Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Aika , klo 18:03-19:40 Paikka Valtuustosali, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 62 Toimielinten selvitykset ja toimenpiteet Rautalammin kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018 liittyen 63 Latsinmäen kuntoilualueen kuivakäymälä, lisämääräraha 64 Urheilukentän pukusuojarakennus ja kuljetusalusta, lisämääräraha 65 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen 66 Konnekosken kanavahankkeen rahoitushakemuksen jättäminen 67 Rautalammin kunnan talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen 68 Muut asiat

2 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Saapuvilla olleet jäsenet Juho P. Pahajoki, puheenjohtaja Jarmo Hänninen, 2. varapuheenjohtaja Hannu Korhonen Jarmo Karjalainen Markus Sjöberg Matti Kärkkäinen Mika Koukkari Pekka Annala Päivi Heikkinen Raija Haukka Sari Hintikka-Varis Sinikka Korhonen Tiina K. Puranen Timo Satuli Tytti Mård, saapui 18:05 Anu Hotti Heikki Korhonen Hannu Keinänen Anna-Liisa Pulliainen Senja Hallivuori, varajäsen Muut saapuvilla olleet Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, sihteeri Olli Lipponen, sivistysjohtaja Kirsi Solmari, perusturvajohtaja Antti Tuppura, tekninen johtaja Anu Sepponen, kunnanjohtaja, esittelijä Panu Nyyssönen, ICT-asiantuntija Allekirjoitukset Juho P. Pahajoki Puheenjohtaja Merja Koivula-Laukka Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hannu Korhonen Hannu Keinänen

3 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla

4 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija / lisätiedot: Merja Koivula- Laukka merja.koivula- hallintojohtaja Hallintosäännön 85 :n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyessään ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Hallintosäännön 86 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnäolevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Kuntalain 103 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Puheenjohtaja totesi, että läsnä oli 15 valtuutettua ja viisi varavaltuutettua. Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Emma Ilomäki, Joni- Matti Kuikka, Jouko Korhonen, Kari Laitinen, Jorma Kukkonen ja Sami Räsänen. Puheejohtaja totesi, että paikalla olivat varavaltuutetut Senja Hallivuori, Anu Hotti, Heikki Korhonen, Hannu Keinänen ja Anna- Liisa Pulliainen. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valmistelija / lisätiedot: Merja Koivula- Laukka merja.koivula- hallintojohtaja Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Keinänen ja Hannu Korhonen.

6 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Valmistelija / lisätiedot: Merja Koivula- Laukka merja.koivula- hallintojohtaja Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten. hyväksyttiin.

7 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Perusturvalautakunta, 36, Kunnanhallitus, 185, Kunnanvaltuusto, 62, Toimielinten selvitykset ja toimenpiteet Rautalammin kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018 liittyen RauDno Perusturvalautakunta, , 36 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Solmari perusturvajohtaja Rautalammin kunnan tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2018 todennut, että perusturvan tavoitteet ovat osin hyvin yleisellä tasolla, eikä niiden toteutumista voida arvioida tarkalla tasolla. Siltä osin kun arviota voidaan tehdä, on asetetut tavoitteet toteutuneet hyvin tai kohtalaisesti. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että perusturva asettaa myös toimintaa kehittäviä tavoitteita lakisääteisten tehtävien hoitamiseen liittyvien tavoitteiden lisäksi. Lisäksi tavoitteiden tulisi olla selkeästi mitattavissa tai muuten todeta tavoitteiden toteutuminen tai toteutumatta jääminen. Kunnan tulisi myös harkita, tulisiko ostopalveluina tuotettaville merkittäville toiminnoille asettaa seurattavia tavoitteita tai kuntayhtymien asettamien tavoitteiden totetutumista raportoida tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kuntayhtymien raportoinnin ajantasaisuutta ja ennusteiden luotettavuutta pyritään parantamaan omistajaohjauksen keinoin. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan perusturvan tuottavuus verrokkikuntiin verrattuna on hyvä, vaikka kustannukset/asukas ovat asukkkaan kuntien keskiarvoa suuremmat. Tarkastuslautakunta edellyttää, että kunta kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kehittymiseen. Liitteenä perusturvaosaston osuus arviointikertomuksesta. Perusturvalautakunnan toimenpiteet: Rautalammin perusturva on vuoden 2019 taloussuunnitelmassaan kiinnittänyt entistä enemmän huomiota toimintaa kehittäviin seurattaviin tavoitteisiin. Myös jatkossa toimialalle ja sen yksiköille asetetaan tavoitteet tarkastuslautakunnan ohjeiden mukaisesti. Ostopalveluinta tuotetaan merkittävässä määrin ikääntyneiden palveluasumista. Sille asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet asetetaan talousarvioon kohdassa: Palveluasuminen 330. Kuntayhtymät, merkittävimpinä Pohjois- Savon erikoissairaanhoidon ky, Sisä- Savon terveydenhuollon ky ja Vaalijalan ky, ovat sekä palvelun tuottajia että järjestäjiä. Niiden tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä vastuu tavoitteiden toteuttamisesta on ensisijaisesti kuntayhtymien

8 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) päätöstoimielimien vastuulla. Kunta voi raportoida kuntayhtymien tavoitteet ja toteumat oman raportointinsa yhteydessä, mutta tämä sisältää sen riskin, ettei kunnan oma suunnittelu ja raportointi valmistu määräajassa. Toimenpiteenä vastaamaan avoimeen tiedottamiseen on tilinpäätöksiin liitetty linkki kuntayhtymien sivuille vuodesta 2018 alkaen. Rautalammin sote- kustannukset /asukas ovat vastaavan kokoisia kuntia suuremmat. Kun kustannukset tarvevakiodaan, on Rautalammin indeksi ollut vuonna ja vuonna Palvelut on siis tuotettu keskivertokustannuksin tai jopa ne alittaen. Yksittäiset kalliit hankinnat voivat tosin muuttaa pienen kunnan tilannetta huomattavasti. Yksittäisiin kuntalaisiin liittyvistä kustannuksista ei kuitenkaan voi talousarviossa raportoida, vaan kustannuspiikit tai äkilliset kustannusten nousut joudutaan jatkossakin perustelemaan yleisellä tasolla. Perusturvalautakunta edellyttää edelleen perusturvaosastolta kustannustehokkuutta kaikissa toiminnoissaan. Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna) - Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle valmistelutekstin mukaiset toimenpiteet. Lisäksi perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus ohjeistaa kunnan edustajia kuntayhtymien päätöselimissä ajantasaisen raportoinnin tärkeydestä. Hyväksyttiin. Kunnanhallitus, , 185 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Solmari perusturvajohtaja Rautalammin kunnan tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan esittänyt perusturvalautakuntaa koskevat huomionsa sivuilla Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja

9 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä perusturvalautakunnan esittämät toimenpiteet ja esittää niitä edelleen Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää ohjeistaa kunnan edustajia kuntayhtymien päätöselimissä ajantasaisen raportoinnin tärkeydestä. hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria. Kunnanvaltuusto, , 62 Valmistelija / lisätiedot: Merja Koivula- Laukka merja.koivula- hallintojohtaja Liitteet 1 Selvitys_arviointikertomuksessa_2018_tehtyihin_havaintoihin, Yleis- ja taloushallinto 2 Arviointikertomus 2018, tekninen toimi ja vesihuolto, vastine Verkkojulkisuus rajoitettu 3 Elinvoimalautakunnan vastine 4 Sivistysosaston vastine Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitusta hankkimaan selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin toimialoilta siten, että ne voidaan käsitellä syys- lokakuussa pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. Kunnanhallitus on saanut ja osaltaan hyväksynyt toimialojen selvitykset ja toimenpide- ehdotukset seuraavilta toimialoita: - perusturva - yleis- ja taloushallinto - tekninen toimi ja vesihuolto - elinvoimalautakunta - sivistystoimi Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen esityksen ja hyväksyä toimialojen selvitykset ja toimenpide- ehdotukset arviointikertomuksessa tehtyihin havaintoihin.

10 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Sari Hintikka- Varis esitti, että elinvoimalautakunnan osuus käsitellään sen jälkeen, kun lautakunta on sen käsitellyt. Pekka Annala kannatti esitystä. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Jarmo Hänninen esitti, että teknisen toimen ja vesihuollon raportti käsitellään ensin teknisessä lautakunnassa, sen jälkeen valtuustossa. Tytti Mård kannatti esitystä. Puheenjohtaja esitti, että kaikki ne raportit, jotka ei ole käyneet lautakunnasta, käsitellään ensin lautakunnissa ja sen jälkeen tuodaan valtuustolle. hyväksyttiin. Muilta osin esitys hyväksyttiin.

11 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Sivistyslautakunta, 57, Kunnanhallitus, 204, Kunnanvaltuusto, 63, Latsinmäen kuntoilualueen kuivakäymälä, lisämääräraha RauDno Sivistyslautakunta, , 57 Valmistelijat / lisätiedot: Inna Kääriäinen Sivistysjohtaja pyytää kunnanhallitukselta lisämäärärahan Latsimäen kuivakäymälää varten. Latsimäen kuntoilualue on ympärivuotisessa käytössä. Alueella sijaitsevat mm. hiihtoladut, kuntopolut ja frisbeegolfrata. Alueella ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta vessassa käyntiin. Aluetta käyttävät kaiken ikäiset kuntalaiset, vapaa- ajanasukkaat, perheet, liikuntaryhmät ja koululuokat. Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna) - Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta Sivistyslautakunta hakee kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa Latsimäen kuntoilualueen kuivakäymälään 3000 euroa. Hyväksytään esityksen mukaisesti Kunnanhallitus, , 204 Valmistelijat / lisätiedot: Olli Lipponen

12 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) sivistysjohtaja Latsinmäen kuntoilualue on ympärivuotisessa käytössä. Alueella sijaitsevat muun muassa hiihtoladut, kuntopolut ja frisbeegolfrata. Alueella ei ole mahdollisuutta vessassa käyntiin. Aluetta käyttävät kaikenikäset kuntalaiset, vapaa- ajan asukkaat, perheet, liikuntaryhmät ja koululuokat. Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna) - Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja Ensisijaisesti toimialan tulee etsiä määräraha budjetin sisältä. Mikäli se ei ole mahdollista, kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää 3000 euron lisämäärärahan em. tarkoitukseen. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää 3000 euron lisämäärärahan kuivakäymälän hankintaan. Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta. Kunnanvaltuusto, , 63 Valmistelija / lisätiedot: Inna Kääriäinen vapaa- aikasihteeri Latsinmäen kuntoilualueen parkkipaikalle on hankittu kuivakäymälä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kuivakäymälän hankintaan. hyväksyttiin.

13 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Sivistyslautakunta, 59, Kunnanhallitus, 205, Kunnanvaltuusto, 64, Urheilukentän pukusuojarakennus ja kuljetusalusta, lisämääräraha RauDno Sivistyslautakunta, , 59 Valmistelijat / lisätiedot: Olli Lipponen sivistysjohtaja Liitteet 1 Urheilukentän pukusuojan ostaminen.docx 2 Handelsbanken Rahoitus, Leasingsopimus Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lisämäärärahaa urheilukentän pukusuojarakennuksen ja kuljetusalustan ostotarjouksen tekemiseen. Urheilukentän pukusuojarakennusta on vuokrattu Rautalammin kunnalle alkaen vuodesta Vuokrasopimuksen myyjänä Kauppatalo Hansel Oy ja tavarantoimittajana More- House Oy. Vuokraa maksetaan Handelsbankenin leasingsopimuksella 768, 50 euroa vuodessa. Rautalammin kunnalla on mahdollisuus lunastaa urheilukentän pukusuojarakennus ja kuljetusalusta itselleen 1 455, 50 eurolla. Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna) - Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta Sivistyslautakunta hakee kunnanvaltuustolta 1 455, 50 euron lisämäärärahaa ostotarjouksen tekemiseen. Ostotarjous tehdään Handelsbankenille ja sen laatii sivistysjohtaja.

14 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Hyväskytään esityksen mukaisesti Kunnanhallitus, , 205 Valmistelijat / lisätiedot: Olli Lipponen sivistysjohtaja Liitteet 1 Handelsbanken Rahoitus, Leasingsopimus Urheilukentän pukusuojarakennusta on vuokrattu Rautalammin kunnalle vuodesta 1999 alkaen. Vuokraa maksetaan Handelsbankenin leasingsopimuksella 768, 50 euroa vuodessa. Kunnalla on mahdollisuus lunastaa pukusuoja ja kuljetusalusta itselleen 1455, 50 eurolla. Vuokrasopimuksen myyjänä on Kauppatalo Hansel Oy ja tavarantoimittajana MoreHouse Oy. Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia kunnanvaltuuston toimielintasolla hyväksymään talousarvioon niin, että talousarvion ulkoisten menojen loppusumma ei näiden muutosten seurauksena kasva. Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja Kireän taloustilanteen johdosta toimielimen pitää pyrkiä etsimään tarvittava määräraha 1455, 50 nykyisen budjetin sisältä, säästämällä jostakin muusta kohteesta. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää vapaa- aikatoimelle 1455, 50 lisämäärärahan pukusuojan ja kuljetusalustan hankintaan. Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta. Kunnanvaltuusto, , 64 Valmistelija / lisätiedot: Olli Lipponen sivistysjohtaja Rautalammin kunta on vuokrannut urheilukentän pukusuojarakennusta vuodesta 1999 alkaen. Vuokra on 768, 50 euroa vuodessa. Kunnalla on mahdollisuus lunastaa pukusuoja ja kuljetusalusta itselleen 1455, 50 eurolla. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää vapaa- aikatoimelle 1455, 50 euron lisämäärärahan pukusuojan ja kuljetusalustan hankintaan.

15 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) hyväksyttiin.

16 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Sivistyslautakunta, 61, Kunnanhallitus, 206, Kunnanvaltuusto, 65, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen RauDno Sivistyslautakunta, , 61 Valmistelijat / lisätiedot: Olli Lipponen sivistysjohtaja Oheismateriaali 1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma docx Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä on päivittänyt Rautalammin kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (Liite). Hyvinvointisuunnitelma hyväksytään valtuustokaudeksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuuunnitelma on lakisääteinen Lastenesuojelulain (417 /2007) mukainen asiakirja. Sen päivityksestä on vastannut monialainen työryhmä, jonka puheenjohtajana keväästä 2018 alkaen on toiminut sivistysjohtaja. Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna) - Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja Sivistyslautakunta päättää esittää Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa hyväksyttäväksi kunnanhallituksessa ja edelleen kunnanvaltuustossa.

17 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Lautakunta esittää, että Kuopion konservatorion Suonenjoen toimipisteen toiminta kirjataan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kohtaan Lautakunta hyväksyy päätösehdotuksen esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus, , 206 Valmistelijat / lisätiedot: Olli Lipponen sivistysjohtaja Liitteet 1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma docx Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen Lastensuojelulain /417 /2007) mukainen asiakirja. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä on päivittänyt Rautalammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Hyvinvointisuunnitelma hyväksytään valtuustokaudeksi. Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Rautalammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta. Kunnanvaltuusto, , 65 Valmistelija / lisätiedot: Olli Lipponen sivistysjohtaja Liitteet 1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma_2017_2021 Rautalammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty. Lakisääteinen (Lastensuojelulaki 417/2007) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään valtuustokaudeksi. Kunnanhallitus esittää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

18 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Kunnanvaltuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.

19 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Kunnanhallitus, 208, Kunnanvaltuusto, 66, Konnekosken kanavahankkeen rahoitushakemuksen jättäminen RauDno Kunnanhallitus, , 208 Valmistelijat / lisätiedot: Anu Sepponen kunnanjohtaja Liitteet 1 Sulku.jpg Etelä- Konneveden kansallispuisto perustettiin vuonna 2014 Rautalammin ja Konneveden kuntien alueelle. Kohteen vetovoimatekijöitä ovat puhtaat vesistöt sekä jylhä luonto. Rautalampi- Konnevesi matkailualueesta pyritään luomaan kansainvälisesti kiinnostava ja houkutteleva luontomatkailukohde vuoteen 2025 mennessä ja kehittämistyön suuntaviivoja ja tavoitteita on kuvattu luontomatkailualueelle laaditussa Master Plan - suunnitelmassa, jota ollaan myös parasta aikaa päivittämässä. Kanavahankkeen tavoitteena on tukea maakunnallisesti merkittävän luontomatkailun kehittämiskohteen (Etelä- Konneveden kansallispuisto) kehittymistä kansainvälisesti kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi luontomatkailukohteeksi vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää vesistömatkailun fyysisten esteiden poistamista, josta suurimpana voidaan pitää Konnekosken käyttöä vesiliikenteen väylänä. Alueen matkailupotentiaalin kasvua rajoittaa etenkin vesiliikenteen kulkureitti koskiekosysteemiltään ainutlaatuisen Konnekosken kautta. Hankkeessa käynnistetään ja tehdään kattava sunnittelutyö sisältäen vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusvaihtoehdot pienvenekanavan rakentamiseksi. Etelä- Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistaminen - hankkeessa on jo kartoitettu nykytilaa (läpikäymällä kaikki aihetta sivuava valmiiksi laadittu aineisto), esitelty pienvenekanavan toteuttamisvaihtoehtoja ja laadittu kustannusarvioita sekä toteutettu suunnittelutyötä edistävät erillisselvitykset. Myös kanavahankkeen lupa- asia on jätetty lokakuussa Lupahakemusta on täydennetty kevään 2019 aikana. Kanavan ruoppaussuunnitelma on myös laadittu. Lisäksi on tehty selvitys liito- oravien reviirille aiheutuvien työhaittojen ehkäisemiseksi. Etelä- Konneveden kansallispuiston satama- aluiden rakentaminen on lähes valmis, mutta alueen matkailupotentiaalin kasvua rajoittaa etenkin vesiliikenteen kulkureitti koskiekosysteemiltään ainutlaatuisen Konnekosken kautta. Rautalammin kunnassa vuosia ollut kanavahanke on nyt vaiheessa, jossa päätös hankkeen rahoitushakemuksen jättämisestä on tehtävä hankerahoituskauden lähestyessä loppua. Pohjois- Savon ELY- keskus on osoittanut kiinnostuksensa

20 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) hankesuunitelman ja rahoitushakemuksen vastaanottamisesta. Lopullinen päätös kanavan rakentamisen aloittamisesta voidaan tehdä kun rahoituspäätös on saatu, mutta nyt tulee päättää jätetäänkö hankkeen rahoitushakemus. Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna) - Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Ympäristövaikutusten arviointi : myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle Konnekosken kanavahankkeen rahoitushakemuksen jättämistä ELY- keskukselle. Lopullinen päätös hankkeen aloittamiselle tehdään kun rahoituksen saaminen varmistuu. hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa. Matti Kärkkäinen jääväsi itsensä, ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Pekka Annala. Tämän pykälän tarkastajana toimi Sinikka Korhonen ja Tiina Puranen. Kunnanvaltuusto, , 66 Valmistelija / lisätiedot: Anu Sepponen kunnanjohtaja Liitteet 1 Sulku.jpg Konnekosken kanava mahdollistaisi Etelä- Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun kasvun kansainvälisesti kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi luontomatkailukohteeksi. hankkeen rahoitushakemuksen jättämisestä on ajankohtainen. Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle Konnekosken kanavahankkeen rahoitushakemuksen jättämistä ELY- keskukselle. Lopullinen päätös hankkeen aloittamiselle tehdään, kun rahoituksen saaminen varmistuu.

21 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) hyväksyttiin.

22 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Kunnanhallitus, 196, Kunnanvaltuusto, 67, Rautalammin kunnan talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen RauDno Kunnanhallitus, , 196 Valmistelijat / lisätiedot: Anu Sepponen kunnanjohtaja Valtion vuoden 2019 kuntatalouden näkymät Talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioitiin heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tästä suuri osa selittyi negatiivisella kuntien ja valtion välisellä kustannustenjaon tarkistuksella. Hallitusohjelman päätös indeksijäädytyksestä vähensi valtionosuutta 91 miljoonaa euroa (- 17 /as) vuonna Hallituskauden indeksijäädytykset vuosina vähensivät kuntien valtionosuutta yhteensä 243 milj. euroa (- 44 /as) vuonna Indeksijäädytyksien synnyttämä menojen ja tulojen erisuuntainen kehitys on lisännyt kuntien rahoitusvastuuta peruspalvelujen järjestämisessä. Vastaavasti valtio on vetäytynyt rahoitusvastuustaan peruspalvelujen järjestämisessä. Kustannustenjaon tarkistuksen lisäksi hallituskaudella tehtiin muita kuntien toimintaan ja talouteen liittyviä päätöksiä, jotka eivät Kuntaliiton tekemien selvitysten mukaan toteutuneet arvioidusti. Kaavailtuja säästöjä ei saavutettu ja niihin liittyvät ennakolliset valtionosuusvähennykset olivat täten valtaosaltaan perusteettomia. Näitä ovat erityisesti erikoissairaanhoidon keskittäminen, omais- ja perhehoidon ja vanhusten laatusuosituksen toimeenpano sekä kiky- sopimuksen työajan pidentämiseen liittyvät säästötavoitteet. Myöskään ikääntyneiden palvelujen laatusuosituksen tarkistamiseen liittyvät oletukset kuntien säästöistä olivat perusteettoman korkeat. Näistä syistä johtuen kuntatalouden lähtötilanne oli heikentynyt ja menopaineet kasvaneet koko ajan. Vuoden 2018 kuntatalouden kehitys muotoutui odotettua heikommaksi poikkeuksellisen suurten ennakonpalautusten vuoksi. Niiden ja muiden kunnallisveroja heikentävien oikaisujen vuoksi veroennusteet tippuvat vuonna 2018 noin 1, 2 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Kunnallisverotilitykset olivat noin 600 milj. euroa heikommat kuin mitä kevään 2017 kuntatalousohjelmassa oli arvioitu. Heikosta tulopohjasta huolimatta menot kuitenkin kasvavat. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun ja ostomenojen kasvun lisäksi kunta- alan palkankorotukset sekä kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. Myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu lisäsi kuntien kustannuksia.

23 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Lähivuosina kuntatalouden menopaineet jatkuvat edelleen kiivaina. Henkilöstömenojen ja palvelutarpeen kasvun ohella kustannuksia tulevat nostamaan erikoissairaanhoidon kustannukset sekä useat investointi- ja peruskorjaustarpeet. Korkeasta investointitasosta huolimatta kuntien velkaantumisen ennakoidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana kohtuullisen maltillisesti. Kuntatalouden kehitysarvion mukaan myös kuntien väliset erot kasvavat lähivuosina. Kuntatalousohjelmassa on arvioitu, että vuosina 2019 ja 2020 suurimpien kuntien talous on merkittävästi ylijäämäinen ja mahdollisuudet jopa veronalennuksiin ovat olemassa talouden ja työllisyyden kehittyessä suotuisasti. Rautalammin kunnan tilanne 2/3 Suomen kunnista teki negatiivisen tuloksen vuonna Myös Rautalammin kunnan tilinpäätös oli noin euroa negatiivinen. Kunta ei ole pystynyt mitenkään varautumaan valtionosuuksien äkillisen ja jyrkkään laskuun. Valtionosuuksia menetettiin vuosina noin euroa. Kuluvana vuonna valtionosuuden menetys oli Pohjois- Savon ennätys, 5.2%. Lisäksi verottajan virheelliset veroennusteet ja mahdollisesti myös kuluvan vuoden tilitysongelmat tulevat lisäämään kunnan velkataakkaa. Lisäksi Rautalammin tulotaso on matala, vanhusväestöä on runsaasti. Kunta on kehittänyt esim. vanhusväestön palveluita siten, että niiden kustannukset ovat selvästi alle verrokkikuntien. Kehitystyötä jatketaan muun muassa digitalisoimalla kotipalveluita. Perusterveydenhuolto toimii taloudellisesti ja tehokkaasti. Myöskään kuluvan vuoden 2019 taloudellinen tilanne ei näytä valoisalta. Tämän takia kunnassa päätettiin jo viime vuoden lopulla lähteä laatimaan talouden tasapainottamisohjelmaa tuleville vuosille. Kuluneen vuoden aikana kunnan taloudellista tilannetta on pyritty kohentamaan tarkalla kuluseurannalla sekä mahdollisuuksien mukaan palvelujen oston supistamisella. Kunnan sisäisiä toimintoja on myös uudelleenjärjestelty ja tehostettu. Talouden tasapainottamisohjelman laatimista on toteutettu kunnanhallituksen nimeämän tasapainottamistyöryhmän johdolla. Työryhmä on kokoontunut yhteensä neljä kertaa ja kokoontuu vielä Lisäksi kunnan johtoryhmätyöskentelynä on valmisteltu tasapainottamisohjelmaa. Rautalammin kunnan valtuustoseminaari kokoontui ja seminaarissa käsiteltiin tasapainottamisohjelman sisältöä. Lisäksi seminaarissa tehtiin ryhmätöitä, joiden pohjalta valtuutetut ovat päässeet osaltaan vaikuttamaan ohjelman sisältöön. Kunnassa on meneillään myös kuntalaiskysely, jossa kuntalaisilta toivotaan ajatuksia ja ehdotuksia säästökohteista tai toimintatapojen tehostamisesta. Rautalammin kunta on hakenut myös Valtiovarainministeriön harkinnanvaraista valtionosuuksien lisätukea, jonka liitteeksi tullaan toimittamaan kunnassa hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma. Haettu harkinnanvarainen valtionosuuksien lisätuki on euroa. Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna) - Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

24 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) - Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta - Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää aloittaa tasapainottamisohjelman käsittelyn, mutta varsinaiset päätökset tehdään kunnanhallituksen kokouksessa 23.9, koska tasapainottamistyöryhmä tekee virallisen ehdotuksen tasapainottamisohjelmasta hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto, , 67 Valmistelija / lisätiedot: Merja Koivula- Laukka merja.koivula- hallintojohtaja Liitteet 1 Tasapainottamisohjelma Rautalammin kunnan talouden tasapainottamisohjelma on käsitelty asiaa valmistelleessa työryhmässä, yhteistyötoimikunnassa ja kunnanhallituksessa. Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talouden tasapainottamisohjelman. Timo Satuli esitti, että kiinteistöveron korotus poistetaan tasapainottamisohjelmasta. Esitystä kannattivat Pekka Annala, Jarmo Hänninen, Sinikka Korhonen, Raija Haukka ja Mika Koukkari. Puheenjohtaja päätti, että koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeava ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "jaa", Timo Satulin esitystä kannattavat äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai yhden äänen, Timo Satulin esitys 17 ääntä, kaksi valtuutettua äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että Timo Satulin esitys tuli hyväksytyksi. Markus Sjöberg esitti, että vapaa- ajan maksujen ja taksojen korottamisesta luovutaan. Esitystä ei kannatettu.

25 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Muilta osin talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin.

26 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) 68 Muut asiat Kunnanvaltuusto ottaa käsiteltäväkseen jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat. Muita asioita ei ollut.

27 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Kunnallisvalitus 62, 63, 64, 65, 66, 67 Kunnallisvalitusohje VALITUSOSOITUS Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Valitusoikeus Päätökseen saa hakea muutosta: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusaika Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen Kunnallivalitus tehdään Itä- Suomen hallinto- oikeudelle. Itä- Suomen hallinto- oikeus PL 1744 (Minna Canthin katu 64) KUOPIO Sähköposti: ita- Faksinumero:

28 Rautalammin kunta Pöytäkirja 7/ ( 28) Puhelinnumero: Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon muutosta haetaan miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta haetaan Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on littettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Pöytäkirja tä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, Rautalampi, sposti: rautalammin. ja puhelin Kunnanvirasto on avoinna ma- pe klo 9-15.

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 15) Kunnanvaltuusto

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 15) Kunnanvaltuusto Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 15) Aika 05.02.2019, klo 18:19-19:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Valtuuston laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 7) Aika 09.11.2018, klo 08:30-08:35 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Aino Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 8 Oikeuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 09.01.2019, klo 08:30-11:25 Paikka Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto, Rautalampi Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 13) Aika 13.03.2019, klo 08:05-10:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 12) Perusturvalautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 12) Perusturvalautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 12) Aika 20.02.2019, klo 17:04-17:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Kokouksen

Lisätiedot

48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen

48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen Puumala Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Kunnanhallitus, 143, 07.12.2015 Valtuusto, 48, 14.12.2015 48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen 623-402-1-12 PuuDno-2015-364 Kunnanhallitus, 07.12.2015,

Lisätiedot

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri Pöytäkirja 3/2019 1/12 Tarkastuslautakunta 2019-2021 16.4.2019 KOKOUSTIEDOT Aika tiistai 16.4.2019 klo 13.00-16.00 Paikka Kouvolan Hovioikeudentalo, kokoustila Presidentti Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. 7 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 9) Kaavoitusjaosto

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 9) Kaavoitusjaosto Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 9) Aika 17.06.2019, klo 09:02-09:27 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika: 09.11.2016 klo 17:30-21:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, Laituritie 1, Keitele. Jauhiainen Jaana Karhunen Esa Laitinen Liisa Savolainen Birgitta Savolainen Pekka Saastamoinen Oiva

Kunnanvirasto, Laituritie 1, Keitele. Jauhiainen Jaana Karhunen Esa Laitinen Liisa Savolainen Birgitta Savolainen Pekka Saastamoinen Oiva 26 KOKOUSAIKA Torstai klo 9.00-10.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jauhiainen Jaana Karhunen Esa Laitinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018. Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018. Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 26.11.2018 klo 10.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 12.04.2017, klo 18:00-18:14 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Tasatulosten ratkaiseminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Aika: 12.05.2016 klo 18:00-22:20 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30 Julkinen Aika 15.1.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tiedoksiannot

Lisätiedot

Liitteet 1 raportti valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammielokuu

Liitteet 1 raportti valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammielokuu Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (7) Kunnanhallitus, 141, 21.09.2015 Kunnanvaltuusto, 33, 28.09.2015 Kunnanhallitus, 219, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 53, 14.12.2015 53 Käyttötalouden vuoden 2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 11.01.2017, klo 16:01-18:58 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 19:00-19:07. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 19:00-19:07. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/2018 1 (10) Aika 26.01.2018, klo 19:00-19:07 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Aika: 07.02.2018 klo 17:30-20:07 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 6 Kokouksen järjestäytyminen 3 7 Yhdyskuntavaliokunnan yleiskatsaus

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 3/ ( 12) Tekninen lautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 3/ ( 12) Tekninen lautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 3/2019 1 ( 12) Aika 20.03.2019, klo 16:03-17:29 Paikka Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.10.2017 klo 16.30 19.45 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 93 94 95 96 97 98

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 40 Apollo-Rakenne Oy:n asiakirjapyyntö rakennusvirastolle HEL 2016-010823 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Apollo-Rakenne Oy:n pyytämää HKR- Rakennuttajan

Lisätiedot

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1 Johtokunnan kokous Aika: Maanantaina 26.3.2018 klo 18.03 Paikka: n opettajainhuone, Tietokuja 1 Paikalla: Pesonen, Kajosaari, Raitala, Paavola, Martelius, Joki, Salminen, Hirsto, Nieminen, Oppilasedustaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (5) Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus, 42, Kunnanvaltuusto, 21,

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (5) Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus, 42, Kunnanvaltuusto, 21, Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (5) Kunnanhallitus, 42, 30.03.2015 Kunnanvaltuusto, 21, 15.06.2015 21 Kangasniemen kunnan tilinpäätös vuodelta 2014 KNGDno-2015-79 Kunnanhallitus, 30.03.2015, 42

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2018 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 4.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18.05 18.46 Kokouspaikka Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 10/ ( 8) Sosiaali- ja terveyslautakunta

Järvenpää Pöytäkirja 10/ ( 8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Järvenpää Pöytäkirja 10/2018 1 ( 8) Aika 21.11.2018, klo 17:00-20:01 Paikka JUST, 2. kerros Käsitellyt asiat 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 35 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Järvenpää Ote pöytäkirjasta 6/ (6) Kaupunginvaltuusto

Järvenpää Ote pöytäkirjasta 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Järvenpää Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (6) 83 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta. JARDno-2017-1802 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 186 Poistumisturvallisuuden arviointi / Tenholantien yksikkö, Sinivida Oy, Tenholantie 9 HEL 2015-013792 T 09 00 00 Poistumisturvallisuusselvitys 14.12.2015 Päätös Ehdot

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 14) Elinvoimalautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 14) Elinvoimalautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 14) Aika 13.03.2019, klo 17:05-18:26 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 27.05.2019 Kokousaika 27.5.2019 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-asteen koulu Johtokunta PÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikkona klo Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

Munkkiniemen ala-asteen koulu Johtokunta PÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikkona klo Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 7 Munkkiniemen ala-asteen koulu 22.5.2019 Johtokunta PÖYTÄKIRJA Johtokunnan kokous Aika: Keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00 Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2019 1 Aika: 10.04.2019 klo 17:00-20:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 (Huom poikkeava alkamisaika) LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen järjestäytyminen 3 22 Kaupungin

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 3/2015 Hallinto- ja kehittämisosasto Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 3/2015 Hallinto- ja kehittämisosasto Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 3 Palkkatietojen luovuttaminen Pelastusalan ammattilainen -lehdelle HEL 2015-003265 T 07 00 03 Suomen Palomiesliiton tietopyyntö 20.2.2013 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

31 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 33 Kuntavaalien 2017 tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

31 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 33 Kuntavaalien 2017 tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen Puumala Pöytäkirja 9/2017 1 (9) Aika 12.04.2017, klo 15:59-16:41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 04.12.2018, Klo/Kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Villa Sibbe, Joensuun raitti 58, 01150 Söderkulla Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 04.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18:00 19:15 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2018 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:45 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Läsnä Ilkka

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pyhtään kunnanvirasto klo 9-15 Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pyhtään kunnanvirasto klo 9-15 Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 32 Valvontajaosto AIKA 18.03.2019 klo 18:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Aksels Tuulikki jäsen Piispa-Jespars Seija jäsen Hokkanen Raimo jäsen Mikkelä Eero esittelijä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 4/ ( 15) Tekninen lautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 4/ ( 15) Tekninen lautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 4/2019 1 ( 15) Aika 25.04.2019, klo 16:04-17:04 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

NIVALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ NIVALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 31 Tarkastuslautakunta 20.03.2019 AIKA 20.03.2019 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 12/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 277, 23.10.2017 Kaupunginhallitus, 552, 25.09.2017 277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 12) Aika 17.10.2018, klo 17:01-19:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00 28.11.2018 1 (7) Kokousaika ke 28.11.2018 kello 16:00-17:00 Kokouspaikka Lottalan kahvihuone Osallistujat Ala-Katara Severi Puheenjohtaja Jokioja Tiina Keskinen Irja Koivisto Markus Varapuheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 26.03.2019 klo 17:30-19:45 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 15 Kokouksen järjestäytyminen 3 16 Talouskatsaus 4 17 Kansalaisopiston

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot