OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTE KARTOITUSRAPORTTI. Rautio , 02, 04, 05. Sijainti 1:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTE KARTOITUSRAPORTTI. Rautio 2431 01, 02, 04, 05. Sijainti 1:400 000"

Transkriptio

1 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTE KARTOITUSRAPORTTI Rautio , 02, 04, 05 Sijainti 1:

2 TARKOITUS TUTKIMUSTOIMINTA KesSn 1980 kartoituksen tarkoituksena oli selvitella Raution batoliitin kivilajistoa, suhdetta sivukiviin ja mineralisoitumista. Tyoporukkaan kuului allekirjoittaneen lisaksi Jorma Seppala seka nuorempina apukartoi tta jina Jari Suuronen j a Jyri Rastas. Allekirjoittaneen, kumppaninaan Jyri Rastas, osaksi tuli batoliitin pohjoisosan kartoitus. Tama kasitti karttalehden lahes kokonaisuudessaan, 04:n lansiosan, 02:n etelaosan ja 05:n lounaisnurkan kartoitus tapahtui ajalla Tasta ajasta kaytin pari viikkoa ( ja ) 04- karttalehden liuskejakson revidointiin lahtien tyo on ollut 04:n liuskealueen naytemateriaalin kasit telya ja kartanpiirtoa. Jyri Rastas oli mukana kartoituksessa valisen ajan. Pal jastumaolosuhteet Batoliitin a1 e on kohtalaisesti paljastunut, mutta suuria, jopa usean kmy: n alueita on taysin pal jastumattomia. NBma alueet ovat suuria soita (esim. 01: n koillisosissa Mustaneva, keskiosissa Jakalaneva ja Maanpuuttuvaneva). Paljastumat esiir tyvat useimmi ten ryppaissa. Kivilajien rajoja vedettaessa on lisaksi kaytetty apuna lohkarc havainto j a. Ymparoivat liuskeet ovat parhaiten pal jastuneet 01 : n luoteisosissa. Sen sijaan 02:n etelaosissa ja 01:n lansi- ja lounaisosissa paljastumia on harvassa. Batoliitin kivet: Diorii tit Batoliitin pohjoisosissa esiintyy dioriittinen kivi. Se voidaan jakaa lahinna asunsa perusteella neljaan erilaiseen tyyppiin. Tyypit on nimitetty vastaavan paljastuman mukaan: " tyyppi " Tasta tyypista on kaytetty nimea URPFT. Sita esiintyy batoliitin pohjoisreunalla kolmessa paljastumassa (38-,72-ja 73-JAI). Kivessa on 2-5 mm:n suuruisia SV-hajarakeita. Perusmassa on hieno-keskirakeinen. Tama tyyppi saattaa edustaa dioriitin reunamuunnosta. Paljastumassa 72-JAI on havaittavissa, etta tasarakeinen diorii tti lievasti breksioi URPFT:maista kivea. Toisaalta taas 75-JA1:ssa on havaittavissa asteittainen vaihettuminen SV-hajarakeisesta DR: sta tasarakeiseen DR: iin. Dioriittialueen keskiosissa on yhdessa paljastumassa (51- J?\I) tavattu asultaan hieman tat2 tyyppia muistuttavaa a TSallii se on tulkittu synnyltaan tektoniseksi.

3 2. "39-tyyppi" Tama dioriitti on hieno-keskirakeista. Sita esiintyy myos dioriittialueen pohjoisosissa. Kiven plagioklaasi on variltaan hyvin tummaa. Asu on jotenkin nuhruisen tuntuinen. 3. "40-tyyppi" Tama dioriittityyppi on yleisin. Kivi on keski-karkearakeista. Sen plagioklaasi on vaaleampaa kuin 39-tyypiss: ja vivahtaa hieman violettiin. Kalimaasalvan esii-ntyminer kaan ei ole taysin mahdotonta. Asu on tasarakeista ja selkeaa verrattuna 39-tyyppiin. 4. "46-tyyppi" Taman tyypin dioriitit ovat ilmeisesti lapikayneet jonkinlaisen muutoksen. Rapaukumispinta on paljon harmaampi kuin normaaleissa dioriiteissa ja lisaksi usein ovelan kiharainen. Harmaus johtuu paaosin plagioklaasin muuttumi' sesta; mahdollisesti serisiittiytymisesta ja albiittiutunisesta. Kiven asu muuttuu jotenkin tuhruiseksi ja sekavaksi 40-tyyppiin verrattuna. Tallaiset muuttuneet osueet esiintyvat leveina vyohykkei jopa yli 10 m leveina. Niiden rajat ovat vahittaiset ja usein tavataan ns. nornaalia dioriittia epamaaraisina lai kina sen sisalla. Toisaalta muuttuneissa osissa esiintyy uudelleenkiteytyneita rakojen reunoja, joissa muuttuminen on ikaankuin kaanteista. Koska nam2 muuttuneet osat ovat yleensa kerrosmaisia, kavaisi mielessani ajatus magmaattisesta kerroksellisuudest :nutta tuskin se sita on, silla ovat ne niin sekundaarisen nakoisia. Paljastumat 104 ja 106-JAI muodostavat todennakoisesti erilli sen dioriittisulkeuman MONDR: in sisalla. Makroskooppisesti nc ovat taysin yhtenaisen diorii ttialueen kivien nakoisia. Dioriitit ovat paikoin lievasti suuntautuneita. Suunta on sama kuin G Gaalin tulkitsema 3. deformaation suunta, mutta 5 saattaa olla myos jonkinlainen virtaussuunta. Fornblendiitit ja-qabaot Yhtaan yksistaan hornblendiittista tai gabrosta koostuvaa pal j astumaa ei ole alueel ta loyde tty. Yleisemmin ne muodostavat -.lain sulkeumia ]a epamaaraisia osueita dioriitissa. HBL-osuc ovat huomattavasti yleisempia kuin gabromaiset. Useimmiten ne nayttavzt muodostuvan dioriitin SV-rakeiden kasaantuessa yhteen. Nain muodostuneet osueet ovat rajoiltaan vahittaiset,!?lutta usein pitkul-aisia ja samansuuntaisia pal jastuman puitteissa. Toisaalta tavataan myos teravarajaisia HBL-sulkeumi,,olloin IiBL on ilmeisesti dioriittia aikaisemmin kiteytynytt; l'astii selxian2 ttodisteena on paljastuma 61-JAI, jossa voidaan 51.-ottaa :rielii :iab:si r?~i-ik2ii~tpi ultraemaksista kivea ja nait; ;ranhenpi '-~.Yksi~ner. '.sf fi tai tufftitti. T;in12i hienorakeinen

4 heikosti kerroksellinen tuffi esiintyy murskaleina keskirakeisessa SV: sta ja mahdollisesti PY: sta koostuvassa PRD: ssa. PRD taas on pyoreahkoina murskaleina karkearakeisessa hornblendiittisessa tavarassa. Naita kaikkia leikkaavat sitten dioriittijuonet. Eraassa tallaisessa juonessa on nahtavissa filtraustekniikka, jolla saadaan aikaiseksi anortosiittinen materiaali. Vaikuttaisi naet silta, etta dioriittisessa materiaalissa SV kiteytyy ensin ja paakkuuntuu tukkien samalla juc nen niin, etta viela sulana oleva materiaali paasee vain eteenpain. Monzodio riitit Monzodioriitti muodostaa kaarenmuotoisen alueen, joka pohjoisesta rajoittuu dioriittiin ja itareunaltaan liuskeisiin ja PLPF: iin. Itse kivi on aika tumrnaa. Mineraalikoostumus on suurinpiirtein 50 % PL, 35 % SV+BT, % KMS ja 0-5 % KV. Kalimaasalpaa on aika vaikea erottaa ja siten sen maar2%isuhteellises tikin arvioida. Apuna tassa on ollut Rautaruukin tekemat ana lyysit (68 ja 109-JAI), joiden mukaan kivilajia on rajattu. Raekooltaan MONDR on vaihtelevaa. Alueen pohjoi sosissa ja batoliitin puoleisella reunalla se on karkeahkoa (rk f 5 mm). Liuskealuetta vasten se on hieman hienompirakeista (rk 2-3 m Lahes kaikissa pal jastumissaan MONDR on suuntautunutta. joisosissa suuntaus on NE-SW ja i tareunalla NW-SE, joten kysymys on aivan ilmeisesti virtaussuuntauksesta. Poh- Kvartsimonzodiorii ti t... Kvartsimonzodioriittinen kivi rnuodostaa MONDR: a myotailevan kaaren taman etelapuolelle. KVMONDR on MONDR: a selvasti vaaleampaa. Keskimaarainen mineraalikoostumus on seuraava: PL 45 %, SV 25 6 KMS 15 %, KV 10 % ja BT 5 %. Kivi on koko alueella aika homogeenista ja raekooltaan karkeahkoa (rk 5 5 mm). Vain paljastumassa 105-Jl KVMONDR (jos se sita on ) on hienompirakeista ja selvasti pol fyyrista. Iiajarakeina siina on n. 5 mm:n suuruinen SV. Myo: muutamia PL-hajarakeita esiintyy. Tama paljastuma sattuu ilmeisesti lahelle M0NDR:in ja siina sulkeumana olevan DR:in seka KVMONDR: n kontaktia. Tasta osoituksena ovat suuret teravasarmaiset DR-MONDR sulkeumat. Tama kivi voisi olla KV. MONDR: in reunamuunnos (vrt. URPFT-DR) tai si tten juonirnainen kivi. Granodiorii tit Granodioriitit muodostavat jo 01- ja 04-lehdilla suurimman osan batoliitista. Ne voidaan jakaa kolmeen selvzsti toisis taan poikkeavaan tyyppiin; tasarakeisenn, KMS-porfyyriseen j a porfyyrisee~ tyyppiin.

5 Tasarakeiseksi luettavaa GRDR:a esiintyy vain alueen pohjoisja lansiosissa. Se on raekooltaan karkeahkoa (rk55 mm), suun. tautumatonta ja homogeenista. llineraalikoostumus on suurinpiirtein seuraava; PL 30 %, KV 25 %, KMS 20 8, SV+m 25 %. Suurin osa granodioriitista on KMS-porfyyrista, KMS-hajarakei. den koko nayttaa kasvavan alueen keskustaa kohden. Reuna-alueilla ne ovat n. 1 cm:n suuruisia ja keskiosissa n. l,5-2 cm. Mahdollisesti KMS-hajarakeita on kahta generaatiota: primaarisia ja sekundaarisia. Primaarisena pidetyt ovat hyvin.omarnuotoisia, lii stakemaisia j a saannollisesti leveys on puolet pituudesta. Sekundaariset ovat muodoltaan epamaaraisempia, useimmiten polkkyrnaisia. Kivilajikartalla KMS-porfyyrinen granodioriitti on rnerkitty KMS:n paallemerkinnalla yrittaen sarnalla kuvata rnerkin koolla hajarakeiden kokoa. 04-lehdella esiintyy porfyyrista GRDR:a nel jassa pal jastumassa ( JAI). Hajarakeina siina esiintyvat liistakernainen KMS, joiden koko on keskirnaarin 4 x 8 mm, ornarnuotoinen KV (rk 3-4 mm) ja SV (4-5 mm). Perusrnassaa on aika vahan ja se on suhteellisen karkeaa. Toisaalta vaikuttaisi silta, etta hajarakeiden ja perusmassan valille ei voi vetaa selvaa rajaa vaan raekoko peinenee asteittain. Tarna porfyyrinen GRDR on tuskin rnikaan oma faasi, vaan se vaihettuu vahitellen tasarakeiseksi GRDR:ksi. Tallaisen vaikutelrnan saa mm. paljastumalla 207-JAI, jossa GRDR on muuten tasarakeista rnutta kvartsi esiintyy viela ornarnuotoisena. Kivilajikartalle porfyyrinen GRDR on rnerkitty vain porfyyrisen rakenteen paallernerkinnalla. Pienialaisia porfyyrisen asun omaavia GRDR:a on tavattu rnyos GRDR-alueen sisalla. Nama on tulkittu syntyneen tektonisoiturnisen tuloksena (esirn ja 176-JAI). 04-lehdella esiintyy kuudessa jokipaljastumassa ( ja 152-JAI seka 196-IEH) granodioriittista kivea. Se poikkeaa selvasti em. yranodioriiteista. Se on nirnittain pienirakeista ( r k ~ mm) 2 ja tummana rnineraalina on ilmeisesti vain BT. Tarna GKDR rnuodostaa todennakoisesti juonirnaisen osueen M0NDR:in sisalla. Yleisirnmin batoliitin kivissa esiintyy kapeita KV-, APL- ja PG-juonia. Naista on laadittu oma kartta, josta ilmenee, etta APT,-juonet ovat yleisempia ernaksisissa kivissa kun taas KVjuonet ovat runsaammin edustettuina happarnamissa kivissa. Koko alueen puitteissa juonilla ei ole rnitazn yhteista suuntaa tai jarjestysta, rnutta granodioriittialueen keskiosissa KVjuonilla on lapitunkeva E-W-suunta. Huomattavan leveitz AP1,-juonia 010 m) esiintyy paljastumassa AI.

6 Oman tyyppinsa muodostaa PL-KV-profyyrinen perusmassaltaan apliittinen juonikivi, jota esiintyy KVM0NDR:ssa ja GRDR:ssa (21-, 196- ja 208-JAI). M0NDR:ssa tavataan koostumukseltaan ehka kvartsidioriittisia pienirakeisia juonia, jotka leveimmillaan ovat yli 5 m (esim. 153-, 154- ja 202-JAI). Juonimaiseksi kiveksi kuvittelisin myos paljastuman 1.91-JAI kiven. Siita olen kayttanyt nimea PLKVPF. Se on hyvin paljon batoliitin itareunalla esiintyva PLPF:in kaltaista. Tata kivea leikkaa viela PLPFT, jota ei ole muualla batoliitissa tavattu kuin murskaleina (75- ja 40-JAI). Ainutlaatuinen juoni on myos 106-JAI:ssa, jossa DR:a leikkaa 2 m levea lahes monomineraalinen, plagioklaasista koostuva j uoni. MALMIAIHEET Malmimineraaleja esiintyy batoliitin alueella hyvin niukalti paljastumissa. Ainoastaan muutamia yleensa kvartsijuoniin ja rakoihin liittyvia MOH-ja CUK-pirotteita on tavattu ( , 170-, 171-, 179- ja 209-JAI). Kaikki nama esiintyvat granodioriitissa. Myos M0NDR:ssa olevassa GRDR-juonessa on tavattu CUK:a rakoi. hin liittyvana (149-JAI). Batoliitin osalta ko. alueella kartoitus saatiin kutakuinkin suoritettua, vain 01:n keskiosiin jai pieni alue kartoittamatta. Syvakivien ja liuskeiden kontaktia ei alueella ole paljastuneena. Ainoita paikkoja, jotka "kielivat" kontaktin laheisyydesta, ovat 40- ja 112-JAI. 40-JA1:ssa dioriitissa esiin. tyy runsaasti liuskesulkeumia (n. 50 kpl/rn2). 112-JAI : ssa kerroksellisessa liuskeessa esiintyy syvakivimaisia pahkuja, joiden maksimi suuruus on 70 cm. Tama muistuttaa hiukan 79-JKS:ssa havaittavaa kontakti-ilmiota. Batoliitin alueella kaikissa kivilajeissa esiintyy rakoja, joita pitkin on levinnyt joitain Fe-pigmenttiliuoksia. Tama on aiheuttanut plagioklaasin varjaytymisen punertavaksi rako jen ymparilla. Tama varjaytynyt plagioklaasi on hyvin paljon KMS:n nakoista. Joissakin paljastumissa pigmentoitumine on ollut niin voimakasta, etta kivi vaikuttaisi koostuvan vain KMS:sta ja tumrnista mineradleista. Tallaisesta kivesta olen kayttanyt nimea alkalimaasalpasyeniitti. Asia on varmi tettava hieista onko kysymys pigmentoitumisesta vai kalimeta so~~atoosista. Rakoilusta on myos piirretty oma kartta, jossa pigmenttiraot on merkitty violetilla varilla. Niilla ei nayta olevan mitaan yhteista suuntaa taikka jarjestysta. LIUSKEET Batoliittia ymparoivia 1iuskei.ta kartoitettiin vain muutamia kiiornetreja Satoliitista. 35- ja 02-lehdella liuskealue puristuu n. 2-3 km leveaksi, koska it;-ipuol.ell alkaa toinen syvakivialue. KG. 1ehdill.a t2ima sy~akivi on Loostumukseltaa~

7 JATKOTOIMENPITEET KVDR:a. Liuskeet ovat samoja kuin 04:n pohjoisosissa. PLPF loppuu 02:n kaakkoisnurkkaan. Viimeiset paljastumat jaavat aivan 01:n koillisnurkkaan. 04-lehdelta alkanut hapan vulkaaninen, paaasiassa serttipallosia sisaltava konglomeraatti jatkuu 05:n kautta 02:lle, jossa se alkaa kaartua E-W-suuntaiseksi ja loppuu karttalehden keskivaiheille. 04:n fylliit timaista kivea ei ole tavattu enaa, joten horisontti ilmeisesti loppuu. Samoin kay myos selvasti tuffiittisille kiville. Sen sijaan tuffogeenisina liuskeina kartoitetut kivet jatkuvat 01:n koillisnurkan kautta 02:lle, jossa niiden kulku kaantyy ita-lantiseksi. Samalla niissa alkaa esiintya porfyrobl'aste ja;andalusiittia (36-JAI) ja stauroliittia (71- ja 84-JAI). Tama sama porfyroblastinen j akso esiintyy myos batoliitin lansireunalla. Taalla porfyroblasteja on enemman ja ne ovat kookkaampia, suurimrnat jopa 8 cm. Ne ovat asettuneet liuskeisuuden suuntaiseksi, joka leikkaa selvasti kerroksellisuutta. Sallin mukaan porfyroblastit ovat kordieriit tia, joissa saattaa olla stauroliittiydin (esim. 125-JAI). Borfyroblastisen jakson lansipuolella on selvasti tuffittisempi kivi. Se on koostumukseltaan ja raekooltaan hiukan vaihtelevaa 1TUF:a. Myos kapeita happamia valikerroksia esiintyy. Paikoin kivi on myos virtakerroksellista (93-, ja 139-JAI). Batoliitin lansireunalla porfyroblastisen jakson ja batoliitin valiin jaa intermediaariseksi laavaksi nimitetty kivi. Sita voidaan erottaa kahta tyyppia. Toisesta tyypista on erotukseksi kaytetty nimea PL,PF-tyyppinen ILA. Siina voi naet selvasti erottaa 1-2 mm:n suuruisia PL-hajarakeita hyvin runsaasti. Perusmassa on hienorakeista. Tama laava mui: tuttaa makroskooppisesti batoliitin itareunan PLPF; on kuin sama kivi pienoiskoossa. Toisesta tyypista on kaytetty pelkkaa ILA-nimitysta. Se on hiukan emaksisempaa kuin PLPFtyyppinen laava ja heikosti suuntautunutta. Se on saman tyyppista kuin batoliitin etelaosissa olevat laavat (mm. 81-JKS). Tahan laavatyyppiin sijoittuu Hietajarven kultaaihe. Aivan 01:n lansireunalla tavataan kahdessa paljastumassa (136- ja 137-JAI) keski- ja tasarakeista, suuntautumatonta graniittia. Tassa graniitissa esiintyy 5-30 cm:n levyisia epidoottirikkaita, kauniin klastisia "kerroksia". Synnyksi naille on esitetty heikkakivirakoja tai blastoklastisia KV-juonia. Lahinna seuraavana jatkotoimenpiteena olisi kait aiheellista tarkastella kivilajirajoja porfyyriprojektin analyysien avulla. iahinna epavarmoja rajoja ovat DR:n ja M0NDR:n raja koillisessa, M0NDR:n ja KVM0NDR:n rajat pohjois- ja itaosissa Saniioin analyysit antanevat mahdollisesti selvyytta KMS-porfyyr-i-se;~ ja tasarakeisen GRDR rajaan.

1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA

1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA RAPORTTI KESAN 1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA RAP0RTT;I KESAN 1978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA Kesän 1978 geologiset kenttätyöt

Lisätiedot

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE Ahti Silvennoinen 141 Pohjois-Suomen kallioperä koostuu pääasiassa arkeeisista ja varhaisproterotsooisista kivilajeista. Nuorempia

Lisätiedot

Outokumpu Oy Malminetsintä. Perapohjan alue. Sijainti

Outokumpu Oy Malminetsintä. Perapohjan alue. Sijainti Outokumpu Oy Malminetsintä Sijainti Perapohjan alue Perapohjan alue muodostaa selvästi rajoitetun muodoltaan kolmiomaisen geologisen yksikön, jota pohjoispuolella reunustaa Keski-Lapin graniittialue ja

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset Geologian tutkimuskeskus Arkistoraportti 11/2012 6.2.2012 Espoo Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Adverbeista. Adverbin määrittely.

Adverbeista. Adverbin määrittely. Adverbeista 137 Adverbeista. Adverbin määrittely. Perinnäisistä sanaluokista adverbit kuuluvat kaikista vaikeimmin määriteltäviin. Samoin kuin muiden sanaluokkien on niidenkin määrittelemiseksi etsitty

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

SUOMEN ENSIMMAINEN RllMU~IV~ I / 1 / I r, I ~ 1, J

SUOMEN ENSIMMAINEN RllMU~IV~ I / 1 / I r, I ~ 1, J / \, \1 / 1.' / (1 1'), '1 '; {- 1\ 1/,1, 1/ 11 1,~ 1 \ \1-1 1 '\ \, ",""- K 1 / \ /\ 1 1 J / 1 1 '- v ',1 J 1/ \11 1 '/, 1/\ ' 1. \ '( \ / \ 1'1 ) 1 1\ 1 1 f f 1\\ 1 l' l' / \ SUOMEN ENSMMANEN RllMU~V~

Lisätiedot

Belgianpaimenkoiran rotumääritelmä ja sen tulkinta

Belgianpaimenkoiran rotumääritelmä ja sen tulkinta Belgianpaimenkoiran rotumääritelmä ja sen tulkinta Alkusanat Dr. Robert Pollet Jokainen belgianpaimenkoiran omistaja varmasti pohtii joskus kuinka hyvin juuri hänen koiransa edustaa rotuaan. Vastaus tulisi

Lisätiedot

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka-luonnonharrastusmerkki on Luonto-Liiton harrastekokonaisuus, joka sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta. Pihka-merkki koostuu erilaisista

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALIT. Laatinut KAI HYTÖNEN

SUOMEN MINERAALIT. Laatinut KAI HYTÖNEN SUOMEN MINERAALIT Laatinut KAI HYTÖNEN Hytönen, Kai 1999. Suomen Mineraalit. Geologian tutkimuskeskus. Erillisjulkaisu. 399 sivua, 214 kuvaa ja yksi taulukko. Teoksessa on esitetty noin 670:n Suomessa

Lisätiedot

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET. Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen

Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET. Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen 93 94 Y L E I S P I I R T E E T L U K U 3 Suomen kallioperä kuuluu prekambriseen Pohjois- ja Itä-Euroopan peruskallioalueeseen

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Teoksen ilmestymistä keväällä

Teoksen ilmestymistä keväällä Jussi Kotkavirta kan t in pro leg o men a el i vaikeus po pul ariso id a fil o so fiaa Teoksessa Prolegomena eli johdatus mihin tahansa metafysiikkaan, joka vastaisuudessa voi käydä tieteestä (suom. Gaudeamus

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Alkuperäistutkimus Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Usean vuosikymmenen ajan Suomen alueellisten kuolleisuuserojen tärkein piirre on ollut kuolleisuuden

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ TALJAJOUSI Tämän taljajousiosion on tarkoitus tulla osaksi SJAL:n valmentajakoulutusmateriaalia täydentämään sitä taljajousen osalta. Materiaalin kirjoittamiseen ovat osallistuneet mm. Jouni Väre, Anne

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot