Tänään työssä hyvän huomisen puolesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tänään työssä hyvän huomisen puolesta"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta

3 Sisältö 02 Kuntien eläkevakuutus lyhyesti 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Yhteiskuntavastuu 08 Eläketurvan haasteet 11 Palvelut 13 Eläkepalvelut 14 Työhyvinvointi ja kuntoutus 16 Sijoitukset 18 Eläkkeiden rahoitus 20 Henkilöstö 22 Hallinto 29 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Yhteystiedot

4 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 kuntien eläkevakuutus lyhyesti Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. Kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluu vakuutettua ja yli eläkkeensaajaa. Kuntien eläkevakuutus on vakuutettujen määrällä ja maksutulolla mitattuna Suomen suurin eläkelaitos. Sijoittajana se kuuluu kolmen suurimman eläkelaitoksen joukkoon Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutuksen maksutulo oli lähes 3,6 miljardia euroa, eläkkeitä maksettiin noin 2,7 miljardia euroa. Sijoitusomaisuus oli vuoden 2007 lopussa lähes 24,3 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto oli 6,0 %. Kuntien eläkevakuutuksen avainlukuja Muutos % Uusia eläkehakemuksia, kpl % Maksussa olevat eläkkeet, kpl % Maksetut eläkkeet, milj. euroa % KuEL-palkkasumma, milj. euroa % Maksutulo, milj. euroa % Vakuutettujen määrä % Toimintakulut, milj. euroa 56,6 52,0 9 % Henkilökunta, vakinaiset % Sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa % Sijoitusten tuotto käyvin arvoin 6,0 % 9,8 % Sijoitusten vuotuinen reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) 5,0 % 5,2 %

5 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Missio Vastaamme kunnallisesta eläketurvasta. Visio Kuntien eläkevakuutus on itsenäinen työeläkevakuuttaja, joka osana kunnallista itsehallintoa ja työeläkejärjestelmää rakentaa suomalaista hyvinvointia. Se on kunnallisen eläketurvan luotettava osaaja ja työelämän aktiivinen kehittäjä. Arvot Yhteiskuntavastuu Asiakaslähtöisyys Avoin yhteistyö Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus Muutosvalmius Maksutulo Eläkemeno Sijoitukset Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa

6 4 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 toimitusjohtajan katsaus Hyvä vuosi 2007 isoja haasteita edessä Kuntien eläkevakuutus saavutti vuonna 2007 hyvän tuloksen niin eläke- kuin sijoitustoiminnassaankin. Sijoituksemme tuottivat vaikeassa markkinaympäristössä 6,0 %, ja voitimme sijoitustoimintamme vertailuindeksin reilulla marginaalilla. Eläketoiminnan tulokset olivat erinomaiset, ja käsittelyajat ovat parantuneet entisestään. Olemme edelleen työeläkealan nopein eläkepäätösten tekijä. Eläketoimintamme haasteet ovat lähivuosina suuret, kun eläköityminen kunta-alalta lisääntyy. Käsiteltävien eläkeasioiden määrä on jo nyt kasvanut, ja ennusteidemme mukaan yksinomaan vanhuuseläkeratkaisujen määrä lisääntyy vuoteen 2010 mennessä 7 400:llä. Tavoitteenamme on, ettei vakuutetun toimeentulo katkea eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Tässä olemmekin onnistuneet hyvin. Hakemusten käsittelyä on tehostanut sähköinen eläkehakemus ja tulevaisuudessa myös uusi eläkeasioiden käsittelyjärjestelmä. Strategiatyömme eteni vuoden aikana reippain askelin. Strategian toteutumisen seurantaa systematisoitiin määrittelemällä eri osastrategioille mittarit ja tavoitetasot. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti strategisten mittareiden tulokset ensimmäisen kerran keväällä Valtuuskunta teki joulukuussa historiallisen päätöksen, kun se päätti alentaa kunnallista työeläkemaksua vuoden 2008 alusta. Tämä oli hyvä uutinen jäsenyhteisöillemme, sillä maksun aleneminen vaikuttaa suoraan kuntien talouteen. Suunnitelmissamme on alentaa maksua lähivuosina lisää, mikäli olosuhteet sen sallivat. Jäsenyhteisöt voivat vaikuttaa eläkemaksuun mm. järjestämällä omistamiensa organisaatioiden henkilöstön eläketurvan kunnallisessa järjestelmässä ja huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista. Työhyvinvoinnilla voidaan saavuttaa suuria taloudellisia hyötyjä, kun sairauspoissaolot ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset vähenevät. Esimerkiksi vuonna 2007 työkyvyttömyyseläkkeistä koituneet eläkemenot olivat noin 350 miljoonaa euroa. Eläkejärjestelmän tehtävänä on luonnollisesti turvata toimeentulo niille, jotka ovat menettäneet työkykynsä. Samalla on kuitenkin tehtävä kaikki voitava, jotta mahdollisimman monen työntekijän työkyvyttömyys voitaisiin välttää ja työssä jatkamista tukea työpaikalla toteutetuilla toimenpiteillä. Kuntien eläkevakuutus on vuoden 2008 alusta osallistunut aiempaa kiinteämmin Eläketurvakeskuksen toimintaan. Eläketurvakeskuksessa mukana olo parantaa eri työeläketoimijoiden välistä vuoropuhelua ja antaa entistä paremmat eväät kehittää eläkejärjestelmää yhdessä. Yhteistyötä edistää myös kunta-alalle perustettu kuntien eläkeneuvottelukunta, jonka tehtävät vastaavat yksityissektorin eläketyöryhmän tehtäviä. Toivon, että näiden ryhmien yhteistyö kehittyy alusta pitäen myönteisesti. Omasta puolestani haluan kiittää Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskuntaa, hallitusta sekä henkilökuntaa tuloksellisesta ja hyvin tehdystä työstä. Markku Kauppinen

7 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Työhyvinvoinnilla voidaan saavuttaa suuria taloudellisia hyötyjä.

8 6 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 YHTeiskuntavastuu Kuntien eläkevakuutus turvaa kunta-alan eläkkeet Kuntien eläkevakuutuksen perustehtävänä on turvata kunta-alan eläkkeet ja niiden rahoitus. Tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä tällä hetkellä Kuntien eläkevakuutus vastaa lähes puolen miljoonan kuntatyöntekijän ja yli eläkeläisen työeläketurvasta. Kuntien eläkevakuutuksen yhteiskuntavastuussa korostuvat huolehtiminen kunnallisesta eläketurvasta, sijoitusten eettisyydestä ja tuottavuudesta, oman henkilöstön ja kuntatyöntekijöiden hyvinvoinnista, toiminnan taloudellisuudesta sekä ympäristöstä. Kuntien eläkevakuutus rakentaa osaltaan suomalaista hyvinvointia ja on osa kunnallista itsehallintoa ja työeläkejärjestelmää. Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunnallisesta eläketurvasta kehittämällä aktiivisesti työeläketurvaa ja sen toimeenpanoa yhteistyössä muiden työeläkealan osapuolten kanssa. Tärkeä osa yhteiskuntavastuuta on varmistua siitä, ettei eläkkeenhakijan toimeentulo katkea, vaan eläkkeen maksu alkaa heti eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Kuntien eläkevakuutuksen vastuulla on huolehtia sille uskottujen eläkevarojen tuottavuudesta ja riskienhallinnasta. Sijoitustoimintaa ohjaa sijoitusstrategia, jossa määritellään pitkän aikavälin tavoitteet. Globaali salkku mahdollistaa riskien optimaalisen hajauttamisen. Vastuullisuuteen kuuluu arvioida sijoituksia myös eettisestä näkökulmasta ja välttää sijoituksia eettisesti epäilyttäviin yrityksiin. Keskeinen osa Kuntien eläkevakuutuksen yhteiskuntavastuuta on huolehtia oman henkilöstön hyvinvoinnista. Henkilöstötyössä ja johtamisessa huomiota kiinnitetään osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin, joista raportoidaan vuosittain henkilöstöraportissa. Työilmapiiriä mitataan joka toinen vuosi. Tuloksia hyödynnetään työyhteisön kehittämisessä. Kuntien eläkevakuutuksen vakuutettuasiakkaat tuottavat suomalaisten hyvinvoinnin kannalta elintärkeitä peruspalveluita. Tukemalla kuntatyöntekijöiden työ hyvinvointia ja työssä jatkamista varmistetaan näiden palvelujen toimivuus ja laatu sekä edistetään myös kuntatalouden ja eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä. Taloudellinen vastuu liittyy eläkevarojen tuottavuuden lisäksi toiminnan tehokkuuteen ja eläkemaksun vakauteen ja ennustettavuuteen. Toiminnan tehokkuuden kulmakiviä ovat nykyaikainen tietotekniikka, sähköiset asiointipalvelut, sujuvat toimintaprosessit sekä kustannustietoinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kuntien eläkevakuutus huolehtii ympäristöstään ja pyrkii vähentämään toiminnastaan ja omistamistaan kiinteistöistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Keva kantaa huolta myös ilmastonmuutoksesta ja vaikuttaa kansainvälisen Carbon Disclosure Project -ohjelman kautta suuryritysten kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin.

9 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Kevan vakuutetut tuottavat elintärkeitä peruspalveluita.

10 8 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 ELÄKETURVAN HAASTEET Kunta-alan työeläketurvan haasteena väestön ikääntyminen Kunnallinen eläkejärjestelmä on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana käynyt läpi suuria ja perusteellisia muutoksia ja onkin todennäköisesti monia muita valmiimpi ottamaan tulevaisuuden haasteet vastaan. Kunta-alan työeläketurvalta edellytetään jatkossa kykyä sopeutua väestön ikääntymisen, kunta-alan rakennemuutosten ja sijoitusympäristön vaikeutumisen kaltaisiin tekijöihin. Kunta-alan työeläketurvan merkittävin tulevaisuuden haaste on väestön ikääntyminen. Ikääntymisen vaikutukset näkyvät suorimmin eläkemenojen kasvuna, mutta myös kunnallisen työvoiman saatavuutena. Eläkejärjestelmä, jossa tulevat eläkkeet katetaan pääosin tulevilla maksutuloilla eikä rahastoilla, on taloutensa puolesta herkkä, jos työntekijöiden lukumäärä ja palkkasumma muuttuvat. Kun väestö ikääntyy, hoiva- ja hoitopalvelujen tarve kasvaa. Kunnallisen eläkejärjestelmän näkökulmasta onkin merkittävää, kuinka kunnat sovittavat yhteen palvelutarpeet ja palvelujen tuotannon. Jos palvelujen ostaminen yksityiseltä sektorilta yleistyy voimakkaasti ja kunta jää tilaajan rooliin, eläketurvan rahoituspohja voi heikentyä merkittävästikin. Toistaiseksi tällainen kehitys vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä eikä rahoitusperusteisiin kohdistu merkittävää muutospainetta. Kuntien muutokset huomioon Kuntien eläkevakuutuksen toiminnassa Kuntasektori on hyvin voimakkaassa kehitysvaiheessa erityisesti kunta- ja palvelurakenne uudistuksen eli Paras-hankkeen johdosta. Kuntien lukumäärä vähenee kunta liitosten vuoksi ja palvelutuotantoa järjestellään uudelleen monella taholla. Ikään tyminen ja maassamuutto heikentävät syrjäseutukuntien toimintaedellytyksiä ja kasvualueilla on puolestaan ongelmia hallita kasvun vaikutuksia. Kuntien eläkevakuutus varautuu tähän kehitykseen. Kuntien eläkevakuutus hoitaa eläketurvaa luotettavasti ja tehokkaasti, tukee työssä jatkamista ja kehittää kunnallista työelämää. Samalla Kuntien eläkevakuutus pyrkii ehkäisemään eläkemaksujen nousua ja varmistamaan kunnallisen eläketurvan kilpailukyvyn. EU:n tavoitteena eläkejärjestelmien taloudellinen kestävyys Työeläketurvalla on hyvin suuri ja monitahoinen yhteiskunnallinen merkitys, sillä eläke on suurelle osalle kansaa ainoa toimeentulon lähde. Eläketurvan ja eläkevarojen hoitaminen hyvin parantaa koko kansantalouden kilpailukykyä ja lisää mahdollisuuksia pitää yllä hyvinvointia. Euroopan Unioni on asettanut eläketurvan osalta tärkeimmiksi tavoitteikseen eläkkeiden riittävyyden ja eläkejärjestelmien taloudellisen kestävyyden. Kolmanneksi tärkeäksi näkökulmaksi on nostettu eläkejärjestelmien jatkuva kehittäminen. Sijoitukset haasteellisia muuttuvassa maailmassa Kuntien eläkevakuutukseen on rahastoitu suuri määrä eläkemenojen kattamiseen tarkoitettua varallisuutta, jonka sijoittamisella on suuri merkitys kuntasektorille. Keskeisiä tavoitteita varojen sijoittamisessa ovat korkea tuotto ja sijoitusriskin hallinta. Samalla sijoitustoiminnan tulee olla muun muassa sosiaalisesti ja ympäristönäkökulmasta vastuullista. Eläkevaroilla voidaan rahoittaa myös kotimaisen elinkeinoelämän ja infrastruktuurin kehittämistä tilanteissa, joissa sijoittajien tuottovaatimukset suhteessa riskiin ovat rahoituksen tarvitsijoiden näkökulmasta hyväksyttävää tasoa. Sijoitusmarkkinoiden tapahtumat vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla toivat havainnollisesti esiin sen, että sijoitusinstrumentit ovat monimutkaistuneet ja riskienhallinta on vaikeutunut. Kauniisti paketoidut yhdysvaltalaiset asuntolainat saivat finanssimarkkinat sekasortoiseen tilaan, kun niiden sisältö paljastui. Tapahtumien vaikutuksista kärsitään maailmanlaajuisesti vielä pitkään. Sijoittaminen onkin entistä haasteellisempaa. Kuntien eläkevakuutukselle tämä merkitsee tarvetta kiinnittää jatkuvaa huomiota henkilöstön asiantuntemuksen ja pätevyyden vaatimustason yllä pitämiseen.

11 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Ikääntymisen vaikutukset näkyvät eläkemenojen kasvuna ja kunnallisen työvoiman saatavuutena.

12 10 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 Ekstranetin tilastopalvelusta löytyy tietoja mm. henkilöstön ikärakenteesta ammattiryhmittäin.

13 PALVELUT Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Työnantajille monipuolisia palveluita Kuntien eläkevakuutuksella oli vuoden 2007 lopussa työnantaja-asiakkaana 954 jäsenyhteisöä. Viime vuosina Kuntien eläkevakuutus on kehittänyt erityisesti työnantajille suunnattuja sähköisiä palveluita, joita tarjotaan Työnantajien ekstranetissä. Vuonna 2007 ekstranetissä käytiin lähes kertaa ja sitä käytti henkilöä. Käyttö kasvoi 20 % edellisvuodesta. Kuntien eläkevakuutus tukee kuntia niiden kehittäessä palvelurakenteitaan. Työnantajien ekstranetiin on koottu palvelupaketti, jonka avulla on mahdollista arvioida, miten palveluiden tuotantotavat vaikuttavat eläkkeisiin ja niiden rahoitukseen. Palvelupaketin ohella jäsenyhteisöille on tarjolla myös pienimuotoista konsulttiapua. Vuonna 2007 aloitettiin myös muutosjohtamisen tukeminen valmennusohjelmineen ja työpajoineen. Sähköiset palvelut helpottavat henkilöstö- ja taloussuunnittelua Ekstranetin maksuosuustiedot-palvelussa kuntatyönantajat saavat tietoa maksamistaan eläkemaksuista ja niiden perusteista henkilöittäin ja toimintayksiköittäin. Syksyllä 2007 julkaistiin suosituksi osoittautunut palvelu, joka tarjoaa toimintayksikkötasoisia ennuste- ja seurantatietoja varhaiseläkemenoperusteisista maksuista. Ekstranetin tilastopalvelussa on työnantaja- ja aluekohtaisia tilastotietoja mm. henkilöstön ikärakenteesta ja eläkkeelle siirtymisestä ammatti- ja ikäryhmittäin. Tämä palvelu auttaa henkilöstösuunnittelussa ja raportoinnissa sekä työvoiman riittävyyteen varautumisessa. Työnantajan edustajat saavat myös reaaliaikaisen yhteyden Kuntien eläkevakuutuksen palvelussuhderekisteriin rekisteröityjen tietojen tarkistamista ja korjaamista varten. Verkkopalvelu on helppo tapa tarkistaa rekisteriin siirrettyjen tietojen oikeellisuus ja verrata tietoja työnantajan omissa rekistereissä oleviin lähtötietoihin. Palvelussuhderekisterin tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus ovat luotettavien ja tehokkaiden eläkepalveluiden perusta. Keväällä 2007 työnantajien ekstranetissä avattiin sähköinen eläkehakemuspalvelu. Palvelussa jäsenyhteisöjen eläkeasiamiehet voivat yhdessä eläkkeen hakijan kanssa täyttää vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen hakemuksia. Koulutuksista vuorovaikutteiseen neuvontaan Jäsenyhteisöille järjestettyihin koulutuksiin, työpajoihin ja palvelupäiville osallistui vuoden 2007 aikana noin henkilöä. Kuntien eläkevakuutuksen järjestämistä koulutuksista pääosa oli asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä tilauskoulutuksia esimerkiksi muutostilanteista. Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutus tuotti verkko-opinnot eläketurvan perusteista uusille eläkeasiamiehille. Lisäksi julkaistiin Joustavasti vanhuuseläkkeelle -animaatio, sekä Työyhteisötaidot-multimedia, jonka tarkoituksena on kannustaa kuntien esimiehiä keskustelemaan työyhteisötaidoista alaistensa kanssa. Kuntajohto on tyytyväinen Kuntien eläkevakuutukseen. Kevään 2007 asiakaskyselyssä Kuntien eläkevakuutuksen toimintaa pidettiin tärkeänä ja sen koettiin onnistuneen hyvin mm. sijoitustoiminnassa ja työhyvinvoinnin edistäjänä. Kuntien eläkevakuutus on kuntien yhteistyökumppani Kuntien eläkevakuutus on jäsenyhteisöjensä omistama eläkelaitos, joka toimii läheisessä yhteistyössä koko kunta-alan kanssa. Kumppanina olemme aktiivinen ja haluamme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Pidämme jatkuvasti yhteyttä työnantaja-asiakkaisiimme. Useimmiten voimme tarjota alueellisen yhteyshenkilön hoitamaan eri asioita. Työeläketurvan hoitamisen lisäksi tarjoamme työhyvinvointipalveluja, jotka perustuvat kuntatyön tuntemuksen ohella omaan tutkimustoimintaamme. Kuntatyön asiantuntijana pystymme tarjoamaan erityisesti kunta-alan tarpeisiin soveltuvaa ammatillista kuntoutusta. Myönnämme myös lainoja jäsenyhteisöillemme edullisin ehdoin. Olemme kehittäneet viime aikoina erityisesti sähköisiä palveluita, mutta pidämme entistä tärkeämpänä palvella työnantaja-asiakkaitamme myös henkilökohtaisesti. Taloudellisen ja tehokkaan toimintamme ansiosta eläkepäätöksemme hinta on edullinen ja eläkepäätösten käsittelyajat lyhyemmät kuin yksityisissä yhtiöissä. Hoidamme myös eläketurvan rahoittamisen ja eläkkeiden maksamisen luotettavasti.

14 12 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 Vakuute - tuille suunna tut verkkopal ve lut löytyvät osoit teesta

15 ELÄKEPALVELUT Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Eläkepalvelut nopeasti verkon kautta Kuntien eläkevakuutuksen tehtävänä on turvata toimeentulon katkeamattomuus, kun kuntatyöntekijä jää eläkkeelle. Vuonna 2007 ratkaistiin yli eläkehakemusta, jotka koskivat vanhuus-, työkyvyttömyys-, perhe-, osa-aika- ja työttömyyseläkkeitä, taloudellista tukea sekä ammatillista kuntoutusta. Harkintaa sisältävissä työkyvyttömyyseläkeratkaisuissa panostetaan oikeusvarmuuteen hankkimalla perusteellinen selvitys hakijan terveydentilasta ja työssä selviytymisestä. Päätösten perusteluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Vakuutetuille suunnattujen verkkopalvelujen suosio lisääntyi edelleen vuonna Eläkelaskuri- ja rekisteriotepalvelun käyttö kasvoi noin 42 %. Palveluun kirjautui vuoden aikana henkilöä, kun vuonna 2006 kirjautuneita oli Vakuutettu saa eläkelaskurista arvion vanhuuseläkkeensä suuruudesta eri ikävaihtoehdoissa sekä arvion osa-aikaeläkkeensä määrästä. Eläkeotteita lähetettiin noin vakuutetulle eli ja syntyneille. Pyynnöstä otteita lähetettiin lisäksi kpl. Vakuutetuille järjestettiin vuoden aikana monia eläkepalvelupäiviä eri puolella Suomea. Niissä annettiin henkilökohtaista eläkeneuvontaa, tietoa työssä jatkamisen kannattavuudesta ja opastettiin verkkopalveluiden käytössä. Jo viidennes vanhuuseläkehakemuksista tulee sähköisesti Kuntien eläkevakuutus otti alkuvuodesta 2007 käyttöön sähköisen eläkkeen hakemispalvelun. Työntekijä voi tehdä sähköisen vanhuus- tai osa-aikaeläkehakemuksensa työnantajansa eläkeasiamiehen luona. Vuoden loppuun mennessä yli 20 % kaikista vanhuuseläkehakemuksista ja 35 % osa-aikaeläkehakemuksista saatiin tämän sähköisen hakemispalvelun kautta. Kuntien eläkevakuutus palvelee asiakkaitaan sekä verkossa että henkilökohtaisesti. Eläkettä on alkuvuodesta 2007 alkaen voinut hakea verkon kautta, mikä on tehostanut eläkehakemusten käsittelyä, ja asiakas on saanut eläkepäätöksen aiempaa nopeammin. Helppokäyttöinen eläkelaskuri auttaa asiakasta eläkkeen määrän arvioimisessa, ja rekisteriotteelta hän voi tarkistaa kunnalliset palvelussuhdetietonsa. Kuntien eläkevakuutus palvelee asiakkaita nopeasti ja hyvin Kuntien eläkevakuutuksen asiakaspalvelun vahvuuksia ovat ystävällisyys, palveluhenkisyys, asiantuntemus ja luotettavuus. Näin palvelua luonnehtivat vakuutetut ja eläkkeensaajat, joiden mielipiteitä ja käsityksiä selvitettiin keväällä tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Asiakaspalvelu on vakuutettujen ja eläkkeensaajien mielestä parantunut edelliseen tutkimukseen eli vuoteen 2005 verrattuna. Selkeimmin ovat parantuneet palvelun nopeus, asiakaspalveluhenkilöstön riittävyys ja palvelun tehokkuus. Vuonna 2007 eläkehakemukset ratkaistiin Kuntien eläkevakuutuksessa nopeammin kuin yksityisissä eläkelaitoksissa keskimäärin. Erityisesti vanhuus- ja osa-aikaeläkkeiden käsittelyajat lyhenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Eläkehakemusten käsittelyaika 2006 ja 2007 Käsittelyaika Käsittelyaika Yksityiset eläkelaitokset keskilaitokset keski- Yksityiset eläke- keskimäärin keskimäärin Eläkelaji määrin 2007 määrin 2006 Eläkeasiamiesverkosto täytti 20 vuotta Kuntien eläkevakuutuksen eläkeasiamiesverkosto täytti katsausvuonna 20 vuotta. Eläkeasiamies on kunnan tai kuntayhtymän työntekijä, joka toimii työpaikallaan Kuntien eläkevakuutuksen yhteyshenkilönä. Eläkeasiamiehet antavat työpaikoillaan vakuutetuille eläkeneuvontaa, auttavat eläkehakemuksen tekemisessä ja tiedottavat Kuntien eläkevakuutuksen palveluista. Eläkeasiamiehiä on tällä hetkellä yli tuhat. Tärkeinä yhteistyökumppaneina he ovat omalta osaltaan edistämässä Kuntien eläkevakuutuksen vakuutetuilleen tarjoamien palveluiden luotettavuutta ja nopeutta. Vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Perhe-eläke Työttömyyseläke

16 14 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 TYÖHYVINVOINTI JA KUNTOUTUS Työhyvinvoinnilla pidempiin työuriin Kuntien eläkevakuutuksen monipuoliset kuntoutus-, työhyvinvointi- ja tutkimuspalvelut tarjoavat työnantajille työvälineitä, joilla voidaan edistää työhyvinvointia ja sitä kautta työssä jatkamista. Uusia palvelumuotoja ovat suuren suosion saaneet työpajat sekä työ hyvinvointikysely, jonka avulla jäsenyhteisöt saavat apua työhyvinvointitilanteensa kartoittamiseen. Työurien piteneminen on taloudellisesti kannattavaa niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Työnantaja hyötyy, kun sairauspoissaoloista ja varhaiseläkkeistä syntyvät kustannukset pienenevät. Työntekijä puolestaan saa sitä parempaa eläkettä mitä pidempään hän jatkaa töissä. Kuntien eläkevakuutus on uranuurtaja ammatillisessa kuntoutuksessa Syksyllä 2008 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Kuntien eläkevakuutus aloitti itsenäisen ammatillisen kuntoutustoiminnan. Kuntoutuksen asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin 2000-luvulla. Uusia kuntoutusasiakkaita tuli vuonna 2007 runsaat Ammatillinen kuntoutus järjestetään pääasiassa kuntatyöpaikoilla. Sen onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä. Parhaat tulokset saavutetaan, kun työntekijän työkyvyn heikkeneminen havaitaan työpaikalla varhain ja työssä jatkamisen mahdollisuudet selvitetään työntekijöiden, esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyönä. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa työnantajille neuvontaa, kun työntekijöiden työkykyongelmiin haetaan ratkaisuvaihtoehtoja. Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutus järjesti useita ammatillisen kuntoutuksen ja aktiivisen aikaisen puuttumisen työpajoja. Alueellisissa työpajoissa verkostoiduttiin, vertailtiin toimintatapoja ja kerättiin kokemuksia työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisen tavoista. Kuntien eläkevakuutus käynnisti myös pilottihankkeita, joiden tarkoituksena oli lisätä vuorovaikutusta ammatillisen kuntoutuksen osapuolien kesken sekä tehostaa työpaikoilla kuntoutuksen prosesseja. Nämä aiheet olivat esillä myös monilla jäsenyhteisökäynneillä ja koulutustilaisuuksissa. Tutkimuksella eväitä käytännön työelämään Kuntien eläkevakuutuksen tutkimustoiminnan avulla saadaan tietoa työhyvinvoinnista ja työssä jatkamisesta sekä näiden tukemisesta kunta-alalla. Tätä tietoa asiakkaat voivat hyödyntää suoraan, ja he saavat käyttöönsä tutkimustiedosta jalostettuja palveluita. Tutkimukseen pohjaavien palvelujen ja tuotteiden avulla työnantajat voivat esimerkiksi tarkastella oman yhteisönsä työhyvinvointia tai sen tukemisen heikkouksia ja vahvuuksia. Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutus selvitti yhdessä Suomen Kuntajohtajat ry:n kanssa kuntajohtajien työhyvinvointia ja sen tilaa. Selvityksen jälkeen kuntajohtajille järjestettiin työpaja, jossa käsiteltiin johtajan työhyvinvointia muutostilanteessa. Työssä jatkaminen lisääntynyt 2000-luvulla % Vanhimmat ikäluokat ovat jatkaneet työelämässä entistä pidempään viime vuosina. Vain 55 % niistä vuotiaista, jotka olivat työelämässä vuosina jatkoi työskentelemistä vuoden 2002 lopussa. Sen sijaan vuosina saman ikäisistä jo 69 % jatkoi töissä vuoden 2006 loppuun asti vuotiaat vuotiaat ikä jakson lopussa

17 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Työntekijöille ja työyhteisöille järjestettiin kirjoituskilpailu, joka toi esiin työntekijöiden kokemuksia siitä, mitkä tekijät auttavat heitä jaksamaan. Lisäksi julkaistiin laaja tutkimus työkyvyttömyyden riskitekijöistä sekä raportti kunnallisen työterveyshuollon muutoksesta ja toiminnasta. Asiantuntijat apuna työelämän kehittämisessä Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö kunnossa -palvelut tarjoavat asiantuntijapalveluja kunnallisen työelämän kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Vuonna 2007 aloitettiin aktiivisen aikaisen puuttumisen -työpajat. Lisäksi julkaistiin Kysy työhyvinvoinnista -verkkopalvelu, jonka kautta työnantajat saavat tukea työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vuonna 2007 toteutettiin myös hyvän palautteen saanut työhyvinvointia strategisesti -valmennus ja järjestettiin tilauskoulutuksia työssä jatkamisesta, työhyvinvoinnin edistämisen taloudellisista hyödyistä, aktiivisesta puuttumisesta, työyhteisötaidoista sekä muutosjohtamisesta. Vuonna 2007 järjestettiinkin 60 erilaista tilaisuutta, joihin osallistui yli henkilöä. Työhyvinvointisyke-palvelupaketin avulla jäsenyhteisöt ja yksittäiset työntekijät voivat arvioida työhyvinvointinsa tilaa. Palvelupaketista valmistui vuonna 2007 työhyvinvointikyselypalvelu sekä kunta-alaa koskeva työhyvinvointibarometri. Muut kolme osaa valmistuvat vuonna Työntekijää tuetaan jatkamaan työssä Työntekijän työssä jatkamista edistävät riittävä työkyky, hyvät työskentelyolosuhteet sekä työhyvinvointi. Työssä jatkaminen vaikuttaa eläkkeen määrään mitä pidempään jatkaa töissä, sitä parempaa eläkettä saa. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa kunta-alan työntekijälle ammatillista kuntoutusta, jos häntä uhkaa työkyvyn menetys. Tukea annetaan kuntoutussuunnitelman valmisteluun, työkokeiluun, työhön valmennukseen sekä ammatilliseen lisä- ja uudelleenkoulutukseen. Kuntoutuspäätökset tehdään nopeasti. Kuntoutusasiakkaat ovat kuntoutusohjelmien jälkeen työllistyneet hyvin. Tietyt kriteerit täyttäville hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneelle tarjotaan mahdollisuutta tilanneselvittelyyn. Esimiehiä koulutetaan mm. työyhteisötaidoissa, mikä puolestaan parantaa johtamista ja työhyvinvointia koko kunta-alalla. Heikentynyt työkyky ei ole aina este työssä jatkamiselle Kuntien eläkevakuutus aloitti pari vuotta sitten kokeilun, jossa sadalle hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneelle tarjottiin tilaisuus keskustella elämäntilanteestaan ja sosiaaliturvan vaihtoehdoista ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Kokeilu onnistui hyvin, sillä kolmasosa kokeiluun osallistuneista palasi työelämään. Tilanneselvittelytoimintaa laajennettiin vuonna 2007 koko maahan, ja yhteistyökumppaneiksi valittiin kuusi palveluntuottajaa. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa palvelua kaikille tietyt kriteerit täyttäville hylkäyspäätöksen saaneille. Kuntien eläkevakuutus haluaa myös edistää hyviä käytäntöjä työpaikoilla. Lähiesimiesten henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tulisi kyetä entistä paremmin havaitsemaan työssä selviytymiseen liittyvät ongelmat ja puuttumaan niihin jo ennen kuin eläkettä lähdetään hakemaan. Työkyvyttömyyseläkettä haetaan usein ennen kuin on riittävästi selvitetty, onko työhön paluu mahdollista esimerkiksi työjärjestelyjen avulla. Eläkkeelle siirtyneiden keski-iän muutos vuodesta 2006 vuoteen 2007 eläkelajeittain vanhuuseläke työkyvyttömyyseläke osatyökyvyttömyy seläke kuntoutustuki osakuntoutustuki yksilöllinen varhaiseläke työttömyyseläke kaikki yhteensä vuotta Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut Vuonna 2007 kunnalliselle eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä nousi 0,3 vuodella 58,6 vuoteen. Eläkelajeittain suurimmat ikämuutokset tapahtuivat kuntoutustuissa. Täydelle kuntoutustuelle siirtyneiden keski-ikä oli vuonna 2007 yli puoli vuotta korkeampi kuin edellisenä vuonna. Keski-ikä nousi myös vanhuuseläkkeille ja osatyökyvyttömyyseläkkeille siirtyneillä, molemmissa vajaat puoli vuotta. Varsinaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä sen sijaan laski 0,2 vuotta ja oli 57,6 vuotta.

18 16 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 SIJOITUKSET Tuottavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusten arvo oli vuoden 2007 lopussa 24,3 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat markkinakehitykseen nähden hyvin eli 6,0 %. Sijoitussalkun riskiä hajautetaan muun muassa kohdistamalla sijoituksia eri omaisuuslajeihin ja maantieteellisille alueille. Yksittäisistä maista Suomi on edelleen suurin sijoituskohde, joskin sen osuus on asteittain alentunut. Sijoitusvuotta 2007 leimasivat kesällä ja syksyllä Yhdysvalloissa voimistuneet asunto- ja rahoitusmarkkinoiden ongelmat, joiden vaikutus ulottui amerikkalaisten asuntovelallisten ja heidän luotottajiensa lisäksi laajasti globaaleille pääomamarkkinoille. Kuntien eläkevakuutuksen sijoituspääoma oli vuoden 2007 päättyessä 24,3 miljardia euroa, ja sijoitukset tuottivat 6,0 %. Vaikka tuotto jäi edellisvuosia matalammaksi, se oli sijoitusmarkkinoiden yleiseen kehitykseen nähden varsin hyvä. Sijoitussalkun suurin omaisuuslaji on listatut osakesijoitukset, jotka tuottivat 6,3 %. Osakesijoitusten tuottoon vaikuttivat myönteisesti muun muassa kehittyvien markkinoiden painon kasvattaminen osakesalkussa sekä onnistunut valuuttariskien suojaaminen. Toinen pääomaisuuslaji on korkosijoitukset, joiden tuotto oli hankalissa olosuhteissa varsin tyydyttävä eli 2,5 %. Parasta tulosta syntyi pääomasijoituksista, joista kertyi tuottoja 37,3 %. Vuosi oli hyvä myös kiinteistösijoituksissa (10,1 %) ja hedge-rahastosijoituksissa (9,9 %). Uutena omaisuuslajina sijoitussalkkuun tulivat hyödykesijoitukset, jotka ehtivät tuoda 3,8 %:n tuoton, vaikka ensimmäinen sijoitus tehtiin vasta joulukuussa. Pitkä sijoitushorisontti antaa sijoitussalkulle joustavuutta Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusstrategia perustuu eläkelaitoksen rahoituksen tarpeiden pohjalta laadittuun pitkän aikavälin suunnitteluun. Pitkä sijoitushorisontti mahdollistaa sellaisen sijoitussalkun rakentamisen, jossa voidaan ottaa tuntuvaakin lyhyen aikavälin riskiä, jos sen vastapainona on korkeampi pitkän aikavälin tuotto-odotus. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa suhteellisen suurta osakepainoa sekä sitä, että salkku voi sisältää merkittävästi pääomarahastosijoituksia. Listattujen osakkeiden korkeahko, neutraalissa tilanteessa 50 prosentin osuus Kuntien eläkevakuutuksen sijoitussalkusta on ollut suotuisa tekijä viime vuosien nousujohteisilla osakemarkkinoilla. Pitkää nousukautta seuraa kuitenkin tavallisesti ennen pitkää myös lasku. Loppuvuodesta 2007 alkoi kertyä enenevästi viitteitä siitä, että Yhdysvalloista lähteneet talousvaikeudet voivat johtaa osakemarkkinoiden yli viisi vuotta kestäneen nousun perusteellisempaan taittumiseen. Sijoitusten tuotot Sijoitusten tavoiteallokaatio 2009 % , ,6 7,5 9,8 6, Osakesijoitukset 50 % Pääomasijoitukset 5 % Korkosijoitukset 32 % Hedge-rahastot 2 % Kiinteistösijoitukset 9 % Hyödykesijoitukset 2 %

Kuntauudistus ja Keva

Kuntauudistus ja Keva Kuntaliitto Kuntajohtajapäivät Kuopio 30. 31.8.2012 Kuntauudistus ja Keva Pekka Alanen varatoimitusjohtaja Keva Missio Visio 2012 Keva vastaa kattavasti julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta Keva

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Perustietoa Kevasta 2014

Perustietoa Kevasta 2014 Perustietoa Kevasta 2014 Keva Hoitaa koko julkisen sektorin henkilöstön eläkeasioita Vastaa kunta-alan eläketurvan rahoituksesta Kehittää eläketurvaa ja työelämää Tehokas eläkeasioiden käsittelijä ja tuottava

Lisätiedot

Ajankohtaisia eläkejärjestelmään liittyviä asioita

Ajankohtaisia eläkejärjestelmään liittyviä asioita Ajankohtaisia eläkejärjestelmään liittyviä asioita Kuntajohtajapäivät Lappeenrannassa 26.-27.8.2015 Varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander Keskeisiä kysymyksiä Kuntasektorin kehitys ja rakennemuutokset Eläkemenoperusteisen

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen

Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Suomen Kuntaliiton ja Satakuntaliiton maakuntatilaisuus 2.11.2011 Päivi von Plato palvelujohtaja Keva Keva palveluksessanne Keva Itsenäinen julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien eläköitymisnäkymät

Päijät-Hämeen kuntien eläköitymisnäkymät Päijät-Hämeen kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Suomen Kuntaliiton ja Päijät-Hämeen liiton maakuntatilaisuus Päivi von Plato palvelujohtaja Keva Keva palveluksessanne Keva Itsenäinen julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ja Kymenlaakson liitto Maakuntatilaisuus

Suomen Kuntaliitto ja Kymenlaakson liitto Maakuntatilaisuus Suomen Kuntaliitto ja Kymenlaakson liitto Maakuntatilaisuus Kymenlaakson kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Kotka 26.10.2011 Pekka Alanen Keva 2011 lähtien Keva-nimi ja uusi logo käyttöön

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla järjestelmällä

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä. Tampere 19.9.2012. Kunta- ja. Keva

Pirkanmaan kuntapäivä. Tampere 19.9.2012. Kunta- ja. Keva Pirkanmaan liitto ja Suomen Kuntaliitto Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Kunta- ja palvelurakenneuudistukset l k t ja Keva Pekka Alanen Keva Missio 2012 lähtien Keva vastaa kattavasti ti julkisen

Lisätiedot

Kainuun kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen

Kainuun kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Suomen Kuntaliitto ja Kainuun maakunta ky Maakuntatilaisuus Kajaani 27.9.2011 Kainuun kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Pekka Alanen Keva 2011 lähtien Keva-nimi ja uusi logo käyttöön Työeläkepalveluita

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Hankintaseminaari. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012

Hankintaseminaari. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012 Hankintaseminaari Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012 Etera on työeläkkeiden osaaja Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä Työkyvyttömyyden hinta Suomessa Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuodessa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuodessa Työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 4 171*milj. 18 800 henkilöä

Lisätiedot

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Työeläkepäivä 14.11.2012, Seminaari 2 Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Eila Tuominen Vanhuuseläkkeelle siirtyminen yleistynyt v. 2000 2011 Vuonna 2000 kolmasosa

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Epilepsiapotilaan ohjauksen kehittäminen koulutustilaisuus 19.9.2014, TYKS Sanna Filatoff-Rajaniemi Kuntoutusasiantuntija Keva Keva

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Työeläkelaitos mukana pidentämässä työuria

Työeläkelaitos mukana pidentämässä työuria Työeläkelaitos mukana pidentämässä työuria Eksote 21.1.2015 Ulla Palmroos Kuntoutuspäällikkö Keva Eläketurva Suomessa Työntekijän eläketurva muodostuu joko yhdestä tai useammasta työeläkkeestä sen mukaan,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

Työssä vai työkyvyttömänä

Työssä vai työkyvyttömänä Työssä vai työkyvyttömänä Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 10.00 10.20 Kevan tavoitteet työssä jatkamisen tukemisessa 1. Mahdollisimman moni jatkaisi työssä omaan eläkeikäänsä

Lisätiedot

Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014. Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman

Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014. Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014 Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman Eteralla vakaa alkuvuosi Sijoitusten markkina-arvo 5,7 miljardia euroa (5,6 mrd. ) ja tuotto 3,4 % (-0,7 %) Vakavaraisuus

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 11.30 11.50 12.9.2012 Pauli Forma 1 Tutkimustuloksia Kevan toimintaympäristötutkimus

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia ja terveellinen työ seminaari Rovaniemi 5.-6.6.2014 Marja-Leena Suhonen Keva Työ- ja virkasuhteisia KuEL:n piirissä

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA Huomioita työeläkesijoituksista 2011 Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat Työeläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta Lähtökohta Etuussäännöksistä johdettava eläkevastuu (eläkemeno) rahoitetaan

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus

työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus Ajankohtaiset t työelämä ä ja työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus KuEL palkkasumma 16,1 mrd KuEL maksutulo 4,7 mrd Keva KUEL maksettavat eläkkeet

Lisätiedot

Kevan strategia 1 (5) HALLITUS HYVÄKSYNYT Missio

Kevan strategia 1 (5) HALLITUS HYVÄKSYNYT Missio 1 (5) Kevan strategia Missio Kehitämme ja toimeenpanemme julkisen sektorin työeläketurvan muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tarjoamme asiakaslähtöiset ja laadukkaat palvelut. Vastaamme kuntien, maakuntien

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005. Vuosikertomus 2005

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005. Vuosikertomus 2005 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005 1 Vuosikertomus 2005 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta. Sisältö Kuntien eläkevakuutus 2 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013 Melan strategia 2014-2017 Hallitus 4.6.2013 2 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2006 1 Vuosikertomus 2006 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2006 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Sisältö Kuntien eläkevakuutus 2 Toimitusjohtajan katsaus 5

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010

Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010 Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010 1 Työeläkerahastot 31.12.2009 Yhteensä 124,9 mrd. Yhtiöt 78,9 mrd. Kassat ja säätiöt 6,6 mrd. MEK ja MELA 0,8 mrd. Julkinen sektori 39,4 mrd. Lähde: TELA Rahastot

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Päihde- ja mielenterveyspäivät 11.-12.10.2011 Tampere-Talo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Keva työeläkekentässä Maksutulo

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Sosiaaliturvan abc -koulutus toimittajille

Sosiaaliturvan abc -koulutus toimittajille Sosiaaliturvan abc -koulutus toimittajille 31.5.2012 Kaikkien Kela Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta. Kaikki Suomessa asuvat ovat jossakin elämänsä vaiheessa Kelan asiakkaita.

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013 ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA Anna Hyrske 10.04.2013 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL 37 500 yritystä YEL 58 800 yrittäjää Työeläkemaksut Eläkkeiden maksuun

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Kirkon eläkerahasto (KER) Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Kirkon eläkerahasto (KER) Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkon eläkerahasto (KER) Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2019 Kirkkohallituksen esitys 6/2016 kirkolliskokoukselle Asianumero DKIR/711/02.00.01/2016 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus vuonna hallittua kasvua, onnistumista, eläkemenon säästöä

Työeläkekuntoutus vuonna hallittua kasvua, onnistumista, eläkemenon säästöä Työeläkekuntoutus vuonna hallittua kasvua, onnistumista, eläkemenon säästöä Kuntoutus kannattaa! Suomessa puhutaan paljon siitä, että työuria täytyy pidentää alusta, lopusta ja keskeltä. Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Kuntakokeilun käynnistämisseminaari Kuntatalo 27.8.2012

Kuntakokeilun käynnistämisseminaari Kuntatalo 27.8.2012 Elämässä mukana muutoksissa tukena Kuntakokeilun käynnistämisseminaari Kuntatalo 27.8.2012 Kela yhteistyössä kuntakokeilun toteuttamisessa Etuuspäällikkö Jorma Viitala Terveysosasto Kela Elämässä mukana

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2017 Varman tavoitteet tilanne 9/2017 Vakavaraisuuspääoma, 11,4 mrd. Maksutulo, 3,7 mrd. Eläkepalveluiden laatu 38,5 päivää Käsittelemme eläkkeet n. 5 päivää alan keskiarvoa

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 1 Vaikea kvartaali vaimensi tulosta riskipuskuri edelleen vahva 1,1 Sijoitusten tuotto, % 40,4 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 9,5 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi vakuutuslääkärin näkökulmasta. Kouvola Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva

Työkyvyn arviointi vakuutuslääkärin näkökulmasta. Kouvola Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Työkyvyn arviointi vakuutuslääkärin näkökulmasta Kouvola 5.10.2016 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Sidonnaisuudet LL, yhteiskuntatieteiden maisteri Vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi:

Lisätiedot

Työkyvyttömyys maksaa

Työkyvyttömyys maksaa Työkyvyttömyys maksaa - Eläköityminen tilastojen valossa - Työkyvyttömyyden kustannukset esiin Kevan Kaari-laskuripalvelulla - Tiedolla johtaminen kustannuksista säästöihin ja parempaan työhyvinvointiin

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Markkinointi ja yhteiskunnalliset tavoitteet

Markkinointi ja yhteiskunnalliset tavoitteet Markkinointi ja yhteiskunnalliset tavoitteet StratMark-seminaari, Hanken Satu Huber, Eläke-Tapiola 1 Markkinointi ja yhteiskunnalliset tavoitteet 1. Eläkeyhtiöiden yhteiskunnallisia tavoitteita 2. Eläkeyhtiöiden

Lisätiedot

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 Olemme paras kumppanisi tuloksellisessa työkyvyn johtamisessa Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / 2012 Lehdistötilaisuus 26.4.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA Tammi-maaliskuun sijoitustuotto nousi 5,1 prosenttiin erityisesti osakesijoitusten

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta. Asiakkaat Melalla oli vuoden lopussa 75 919 MYEL-vakuutettua

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot