KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 67 Pöytäkirjantarkastajat 4 68 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 5 69 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus teknisen lautakunnan toiminnasta vuodelta Traktorin hankinta ulkoliikuntapaikkojen hoitoon, tarjousten käsittely Murskausurakka 2014, tarjousten käsittely Talvihoitotöiden hankinta , tarjousten käsittely Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Rakennustekniset työt Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Ilmanvaihtotyöt Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Putkityöt Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Sähkötekniset työt Viranhaltijapäätökset 23

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Saapuvilla olleet jäse net Harinen Jertta Hakola Heidi Kuronen Vesa Mustonen Sakari Simonen Samuli Strandman Sami Wrange Kim Hyttinen Mirva Arveli Eila varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Haukka Pertti khall:n ed. Pölönen Eero esittelijä Hautala Pirkko-Liisa pöytäkirjanpitäjä Hyttinen Sauli kuntatekniikan päällikkö, esittelijä klo 17: :ien 68, 70, 71 ja 72 käsittelyn ajan Poissa Pottonen Sari puheenjohtaja Lassila Pirita jäsen Allekirjoitukset Jertta Harinen puheenjohtaja Pirkko-Liisa Hautala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Kim Wrange Heidi Hakola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä tekninen toimisto, pöytäkirjanpitäjä Pirkko-Liisa Hautala

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 66 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todetaan, että puheenjohtajana tässä kokouk ses sa toimii varapuheenjohtaja Jertta Harinen.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tekninen lautakunta 67 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kim Wrange ja Heidi Hakola. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/ /2013 Tekninen lautakunta Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta kos kevan yleissuunnittelun, johon joiltakin osin liittyy myös Lehmon koulun piha-alu een toimintojen järjestelyä. Suunnittelun ohjasi työryhmä, johon kuuluivat: Tekninen johtaja Eero Pölönen, puheenjohtaja Sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen Vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen Rehtori Antti Väänänen Kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen Suunnittelun suoritti puitesopimukseen ja kohdekohtaiseen tarjoukseen pe rus tu vas ti Ramboll Finland Oy:ltä. 1.1 Valtuustoaloite Lehmon urheilukeskuksen parkkipaikan päällystämiseksi as fal til la , kunnanvaltuuston päätös 52, Päätöksen kes kei nen sisältö: "Asfaltilla päällystettävien alueiden on oltava routimattomia ja riittävän kanta via, jotta päällyste säilyisi käyttökelpoisena. Myös alueen kuivatusta on yleen sä parannettava päällystämiskelpoista aluetta rakennettaessa. Lehmon urheilukeskuksessa käytettävissä oleva maa-alue on niin pieni, että eri toimintojen sijoitus on suunniteltava huolella. Ensimmäiseksi pitäisi päivit tää alueen yleissuunnitelma. Paikoitusalueen sijainnin varmistuttua voidaan tehdä tarvittavat pohjatutkimukset ja varsinainen paikoitusalueen raken ta mis suun ni tel ma kustannusarvioineen. Aloitteen mukaisen pa ran nuksen toteuttaminen vaatii edellä esitettyjä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta." 1.2. Kunnanhallitukselle osoitettu valtuustokysymys sekä kuntalaisaloite, Lehmon koulun piha-alueen ongelmat , kunnanvaltuuston päätös Lehmon koulun piha-alueen liikuntapaikat Piha-alueelle voidaan sijoittaa pientä tilaa vaativia toimintoja. Tällaisia ovat pi tuus hyp py paik ka, kuulantyöntörinki ja koripallon heittopaikka, jotka asenne taan valmiiksi tulevana kesänä. Talviaikana nykyisen pallokentän osalle voi daan jäädyttää luistelualue, jos maapohja kunnostetaan rou ti mat to maksi. Rakennetaan vesipiste, kentän valaistus sekä luistimien vaihtokatokset. Lehmon urheilukeskus Kuluvan vuoden aikana tehdään yleissuunnitelma urheilukeskuksen toimin to jen sijoittelusta. Tässä käsitellään erilaiset vaihtoehdot alueen mah-

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta dol li sim man tarkoituksenmukaista käyttöä ajatellen. Mahdollisuuksien mukaan aloitteessa esitettyjä liikuntapaikkoja sijoitetaan urheilukeskuksen yhtey teen. Keskeisin ongelma on maa-alueen riittämättömyys kaikille uusille, tar vit ta vil le toiminnoille. Samalla päätettiin, että käyttäjäkunnalle urheilukeskuksen ko ko nais suunni tel man ja Lehmon koulun piha-alueen osalta järjestetään kuu le mis ti laisuus ennen suunnittelun aloittamista. 2. Suunnittelun tavoitteet Yleissuunnitelman tarkoituksena oli Lehmon urheilukeskuksen toimintojen ke hit tä mi nen ja Lehmon koulun ulkoliikuntamahdollisuuksien parantamisen suun nit te lu. 3. Kuntalaisten kuulemistilaisuus Lehmon ulkoliikuntapaikkojen kehittämistarpeita selvitettiin käyttäjille järjes te tys sä keskustelutilaisuudessa ( ), johon osallistui muun muas sa Kontiolahden kunnan asukkaita, teknisen-, koulu-, ja lii kun ta toimen henkilöstöä. Tilaisuudessa tuli esille muun muassa seuraavia tarpeita ja kehitystoiveita: halsteri-tyyppinen hiihtomaa, Lehmon ala-asteen pihalle ns. monitoimikaukalo, kuntolaitepuisto, eri ikäluokille, lasten temppurata, frisbeegolf-rata pururadan maastoon, ulkoilupaikoista tiedottaminen, mm. info taulut, skeitti/rullalauta parkki, pulkkamäki, täysimittainen jääkiekkokaukalo, liikenteelliset puutteet (pysäköinti ja linja-autoliikenne). 4. Nykytilan kuvaus Nykyisen pysäköintialueen kaakkoispuolella sijaitsee urheilualueen pää raken nus. Liikenne urheilualueelle kulkee Urheilukentäntien kautta, joka sijaitsee suun nit te lu alu een länsipuolella. Suunnittelualueella urheilukentän eteläpuolella on nykyisiä pensas- ja puuis tu tuk sia. Urheilualueen ympärillä on pääasiassa luonnontilaista niitty- ja met sä aluet ta. Pysäköintialue ja alueen huoltoalueet ovat sorapintaisia. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi urheilukenttää (kuva 5.), joista toinen on vuon na 2011 uusittu tekonurmikenttä (58 x 100 m, kuvassa oikealla) ja toinen luonnonnurmikenttä (67 x 108 m, kuvassa vasemmalla). Suun nit te lualu een ympärillä kulkee nykyinen kuntolatu, jossa kulkee talvisin hiihtolatu.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ur hei lu kent tien pohjoispuolelle kuntoladun varrelle on sijoitettu kun toi lu väli nei tä. Urheilukenttien eteläpuolella sijaitsee nykyinen mäkihyppytorni- ja monttu. Käy tös sä ovat K15 ja K20 luonnonmäet. 5. Keskeiset urheilukeskukseen suunnitellut uudet toiminnot 5.1. Uusi hiekkatekonurmikenttä Nykyinen luonnonnurmikenttä (n. 67x108 metriä) muutetaan uudeksi hiekka te ko nur mi ken täk si. Hiekkatekonurmi mahdollistaa monipuolisen kentän käy tön erityyppisten palloilulajien mm. pesäpallon ja juoksulajien har joit telu paik ka na Jääkiekkokaukalo Uusi jääkiekkokaukalo rakennetaan nykyisen päärakennuksen kaak koispuo lel le Rakennukset ja rakenteet Yleissuunnitelma on laadittu sillä oletuksella, että nykyinen huoltorakennus sa nee ra taan. Nykyisen varaston lounaispuolelle rakennetaan uusi huol tova ras to Kuntolatu Latuverkkoa täydennetään urheilukentän ympärille rakennettavalla la tupoh jal la Liikennejärjestelyt Nykyistä urheilualueen piha- ja pysäköintialuetta jäsennetään kes ki saa rekkeel la ja alueelle on suunnitelmassa esitetty yhteensä 34 py sä köin ti paikkaa. Näistä 4 on päärakennuksen edessä Kunnallistekniikka Alueen hulevesiä on mahdollista johtaa nykyisen mäkimontun suuntaan. Tä mä edellyttää hulevesiviemäröinnin rakentamista esim. kenttien ete läpuo lel le. Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella, jolloin hulevesien imeyt tä mi nen edellyttää asianmukaisten rakenteiden tekemistä ennen hule ve sien maastoon johtamista. 5.7.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valaistus Nykyisen tekonurmikentän valaistus säilytetään. Uuden tekonurmikentän va lais tuk se na käytetään esimerkiksi 6 kappaletta kentän valaistukseen sovel tu via valaisinpylväitä. Uusien pylväiden likimääräiset paikat on esitetty suun ni tel mas sa. Urheilukenttien välissä 3 uutta kenttävalaisinta asen netaan mahdollisuuksien mukaan nykyisiin valaisinpylväisiin. Uuden jää kiekko kau ka lon valaistuksena käytetään 6 kappaletta kentän va lais tuk seen sovel tu via valaisinpylväitä varustettuna tarvittavalla määrällä va lon heit ti miä. Tilanpuutteen vuoksi kaikkia yleisötilaisuudessa ehdotetuista toi min nal lisuuk sis ta ei saada mahdutettua käytössä olevalle maa-alueelle. Tällaisia ovat muun muassa: Frisbeegolfrata, skeittiparkki, lasten temppurata, pulkkamäki, hiihtomaa, nuotio / leiripaikka. 6. Lehmon koulun monitoimikenttä Lehmon koululle toivottu monitoimikenttä sijoitetaan koulun pohjoispuolella ole van urheilukentän länsireunalle. Monitoimikentän rakentaminen edel lyttää että koulun kentän pesäpallokäyttö siirtyy urheilukeskukseen uu dis tetta val le hiekkatekonurmikentälle. 7. Suunnitelman toteutuksen arvioidut kustannukset Koko suunnitelman toteutuksen kustannuksiksi on arvioitu (ALV 0 %). Vapaa-aikalautakunta antaa suunnitelmasta lausuntonsa Lausun to huomioidaan jatkosuunnittelussa. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä päivätyn Lehmon ur hei lukes kuk sen yleissuunnitelman ja siihen sisältyvät Lehmon koulun pihaa koske vat suunnitelmat. Teknisen johtajan uusi ehdotus: Asia jätetään pöydälle. Päätös: Teknisen johtajan uusi ehdotus hyväksyttiin.

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 68 Kuntatekniikan päällikkö: Yleissuunnitelma antaa suuntaviivat Lehmon urheilukeskuksen ja Lehmon kou lun pihan liikuntapaikkojen kehittämiselle. Asiaa käsiteltäessä ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi aiheellista tehdä muu toksia tähän yleissuunnitelmaan. Valmisteluvaiheessa on kuultu riittävästi eri osa puo lia. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan yleis suun ni tel man ja siihen sisältyvät Lehmon koulun pihaa koskevat suunni tel mat ohjeellisina noudatettaviksi. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy päivätyn Lehmon ur hei lu kes kuksen yleissuunnitelman ja siihen sisältyvät Lehmon koulun pihaa koskevat suun ni tel mat ohjeellisina noudatettaviksi ja esittää ne edelleen kun nan halli tuk sel le hyväksyttäväksi. Päätös: Asiä jätetään pöydälle jatkovalmistelua varten. Liitteet Lehmon urheilukeskus ja Lehmon koulun piha-alue, yleisuunnitelma Liite 1, Valtuustopäätökset Liite 2, Yleissuunnitelmakartta, urheilukeskus Liite 3, Yleissuunnitelmakartta, Lehmon koulun monitoimikenttä Liite 4, Urheilukeskuksen liikenne, vaihtoehtolinjaus Liite 5, Kuntoarvioraportti, Lehmon huoltorakennus

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus teknisen lautakunnan toiminnasta vuodelta / /2013 Tekninen lautakunta 69 Kuntalain 71 mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä väk si hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä ar vioita va, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet to teu tu neet. Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan vuoden 2013 toi mintaa päivätyssä arviointikertomuksessa. Arviointia on suoritettu myös lautakuntakohtaisesti ja tarkastuslautakunnan jättäessä ar vioin ti kerto muk sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi se on pyytänyt, että esitetyistä ha vain nois ta saataisiin lautakunnilta selvitykset. Tarkastuslautakunta on arvioinut teknisen lautakunnan toimintaa vuonna 2013 ja pyytänyt lisäselvityksiä mm. asiointiliikenteestä, säh kön ku lu tuk sesta, piha-alueiden viihtyvyydestä ja ennakoivista kunnossapitotöistä. Oheismateriaali: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Lisätietoja: tekninen johtaja Eero Pölönen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustol le liitteen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker to mukseen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Traktorin hankinta ulkoliikuntapaikkojen hoitoon, tarjousten käsittely 315/ /2014 Tekninen lautakunta 70 Kuntatekniikan päällikkö: Hankinnan kohteena on uusi traktori ulkoliikuntapaikkojen hoitoon. Konetta käy te tään talviaikaan jääkenttien hoidossa ja lumen poistossa. Kesäkäyttö si säl tää ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitotöitä. Koneella ajetaan siir tomat ko ja yleisillä teillä ja vedetään perävaunua. Avoimen menettelyn mukainen tarjouspyyntömme julkaistiin HILMA- järjestel mäs sä. Tarjouspyynnössä esitimme tarkasti tarjottavalta traktorilta vaadittavat ominai suu det. Tarjoaja sitoutuu ottamaan vaihdossa tilaajan nykyisen traktorin osana kaup pa hin taa. Tarjousten jättöaika päättyi klo Saimme tarjoukset seuraavalta: Hankkija Oy Tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot. Tarjottu traktori soveltuu erittäin hyvin ulkoliikuntapaikkojen hoitoon. Hankinnan kokonaishinta on siis ,00 (alv 0 %) Hyvitys nykyisestä Maksettava , ,00 Hankinta-asiakirjojen mukaan valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus asia kir joi hin sisältyvän pisteytyksen mukaan. Nyt saimme kuitenkin vain yh den tarjouksen, joten pisteitä ei tarvitse laskea. Kuluvan vuoden talousarviossa on tähän tarkoitukseen varattu pro jek ti nu me rol le Tarvittavat muutokset talousarvioon tehdään osavuo si ra por tis sa 2/2014. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen, puh Tarjoukset ovat nähtävinä lautakunnan kokouksessa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hankkia John Deere 6090 RC merkkisen trak to rin Hankkija Oy:ltä. Tarjouksen veroton hinta on ,00. Ny kyinen traktori luovutetaan osana kauppahintaa, jolloin maksettavaksi jää ,00.

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Tarjousten avauspöytäkirja

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Murskausurakka 2014, tarjousten käsittely 286/02.08/2014 Tekninen lautakunta 71 Kuntatekniikan päällikkö: Kontiolahden kunnan tekninen osasto on pyy tä nyt urak ka tar jouk sia Kon tiomäen sora-alueen soran murskaustyöstä. Murs kaus alue on Kon tio lah den kun nan omistuksessa, tilalla Harjula RN:o 13:265. Avoimen menettelyn mukainen tarjouspyyntömme julkaistiin HILMA- järjestel mäs sä. Li säksi lä he tim me tar jouspyyntöjä nimetyille urakoitsijoille. Tarjousten jättöaika päättyi klo Työ käsittää tarpeellisen kiviaineksen kuormauksen murskaamoon, murskauksen, kuljetukset ja varastoinnin. Työ suoritetaan yksikköhintaurakkana ( /ton ni). Määrät: Soramurske 0-63: tonnia Soramurske 0-31: tonnia Saimme tarjoukset seuraavilta: Tarjouksen tekijä: Pohjois-Karjalan KTK Oy, Joensuu Rudus Oy, Helsinki Veljekset Kokkonen Ky, Lieksa Kone-Kostamo Oy, Salo Lemminkäinen Oyj Maansiirto Jani Nevalainen Oy, Kontiolahti Perusmaa Ky Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön ehdot ja ovat siten hyväksyttäviä. Tarjouspyynnön mukaan hankintapäätös tehdään kokonaishinnal taan edul li sim man tar jouksen jättä neen eduksi. Kokonaishinta laske taan tarjous pyyntöasiakirjoissa olevien määrien mukaisesti. Työ on aloitettava mennessä ja sen on valmistuttava viikolla 42/2014. Murskausasema saa toimia ma-pe yk si-/kaksivuorotyönä klo välisenä aikana. Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen, puh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt Poh jois-kar ja lan KTK Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Tarjousten avauspöytäkirja

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Talvihoitotöiden hankinta , tarjousten käsittely 287/02.08/2014 Tekninen lautakunta 72 Kuntatekniikan päällikkö: Kontiolahden kunnan tekninen osasto on pyytänyt talvihoitotarjouksia kaudel le syksy 2014 kevät 2018 seuraavasti: 1. Asemakaava-alueen kadut jaettuina osa-alueisiin 2. Asemakaava-alueen kiinteistöjen ja haja-asutusalueen eräiden kiin teistö jen pihat osa-alueina Työ sisältää lumen poiston liikennöitäviltä alueilta, hiekoituksen ja lumisen po lan teen poiston. Hankinnasta on tehty EU-kynnysarvon ylittävä HILMA-hankintailmoitus. Han kin ta pää tös ten jälkeen on vielä tehtävä jälki-ilmoitus. Hankinnasta on il moi tet tu sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan nettisivuilla. Tilaaja ja valittavat urakoitsijat tekevät kohdekohtaiset puitesopimukset. Tarjousten jättöaika päättyi klo Työkohdeluettelo kaudelle : KIRKONKYLÄ: ALUE K1: Kadut ja tiet: - kadut, n. 28 km - kevyen liikenteen väylät, n. 12 km - Puhdistamontie, 0,5 km - Vedenottamontie, 0,6 km (hautausmaan kohdalta) ja pumppaamon tie - Porolantien pumppaamo - Asemantien pumppaamo - Satama - Kontioniemi kevyen liikenteen väylä - Lukkarilantien pumppaamon tie ALUE P1: Pihat: - yläaste ja lukio sekä asunnot (Karpalokari 8) - kirkon ja lukion yhteinen paikoitusalue (Kirkkotie) - ala-aste, asunnot ja kansalaisopisto (Koulutie) - viranhaltijain rivitalot, (Kiveläntie 4) - kirjasto (Puutarhantie 5) - virastotalot I, II ja III (Keskuskatu 8) - Mäntytien päiväkoti (Mäntytie 1) - tori (Keskuskatu n. 24 ) - terveyskeskus ja paikoitusalue (Vierevänniementie/Aputie 1) - Tähkäpihan palvelutalo (Vierevänniementie/Tähkätie 3) - Rinnetien palveluasunnot ja Koivurinteen palveluasunnot, (Rinnetie 1) - Keskuskatu 41/ Laituri - paloasema / keskusvarasto (Teollisuustie 2) - satama (Satamatie 4)

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Liikuntahalli + parkkialue (Karpalokaari) LEHMO, KYLMÄOJA, LAMMINRANTA: ALUE K2: Kadut ja tiet: - kadut, n. 34 km - kevyen liikenteen väylät, n. 14 km - vesitornin tie ja vedenottamontie - Kylmälammen ja Kyyrönsuon jv. pumppaamot - Perlos pumppaamo (Silmukujan varrella) - urheilukentän pumppaamo (Urheilukentäntieltä) - Riihitien pumppaamo - Kylmäojantie II pumppaamo ( Kylmäojantie n. 74) - Nikkarintien pumppaamo - Nurmeksentien pumppaamo - Käämitien pumppaamo - Jaamankankaan pumppaamon tie (lähellä Kankaantietä) ALUE P2: Pihat: - Lehmon ala-aste (Kylmäojantie 6) - Kylmäojan ala-aste ja päiväkoti (Kylmäojantie/ Pohjatuulentie 6) - Lehmon palvelukeskus (Kylmäojantie 49) - Lehmon päiväkoti (Sammalkatu 4) - Päiväkoti Peltosirkku (Ellintie 12) - Punaposki (Sammalkatu 7) - Lehmon urheilukeskus (Urheilukentäntie) - kuntoradan paikoitusalue (Kruununtie) UURO: ALUE K3: Kadut ja tiet: - kadut, n. 2 km - kevyen liikenteen väylät, n. 1,0 km - Uuron pumppaamo (Uurontieltä) - Uuron välipumppaamo (Kajaanintieltä, lähellä Uuron puoleista rautatien ali kul kua) KONTIONIEMI JA KONTIORANNAN ENTINEN VARUSKUNTA-ALUE: ALUE K4: Kadut ja tiet: - kadut, n. 6 km - kevyen liikenteen väylät, n. 4 km - varuskunnan jv. pumppaamontie Olli Tiaisentie/ Kylänrannantie) - Kontiorannan entisen varuskunnan pumppaamon tie - Napakympintie n. 8 km - Aseman pumppaamo (Kontioniementien koulun lähellä, Kontioniementie n.26) ALUE P4: Pihat: - Kontioniemen koulut (Kontioniementie 26, voi poistua) - Ampumahiihtokeskus ja pumppaamontie (Napakympintie 24) - Ampumahiihtokeskuksen tie (portilta Taskisentielle) VARPARANTA: ALUE P5: Pihat - koulu (Riihilahdentie 5) - Palvelukeskus (Varparannantie 46) - vanhainkodin asuinrakennukset (Varparannantie 44)

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta leirikeskus (Riihilahdentie 9) KULHO, IIKSI: ALUE P6: Pihat - Kulhon koulu (Rekiraitti 9) - Kulhon päiväkoti (Pönkäniementie 4) - Iiksen koulu (Iiksenraitti) ONTTOLA ALUE P7: Pihat - Onttolan koulu (Koulutie 10 ) - Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) - Onttolan jääkiekkokaukalo (Koulutie 10 ) PAIHOLA: ALUE P8: Pihat - kevyen liikenteen väylä - Ahokkalan koulu (Suontauksentie 2) - päiväkoti (Paiholantie 36) - kaukalo (Suontauksentie 2) Kuntatekniikan päällikön esitys: Saadut tarjoukset ja valittavat urakoitsijat: Alue K1 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakointi Leevi Myyry 55,00, valittava tarjous Konepalvelu Penttinen 60,00 Talohuolto Lemmetyinen Oy 76,80 Alue K2 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Kuljetusliike Sami Juntunen Oy 53,00, valittava tarjous Manijahti Oy 64,00 Alue K3 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakoitsija Mustonen Kari 55,00, valittava tarjous Alue K4 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakoitsija Mustonen Kari 55,00, valittava tarjous Alue P1 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Konepalvelu 54,80, valittava tarjous H. Tahvanainen Oy Alue P4 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakoitsija Mustonen Kari 55,00, valittava tarjous Alue P5

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ei tarjouksia Alue P6 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Kuivalainen Martti 44,00, valittava tarjous Alue P7 Urakoisija Aurauksen tuntihinta/ (alv 0 %) Koneurakointi Kimmo Karhu 49,00, valittava tarjous Alue P8 ei tarjouksia Alueen P 2 osalta saaduista tarjouksista päätetään myöhemmin. Niiden aluei den osalta, joista ei saatu tarjouksia, voidaan siirtyä neu vot te lu me nette lyyn. Aluetta P3 ei ole tarjouspyynnön työohjelmassa teknisistä syistä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy kuntatekniikan päällikön esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Tarjousten avauspöytäkirja

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Rakennustekniset työt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 73 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen rakennusteknisistä töistä on pyy det ty urakkatarjoukset ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tarjous pyyn tö on jul kais tu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Kesälahden Rakennus Oy, Kesälahti - Lujatalo Oy, Joensuu - Rakennuskajo Oy, Joensuu - Rakennusliike Anres Ky, Joensuu - Rakennusliike Tero Kurki Oy, Joensuu - Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy, Liperi - Rakennustoimisto K. Tervo Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt Ra ken nus ka jo Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, rakennustekniset työt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Ilmanvaihtotyöt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 74 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen ilmanvaihtotöistä on pyydetty urak ka tar jouk set ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Ilma-Karelia Oy, Joensuu - Jomutek Oy, Joensuu - LVI-Bioneerit, Joensuu - Lämpökarelia Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt LVI-Bio nee rit Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, iv-työt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Putkityöt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 75 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen putkitöistä on pyydetty urakka tar jouk set ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tarjouspyyntö on julkais tu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Jomutek Oy, Joensuu - LVI-Bioneerit Oy, Kitee - Lämpökarelia Oy, Joensuu - Putkihanke Oy, Joensuu - WP-Putki Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt LVI-Bio nee rit Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, putkityöt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus, Sähkötekniset työt 259/ /2013 Tekninen lautakunta 76 Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen sähköteknisistä töistä on pyydet ty urakkatarjoukset ns. ilmottautumismenettelyn mukaisesti. Tar jouspyyn tö on julkaistu Hilmassa Peruskorjaustyö tehdään noin 800 m² alueella rakennuksen poh ja ker rokses sa ja on ajoitettu kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Joen Sähkötekniikka Oy, Joensuu - Karelian Sähkö Oy, Joensuu - Kontio-Sähkö Oy, Lehmo - Sähkö-Saarelainen Oy, Joensuu. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset esitellään ja pää tös ehdo tus tehdään lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen, p Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, jonka on tehnyt Kon tio-säh kö Oy. Tarjouksen veroton vertailuhinta on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Terv.kesk.keittiön peruskorjaus, sähkötekniset työt, tarjousten avauspöytäkirja/vertailu

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 77 Oheisena liitteenä teknisen johtajan päätösluettelo ajalta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen teknisen johtajan te ke mät päätök set ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mu kaista ot to-oi keutta päätöksiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Päätösluettelo

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät 66-69, 77 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kontiolahden kunta, tekninen lautakunta Keskuskatu Kontiolahti Sähköposti: Faksi: (013) Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Faksi:

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1); nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot