TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2007 KOKOUSAIKA: Perjantaina klo KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2007 KOKOUSAIKA: Perjantaina 16.02.2007 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali"

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2007 KOKOUSAIKA: Perjantaina klo KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. läsnä Anu Leppisaari läsnä Minna Patoranta läsnä Tapio Uusitalo läsnä Sirpa Pikkumäki poissa Mika Länsivuori poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Kalliomäki kh:n edustaja läsnä (ja läsnäolon peruste) Enqvist Valter, kunnaninsinööri, esittelijä läsnä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todettiin ASIAT: 1-13 PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Reijo Mikkola Anu Lehtisaari (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan Isojoen kunnanvirastossa kahden päivän kuluessa. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Esa Lehtimäki Valter Enqvist PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Isojoen kunnanvirasto Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Reijo Mikkola Anu Leppisaari PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Otteen oikeaksi todistaa Isojoen kunnanvirastossa Ilmoitustaulunhoitaja

2 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VUODEN 2007 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN Valtuusto on hyväksynyt /48 talousarvion vuodelle Kunnanhallitus lähettää sen täytäntöönpanomääräyksin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista. Hallintokunnat voivat muuttaa omia käyttösuunnitelmiaan vuoden mittaan tarpeen vaatiessa, mutta tällöin hallintokunnan tulee huolehtia siitä, että valtuuston hyväksymän tuloalueen menomäärärahoja ei ylitetä. Mikäli hallintokunnilla on tarvetta muuttaa käyttösuunnitelmaa myös tulosalueiden välillä, silloin muutos on esitettävä valtuuston hyväksyttäväksi. Hallintokunnat tarkistavat ja vahvistavat omat käyttösuunnitelmansa valtuuston päätöksen mukaisiksi viimeistään mennessä. Käyttösuunnitelman tarkistus tulee käsitellä hallintokunnissa, vaikka muutoksia ei hallintokunnan osalta talousarvioon olisi tullut. Hallintokuntien tulee tässä vaiheessa päättää osatavoitteista. Hallintokuntien tulee kunnan talous kokonaisuutena huomioiden suhtautua pidättyvästi uusien toimintojen ja lisäysten käyttöön ottoon jo käyttösuunnitelmia vahvistaessaan, vaikka määrärahat talousarviossa ovatkin, koska tulot eivät riitä kattamaan toimintamenoja ja rahoituskuluja koko suunnitelmakaudella. Hallintokuntien tulee varautua talouden tasapainottamisohjelmasta aiheutuviin säästöleikkauksiin.

3 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus taloudenhoidosta vastaavana toimielimenä tulee seuraamaan talousarvion toteutumista kuukausittain tuloslaskelmien avulla erityisen tarkkaan, koska vuosikate on negatiivinen ja arvioitu tilikauden tulos huomattavan alijäämäinen. Hallintokunnille lähetetään kuukausittain meno- ja tulolajien toteutuma ja yksityiskohtainen talousarvion toteutuma neljännesvuosittain menoja ja tulojen seurantaa varten. Valtuustolle ja tarkastuslautakunnan jäsenille annetaan talousarvion toteutumisesta tiedot neljännesvuosittain. Laajempi raportti annetaan vähintään kerran talousarviovuoden aikana. Osastopäälliköt kokoavat raportin ajalta 1-9/2007 omilta tulosalueiltaan mennessä. Toteutuminen tilanteen mukaan antaa pohjaa arvioida koko vuoden toteutumaa. Avustuksiin myönnettyjä määrärahoja ei ole lupa ylittää eikä harkinnanva-rais avustuksia tule nostaa. Ehdotus: Kunnanhallitus kehottaa hallintokuntia tarkistamaan alustavat käyttösuunnitelmansa ja ilmoittamaan päätökset kunnanhallitukselle mennessä. Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että myönnetyt määrärahat riittävät koko talousarviovuodeksi. Mahdollisten kalusteiden, koneiden ja laitteiden hankinnassa tulee toimia yhteistyössä oman hallintokunnan ja myös muiden hallintokuntien kanssa. Perustoimistotarvikehankinnat tehdään keskitetysti kaikille keskustoimiston toimesta, joten kaikkien hallintokuntien tulee ilmoittaa tarpeensa kunnanvirastoon. Talousarviomuutosesitykset talousarviovuoden aikana tulee tehdä kunnanhallitukselle välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Lisämäärärahapyynnön sijaan on ensisijaisesti etsittävä oman hallintokunnan alueelta kate tarvittavalle määrärahalle. Muutokset edellyttävät tarkistuksia myös toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Avoimiksi tulevat virat/toimet saadaan täyttää vain kunnanhallituksen luvalla. Edelleen sijaisten ja harjoittelijoiden palkkaamista tulee tarkoin harkita. Tuloslaskelman vuosikate ja siten myös tulos ovat alijäämäisiä.

4 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Hallintokuntien työvoimatoimistolle osoitetut työllistämistukihakemukset hoidetaan keskitetysti yhdessä kunnansihteerin kanssa. Tätä ennen tulee olla osastopäällikön hyväksyminen. Kaiken toiminnan tulee olla asiakaslähtöistä, laadukasta, tehokasta ja taloudellista Teknltk 1 Muutoksia teknisen lautakunnan talousarvioehdotukseen. Kunnanvaltuusto lisäsi puutavaran myyntitulojen tulomääräran v :oon. Liitteenä kunnan investointisuunnitelma v sekä teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvio v Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy toimialueensa taloussuunnitelman v Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

5 Tekninen lautakunta ENTISEN PALOAUTON MYYNTI ARI ASUKKAALLE Kunnan entinen Fargo merkkinen vm sammutusauto poistettiin käytöstä v. uuden sammutusauton hankkimisen yhteydessä v Sillä ei ole sen jälkeen ollut mitään käyttöä ja sitä on varastoitu eri paikoissa, nykyään se on kunnan varikon takapihalla. Tällä hetkellä autolla ei ole enää käyttöarvoa mutta Ari Asukas on tarjoutunut ostamaan auton entisöimistä varten 300 :n kauppahinnasta. Ehdotus: Tekninen lautakunta myy entisen Fargo vm.63 paloauton Ari Asukkaalle 300 :n kauppahinnasta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

6 Tekninen lautakunta ISOJOEN LIIKENNETURVALLISUUS SUUNNITELMA Tielaitos, Kauhajoen kaupunki, Isojoen -, Jurvan-, Karijoen ja Teuvan kunnat ovat yhteisesti laatineet alueen käsittävän liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelman tekeminen annettiin tarjouskilpailun perusteella Tieliikelaitoksen konsultoinnin tehtäväksi DI Christel Kautialan johdolla. Suunnitelman toteuttamista on valvonut ohjausryhmä johon ovat kuuluneet Elina Töyli ja tiemestari Juhani Saranpää Vaasan tiepiiristä, Matti Piirainen Kauhajoen kaupungista, Valter Enqvist Isojoen kunnasta, Matti Hiipakka Jurvan kunnasta, Heikki Rinta-Hoiska Karijoen kunnasta, Jari Kallio Teuvan kunnasta, Eero Siikavista Länsi- Suomen lääninhallituksesta, Heli Lintamo Liikenneturvasta, Jorma Ollila Etelä-Pohjanmaan Liitosta sekä Taina Holstila Kauhajoen kihlakunnan poliisilaitokselta. Kuntakohtaisesta suunnitelmaa ovat valmistellet kuntien liikenneturvallisuusryhmät. Isojoen kuntakohtaiseen liikenneturvallisuustyöryhmään ovat kuuluneet Esa Lehtimäki, Sirpa Bomberg, Arimo Koivisto, Matti Ylikoski ja Sinikka Ruoho. Liitteenä Isojoen kuntaa koskevat kohdat Suupohjan liikenneturvallisuussuunnitelmasta. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Suupohjan liikenneturvallisuussuunnitelman ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Tekninen lautakunta esittää liikenneturvallisuus suunnitelmasta poiketen, että Kortteenkylän kohdalla ajorataa ei saa kaventaa, vaan Honkajoentie pitäisi leventää ja valaista Kortesharjun tien risteyksestä Kirkonkylään saakka. Kärjenkoskentien nopeusrajoitus Kristiinantien liittymästä 60 km/h noin 0,5 matkalla. Muilta osin tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelman ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

7 Tekninen lautakunta METSÄLÄ -TILAN METSÄOJITUS Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus suunnittelee kunnostusojitusta Isojoen kunnan Villamon ym. kylissä sijaitsevilla alueilla, joilla on Isojoen kunnan omistama Metsälä 6:102 niminen tila. Arvion mukaan tilalla on kunnostusojituksen tarpeessa noin 17 hehtaaria. Mtesäkeskus tarjoaa mahdollisuutta asallistua ojitukseen. Ojituksen toteutuskustannukset ovat. Toteutustustyöt (ojaa n. 5000m) Suunnittelu 0,16 /m 800 ALV+suunn. +toteutus 780 Yhteensä Suunnitelma valmistuu elokuussa Kartta liitteenä. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen tarjouksen Metsälä 6:102 tilan ojittamisesta karttaliitteen esittämässä laajuudessa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

8 Tekninen lautakunta ASFALTOITAVAT KOHTEET V Työkohdeluettelo Päällystystyöt Isojoen kunta / 2007 Kohde Työ Laattuvaatimus- Päällysteen tai Pinta-ala Määrä Jyrsintä Tasaus viikko luokka, asfaltti - työn latu normit /2000 taulukko nro 15 [ m2 ] [ t ] [ m2 ] [ t ] 1. Kangasjärven leirintäalue tien päällystäminen viim D AB 16 / Teollisuushallin piha, Hallitie 16, ISOJOKI viim D AB 16 / Purotie, ajorata päällysteen uusiminen viim D AB 16 / Paikkaustyöt 1-10 m2 viim D AB 11 / Paikkaustyöt m2 viim D AB 11 / Isojoen kunnalla on voimassa Lemminkäinen Oy:n tarjous asfalttitöistä. Hinnat noin hintoja. Bitumin hinta vaikuttaa indeksimuutoksin. AB 16/120 5,42 /m2 Pintaus 48,70 /t Paikkaus 1-10 m2 241,08 /t Paikkaus m2 180,81 /t Jyräys 0,65 /m2 Em. töiden kustannusarvio n Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy em. asfaltoitavat kohteet vuodelle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

9 Tekninen lautakunta TIEVALOANOMUS Sarviluoman tievalotoimikunta aikoo rakentaa tievalaistuksen Lauhanvuorentielle. Valaisimet asennettaisiin nykyisiin puhelinpylväisiin. Tievalaistus ulottuisi Lauhansarvesta n.1200 m. Kirkonkylän suuntaan ja 200 m. Lauhanvuoren suuntaan. Asennus, tarvikkeet ja työ hoidetaan kyläläisten toimesta. Sarviluoman tievalotoimikunta anoo, että Isojoen kunta osallistuisi tievalojen hankintaan Lauhansarven kohdalla siten, että kunta avustaisi viiden paalun valaistuskustannuksissa á 300 /paalu, yhteensä Lisäksi kuntaa pyydetään vastaamaan valolinjan käyttö- ja kunnossapitokuluista. Isojoen kunnalle hankkeesta muodostuvia kustannuksia Sähköliittymä 2.250,00 Avustus 1.500,00 käyttökustannus/v 700,00 Liitteenä tievalotoimikunnan anomus Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi Lauhanvuorentien tievalojen rakentamiseen :lla, hankkisi tievaloille sähköliittymän n sekä vastaisi valaistuksen käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin 850 /v. Kustannukset sisältävät arvonlisäveron 22%. Tutkitaan voidaanko tievalistuksen sähköt ottaa Lauhansarven liittymästä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

10 Tekninen lautakunta ISOJOEN SAHA OY:N OSTOTARJOUS KUNNAN PUUTAVARASTA Isojoen Saha Oy:tä on pyydetty tarjous puutavaran ostosta Isojoen- Karijoen Metsänhoitoyhdistyksen tekemän hakkuusuunnitelman mukaan. Taloussuunnitelmassa v on puutavaran myyntiin varattu Isojoen Saha Oy on jättänyt seuraavan tarjouksen. Hakkuut tehdään Luoma 8:50 ja Honka 7:136 nimisillä tiloilla. MYYTÄVÄ PUUTAVARA M3 MÄT MÄK KUT KUK KOT KOK MUU HARVENNUS AVOH ISOJOEN SAHA OY:N TARJOUSHINTA Á MÄT MÄK KUT KUK KOT KOK MUU HARVENNUS 54,00 14,00 54,00 17,00 14,00 26,00 AVOH 57,50 18,00 28,00 TARJOUSYHTEENSÄ MÄT MÄK KUT KUK KOT KOK MUU HARVENNUS 36828, , , ,00 0, , ,00 AVOH , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 YHTEENSÄ ,00 Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Isojoen Saha Oy:n puutavaran ostotarjouksen. Tarjouksessa oli virheellisesti kuusitukin läpimitta 16 cm kun sen pitäisi olla 15 cm. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

11 Tekninen lautakunta KUNNANINSINÖÖRI PÄÄTÖKSET 2006 RYHMÄ1 vuosilomaa koulutus yms. RYHMÄ 2 virkavapautta yms. RYHMÄ 3 sairauslomaa RYHMÄ 4 hankinnat RYHMÄ 5 muut päätökset 53,54,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69, 70, 59,71, 64, 52 Kirkonkylän koulun päätyikkuna tarjous 55 Vastaanottohallin kattopellit ja Styrox tarj. 72 Korjausavustukset 2007 RYHMÄ1 1,2,3,4 vuosilomaa koulutus yms. RYHMÄ 2 1,2 virkavapautta yms. RYHMÄ 3 sairauslomaa RYHMÄ 4 hankinnat RYHMÄ 5 muut päätökset Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tietoonsa saatetuiksi kunnaninsinöörin päätökset. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

12 Tekninen lautakunta ASFALTTIKARTELLI Kilpailuvirasto on todennut, että eräät suomalaiset asfaltointiyritykset mukaan lukien Lemminkäinen Oy ovat syyllistyneet ajalla kilpailunrajoituslain vastaiseen toimintaa ja on esittänyt, että markkinaoikeus määräisi em. yrityksille seuraamusmaksun. Tästä johtuen on Isojoen kunta yhdessä Suupohjan kuntien kanssa jättänyt markkinaoikeudelle seuraavan Perusteettoman edun palautuksen vanhentumisen katkaisuilmoituksen. Perusteettoman edun palautuksen vanhentumisen katkaisuilmoitus Velkoja/ilmoittaja: Isojoen kunta Teollisuustie 1 A ISOJOKI Velallinen/ilmoituksen vastaanottaja: Lemminkäinen Oyj Pl HELSINKI Vahingonkorvauksen/perusteettoman edun palautuksen peruste ja määrä Kilpailuvirasto on tekemällään päätöksellä (dnro 1198/61/01) esittänyt, että markkinaoikeus toteaisi: 1) Lemminkäinen Oyj:n syyllistyneen ainakin ajalla kilpailunrajoituslain 5 :n ja 6 :n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun. 2) Valtatie Oy:n syyllistyneen ainakin ajalla kilpailunrajoituslain 5 :n ja 6 :n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun.

13 Tekninen lautakunta ) Skanska Asfaltti Oy:n tai sen hankkimien yritysten eli Asfaltti Tekra Oy:n ja Sata-Asfaltti Oy:n syyllistyneen ainakin ajalla kilpailunrajoituslain 5 :n ja 6 :n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun. 4) Interasfaltti Oy:n syyllistyneen ainakin ajalla kilpailunrajoituslain 5 :n ja 6 :n vastaiseen toimintaan ja määräisi NCC Roads Oy:lle seuraamusmaksun. 5) SA- Capital Oy:n (aikaisemmin Savatie Oy) syyllistyneen ainakin ajalla kilpailunrajoituslain 5 :n ja 6 :n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun. 6) Lohjan Rudus Oy:n hankkimien yhtiöiden eli Espoon Asfaltti Oy:n, Asfalttineliö Oy:n ja Asfattipiste Oy:n syyllistyneen ainakin ajalla kilpailunrajoituslain 5 :n ja 6 :n vastaiseen toimintaan ja määräisi Rudus Asfaltti Oy:lle seuraamusmaksun. 7) Super Asfaltti Oy:n syyllistyneen ainakin ajalla kilpailunrajoituslain 5 :n ja 6 :n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun. 8) Asfalttiliitto ry syyllistyneen vuonna 1997 kilpailunrajoituslain 6 :n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun. Kilpailuvirasto on päätöksestä tarkemmin ilmenevien todistajien kertomusten, asiakirjojen, nauhoitusten ja taloudellisien analyysien perusteella katsonut, että Lemminkäinen Oyj, Interasfaltti Oy (NCC Roads Oy), Lohjan Rudus Oy:n hankkimat pienyhtiöt (Espoon Asfaltti Oy, Asfattineliö Oy ja Asfalttipiste Oy), Skanska Asfaltti Oy ja sen hankkimat yhtiöt (Asfaltti Tekra Oy ja Sata-Asfaltti Oy), Super Asfaltti Oy, Valtatie Oy ja SA-Capital Oy (aiemmin Savatie Oy) ovat jakaneet Suomen asfalttimarkkinat. Jako on suoritettu usein eri tavoin, muun muassa työmäärien, asiakkaiden ja maantieteellisten alueiden perusteella. Markkinajaon toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi yritykset ovat kilpailuviraston käsityksen mukaan syyllistyneet useisiin muihinkin kilpailunrajoituslain kieltämiin rikkomuksiin. Markkinoiden jaon lisäksi edellä mainitut yritykset ovat - soveltaneet sopimusta tai muuta järjestelyä, jonka mukaan tarjouskilpailussa jotkut yritykset luopuivat tarjouksen tekemisestä, joidenkin oli annettava korkeampi tai alempi tarjous kuin toisten tai tarjoushinta muutoin perustui tarjoajien yhteistoimintaan.

14 Tekninen lautakunta luoneet valvontajärjestelmän, jolla sovituissa markkinaosuuksissa pysymistä seurattiin ja poikkeamat jako-osuuksissa tasattiin siten, että kartellin jäsenten ei kannattanut tehdä töitä yli oman osuutensa ja toisaalta ne saivat hyvityksen saamatta jääneestä osuudesta, mikä kannusti yrityksiä pysymään kartellissa. - organisoineet kartellin yritysten johtotasolla ja johtohenkilöt ovat aktiivisesti osallistuneet kartellin toimintaan. - keskustelleet asfalttimassan hintatasoista, hinnoitteluperiaatteista ja myyntiehdoista kartellin ulkopuolisille yrityksille alan toimijärjestössä Asfalttiliitossa ja pyrkineet soveltamaan kartellin ulkopuolisille yrityksille korkeampaa asfalttimassan hintaa ja niiden toimintaa rajoittavia myyntiehtoja sekä hankaloittaneet massan ostoa, mikäli yritys tarjoaisi kartelleille kuuluvia urakoita. - asettaneet kartellin jäsenille tuotannonrajoituksia määrittelemällä sallitun vuosittaisen tonnimäärän, jonka jäsenet saivat tehdä ja rajoittaneet pienten kartellissa mukana olevien yritysten toimintaa asentamalla urakoiden kokoa rajoittavia ehtoja massanmyyntisopimuksiin. - estäneet ja hankaloittaneet uusien yrittäjien tuloa alalle. - vaihtaneet keskenään liikesalaisuuksiksi luokiteltavia tietoja. Yritykset ovat tällä toiminnallaan syyllistyneet kilpailunrajoituslain 5 :ssä kiellettyyn tarjouskartelliin ja 6 :ssä kiellettyihin markkinoiden jakoon, hintakartelliin, tuotannon rajoittamiseen ja tietojenvaihtoon. Lisäksi kilpailuvirasto on päätöksessään katsonut, että Lemminkäinen Oyj, Interasfaltti Oy, Lohja Rudus Oy:n hankkimat pienyhtiöt, Skanska Asfaltti Oy ja sen hankkimat yhtiöt, Super Asfaltti Oy, Valtatie Oy ja SA-Capital Oy (aiemmin Savatie Oy) ovat syyllistyneet myös EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaiseen kiellettyyn markkinoiden jakoon, hintakartelliin, tarjouskartelliin, tuotannonrajoittamiseen ja tietojen vaihtoon. Kyseisellä järjestelyllä on ollut vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska kartellisopimukset, joilla pyritään estämään uusien yritysten alalle tulo, estävät ja vaikeuttavat suoraan ulkomaalaisten yritysten tuloa Suomen markkinoille ja vaikuttavat siten sen valtioiden väliseen kauppaan.

15 Tekninen lautakunta Edellä esitetyllä ja kilpailuviraston antamasta päätösesityksestä tarkemmin ilmenevillä perusteilla kunta, kuntayhtymä katsoo, että Lemminkäinen Oyj on mahdollisesti syyllistynyt kilpailunrajoituslain 5 :ssä tarkoitettuun kiellettyyn tarjouskartelliin ja 6 :ssä tarkoitettuihin kiellettyihin markkinoiden jakoon, hintakartelliin, tuotannon rajoittamiseen ja tietojen vaihtoon sekä EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaiseen kiellettyyn markkinoiden jakoon, hintakartelliin, tarjouskartelliin, tuotannon rajoittamiseen ja tietojen vaihtoon eli menetellyt lain vastaisesti tai ainakin hyvän tavan vastaisesti ja kyseisellä menettelyllä aiheuttanut vanhentumisen katkaisuilmoituksen tekijänä olevalle kunnalle, kuntayhtymälle taloudellista vahinkoa ainakin seuraavien urakkasopimusten yhteydessä enintään jäljempänä esitettävän määrän, josta Lemminkäinen Oyj on vastuussa kilpailunrajoituslain, vahingonkorvauslain tai sopimusrikkomuksen tai perusteettoman edun palautukseen liittyvien yleisten oikeusperiaatteiden perusteella. Urakkasopimukset Sopimuksen päiväys Urakkahinta Vahingon/perusteettoman edun määrä 1) , ,07 2) , ,16 3) , ,85 4) , ,65 5) , ,97 6) , ,41 Vahingon/perusteettoman edun määrä yhteensä 20889,11 euroa Katkaisuilmoituksessa esitetty vahingonkorvauksen/perusteettoman edun määrä perustuu tekemään arvioomme siitä, minkä verran Lemminkäinen Oyj on edellä mainitulla järjestelyllä saanut tekemiensä urakoiden hintatasoa korkeammaksi kuin mitä se olisi normaaliin kilpailutilanteeseen verrattuna. Kilpailuvirasto on tekemässään päätöksessä todennut, että edellä mainitut yhtiöt ovat kartellin avulla pitäneet tekemiensä urakoiden hintatasoa keskimäärin vähintäänkin 10 % korkeammalla tasolla normaaliin kilpailutilanteeseen verrattuna.

16 Tekninen lautakunta Mahdolliset yhteydenotot Vielä erikseen toteaa, että tämän ilmoitus on tehty vahingonkorvausvelan/perusteettoman edun palautuksen vanhentumisen katkaisemiseksi. Tulemme vielä myöhemmin tarkemmin ilmoittamaan Lemminkäinen Oyj:lle vaatimuksensa perusteet ja määrän sekä tiedustelemaan, onko edellytyksiä pyrkiä ratkaisemaan vaatimukseen perustuva asia sovinnollisesti ilman mahdollista oikeudenkäyntiä. Kunnaninsinööri Valter Enqvist PL 23, ISOJOKI, puh , Paikka ja aika Isojoen kunta Kaija Hapuanoja kunnanjohtaja Valter Enqvist kunnaninsinööri

17 Tekninen lautakunta Teknltk 9 Lemminkäinen Oy on vastannut em. katkaisuilmoituksen johdosta, että se kiistää syyllisyytensä väitettyihin rikkomuksiin ja, että kirjeessä esitetyt vahingonkorvaus- ja muut vaatimukset ovat kaikilta osin oikeudellisesti perusteettomia. Ks liite. Markkinaoikeus tulee antamaan asiasta päätöksen myöhemmin. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee Perusteettoman edun palautuksen vanhentumisen katkaisuilmoituksen ja sen johdosta Lemminkäinen Oy:n antaman vastineen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

18 Tekninen lautakunta YHTEISKOULUN OPINTO-OHJAAN HUONEEN TULIPALON VANHINGON KORVAUS Yhteiskoulun opinto-ohjaajan huoneessa tapahtui tulipalo joka vahingoitti pahasti huonetta ja sen irtaimistoa. Huone korjattiin marraskuun 2006 aikana ja sinne hankittiin korvaavat koneet, kalusto ja muu irtaimisto. Kustannukset olivat yhteensä 15278,62. Isojoen kunnalla oli kiinteistövakuutus Tapiola-ryhmä vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiö korvasi vahingon seuraavasti. Korjauskustannukset ,62 - kunnan omavastuu 4.000,00 korvaus ,62 Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

19 Tekninen lautakunta KUNNAN UUDEN TEOLLISUUSHALLIN HARJANNOSTAJAISET Kunnan uusi vastaanottoteollisuushallin rakennustyöt ovat edistyneet niin, että hallin perustukset, ulkoseinät, vesikatto, lattiat, lämpöeristystyöt, ovet ja ikkunat ovat paikoillaan. Teollisuushallin harjannostajaiset pidetään perjantaina Ohjelma klo ruokailu avopalvelukeskuksen ruokalassa tutustuminen työmaahan os. Hallitie 16 Tilaisuuteen kutsutaan tekninen lautakunta, kunnanhallitus, urakoitsijat, suunnittelijat, kunnanjohtaja ja kunnansihteeri, teknisen osaston työntekijät ja lehdistö. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

20 Tekninen lautakunta PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS SUUNNITELMA Isojoen kunnallinen päivähoito on toiminut tähän saakka siten, että ent. kansalaiskoulun kiinteistössä os. Teollisuustie 3 on 12-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti ja ent. eläinlääkärintalossa os. Pappilantie 3 on 12-paikkainen vuororyhmäperhepäiväkoti. Uuteen päiväkotiin muodostetaan kaksi osastoa; 18-paikkainen sisarusryhmä, jossa 4 paikkaa alle kolmevuotiaille ja 14-paikkainen vuoro-osasto. Päivähoito on joutunut järjestämään toimintojaan uudelleen, koska Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kunnan Isojoen seurakunnalta vuokratuissa tiloissa (ent. lääkärintalo) sijaitseva Kotikumpu niminen hoitokoti on joutunut siirtymään home- ja muiden kiinteistöön liittyvien ongelmien vuoksi vuororyhmäperhepäiväkodin tiloihin (ent. eläinlääkärintalo), ja vuororyhmäperhepäiväkoti siirtyi Nisupolulla sijaitsevaan vuokrarivitalohuoneistoon. Nisupolun huoneiston tilat eivät täytä päivähoitotoiminnalle asetettuja vaatimuksia ja ratkaisu on näin ollen väliaikainen. Vuororyhmäperhepäivähoito on suunniteltu yhdistettäväksi entisen kansalaiskoulun ryhmäperhepäiväkotiin, jolloin koko päivähoitotoiminta voisi toimia yhdessä kiinteistössä ja muodostaa päiväkodin. Perhepäivähoidon ohjaajalla on lastentarhanopettajan virkaan vaadittava pätevyys. Ent. kansalaiskoulun tiloissa joudutaan em. järjestelyjen vuoksi tekemään muutos- ja peruskorjaustöitä. Kiinteistön asuntovuokrasopimukset on sanottu irti ja vuokralaiset ovat muuttaneet sieltä pois. Kiinteistöllä tehtäviä muutos- ja peruskorjaustöitä ovat: - piha-alue on järjestettävä uudelleen ja sinne asennetaan lisäksi ent. eläinlääkärintalon leikkikenttäkalusteet. Piha-alueelta kielletään autoliikenne. Teollisuustielle johtava portti suljetaan. Ateria- ja muu huoltoasiointi tapahtuisi Virastotalon takapihalta rakennettavan sisäänkäynnin kautta. Rakennuksen huolto ja sisäpihan sisäänkäyntien yhteyteen rakennetaan invaluiskat Virastotalon takapihan pysäköintijärjestelyt on järjestettävä uudelleen.

21 Tekninen lautakunta Vuoro-osaston wc-tilat ja pesutilat peruskorjataan päiväkotitarpeita vastaavaksi - vuoro-osaston keittiökalusteet puretaan - sisäpihalta tulevat sisäänkäynnit yhdistetään yhteiseen kuraeteiseen. - päiväsalin lattia avataan ja lisälämpö eristetään, tilaan rakennetaan erillinen varasto ja uusi sisäänkäynti eteistiloineen. Päiväsalista rakennetaan kulkuyhteys vuoroosaston makuusaliin sekä vuoro-osaston eteiseen - keittiön kalusteita uusitaan mm. lisää työtasoja, kaappeja, jääkaappikylmiö, nopea astianpesukone - juhlasalin ja asunnon väliseinä puretaan sekä rakennetaan uusi väliseinä eri paikkaan jolloin saadaan suurempi makuusali. juhlasalin ja sisarusryhmän pienryhmätilan välille rakennetaan kulkuyhteys, keittiökalusteet puretaan. - ent. itäpäädyn asunnon wc-tilat uudistetaan ja laajennetaan - hylly- ja patjakaappeja lisätään - kuraeteiseen asennetaan suihkuallas, kuivaustelineet sekä 3 kpl kuivauskaappeja. - yläkerran asunnon huonetilojen seinät maalataan ja lattiamatot uusitaan - ullakkotilaan rakennetaan n. 20 m2 kylmävarastotila Kaikki tiloja koskevia - sisäkattoihin akustointi tarvittavin osin - muovilattiamatot uusitaan - seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan, paitsi sisarusryhmän päiväsali ja sisarusryhmän eteinen. Uusia kalusteita - naulakkoelementit 10 sos.tilan kaapit 10 lokerikot 3 siirrettävät lokerikot 1 kartonkikaapit 1 laskupöytä 1 tuolit 6 ohjaajanpöytä 1 kura-allas 1

22 Tekninen lautakunta kuivumisoksat 3 - kenkätelineet 2 kuivauskaappi 1 sohva 1 taso 1 arkistokaappi 1 avohylly 1 työpöytä+ alakaapit 1 neuvottelupöytä 1 tuolit 6 vaipanvaihtopöytä 1 Sähkötyöt - sähkökatkaisijoita lisätään ja ent. paikkoja muutetaan - valaistusta parannetaan tarvittavin osin - wc- tilojen sähköistys 3 kpl - eteisen, vuoro-osaston ja vuoro-osaston päiväsalin sähköistys - autolämmitysrasioita lisää - ilmastoinnin sähköistys - paloilmoitinjärjestelmän rakentaminen - poistumistievalojen asentaminen - yläkerran toimistotilaan rakennetaan atk-verkkoyhteys Putkityöt - wc-tilojen lattialämmitys - lämmityspattereiden siirto - hanojen ja viemäreiden siirto wc- tiloissa Ilmastointityöt - poistoilmaputkiston ja koneellisen poiston rakentaminen - korvausilmaventtiilien asentaminen em. kohteisiin AIKATAULU 7 kk töiden aloittamisesta.

23 Tekninen lautakunta KUSTANNUSARVIO Toimenpide Rakennustekniset työt Sähkötyöt Putkityöt Ilmastointityöt Kalusteet Yhteensä alv 0% Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy päiväkodin peruskorjaussuunnitelman ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että hanketta varten käytetään peruskorjauksiin v varatusta määrärahasta sekä anotaan lisämäärärahaa v talousarvioon sekä v talousarvioon Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

24 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Teknltk 13 Kunnan johtosäännön mukaan lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, kuin lautakunta päättää. Tähän saakka on valittu kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka ovat tarkastaneet pöytäkirjan noin viikon kuluessa kokouksen pitämisestä. Samoin puheenjohtaja on allekirjoittanut pöytäkirjan viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja on pidetty nähtävillä kuukauden viimeisenä virastopäivänä teknisessä toimistossa. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että 1. Lautakunnan kokouksista pidettävän pöytäkirjan tarkastavat kokouksessa valittavat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa välittömästi kokouksen jälkeen pöytäkirjan tultua valmiiksi. 2. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. 3. Lautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seuraavana virastopäivänä klo Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

25 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokouksen pvm Pykälät 1-13 OIKAISUVAATIMUS SEKÄ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista alla luetelluista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 3,6,9,10,11,12,13 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 1,2,4,5,7,8 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimuksen tekeminen tekniselle lautakunnalle Seuraavista päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen? Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Isojoen tekniselle lautakunnalle osoitteella: Isojoen tekninen lautakunta, Teollisuustie 1 A, Isojoki. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2010 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.04.2010 klo 9.00-10.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 4/2004 KOKOUSAIKA: Torstaina 21.10.2004 klo 10.00-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 4/2004 KOKOUSAIKA: Torstaina 21.10.2004 klo 10.00-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 4/2004 KOKOUSAIKA: Torstaina 21.10.2004 klo 10.00-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Juha Piikkilä, pj.

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Tapio Uusitalo. Marjukka Kerttula (varaj)

Tapio Uusitalo. Marjukka Kerttula (varaj) TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2004 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 23.06.2004 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Juha Piikkilä,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot