Tänään työssä hyvän huomisen puolesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tänään työssä hyvän huomisen puolesta"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta

3 Sisältö 02 Kuntien eläkevakuutus lyhyesti 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Yhteiskuntavastuu 08 Eläketurvan haasteet 11 Palvelut 13 Eläkepalvelut 14 Työhyvinvointi ja kuntoutus 16 Sijoitukset 18 Eläkkeiden rahoitus 20 Henkilöstö 22 Hallinto 29 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Yhteystiedot

4 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 kuntien eläkevakuutus lyhyesti Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. Kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluu vakuutettua ja yli eläkkeensaajaa. Kuntien eläkevakuutus on vakuutettujen määrällä ja maksutulolla mitattuna Suomen suurin eläkelaitos. Sijoittajana se kuuluu kolmen suurimman eläkelaitoksen joukkoon Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutuksen maksutulo oli lähes 3,6 miljardia euroa, eläkkeitä maksettiin noin 2,7 miljardia euroa. Sijoitusomaisuus oli vuoden 2007 lopussa lähes 24,3 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto oli 6,0 %. Kuntien eläkevakuutuksen avainlukuja Muutos % Uusia eläkehakemuksia, kpl % Maksussa olevat eläkkeet, kpl % Maksetut eläkkeet, milj. euroa % KuEL-palkkasumma, milj. euroa % Maksutulo, milj. euroa % Vakuutettujen määrä % Toimintakulut, milj. euroa 56,6 52,0 9 % Henkilökunta, vakinaiset % Sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa % Sijoitusten tuotto käyvin arvoin 6,0 % 9,8 % Sijoitusten vuotuinen reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) 5,0 % 5,2 %

5 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Missio Vastaamme kunnallisesta eläketurvasta. Visio Kuntien eläkevakuutus on itsenäinen työeläkevakuuttaja, joka osana kunnallista itsehallintoa ja työeläkejärjestelmää rakentaa suomalaista hyvinvointia. Se on kunnallisen eläketurvan luotettava osaaja ja työelämän aktiivinen kehittäjä. Arvot Yhteiskuntavastuu Asiakaslähtöisyys Avoin yhteistyö Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus Muutosvalmius Maksutulo Eläkemeno Sijoitukset Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa

6 4 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 toimitusjohtajan katsaus Hyvä vuosi 2007 isoja haasteita edessä Kuntien eläkevakuutus saavutti vuonna 2007 hyvän tuloksen niin eläke- kuin sijoitustoiminnassaankin. Sijoituksemme tuottivat vaikeassa markkinaympäristössä 6,0 %, ja voitimme sijoitustoimintamme vertailuindeksin reilulla marginaalilla. Eläketoiminnan tulokset olivat erinomaiset, ja käsittelyajat ovat parantuneet entisestään. Olemme edelleen työeläkealan nopein eläkepäätösten tekijä. Eläketoimintamme haasteet ovat lähivuosina suuret, kun eläköityminen kunta-alalta lisääntyy. Käsiteltävien eläkeasioiden määrä on jo nyt kasvanut, ja ennusteidemme mukaan yksinomaan vanhuuseläkeratkaisujen määrä lisääntyy vuoteen 2010 mennessä 7 400:llä. Tavoitteenamme on, ettei vakuutetun toimeentulo katkea eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Tässä olemmekin onnistuneet hyvin. Hakemusten käsittelyä on tehostanut sähköinen eläkehakemus ja tulevaisuudessa myös uusi eläkeasioiden käsittelyjärjestelmä. Strategiatyömme eteni vuoden aikana reippain askelin. Strategian toteutumisen seurantaa systematisoitiin määrittelemällä eri osastrategioille mittarit ja tavoitetasot. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti strategisten mittareiden tulokset ensimmäisen kerran keväällä Valtuuskunta teki joulukuussa historiallisen päätöksen, kun se päätti alentaa kunnallista työeläkemaksua vuoden 2008 alusta. Tämä oli hyvä uutinen jäsenyhteisöillemme, sillä maksun aleneminen vaikuttaa suoraan kuntien talouteen. Suunnitelmissamme on alentaa maksua lähivuosina lisää, mikäli olosuhteet sen sallivat. Jäsenyhteisöt voivat vaikuttaa eläkemaksuun mm. järjestämällä omistamiensa organisaatioiden henkilöstön eläketurvan kunnallisessa järjestelmässä ja huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista. Työhyvinvoinnilla voidaan saavuttaa suuria taloudellisia hyötyjä, kun sairauspoissaolot ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset vähenevät. Esimerkiksi vuonna 2007 työkyvyttömyyseläkkeistä koituneet eläkemenot olivat noin 350 miljoonaa euroa. Eläkejärjestelmän tehtävänä on luonnollisesti turvata toimeentulo niille, jotka ovat menettäneet työkykynsä. Samalla on kuitenkin tehtävä kaikki voitava, jotta mahdollisimman monen työntekijän työkyvyttömyys voitaisiin välttää ja työssä jatkamista tukea työpaikalla toteutetuilla toimenpiteillä. Kuntien eläkevakuutus on vuoden 2008 alusta osallistunut aiempaa kiinteämmin Eläketurvakeskuksen toimintaan. Eläketurvakeskuksessa mukana olo parantaa eri työeläketoimijoiden välistä vuoropuhelua ja antaa entistä paremmat eväät kehittää eläkejärjestelmää yhdessä. Yhteistyötä edistää myös kunta-alalle perustettu kuntien eläkeneuvottelukunta, jonka tehtävät vastaavat yksityissektorin eläketyöryhmän tehtäviä. Toivon, että näiden ryhmien yhteistyö kehittyy alusta pitäen myönteisesti. Omasta puolestani haluan kiittää Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskuntaa, hallitusta sekä henkilökuntaa tuloksellisesta ja hyvin tehdystä työstä. Markku Kauppinen

7 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Työhyvinvoinnilla voidaan saavuttaa suuria taloudellisia hyötyjä.

8 6 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 YHTeiskuntavastuu Kuntien eläkevakuutus turvaa kunta-alan eläkkeet Kuntien eläkevakuutuksen perustehtävänä on turvata kunta-alan eläkkeet ja niiden rahoitus. Tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä tällä hetkellä Kuntien eläkevakuutus vastaa lähes puolen miljoonan kuntatyöntekijän ja yli eläkeläisen työeläketurvasta. Kuntien eläkevakuutuksen yhteiskuntavastuussa korostuvat huolehtiminen kunnallisesta eläketurvasta, sijoitusten eettisyydestä ja tuottavuudesta, oman henkilöstön ja kuntatyöntekijöiden hyvinvoinnista, toiminnan taloudellisuudesta sekä ympäristöstä. Kuntien eläkevakuutus rakentaa osaltaan suomalaista hyvinvointia ja on osa kunnallista itsehallintoa ja työeläkejärjestelmää. Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunnallisesta eläketurvasta kehittämällä aktiivisesti työeläketurvaa ja sen toimeenpanoa yhteistyössä muiden työeläkealan osapuolten kanssa. Tärkeä osa yhteiskuntavastuuta on varmistua siitä, ettei eläkkeenhakijan toimeentulo katkea, vaan eläkkeen maksu alkaa heti eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Kuntien eläkevakuutuksen vastuulla on huolehtia sille uskottujen eläkevarojen tuottavuudesta ja riskienhallinnasta. Sijoitustoimintaa ohjaa sijoitusstrategia, jossa määritellään pitkän aikavälin tavoitteet. Globaali salkku mahdollistaa riskien optimaalisen hajauttamisen. Vastuullisuuteen kuuluu arvioida sijoituksia myös eettisestä näkökulmasta ja välttää sijoituksia eettisesti epäilyttäviin yrityksiin. Keskeinen osa Kuntien eläkevakuutuksen yhteiskuntavastuuta on huolehtia oman henkilöstön hyvinvoinnista. Henkilöstötyössä ja johtamisessa huomiota kiinnitetään osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin, joista raportoidaan vuosittain henkilöstöraportissa. Työilmapiiriä mitataan joka toinen vuosi. Tuloksia hyödynnetään työyhteisön kehittämisessä. Kuntien eläkevakuutuksen vakuutettuasiakkaat tuottavat suomalaisten hyvinvoinnin kannalta elintärkeitä peruspalveluita. Tukemalla kuntatyöntekijöiden työ hyvinvointia ja työssä jatkamista varmistetaan näiden palvelujen toimivuus ja laatu sekä edistetään myös kuntatalouden ja eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä. Taloudellinen vastuu liittyy eläkevarojen tuottavuuden lisäksi toiminnan tehokkuuteen ja eläkemaksun vakauteen ja ennustettavuuteen. Toiminnan tehokkuuden kulmakiviä ovat nykyaikainen tietotekniikka, sähköiset asiointipalvelut, sujuvat toimintaprosessit sekä kustannustietoinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kuntien eläkevakuutus huolehtii ympäristöstään ja pyrkii vähentämään toiminnastaan ja omistamistaan kiinteistöistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Keva kantaa huolta myös ilmastonmuutoksesta ja vaikuttaa kansainvälisen Carbon Disclosure Project -ohjelman kautta suuryritysten kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin.

9 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Kevan vakuutetut tuottavat elintärkeitä peruspalveluita.

10 8 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 ELÄKETURVAN HAASTEET Kunta-alan työeläketurvan haasteena väestön ikääntyminen Kunnallinen eläkejärjestelmä on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana käynyt läpi suuria ja perusteellisia muutoksia ja onkin todennäköisesti monia muita valmiimpi ottamaan tulevaisuuden haasteet vastaan. Kunta-alan työeläketurvalta edellytetään jatkossa kykyä sopeutua väestön ikääntymisen, kunta-alan rakennemuutosten ja sijoitusympäristön vaikeutumisen kaltaisiin tekijöihin. Kunta-alan työeläketurvan merkittävin tulevaisuuden haaste on väestön ikääntyminen. Ikääntymisen vaikutukset näkyvät suorimmin eläkemenojen kasvuna, mutta myös kunnallisen työvoiman saatavuutena. Eläkejärjestelmä, jossa tulevat eläkkeet katetaan pääosin tulevilla maksutuloilla eikä rahastoilla, on taloutensa puolesta herkkä, jos työntekijöiden lukumäärä ja palkkasumma muuttuvat. Kun väestö ikääntyy, hoiva- ja hoitopalvelujen tarve kasvaa. Kunnallisen eläkejärjestelmän näkökulmasta onkin merkittävää, kuinka kunnat sovittavat yhteen palvelutarpeet ja palvelujen tuotannon. Jos palvelujen ostaminen yksityiseltä sektorilta yleistyy voimakkaasti ja kunta jää tilaajan rooliin, eläketurvan rahoituspohja voi heikentyä merkittävästikin. Toistaiseksi tällainen kehitys vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä eikä rahoitusperusteisiin kohdistu merkittävää muutospainetta. Kuntien muutokset huomioon Kuntien eläkevakuutuksen toiminnassa Kuntasektori on hyvin voimakkaassa kehitysvaiheessa erityisesti kunta- ja palvelurakenne uudistuksen eli Paras-hankkeen johdosta. Kuntien lukumäärä vähenee kunta liitosten vuoksi ja palvelutuotantoa järjestellään uudelleen monella taholla. Ikään tyminen ja maassamuutto heikentävät syrjäseutukuntien toimintaedellytyksiä ja kasvualueilla on puolestaan ongelmia hallita kasvun vaikutuksia. Kuntien eläkevakuutus varautuu tähän kehitykseen. Kuntien eläkevakuutus hoitaa eläketurvaa luotettavasti ja tehokkaasti, tukee työssä jatkamista ja kehittää kunnallista työelämää. Samalla Kuntien eläkevakuutus pyrkii ehkäisemään eläkemaksujen nousua ja varmistamaan kunnallisen eläketurvan kilpailukyvyn. EU:n tavoitteena eläkejärjestelmien taloudellinen kestävyys Työeläketurvalla on hyvin suuri ja monitahoinen yhteiskunnallinen merkitys, sillä eläke on suurelle osalle kansaa ainoa toimeentulon lähde. Eläketurvan ja eläkevarojen hoitaminen hyvin parantaa koko kansantalouden kilpailukykyä ja lisää mahdollisuuksia pitää yllä hyvinvointia. Euroopan Unioni on asettanut eläketurvan osalta tärkeimmiksi tavoitteikseen eläkkeiden riittävyyden ja eläkejärjestelmien taloudellisen kestävyyden. Kolmanneksi tärkeäksi näkökulmaksi on nostettu eläkejärjestelmien jatkuva kehittäminen. Sijoitukset haasteellisia muuttuvassa maailmassa Kuntien eläkevakuutukseen on rahastoitu suuri määrä eläkemenojen kattamiseen tarkoitettua varallisuutta, jonka sijoittamisella on suuri merkitys kuntasektorille. Keskeisiä tavoitteita varojen sijoittamisessa ovat korkea tuotto ja sijoitusriskin hallinta. Samalla sijoitustoiminnan tulee olla muun muassa sosiaalisesti ja ympäristönäkökulmasta vastuullista. Eläkevaroilla voidaan rahoittaa myös kotimaisen elinkeinoelämän ja infrastruktuurin kehittämistä tilanteissa, joissa sijoittajien tuottovaatimukset suhteessa riskiin ovat rahoituksen tarvitsijoiden näkökulmasta hyväksyttävää tasoa. Sijoitusmarkkinoiden tapahtumat vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla toivat havainnollisesti esiin sen, että sijoitusinstrumentit ovat monimutkaistuneet ja riskienhallinta on vaikeutunut. Kauniisti paketoidut yhdysvaltalaiset asuntolainat saivat finanssimarkkinat sekasortoiseen tilaan, kun niiden sisältö paljastui. Tapahtumien vaikutuksista kärsitään maailmanlaajuisesti vielä pitkään. Sijoittaminen onkin entistä haasteellisempaa. Kuntien eläkevakuutukselle tämä merkitsee tarvetta kiinnittää jatkuvaa huomiota henkilöstön asiantuntemuksen ja pätevyyden vaatimustason yllä pitämiseen.

11 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Ikääntymisen vaikutukset näkyvät eläkemenojen kasvuna ja kunnallisen työvoiman saatavuutena.

12 10 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 Ekstranetin tilastopalvelusta löytyy tietoja mm. henkilöstön ikärakenteesta ammattiryhmittäin.

13 PALVELUT Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Työnantajille monipuolisia palveluita Kuntien eläkevakuutuksella oli vuoden 2007 lopussa työnantaja-asiakkaana 954 jäsenyhteisöä. Viime vuosina Kuntien eläkevakuutus on kehittänyt erityisesti työnantajille suunnattuja sähköisiä palveluita, joita tarjotaan Työnantajien ekstranetissä. Vuonna 2007 ekstranetissä käytiin lähes kertaa ja sitä käytti henkilöä. Käyttö kasvoi 20 % edellisvuodesta. Kuntien eläkevakuutus tukee kuntia niiden kehittäessä palvelurakenteitaan. Työnantajien ekstranetiin on koottu palvelupaketti, jonka avulla on mahdollista arvioida, miten palveluiden tuotantotavat vaikuttavat eläkkeisiin ja niiden rahoitukseen. Palvelupaketin ohella jäsenyhteisöille on tarjolla myös pienimuotoista konsulttiapua. Vuonna 2007 aloitettiin myös muutosjohtamisen tukeminen valmennusohjelmineen ja työpajoineen. Sähköiset palvelut helpottavat henkilöstö- ja taloussuunnittelua Ekstranetin maksuosuustiedot-palvelussa kuntatyönantajat saavat tietoa maksamistaan eläkemaksuista ja niiden perusteista henkilöittäin ja toimintayksiköittäin. Syksyllä 2007 julkaistiin suosituksi osoittautunut palvelu, joka tarjoaa toimintayksikkötasoisia ennuste- ja seurantatietoja varhaiseläkemenoperusteisista maksuista. Ekstranetin tilastopalvelussa on työnantaja- ja aluekohtaisia tilastotietoja mm. henkilöstön ikärakenteesta ja eläkkeelle siirtymisestä ammatti- ja ikäryhmittäin. Tämä palvelu auttaa henkilöstösuunnittelussa ja raportoinnissa sekä työvoiman riittävyyteen varautumisessa. Työnantajan edustajat saavat myös reaaliaikaisen yhteyden Kuntien eläkevakuutuksen palvelussuhderekisteriin rekisteröityjen tietojen tarkistamista ja korjaamista varten. Verkkopalvelu on helppo tapa tarkistaa rekisteriin siirrettyjen tietojen oikeellisuus ja verrata tietoja työnantajan omissa rekistereissä oleviin lähtötietoihin. Palvelussuhderekisterin tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus ovat luotettavien ja tehokkaiden eläkepalveluiden perusta. Keväällä 2007 työnantajien ekstranetissä avattiin sähköinen eläkehakemuspalvelu. Palvelussa jäsenyhteisöjen eläkeasiamiehet voivat yhdessä eläkkeen hakijan kanssa täyttää vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen hakemuksia. Koulutuksista vuorovaikutteiseen neuvontaan Jäsenyhteisöille järjestettyihin koulutuksiin, työpajoihin ja palvelupäiville osallistui vuoden 2007 aikana noin henkilöä. Kuntien eläkevakuutuksen järjestämistä koulutuksista pääosa oli asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä tilauskoulutuksia esimerkiksi muutostilanteista. Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutus tuotti verkko-opinnot eläketurvan perusteista uusille eläkeasiamiehille. Lisäksi julkaistiin Joustavasti vanhuuseläkkeelle -animaatio, sekä Työyhteisötaidot-multimedia, jonka tarkoituksena on kannustaa kuntien esimiehiä keskustelemaan työyhteisötaidoista alaistensa kanssa. Kuntajohto on tyytyväinen Kuntien eläkevakuutukseen. Kevään 2007 asiakaskyselyssä Kuntien eläkevakuutuksen toimintaa pidettiin tärkeänä ja sen koettiin onnistuneen hyvin mm. sijoitustoiminnassa ja työhyvinvoinnin edistäjänä. Kuntien eläkevakuutus on kuntien yhteistyökumppani Kuntien eläkevakuutus on jäsenyhteisöjensä omistama eläkelaitos, joka toimii läheisessä yhteistyössä koko kunta-alan kanssa. Kumppanina olemme aktiivinen ja haluamme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Pidämme jatkuvasti yhteyttä työnantaja-asiakkaisiimme. Useimmiten voimme tarjota alueellisen yhteyshenkilön hoitamaan eri asioita. Työeläketurvan hoitamisen lisäksi tarjoamme työhyvinvointipalveluja, jotka perustuvat kuntatyön tuntemuksen ohella omaan tutkimustoimintaamme. Kuntatyön asiantuntijana pystymme tarjoamaan erityisesti kunta-alan tarpeisiin soveltuvaa ammatillista kuntoutusta. Myönnämme myös lainoja jäsenyhteisöillemme edullisin ehdoin. Olemme kehittäneet viime aikoina erityisesti sähköisiä palveluita, mutta pidämme entistä tärkeämpänä palvella työnantaja-asiakkaitamme myös henkilökohtaisesti. Taloudellisen ja tehokkaan toimintamme ansiosta eläkepäätöksemme hinta on edullinen ja eläkepäätösten käsittelyajat lyhyemmät kuin yksityisissä yhtiöissä. Hoidamme myös eläketurvan rahoittamisen ja eläkkeiden maksamisen luotettavasti.

14 12 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 Vakuute - tuille suunna tut verkkopal ve lut löytyvät osoit teesta

15 ELÄKEPALVELUT Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Eläkepalvelut nopeasti verkon kautta Kuntien eläkevakuutuksen tehtävänä on turvata toimeentulon katkeamattomuus, kun kuntatyöntekijä jää eläkkeelle. Vuonna 2007 ratkaistiin yli eläkehakemusta, jotka koskivat vanhuus-, työkyvyttömyys-, perhe-, osa-aika- ja työttömyyseläkkeitä, taloudellista tukea sekä ammatillista kuntoutusta. Harkintaa sisältävissä työkyvyttömyyseläkeratkaisuissa panostetaan oikeusvarmuuteen hankkimalla perusteellinen selvitys hakijan terveydentilasta ja työssä selviytymisestä. Päätösten perusteluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Vakuutetuille suunnattujen verkkopalvelujen suosio lisääntyi edelleen vuonna Eläkelaskuri- ja rekisteriotepalvelun käyttö kasvoi noin 42 %. Palveluun kirjautui vuoden aikana henkilöä, kun vuonna 2006 kirjautuneita oli Vakuutettu saa eläkelaskurista arvion vanhuuseläkkeensä suuruudesta eri ikävaihtoehdoissa sekä arvion osa-aikaeläkkeensä määrästä. Eläkeotteita lähetettiin noin vakuutetulle eli ja syntyneille. Pyynnöstä otteita lähetettiin lisäksi kpl. Vakuutetuille järjestettiin vuoden aikana monia eläkepalvelupäiviä eri puolella Suomea. Niissä annettiin henkilökohtaista eläkeneuvontaa, tietoa työssä jatkamisen kannattavuudesta ja opastettiin verkkopalveluiden käytössä. Jo viidennes vanhuuseläkehakemuksista tulee sähköisesti Kuntien eläkevakuutus otti alkuvuodesta 2007 käyttöön sähköisen eläkkeen hakemispalvelun. Työntekijä voi tehdä sähköisen vanhuus- tai osa-aikaeläkehakemuksensa työnantajansa eläkeasiamiehen luona. Vuoden loppuun mennessä yli 20 % kaikista vanhuuseläkehakemuksista ja 35 % osa-aikaeläkehakemuksista saatiin tämän sähköisen hakemispalvelun kautta. Kuntien eläkevakuutus palvelee asiakkaitaan sekä verkossa että henkilökohtaisesti. Eläkettä on alkuvuodesta 2007 alkaen voinut hakea verkon kautta, mikä on tehostanut eläkehakemusten käsittelyä, ja asiakas on saanut eläkepäätöksen aiempaa nopeammin. Helppokäyttöinen eläkelaskuri auttaa asiakasta eläkkeen määrän arvioimisessa, ja rekisteriotteelta hän voi tarkistaa kunnalliset palvelussuhdetietonsa. Kuntien eläkevakuutus palvelee asiakkaita nopeasti ja hyvin Kuntien eläkevakuutuksen asiakaspalvelun vahvuuksia ovat ystävällisyys, palveluhenkisyys, asiantuntemus ja luotettavuus. Näin palvelua luonnehtivat vakuutetut ja eläkkeensaajat, joiden mielipiteitä ja käsityksiä selvitettiin keväällä tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Asiakaspalvelu on vakuutettujen ja eläkkeensaajien mielestä parantunut edelliseen tutkimukseen eli vuoteen 2005 verrattuna. Selkeimmin ovat parantuneet palvelun nopeus, asiakaspalveluhenkilöstön riittävyys ja palvelun tehokkuus. Vuonna 2007 eläkehakemukset ratkaistiin Kuntien eläkevakuutuksessa nopeammin kuin yksityisissä eläkelaitoksissa keskimäärin. Erityisesti vanhuus- ja osa-aikaeläkkeiden käsittelyajat lyhenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Eläkehakemusten käsittelyaika 2006 ja 2007 Käsittelyaika Käsittelyaika Yksityiset eläkelaitokset keskilaitokset keski- Yksityiset eläke- keskimäärin keskimäärin Eläkelaji määrin 2007 määrin 2006 Eläkeasiamiesverkosto täytti 20 vuotta Kuntien eläkevakuutuksen eläkeasiamiesverkosto täytti katsausvuonna 20 vuotta. Eläkeasiamies on kunnan tai kuntayhtymän työntekijä, joka toimii työpaikallaan Kuntien eläkevakuutuksen yhteyshenkilönä. Eläkeasiamiehet antavat työpaikoillaan vakuutetuille eläkeneuvontaa, auttavat eläkehakemuksen tekemisessä ja tiedottavat Kuntien eläkevakuutuksen palveluista. Eläkeasiamiehiä on tällä hetkellä yli tuhat. Tärkeinä yhteistyökumppaneina he ovat omalta osaltaan edistämässä Kuntien eläkevakuutuksen vakuutetuilleen tarjoamien palveluiden luotettavuutta ja nopeutta. Vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Perhe-eläke Työttömyyseläke

16 14 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 TYÖHYVINVOINTI JA KUNTOUTUS Työhyvinvoinnilla pidempiin työuriin Kuntien eläkevakuutuksen monipuoliset kuntoutus-, työhyvinvointi- ja tutkimuspalvelut tarjoavat työnantajille työvälineitä, joilla voidaan edistää työhyvinvointia ja sitä kautta työssä jatkamista. Uusia palvelumuotoja ovat suuren suosion saaneet työpajat sekä työ hyvinvointikysely, jonka avulla jäsenyhteisöt saavat apua työhyvinvointitilanteensa kartoittamiseen. Työurien piteneminen on taloudellisesti kannattavaa niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Työnantaja hyötyy, kun sairauspoissaoloista ja varhaiseläkkeistä syntyvät kustannukset pienenevät. Työntekijä puolestaan saa sitä parempaa eläkettä mitä pidempään hän jatkaa töissä. Kuntien eläkevakuutus on uranuurtaja ammatillisessa kuntoutuksessa Syksyllä 2008 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Kuntien eläkevakuutus aloitti itsenäisen ammatillisen kuntoutustoiminnan. Kuntoutuksen asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin 2000-luvulla. Uusia kuntoutusasiakkaita tuli vuonna 2007 runsaat Ammatillinen kuntoutus järjestetään pääasiassa kuntatyöpaikoilla. Sen onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä. Parhaat tulokset saavutetaan, kun työntekijän työkyvyn heikkeneminen havaitaan työpaikalla varhain ja työssä jatkamisen mahdollisuudet selvitetään työntekijöiden, esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyönä. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa työnantajille neuvontaa, kun työntekijöiden työkykyongelmiin haetaan ratkaisuvaihtoehtoja. Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutus järjesti useita ammatillisen kuntoutuksen ja aktiivisen aikaisen puuttumisen työpajoja. Alueellisissa työpajoissa verkostoiduttiin, vertailtiin toimintatapoja ja kerättiin kokemuksia työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisen tavoista. Kuntien eläkevakuutus käynnisti myös pilottihankkeita, joiden tarkoituksena oli lisätä vuorovaikutusta ammatillisen kuntoutuksen osapuolien kesken sekä tehostaa työpaikoilla kuntoutuksen prosesseja. Nämä aiheet olivat esillä myös monilla jäsenyhteisökäynneillä ja koulutustilaisuuksissa. Tutkimuksella eväitä käytännön työelämään Kuntien eläkevakuutuksen tutkimustoiminnan avulla saadaan tietoa työhyvinvoinnista ja työssä jatkamisesta sekä näiden tukemisesta kunta-alalla. Tätä tietoa asiakkaat voivat hyödyntää suoraan, ja he saavat käyttöönsä tutkimustiedosta jalostettuja palveluita. Tutkimukseen pohjaavien palvelujen ja tuotteiden avulla työnantajat voivat esimerkiksi tarkastella oman yhteisönsä työhyvinvointia tai sen tukemisen heikkouksia ja vahvuuksia. Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutus selvitti yhdessä Suomen Kuntajohtajat ry:n kanssa kuntajohtajien työhyvinvointia ja sen tilaa. Selvityksen jälkeen kuntajohtajille järjestettiin työpaja, jossa käsiteltiin johtajan työhyvinvointia muutostilanteessa. Työssä jatkaminen lisääntynyt 2000-luvulla % Vanhimmat ikäluokat ovat jatkaneet työelämässä entistä pidempään viime vuosina. Vain 55 % niistä vuotiaista, jotka olivat työelämässä vuosina jatkoi työskentelemistä vuoden 2002 lopussa. Sen sijaan vuosina saman ikäisistä jo 69 % jatkoi töissä vuoden 2006 loppuun asti vuotiaat vuotiaat ikä jakson lopussa

17 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Työntekijöille ja työyhteisöille järjestettiin kirjoituskilpailu, joka toi esiin työntekijöiden kokemuksia siitä, mitkä tekijät auttavat heitä jaksamaan. Lisäksi julkaistiin laaja tutkimus työkyvyttömyyden riskitekijöistä sekä raportti kunnallisen työterveyshuollon muutoksesta ja toiminnasta. Asiantuntijat apuna työelämän kehittämisessä Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö kunnossa -palvelut tarjoavat asiantuntijapalveluja kunnallisen työelämän kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Vuonna 2007 aloitettiin aktiivisen aikaisen puuttumisen -työpajat. Lisäksi julkaistiin Kysy työhyvinvoinnista -verkkopalvelu, jonka kautta työnantajat saavat tukea työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vuonna 2007 toteutettiin myös hyvän palautteen saanut työhyvinvointia strategisesti -valmennus ja järjestettiin tilauskoulutuksia työssä jatkamisesta, työhyvinvoinnin edistämisen taloudellisista hyödyistä, aktiivisesta puuttumisesta, työyhteisötaidoista sekä muutosjohtamisesta. Vuonna 2007 järjestettiinkin 60 erilaista tilaisuutta, joihin osallistui yli henkilöä. Työhyvinvointisyke-palvelupaketin avulla jäsenyhteisöt ja yksittäiset työntekijät voivat arvioida työhyvinvointinsa tilaa. Palvelupaketista valmistui vuonna 2007 työhyvinvointikyselypalvelu sekä kunta-alaa koskeva työhyvinvointibarometri. Muut kolme osaa valmistuvat vuonna Työntekijää tuetaan jatkamaan työssä Työntekijän työssä jatkamista edistävät riittävä työkyky, hyvät työskentelyolosuhteet sekä työhyvinvointi. Työssä jatkaminen vaikuttaa eläkkeen määrään mitä pidempään jatkaa töissä, sitä parempaa eläkettä saa. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa kunta-alan työntekijälle ammatillista kuntoutusta, jos häntä uhkaa työkyvyn menetys. Tukea annetaan kuntoutussuunnitelman valmisteluun, työkokeiluun, työhön valmennukseen sekä ammatilliseen lisä- ja uudelleenkoulutukseen. Kuntoutuspäätökset tehdään nopeasti. Kuntoutusasiakkaat ovat kuntoutusohjelmien jälkeen työllistyneet hyvin. Tietyt kriteerit täyttäville hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneelle tarjotaan mahdollisuutta tilanneselvittelyyn. Esimiehiä koulutetaan mm. työyhteisötaidoissa, mikä puolestaan parantaa johtamista ja työhyvinvointia koko kunta-alalla. Heikentynyt työkyky ei ole aina este työssä jatkamiselle Kuntien eläkevakuutus aloitti pari vuotta sitten kokeilun, jossa sadalle hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneelle tarjottiin tilaisuus keskustella elämäntilanteestaan ja sosiaaliturvan vaihtoehdoista ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Kokeilu onnistui hyvin, sillä kolmasosa kokeiluun osallistuneista palasi työelämään. Tilanneselvittelytoimintaa laajennettiin vuonna 2007 koko maahan, ja yhteistyökumppaneiksi valittiin kuusi palveluntuottajaa. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa palvelua kaikille tietyt kriteerit täyttäville hylkäyspäätöksen saaneille. Kuntien eläkevakuutus haluaa myös edistää hyviä käytäntöjä työpaikoilla. Lähiesimiesten henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tulisi kyetä entistä paremmin havaitsemaan työssä selviytymiseen liittyvät ongelmat ja puuttumaan niihin jo ennen kuin eläkettä lähdetään hakemaan. Työkyvyttömyyseläkettä haetaan usein ennen kuin on riittävästi selvitetty, onko työhön paluu mahdollista esimerkiksi työjärjestelyjen avulla. Eläkkeelle siirtyneiden keski-iän muutos vuodesta 2006 vuoteen 2007 eläkelajeittain vanhuuseläke työkyvyttömyyseläke osatyökyvyttömyy seläke kuntoutustuki osakuntoutustuki yksilöllinen varhaiseläke työttömyyseläke kaikki yhteensä vuotta Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut Vuonna 2007 kunnalliselle eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä nousi 0,3 vuodella 58,6 vuoteen. Eläkelajeittain suurimmat ikämuutokset tapahtuivat kuntoutustuissa. Täydelle kuntoutustuelle siirtyneiden keski-ikä oli vuonna 2007 yli puoli vuotta korkeampi kuin edellisenä vuonna. Keski-ikä nousi myös vanhuuseläkkeille ja osatyökyvyttömyyseläkkeille siirtyneillä, molemmissa vajaat puoli vuotta. Varsinaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä sen sijaan laski 0,2 vuotta ja oli 57,6 vuotta.

18 16 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 SIJOITUKSET Tuottavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusten arvo oli vuoden 2007 lopussa 24,3 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat markkinakehitykseen nähden hyvin eli 6,0 %. Sijoitussalkun riskiä hajautetaan muun muassa kohdistamalla sijoituksia eri omaisuuslajeihin ja maantieteellisille alueille. Yksittäisistä maista Suomi on edelleen suurin sijoituskohde, joskin sen osuus on asteittain alentunut. Sijoitusvuotta 2007 leimasivat kesällä ja syksyllä Yhdysvalloissa voimistuneet asunto- ja rahoitusmarkkinoiden ongelmat, joiden vaikutus ulottui amerikkalaisten asuntovelallisten ja heidän luotottajiensa lisäksi laajasti globaaleille pääomamarkkinoille. Kuntien eläkevakuutuksen sijoituspääoma oli vuoden 2007 päättyessä 24,3 miljardia euroa, ja sijoitukset tuottivat 6,0 %. Vaikka tuotto jäi edellisvuosia matalammaksi, se oli sijoitusmarkkinoiden yleiseen kehitykseen nähden varsin hyvä. Sijoitussalkun suurin omaisuuslaji on listatut osakesijoitukset, jotka tuottivat 6,3 %. Osakesijoitusten tuottoon vaikuttivat myönteisesti muun muassa kehittyvien markkinoiden painon kasvattaminen osakesalkussa sekä onnistunut valuuttariskien suojaaminen. Toinen pääomaisuuslaji on korkosijoitukset, joiden tuotto oli hankalissa olosuhteissa varsin tyydyttävä eli 2,5 %. Parasta tulosta syntyi pääomasijoituksista, joista kertyi tuottoja 37,3 %. Vuosi oli hyvä myös kiinteistösijoituksissa (10,1 %) ja hedge-rahastosijoituksissa (9,9 %). Uutena omaisuuslajina sijoitussalkkuun tulivat hyödykesijoitukset, jotka ehtivät tuoda 3,8 %:n tuoton, vaikka ensimmäinen sijoitus tehtiin vasta joulukuussa. Pitkä sijoitushorisontti antaa sijoitussalkulle joustavuutta Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusstrategia perustuu eläkelaitoksen rahoituksen tarpeiden pohjalta laadittuun pitkän aikavälin suunnitteluun. Pitkä sijoitushorisontti mahdollistaa sellaisen sijoitussalkun rakentamisen, jossa voidaan ottaa tuntuvaakin lyhyen aikavälin riskiä, jos sen vastapainona on korkeampi pitkän aikavälin tuotto-odotus. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa suhteellisen suurta osakepainoa sekä sitä, että salkku voi sisältää merkittävästi pääomarahastosijoituksia. Listattujen osakkeiden korkeahko, neutraalissa tilanteessa 50 prosentin osuus Kuntien eläkevakuutuksen sijoitussalkusta on ollut suotuisa tekijä viime vuosien nousujohteisilla osakemarkkinoilla. Pitkää nousukautta seuraa kuitenkin tavallisesti ennen pitkää myös lasku. Loppuvuodesta 2007 alkoi kertyä enenevästi viitteitä siitä, että Yhdysvalloista lähteneet talousvaikeudet voivat johtaa osakemarkkinoiden yli viisi vuotta kestäneen nousun perusteellisempaan taittumiseen. Sijoitusten tuotot Sijoitusten tavoiteallokaatio 2009 % , ,6 7,5 9,8 6, Osakesijoitukset 50 % Pääomasijoitukset 5 % Korkosijoitukset 32 % Hedge-rahastot 2 % Kiinteistösijoitukset 9 % Hyödykesijoitukset 2 %

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ja Kymenlaakson liitto Maakuntatilaisuus

Suomen Kuntaliitto ja Kymenlaakson liitto Maakuntatilaisuus Suomen Kuntaliitto ja Kymenlaakson liitto Maakuntatilaisuus Kymenlaakson kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Kotka 26.10.2011 Pekka Alanen Keva 2011 lähtien Keva-nimi ja uusi logo käyttöön

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus

työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus Ajankohtaiset t työelämä ä ja työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus KuEL palkkasumma 16,1 mrd KuEL maksutulo 4,7 mrd Keva KUEL maksettavat eläkkeet

Lisätiedot

Kevan strategia 1 (5) HALLITUS HYVÄKSYNYT Missio

Kevan strategia 1 (5) HALLITUS HYVÄKSYNYT Missio 1 (5) Kevan strategia Missio Kehitämme ja toimeenpanemme julkisen sektorin työeläketurvan muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tarjoamme asiakaslähtöiset ja laadukkaat palvelut. Vastaamme kuntien, maakuntien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Työeläkekuntoutuksen nykytila, toimivuus ja kehittämishaasteet. Kuntoutuspäivät 2016 18.3.2016 Finlandiatalo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva

Työeläkekuntoutuksen nykytila, toimivuus ja kehittämishaasteet. Kuntoutuspäivät 2016 18.3.2016 Finlandiatalo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Työeläkekuntoutuksen nykytila, toimivuus ja kehittämishaasteet Kuntoutuspäivät 2016 18.3.2016 Finlandiatalo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Sidonnaisuudet LL, yhteiskuntatieteiden maisteri Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta. Asiakkaat Melalla oli vuoden lopussa 75 919 MYEL-vakuutettua

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen

Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen Varatoimitusjohtaja Eija Lehto Kannisto HAKU hankkeen päätösseminaari 17.2.2011 Työssä jatkamisen tukemisella on pitkä historia

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT 2020 Työeläkekuntoutus Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, jos sairaus aiheuttaa hänelle uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Kuntaliitto ammatillisen koulutuksen edistäjänä. Suomen Kuntaliitto, varatoimitusjohtaja Kari- Pekka Mäki-Lohiluoma Kajaani 25.11.

Kuntaliitto ammatillisen koulutuksen edistäjänä. Suomen Kuntaliitto, varatoimitusjohtaja Kari- Pekka Mäki-Lohiluoma Kajaani 25.11. Kuntaliitto ammatillisen koulutuksen edistäjänä Suomen Kuntaliitto, varatoimitusjohtaja Kari- Pekka Mäki-Lohiluoma Kajaani 25.11.2009 Väestöllinen huoltosuhde 1865-2026 Lähde: tilastokeskus 30.11.2009

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla

Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla VTT, dosentti Pauli Forma Keva Työelämän tutkimuspäivät 7.11.2014 7.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohdat Keskustelu työurien pidentämisestä ja tukemisesta jatkuu,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus työelämässä jatkamisen tukena. Hyte- päivät 23.9.2014 Merja Valle kuntoutuksen kehityspäällikkö

Työeläkekuntoutus työelämässä jatkamisen tukena. Hyte- päivät 23.9.2014 Merja Valle kuntoutuksen kehityspäällikkö Työeläkekuntoutus työelämässä jatkamisen tukena Hyte- päivät 23.9.2014 Merja Valle kuntoutuksen kehityspäällikkö Varman kuntoutujat Keski-ikä n. 47 vuotta, vähän yli puolet miehiä Pitkä työkokemus ja usein

Lisätiedot

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi.

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi. Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi Aiheet Jukka Kivekäs 1. Työkyvyttömyys vähenee 2. Työkyvyttömyyden arvioinnista 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 4. Työeläkekuntoutus 5.

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Tervetuloa asioimaan Kevassa

Tervetuloa asioimaan Kevassa Tervetuloa asioimaan Kevassa Keva hoitaa valtiotyönantajien työeläkeasiat vuoden 2013 alusta Työeläkeasioissa sinua palvelee Keva Vuoden 2013 alusta lähtien valtiotyönantajien eläkkeisiin liittyvissä asioissa

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen Eläkevastuurahasto Laki Kansaneläkelaitoksesta 12g Eläkevastuurahasto

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen

Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen Kuntoutussäätiö 11.10.2016 Marja-Leena Suhonen Asiakaspäällikkö Keva Keva Hoitaa koko julkisen sektorin; kuntien, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön

Lisätiedot

Valmisteilla: Kunteko 2020

Valmisteilla: Kunteko 2020 Valmisteilla: Kunteko 2020 Liikkeelle sopimuskirjauksesta Osapuolet käsittelevät seuraavassa pääneuvotteluryhmän kokouksessa erikseen laadittavaa ehdotusta työryhmän asettamiseksi valmistelemaan työelämän

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013 Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Liisa Ojala 17.5.2013 Tietoa vakuutuspiiristä Suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan alue = sairaanhoitopiirin alue 20 kuntaa, 200 000 asukasta Viikottain n 3000 palvelukohtaamista,

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Kaavio 1. Jäsenmäärän kehitys 1990-2016

Kaavio 1. Jäsenmäärän kehitys 1990-2016 Sivu 1 / 6 Liittokokous 23. 24.11.2012 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, Tampere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2014-2016

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Kela 75 vuotta. Elämässä mukana muutoksissa tukena. Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere,

Kela 75 vuotta. Elämässä mukana muutoksissa tukena. Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere, Kela 75 vuotta Elämässä mukana muutoksissa tukena Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere, 20.11.2012 1 18.12.2012 Elämässä mukana muutoksissa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin

Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin Eläkeuudistuksen välttämättömyys Työmarkkinoiden keskusjärjestöt linjasivat 2009 kunnianhimoisen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot