JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013"

Transkriptio

1 1 JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 Kustannuspaikka 1272 Kehittämishankkeet Tilanne perustuen kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan, suunnittelu /liiketoimintajohtajan ja tilaajajohtajan päätöksiin

2 2 YLEISTÄ TOTEUTUNUT RAHOITUS Vuonna 2013 kaupungin kehittämishankkeisiin (kustannuspaikka 1272) käytettiin yhteensä euroa. Suurin osa rahasta kanavoitui Joensuun seudun kehittämisyhtiön Josekin ja Joensuun tiedepuiston kautta erilaisiin suurehkoihin kehittämishankkeisiin ( ). Josekille suuntautuva rahoitus on kokonaissumma, jonka kohdentumisesta eri hankkeisiin päätetään Josekissa. Näiden lisäksi kehittämishankemäärärahoista rahoitettiin kolmea palvelukeskusten hanketta ( ), yhtä yliopiston hanketta (7 500 ) sekä kahta muuta hanketta ( ). Euroopan Union ohjelmakauden hankkeista suuri osa on päättynyt vuoden 2012 ja 2013 aikana, joten kaupungin rahoittamien hankkeiden lukumäärä vähentyi vuonna 2013 edellisvuosista. HANKKEIDEN SISÄLLÖSTÄ Kehittämishankkeet tukevat Joensuun kaupungin strategian toteuttamista. Erityisesti hankkeilla tuetaan osaamiseen, elinkeinoelämään ja viihtyisään kaupunkirakenteeseen liittyviä tavoitteita sekä kaupungin kansainvälisen strategian toteuttamista. Rahoittamisella pyritään lisäämään työpaikkoja ja hyödyntämään EU:n rakennerahasto ohjelmia, yhteisöaloitteita ja erillisohjelmia. EU:n rahoitus on aina osarahoitusta ja vaatii omarahoitusosuuden. Joissakin ohjelmissa hankkeilta edellytetään kuntarahoitusta. Pohjois-Karjalassa Joensuun rooli kuntarahoittajana on oleellinen hankkeiden saamiseksi liikkeelle. VASTUUT JA TARKASTUKSET Kunkin hankkeen hallinnoijalla on juridinen vastuu hankkeen toteuttamisesta. Hankkeilla on oma ohjausryhmänsä, joka seuraa hankkeen toimintaa ja ohjaa sitä. Ohjausryhmä ei kuitenkaan ole juridisesti vastuussa hankkeen toteuttamisesta. Jos kaupunki on hankkeessa osarahoittajana, kaupungilla ei myöskään ole toteuttajan laajuista vastuuta. Osarahoittajan/partnerin vastuu vaihtelee EU:n rahoitusohjelmasta riippuen. Kaupungin osallistuminen ja edustus ohjausryhmissä on ratkaistu tapauskohtaisesti. Ohjausryhmätyöhön osallistumisen kautta sekä ohjataan hanketta että varmistetaan tiedon ja kehitettyjen mallien siirtyminen kaupungin operatiivisen organisaation käyttöön. Kaikista hankkeista, joissa kaupunki on osallisena kehittämishankemäärärahojen kautta, raportoidaan vuoden lopussa. Josekin ja Tiedepuiston osalta raportointi on listauksenomaista. KOORDINAATIO JA OHJEISTUS Joensuun kaupungin hankeohjeet uusittiin lukien ja niitä päivitettiin Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulun osalta Näiden lisäksi kaupungin Intranet sivuilla on linkit muihin hanketoimintaa koskeviin säännöstöihin sekä lukuisa määrä täydentäviä liitteitä ja käytännön informaatiota. Hankepäätösten valmistelua ja toimeenpanoa koordinoi tilausten valmistelutyöryhmä. Hankeohjeet uudistetaan vuoden 2014 aikana vastaamaan EU:n uuden rahoituskauden käytäntöjä. OHJELMAKAUSI Euroopan unionin rakennerahasto ohjelmat Itä Suomessa käynnistyivät vuoden 2007 loppupuolella. Ohjelmakaudella Suomi sai EU:lta tukea neljästä rakennerahastosta: 1) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), 2) Euroopan sosiaalirahasto (ESR), 3) Maaseuturahasto ja 4) Kalatalousrahasto (EKTR). EU:lla on näiden edellä mainittujen rahoitusohjelmien lisäksi lukuisia kansainvälisiä erillisohjelmia, joista erityisesti venäläisten kumppanien kanssa toteutettavan naapuruusohjelman rahoitusta (ENPI) on käytetty Joensuussa. Vuonna 2013 kaupunki hallinnoi kahta ENPI CBC hanketta ja on partnerina kolmessa ENPI hankkeessa.

3 3 JOSEK OY:N HANKKEET Päätös: osakassopimus Rahoitus: Joensuun kaupunki vuonna 2013 ( ) Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:llä on operatiivinen vastuu seudun elinkeinopolitiikan määrittämisestä, yritysneuvonnasta, yritysten kehittämistyöstä sekä seudun markkinoinnista. JOSEK Oy:n kautta seudun kunnat tekevät yhteistyötä seudun elinkeinoelämän, talouden, työllisyyden ja palvelujen vahvistamiseksi. JOSEK Oy on vuonna 2013 hallinnoinut / ollut osatoteuttajana seuraavissa hankkeissa: HYMY Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt ( ) Hanke jatkaa hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen liiketoimintaosaamisen kehittämistä. Päätavoitteena on edistää julkisen ja yksityisen sektorin monitoimijaista yhteistyötä strategiseksi kumppanuudeksi. Osatoteuttajina jatkavat aiemman HYRRÄ hankkeen tapaan maakunnan muut seudulliset kehittämisyhtiöt eli KETI Oy ja PIKES Oy. Hankkeen tavoitteena on saada mukaan 50 hyvinvointialan yritystä ja järjestöä, vuoden 2013 lopussa niitä oli mukana 41 yritystä / järjestöä. Uusia työpaikkoja oli samaan aikaan syntynyt 55 (tavoite 50) ja uusia yrityksiä 6 (tavoite 5). Hanke on Pohjois Karjalan maakuntaliiton osarahoittama (EAKR-rahoitus). Lisää potkua Venäjän kauppaan ( ) Tavoitteena on kohottaa Venäjälle suuntautuvan neuvonnan ja liiketoiminnan osaamistasoa Pohjois Karjalassa. Hankkeessa tuotetaan yritysneuvojien ja yrittäjien käyttöön osaamissalkut. Osatoteuttajana hankkeessa on Pohjois Karjalan kauppakamari. Tavoitteena on ollut saada mukaan yhteensä 30 Venäjän markkinoille haluavaa yritystä sekä 10 yritysneuvojaa. Vuoden 2013 lopulla mukana oli yhteensä 45 yritystä ja 11 yritysneuvojaa, mikä kertoo palvelun tarpeesta ja kysynnästä. Hanke on ELY keskuksen osarahoittama (ESR-rahoitus). Cities by the water new opportunities for business development ( ) Tavoitteena on ollut hyödyntää Joensuun, Kiteen, Sortavalan ja Petroskoin sijaintia veden äärellä alueiden yritystoiminnan kehittämisessä, sekä parantaa kohdekaupunkien kilpailukykyä yhdistämällä yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja kaupunkisuunnittelu. Jokivarsialueiden toiminnallinen kehittäminen tähtäsi kohdealueiden vetovoimaisuuden lisäämisen elinkeinoelämän näkökulmasta. Joensuun kaupungin osalta aktiivisena toimijana oli erityisesti kaavoitus, toimena laadittiin keskustan jokea ympäröivälle alueelle kehittämissuunnitelma jota on hyödynnetty mm. kasvusopimuksen symmetrinen kaupunki -idean luonnostelussa. Lisäksi hankkeessa keskityttiin venäläisten ja suomalaisten yritysneuvojien ja yrittäjien yhteisten työkalujen kehittämiseen ja käyttöönottoon rajan ylittävän kaupan edistämiseksi. Hankkeen osatoteuttajina olivat Joensuun kaupungin lisäksi KETI Oy, Petroskoin kaupunki sekä useita muita partnereita Venäjän puolelta. Hanke saavutti sille asetetut tavoitteet. Yhteistyö on jatkunut hankkeen päättymisen jälkeen mm. Petroskoissa sijaitsevan Karjalan tasavallan yrityshautomon kanssa, jonka kanssa JOSEK Oy solmi yhteistyösopimuksen vuonna Hanke oli Karelia ENPI CBC ohjelman osarahoittama. Joensuun seudun kilpailukykyohjelma ( ) Hanke jatkoi maaliskuussa 2012 päättyneen työ ja elinkeinoministeriön osarahoittaman ja koordinoiman Koheesio ja kilpailukykyohjelman (KOKO) mukaista toimintaa. Hankkeessa edistettiin ja valmisteltiin Joensuun seudun kilpailukykyä edistäviä täsmäkehittämishankkeita, joihin haettiin erillisrahoitus etupäässä EUohjelman lump sum määrärahoista (kertakorvaushankkeet). Vuoden 2013 aikana saatiin valmisteltua yhteensä kahdeksan erillishanketta, joihin JOSEK myönsi yhteensä euroa omarahoitusta. Tällä saatiin aikaan yli euron kokonaishankevolyymi. Täsmähankkeiden rahoituksen toimintamalli on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi. Toiminta mallia on päätetty jatkaa niin, että vuodelle 2014 JOSEK Oy on varannut euroa kuntarahoituksesta käytettäväksi uuden seudun elinkeino-ohjelman mukaisiin, kilpailukykyä edistäviin täsmähankkeisiin. Hanke oli Pohjois Karjalan maakuntaliiton osarahoittama (maakunnan kehittämisraha). KAUPAKS Kaupan ja palveluliiketoimintaympäristöjen kehittäminen Joensuun seudulla ( )

4 Hankkeen tavoitteena on venäläismatkailijoille suunnattujen kysyntälähtöisten palvelutuotteiden ja palvelukonseptien luominen Joensuun seudulla. Tätä päätavoitetta tukevia osatavoitteita ovat yritysten / yhteisöjen palveluosaamisen tason nousu, vetovoimaisten elämyskohteiden syntyminen, kaupan ja palvelualan yritysten liiketoiminnan kasvu sekä yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyön syventyminen. Määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu kaupan ja palveluiden liikevaihdon kasvu +20 % ja tax free kaupan kasvu +60 % hankkeessa mukana olevissa yrityksissä. Vuoden 2013 aikana toteutettiin muutamia elämystuotteita (mm. Ilosaaren talvitapahtuma) sekä venäläisille asiakkaille suunnattu Joensuu Region kanta asiakaskortti, joka lanseerattiin vuoden 2013 alussa. Kortti sai myös valtakunnallista huomiota ja julkisuutta. Vuoden 2013 lopussa hankkeessa oli mukana 53 yritystä (kauppakeskukset mukaan lukien yli 200), tavoitteena on ollut 50 yritystä koko hankkeen aikana. Hanketta osarahoittaa Pohjois Karjalan maakuntaliitto (EAKR rahoitus). Kaivannaisalan strategian toteutuksen aktivointi Pohjois Karjalassa ( ) Hankkeen tavoitteena on edesauttaa Pohjois Karjalan kaivannaisstrategian käytännön toteutusta sekä strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Konkreettisina tavoitteina on mm. kaivannaisalan yritysten ja muiden toimijoiden verkostojen kehittäminen, uusien yritys /kehittämishankkeiden valmistelu, yleisen tietämyksen lisääminen ja sitä kautta kaivannaisalan imagon kasvu, Pohjois Karjalan kaivannaistoiminnan osaamisen ja koulutuksen viennin lisääminen sekä kaivannaisalan kokonaisvaltaisen kehittämisen maakunnallisen palvelukokonaisuuden selvittäminen ja mallintaminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä hankkeella on mm. edesautettu useiden uusien yrityshankkeiden käynnistymistä, lisätty toimialan osaamista ja tuntemusta JOSEKin yritysneuvonnassa sekä oltu aktiivisesti vaikuttamassa valmisteilla olevan Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimintasuunnitelman sisältöön. Hanketta osarahoittaa Pohjois Karjalan maakuntaliitto (ESRrahoitus). Ampumahiihdon MM kilpailujen 2015 kisajärjestelyjen valmisteluhanke ( ) Hankkeen tavoitteena oli ampumahiihdon Kontiolahdella vuonna 2015 järjestettävien maailmanmestaruuskisojen (MM-kisat) valmistelujen näkyvä ja tehokas käynnistäminen sekä järjestelyorganisaation ja rahoituksen kokoaminen. Lisäksi tavoitteena on ollut sellaisen toimintamallin luominen, jolla mahdollistetaan ja edesautetaan jatkossa muidenkin kansainvälisten suurtapahtumien (MM-kisat, maailmancupit) organisointi ja toteuttaminen Pohjois Karjalassa. JOSEKin lisäksi hankkeen toteuttajina olivat Kontiolahden Urheilijat ry ja Karelia Expert Matkailupalvelu Oy. Hankkeella edesautettiin merkittävästi MM2015 -kisojen seudullista organisointia ja valmistelua. Lisäksi hankkeessa laadittiin yksityiskohtainen suurkilpailujen hakemisen ja järjestämisen manuaali. Hanketta osarahoitti Pohjois Karjalan maakuntaliitto (maakunnan kehittämisraha). Ilomantsin CHP laitoksen ja pellettitehtaan uusi aikakausi ( ) Hankkeen tavoitteena oli selvittää uuden biojalostuskonseptin kannattavuus ja toteutusmahdollisuudet hyödyntämällä CHP-laitoksen lämpötehoa torrefioidun pelletin valmistukseen. Hankkeessa selvitettiin Suomessa uuden biopolttoainetuotannon kannattavuuden edellytykset. Selvityksen mukaan tehdas sopii rakenteiltaan hyvin mustan pelletin teknologian hyödyntämiseen. Tuloksena syntyi aineisto, jonka avulla haetaan toimijoita investoimaan uuteen teknologiaan. Hankkeen aikana käynnistettiin neuvottelut lähes kaikkien energiayhtiöiden kanssa. Neuvottelut näiden ja muiden potentiaalisten investoijien kanssa jatkuvat edelleen. Kilpailutuksen tuloksena selvitys tilattiin Pöyry Management Consulting Oy:ltä. Hanketta osarahoitti Pohjois Karjalan maakuntaliitto (maakunnan kehittämisraha). WES2013 tapahtuman osallistava valmistelu ja järjestäminen hanke ( ) Hankkeen tavoitteena oli Kolilla helmikuussa 2013 pidetyn kansainvälisen, uusiutuvaan energian käyttöön keskittyvä tapahtuman osallistava suunnittelu ja markkinointi sekä valmistelu. Hankkeen toteutuksessa oli JOSE- Kin lisäksi mukana Karelia ammattikorkeakoulu. Osallistavan valmistelun ja yhteismarkkinoinnin ansiosta tapahtuma saatiin varsin tasokkaaksi, se kokosi 148 metsäenergia-alan asiantuntijaa, vaikuttajaa, yritysten edustajaa ja opiskelijaa. Osanottajista 33 oli ulkomailta: Kanadasta, Venäjältä, Ruotsista, Norjasta, Virosta, Saksasta, Ranskasta, Irlannista, Italiasta, Unkarista ja Romaniasta. Mukana olleet toimijat ja yritykset kertoivat saaneensa näkyvyyttä ja uutta tietoa alan markkinoista ja mahdollisuuksista etenkin Kanadassa ja Venäjällä sekä luoneensa uusia kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin tai kumppaneihin ja myös Wenet-verkostossa mukana oleviin tahoihin. Tapahtumalle asetetut tavoitteet täyttyivät tai ylittyivät muilta osin, paitsi ulkomaalaisten ja 4

5 5 hanketoimijoiden osanotto jäi ennakoitua vähäisemmäksi. Hanketta osarahoitti Pohjois Karjalan ELY keskus (ESR rahoitus). Pohjois Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelma Hankkeen tavoitteena oli maakunnan kilpailukyvyn parantaminen. JOSEK vastasi hankkeessa investointien houkutteluosion toteuttamisesta. Muita osatoteuttajia vetovoimaohjelmassa olivat Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, KETI Oy ja PIKES Oy. Hankkeessa oli mukana yhteensä 200 yritystä, joiden investointimahdollisuuksia selvitettiin (tavoite 120). Uusia työpaikkoja syntyi hankkeen tuloksena 157 (tavoite 150). Hanke oli Pohjois Karjalan maakuntaliiton osarahoittama (EAKR-rahoitus). Pohjois Karjalan tuotannollisten alojen uusiutumisohjelma ( ) Hankkeen hallinnoijana on Joensuun Tiedepuisto Oy. JOSEK on vastannut osatoteuttajana toimenpiteiden toteuttamisesta Joensuun seudulla. Uusiutumisohjelman kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pohjoiskarjalaiset teknologiateollisuuden pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), mutta myös esimerkiksi puutuote, kivi ja elintarvikealojen pk yritykset. Edelleen kohderyhmään kuuluvat myös näille aloille erilaisia suunnittelu, konsultointi, tietotekniikka, yms. palveluja tuottavat yritykset. Yrityksiä avustetaan ja tuetaan esimerkiksi hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laatimisessa, yrityksen pitkäjänteisessä ja strategisessa kehittämisessä, tuoteideoiden arvioinnissa, tuote ja menetelmäkehityksessä sekä kontaktien ja verkostojen luomisessa. Muita osatoteuttajia hankkeessa ovat KETI Oy ja PIKES Oy. Vuoden 2013 lopussa hankkeessa oli mukana yhteensä 265 yritystä (kokonaistavoite 120). Yrityksille oli haettu rahoitusta yhteensä 65,3 milj., josta investointeja 51 milj.. Hankkeen määrälliset tavoitteet tulevat siten ylittymään selkeästi. Lupaavia uusia tuotteita ja kansainvälisiä kehittämishankkeita on saatu aikaan. Pk-yritysten palveluliiketoimintahankkeita ei kuitenkaan ole syntynyt odotetulla tavalla. Hanke on Pohjois Karjalan maakuntaliiton osarahoittama (EAKR-rahoitus). Piha ja ympäristörakentamisen liiketoiminnan kehittäminen ( ) Hankkeen hallinnoijana oli Kainuun Etu Oy. Hankkeen päätavoitteena oli piha ja ympäristörakentamisen liiketoiminnan kehittäminen, joka pilotoitiin ViihtyisäPiha konseptina. ViihtyisäPiha yritysverkosto kasvatettiin valtakunnallisesti tunnetuksi piha ja ympäristörakentamisen toimijaksi ja kansainvälistä liiketoimintaa kehitettiin muutamilla, tarkkaan valituilla tuotesegmenteillä. Hanke toteutettiin Kainuun ja Pohjois Karjalan yhteishankkeena. Hankkeessa oli mukana 17 yritystä (tavoite 20). Vuoden 2013 aikana hankkeessa keskityttiin erityisesti Viihtyisä Piha brändin yhtiöittämiseen sekä mukana olevien yritysten kehittämistoimenpiteisiin. Hanke oli maakuntaliittojen osarahoittama (EAKR rahoitus). MASON (Mainstream SocioCultural Dynamics to enhance NLLLS (National Life Long Learning Strategies)) ( ) Hankkeen hallinnoijana oli kreikkalainen Foundation for Research and Technology Hellas. Tavoitteena oli tuottaa monipuolinen, yhteisten keskustelujen, tiedonvaihdon ja tutkimusten pohjalta muodostettu kokonaisuus (viitekehys) eri tekijöistä, jotka edistävät tai estävät tehokkaan elinikäisen oppimisen toteutuksen. Lisäksi hankkeessa pyrittiin löytämään syitä elinikäisen oppimisen kehittymisen ja toteutuksen erilaisuuksiin eri puolilla Eurooppaa. Josekin roolina oli tarkastella teemaa elinkeinoelämän, lähinnä pk yritysten näkökulmasta, sekä kertoa kehittämisyhtiön näkökulmasta pk yrityksille toteutetuista koulutuksista ja kehittämisestä. Hankkeen muut osatoteuttajat tulivat Bulgariasta, Espanjasta, Puolasta, Saksasta ja Slovakiasta. Hankkeen tuloksena saatiin laaja ja kokonaisvaltainen näkemys mukana olevien maiden elinikäisen oppimisen erilaisista tulkinnoista ja käytänteistä Euroopan Unionin tasolla. JOSEK oli aktiivisimpia toteuttajia hankkeessa tuoden keskusteluun skandinaavista, elinkeinoelämän ja pk-yritysten konkreettista näkökulmaa. Hankkeen yhtenä tuloksena allekirjoitettiin eri osapuolten kesken aiesopimus elinikäisen oppimisen edistämisestä, joka on toimitettu myös Euroopan Komissiolle. Hanke oli Elinikäisen oppimisen ohjelman osarahoittama (EU:n erillisohjelma).

6 Itä-Suomen elokuvakomissio EFFC osaksi seudullista kehittämisyhtiötä (2013) Hankkeen tavoitteena oli testata ja integroida Itä-Suomen elokuvakomissio EFFC osaksi JOSEKin toimintaa, selvittää peli- ja musiikkialan tuotantojen liittämistä EFFC:n toimintaan, hyödyntää JOSEKin yrittäjälähtöistä asiakasverkostoa ja kontakteja elokuvatuotantopalveluverkoston laajentamisessa, rajan yli tapahtuvien elokuvatuotantojen käynnistäminen sekä rahoituksen varmistaminen EFFC:n toiminnan jatkumiselle 2013 jälkeen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen tuloksena elokuvatoiminta aktivoitui uudelleen maakunnassa muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen. Kesällä 2014 Joensuuhun on tulossa kolmen elokuvan kuvaukset. JOSEKin laajaa yritysverkostoa ja asiantuntemusta pystyttiin hyödyntämään EFFC:n palvelun kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa laadittiin opas Venäjän Karjalan kuvauksiin kannustamisesta. Opas on suunnattu kansallisille elokuva- ja TV- alan tuotantoyhtiöille. EFFC on neuvonut tuotantoyhtiöitä ja vastaavia Pohjois-Karjalan maakuntaliiton aloittaman audiovisuaalisten tuotantojen rahaston toimintaan liittyen. Hankkeen aikana ei saatu lopullista selvyyttä EFFC:n toiminnan jatkumisesta. Toiminnan todettiin kuitenkin sopivan varsin hyvin osaksi Josek-kokonaisuutta, jossa se edelleen hankerahoitettuna toimii. Hanketta osarahoitti Pohjois Karjalan maakuntaliitto (maakunnan kehittämisraha). Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma ( ) Hankkeen tavoitteena on tuottaa Pohjois-Karjalan lentoliikenteen strateginen suunnitelma konkreettisine toimenpidepaketteineen, jolla turvataan Joensuun lentoaseman tulevaisuus. Selvityksen toteuttaa kilpailutuksen perusteella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Hanketta osarahoittaa Pohjois Karjalan maakuntaliitto (maakunnan kehittämisraha). Place for Growth Joensuu Region ( ) Hanke on jatkumoa Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelmassa toteutettuun investointien houkutteluun. Tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen Finpron kanssa, Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön konkretisointi ja tiivistäminen investointien lisäämiseksi molempiin suuntiin, osaamislähtöisten investointien yhteistyömallin konkretisointi yhdessä Joensuun Tiedepuiston kanssa sekä Joensuun seudun elinkeinoelämää ja kilpailukykyä tukevien uusien investointien saaminen alueelle. Määrällisinä tavoitteina on 50 uutta kontaktoitua potentiaalista investoria tai yritystä sekä 30 uutta työpaikkaa. Hanke on Pohjois Karjalan maakuntaliiton osarahoittama (EAKR-rahoitus). FinChi GEP Green Economy Platform ( ) Hanke on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoima. JOSEKin vastuulla hankkeessa on erityisesti yritysten aktivointi. Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan ja Kiinan Heilongjianin maakuntien välistä yhteistyötä erityisesti biotaloussektorilla. Yhteistyö sisältää yritystoimintaa sekä tutkimus- ja koulutustoimintaa. Hanke on Pohjois Karjalan maakuntaliiton osarahoittama (EAKR-rahoitus). Karelia Geopark ( ) Hanke on Itä-Suomen yliopiston hallinnoima. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella Pohjois-Karjalan hakeutumista Euroopan Geopark -verkoston jäseneksi. Hankkeen osatoteuttajina ovat JOSEK Oy ja PIKES Oy. Hanke on Pohjois Karjalan maakuntaliiton osarahoittama (EAKR-rahoitus). 6

7 7 POHJOIS KARJALAN OSAAMISKESKUSOHJELMA, TIEDEPUISTO OY Ensimmäinen osaamiskeskusohjelma (OSKE) aloitti Suomessa vuonna Tuolloin Kuuden ministeriön yhteishankkeen tarkoituksena oli luoda ja toteuttaa innovaatiopolitiikkaa. Joensuun tiedepuistossa osaamiskeskustoimintaa käynnisteltiin vuonna Toiselle ohjelmakaudelle Pohjois-Karjalan osaamiskeskukseen saatiin kaksi osaamisalaa; puuteknologia ja metsäosaaminen sekä muovi - ja metallialat. Ohjelmakaudella Pohjois-Karjala on oli mukana neljässä eri osaamiskeskusohjelmassa, jotka ovat Uusiutuva metsäteollisuus, Asuminen, Energiateknologia sekä Nanoteknologia. Ohjelmassa on toiminut oske-johtaja (0,8 htv) ja neljä oske-koordinaattoria omissa teemaklustereissaan. Muuta henkilöstöä olivat osa-aikaiset energia- ja metsäteollisuuden kehittämisasiantuntija, kansainvälistymisassistentti sekä markkinointi- ja viestintäkoordinaattori. Toimintaa on ohjannut keskeisistä alueellisista toimijoista koottu ohjausryhmä sekä laaja-alainen maakuntaliiton nimeämä neuvottelukunta. Näiden foorumien lisäksi osaamiskeskuksen toimintamallia, tehtyjä toimenpiteitä ja käynnistyneitä hankkeita on esitelty monissa maakunnallisissa sekä kansallisissa seminaareissa ja tapahtumissa. Pelkästään "Metsäbiotalouden Road Show 2013" -seminaareihin (8 paikkakuntaa) osallistui lähes 700 henkilöä. Pohjois-Karjalan oske oli Road Show:n keskeinen järjestäjätaho. Osaamiskeskustoiminta ja toimijat ovat olleet vuoden aikana merkittävässä osassa mm. Joensuun seudun elinkeino-ohjelman toteutuksessa, uuden elinkeino-ohjelman ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman sekä monen muun strategian ja ohjelman valmistelussa. Erityinen panos oli Joensuun seudun kasvustrategian pohjalta laadittu Vihreän kasvun INKA hakemus (innovatiiviset kaupungit) ja Joensuun seudun kasvusopimushakemus. Kasvustrategiatyön arvioimiseen ja siinä tehtyihin valintoihin haettiin ulkopuolista näkemystä osken erillisrahoittamalla InnoPromo-hankeella. Hankkeessa laadittiin Joensuun seudun Innovaatioympäristön nykytilaanalyysi sekä siitä johdettiin kehittämissuunnitelma mm. osaamislähtöisen investointien houkuttelun käynnistämiseksi. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin teemaan liittyvä viestintästrategia. Osken yksittäisenä laajempana kokonaisuutena toteutettiin Joensuun seudun monialaisen metsäbiotalouden keskuksen valmistelutyö. Metsäbiotalouden keskuksen toiminnassa yhdistyvät seudun painopistealueiden osaamiset (metsäbiotalous, teknologia ja materiaalit, luovatalous). Keskuksen tärkein tehtävä on jalkauttaa alueen osaaminen uusiksi liiketoiminnoiksi ja yrityksiksi. Tavoitteena on lisäksi mahdollistaa yrityksille uusia yhteistyön muotoja toisten yritysten ja asiantuntijatahojen kanssa sekä markkinoida osaamista maailmalle. Vuoden 2013 aikana jatkettiin valmistelua systemaattisen osaamislähtöisen investointien houkuttelun toimintamallin rakentamisesta Joensuun seudulle. Alustavia tuloksia on saatu aikaan fotoniikan ja metsäbiotalouden alueella. Lisäksi oske -toiminnoissa on pystytty luomaan teemojen välisiä yhteisiä käytäntöjä ja työvälineitä (mm. Business Cafe konsepti, Miniklusteritoimintamalli, Road Show, Invest in), joilla on mm. tehostettu osaamisen siirtoa asiantuntijaorganisaatioiden ja yritysten välillä, selvitetty ja kartoitettu uusien teknologioiden ja markkina-alueiden mahdollisuuksia sekä koottu vientiverkostoja. Kansainvälistyminen on ollut keskeinen teema kaikissa neljässä oskessa, kohdealueina vuonna 2013 oli erityisesti Venäjä, Pohjois-Amerikka ja Aasia. Oske-toiminta oli vuoden 2013 aikana näkyvissä kymmeniä kertoja eri medioissa, joista merkittävä osa oli valtakunnallisia. Lisäksi sosiaalisesta mediasta tuli merkittävä osa P-K:n osken viestintää. Yrityshautomotoiminta on keskeinen yhteistyötaho uusyritystoiminnan aktivoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hautomokonseptin uudistaminen yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa eteni vahvasti vuoden 2013 aikana. Merkittävimmät tulokset INKA haussa onnistuttiin yli odotusten. Joensuu valittiin yhdeksi viidestä valtakunnallisesta INKAvetovastuukaupungista teemana biotalous, ja Joensuu pääsi myös mukaan valtion kanssa tehtyyn kasvusopimusmenettelyyn. Merkittäviä poikkeamia tavoitteista ei vuoden 2013 aikana ollut.

8 8 KAUPUNGIN PALVELUKESKUSTEN HANKKEET Contemporary Old City: Enhancing cultural tourism across the border ( ) Kulttuurimatkailun kehittämishanke (Karelia ENPI CBC ohjelma) Hankkeen internet-sivut: Päätös: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta , Kaupunkisuunnittelulautakunta Aikataulu: Rahoitus: Kokonaisbudjetti EU Venäjä Suomi Venäläiset partnerit Suomalaiset partnerit , josta Joensuun kaupunki Hankkeen toteuttaja: Joensuun kaupunki / kulttuuripalvelut Hankkeen vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula, projektipäällikkö Erja Lehikoinen Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurimatkailua ja tiedonvaihtoa Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan välillä, tuottaa uutta tietoa matkailijoiden käyttöön sekä parantaa matkailijoille suunnattua ohjelma- ja sisältötarjontaa. Tiedon saatavuutta parannetaan mm. sisällyttämällä alueen kulttuuri- ja historiamatkailukohteet yhteiseen visitkarelia -portaaliin ja julkaisemalla vuosittainen tapahtumakalenteri sekä kulttuurimatkailuesitteitä niin suomeksi, venäjäksi kuin englanniksi. Lisäksi kartoitetaan kulttuurihistoriallisten matkailukohteita ja selvitetään millaista tarjontaa ja tuotteita alalla tarvitaan. Myös mobiilipalvelujen tarjonta on kehittämiskohteiden listalla. Petroskoissa hanke edistää matkailualan kehittämisstrategian laatimista ja osallistuu myös konkreettisten kohteiden, esim. matkailupalvelujen ja vanhan kaupungin kulttuuripalvelujen kehittämiseen. Hankkeen pääpartnerina toimii Joensuun kaupunki, ja hankkeessa on mukana kolme suomalaista ja viisi venäläistä partneriorganisaatiota. Liitännäisjäseniä on yhteensä viisi. Hankkeen toteutuminen: Projektisuunnitelmassa on määritelty kaksitoista konkreettista toimenpidettä, joista vuoden 2013 aikana käynnissä olivat lähes kaikki. Esimerkiksi, kulttuuri- ja historiakohteiden inventaario viimeisteltiin sekä Pohjois- Karjalassa että Karjalan tasavallassa. Pohjois-Karjalan museon kanssa yhteistyössä tehty inventaario tuotti noin 500 kulttuuri- ja historiakohdetta, jotka sijaitsevat ympäri maakuntaamme. Inventaarioon pohjautuen valmisteltiin VisitKarelia -alustaan Kulttuuri ja historia osio, joka julkaistiin kolmikielisenä suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Lisäksi Joensuun keskustan historiaa ja kulttuurikohteita esittelevän mobiilisovelluksen tekninen toteutus ja sisällön tuotanto etenivät suunnitellusti. Myös merkittävimpien pohjoiskarjalaisten kulttuuritapahtumien vuosikalenteri viimeisteltiin julkaistavaksi kolmikielisenä. Projektitapaamisia järjestettiin kaksi: helmikuussa Joensuussa ja lokakuussa Petroskoissa. Vuoden aikana järjestettiin useita seminaareja, tapaamisia ja työkokouksia partnereiden ja sidosryhmien välillä. Projektin raportointi sekä projektipartnereiden aktiivisuus viestinnässä ja näkyvyydessä saivat rahoittajalta erityiskiitosta. Muutenkin vuoden 2013 aikana projekti ja sen toimenpiteet etenivät suunnitellusti ja laaditun projektiaikataulun mukaisesti. Hanke työllistänyt vuonna 2013: projektipäällikön ja projektisihteerin ( Joensuun kaupunki)

9 9 Urheilun ja liikunnan osaamiskeskus Hankkeen internetsivu: Päätös: liiketoimintajohtaja Hankkeen aikataulu: Rahoitus Kokonaisbudjetti EU+valtio Kuntarahoitus yht , josta Joensuun kaupunki yht (vapaa-aikakeskus, kehittämishankemäärärahat) Islo Josek Hankkeen toteuttaja: Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Hankkeen vastuuhenkilö: projektipäällikkö Jukka Keskisalo (Islo) Hankkeen kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on luoda Mehtimäelle toimiva ja vetovoimainen, seudun imagoa parantava valmennuskeskus. Tavoitteena on tukea paikallista menestystä siten, että tämä helposti lähestyttävyys parantaa huippuurheilijoiden ja valmentajien toimintaedellytyksiä ja lisää paikkakunnalle muuttoa. Keskuksen rakentamiseen liittyy myös urheiluakatemian tason nosto, mikä osaltaan lisää oppilaitosten vetovoimaisuutta ja imagoa liikkuvana ja menestyvänä opiskelijakaupunkina. Hankkeessa räätälöidään valmennuskeskuksen urheilijoilla testatuista palveluista myös yrityksille myytäviä tuotteita. Urheilijoita hyödynnetään valmennuskeskuksen markkinoinnissa. Paikallisesti uskottavan ja kansallisesti tunnustetun valmennuskeskuksen myötä rakennetaan toimintaedellytyksiä myös osaamiskeskukselle. Hankkeen toteutuminen/toiminta: Hankkeen keskeiset toiminnot olivat psyykkisen valmennuksen ryhmätapaamisten pilotointi ja oppilaitosyhteistyön käynnistäminen (gradutöitä liittyen urheilupsykologiaan). yritysjohtajien kuntokoulun pilotointi ja tuotteistus. videovalmennuksen sovelluksen (Dartfish) käyttöönotto ja kehittäminen. akatemian ja Islon yhteistyön tiivistäminen (yhteisen toimintamallin suunnittelu ja käyttöönotto), kärkiurheilijakortin kehittäminen. verkostoituminen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen (akatemia-lajiliitto-ok-okm). Hanke työllistänyt vuonna 2013: Projektipäällikön ja osa-aikainen suunnittelijan

10 10 Starttiverstas Hankkeen internetsivu: Päätös: kaupunginsihteeri Hankkeen aikataulu: Rahoitus Kokonaisbudjetti Joensuun kaupunki EU Muut rahoittajat Hankkeen toteuttaja: Joensuun Nuorisoverstas ry. ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Hankkeen vastuuhenkilö: Toiminnanjohtaja Ulla Mänttäri-Tikka, Nuorisoverstas ry. Hankkeen kuvaus ja tavoitteet: Starttiverstas -hankkeen tavoitteena on tuottaa starttivalmennusta 240 nuorelle Joensuun seudulla ja mallintaa starttivalmennuksen toimintatapaa nuorten kanssa toimivien viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyössä. Hankkeen aikana muodostetaan joustava toimintamalli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi ja valmentamiseksi. Hankkeessa tuotetaan starttivalmennusta 60 nuorelle vuodessa (Joensuussa 40). Tavoitteina on löytää uusia tapoja kohdata marginaaliasemaan jääneitä nuoria ja valmentaa ja tukea heitä niin arjenhallinnassa kuin työelämään ja koulutukseenkin. Starttiverstas on Nuorten tuki -hankkeen osahanke, jota hallinnoi Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Hankkeen toteutuminen: Vuonna 2013 kehitettiin käytänteitä ja sisältöjä yhteistyössä alueen nuorten asioissa toimivien sidosryhmien ja verkoston kanssa. Hanke kestää vuoden 2014 puoliväliin saakka, sen jälkeen starttivalmennus siirtyy osaksi seudullista nuorten työpajatoimintaa. Vuonna 2013 starttivalmennusta tarjottiin yhteensä 59:lle uudelle nuorelle (Joensuu 40, Outokumpu ja Liperi 15, sekä Polvijärvi 4). Vuonna 2011 ja vuonna 2012 valmennukseen tulleista nuorista 34 jatkoi starttiverstaalla myös vuonna Toimintavuoden 2013 aikana Starttiverstaalla kohdattiin 93 nuorta, joilla oli yksilövalmennussopimus hankkeeseen. Vuonna 2013 aloittaneista nuorista 29 oli naisia ja 30 miehiä. Nuoret olivat vuotiaita ja heidän keski-ikänsä oli 21 vuotta. Starttivalmennusta on toteutettu yksilövalmennuksena ja ryhmävalmennuksena. Yksilövalmennuksessa nuorta on tavattu 1-2 kertaa viikossa. Ryhmävalmennusta toteutettiin Starttipäivien nimellä Joensuussa yhdeksän kuukauden ajan vuonna Starttipäiviä oli yhteensä 73 ja niihin osallistui 14 eri nuorta, joista kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella 13. Starttipäiviä toteutettiin kahtena päivänä viikossa (4h/päivä), ja niihin osallistui kahdesta kahdeksaan nuorta kerrallaan. Nuoret ohjautuivat Starttiverstaalle TE-toimistosta, sosiaalitoimistosta, Työvoiman palvelukeskuksesta, Nuorisoverstaalta, asumispalveluista, Ohjaamosta, mielenterveyspalveluista, seudun etsivältä nuorisotyöntekijältä, Nuorisoasemalta, lastensuojelusta, kuraattorilta, nuorisopsykiatriselta poliklinikalta ja sukulaisen tai kaverin ehdottamana. Vuonna 2013 valmennuksen päättäneillä nuorilla on ollut jatkopolkuina esimerkiksi Nuorten tuki -hankkeen Ohjaamo ja Avoin ammattiopisto, työkokeilu työpajalla, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, NYThanke, Työvoiman palveluskeskus, armeija ja ammatilliset opinnot. Nuoren siirtyessä jatkopolulle valmentaja on jatkanut yhteydenpitoa siirtymävaiheen tukemiseksi. Hanke työllistänyt vuonna 2013: 4 yksilövalmentajaa

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006 Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Kaisa Korhonen 2009 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 esitetyn

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai maakunnan budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2013 käynnissä olleet hankkeet Kainuun liitto Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot