Vapaa-aikapalveluiden yleisinä tavoitteina olivat seuraa vat asiat vuodelle. * Yhteisen strategian aikaansaaminen vapaa-aikapalveluille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-aikapalveluiden yleisinä tavoitteina olivat seuraa vat asiat vuodelle. * Yhteisen strategian aikaansaaminen vapaa-aikapalveluille"

Transkriptio

1 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikapalveluiden tavoitteeet vuodelta 2009 VAPAA 23 Vapaa-aikapalveluiden yleisinä tavoitteina olivat seuraa vat asiat vuodelle 2009: * Yhteisen strategian aikaansaaminen vapaa-aikapalveluille * Henkilöstöorganisaation uudistaminen ja tehtävien uudelleen järjes täminen * Syrjäytymisen ehkäisy Toteutuneet Strategiatyötä ei ole saatu käyntiin, mutta asiaa viedään eteenpäin tä män vuoden aikana. Henkilöstöorganisaatio ja henkilöstön tehtäviä on uudelleen järjestelty vuoden 2009 aikana ja tämä työ jatkuu edelleen. Syrjäytymisen ehkäisyyn on vapaa-aikapalvelut panostanut mm. seuraavasti: etsivä nuorisotyö, nuorisotiedotuspiste, tilojen käyttömaksut edullisia, työpajatoiminta, eri projektit, järjestöjen avustukset, työkokoukset, työkokeilut ja työharjoittelut pitkäaikaistyöttömille eri yksiköissä ja terveysliikuntaprojekti. Liikuntapalveluiden mittarit 2009 * Terveys- ja erityisliikunnan toimintaan osallistuneet (2008/10 446) * Uimahallien kävijämäärät; VesiVelho (2008/66270), Suolah den uimahalli (24 663). Hallien nettomenot/kävijä alenivat vuoteen 2008 verrattuna VesiVelhossa 0,60 ja Suolahden ui mahallissa euron. * Järjestetyt tapahtumat liikuntatalolla ja urheilukentillä - liikuntatalo 220 (2008/168) - liikuntapuisto 145 (2008/165) - Suolahden kenttä 87 - yhteensä kilpailutapahtumia 452 * Henkilöstöorganisaation uudistaminen - Uimahalleja pidetty auki koko hoitohenkilöstön toimesta. - Keilahalli on siirtynyt yrittäjän hoidettavaksi. - Henkilöstöä koulutuksessa, joka mahdollistaa edelleen organisaation kehittämi sen. - Vuoden 2010 aikana tulee saada selville tiettyjen tehtävien täyttö lupa-asiat.

2 Ala-Keiteleen musiikkiopiston toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2009 Musiikkiopiston toiminnan tavoitteet 2009: - vakituisen opetushenkilökunnan määrä - varhaisiän musiikkikasvatuksen opetusryhmät ja oppi lasmäärät Tavoitteiden toteutuminen vuodelta Kaksi pitkäaikaista päätoimista tuntiopettajaa vakinais tettiin alkaen, jolloin musiikkioppilaitoksen opettajien viran haltijoiden määrä nousi yhdeksään opettajaan. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa musiikkileikkikoulun ryhmien kokoonpanoja on laajennettu - mukaan ovat tulleet vauvaryhmät, sisarusryhmät ja perheryhmät - "Viulureppu" toteutui odotetun mukaisesti ja siitä saadut kokemukset olivat hyviä - Syksyllä 2009 aloitettiin vauvamuskariopetus - Käynnistettiin erilaiset sisarus- ja perhemuskarit - Musiikkileikkikoulun vuoden oppilasmäärien keskiarvo oli 123 oppilasta (vuonna 2008 keskiarvo oli 138 oppilasta). Oppilasmää rän kehi tys ei ole edennyt vielä toivo tulla tavalla (arvio vuodelle 2009 oli kes kimää rin 145 oppilasta): osa syynä on ollut Laukaan kunnan oppilas määrä rajoitukset kaikissa opetusmuodoissa. Myös perheiden yleinen huo no taloustilanne on vähentänyt hakeutumista ko. opetukseen. Kirjastopalveluiden toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2009 Syrjäytymisen ehkäisy * kirjasto sinällään vaihtoehto syrjäytymiselle: tilat, asia kaskontaktit, matala kynnys tulla, yh teisö * käy päivittäin mielenterveysongelmaisia, päihdeongelmaisia, kehitys vammaisia, lapsia joilla ei ehkä muuta paikkaa viettää aikaa ym. - heihin luotu luottamuksellinen asiakassuhde * vaihtoehto kadulle tai kapakalle * ikäryhmistä keskityttiin nuoriin Lavaus-hankkeen tiimoilta * osallistuttiin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tekoon * nuorisoprojekti: selvitettiin joka kirjastossa nuorten osallistumishaluk kuutta kirjaston toimin taan * Nuorisotiedotuspiste ja Etsivän työn tekijät pääkirjaston alakerrassa -kirjasto tarjoaa tilan - synergiaetua puolin ja toisin, kun ollaan samassa tilassa - mahdollisuus tavoittaa kaiken muun ulko puolelle jääneitä nuoria va paamuotoisesti - sovittu yhteistyöstä, esim. nuorille sopivan aineiston lainaus joustavasti pisteen kautta - kirjasto ilmoittaa havaintoja mahdollisista ohjaamista tarvit sevista nuorista * yhteydenotot eri tahoihin (nuorisotoimi, mielenterveystoimijat ) -

3 mietittiin yhteistyömuotoja * Typin kanssa kuntouttavasta työtoiminnasta keskusteluja - työkokeilujakin * Yökirjasto ehkä tavoitti näitäkin nuoria Henkilöstöorganisaation, tehtävien ja vastuiden tarkentaminen * Konginkankaan osa-aikaisen kirjastovirkailijan kokoaikaistaminen to teutui - kirjaston esittelyt/luokkakäynnit mahdollistuvat siellä - virkailijan yksi työpäivä pääkirjastossa, jolloin työruuhka ta soittuu hiukan * Suolahden kirjaston osa-aikaista kirjastovirkailijan sijai suutta ei täytetty - vaikutus aukioloon ja työjärjestelyihin * oppisopimuskoulutuksessa olevan virkailijan toimenkuva muokkaan tui * nyt siirrytään joustavammin eri kirjastosta toiseen tar peen mukaan * työtehtäviä vaihdellaan esim. lomien, ruuhkien tms. mukaan - va rahenkilöt eri vastuualueille * tehtäväkierto ylläpitää ammattitaitoa * eri kirjastojen tuntemus sitouttaa paremmin toimintaan * vielä luotava yhteishenkeä, tietoisuutta yhteisestä kirjastolaitoksesta * kirjastolta puuttuu sosiaaliseen mediaan ja sen suomiin uusiin mark kinointikeinoihin perehtynyt työntekijä Kulttuuripalveluiden mittarit 2009 Kulttuuritoimi pyrkii huolehtimaan palveluiden saatavuudesta kaupungin eri alueilla. Keskei siä tapahtumapaikkoja ovat Suolahtisali, Painotalo ja Hoikkassali. Näiden ohella kulttuuritoimi järjesti joko yksin tai yhteistyössä eri toi mijoiden kanssa kymmeniä tapahtumia ympäri kuntaa. Äänekoski Soikoon -tapahtumat veivät musiikkia pienillekin kyläkunnille. Kult tuuritoimi oli eri tavoin mukana Konginkan kaan Kesäpäivässä, Sumi aisten Näkökulma-päivässä ja Sumiaisten messuilla. Suolahden Wanhalle Asemalle kulttuuritoimi järjesti Pe rinnepäivän Keitelejazz-festivaalin yhteydessä kulttuuri toimi järjesti puistokon sertteja sekä Jazzkadun markkinat Suolahtisalissa järjestettiin kulttuuritoimen kautta vuoden aikana 40 yksittäistä tilaisuutta, joissa oli yhteensä 6978 kävijää. Lisäksi salis sa pidettiin kesällä Lausuntakurssi ja Keski-Suomen Opiston Musiik kiviikko, joiden ta pahtumissa oli yhteensä 1695 kävijää. Painotalolla tilaisuuksia oli 57 kpl, kävijämäärä KinoMikossa näytettiin 26 elokuvaa, yh teensä 77 esitystä, joissa oli 3198 katsojaa. Hoikkassalissa järjestettiin 13 taidenäyttelyä, joissa vieraskirjaan nimensä laittoi yhteensä 3575 kävijää. Äänekosken työpajan tavoitteet ja niiden toteutuminen

4 Äänekosken työpajan vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan oli tavoitteiksi kirjattu suunnitel mallisen työotteen vahvistaminen, toiminnan kohdentaminen yhteis työtahoilta saatujen tietojen perusteella, kansainvälisten hankkeiden aloittaminen ja etsivän työn vakiinnuttaminen työpajatoiminnan yh teyteen. Yleisemmällä tasolla tavoitteena oli myös työpajan resurs sien saaminen tehokkaaseen käyttöön. Työpajan asiakkuuksien määrä nousi vuoden 2008 kolmestakymmenestä yli seitsemäänkym meneen ja nuorten asiakkaiden osuus kasvoi seitsemästä yli viiteen kymmeneen. Asiakasmäärien kehitys jatkossa on riippuvainen työ pajan ohjausresurssien kehittymisestä sekä siitä, kenelle toimintaa kohdennetaan. Työpajan toiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden tilanteeseen pitkällä aikavälillä on toistaiseksi vaikea arvioida, koska systemaattisempaa seurantaa asiakkaista on päästy toteuttamaan vasta reilun vuoden ajan. Työpajan nuoria asiakkaita on ensisijaisesti ohjattu koulutukseen ja tässä suhteessa useimmat nuoret ovat vähintään ottaneet koulutuspaikan vastaan ja aloittaneet opiskelun. Sen sijaan työpajalle palkkatuella työllistetyistä henkilöistä monet ovat työsuhteen päätyttyä jääneet uudelleen työt tömiksi. Työpajatoiminnan valtionavun yhtenä ehtona on asiakkai den sijoittumisen seuranta työpajajakson jälkeen ja tätä tullaan jat kamaan vuoden 2010 aikana. Äänekosken työpaja teki vuoden 2009 aikana asiakasyhteistyötä Äänekosken TE-toimiston, työvoiman palvelukeskuksen, aikuissosiaalityön, Pohjoisen Kes ki-suomen Oppimiskeskuksen ja Keski-Suomen opiston kanssa. Li säksi pajan toimintaan osallistui peruskoululaisia Äänekosken eri kouluista. Kaikkien yhteistyötahojen kanssa käytiin neuvotteluja ja keskusteluja, joiden tavoitteena oli kohdentaa pajan toimintaa asiak kaille, jotka työpajajaksosta eniten hyötyisivät. Työpajan asiakkuuk sien painopiste siirtyi vuoden 2009 aikana palkkatuetuista työsuh teista kuntouttavaan työtoimintaan, työharjoitteluihin sekä opiskelijoi den työssäoppimisjaksoihin. Vuoden 2010 aikana palkkatuettujen työsuhteiden määrä tulee säilymään ennallaan ja mahdollinen asia kasmäärien lisäys tulee koskemaan kuntouttavaa työtoimintaa ja opiskelijoita. Vuoden 2009 aikana työpajalla aloitettuihin kansainvälisiin hankkeisiin kuului osallistuminen Äänekosken nuorisopalvelujen EVS-hankkeeseen (European Volun tary Service, eurooppalainen vapaaehtoispalvelu). Äänekoskella vuoden 2009 aikana ollut ranskalainen vapaaehtoistyöntekijä oli mu kana työpajan järjestämässä Huuhan perhepuiston kesätoiminnas sa. Äänekoskelaisia nuoria ei saatu yrityksistä huolimatta osallistu maan vastaaviin hankkeisiin ulkomailla. Kansainvälisiä hankkeita on jatkettu kevään 2010 aikana Humanistisen ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden harjoittelujaksoilla. Äänekosken työpajan asiakkaat * asiakkuuksia yhteensä 72, joista alle 29-vuotiaita 58 (ts. nuoria) * toimintaan osallistui 65 eri henkilöä (53 nuorta) * palkkatuella työllistettyjä 19

5 * työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa 12 * kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa 20 * opiskelijoita, kesätyöntekijöitä ja koululaisia 19 * yhdyskuntapalveluita 2 Etsiväntyön tavoitteet ja niiden toteutuminen Yhteistyöverkostoon kuuluu tällä hetkellä Äänekosken kaupungin työpaja, puolustusvoimat, työvoiman palvelukeskus, pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, aikuissosiaalityö, te- toimisto, nuorisopalvelut, nuorisopoliklinikka, mielenterveystoimisto, peruskoulu, lukio, osa paikkakunnan kolman nen sektorin toimijoista sekä tietysti nuoret, joiden kautta kuulemme myös muista nuorista. Tavoitetut nuoret Opetusministeriön määritelmän mukaan tavoitettuna nuorena pidetään sellaista, joka on jo it se ilmaissut kiinnostusta osallistua etsivän työparin tarjoamaan toi mintaan. Vuonna 2009 työparilla oli 61 tavoitetuksi luettavaa nuorta. Työpajan kanssa olemme luonnollisesti tiiviissä yhteistyössä jo projektimme rahoitusperustei den takia, ja olemme yhdessä yksilövalmentaja Hans Kokkarisen kanssa pyrkineet luomaan pajalle nuorille soveltuvan starttivalmen nuspalvelun. Starttivalmennus pyrkii edesauttamaan nuoren omaa ajattelua tulevaisuuden mahdollisuuksiaan kohtaan, ja sitä kautta rohkaisemaan nuorta hakeutumaan ennen kaikkea opintojen pariin, mutta myös aktiiviseen työelämään mm. harjoittelun kautta. Vuonna 2009 olimme suoraan tuomassa seitsemää nuorta pajalle. Monen pajalle muualta ohjatun (esim. aikuissosiaalityö) nuoren kohdalla olemme olleet saattajina pajalle kiinnittymiseen. Starttivalmennuksellinen työote tuntuu olevan monelle nuorelle tärkeä ensikosketus säännöl lisemmän elämänrytmin harjoitteluun. Tulevaisuudessa uskomme tämänkaltaisten ryhmien lisääntyvän, ja toivomme, että paja saisi riittävää rahoitusta taatakseen ammattitaitoisten ohjaajien riittävän määrän. On myös nuoria, jotka eivät kykene osallistumaan matalankaan kynnyksen työpajatoimin taan, ja heidät yritämme pitää etsivän työn piirissä olemalla heihin yhteydessä ja pyrkimällä viemään heitä aktiivisesti verkoston mui den toimijoiden piiriin. Mahdollisuuksien mukaan saatamme tarjota myös itse aktivoivaa toimintaa (esim. jonkin harrastuksen kokeilu) saadaksemme prosessia liikkeelle. Katsomme etsivän nuorisotyön toimivan vahvasti sosiaalisen vahvistamisen kentällä. Tavoit teemme on etsiä nuoren ympärille häntä tukeva verkosto, ja saada nuori aktivoitumaan verkostosta löytyvien palvelujen pariin niin, että lopullisena päämääränä nuorella olisi oman elämänlaatunsa paran taminen. Time Out- toiminta yhteistyössä puolustusvoimien kanssa

6 Vapaa-aikatoimenjohtajan ehdotus: Time Out- toiminta on lähtöisin Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen projektista, joka nyttem min on vakinaistunut useille paikkakunnille. Projektimme oli aktiivi sesti mukana järjestämässä Time Out- toimintaa Äänekoskelle. Time Out- toiminnalla on tarkoitus tukea kaikkia kutsuntojen alaisia nuoria miehiä, ja nimen omaan huoli nuorista miehistä on ollut alkuperäinen sysäys toimin nalle. Kutsuntalautakunta ohjaa kutsunnoissa Time Out- ohjaajien luokse etenkin C- ja E- luokkaan joutuneita miehiä, mutta toiminta on avointa kaikille. Olemme tällä hetkellä aktiivisesti mukana Time Out- toiminnassa. Olimme mukana vuoden 2009 kutsunnoissa Äänekoskella. Koke mus oli varsin positiivinen, ja saimme päivän aikana kymmenkunta asiakaskontaktia, pääosin juuri C- ja E- luokkaan määrätyiltä nuoril ta miehiltä. Myös joukko-osastoista on tullut Time Out- kirjeitä, joissa on asiakkaan nimi ja yhteystiedot yhteydenottoa varten sekä lyhyt kuvaus tuen tarpeesta. Vuonna 2009 tavoitetuista nuoristamme viisi tuli Time Out- lomakkeen kaut ta. Vuoden 2009 kutsunnoissa kohdatut nuoret miehet kirjautuvat vasta vuodelle (valmistelija vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi. Vapaa-aikatoimenjohtaja oli valmistellut tavoitteet uuteen, selkeämpään muotoon, jotta ne vastaisivat valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Päätös: Hyväksyttiin vapaa-aikatoimenjohtajan laatima uusi esitys tavoitteiden toteutumisesta seuraavilla lisäyksillä: - lisätään nuorisotilojen käyttäjämäärät ja käynnistetty nuorisovaltuustotoiminta toteutuneisiin toimenpiteisiin vuodelta

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yhdessä onnistuva Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä!

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2013 Sisällys 1 Valtakunnallisen Aikalisä-toiminnan tausta ja lähtökohdat.................. 3 2 Oulun

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin kulttuuristrategiasta 2012-2020. Sivistyslautakunnan päätös 20.11.2011 5 liitteineen

Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin kulttuuristrategiasta 2012-2020. Sivistyslautakunnan päätös 20.11.2011 5 liitteineen LAPUAN KAUPUNGIN SIVISTYSKESKUS HALLINTOYKSIKKÖ Valtuustontie 8, 62100 Lapua Puh 06-438 4111, Fax 06-438 4320 Sähköposti: Etunimi.Sukunimi@lapua.fi http:://www.lapua.fi Lausuntopyyntö Lapuan kaupungin

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot