Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013"

Transkriptio

1 Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013 Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntauudistuksen aikataulua vuosille Kuntarakennelaki voimaan Kuntien ilmoitukset selvitysalueista viim Hallituksen arvio uudistuksen etenemisestä viim Ministeriön erityiset kuntajakoselvitykset (1) + po. kaupunkiseutujen toiminnallisen kokonaisuuden arviointimenettelyt Kuntien esitykset kuntajaon muutoksiksi v:lle 2015 ennen kesää 2014 (2) Kuntien esitykset v:lle 2016 ja 2017 kuntajaon muutoksiksi ennen (1) 12 kaupunkiseutua. Ne ovat oletettavasti: 1. Pääkaupunkiseutu, 2. Tampere, 3. Oulu, 4. Turku, 5. Jyväskylä, 6. Lahti, 7. Kuopio, 8. Pori, 9. Joensuu, 10. Lappeenranta, 11. Vaasa, 12. Seinäjoki (2) Ministeriö ei ole ilmoittanut vielä aikarajaa, mutta se tullee sijoittumaan maalis-huhtikuulle

2 Kuntien tehtävien arviointi Hallitusohjelma: arvioidaan mahdollisuudet vähentää kuntien velvoitteita Kuntien tehtävien arviointi -työryhmä asetettu Työ on osa kuntauudistusta Tavoitteena mm.» Kartoittaa kokonaisuutena kuntien tehtävät ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet,» Kehittää kunnille mahdollisesti siirrettävien uusien tehtävien kustannus- ja vaikutusarviointia» Määritellä kuntauudistuksella luotujen uusien kuntien tehtävät» Arvioida uudelleen valtion ja kuntien tehtävänjakoa» Arvioida aidosti tehtävien vähentämistä suhteessa käytettävissä oleviin voimavaroihin» Arvioida ja tehdä ehdotukset siitä, miten valtion kuntiin kohdistuvaa ohjausta tulisi yhdenmukaistaa ja johdonmukaistaa Kuntien tehtävien arviointi, aikataulu Kartoitus tehtävistä Ehdotus kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittämisestä Uusien kuntauudistuksella luotujen kuntien tehtävät Ehdotus siitä, minkä tehtävien hoidossa uusille kunnille voidaan antaa nykyistä suuremmat vapaudet päättää tehtävien laadusta ja laajuudesta kunnan asukkaille

3 5 Kuntien tehtävät Vuosina toimintaohjelma» Vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita.» Tavoitteena yhden miljardin euron kokonaisvähennys kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin vuoteen 2017 tasolla.» Ministeriöt valmistelevat lokakuun 2013 loppuun mennessä ministeriökohtaisen toimintaohjelman vuosille » Velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita.» Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja koskevat tavoitteet

4 Valtionosuusuudistuksen aikataulu Kuntaliiton koordinoima ulkoinen seurantaryhmä valmistelemaan uudistusta 9/2012 Kuntaliiton sisäinen ryhmä valmistelemaan uudistusta 2/2012 KL:n hallituksen linjaukset Uudistus käyntiin 9/2012 Ministerin Selvitysmiehen asettamispäätös alustavat (selvityshenkilö, linjaukset työryhmät) / Työtä selvitysmiehen tukena 9/2012-9/2013 Poliittiset linjaukset 5-6/2013 9/2013 Halke Kuntakohtaiset laskelmat ja väliraportti 9/2013 Lausunnot valtionosuusuudistuksesta Lausuntokierros 10-11/2013 Selvitysmiehen esitys ja HE-luonnos 12/2013 Ohjaus, neuvonta, koulutus, tiedotus Hallituksen esitys eduskunnalle 3/2014 Eduskuntakäsittely 4-6/2014 Uusi valtionosuusjärjestelmä voimaan Valtionosuusuudistuksen aikataulu Uudistuksen eteneminen» Selvitysmiehen alustavat linjaukset» Halken linjaukset Valtionosuusuudistus hankkeelle» 6/2013 Halke: Toinen aste ja AMK?» 6/2013 VATT ja THL: sairastavuuskerroin ja ikäryhmittäiset hinnat» 9/2013 Kuntakohtaiset laskelmat, Halken linjaukset» 10-11/2013 Lausuntokierros» Selvitysmiehen lopullinen esitys» kevät/2014 Eduskuntakäsittely» Uusi valtionosuuslainsäädäntö voimaan

5 Kuntien vuosikatteet , /as. Kuntakoon mukaan Lähde: Tilastokeskus 9 Kuntien vuosikatteet %:a poistoista 2012 Lähde: Tilastokeskus Koko maa keskimäärin 71 % Vuosikate ei riittänyt poistoihin 240 kunnassa (Manner-Suomessa 231 ja Ahvenanmaalla 9 kuntaa) Vuosikate % poistoista: Negatiivinen Positiivinen alle 100 % % % (84 kpl) (156 kpl) (77 kpl) (19 kpl) /hp Kuntarajat: Tilastokeskus.

6 Kuntien lainakanta Lähde: Tilastokeskus Koko maa keskimäärin euroa/asukas Velattomia kuntia on 5 kpl (Enonkoski, Juuka, Luumäki, Suomenniemi ja Valtimo) Suurimmat lainat asukasta kohti: Kökar /as. ja Reisjärvi /as. Lainakanta, /asukas: Alle 500 /as /as /as. Yli /as. (25 kpl) (129 kpl) (117 kpl) (65 kpl) /hp Kuntarajat: Tilastokeskus. Hallitusohjelman, kehysriihen ja kehysriihen päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,3 mrd. euroa eli 16 % Hallitusohjelma: Vo-prosentin tilapäinen muutos milj. euroa Kehysriihi 3/2012 Kehysriihi 3/2013 Vuosille kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää valtionosuuksia saamatta 6,6 mrd. euroa 12

7 13 Valtion talousarvioesityksen 2013 valmistelun tavoiteaikataulu Ministeriöiden TA-ehdotukset VM:öön Yhteenveto ministeriöiden ehdotuksista esitellään hallitukselle 8.8. VM:n ehdotus talousarvioksi internetissä 14.- Ministeriöiden ja VM:n väliset ta-neuvottelut Budjettiriihi Valtioneuvoston yleisistunto ja julkaisu internetissä 14

8 Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Ohjausryhmä on asetettu Opetushallituksen pääjohtajan päätöksellä (Dno 35/041/2012) Toimikausi Ohjausryhmälle asetetut tehtävät: linjata esiopetuksen, perusopetuksen sekä lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laadintatyötä ohjaavat periaatteet sekä tukea perusteita valmistelevien työryhmien työtä, tuoda perusteiden valmistelutyöhön laaja yhteiskunnallinen näkökulma, edistää omassa toiminnassaan kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista opetussuunnitelman perusteiden laadintaan ja välittää siihen liittyvää tietoa yhteistyökumppaneilleen 16

9 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Tuntijakoasetus Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma: 50. Opetussuunnitelman perusteet uudistetaan mennessä siten, että opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta lukien. 17 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Kuntaliiton lausunto Kesu-luonnoksesta Opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa tulee ottaa huomioon niiden sisältöä koskevat valtuutussäännökset. Opetushallituksen toimivalta opetussuunnitelman perusteiden uusimisessa käsittää oikeuden määrätä tavoitteista, periaatteista ja keskeisestä sisällöstä asiasisällöstä riippuen, kuitenkaan keskusvirasto ei voi antaa kuntia velvoittavia yksityiskohtaisia määräyksiä, jotka eivät perustu lainsäädäntöön. - suunniteltu ns. normiosa sekä tukiaineisto-osa Nykyiset opetussuunnitelman perusteet ovat hyvin yksityiskohtaiset ja asettavat opetuksen järjestäjälle velvollisuuksia, joita ei lainsäädännön valmistelun tavoin ole arvioitu esimerkiksi toimivallan ja kustannusvaikutusten näkökulmasta. Valtakunnallinen yhdenmukaisuus tavoitetasolla on tärkeää, mutta kunnalla pitää itsehallintonsa nojalla olla mahdollisuus päättää, miten se asetettuihin tavoitteisiin pääsee. esim. opetusmenetelmät 18

10 Työrauhaa koskeva Hallituksen esitys Hallituksen esitysluonnos laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta OKM: Työrauhaa ja osallisuutta kouluun - Opetusministeri esittää uusia keinoja koulujen työrauhan edistämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lainsäädäntöön muutoksia, jotka antavat kouluille ja opettajille uusia keinoja koulujen työrauhan ylläpitämiseen. Koulujen yhteisöllisyyttä vahvistetaan lisäämällä oppilaiden osallisuutta ja osallistumista mm. koulujen järjestyssääntöjen ja opetussuunnitelmien laadintaan. Oppilaiden vastuuta vahingonteoista selkeytetään, koulun kasvatuskeskustelun asemaa vahvistetaan ja jälki-istuntoon liittyvää lainsäädäntöä tarkennetaan. Lisäksi laajennetaan opettajien valtuuksia tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa pois vaaralliset tai häiritsevät esineet. 19 Työrauhaa koskeva Hallituksen esitys Hallituksen esitysluonnos laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 4a (Perusopetuslaki) Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen opetus Tässä pykälässä tarkoitetulle oppivelvolliselle oppilaalle annetaan opetusta jolla on oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. Oppilaan opetuksen järjestäjän tulee hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnan kanssa moniammatillisessa yhteistyössä sopia ja järjestää siirtymisen kannalta välttämätön tuki opetuksen järjestämiseksi oppilaan siirtyessä 1 momentissa tarkoitettuun opetukseen ja takaisin. Mikäli oppilaan opetuksen järjestäjä on muu kuin oppilaan hoidon aikainen kotikunta, tulee myös oppilaan kotikuntaa kuulla. Oppilaan tulee voida 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien lakattua palata siihen opetukseen, johon oppilas osallistui ennen siirtymistään 1 momentissa säädettyyn opetukseen. Osallistuessaan 1 momentin mukaiseen opetukseen erikoissairaanhoidossa oleva oppivelvollinen oppilas on oikeutettu tämän lain 32 :n 1 momentin mukaiseen ilmaiseen kuljetukseen tai riittävää avustukseen. 20

11 Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 41 :n muuttamisesta 41 (voimassa oleva) Kunta, joka on lastensuojelulain 16 b :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan oppilaasta opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle 41 (ehdotus) Kunta, joka on lastensuojelulain 16 b :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen, järjestäjälle oppilaan esi- tai joka lasketaan kertomalla niiden koulun perusopetuksesta aiheutuneita työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu kustannuksia vastaavan korvauksen. opetusta, kunnalle tai opetuksen järjestäjälle opetuksesta koulun työpäivää kohden Voimaan ? aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla vuosikustannuksilla. 21 Varhaiskasvatus

12 Varhaiskasvatuslain valmistelu Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014» Työryhmän toimikausi » Lisäksi nimetty valmisteluryhmä varsinaisen työryhmän tueksi» Tavoitteena on saada uusi lainsäädäntö voimaan » Työryhmän puheenjohtajana toimii Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Työryhmän keskeiset tehtävät Valmistella hallitusohjelman mukaisesti päivähoitoa koskevat säädösehdotukset Arvioida esitysten taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä muut vaikutukset Laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle. Valmistelussa huomioitava» hallitusohjelman asiaan liittyvät tavoitteet» päivähoidon kokonaisuus» käytettävissä oleva tutkimus- ja arviointitieto» kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutokset ja kehityssuunnat» valtion talouden reunaehdot» erityisesti tulee huomioida lasten ja lapsiperheiden mahdollisuudet saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin

13 Tuntiperusteinen maksu Aikataulu avoinna, uudet maksuperiaatteet voimaan mahdollisesti jo 2014 aikana Tai sitten uuden varhaiskasvatuslain yhteydessä aikaisintaan 2015 Nykyinen perusmaksun määrittämisen periaatteet eivät muutu Maksut lasketaan joko % perheen laskennallisesta kokopäivämaksusta tai ko. maksusta lasketaan lapselle tuntihinta Kokopäivä/osapäivä käsitteet eivät enää toimi Tuntiperusteinen maksu (2) Uuden tavan tarkoituksena on olla kaikissa kunnissa sama ja soveltua myös vuorohoitoon sekä esiopetuksen lisäksi tarvittavaan täydentävään päivähoitoon. Perusperiaate: Maksu perustuu etukäteen sovittuihin kuukausittaisiin hoitotunteihin Myös tuntien päivittäinen käyttö sovitaan etukäteen Sovittua tuntimäärää ei voi muuttaa kuin perustellusta syystä, ylityksistä kunnan tulee voida laskuttaa ja vastaavasti alituksia ei hyvitetä Maksutuottomenetykset kunnille mallista riippuen n M, mikäli nykyiset päivähoidon saamisen oikeuden säilyvät ennallaan Hyötynä perheen tarkempi suunnitelma päivähoidon käytöstä, koska se vaikuttaa suoraan maksuun ja tämän kautta työvuorojärjestelyihin Jarkko Lahtinen

14 Kuntaliiton näkemyksiä (1) Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Alle kouluikäisen lapsen kasvatuksen, oppimisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa kahdeksan tunnin viettäminen ohjatussa toiminnassa. Kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus neljä tuntia päivässä kestävään varhaiskasvatukseen. Lisäksi kaikilla vanhemmilla on oikeus saada lapselleen pidempiaikaista varhaiskasvatuspalvelua, jotka vanhempien työn tai opiskelun tai muista perheestä tai lapsesta johtuvista syistä sitä tarvitsevat Kuntaliiton näkemyksiä (2) Varhaiskasvatustoiminnan joustavuus ja monimuotoisuus tulee säilyttää. Ryhmät voidaan toivottavasti jatkossakin muodostaa joustavasti ottaen huomioon koko päiväkodin lapset ja käytettävissä oleva henkilökunta sekä huomioida joustavasti lasten sisarussuhteet. Ryhmäkoon tulee voida määräytyä toiminnan ja sen tavoitteiden mukaisesti. Ryhmäkokojen täsmällinen määrittäminen lainsäädännössä jäykistäisi toimintaa ja vaikeuttaisi lasten, esim. sisarusten päivähoitoon sijoittamista. Nykyinen suhdelukusäädös toimiva, poikkeamissäädöksiä voidaan tarkentaa

15 Kuntaliiton näkemyksiä (3) Nykyisistä osapäivä- ja kokopäivähoitokäsitteistä tulisi luopua Tuntiperusteinen päivähoitomaksu voisi saada vanhemmat tarkemmin pohtimaan lapsen päivän pituutta. Kannustetaan sekä vanhempia että työnantajia pohtimaan lapsen oikeuksia ja mahdollisuuksia Päivittäiset hoitoajat tulee sopia mahdollisuuksien mukaan vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon aloittamista. Myös mahdollisen tuntiperusteisen laskutuksen on perustuttava etukäteen varattuihin kuukausittaisiin hoitoaikoihin Ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia asioita

16 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen OKM, ministeri Gustafsson asettanut työ- ja ohjausryhmän Toimikausi päättää Kuntaliitolla edustus ohjausryhmässä Työryhmä koostuu OKM:n ja OPH:n virkamiehistä Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja seurata ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistyön etenemistä. Työryhmän tehtävät: 1. Laatia projektisuunnitelma ja pohjaehdotukset tutkintojärjestelmän kehittämistä varten 2. Valmistella ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisen suuntaviivojen pohjalta tarvittavat muutokset ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeviin säädöksiin ja määräyksiin 3. Arvioida kehittämistyön taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset 4. Laatia suunnitelman säädösten ja määräysten toimeenpanosta ja toimeenpanon tuesta Työryhmä valmistelemaan oppisopimus-koulutuksen rinnalle nuorille suunnattua, joustavasti koulutusta ja työtä yhdistävää mallia Opetusministeri Jukka Gustafsson on t asettanut työryhmän valmistelemaan oppisopimuskoulutuksen rinnalle nuorille suunnattua, joustavasti koulutusta ja työtä yhdistävää mallia. Työryhmän on tehtävä ehdotus toimenpiteistä, joilla 1. luodaan tuetun oppisopimuksen malli käynnistämällä kokeiluhanke tutkinnon osaan johtavan tuetun oppisopimuksen toteutusvaihtoehdoista sekä luomalla nuorten oppisopimukseen ennakkojakso, jonka aikana nuorella on mahdollisuus tutustua työnantajan toimialaan ja työpaikkaan sekä työnantajalla nuoreen 2. tuetaan joustavia siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen 3. edistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista kokonaisuutena sekä työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä esimerkiksi luomalla erilaisia malleja, joissa yhdistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oppilaitosmuotoista koulutusta. Työryhmän ehdotuksia käsitellään hallituksen kehysriihessä, joten työryhmän on tehtävä ehdotukset kohtien 1 ja 2 keskeisistä toimenpiteistä ja niiden kustannusvaikutuksista mennessä. Työryhmän toimikausi päättyy Työryhmän puheenjohtajana toimii kehittämisjohtaja Saana Siekkinen SAK:sta. Muina jäseninä on asiantuntijoita ministeriöistä ja järjestöistä. 32

17 Lukiokoulutuksen ajankohtaisia asioita Työryhmän asettamispäätös Opetusministeri Jukka Gustafsson asetti työryhmän valmistelemaan esityksen valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja lukiokoulutuksen tuntijaoksi. Työryhmän puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen. 34

18 Työryhmän asettamispäätös Yleissivistyksen vahvistamiseksi lukio-opinnoissa on tavoiteltava tietojen ja taitojen lisäksi tulevaisuuden oppimistaitoja. Lukio-opetuksen on myös lisättävä integroivaa ja kokonaisuuksien hallintaa vahvistavaa opetusta ja opiskelua kaikille yhteisinä opintoina. Tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen yhteisöllisempi ja osallistavampi toimintakulttuuri. Lukiokoulutuksen on mahdollistettava joustavien opintopolkujen rakentaminen opiskelijoille myös muiden koulumuotojen opetustarjontaa hyödyntäen. Aikuisopiskelun omaleimaisuus on turvattava myös jatkossa. Ehdotuksissa tulisi huomioida myös perusopetuksen yleisiin tavoitteisiin ja tuntijakoon tehdyt muutokset. 35 Työryhmän asettamispäätös Työryhmän ehdotuksen tulisi vahvistaa erityisesti koulutuksellista tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta opetuksessa koko maan alueella. Työryhmä kuulee asian valmistelussa eri sidosryhmiä.. Kun Valtioneuvosto on päättänyt yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja lukiokoulutuksen tuntijaosta, päätetään lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista siten, että asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön koko lukiokoulutuksen osalta lukien. 36

19 Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen Ensimmäiset kokeet ylioppilastutkinnosta suoritetaan sähköisesti 2016» SA, GE, FI Siirtymäaikataulu oppiaineittain Kaikki tutkinnon kokeet tehdään sähköisesti 2019 osallistuvat opiskelijat aloittavat lukion ensi syksynä KUKA MAKSAA?» Kunnille uusi tehtävä» Kustannuksia tekniikan ja laitteiston lisäksi mm: opettajien täydennyskoulutus - Tvt:n pedagoginen käyttö opetuksessa kaikissa kirjoitusaineissa tulee ottaa käyttöön jo ensi lukuvuonna digiluvat (OKM maksaa kopiointiluvat, ei digilupia, joka mahdollistaa netistä löytyvän materiaalin sähköisen kopioinnin opetustarkoitukseen) Digabi-sivustolla mahdollisuus seurata projektin etenemistä ja kommentoida työvaiheita. Kommentoikaa, nyt mahdollisuus vaikuttaa! Keväällä 2013 alustavat ohjeet tilojen vaatimuksista Tekninen toteutus ja esimerkkitehtävätyypit suunnitellaan 2014 Järjestelmien testaus aloitetaan 2015 look & feel -pilotteineen sekä kuormitustestauksineen. Samana vuonna lukioille kerrotaan koekäytänteet YTL Tiedote OKM Etusivu Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoitus Valtion rahoitusosuus Kuntien rahoitusosuus Lukio Ammatillinen Lukio Ammatillinen lukio Ammatillinen Lukio Ammatillinen Lukio Ammatillinen Lukio Ammatillinen Lukio Ammatillinen * 2012* *VM:n talousarviot Lähde: Oph:n rahoitusjärjestelmäraportit/vm 38

20 Nuorisotakuu Palveluita ja toimijoita nuoren ympärillä Tuettu oppisopimus Monialainen yhteistyö Nuorten palvelu- ja neuvontapiste Nivelvaiheen koulutus/ohjaus Kesätyöpaikat Palkkatuettu työ Ammatillinen koulutus Hankkeet Nuori Työvoimahallinnon palvelut 10.Luokka eli lisäopetus Nuorten työpajat Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Työkokeilut Oppisopimustyöpaikat Kolmas sektori Koulutuskokeilut Lukiokoulutus Nuorille räätälöidyt päihde- ja mielenterveyspalvelut Etsivä nuorisotyö Starttivalmennus Ohjaavat koulutukset Kelan palvelut 40

21 Miten nuori ja hänelle kohdennetut palvelut löytävät toisensa? Yhteistyöllä Moniammatillisella, verkostomaisella yhteistyöllä: koordinointi, nuoren palveluohjaus ja toimenpiteet 41 Nuoret koulutukseen ja työelämään Kuntaliitto kerää käytänteitä, joilla edistetään nuorten kouluttautumista, tuetaan nuorten työllistymistä sekä ehkäistään syrjäytymistä. Työ voi olla kunnan/kuntaorganisaation, kolmannen sektorin tai yksittäisen kuntalaisen teko tai hyvä toimintatapa nuorille tai nuorten kanssa. Ilmoita hyväksi koetusta käytännöstä! > palvelualueet > nuoret koulutukseen ja työelämään 42

22 Kuntaliitto: Kuntaperusteinen koulutusjärjestelmä toisen asteen loppuun asti Peruskoulunsa päättävällä nuorella tulisi olla lailla oikeus saada opiskelupaikka lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa Kokonaisvastuu nuorten koulutuksesta kuntien tehtäväksi. Koulutus muodostaa jatkumon esiopetuksesta perusopetukseen ja sieltä lukioon tai ammatilliseen peruskoulutukseen Nuorten lukio- ja ammatillisessa peruskoulutuksessa nykyisenkaltainen järjestämislupamenettely poistuisi kuntien osalta; valtio määräisi koulutusaloista, mutta määrä- ja koulupaikkasäätely poistettaisiin; yksityisillä järjestämisluvat Lailla tulee säätää vastuu nuorten koulutuksen järjestämisestä kunnille Rahoitus nuorten koulutuksen osalta kuten tähänkin asti kunta valtio suhteessa, ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitusvastuu valtiolla Kunnat voisivat edelleen järjestää koulutuksen parhaaksi näkemillään tavoilla omana toimintana tai kuntayhtymissä. Koulutusta voisi tuottaa järjestämisluvalla myös yksityinen taho Koulutus on jatkumo ja osana muita palveluita Valtio - Lainsäädännölliset puitteet - Rahoituksen turvaaminen Kuntaperusteisuus lähtökohtana Vahva peruskunta ottaa vastuun eri palveluiden järjestämisestä. Työssäkäyntialueen kuntien välinen yhteistyö palveluiden järjestämisessä, jottei palvelurakenne pirstaloituisi Työelämä Aikuiskoulutus korkeakoulut Perusopetus Nuorten toisen asteen koulutus Lukiot ja ammatillinen peruskoulutus Esiopetus Varhaiskasvatus/ päivähoito Kuntalaisten palvelukokonaisuus Koulutuspalvelut Hyvinvoinnin tuki Nuoriso-, liikunta ja kulttuuripalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kuntien elinkeinopalvelut 44

23 Nuorten ohjaamisesta opintoihin ja työelämään Nuorten ohjaamista koskevat säännökset perusopetuslaki 30, opiskelijarekisterilaki 2, yhteishakua koskeva asetus 3 nuorisolaki 7c Nuorten ohjausvelvoitteen täsmentäminen tulisi tehdä yhteisvalintaa koskeviin säädöksiin; tiedot valitsematta jääneistä suoraan TE-toimistoihin jolloin yhteydet TE-toimistopalveluihin TE-toimistojen ammatinvalinnanohjauspalveluita vahvistettava asiantuntemus työelämästä, koulutusjärjestelmästä, ohjaukselliset taidot erityisesti oppilaitosten ulkopuolisille Nuorten ohjaamisesta opintoihin ja työelämään Keväällä yhteisvalintaa koskeva neuvonta Perusopetuksen opo Kutsutaan nuori ammatinvalinnan ohjaukseen TE-toimisto Yhteisvalinnan tulokset kesäkuun alussa Perusopetuksen opolle Koulutukseen valitsematta jääneiden hakijoiden ohjaus jälkihakuun Perusopetuksen opo Tiedot etsivälle nuorisotyölle, jos sellainen on kunnassa Perusopetuksen opo Jälkivalinnan tulokset Perusopetuksen opolle; 46 Anneli Kangasvieri

24 Hallituksen esitysluonnos oppilasja opiskelijahuoltolaiksi Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnan uudistukset

25 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Koulutustakuun toteuttamiseksi toisen asteen yhteishakua ja ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintaa koskevia asetuksia on uudistettu asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun asetuksen 1 ja 4 :n muuttamisesta (1047/2012) voimaan asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita syksyn 2013 yhteishaussa tammikuussa 2014 alkavaan koulutukseen (4 ). 49 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Yhteishakujärjestelmää käytetään otettaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen Jatkossa yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ei voi hakea henkilö, jolla on perusopetuksen jälkeen suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto (1 ) Muutoksella tarkoitus selkeyttää hakeutumisväyliä Yhteishakujärjestelmän piirissä olevan ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonnan suuntautuminen ensisijaisesti perusopetuksen päättäneille ja vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa ja koulutuspaikkaa oleville hakijoille Edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjät avaavat yhteishakuun koulutustarjontaa samassa laajuudessa kuin nykyisin 50

26 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Lukion oppimäärän suorittaneet voivat jatkossakin hakea yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen Lukion oppimäärän suorittaneet hakevat toisen asteen yhteishaussa omassa valintaryhmässään, jolle suunnattua tarjontaa opetus- ja kulttuuriministeriö voi tarvittaessa säädellä. Henkilöt, joilla on aikaisempi ammatillinen tutkinto, hakeutuvat jatkossa uuteen koulutukseen erillishakujen kautta Asetusmuistion mukaan tavoitteena on, että perusopetuksen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osalta hakeutuminen uuteen koulutukseen tapahtuisi jatkossa ensisijaisesti oppijan verkkopalvelukokonaisuus -hankkeessa kehitettävien aikuiskoulutuksen hakupalvelujen avulla Palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana 51 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Koulutuspaikan saaneet voivat jatkossakin hakea yhteisvalinnassa uutta koulutuspaikkaa Tavoitteena kuitenkin on, että myös koulutuspaikkaa vaihtavien osalta hakeutumisprosessia muutetaan siten, että alanvaihtajat hakeutuisivat uuteen koulutukseen ensisijaisesti oppijan verkkopalvelukokonaisuushankkeessa kehitettävien siirtymävaiheen palveluiden avulla Myös ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita on muutettu Asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013) Tuli voimaan

27 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita syksyn yhteishaussa 2013 keväällä 2014 alkavaan koulutukseen (26 ) Otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, joka on tarkoitettu perusopetuksen tai lukion oppimäärän suorittaneille tai edellä mainittuja koulutuksia vastaavat aiemmat opinnot suorittaneille (2 ) 53 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Myös ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita on muutettu Asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013) Tuli voimaan Sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita syksyn yhteishaussa 2013 keväällä 2014 alkavaan koulutukseen (26 ) Otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, joka on tarkoitettu perusopetuksen tai lukion oppimäärän suorittaneille tai edellä mainittuja koulutuksia vastaavat aiemmat opinnot suorittaneille (2 ) 54

28 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Tavoitteena on kohdistaa koulutustarjonta ensisijaisesti ilman koulutuspaikkaa oleville» hakijalle, jolla ei ole koulutuspaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa annetaan jatkossa kahdeksan valintapistettä (7 ) Parannettu myös perusopetuksen hakeutumisvuonna päättäneiden sekä valmistaviin koulutuksiin osallistuneiden mahdollisuuksia päästä hakemaansa koulutukseen Tavoitteena myös tukea ilman koulutuspaikkaa jääneiden hakijoiden hakeutumista opiskeluvalmiuksia ja koulutukseen pääsymahdollisuuksia parantavien toimenpiteiden piiriin 55 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Jos koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeet, kokeisiin kutsutaan kaikki hakijat Hakija kutsutaan hakukohteen ylimpään hakutoiveeseen Pääsy- ja soveltuvuuskokeen pistemäärää tulee käyttää myös otettaessa opiskelijoita muun koulutuksen järjestäjän vastaavaan koulutukseen Erikseen säädetään niistä tutkintoon johtavista koulutuksista, joihin opiskelijaksi ottaminen tehdään koulutuksen järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella (15 ) 56

29 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistukset Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään koulutuksen järjestäjän toimesta valtakunnallisesti yhtenäisellä kielikokeella Aiemmin kielikokeen järjestämisestä ja kokeisiin kutsuttavista hakijoista on päätti koulutuksen järjestäjä Asetuksessa määritellään myös ne tilanteet, jolloin hakijan opetuskielen taito katsotaan riittäväksi eikä erillisiä opetuskielen hallinnan osoittavia kielikokeita tarvitse järjestää (24 )

30 59 60

31 Perusopetuksen käyttömenot (sisältäen kiinteistöjen pääomakustannuksia) Suuret yli asukkaan kaupungit Keskisuuret kunnat Pienet alle asukkaan kunnat Perusopetuksen käyttömenot (ilman kiinteistöjen pääomakustannuksia) Suuret yli asukkaan kaupungit Keskisuuret kunnat Pienet alle asukkaan kunnat

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja IX Valtakunnalliset lukiopäivät 12.11. 13.11.2013 Helsinki, Finlandia-talo Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Ammatillisen peruskoulutuksen riittävän tarjonnan turvaaminen Opiskelijavalintojen ja sähköisten hakupalveluiden uudistaminen Nuorten

Lisätiedot

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Lukiopäivät 12.11.2013 Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Johtamisen foorumi Lukion uudistamisen johtaminen

Johtamisen foorumi Lukion uudistamisen johtaminen Johtamisen foorumi 5.6.2013 Lukion uudistamisen johtaminen Veli-Matti Malinen opetusneuvos, yksikön päällikkö Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus Opetushallitus Lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus Toisen asteen koulutus Kymenlaakson maakuntapäivä 13.5.2015 Johtaja, opetus ja kulttuuri Terhi Päivärinta Nykytila Hallituksen esitykset lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja järjestämisluvista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET Jussi Pihkala

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET Jussi Pihkala VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET 24.3.2015 Jussi Pihkala Yhteisiä tavoitteita - Oppimisen ja koulunkäynnin tuen vahvistaminen Oppilaan oikeus saada perusopetusta - Varhainen tuki

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Varhaiskasvatus: Johtajuuden haasteet uudistuvassa varhaiskasvatuksessa Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE

OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukio Suomessa tulevaisuusseminaari Helsinki 11.4.2012 LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN ON RIITTÄVÄSTI TIETOA Opetushallitus:

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki 16.9.2014 Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

AJANKOHTAISET ASIAT. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpano. Seinäjoki

AJANKOHTAISET ASIAT. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpano. Seinäjoki AJANKOHTAISET ASIAT Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpano Seinäjoki 5.3.2014 Rakennepoliittisen ohjelman keskeiset toimenpiteet OKM:n hallinnonalalla Muutetaan esiopetus velvoittavaksi

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta Ilmari Hyvönen 21.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 19.9.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Sisältö Päivähoito-oikeuden muutokset Kotihoidon tuen puolittaminen Oppivelvollisuus Esiopetuksen velvoittavuus

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Koulutusjärjestelmän muutosmyrsky Sivistysvaliokunnan näkökulmasta

Koulutusjärjestelmän muutosmyrsky Sivistysvaliokunnan näkökulmasta Koulutusjärjestelmän muutosmyrsky Sivistysvaliokunnan näkökulmasta Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Raija Vahasalo kansanedustaja eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja 9.6.2014 Opetusalan

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Vuoden 2013 valtionosuudet ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Vuoden 2013 valtionosuudet ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Vuoden 2013 valtionosuudet ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Kuntamarkkinat 12.9.-13.9.2012 Kuntatalo, huone 1.4 Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien tulot 2011 yht. 38,3 mrd. euroa Valtionosuusjärjestelmän

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu Päivitetty 19.6.2013 (seuraava päivitys 9/2013) Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014: 8,67 + 0,98 + 0,95

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Rovaniemi Erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto Jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle nuoruus

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Espoo

Kuntajohtajapäivät Espoo Kuntajohtajapäivät 22-23.8 Espoo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto 1 Mistä oikein on kysymys: Miten johtaa kuntaa entistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä? Kuntatalous

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opintopolku-info opintoohjaajille

Opintopolku-info opintoohjaajille Opintopolku-info opintoohjaajille 18.2.2016 Yleistä OPH aloittanut katsaukset hakuihin ja valintoihin liittyvistä asioista sekä Opintopolun uusista toiminnallisuuksista n. 1-2 kertaa kuukaudessa Infot

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä 1. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Opetushallituksen näkymiä romanien koulutukseen

Opetushallituksen näkymiä romanien koulutukseen Opetushallituksen näkymiä romanien koulutukseen Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus 9.11.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Eri uskonnot ja yhteisöt ovat arvokkaita moraalisen

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari 24.11.2009 Opetushallitus Kirsti Kupiainen Hallituksen esitys (107/2009) Eduskunnalle 26.6.2009 Ehdotetut muutokset -säädetään

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

1. OPISKELIJAHUOLTO KAIKILLE

1. OPISKELIJAHUOLTO KAIKILLE 19.12.2016 Psykologiliiton lausunto koskien asiakirjaa Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Psykologiliitossa on tutustuttu hallituksen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen Sari Pulkkinen 29.9.2011 Vuonna 2010 kevään ylioppilastutkinnossa hyväksyttiin 28 795 kokelasta yliopistoihin

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näkymät

Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näkymät Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näkymät Lapsiperhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi 29.1.2014 Kokemäki Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Esityksessä Hallinnonalasiirto 1.1.2013 Varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot