Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN JULKAISUJA 1/2004 Helsingin pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma Ohjelman tarkistus 2003 HELSINKI

2 Julkaisija Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus Osoite PL 20 (Pohjoisesplanadi 11 13) Helsingin kaupunki Puhelin (09) 1691 Tilaukset, Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjasto jakelu puh. (09) sähköposti ISBN X ISSN Painopaikka Helsingin kaupungin hankintakeskus Helsinki

3 Sisällysluettelo sivu ESIPUHE 5 1. TOIMEKSIANTO JA TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ 6 2. PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN PERUSTELUT Pyöräilyn nykytilanne ja kehitysnäkymät Liikenneturvallisuus Pyöräilyn terveyshyödyt Pyöräilyn ympäristöhyödyt ja kestävä kehitys Kaupunkilaisten mielipiteitä pyöräilystä PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET TOIMENPITEET TEEMOITTAIN Tiedotus ja markkinointi Yleismarkkinointi Valistus, turvallisuus ja ympäristövaikutukset Valistus ja turvallisuus Valvonta Lasten ja nuorten liikennekasvatus Pyöräliikenneverkko Yleistä verkosta ja sen ominaisuuksista Pyöräilyn suunnittelu ja rakentaminen Kunnossapito Viitoitus ja muu opastus Pyöräilyn oheispalvelut Pyörien pysäköinti ja säilytys Kuljetus joukkoliikennevälineissä Harrastuspyöräily 33 YHTEENVETO 35 3

4 4 Helsingin pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma

5 ESIPUHE Pyöräily ja sen edistäminen on niin Suomessa kuin muuallakin edelleen nousussa. Pyöräilyn edut koko yhteiskunnan kannalta on yleisesti tiedostettu. Ensimmäinen valtakunnallinen pyöräilypoliittinen ohjelma Suomessa valmistui vuonna 1993, Helsingin pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma vuonna 1996, YTV:n pyöräilystrategia vuonna 2000 ja uusittu valtakunnallinen ohjelma vuonna Pyöräilyn lisäämiseen liittyy monia yhteiskuntataloudellisia etuja. Sillä on yleinen kansanterveyttä kohentava vaikutus, minkä merkitys on korostumassa. Liikennöinti- ja liikenneinfrastruktuurin kustannuksissa säästetään ja liikenteen aiheuttamat ulkoiset kustannukset kuten melu, päästöt ja kasvihuonekaasut vähenevät ja liikenteen tarvitsema tila vähenee. Samalla ympäristön laatu ja viihtyisyys paranevat. Pyöräily helpottaa omaan asuinseutuun tutustumista ja lisää vastuuntunnetta siitä. Osa näistä eduista näkyy valtion tai kaupungin taloudessa nopeasti, osa hitaammin ja osa on vaikeasti mitattavissa. Pyöräilyn lisäämiseen liittyy yksilön kannalta merkittäviä etuja. Pyöräily vahvistaa niin fyysistä kuin psyykkistä terveyttä ja parantaa siten elämänlaatua. Se on monin verroin autolla ajoa halvempaa. Se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet luontoelämyksiin ja lisää sitä kautta ihmisten viihtyvyyttä. Haittapuolina on pelätty jalkakäytävillä pyöräilyn sekä onnettomuuksien mahdollista lisääntymistä. Ehdotetuilla rakentamis-, kunnossapito- ja liikennevalistustoimenpiteillä nämä vaarat ovat minimoitavissa. Kokemus on osoittanut, että pyöräilyn osuuden kasvattaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja myös resursseja siihen. Tässä suhteessa Helsinki on hyvässä asemassa, koska kaupungin pyörätieverkkoa on rakennettu jo yli 30 vuotta. Kaikissa niissä kaupungeissa, joissa pyöräilyä on voimakkaasti kehitetty, ovat sekä asukkaat että luottamusmiehet olleet hyvin tyytyväisiä pyöräilyn avulla saavutettuihin tuloksiin. Pyöräilyn edistämistä koskevat mm. kaupunginhallituksen päätös vuodelta 1994 sekä YTV:n hallituksen vuonna 2000 hyväksymä YTV:n pyöräilystrategia, joissa molemmissa on asetettu tavoitteeksi pyöräilyn kaksinkertaistaminen. Pyöräilyn edistämistä käsitellään myös kaupunginvaltuuston vuonna 2002 hyväksymässä Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelmassa. Ohjelmassa käsitellään pyöräilyn edistämiseksi tarvittavia kokonaan uusia tai lisätoimia. Jo tehtyjä, edelleen tarpeellisia ja ylläpidettäviä asioita, ei siten ole juurikaan käsitelty. Hyvä esimerkki tällaisesta on HKL:n hoitama kaupunkipyörähanke. 5

6 1. TOIMEKSIANTO JA TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan työryhmän tehtävänä on käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa saattaa päätökseen pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelmassa esitetyt vielä ajankohtaiset toimenpiteet. Lisäksi työryhmän on pyrittävä toteuttamaan myös pääkaupunkiseudun pyöräliikenteen strategiasuunnitelman ja Uutta pontta pyöräilyyn -ohjelman muut Helsingin oloihin soveltuvat tavoitteet sekä tehtävä ehdotuksia pyöräilyn edistämiseksi. Työryhmän tulee raportoida työstään kaupunginhallitukselle vuosittain. Tämä raportti on ajantasaistettu toimenpideosuus Helsingin pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelmasta. Perustelut on esitetty hyvin lyhyesti. Lisäksi raportissa on käsitelty lähinnä sellaisia em. ohjelmien ehdotuksia, joita ei ole toteutettu tai jotka vaativat vielä lisätoimenpiteitä. Ohjelman toimenpiteet on kiteytetty seuraaviksi teemoiksi: tiedotus ja markkinointi n valistus ja kasvatus n pyöräliikenneverkko n pyöräilyn oheispalvelut Tarkasteltu aineisto on Helsingin pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma (Helsingin kaupunginkanslian julkaisusarja A, 6/1996), YTV:n Pyöräliikenteen strategiasuunnitelma (Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2000:1) sekä liikenne- ja viestintäministeriön Uutta pontta pyöräilyyn, Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 5/2001). Lisäksi työryhmässä on kuultu ulkopuolisina asiantuntijoina Mauri Myllylää liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin -projektista, Kari Silfverbergiä Helsingin ympäristökeskuksesta, Pasi Kotroa Helsingin Poliisilaitokselta sekä Mari Miettistä sosiaali- ja terveysministeriöstä valtion terveysliikuntaprojektista. Edelleen työryhmä on käyttänyt Maailma Kylässä -tapahtuman kyselyaineistoaan sekä kaupungin kotisivujen verkkokeskusteluaineistoa. Työryhmä on pyrkinyt ottamaan huomioon myös uudet pyöriin perustuvat liikuntamuodot, kuten skeittaus ja rullaluistelu. Pyöräilyä koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia tulee soveltaa uusien liikkumismuotojen edistämiseen. Työryhmän jäsenet ovat: Hannu Kalajoki, pj., kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto Antero Naskila, siht., kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto Pekka Isoniemi, rakennusviraston katuosasto Mikko Koivistoinen, rakennusviraston viherosasto Tapani Koivula, opetusviraston kiinteistöyksikkö Kristina Niklander, kaupunginkanslian tiedotustoimisto Sonja Pekkola, sosiaaliviraston sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöpalvelukeskus Ulla Sara, liikuntaviraston tekninen yksikkö Risto Sutinen, nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osasto Annikki Thoden, terveysviraston johdon tukiyksikkö ( asti) Matti Törrönen, terveysviraston johdon tukiyksikkö ( alkaen) Johanna Vilkuna, ympäristökeskuksen ympäristön suojelu- ja tutkimusyksikkö Jukka-Matti Laakso, Helsingin Polkupyöräilijät -HePo ry 6

7 2. PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN PERUSTELUT 2.1 Pyöräilyn nykytilanne ja kehitysnäkymät Historia Pyöräily on ollut Helsingissä varsin suosittua luvun alusta aina 50-luvulle asti. Sen jälkeen autoilun lisääntyessä ja kaupungin laajetessa pyöräily väheni ja varsinkin sen suhteellinen merkitys pieneni. Uudelleen pyöräilyn suosio alkoi Helsingissä nousta 1970-luvun alussa osana pyöräilyn uutta tulemista niin Suomessa kuin muuallakin länsimaissa. Pyöräilyn kasvu jatkui Helsingissä vuoteen 1984 asti, kasvun ollessa suurimmillaan 10 % vuodessa. Tuolloin pyöräilyn kasvu pysähtyi ja luvun loppupuolella pyöräily monin paikoin jopa väheni. Paras selittäjä tälle oli henkilöautoliikenteen voimakas kasvu luvun lamavuosina pyöräilyn määrä kääntyi uudelleen nousuun, mutta vuosikymmenen puolivälissä kasvu jälleen pysähtyi ja sen jälkeen pyöräily on kantakaupunkia lukuun ottamatta polkenut paikoillaan. Nykyiset pyöräilijämäärät Liikennesuunnitteluosasto laskee vuosittain pyöräliikenteen määrää yhteensä 12 automaattisessa konepisteessä, joista neljässä läpi vuoden (kuva 1). Lisäksi lasketaan käsin vuosittain koko- tai puolenpäivän laskentoina niemen rajan vilkkaimmat pisteet sekä eri puolilla kaupunkia suunnittelua varten tarvittavia pisteitä. Joka kolmas vuosi lasketaan käsin niemen ja kantakaupungin rajan kaikki ylityskohdat. Kevyen liikenteen väylillä pyöräilijöitä on esikaupunkialueilla kesäisin yleensä selvästi jalankulkijoita enemmän, pääväylien varsilla jopa kymmenkertaisesti. Laajat seudullisen pyöräliikenteen haastattelututkimukset on tehty vuosina 1983 ja Jatkossa on ajatuksena tehdä pyöräilystä erillistutkimuksia ja kerätä pyöräliikenteen suorite-, matkamäärä- ja kulkutapaosuustiedot osana YTV:n yleisiä liikennetutkimuksia, koska näistä saadaan tältä osin luotettavinta tietoa. Seuraava tällainen tutkimus on tarkoitus tehdä YTV:ssä vuonna Luotettavimpana arviona ja pyöräilyn kaksinkertaistamistavoitteen lähtökohtana pyörämatkojen osuudesta kaikista matkoista nykytilanteessa voidaan pitää YTV:n vuoden 2000 liikennetutkimusta ja siitä laskettua 6 prosentin pyörämatkaosuutta vuositasolla. Taulukkoon 1 on koottu laskentaja tutkimustietoa pyöräliikenteestä Helsingistä. Kantelettarentie Kuusisaaren silta Hesperian puisto Lauttasaaren silta, etel. Kehä-Vantaanjoen silta Nordenskiöldinpolku Eläintarhanlahti Veräjämäen silta Eteläesplanadi Kulosaaren silta, pohj. HELSINGIN KONEELLISET PYÖRÄLASKENTAPISTEET Turunlinnanpolku Vuoden ympäri laskettava piste Vuosaarensilta, etel. ja pohj. Kuva 1: Helsingin kaupungin pyöräliikenteen vakiolaskentapisteet. (Lisäksi kaupungin rajalla Tarvonsalmessa, Vihdintiellä ja Kehä 3:lla Keravanjoen kohdilla on naapurikaupunkien hoitamat Tiehallinnon konepisteet.) 7

8 Pyöräilyn määrissä ovat alueelliset erot pääkaupunkiseudulla pienenemässä. Niemen asukkaat pyöräilevät vielä toistaiseksi muita vähemmän. Esikaupunkialueilla pyöräillään sen sijaan saman verran kuin Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä miehet pyöräilevät naisia enemmän; erityisesti kantakaupungissa asuvat nuoret miehet (18-29 v.) pyöräilevät huomattavasti enemmän kuin muualla seudulla asuvat saman ikäiset miehet tai naiset. (Pyöräliikennetutkimus, YTV 1997) Taulukko 1: Pyöräliikennetietoja Helsingistä Asia Määrä tai osuus Pyöräilijämäärät kesällä 1 - tavallinen määrä pyöräteillä pp/vrk - vilkkaimmilla reiteillä niemen rajalla n Pyöräilee ainakin silloin tällöin kesäisin 2 n henkeä Pyöräilee ainakin silloin tällöin kesäisin 3 n henkeä useamman kerran viikossa 3 n Pyöräilyä liikuntamuotona harrasti 4 n henkeä Talvipyöräilytalvella useamman kerran - viikossa pyöräilevien määrä 5 n henkeä - osuus kesäpyöräilijöistä 5 n. 7-8 % - keskustan pyöräteillä talvella 1 n. 200 pp/vrk Pyörämatkojen osuus kaikista matkoista - kesällä hellesäällä % - em. osuus muutettuna vuositasolle n. 7.5 % - arvio normaalitasosta 6 n. 6.0 % Pyörämatkojen keskipituus 2 n. 4.5 km Polkupyöriä 2 n kpl 1 Liikennesuunnitteluosaston laskennat 2 Pyöräliikennetutkimus (YTV 1997) (hellesäät koko ajan) 3 Arvio normaalikesästä 4 Liikuntatutkimus Pyöräliikennetutkimus (YTV 1997), Talvipyöräilytutkimus (Jaloin-projekti 2002) 6 Liikennetutkimus (YTV, syksy 2000) Tuleva kehitys Pyöräilyn lisäämiseksi tulee toisaalta saada mukaan uusia ihmisiä ja toisaalta lisätä nykyisten pyöräilijöiden aktiivisuutta. Samalla tulee pyrkiä pitämään kaikki nykyiset pyöräilijät polkimilla. Nämä tavoitteet edellyttävät sekä olosuhteiden parantamista että pyöräilyn markkinointia. Pyöräilijöiden tulee kokea, että pyöräilyä arvostetaan, kaupunki haluaa edistää pyöräilyä ja että he ovat tervetulleita liikenteeseen. Kehitysaskelista tulee tiedottaa selkeästi. Helsingissä on mahdollisuuksia pyöräilyn huomattavaan lisäämiseen kaikilla pyöräilyn osa-alueilla sekä kesäpyöräilyä lisäämällä että kausivaihtelua pienentämällä. Esim. Kööpenhaminassa pyörämatkojen osuus on kolminkertainen Helsinkiin verrattuna. Siellä pyörämatkojen osuus työmatkoilla on 32 %, ja tavoitteena on edelleen kasvattaa pyöräilyn osuutta. Helsinkiä suuremmissa Amsterdamissa ja Münche-nissä pyörämatkojen osuudet ovat 25 % ja noin %. Münchenissä on tavoitteena nostaa pyörämatkojen osuus vuoteen 2015 mennessä prosenttiin. Euroopassa lisääntyvään pyörämatkailuun liittyy myös Helsingissä taloudellisia mahdollisuuksia matkailualalla. Talvella pyöräilymäärät ovat Helsingissä n. 6-8 % kesän määristä, kun ne Oulussa ovat noin 35 %. Niinpä Helsingin talvipyöräily on myös kaksinkertaistettavissa. Toisaalta vallitsevat yhteiskunnalliset ja maankäytölliset kehityssuunnat ovat yleensä enemmänkin pyöräilyä vähentäviä kuin sitä lisääviä. Tästä syystä pyöräily ei kasva itsestään, vaan vaatii runsaasti työtä ja toimenpiteitä. Kaikki ne kaupungit, joissa pyöräilyn osuus on korkea ja kasvanut viime vuosina, ovat myös voimakkaasti panostaneet pyöräilyn edistämiseen. 8

9 Teknologinen kehitys ei ehkä tuo suuria mullistuksia pyöräilyyn, mutta pyöräliikenneverkon laatuvaatimukset ovat kasvamassa. Pyöräkanta muuttunee monimuotoisemmaksi ja vaatii lisää tilaa. Kolmipyöräiset pyörät tulevat yleistymään jonkin verran sekä tavarapyörinä että iäkkäiden ja tasapainohäiriöistä kärsivien pyörinä. Myös lasten kuljetukseen tarkoitettuja peräkärryjä ja tandempyöriä tulee lisää. Kaksi- tai kolmipyöräiset nojapyörät ovat myös alkaneet yleistyä. Skootterimopojen määrä tullee kasvamaan, mikä edellyttää turvallisuussyistä niille sallituilta reiteiltä hyvää standardia. Samoin pyörämatkojen pituuksien kasvaessa tarvitaan entistä parempaa pääraittien laatutasoa. Ns. uudet lajit rullaluistelu ja skeittaus ovat molemmat kasvaneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suosituinta skeittaus se on vuotiaiden poikien keskuudessa. Ala-asteikäisistä pojista sitä harrastaa ainakin silloin tällöin yli 40 %. Kaupungin kannan mukaan skeittaus on liikuntamuoto siinä kuin muutkin, vaikka se toisaalta häiritsee meluisuudellaan. Tarve uusien skeittipaikkojen rakentamiseen on suuri. Tosin kokeneempien skeittaajien harrastaman katuskeitin olemukseen kuuluu näkyä siellä, missä on ihmisiä. Pieni, mutta kasvava skeittaajien kanssa samankaltainen erityisryhmä ovat temppupyöräilijät. Rullaluistelu on kaikenikäisten laji. Helsinkiläisnuorista joka neljäs rullaluistelee vähintään kerran viikossa. Rullaluistelu on tehokasta kuntoliikuntaa. Normaalisti se on rauhallista etenemistä, vaikkakin nuorten keskuudessa rullaluistimilla temppuilu on lisääntymässä. Rullaluisteluun riittävät nykyiset kevyen liikenteen väylät, mutta päällysteen tulee olla tasaista asfalttia tai laatoitusta. Rullaluistelijat välttävät suojatiekohtia, koska se sekoittaa rytmin ja alamäkikohdissa jarruttaminen on monille työlästä. Rullaluistelun näkökulmasta pitäisi joitakin hiekkatieosuuksia asfaltoida ja pyöräteiden päällysteitä uusia hieman nykyistä useammin. 2.2 Liikenneturvallisuus Helsingissä kuolee pyöräonnettomuuksissa keskimäärin 1-2 pyöräilijää vuosittain. Poliisin tietoon tulleissa onnettomuuksissa loukkaantuu nykyisin noin 100 pyöräilijää, ja omaisuusvahinkoja aiheutuu lisäksi noin 60 onnettomuudessa. Onnettomuuksien määrä on ollut vuodesta 1995 lähtien laskussa. Kuvissa 2-4 on esitetty pyöräliikenteen turvallisuuden kehitys ja pyöräliikenteen onnettomuustyypit viime vuosina sekä pyöräonnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista poliisin tietoon tulleissa onnettomuuksissa. Hyvä turvallisuuskehitys on jatkunut vuonna Yleinen arvio on, että poliisin tietoon tulee vain noin 10 % lääkäri- tai poliklinikkakäynnin aiheuttaneista pyörätapaturmista. Näistä suurin osa on kaatumisia. Tutkimuksissa on todettu, että yksittäisen pyöräilijän törmäysriski auton kanssa pienenee jopa puoleen pyöräilijämäärän kasvaessa voimakkaasti, koska autoilijat osaavat tällöin ottaa pyöräilijät paremmin huomioon. Suomessa kuoli 55 pyöräilijää vuonna Onnettomuuksissa loukkaantui lisäksi noin 1100 pyöräilijää (poliisin tietoon tulleet). Vakavimmat vammat syntyvät autoilijan ja pyöräilijän yhteentörmäyksissä. Pyöräonnettomuuksista 70 % tapahtuu risteyksissä ja 90 % taajamissa. Vuoden 2003 alussa voimaan tullut suositusluonteinen kypärän käyttösääntö on lisännyt Helsingissä kypärän käyttöä 40 prosentista 47 prosenttiin (naiset 51 % ja miehet 43 %). Koko maassa kypärää käyttää tällä hetkellä 27 % pyöräilijöistä. Suomessa eniten kypärää käytetään Helsingissä. Hallitusohjelmassa 2003 todetaan: Hallitus toteuttaa suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä tieliikenneonnettomuuksien torjumiseksi. Hallitus tiivistää eri hallinnonalojen yhteistyötä ja tehostaa erityisesti toimia liikennekäyttäytymisen parantamiseksi, liikenneympäristön ongelmakohtien poistamiseksi ja uuden tekno- 9

10 300 Onnettomuudet. 25 Kuolleet Omaisuusvahinko-onnettomuudet Henkilövahinko-onnettomuudet Kuva 2: Pyöräonnettomuuksien määrät Helsingissä (Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2003/10) logian hyödyntämiseksi. Liikennepolitiikan yhteydessä todetaan: Tavoitteena on kevyen liikenteen väylien lisääminen ja raskaan liikenteen vähentäminen taajamista. Aiemmin valtioneuvosto on periaatepäätöksessään (2001) asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2010 liikennekuolemien määrän on oltava alle 250 (415 vuonna 2002). Periaatepäätökseen sisältyy toimenpiteitä vuosille liikenneturvallisuustavoitteen saavuttamiseksi. Samaa ajanjaksoa koskee myös nykyinen valtakunnallinen liikenneturvallisuusohjelma. Samalla valtioneuvosto hyväksyi Suomelle pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Valtioneuvosto piti tärkeänä, että viranomaiset, organisaatiot ja kunnat toteuttavat suunnitelmaa mahdollisimman laajasti ottaen huomioon periaatepäätöksen kannanotot. Pyöräonnettomuuksien onnettomuustyypit vuosina N=594 Auto/pyörä risteyksessä suojatiellä 41 % 42 % Polkupyörä/polkupyörä 7 % 7 % Jalankulkija/pyörä 5% 5% 2 % Yksittäisonnettomuus 2 % Auto/pyörä muualla risteyksessä 17 % 17 % 11 % 16 % Auto/pyörä muualla 16 % Auto/pyörä suojatiellä ei risteyksessä 11 % Kuva 3: Onnettomuustyypit pyöräilijöiden henkilövahinko-onnettomuuksissa Helsingissä vuosina (Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2003/10) 10

11 Jalankulkijat 147 Pyöräilijät 109 Mopoilijat 11 Loukkaantuneet N=752 Matkustajat 181 Jalankulkijat 7 Auton kuljettajat 263 Pyöräilijät 1 Moottoripyöräilijät 41 Kuolleet N=18 Matkustajat 6 Moottoripyöräilijät 1 Auton kuljettajat 3 Kuva 4: Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Helsingissä (Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2003/10) 2.3 Pyöräilyn terveyshyödyt Pyöräilyn terveysvaikutukset perustuvat liikunnan yleiseen merkitykseen ihmisen terveydelle. Terveysvaikutukset voidaan jakaa kolmeen osaan: terveydenhoitokulujen säästö, työstä poissaolojen väheneminen sekä ihmisten hyvinvoinnin paraneminen. Niin kutsutut elintasosairaudet ovat voimakkaasti lisääntymässä yhdessä niiden yhteiskunnalle aiheuttamien kustannusten kanssa. Sairauksien lisääntymisen rajoittamisessa on liikunnan lisäys ehkä tärkein keino. Jotta ihmiset, jotka terveytensä kannalta eivät harrasta riittävästi liikuntaa, saataisiin pysyvästi aktivoitumaan, heitä tulee ohjata niin sanotun arkiliikunnan pariin. Tähän pyöräily tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden. Pyöräily on tehokasta näennäisestä keveydestään huolimatta, koska se vaikuttaa isoihin lihasryhmiin. Terveysliikunnaksi suositellaan nykyisin kohtuutehoista puoli tuntia kestävää päivittäistä liikuntaa, joka voi koostua useammasta jaksosta. Täten esim. 4-5 kilometrin työmatkan säännöllinen pyöräily täyttää tämän vaatimuksen. Liikunnan määrän suhteen arvioituna tärkein kohderyhmä on työssä kävijät. Myös koululaiset ja opiskelijat ovat tärkeä ryhmä, koska heidän iässään opitaan koko elämän kestäviä liikkumistottumuksia. Pyöräilyn elinikää lisäävät terveyshyödyt verrattuna onnettomuuksien elinikää lyhentävään vaikutukseen ovat uusien kansainvälisten tutkimusten mukaan hyvin suuret: l 17 -kertaiset koko väestöllä l 14 -kertaiset vuotiailla l 36 -kertaiset >40 -vuotiailla. Vähän tai ei lainkaan liikkuvien sairastumisriski on huomattavasti suurempi kuin kohtalaisesti liikkuvilla [Jalan tai pyörällä joka päivä, Kansanterveyden neuvottelukunnan kävely- ja pyöräilytyöryhmän suositukset, 2001]: l Sepelvaltimotauti l Aivohalvaus l Aikuisiän diabetes l Lihavuuden kehittyminen l Verenpainetauti l Paksusuolen syöpä l Osteoporoottiset murtumat l Hengitys- ja verenkiertoelimien kapasiteetin huononeminen l Itsenäisen selviytymisen menetys kertainen Lähes 2 -kertainen % suurempi 2 -kertainen 30 % suurempi % suurempi % suurempi 50 % nopeampi vuotta aiemmin Helsingin väestö ikääntyy; vuonna 2003 oli vuotiaita henkeä. Keski-ikäisten ja sitä vanhempien hyvä fyysinen kunto vaikuttaa merkittävästi kaupungin elinvoimaan. Liikunta lisää myös 11

12 henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, ja pyörällä pääsee helposti luonnon keskelle. Arvion mukaan liikunnan puutteen vuoksi menetetään henkeä kohti keskimäärin viisi tervettä elinvuotta. Valtioneuvosto on tehnyt valtion terveysliikuntaohjelman pohjalta (2002) periaatepäätöksen terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista. Tämä periaatepäätös on lähetetty kaikkiin kuntiin toivomuksella, että kunnat ottavat siinä esitettyjä asioita huomioon. Valtioneuvosto on myös nimittänyt terveysliikunnan neuvottelukunnan (Teli-neuvottelukunta), jonka tehtävänä on yhteistyön koordinoiminen sekä rahoituksen koordinoiminen ja myös sen hankkiminen. Neuvottelukunnalla on päätoiminen sihteeri ja alatyöryhmiä hyväksi käyttäen se pyrkii yhteen keskeiseen tavoitteeseensa, joka on arkiliikunnan edistäminen. Tätä kautta voidaan hakea rahoitusta eri hankkeisiin, ei kuitenkaan mielellään investointeihin. Avustushakemuksista päättää sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö. Avustus on hanketta kohden ollut yleensä noin euroa. 2.4 Pyöräilyn ympäristöhyödyt ja kestävä kehitys Pyöräilyn ympäristöhyödyt Pyöräillessä liikutaan päästöttömästi ja tilaa säästäen. Pyöräilyn ja kävelyn, kuten myös joukkoliikenteen suosiminen ehkäisee ruuhkautumista, energiankulutuksen, päästöjen ja meluhaittojen kasvua sekä monipuolistaa eri väestöryhmien liikkumismahdollisuuksia. Liikenteen osuus pääkaupunkiseudun hiilidioksidipäästöistä on vajaa viidennes. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, joka aiheuttaa ilmastonmuutosta. Henkilöautot tuottavat liikenteen hiilidioksidipäästöistä karkeasti arvioiden 60 %, tavaraliikenne 30 %, bussit 8 % ja raideliikenne 2 %. Tilanne on lähitulevaisuudessa sama, vaikka henkilöautojen terveydelle haitalliset päästöt vähentyvät autokannan uudistuessa. Liikenteen hiilidioksidipäästöjä ei voida vähentää puhdistusteknisin keinoin, vaan ainoastaan autojen polttoaineenkulutusta pienentämällä, tai siirtymällä henkilöauton käytöstä pyöräilyyn, kävelyyn tai joukkoliikenteeseen. Fossiilisia polttoaineita säästyy etenkin, jos pyörämatka korvaa automatkan. Autoliikenteen päästöjen vähentämiseksi pyöräilyä kannattaa suosia henkilöauton vaihtoehtona etenkin lyhyillä matkoilla, joilla auton moottori ei ehdi lämmetä eikä katalysaattori toimia täydellä teholla. Kun henkilö pyöräilee sen sijaan, että käyttäisi bensiinikäyttöistä henkilöautoa, vähenevät hiilidioksidipäästöt laskennallisesti noin 150 grammaa kuljettua kilometriä kohden (taulukko 2). Myös energia ja kustannussäästöt puoltavat pyöräilyä. Kaupunki onkin tehnyt myös liikennettä koskevan energiansäästösopimuksen kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuonna Taulukko 2: Eri liikennevälineiden keskimääräisiä päästöjä henkilökilometriä kohden (g/hkm) kaupunkiajossa vuonna (CO = hiilimonoksidi eli häkä, HC = hiilivedyt, NOx = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CO2 = hiilidioksidi.) (Lähteet: VTT LIPASTO 2002, Mäkelä 2002 & HKL 2002.) CO HC NOx PM CO 2 Henkilöauto keskimäärin v / bensiini (1.2 henkilöä)8,1 1,2 0,81 0, Henkilöauto keskimäärin v / diesel, (1.2 henkilöä) 0,50 0,14 0,78 0, Kaupunkilinja-auto keskimäärin v / diesel, 18 matkustajaa 0,38 0,13 0,77 0, Raitiovaunu, 21 matkustajaa 0,03 0,004 0,09 0, Lähiliikennejuna, 70 matkustajaa 0,02 0,003 0,06 0, Metro, 100 matkustajaa 0,008 0,001 0,02 0,

13 Pyöräily Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma konkretisoi ja edistää Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman (kaupunginvaltuusto ) tavoitteita, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Ohjelman mukaan liikennejärjestelmän ja katuympäristön kehittämisessä otetaan aikaisempaa korostetummin huomioon lasten, nuorten, liikuntarajoitteisten ja iäkkäiden asukkaiden esteettömät ja turvalliset liikkumismahdollisuudet. Koko kaupungin alueelle on tavoitteena luoda yhtenäinen ja kattava palveluiden ja kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien verkosto. Pyörätieverkkoa on tarkoitus täydentää edelleen sekä edistää kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä. Liikennekäyttäytymisen tervehdyttämiseksi tehostetaan liikennevalistusta ja asennekasvatusta yhteistyössä liikennealan kansalaisjärjestöjen, liikenneministeriön, poliisin ja asukasyhteisöjen kanssa. Yhdyskuntarakenne sekä asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja erilaisten vapaa-ajan toimintojen sijoittuminen luovat perustan pyöräilyn mahdollisuuksille ja käytön houkuttelevuudelle. Kestävän kehityksen toimintaohjelman yhtenä tavoitteena on, että asumisen, työpaikkojen ja palveluiden sijoittumista pyritään ohjaamaan siten, että palvelutarjonta monipuolistuu ja liikkumistarve vähenee. Tällöin pyöräilyn edellytykset paranevat. 2.5 Kaupunkilaisten mielipiteitä pyöräilystä Mielipiteiden keruu Sykkeli keräsi kaupunkilaisten mielipiteitä kahta eri kautta. Sykkeli oli mukana Keväällä Maailma Kylässä - tapahtuman yhteyteen järjestetyssä pyöräilyviikon kaksipäiväisessä päätapahtumassa. Keskustelun lisäksi Sykkeli keräsi lomakkeellaan kuntalaisten mielipiteitä Helsingin pyöräilyolosuhteista. Vastauksia tuli noin 50 kappaletta. Vastanneiden kesken arvottiin muutama kaupungin lahjakirja. Kaupungin kotisivuilla avattiin Sykkelin aloitteesta keskustelupalsta pyöräilystä. Keskustelukanava oli avoinna Keskusteluaiheiksi ehdotettiin, mitä hyvää ja mitä huonoa pyöräilijät olivat kokeneet, sekä mitä toivomuksia heillä oli Helsingin pyöräilyolosuhteista. Mielipidekirjoituksia tuli noin 370 kpl. Monet niistä sisälsivät useita kommentteja ja toivomuksia, ja osa taas oli vastauksia toisten kysymyksiin tai mielipiteisiin. Suurimmaksi osaksi kommentit olivat varsin asiantuntevia ja asiallisia. Niiden kautta välittyivät käyttäjien näkemykset laaja-alaisesti ja perustellusti. Niihin sisältyi runsaasti hyviä ideoita ja ehdotuksia. Pyöräilykeskustelu käy kuumana kaupungin nettisivuilla Sykkeli avasi keskustelun pyöräilyolosuhteista kuten pyöräilyteistä ja niiden kunnossapidosta sekä liikenneturvallisuudesta kesäkuussa. Mielipiteitä on esitetty vilkkaasti muun muassa pyöräilijöiden hankaliksi kokemista kevyen liikenteen sumpuista ja parannusta vaativista reiteistä. Liikenteellisiä kompastuskiviä on löydetty Itä-Helsingistä. Malmilla ja poikittaislinjoilla on löydetty korjattavaa sekä ulkoilukartta on saanut paljon parannusehdotuksia. HU 2003 Kritiikkiä, kiitosta ja toiveita Kehuja tuli melko vähän, mutta niissä oltiin pyöräilyolosuhteisiin varsin laajasti tyytyväisiä. Ehkä enemmänkin haluttiin tuoda esiin puutteita ja toiveita, jotta niihin saataisiin parannusta. Haukkuja tuli sekä erilaisiin toivomuksiin yhdistettyinä että myös heikommin perusteltua yleistä purnausta. Eri käyttäjäryhmien välistä samoin kuin pyöräilijöiden keskinäistä käyttäytymisen arvostelua oli myös varsin paljon. Liikenneturvallisuuteen kiinnitettiin paljon huomiota. Myös joustavuutta liikennetilan käyttöön erilaisissa tilanteissa toivottiin. Vastauksista vajaa puolet kohdistui valistus-, asenne- ja käyttäytymisasioihin, vajaa neljännes liittyi pyöräverkkoon tai yksittäisiin reittiosuuksiin, pyöräteiden kuntoon ja hoitoon liittyi 15 %, valvontaan 9 % ja opasteisiin 8 %. 13

14 Suuri osa kommenteista sisältyy työryhmän ehdotuksiin. Mielipiteet ovat kokonaisuudessaan suunnittelijoiden käytössä. Ne toimitettiin myös katuosaston yleisöpalvelupisteeseen, jossa niistä poimittiin yksityiskohtaiset kunnossapitoon liittyvät parannusehdotukset, jotka lähetettiin sitten ao. tahoille otettavaksi huomioon. Kehuja: - Helsingin ja pääkaupunkiseudun laaja pyörätieverkko. - Yksittäiset uudet / parannetut pyörätieosuudet. - Hyvä pyöräilykartta. - Keskustelu- ja palautteenantomahdollisuus netissä. Moitteita: - Pyöräteiden huono kunto: päällysteet, reunakivet ja näkyvyyttä estävä kasvillisuus. - Huonot työnaikaiset järjestelyt; pyörätien kehnot järjestelyt, käyttäminen varastona ja kunnostuksen viipyminen. - Puutteellinen viitoitus pyöräteillä. - Pyörätiekartan jakelu. - Yksittäiset pyörätieratkaisut. - Kunnollisia pyörätelineitä on liian vähän, joskin kiitostakin tuli. - Autojen pysäköinti pyöräteille, pyöräily jalkakäytävillä ja kävely pyöräteillä. Näihin liittyi myös valvonta- ja valistuskannanottoja. - Kaaharipyöräilijöistä tuli useita valituksia niin jalankulkijoilta kuin pyöräilijöiltä. Yleiseen valistukseen yms. liittyviä kannanottoja: - Jalankulkijat, pyöräilijät ja autoilijat ottavat huonosti toisiaan huomioon. Oli myös monia sovittelevia kannanottoja. - Eri osapuolia koskevaa käyttäytymisopasta toivoi useampikin, jopa joka kotiin lähetettäväksi. Asennekasvatusta ja valistuskampanjoita toivottiin eri osapuolille. - Liikennesääntöjä ei noudateta ja siihen liittyen toivottiin lisää valvontaa ja myös sakottamista. Väistämisvelvollisuussäännöt haluttiin palauttaaa entiselleen. Yleiset pyöräverkkoon liittyvät parannustoiveet: - Pyöräkaistoja toivottiin paljon, joskin tässä menivät sekaisin pyörätiet ja pyöräkaistat. Näitä käsiteltiin 36 mielipiteessä. Kööpenhaminasta kehotettiin ottamaan oppia. - Pyöräteiden toivottiin kulkevan tasaisesti ilman turhia nousuja ja laskuja. - Pyörätiet haluttiin kiertämään bussipysäkkien takaa. - Pyöräteiden merkitsemistä pitäisi selventää. - Keskustan pyörätiet haluttiin punertavasävyisiksi. - Alikulkuihin toivottiin parempia näkemiä. - Talvikunnossapitoa tulisi parantaa. - Pyöräkarttaa ja reittipalvelua toivottiin nettiin. Paikkoihin kohdistuvat parannustoiveet: - Toiveet liittyivät usein sekä vaaraa että epämukavuutta aiheuttaviin pikkupuutteisiin kunnossapidossa tai rakenteissa. - Usein myös toivottiin pyöräteitä tai pyöräkaistoja paikkoihin, joihin niiden toteutus kestää kauan ko. paikkoihin liittyvien muiden muutoshankkeiden takia, esim. Siltasaarenkadulle, Tukholmankadulle ja Keskuskadulle. Toiveita tuli myös mm. Kauppatorin alueesta ja Lauttasaarentiestä. - Liikennevalojen ajoituksiin toivottiin pyöräliikenteen sujumista edistäviä parannuksia. 14

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 POLKIJA Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 Pyöräilijän ongelmapaikat Helsingissä Ymmärretäänkö Tiehallinnossa pyöräilyä? Pyöräily ja luonnonvarojen kulutus Tour de Helsinki POLKIJA 1/2008 Julkaisija

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 2 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Utajärvi pähkinänkuoressa... 4 3 Pyöräilyn edistämisen hyödyt... 6 4 Utajärven pyöräilyvisio... 10 5 Pyöräilyn kehittämisen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 89 2013 Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035 Taneli Varis Posintra Oy Taneli Varis, STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKin julkaisusarja

Lisätiedot

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA RAPORTTEJA XX 2013 MÄNTSÄLÄN LIIKENNETURVALLISUUS SUUNNITELMA Uude nma a n e li nke ino-, liike nne- ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä - kokeilu Espoossa ja Leppävirralla LIIKENNETURVA Aulikki Schrey 2005 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Aulikki

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Tiehallinto Akaan kaupunki Kylmäkosken kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki Kansikuva:

Lisätiedot

WIENIN VELO-CITY 2013 SAUNDEJA. Poljin 4/2013

WIENIN VELO-CITY 2013 SAUNDEJA. Poljin 4/2013 4 2013 WIENIN VELO-CITY 2013 SAUNDEJA Poljin 4/2013 1 pääkirjoitus Pyöräilykulttuuria Wienin Velo-cityssä! Itävalta on kulttuurikansaa. Tämänvuotisen Velo-city konferenssin sloganiksi olikin valittu The

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Helsingin Polkupyöräilijät ry 2/2006

Helsingin Polkupyöräilijät ry 2/2006 Helsingin Polkupyöräilijät ry 2/2006 Pyöräilijän oikeusturva - miten toimia kolaritilanteissa Vaikuta pyöräilyolosuhteiden laatuun: ilmoita epäkohdista YTV:n suunnitelmissa pyöräilyn määrän kasvattaminen

Lisätiedot