TEKEVÄN VUOSI 2006 Luotettavaa perustoimintaa ja jatkuvaa uudistumista...4 Henkilöstöraportti...6 Työllistämistä yhteistyössä...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKEVÄN VUOSI 2006 Luotettavaa perustoimintaa ja jatkuvaa uudistumista...4 Henkilöstöraportti...6 Työllistämistä yhteistyössä..."

Transkriptio

1 Tekevän vuosi 2006

2 TEKEVÄN VUOSI 2006 Luotettavaa perustoimintaa ja jatkuvaa uudistumista...4 Henkilöstöraportti...6 Työllistämistä yhteistyössä...8 Tekevän kautta yrittäjäksi...10 Työn ohella opiskeleminen...12 Osuuskuntayrittäjyyttä...14 Opequal-projektin ansiokas vuosi Starttivalmennus...18 Suunta elämään...20 Vuoden työvalmentaja...22 Suomi-Viro-Suomi...24 Metalliteos metallimiesten silmin...26 Tapahtui Tekevällä...28 Tekijät...30 Hallitus ja Valtuuskunta...31

3 TOIMINTA-AJATUS Osaavaa työvoimaa uudesta suunnasta Tekevän tarkoituksena on yksilön työ- ja toimintakyvyn parantuminen työn avulla yksilön ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. ARVOT Yhteisöllisyys Tekevän yhteisöllisyys tarkoittaa työyhteisön tukea yksilön menestykselle ja tukea hänen kaikkien voimavarojensa käyttöön saamiselle. Yksilöllisyys Yksilöllisyys on Tekevän kaiken toiminnan läpäisevä periaate, joka mahdollistaa yksilön tarpeista lähtevän valmennuksen ja tasa-arvon. Monipuolisuus Monipuolisuus on kyky vastata erilaisiin tarpeisiin ja haasteisiin erilaisissa tilanteissa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteellisuus Tavoitteellisuus on tietoista toimintaa kohti yhteisesti sovittuja päämääriä. Vastuullisuus Vastuullisuus on sisäistä vastuuta itsestämme, toisistamme ja työyhteisön hyvinvoinnista sekä ulkoista vastuuta toimintaedellytyksistä. PERUSTAJAT Sininauhaliitto ry Kuurojen Liitto ry Jyväskylän kaupunki Jyväskylän maalaiskunta Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Jyväskylän Katulähetys ry Jyvälän Kannatusyhdistys ry Invalidiliitto ry 3

4 Luotettavaa perustoimintaa ja jatkuvaa uudistumista Teksti: Harri Halttunen, kuvat: Antti Siukola, Jael Pyykönen Vuodesta 2004 alkaen Tekevä säätiön toimintaa on vuosittain arvioitu tuloskorttiin (ns. BSC malli) perustuvalla kokonaistuloksellisuuden arvioinnilla. Tuloskortista on vuosien myötä muodostunut hyvä tapa asettaa yleishyödylliselle toiminnalle tavoitteet, jotka perustuvat säätiön perustehtävän toteuttamiseen ja joiden toteutumista voidaan arvioida säännöllisesti. Kokonaistuloksellisuuden arviointi muodostaa perustan säätiön laatupolitiikalle. Kuluneen toimintavuoden aikana laatutyössä paneuduttiin erityisesti palautejärjestelmien kehittämiseen osana kokonaistuloksellisuuden arviointia. Joustavien oppimisympäristöjen kehittämisessä yhteistyö oppilaitosten kanssa lisääntyi edelleen. Laajenevalla yhteistyöllä voidaan vähentää koulutuksen keskeyttämisiä ja varmistaa monen opiskelijan osalta ammatillisten opintojen loppuun suorittaminen. Maahanmuuttajien merkitys Suomalaisessa yhteiskunnassa kasvaa voimakkaasti. Maahanmuuttajien määrän kasvu on heijastunut myös Tekevä -säätiön toimintaan. Vuonna 2006 jo yli 10 % valmennuksen asiakkaista oli maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja he edustivat 18: aa eri kansallisuutta. Määrä kasvoi edellisvuodesta 72 %. Maahanmuuttajat ovat tulevaisuuden Suomelle todellinen voimavara. Talouden hyvä kehitys loi työministeriön mukaan Suomeen viime vuoden aikana uutta työpaikkaa. Myös pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys kääntyivät laskuun. Työttömyyden aleneminen jatkui valtakunnallisen trendin mukaisesti myös Keski-Suomessa ja Jyväskylän seudulla. Hyvästä kehityksestä huolimatta työttömyys oli Jyväskylän seudulla edelleen selvästi maan keskiarvoa suurempi. 4

5 Osaavaa työvoimaa uudesta suunnasta Talouden noususuhdanne ja työpaikkojen määrän lisääntyminen on Tekevänkin kannalta myönteinen asia. Työpaikkojen lisääntyminen on tarjonnut aiempaa enemmän mahdollisuuksia työvalmennuksen jälkeiseen työllistymiseen. Hyvä talouskehitys on tarjonnut Tekevän eri toimialoille mahdollisuuksia kehittää tuotannollista yhteistyötä yritysten kanssa. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät palvelujen tuottajilta kykyä uudistua ja ottaa huomioon tapahtuvat muutokset. Uudistumisen edellytyksenä on avoin ja jatkuva vuoropuhelu laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tähän vuoropuheluun Jyväskylän seudulla on hyvät perinteet. Uskon, että luottamuksellinen yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Keskusteluun osallistuu aktiivisesti Tekevän koko henkilöstö. Kun listaan lisätään vielä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen käynnistyminen, voidaan perustellusti sanoa, että vuosi 2006 oli Tekevän tulevaisuuden mahdollisuuksien kannalta merkittävä vuosi. Tekevän ulkoista toimintaympäristöä voi kuluneen toimintavuoden osalta kuvata sanalla odottava. Työministeriö valmisteli uutta työllisyysstrategiaa, hankintalain käsittely jatkui eduskunnassa ja sosiaalisten yritysten lakiuudistus eteni eduskuntakäsittelyyn. Myös uuden ESR ohjelmakauden valmistelut etenivät loppusuoralle. Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja säätiön henkilökuntaa kuluneesta toimintavuodesta. Harri Halttunen Toimitusjohtaja

6 Henkilöstöraportti Teksti: Asko Hiltunen, kuvat: Antti Siukola Työvalmennussäätiö Tekevän henkilöstöraportti 2006 on jatkoa vuosien esityksille. Tietosisältö kattaa henkilöstön määrää, rakennetta, työajankäyttöä ja työntekijöiden työtyytyväisyyttä sekä työhyvinvointia kuvaavia muuttujia. Arvoja vertaillaan edellisvuosiin. Raportissa suluissa esitettävä luku viittaa vuoden 2005 vastaavaan arvoon. Raportti on rajattu vain Työvalmennussäätiö Tekevään työsuhteessa olleisiin henkilöihin. Henkilöstöä koskevat tiedot ovat pääosin saatu palkanlaskennan tilastoinnista. Lisäksi raportoinnissa käytetään v kokonaistuloksellisen arvioinnin henkilöstö-näkökulmaan liittyvien mittareiden tuloksia. Työhyvinvointiesitystä on laajennettu If Vakuutusyhtiön tapaturmatilastoinnilla. Edellisvuosien tavoin henkilöstö jaetaan kahteen pääryhmään: toimihenkilöt ja työsuhteessa olevat palvelujen käyttäjäasiakkaat, eli valmentautujat. Toimihenkilöiden kokonaisuuteen kuuluvat työvalmentajat ja varsinainen hallintohenkilöstö. Käyttäjäasiakkaiden pääryhmän muodostaa työllistetyt. Tarkastelun ulkopuolelle jää työosuusrahalaiset, työharjoittelijat, -kokeilijat ja muut ei-palkkasuhteessa olleet palvelujen käyttäjäasiakkaat. Käyttäjäasiakkaiden osalta työllistettyjen määrä väheni 14 henkilöllä. Kuitenkin tässä ryhmässä kokonaistyöpäivät vähenivät ainoastaan 227, mikä kertoo työllistämisjakson pidentyneen vuonna Ilman työllistämistukea olleiden henkilömäärän muutos edellisvuoteen selittyy kesätyöntekijöiden määrän vähennyksellä. Muissa ryhmissä palkansaajien määrät pysyttelivät jokseenkin edellisvuoden tasolla. Toimihenkilöiden keski-ikä oli 47,9 (45,7) vuotta, missä miesten 6

7 Osaavaa työvoimaa uudesta suunnasta 47,8 ja naisten 48,1. Käyttäjäasiakkaiden vastaava luku oli 37,7 (37,0), missä miesten 37,1 ja naisten 39,2. Työhyvinvointi Työaikatilastoinnin mukaan edellisvuosien laskeva suunta poissaoloissa kääntyi lievään nousuun, sekä toimihenkilöiden että valmentautujien osalta. Palkanlaskennassa toimihenkilöiden poissaoloja seurattiin lomapäivien, sairauspoissaolojen (oma ja lapsen sairastuminen), tapaturmien, koulutuspäivien, vanhempainlomien sekä luvallisten ja luvattomien poissaolojen osalta. Vakuutusyhtiön tapaturmatilaston mukaan vuonna 2006 kertyi edellisvuoden tavoin 68 päivärahamaksuun johtanutta korvauspäivää. Vuoden 2006 aikana tehtiin toimihenkilöstölle työtyytyväisyyttä koskeva kartoitus, mikä oli jatkoa ja sisällöllisesti sama kuin edellisvuonna tehty kysely. Vastausprosentti oli 84,9 (83,3). Kyselyssä työhyvinvoinnin eri osa-alueita koskevat kysymykset oli skaalattu 1-9, missä korkeampi arvosana osoitti asiaintilan paremmuutta. Työtyytyväisyyden yleisarvosana laski hiukan 5,31 (5,51). Aikaisempien kyselyjen tavoin tässäkin palkkausjärjestelmä koettiin heikoimmaksi osaalueeksi. Toimihenkilöiden keskipalkka palvelusvuosilisineen oli vuoden päättyessä 2109 euroa. Miesten keskipalkka oli 8,9 % naisten vastaavaa korkeampi. Palkkatuettujen käyttäjäasiakkaiden keskituntiansio oli vuoden lopussa 8,52 euroa. Miesten keskipalkka oli 8,40 ja naisten 8,66 euroa. Säätiön kokonaistuloksellisuutta mitattiin tilikauden aikana taloudellisuutta, asiakasnäkökulmaa, valmennusprosessien toimivuutta sekä henkilöstön työkykyä mittavalla tuloskortilla (MIRAX- sovellus). Siihen liitettyjen tavoitesaavutusten perusteella toimihenkilöille kertyi neljä kannustevapaapäivää pidettäväksi tilikauden 2007 aikana. Henkilöstön määrä ja rakenne Vuonna 2006 säätiö maksoi palkkaa yhteensä 335 työsuhteiselle henkilölle. Palkkaryhmittäin ja edellisvuosiin verrattuna he jakaantuivat seuraavasti: Toimihenkilöt Vakituiset Määräaikaiset Työll.tukipalkatut Projektityöntekijät Yhteensä Käyttäjäasiakkaat Työllistetyt Oppisopimus T-palkat ilman tukea Kuntoutus Yhteensä

8 Työllistämistä yhteistyössä Teksti: Antti Siukola, kuvat: Pekka Sivander, Antti Siukola Tekevä oli mukana vuonna 2006 alkaneessa Hurrikaani-tiimissä, joka on työllistymistä edistävä markkinointi- ja viestintähanke. Yhteistyökumppaneina tiimissä ovat Tekevän lisäksi JYP, Jykes, Wire-projekti, Työvoimatoimisto ja yrityksiä on edustamassa Cazze Optikot. Tiimin vetäjänä on Tekevän Hannu Hämäläinen. Kesäkuun alussa liikkeelle lähtenyt hanke polkaistiin julkisesti käyntiin lokakuun lopussa, kun JYP:n kiekkokausi alkoi. Hurrikaani-tiimi sekä Tekevän Hannu Hämäläinen ja Harri Halttunen jännittivät JYP-Kalpa -ottelussa kotijoukkueen menestystä. Hurrikaani-tiimin tavoitteet ovat, että yrityksillä on mahdollisuus saada työvalmennettua ja koulutettua työvoimaa. Toisena tavoitteena on työvoiman kysynnän ja kohtaamisen edistäminen uudesta suunnasta. Työllistämistä edesauttavan tiedon ja tuen antaminen niin yrityksille kuin urheiluseurallekin on tärkeää. Yhteiskuntavastuun viestittäminen yrityselämälle ja veronmaksajille on osa tiimin työtä. Tukea ja tietoa työnantajille Wire-projektin Anu Pelkosen mukaan työnantajat ovat pitäneet ratkaisevana tukena työvoimatarpeen selvittelyä yhdessä työnantajan kanssa. Sopivien työnhakijaehdokkaiden etsiminen, erilaisten tukijärjestelmien selvittely sekä niihin liittyvien paperitöiden valmistelu on ollut osa Hurrikaani-tiimin työtä. - Työnantajan avuksi selvitettiin erilaiset tukimahdollisuudet yhdessä työhallinnon kanssa. Tällä ns. palkkatuella kuluja voitiin kompensoida työhön perehdyttämisen aikana. Palkkatukijakson aikana työntekijän työpanoksesta muodostui niin tuottava, että yritys pystyi hankkimaan lisää asiakkaita. Uusia asiakkaita pystyttiin ottamaan niin paljon, että työntekijä voitiin tukijakson jälkeen palkata toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, Anu Pelkonen kertoo. Hurrikaani-tiimin tarkoituksena on löytää yrityksille heidän tarvitsemaansa työvoimaa. Yritysten ja työllistymisen edistämisen parissa työskentelevien tahojen välille on merkittävää löytää yhteinen toiminta- ja tiedotusmalli. Mukana olevien tahojen palveluita on kehitetty ja kehitetään vastaamaan paremmin yritysten tarpeisiin sekä työnantajien ja työnhakijoiden yhteensovittamiseen. - Tekevän metallin toiminta on itselleni melko lailla tuttua, eli tiedän minkälaisia töitä siellä tehdään. Yrityskäyntejä metalliyrityksiin tehdessäni voin samalla kertoa yrittäjille yhtenä mahdollisuutena saada tarvitsemaansa työvoimaa esimerkiksi Tekevän metallin kautta, Voitto Manninen Jykesiltä kertoo yhteistyöstä. 8

9 Osaavaa työvoimaa uudesta suunnasta Kokeilun kautta työhön Jarkko Jääskeläinen Tekevän Pesulasta oli kuukauden työkokeilussa Keski-Suomen keskussairaalan pesulassa. Kokeilussa työnantaja näki mitä hän osaa tehdä ja sopeutuuko hän työyhteisöön. Toisaalta Jarkko pystyi kokeilun aikana itsekin miettimään onko sairaalan pesulatyö hänelle sopivaa. Oppisopimusopiskelija Ulla Ekblad tarkistaa Petri Flanderin näköä Cazze Optikoilla. Ulla työskenteli aiemmin Tekevän Verhoomossa. Helpotusta työvoiman etsintään Cazze Optikot avasivat uuden myymälän Muurameen ja palkkasivat oppisopimuksella Ulla Ekbladin optiseksi myyjäksi. - Meidän ei tarvinnut haastatella sataa ihmistä yhtä työpaikkaa varten, vaan meille oli haarukoitu kolme sopivinta valmiiksi. Me pienyrittäjät ollaan keltanokkia ottamaan ketään töihin. Sitä saattaa olla vain yksi työhaastattelu kerran viidessä vuodessa. Niiden ihmisten on helpompi haastatella työnhakijoita, jotka tekevät sitä päivittäin. He löytävät helpommin hakijoiden parhaat puolet, Petri Flander Cazze Optikoista sanoo. - Kuukauden kokeilujakso mahdollistaa sen, että kokeillaan vaan. Kyllä uudessa työpaikassa menee aikansa ennen kuin oppii talon tavoille, tietää onko työ sopivaa ja sopiiko työntekijä työyhteisöön. Kyllä tämä madaltaa työnantajille kynnystä ottaa kokeiluun, kun siitä ei tarvitse maksaa palkkaa, Pesulanjohtaja Harri Lepoaho kehuu kokeilun tuomaa mahdollisuutta. Sari Kuniala, Jarkko Jääskeläinen ja Harri Lepoaho Keski-Suomen keskussairaalan pesulasta ovat tyytyväisiä Hurrikaani-tiimin toimintaan. Keski-Suomen Yrittäjänaisten Pirjo Kokko sai kunniakirjan Tekevän Harri Halttuselta ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n toimitusjohtaja Ritva Nirkkoselta. Palkitseminen jäähallissa Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry palkkasi markkinointisihteerikseen Katri Savolaisen. Hän hoitaa yhdistyksen 60-vuotisjuhlajärjestelyjä sekä auttaa hallitusta toiminnassa. Kuten jokainen työllistäjä kävivät myös Yrittäjänaiset noutamassa täpötäydessä jäähallissa Hurrikaani-tiimin luovuttaman kunniakirjan. - Voi, sehän oli upeeta olla palkittuna. Tunnustus oli koko yhdistykselle tärkeä. Onhan Hurrikaani-tiimin kautta työllistetty Katri ensimmäinen palkattu henkilö yhdistyksessämme, Pirjo Kokko kertoo. 9

10 Tekevän kautta yrittäjäksi Teksti: Antti Siukola, kuvat: Pekka Sivander Ella Hirsiaho Tekevän kehystämöstä opiskeli oppisopimuksella kehystäjäartesaaniksi. Hän aloitti kehystäjän opinnot syyskuussa 2003 ja valmistui maaliskuussa Tekevällä Ella oli maaliskuuhun 2006 asti ja saman vuoden lokakuussa hän perusti oman kehystämön. Nimeksi tuli Kehystämö Patina ja liike sijaitsee Jyväskylässä Yliopistonkatu 26:ssa. Hän pyörittää kehystämöä itsekseen. - Unissanikin aina välillä pyörittelen näitä asioita. Yrittäminen on kuitenkin haasteellisempaa, koska tässä sää painit myös itsesi kanssa. Aamulla ei voi tietää yhtään millainen päivä on tulossa. Sitä illalla huomaa, että tuossahan on lasi, joka piti pestä aamulla. Ei voi tietää tuleeko päivän aikana 1 vai 50 asiakasta. Kyllä tämä on vielä tämmöistä pr-emännän hommaa, Ella naurahtaa tuoreen yrittäjän arkea. Ammattitaitoa ja erikoistumista Ellalla on joulukuussa 2005 suoritettu paperiartesaanin tutkinto. Kehystäjän oppeja hän on täydentänyt vitriinikehystämisen ja valoaukkopahvin koristelun erikoiskursseilla. - Lisäksi opiskelin näyttötutkintomestariksi joulukuussa Pystyn ottamaan vastaan näyttöjä kehystäjäartesaanin, paperiartesaanin tai modistin näyttötutkintoihin. Sitä pitää alkaa jatkossa enemmän markkinoimaan. Tänä päivänä pitää osata sen kymmenen juttua, että pärjää, Ella toteaa. Ella jauhaa käsintehtyä paperimassaa hollanderilla. Arkkimassaa voi jauhattaa asiakkaan omista sellu- tai kasvikuiduista käyttötarkoituksesta riippuen, vaikka vanhoista vaatteista voi tehdä paperia. Palvelua käyttävät paperintekijät ja -harrastajat. Patinassa on esillä erilaisia paperiarkki- 10

11 Osaavaa työvoimaa uudesta suunnasta malleja, joita apuna käyttäen voidaan suunnitella jokaiselle yksilöllinen arkkimassa. Ella tekee tilauksesta käsintehtyä paperia aina A3-kokoon asti. Käsintehdystä paperista saa tehtyä esimerkiksi lampunvarjostimia, vieraskirjoja ja yksilöllisiä kutsu- sekä kiitoskortteja. Tuulikaappigallerialla uusia asiakkaita Kehystämö Patinan eteisaulassa toimii kuuden neliön näyttelytila: Tuulikaappigalleria. Nimen galleria on saanut taiteilijoilta. Näytteilleasettajissa on ollut niin ammattitaiteilijoita, alan harrastajia kuin käsityöläisiäkin. Näyttelyt ovat kuukausittain vaihtuvia. Tekevän Median entisen työntekijän Piia Myllyselän grafiikkaa on ollut esillä galleriassa. Galleria on houkutellut liikkeeseen uusia asiakkaita. - Pääasia, että joku aukaisee tuon oven ja tulee sisälle katsomaan joko näyttelyä tai kehystämöä. Kehystäjien välinen YYA toimii Jyväskylässä hyvin. Jos puuttuu jotain kehystä, voi sitä hakea lainaan esimerkiksi Tekevältä ja toisinpäin. Avajaisissa tuli toisen liikkeen pariskunta ison kukkakimpun kanssa ja toivotti tervetulleeksi. Toisissa kaupungeissa on ihan erilaista, kun olen jutellut opiskelukavereideni kanssa, Ella Kertoo. Kehysnäyttely Ella piti yhdessä Tekevän Kehystämön Maaret Iijolaisen kanssa syyskuussa Vaajakosken kirjastossa kehysnäyttelyn. Näyttelyn ideana oli tuoda uusia näkökulmia kehystykseen. Oppisopimusaikoinaan Ella heitti ajatuksen Maaretille näyttelystä. Se tuli uudestaan ajankohtaiseksi, kun Maaret piti Kansalaisopistolla kehystyskurssia ja sai näyttelyehdotuksen sieltä. Kehystys tuo uutta arvoa ja näkyvyyttä erilaisille esineille. Kehystys ei koske vain tauluja, vaan on olemassa muitakin mielikuvituksellisia ratkaisuja, joita voidaan laittaa raamien sisälle. Näyttelyn ansiosta vitriinikehystäminen lisääntyi ainakin Patinassa ja Tekevällä. Vitriinikehystämisen ansiosta ihmiset kehystävät entistä kekseliäämmin muistojaan ja tärkeitä esineitään. Vitriinikehykseen on kehystetty kastemekkoja, lapsuuden leluja, hääkimppuja ja isoisän silmälaseja. Kehystää voi lähes mitä vaan, vain mielikuvitus ja paino ovat rajoina. Muoti liittyy olennaisesti myös kehystykseen. Asiakkaat saavat uusia ideoita seuraamalla trendejä. Sisustusbuumi näkyy myös kehystysalalla, nykyään kehystetään huomattavasti enemmän, kuin muutama vuosi sitten. 11

12 Työn ohella opiskeleminen Teksti ja kuvat: Antti Siukola Tekevä suhtautuu myönteisesti henkilöstön kouluttautumiseen. Moni tekeväläinen haluaa kehittyä työssään, kouluttaa itseään lisää ja päivittää alansa uudet tiedot. Työn ohella opiskelemisen tuoma kokemus on jokaiselle yksilöllinen. Toisilla on pitkä aika edellisistä opiskelukokemuksista ja silloin oppiminen on useasti vaikeaa. Toiset taas ovat työnlomassa opiskelleet jo pitkään. Pirjo Kiven (keskellä, itseverhoiltu hattu päässä) oppisopimusvalmistujaisiin osallistui koko Hakkutien väki Pirjo valmistui verhoojaksi. Teoria opinnot hän opiskeli Teuvan Aikuiskoulutuskeskuksessa. Motivaation merkitys on tärkeää opiskellessa työn ohella, jolloin aika on kortilla. Työpäivän jälkeen voi olla raskasta ruveta lukemaan tenttiin tai kirjoittamaan esseetä. Hyvä ja kannustava tuki työyhteisössä sekä kotona ovat merkittäviä opiskelujen kannalta. Toisilla elämäntilanne on kiireisempi, toisille taas opiskeluajan löytyminen on helpompaa. Yhteistyö opiskelutovereiden kanssa on merkityksellistä, erityisesti vertaistuen ja opiskeluun liittyvien tuntojen jakamisen kohdalla. Mielenkiinto opiskeluun säilyy, kun opiskelu etenee koko ajan. Tietojen päivittäminen ja oman mielen pitäminen kirkkaana ovat tärkeitä asioita opiskelun kannalta. Oppiminen edellyttää myös omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Verhoojaksi oppisopimuksella Pirjo Kivi Tekevän Verhoomosta on yksi vuonna 2006 valmistuneista oppisopimusopiskelijoista. Pirjo piti verhoojan oppisopimusopiskelua haasteellisena, koska hänellä on kaksi pientä lasta. Kotona ei löytynyt iltaisin tarvittavaa opiskelurauhaa, mutta sitä helpottivat matkat verhoojan teoriaopintoihin 300 kilometrin päähän Teuvalle. Siellä opiskellaan verhoojan ammattitutkinnon teoria, harjoittelutyöt ja suoritetaan näytöt. Opiskeluja oli yleensä kaksi viikkoa putkeen ja ilta-aikoja Teuvalla Pirjo pystyi hyödyntämään lukemiseen sekä opintoihin. 12

13 Osaavaa työvoimaa uudesta suunnasta - Kaksi ja puoli vuotta meni niin nopeasti, ettei meinannut pysyä mukana. Teoriaopintojen aikana kehittyneitä uusia ajatuksia pääsi kokeilemaan käytännössä Tekevällä. Uusia ideoita mietittiin yhdessä Leena Laurilan kanssa, Pirjo toteaa. Lisäksi tekeväläisistä oppisopimusopiskelulla valmistuivat vuonna 2006: Leila Jaatinen suoritti Puhdistuspalvelun perustutkinnon, Jukka Flyktman suoritti rakennusalan perustutkinnon ja Mikko Muinonen ja Mika Toivonen suorittivat puualan perustutkinnon. Erilainen päätösjuhla Toukokuun lopussa Ahohelmessä juhlittiin, kun kaksi pakolaisina Suomeen tullutta maahanmuuttajaa Dikica Poljo ja Sargol Ghampari valmistuivat oppisopimuskoulutuksella ompelijoiksi. Molempien suomenkielen taidot ovat kohtalaiset. Ennen oppisopimuskoulutusta molemmat ovat olleet Tekevän työelämänvalmennuksessa. Sargolilla ei ollut koulutusta omassa maassaan. Hän opiskeli samalla myös lukemaan, jota hän ei osannut äidinkielellään. Hän on 39-vuotias kurdi, 6-lapsen äiti ja on asunut suomessa 10- vuotta. Dikicalla oli ompelijan ammattitutkinto Bosniassa, mutta todistukset tuhoutuivat sodassa. 40-vuotiallaa Dikicalla on kolme lasta ja hän muutti Suomeen pakolaisena vuonna Hän on suorittanut ammattitutkinnon näyttökokeiden avulla. Halssilan Pesulan Leila Jaatinen ja todistuskansio. Dikica Poljo ja Sargol Ghampari juhlatunnelmissa. Ulla Mutanen on tyytyväinen Tekevän myötämieliseen suhtautumiseen henkilökunnan koulutukseen. Yksi Tekevän henkilökunnan ahkerista opiskelijoista on terveydenhoitaja Ulla Mutanen. Hän opiskelee ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa terveyden edistäminen -koulutusohjelmassa, koulutus kestää kaksi ja puoli vuotta työn ohella. 13

14 Osuuskuntayrittäjyyttä Teksti: Harri Wickstrand, kuvat: Antti Siukola Osuuskunta Tekemonia mahdollistaa helpomman aloituksen yrittäjyyteen kuin suoraan heittäytyminen yksityisyrittäjyyteen. Osuuskuntayrittäjyys on vaivaton tapa aloittaa oma pienimuotoinen elinkeinotoiminta. Tekemonian ideana on työllistää halukkaita valmentautujia valmennusjakson päätyttyä ja kannustaa heitä omaehtoiseen yrittäjämäiseen toimintaan. Kotivuuokon toimisto sijaitsee Halssilan Pesulan yläkerrassa. Kotipalvelutöitä on ympäri jyvässeutua. Osuuskuntayrittäjyyden etuna on se, että siinä voi olla mukana joko osa- tai kokoaikaisesti. Tekevän taloushallinto hoitaa kaikki Tekemonian taloushallinnolliset asiat, kuten kirjanpidon, laskutukset, palkan maksun jäsenille sekä muut työnantajavelvoitteet. Liikeidean arvioinnissa, kehittämisessä ja työtilan etsimisessä on mahdollisuus saada apua Tekevältä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osuuskunnan jäsen työskentelee työntekijänä palkansaajan verokirjalla, mutta hankkii asiakkaansa ja määrittelee työnsä hinnan itse. Hinnoittelun määrää pääasiassa kunkin alan kilpailutilanne. Yleensä aloittavan yrittäjän kannattaa määritellä työnsä hinta alansa keskiarvon lähettyville, ettei liian korkea hinta muodostu esteeksi työnsaannille ja liian alhaisen hinnan korottaminen voi olla myöhemmin vaikeaa. Laskenta-apua työn hinnoittelusta saa tarvittaessa Tekevältä. Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy neuvoo ja auttaa yhdessä tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry:n kanssa yrittäjiksi aikovia. Jos siivet kantavat ja löytyy halu perustaa oma yritys sekä hoitaa talouspuoli itse, osuuskunnasta voi halutessaan erota milloin tahansa. Mikäli osuuskuntayrittä- 14

15 Osaavaa työvoimaa uudesta suunnasta jyys on osa-aikaista, mahdollisen Kelan tai liiton työttömyyskassan maksaman sovitellun päivärahan hakemisen hoitaa kukin jäsen itse. Tekemoniassa työskenteleviä motivoidaan omaan yritystoimintaan sekä myös sijoittumiseen avoimille työmarkkinoille työntekijöinä. - Osuuskuntayrittäjänä on hyvä kokeilla yrittäjyyttä, sanoo Riitta Surakka. Hänellä on perushoitajan koulutus, joten itse työn tekeminen ei tuota ongelmia. Riitta on yksi kolmesta Kotivuokon osuuskuntayrittäjästä. Hän mietti ensin pitkään yksityisyrittäjäksi ryhtymistä, mutta usko loppui kesken. - Vaikka töitä on välillä vähän, mieluummin sitä töissä on kuin kotona jouten, toteaa Marja-Leena Lehtinen, joka on myös Kotivuokon osuuskuntayrittäjä. Asiakashankinta on vielä kehitysvaiheessa ja siihen on tarkoitus nyt panostaa toden teolla. Töitä tehdään Jyväskylän ja maalaiskunnan alueella. Kotihoitopalvelutöiden lomassa kulkevat myös joskus asiakkaiden pyykit Halssilan Pesulaan ja seuraavalla käyntikerralla puhtaat pyykit takaisin, ilman kuljetusveloitusta. - Vaikka hinnoittelu on meillä Kotivuokossa alan keskitasoa, pitävät jotkut vanhukset hintaa kalliina. Kaikki eivät tunnu ymmärtävän, että he saavat 60%:n kotitalousvähennyksen, sanovat naiset kuin yhdestä suusta. Harri Wickstrand haastattelee kotivuokkolaisia. Marja-Leena Lehtinen ja Riitta Surakka Kotivuokosta Osuuskunta Osuuskunta on jäsentensä omistama yhteisyritys. Sen jäsenet saavat taloudellisen hyödyn osallistumalla osuuskunnan toimintaan sen palveluja käyttämällä. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä talouden tukeminen, ei yrityksen voitto. Osuuskunnan asioista päättävät sen jäsenet yleensä tasa-arvoisesti jäsen ja ääni - periaatteella, eivät omistamiensa osuuksien mukaan. Osuuskunnan voi perustaa kolme henkilöä tai yhteisöä. Oikeus työttömyysturvaan säilyy, jos omistusosuus yrityksessä on alle 15 %. Osuuskunta on joustava yritysmuoto, koska sen osuuspääomaa ja jäsenmäärää ei etukäteen määrätä. Siihen voi ottaa helposti uusia jäseniä, ja siitä on myös helppo erota. Sen perustamisen kynnys on matala, sillä laki ei määrittele minimipääomaa. Rahaa yritystoiminnan aloittamiseen kuitenkin tarvitaan. Osuuskunta perustetaan vuosien mittaisen yhteistyön välineeksi. Siksi sillä on oltava edellytykset kannattavaan toimintaan. Osuuskunnalla on kaksoisluonne: se on sekä liikeyritys että henkilöyhteisö, joka antaa mahdollisuuden ottaa huomioon myös jäsentensä sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet. 15

16 Opequal projektin ansiokas vuosi 2006 Teksti: Kalle Vastamäki, Antti Siukola, kuva: Antti Siukola, piirros: Sauli Jokinen Opetusministeriön, Työministeriön Opetusalan koulutuskeskuksen sekä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen valtakunnallisesti hallinnoima Opequal projekti toimi aktiivisesti koko vuoden. Toimintasuunnitelmaa syvennettiin kaikilta osin. Nuoria oli vuoden lopussa toiminnassa mukana noin 130 ja heidän vanhempiaan nelisenkymmentä sekä aktiivisessa verkostossa noin 50 toimijaa alueen eri hallintokunnissa ja organisaatioissa. Projekti kehittää alueellista syrjäytymistä ennalta ehkäisevää pitkäkestoista, yksilölähtöistä ja koulutuskeskeistä mallia nuorten tukemiseksi perusopetuksen jälkeen. Perusajatuksena on, että nuoren paras mahdollinen tulevaisuus toteutuu sekä nuoren, että yhteiskunnan kannalta mielekkäimmällä tavalla lähellä ammatillisen pätevöitymisen polkuja. epäkonventionaalisissa oppimisympäristöissä, eli oppilaitosten ulkopuolella, kuten työpajoilla ja yrityksissä. Jo vuoden loppuun mennessä oli nähtävissä, että kyseessä on työpajojen kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeä kehityssuunta, jonka tuloksena esimerkiksi työvalmennuksellinen toiminta liittyy elimellisesti opetus- ja työministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen strategisiin linjauksiin. Kyse ei ole pelkästään tulkinnallisista seikoista, vaan projektissa muodostuu myös työvälineitä valmennuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Opequal-projektin Kalle Vastamäki opetti heinäkuun helteillä Sepänkeskuksessa vuotiaita peruskoulunsa päättäneitä nuoria. Projekti löysi myös tiensä osaksi valtakunnallisen erityisopettajien muuntokoulutuksen sisältöjä sekä levitti nivelvaihetietoutta lukuisissa yksittäisissä koulutustilaisuuksissa ollen laajalti osana ADHD-liiton nuorille ja heidän vanhemmilleen tarjottavaa tukitoimintaa. Marraskuussa toimintaan mukaan palkattiin työntekijä Pirjo Kovanen kehittämään työvälineitä ammatillisen pätevöitymisen tukemiseksi 16

17 Osaavaa työvoimaa uudesta suunnasta Opequal-hankkeen päivä Heinäkuun paahteessa istui Sepänkeskuksessa neljä kappaletta vuotiaita peruskoulunsa päättäneitä nuoria. Osa on lähdössä 10. luokalle korottamaan numeroitaan, osa ammattikouluun Metsäkuljetus-linjalle. Tapaamisen ideana on tutustua omaan oppimiseen sekä Opequal-hankkeen Kalle Vastamäkeen. Tutustuminen Ensimmäisen viikon aikana tutustutaan ja tämä tuttavuus Kallen kanssa jatkuu aina opiskelujen loppuun asti. Suurin merkitys tuttavuudella on tieto siitä kenen puoleen kannattaa kääntyä ongelmatilanteissa. - Kysymys on laaja-alaisesta, pitkäkestoisesta ja yksilöllistä tuesta, käytännössähän se tarkoittaa kaikkia oppilaita, mutta valituilla on suurempi riski syrjäytyä normaalista koulutuksesta, Vastamäki kertoo. Jokaiselle opiskelijalle on mahdollisuus räätälöidä yksilöllinen polku opiskeluja varten. Tutustumisviikon aikana kirjataan miten oppilaat oppivat parhaimmin ja pyritään löytämään heidän vahvuutensa ja unelmansa. Nuorille tehdään oma tulevaisuuden suunnitelma, koska sitä ei voi tietää kukaan muu paremmin kuin nuori itse. Myös järjestelmän tunteminen ja vertaistuen merkitys on suuri. Tutustumisviikosta ja kahden viikon työharjoittelusta saa rahaa 9 euroa päivässä. Se motivoi nuoria tulemaan mukaan. Opiskelun aikainen tuki Kallen tehtävänä on antaa tietoa eri vaihtoehdoista, joilla voi suorittaa ammattikoulun loppuun. Vaihtoehtoina perinteiselle oppimiselle ovat työssäoppiminen, oppisopimuskoulutus sekä näyttöjen kautta papereiden saaminen. Tärkeää on, että nuorella on joku, joka neuvoo opiskeluun liittyvissä hankalissa tilanteissa ja joka ei välttämättä ole opettaja eikä oma vanhempi. Sellainen tukija, joka kertoo niistä mahdollisuuksista, joita erilaiseen oppimiseen liittyy. - Tulevaisuudessa realisoituu tarvitaanko Opequalin kaltaista palvelua. Suuri tarve on kuitenkin kehittää ammattikoulutusta, koska viimeisimmän tutkimuksen mukaan kolmevuotisen perusammattitutkinnon suorittaa kolmessa vuodessa vain 54% aloittaneista, Kalle Vastamäki pohtii hankkeen merkitystä. Ratkaisuja valmistumiseen Tutkimusten mukaan kiltit tytöt pärjäävät koulussa paremmin. Peruskoulu ja ammattikoulu ovat todistetusti tietynlaisia opiskelijoita varten. Koulutusmenetelmiä on Vastamäen mukaan tarve kehittää, sillä opiskelutyylejä ja -reittejä on paljon. Ammattitutkinto on mahdollista suorittaa monella eri tavalla, joista Kalle on kertomassa nuorille. Jokainen nuori rakentaa itse oman elämänsä. - Opiskeluun tarvitaan lisää portaita, koska minkään tason yli ei voi hypätä. Lisäksi nuorten oma näkökulma pitäisi näkyä opiskelun suunnittelussa enemmän, koska heitä varten opiskelua rakennetaan, Kalle kertoo. Opequal OPEQUALin tavoitteena on kehittää toimintamalleja koulutuksen nivelvaiheisiin ja koulutuksen syrjäytymisen ehkäisyyn sekä parantaa tekemällä tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla hankitun osaamisen tunnistamisjärjestelmää. Kehittämistyössä etsitään erityisesti sellaisia toimintatapoja, jotka voidaan siirtää normaaleiksi käytännöiksi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen päättyessä. Paikallisesti kehittämistyötä tekevät Tekevä ja viisi yläastetta Jyväskylän kaupungista ja maalaiskunnasta, alueen sosiaalitoimet, työvoimapalvelut sekä ammattioppilaitokset, ensisijaisesti Jyväskylän ammattiopisto. OPEQUAL on Euroopan Unionin EQUAL -yhteisöaloiteohjelmasta rahoitettava projekti, jossa työpajayhdistys (TPY) on yhtenä toimijana. 17

18 Starttivalmennus Teksti ja kuvat: Antti Siukola Tekevällä aloitettiin kesällä 2006 Starttivalmennus, jonka tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Tavoitteena on tarjota katko pitkään jatkuneeseen työttömyysjaksoon. Valmennuksessa on tarkoitus selvittää työnteon yhteydessä, työvalmentajan tuella valmentautujan motivaatiota, työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta. Ensimmäisen sopimuksen jälkeen on tarkoitus etsiä palkkatukityöpaikka esimerkiksi Tekevän muista yksiköistä. Työt ovat puisto- ja viheralueiden hoitoa sisältäen kunnostusta, siivousta, maalausta ja muita ympäristönhoitoon kuuluvia työtehtäviä. Työtehtävistä on tehty Jyväskylän maalaiskunnan puistotoimen kanssa palvelusopimus. Starttivalmennuksen työvalmentajana toimii Antti Simola. - Kesällä riittää hyvin töitä ja talvella on vähän hiljaisempaa. Talviaikaan starttivalmennuksen miehet ovat tehneet kiinteistöhoidon tehtäviä, kuten lumitöitä ja katoilta lumen pudottamisia, työvalmentaja Antti Simola kertoo. Starttivalmennuksessa kesäisin tehtävät työt ja kohteet on kartoitettu yhdessä maalaiskunnan puistotoimen kanssa. Starttivalmennuksen tarkoituksena on tehdä niitä töitä, joita maalaiskunta ei pysty tekemään omilla resursseillaan. - Asuntoalueet saadaan viihtyisiksi ja miehet saavat töitä, eli kaikki hyötyvät tästä työstä jota tehdään. Maalaiskunnan puistotoimi lähti mielellään mukaan ja siitä suuri kiitos heille, Starttivalmennuksen idean isä Hannu Hämäläinen kehuu yhteistyökumppania. 18

19 Osaavaa työvoimaa uudesta suunnasta Yhteistyötä puistotoimen kanssa Vaajakosken alueen puistopuutarhuri Teuvo Lievonen pitää tärkeänä, että maalaiskunnan näkyvät alueet ovat kunnossa, kun lomalaiset ja matkailijat tutustuvat kuntaan. - Alueilla on ollut ongelmia lehtokotiloista heinänniittämisen aikaan keski-kesällä. Niittämällä saadaan kotiloiden elinolosuhteita heikennettyä, Teuvo Lievonen kertoo. Starttivalmennus-ryhmän toimesta voitiin aikaistaa maalaiskunnan tiettyjen niittokohteiden niittoajankohtia ja näin on saatu kohteet ajallaan kuntoon. Starttivalmennus on lähtenyt Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) tarpeesta työllistää aikuisia miehiä. Osalla valmennuksessa olevista on takana jopa kymmenen vuoden työttömyys. Aluksi sopimus tehdään yhdestä kolmeen kuukauteen, kuten muillakin tekeväläisillä. Starttivalmennus työllistää kesäaikaan 5-6 henkilöä ja talvisin 2-3 henkilöä. - Uusimpana työtehtävänä starttivalmenuksessa on ollut kalusteiden kokoamista Kaluste10:lle. Se on ollut hyvä työ hiljaisempana vuodenaikana, Antti Simola mainitsee. 19

20 Suunta elämään Teksti: Kirsi Lamminaho, kuvat: Antti Siukola Suunta elämään- hanke maahanmuuttajanuorille käynnistyi Tekevällä maaliskuussa 2006 Valtakunnallisen työpajayhdistys ry:n ja Jyväskylän kaupungin rahoittamana. Hanke oli vuoden 2005 Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohde, kohderyhmänään työttömät ja syrjäytymässä olevat nuoret. Hankkeen aikana oli tavoitteena kehittää starttivalmennusmalli, joka palvelisi ammattikouluttamattomia ja työttömiä maahanmuuttajanuoria. Pohjaa hankkeelle toi Tekevällä jo aikaisemmin toteutettu MaMu-projekti, jonka kokemuksia hyödyntäen oli hyvä lähteä kehittämään juuri nuorille suunnattua palvelua. Olemme onnekkaita, koska tämä kehitystyö on saanut jatkua. Starttivalmennushanke jatkaa työtänsä Tekevällä maahanmuuttajanuorten parissa myös vuonna Suunta elämään- starttivalmennushanke on suunnattu työttömille ja ammattikouluttamattomille vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole vielä valmiuksia, taitoja tai mahdollisuuksia mennä ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. Starttivalmennuksen tavoitteena on monipuoliseen ammatilliseen koulutukseen tai työelämään tähtäävän valmennuksen toteuttaminen yksilö-, ryhmä- ja työvalmennuksen keinoin sekä Tekevän tukipalveluja hyödyntäen. Valmennuksen myötä maahanmuuttajanuori saa tarvittavan tiedon suomalaisesta koulutus- ja työjärjestelmästä, yhteiskunnasta ja ammatillisen koulutuksen vaihtoehdoista. Merkittävä osa valmennusta on myös sujuvassa arjessa tarvittavien taitojen ja elämänhallinnan tunteen vahvistaminen. Työkokeilu on mahdollisuus Starttivalmennus toteutetaan työkokeiluna, jolloin nuorilla on kolmesta neljään päivää viikossa yksiköissä tapahtuvaa työtä ja yksi tai kaksi päivää ryhmävalmennusta. Päivät vaihtelevat nuo- 20

Yhteisöllisyys Tekevän yhteisöllisyys tarkoittaa työyhteisön tukea yksilön menestykselle ja tukea hänen kaikkien voimavarojensa käyttöön saamiselle.

Yhteisöllisyys Tekevän yhteisöllisyys tarkoittaa työyhteisön tukea yksilön menestykselle ja tukea hänen kaikkien voimavarojensa käyttöön saamiselle. TOIMINTA-AJATUS Tekevän tarkoituksena on yksilön työ- ja toimintakyvyn parantuminen työn avulla yksilön ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. VISIO 2007 1.3.2007 Tekevä on yksi johtavista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Valmennuspalvelujen tuottaminen 5 Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 9 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot 10 Tekniset asiat 13 Kieso -projekti 13 Pomppu

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yhdessä onnistuva Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet RAAHEN AIKUN ASIAKASLEHTI NRO 1/2012 aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta 8 9 Metallialan monet mahdollisuudet 6 7 Veera Saari innostui koulunkäyntiavustajan

Lisätiedot

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Terttu Savela Anna-Maija Lämsä Saara Kärki fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä epooki 19/2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien. rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa. onnistuminen on iso asia

Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien. rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa. onnistuminen on iso asia SYOPRESS Suomen Yrittäjäopiston tiedotuslehti 1 2012 Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa onnistuminen on iso asia Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka Työolojen mukauttaminen on tiimityötä Asiantuntijauralla Oikea palkkatyö on lottovoitto Mukautuva työpaikka Sijoittaisitko työllisyyteen? mukautuva työpaikka alkusanat Nina Nevala vanhempi tutkija Työterveyslaitos/Sosiaali-

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Oikeita töitä Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Toimittaneet: Anna Idström, Marko Stenroos ja Minna Uimonen Oikeita töitä Vammaisten

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Työpäällikkö Jukka-Pekka Mäkinen kiittelee Lassila&Tikanojan ja. kumppanuussopimusta. s. 4. Aika, kunnioitus ja. Päivi Nortion työn kulmakivet s.

Työpäällikkö Jukka-Pekka Mäkinen kiittelee Lassila&Tikanojan ja. kumppanuussopimusta. s. 4. Aika, kunnioitus ja. Päivi Nortion työn kulmakivet s. Vahvat vaikuttajanaiset sosiaaliturvaa uudistamaan s.10 Kunnan satsaus työllistämiseen säästi puoli miljoona s.16 PTT:n tutkimus osoitti: vammaiset merkittävä työvoimapotentiaali s.18 3 2007 Työpäällikkö

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta Pääkirjoitus Uskalla yrittää Tämä lehti tuo esiin mahdollisuuksia, unelmia ja arjen kokemuksia monenlaisesta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot