Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013"

Transkriptio

1 Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013 Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntauudistuksen aikataulua vuosille Kuntarakennelaki voimaan Kuntien ilmoitukset selvitysalueista viim Hallituksen arvio uudistuksen etenemisestä viim Ministeriön erityiset kuntajakoselvitykset (1) + po. kaupunkiseutujen toiminnallisen kokonaisuuden arviointimenettelyt Kuntien esitykset kuntajaon muutoksiksi v:lle 2015 ennen kesää 2014 (2) Kuntien esitykset v:lle 2016 ja 2017 kuntajaon muutoksiksi ennen (1) 12 kaupunkiseutua. Ne ovat oletettavasti: 1. Pääkaupunkiseutu, 2. Tampere, 3. Oulu, 4. Turku, 5. Jyväskylä, 6. Lahti, 7. Kuopio, 8. Pori, 9. Joensuu, 10. Lappeenranta, 11. Vaasa, 12. Seinäjoki (2) Ministeriö ei ole ilmoittanut vielä aikarajaa, mutta se tullee sijoittumaan maalis-huhtikuulle

2 Kuntien tehtävien arviointi Hallitusohjelma: arvioidaan mahdollisuudet vähentää kuntien velvoitteita Kuntien tehtävien arviointi -työryhmä asetettu Työ on osa kuntauudistusta Tavoitteena mm.» Kartoittaa kokonaisuutena kuntien tehtävät ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet,» Kehittää kunnille mahdollisesti siirrettävien uusien tehtävien kustannus- ja vaikutusarviointia» Määritellä kuntauudistuksella luotujen uusien kuntien tehtävät» Arvioida uudelleen valtion ja kuntien tehtävänjakoa» Arvioida aidosti tehtävien vähentämistä suhteessa käytettävissä oleviin voimavaroihin» Arvioida ja tehdä ehdotukset siitä, miten valtion kuntiin kohdistuvaa ohjausta tulisi yhdenmukaistaa ja johdonmukaistaa Kuntien tehtävien arviointi, aikataulu Kartoitus tehtävistä Ehdotus kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittämisestä Uusien kuntauudistuksella luotujen kuntien tehtävät Ehdotus siitä, minkä tehtävien hoidossa uusille kunnille voidaan antaa nykyistä suuremmat vapaudet päättää tehtävien laadusta ja laajuudesta kunnan asukkaille

3 5 Kuntien tehtävät Vuosina toimintaohjelma» Vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita.» Tavoitteena yhden miljardin euron kokonaisvähennys kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin vuoteen 2017 tasolla.» Ministeriöt valmistelevat lokakuun 2013 loppuun mennessä ministeriökohtaisen toimintaohjelman vuosille » Velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita.» Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja koskevat tavoitteet

4 Valtionosuusuudistuksen aikataulu Kuntaliiton koordinoima ulkoinen seurantaryhmä valmistelemaan uudistusta 9/2012 Kuntaliiton sisäinen ryhmä valmistelemaan uudistusta 2/2012 KL:n hallituksen linjaukset Uudistus käyntiin 9/2012 Ministerin Selvitysmiehen asettamispäätös alustavat (selvityshenkilö, linjaukset työryhmät) / Työtä selvitysmiehen tukena 9/2012-9/2013 Poliittiset linjaukset 5-6/2013 9/2013 Halke Kuntakohtaiset laskelmat ja väliraportti 9/2013 Lausunnot valtionosuusuudistuksesta Lausuntokierros 10-11/2013 Selvitysmiehen esitys ja HE-luonnos 12/2013 Ohjaus, neuvonta, koulutus, tiedotus Hallituksen esitys eduskunnalle 3/2014 Eduskuntakäsittely 4-6/2014 Uusi valtionosuusjärjestelmä voimaan Valtionosuusuudistuksen aikataulu Uudistuksen eteneminen» Selvitysmiehen alustavat linjaukset» Halken linjaukset Valtionosuusuudistus hankkeelle» 6/2013 Halke: Toinen aste ja AMK?» 6/2013 VATT ja THL: sairastavuuskerroin ja ikäryhmittäiset hinnat» 9/2013 Kuntakohtaiset laskelmat, Halken linjaukset» 10-11/2013 Lausuntokierros» Selvitysmiehen lopullinen esitys» kevät/2014 Eduskuntakäsittely» Uusi valtionosuuslainsäädäntö voimaan

5 Kuntien vuosikatteet , /as. Kuntakoon mukaan Lähde: Tilastokeskus 9 Kuntien vuosikatteet %:a poistoista 2012 Lähde: Tilastokeskus Koko maa keskimäärin 71 % Vuosikate ei riittänyt poistoihin 240 kunnassa (Manner-Suomessa 231 ja Ahvenanmaalla 9 kuntaa) Vuosikate % poistoista: Negatiivinen Positiivinen alle 100 % % % (84 kpl) (156 kpl) (77 kpl) (19 kpl) /hp Kuntarajat: Tilastokeskus.

6 Kuntien lainakanta Lähde: Tilastokeskus Koko maa keskimäärin euroa/asukas Velattomia kuntia on 5 kpl (Enonkoski, Juuka, Luumäki, Suomenniemi ja Valtimo) Suurimmat lainat asukasta kohti: Kökar /as. ja Reisjärvi /as. Lainakanta, /asukas: Alle 500 /as /as /as. Yli /as. (25 kpl) (129 kpl) (117 kpl) (65 kpl) /hp Kuntarajat: Tilastokeskus. Hallitusohjelman, kehysriihen ja kehysriihen päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,3 mrd. euroa eli 16 % Hallitusohjelma: Vo-prosentin tilapäinen muutos milj. euroa Kehysriihi 3/2012 Kehysriihi 3/2013 Vuosille kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää valtionosuuksia saamatta 6,6 mrd. euroa 12

7 13 Valtion talousarvioesityksen 2013 valmistelun tavoiteaikataulu Ministeriöiden TA-ehdotukset VM:öön Yhteenveto ministeriöiden ehdotuksista esitellään hallitukselle 8.8. VM:n ehdotus talousarvioksi internetissä 14.- Ministeriöiden ja VM:n väliset ta-neuvottelut Budjettiriihi Valtioneuvoston yleisistunto ja julkaisu internetissä 14

8 Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Ohjausryhmä on asetettu Opetushallituksen pääjohtajan päätöksellä (Dno 35/041/2012) Toimikausi Ohjausryhmälle asetetut tehtävät: linjata esiopetuksen, perusopetuksen sekä lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laadintatyötä ohjaavat periaatteet sekä tukea perusteita valmistelevien työryhmien työtä, tuoda perusteiden valmistelutyöhön laaja yhteiskunnallinen näkökulma, edistää omassa toiminnassaan kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista opetussuunnitelman perusteiden laadintaan ja välittää siihen liittyvää tietoa yhteistyökumppaneilleen 16

9 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Tuntijakoasetus Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma: 50. Opetussuunnitelman perusteet uudistetaan mennessä siten, että opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta lukien. 17 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Kuntaliiton lausunto Kesu-luonnoksesta Opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa tulee ottaa huomioon niiden sisältöä koskevat valtuutussäännökset. Opetushallituksen toimivalta opetussuunnitelman perusteiden uusimisessa käsittää oikeuden määrätä tavoitteista, periaatteista ja keskeisestä sisällöstä asiasisällöstä riippuen, kuitenkaan keskusvirasto ei voi antaa kuntia velvoittavia yksityiskohtaisia määräyksiä, jotka eivät perustu lainsäädäntöön. - suunniteltu ns. normiosa sekä tukiaineisto-osa Nykyiset opetussuunnitelman perusteet ovat hyvin yksityiskohtaiset ja asettavat opetuksen järjestäjälle velvollisuuksia, joita ei lainsäädännön valmistelun tavoin ole arvioitu esimerkiksi toimivallan ja kustannusvaikutusten näkökulmasta. Valtakunnallinen yhdenmukaisuus tavoitetasolla on tärkeää, mutta kunnalla pitää itsehallintonsa nojalla olla mahdollisuus päättää, miten se asetettuihin tavoitteisiin pääsee. esim. opetusmenetelmät 18

10 Työrauhaa koskeva Hallituksen esitys Hallituksen esitysluonnos laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta OKM: Työrauhaa ja osallisuutta kouluun - Opetusministeri esittää uusia keinoja koulujen työrauhan edistämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lainsäädäntöön muutoksia, jotka antavat kouluille ja opettajille uusia keinoja koulujen työrauhan ylläpitämiseen. Koulujen yhteisöllisyyttä vahvistetaan lisäämällä oppilaiden osallisuutta ja osallistumista mm. koulujen järjestyssääntöjen ja opetussuunnitelmien laadintaan. Oppilaiden vastuuta vahingonteoista selkeytetään, koulun kasvatuskeskustelun asemaa vahvistetaan ja jälki-istuntoon liittyvää lainsäädäntöä tarkennetaan. Lisäksi laajennetaan opettajien valtuuksia tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa pois vaaralliset tai häiritsevät esineet. 19 Työrauhaa koskeva Hallituksen esitys Hallituksen esitysluonnos laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 4a (Perusopetuslaki) Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen opetus Tässä pykälässä tarkoitetulle oppivelvolliselle oppilaalle annetaan opetusta jolla on oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. Oppilaan opetuksen järjestäjän tulee hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnan kanssa moniammatillisessa yhteistyössä sopia ja järjestää siirtymisen kannalta välttämätön tuki opetuksen järjestämiseksi oppilaan siirtyessä 1 momentissa tarkoitettuun opetukseen ja takaisin. Mikäli oppilaan opetuksen järjestäjä on muu kuin oppilaan hoidon aikainen kotikunta, tulee myös oppilaan kotikuntaa kuulla. Oppilaan tulee voida 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien lakattua palata siihen opetukseen, johon oppilas osallistui ennen siirtymistään 1 momentissa säädettyyn opetukseen. Osallistuessaan 1 momentin mukaiseen opetukseen erikoissairaanhoidossa oleva oppivelvollinen oppilas on oikeutettu tämän lain 32 :n 1 momentin mukaiseen ilmaiseen kuljetukseen tai riittävää avustukseen. 20

11 Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 41 :n muuttamisesta 41 (voimassa oleva) Kunta, joka on lastensuojelulain 16 b :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan oppilaasta opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle 41 (ehdotus) Kunta, joka on lastensuojelulain 16 b :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen, järjestäjälle oppilaan esi- tai joka lasketaan kertomalla niiden koulun perusopetuksesta aiheutuneita työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu kustannuksia vastaavan korvauksen. opetusta, kunnalle tai opetuksen järjestäjälle opetuksesta koulun työpäivää kohden Voimaan ? aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla vuosikustannuksilla. 21 Varhaiskasvatus

12 Varhaiskasvatuslain valmistelu Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014» Työryhmän toimikausi » Lisäksi nimetty valmisteluryhmä varsinaisen työryhmän tueksi» Tavoitteena on saada uusi lainsäädäntö voimaan » Työryhmän puheenjohtajana toimii Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Työryhmän keskeiset tehtävät Valmistella hallitusohjelman mukaisesti päivähoitoa koskevat säädösehdotukset Arvioida esitysten taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä muut vaikutukset Laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle. Valmistelussa huomioitava» hallitusohjelman asiaan liittyvät tavoitteet» päivähoidon kokonaisuus» käytettävissä oleva tutkimus- ja arviointitieto» kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutokset ja kehityssuunnat» valtion talouden reunaehdot» erityisesti tulee huomioida lasten ja lapsiperheiden mahdollisuudet saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin

13 Tuntiperusteinen maksu Aikataulu avoinna, uudet maksuperiaatteet voimaan mahdollisesti jo 2014 aikana Tai sitten uuden varhaiskasvatuslain yhteydessä aikaisintaan 2015 Nykyinen perusmaksun määrittämisen periaatteet eivät muutu Maksut lasketaan joko % perheen laskennallisesta kokopäivämaksusta tai ko. maksusta lasketaan lapselle tuntihinta Kokopäivä/osapäivä käsitteet eivät enää toimi Tuntiperusteinen maksu (2) Uuden tavan tarkoituksena on olla kaikissa kunnissa sama ja soveltua myös vuorohoitoon sekä esiopetuksen lisäksi tarvittavaan täydentävään päivähoitoon. Perusperiaate: Maksu perustuu etukäteen sovittuihin kuukausittaisiin hoitotunteihin Myös tuntien päivittäinen käyttö sovitaan etukäteen Sovittua tuntimäärää ei voi muuttaa kuin perustellusta syystä, ylityksistä kunnan tulee voida laskuttaa ja vastaavasti alituksia ei hyvitetä Maksutuottomenetykset kunnille mallista riippuen n M, mikäli nykyiset päivähoidon saamisen oikeuden säilyvät ennallaan Hyötynä perheen tarkempi suunnitelma päivähoidon käytöstä, koska se vaikuttaa suoraan maksuun ja tämän kautta työvuorojärjestelyihin Jarkko Lahtinen

14 Kuntaliiton näkemyksiä (1) Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Alle kouluikäisen lapsen kasvatuksen, oppimisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa kahdeksan tunnin viettäminen ohjatussa toiminnassa. Kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus neljä tuntia päivässä kestävään varhaiskasvatukseen. Lisäksi kaikilla vanhemmilla on oikeus saada lapselleen pidempiaikaista varhaiskasvatuspalvelua, jotka vanhempien työn tai opiskelun tai muista perheestä tai lapsesta johtuvista syistä sitä tarvitsevat Kuntaliiton näkemyksiä (2) Varhaiskasvatustoiminnan joustavuus ja monimuotoisuus tulee säilyttää. Ryhmät voidaan toivottavasti jatkossakin muodostaa joustavasti ottaen huomioon koko päiväkodin lapset ja käytettävissä oleva henkilökunta sekä huomioida joustavasti lasten sisarussuhteet. Ryhmäkoon tulee voida määräytyä toiminnan ja sen tavoitteiden mukaisesti. Ryhmäkokojen täsmällinen määrittäminen lainsäädännössä jäykistäisi toimintaa ja vaikeuttaisi lasten, esim. sisarusten päivähoitoon sijoittamista. Nykyinen suhdelukusäädös toimiva, poikkeamissäädöksiä voidaan tarkentaa

15 Kuntaliiton näkemyksiä (3) Nykyisistä osapäivä- ja kokopäivähoitokäsitteistä tulisi luopua Tuntiperusteinen päivähoitomaksu voisi saada vanhemmat tarkemmin pohtimaan lapsen päivän pituutta. Kannustetaan sekä vanhempia että työnantajia pohtimaan lapsen oikeuksia ja mahdollisuuksia Päivittäiset hoitoajat tulee sopia mahdollisuuksien mukaan vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon aloittamista. Myös mahdollisen tuntiperusteisen laskutuksen on perustuttava etukäteen varattuihin kuukausittaisiin hoitoaikoihin Ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia asioita

16 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen OKM, ministeri Gustafsson asettanut työ- ja ohjausryhmän Toimikausi päättää Kuntaliitolla edustus ohjausryhmässä Työryhmä koostuu OKM:n ja OPH:n virkamiehistä Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja seurata ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistyön etenemistä. Työryhmän tehtävät: 1. Laatia projektisuunnitelma ja pohjaehdotukset tutkintojärjestelmän kehittämistä varten 2. Valmistella ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisen suuntaviivojen pohjalta tarvittavat muutokset ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeviin säädöksiin ja määräyksiin 3. Arvioida kehittämistyön taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset 4. Laatia suunnitelman säädösten ja määräysten toimeenpanosta ja toimeenpanon tuesta Työryhmä valmistelemaan oppisopimus-koulutuksen rinnalle nuorille suunnattua, joustavasti koulutusta ja työtä yhdistävää mallia Opetusministeri Jukka Gustafsson on t asettanut työryhmän valmistelemaan oppisopimuskoulutuksen rinnalle nuorille suunnattua, joustavasti koulutusta ja työtä yhdistävää mallia. Työryhmän on tehtävä ehdotus toimenpiteistä, joilla 1. luodaan tuetun oppisopimuksen malli käynnistämällä kokeiluhanke tutkinnon osaan johtavan tuetun oppisopimuksen toteutusvaihtoehdoista sekä luomalla nuorten oppisopimukseen ennakkojakso, jonka aikana nuorella on mahdollisuus tutustua työnantajan toimialaan ja työpaikkaan sekä työnantajalla nuoreen 2. tuetaan joustavia siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen 3. edistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista kokonaisuutena sekä työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä esimerkiksi luomalla erilaisia malleja, joissa yhdistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oppilaitosmuotoista koulutusta. Työryhmän ehdotuksia käsitellään hallituksen kehysriihessä, joten työryhmän on tehtävä ehdotukset kohtien 1 ja 2 keskeisistä toimenpiteistä ja niiden kustannusvaikutuksista mennessä. Työryhmän toimikausi päättyy Työryhmän puheenjohtajana toimii kehittämisjohtaja Saana Siekkinen SAK:sta. Muina jäseninä on asiantuntijoita ministeriöistä ja järjestöistä. 32

17 Lukiokoulutuksen ajankohtaisia asioita Työryhmän asettamispäätös Opetusministeri Jukka Gustafsson asetti työryhmän valmistelemaan esityksen valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja lukiokoulutuksen tuntijaoksi. Työryhmän puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen. 34

18 Työryhmän asettamispäätös Yleissivistyksen vahvistamiseksi lukio-opinnoissa on tavoiteltava tietojen ja taitojen lisäksi tulevaisuuden oppimistaitoja. Lukio-opetuksen on myös lisättävä integroivaa ja kokonaisuuksien hallintaa vahvistavaa opetusta ja opiskelua kaikille yhteisinä opintoina. Tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen yhteisöllisempi ja osallistavampi toimintakulttuuri. Lukiokoulutuksen on mahdollistettava joustavien opintopolkujen rakentaminen opiskelijoille myös muiden koulumuotojen opetustarjontaa hyödyntäen. Aikuisopiskelun omaleimaisuus on turvattava myös jatkossa. Ehdotuksissa tulisi huomioida myös perusopetuksen yleisiin tavoitteisiin ja tuntijakoon tehdyt muutokset. 35 Työryhmän asettamispäätös Työryhmän ehdotuksen tulisi vahvistaa erityisesti koulutuksellista tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta opetuksessa koko maan alueella. Työryhmä kuulee asian valmistelussa eri sidosryhmiä.. Kun Valtioneuvosto on päättänyt yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja lukiokoulutuksen tuntijaosta, päätetään lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista siten, että asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön koko lukiokoulutuksen osalta lukien. 36

19 Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen Ensimmäiset kokeet ylioppilastutkinnosta suoritetaan sähköisesti 2016» SA, GE, FI Siirtymäaikataulu oppiaineittain Kaikki tutkinnon kokeet tehdään sähköisesti 2019 osallistuvat opiskelijat aloittavat lukion ensi syksynä KUKA MAKSAA?» Kunnille uusi tehtävä» Kustannuksia tekniikan ja laitteiston lisäksi mm: opettajien täydennyskoulutus - Tvt:n pedagoginen käyttö opetuksessa kaikissa kirjoitusaineissa tulee ottaa käyttöön jo ensi lukuvuonna digiluvat (OKM maksaa kopiointiluvat, ei digilupia, joka mahdollistaa netistä löytyvän materiaalin sähköisen kopioinnin opetustarkoitukseen) Digabi-sivustolla mahdollisuus seurata projektin etenemistä ja kommentoida työvaiheita. Kommentoikaa, nyt mahdollisuus vaikuttaa! Keväällä 2013 alustavat ohjeet tilojen vaatimuksista Tekninen toteutus ja esimerkkitehtävätyypit suunnitellaan 2014 Järjestelmien testaus aloitetaan 2015 look & feel -pilotteineen sekä kuormitustestauksineen. Samana vuonna lukioille kerrotaan koekäytänteet YTL Tiedote OKM Etusivu Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoitus Valtion rahoitusosuus Kuntien rahoitusosuus Lukio Ammatillinen Lukio Ammatillinen lukio Ammatillinen Lukio Ammatillinen Lukio Ammatillinen Lukio Ammatillinen Lukio Ammatillinen * 2012* *VM:n talousarviot Lähde: Oph:n rahoitusjärjestelmäraportit/vm 38

20 Nuorisotakuu Palveluita ja toimijoita nuoren ympärillä Tuettu oppisopimus Monialainen yhteistyö Nuorten palvelu- ja neuvontapiste Nivelvaiheen koulutus/ohjaus Kesätyöpaikat Palkkatuettu työ Ammatillinen koulutus Hankkeet Nuori Työvoimahallinnon palvelut 10.Luokka eli lisäopetus Nuorten työpajat Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Työkokeilut Oppisopimustyöpaikat Kolmas sektori Koulutuskokeilut Lukiokoulutus Nuorille räätälöidyt päihde- ja mielenterveyspalvelut Etsivä nuorisotyö Starttivalmennus Ohjaavat koulutukset Kelan palvelut 40

21 Miten nuori ja hänelle kohdennetut palvelut löytävät toisensa? Yhteistyöllä Moniammatillisella, verkostomaisella yhteistyöllä: koordinointi, nuoren palveluohjaus ja toimenpiteet 41 Nuoret koulutukseen ja työelämään Kuntaliitto kerää käytänteitä, joilla edistetään nuorten kouluttautumista, tuetaan nuorten työllistymistä sekä ehkäistään syrjäytymistä. Työ voi olla kunnan/kuntaorganisaation, kolmannen sektorin tai yksittäisen kuntalaisen teko tai hyvä toimintatapa nuorille tai nuorten kanssa. Ilmoita hyväksi koetusta käytännöstä! > palvelualueet > nuoret koulutukseen ja työelämään 42

22 Kuntaliitto: Kuntaperusteinen koulutusjärjestelmä toisen asteen loppuun asti Peruskoulunsa päättävällä nuorella tulisi olla lailla oikeus saada opiskelupaikka lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa Kokonaisvastuu nuorten koulutuksesta kuntien tehtäväksi. Koulutus muodostaa jatkumon esiopetuksesta perusopetukseen ja sieltä lukioon tai ammatilliseen peruskoulutukseen Nuorten lukio- ja ammatillisessa peruskoulutuksessa nykyisenkaltainen järjestämislupamenettely poistuisi kuntien osalta; valtio määräisi koulutusaloista, mutta määrä- ja koulupaikkasäätely poistettaisiin; yksityisillä järjestämisluvat Lailla tulee säätää vastuu nuorten koulutuksen järjestämisestä kunnille Rahoitus nuorten koulutuksen osalta kuten tähänkin asti kunta valtio suhteessa, ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitusvastuu valtiolla Kunnat voisivat edelleen järjestää koulutuksen parhaaksi näkemillään tavoilla omana toimintana tai kuntayhtymissä. Koulutusta voisi tuottaa järjestämisluvalla myös yksityinen taho Koulutus on jatkumo ja osana muita palveluita Valtio - Lainsäädännölliset puitteet - Rahoituksen turvaaminen Kuntaperusteisuus lähtökohtana Vahva peruskunta ottaa vastuun eri palveluiden järjestämisestä. Työssäkäyntialueen kuntien välinen yhteistyö palveluiden järjestämisessä, jottei palvelurakenne pirstaloituisi Työelämä Aikuiskoulutus korkeakoulut Perusopetus Nuorten toisen asteen koulutus Lukiot ja ammatillinen peruskoulutus Esiopetus Varhaiskasvatus/ päivähoito Kuntalaisten palvelukokonaisuus Koulutuspalvelut Hyvinvoinnin tuki Nuoriso-, liikunta ja kulttuuripalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kuntien elinkeinopalvelut 44

23 Nuorten ohjaamisesta opintoihin ja työelämään Nuorten ohjaamista koskevat säännökset perusopetuslaki 30, opiskelijarekisterilaki 2, yhteishakua koskeva asetus 3 nuorisolaki 7c Nuorten ohjausvelvoitteen täsmentäminen tulisi tehdä yhteisvalintaa koskeviin säädöksiin; tiedot valitsematta jääneistä suoraan TE-toimistoihin jolloin yhteydet TE-toimistopalveluihin TE-toimistojen ammatinvalinnanohjauspalveluita vahvistettava asiantuntemus työelämästä, koulutusjärjestelmästä, ohjaukselliset taidot erityisesti oppilaitosten ulkopuolisille Nuorten ohjaamisesta opintoihin ja työelämään Keväällä yhteisvalintaa koskeva neuvonta Perusopetuksen opo Kutsutaan nuori ammatinvalinnan ohjaukseen TE-toimisto Yhteisvalinnan tulokset kesäkuun alussa Perusopetuksen opolle Koulutukseen valitsematta jääneiden hakijoiden ohjaus jälkihakuun Perusopetuksen opo Tiedot etsivälle nuorisotyölle, jos sellainen on kunnassa Perusopetuksen opo Jälkivalinnan tulokset Perusopetuksen opolle; 46 Anneli Kangasvieri

24 Hallituksen esitysluonnos oppilasja opiskelijahuoltolaiksi Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnan uudistukset

25 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Koulutustakuun toteuttamiseksi toisen asteen yhteishakua ja ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintaa koskevia asetuksia on uudistettu asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun asetuksen 1 ja 4 :n muuttamisesta (1047/2012) voimaan asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita syksyn 2013 yhteishaussa tammikuussa 2014 alkavaan koulutukseen (4 ). 49 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Yhteishakujärjestelmää käytetään otettaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen Jatkossa yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ei voi hakea henkilö, jolla on perusopetuksen jälkeen suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto (1 ) Muutoksella tarkoitus selkeyttää hakeutumisväyliä Yhteishakujärjestelmän piirissä olevan ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonnan suuntautuminen ensisijaisesti perusopetuksen päättäneille ja vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa ja koulutuspaikkaa oleville hakijoille Edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjät avaavat yhteishakuun koulutustarjontaa samassa laajuudessa kuin nykyisin 50

26 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Lukion oppimäärän suorittaneet voivat jatkossakin hakea yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen Lukion oppimäärän suorittaneet hakevat toisen asteen yhteishaussa omassa valintaryhmässään, jolle suunnattua tarjontaa opetus- ja kulttuuriministeriö voi tarvittaessa säädellä. Henkilöt, joilla on aikaisempi ammatillinen tutkinto, hakeutuvat jatkossa uuteen koulutukseen erillishakujen kautta Asetusmuistion mukaan tavoitteena on, että perusopetuksen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osalta hakeutuminen uuteen koulutukseen tapahtuisi jatkossa ensisijaisesti oppijan verkkopalvelukokonaisuus -hankkeessa kehitettävien aikuiskoulutuksen hakupalvelujen avulla Palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana 51 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Koulutuspaikan saaneet voivat jatkossakin hakea yhteisvalinnassa uutta koulutuspaikkaa Tavoitteena kuitenkin on, että myös koulutuspaikkaa vaihtavien osalta hakeutumisprosessia muutetaan siten, että alanvaihtajat hakeutuisivat uuteen koulutukseen ensisijaisesti oppijan verkkopalvelukokonaisuushankkeessa kehitettävien siirtymävaiheen palveluiden avulla Myös ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita on muutettu Asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013) Tuli voimaan

27 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita syksyn yhteishaussa 2013 keväällä 2014 alkavaan koulutukseen (26 ) Otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, joka on tarkoitettu perusopetuksen tai lukion oppimäärän suorittaneille tai edellä mainittuja koulutuksia vastaavat aiemmat opinnot suorittaneille (2 ) 53 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Myös ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita on muutettu Asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013) Tuli voimaan Sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita syksyn yhteishaussa 2013 keväällä 2014 alkavaan koulutukseen (26 ) Otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, joka on tarkoitettu perusopetuksen tai lukion oppimäärän suorittaneille tai edellä mainittuja koulutuksia vastaavat aiemmat opinnot suorittaneille (2 ) 54

28 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Tavoitteena on kohdistaa koulutustarjonta ensisijaisesti ilman koulutuspaikkaa oleville» hakijalle, jolla ei ole koulutuspaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa annetaan jatkossa kahdeksan valintapistettä (7 ) Parannettu myös perusopetuksen hakeutumisvuonna päättäneiden sekä valmistaviin koulutuksiin osallistuneiden mahdollisuuksia päästä hakemaansa koulutukseen Tavoitteena myös tukea ilman koulutuspaikkaa jääneiden hakijoiden hakeutumista opiskeluvalmiuksia ja koulutukseen pääsymahdollisuuksia parantavien toimenpiteiden piiriin 55 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Jos koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeet, kokeisiin kutsutaan kaikki hakijat Hakija kutsutaan hakukohteen ylimpään hakutoiveeseen Pääsy- ja soveltuvuuskokeen pistemäärää tulee käyttää myös otettaessa opiskelijoita muun koulutuksen järjestäjän vastaavaan koulutukseen Erikseen säädetään niistä tutkintoon johtavista koulutuksista, joihin opiskelijaksi ottaminen tehdään koulutuksen järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella (15 ) 56

29 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään koulutuksen järjestäjän toimesta valtakunnallisesti yhtenäisellä kielikokeella Aiemmin kielikokeen järjestämisestä ja kokeisiin kutsuttavista hakijoista on päätti koulutuksen järjestäjä Asetuksessa määritellään myös ne tilanteet, jolloin hakijan opetuskielen taito katsotaan riittäväksi eikä erillisiä opetuskielen hallinnan osoittavia kielikokeita tarvitse järjestää (24 )

30 59 60

31 Perusopetuksen käyttömenot (sisältäen kiinteistöjen pääomakustannuksia) Suuret yli asukkaan kaupungit Keskisuuret kunnat Pienet alle asukkaan kunnat Perusopetuksen käyttömenot (ilman kiinteistöjen pääomakustannuksia) Suuret yli asukkaan kaupungit Keskisuuret kunnat Pienet alle asukkaan kunnat

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 26.11.2013 1(52) TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017... 1 1 Taustaa...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Hallitusohjelman kirjaus SUOMI EHYENÄ KASVUN, TYÖLLISYYDEN JA KESTÄVYYDEN URALLE Hallitus huolehtii osaamisen, työn ja yrittämisen

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot