Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Toimintakertomus 200 Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiö Toiminta-ajatus Järvenpään sosiaalisairaala tuottaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen hoitopalveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Monitieteellisellä tutkimus- ja kehittämistyöllä parannetaan päihdehoidon tuloksellisuutta ja koulutuksella päihdealalla tarvittavia hoidollisia taitoja.

2 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Johtoryhmän katsaus Järvenpään sosiaalisairaala tuottaa palveluja päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen valtakunnallisesti. Sairaala tarjoaa katkaisuja vieroitushoitoa, kuntouttavaa hoitoa naisille, miehille ja perheille, lääkkeetöntä yhteisöhoitoa (Hietalinna-yhteisö), työ- ja toimintakyvyn arviointeja sekä polikliinisia palveluja. Arabianrannan päihdeklinikka siirtyi vuoden alusta Kettutien A- poliklinikan alaisuuteen ja Asumisvalmennusyksikkö Kotirannan toiminta päättyi keväällä. Korvaushoidossa oleville opioidiriippuvaisille suunnattu Avohoitoyksikkö Askel käynnistyi Helsingin Arabianrannassa projektirahoituksella (RAY). Yksikkö aloitti mm. Askel Arkeen -kurssien toteutuksen korvaushoidon aloittaneille asiakkaille. Vuosi oli Järvenpään sosiaalisairaalan kannalta poikkeuksellisen haastava. Hoitopäiviä kertyi 4 678, joka oli 5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisesti kaksoisdiagnoosipotilaille kehitetty vaativan päihdekuntoutuksen ohjelman kysyntä väheni selvästi. Tästä syystä hoitotuottoja kertyi 23 prosenttia vähemmän kuin vuonna Suurimmista kunnista Vantaa, Helsinki ja Lahti lisäsivät sosiaalisairaalan palvelujen käyttöä edellisvuodesta. Muut kunnat, erityisesti Espoo ja Turku, vähensivät palvelujen käyttöä huomattavasti aikaisemmasta. Kysynnän turvaamiseksi tarjottiin syksyllä yli kolmellekymmenelle kunnalle tai kuntien yhteenliittymälle mahdollisuutta hankkia päihdekuntoutuspalveluita sosiaalisairaalasta tulevana vuonna yksinkertaisella palveluvakuutusperiaatteella. Keväällä 200 alkoivat koko henkilökuntaa koskevat YTneuvottelut. Neuvotteluiden tuloksena vähennettiin 26 tointa ja koko henkilökunta lomautettiin 3 viikoksi. Syksyllä 200 sosiaalisairaalan paikkamäärä vähennettiin 57 paikkaan, jonka lisäksi lääkkeettömän yhteisöhoidon käytössä on 4 asiakaspaikkaa. Sosiaalisairaalan asiakkaiden määrä väheni edellisvuodesta neljänneksellä. Asiakkaista oli naisia reilu kolmasosa. Hoitovuorokausien määrä väheni kolmantena vuotena peräkkäin. Erityisesti miesten vaativan päihdekuntoutuksen (kaksoisdiagnoosipotilaat) kysyntä väheni lähes puoleen edellisvuodesta. Vain kuntouttavan ja perhehoidon määrät pysyivät ennallaan. Asiakkaiden ilmoittamat yleisimmät pääpäihteet olivat opiaatit (39 %), alkoholi (35 %) ja amfetamiini (4 %). Katkaisu- ja vieroitushoidon potilasvirta oli suhteellisen tasaista, koska useiden kuntien omat katkaisuhoitoyksiköt olivat täynnä. Naisten kuntoutuksessa tärkeää oli dialektisen hoitomallin säilyttäminen. Katkaisuhoitoa tarkennettiin A-klinikkasäätiön alkoholivieroitusoireiden lääkehoito-ohjeilla. Kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidossa huomiota kiinnitettiin hoidontarpeen arviointiin ja hoidon oikeaan kohdentamiseen. Sairaalan psykiatrin konsultaatioita käyttivät säännöllisesti miesten ja naisten osastot sekä vieroitushoito-osasto. Neuropsykologisia tutkimuksia käytettiin tarvittaessa hoidon osana. Ennakkoneuvotteluihin panostettiin tilaajan tavoitteiden selkeyttämiseksi. Hoitoyhteenvetojen (epikriisien) sisällön yhtenäistäminen ja niiden valmistumisen nopeutuminen ovat olleet laatutyön kehittämisen kohteena. Talouden tasapainottaminen oli vuoden suurin haaste, johon vastattiin mm. rakenteellisin muutoksin. Osastojen koko ja henkilöstömäärä suhteutettiin potilaskysyntää vastaavaksi. Katkaisu- ja vieroitushoitoyhteisöt yhdistettiin suljetuksi osastoksi (5-paikkaa). Naisten ja miesten osastot yhdistettiin kuntouttavaksi osastoksi (24 paikkaa). Perheosaston potilaspaikkoja vähennettiin kymmenestä kuuteen perhepaikkaan. Hietalinna-yhteisön asiakaspaikkoja lisättiin kahdeksasta neljääntoista. Selviämisaseman perustamisesta tehtiin tarjous sisäasianministeriöön. Pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa) kanssa käytiin ostopalvelu- ja puitesopimuksiin liittyviä tarkentavia yhteistyöneuvotteluja. Kuumakuntien (Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Tuusula, Hyvinkää, Mäntsälä) kanssa käytiin yhteistyöneuvottelut. Tukiasuntotoiminnassa tehtiin palvelumaksutarjoukset pääkaupunkiseudun kuntiin ja oallistuttiin Vantaan kaupungin päihdepalveluiden kilpailutukseen. Lahden A- klinikkatoimen kanssa tehtiin korvaushoidon kehittämisessä aktiivista yhteistyötä. Sosiaalisairaalan tutkimusyksikkö osallistui kansainvälisen Paradise-projektin (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe) hankkeen ensimmäisen vuoden toteutukseen. Tutkimusyksikkö toteutti mm. päihdeongelmien aiheuttamiin psykososiaalisiin haittoihin kohdistuvan laajan kirjallisuuskatsauksen ja kaksi fokusryhmähaastattelua.

3 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Kognitiivisia sekä päihde- ja mielenterveysongelmien hoidon verkostokoulutuksia toteutettiin edelleen yhteistyössä Seurakuntaopiston ja Diak-Etelän Järvenpään yksikön kanssa. Sairaalaan esimiehillä järjestettiin oma prosessikoulutus muutosvaiheen tueksi. Koulutukseen liittyi yhteisiä osioita ETEVA:n esimieskoulutuksen kanssa. Strategiatyö Aluejohtaja johtaa sosiaalisairaalan strategiatyötä apunaan muut johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmän tukena oli työnohjaus. Hoitoosastot, Hietalinna-yhteisö ja kuntoutuspoliklinikka laativat toimintasuunnitelmansa ja tulostavoitteensa BSC-tuloskortille, jossa toimintoja tarkastellaan vaikuttavuuden, potilaiden, kuntaasiakkaiden, prosessien, henkilökunnan ja talouden näkökulmista. Hallinto Sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opiskelijoille järjestettiin kymmeniä (40) opintokäyntejä. Sairaala toteutti sosionomi-, sairaanhoitaja- ja lähihoitaja- opiskelijoiden harjoitteluja joka osastolla. Huolimatta vaikeasta vuodesta Järvenpään sosiaalisairaala haluaa palvella kuntia hyvin osana asiakkaan hoitoketjua. Tavoitteena on toimia aikaisempaa tiiviimmässä yhteistyössä kunnan perus- ja lähipalvelujen kanssa sekä ennen hoitojaksoa, sen aikana että sen jälkeen. Laitoskuntoutuksen tarpeen tunnistaminen ja sairaalan osaamisen johtaminen ovat avaintekijöitä hyvän yhteistyön jatkumiselle. Järvenpään sosiaalisairaalan johtajana toimi aluejohtaja/ylilääkäri Antti Holopainen. Ylilääkärin apuna sisäisessä hallinnossa oli johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat ylilääkärin lisäksi apulaisjohtaja Erik Henriksson, ylihoitaja Päivi Jokinen, kehittämispäällikkö Ritva Toivio ja tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen. Ylilääkäri Antti Holopainen jäi eläkkeelle toimestaan Antti Holopaisen läksiäiset, tervehtimässä toimitusjohtaja Olavi Kaukonen Yhteistoimintaneuvosto Strategiatyön haasteen muodosti tiukka taloudellinen tilanne. Strategiatyössä jouduttiin keskittymään sairaalan valtakunnallisen päihdealan erikoissairaala-aseman säilyttämiseen sekä ytneuvottelujen, irtisanomisten ja lomautusten hallittuun toteuttamiseen. Joitakin toimintoja lakkautettiin, yhteisöjä suljettiin ja sairaalan paikkaluku laskettiin 90:stä 7:teen. Sosiaalisairaalan rakenteen muodostavat akuutti osasto (katkaisu- ja vieroitushoito), kuntoutusosasto (miehet, naiset), perheosasto ja lääkkeetöntä hoitoa tarjoava Hietalinna-yhteisö. Poliklinikkatoimintoja kehitettiin yhteistyössä Kettutien A- poliklinikan kanssa. Markkinointia sekä yhteistyötä kuntaasiakkaiden ja A-klinikkasäätiön keskushallinnon kanssa tehostettiin. Yhteistoimintaneuvosto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. YTN:ssä johtoa edustivat ylilääkäri Antti Holopainen, apulaisjohtaja Erik Henriksson ja ylihoitaja Päivi Jokinen. Henkilöstön edustajat olivat siivoustyönohjaaja Taina Aitalaakso (loppuvuodesta toimistosihteeri Arja Aro), tutkimusapulainen Tarja Kujanen, sairaanhoitaja Tiina Sipilä, lähihoitaja Heini Suhonen, fysioterapeutti Riitta Latvakangas (sairaanhoitaja Hannu Maaranen sijaisena kevään ajan) sekä sosiaaliterapeutti Markku Mäki (loppuvuodesta sosiaaliterapeutti Leena Salminen). Puheenjohtajana toimi Erik Henriksson. Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoimikunnan muodostivat apulaisjohtaja Erik Henriksson (työsuojelupäällikkö), ylihoitaja Päivi Jokinen sekä yleisillä vaaleilla valitut työsuojeluvaltuutetut: sh Ilkka Waris (työsuojeluvaltuutettu), vaatehuoltaja Ritva-Leena Souranto (. varavaltuutettu) ja Markku Mäki (2.varavaltuutettu). Syksyllä 200 Ritva-Leena Sourannosta tuli työsuojeluvaltuutettu. Varavaltuutettuja ei enää ollut. Työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistuivat myös henkilöstösihteeri Aini Storm (työterveyshuollon yhteyshenkilö) ja SVYNKin edustaja Taina Aitalaakso. Toimikunta kokoontui 4 kertaa.

4 Järvenpään sosiaalisairaala puh Henkilökunta Toimintakertomus 200 Sosiaalisairaalan henkilökunta on lueteltu ammattiryhmittäin ja nimikkeittäin oheisessa taulukossa. Lisäksi sairaalassa työskenteli Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntaliiton palkkaama sairaalapappi kolmena päivänä viikossa. Eri alojen opiskelijoita oli työharjoittelussa 6 opiskelijaa ja siviilipalvelusmiehiä oli vuoden aikana kolme. Hoitohenkilöstö: Lääkärit Osastonhoitajat Apulaisosastonhoitajat Sairaanhoitajat Lähihoitajat Erityislastentarhaopettaja Farmaseutti Vastaava laboratoriohoitaja Fysioterapeutti Perhetyöntekijät Kuntoutusohjaajat Valvojat Osastosihteerit Psykologi Asumispalvelukordinaattori Sos.tt ja sos.terapeutit Ohjaajat Kokoaikainen yhteensä 58 yhteensä 7 Järvenpään sosiaalisairaala puh klinikka.fi x 8 h/vko x 9 h/vko x 20 h/vko x 22 h/vko Toimintakertomus 200 Kiinteistö ja kuljetus Vastaava ohjaaja Huoltomestari Ohjaaja (huolto) Autonkuljettaja yhteensä 4 Osa-aikainen Siivous Siivoustyönohjaaja Sairaala-apulainen 4 yhteensä 5 Keittiö x 30 h/vko Emäntä Apulaisemäntä Keittäjä 3 yhteensä 5 Johto + toimisto Ylilääkäri Ylihoitaja Apulaisjohtaja Toimistosihteeri ATK-tuki Johdon sihteeri Henkilöstösihteeri Palkanlaskija Tutkimus ja kehittäminen Tutkimuspäällikkö Tutkimusapulainen Vanhempi tutkija Kehittämispäällikkö Projektityöntekijä Nuorempi tutkija Tutkija Koulutussuunnittelija 7 (27) x 30 h/vko x 9 h/vko 3 yhteensä 0 Yhteensä koko henkilöstö 88 x 5 h/vko 8 (27)

5 Järvenpään sosiaalisairaala puh klinikka.fi Virkistystoiminta Toimintakertomus (27) Virkistystoimikunnan (VIRKUT) tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa virkistystoimintaa henkilökunnalle. Tavoitteena on lisätä yhdessäoloa eri henkilöstöryhmien välillä, ehkäistä työuupumusta ja tuoda iloa työarkeen. Virkkuihin kuuluivat Maija Elomaa (puheenjohtaja), Tarja Kujanen, Susanna Pirttijärvi, Riitta Latvakangas ja Tiina Sipilä sekä Hannu Maaranen. Toukokuun perinteinen Selvästi paras päivä vietettiin ulkoilun merkeissä Pornaisten kodalla. Tarkkuu Tarkkuutta miteltiin frisbeegolfissa. Venymiskykyä enymiskykyä puolestaan vauhdittomassa pituushypyssä. Makkaransyönnin vahvistamina käyty musavisa päättyi tasapeliin. Pikkujoulut jytäsivät 70 70lukuteemaisesti Stålhanen kartanossa. Paik Paikalla olivat mm. Abban Agneta ja Frida. Åke Blomqvistin innoittamina suoritettiin alkuverryttely, että jaksaisi paremmin nauttia joulupöydän antimista. Joulupukkia tuurasi blondi sihteerikkö. Hoitotoiminta Sairaalan airaalan taloudellin taloudellinen tilanne johti yt-neuvottel neuvotteluihin ja sitä kautta irtisanomisi irtisanomisiin ja lomautuksiin.. Strateginen työskentely kohdistui vahvasti näiden prosessien läpiviemiseen. iviemiseen. Johtamisessa kiinnitettiin erityisesti huomiota henkilöstön tukemiseen ja uudelleen järjestettyjen toimintojen toteuttamiseen. Itse hoitotoiminta oitotoiminta ei muuttunu muuttunut paljonkaan, mutta muuttuneiden työryhmien tukemine tukeminen n ja perustehtävän selventäminen olivat tärkeitä tehtäviä. Perustehtävän määrittäminen uudessa työryhmässä on tärkeää, jotta kaikki ymmärtävät hoitotoiminnot samalla tavalla. Esimiesten iesten valmennuskoulutus tapahtui muutosvaiheen kannalta hyvässä vaiheessa. Päihdekuntoutuksen suunnittelussa ennakoivista videoneuvotteluista on tullut osa hoitoprosessia. oitoprosessia. S Se on parantanut laatua esimerkiksi siten, että kaikki osapuo osapuolet sopivat tavoitteet yhdessä. Myös p potilaan kynnys lähteä uuteen hoitopaikkaan madaltuu tavatessaan videoneuvottelussa sairaalan henkilöstä jo ennen tä tänne tuloa. Järvenpään sosiaalisairaala puh Toimintakertomus (27) Epikriisien lähettämisen nopeutuminen lisäsi myös hoitotoiminnan laatua. Katkaisu- ja vieroitushoito Vuonna 200 osasto 2 oli syksyyn saakka vieroitusyhteisön ja korvaushoitoyhteisön muodostama kokonaisuus. Korvaushoitoyhteisössä oli kahdeksan potilaspaikkaa opioidiriippuvaisille henkilöille. Yhteisössä toteutettiin korvaushoidon arviointia ja aloituksia, korvaushoitolääkkeen vaihtoja, kriisi- ja kuntouttavia jaksoja. Vieroitusyhteisössä oli kahdeksan potilaspaikkaa. Yhteisössä toteutettiin vapaaehtoisuuteen perustuvaa suljettua huumevieroitushoitoa. Lisäksi toteutettiin muita päihdekatkaisuhoitoja ja/tai -selvittelyjä, joissa suljetun yhteisön arvioitiin tukevan hoidon onnistumista, esimerkiksi kaksoisdiagnoosipotilaiden vieroitushoidot. Hoitojakson pituuden keski-arvo oli kaksi viikkoa. Sairaalan vähäisen potilasmäärän johdosta osastojen uudelleenjärjestely tuli ajankohtaiseksi ja syyskuusta lähtien osastosta muodostettiin sairaalan katkaisu- ja vieroitusosasto 5 potilaalle. Tällöin korvaushoitopotilaiden peruskuntoutus siirrettiin kuntouttavalle osastolle ja vain erityistilanteissa peruskuntoutus toteutettiin suljetulla katkaisu- ja vieroitusosastolla. Aiemmin alkoholikatkaisulle oli myös oma hoitoyhteisönsä, joka liitettiin nyt katkaisu- ja vieroitusosastoon. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että uuden henkilöstön muodostui kolmen eri yhteisön henkilökunnasta. Uusi työryhmä muotoutui ja uudelleen organisoitui syksyn kuluessa. Syksyllä toteutettiin myös lomautukset. Hoitoprosessia ja perustehtävää tarkennettiin loppuvuonna. Lääkärin ja esimiehen vaihtuminen loivat uudet haasteet. Osastolla toteutettiin vuonna 200 omahoitajuuteen perustuvaa hoitomallia. Ryhmähoidon kokonaisuus oli erityisen arvioinnin ja kehittämisen kohteena. Korva-akupunktio ja fysioakustinen tuolihoito olivat käytössä lääkehoidon lisäksi vieroitusoirehoidossa. Muutoin osastolla toteutettiin kognitiivis-behavioraalista työotetta. Osastolla oli viime vuonna 2950 hoitopäivää.

6 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus 200 (27) puh Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Kuntoutus Miehet ja naiset Vuosi 200 oli muutosten vuosi koko sairaalassa - myös naisten ja miesten kuntouttavilla osastoilla. Kuntouttavien osastojen rakenteet ja sisältö jatkuivat entisellä mallilla alkusyksyyn saakka. Naisten hoitoa ja kuntoutusta toteutettiin osastolla 3 kahdessa yhteisössä ja vastaavasti miesten hoitoa ja kuntoutusta osastolla 4 kolmessa yhteisössä. Palvelujen kysynnän vähetessä potilaita kuitenkin oli ajoittain vähemmän, ja yhteisöjen määrää supistettiin. Sairaalassa keväällä alkaneet yt-neuvottelut vaikuttivat palveluiden uudelleen organisoimiseen, ja sitä kautta myös osastojen rakenteisiin ja työntekijöiden sijoittumisiin osastoilla. Syyskuusta 200 alkaen sairaalan naisten ja miesten kuntoutus sulautuivat yhdeksi kuntouttavaksi osastoksi. Potilaspaikkoja osastolla on 24 jakautuen niin, että kahdeksan paikkaa on varattuna naisten yhteisölle (44), ja kahdeksan paikkaa miesten yhteisölle (443). Jäljelle jääneet kahdeksan paikkaa (442) ovat käytettävissä kysynnän mukaisesti naisille ja /tai miehille. Loppuvuoden aikana kysyntä oli suurempaa miesten kuntoutukseen, joten paikat olivat miesten kuntoutuksen käytössä. Osasto 4:n pitkäaikaisen osastonhoitajan Sinikka Rinta-Pollarin läksiäisiä vietettiin lokakuussa. Osasto 3:n osastonhoitaja Kaarina Salminen siirtyi vastaamaan perheosaston toiminnasta. Kuntouttavan osaston osastonhoitajaksi siirtyi poliklinikalta Eija Ruokonen. Perheet Syksyllä aloitettiin myös työryhmän työnohjaus psykologi Jyri Tammisen kanssa. Perheosastolla vuosi 200 oli suurten muutosten aikaa. Perhepaikkojen kysyntä väheni huomattavasti. Tarjolla oli kuusi perhepaikkaa päihdekuntoutusta tarvitseville perheille ja uutena mahdollisuutena jatkokuntoutuspaikka kahdelle perheelle. Jatkokuntoutukseen tultiin suoraan perheosastolta tai sovituin ehdoin suoraan avohoidosta. Jatkokuntoutuksen tavoitteena oli tukea perheen eheytymistä ja itsenäisempää selviytymistä arkielämästä. Perheosaston moniammatillinen työryhmä oli tukena jatkokuntoutuksesta vastaavalle pientiimille. Vuoden 200 aikana korostettiin verkostotyön merkitystä perheiden kokonaishoidossa. Ensimmäinen tapaaminen oli usein jo ennen perheosastolle tuloa. Jokaisen perheen kohdalla tapaamisia oli kuukausittain. Viikkosuunnittelua tehostettiin yhteisellä viikkokalenterikäytännöllä. Keskusteluryhmät sijoitettiin viikkokalenteriin pysyville paikoille ja niiden sisällöllistä suunnittelua kehitettiin. Loppuvuodesta siirryttiin käytäntöön, jossa lapset eivät osallistu aamuryhmiin osastokokousta lukuun ottamatta. Tällä pyritään tavoitteellisempaan ja sitouttavampaan työskentelyyn. Viikkotavoitteiden tekemistä ja niiden kirjaamista parannettiin hoitosuunnitelmien tueksi. Perhetyöntekijät järjestivät toimintaa lapsille. Osaston lääkäreinä toimivat osa-aikaisesti Herkko Saari, joka vastasi miesten yhteisöistä, ja Jonna Levola, joka vastaavasti toimi naisten yhteisön hoitavana lääkärinä - niinikään osaaikaisesti. Lokakuussa 200 perheosasto muutti peruskorjatulle puolelle kahteen yhteisöön. Molemmissa yhteisöissä on kolme perhepaikkaa. Syksyn aikana perhekuntoutuksen kysyntä vilkastui ja sen myötä hoitopäivät lisääntyivät. Sekä naisten- että miesten yhteisöjen hoidollinen lähestymistapa säilyi kognitiivis-behavioraalisena. Hoito ja kuntoutus toteutuivat rinnakkaisilla yksilö- ja ryhmähoidolla, lisänä yhteisöhoidon elementit. Jokaiselle potilaalle nimettiin oma työntekijä, joka koordinoi hoitosuunnitelman toteutumista. Jatkokuntoutuspaikat eivät olleet loppuvuodesta käytössä vähäisen kysynnän takia. Uudet tilat haastoivat käytäntöjen uudelleen miettimiseen ja tämä työ jatkuu edelleen. Uudet viihtyisät tilat tarjoavat kuitenkin hyvät puitteet perhekuntoutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen. Muutokseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia käsiteltiin työryhmäpalavereissa, mm. Keravanjärven Leiriniemessä vietettiin iltapäivä sairaalapastoreiden ohjaamina. Päivän päätteeksi oli mahdollisuus saunoa ja meloa makkaranpaiston ohessa. Työryhmän kokoonpanossa tapahtui paljon muutoksia. Sairaalassa käydyt yt-neuvottelut lomautuksineen ja irtisanomisineen vähensivät henkilökuntaa. Muutokset työryhmän kokoonpanossa toivat haasteita jaksamiselle. Osastonhoitaja Seija Koskisen määräaikaisuuden päättyessä toimessa aloitti

7 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh osastonhoitaja Kaarina Salminen. Osastonlääkäri Svetlana Tuomolan tehtävissä jatkoi vuoden lopussa lääkäri Ellu Eik. Perheosastolla sosiaalityöntekijä. Poliklinikan yhteyteen kuuluneen asumisvalmennusyksikön toiminta päättyi kesäkuussa. Suurin osa poliklinikkakäynneistä kohdistui lääkevieroitukseen. Uutena toimintana käynnistyi ajokorttiseuranta, jota markkinoitiin tiedottein kahdesti vuoden aikana. Ajokorttiseurannassa oli neljä asiakasta, joista kaksi jatkoi vielä vuoden 20 puolelle. Polikliinisia työkyvynarvioita tehtiin moniammatillisen työryhmän toimesta neljälle asiakkaalle. Opioidikorvaushoidon asiakkaita oli myös neljä. Poliklinikkakäyntejä kertyi erikoislääkärille 0 ja hoitajalle 27. Ryhmätyönohjaaja psykologi Tiina Niemelän kanssa lopeteltiin kahden vuoden yhteistyö vuoden lopussa. Kehittämispäiviä pidettiin vuoden aikana kahdesti. Työryhmästä osallistuttiin sairaalassa järjestettyyn hygieniapassikoulutukseen. Hietalinna-yhteisö Helsingissä pitkään toiminut ja Haarajoelle syksyllä 2009 muuttanut Hietalinna-yhteisö jatkoi toimintaansa Järvenpään sosiaalisairaalan yhteydessä myös 200. Huolimatta sosiaalisairaalan taloudellisten vaikeuksien ja yt-neuvottelujen tuottamasta epävarmuudesta lääkkeettömän yhteisöhoidon toiminta onnistuttiin säilyttämään laadukkaana. Muutto erilliseen ns. Tirkkosen taloon keväällä edesauttoi lääkkeettömän yhteisöhoidon toteuttamista, sillä hoitomalli edellyttää terapeuttisen yhteisön omia erillisiä tiloja. Toimintavuoden kuntayhteistyölle asetettu tavoite toteutui hyvin: Helsingin kaupunki ja A-klinikkasäätiö kehittävät yhteistyössä lääkkeettömän huumehoidon palvelua. Toteutuneiden hoitovuorokausien määrä puolestaan jäi kauas tavoitteesta sekä Helsingin että muiden kuntien osalta. Varsinkin helsinkiläisten asiakkaiden aiemmista vuosista alle puoleen pudonnut määrä asettaa vuodelle 20 haasteen parantaa palvelun saavutettavuutta. Laboratorio Laboratorion analyysivalikoima säilyi lähes ennallaan niin verikuin virtsanäytteiden suhteen. Pt-StrVi tekeminen lopetettiin vähäisen kysynnän vuoksi samoin kuin S-TSH. Laboratoriossa on pyritty toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Laboratoriolaitteiden huollot ja reagenssikustannukset nousivat jälleen. Laboratoriolaitteille suoritettiin niiden vaatimat vuosihuollot. Uusia laitteita ei hankittu. Laboratorio on osallistunut kahteen sairaalassa suoritettavaan lääketutkimukseen vuoden 200 aikana. Molemmat tutkimukset loppuivat keväällä 200. Arabianrannan päihdeklinikalla kävimme ottamassa verinäytteitä n. kerran kuukaudessa, kesäkuuhun 200 saakka. Laboratorio on toiminut yhdellä laboratoriohoitajalla kesäkuusta 200 lähtien. Laboratorio oli suljettuna neljä viikkoa heinäelokuussa kesäloman vuoksi. Verinäytteet otettiin Järvenpään terveyskeskuksessa ja analysoitiin HUSLAB:issa. Seulanäytteet lähetettiin Yhtyneet-Medix -laboratorioon neljän viikon ajan. Kalevi Alopaeus ja Ritva Heikkilä jatkoivat laboratorion konsultoivina kemisteinä. Yhtyneet- Medixin kanssa solmittiin sopimus tukilaboratoriotoiminnasta mikrobiologian osalta. Laboratoriotutkimuksia tehtiin vuonna 200 n kpl, joista noin 7 % oli ulkopuolisten pyytämiä tutkimuksia. Yhteistyölaboratorioihin lähetettiin n. 450 näytettä ja n. 30 varmistusanalyysiä vaativaa seulanäytettä. Poliklinikka Poliklinikkatoiminnasta vastasivat osastonhoitaja ja lääkäri, jona toimi pääasiassa sairaalan ylilääkäri. Heidän tukenaan toimi moniammatillinen tiimi, johon kuuluivat fysioterapeutti, neuropsykologi, konsultoiva psykiatri, toimintaterapeutti ja Sairaalan ulkopuolisissa koulutuksissa molemmat laboratoriohoitajat olivat yhden päivän. Vastaava laboratoriohoitaja osallistui sairaalaan järjestämään esimieskoulutukseen.

8 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Koulutustoiminta Sosiaalisairaala toteuttaa päihdealan koulutusta yhteistyössä Seurakuntaopiston ja Diak Etelän Järvenpään yksikön kanssa. Koulutustoimintaa koordinoi yhteistyöryhmä, johon kuuluivat sosiaalisairaalan edustajina tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen (pj) ja ylihoitaja Päivi Jokinen. Puolipäiväisen koulutussuunnittelijan palvelut ostettiin kevään ajan ( ) Seurakuntaopistolta. Koulutusten suunnittelusta ja organisoinnista vastasivat koulutussuunnittelijat Tomi-Pekka Liias ja Ari Tiensuu. Syksyllä ( ) koulutussuunnittelusta vastasi sosiaalisairaalan sosiaalityöntekijä-kouluttaja Pirjo Kuisma. Vuoden aikana koulutuspäiviä kertyi kaiken kaikkiaan 45 ja osallistumiskertoja 825. Sosiaalisairaalan esimiesten esimiesvalmennuskoulutus toteutettiin yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa. Koulutukseen osallistui 5 sosiaalisairaalan esimiestä. Koulutus sisälsi kaksi yhteistä iltapäivää Etevan esimieskoulutuksen kanssa. Vuoden aikana pidettiin kolme henkilökunnan toimipaikkakoulutusta. Uusille työntekijöille järjestettiin mentor-ryhmiä ja harjoittelijoille opiskelijaryhmiä, joista vastasi sosiaalityöntekijä Pirjo Kuisma. Sosiaalisairaalan henkilökunta pystyi osallistumaan videoyhteyksien välityksellä sekä päihdelääketieteen yhdistyksen että HUS:n psykiatrian alan kuukausittaisiin koulutusluentoihin. Tutkimustoiminta Tutkimusyksikön esimiehenä toimii tutkimuspäällikkö, YTT Jouni Tourunen. FT Tuuli Pitkänen on toiminut vanhempana tutkijana A- klinikkasäätiön hoitotutkimusohjelman rahoituksella ja Tarja Kujanen tutkimusapulaisena. Määrä- ja osa-aikaisina tutkijoina ovat työskennelleet LL Jonna Levola ja yht.yo Teemu Kaskela. Luonnontieteiden kandidaatti Arne Bäcklund toimi korkeakouluharjoittelijana Tutkimusyksikön tavoitteena on - toteuttaa sairaalan kliinistä hoitotyötä ja kuntoutuksessa käytettäviä hoitomenetelmiä tukevia tutkimushankkeita - rakentaa yhteistyöverkostoja yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden tutkimus- ja oppilaitosten kanssa - tarjota tutkijoille sairaalan toimintaan liittyviä tutkimusaiheita, tukea käytännön tutkimusjärjestelyissä sekä tutkimusten ohjausta. Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdehoidossa -koulutus toteutettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa. Kognitiivinen koulutus Helsingin kaupungin päihdetyöntekijöille toteutettiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön koulutusyksikön kanssa. Kognitiivisen terapian syventävänä koulutuksena järjestettiin kaksi teemaseminaaripäivää dialektisestä käyttäytymisterapiasta syksyllä 200 yhteistyössä seurakuntaopiston ja Diak Etelän Järvenpään yksikön kanssa. Psykologi, VTT Nils Holmberg ja sosiaalityöntekijä Pirjo Kuisma vastasivat vankeinhoidon henkilökunnan Kalterit taakse - ohjelman ohjaajien työnohjauksesta ja konsultaatiosta. He osallistuivat myös vankilan henkilökunnan Kalterit taakse koulutukseen, ohjaajien päiville ja ohjelman toteuttamisen laatukriteereiden laatimiseen Rikosseuraamusviraston työryhmässä. Ylilääkäri Antti Holopainen luennoi lukuisissa päihdealan koulutuksissa ja seminaareissa. Tutkimusyksikkö ja koulutustilat sijaitsevat kartanossa

9 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Tutkimusyksikkö osallistui päihdealan järjestöjen kehittämis- ja tutkimusyksiköiden yhteistyöverkoston (PAKE) toimintaan. PAKE järjesti tutkimus- ja kehittämisseminaarin Helsingissä yhteistyössä Päivyt:n kanssa Tutkimusyksikkö osallistui kansainvälisen EU-rahoitteisen Paradise -hankkeen (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe ) ensimmäiseen vuoteen toteuttamalla laajan kirjallisuuskatsauksen ja kaksi fokusryhmähaastattelua alkoholiriippuvaisten elämäntilanteen psykososiaalisista vaikeuksista. Oikeusministeriön Kriminaalipoliittisen osaston rahoittaman päihdeongelmaisten elämänkulkua hoito-, vankeus-, rikollisuus-, kuolleisuus- ja verotietojen perusteella koskevan tutkimuksen rekisteriaineisto saatiin kerättyä vuoden 200 aikana. Professori Marja-Leena Perälän (THL) johtamaan Lapsiperhepalveluiden yhteistyökäytäntöjen johtaminen - tutkimushankkeeseen (LapsYTY) kuuluvaa osatutkimusta "Päihdepalveluja käyttävien perheiden näkökulma" varten haastateltiin sosiaalisairaalan potilaita, joilla on alle 9-vuotiaita lapsia. Tutkimusyksikkö osallistui pohjoismaiseen vankiloiden päihdekuntoutusta tutkivan hankkeen suunnitteluun, joka sai Pohjoismaiden ministerineuvoston tutkimusrahaston rahoituksen vuosiksi Tutkimushanketta johtaa Århusin yliopiston päihdetutkimuksen yksikkö ja sosiaalisairaalan tutkimusyksikön lisäksi hankkeeseen osallistuvat Oslon yliopiston Kriminologian ja oikeussosiologian laitos ja Örebron yliopiston juridiikan, psykologian ja sosiaalityön Akatemia. Teemu Kaskela osallistui ja piti esitelmän pohjoismaisessa korvaushoitoa käsitelleessä seminaarissa Oslossa Tuuli Pitkänen ja Teemu Kaskela pitivät esitelmän rekisteritutkimuksesta kansainvälisessä Global Perspective on Re-entry -seminaarissa Tampereella Jouni Tourunen piti esitelmän korvaushoitotutkimuksesta The 0th International Conference on Integrated Care -seminaarissa Tampereella Tuuli Pitkänen kirjoitti artikkelin päihteiden käytöstä aikuisiässä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuun Keski-ikä elämänvaiheena (200). Jouni Tourunen ja Tuuli Pitkänen kirjoittivat artikkelin korvaushoidosta Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla -kirjaan (Tammi 200). Vuonna 200 valmistuneet tutkimukset: Vuonna 200 käynnistyneet tutkimukset: Talous Tuuli Pitkänen: Päihteiden käyttö aikuisiässä. Teoksessa Pulkkinen, Lea & Kokko, Katja (toim.): Keski-ikä elämänvaiheena. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja 352/200. Jouni Tourunen & Tuuli Pitkänen (200): Opioidiriippuvaisten korvaushoito ja syrjäytymisen ehkäisy. Teoksessa Laine, T, Hyväri, S & Vuokila-Oikkonen, P (toim.): Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla. Tammi, Helsinki. Aino-Kaisa Suikkanen & Maria Virtala: The Harmful Effects of Parental Substance Abuse on Children. Degree Programme in Social Services Bachelor of Social Services Metropolia-ammattikorkeakoulu. Petra Huhtimo: Askel arkeen. Ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö, Laurea. Sosiaalisairaalan taloushallinnosta ja kiinteistöistä vastaa apulaisjohtaja. Vuonna 200 hoitopäiviä kertyi yhteensä (ed. vuonna 7.289). Käyttöaste oli 44 prosenttia (53 %). Lisäksi asumisvuorokausia kertyi toimintavuonna yhteensä 225 (ed. vuonna 09). Tuotot olivat euroa (vähennystä 27 %) ja kulut olivat euroa (vähennystä 9,4 %). Tuottoihin sisältyy Rahaautomaattiyhdistyksen myöntämä euron avustus tutkimustoimintaa varten. Palkkakulut olivat euroa (vähennystä 7,2 %) ja niiden osuus kaikista kuluista oli 78 %:ia. Tilikauden tappio oli euroa. Keväällä 200 alkoivat koko henkilökuntaa koskevat YTneuvottelut. Neuvotteluiden tuloksena vähennettiin 26 tointa ja koko henkilökunta lomautettiin 3 viikoksi. Syksyllä 200 sosiaalisairaalan paikkamäärä vähennettiin 57 paikkaan, jonka lisäksi lääkkeettömän yhteisöhoidon käytössä on 4 asiakaspaikkaa. Kysynnän turvaamiseksi tarjottiin syksyllä yli 30 kunnalle tai kuntien yhteenliittymälle mahdollisuutta hankkia päihdekuntoutuspalveluita sosiaalisairaalasta tulevana vuonna yksinkertaisella palveluvakuutusperiaatteella.

10 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Järvenpään sosiaalisairaalan tuotot ja kulut vuonna 200: Vuosi 200 T U O T O T ( ) Hoitotuotot ,50 Asiakasmaksut 400,0 Käyttökorvaukset/sopimuskunnat ,00 Käyttökorvaukset/muut kunnat ,60 Pkl- ja jatkohoitokäynnit 44242,74 Tukiasuntovuokrat 66595,49 Laboratoriotuotot 5784,40 Ammatillisen kuntoutuksen tuotot 8203,50 Asumisvalmennuksen tuotot 2390,00 Käsityöpajan tuotot 883,95 Sis.hoitotoiminnan tuotot 57558,55 Julkaisut 23,00 Koulutus 6829,00 Työnohjaus 0888,55 Vankiloiden päihdetyö 2650,00 Sis.palkkiot 25200,00 Työsuhdeasunnot 8329,60 Tila- ja laitevuokrat 37646,25 Ravintotuotot 3524,65 Muut tuotot 807,67 Sis. muut tuotot 8868,5 Avustukset 7950,00 Luottotappiot -3734,74 Ray-avustus 50000,00 TUOTOT YHTEENSÄ ,96 K U L U T ( ) Palkat ,76 Sotu-maksut 90869,5 Sosiaalivakuutukset ,3 Henkilöstökulut yhteensä ,58 Koulutuskulut 9685,5 Työterveyshuolto 52770,30 Vakuutusmaksut 406,99 Työnohjauskulut 26897,76 Työvaatteet 70,77 Muut henkilöstökulut 940,65 Henkilöstön muut kulut yhteensä 096,62 Lämmityskulut 78243,6 Sähkömaksut 88586,48 Vesi- ja jätemaksut 2272,36 Kiinteistönhoito 2749,68 Korjaus- ja huolto 82987,88 Kiinteistövero 43655,24 Siivouskulut 7539,7 Vartiointi- ja valvontakulut 2066,72 Kiinteistövakuutukset 5553,83 Piha-alueiden kunnossapito 498,89 Muut huoneistokulut 795,35 Huoneistovuokrat 3872,05 Sis.huon.korot 22877,92 Huoneistokulut yhteensä 66547,73 Atk-laitteet 493,65 Muu irtaimisto 900,26 Irtaimistohankinnat yhteensä 9503,9 Ajoneuvokulut 27289,40 Matkakulut 464,96 Markkinointikulut 3393,84 Ulkopuol.palv./potilaskulut 3543,50

11 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Laboratoriotarvikkeet 6805,62 Lääkintätarvikkeet 86756,7 Elintarvikkeet 3336,36 Muut tarvikkeet/potilaskulut 2658,52 Vaatehuolto 6878,38 Vapaa-aika 2204,03 Kuljetukset 6467,3 Tukiasuntovastikkeet 59237,23 Lehtitilaukset/potilaskulut 2524,05 Tukiasuntokorjaukset 2753,65 Toiminnallisen hoidon tarvikkeet 2247,0 Muut asiakaskulut 407,4 Palkkiolaskutus 89,00 Kokous- ja neuvottelukulut 283,96 Puhelinkulut 7404,89 Postikulut 4789,47 Toimistotarvikkeet 504,08 Muut tarvikkeet 456,86 Kopiointikulut 869,0 Vakuutusmaksut 8,7 Siviilipalvelus 676,0 Ilmoituskulut 85,76 Leasing-vuokrat 7652,78 ATK-tarvikkeet 46,20 Atk-palvelut 45969,43 Internet-kulut 859,7 Muut palvelut 595,73 Muut kulut 005,0 Sis. muut kulut 56,70 Ammattikirjallisuus 080,27 ATK-ohjelmat 422,30 Muut kulut yhteensä ,5 KULUT YHTEENSÄ ,35 Tilastotietoja Potilaiden/asiakkaiden ja hoitopäivien määrä Toimintavuonna hoidossa oli 306 potilasta (ed. vuonna 395), hoitojaksoja oli 452 (ed. vuonna 64), asiakkaita oli 39 ja hoitojaksoja 45. Vanhempiensa mukana hoidossa oli 23 lasta, hoitojaksoja oli 35. Avohoitokäyntejä oli 48 potilaalla yhteensä 40. Toimintavuonna hoitopäiviä oli yhteensä 4678 (ed. vuonna 7289). Näistä 265 (9 %) oli potilaiden lapsien hoitopäiviä (ed. vuonna 37). Asumisvalmennusyksikössä oli 4 asukasta, joille kertyi 225 asumisvuorokautta. Käyttöaste Sairaalan keskimääräinen käyttöaste oli 44 % (ed. vuonna 53 %). Keskimääräinen hoitoaika oli 27 vuorokautta (ed. vuonna 26). Jos laskelmaan ei oteta mukaan ns. intervallihoitojaksoja, keskimääräinen hoitoaika oli 3 vrk (intervallijaksojen 0 vrk.). Lasten keskimääräinen hoitoaika oli 36 vrk.

12 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Potilaat/asiakkaat kotikunnan mukaan Seuraavassa on lueteltu potilaiden (aikuisten) hoitopäivät kotikunnan mukaan. Kotikunta Hoitopäivät Kotikunta Hoitopäivät Kotikunta Hoitopäivät Asikkala Kuopio 220 Pöytyä 32 Askola 4 Lahti 260 Raasepori 29 Espoo 20 Lieksa 97 Raisio 444 Forssa 3 Lieto 74 Rovaniemi 66 Hamina Lohja 57 Salo 39 Harjavalta 4 Loimaa 59 Sastamala 67 Helsinki 375 Marttila 24 Sipoo 83 Hyvinkää 250 Masku 42 Somero 43 Hämeenlinna 232 Mikkeli 6 Sotkamo 5 Iisalmi 2 Mäntsälä 7 Tampere 4 Isokyrö 66 Naantali 43 Tervo 3 Janakkala 26 Nastola 52 Turku 656 Joensuu 7 Nousiainen 40 Tuusula 32 Jokioinen 83 Nurmijärvi 358 Ulkomaalainen 3 Järvenpää 58 Närpiö 262 Uusikaupunki 2 Kaarina 08 Orimattila 58 Vantaa 90 Karkkila 20 Outokumpu 33 Veteli 43 Kauniainen 5 Pieksämäki 30 Vihti 5 Kerava 469 Pori 200 Ylivieska 77 Kirkkonummi 47 Porvoo 26 Kotka 48 Punkalaidun 24 Yhteensä 343 Potilas- ja hoitotietoja Sukupuoli Ikä (vuotta) % % Mies Nainen Siviilisääty/perhetilanne Naimaton Avio/avoliitto Eronnut/erossa asuva 7 5 Leski 2 Ei tietoa 8 Työ/elämäntilanne Työssä Työtön Eläke 5 3 Kotiäiti/-isä 2 3 Opiskelija 6 5 Muu tilanne 2 25 Ei tietoa 6 Hoitoajan päädiagnoosi Alkoholiriippuvuus Opioidiriippuvuus Kannabisriippuvuus Riippuvuus rauhoittavista ja unilääkkeistä 6 4 Riippuvuus muista piristeistä 4 3 Riippuvuus useista lääkeaineista 5 7 Muut diagnoosit 7 2 Ei diagnoosia 9 2

13 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Ensisijainen päihde Alkoholi Heroiini ja muut opiaatit Stimulantit 4 2 Hypnootit ja sedatiivit 6 0 Kannabis 4 Muu päihdyttävä aine Ei käyttöä (toiminnall.riippuvuus) 2 2 Riippuvuus Alkoholi Huumeet 6 Lääkkeet 4 4 Alkoholi + lääkkeet 2 3 Alkoholi + huumeet 7 5 Huumeet + lääkkeet Alkoholi + huumeet + lääkkeet 5 8 Toiminnallinen riippuvuus 2 Hoitojakson päättyminen Suunnitellusti Laitos/sairaalasiirto 0 6 Jäi lomalle Uloskirjoitus sääntörikkomuksen vuoksi 4 5 Keskeytti hoito-ohjelman 9 5 Suunniteltu ensisijainen jatkohoitopaikka Päihdehuollon avohoito Päihdehuollon laitoshoito 3 0 Asumispalvelut 5 Psykiatrinen avohoito 5 5 Psykiatrinen osastohoito 3 3 Muu avohoito 5 8 Muu laitos/sairaala 3 3 Ei suunniteltua jatkohoitoa/ei tietoa 8 Vuonna 200 ilmestyneet julkaisut Holmberg, N. ja Kähkönen, S. (200) Itsemurhaa yrittäneiden kognitiivinen lyhytpsykoterapia. Duodecim 200; 26: Kaskela, T., Pitkänen, T. & Tourunen, J. (200). From controlled opioid substitution treatment (OST) towards less controlled treatment models in Finland - the views of patients and personnel. Paper presented at the seminar organized by Nordic Centre for Welfare and Social Issues (NVC) and Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF) , Oslo, Norway. Kähkönen, S. ja Holmberg, N. (200) Aikuisten pakko-oireisen häiriön hoito. Duodecim 200; 26: Niemelä, A., Leppämäki, S., Aalto, M., Rapeli, P., Holopainen, A., Tani, P. ja Lauerma, H. (200) ADHD ja päihteet. Suomen Lääkärilehti 200; 65 (3-4) Pitkänen, T. (200). Päihteiden käyttö aikuisiässä. Teoksessa Keski-ikä elämänvaiheena (toim. L. Pulkkinen & K. Kokko) s Jyväskylän yliopisto. 9 Pitkänen, T., Kaskela, T. & Tourunen, J. (200). Substance abuse treatment after re-entry from prison: a study based on treatment documents and records of criminality. Paper presented at the Conference on Global Re-entry 200,.6.200, Tampere, Finland. Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. (200). Temperance and the strengths of personality: Evidence from a 35-year longitudinal study. In R. Schwartzer & P. A. Frensch (Eds.), Personality, human development, and culture: International perspectives on psychological science (Volume 2, pp ). Sussex, UK: Psychology Press on behalf of the International Union of Psychological Science. Tourunen, J. & Pitkänen, T. (200). Opioidiriippuvaisten korvaushoito ja syrjäytymisen ehkäisy. Teoksessa Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla (toim. Terhi Laine, Susanna Hyväri ja Päivi Vuokila-Oikkonen) Tammi s

14 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (27) puh Tourunen, J., Pitkänen, T. and Kaskela, T. (200) From Controlled Opioid Substitution Treatment to Pharmacy Delivery of Buprenorphine-Naloxone and to Treatment in Primary Health Care: the Views of Patients and Personnel. The 0th International Conference on Intergrated Care seminaari , Tampere.

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 5 15.12.2009 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA PÄIHDERIIPPUVAISTEN LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON MAHDOLLISTAMISESTA Terke 2009-2578 Esityslistan asia TJA/5 TJA

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella Riitta Aalto psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislää ääkäri, psykoterapeutti 5.10.2012 Nuorisopsykiatrian yksikkö nyt Sihti 13-23v max 5 käyntik

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011 Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 211 Herätys seminaari 14.9.212 / Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala 9 paikkaa, korkea käyttöaste

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Hallinto- ja tukiyksikkö

Hallinto- ja tukiyksikkö Päihdepalvelut jakautuvat kolmeen toiminnalliseen yksikköön, jotka ovat ehkäisevän päihdetyön-, A-klinikkatyön- ja kuntouttavan asumispalvelun yksiköt. Päihdepalveluja hallinnoi hallinto- ja tukiyksikkö.

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5. klo 9.00 Työttömyys kasvaa edelleen 15 prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Mitä teemme vuonna 2015?

Mitä teemme vuonna 2015? Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Mitä teemme vuonna 2015? 1 2 Tärkeimmät tehtävämme 2015 1.) Vuonna 2015 voimaan tuleva uusi lainsäädäntö tuo suuret muutospaineet sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 2 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.4.2014 lukien HEL 2014-000765 T 01 01 00 Päätösehdotus päättänee seuraavista sosiaali- ja

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN VIEROITUSHOITOYKSIKÖN TILAT JA TOIMINTA

YMPÄRIVUOROKAUTISEN VIEROITUSHOITOYKSIKÖN TILAT JA TOIMINTA HELSINGIN KAUPUNKI YMPÄRIVUOROKAUTISEN VIEROITUSHOITOYKSIKÖN TILAT JA TOIMINTA A C B Kuvassa Hangonkatu 4:n kiinteistökartta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistan liitteeksi; muokattu viraston

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä 7.6.2012 Sisältö Palvelujärjestelmän kehittyminen ja tämän hetken tilanne ja haasteet Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla SOTE ja HUS Psykiatria 8.9.2016 Tiina Salminen palvelualuejohtaja Järvenpään

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA gsm Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö

PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA gsm Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA 7.4.2014 Eija-Inkeri.Kailassuo@espoo.fi gsm 050 5145 076 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö Alkoholinkäytöstä on syytä olla huolissaan Lähde: Teuvo

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa lokakuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Muonio 20,3 Kolari 19,9 Posio 18,8 Kotka 18,6 Salla 18,4 Lieksa 18,4 Pori 18,1 Tohmajärvi 17,8

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet Teokset ovat EMMAn ja Saastamoisen säätiön taidekokoelmista Sairaalan osastot Akuutti Päivystysosasto Infektio-osasto Kuntoutus Haavanhoito- ja psykogeriatrinen kuntoutusosasto

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa syyskuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Posio 20,3 Muonio 19,9 Kotka 18,8 Salla 18,6 Lieksa 18,4 Tohmajärvi

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2016

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa joulukuussa 2016 Posio 21,9 Kotka 21,3 Ilomantsi 21,1 Salla 21,0 Saarijärvi 20,8 Lieksa 20,3 Rautjärvi 19,9 Juuka 19,7 Äänekoski

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

MARAK moniammatillinen riskinarviointi

MARAK moniammatillinen riskinarviointi MARAK moniammatillinen riskinarviointi Miksi tarvitaan moniammatillista lähestymistapaa korkean riskin uhrien auttamiseen? Henkirikokset ja vakavien väkivaltarikosten tarkastelu Riskinarvioinnin menetelmien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lapin päihdepalvelujärjestelmä

Lapin päihdepalvelujärjestelmä Lapin päihdepalvelujärjestelmä Lapin Päihdeklinikka Lapin päihdeklinikka palvelee erityistason hoito- ja kuntoutuslaitoksena alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden ongelmakäyttäjiä ja heidän omaisiaan sekä

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

ELY-keskuksen nuorisotoimen puheenvuoro nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämisestä

ELY-keskuksen nuorisotoimen puheenvuoro nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämisestä ELY-keskuksen nuorisotoimen puheenvuoro nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämisestä Alueellisen nuorisotoimen nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämispäivä Tiina Mattila

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille Mikkelin A-klinikka, Kaija Smolander

Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille Mikkelin A-klinikka, Kaija Smolander Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille 3.12.2013 Mikkelin, Kaija Smolander 1 Käypähoitosuosituksen keskeinen sanoma Tärkeä työkalu huumeongelmien toteamisessa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTO S1 12 + 2 potilaspaikkainen avo-osasto syömishäiriöyksikkö on yli 13-vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2016

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2016 Työttömyyskatsaus Heinäkuu Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa heinäkuussa Muonio 22,4 Pelkosenniemi 22,2 Kotka 21,4 Kolari 21,0 Posio,9 Joensuu,5 Kemi,4 Tohmajärvi,3

Lisätiedot