Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä"

Transkriptio

1 1 Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, diakonissa-sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokemaa surua sekä hoitajien saamaa tukea pitkäaikaisen hoitosuhteen päättyessä. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on saada vastaus kysymykseen, tuntevatko hoitajat seurakunnan sururyhmän tarpeelliseksi tukimuodoksi omassa surutyöskentelyssään. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kotipalvelun ja seurakunnan yhteistyötä. Opinnäytetyö tehtiin laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Aineistoa kerättiin kokeiltavina olevissa sururyhmissä ja lomakekyselynä kotipalvelun hoitajille elokuussa Sururyhmäkokeilu toteutettiin joulukuussa Kokeiluun osallistui SPR:n kotipalvelussa työskenteleviä hoitajia. Ohjaajana ryhmässä toimi Rovaniemen seurakunnan sairaalapastori. Lomakekyselyyn osallistui Rovaniemen seudulla työskenteleviä kotipalvelun hoitajia. Opinnäytetyön tulosten mukaan hoitajat tuntevat surua pitkäaikaisen hoitosuhteen päättyessä. Hoitajat kokevat työkavereilta saamansa tuen tärkeimmäksi tukimuodoksi oman surun käsittelyssä. Seurakunnan ja kotipalvelun yhteistyön kehittämisessä tarvitaan hoitajille suunnattua sururyhmää. Avainsanat: suru, hoitohenkilökunta, tukeminen, laadullinen tutkimus ABSTRACT

2 2 Huumonen Tarja. Grief in nursing. A test of a grief group and a survey for nurses who work in home service. Oulu. Autum pages and 4 pages appendices. Diaconia Polytechnic, Oulu Training Unit, Church Community work oriented degree programme in social welfare, health care and education, deaconess-nurse. The intention of this study is to describe the grief of the nurses working in home service. This study also describes the support they obtain when coping with the grief caused by the end of a long.term nurse-patient relationship. They necessity of a grief group as a form of support for nurses also been taken into consideration. The aim of this study was to develop co-operation between home service and the parish. The data were collected by testing a grief group and doing a survey for nurses who work in home service. The test of the grief group was carried out in December 2002 and the survey carried out in August The test involved nurses who work in home service of Finnish Red Cross. A supervisor in the group was a hospital theologian from the parish of Rovaniemi, Finland. Nurses from the region of Rovaniemi were involved in the survey. A conclusion in this study was that nurses felt grief at the end of a long term nursepatient relationship. The most important support came from the colleagues. One possibility of developing co-operation between home service and the parish is a grief group for nurses. Keyword: grief, nurse, support, qualitative research Sisältö

3 3 TIIVISTELMÄ... ABSTRACT JOHDANTO SURU HOITOTYÖSSÄ Suru ja surutyö kotipalvelussa työskentelevän hoitajan työssä Työnohjaus/sururyhmä kotipalvelussa työskentelevän hoitajan tukena OPINNÄYTETYÖN ETENEMINEN Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä Opinnäytetyön menetelmän valinta Aineiston keruu ja analyysi Aineiston keruu Aineiston analysointi Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus SURUN KOKEMINEN KOTIPALVELUTYÖSSÄ Kotipalvelussa työskentelevän hoitajan kokema suru Kotipalvelussa työskentelevän hoitajan saama tuki Seurakunnan sururyhmä kotipalvelussa työskentelevän hoitajan tukena Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien sururyhmä TULOSTEN TARKASTELUA AIKAISEMPIEN TUTKIMUSTEN VALOSSA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET 1. JOHDANTO Tänä päivänä maassamme on vähennetty huomattavasti vanhusten ja saattohoitovaiheessa olevien sairaiden laitoshoitopaikkoja. Yhä useampi

4 4 huonokuntoinen vanhus tai saattohoitovaiheessa oleva asiakas asuu kotonaan kotipalvelun turvin. Kotipalvelussa työskentelevä hoitaja työskentelee itsenäisesti. Hänen on osattava huomioida asiakkaan voinnissa tapahtuneet muutokset ja tarvittaessa pitää yhteyttä johonkin muuhun terveydenhuollon yksikköön, kuten kotisairaanhoitoon. Hoitaja vastaa myös asiakkaan hengellisistä tarpeista ja tällöin yhteydenpito seurakunnan työntekijöiden kanssa on avuksi sekä asiakkaalle että hoitajalle. Työ on raskasta ja vaatii hoitajalta paljon sopeutumiskykyä. Vanhuksen kodissa työskennellään yksin, ilman työtovereilta saatavaa välitöntä tukea. Keskusteluihin, kokoontumisiin ja mahdollisuuden työnohjaukseenkin tarjoavat taukotuvat, kotisairaanhoidon tai kotipalvelun toimipisteet Ne myös helpottavat työn yhteensovittamista ja tiedon välitystä.( Hervonen, Pohjolainen 1998, 287.) Jokainen asiakas on oma yksilö. Hoitajat työskentelevät asiakkaan omassa ympäristössä, heidän kotonaan, jossa asiakkaalla on itsemääräämisoikeus. Hoitajan on työskentelyssään huomioitava ja kunnioitettava asiakkaan yksilöllisyyttä. Hoitosuhteet ovat voineet kestää useita vuosia ja suhteet asiakkaan ja hoitajan välillä voivat olla hyvin läheiset. Asiakkaan omaiset voivat asua kaukana tai asiakkaalla omaisia ei ole laisinkaan, hoitaja voi olla silloin ainoa läheinen asiakkaalle. Hoitajan joutuessa luopumaan asiakkaastaan joko kuoleman tai laitoshoitoon siirtymisen kautta, puhutaan asiakkaan menettämisestä. Omaisella luopuminen on puolestaan oman lapsen, puolison, vanhemman tai muun läheisen menettämistä. Omaisella kuolee yleensä yksi läheinen, mutta hoitajalta voi kuolla useampia asiakkaita lyhyellä aikavälillä. Monet menetykset ovat hoitajan työssäjaksamisen kannalta raskaita. Koska uusia asiakkaita tulee kokoajan tilalle, hoitajalle ei jää tilaisuutta elää menetettyjen hoitosuhteiden luopumisen suruprosessia. Kuoleman yhteydessä suru yhdistetään omaisiin, mutta myös hoitajat tuntevat surua pitkäaikaisen hoitosuhteen päättyessä. Suru ja luopuminen kuuluvat olennaisena osana hoitajien työnkuvaan. Hoitoalalla ammatillisuus käsitetään siten, että hoitaja

5 5 pystyy työskentelemään neutraalisti eri tilanteissa Tämä käsitys voi hämmentää nuoria hoitoalan opiskelijoita, joilta puuttuu hoitoalan työkokemus. Kuoleman aiheuttama suru koskettaa henkilökuntaa etenkin, jos potilas on ollut kauan samalla osastolla ja häneen on muodostunut läheinen suhde. Jokainen kuolema herättää meissä muistoja, jostakin aikaisemmista kuolemantapauksista. Hoitavina ihmisinä me kuljemme kappaleen matkaa kuolevan potilaan ja hänen perheensä kanssa. Tämä matka päättyy potilaan kuoltua. Potilaasta luopuminen ja ero voi olla myös hoitajalle kipeä. Matti Paloheimon aforisminomaisessa runossa on tähän liittyvä ajatus: Jokaisen luopumisen, jokaisen vaiheen jälkeen minä vanhenen vuoden, kaksi, kolme. Olen jo hyvin vanha. Ehkä tällaista vanhenemista välttääksemme meidän on joskus pakko piilottaa omat tunteemme, suojautua niiltä.( Aalto1984, 180). Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokemaa surua sekä hoitajien saamaa tukea pitkäaikaisen hoitosuhteen päättyessä. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on saada vastaus kysymykseen, tuntevatko hoitajat seurakunnan sururyhmän tarpeelliseksi tukimuodoksi omassa surutyöskentelyssään. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kotipalvelun ja seurakunnan yhteistyötä. 2. SURU HOITOTYÖSSÄ 2.1 Suru ja surutyö kotipalvelussa työskentelevän hoitajan työssä Suru sanana on meille jokaiselle tuttu. Suru mielletään yleensä kuoleman yhteyteen, mutta surua tuottaa myös toisenlainen luopuminen jostakin itselle tärkeästä asiasta. Tunnemme surua ja avuttomuutta silloinkin, kun läheinen ihminen kärsii vakavasta

6 6 sairaudesta, emmekä itse pysty häntä auttamaan. Suru ja surutyö kuuluvat olennaisena osana kotipalvelussa työskentelevän hoitajan työhön. Ewalds on vuonna 1973 määritellyt surun seuraavasti: Suru on psyykkinen prosessi, jossa ihminen käy läpi surun aiheuttamia elämyksiä ja muokkaa niitä tarpeidensa ja kestokykynsä mukaisesti.(härkönen 1989, 153). Jo pieni lapsi tuntee surua joutuessaan luopumaan jostakin hänelle tärkeästä asiasta. Esimerkkinä mainittakoon päivähoidon aloittaminen, jolloin lapsi joutuu ensimmäistä kertaa eroon vanhemmistaan pidemmäksi aikaa kerrallaan. Kasvaessaan ja kehittyessään ihminen oppii elämään omien tunteidensa kanssa ja kehittelemään omat selviytymiskeinonsa. Suru on tunnetila, joka koostuu monenlaisista aineksista. Suru on yksilöllistä. Suhde poismenneeseen on aina henkilökohtainen asia. Näin surulla on aina myös yksilölliset ominaispiirteensä. Surun syvyys, sen merkittävyys ja kesto muodostuvat siten vaihteleviksi. Surussa koetaan eron kaipausta, mutta siihen sisältyy myös paljon muuta. Viesti kuolemasta kertoo jokaiselle oman elämän rajallisuudesta. Surussa kohdataan ihmisen syvä avuttomuus olemassaolon peruskysymyksissä. Siinä on outoutta ja epävarmuutta tuntemattoman edessä. (Viika1988, 63.) Käsitteen surutyö, Die Trauarbeit, loi saksalainen psykoanalyytikko Sigmund Freud. Hän huomasi, että menetyksen jälkeen ihminen joutui psyykkisesti ponnistelemaan eli tekemään surutyötä sopeutuakseen uuteen tilanteeseen ja saadakseen sisäisen maailmansa tasapainoon. Surutyöskentelyssä henkilön tuli siirtää poismenneeseen kohdistunut kiintymys uuteen kohteeseen. Surutyötä perusteltiin terveydelliseltä kannalta, omaiset nähtiin jopa terveydelliseksi riskiryhmäksi. Surutyössä tarvittiin fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja hengellisiä voimavaroja. Surutyö sopeutti surevan todellisuuteen: oli suostuttava kokemaan menetyksen aiheuttama tuska. Surutyö jäi epätäydelliseksi, jos sureva ei päässyt irti surustaan. Tällöin suru kroonistui, sureva

7 7 masentui ja eristäytyi. Suru saattoi etsiä fyysisiä purkautumiskanavia: selittämättömiä kipuja ja oireiluja. (Harmanen1997, 30.) Kotipalvelussa työskentelevät hoitajat joutuvat työstämään omaa suruaan. Heidän voi olla vaikea hahmottaa esimerkiksi omia fyysisiä oireita tai lisääntynyttä väsymystä surutyöstä johtuvaksi. Surutyö on moni-ilmeinen prosessi, jonka kukin käy läpi omaa tahtiaan, omalla tavallaan. Yksilölliset erot ovat suuria. Surutyö koostuu erilaisista fyysisistä tuntemuksista, ajatuksista, tunteista, havainnoista ja käyttäytymisreaktioista. (Härkönen1989,176.) Sekä Parkes (1972) että Worden (1986) ovat tutkineet surutyön tarkoitusta ja tulleet seuraavanlaiseen johtopäätökseen: Surutyön tarkoitus on ennen kaikkea saada ihminen hyväksymään menetyksen todellisuus. Toiseksi surevan täytyy surutyön aikana kokea ja elää surun tuska. Kolmanneksi surevan on surutyön avulla sopeuduttava elämään ilman läheistä. Neljäs ja viimeinen surevan tehtävä on irrottautua tunnetasolla läheisestä, jotta hän voisi näin vapautuvan tunne-energian kohdistaa muihin ihmissuhteisiin ja elämään.(härkönen1989, 187.) Läheisen kuoleman jälkeen ihminen on sokin kaltaisessa tilassa. Hän tietää mitä on tapahtunut, muttei voi uskoa sitä todeksi. Hän tuntee olevansa kuin huumattu, tyhjä ja sekaisin. Olo on lamaantunut. Joskus surun kohtaaminen purkautuu paniikkina, raivona tai katkerina itkukohtauksina. Sokkivaihe kestää yleensä noin kaksi viikkoa eikä sen läpikäymiseen ole oikotietä. (Härkönen1989, 187.) Kotipalvelussa työskentelevä hoitaja voi olla asiakkaan menettämisen jälkeen sokin kaltaisessa tilassa. Hoitaja voi löytää asiakkaan kuolleena mennessään kotikäynnille. Kuoleman yllättävä kohtaaminen järkyttää hoitajan mielen tasapainoa, vaikka kuolema olisi ollut odotettu asiakkaan kohdalla. Järkytys voi tuntua fyysisinä tuntemuksina, kuten heikotuksena, vapinana, kylmän tunteena ja hengenahdistuksena. Olo saattaa tuntua tukahduttavalta ja sydämen syke nousee. Fyysiset oireet voivat olla voimakkaita, jos tieto esimerkiksi kuolemasta on ollut äkillinen. Mielenjärkytys ilmenee usein turtumuksena ja lamaannuksena. Tunne voi olla pelottava, mutta kestää yleensä lyhen ajan.( Lahti, Anttalainen, Nousiainen, Pohjonen, Säntti 1991, 331.)

8 8 Menettämisen tuska seuraa järkytyksen vaihetta. Tätä vaihetta kuvataan vahvan psyykkisen ja fyysisen tuskan vaiheena. Terapeutit pitävät vaihetta välttämättömänä ja hyödyllisenä suremisessa. Tässä vaiheessa suru ilmenee voimakkaina itkun puuskina ja fysiologisina oireina, kuten levottomuutena, unettomuutena, ruokahaluttomuutena ja laihtumisena. Ikävöinti on epätoivoista ja sureva tuntee yksinäisyyttä, koska hänen saamansa henkinen tuki voi olla vähäistä. Surun toinen vaihe kestää muutamasta viikosta muutamiin kuukausiin.( Lahti,ym. 1991, 330.) Kotipalvelussa työskentelevillä hoitajilla tämä vaihe voi olla menetetyn asiakkaan tapojen ja tottumusten muistelua yhdessä työtovereiden kanssa. Jos asiakassuhde on ollut läheinen, hoitaja voi tuntea fyysisiä oireita tai suru voi ilmetä masennuksena. Hoitaja voi olla väsynyt ja työmotivaatio laskee. Hoitaja voi nähdä unia asiakkaasta ja käydä alitajunnassaan läpi hoitosuhdetta asiakkaaseen. Surutyössään ihminen kokee syviä surun hetkiä. Hän keskittyy menetykseensä ja käy mielessään yhä uudelleen läpi kuolemaa edeltänyttä aikaa ja läheisensä kuolinhetkiä. Sureva etsii tiedostamattaan kuollutta niistä paikoista, missä tämä on viihtynyt. Hän saattaa jopa nähdä kuolleen, yleensä kotona tai väkijoukossa. Myös unet, joissa kuollut on elossa, saattavat olla hyvin todentuntuisia ja auttavat vielä heräämisen jälkeenkin. Lisäksi surevalla on usein vahva tunne siitä, että kuoleva on hänen lähellään tukemassa ja auttamassa häntä ja että hän voi puhella kuolleen kanssa. Hän saattaa omaksua kuolleen käyttämiä sanontatapoja ja toimintoja. (Härkönen 1989, 189.) Viha ja syyllisyys tulevat esille kolmannessa vaiheessa. Sureva voi suunnata vihansa vainajaan, joka hylkäsi hänet kuoleman kautta. Viha puretaan usein läheisiin tai hoitohenkilökuntaan. Uskonnolliset ihmiset tuntevat vihaa Jumalaa kohtaan, joka voi aiheuttaa surevassa syyllisyydentunteita ja häpeää. Koska vihan ja syyllisyydentunteita on vaikeaa tunnustaa, siitä voi seurata surevalle voimakasta masennusta ja hän voi sulkeutua itseensä. Vaiheen pituutta on vaikea ennustaa, sillä se riippuu siitä, millaisia selviytymiskeinoja surevalla on. Vaiheen pitkittyessä, sureva tarvitsee ammattiauttajan asiantuntevaa apua. (Lahti, ym. 1991, 331.)

9 9 Kotipalvelussa työskentelevän hoitajan työssä tämä vaihe ilmenee usein syyllisyytenä. Hoitaja miettii omia työskentelytapojaan ja kritisoi niitä. Kaikki mitä hoitaja on jättänyt tekemättä, nousee hyökyaallon tavoin mieleen. Kaikki se, missä he ovat olleet ärtyneitä, kärsimättömiä, väsyneitä tai välinpitämättömiä, nousee syyttämään. Syyllisyys voi nousta vuosien takaa. Asiat, jotka luultiin unohdetuksi, ovat yhtäkkiä päivänpolttavia. ( Aalto1997, 20.) Surusta toipumisen vaihe voi olla surevalle kaikista vaikein. Surun syvin vaihe on ohi ja elämän on jatkuttava. Surevan on ammennettava henkistä energiaa päättyneestä ihmissuhteesta ja käytettävä se uusiin. Uusien ihmissuhteiden muodostaminen vaatii suurta rohkeutta. Surevasta saattaa tuntua, että kiintyminen uuteen ihmiseen merkitsee vainajan pettämistä. (Lahti, ym. 1991, 332.) Kotipalvelussa työskentelevällä hoitajalla tämä vaihe tulee usein liian nopeasti. Uusia asiakkaita otetaan menetettyjen tilalle jo ennen kuin entistä hoitosuhdetta on ennättetty elää loppuun saakka. Uusien hoitosuhteiden luominen vaatii hoitajalta paljon energiaa. Hoitaja voi tuntea pettävänsä menetetyn asiakkaan aloittaessaan uuden hoitosuhteen tilalle tulleen asiakkaan kanssa. Hoitajan on sopeuduttava nopeasti uusiin tilanteisiin ja haasteisiin. Surevan kokemukset aikaisemmista menetyksistä antavat viitteen siitä, kuinka hän selviytyy ja kuinka paljon hän tarvitsee ympäristön tukea ja huolenpitoa. Sillä miten sureva ilmaisee itseään ja käsittelee tunteitaan, on katsottu olevan merkitystä surusta toipumiseen. (Härkönen 1989, 191.) Vaihe päättyy surevan kehiteltyä itselleen identiteetin ja käyttäytymistavat, jotka ovat vainajasta riippumattomia. Läheisensä menettänyt kykenee lopulta muistelemaan vainajan kanssa viettämäänsä aikaa sekä nauttimaan päättyneen suhteen iloista ja onnellisista hetkistä. Menetyksen tunne saattaa silti palata, vaikka uusi ihmissuhde antaisi iloa ja tukea. Läheisen ihmisen kuolema on äärimmäinen menetys.( Lahti, ym. 1991, 332.) 2.2 Työnohjaus/ sururyhmä kotipalvelussa työskentelevän hoitajan tukena

10 10 Kotipalvelussa työskentelevän hoitajan työ on hyvin raskasta, sen itsenäisyydestä johtuen. Hoitaja kohtaa työssään monenlaisia ihmiskohtaloita, vakavia sairauksia ja kuolemaa. Hoitaja joutuu tukemaan asiakkaita heidän kriiseissään. Hoitajan työhön kuuluu olennaisena osana myös omaisten tukeminen sairauden ja kuoleman kohdatessa. Tänä päivänä asiakkaat ovat iäkkäitä ja monisairaita ihmisiä. Työn kuormittavuutta lisäävät myös säästöt joita on jouduttu tekemään sosiaali-ja terveysalalla. Koska työkaveri voi joskus olla liian läheinen tukija hoitajalle, työnantajat ovat alkaneet käyttää työyhteisön ulkopuolisia tukimuotoja esimerkiksi työnohjausta. Työssä jaksaminen merkitsee työntekijälle inhimillisten elämän keskeisten perusedellystysten toteuttamista. Työssä johtuvia paineita tulisi voida purkaa joko työyhteisössä tai sen ulkopuolella asiantuntijan johdolla. Jokaisen työntekijän yksilölliset tarpeet tulisi ottaa huomioon. Organisaation ulkopuolisen työnohjauksen järjestäminen olisi myös välttämätöntä, jotta hoitohenkilökunnalla olisi mahdollisuus käsitellä ja purkaa niitä työssä jaksamiseen liittyviä asioita, joita ei voi organisaation sisällä käsitellä. (Kellberg1999; Karjalainen.1999.) Työnohjaus on saanut alkunsa kirkon piirissä. Jo Uudessa testamentissa kirkkoa pidettiin yhteisönä, jonka tehtävänä on huolehtia jäsenistään. Kirkon piirissä ryhmät on todettu hoitaviksi ja sosiaalisiksi ilmiöiksi. Ryhmätyöt ja ryhmäterapiat kehittyivät maailman sotien synnyttämästä henkisen tuen tarpeesta. Työnohjaus on syntynyt auttamisammateissa toimivien työntekijöiden tukemiseksi ja kehittämiseksi. Suomeen työnohjaus tuli terveyssisarten ja sosiaalihoitajien koulutuksessa. Nykyään työnohjaus on yleistynyt työyhteisöissä, myös terveydenhuollossa. Työnohjauksessa voidaan keskustella työtä kuormittavista tekijöistä tapauskohtaisesti. Hoitajan sielunhoito ja hengellisten tarpeiden huomioiminen voivat olla tärkeä aihe työnohjauskeskustelulle. Kuolemaan ja suruun liittyy usein myös hengellisyys. ( Harmanen 1997,31; Virtaniemi 1984, 11; Viika 1984, 64.) Työnohjauksen alkutaipaleella työnohjaus oli suunnattu yksittäisille henkilöille. Tapaamisissa kohtasivat ainoastaan ohjaaja ja ohjattava. Myöhemmin ryhmän käyttö yleistyi nopeasti, koska ryhmäläisten mielipiteet ja kokemukset takaavat, että kukin asia valottuu useammalta kannalta kuin työnohjaaja näkisi. Yhteinen vaikeiden

11 11 asioiden jakaminen ja avoimmuus neuvottomana olemisessa herättää keskinäistä lämpöä ja halua tukea toisiaan. Työnohjausprosessin näkökulmasta katsoen työnohjaus ja sielunhoito ovat rinnakkaistapahtumia. Työnohjausta ei pyritä tietoisesti ohjaamaan sielunhoidon suuntaan. Työnohjaus itsessään voi herättää sielunhoidollisia kysymyksiä tai työnohjaus voi vastata sielunhoidollisiin tarpeisiin.( Vuorinen 1984, 142.) Tänä päivänä työnohjauksen järjestäminen on siirtynyt enenevässä määrin muille yhteisöille. Näitä työnohjauksia järjestäviä yhteisöjä ovat esimerkiksi syöpäjärjestö ja SPR. Siitä syystä on hyvä pohtia, pystyvätkö nämä järjestöt vastaamaan työnohjaukseen tulevan henkilön tai ryhmän hengellisiin tarpeisiin vai pitäisikö seurakunnan järjestää hoitajille oma sururyhmä, jossa hoitajat voisivat pohtia omia hengellisiä tarpeitaan. Sekä Harmanen että Ryhänen ovat tutkineet sururyhmän toimintaa. Harmasen väitöskirja käsittelee sielunhoitoa sururyhmässä ohjaajan näkökulmasta. Ryhäsen Pro Gradu-tutkimus käsittelee Riihimäen seurakunnan sururyhmäläisten kokemuksia surusta luvulta lähtien seurakunnat ovat järjestäneet sururyhmiä läheisensä menettäneille henkilöille. Sururyhmiä on lähdetty kokoamaan ammatillisista ja henkilökohtaisista syistä. Tärkein päämotiivi oli kiinnostus surun olemukseen ja surutyöhön. Toiseksi päämotiiviksi nousi panostus sielunhoitotyöhön. Kolmanneksi ryhmätoiminta koettiin mielekkäänä ja neljänneksi halu kehittää uusia työtapoja. (Harmanen 1997,82; Ryhänen 2000, 2.) Ryhmäsielunhoidolla on katsottu olevan useita merkittäviä etuja verrattuna yksilöllisiin sielunhoidon menetelmiin. Ryhmäsielunhoito soveltuu moninaisempien elämän ongelmien käsittelyyn. Suuri osa sielunhoidosta olisi tuloksellisempaa pienissä ryhmissä. Ryhmä sielunhoito on keino ulottaa seurakunnan rakastava palvelu entistä useampien ihmisten luo. Ryhmäsielunhoidon menetelmiä voidaan käyttää edistämään sellaisten ihmisten persoonallisuuden kasvua, jotka eivät hakeudu muunlaiseen sielunhoitoon. Ryhmän jäsenet voivat auttaa toisiaan. Sielunhoitoryhmän jäsen on usein sekä auttaja että autettava saman ryhmäistunnon aikana. Hyvä ryhmä on kokonaisuudessaan

12 12 parantava ja kasvua edistävä yhteisö. Pieni ryhmä on lyhytaikaisen, tietoa antavan sielunhoidon luonnollinen ympäristö. Ryhmän jäsenet oppivat toisiltaan enemmän ja saavat tunne-elämän ravintoa ryhmän me-hengestä kuin jos seurakunnan työntekijä olisi kohdannut heidät yksitellen. (Howard, Climbell 1980, ). 3 OPINNÄYTETYÖN ETENEMINEN 3.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokemaa surua sekä hoitajien saamaa tukea pitkäaikaisen hoitosuhteen päättyessä. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on saada vastaus kysymykseen, tuntevatko hoitajat seurakunnan sururyhmän tarpeelliseksi tukimuodoksi omassa surutyöskentelyssään. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kotipalvelun ja seurakunnan yhteistyötä. 3.2 Opinnäytetyön menetelmän valinta Opinnäytetyössäni olen käyttänyt laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tällä tutkimusmenetelmällä haluan kuvailla sekä sururyhmässä olleiden että kyselyyn vastanneiden kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokemaa surua, heidän saamaansa tukea sekä seurakunnan tarjoaman avun tarvetta hoitajien keskuudessa. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. Niissä pyritään mm. kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimukseen osallistuvat henkilöt, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai että heillä on kokemusta asiasta. Tiedonantajien valinnan ei tule olla satunnaista vaan harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. ( Tuomi, Sarajärvi.2002, 87.)

13 13 Sururyhmäkokeilun valitsemiseen menetelmäksi vaikutti oma kiinnostukseni sururyhmätoimintaa kohtaan. Uskoin saavani paljon tietoa kotipalvelussa työskentelevien hoitajien tuntemasta surusta ja niistä tukimuodoista joita heillä on käytettävissä omassa surutyössään. Aineisto jäi vähäiseksi, koska ryhmää ei muodostunut. Aineiston lisäämiseksi ja tutkittavan ilmiön paremmin ymmärtämiseksi, halusin lisätä tietämystäni kyseisistä ilmiöistä haastattelemalla hoitajia. Hoitajat eivät olleet halukkaita osallistumaan haastatteluun, joten ainoaksi menetelmävaihtoehdoksi jäi kyselyn suorittaminen. 3.3 Aineiston keruu ja analyysi Aineiston keruu Olen tehnyt opinnäytetyöni kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen toteutin sururyhmäkokeiluna joulukuussa Ryhmän ohjaajaksi pyysin Rovaniemen seurakunnan sairaalapastoria. Ryhmän jäseniksi pyysin SPR:n kotipalvelussa työskenteleviä hoitajia. Ryhmän tarkoituksena oli antaa hoitajille mahdollisuus puhumiseen ja surun läpi käymiseen. Hoitajat joutuivat luopumaan asiakkaistaan SPR:n kotihoidon lopettaessa toimintansa vuoden 2002 lopussa. Ryhmä kokoontui kolme kertaa hoitajien taukotuvalla. Aineiston keräsin osallistuvaan havainnointiin perustuvien muistiinpanojen avulla. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii aktiivisesti tiedonantajien kanssa. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet muodostuvat tärkeäksi osaksi tiedonhankintaa. Osallistuva havainnointi kehitettiin tilanteessa, jossa tutkimuksen kohteena oleva yhteisö toimi tutkimuksen aikana aktiivisesti. Tilanteen korjaamiseksi syntyi osallistuva havainnointi, jonka tavoitteena oli yhdistää tutkimusprojektiin osallistuvat henkilöt siten, että toiminta jatkuisi myös ilman tutkijan tukea. (Tuomi, ym. 2002, 84.) Osallistuva havainnointi erottuu täydellisestä osallistumisesta siinä, että tutkija kertoo keräävänsä aineistoa omaa tutkimustaan varten. Sen jälkeen hän pyrkii osallistumaan ryhmän toimintaan, samalla kysymyksiä tehden. Osallistuvan

14 14 havainnoinnin avulla voidaan saada tietoa yksittäisestä kohteesta, tilanteesta tai tutkittavien kokonaisvaltaisesta elämästä. Vuorovaikutus tapahtuu tutkimuksen kohteiden ehdoilla ja osallistumisen tarkoituksena on kerätä tietoa erilaisista tilanteista. Ongelmaksi osallistuvassa havainnoinnissa voi muodostua liian läheinen suhde tutkittaviin, jolloin seurauksena tutkittavat voivat antaa juuri sellaista tietoa, jota tutkija haluaa tai ne haluavat peitellä joitakin tietoja.( Hirsijärvi, ym. 1996, 213; Krause & Kiikkala 1996, 106.) Toisessa vaiheessa keräsin tietoja lomakekyselyn avulla. Kyselyyn osallistui kuusi Rovaniemen seudulla työskentelevää kotipalvelun hoitajaa. Vastaajat valitsin minulle tutuista työyhteisöistä. Valintaan vaikutti hoitajien pitkäaikainen työkokemus kotipalvelussa. Uskoin hoitajilla olevan riittävästi tietoa tutkittavasta asiasta. Lomakkeen kysymykset on aseteltu siten, että kysymyksillä 6-9 saadaan tietoa hoitajan surusta. Kysymyksillä pyritään selvittämään tukimuotoja, joita hoitajalla on oman surun käsittelyssä sekä kysymyksillä hoitajien mielipiteitä sururyhmän tarpeellisuudesta ja siitä miten ryhmä tulisi toteuttaa. Toimitin kysymyslomakkeet hoitajien työpaikalle. Pyysin hoitajia vastaamaan muutamalla sanalla tai esimerkillä. Vastaajat saivat laittaa vastauksensa suljettuun kirjekuoreen Aineiston analysointi Luokitteluvaiheessa aineisto pyritään jakamaan luokkiin. Luokkien muodostamisen kriteerit ovat yhteydessä tutkimustehtävään, aineiston laatuun sekä tutkijan omaan teoreettiseen tietoon tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston yhdistelyllä pyritään löytämään säännönmukaisuuksia tai samankaltaisuuksia muodostettavien luokkien välille. Luonnollisesti yhdistelyvaiheessa aineistosta nousee esille toisistaan poikkeavia tapauksia sekä säännönmukaista vaihtelua. ( Hirsijärvi, ym. 2000, ) Sisällönanalyysilla pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Laadullisen aineiston analysoinnin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen, koska hajanaisesta aineistosta

15 15 pyritään luomaan mielekästä, selkeää ja yhtenäistä informaatiota. ( Tuomi 2002, 110.) Opinnäytetyön aineiston analysoinnin aloitin kirjoittamalla saamani aineiston uudelleen. Sen jälkeen poimin aineistosta vastauksia, jotka liittyivät omalle opinnäytetyölleni asetettuihin tarkoituksiin ja tehtäviin. Seuraavaksi muutin vastaukset pelkistettyyn muotoon. Pelkistetyn aineiston ryhmittelin alaluokkiin, jotka jakautuivat neljään yläluokkaan: hoitajan suru, hoitajan saama tuki, seurakunnan tuki ja hoitajien sururyhmä. Näistä yläluokista muodostui yksi pääluokka, joka käsittelee kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokemaa surua ja hoitajien saamaa tukea. Tämän jälkeen muutin aineiston kirjalliseen muotoon. 3.4 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus Tutkimuksen eettiset vaatimukset edellyttävät tutkijalta eettistä vastuuta. Tutkijan tulee huomioida tutkimuksen kohteena olevat henkilöt, heidän omaisensa sekä työyhteisön jäsenet ja tutkimuksen mahdolliset vaikutukset heihin. Jos tutkimus kohdistuu yksittäisten ihmisten henkilökohtaisiin kokemuksiin vastuullisuus korostuu entisestään. Vastuullisuus sisältää tutkimuksen tarkan ja rehellisen, kaikkien vaiheiden toteuttamisen sekä tutkimukseen sisältyvät aihevalinnat ja niihin liittyvät perustelut. Luottamuksellisuuden varmistaminen ja tutkimusjoukon suostumuksen saaminen on suunniteltava etukäteen. Myös mahdolliset haitat tutkimusjoukolle ja heidän läheisilleen tulee huomioida. (Krause & Kiikkala 1996, 64,65.) Sururyhmään osallistuneet hoitajat olivat tietoisia kokeilun tarkoituksesta ja he tulivat tapaamisiin omasta tahdostaan. Kyselyyn osallistuneiden hoitajien kanssa keskustelin tehtävän opinnäytetyön tarkoituksesta ja pyysin heitä osallistumaan kyselyyn. Kyselyn toteuttamisessa otin huomioon hoitajien toiveet, kyselyn suorittamisen suhteen. Olen kertonut opinnäytetyöhön osallistuneille hoitajille tietojen luottamuksellisesta käsittelystä. Käsittelin vastaukset siten, ettei kenenkään yksityisen osallistujan

16 16 henkilöllisyys paljastu. Sururyhmäkokeilun havainnoista tehdyt muistiinpanot sekä kyselystä saamat vastaukset ovat ainoastaan minun käytössäni. Opinnäytetyöhön osallistuneet hoitajat eivät ole nähneet saatuja tuloksia ja näin ollen he eivät ole pystyneet vaikuttamaan tekemääni johtopäätöksen. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee huomio kiinnittää koko tutkimusprosessiin ja sen tarkkaan kuvaamiseen. Oleellisia seikkoja tutkimusprosessin kuvaamisessa ovat tutkijan oma asema, tutkimuksessa mukana olleiden valinta ja perustelut, tutkimuksen aikana vallinneet olosuhteet, tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden määritteleminen, aineiston keruu ja analysointivaihe. Näiden avulla lukijan on mahdollista arvioida tutkimuksen yleistettävyyttä, soveltuvuutta ja luotettavuutta. (Ahonen, Saari, Syrjälä, Syrjäläinen 1994, ) Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmukaisuus (koherenssi) painottuu. Tutkimustulokset tulevat selkeämmiksi ja ymmärrettävämmiksi, kun tekemiset kerrotaan yksityiskohtaisen tarkkaan. Raportin tarkoitus on olla selkeä kuvaus tutkitusta ilmiöstä, joten kannattaa kiinnittää huomiota myös ilmausten laveuteen. (Tuomi, ym. 2002,137,138.) Aineistonkeruun olen kuvannut sellaisena, kuin olen sen toteuttanut. Olen pysynyt opinnäytetyössäni niiden käsitteiden alla, jotka kuvaavat opinnäytetyön tavoitetta ja tehtävää. Lisäksi olen pyrkinyt arvioimaan niitä tekijöitä, joilla voisi olla merkitystä opinnäytetyön luotettavuuteen. Sururyhmään ja kyselyyn valitsin sellaiset henkilöt, jotka tunsin hyvin jo ennestään. Vastausten analysoinnissa käytin suoria lainauksia saadusta aineistosta. 4. SURUN KOKEMINEN KOTIPALVELUTYÖSSÄ Opinnäytetyön tulokset jakaantuivat neljään yläluokkaan: hoitajan suru, hoitajan saama tuki, seurakunnan tuki ja hoitajien sururyhmä. Sururyhmässä tehdyt muistiinpanot olen yhdistänyt kyselystä saamiini vastauksiin. Saadut tulokset olen kuvannut alla olevassa kaaviossa. Tulosten aukikirjoittamisessa on käytetty alkuperäisiä ilmauksia elävöittämässä opinnäytetyön sisältöä.

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA Hinkula Kaija sairaanhoitaja (AMK) Jurva Tiina sosionomi (AMK) Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

PERHEIDEN SURUN KOHTAAMINEN JA LASTEN SURURYHMÄT Kanavatyöskentelyn ohjaaminen Espoon hiippakunnan kasvatuksen seminaarissa

PERHEIDEN SURUN KOHTAAMINEN JA LASTEN SURURYHMÄT Kanavatyöskentelyn ohjaaminen Espoon hiippakunnan kasvatuksen seminaarissa PERHEIDEN SURUN KOHTAAMINEN JA LASTEN SURURYHMÄT Kanavatyöskentelyn ohjaaminen Espoon hiippakunnan kasvatuksen seminaarissa Tuija Vänskä Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä,

Lisätiedot

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö HETKI ELÄMÄÄ ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ

Lisätiedot

SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON

SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON SURUN SUMUSTA TOIVON AAMURUSKOON Tellervo Kilpelänaho Salme Kuivala Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + kirkon diakoniatyöntekijän

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Riitta-Liisa Mäkelä Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti (AMK) Suun terveydenhuolto Opinnäytetyö 26.5.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA?

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA? LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA? Saana Siltasalmi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Siltasalmi, Saana. Lapsuus päihdeperheessä

Lisätiedot

KYLLÄ SE LAPSI ON OLLUT PELASTAVA ENKELI, IHAN SILLEE SUORAAN SANOTTUNA Isyyden vaikutus motivaatioon raitistua kuntouttavassa

KYLLÄ SE LAPSI ON OLLUT PELASTAVA ENKELI, IHAN SILLEE SUORAAN SANOTTUNA Isyyden vaikutus motivaatioon raitistua kuntouttavassa Suvi Venäläinen KYLLÄ SE LAPSI ON OLLUT PELASTAVA ENKELI, IHAN SILLEE SUORAAN SANOTTUNA Isyyden vaikutus motivaatioon raitistua kuntouttavassa päihdehoidossa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot