Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015"

Transkriptio

1 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

2 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 HSL Helsingin seudun liikenne

3 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, HSL00520 Helsinki puhelin (09) Lisätietoja: Miska Peura Copyright: Kansikuva: Kartat, graafit, ja muut kuvat / HSL HSL / Lauri Erikkson Helsinki 2014

4 Esipuhe Työssä on muodostettu aiemmin tehtyjen Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelman, Korso- Koivukylä -alueen linjastosuunnitelman, Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelman ja Länsi- Vantaan linjastosuunnitelman pohjalta koko Vantaan alueen kattava linjastosuunnitelma tilanteeseen, jossa Kehärata on käytössä. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2013 alueellisten suunnitelmien linjastoratkaisut sovitettiin yhteen. HSL:n hallitus lähetti yhteensovittamisen tuloksena syntyneen linjastosuunnitelmaluonnoksen jäsenkuntiin lausuttavaksi kesällä Lausuntokierroksen jälkeen HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat tekivät linjastosuunnitelmaluonnokseen useita muutoksia kuntien lausuntojen sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien joukkoliikenneyhdyshenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Muutokset sisältyvät tässä raportissa kuvattavaan Vantaan joukkoliikennelinjastoon vuodelle Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 on laadittu HSL:n omana työnä. Tämän suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet Miska Peura, Jenö Adam, Aleksi Manninen, Nina Frösén, Harri Vuorinen, Markus Elfström ja Reetta Koskela HSL:stä sekä Kyösti Ronkainen ja Emmi Koskinen Vantaan kaupungilta.

5

6 Tiivistelmäsivu Julkaisija: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Tekijä: Miska Peura Päivämäärä Julkaisun nimi: Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Rahoittaja / Toimeksiantaja: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tiivistelmä: Vantaan joukkoliikennelinjasto suunnitelmassa on muodostettu Vantaan suunnan bussilinjasto tilanteeseen, jossa Kehärata on käytössä. Suunnitelma pohjautuu aiemmin tehtyihin alueellisiin linjastosuunnitelmiin (Korso-Koivukylä -alueen linjastosuunnitelma, Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma, Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma ja Länsi- Vantaan linjastosuunnitelma). Lisäksi työssä on huomioitu Vantaan palvelulinjastosuunnitelma. Linjastoon on tehty muutoksia aiempiin suunnitelmiin verrattuna, jotta eri suunnitelmissa muodostetut linjastot on saatu sovitettua yhteen ja jotta kustannustasoa on saatu alennettua. Kehäradan junaliikenne alkaa kesällä Jatkossa junaliikenne muodostaa runkoyhteyden eri puolilta pääkaupunkiseutua Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä Vantaan sisäisessä poikittaisliikenteessä muun muassa Myyrmäen ja Tikkurilan aluekeskusten välillä. Kehärata parantaa myös yhteyksiä uusien asemien ympäristöstä Helsingin keskustan suuntaan. Kehärata kasvattaa junaliikenteen operointikustannuksia myöhemmin koeajojen perusteella valittavasta liikennöintimallista riippuen arviolta 9,4 9,8 miljoonalla eurolla vuodessa. Jotta Kehäradan junien liikennöinti ei aiheuttaisi HSL:n jäsenkunnille merkittävää taloudellista rasitusta, karsitaan Vantaan suunnan bussiliikenteen liikennöintikustannuksia arviolta noin 9,4 miljoonalla eurolla vuodessa. Merkittävimmät muutokset bussiliikenteessä tapahtuvat Lentoaseman yhteyksissä sekä Vantaan poikittaisyhteyksissä. Jatkossa suurin osa Lentoaseman joukkoliikennematkoista tehdään junalla, minkä takia Lentoasemalle asti liikennöidään ainoastaan linjaa 615 Helsingin keskustasta Rautatientorilta. Linjan reitti muuttuu kuitenkin kulkemaan Tammiston, Kartanonkosken ja Pakkalan kautta, jolloin se tarjoaa yhteyksiä Lentoasemalle myös Keski-Vantaan asuin- ja työpaikka-alueilta. Muuta HSL:n järjestämää bussiliikennettä Lentoasemalle on ainoastaan öisin, jolloin Kehäradan junat eivät liikennöi. Vantaan poikittaisliikenteessä linjojen määrä vähenee, mutta liityntäyhteydet esimerkiksi Martinlaakson ja Aviapoliksen asemilta Kehä III:n varren työpaikka-alueille ovat ruuhka-aikoina tiheät. Suunnitelmassa on pyritty selkeyttämään linjastoa vähentämällä linjojen ja reittiversioiden määrää sekä keskittämällä tarjontaa keskeisten joukkoliikennekäytävien varrelle. Vantaan suunnan linjastomuutoksilla on joidenkin linjojen osalta vaikutuksia myös Espoon joukkoliikenneyhteyksiin. Näistä merkittävin on linjan 324 korvaaminen uudella linjalla 436, jonka reitti kulkee Elielinaukiolta Kalajärvelle Vihdintien sijaan Hämeenlinnanväylän ja Martinlaakson aseman kautta. Pohjois-Espoon yhteydet eri puolille Vantaata paranevat olennaisesti, kun linjalta 436 voi vaihtaa Kehäradan junaan. Vantaan joukkoliikennelinjasto suunnitelmassa valmistaudutaan HSL:n uuden taksa- ja lippujärjestelmän tuomiin muutoksiin. Uudessa järjestelmässä lyhyiden kuntarajan ylittävien matkojen hinnoittelu muuttuu edullisemmaksi, mikä todennäköisesti lisää matkustusta esimerkiksi Luoteis-Helsingistä Myyrmäkeen tai Koillis-Helsingistä Tikkurilaan. Joidenkin nykyisten Helsingin sisäisten linjojen reittiä jatketaan Vantaan puolelle, jolloin matkustaminen kuntarajan yli helpottuu. Uusien linjojen reiteissä on pyritty huomioimaan taksavyöhykkeiden rajat siten, että esimerkiksi Helsingin kantakaupungin A- vyöhykkeeltä on mahdollista matkustaa Vantaalla B-vyöhykkeellä sijaitseville alueille käymättä C-vyöhykkeellä. Bussiliikenteen linjastomuutokset tapahtuvat elokuussa 2015 talviaikataulukauteen siirryttäessä. Muutamilla linjoilla muutokset ovat kuitenkin sidoksissa maankäytön kehittymiseen ja uusien katuyhteyksien rakentamiseen, jolloin muutokset todennäköisesti voidaan toteuttaa vasta myöhemmin. Avainsanat: linjastosuunnitelma, linjasto, reitit, joukkoliikenne, Vantaa, Kehärata Sarjan nimi ja numero: HSL:n julkaisuja 8/2014 ISSN (nid.) ISBN (nid.) Kieli: suomi Sivuja: 42 ISSN (pdf) ISBN (pdf) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, PL 100, HSL, puhelin (09)

7 Sammandragssida Utgivare: Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) Författare: Miska Peura Datum Publikationens titel: Kollektivtrafiklinjenätet i Vanda 2015 Finansiär / Uppdragsgivare: Samkommunen Helsingforsregionens trafik Sammandrag: I Kollektivtrafiklinjenätet i Vanda 2015-planen har bildats busslinjenät i Vanda för en situation där Ringbanan är i bruk. Planen baserar sig på de tidigare utförda regionala linjenätsplanerna (linjenätsplan för Korso Björkby-området, kollektivtrafikplan för Aviapolis, linjenätsplan för Dickursby Håkansböle-området och linjenätsplan för Västra Vanda). Dessutom har servicelinjenätsplan för Vanda beaktats i arbetet. Det har blivit några ändringar till linjenätet jämfört med de tidigare planerna så att linjenäten i olika planer har kunnat sammanfogas och för att kostnadsnivån har kunnat sänkas. Tågtrafiken på Ringbanan inleds på sommaren I fortsättningen bildar tågtrafiken en stamförbindelse från olika håll i huvudstadsregionen till Helsingfors Vanda flygstation samt i Vandas interna tvärgående trafik bl.a. mellan regioncentrum i Myrbacka och Dickursby. Ringbanan förbättrar också förbindelser omkring de nya stationerna i riktning mot Helsingfors centrum. Ringbanan ökar tågtrafikens operationskostnader beroende av trafikeringsmodell som väljs senare på basis av provkörningar uppskattningsvis med 9,4 9,8 miljoner euro om året. För att tågtrafiken på Ringbanan inte skulle förorsaka betydande ekonomisk börda för HRT:s medlemskommuner, ska trafikeringskostnader för busstrafiken i Vanda skaras ned uppskattningsvis med 9,4 miljoner euro om året. De mest betydande ändringarna i busstrafiken sker i förbindelser till flygstationen samt i tvärgående förbindelser i Vanda. I fortsättningen görs största delen av kollektivtrafikresor till flygstationen med tåg och därför endast busslinje 615 trafikerar ändå till flygstationen från Järnvägstorget i Helsingfors centrum. Rutten för linje ändras dock att gå via Rosendal, Herrgårdsforsen och Backas då den erbjuder förbindelser till flygstationen också från bostads- och arbetsplatsområden i Mellersta Vanda. Annan busstrafik till flygstationen ordnad av HRT finns endast på natten då tågen på Ringbanan inte trafikerar. Antalet linjer i tvärgåendetrafik i Vanda minskas men anslutningsförbindelser t.ex. från Mårtensdal och Aviapolis stationer till arbetsplatsområden vid Ring III blir täta under rusningstider. I planen har strävats efter att klarlägga linjenätet genom att minska antalet linjer och ruttversioner samt genom att koncentrera utbud längs de centrala kollektivtrafikkorridorerna. Linjenätsändringar i Vanda påverkar för några linjers del också kollektivtrafikförbindelser i Esbo. Den mest betydande ändringen är att linje 324 ersätts med en ny linje 436 vars rutt går från Elielplatsen till Kalajärvi via Tavastehusleden och Mårtensdal station i stället för Vichtisvägen. Förbindelserna från Norra Esbo till olika delar av Vanda förbättras avsevärt då man kan stiga om från linje 436 till tåg på Ringbanan. I Kollektivtrafiklinjenätet i Vanda 2015-planen förbereds sig för ändringar som HRT:s nya taxe- och biljettsystem för med sig. I det nya systemet blir prissättning av korta resor som överskrider kommungränserna billigare, vilket sannolikt ökar resandet t.ex. från Nordvästra Helsingfors till Myrbacka eller från Nordöstra Helsingfors till Dickursby. Rutten för några numera Helsingfors interna linjer fortsätts till Vanda då resandet över kommungränsen blir lättare. I rutter för de nya linjerna har strävats efter att beakta gränserna för taxezoner så att t.ex. från A-zon i Helsingfors stadskärna är det möjligt att resa till områden som ligger i B-zon i Vanda utan att besöka C-zon. Busstrafikens linjenätsändringar träder i kraft i augusti då man övergår till vintertrafik. För några linjers del är ändringarna ändå bundna till utveckling av markanvändning och byggande av nya gatuförbindelser då ändringarna kan sannolikt genomföras först senare. Nyckelord: linjenätsplan, linjenät, rutter, kollektivtrafik, Vanda, Ringbanan Publikationsseriens titel och nummer: HRT publikationer 8/2014 ISSN (häft.) ISBN (häft.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Språk: finska Sidantal: 42 Samkommunen Helsingforsregionens trafik, PB 100, HRT, tfn (09)

8 Abstract page Published by: Helsinki Region Transport (HSL) Author: Miska Peura Date of publication 4 March 2014 Title of publication: Vantaa Public Transport Network 2015 Financed by / Commissioned by: Helsingi Region Transport Abstract: The Vantaa Public Transport Network 2015 Plan outlines the Vantaa bus route network in the situation where the Ring Rail Line is in use. The plan is based on previously made area-specific route network plans (route network plan for Korso- Koivukylä, Aviapolis public transport plan, route network plan for Tikkurila-Hakunila and route network plan for West Vantaa). The plan also takes into account the service route network plan for Vantaa. The route network has been modified from the previous plans in order to integrate the route networks developed in the various plans and to cut the costs. Train services on the Ring Rail Line will begin in summer In the future, train services will provide a trunk connection from across the Helsinki metropolitan area to the Helsinki-Vantaa Airport as well as a crosstown trunk connection, for example, between Myyrmäki and Tikkurila. The Ring Rail Line will also improve links from areas surrounding the new stations in the direction of Helsinki city center. The Ring Rail Line will increase the operating costs of train services by EUR million, depending on the operating model selected later on the basis of test runs. In order that the operation of the Ring Rail Line services would not put significant financial strain on HSL s member municipalities, the operating costs of Vantaa bus services will be cut by an estimated EUR 9.4 million a year. The most significant changes take place on bus services to the Airport and crosstown services. As most of the public transport journeys to the Airport will in the future be made by train, only route 615 will operate from the Helsinki city center to the Airport. The service will be rerouted to run via Tammisto, Kartanonkoski and Pakkala to provide an Airport link also from the Central Vantaa residential and employment areas. Otherwise, HSL will provide bus services to the Airport only at night when the Ring Rail Line trains will not operate. The number of crosstown routes in Vantaa will decrease but on peak feeder services, for example, from Martinlaakso and Aviapolis stations to the employment areas along Ring Road III will be frequent. The plan aims to simplify the route network by reducing the number of routes and route versions and focusing service supply along the key public transport corridors. In some cases, the changes to the Vantaa bus routes will affect also public transport links in Espoo. The biggest change will be the replacement of route 324 by a new route 436, which will run from Elielinaukio to Kalajärvi via Hämeenlinnanväylä and Martinlaakso station instead of Vihdintie. Links from north Espoo to Vantaa will substantially improve when passengers can transfer from route 436 to the Ring Rail Line trains. In the plan HSL prepares for the changes brought about by the new fare and ticketing system. In the new system, the fares for short journeys across municipal boundaries will go down, which is likely to increase travel from north-west Helsinki to Myyrmäki and from north-east Helsinki to Tikkurila, for example. The routes of some Helsinki internal bus services will be extended to Vantaa to facilitate travel across municipal boundaries. The aim has been to take into account the zone boundaries so that, for example, it will be possible to travel from the zone A (downtown Helsinki) to areas located on the zone B in Vantaa without passing through zone C. The changes to the bus route network will take place in August 2015 when the winter timetable season begins. On some routes, however, the changes are linked to land use development and the construction of new streets. In these cases, the changes are likely to take place later on. Keywords: Route network plan; Route network; Routes; Public transport; West Vantaa; Ring Rail Line Publication series title and number: HSL Publications 8/2014 ISSN (Print) ISBN (Print) Language: Finnish Pages: 42 ISSN (PDF) ISBN (pdf) HSL Helsinki Region Transport, PO Box 100, HSL, Tel

9

10 11 Sisällysluettelo 1 Johdanto Linjasto tiesuunnittain ja alueittain Vihdintien suunta Hämeenlinnanväylän suunta Poikittaislinjat Kivistön alue Tuusulanväylän suunta Korso Koivukylän alue Lahdenväylän suunta Kehäradan junaliikenne Pysähtymiskäyttäytyminen Kustannusvaikutukset Bussiliikenne heinä-elokuussa

11 12 Kuvaluettelo Kuva 1. Vihdintien suunnan linjojen 37(B), 38 ja 39(B,N) reitit Kuva 2. Vihdintien suunnan linjojen 311, 321(N), 322, 332, 335(B,T) ja 345(K,N) reitit Vantaan alueella Kuva 3. Hämeenlinnanväylän suunnan linjojen 411, 412, 415(N), 421, 431(N), 435 ja 436(K,N) reitit Vantaan alueella Kuva 4. Poikittaislinjojen 571, 572(K), 573, 574, 575 ja 576 reitit Kuva 5. Runkolinjan 560 sekä poikittaislinjojen 561 ja 562(N) reitit Kuva 6. Espoon suunnan poikittaislinjojen 555(B), 565 ja 566 reitit Kuva 7. Kivistön alueen linjojen 432, 433(K), 434, 443(K), 444, 445/T) ja 446(T) reitit Kuva 8. Tuusulanväylän suunnan linjojen 611, 614, 615, 616, 621, 622, 623(B) ja 651(N) reitit Vantaan alueella Kuva 9. Koivukylän suunnan linjojen 619, 624(N) ja 625 reitit Kuva 10. Korso Koivukylä -alueen linjojen 631, 735, 736, 737(K) ja 981 reitit Kuva 11. Lahdenväylän suunnan linjojen 587, 588, 711, 712(A) ja 719 reitit Kuva 12. Lahdenväylän suunnan linjojen 74 ja 518 reitit Kuva 13. Lahdenväylän suunnan linjojen 717(A,N), 718, 722, 724(N), 731(N), 739 ja 751(K) reitit Kuva 14. Kehärata ja uudet asemat Liiteluettelo Liite 1. HSL:n uuden taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykkeet Liite 2. Helsingin sisäisten linjojen 37B, 39B, 70(T), 77A ja 611B talviviikon suoritteet Liite 3. Vantaan sisäisten linjojen talviviikon suoritteet Liite 4. Vantaan suunnan seutulinjojen talviviikon suoritteet... 42

12 13 1 Johdanto Kehäradan junaliikenne yhdistää pääradan, Lentoaseman ja Vantaankosken radan. Vantaan bussilinjastoa on tarpeen uudistaa Kehäradan käyttöönoton yhteydessä, jotta linjasto palvelisi matkustamista mahdollisimman kustannustehokkaasti. Liikenne Kehäradalla alkaa heinäkuussa 2015, jolloin Kivistössä järjestetään asuntomessut. Bussiliikenteen muutokset tapahtuvat talviaikatauluihin siirryttäessä elokuussa Useimpien nykyisten Vantaan suunnan bussilinjojen liikennöintisopimukset tai niiden optiokaudet on ajoitettu päättymään Kehäradan liityntäliikenteen käynnistyessä. Kehärata luo tiheävuorovälisen ja nopean joukkoliikenteen runkoyhteyden muun muassa kasvaville Leinelän, Aviapoliksen ja Kivistön alueille sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Myös Vantaan sisäiset poikittaisyhteydet paranevat, kun junalla voi matkustaa esimerkiksi Tikkurilasta Myyrmäkeen. Vantaan joukkoliikennelinjaston uudistamista on valmisteltu keväästä 2011 lähtien. Tavoitteena on ollut bussiliikenteen sopeuttaminen tilanteeseen, jossa Kehäradan junat toimivat monilla alueilla joukkoliikenteen pääyhteytenä. Esimerkiksi poikittainen bussiliikenne Tikkurilan ja Myyrmäen välillä vähenee ja bussiyhteydet Tikkurilasta ja Myyrmäestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle korvautuvat junayhteydellä. Samalla bussiliikenteen tarjontaa on kuitenkin pyritty parantamaan Kehäradan asemien liityntäliikennettä palvelevilla yhteyksillä sekä kasvavien asuin- ja työpaikka-alueiden vuorotarjontaa parantamalla. Joillakin hyvin vähäisen joukkoliikennekysynnän alueilla vuorotarjonta hieman vähenee tai kävelymatkat lähimmälle pysäkille hieman pitenevät. Koska Kehäradan liikennöinti lisää joukkoliikenteen operointikustannuksia, on kustannusnousun hillitsemiseksi bussiliikenteen tarjontaa jouduttu vähentämään myös joillakin sellaisilla alueilla, joilla Kehärata ei suoraan paranna joukkoliikenneyhteyksiä. Bussilinjastoa on suunniteltu neljässä alueellisessa suunnitelmaprojektissa, joiden pohjalta on muodostettu koko Vantaan kaupungin kattava linjastosuunnitelma. Bussiliikenteen suunnittelun rinnalla on tarkasteltu Kehäradan junaliikenteen liikennöintimallia sekä junaliikenteen kustannuksia. Keväällä 2012 valmistuivat Korso-Koivukylän linjastosuunnitelma ja Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma. Vuoden 2012 lopussa valmistuivat Tikkurila-Hakunila -alueen sekä Länsi-Vantaan linjastosuunnitelmat. Vantaan kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien neljän osasuunnitelman suunnitteluun projektiryhmissä ja ohjausryhmissä. Alueellisten suunnitelmien pohjalta muodostettiin keväällä 2013 koko Vantaan kattava linjasto, joka eroaa osin alueellisten suunnitelmien raporteissa esitetystä, koska eri alueiden välinen linjasto on sovitettu yhteen ja kokonaiskustannustason hillitsemiseksi on tehty muutoksia kokonaisuuden selvittyä. Koko Vantaan kattavasta linjastosuunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausunnot HSL:n jäsenkunnilta Talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Lausuntokierroksen jälkeen linjastosuunnitelmaluonnokseen on tehty useita muutoksia toimivan kokonaisuuden varmistamiseksi sekä kustannustason nousun hillitsemiseksi.

13 14 2 Linjasto tiesuunnittain ja alueittain Vantaan joukkoliikennelinjasto muuttuu lähes täysin Kehäradan myötä. Myös joidenkin ennallaan pysyvien reittien linjanumero muuttuu, jotta koko linjastokokonaisuus olisi HSL:n uusien linjanumerointiperiaatteiden mukainen. Seuraavassa on esitelty kaikki Vantaan suunnan bussilinjat lukuunottamatta palvelulinjoja ja linjoja 95N, 231, Helsingistä Sipooseen kulkevia linjoja sekä U- linjoja, joita suunnittelutyössä ei ole käsitelty. Vantaan palvelulinjastosuunnitelma on tehty erillisenä työnä (HSL:n julkaisu 13/2013). Vantaan joukkoliikennelinjastoa suunniteltaessa on huomioitu taksa- ja lippujärjestelmän muutokset, jotta vaikuttavat erityisesti lyhyiden kunnanrajan ylittävien matkojen hinnoitteluun. Uudessa järjestelmässä liput hinnoitellaan kaarimaisten vyöhykkeiden mukaan. Vyöhykejako on kuvattu liitteessä Vihdintien suunta Nykyiset linjat 30 ja 35 yhdistetään linjaksi 335 Linnainen Vapaala Myyrmäki Louhela Martinlaakso Askisto. Linja tarjoaa arkisin koulumatkayhteyksiä eri puolilta Länsi-Vantaata ruotsinkieliseen Mårtensdals skolaan sekä Kaivokselan kouluun. Ruuhka-aikoina, iltaisin ja viikonloppuisin liikennöidään lisäksi linjaa 335B Myyrmäki Martinlaakso Askisto. Linjan 30 matkustajamäärät osuudella Rajatorppa Linnainen ovat olleet erittäin pienet iltaisin ja viikonloppuisin. Reitillä on vain muutamia yksittäisiä pysäkkejä, jotka ovat suunnitteluohjeen maksimietäisyyttä kauempana korvaavien linjojen pysäkeistä. Tästä syystä Vapaalan ja Linnaisten ilta- ja viikonloppuyhteys järjestetään kutsutaksilla (linja 335T), jota liikennöidään aikataulun ja reitin mukaan taksilla, mutta vain tarvittaessa. Vastaavanlainen järjestelmä on käytössä Keravalla linjojen 5 ja 8 hiljaisen ajan liikenteessä. Linjan 39 Myyrmäen päätepysäkki siirtyy Raappavuorentien kääntöpaikalta Myyrmäen aseman terminaaliin. Malminkartanoon nykyisin päättyvän Helsingin sisäisen 45 reittiä jatketaan uuden Honkasuon asuinalueen kautta Myyrmäkeen, jolloin muodostuu yhteys Myyrmäen palveluihin ja vaihtoyhteys runkolinjalle 560. Linjan uusi numero on 37. Ruuhka-aikoina osa vuoroista ajaa edelleen vain osuudella Kamppi Malminkartano linjatunnuksella 37B. Samalla myös hiljaisen ajan reitin 39N reitti jatkuu Malminkartanosta Honkasuon kautta Myyrmäkeen. Muutokset parantavat myös yhteyksiä Helsingin läntisen kantakaupungin ja Länsi-Vantaan välillä. Nykyiset linjat 50 ja 51 korvataan osuudella Myyrmäki Pähkinärinne Hämeenkylä linjalla 311, joka yhdessä linjan 571 Tikkurila Ylästö Martinlaakso Myyrmäki Pähkinärinne Varisto kanssa tarjoaa Myyrmäki Pähkinärinne -osuudelle houkuttelevan palvelutason noin minuutin vuorovälillä. Yhteydet Hämeenkylästä Tikkurilaan, Lentoasemalle ja Keski-Vantaalle muuttuvat vaihdollisiksi. Korvaavia yhteyksiä tarjoavat Kehäradan junat sekä poikittaislinjat 571, 572 Mellunmäki Hakunila Pakkala Myyrmäki ja 574 Peijas Aviapolis Pakkala Myyrmäki. Linjaa 50 korvaa myös linja 322, joka tarjoaa Hämeenkylästä yhteyden Vantaankosken asemalle. Linjan 315 reitti säilyy ennallaan, uusi linjanumero on 321. Nykyinen linja 324 muuttuu linjaksi 436, jonka reitti kulkee Hämeenlinnanväylän ja Martinlaakson aseman kautta. Yhteys Vihdintien varresta Niipperiin muuttuu vaihdolliseksi. Vaihtaa voi Hämeenkylässä linjalta 322, 332 tai 345 linjalle 436. Vaihtoyhteyksiä muodostuu myös Kalajärven kautta. Linjan 345 perusreitti ja hiljaisen ajan N-reitti eivät muutu. Osa ruuhka-ajan lähdöistä ajetaan aamulla Helsingistä ja iltapäivällä Rinnekodista uutta K-reittiä Juvanmalmintien ja Kehä III:n kautta.

14 15 Nykyisen linjan 360 reitti lyhenee Uusmäkeen linjanumerolla 38. Linjalla on ollut hyvin vähän Vantaalle asti matkustavia matkustajia. Korvaavia yhteyksiä Vantaalle tarjoavat muut Vihdintien suunnan seutulinjat. Vihdintien seutulinjastoa selkeytetään yhdistämällä linjat ja niiden kirjainversiot linjoiksi 322 Elielinaukio Pähkinärinne Petikko Vantaankosken asema ja 332 Elielinaukio Rajatorppa Varisto Askisto. Linja 322 tarjoaa liityntäyhteyksiä Kehäradan juniin Vantaankoskella. Yölinja 300N lakkautetaan. Korvaavia yhteyksiä tarjoavat linjat 39N ja sekä linjan 436 N-vuorot. Kuva 1. Vihdintien suunnan linjojen 37(B), 38 ja 39(B,N) reitit.

15 16 Kuva 2. Vihdintien suunnan linjojen 311, 321(N), 322, 332, 335(B,T) ja 345(K,N) reitit Vantaan alueella. Taulukko 1. Vihdintien suunnan linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja B B 20 39N B T N

16 17 Taulukko 2. Vihdintien suunnan yöliikenne Ma to Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N N N Hämeenlinnanväylän suunta Nykyisen linjan 30 osuus Kaivoksela Myyrmäki korvataan uudella linjalla 412, joka tarjoaa Kaivokselan pohjoisosasta asiointi- ja liityntäyhteyksiä Myyrmäkeen. Suurin osa Kaivokselan asukkaista on kohtuullisella kävelyetäisyydellä Vaskivuorentien pysäkeistä, joita palvelevat muun muassa runkolinja 560 sekä useat Helsingin suuntaan ajavat linjat. Työmatkalinjan 435 reitti muuttuu kulkemaan uuden katuyhteyden valmistuttua Vihdintien kautta Juvanmalmintielle, jolloin bussin ei tarvitse tehdä alueelle edestakaista pistoa. Nykyisen linjan 324 korvaa linja 436, jonka reitti kulkee Ruskeasuolta Kehä III:lle Vihdintien sijaan Hämeenlinnanväylän ja Martinlaakson aseman kautta. Reittimuutoksen ansiosta Niipperin ja Kalajärven alueelta muodostuu vaihtoyhteys Kehäradan juniin, mikä parantaa yhteyksiä erityisesti Lentoasemalle ja Tikkurilaan. Reittimuutos parantaa myös yhteyksiä Kehäradan junilta Variston ja Juvanmalmin työpaikkaalueille. Öisin linjan 436 N-reitti kulkee Myyrmäen ja Pähkinärinteen kautta. Nykyiset linjat 415 ja 451 yhdistetään uudeksi linjaksi 415 Elielinaukio Vantaanlaakso Ylästö Aviapolis. Öisin ajetaan N-reittiä Myyrmäen ja Martinlaakson kautta Lentoasemalle. Työmatkayhteydet Mannerheimintien suunnasta Kehä III:n varteen muuttuvat vaihdollisiksi esimerkiksi Martinlaakson tai Vantaankosken kautta. N-vuorot korvaavat lakkautettavan yölinjan 400N. Linjaa 415 liikennöidään joka päivä. Nykyisten linjojen 452 ja 453 linjanumerot muuttuvat. Uudet linjatunnuksen ovat 411 ja 421. Linjojen perusreitit säilyvät ennallaan, mutta Kaivokselan kääntöpaikan ja Vantaankosken kautta kulkevia vuoroja ei enää ajeta. Linja 421 palvelee Kaivokselan pohjoisosaa Hämeenlinnanväylän pysäkeiltä. Vantaankosken työmatkayhteyksiä Helsingin suunnasta palvelevat Kehäradan junien lisäksi linjat 322, 431, 435 ja 436. Linjojen 452 ja 453 yöliikenne siirtyy linjojen 415, 431 ja 436 N-reiteille. Myyrmäkeen pääsee myös yölinjalla 39N. Nykyisen linjan 474 uusi linjanumero on 431. Linjan reitti katkaistaan Kivistön asemalle. Yhteyksiä Kannistoon ja Katriinan sairaalalle tarjoavat Kivistön asemalta lähtevät linjat 444, 445, 446 ja 576. Linjaa 431 liikennöidään arkisin. Helsingin läntisestä kantakaupungista Kivistöön pääsee myös Nurmijärven suunnan U-linjoilla, joiden liikenteen Uudenmaan ELY-keskus järjestää käyttöoikeussopimuksella alkaen. Osa Nurmijärven suunnan liikenteestä käyttää Kivistön aseman läheisyydessä olevia moottoritiepysäkkejä ja osa liikenteestä kulkee Kivistön terminaalin ja Vanhan Hämeenlinnantien kautta. Uusien linjojen 415 ja 431 reitti siirtyy kulkemaan Kuninkaantammen uuden asuinalueen kautta, kun Hämeenlinnanväylältä valmistuu uusi katuyhteys alueelle arviolta 2010-luvun loppupuolella. Reittimuutos ei aiheuta merkittävää muutosta linjojen 415 ja 431 ajoaikaan ja suoritteisiin.

17 18 Kuva 3. Hämeenlinnanväylän suunnan linjojen 411, 412, 415(N), 421, 431(N), 435 ja 436(K,N) reitit Vantaan alueella. Taulukko 3. Hämeenlinnanväylän suunnan linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja (30 60) Taulukko 4. Hämeenlinnanväylän suunnan yöliikenne Ma to Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N N N Poikittaislinjat Nykyiset Vantaan sisäiset poikittaislinjat korvataan Kehäradan junaliikenteellä sekä uusilla linjoilla 571 Tikkurila Ylästö Martinlaakso Myyrmäki Pähkinärinne Varisto, 572 Mellunmäki Hakunila Pakkala Myyrmäki, 574 Peijas Aviapolis Pakkala Myyrmäki, 575 Tikkurila

18 19 Aviapolis Martinlaakso ja 576 Tikkurila Koivuhaka Aviapolis Katriinan sairaala Kivistö. Linja 573 (nykyinen linja 37) palvelee edelleen koulumatkayhteyksiä Ylästöstä Vantaankosken koululle, mutta linjan itäinen päätepysäkki siirtyy Pakkalan Pointilta Aviapoliksen terminaaliin ja linjan läntinen päätepysäkki Petaksesta Vantaankosken asemalle. Nykyiset linjat 61 ja 62 yhdistetään linjaksi 562 Mellunmäki Hakunila Tikkurila Jumbo Aviapolis. Öisin linja ajaa Lentoasemalle asti linjatunnuksella 562N. Linjan 562 tarjonta on nykyisten linjojen 61 ja 62 tapaan runkolinjatasoinen. Reittiä nopeutetaan hieman Tikkurilassa, kun bussi ajaa Jokiniemestä suoraan Ratatien kautta Tikkurilan matkakeskukselle. Yhteyksiä Lentoasemalle palvelee Kehäradan junaliikenne, johon linjalta 562 on hyvät vaihtoyhteydet Tikkurilan ja Aviapoliksen asemilla. Nykyiset linjat 519 ja 520 yhdistetään linjaksi 561 Itäkeskus Malmi Aviapolis. Linjan reitti kulkee Pakkalasta Aviapoliksen asemalle Tasetien, Rälssitien ja Tikkurilantien kautta, jolloin merkittävä osa Keski-Vantaan työpaikoista ja kaupallisista palveluista on kävelyetäisyydellä linjan pysäkeistä. Joillekin vähän käytetyille linjan 520 pysäkeille matka muuttuu vaihdolliseksi tai edellyttää pidempää kävelyä. Itäkeskuksen suunnasta Lentoasemalle pääsee vaihtamalla junaan Malmilla. Matkaaika Itäkeskus Lentoasema -välillä lyhenee vaihdosta huolimatta noin minuutilla. Uuden runkolinjan 560 Rastila Vuosaari Mellunmäki Kontula Malmi Kuninkaantammi Myyrmäki liikennöinti alkaa samanaikaisesti muiden Vantaan suunnan uusien bussilinjojen kanssa. HSL:n hallitus päätti linjan perustamisesta joulukuussa Runkolinja 560 parantaa merkittävästi poikittaisia yhteyksiä muun muassa Malmin ja Myyrmäen aluekeskuksiin. Nykyinen linja 510 säilyy ennallaan, mutta sen linjanumeroksi tulee 555. Lauantaisin ja sunnuntaisin ajetaan B-reittiä Myyrmäki Leppävaara. Nykyisen linjan 530 uudeksi linjanumeroksi tulee 565. Reitti pitenee Martinlaakson asemalta Vantaankosken asemalle, jotta Martinlaakson pohjoisosaan jää riittävästi tarjontaa Kehäradan korvatessa useita Vantaan sisäisiä linjoja. Työmatkalinja 535 lyhenee linjaksi 566 Martinlaakso Koskelo Espoon keskus. Linjan tarjontaa voidaan kuitenkin hieman lisätä, jolloin yhteydet Kehä III:n varren työpaikka-alueille muun muassa Varistoon ja Koskeloon paranevat. Yhteydet Espoon keskuksesta Keski-Vantaalle ja Lentoasemalle muuttuvat vaihdollisiksi. Lentoasemalle ja Aviapolikseen voi matkustaa junalla Huopalahdessa vaihtaen. Nykyisten poikittaislinjojen 514 ja 516 liikennöinti loppuu. Linjat ovat olleet melko vähän käytettyjä ja muut linjat tarjoavat useimmille matkoille vähintään yhtä nopeat vaihdolliset yhteydet selvästi tiheämmillä vuoroväleillä ja laajemmilla liikennöintiajoilla. Linjalle 514 on korvaavia yhteyksiä muun muassa runkobussilinjalla 550 ja Kehäradan junilla. Linjan 516 tarjoamia yhteyksiä Myyrmäestä ja Martinlaaksosta Maunulaan, Vallilaan, Sörnäisiin ja Hakaniemeen puolestaan korvaavat esimerkiksi vaihdolliset yhteydet Pasilan kautta junalla ja raitiovaunulla sekä vaihtoyhteydet junalta tai Hämeenlinnanväylän bussilinjoilta Helsingin sisäiselle linjalle 51 ja runkolinjalle 550. Lisäksi uudelta runkobussilinjalta 560 voi vaihtaa muun muassa Helsingin sisäisille linjoille 66(A) ja 67.

19 20 Kuva 4. Poikittaislinjojen 571, 572(K), 573, 574, 575 ja 576 reitit. Kuva 5. Runkolinjan 560 sekä poikittaislinjojen 561 ja 562(N) reitit.

20 21 Kuva 6. Espoon suunnan poikittaislinjojen 555(B), 565 ja 566 reitit. Taulukko 5. Poikittaislinjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja B

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58 Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013 hall 58 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932 Tausta Vantaan

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma 30 2013 Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766

Lisätiedot

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS 22.3.2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa.

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa. HSL kerää kommentteja liikennöintisuunnitelmasta 2014-2015 HSL laatii vuosittain seutulinjojen sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisten linjojen sekä juna-, raitio-, metro- ja

Lisätiedot

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja 17.03.2011 Jyrki Rinta-Piirto Taina Haapamäki Strafica Oy Nykyinen linja 550 Itäkeskus Westendinasema Aamuruuhkan vuorovälit Länteen n. klo 7 8 (Itäkeskuksen lähtöajat)

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma 28 2013 Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Harri

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pidennetty sunnuntailiikenne Extraturer efter söndagstrafiken Additional Night bus service Lisälähdöt Kaupunki Linja Aika Lähtöpaikka

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day 6.12.2014 Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N Kruununhaka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Esityksen sisältö 1. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2. Palvelutasomäärittelyyn vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä 3. 2016 suunnitteluohje ja palvelutasomäärittely

Lisätiedot

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma RAPORTTILUONNOS 17.12.2012 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus 172

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus 172 Hallitus 172 08.12.2015 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus 172 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 30 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteiden 2-4 liikennöintisuunnitelmat Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Järnvägsstationer i HRT:s regionbiljettsområde Y S U L Kirkkonummi Kyrkslätt Tolsa Tolsa Jorvas Masala Masaby Luoma Bobäck Mankki Mankby E Kauklahti Köklax Espoo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 41 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteen 5 liikennöintisuunnitelmat Liikennöintisuunnitelma Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Luonnos Liikennöintisuunnitelma

Luonnos Liikennöintisuunnitelma 1 Luonnos 13.12.2016 Liikennöintisuunnitelma 2017 2018 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne,

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

Uudenvuodenaaton lisälähdöt bussiliikenteessä 31.12.2014 Perjantailiikenne, lisäksi ajetaan seuraavat lisälähdöt:

Uudenvuodenaaton lisälähdöt bussiliikenteessä 31.12.2014 Perjantailiikenne, lisäksi ajetaan seuraavat lisälähdöt: Uudenvuodenaaton lisälähdöt bussiliikenteessä 31.12.2014 Perjantailiikenne, lisäksi ajetaan seuraavat lisälähdöt: Extra busstrafik på nyårsaftonen 31.12.2014 Fredagstidtabeller, dessutom körs följande

Lisätiedot

16.2.2010. Liikennöintisuunnitelma 2010-2011. Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat. www.hsl.

16.2.2010. Liikennöintisuunnitelma 2010-2011. Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat. www.hsl. 2 16.2.2010 Liikennöintisuunnitelma 2010-2011 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat www.hsl.fi Liikennöintisuunnitelma 2010 2011 Seutulinjat sekä Helsingin,

Lisätiedot

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014.

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014. 1 (5) Asianumero 3224/10.02.03/2013 Aluenumero 220506 Otaniemen keskus 10. kaupunginosa, Otaniemi Korttelit 10001 tontit 10 ja 11, 10016 tontti 3, 10017, 10018 tontit 3, 7 ja osa tonttia 4, 10019 tontti

Lisätiedot

Helsinki / Helsingfors Linja LБ0К1htБ0Л2paikka LБ0К1htБ0Л2aika 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N

Helsinki / Helsingfors Linja LБ0К1htБ0Л2paikka LБ0К1htБ0Л2aika 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N Д1Х3TapaninpБ0К1ivБ0К1 / Annandag jul / Boxing Day 26.12.2014 LisБ0К1lБ0К1hdБ0Л2t sunnuntailiikenteen lisб0к1ksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: N N n.n@hsl.fi

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi yhteyden Matinkylän metroasemalle. vuoroväli 30 15 15 15 15 15 15 15 30 30 kierrosaika 50 55 60 55 55 55 60 55 50 50 vuoroväli 30 30 15 30 30 30

Lisätiedot

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Tapulikaupunki/ Puistolan asema Malmi/ Malmin asema,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n hallitus hyväksyi 29.3.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) ja sen kehittämisohjelman. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 245/2006 vp Junaliikenteen säilyttäminen Keurusseudun ja Suomenselän alueella Eduskunnan puhemiehelle Perinteisesti Haapamäen risteysasema on ollut junaliikenteen merkittävä yhteyspaikka

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma

Liikennöintisuunnitelma 1 2013 Liikennöintisuunnitelma 2013-2014 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne ja lauttaliikenne Liikennöintisuunnitelma

Lisätiedot

1 24.1.2012 Liikennöintisuunnitelma 2012-2013 www.hsl.fi Liikennöintisuunnitelma 2012 2013 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma

Liikennöintisuunnitelma 1 2017 Liikennöintisuunnitelma 2017 2018 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne

Lisätiedot

Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, asemakaavan muutos nro , , tarkistettu

Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, asemakaavan muutos nro , , tarkistettu Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, asemakaavan muutos nro 002074, 1.3.2010, tarkistettu 14.6.2010. 36 Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, asemakaavan muutos nro 002074, 1.3.2010, tarkistettu 14.6.2010.

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Metron matkustajakuormitusennuste

Metron matkustajakuormitusennuste MUISTIO Strafica Oy/ Hannu Pesonen 30.3.2012 Metron matkustajakuormitusennuste Taustaa Metron kapasiteetin riittävyyttä on arvioitu mm. Länsimetron suunnittelun yhteydessä (Länsimetron matkustajamäärä-

Lisätiedot

Yölinja 20N Katajaharju Asema-aukio

Yölinja 20N Katajaharju Asema-aukio 1.304 01.30 1.304 01:30 1:304 (pe) 01:30 Yölinja 20N Katajaharju Asemaaukio Arki Lauantai Sunnuntai vuoroväli 30 30 30 30 60 kierrosaika 60 60 60 60 60 Linjapituus: Kiertelevyysindeksi: 8,9 km 1,97 Linjan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Helsinki - Myyrmäki - Martinlaakso - Ylästö - Pakkala. Helsingfors - Myrbacka - Mårtensdal - Övitsböle - Backas. Helsinki - Martinlaakso

Helsinki - Myyrmäki - Martinlaakso - Ylästö - Pakkala. Helsingfors - Myrbacka - Mårtensdal - Övitsböle - Backas. Helsinki - Martinlaakso Linjoilla 452 ja 453 muutetut aikataulut 14.2.2011 alkaen 400N 452 453 400N 452 453 Helsinki - Myyrmäki - Martinlaakso - Ylästö - Pakkala Helsingfors - Myrbacka - Mårtensdal - Övitsböle - Backas Helsinki

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

Hallitus RAITIOLIIKENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA / /2013. Hallitus 54

Hallitus RAITIOLIIKENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA / /2013. Hallitus 54 Hallitus 54 25.03.2014 RAITIOLIIKENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA 2014-2024 28/07.71.710/2013 Hallitus 54 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Tilannekatsaus Teiskon Aitolahden alueen liikenne on järjestetty nyt: Siirtymäajan sopimukset

Lisätiedot

7.7.2011. HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012 2022. www.hsl.fi

7.7.2011. HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012 2022. www.hsl.fi 23 7.7.2011 HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012 2022 www.hsl.fi HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022 Loppuraportti 7.7.2011 HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Hyvät matkustajat! Bästa passagerare! Tikkurila/Dickursby. Korvaava bussi 70X Keravan suuntaan lähtee laiturilta 15.

Hyvät matkustajat! Bästa passagerare! Tikkurila/Dickursby. Korvaava bussi 70X Keravan suuntaan lähtee laiturilta 15. Tikkurila/Dickursby nätter 27-31.7. och 3-4.8.2015 kl. 0.35-5.10. lähtee laiturilta 15. avgår från plattform nr 15. Hiekkaharju/Sandkulla nätter 27-31.7. och 3-4.8.2015 kl. 0.35-5.10. Koivukylä/Björkby

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 19/2016 1 (5) 2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021 HEL 2016-003710 T 08

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

Vantaan runkolinja 570

Vantaan runkolinja 570 22 2015 Vantaan runkolinja 570 Vantaan runkolinja 570 13.11.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 17 2015 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

30.12.2011. www.hsl.fi

30.12.2011. www.hsl.fi 36 30.12.2011 Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 www.hsl.fi Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Tausta ja tavoitteet Metron suunnitteluohjeen mukainen maksimimatkustajakuormitus uhkaa ylittyä 2020- luvun alkupuoliskolla, mikäli metroliikenteen

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

Käpylä - Senaatintori - Töölön halli Kottby - Senatstorget - Töölön halli. Töölön halli - Senaatintori - Käpylä Tölö hall - Senaatintori - Kottby

Käpylä - Senaatintori - Töölön halli Kottby - Senatstorget - Töölön halli. Töölön halli - Senaatintori - Käpylä Tölö hall - Senaatintori - Kottby 21.7.-27.7.2014 7A 7B 7X 7A 7B 7X Käpylä - Senaatintori - Töölön halli Kottby - Senatstorget - Töölön halli Töölön halli - Senaatintori - Käpylä Tölö hall - Senaatintori - Kottby Raitiovaunua korvaava

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

1. Moottoriajoneuvoliikenne... 7

1. Moottoriajoneuvoliikenne... 7 VANTAA LIIKENNE 2015 Alkusanat Vuosi 2015 oli merkittävä liikkumisen kannalta Vantaan kaupungille. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä avattiin Kehärata, pitkään odotettu ratayhteys Tikkurilasta lentoaseman

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Kaskela - Kytömaa - Kervo station - Hälsocentralen

Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Kaskela - Kytömaa - Kervo station - Hälsocentralen Sorsakorpi Sorsakorpi - - Kaskela - Kytömaa - Kervo station - 6.01 6.12 7.32 7.44 6.33 6.44 8.32 8.44 6.59 7.10 9.02 9.14 8.03 8.14 9.32 9.44 9.30 9.41 10.01 10.14 10.00 10.12 11.00 11.13 10.30 10.42 12.02

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Jonne Virtanen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot