Tänään työssä hyvän huomisen puolesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tänään työssä hyvän huomisen puolesta"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta

3 Sisältö 02 Kuntien eläkevakuutus lyhyesti 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Yhteiskuntavastuu 08 Eläketurvan haasteet 11 Palvelut 13 Eläkepalvelut 14 Työhyvinvointi ja kuntoutus 16 Sijoitukset 18 Eläkkeiden rahoitus 20 Henkilöstö 22 Hallinto 29 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Yhteystiedot

4 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 kuntien eläkevakuutus lyhyesti Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. Kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluu vakuutettua ja yli eläkkeensaajaa. Kuntien eläkevakuutus on vakuutettujen määrällä ja maksutulolla mitattuna Suomen suurin eläkelaitos. Sijoittajana se kuuluu kolmen suurimman eläkelaitoksen joukkoon Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutuksen maksutulo oli lähes 3,6 miljardia euroa, eläkkeitä maksettiin noin 2,7 miljardia euroa. Sijoitusomaisuus oli vuoden 2007 lopussa lähes 24,3 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto oli 6,0 %. Kuntien eläkevakuutuksen avainlukuja Muutos % Uusia eläkehakemuksia, kpl % Maksussa olevat eläkkeet, kpl % Maksetut eläkkeet, milj. euroa % KuEL-palkkasumma, milj. euroa % Maksutulo, milj. euroa % Vakuutettujen määrä % Toimintakulut, milj. euroa 56,6 52,0 9 % Henkilökunta, vakinaiset % Sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa % Sijoitusten tuotto käyvin arvoin 6,0 % 9,8 % Sijoitusten vuotuinen reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) 5,0 % 5,2 %

5 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Missio Vastaamme kunnallisesta eläketurvasta. Visio Kuntien eläkevakuutus on itsenäinen työeläkevakuuttaja, joka osana kunnallista itsehallintoa ja työeläkejärjestelmää rakentaa suomalaista hyvinvointia. Se on kunnallisen eläketurvan luotettava osaaja ja työelämän aktiivinen kehittäjä. Arvot Yhteiskuntavastuu Asiakaslähtöisyys Avoin yhteistyö Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus Muutosvalmius Maksutulo Eläkemeno Sijoitukset Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa

6 4 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 toimitusjohtajan katsaus Hyvä vuosi 2007 isoja haasteita edessä Kuntien eläkevakuutus saavutti vuonna 2007 hyvän tuloksen niin eläke- kuin sijoitustoiminnassaankin. Sijoituksemme tuottivat vaikeassa markkinaympäristössä 6,0 %, ja voitimme sijoitustoimintamme vertailuindeksin reilulla marginaalilla. Eläketoiminnan tulokset olivat erinomaiset, ja käsittelyajat ovat parantuneet entisestään. Olemme edelleen työeläkealan nopein eläkepäätösten tekijä. Eläketoimintamme haasteet ovat lähivuosina suuret, kun eläköityminen kunta-alalta lisääntyy. Käsiteltävien eläkeasioiden määrä on jo nyt kasvanut, ja ennusteidemme mukaan yksinomaan vanhuuseläkeratkaisujen määrä lisääntyy vuoteen 2010 mennessä 7 400:llä. Tavoitteenamme on, ettei vakuutetun toimeentulo katkea eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Tässä olemmekin onnistuneet hyvin. Hakemusten käsittelyä on tehostanut sähköinen eläkehakemus ja tulevaisuudessa myös uusi eläkeasioiden käsittelyjärjestelmä. Strategiatyömme eteni vuoden aikana reippain askelin. Strategian toteutumisen seurantaa systematisoitiin määrittelemällä eri osastrategioille mittarit ja tavoitetasot. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti strategisten mittareiden tulokset ensimmäisen kerran keväällä Valtuuskunta teki joulukuussa historiallisen päätöksen, kun se päätti alentaa kunnallista työeläkemaksua vuoden 2008 alusta. Tämä oli hyvä uutinen jäsenyhteisöillemme, sillä maksun aleneminen vaikuttaa suoraan kuntien talouteen. Suunnitelmissamme on alentaa maksua lähivuosina lisää, mikäli olosuhteet sen sallivat. Jäsenyhteisöt voivat vaikuttaa eläkemaksuun mm. järjestämällä omistamiensa organisaatioiden henkilöstön eläketurvan kunnallisessa järjestelmässä ja huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista. Työhyvinvoinnilla voidaan saavuttaa suuria taloudellisia hyötyjä, kun sairauspoissaolot ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset vähenevät. Esimerkiksi vuonna 2007 työkyvyttömyyseläkkeistä koituneet eläkemenot olivat noin 350 miljoonaa euroa. Eläkejärjestelmän tehtävänä on luonnollisesti turvata toimeentulo niille, jotka ovat menettäneet työkykynsä. Samalla on kuitenkin tehtävä kaikki voitava, jotta mahdollisimman monen työntekijän työkyvyttömyys voitaisiin välttää ja työssä jatkamista tukea työpaikalla toteutetuilla toimenpiteillä. Kuntien eläkevakuutus on vuoden 2008 alusta osallistunut aiempaa kiinteämmin Eläketurvakeskuksen toimintaan. Eläketurvakeskuksessa mukana olo parantaa eri työeläketoimijoiden välistä vuoropuhelua ja antaa entistä paremmat eväät kehittää eläkejärjestelmää yhdessä. Yhteistyötä edistää myös kunta-alalle perustettu kuntien eläkeneuvottelukunta, jonka tehtävät vastaavat yksityissektorin eläketyöryhmän tehtäviä. Toivon, että näiden ryhmien yhteistyö kehittyy alusta pitäen myönteisesti. Omasta puolestani haluan kiittää Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskuntaa, hallitusta sekä henkilökuntaa tuloksellisesta ja hyvin tehdystä työstä. Markku Kauppinen

7 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Työhyvinvoinnilla voidaan saavuttaa suuria taloudellisia hyötyjä.

8 6 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 YHTeiskuntavastuu Kuntien eläkevakuutus turvaa kunta-alan eläkkeet Kuntien eläkevakuutuksen perustehtävänä on turvata kunta-alan eläkkeet ja niiden rahoitus. Tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä tällä hetkellä Kuntien eläkevakuutus vastaa lähes puolen miljoonan kuntatyöntekijän ja yli eläkeläisen työeläketurvasta. Kuntien eläkevakuutuksen yhteiskuntavastuussa korostuvat huolehtiminen kunnallisesta eläketurvasta, sijoitusten eettisyydestä ja tuottavuudesta, oman henkilöstön ja kuntatyöntekijöiden hyvinvoinnista, toiminnan taloudellisuudesta sekä ympäristöstä. Kuntien eläkevakuutus rakentaa osaltaan suomalaista hyvinvointia ja on osa kunnallista itsehallintoa ja työeläkejärjestelmää. Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunnallisesta eläketurvasta kehittämällä aktiivisesti työeläketurvaa ja sen toimeenpanoa yhteistyössä muiden työeläkealan osapuolten kanssa. Tärkeä osa yhteiskuntavastuuta on varmistua siitä, ettei eläkkeenhakijan toimeentulo katkea, vaan eläkkeen maksu alkaa heti eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Kuntien eläkevakuutuksen vastuulla on huolehtia sille uskottujen eläkevarojen tuottavuudesta ja riskienhallinnasta. Sijoitustoimintaa ohjaa sijoitusstrategia, jossa määritellään pitkän aikavälin tavoitteet. Globaali salkku mahdollistaa riskien optimaalisen hajauttamisen. Vastuullisuuteen kuuluu arvioida sijoituksia myös eettisestä näkökulmasta ja välttää sijoituksia eettisesti epäilyttäviin yrityksiin. Keskeinen osa Kuntien eläkevakuutuksen yhteiskuntavastuuta on huolehtia oman henkilöstön hyvinvoinnista. Henkilöstötyössä ja johtamisessa huomiota kiinnitetään osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin, joista raportoidaan vuosittain henkilöstöraportissa. Työilmapiiriä mitataan joka toinen vuosi. Tuloksia hyödynnetään työyhteisön kehittämisessä. Kuntien eläkevakuutuksen vakuutettuasiakkaat tuottavat suomalaisten hyvinvoinnin kannalta elintärkeitä peruspalveluita. Tukemalla kuntatyöntekijöiden työ hyvinvointia ja työssä jatkamista varmistetaan näiden palvelujen toimivuus ja laatu sekä edistetään myös kuntatalouden ja eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä. Taloudellinen vastuu liittyy eläkevarojen tuottavuuden lisäksi toiminnan tehokkuuteen ja eläkemaksun vakauteen ja ennustettavuuteen. Toiminnan tehokkuuden kulmakiviä ovat nykyaikainen tietotekniikka, sähköiset asiointipalvelut, sujuvat toimintaprosessit sekä kustannustietoinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kuntien eläkevakuutus huolehtii ympäristöstään ja pyrkii vähentämään toiminnastaan ja omistamistaan kiinteistöistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Keva kantaa huolta myös ilmastonmuutoksesta ja vaikuttaa kansainvälisen Carbon Disclosure Project -ohjelman kautta suuryritysten kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin.

9 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Kevan vakuutetut tuottavat elintärkeitä peruspalveluita.

10 8 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 ELÄKETURVAN HAASTEET Kunta-alan työeläketurvan haasteena väestön ikääntyminen Kunnallinen eläkejärjestelmä on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana käynyt läpi suuria ja perusteellisia muutoksia ja onkin todennäköisesti monia muita valmiimpi ottamaan tulevaisuuden haasteet vastaan. Kunta-alan työeläketurvalta edellytetään jatkossa kykyä sopeutua väestön ikääntymisen, kunta-alan rakennemuutosten ja sijoitusympäristön vaikeutumisen kaltaisiin tekijöihin. Kunta-alan työeläketurvan merkittävin tulevaisuuden haaste on väestön ikääntyminen. Ikääntymisen vaikutukset näkyvät suorimmin eläkemenojen kasvuna, mutta myös kunnallisen työvoiman saatavuutena. Eläkejärjestelmä, jossa tulevat eläkkeet katetaan pääosin tulevilla maksutuloilla eikä rahastoilla, on taloutensa puolesta herkkä, jos työntekijöiden lukumäärä ja palkkasumma muuttuvat. Kun väestö ikääntyy, hoiva- ja hoitopalvelujen tarve kasvaa. Kunnallisen eläkejärjestelmän näkökulmasta onkin merkittävää, kuinka kunnat sovittavat yhteen palvelutarpeet ja palvelujen tuotannon. Jos palvelujen ostaminen yksityiseltä sektorilta yleistyy voimakkaasti ja kunta jää tilaajan rooliin, eläketurvan rahoituspohja voi heikentyä merkittävästikin. Toistaiseksi tällainen kehitys vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä eikä rahoitusperusteisiin kohdistu merkittävää muutospainetta. Kuntien muutokset huomioon Kuntien eläkevakuutuksen toiminnassa Kuntasektori on hyvin voimakkaassa kehitysvaiheessa erityisesti kunta- ja palvelurakenne uudistuksen eli Paras-hankkeen johdosta. Kuntien lukumäärä vähenee kunta liitosten vuoksi ja palvelutuotantoa järjestellään uudelleen monella taholla. Ikään tyminen ja maassamuutto heikentävät syrjäseutukuntien toimintaedellytyksiä ja kasvualueilla on puolestaan ongelmia hallita kasvun vaikutuksia. Kuntien eläkevakuutus varautuu tähän kehitykseen. Kuntien eläkevakuutus hoitaa eläketurvaa luotettavasti ja tehokkaasti, tukee työssä jatkamista ja kehittää kunnallista työelämää. Samalla Kuntien eläkevakuutus pyrkii ehkäisemään eläkemaksujen nousua ja varmistamaan kunnallisen eläketurvan kilpailukyvyn. EU:n tavoitteena eläkejärjestelmien taloudellinen kestävyys Työeläketurvalla on hyvin suuri ja monitahoinen yhteiskunnallinen merkitys, sillä eläke on suurelle osalle kansaa ainoa toimeentulon lähde. Eläketurvan ja eläkevarojen hoitaminen hyvin parantaa koko kansantalouden kilpailukykyä ja lisää mahdollisuuksia pitää yllä hyvinvointia. Euroopan Unioni on asettanut eläketurvan osalta tärkeimmiksi tavoitteikseen eläkkeiden riittävyyden ja eläkejärjestelmien taloudellisen kestävyyden. Kolmanneksi tärkeäksi näkökulmaksi on nostettu eläkejärjestelmien jatkuva kehittäminen. Sijoitukset haasteellisia muuttuvassa maailmassa Kuntien eläkevakuutukseen on rahastoitu suuri määrä eläkemenojen kattamiseen tarkoitettua varallisuutta, jonka sijoittamisella on suuri merkitys kuntasektorille. Keskeisiä tavoitteita varojen sijoittamisessa ovat korkea tuotto ja sijoitusriskin hallinta. Samalla sijoitustoiminnan tulee olla muun muassa sosiaalisesti ja ympäristönäkökulmasta vastuullista. Eläkevaroilla voidaan rahoittaa myös kotimaisen elinkeinoelämän ja infrastruktuurin kehittämistä tilanteissa, joissa sijoittajien tuottovaatimukset suhteessa riskiin ovat rahoituksen tarvitsijoiden näkökulmasta hyväksyttävää tasoa. Sijoitusmarkkinoiden tapahtumat vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla toivat havainnollisesti esiin sen, että sijoitusinstrumentit ovat monimutkaistuneet ja riskienhallinta on vaikeutunut. Kauniisti paketoidut yhdysvaltalaiset asuntolainat saivat finanssimarkkinat sekasortoiseen tilaan, kun niiden sisältö paljastui. Tapahtumien vaikutuksista kärsitään maailmanlaajuisesti vielä pitkään. Sijoittaminen onkin entistä haasteellisempaa. Kuntien eläkevakuutukselle tämä merkitsee tarvetta kiinnittää jatkuvaa huomiota henkilöstön asiantuntemuksen ja pätevyyden vaatimustason yllä pitämiseen.

11 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Ikääntymisen vaikutukset näkyvät eläkemenojen kasvuna ja kunnallisen työvoiman saatavuutena.

12 10 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 Ekstranetin tilastopalvelusta löytyy tietoja mm. henkilöstön ikärakenteesta ammattiryhmittäin.

13 PALVELUT Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Työnantajille monipuolisia palveluita Kuntien eläkevakuutuksella oli vuoden 2007 lopussa työnantaja-asiakkaana 954 jäsenyhteisöä. Viime vuosina Kuntien eläkevakuutus on kehittänyt erityisesti työnantajille suunnattuja sähköisiä palveluita, joita tarjotaan Työnantajien ekstranetissä. Vuonna 2007 ekstranetissä käytiin lähes kertaa ja sitä käytti henkilöä. Käyttö kasvoi 20 % edellisvuodesta. Kuntien eläkevakuutus tukee kuntia niiden kehittäessä palvelurakenteitaan. Työnantajien ekstranetiin on koottu palvelupaketti, jonka avulla on mahdollista arvioida, miten palveluiden tuotantotavat vaikuttavat eläkkeisiin ja niiden rahoitukseen. Palvelupaketin ohella jäsenyhteisöille on tarjolla myös pienimuotoista konsulttiapua. Vuonna 2007 aloitettiin myös muutosjohtamisen tukeminen valmennusohjelmineen ja työpajoineen. Sähköiset palvelut helpottavat henkilöstö- ja taloussuunnittelua Ekstranetin maksuosuustiedot-palvelussa kuntatyönantajat saavat tietoa maksamistaan eläkemaksuista ja niiden perusteista henkilöittäin ja toimintayksiköittäin. Syksyllä 2007 julkaistiin suosituksi osoittautunut palvelu, joka tarjoaa toimintayksikkötasoisia ennuste- ja seurantatietoja varhaiseläkemenoperusteisista maksuista. Ekstranetin tilastopalvelussa on työnantaja- ja aluekohtaisia tilastotietoja mm. henkilöstön ikärakenteesta ja eläkkeelle siirtymisestä ammatti- ja ikäryhmittäin. Tämä palvelu auttaa henkilöstösuunnittelussa ja raportoinnissa sekä työvoiman riittävyyteen varautumisessa. Työnantajan edustajat saavat myös reaaliaikaisen yhteyden Kuntien eläkevakuutuksen palvelussuhderekisteriin rekisteröityjen tietojen tarkistamista ja korjaamista varten. Verkkopalvelu on helppo tapa tarkistaa rekisteriin siirrettyjen tietojen oikeellisuus ja verrata tietoja työnantajan omissa rekistereissä oleviin lähtötietoihin. Palvelussuhderekisterin tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus ovat luotettavien ja tehokkaiden eläkepalveluiden perusta. Keväällä 2007 työnantajien ekstranetissä avattiin sähköinen eläkehakemuspalvelu. Palvelussa jäsenyhteisöjen eläkeasiamiehet voivat yhdessä eläkkeen hakijan kanssa täyttää vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen hakemuksia. Koulutuksista vuorovaikutteiseen neuvontaan Jäsenyhteisöille järjestettyihin koulutuksiin, työpajoihin ja palvelupäiville osallistui vuoden 2007 aikana noin henkilöä. Kuntien eläkevakuutuksen järjestämistä koulutuksista pääosa oli asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä tilauskoulutuksia esimerkiksi muutostilanteista. Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutus tuotti verkko-opinnot eläketurvan perusteista uusille eläkeasiamiehille. Lisäksi julkaistiin Joustavasti vanhuuseläkkeelle -animaatio, sekä Työyhteisötaidot-multimedia, jonka tarkoituksena on kannustaa kuntien esimiehiä keskustelemaan työyhteisötaidoista alaistensa kanssa. Kuntajohto on tyytyväinen Kuntien eläkevakuutukseen. Kevään 2007 asiakaskyselyssä Kuntien eläkevakuutuksen toimintaa pidettiin tärkeänä ja sen koettiin onnistuneen hyvin mm. sijoitustoiminnassa ja työhyvinvoinnin edistäjänä. Kuntien eläkevakuutus on kuntien yhteistyökumppani Kuntien eläkevakuutus on jäsenyhteisöjensä omistama eläkelaitos, joka toimii läheisessä yhteistyössä koko kunta-alan kanssa. Kumppanina olemme aktiivinen ja haluamme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Pidämme jatkuvasti yhteyttä työnantaja-asiakkaisiimme. Useimmiten voimme tarjota alueellisen yhteyshenkilön hoitamaan eri asioita. Työeläketurvan hoitamisen lisäksi tarjoamme työhyvinvointipalveluja, jotka perustuvat kuntatyön tuntemuksen ohella omaan tutkimustoimintaamme. Kuntatyön asiantuntijana pystymme tarjoamaan erityisesti kunta-alan tarpeisiin soveltuvaa ammatillista kuntoutusta. Myönnämme myös lainoja jäsenyhteisöillemme edullisin ehdoin. Olemme kehittäneet viime aikoina erityisesti sähköisiä palveluita, mutta pidämme entistä tärkeämpänä palvella työnantaja-asiakkaitamme myös henkilökohtaisesti. Taloudellisen ja tehokkaan toimintamme ansiosta eläkepäätöksemme hinta on edullinen ja eläkepäätösten käsittelyajat lyhyemmät kuin yksityisissä yhtiöissä. Hoidamme myös eläketurvan rahoittamisen ja eläkkeiden maksamisen luotettavasti.

14 12 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 Vakuute - tuille suunna tut verkkopal ve lut löytyvät osoit teesta

15 ELÄKEPALVELUT Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Eläkepalvelut nopeasti verkon kautta Kuntien eläkevakuutuksen tehtävänä on turvata toimeentulon katkeamattomuus, kun kuntatyöntekijä jää eläkkeelle. Vuonna 2007 ratkaistiin yli eläkehakemusta, jotka koskivat vanhuus-, työkyvyttömyys-, perhe-, osa-aika- ja työttömyyseläkkeitä, taloudellista tukea sekä ammatillista kuntoutusta. Harkintaa sisältävissä työkyvyttömyyseläkeratkaisuissa panostetaan oikeusvarmuuteen hankkimalla perusteellinen selvitys hakijan terveydentilasta ja työssä selviytymisestä. Päätösten perusteluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Vakuutetuille suunnattujen verkkopalvelujen suosio lisääntyi edelleen vuonna Eläkelaskuri- ja rekisteriotepalvelun käyttö kasvoi noin 42 %. Palveluun kirjautui vuoden aikana henkilöä, kun vuonna 2006 kirjautuneita oli Vakuutettu saa eläkelaskurista arvion vanhuuseläkkeensä suuruudesta eri ikävaihtoehdoissa sekä arvion osa-aikaeläkkeensä määrästä. Eläkeotteita lähetettiin noin vakuutetulle eli ja syntyneille. Pyynnöstä otteita lähetettiin lisäksi kpl. Vakuutetuille järjestettiin vuoden aikana monia eläkepalvelupäiviä eri puolella Suomea. Niissä annettiin henkilökohtaista eläkeneuvontaa, tietoa työssä jatkamisen kannattavuudesta ja opastettiin verkkopalveluiden käytössä. Jo viidennes vanhuuseläkehakemuksista tulee sähköisesti Kuntien eläkevakuutus otti alkuvuodesta 2007 käyttöön sähköisen eläkkeen hakemispalvelun. Työntekijä voi tehdä sähköisen vanhuus- tai osa-aikaeläkehakemuksensa työnantajansa eläkeasiamiehen luona. Vuoden loppuun mennessä yli 20 % kaikista vanhuuseläkehakemuksista ja 35 % osa-aikaeläkehakemuksista saatiin tämän sähköisen hakemispalvelun kautta. Kuntien eläkevakuutus palvelee asiakkaitaan sekä verkossa että henkilökohtaisesti. Eläkettä on alkuvuodesta 2007 alkaen voinut hakea verkon kautta, mikä on tehostanut eläkehakemusten käsittelyä, ja asiakas on saanut eläkepäätöksen aiempaa nopeammin. Helppokäyttöinen eläkelaskuri auttaa asiakasta eläkkeen määrän arvioimisessa, ja rekisteriotteelta hän voi tarkistaa kunnalliset palvelussuhdetietonsa. Kuntien eläkevakuutus palvelee asiakkaita nopeasti ja hyvin Kuntien eläkevakuutuksen asiakaspalvelun vahvuuksia ovat ystävällisyys, palveluhenkisyys, asiantuntemus ja luotettavuus. Näin palvelua luonnehtivat vakuutetut ja eläkkeensaajat, joiden mielipiteitä ja käsityksiä selvitettiin keväällä tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Asiakaspalvelu on vakuutettujen ja eläkkeensaajien mielestä parantunut edelliseen tutkimukseen eli vuoteen 2005 verrattuna. Selkeimmin ovat parantuneet palvelun nopeus, asiakaspalveluhenkilöstön riittävyys ja palvelun tehokkuus. Vuonna 2007 eläkehakemukset ratkaistiin Kuntien eläkevakuutuksessa nopeammin kuin yksityisissä eläkelaitoksissa keskimäärin. Erityisesti vanhuus- ja osa-aikaeläkkeiden käsittelyajat lyhenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Eläkehakemusten käsittelyaika 2006 ja 2007 Käsittelyaika Käsittelyaika Yksityiset eläkelaitokset keskilaitokset keski- Yksityiset eläke- keskimäärin keskimäärin Eläkelaji määrin 2007 määrin 2006 Eläkeasiamiesverkosto täytti 20 vuotta Kuntien eläkevakuutuksen eläkeasiamiesverkosto täytti katsausvuonna 20 vuotta. Eläkeasiamies on kunnan tai kuntayhtymän työntekijä, joka toimii työpaikallaan Kuntien eläkevakuutuksen yhteyshenkilönä. Eläkeasiamiehet antavat työpaikoillaan vakuutetuille eläkeneuvontaa, auttavat eläkehakemuksen tekemisessä ja tiedottavat Kuntien eläkevakuutuksen palveluista. Eläkeasiamiehiä on tällä hetkellä yli tuhat. Tärkeinä yhteistyökumppaneina he ovat omalta osaltaan edistämässä Kuntien eläkevakuutuksen vakuutetuilleen tarjoamien palveluiden luotettavuutta ja nopeutta. Vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Perhe-eläke Työttömyyseläke

16 14 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 TYÖHYVINVOINTI JA KUNTOUTUS Työhyvinvoinnilla pidempiin työuriin Kuntien eläkevakuutuksen monipuoliset kuntoutus-, työhyvinvointi- ja tutkimuspalvelut tarjoavat työnantajille työvälineitä, joilla voidaan edistää työhyvinvointia ja sitä kautta työssä jatkamista. Uusia palvelumuotoja ovat suuren suosion saaneet työpajat sekä työ hyvinvointikysely, jonka avulla jäsenyhteisöt saavat apua työhyvinvointitilanteensa kartoittamiseen. Työurien piteneminen on taloudellisesti kannattavaa niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Työnantaja hyötyy, kun sairauspoissaoloista ja varhaiseläkkeistä syntyvät kustannukset pienenevät. Työntekijä puolestaan saa sitä parempaa eläkettä mitä pidempään hän jatkaa töissä. Kuntien eläkevakuutus on uranuurtaja ammatillisessa kuntoutuksessa Syksyllä 2008 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Kuntien eläkevakuutus aloitti itsenäisen ammatillisen kuntoutustoiminnan. Kuntoutuksen asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin 2000-luvulla. Uusia kuntoutusasiakkaita tuli vuonna 2007 runsaat Ammatillinen kuntoutus järjestetään pääasiassa kuntatyöpaikoilla. Sen onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä. Parhaat tulokset saavutetaan, kun työntekijän työkyvyn heikkeneminen havaitaan työpaikalla varhain ja työssä jatkamisen mahdollisuudet selvitetään työntekijöiden, esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyönä. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa työnantajille neuvontaa, kun työntekijöiden työkykyongelmiin haetaan ratkaisuvaihtoehtoja. Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutus järjesti useita ammatillisen kuntoutuksen ja aktiivisen aikaisen puuttumisen työpajoja. Alueellisissa työpajoissa verkostoiduttiin, vertailtiin toimintatapoja ja kerättiin kokemuksia työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisen tavoista. Kuntien eläkevakuutus käynnisti myös pilottihankkeita, joiden tarkoituksena oli lisätä vuorovaikutusta ammatillisen kuntoutuksen osapuolien kesken sekä tehostaa työpaikoilla kuntoutuksen prosesseja. Nämä aiheet olivat esillä myös monilla jäsenyhteisökäynneillä ja koulutustilaisuuksissa. Tutkimuksella eväitä käytännön työelämään Kuntien eläkevakuutuksen tutkimustoiminnan avulla saadaan tietoa työhyvinvoinnista ja työssä jatkamisesta sekä näiden tukemisesta kunta-alalla. Tätä tietoa asiakkaat voivat hyödyntää suoraan, ja he saavat käyttöönsä tutkimustiedosta jalostettuja palveluita. Tutkimukseen pohjaavien palvelujen ja tuotteiden avulla työnantajat voivat esimerkiksi tarkastella oman yhteisönsä työhyvinvointia tai sen tukemisen heikkouksia ja vahvuuksia. Vuonna 2007 Kuntien eläkevakuutus selvitti yhdessä Suomen Kuntajohtajat ry:n kanssa kuntajohtajien työhyvinvointia ja sen tilaa. Selvityksen jälkeen kuntajohtajille järjestettiin työpaja, jossa käsiteltiin johtajan työhyvinvointia muutostilanteessa. Työssä jatkaminen lisääntynyt 2000-luvulla % Vanhimmat ikäluokat ovat jatkaneet työelämässä entistä pidempään viime vuosina. Vain 55 % niistä vuotiaista, jotka olivat työelämässä vuosina jatkoi työskentelemistä vuoden 2002 lopussa. Sen sijaan vuosina saman ikäisistä jo 69 % jatkoi töissä vuoden 2006 loppuun asti vuotiaat vuotiaat ikä jakson lopussa

17 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus Työntekijöille ja työyhteisöille järjestettiin kirjoituskilpailu, joka toi esiin työntekijöiden kokemuksia siitä, mitkä tekijät auttavat heitä jaksamaan. Lisäksi julkaistiin laaja tutkimus työkyvyttömyyden riskitekijöistä sekä raportti kunnallisen työterveyshuollon muutoksesta ja toiminnasta. Asiantuntijat apuna työelämän kehittämisessä Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö kunnossa -palvelut tarjoavat asiantuntijapalveluja kunnallisen työelämän kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Vuonna 2007 aloitettiin aktiivisen aikaisen puuttumisen -työpajat. Lisäksi julkaistiin Kysy työhyvinvoinnista -verkkopalvelu, jonka kautta työnantajat saavat tukea työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vuonna 2007 toteutettiin myös hyvän palautteen saanut työhyvinvointia strategisesti -valmennus ja järjestettiin tilauskoulutuksia työssä jatkamisesta, työhyvinvoinnin edistämisen taloudellisista hyödyistä, aktiivisesta puuttumisesta, työyhteisötaidoista sekä muutosjohtamisesta. Vuonna 2007 järjestettiinkin 60 erilaista tilaisuutta, joihin osallistui yli henkilöä. Työhyvinvointisyke-palvelupaketin avulla jäsenyhteisöt ja yksittäiset työntekijät voivat arvioida työhyvinvointinsa tilaa. Palvelupaketista valmistui vuonna 2007 työhyvinvointikyselypalvelu sekä kunta-alaa koskeva työhyvinvointibarometri. Muut kolme osaa valmistuvat vuonna Työntekijää tuetaan jatkamaan työssä Työntekijän työssä jatkamista edistävät riittävä työkyky, hyvät työskentelyolosuhteet sekä työhyvinvointi. Työssä jatkaminen vaikuttaa eläkkeen määrään mitä pidempään jatkaa töissä, sitä parempaa eläkettä saa. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa kunta-alan työntekijälle ammatillista kuntoutusta, jos häntä uhkaa työkyvyn menetys. Tukea annetaan kuntoutussuunnitelman valmisteluun, työkokeiluun, työhön valmennukseen sekä ammatilliseen lisä- ja uudelleenkoulutukseen. Kuntoutuspäätökset tehdään nopeasti. Kuntoutusasiakkaat ovat kuntoutusohjelmien jälkeen työllistyneet hyvin. Tietyt kriteerit täyttäville hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneelle tarjotaan mahdollisuutta tilanneselvittelyyn. Esimiehiä koulutetaan mm. työyhteisötaidoissa, mikä puolestaan parantaa johtamista ja työhyvinvointia koko kunta-alalla. Heikentynyt työkyky ei ole aina este työssä jatkamiselle Kuntien eläkevakuutus aloitti pari vuotta sitten kokeilun, jossa sadalle hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneelle tarjottiin tilaisuus keskustella elämäntilanteestaan ja sosiaaliturvan vaihtoehdoista ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Kokeilu onnistui hyvin, sillä kolmasosa kokeiluun osallistuneista palasi työelämään. Tilanneselvittelytoimintaa laajennettiin vuonna 2007 koko maahan, ja yhteistyökumppaneiksi valittiin kuusi palveluntuottajaa. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa palvelua kaikille tietyt kriteerit täyttäville hylkäyspäätöksen saaneille. Kuntien eläkevakuutus haluaa myös edistää hyviä käytäntöjä työpaikoilla. Lähiesimiesten henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tulisi kyetä entistä paremmin havaitsemaan työssä selviytymiseen liittyvät ongelmat ja puuttumaan niihin jo ennen kuin eläkettä lähdetään hakemaan. Työkyvyttömyyseläkettä haetaan usein ennen kuin on riittävästi selvitetty, onko työhön paluu mahdollista esimerkiksi työjärjestelyjen avulla. Eläkkeelle siirtyneiden keski-iän muutos vuodesta 2006 vuoteen 2007 eläkelajeittain vanhuuseläke työkyvyttömyyseläke osatyökyvyttömyy seläke kuntoutustuki osakuntoutustuki yksilöllinen varhaiseläke työttömyyseläke kaikki yhteensä vuotta Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut Vuonna 2007 kunnalliselle eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä nousi 0,3 vuodella 58,6 vuoteen. Eläkelajeittain suurimmat ikämuutokset tapahtuivat kuntoutustuissa. Täydelle kuntoutustuelle siirtyneiden keski-ikä oli vuonna 2007 yli puoli vuotta korkeampi kuin edellisenä vuonna. Keski-ikä nousi myös vanhuuseläkkeille ja osatyökyvyttömyyseläkkeille siirtyneillä, molemmissa vajaat puoli vuotta. Varsinaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä sen sijaan laski 0,2 vuotta ja oli 57,6 vuotta.

18 16 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2007 SIJOITUKSET Tuottavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusten arvo oli vuoden 2007 lopussa 24,3 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat markkinakehitykseen nähden hyvin eli 6,0 %. Sijoitussalkun riskiä hajautetaan muun muassa kohdistamalla sijoituksia eri omaisuuslajeihin ja maantieteellisille alueille. Yksittäisistä maista Suomi on edelleen suurin sijoituskohde, joskin sen osuus on asteittain alentunut. Sijoitusvuotta 2007 leimasivat kesällä ja syksyllä Yhdysvalloissa voimistuneet asunto- ja rahoitusmarkkinoiden ongelmat, joiden vaikutus ulottui amerikkalaisten asuntovelallisten ja heidän luotottajiensa lisäksi laajasti globaaleille pääomamarkkinoille. Kuntien eläkevakuutuksen sijoituspääoma oli vuoden 2007 päättyessä 24,3 miljardia euroa, ja sijoitukset tuottivat 6,0 %. Vaikka tuotto jäi edellisvuosia matalammaksi, se oli sijoitusmarkkinoiden yleiseen kehitykseen nähden varsin hyvä. Sijoitussalkun suurin omaisuuslaji on listatut osakesijoitukset, jotka tuottivat 6,3 %. Osakesijoitusten tuottoon vaikuttivat myönteisesti muun muassa kehittyvien markkinoiden painon kasvattaminen osakesalkussa sekä onnistunut valuuttariskien suojaaminen. Toinen pääomaisuuslaji on korkosijoitukset, joiden tuotto oli hankalissa olosuhteissa varsin tyydyttävä eli 2,5 %. Parasta tulosta syntyi pääomasijoituksista, joista kertyi tuottoja 37,3 %. Vuosi oli hyvä myös kiinteistösijoituksissa (10,1 %) ja hedge-rahastosijoituksissa (9,9 %). Uutena omaisuuslajina sijoitussalkkuun tulivat hyödykesijoitukset, jotka ehtivät tuoda 3,8 %:n tuoton, vaikka ensimmäinen sijoitus tehtiin vasta joulukuussa. Pitkä sijoitushorisontti antaa sijoitussalkulle joustavuutta Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusstrategia perustuu eläkelaitoksen rahoituksen tarpeiden pohjalta laadittuun pitkän aikavälin suunnitteluun. Pitkä sijoitushorisontti mahdollistaa sellaisen sijoitussalkun rakentamisen, jossa voidaan ottaa tuntuvaakin lyhyen aikavälin riskiä, jos sen vastapainona on korkeampi pitkän aikavälin tuotto-odotus. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa suhteellisen suurta osakepainoa sekä sitä, että salkku voi sisältää merkittävästi pääomarahastosijoituksia. Listattujen osakkeiden korkeahko, neutraalissa tilanteessa 50 prosentin osuus Kuntien eläkevakuutuksen sijoitussalkusta on ollut suotuisa tekijä viime vuosien nousujohteisilla osakemarkkinoilla. Pitkää nousukautta seuraa kuitenkin tavallisesti ennen pitkää myös lasku. Loppuvuodesta 2007 alkoi kertyä enenevästi viitteitä siitä, että Yhdysvalloista lähteneet talousvaikeudet voivat johtaa osakemarkkinoiden yli viisi vuotta kestäneen nousun perusteellisempaan taittumiseen. Sijoitusten tuotot Sijoitusten tavoiteallokaatio 2009 % , ,6 7,5 9,8 6, Osakesijoitukset 50 % Pääomasijoitukset 5 % Korkosijoitukset 32 % Hedge-rahastot 2 % Kiinteistösijoitukset 9 % Hyödykesijoitukset 2 %

2013 toimintakertomus

2013 toimintakertomus 2013 toimintakertomus Toimintakertomus 2013 Sisältö Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen katsaus vuoteen 2013 2 Hallituksen toimintakertomus 2013 4 Hallintoelimet 2013 21 2 Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Yhtiökokous. Vuosikertomus ja muut julkaisut. Vuosi 2007 lyhyesti... 4. Toimitusjohtajan katsaus... 6

Vuosikertomus 2007. Yhtiökokous. Vuosikertomus ja muut julkaisut. Vuosi 2007 lyhyesti... 4. Toimitusjohtajan katsaus... 6 Vuosikertomus 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Kansikuvassa Varman uuden toimitalon rakennustyömaa Helsingin Salmisaaressa. Hyvää työtä, jolla luodaan mahdollisuuksia tehdä lisää hyvää työtä. Vuosikertomus 2007

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta 5x10 kokemusta Ilmarisesta Ilmarisen vuosi 2011 2 sisältö Ilmarisen vuosi 2011 kertoo yhtiön toiminnasta taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun näkökulmasta. 2 8 Ilmarinen 2011 ympäristövastuu

Lisätiedot

Satu, 28, palveluasiantuntija

Satu, 28, palveluasiantuntija Vuosikertomus 2007 Satu, 28, maalari Satu, 28, palveluasiantuntija Eteran vuosikertomus 2007 4 Sisältö 6 Etera huolehtii eläketurvasta 8 Avainlukuja 2007 9 Eteran uutisvuosi 2007 10 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008 Satu, 28, palveluasiantuntija Eteran vuosikertomus 2008 4 Sisältö 6 Etera on eläketurvan asiantuntija 8 Avainlukuja 2008 9 Eteran uutisvuosi 2008 10 Talous painui

Lisätiedot

Verkkoraportti kertoo enemmän

Verkkoraportti kertoo enemmän Etera 2012 Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Toiminnan ja tapahtumien vuosi 2012... 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Etera työelämän kumppani

Etera työelämän kumppani Etera työelämän kumppani Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Katsaus tulevaan: Matkalla kohti

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 1 (13) Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Taloudellinen kehitys Maailman talous elpyi syvästä taantumasta odotettua nopeammin. Kehittyvien maiden, erityisesti Kiinan, voimakas kasvu jatkui. Myös

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Talouden kehitys Vuosi 2013 voidaan jakaa kahteen osaan. Toukokuuhun asti pitkät korot jatkoivat pitkään jatkunutta laskuaan, mutta USA:n keskuspankin signaalit

Lisätiedot

ilmarinen Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja

ilmarinen Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja 3 2007 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja Ikääntyvä Suomi ja tuottavuus Monikulttuurisuus rikastuttaa työtä Keinoja sairauslomien vähenemiseen Ilmoittaudu syksyn tilaisuuksiin!

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Ilmarinen SEPÄN TYÖ ELÄÄ AJASSA. Finanssikriisi ravistelee työeläke kestää. Panostus työkykyyn tuottaa tulosta. Yhteistyö avaa ovia kuntoutujalle

Ilmarinen SEPÄN TYÖ ELÄÄ AJASSA. Finanssikriisi ravistelee työeläke kestää. Panostus työkykyyn tuottaa tulosta. Yhteistyö avaa ovia kuntoutujalle Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2008 SEPÄN TYÖ ELÄÄ AJASSA Finanssikriisi ravistelee työeläke kestää Panostus työkykyyn tuottaa tulosta Yhteistyö avaa ovia kuntoutujalle Ilmarinen

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2009 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Talouden kehitys Maailmantalouden kehitystä

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Vastuullinen eläkesijoittaminen on yhä tärkeämpää. Työhyvinvointiin panostetaan eläkekassoissa ja -säätiöissä

Vastuullinen eläkesijoittaminen on yhä tärkeämpää. Työhyvinvointiin panostetaan eläkekassoissa ja -säätiöissä Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 1/2014 Vastuullinen eläkesijoittaminen on yhä tärkeämpää Työhyvinvointiin panostetaan eläkekassoissa ja -säätiöissä Nordean Eläkesäätiö ja -kassa yhdistyivät ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS

Lisätiedot

ilmarinen Työhyvinvointi paras lääke SAK:n Lauri Ihalainen: Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi Ilmarisen asiakaslehti

ilmarinen Työhyvinvointi paras lääke SAK:n Lauri Ihalainen: Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi Ilmarisen asiakaslehti 3 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi SAK:n Lauri Ihalainen: Työhyvinvointi paras lääke KANSIKUVA: ESKO TUOMISTO 3 2005 ilmarinen Ilmarisen

Lisätiedot

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun 4 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Tilapäinen alennus maksuun Verkkopalvelujen käyttö tuplaantui Ilmarisen palvelua arvostetaan Antti Tanskanen: Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot KANNEN KUVA:

Lisätiedot

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2011 KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä Debatissa eläketurvan haasteet Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen 4/2011 Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot