KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 67 Pöytäkirjantarkastajat 4 68 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 5 69 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus teknisen lautakunnan toiminnasta vuodelta Traktorin hankinta ulkoliikuntapaikkojen hoitoon, tarjousten käsittely Murskausurakka 2014, tarjousten käsittely Talvihoitotöiden hankinta , tarjousten käsittely Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Rakennustekniset työt Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Ilmanvaihtotyöt Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Putkityöt Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Sähkötekniset työt Viranhaltijapäätökset 23

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Saapuvilla olleet jäse net Harinen Jertta Hakola Heidi Kuronen Vesa Mustonen Sakari Simonen Samuli Strandman Sami Wrange Kim Hyttinen Mirva Arveli Eila varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Haukka Pertti khall:n ed. Pölönen Eero esittelijä Hautala Pirkko-Liisa pöytäkirjanpitäjä Hyttinen Sauli kuntatekniikan päällikkö, esittelijä klo 17: :ien 68, 70, 71 ja 72 käsittelyn ajan Poissa Pottonen Sari puheenjohtaja Lassila Pirita jäsen Allekirjoitukset Jertta Harinen puheenjohtaja Pirkko-Liisa Hautala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Kim Wrange Heidi Hakola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä tekninen toimisto, pöytäkirjanpitäjä Pirkko-Liisa Hautala

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 66 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todetaan, että puheenjohtajana tässä kokouk ses sa toimii varapuheenjohtaja Jertta Harinen.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tekninen lautakunta 67 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kim Wrange ja Heidi Hakola. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/ /2013 Tekninen lautakunta Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta kos kevan yleissuunnittelun, johon joiltakin osin liittyy myös Lehmon koulun piha-alu een toimintojen järjestelyä. Suunnittelun ohjasi työryhmä, johon kuuluivat: Tekninen johtaja Eero Pölönen, puheenjohtaja Sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen Vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen Rehtori Antti Väänänen Kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen Suunnittelun suoritti puitesopimukseen ja kohdekohtaiseen tarjoukseen pe rus tu vas ti Ramboll Finland Oy:ltä. 1.1 Valtuustoaloite Lehmon urheilukeskuksen parkkipaikan päällystämiseksi as fal til la , kunnanvaltuuston päätös 52, Päätöksen kes kei nen sisältö: "Asfaltilla päällystettävien alueiden on oltava routimattomia ja riittävän kanta via, jotta päällyste säilyisi käyttökelpoisena. Myös alueen kuivatusta on yleen sä parannettava päällystämiskelpoista aluetta rakennettaessa. Lehmon urheilukeskuksessa käytettävissä oleva maa-alue on niin pieni, että eri toimintojen sijoitus on suunniteltava huolella. Ensimmäiseksi pitäisi päivit tää alueen yleissuunnitelma. Paikoitusalueen sijainnin varmistuttua voidaan tehdä tarvittavat pohjatutkimukset ja varsinainen paikoitusalueen raken ta mis suun ni tel ma kustannusarvioineen. Aloitteen mukaisen pa ran nuksen toteuttaminen vaatii edellä esitettyjä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta." 1.2. Kunnanhallitukselle osoitettu valtuustokysymys sekä kuntalaisaloite, Lehmon koulun piha-alueen ongelmat , kunnanvaltuuston päätös Lehmon koulun piha-alueen liikuntapaikat Piha-alueelle voidaan sijoittaa pientä tilaa vaativia toimintoja. Tällaisia ovat pi tuus hyp py paik ka, kuulantyöntörinki ja koripallon heittopaikka, jotka asenne taan valmiiksi tulevana kesänä. Talviaikana nykyisen pallokentän osalle voi daan jäädyttää luistelualue, jos maapohja kunnostetaan rou ti mat to maksi. Rakennetaan vesipiste, kentän valaistus sekä luistimien vaihtokatokset. Lehmon urheilukeskus Kuluvan vuoden aikana tehdään yleissuunnitelma urheilukeskuksen toimin to jen sijoittelusta. Tässä käsitellään erilaiset vaihtoehdot alueen mah-

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta dol li sim man tarkoituksenmukaista käyttöä ajatellen. Mahdollisuuksien mukaan aloitteessa esitettyjä liikuntapaikkoja sijoitetaan urheilukeskuksen yhtey teen. Keskeisin ongelma on maa-alueen riittämättömyys kaikille uusille, tar vit ta vil le toiminnoille. Samalla päätettiin, että käyttäjäkunnalle urheilukeskuksen ko ko nais suunni tel man ja Lehmon koulun piha-alueen osalta järjestetään kuu le mis ti laisuus ennen suunnittelun aloittamista. 2. Suunnittelun tavoitteet Yleissuunnitelman tarkoituksena oli Lehmon urheilukeskuksen toimintojen ke hit tä mi nen ja Lehmon koulun ulkoliikuntamahdollisuuksien parantamisen suun nit te lu. 3. Kuntalaisten kuulemistilaisuus Lehmon ulkoliikuntapaikkojen kehittämistarpeita selvitettiin käyttäjille järjes te tys sä keskustelutilaisuudessa ( ), johon osallistui muun muas sa Kontiolahden kunnan asukkaita, teknisen-, koulu-, ja lii kun ta toimen henkilöstöä. Tilaisuudessa tuli esille muun muassa seuraavia tarpeita ja kehitystoiveita: halsteri-tyyppinen hiihtomaa, Lehmon ala-asteen pihalle ns. monitoimikaukalo, kuntolaitepuisto, eri ikäluokille, lasten temppurata, frisbeegolf-rata pururadan maastoon, ulkoilupaikoista tiedottaminen, mm. info taulut, skeitti/rullalauta parkki, pulkkamäki, täysimittainen jääkiekkokaukalo, liikenteelliset puutteet (pysäköinti ja linja-autoliikenne). 4. Nykytilan kuvaus Nykyisen pysäköintialueen kaakkoispuolella sijaitsee urheilualueen pää raken nus. Liikenne urheilualueelle kulkee Urheilukentäntien kautta, joka sijaitsee suun nit te lu alu een länsipuolella. Suunnittelualueella urheilukentän eteläpuolella on nykyisiä pensas- ja puuis tu tuk sia. Urheilualueen ympärillä on pääasiassa luonnontilaista niitty- ja met sä aluet ta. Pysäköintialue ja alueen huoltoalueet ovat sorapintaisia. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi urheilukenttää (kuva 5.), joista toinen on vuon na 2011 uusittu tekonurmikenttä (58 x 100 m, kuvassa oikealla) ja toinen luonnonnurmikenttä (67 x 108 m, kuvassa vasemmalla). Suun nit te lualu een ympärillä kulkee nykyinen kuntolatu, jossa kulkee talvisin hiihtolatu.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ur hei lu kent tien pohjoispuolelle kuntoladun varrelle on sijoitettu kun toi lu väli nei tä. Urheilukenttien eteläpuolella sijaitsee nykyinen mäkihyppytorni- ja monttu. Käy tös sä ovat K15 ja K20 luonnonmäet. 5. Keskeiset urheilukeskukseen suunnitellut uudet toiminnot 5.1. Uusi hiekkatekonurmikenttä Nykyinen luonnonnurmikenttä (n. 67x108 metriä) muutetaan uudeksi hiekka te ko nur mi ken täk si. Hiekkatekonurmi mahdollistaa monipuolisen kentän käy tön erityyppisten palloilulajien mm. pesäpallon ja juoksulajien har joit telu paik ka na Jääkiekkokaukalo Uusi jääkiekkokaukalo rakennetaan nykyisen päärakennuksen kaak koispuo lel le Rakennukset ja rakenteet Yleissuunnitelma on laadittu sillä oletuksella, että nykyinen huoltorakennus sa nee ra taan. Nykyisen varaston lounaispuolelle rakennetaan uusi huol tova ras to Kuntolatu Latuverkkoa täydennetään urheilukentän ympärille rakennettavalla la tupoh jal la Liikennejärjestelyt Nykyistä urheilualueen piha- ja pysäköintialuetta jäsennetään kes ki saa rekkeel la ja alueelle on suunnitelmassa esitetty yhteensä 34 py sä köin ti paikkaa. Näistä 4 on päärakennuksen edessä Kunnallistekniikka Alueen hulevesiä on mahdollista johtaa nykyisen mäkimontun suuntaan. Tä mä edellyttää hulevesiviemäröinnin rakentamista esim. kenttien ete läpuo lel le. Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella, jolloin hulevesien imeyt tä mi nen edellyttää asianmukaisten rakenteiden tekemistä ennen hule ve sien maastoon johtamista. 5.7.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valaistus Nykyisen tekonurmikentän valaistus säilytetään. Uuden tekonurmikentän va lais tuk se na käytetään esimerkiksi 6 kappaletta kentän valaistukseen sovel tu via valaisinpylväitä. Uusien pylväiden likimääräiset paikat on esitetty suun ni tel mas sa. Urheilukenttien välissä 3 uutta kenttävalaisinta asen netaan mahdollisuuksien mukaan nykyisiin valaisinpylväisiin. Uuden jää kiekko kau ka lon valaistuksena käytetään 6 kappaletta kentän va lais tuk seen sovel tu via valaisinpylväitä varustettuna tarvittavalla määrällä va lon heit ti miä. Tilanpuutteen vuoksi kaikkia yleisötilaisuudessa ehdotetuista toi min nal lisuuk sis ta ei saada mahdutettua käytössä olevalle maa-alueelle. Tällaisia ovat muun muassa: Frisbeegolfrata, skeittiparkki, lasten temppurata, pulkkamäki, hiihtomaa, nuotio / leiripaikka. 6. Lehmon koulun monitoimikenttä Lehmon koululle toivottu monitoimikenttä sijoitetaan koulun pohjoispuolella ole van urheilukentän länsireunalle. Monitoimikentän rakentaminen edel lyttää että koulun kentän pesäpallokäyttö siirtyy urheilukeskukseen uu dis tetta val le hiekkatekonurmikentälle. 7. Suunnitelman toteutuksen arvioidut kustannukset Koko suunnitelman toteutuksen kustannuksiksi on arvioitu (ALV 0 %). Vapaa-aikalautakunta antaa suunnitelmasta lausuntonsa Lausun to huomioidaan jatkosuunnittelussa. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä päivätyn Lehmon ur hei lukes kuk sen yleissuunnitelman ja siihen sisältyvät Lehmon koulun pihaa koske vat suunnitelmat. Teknisen johtajan uusi ehdotus: Asia jätetään pöydälle. Päätös: Teknisen johtajan uusi ehdotus hyväksyttiin.

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 68 Kuntatekniikan päällikkö: Yleissuunnitelma antaa suuntaviivat Lehmon urheilukeskuksen ja Lehmon kou lun pihan liikuntapaikkojen kehittämiselle. Asiaa käsiteltäessä ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi aiheellista tehdä muu toksia tähän yleissuunnitelmaan. Valmisteluvaiheessa on kuultu riittävästi eri osa puo lia. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan yleis suun ni tel man ja siihen sisältyvät Lehmon koulun pihaa koskevat suunni tel mat ohjeellisina noudatettaviksi. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy päivätyn Lehmon ur hei lu kes kuksen yleissuunnitelman ja siihen sisältyvät Lehmon koulun pihaa koskevat suun ni tel mat ohjeellisina noudatettaviksi ja esittää ne edelleen kun nan halli tuk sel le hyväksyttäväksi. Päätös: Asiä jätetään pöydälle jatkovalmistelua varten. Liitteet Lehmon urheilukeskus ja Lehmon koulun piha-alue, yleisuunnitelma Liite 1, Valtuustopäätökset Liite 2, Yleissuunnitelmakartta, urheilukeskus Liite 3, Yleissuunnitelmakartta, Lehmon koulun monitoimikenttä Liite 4, Urheilukeskuksen liikenne, vaihtoehtolinjaus Liite 5, Kuntoarvioraportti, Lehmon huoltorakennus

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus teknisen lautakunnan toiminnasta vuodelta / /2013 Tekninen lautakunta 69 Kuntalain 71 mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä väk si hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä ar vioita va, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet to teu tu neet. Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan vuoden 2013 toi mintaa päivätyssä arviointikertomuksessa. Arviointia on suoritettu myös lautakuntakohtaisesti ja tarkastuslautakunnan jättäessä ar vioin ti kerto muk sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi se on pyytänyt, että esitetyistä ha vain nois ta saataisiin lautakunnilta selvitykset. Tarkastuslautakunta on arvioinut teknisen lautakunnan toimintaa vuonna 2013 ja pyytänyt lisäselvityksiä mm. asiointiliikenteestä, säh kön ku lu tuk sesta, piha-alueiden viihtyvyydestä ja ennakoivista kunnossapitotöistä. Oheismateriaali: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Lisätietoja: tekninen johtaja Eero Pölönen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustol le liitteen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker to mukseen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Traktorin hankinta ulkoliikuntapaikkojen hoitoon, tarjousten käsittely 315/ /2014 Tekninen lautakunta 70 Kuntatekniikan päällikkö: Hankinnan kohteena on uusi traktori ulkoliikuntapaikkojen hoitoon. Konetta käy te tään talviaikaan jääkenttien hoidossa ja lumen poistossa. Kesäkäyttö si säl tää ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitotöitä. Koneella ajetaan siir tomat ko ja yleisillä teillä ja vedetään perävaunua. Avoimen menettelyn mukainen tarjouspyyntömme julkaistiin HILMA- järjestel mäs sä. Tarjouspyynnössä esitimme tarkasti tarjottavalta traktorilta vaadittavat ominai suu det. Tarjoaja sitoutuu ottamaan vaihdossa tilaajan nykyisen traktorin osana kaup pa hin taa. Tarjousten jättöaika päättyi klo Saimme tarjoukset seuraavalta: Hankkija Oy Tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot. Tarjottu traktori soveltuu erittäin hyvin ulkoliikuntapaikkojen hoitoon. Hankinnan kokonaishinta on siis ,00 (alv 0 %) Hyvitys nykyisestä Maksettava , ,00 Hankinta-asiakirjojen mukaan valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus asia kir joi hin sisältyvän pisteytyksen mukaan. Nyt saimme kuitenkin vain yh den tarjouksen, joten pisteitä ei tarvitse laskea. Kuluvan vuoden talousarviossa on tähän tarkoitukseen varattu pro jek ti nu me rol le Tarvittavat muutokset talousarvioon tehdään osavuo si ra por tis sa 2/2014. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen, puh Tarjoukset ovat nähtävinä lautakunnan kokouksessa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hankkia John Deere 6090 RC merkkisen trak to rin Hankkija Oy:ltä. Tarjouksen veroton hinta on ,00. Ny kyinen traktori luovutetaan osana kauppahintaa, jolloin maksettavaksi jää ,00.

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Tarjousten avauspöytäkirja

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Murskausurakka 2014, tarjousten käsittely 286/02.08/2014 Tekninen lautakunta 71 Kuntatekniikan päällikkö: Kontiolahden kunnan tekninen osasto on pyy tä nyt urak ka tar jouk sia Kon tiomäen sora-alueen soran murskaustyöstä. Murs kaus alue on Kon tio lah den kun nan omistuksessa, tilalla Harjula RN:o 13:265. Avoimen menettelyn mukainen tarjouspyyntömme julkaistiin HILMA- järjestel mäs sä. Li säksi lä he tim me tar jouspyyntöjä nimetyille urakoitsijoille. Tarjousten jättöaika päättyi klo Työ käsittää tarpeellisen kiviaineksen kuormauksen murskaamoon, murskauksen, kuljetukset ja varastoinnin. Työ suoritetaan yksikköhintaurakkana ( /ton ni). Määrät: Soramurske 0-63: tonnia Soramurske 0-31: tonnia Saimme tarjoukset seuraavilta: Tarjouksen tekijä: Pohjois-Karjalan KTK Oy, Joensuu Rudus Oy, Helsinki Veljekset Kokkonen Ky, Lieksa Kone-Kostamo Oy, Salo Lemminkäinen Oyj Maansiirto Jani Nevalainen Oy, Kontiolahti Perusmaa Ky Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön ehdot ja ovat siten hyväksyttäviä. Tarjouspyynnön mukaan hankintapäätös tehdään kokonaishinnal taan edul li sim man tar jouksen jättä neen eduksi. Kokonaishinta laske taan tarjous pyyntöasiakirjoissa olevien määrien mukaisesti. Työ on aloitettava mennessä ja sen on valmistuttava viikolla 42/2014. Murskausasema saa toimia ma-pe yk si-/kaksivuorotyönä klo välisenä aikana. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen, puh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt Poh jois-kar ja lan KTK Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Tarjousten avauspöytäkirja

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Talvihoitotöiden hankinta , tarjousten käsittely 287/02.08/2014 Tekninen lautakunta 72 Kuntatekniikan päällikkö: Kontiolahden kunnan tekninen osasto on pyytänyt talvihoitotarjouksia kaudel le syksy 2014 kevät 2018 seuraavasti: 1. Asemakaava-alueen kadut jaettuina osa-alueisiin 2. Asemakaava-alueen kiinteistöjen ja haja-asutusalueen eräiden kiin teistö jen pihat osa-alueina Työ sisältää lumen poiston liikennöitäviltä alueilta, hiekoituksen ja lumisen po lan teen poiston. Hankinnasta on tehty EU-kynnysarvon ylittävä HILMA-hankintailmoitus. Han kin ta pää tös ten jälkeen on vielä tehtävä jälki-ilmoitus. Hankinnasta on il moi tet tu sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan nettisivuilla. Tilaaja ja valittavat urakoitsijat tekevät kohdekohtaiset puitesopimukset. Tarjousten jättöaika päättyi klo Työkohdeluettelo kaudelle : KIRKONKYLÄ: ALUE K1: Kadut ja tiet: - kadut, n. 28 km - kevyen liikenteen väylät, n. 12 km - Puhdistamontie, 0,5 km - Vedenottamontie, 0,6 km (hautausmaan kohdalta) ja pumppaamon tie - Porolantien pumppaamo - Asemantien pumppaamo - Satama - Kontioniemi kevyen liikenteen väylä - Lukkarilantien pumppaamon tie ALUE P1: Pihat: - yläaste ja lukio sekä asunnot (Karpalokari 8) - kirkon ja lukion yhteinen paikoitusalue (Kirkkotie) - ala-aste, asunnot ja kansalaisopisto (Koulutie) - viranhaltijain rivitalot, (Kiveläntie 4) - kirjasto (Puutarhantie 5) - virastotalot I, II ja III (Keskuskatu 8) - Mäntytien päiväkoti (Mäntytie 1) - tori (Keskuskatu n. 24 ) - terveyskeskus ja paikoitusalue (Vierevänniementie/Aputie 1) - Tähkäpihan palvelutalo (Vierevänniementie/Tähkätie 3) - Rinnetien palveluasunnot ja Koivurinteen palveluasunnot, (Rinnetie 1) - Keskuskatu 41/ Laituri - paloasema / keskusvarasto (Teollisuustie 2) - satama (Satamatie 4)

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Liikuntahalli + parkkialue (Karpalokaari) LEHMO, KYLMÄOJA, LAMMINRANTA: ALUE K2: Kadut ja tiet: - kadut, n. 34 km - kevyen liikenteen väylät, n. 14 km - vesitornin tie ja vedenottamontie - Kylmälammen ja Kyyrönsuon jv. pumppaamot - Perlos pumppaamo (Silmukujan varrella) - urheilukentän pumppaamo (Urheilukentäntieltä) - Riihitien pumppaamo - Kylmäojantie II pumppaamo ( Kylmäojantie n. 74) - Nikkarintien pumppaamo - Nurmeksentien pumppaamo - Käämitien pumppaamo - Jaamankankaan pumppaamon tie (lähellä Kankaantietä) ALUE P2: Pihat: - Lehmon ala-aste (Kylmäojantie 6) - Kylmäojan ala-aste ja päiväkoti (Kylmäojantie/ Pohjatuulentie 6) - Lehmon palvelukeskus (Kylmäojantie 49) - Lehmon päiväkoti (Sammalkatu 4) - Päiväkoti Peltosirkku (Ellintie 12) - Punaposki (Sammalkatu 7) - Lehmon urheilukeskus (Urheilukentäntie) - kuntoradan paikoitusalue (Kruununtie) UURO: ALUE K3: Kadut ja tiet: - kadut, n. 2 km - kevyen liikenteen väylät, n. 1,0 km - Uuron pumppaamo (Uurontieltä) - Uuron välipumppaamo (Kajaanintieltä, lähellä Uuron puoleista rautatien ali kul kua) KONTIONIEMI JA KONTIORANNAN ENTINEN VARUSKUNTA-ALUE: ALUE K4: Kadut ja tiet: - kadut, n. 6 km - kevyen liikenteen väylät, n. 4 km - varuskunnan jv. pumppaamontie Olli Tiaisentie/ Kylänrannantie) - Kontiorannan entisen varuskunnan pumppaamon tie - Napakympintie n. 8 km - Aseman pumppaamo (Kontioniementien koulun lähellä, Kontioniementie n.26) ALUE P4: Pihat: - Kontioniemen koulut (Kontioniementie 26, voi poistua) - Ampumahiihtokeskus ja pumppaamontie (Napakympintie 24) - Ampumahiihtokeskuksen tie (portilta Taskisentielle) VARPARANTA: ALUE P5: Pihat - koulu (Riihilahdentie 5) - Palvelukeskus (Varparannantie 46) - vanhainkodin asuinrakennukset (Varparannantie 44)

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta leirikeskus (Riihilahdentie 9) KULHO, IIKSI: ALUE P6: Pihat - Kulhon koulu (Rekiraitti 9) - Kulhon päiväkoti (Pönkäniementie 4) - Iiksen koulu (Iiksenraitti) ONTTOLA ALUE P7: Pihat - Onttolan koulu (Koulutie 10 ) - Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) - Onttolan jääkiekkokaukalo (Koulutie 10 ) PAIHOLA: ALUE P8: Pihat - kevyen liikenteen väylä - Ahokkalan koulu (Suontauksentie 2) - päiväkoti (Paiholantie 36) - kaukalo (Suontauksentie 2) Kuntatekniikan päällikön esitys: Saadut tarjoukset ja valittavat urakoitsijat: Alue K1 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakointi Leevi Myyry 55,00, valittava tarjous Konepalvelu Penttinen 60,00 Talohuolto Lemmetyinen Oy 76,80 Alue K2 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Kuljetusliike Sami Juntunen Oy 53,00, valittava tarjous Manijahti Oy 64,00 Alue K3 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakoitsija Mustonen Kari 55,00, valittava tarjous Alue K4 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakoitsija Mustonen Kari 55,00, valittava tarjous Alue P1 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Konepalvelu 54,80, valittava tarjous H. Tahvanainen Oy Alue P4 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakoitsija Mustonen Kari 55,00, valittava tarjous Alue P5

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ei tarjouksia Alue P6 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Kuivalainen Martti 44,00, valittava tarjous Alue P7 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakointi Kimmo Karhu 49,00, valittava tarjous Alue P8 ei tarjouksia Alueen P 2 osalta saaduista tarjouksista päätetään myöhemmin. Niiden aluei den osalta, joista ei saatu tarjouksia, voidaan siirtyä neu vot te lu me nette lyyn. Aluetta P3 ei ole tarjouspyynnön työohjelmassa teknisistä syistä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy kuntatekniikan päällikön esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Tarjousten avauspöytäkirja

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Rakennustekniset työt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 73 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen rakennusteknisistä töistä on pyy det ty urakkatarjoukset ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tarjous pyyn tö on jul kais tu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Kesälahden Rakennus Oy, Kesälahti - Lujatalo Oy, Joensuu - Rakennuskajo Oy, Joensuu - Rakennusliike Anres Ky, Joensuu - Rakennusliike Tero Kurki Oy, Joensuu - Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy, Liperi - Rakennustoimisto K. Tervo Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt Ra ken nus ka jo Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, rakennustekniset työt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Ilmanvaihtotyöt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 74 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen ilmanvaihtotöistä on pyydetty urak ka tar jouk set ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Ilma-Karelia Oy, Joensuu - Jomutek Oy, Joensuu - LVI-Bioneerit, Joensuu - Lämpökarelia Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt LVI-Bio nee rit Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, iv-työt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Putkityöt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 75 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen putkitöistä on pyydetty urakka tar jouk set ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tarjouspyyntö on julkais tu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Jomutek Oy, Joensuu - LVI-Bioneerit Oy, Kitee - Lämpökarelia Oy, Joensuu - Putkihanke Oy, Joensuu - WP-Putki Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt LVI-Bio nee rit Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, putkityöt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Sähkötekniset työt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 76 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen sähköteknisistä töistä on pyydet ty urakkatarjoukset ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tar jouspyyn tö on julkaistu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Joen Sähkötekniikka Oy, Joensuu - Karelian Sähkö Oy, Joensuu - Kontio-Sähkö Oy, Lehmo - Sähkö-Saarelainen Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt Kon tio-säh kö Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, sähkötekniset työt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 77 Oheisena liitteenä teknisen johtajan päätösluettelo ajalta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen teknisen johtajan te ke mät päätök set ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mu kaista ot to-oi keutta päätöksiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Päätösluettelo

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät 66-69, 77 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kontiolahden kunta, tekninen lautakunta Keskuskatu Kontiolahti Sähköposti: Faksi: (013) Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Faksi:

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1); nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleissuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleissuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Tekninen lautakunta 68 26.08.2014 Tekninen lautakunta 70 29.09.2015 Kunnanhallitus 209 05.10.2015 Kunnanvaltuusto 61 26.10.2015 Lehmon urheilukeskuksen yleissuunnitelman

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 34/2017

Päätöspöytäkirja 34/2017 Päätöspöytäkirja 34/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 22.6.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1559/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut F-luokan öljyntorjunta-aluksen hankinta Palomestari Markku Rintala:

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 43/2017

Päätöspöytäkirja 43/2017 Päätöspöytäkirja 43/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 15.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1828/02.08.00/2017 Otsikko Akkutoimisten pelastusvälineiden hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kasvatus- ja koulutuslautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kasvatus- ja koulutuslautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksiin 15, 17, 24 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 52/2017

Päätöspöytäkirja 52/2017 Päätöspöytäkirja 52/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 10.10.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2280/02.08.00/2017 Otsikko Säiliöauton ja kalustoauton alustojen hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja Hallintojohtaja 5.9.2017 1 7 HANKINTAPÄÄTÖS, ATERIAPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS Strateginen johto, liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen 31.8.2017 Kangasalan kunta järjesti tarjouskilpailun ateriapalvelukuljetusten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot