KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 67 Pöytäkirjantarkastajat 4 68 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 5 69 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus teknisen lautakunnan toiminnasta vuodelta Traktorin hankinta ulkoliikuntapaikkojen hoitoon, tarjousten käsittely Murskausurakka 2014, tarjousten käsittely Talvihoitotöiden hankinta , tarjousten käsittely Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Rakennustekniset työt Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Ilmanvaihtotyöt Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Putkityöt Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Sähkötekniset työt Viranhaltijapäätökset 23

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Saapuvilla olleet jäse net Harinen Jertta Hakola Heidi Kuronen Vesa Mustonen Sakari Simonen Samuli Strandman Sami Wrange Kim Hyttinen Mirva Arveli Eila varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Haukka Pertti khall:n ed. Pölönen Eero esittelijä Hautala Pirkko-Liisa pöytäkirjanpitäjä Hyttinen Sauli kuntatekniikan päällikkö, esittelijä klo 17: :ien 68, 70, 71 ja 72 käsittelyn ajan Poissa Pottonen Sari puheenjohtaja Lassila Pirita jäsen Allekirjoitukset Jertta Harinen puheenjohtaja Pirkko-Liisa Hautala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Kim Wrange Heidi Hakola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä tekninen toimisto, pöytäkirjanpitäjä Pirkko-Liisa Hautala

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 66 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todetaan, että puheenjohtajana tässä kokouk ses sa toimii varapuheenjohtaja Jertta Harinen.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tekninen lautakunta 67 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kim Wrange ja Heidi Hakola. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/ /2013 Tekninen lautakunta Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta kos kevan yleissuunnittelun, johon joiltakin osin liittyy myös Lehmon koulun piha-alu een toimintojen järjestelyä. Suunnittelun ohjasi työryhmä, johon kuuluivat: Tekninen johtaja Eero Pölönen, puheenjohtaja Sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen Vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen Rehtori Antti Väänänen Kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen Suunnittelun suoritti puitesopimukseen ja kohdekohtaiseen tarjoukseen pe rus tu vas ti Ramboll Finland Oy:ltä. 1.1 Valtuustoaloite Lehmon urheilukeskuksen parkkipaikan päällystämiseksi as fal til la , kunnanvaltuuston päätös 52, Päätöksen kes kei nen sisältö: "Asfaltilla päällystettävien alueiden on oltava routimattomia ja riittävän kanta via, jotta päällyste säilyisi käyttökelpoisena. Myös alueen kuivatusta on yleen sä parannettava päällystämiskelpoista aluetta rakennettaessa. Lehmon urheilukeskuksessa käytettävissä oleva maa-alue on niin pieni, että eri toimintojen sijoitus on suunniteltava huolella. Ensimmäiseksi pitäisi päivit tää alueen yleissuunnitelma. Paikoitusalueen sijainnin varmistuttua voidaan tehdä tarvittavat pohjatutkimukset ja varsinainen paikoitusalueen raken ta mis suun ni tel ma kustannusarvioineen. Aloitteen mukaisen pa ran nuksen toteuttaminen vaatii edellä esitettyjä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta." 1.2. Kunnanhallitukselle osoitettu valtuustokysymys sekä kuntalaisaloite, Lehmon koulun piha-alueen ongelmat , kunnanvaltuuston päätös Lehmon koulun piha-alueen liikuntapaikat Piha-alueelle voidaan sijoittaa pientä tilaa vaativia toimintoja. Tällaisia ovat pi tuus hyp py paik ka, kuulantyöntörinki ja koripallon heittopaikka, jotka asenne taan valmiiksi tulevana kesänä. Talviaikana nykyisen pallokentän osalle voi daan jäädyttää luistelualue, jos maapohja kunnostetaan rou ti mat to maksi. Rakennetaan vesipiste, kentän valaistus sekä luistimien vaihtokatokset. Lehmon urheilukeskus Kuluvan vuoden aikana tehdään yleissuunnitelma urheilukeskuksen toimin to jen sijoittelusta. Tässä käsitellään erilaiset vaihtoehdot alueen mah-

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta dol li sim man tarkoituksenmukaista käyttöä ajatellen. Mahdollisuuksien mukaan aloitteessa esitettyjä liikuntapaikkoja sijoitetaan urheilukeskuksen yhtey teen. Keskeisin ongelma on maa-alueen riittämättömyys kaikille uusille, tar vit ta vil le toiminnoille. Samalla päätettiin, että käyttäjäkunnalle urheilukeskuksen ko ko nais suunni tel man ja Lehmon koulun piha-alueen osalta järjestetään kuu le mis ti laisuus ennen suunnittelun aloittamista. 2. Suunnittelun tavoitteet Yleissuunnitelman tarkoituksena oli Lehmon urheilukeskuksen toimintojen ke hit tä mi nen ja Lehmon koulun ulkoliikuntamahdollisuuksien parantamisen suun nit te lu. 3. Kuntalaisten kuulemistilaisuus Lehmon ulkoliikuntapaikkojen kehittämistarpeita selvitettiin käyttäjille järjes te tys sä keskustelutilaisuudessa ( ), johon osallistui muun muas sa Kontiolahden kunnan asukkaita, teknisen-, koulu-, ja lii kun ta toimen henkilöstöä. Tilaisuudessa tuli esille muun muassa seuraavia tarpeita ja kehitystoiveita: halsteri-tyyppinen hiihtomaa, Lehmon ala-asteen pihalle ns. monitoimikaukalo, kuntolaitepuisto, eri ikäluokille, lasten temppurata, frisbeegolf-rata pururadan maastoon, ulkoilupaikoista tiedottaminen, mm. info taulut, skeitti/rullalauta parkki, pulkkamäki, täysimittainen jääkiekkokaukalo, liikenteelliset puutteet (pysäköinti ja linja-autoliikenne). 4. Nykytilan kuvaus Nykyisen pysäköintialueen kaakkoispuolella sijaitsee urheilualueen pää raken nus. Liikenne urheilualueelle kulkee Urheilukentäntien kautta, joka sijaitsee suun nit te lu alu een länsipuolella. Suunnittelualueella urheilukentän eteläpuolella on nykyisiä pensas- ja puuis tu tuk sia. Urheilualueen ympärillä on pääasiassa luonnontilaista niitty- ja met sä aluet ta. Pysäköintialue ja alueen huoltoalueet ovat sorapintaisia. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi urheilukenttää (kuva 5.), joista toinen on vuon na 2011 uusittu tekonurmikenttä (58 x 100 m, kuvassa oikealla) ja toinen luonnonnurmikenttä (67 x 108 m, kuvassa vasemmalla). Suun nit te lualu een ympärillä kulkee nykyinen kuntolatu, jossa kulkee talvisin hiihtolatu.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ur hei lu kent tien pohjoispuolelle kuntoladun varrelle on sijoitettu kun toi lu väli nei tä. Urheilukenttien eteläpuolella sijaitsee nykyinen mäkihyppytorni- ja monttu. Käy tös sä ovat K15 ja K20 luonnonmäet. 5. Keskeiset urheilukeskukseen suunnitellut uudet toiminnot 5.1. Uusi hiekkatekonurmikenttä Nykyinen luonnonnurmikenttä (n. 67x108 metriä) muutetaan uudeksi hiekka te ko nur mi ken täk si. Hiekkatekonurmi mahdollistaa monipuolisen kentän käy tön erityyppisten palloilulajien mm. pesäpallon ja juoksulajien har joit telu paik ka na Jääkiekkokaukalo Uusi jääkiekkokaukalo rakennetaan nykyisen päärakennuksen kaak koispuo lel le Rakennukset ja rakenteet Yleissuunnitelma on laadittu sillä oletuksella, että nykyinen huoltorakennus sa nee ra taan. Nykyisen varaston lounaispuolelle rakennetaan uusi huol tova ras to Kuntolatu Latuverkkoa täydennetään urheilukentän ympärille rakennettavalla la tupoh jal la Liikennejärjestelyt Nykyistä urheilualueen piha- ja pysäköintialuetta jäsennetään kes ki saa rekkeel la ja alueelle on suunnitelmassa esitetty yhteensä 34 py sä köin ti paikkaa. Näistä 4 on päärakennuksen edessä Kunnallistekniikka Alueen hulevesiä on mahdollista johtaa nykyisen mäkimontun suuntaan. Tä mä edellyttää hulevesiviemäröinnin rakentamista esim. kenttien ete läpuo lel le. Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella, jolloin hulevesien imeyt tä mi nen edellyttää asianmukaisten rakenteiden tekemistä ennen hule ve sien maastoon johtamista. 5.7.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valaistus Nykyisen tekonurmikentän valaistus säilytetään. Uuden tekonurmikentän va lais tuk se na käytetään esimerkiksi 6 kappaletta kentän valaistukseen sovel tu via valaisinpylväitä. Uusien pylväiden likimääräiset paikat on esitetty suun ni tel mas sa. Urheilukenttien välissä 3 uutta kenttävalaisinta asen netaan mahdollisuuksien mukaan nykyisiin valaisinpylväisiin. Uuden jää kiekko kau ka lon valaistuksena käytetään 6 kappaletta kentän va lais tuk seen sovel tu via valaisinpylväitä varustettuna tarvittavalla määrällä va lon heit ti miä. Tilanpuutteen vuoksi kaikkia yleisötilaisuudessa ehdotetuista toi min nal lisuuk sis ta ei saada mahdutettua käytössä olevalle maa-alueelle. Tällaisia ovat muun muassa: Frisbeegolfrata, skeittiparkki, lasten temppurata, pulkkamäki, hiihtomaa, nuotio / leiripaikka. 6. Lehmon koulun monitoimikenttä Lehmon koululle toivottu monitoimikenttä sijoitetaan koulun pohjoispuolella ole van urheilukentän länsireunalle. Monitoimikentän rakentaminen edel lyttää että koulun kentän pesäpallokäyttö siirtyy urheilukeskukseen uu dis tetta val le hiekkatekonurmikentälle. 7. Suunnitelman toteutuksen arvioidut kustannukset Koko suunnitelman toteutuksen kustannuksiksi on arvioitu (ALV 0 %). Vapaa-aikalautakunta antaa suunnitelmasta lausuntonsa Lausun to huomioidaan jatkosuunnittelussa. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä päivätyn Lehmon ur hei lukes kuk sen yleissuunnitelman ja siihen sisältyvät Lehmon koulun pihaa koske vat suunnitelmat. Teknisen johtajan uusi ehdotus: Asia jätetään pöydälle. Päätös: Teknisen johtajan uusi ehdotus hyväksyttiin.

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 68 Kuntatekniikan päällikkö: Yleissuunnitelma antaa suuntaviivat Lehmon urheilukeskuksen ja Lehmon kou lun pihan liikuntapaikkojen kehittämiselle. Asiaa käsiteltäessä ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi aiheellista tehdä muu toksia tähän yleissuunnitelmaan. Valmisteluvaiheessa on kuultu riittävästi eri osa puo lia. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan yleis suun ni tel man ja siihen sisältyvät Lehmon koulun pihaa koskevat suunni tel mat ohjeellisina noudatettaviksi. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy päivätyn Lehmon ur hei lu kes kuksen yleissuunnitelman ja siihen sisältyvät Lehmon koulun pihaa koskevat suun ni tel mat ohjeellisina noudatettaviksi ja esittää ne edelleen kun nan halli tuk sel le hyväksyttäväksi. Päätös: Asiä jätetään pöydälle jatkovalmistelua varten. Liitteet Lehmon urheilukeskus ja Lehmon koulun piha-alue, yleisuunnitelma Liite 1, Valtuustopäätökset Liite 2, Yleissuunnitelmakartta, urheilukeskus Liite 3, Yleissuunnitelmakartta, Lehmon koulun monitoimikenttä Liite 4, Urheilukeskuksen liikenne, vaihtoehtolinjaus Liite 5, Kuntoarvioraportti, Lehmon huoltorakennus

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus teknisen lautakunnan toiminnasta vuodelta / /2013 Tekninen lautakunta 69 Kuntalain 71 mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä väk si hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä ar vioita va, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet to teu tu neet. Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan vuoden 2013 toi mintaa päivätyssä arviointikertomuksessa. Arviointia on suoritettu myös lautakuntakohtaisesti ja tarkastuslautakunnan jättäessä ar vioin ti kerto muk sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi se on pyytänyt, että esitetyistä ha vain nois ta saataisiin lautakunnilta selvitykset. Tarkastuslautakunta on arvioinut teknisen lautakunnan toimintaa vuonna 2013 ja pyytänyt lisäselvityksiä mm. asiointiliikenteestä, säh kön ku lu tuk sesta, piha-alueiden viihtyvyydestä ja ennakoivista kunnossapitotöistä. Oheismateriaali: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Lisätietoja: tekninen johtaja Eero Pölönen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustol le liitteen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker to mukseen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Traktorin hankinta ulkoliikuntapaikkojen hoitoon, tarjousten käsittely 315/ /2014 Tekninen lautakunta 70 Kuntatekniikan päällikkö: Hankinnan kohteena on uusi traktori ulkoliikuntapaikkojen hoitoon. Konetta käy te tään talviaikaan jääkenttien hoidossa ja lumen poistossa. Kesäkäyttö si säl tää ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitotöitä. Koneella ajetaan siir tomat ko ja yleisillä teillä ja vedetään perävaunua. Avoimen menettelyn mukainen tarjouspyyntömme julkaistiin HILMA- järjestel mäs sä. Tarjouspyynnössä esitimme tarkasti tarjottavalta traktorilta vaadittavat ominai suu det. Tarjoaja sitoutuu ottamaan vaihdossa tilaajan nykyisen traktorin osana kaup pa hin taa. Tarjousten jättöaika päättyi klo Saimme tarjoukset seuraavalta: Hankkija Oy Tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot. Tarjottu traktori soveltuu erittäin hyvin ulkoliikuntapaikkojen hoitoon. Hankinnan kokonaishinta on siis ,00 (alv 0 %) Hyvitys nykyisestä Maksettava , ,00 Hankinta-asiakirjojen mukaan valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus asia kir joi hin sisältyvän pisteytyksen mukaan. Nyt saimme kuitenkin vain yh den tarjouksen, joten pisteitä ei tarvitse laskea. Kuluvan vuoden talousarviossa on tähän tarkoitukseen varattu pro jek ti nu me rol le Tarvittavat muutokset talousarvioon tehdään osavuo si ra por tis sa 2/2014. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen, puh Tarjoukset ovat nähtävinä lautakunnan kokouksessa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hankkia John Deere 6090 RC merkkisen trak to rin Hankkija Oy:ltä. Tarjouksen veroton hinta on ,00. Ny kyinen traktori luovutetaan osana kauppahintaa, jolloin maksettavaksi jää ,00.

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Tarjousten avauspöytäkirja

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Murskausurakka 2014, tarjousten käsittely 286/02.08/2014 Tekninen lautakunta 71 Kuntatekniikan päällikkö: Kontiolahden kunnan tekninen osasto on pyy tä nyt urak ka tar jouk sia Kon tiomäen sora-alueen soran murskaustyöstä. Murs kaus alue on Kon tio lah den kun nan omistuksessa, tilalla Harjula RN:o 13:265. Avoimen menettelyn mukainen tarjouspyyntömme julkaistiin HILMA- järjestel mäs sä. Li säksi lä he tim me tar jouspyyntöjä nimetyille urakoitsijoille. Tarjousten jättöaika päättyi klo Työ käsittää tarpeellisen kiviaineksen kuormauksen murskaamoon, murskauksen, kuljetukset ja varastoinnin. Työ suoritetaan yksikköhintaurakkana ( /ton ni). Määrät: Soramurske 0-63: tonnia Soramurske 0-31: tonnia Saimme tarjoukset seuraavilta: Tarjouksen tekijä: Pohjois-Karjalan KTK Oy, Joensuu Rudus Oy, Helsinki Veljekset Kokkonen Ky, Lieksa Kone-Kostamo Oy, Salo Lemminkäinen Oyj Maansiirto Jani Nevalainen Oy, Kontiolahti Perusmaa Ky Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön ehdot ja ovat siten hyväksyttäviä. Tarjouspyynnön mukaan hankintapäätös tehdään kokonaishinnal taan edul li sim man tar jouksen jättä neen eduksi. Kokonaishinta laske taan tarjous pyyntöasiakirjoissa olevien määrien mukaisesti. Työ on aloitettava mennessä ja sen on valmistuttava viikolla 42/2014. Murskausasema saa toimia ma-pe yk si-/kaksivuorotyönä klo välisenä aikana. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen, puh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt Poh jois-kar ja lan KTK Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Tarjousten avauspöytäkirja

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Talvihoitotöiden hankinta , tarjousten käsittely 287/02.08/2014 Tekninen lautakunta 72 Kuntatekniikan päällikkö: Kontiolahden kunnan tekninen osasto on pyytänyt talvihoitotarjouksia kaudel le syksy 2014 kevät 2018 seuraavasti: 1. Asemakaava-alueen kadut jaettuina osa-alueisiin 2. Asemakaava-alueen kiinteistöjen ja haja-asutusalueen eräiden kiin teistö jen pihat osa-alueina Työ sisältää lumen poiston liikennöitäviltä alueilta, hiekoituksen ja lumisen po lan teen poiston. Hankinnasta on tehty EU-kynnysarvon ylittävä HILMA-hankintailmoitus. Han kin ta pää tös ten jälkeen on vielä tehtävä jälki-ilmoitus. Hankinnasta on il moi tet tu sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan nettisivuilla. Tilaaja ja valittavat urakoitsijat tekevät kohdekohtaiset puitesopimukset. Tarjousten jättöaika päättyi klo Työkohdeluettelo kaudelle : KIRKONKYLÄ: ALUE K1: Kadut ja tiet: - kadut, n. 28 km - kevyen liikenteen väylät, n. 12 km - Puhdistamontie, 0,5 km - Vedenottamontie, 0,6 km (hautausmaan kohdalta) ja pumppaamon tie - Porolantien pumppaamo - Asemantien pumppaamo - Satama - Kontioniemi kevyen liikenteen väylä - Lukkarilantien pumppaamon tie ALUE P1: Pihat: - yläaste ja lukio sekä asunnot (Karpalokari 8) - kirkon ja lukion yhteinen paikoitusalue (Kirkkotie) - ala-aste, asunnot ja kansalaisopisto (Koulutie) - viranhaltijain rivitalot, (Kiveläntie 4) - kirjasto (Puutarhantie 5) - virastotalot I, II ja III (Keskuskatu 8) - Mäntytien päiväkoti (Mäntytie 1) - tori (Keskuskatu n. 24 ) - terveyskeskus ja paikoitusalue (Vierevänniementie/Aputie 1) - Tähkäpihan palvelutalo (Vierevänniementie/Tähkätie 3) - Rinnetien palveluasunnot ja Koivurinteen palveluasunnot, (Rinnetie 1) - Keskuskatu 41/ Laituri - paloasema / keskusvarasto (Teollisuustie 2) - satama (Satamatie 4)

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Liikuntahalli + parkkialue (Karpalokaari) LEHMO, KYLMÄOJA, LAMMINRANTA: ALUE K2: Kadut ja tiet: - kadut, n. 34 km - kevyen liikenteen väylät, n. 14 km - vesitornin tie ja vedenottamontie - Kylmälammen ja Kyyrönsuon jv. pumppaamot - Perlos pumppaamo (Silmukujan varrella) - urheilukentän pumppaamo (Urheilukentäntieltä) - Riihitien pumppaamo - Kylmäojantie II pumppaamo ( Kylmäojantie n. 74) - Nikkarintien pumppaamo - Nurmeksentien pumppaamo - Käämitien pumppaamo - Jaamankankaan pumppaamon tie (lähellä Kankaantietä) ALUE P2: Pihat: - Lehmon ala-aste (Kylmäojantie 6) - Kylmäojan ala-aste ja päiväkoti (Kylmäojantie/ Pohjatuulentie 6) - Lehmon palvelukeskus (Kylmäojantie 49) - Lehmon päiväkoti (Sammalkatu 4) - Päiväkoti Peltosirkku (Ellintie 12) - Punaposki (Sammalkatu 7) - Lehmon urheilukeskus (Urheilukentäntie) - kuntoradan paikoitusalue (Kruununtie) UURO: ALUE K3: Kadut ja tiet: - kadut, n. 2 km - kevyen liikenteen väylät, n. 1,0 km - Uuron pumppaamo (Uurontieltä) - Uuron välipumppaamo (Kajaanintieltä, lähellä Uuron puoleista rautatien ali kul kua) KONTIONIEMI JA KONTIORANNAN ENTINEN VARUSKUNTA-ALUE: ALUE K4: Kadut ja tiet: - kadut, n. 6 km - kevyen liikenteen väylät, n. 4 km - varuskunnan jv. pumppaamontie Olli Tiaisentie/ Kylänrannantie) - Kontiorannan entisen varuskunnan pumppaamon tie - Napakympintie n. 8 km - Aseman pumppaamo (Kontioniementien koulun lähellä, Kontioniementie n.26) ALUE P4: Pihat: - Kontioniemen koulut (Kontioniementie 26, voi poistua) - Ampumahiihtokeskus ja pumppaamontie (Napakympintie 24) - Ampumahiihtokeskuksen tie (portilta Taskisentielle) VARPARANTA: ALUE P5: Pihat - koulu (Riihilahdentie 5) - Palvelukeskus (Varparannantie 46) - vanhainkodin asuinrakennukset (Varparannantie 44)

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta leirikeskus (Riihilahdentie 9) KULHO, IIKSI: ALUE P6: Pihat - Kulhon koulu (Rekiraitti 9) - Kulhon päiväkoti (Pönkäniementie 4) - Iiksen koulu (Iiksenraitti) ONTTOLA ALUE P7: Pihat - Onttolan koulu (Koulutie 10 ) - Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) - Onttolan jääkiekkokaukalo (Koulutie 10 ) PAIHOLA: ALUE P8: Pihat - kevyen liikenteen väylä - Ahokkalan koulu (Suontauksentie 2) - päiväkoti (Paiholantie 36) - kaukalo (Suontauksentie 2) Kuntatekniikan päällikön esitys: Saadut tarjoukset ja valittavat urakoitsijat: Alue K1 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakointi Leevi Myyry 55,00, valittava tarjous Konepalvelu Penttinen 60,00 Talohuolto Lemmetyinen Oy 76,80 Alue K2 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Kuljetusliike Sami Juntunen Oy 53,00, valittava tarjous Manijahti Oy 64,00 Alue K3 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakoitsija Mustonen Kari 55,00, valittava tarjous Alue K4 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakoitsija Mustonen Kari 55,00, valittava tarjous Alue P1 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Konepalvelu 54,80, valittava tarjous H. Tahvanainen Oy Alue P4 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakoitsija Mustonen Kari 55,00, valittava tarjous Alue P5

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ei tarjouksia Alue P6 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Kuivalainen Martti 44,00, valittava tarjous Alue P7 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakointi Kimmo Karhu 49,00, valittava tarjous Alue P8 ei tarjouksia Alueen P 2 osalta saaduista tarjouksista päätetään myöhemmin. Niiden aluei den osalta, joista ei saatu tarjouksia, voidaan siirtyä neu vot te lu me nette lyyn. Aluetta P3 ei ole tarjouspyynnön työohjelmassa teknisistä syistä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy kuntatekniikan päällikön esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Tarjousten avauspöytäkirja

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Rakennustekniset työt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 73 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen rakennusteknisistä töistä on pyy det ty urakkatarjoukset ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tarjous pyyn tö on jul kais tu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Kesälahden Rakennus Oy, Kesälahti - Lujatalo Oy, Joensuu - Rakennuskajo Oy, Joensuu - Rakennusliike Anres Ky, Joensuu - Rakennusliike Tero Kurki Oy, Joensuu - Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy, Liperi - Rakennustoimisto K. Tervo Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt Ra ken nus ka jo Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, rakennustekniset työt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Ilmanvaihtotyöt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 74 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen ilmanvaihtotöistä on pyydetty urak ka tar jouk set ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Ilma-Karelia Oy, Joensuu - Jomutek Oy, Joensuu - LVI-Bioneerit, Joensuu - Lämpökarelia Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt LVI-Bio nee rit Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, iv-työt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Putkityöt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 75 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen putkitöistä on pyydetty urakka tar jouk set ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tarjouspyyntö on julkais tu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Jomutek Oy, Joensuu - LVI-Bioneerit Oy, Kitee - Lämpökarelia Oy, Joensuu - Putkihanke Oy, Joensuu - WP-Putki Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt LVI-Bio nee rit Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, putkityöt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Sähkötekniset työt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 76 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen sähköteknisistä töistä on pyydet ty urakkatarjoukset ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tar jouspyyn tö on julkaistu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Joen Sähkötekniikka Oy, Joensuu - Karelian Sähkö Oy, Joensuu - Kontio-Sähkö Oy, Lehmo - Sähkö-Saarelainen Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt Kon tio-säh kö Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, sähkötekniset työt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 77 Oheisena liitteenä teknisen johtajan päätösluettelo ajalta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen teknisen johtajan te ke mät päätök set ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mu kaista ot to-oi keutta päätöksiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Päätösluettelo

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät 66-69, 77 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kontiolahden kunta, tekninen lautakunta Keskuskatu Kontiolahti Sähköposti: Faksi: (013) Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Faksi:

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1); nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleissuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleissuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Tekninen lautakunta 68 26.08.2014 Tekninen lautakunta 70 29.09.2015 Kunnanhallitus 209 05.10.2015 Kunnanvaltuusto 61 26.10.2015 Lehmon urheilukeskuksen yleissuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta L AHTI Lahden kaupunki Hankintapalvelut Hankintapäällikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 16.02.2015/6 fj L: 1 J M N Asianumero Päätöslaji Otsikko Päätösperustelut D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta Lahden seudun tietoliikennepalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 Hakija/asianosainen Joensuun kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie 5 80100 Joensuu 74/08.01.00/2013 Asia Päätöksen perustelut Joukkoliikenteen kesäaikataulujen

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 67 Tarkastuslautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 10:00-12:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Joensuun seudun joukkoliikenneuudistuksen markkinointiviestintä

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Joensuun seudun joukkoliikenneuudistuksen markkinointiviestintä JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 3435/08.00.00/2014 Hakija/asianosainen Asia Mainostoimisto Fabrik Oy Joensuun seudun joukkoliikenneuudistuksen markkinointiviestintä Päätöksen perustelut Joensuun

Lisätiedot