Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015"

Transkriptio

1 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

2 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 HSL Helsingin seudun liikenne

3 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, HSL00520 Helsinki puhelin (09) Lisätietoja: Miska Peura Copyright: Kansikuva: Kartat, graafit, ja muut kuvat / HSL HSL / Lauri Erikkson Helsinki 2014

4 Esipuhe Työssä on muodostettu aiemmin tehtyjen Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelman, Korso- Koivukylä -alueen linjastosuunnitelman, Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelman ja Länsi- Vantaan linjastosuunnitelman pohjalta koko Vantaan alueen kattava linjastosuunnitelma tilanteeseen, jossa Kehärata on käytössä. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2013 alueellisten suunnitelmien linjastoratkaisut sovitettiin yhteen. HSL:n hallitus lähetti yhteensovittamisen tuloksena syntyneen linjastosuunnitelmaluonnoksen jäsenkuntiin lausuttavaksi kesällä Lausuntokierroksen jälkeen HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat tekivät linjastosuunnitelmaluonnokseen useita muutoksia kuntien lausuntojen sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien joukkoliikenneyhdyshenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Muutokset sisältyvät tässä raportissa kuvattavaan Vantaan joukkoliikennelinjastoon vuodelle Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 on laadittu HSL:n omana työnä. Tämän suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet Miska Peura, Jenö Adam, Aleksi Manninen, Nina Frösén, Harri Vuorinen, Markus Elfström ja Reetta Koskela HSL:stä sekä Kyösti Ronkainen ja Emmi Koskinen Vantaan kaupungilta.

5

6 Tiivistelmäsivu Julkaisija: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Tekijä: Miska Peura Päivämäärä Julkaisun nimi: Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Rahoittaja / Toimeksiantaja: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tiivistelmä: Vantaan joukkoliikennelinjasto suunnitelmassa on muodostettu Vantaan suunnan bussilinjasto tilanteeseen, jossa Kehärata on käytössä. Suunnitelma pohjautuu aiemmin tehtyihin alueellisiin linjastosuunnitelmiin (Korso-Koivukylä -alueen linjastosuunnitelma, Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma, Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma ja Länsi- Vantaan linjastosuunnitelma). Lisäksi työssä on huomioitu Vantaan palvelulinjastosuunnitelma. Linjastoon on tehty muutoksia aiempiin suunnitelmiin verrattuna, jotta eri suunnitelmissa muodostetut linjastot on saatu sovitettua yhteen ja jotta kustannustasoa on saatu alennettua. Kehäradan junaliikenne alkaa kesällä Jatkossa junaliikenne muodostaa runkoyhteyden eri puolilta pääkaupunkiseutua Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä Vantaan sisäisessä poikittaisliikenteessä muun muassa Myyrmäen ja Tikkurilan aluekeskusten välillä. Kehärata parantaa myös yhteyksiä uusien asemien ympäristöstä Helsingin keskustan suuntaan. Kehärata kasvattaa junaliikenteen operointikustannuksia myöhemmin koeajojen perusteella valittavasta liikennöintimallista riippuen arviolta 9,4 9,8 miljoonalla eurolla vuodessa. Jotta Kehäradan junien liikennöinti ei aiheuttaisi HSL:n jäsenkunnille merkittävää taloudellista rasitusta, karsitaan Vantaan suunnan bussiliikenteen liikennöintikustannuksia arviolta noin 9,4 miljoonalla eurolla vuodessa. Merkittävimmät muutokset bussiliikenteessä tapahtuvat Lentoaseman yhteyksissä sekä Vantaan poikittaisyhteyksissä. Jatkossa suurin osa Lentoaseman joukkoliikennematkoista tehdään junalla, minkä takia Lentoasemalle asti liikennöidään ainoastaan linjaa 615 Helsingin keskustasta Rautatientorilta. Linjan reitti muuttuu kuitenkin kulkemaan Tammiston, Kartanonkosken ja Pakkalan kautta, jolloin se tarjoaa yhteyksiä Lentoasemalle myös Keski-Vantaan asuin- ja työpaikka-alueilta. Muuta HSL:n järjestämää bussiliikennettä Lentoasemalle on ainoastaan öisin, jolloin Kehäradan junat eivät liikennöi. Vantaan poikittaisliikenteessä linjojen määrä vähenee, mutta liityntäyhteydet esimerkiksi Martinlaakson ja Aviapoliksen asemilta Kehä III:n varren työpaikka-alueille ovat ruuhka-aikoina tiheät. Suunnitelmassa on pyritty selkeyttämään linjastoa vähentämällä linjojen ja reittiversioiden määrää sekä keskittämällä tarjontaa keskeisten joukkoliikennekäytävien varrelle. Vantaan suunnan linjastomuutoksilla on joidenkin linjojen osalta vaikutuksia myös Espoon joukkoliikenneyhteyksiin. Näistä merkittävin on linjan 324 korvaaminen uudella linjalla 436, jonka reitti kulkee Elielinaukiolta Kalajärvelle Vihdintien sijaan Hämeenlinnanväylän ja Martinlaakson aseman kautta. Pohjois-Espoon yhteydet eri puolille Vantaata paranevat olennaisesti, kun linjalta 436 voi vaihtaa Kehäradan junaan. Vantaan joukkoliikennelinjasto suunnitelmassa valmistaudutaan HSL:n uuden taksa- ja lippujärjestelmän tuomiin muutoksiin. Uudessa järjestelmässä lyhyiden kuntarajan ylittävien matkojen hinnoittelu muuttuu edullisemmaksi, mikä todennäköisesti lisää matkustusta esimerkiksi Luoteis-Helsingistä Myyrmäkeen tai Koillis-Helsingistä Tikkurilaan. Joidenkin nykyisten Helsingin sisäisten linjojen reittiä jatketaan Vantaan puolelle, jolloin matkustaminen kuntarajan yli helpottuu. Uusien linjojen reiteissä on pyritty huomioimaan taksavyöhykkeiden rajat siten, että esimerkiksi Helsingin kantakaupungin A- vyöhykkeeltä on mahdollista matkustaa Vantaalla B-vyöhykkeellä sijaitseville alueille käymättä C-vyöhykkeellä. Bussiliikenteen linjastomuutokset tapahtuvat elokuussa 2015 talviaikataulukauteen siirryttäessä. Muutamilla linjoilla muutokset ovat kuitenkin sidoksissa maankäytön kehittymiseen ja uusien katuyhteyksien rakentamiseen, jolloin muutokset todennäköisesti voidaan toteuttaa vasta myöhemmin. Avainsanat: linjastosuunnitelma, linjasto, reitit, joukkoliikenne, Vantaa, Kehärata Sarjan nimi ja numero: HSL:n julkaisuja 8/2014 ISSN (nid.) ISBN (nid.) Kieli: suomi Sivuja: 42 ISSN (pdf) ISBN (pdf) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, PL 100, HSL, puhelin (09)

7 Sammandragssida Utgivare: Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) Författare: Miska Peura Datum Publikationens titel: Kollektivtrafiklinjenätet i Vanda 2015 Finansiär / Uppdragsgivare: Samkommunen Helsingforsregionens trafik Sammandrag: I Kollektivtrafiklinjenätet i Vanda 2015-planen har bildats busslinjenät i Vanda för en situation där Ringbanan är i bruk. Planen baserar sig på de tidigare utförda regionala linjenätsplanerna (linjenätsplan för Korso Björkby-området, kollektivtrafikplan för Aviapolis, linjenätsplan för Dickursby Håkansböle-området och linjenätsplan för Västra Vanda). Dessutom har servicelinjenätsplan för Vanda beaktats i arbetet. Det har blivit några ändringar till linjenätet jämfört med de tidigare planerna så att linjenäten i olika planer har kunnat sammanfogas och för att kostnadsnivån har kunnat sänkas. Tågtrafiken på Ringbanan inleds på sommaren I fortsättningen bildar tågtrafiken en stamförbindelse från olika håll i huvudstadsregionen till Helsingfors Vanda flygstation samt i Vandas interna tvärgående trafik bl.a. mellan regioncentrum i Myrbacka och Dickursby. Ringbanan förbättrar också förbindelser omkring de nya stationerna i riktning mot Helsingfors centrum. Ringbanan ökar tågtrafikens operationskostnader beroende av trafikeringsmodell som väljs senare på basis av provkörningar uppskattningsvis med 9,4 9,8 miljoner euro om året. För att tågtrafiken på Ringbanan inte skulle förorsaka betydande ekonomisk börda för HRT:s medlemskommuner, ska trafikeringskostnader för busstrafiken i Vanda skaras ned uppskattningsvis med 9,4 miljoner euro om året. De mest betydande ändringarna i busstrafiken sker i förbindelser till flygstationen samt i tvärgående förbindelser i Vanda. I fortsättningen görs största delen av kollektivtrafikresor till flygstationen med tåg och därför endast busslinje 615 trafikerar ändå till flygstationen från Järnvägstorget i Helsingfors centrum. Rutten för linje ändras dock att gå via Rosendal, Herrgårdsforsen och Backas då den erbjuder förbindelser till flygstationen också från bostads- och arbetsplatsområden i Mellersta Vanda. Annan busstrafik till flygstationen ordnad av HRT finns endast på natten då tågen på Ringbanan inte trafikerar. Antalet linjer i tvärgåendetrafik i Vanda minskas men anslutningsförbindelser t.ex. från Mårtensdal och Aviapolis stationer till arbetsplatsområden vid Ring III blir täta under rusningstider. I planen har strävats efter att klarlägga linjenätet genom att minska antalet linjer och ruttversioner samt genom att koncentrera utbud längs de centrala kollektivtrafikkorridorerna. Linjenätsändringar i Vanda påverkar för några linjers del också kollektivtrafikförbindelser i Esbo. Den mest betydande ändringen är att linje 324 ersätts med en ny linje 436 vars rutt går från Elielplatsen till Kalajärvi via Tavastehusleden och Mårtensdal station i stället för Vichtisvägen. Förbindelserna från Norra Esbo till olika delar av Vanda förbättras avsevärt då man kan stiga om från linje 436 till tåg på Ringbanan. I Kollektivtrafiklinjenätet i Vanda 2015-planen förbereds sig för ändringar som HRT:s nya taxe- och biljettsystem för med sig. I det nya systemet blir prissättning av korta resor som överskrider kommungränserna billigare, vilket sannolikt ökar resandet t.ex. från Nordvästra Helsingfors till Myrbacka eller från Nordöstra Helsingfors till Dickursby. Rutten för några numera Helsingfors interna linjer fortsätts till Vanda då resandet över kommungränsen blir lättare. I rutter för de nya linjerna har strävats efter att beakta gränserna för taxezoner så att t.ex. från A-zon i Helsingfors stadskärna är det möjligt att resa till områden som ligger i B-zon i Vanda utan att besöka C-zon. Busstrafikens linjenätsändringar träder i kraft i augusti då man övergår till vintertrafik. För några linjers del är ändringarna ändå bundna till utveckling av markanvändning och byggande av nya gatuförbindelser då ändringarna kan sannolikt genomföras först senare. Nyckelord: linjenätsplan, linjenät, rutter, kollektivtrafik, Vanda, Ringbanan Publikationsseriens titel och nummer: HRT publikationer 8/2014 ISSN (häft.) ISBN (häft.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Språk: finska Sidantal: 42 Samkommunen Helsingforsregionens trafik, PB 100, HRT, tfn (09)

8 Abstract page Published by: Helsinki Region Transport (HSL) Author: Miska Peura Date of publication 4 March 2014 Title of publication: Vantaa Public Transport Network 2015 Financed by / Commissioned by: Helsingi Region Transport Abstract: The Vantaa Public Transport Network 2015 Plan outlines the Vantaa bus route network in the situation where the Ring Rail Line is in use. The plan is based on previously made area-specific route network plans (route network plan for Korso- Koivukylä, Aviapolis public transport plan, route network plan for Tikkurila-Hakunila and route network plan for West Vantaa). The plan also takes into account the service route network plan for Vantaa. The route network has been modified from the previous plans in order to integrate the route networks developed in the various plans and to cut the costs. Train services on the Ring Rail Line will begin in summer In the future, train services will provide a trunk connection from across the Helsinki metropolitan area to the Helsinki-Vantaa Airport as well as a crosstown trunk connection, for example, between Myyrmäki and Tikkurila. The Ring Rail Line will also improve links from areas surrounding the new stations in the direction of Helsinki city center. The Ring Rail Line will increase the operating costs of train services by EUR million, depending on the operating model selected later on the basis of test runs. In order that the operation of the Ring Rail Line services would not put significant financial strain on HSL s member municipalities, the operating costs of Vantaa bus services will be cut by an estimated EUR 9.4 million a year. The most significant changes take place on bus services to the Airport and crosstown services. As most of the public transport journeys to the Airport will in the future be made by train, only route 615 will operate from the Helsinki city center to the Airport. The service will be rerouted to run via Tammisto, Kartanonkoski and Pakkala to provide an Airport link also from the Central Vantaa residential and employment areas. Otherwise, HSL will provide bus services to the Airport only at night when the Ring Rail Line trains will not operate. The number of crosstown routes in Vantaa will decrease but on peak feeder services, for example, from Martinlaakso and Aviapolis stations to the employment areas along Ring Road III will be frequent. The plan aims to simplify the route network by reducing the number of routes and route versions and focusing service supply along the key public transport corridors. In some cases, the changes to the Vantaa bus routes will affect also public transport links in Espoo. The biggest change will be the replacement of route 324 by a new route 436, which will run from Elielinaukio to Kalajärvi via Hämeenlinnanväylä and Martinlaakso station instead of Vihdintie. Links from north Espoo to Vantaa will substantially improve when passengers can transfer from route 436 to the Ring Rail Line trains. In the plan HSL prepares for the changes brought about by the new fare and ticketing system. In the new system, the fares for short journeys across municipal boundaries will go down, which is likely to increase travel from north-west Helsinki to Myyrmäki and from north-east Helsinki to Tikkurila, for example. The routes of some Helsinki internal bus services will be extended to Vantaa to facilitate travel across municipal boundaries. The aim has been to take into account the zone boundaries so that, for example, it will be possible to travel from the zone A (downtown Helsinki) to areas located on the zone B in Vantaa without passing through zone C. The changes to the bus route network will take place in August 2015 when the winter timetable season begins. On some routes, however, the changes are linked to land use development and the construction of new streets. In these cases, the changes are likely to take place later on. Keywords: Route network plan; Route network; Routes; Public transport; West Vantaa; Ring Rail Line Publication series title and number: HSL Publications 8/2014 ISSN (Print) ISBN (Print) Language: Finnish Pages: 42 ISSN (PDF) ISBN (pdf) HSL Helsinki Region Transport, PO Box 100, HSL, Tel

9

10 11 Sisällysluettelo 1 Johdanto Linjasto tiesuunnittain ja alueittain Vihdintien suunta Hämeenlinnanväylän suunta Poikittaislinjat Kivistön alue Tuusulanväylän suunta Korso Koivukylän alue Lahdenväylän suunta Kehäradan junaliikenne Pysähtymiskäyttäytyminen Kustannusvaikutukset Bussiliikenne heinä-elokuussa

11 12 Kuvaluettelo Kuva 1. Vihdintien suunnan linjojen 37(B), 38 ja 39(B,N) reitit Kuva 2. Vihdintien suunnan linjojen 311, 321(N), 322, 332, 335(B,T) ja 345(K,N) reitit Vantaan alueella Kuva 3. Hämeenlinnanväylän suunnan linjojen 411, 412, 415(N), 421, 431(N), 435 ja 436(K,N) reitit Vantaan alueella Kuva 4. Poikittaislinjojen 571, 572(K), 573, 574, 575 ja 576 reitit Kuva 5. Runkolinjan 560 sekä poikittaislinjojen 561 ja 562(N) reitit Kuva 6. Espoon suunnan poikittaislinjojen 555(B), 565 ja 566 reitit Kuva 7. Kivistön alueen linjojen 432, 433(K), 434, 443(K), 444, 445/T) ja 446(T) reitit Kuva 8. Tuusulanväylän suunnan linjojen 611, 614, 615, 616, 621, 622, 623(B) ja 651(N) reitit Vantaan alueella Kuva 9. Koivukylän suunnan linjojen 619, 624(N) ja 625 reitit Kuva 10. Korso Koivukylä -alueen linjojen 631, 735, 736, 737(K) ja 981 reitit Kuva 11. Lahdenväylän suunnan linjojen 587, 588, 711, 712(A) ja 719 reitit Kuva 12. Lahdenväylän suunnan linjojen 74 ja 518 reitit Kuva 13. Lahdenväylän suunnan linjojen 717(A,N), 718, 722, 724(N), 731(N), 739 ja 751(K) reitit Kuva 14. Kehärata ja uudet asemat Liiteluettelo Liite 1. HSL:n uuden taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykkeet Liite 2. Helsingin sisäisten linjojen 37B, 39B, 70(T), 77A ja 611B talviviikon suoritteet Liite 3. Vantaan sisäisten linjojen talviviikon suoritteet Liite 4. Vantaan suunnan seutulinjojen talviviikon suoritteet... 42

12 13 1 Johdanto Kehäradan junaliikenne yhdistää pääradan, Lentoaseman ja Vantaankosken radan. Vantaan bussilinjastoa on tarpeen uudistaa Kehäradan käyttöönoton yhteydessä, jotta linjasto palvelisi matkustamista mahdollisimman kustannustehokkaasti. Liikenne Kehäradalla alkaa heinäkuussa 2015, jolloin Kivistössä järjestetään asuntomessut. Bussiliikenteen muutokset tapahtuvat talviaikatauluihin siirryttäessä elokuussa Useimpien nykyisten Vantaan suunnan bussilinjojen liikennöintisopimukset tai niiden optiokaudet on ajoitettu päättymään Kehäradan liityntäliikenteen käynnistyessä. Kehärata luo tiheävuorovälisen ja nopean joukkoliikenteen runkoyhteyden muun muassa kasvaville Leinelän, Aviapoliksen ja Kivistön alueille sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Myös Vantaan sisäiset poikittaisyhteydet paranevat, kun junalla voi matkustaa esimerkiksi Tikkurilasta Myyrmäkeen. Vantaan joukkoliikennelinjaston uudistamista on valmisteltu keväästä 2011 lähtien. Tavoitteena on ollut bussiliikenteen sopeuttaminen tilanteeseen, jossa Kehäradan junat toimivat monilla alueilla joukkoliikenteen pääyhteytenä. Esimerkiksi poikittainen bussiliikenne Tikkurilan ja Myyrmäen välillä vähenee ja bussiyhteydet Tikkurilasta ja Myyrmäestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle korvautuvat junayhteydellä. Samalla bussiliikenteen tarjontaa on kuitenkin pyritty parantamaan Kehäradan asemien liityntäliikennettä palvelevilla yhteyksillä sekä kasvavien asuin- ja työpaikka-alueiden vuorotarjontaa parantamalla. Joillakin hyvin vähäisen joukkoliikennekysynnän alueilla vuorotarjonta hieman vähenee tai kävelymatkat lähimmälle pysäkille hieman pitenevät. Koska Kehäradan liikennöinti lisää joukkoliikenteen operointikustannuksia, on kustannusnousun hillitsemiseksi bussiliikenteen tarjontaa jouduttu vähentämään myös joillakin sellaisilla alueilla, joilla Kehärata ei suoraan paranna joukkoliikenneyhteyksiä. Bussilinjastoa on suunniteltu neljässä alueellisessa suunnitelmaprojektissa, joiden pohjalta on muodostettu koko Vantaan kaupungin kattava linjastosuunnitelma. Bussiliikenteen suunnittelun rinnalla on tarkasteltu Kehäradan junaliikenteen liikennöintimallia sekä junaliikenteen kustannuksia. Keväällä 2012 valmistuivat Korso-Koivukylän linjastosuunnitelma ja Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma. Vuoden 2012 lopussa valmistuivat Tikkurila-Hakunila -alueen sekä Länsi-Vantaan linjastosuunnitelmat. Vantaan kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien neljän osasuunnitelman suunnitteluun projektiryhmissä ja ohjausryhmissä. Alueellisten suunnitelmien pohjalta muodostettiin keväällä 2013 koko Vantaan kattava linjasto, joka eroaa osin alueellisten suunnitelmien raporteissa esitetystä, koska eri alueiden välinen linjasto on sovitettu yhteen ja kokonaiskustannustason hillitsemiseksi on tehty muutoksia kokonaisuuden selvittyä. Koko Vantaan kattavasta linjastosuunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausunnot HSL:n jäsenkunnilta Talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Lausuntokierroksen jälkeen linjastosuunnitelmaluonnokseen on tehty useita muutoksia toimivan kokonaisuuden varmistamiseksi sekä kustannustason nousun hillitsemiseksi.

13 14 2 Linjasto tiesuunnittain ja alueittain Vantaan joukkoliikennelinjasto muuttuu lähes täysin Kehäradan myötä. Myös joidenkin ennallaan pysyvien reittien linjanumero muuttuu, jotta koko linjastokokonaisuus olisi HSL:n uusien linjanumerointiperiaatteiden mukainen. Seuraavassa on esitelty kaikki Vantaan suunnan bussilinjat lukuunottamatta palvelulinjoja ja linjoja 95N, 231, Helsingistä Sipooseen kulkevia linjoja sekä U- linjoja, joita suunnittelutyössä ei ole käsitelty. Vantaan palvelulinjastosuunnitelma on tehty erillisenä työnä (HSL:n julkaisu 13/2013). Vantaan joukkoliikennelinjastoa suunniteltaessa on huomioitu taksa- ja lippujärjestelmän muutokset, jotta vaikuttavat erityisesti lyhyiden kunnanrajan ylittävien matkojen hinnoitteluun. Uudessa järjestelmässä liput hinnoitellaan kaarimaisten vyöhykkeiden mukaan. Vyöhykejako on kuvattu liitteessä Vihdintien suunta Nykyiset linjat 30 ja 35 yhdistetään linjaksi 335 Linnainen Vapaala Myyrmäki Louhela Martinlaakso Askisto. Linja tarjoaa arkisin koulumatkayhteyksiä eri puolilta Länsi-Vantaata ruotsinkieliseen Mårtensdals skolaan sekä Kaivokselan kouluun. Ruuhka-aikoina, iltaisin ja viikonloppuisin liikennöidään lisäksi linjaa 335B Myyrmäki Martinlaakso Askisto. Linjan 30 matkustajamäärät osuudella Rajatorppa Linnainen ovat olleet erittäin pienet iltaisin ja viikonloppuisin. Reitillä on vain muutamia yksittäisiä pysäkkejä, jotka ovat suunnitteluohjeen maksimietäisyyttä kauempana korvaavien linjojen pysäkeistä. Tästä syystä Vapaalan ja Linnaisten ilta- ja viikonloppuyhteys järjestetään kutsutaksilla (linja 335T), jota liikennöidään aikataulun ja reitin mukaan taksilla, mutta vain tarvittaessa. Vastaavanlainen järjestelmä on käytössä Keravalla linjojen 5 ja 8 hiljaisen ajan liikenteessä. Linjan 39 Myyrmäen päätepysäkki siirtyy Raappavuorentien kääntöpaikalta Myyrmäen aseman terminaaliin. Malminkartanoon nykyisin päättyvän Helsingin sisäisen 45 reittiä jatketaan uuden Honkasuon asuinalueen kautta Myyrmäkeen, jolloin muodostuu yhteys Myyrmäen palveluihin ja vaihtoyhteys runkolinjalle 560. Linjan uusi numero on 37. Ruuhka-aikoina osa vuoroista ajaa edelleen vain osuudella Kamppi Malminkartano linjatunnuksella 37B. Samalla myös hiljaisen ajan reitin 39N reitti jatkuu Malminkartanosta Honkasuon kautta Myyrmäkeen. Muutokset parantavat myös yhteyksiä Helsingin läntisen kantakaupungin ja Länsi-Vantaan välillä. Nykyiset linjat 50 ja 51 korvataan osuudella Myyrmäki Pähkinärinne Hämeenkylä linjalla 311, joka yhdessä linjan 571 Tikkurila Ylästö Martinlaakso Myyrmäki Pähkinärinne Varisto kanssa tarjoaa Myyrmäki Pähkinärinne -osuudelle houkuttelevan palvelutason noin minuutin vuorovälillä. Yhteydet Hämeenkylästä Tikkurilaan, Lentoasemalle ja Keski-Vantaalle muuttuvat vaihdollisiksi. Korvaavia yhteyksiä tarjoavat Kehäradan junat sekä poikittaislinjat 571, 572 Mellunmäki Hakunila Pakkala Myyrmäki ja 574 Peijas Aviapolis Pakkala Myyrmäki. Linjaa 50 korvaa myös linja 322, joka tarjoaa Hämeenkylästä yhteyden Vantaankosken asemalle. Linjan 315 reitti säilyy ennallaan, uusi linjanumero on 321. Nykyinen linja 324 muuttuu linjaksi 436, jonka reitti kulkee Hämeenlinnanväylän ja Martinlaakson aseman kautta. Yhteys Vihdintien varresta Niipperiin muuttuu vaihdolliseksi. Vaihtaa voi Hämeenkylässä linjalta 322, 332 tai 345 linjalle 436. Vaihtoyhteyksiä muodostuu myös Kalajärven kautta. Linjan 345 perusreitti ja hiljaisen ajan N-reitti eivät muutu. Osa ruuhka-ajan lähdöistä ajetaan aamulla Helsingistä ja iltapäivällä Rinnekodista uutta K-reittiä Juvanmalmintien ja Kehä III:n kautta.

14 15 Nykyisen linjan 360 reitti lyhenee Uusmäkeen linjanumerolla 38. Linjalla on ollut hyvin vähän Vantaalle asti matkustavia matkustajia. Korvaavia yhteyksiä Vantaalle tarjoavat muut Vihdintien suunnan seutulinjat. Vihdintien seutulinjastoa selkeytetään yhdistämällä linjat ja niiden kirjainversiot linjoiksi 322 Elielinaukio Pähkinärinne Petikko Vantaankosken asema ja 332 Elielinaukio Rajatorppa Varisto Askisto. Linja 322 tarjoaa liityntäyhteyksiä Kehäradan juniin Vantaankoskella. Yölinja 300N lakkautetaan. Korvaavia yhteyksiä tarjoavat linjat 39N ja sekä linjan 436 N-vuorot. Kuva 1. Vihdintien suunnan linjojen 37(B), 38 ja 39(B,N) reitit.

15 16 Kuva 2. Vihdintien suunnan linjojen 311, 321(N), 322, 332, 335(B,T) ja 345(K,N) reitit Vantaan alueella. Taulukko 1. Vihdintien suunnan linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja B B 20 39N B T N

16 17 Taulukko 2. Vihdintien suunnan yöliikenne Ma to Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N N N Hämeenlinnanväylän suunta Nykyisen linjan 30 osuus Kaivoksela Myyrmäki korvataan uudella linjalla 412, joka tarjoaa Kaivokselan pohjoisosasta asiointi- ja liityntäyhteyksiä Myyrmäkeen. Suurin osa Kaivokselan asukkaista on kohtuullisella kävelyetäisyydellä Vaskivuorentien pysäkeistä, joita palvelevat muun muassa runkolinja 560 sekä useat Helsingin suuntaan ajavat linjat. Työmatkalinjan 435 reitti muuttuu kulkemaan uuden katuyhteyden valmistuttua Vihdintien kautta Juvanmalmintielle, jolloin bussin ei tarvitse tehdä alueelle edestakaista pistoa. Nykyisen linjan 324 korvaa linja 436, jonka reitti kulkee Ruskeasuolta Kehä III:lle Vihdintien sijaan Hämeenlinnanväylän ja Martinlaakson aseman kautta. Reittimuutoksen ansiosta Niipperin ja Kalajärven alueelta muodostuu vaihtoyhteys Kehäradan juniin, mikä parantaa yhteyksiä erityisesti Lentoasemalle ja Tikkurilaan. Reittimuutos parantaa myös yhteyksiä Kehäradan junilta Variston ja Juvanmalmin työpaikkaalueille. Öisin linjan 436 N-reitti kulkee Myyrmäen ja Pähkinärinteen kautta. Nykyiset linjat 415 ja 451 yhdistetään uudeksi linjaksi 415 Elielinaukio Vantaanlaakso Ylästö Aviapolis. Öisin ajetaan N-reittiä Myyrmäen ja Martinlaakson kautta Lentoasemalle. Työmatkayhteydet Mannerheimintien suunnasta Kehä III:n varteen muuttuvat vaihdollisiksi esimerkiksi Martinlaakson tai Vantaankosken kautta. N-vuorot korvaavat lakkautettavan yölinjan 400N. Linjaa 415 liikennöidään joka päivä. Nykyisten linjojen 452 ja 453 linjanumerot muuttuvat. Uudet linjatunnuksen ovat 411 ja 421. Linjojen perusreitit säilyvät ennallaan, mutta Kaivokselan kääntöpaikan ja Vantaankosken kautta kulkevia vuoroja ei enää ajeta. Linja 421 palvelee Kaivokselan pohjoisosaa Hämeenlinnanväylän pysäkeiltä. Vantaankosken työmatkayhteyksiä Helsingin suunnasta palvelevat Kehäradan junien lisäksi linjat 322, 431, 435 ja 436. Linjojen 452 ja 453 yöliikenne siirtyy linjojen 415, 431 ja 436 N-reiteille. Myyrmäkeen pääsee myös yölinjalla 39N. Nykyisen linjan 474 uusi linjanumero on 431. Linjan reitti katkaistaan Kivistön asemalle. Yhteyksiä Kannistoon ja Katriinan sairaalalle tarjoavat Kivistön asemalta lähtevät linjat 444, 445, 446 ja 576. Linjaa 431 liikennöidään arkisin. Helsingin läntisestä kantakaupungista Kivistöön pääsee myös Nurmijärven suunnan U-linjoilla, joiden liikenteen Uudenmaan ELY-keskus järjestää käyttöoikeussopimuksella alkaen. Osa Nurmijärven suunnan liikenteestä käyttää Kivistön aseman läheisyydessä olevia moottoritiepysäkkejä ja osa liikenteestä kulkee Kivistön terminaalin ja Vanhan Hämeenlinnantien kautta. Uusien linjojen 415 ja 431 reitti siirtyy kulkemaan Kuninkaantammen uuden asuinalueen kautta, kun Hämeenlinnanväylältä valmistuu uusi katuyhteys alueelle arviolta 2010-luvun loppupuolella. Reittimuutos ei aiheuta merkittävää muutosta linjojen 415 ja 431 ajoaikaan ja suoritteisiin.

17 18 Kuva 3. Hämeenlinnanväylän suunnan linjojen 411, 412, 415(N), 421, 431(N), 435 ja 436(K,N) reitit Vantaan alueella. Taulukko 3. Hämeenlinnanväylän suunnan linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja (30 60) Taulukko 4. Hämeenlinnanväylän suunnan yöliikenne Ma to Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N N N Poikittaislinjat Nykyiset Vantaan sisäiset poikittaislinjat korvataan Kehäradan junaliikenteellä sekä uusilla linjoilla 571 Tikkurila Ylästö Martinlaakso Myyrmäki Pähkinärinne Varisto, 572 Mellunmäki Hakunila Pakkala Myyrmäki, 574 Peijas Aviapolis Pakkala Myyrmäki, 575 Tikkurila

18 19 Aviapolis Martinlaakso ja 576 Tikkurila Koivuhaka Aviapolis Katriinan sairaala Kivistö. Linja 573 (nykyinen linja 37) palvelee edelleen koulumatkayhteyksiä Ylästöstä Vantaankosken koululle, mutta linjan itäinen päätepysäkki siirtyy Pakkalan Pointilta Aviapoliksen terminaaliin ja linjan läntinen päätepysäkki Petaksesta Vantaankosken asemalle. Nykyiset linjat 61 ja 62 yhdistetään linjaksi 562 Mellunmäki Hakunila Tikkurila Jumbo Aviapolis. Öisin linja ajaa Lentoasemalle asti linjatunnuksella 562N. Linjan 562 tarjonta on nykyisten linjojen 61 ja 62 tapaan runkolinjatasoinen. Reittiä nopeutetaan hieman Tikkurilassa, kun bussi ajaa Jokiniemestä suoraan Ratatien kautta Tikkurilan matkakeskukselle. Yhteyksiä Lentoasemalle palvelee Kehäradan junaliikenne, johon linjalta 562 on hyvät vaihtoyhteydet Tikkurilan ja Aviapoliksen asemilla. Nykyiset linjat 519 ja 520 yhdistetään linjaksi 561 Itäkeskus Malmi Aviapolis. Linjan reitti kulkee Pakkalasta Aviapoliksen asemalle Tasetien, Rälssitien ja Tikkurilantien kautta, jolloin merkittävä osa Keski-Vantaan työpaikoista ja kaupallisista palveluista on kävelyetäisyydellä linjan pysäkeistä. Joillekin vähän käytetyille linjan 520 pysäkeille matka muuttuu vaihdolliseksi tai edellyttää pidempää kävelyä. Itäkeskuksen suunnasta Lentoasemalle pääsee vaihtamalla junaan Malmilla. Matkaaika Itäkeskus Lentoasema -välillä lyhenee vaihdosta huolimatta noin minuutilla. Uuden runkolinjan 560 Rastila Vuosaari Mellunmäki Kontula Malmi Kuninkaantammi Myyrmäki liikennöinti alkaa samanaikaisesti muiden Vantaan suunnan uusien bussilinjojen kanssa. HSL:n hallitus päätti linjan perustamisesta joulukuussa Runkolinja 560 parantaa merkittävästi poikittaisia yhteyksiä muun muassa Malmin ja Myyrmäen aluekeskuksiin. Nykyinen linja 510 säilyy ennallaan, mutta sen linjanumeroksi tulee 555. Lauantaisin ja sunnuntaisin ajetaan B-reittiä Myyrmäki Leppävaara. Nykyisen linjan 530 uudeksi linjanumeroksi tulee 565. Reitti pitenee Martinlaakson asemalta Vantaankosken asemalle, jotta Martinlaakson pohjoisosaan jää riittävästi tarjontaa Kehäradan korvatessa useita Vantaan sisäisiä linjoja. Työmatkalinja 535 lyhenee linjaksi 566 Martinlaakso Koskelo Espoon keskus. Linjan tarjontaa voidaan kuitenkin hieman lisätä, jolloin yhteydet Kehä III:n varren työpaikka-alueille muun muassa Varistoon ja Koskeloon paranevat. Yhteydet Espoon keskuksesta Keski-Vantaalle ja Lentoasemalle muuttuvat vaihdollisiksi. Lentoasemalle ja Aviapolikseen voi matkustaa junalla Huopalahdessa vaihtaen. Nykyisten poikittaislinjojen 514 ja 516 liikennöinti loppuu. Linjat ovat olleet melko vähän käytettyjä ja muut linjat tarjoavat useimmille matkoille vähintään yhtä nopeat vaihdolliset yhteydet selvästi tiheämmillä vuoroväleillä ja laajemmilla liikennöintiajoilla. Linjalle 514 on korvaavia yhteyksiä muun muassa runkobussilinjalla 550 ja Kehäradan junilla. Linjan 516 tarjoamia yhteyksiä Myyrmäestä ja Martinlaaksosta Maunulaan, Vallilaan, Sörnäisiin ja Hakaniemeen puolestaan korvaavat esimerkiksi vaihdolliset yhteydet Pasilan kautta junalla ja raitiovaunulla sekä vaihtoyhteydet junalta tai Hämeenlinnanväylän bussilinjoilta Helsingin sisäiselle linjalle 51 ja runkolinjalle 550. Lisäksi uudelta runkobussilinjalta 560 voi vaihtaa muun muassa Helsingin sisäisille linjoille 66(A) ja 67.

19 20 Kuva 4. Poikittaislinjojen 571, 572(K), 573, 574, 575 ja 576 reitit. Kuva 5. Runkolinjan 560 sekä poikittaislinjojen 561 ja 562(N) reitit.

20 21 Kuva 6. Espoon suunnan poikittaislinjojen 555(B), 565 ja 566 reitit. Taulukko 5. Poikittaislinjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja B

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 1 2015 Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne

Lisätiedot

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma 29 2013 Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Luonnos 18.12.2014 Tässä koosteessa kuvataan HSL:n joukkoliikenteessä kesäliikenteessä 2015 sekä talviliikenteessä 2015 2016 toteutettavat muutokset lukuun ottamatta Vantaan

Lisätiedot

30.1.2012. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä. www.hsl.fi

30.1.2012. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä. www.hsl.fi 4 30.1.2012 Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä www.hsl.fi Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä HSL Helsingin seudun liikenne 2 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6

Lisätiedot

19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi

19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi 19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Ville Lepistö,

Lisätiedot

Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu

Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu SUY WSP Finland Oy C: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-Liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 16.2.2009

Lisätiedot

26.9.2011. www.hsl.fi

26.9.2011. www.hsl.fi 22 26.9.2011 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja Jääskeläinen,

Lisätiedot

1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla

1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla 21 1.9.2010 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla www.hsl.fi Yhdyskuntarakenteen kehityksen

Lisätiedot

29.12.2010. Matkalippujen myynti liikennevälineissä. www.hsl.fi

29.12.2010. Matkalippujen myynti liikennevälineissä. www.hsl.fi 34 29.12.2010 Matkalippujen myynti liikennevälineissä www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Pirkko Lento,

Lisätiedot

Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys. Liikenneviraston

Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys. Liikenneviraston Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys 02 2010 Liikenneviraston SUUNNITELMIA Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys Liikenneviraston suunnitelmia 2/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010

Lisätiedot

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU 18 2012 HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puhelin

Lisätiedot

7.9.2011. Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen. www.hsl.fi

7.9.2011. Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen. www.hsl.fi 26 7.9.2011 Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen www.hsl.fi Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA 17 2014 HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HSL:n hallitus on päättänyt lähettää luonnoksen lausuntoja ja kannanottoja varten 21.10.2014 17/2014

Lisätiedot

Sisämaan yöjunaliikenne. Selvitys

Sisämaan yöjunaliikenne. Selvitys Sisämaan yöjunaliikenne Selvitys Julkaisuja 9/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

19.4.2011. Köysirata Kruunuvuorenranta Helsingin kantakaupunki. Esiselvitys. www.hsl.fi

19.4.2011. Köysirata Kruunuvuorenranta Helsingin kantakaupunki. Esiselvitys. www.hsl.fi 15 19.4.2011 Köysirata Kruunuvuorenranta Helsingin kantakaupunki Esiselvitys www.hsl.fi Köysirata Kruunuvuorenranta Helsingin kantakaupunki HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

UUSI BUSSILIIKENNE DEN NYA BUSSTRAFIKEN

UUSI BUSSILIIKENNE DEN NYA BUSSTRAFIKEN UUSI BUSSILIIKENNE DEN NYA BUSSTRAFIKEN BUSSILIIKENNE UUDISTUU Elokuussa 2014 bussiliikenteessä tapahtuu useita muutoksia. Bussien linjanumerot, reitit ja aikataulut muuttuvat koulujen alkamisviikolla

Lisätiedot

Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla

Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta

Lisätiedot

Kehäradan toteuttamisvaihtoehdot Selvitys

Kehäradan toteuttamisvaihtoehdot Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 5/27 Kehäradan toteuttamisvaihtoehdot Selvitys Helsinki, 27 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 16.2.27 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi Tiivistelmä Tässä raportissa

Lisätiedot

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä Selvitys Julkaisuja 29/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma

Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma 5 2012 Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma Linja-autoliikenteen infrastruktuurin toimenpide-esitykset Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma - linja-autoliikenteen

Lisätiedot

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 7 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 0050 Helsinki PL

Lisätiedot

JULIAN KAUPUNKI 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

JULIAN KAUPUNKI 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset. Helsingin seudun ympäristöpalvelut JULIAN KAUPUNKI 2035 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset Helsingin seudun ympäristöpalvelut Julian kaupunki 2035 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset

Lisätiedot

KRUUNUVUORENRANTA 1. Selvitys lauttaan perustuvasta Laajasalon joukkoliikenneyhteydestä

KRUUNUVUORENRANTA 1. Selvitys lauttaan perustuvasta Laajasalon joukkoliikenneyhteydestä KRUUNUVUORENRANTA 1 Selvitys lauttaan perustuvasta Laajasalon joukkoliikenneyhteydestä 19.6.2012 VERSIO 1.3 eli 06-2012 SELVITYS LAUTTAAN PERUSTUVASTA LAAJASALON JOUKKOLIIKENNEYHTEYDESTÄ Julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE Vastaanottaja Oulun seutu Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 04/2012 OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 ESIPUHE 4 1. JOHDANTO 5 1.1

Lisätiedot

1.9.2010. Tavaraliikenne Helsingin seudulla. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

1.9.2010. Tavaraliikenne Helsingin seudulla. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 23 1.9.2010 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Tavaraliikenne Helsingin seudulla Katsaus Helsingin seudun ja Uudenmaan tavaraliikenteen nykytilaan, kehitysnäkymiin ja ongelmiin

Lisätiedot

15.6.2010. Liityntäpysäköinnin suunnitteluohje. www.hsl.fi

15.6.2010. Liityntäpysäköinnin suunnitteluohje. www.hsl.fi 11 15.6.2010 Liityntäpysäköinnin suunnitteluohje www.hsl.fi Liityntäpysäköinnin suunnitteluohje HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09)

Lisätiedot

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA 28 20.9.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA www.hsl.fi HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin

Lisätiedot

METRO UUDISTUU. Suosikki suuntaa länteen. Metro på svenska Metro in English 7. tiheästi ja turvallisesti. Liityntäliikenne. suunnitellaan nopeaksi 3

METRO UUDISTUU. Suosikki suuntaa länteen. Metro på svenska Metro in English 7. tiheästi ja turvallisesti. Liityntäliikenne. suunnitellaan nopeaksi 3 Automaattimetro kulkee tiheästi ja turvallisesti 6 Metro på svenska Metro in English 7 METRO UUDISTUU Suosikki suuntaa länteen Liityntäliikenne suunnitellaan nopeaksi Metro on ympäristön ystävä 2 Metro

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen määräpaikkatutkimus 2008

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen määräpaikkatutkimus 2008 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen määräpaikkatutkimus 2008 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen määräpaikkatutkimus 2008 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot