vuotta johtajana toimineisiin. Vastaajien vastuualueet ja henkilöstömäärät vaihtelivat ja 22:lla oli alaisuudessaan yli 25 työntekijää, 12:sta oli työntekijää ja kuudella oli alle 16 työntekijää. Enemmistö eli 32 vastaajaa (80 %) oli peruskoulutukseltaan lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneita, erityislastentarhanopettajia oli yksi, sosiaalikasvattajan koulutus oli neljällä ja kasvatustieteen kandidaatteja oli kaksi. Koulutustaustana mainittiin lisäksi myös kahdesti lastenhoitaja, musiikkiterapeutti, perheterapeutti ja gradua vaille KM. Työnohjaajakoulutuksen oli suorittanut kahdeksan vastaajaa. Kokopäivähoitoa tarjoavien yksiköiden esimiehiä oli 38, osapäivähoitoa oli 31:llä, iltahoitoa tarjosi 12 yksikköä ja ympärivuorokautista hoitoa oli 10 vastaajalla. 15 vastaajan vastuualueisiin kuului perhepäivähoitoa. Yksiköt tarjosivat myös mm. kielikylpyä, avointa varhaiskasvatusta ja erityispäivähoitoa. Suurin osa vastaajista työskenteli hallinnollisena johtajana ja heillä oli pääosalla melko suuri henkilöstömäärä. Päivähoidon yksikkökokojen suureneminen sekä alaismäärän lisääntyminen ja vastuu erityyppisistä päivähoitomuodoista onkin yleistynyt päiväkodin johtajien työnkuvassa. Johtajien työnkuvan muuttuminen ja heidän siirtyminen pois lapsiryhmätyöstä on ollut viime vuosien selkeä suuntaus suomalaisessa päivähoidossa. Kaikista vastaajista 43 % oli ilta- ja/tai ympärivuorokautista hoitoa tarjoavien yksiköiden esimiehiä, joten vuorohoidon näkökulma nousee tässä selvityksessä osaltaan hyvin esiin. Heidän vastauksissaan ei sinänsä noussut korostuneesti esiin mikään seikka verrattuna muihin (Tarkemmat taustatiedot vastaajista liitteessä 2: kuviot 1-6).

15 Kokemukset omasta työnohjauksesta Vastaajista (N=40) viisi ilmoitti, ettei ollut saanut ollenkaan työnohjausta viimeisen viiden vuoden aikana(liite2: kuvio 7). Syiksi mainittiin kaikkien kohdalla se, ettei työnohjausta ole ollut tarjolla, yksi mainitsi myös aikapulan ja kaksi mainitsi rahoituksen puuttuneen. 26 vastaajaa ilmoitti saaneensa työnohjausta satunnaisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Säännöllisesti ja jatkuvasti työnohjausta oli saanut yhdeksän vastaajaa, heistä kahdeksan oli kahdesta kunnasta. Satunnaisesti tai säännöllisesti työnohjausta saaneista johtajista (N= 35) päiväkodin johtajien ryhmätyönohjausta oli saanut 26 vastaajaa eli enemmistö, yhdeksällä ei ollut kokemusta johtajaryhmästä. Yksilötyönohjauksesta oli kokemusta kuudella ja työyhteisön työnohjauksesta viidellä. Työtiimin työnohjaukseen oli osallistunut 11 vastaajaa (liite2: kuvio 9). Yksilötyönohjaus oli siis ollut melko harvinaista. Johtajan työn kannalta yksilötyönohjausta pidettiin päivähoidossa hieman tärkeämpänä kuin henkilöstön työn kannalta. Vähäisen yksilötyönohjauksen voisi arvioida osaltaan johtuneen kustannuskysymysten ohella tiimityön painottamisen lisääntymisellä päivähoidossa. Yksilötyönohjausta oli saatu vain erityistilanteissa. Päiväkodin johtajien työ on ollut myös keskustelun ja tutkimuksen kohteena viime vuosina ja haastava, monitaituruutta vaativa sekä melko yksinäinenkin rooli on tiedostettu alalla enemmän. Kollegiaalisen tuen merkitys osaltaan päiväkodin johtajien jaksamiselle ja ammatilliselle kehittymiselle on vähitellen tiedostettu myös yhä enemmän. Työssä jaksamisesta on keskusteltu ja sitä on tutkittu yleisesti paljon, joten siihen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. Myös lainsäädäntö on muuttunut eikä painota vain fyysistä jaksamista. Työyhteisön työnohjaus oli ollut myös vähäistä ja tämän pohjalta voi todeta, että yhteisötyönohjausta ei ole vielä hyödynnetty johtajan työn tueksi ja työvälineeksi kovinkaan laajalti. Kaikki kahdeksan työnohjaajakoulutuksen suorittanutta vastaajaa ilmoittivat saaneensa työnohjausta viimeisen viiden vuoden aikana. Heistä viiden työnohjaus oli ollut satunnaista ja kolmen säännöllistä. Vastaukset kysymykseen työnohjaukseen osallistumisen perusmotiivista jakaantuivat melko tasan ammatillisen kehittymisen ja työssä jaksamisen edistämisen kesken. Reilu kolmasosa eli 14 vastaajaa mainitsi motiivina olleen molemmat, noin kolmasosa eli 11 vain jaksamisen edistämisen ja hieman alle kolmasosa eli 9 vastaajaa mainitsi motiivina olleen vain ammatillisen kehittymisen. Kysymykseen johtajien työnohjauksessa käsitellyistä aihepiireistä (osiossa valittiin kolme teemaa) yleisimpinä aihepiireinä olivat olleet: työssä jaksaminen ja työhyvinvointi (25 valintaa) muutokset työssä (23 valintaa)

16 16 työn sisällön kehittäminen sekä tiimi- ja vuorovaikutustaidot (molemmat 15 valintaa) Selkeästi yleisimmiksi käsitellyiksi aihepiireiksi nousivat työssä jaksaminen ja muutokset työssä. Myös motiiviksi osallistumiselle ilmoitettiin työssä jaksaminen ja ammatillinen kehittyminen melko tasapuolisesti. Lasten vanhempiin liittyviä asioita ei ollut käsitelty kuin kolmen vastaajan kohdalla. Myöskään työntekijän itsetuntemukseen, laatuasioihin tai lapsiin liittyviä asioita ei ollut käsitelty kuin muutaman vastaajan kohdalla. Voisikin pohtia, eikö työnohjausta ole mielletty selkeästi ja tiedostetusti varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen välineeksi? Myös itsetuntemuksen merkitystä on korostettu melko paljon uusimmissa työntekijän oppimiseen ja johtajuuteen liittyvissä artikkeleissa ja teoksissa. Työnohjausta ei ole ilmeisesti nähty ensisijaisesti itsetuntemuksen kehittämisen paikkana (liite 2:kuvio11). Työskentelymuotona oli käytetty enimmäkseen keskustelua, mutta myös toiminnallisista menetelmistä oli kokemusta: sosiodraamasta kolme, kuva-, pienesine-, ja symbolityöskentelystä kuusi ja kirjallinen työskentely kymmenen. Työnohjausta ei siis toteuteta pelkästään keskusteluna vaan tukena voi olla muunkinlaisia työskentelymuotoja (liite2: kuvio 12). Vastaajien arviot työnohjauksesta koetusta hyödystä olivat monimuotoisia (taulukko 1). Kokemukset perustuvat suurimmaksi osaksi satunnaisesti saatuun työnohjaukseen, joka voi tarkoittaa hyvin monenlaisia prosesseja. Työnohjauksesta koettua hyötyä vastaajat arvioivat melko tasaisesti vähän tai melko paljon vaihtoehdoilla kymmenen väittämän kohdalla kolmestatoista. Kolmen väittämän kohdalla vähän vaihtoehto painottui enemmän, kuin paljon vaihtoehto: työnohjaus on lisännyt vuorovaikutus- ja tiimityötaitojani vähän 22 vastaajan mielestä, työnohjaus on tukenut asiakastyötäni vähän 21 vastaajan mielestä työnohjaus on lisännyt valmiuksiani moniammatilliseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa vähän 21 vastaajan mielestä. Seitsemän vastaajan mukaan työnohjaus ei ole tukenut lainkaan asiakastyötä. Työnohjaus näyttäisi tukevan työssä jaksamista seitsemän vastaajan mukaan paljon ja 15 vastaajan mukaan vähän. Työnohjaus on 15 vastaajan mukaan parantanut työssä ilmenevien ongelmien ratkaisuvalmiuksia ja auttanut arvioimaan omia kehittymisaluita melko paljon. Työnohjaus on myös 14 vastaajan mielestä parantanut työn laatua, lisännyt ammatillista itsetuntemusta ja auttanut tunnistamaan ammatillisia vahvuuksia melko paljon. Vastaajat eivät siis olleet kokeneet saamansa työnohjauksen lisänneen ensisijaisesti valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa, tukeneen asiakastyötä tai lisänneen vuorovaikutus- tai tiimityötaitoja. Kolmasosa työnohjausta saaneista oli kuitenkin maininnut yhdeksi käsitellyksi aihepiiriksi tiimi- ja vuorovaikutustaidot. Myöskään tulevaisuudessa työnohjausta ei ensisijaisesti toivottu tämän alueen kehittämiselle oma työn kannalta. Vastausten pohjalta voisi ajatella, että tiimi- ja

17 17 vuorovaikutustaitojen kehittämistä ei johtajana koeta tarvittavan eli ne jo hallitaan, niiden kehittäminen tapahtuu muissa puitteissa tai sitten niitä ei ole työnohjaus kuitenkaan ensisijaisesti tukenut. Asiakastyöhön liittyviä asioita ei ollut käsitelty vastaajien työnohjauksissa juuri ollenkaan eikä siihen toivottu tukea työnohjauksen keinoin jatkossakaan. Suurin osa vastaajista oli hallinnollisia johtajia ja vastausten pohjalta heräsi kysymys, eikö asiakastyöhön vain koeta tarvittavan työnohjauksellista tukea vai eikö työnohjausaikaa ole haluttu ensisijaisesti käyttää siihen. Työnohjaus on (N=35) Vahvistanut ammatillista kehittymistäni johtajana Tukenut työssä jaksamistani Avannut uusia näkökulmia työhöni Tukenut kriisitilanteissa Lisännyt vuorovaikutus-ja tiimityötaitojani Parantanut työssä ilmenevien ongelmien ratkaisuvalmiuksiani Tukenut henkilöstöongelmissa selviytymistäni Tukenut asiakastyötäni Parantanut työni laatua Lisännyt ammatillista itsetuntemustani Auttanut arvioimaan kehittymisalueitani Auttanut tunnistamaan ammatillisia vahvuuksiani Lisännyt valmiuksiani moniammatilliseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa ei lainkaan vähän melko paljon paljon 9 % 3 5 % 2 9 % 3 16 % 5 6 % 2 11 % 4 17 % 6 20 % 7 11 % 4 6 % 2 11 % 4 11 % 4 11 % 4 40 % % % % 12 63% 22 40% % % % % 15 46% % % % % % % % 9 43 % % % 5 40 % % % % % 9 14 % 5 20 % 7 14 % 5 12 % 4 6 % 2 6 % 2 14 % 5 6 % 2 6 % 2 11 % 4 6 % 2 3 % 1 (Taulukko 1)

18 18 Kysymyksissä, joissa vastaajat esittivät muita kommenttejaan (10 vastaajaa) ja näkemyksiään työnohjauksesta (17 vastaajaa) painottuivat pääosin positiiviset näkemykset työnohjauksesta sekä itsensä että henkilökunnan suhteen. Kuudessa vastauksessa mainittiin työnohjaajan merkitys osaltaan prosessin onnistumiselle. Itselläni ei ole kovin hyviä kokemuksia työnohjauksesta ja niitä on vähän, Kohdalleni on osunut sekä hyviä että huonoja työnohjaajia, Työnohjaajan tulee viedä prosessi loppuun saakka, ettei asioita jätetä keskeneräisiksi, kokemusta ja paneutumista oltava, Olen istunut joskus miltei turhassa työnohjausryhmässä- nykyinen on hyvä, Odotan työnohjaajalta kykyä heittää itsensä kritiikin kohteeksi- liian hellävarainen kohtaaminen ja myötäeläminen..työntekijät kokevat uhraavansa lähinnä omaa työaikaa. Työnohjausmenetelmilläkin on eroa. Yhdessä avovastauksessa todettiin päivähoidossa olevan paljon erilaisia kokouksia ja tapaamisia ja yksi vastaaja toivoi, että Avaimia päivähoidon arkeen - hankkeen myötä alueelle saataisiin jatkossa työnohjausta. Yksi johtaja halusi lisäksi mainita työnohjaajakoulutuksen kiinnostavan. Rahoitus mainittiin erikseen kolmessa vastauksessa. Ohjaus on kallista ja tapahtuu koulutusmäärärahojen puitteissa, Työnohjausta varten tulisi ehdottomasti budjetoida rahaa, Määrärahat loppuivat jo keväällä. 4.3 Kokemukset henkilöstön työnohjauksesta Neljäsosa vastaajista (N=40) ilmoitti, ettei henkilökunta ollut saanut työnohjausta viimeisen viiden vuoden aikana ollenkaan. 25 ilmoitti henkilökunnan työnohjauksen olleen satunnaista ja viiden johtajan henkilöstö oli saanut työnohjausta säännöllisesti. Viiden vastaajaan mukaan henkilöstö ei ollut saanut työnohjausta, koska sitä ei ole ollut tarjolla, viisi kuvasi rahoituksen puuttuneen ja yksi mainitsi syynä aikapulan. Muina syinä mainittiin ei tarvetta tällä hetkellä, ei ole toivottu ja koko henkilökunta ei ole halunnut sitoutua. Kysymykseen johtajien näkemyksistä työnohjauksen hyödystä ja vaikuttavuudesta(liite 2: kuvio 15) henkilöstön suhteen (osiossa valittiin vaihtoehdoista kolme tärkeintä) eniten valintoja saivat: työnohjaus on tukenut henkilökunnan työssä jaksamista (22 valintaa) työnohjaus on tukenut henkilökuntaa kriisitilanteissa (15 valintaa) työnohjaus on lisännyt henkilökunnan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja (13 valintaa) Työssä jaksamisen näkökulma painottui tässä kohdassa melko selkeästi. Myös kriisitilanteiden apuna työnohjauksesta siis koettiin olleen hyötyä. Se nähtiin myös tiimi- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen paikkana henkilöstön näkökulmasta.

19 Näkemykset esimiesten työnohjauksesta ja sen roolista tulevaisuudessa Työnohjausta piti oman johtajan työn kannalta 20 vastaajaa erittäin tärkeänä, 16 tärkeänä, kolmen mukaan se ei ole kovin tärkeää ja kukaan ei pitänyt sitä turhana. Tämä kuvaa selkeästi johtajien näkemyksiä ja sitä, että työnohjausta toivotaan myös tulevaisuudessa. Näkemykseni työnohjauksen tärkeydestä N=39 Turhana En kovin tärkeänä Tärkeänä Erittäin tärkeänä Päiväkodin johtajana pidän työnohjausta oman työni kannalta Henkilöstön kannalta pidän työnohjausta 8 % 3 2 % 1 41 % % % % 17 (Taulukko 2) Esimiesten työnohjauksen tulisi olla 31 vastaajan mukaan säännöllistä ja työhön kiinteästi nivoutuvaa ja yhdeksän vastaajan mukaan satunnaista ja tarpeen mukaan saatavaa. Kriisitilanteisiin painottuvana sitä ei toivonut kukaan (taulukko 6). Tarkentavaan kysymykseen erityyppisten työnohjausryhmien tarpeellisuudesta johtajan työn kannalta kuusi vastaajaa piti johtajien yksilötyönohjausta erittäin tärkeänä, 12 vastaajaa piti sitä tärkeänä ja 20 vastaajan mielestä se ei ole kovin tärkeää. Näkemykset siitä siis hieman jakaantuvat. Vain yksi vastaaja oli sitä mieltä, että yksilötyönohjaus on turhaa. Johtajien ryhmätyönohjausta piti erittäin tärkeänä 19 vastaajaa, 16 vastaajaa arvioi sen tärkeäksi, viisi vastaaja ei pitänyt sitä kovin tärkeänä ja kukaan vastanneista ei nähnyt sitä turhana. Päiväkodin johtajien työnohjausryhmät koetaan siis pääsääntöisesti tärkeinä ja tarpeellisina. Koko työyhteisön työnohjausta piti 11 vastaajaa erittäin tärkeänä ja 15 tärkeänä. 11 vastaajan mukaan se ei ole kovin tärkeää ja kahden mielestä se on turhaa. Kokemukset siitä olivat olleet melko vähäisiä, mutta sitä voi tulosten perusteella todeta johtajien toivovan nykyistä enemmän. Päiväkodin työtiimin työnohjaus arvioitiin 10 vastauksessa erittäin tärkeäksi, 23 vastauksessa tärkeäksi ja viiden vastaajan arvion mukaan se ei ole kovin tärkeää. Turhana sitä ei pitänyt kukaan. Ryhmässä työskentelevät johtajat pitivät työtiimin työnohjausta pääosin erittäin tärkeänä.

20 20 Johtajan työni kannalta koen: N= 40 Turhana En kovin tärkeänä Tärkeänä Erittäin tärkeänä Yksilötyönohjauksen 3 % 1 51 % % % 6 Johtajien ryhmätyönohjauksen 12 % 5 40 % % 19 Koko työyhteisön työnohjauksen 5 % 2 28 % % % 11 Päiväkodin työtiimin työnohjauksen 13 % 5 61 % % 10 (Taulukko 3) Kysymykseen esimiesten näkemyksistä työnohjauksen roolista tulevaisuudessa täysin samaa mieltä valintoja annettiin yleisimmin kohdille: työnohjaajalla tulee olla työnohjaajakoulutus (33 vastaajaa) työnohjaajalla tulee olla johtajuuden tuntemusta(30 vastaajaa) esimiehen tulee saada vaikuttaa työnohjaajan valintaan (17 vastaajaa) Työnohjausten pituutta koskevaan kysymykseen vastaajista oli 37 jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että työnohjausprosessien tulee olla pitkäkestoisia. Vastaavasti täysin tai jokseenkin eri mieltä oli 31 vastaajaa väittämään työnohjausprosessien tulee olla lyhytkestoisia. Yhdeksän vastaajaa oli myös valinnut vaihtoehdon jokseenkin samaa mieltä kohdassa työnohjausprosessien tulee olla lyhytkestoisia. Lähes kaikki vastaajat siis painottivat enemmän työnohjauksen pidempikestoisuutta, vaikka lyhyempikestoinekin työnohjaus nähtiin osan mielestä hyödyllisenä (taulukko 4). Kysymykseen tuleeko työnohjaajalla olla päivähoitoalan koulutustaustaa suurin osa eli 21 vastaajaa oli valinnut tähän jokseenkin samaa mieltä vaihtoehdon, kymmenen jokseenkin eri mieltä vaihtoehdon, seitsemän täysin samaa mieltä vaihtoehdon ja yksi vastaaja oli valinnut täysin eri mieltä vaihtoehdon. Väittämään työnohjaajalla tulee olla alamme työkokemusta vastaukset jakaantuivat tasaisemmin, 11 oli täysin samaa mieltä, 16 jokseenkin samaa mieltä, 11 jokseenkin eri mieltä ja kaksi vastaajaa oli täysin eri mieltä työkokemuksen tärkeydestä. Työnohjaajan rooli painottuu prosessin kuluessa eri tavoin ohjattavien tarpeiden ja kehittymisen mukaan ja heidän ammattitaidoltaan myös odotetaan paljon.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014 VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen Eloniemi-Sulkava Ulla, Juote Mari, Rasanen Leena, Savola Tiina 31.10.2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

sometaidot kirjoitustaito

sometaidot kirjoitustaito Osaajat järjestötyössä Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta Heidi Ristolainen projektihallinta sometaidot kirjoitustaito kouluttaminen kohtaaminen esiintymistaito

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Johtamistaidon PD Lopputyö Aila Wallin 27.1.2006 Ohjaaja:

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikka-projekti

Sosiaalipedagogiikka-projekti Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN

AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN 28/2006 AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN -Opinnot, opintojen ohjaus ja vaikuttamismahdollisuudet Jaana Markkula OTUS Jaana Markkula Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin -Opinnot, opintojen ohjaus

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot