Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Eurajoki Aslemetals Oy PL Rauma TOIMINNOT JA NIIDEN SIJAINTI Olkiluodon telakka sijaitsee Eurajoen kunnan Olkiluodossa Selkämeren Eurajoensalmen rannalla kiinteistöllä Kiinteistön omistaa Teollisuuden Voima Oyj, joka on vuokrannut osan alueesta hakijalle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Olkiluodon telakalla tullaan rakentamaan pientonniston laivoja, tehdään niiden korjaus- ja muutostöitä, telakointeja sekä rakennetaan laivalohkoja. Lisäksi telakalla tehdään konepajatyyppisiä metallitöitä (erilaisia teräs- ja levyrakenteita). Telakalla tehdään myös suurten kappaleiden maalausta alihankintana. Telakkatoiminta alkoi alueella jo vuonna 1984, mutta on ollut keskeytyksissä viime vuodet hakijan vuokrattua alueen tilapäisesti edelleen Kraftanlagen Olkiluoto 3 -yhtiölle putkistojen valmistusta varten. Alue vapautuu Aslemetalsin käyttöön vuonna 2012, telakka-allas jo vuonna ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminnot ovat ympäristöluvanvaraisia ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 2 g), 6 c) ja 14 b) mukaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 2 g). Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupaasian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuuluu sen toimivaltaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Toimintaa koskevat luvat Alueen kaavoitus Toiminnalle ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Toiminta on ilmoitettu ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Satakunnan seutukaava 5:ssä telakan alue on merkitty satama-alueeksi (LV). Satakunnan vireillä olevassa maakuntakaavassa alue sijaitsee energiahuollon laitosalueella (EN). Lisäksi alue sisältyy ydinvoiman suojavyöhykkeelle ja energiahuollon kehittämisen kohdealueelle. Maakuntakaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Eurajoen rantayleiskaavassa telakka-alue sijaitsee vesiliikenteen alueella (LV). Lounais-Suomen ympäristökeskus on vahvistanut kaavan Olkiluodon osayleiskaavassa telakka-alue sijaitsee satama- ja teollisuusrakennusten alueella (EN/stt). Eurajoen kunnanvaltuusto hyväksyi rantayleiskaavan korvaavan Olkiluodon yleiskaavan, josta on kuitenkin valitettu. Voimassa olevassa asemakaavassa telakka sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T). Asemakaava on vahvistettu Alueella on vireillä Olkiluodon loppusijoitusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaavaehdotuksessa telakka-alue on merkitty energiahuollon korttelialueeksi, satama-alueeksi ja teollisuusrakennusten alueeksi (EN/stt). ALUEELLINEN MERENHOITOSUUNNITELMA Eurajoensalmi, jonka rannalla telakka sijaitsee, sisältyy Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaan ja sen osaalueeseen Eteläinen Selkämeri. Alue on luokiteltu ekologiseen luokkaan hyvä. Tavoitteena suunnitelmassa on muun muassa teollisuuden ympäristöriskien hallinta ja saastuneiden sedimenttien huomioiminen erityisesti ruoppauslupien yhteydessä.

3 3 TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Yleiskuvaus Lähimmät suojelualueet Maaperän laatu alueella Telakka sijaitsee meren rannalla Olkiluodon saaren pohjoisosassa Olkiluodon teollisuussataman länsipuolella. Telakka-alueella sijaitsee telakkahalli toimisto- ja sosiaalitiloineen, telakka-allas (85 x 15,7 x 4,5 m) pumppaamoineen, siltanostureita, varastohalli sekä parakkirakennuksia. Alueen etelä- ja länsipuolella on metsää. Teollisuuden Voima Oyj:n ydinvoimalaitos sijaitsee noin 2 kilometrin päässä telakan lounaispuolella. Lähin loma-asutus sijaitsee noin 700 m telakasta länteen. Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 1,6 km telakan kaakkoispuolella. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen läheisyydessä. Aluetta on täytetty muualta tuodulla hiekalla ja louheella ja alue on suurelta osin asfaltoitu. Maankohoaminen on nopeaa kuten muuallakin Pohjanlahden rannikolla. Noin 700 m telakasta itään sijaitsee vanhojen metsien suojeluohjelmaan sisältyvä Kornamaan alue (AMO000093). Noin 1,4 km:n päässä telakan eteläpuolella sijaitsee niin ikään vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue, Liiklankari (AMO020001), joka sisältyy lisäksi myös Rauman saariston Natura alueeseen (FI , SCI). Rauman saariston Natura-alueen suojeluperusteena ovat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit ja liitteen II lajit. Liitteen I mukaisia luontotyyppejä Liiklankarin alueella ovat luonnonmetsät, puustoiset suot ja metsäluhdat. Rauman saariston Naturaalueella tavataan luontodirektiivin liitteen II lajeista harmaahyljettä eli hallia. Sen elinympäristöä ovat ulkomeri ja uloin saaristo. Alueella ei ole ollut muuta toimintaa ennen Olkiluodon telakan toiminnan aloittamista vuonna Telakkatoimintaa on harjoitettu vuoteen 2006 asti, minkä jälkeen alue on ollut väliaikaisesti vuokrattuna putkistoja valmistavalle yhtiölle. Olkiluodon asemakaavoituksen yhteydessä tehtiin maaperän likaantumisselvitys (Ramboll 2009). Likaantumistutkimukset keskitettiin mm. sataman ja telakan ympäristöön. Selvityksen mukaan öljyhiilivetyjen, PAH-yhdisteiden sekä TBT/TPT-yhdisteiden pitoisuudet olivat maanäytteissä matalia alittaen valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot. Telakka-alueella metallipitoisuudet alittivat alemmat ohjearvot lukuun ottamatta yhtä telakka-alueelta analysoitua sinkkipitoisuutta. Tutkimusten perusteella pilaantuneen maa-aineksen esiintyminen alueella on mahdollista. Em. selvityksen perusteella alueella tehtiin lisäselvityksiä kesällä Maanäytteitä otettiin kairaamalla kymmenestä pisteestä (MN1 MN10) telakka-alueelta, muun muassa öljyn varastointi- ja käsittelyalueilta, metalliraaka-aineiden varastointialueilta ja laiturialtaan reuna-alueilta. Aistinvaraisesti yhdessäkään maanäytteessä ei havaittu öljyn hajua. Kemialliset ana-

4 Sedimentin laatu lyysit tehtiin FINAS-akkreditoidussa Ramboll Analytics Oy:n ympäristölaboratoriossa. Tutkimuspisteessä MN3 (telakka-altaan länsipuolella parakin vieressä) havaittiin kynnysarvon (VNA 214/2007) ylittävä öljyhiilivetyjen C 10 C 40 pitoisuus, 550 mg/kg (kynnysarvo 300 mg/kg). Sekä keskiraskaiden (C 10 C 21 ) että raskaiden (C 21 C 40 ) hiilivetyjakeiden pitoisuudet alittivat kuitenkin asetuksen alemmat ohjearvotasot. Maanäytteiden metallipitoisuudet alittivat em. asetuksen alemmat ohjearvot lukuun ottamatta tutkimuspisteen MN5 pintamaasta analysoitua näytettä, jossa koboltti-, nikkeli-, kuparija sinkkipitoisuudet ylittivät alemmat ohjearvot. Kyseisen näytteen kuparija sinkkipitoisuudet ylittivät myös noin 1,7-kertaisesti ylemmät ohjearvot. Maanäytteiden tributyylitina- ja trifenyylitinapitoisuudet olivat matalia ja jäivät alle kynnysarvon. Tutkimustulosten perusteella telakka-alueen maaperän arvioidaan olevan pääosin pilaantumattomaksi luokiteltavaa. Yhteenvetona selvityksessä todetaan, että kulkeutumis- ja altistumisriskitarkastelun perusteella arvioituna maaperän haitta-ainepitoisuuksista ei nykyisenkaltaisessa maankäyttötarkoituksessa aiheudu haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia eikä telakka-alueella ole maaperän kunnostustarvetta. Mikäli alueen maankäyttö muuttuu tulevaisuudessa herkemmäksi, tulee maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvittää tarkemmin lisätutkimuksilla. Mikäli alueella suunnitellaan tehtävän maankaivutöitä ja kaivumassoja aiotaan sijoittaa kaivualueen ulkopuolelle, on haitta-ainepitoisuudet syytä selvittää ennen massojen sijoittamista. Telakka-altaan vesien purkupaikan kohdalta otetun sedimenttinäytteen metallipitoisuudet ja öljyhiilivetypitoisuus olivat lievästi kohonneita (Ramboll 2009). TBT/TPT-yhdisteiden summapitoisuus oli ylemmän ohjearvon tuntumassa. Myös laiturialtaan suulta otetussa sedimenttinäytteessä havaittiin merkkejä organotinayhdisteiden esiintymisestä. Kesällä 2010 tehdyssä lisäselvityksessä sedimenttinäytteitä otettiin viidestä tutkimuspisteestä (SN1 SN5), joista 3 sijaitsi ns. laiturialtaassa, neljäs sen ulkoreunalta ja viides merialueelta noin 50 metrin etäisyydeltä altaasta. Sedimenttinäytteet otettiin veneestä Ekman-noutimella. Näytteitä saatiin 0 10 cm:n syvyydeltä. Yli 10 cm:n syvyydellä pohja oli kovempaa eikä näytettä saatu. Maalajimääritysten perusteella sedimenttinäytteet koostuivat liejusta ja hiekasta. Sedimenttinäytteistä tutkittiin öljyhiilivetypitoisuuksia, metallipitoisuuksia sekä tributyylitina- ja trifenyylitinapitoisuuksia. Kaikkien tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet olivat jossain määrin kohonneita. Suhteellisesti suurin viitearvojen ylitys (Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje, ympäristöministeriön ympäristöopas nro 117) havaittiin TBT:n osalta läheltä telakka-altaan tyhjennysputken purkupaikkaa (SN1). Sedimentin TBT- ja TPT-pitoisuuksista aiheutuvien haitallisten vaikutusten arvioidaan kohdistuvan lähinnä laiturialtaan pohjaeliöstöön. Kaloille ja linnuille 4

5 ei arvioida aiheutuvan merkittäviä haitallisia vaikutuksia, ei myöskään ihmisen terveydelle alueen nykyisessä käyttötarkoituksessa. Sedimentin pilaantuneisuutta ja ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee analysoitujen pitoisuuksien lisäksi huomioida haitta-aineiden kokonaismäärä ja alueen käyttötarkoitus. Lähin erityiseksi kalastusalueeksi luokiteltava vesialue sijaitsee Eurajoensalmessa lähellä Kornamaan metsänsuojelualuetta. Toinen erityiseksi kalastusalueeksi luokiteltava vesialue sijaitsee noin 3 km kohteen luoteispuolella. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole uimarantoja. Sedimenttinäytteiden normalisoidut öljyhiilivetypitoisuudet: 5 Piste Syvyys m Öljyhiilivetyjä (C 10 C 40) mg/kg SN1 0 0,1 233 SN2 0-0,1 200 SN3 0 0, SN4 0 0,1 110 taso 1* 50 taso 2** * tason 1 alittavaa ruoppausmassaa pidetään haitattomana ja se voidaan sijoittaa mereen ** tason 2 ylittävä ruoppausmassa luokitellaan pilaantuneeksi ja se tulee läjittää pääsääntöisesti maalle tasojen 1 ja 2 välillä oleva ruoppausmassa luokitellaan mahdollisesti pilaantuneeksi ja sen sijoituskelpoisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti Sedimenttinäytteiden normalisoidut metallipitoisuudet: Piste Syvyys m As Cd Cr Cu Pb Ni Zn SN1 0 0,1 16 0, SN2 0 0,1 12 0, SN3 0 0, , SN4 0 0,1 8 0, taso 1* 15 0, taso 2** 60 2, Sedimenttinäytteiden normalisoidut TBT- ja TPT-pitoisuudet: Piste Syvyys m TBT TPT SN1 0 0, SN2 0 0, SN3 0 0, SN4 0 0, SN5 0 0, taso 1* 3 ei määr. taso 2** 200 ei määr.

6 6 Muu ympäristöä kuormittava toiminta alueella Merialuetta kuormittavat pääasiassa Eurajoen kuljettamat ravinteet. Lisäksi kuormitusta aiheutuu viereisen sataman toiminnasta ja laivaliikenteestä. Kuormitusta aiheutuu myös Teollisuuden Voima Oy:n saniteettivesistä ja jäähdytysvesien lämpökuormana. Vuonna 2009 tehdyn vesistötarkkailun perusteella happitilanne Olkiluodon merialueella oli hyvä, sameusarvot olivat pieniä ja ravinnepitoisuudet tavanomaisia (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy). Olkiluodonniemellä harjoitetaan ydinvoimatuotantoa, johon tällä hetkellä liittyy lisärakennustoimintaa. Olkiluodonniemellä varaudutaan myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Ilman laatu Eurajoen kunnassa ei tarkkailla ilman laatua eikä tutkimustuloksia siten ollut saatavilla. LAITOKSEN TOIMINTA Tuotanto Olkiluodon telakalla rakennetaan pientonniston laivoja, tehdään niiden muutos- ja korjaustöitä sekä telakointeja ja rakennetaan laivalohkoja. Tarpeen mukaan telakalla tehdään konepajatyyppisiä metallitöitä, kuten erilaisia teräs- ja levyrakenteita, paineastioita ja säiliöitä telakkahallissa. Telakalla tehdään myös suurten kappaleiden maalausta alihankintana. Lupaa haetaan keskimääräiselle tuotantomäärälle tonnia vuodessa ja alusmäärälle 8 kpl vuodessa. Laitoksen suunniteltu maksimikapasiteetti on tonnia (12 alusta) vuodessa. Vaihtoehtoisesti telakka toimii korjaustelakkana, jolloin aluskäyntejä on maksimissaan noin 50 vuodessa. Telakka toimii kokoonpanotelakkana. Aluksen runko kootaan telakkaaltaalla telakkahallissa kokoonpannuista lohkoista. Osavalmisteet ja teräsosat toimitetaan telakalle omilta konepajoilta tai alihankkijoilta. Telakka-allas, joka on katettu 42 metrin matkalta ja varustettu sulkuportilla, tyhjennetään merivedestä työskentelyn ajaksi ja täytetään jälleen vedellä kun alus lasketaan vesille. Altaan ja telakkahallin välillä on kiskoyhteys. Telakka-altaassa tehdään kokoonpano- ym. töiden lisäksi myös pintakäsittelytöitä eli raepuhallus- ja maalaustyötä. Puhallusjäte jää osin 1,5 m syvään tyhjennyskaivoon, mutta suurin osa huuhtoutuu tasolle -5 m sekä reunustavaan kokoomaojaan. Puhallusjätettä poistetaan niistä lapiolla tai pienellä kaivurilla noin kerran vuodessa. Pintakäsittelytyöt, sähkötyöt, koneasennus-, eristys- ja sisustustyöt tehdään alihankintatyönä. Telakan omat työntekijät tekevät telakointi-, teräsja putkityöt. Telakalla työskennellään normaalisti arkisin 1 2 vuorossa kello 6 22, satunnaisesti myös viikonloppuisin. Normaalisti ei tehdä yötyötä.

7 7 Raaka-aineet, kemikaalit ja polttoaineet Energian käyttö Raaka-aineina käytetään tavanomaisia laivanrakennusmateriaaleja kuten terästä, erikoisteräksiä, alumiinia, kupari- ja cuniferputkia. Metalleja varastoidaan ulkona hyllyissä. Sisustusmateriaaleja säilytetään varastohallissa, -kontissa, katoksessa tai piha-alueella. Suihkupuhallus tehdään OK-rakeella tai kvartsihiekalla (alumiinin ja ruostumattoman teräksen osalta). OK-rae on mustaa, granuloitua Boliden Harjavalta Oy:n metallisulaton kuonaa, joka sisältää jonkin verran raskasmetalleja (Ni < 0,25 %, Co < 0,25 %, Cu <0,2 %) niukkaliukoisessa muodossa. Telakan maalinkulutus on enintään noin 24 tonnia vuodessa. Osa käytettävistä maaleista on antifouling-valmisteita. Laivanrakennuksessa on siirrytty vesiympäristön kannalta haitattomampiin, tinaa sisältämättömiin antifouling-maaleihin. Toiminnassa käytetään vain Tukesin hyväksymiä antifoulingtuotteita. Käytettävät kemikaalit säilytetään erillisessä kemikaalikaapissa. Lukitussa kaasukeskuksessa on asetyleeniä, teollisuushappea ja suojakaasua. Hitsauslisäaineita säilytetään hitsauslisäainevarastossa. Lämmitykseen käytettävä kevyt polttoöljy (42 m 3 /a) varastoidaan ulkona kahdessa maanpäällisessä valuma-altaallisessa säiliössä, joiden tilavuudet ovat 6,4 m 3. Lisäksi piha-alueella on kaksi maanpäällistä valuma-altaallista polttoainesäiliötä (á 2,4 m 3 ) ajoneuvoja varten. Alueella on myös 5 m 3 :n suuruinen valuma-altaallinen jäteöljysäiliö. Sähkön vuotuinen kulutus on keskimäärin kwh. Toimistotilojen ja asuinparakkien lämmitys toimii sähköllä. Telakkahallin ja varastohallin lämmitys tapahtuu polttoöljyllä. Lämmitystä varten telakalla on kaksi öljykäyttöistä lämmitintä, Polar E260 ja E100, joiden lämmitystehot ovat 302 kw ja 116 kw. Lämmitykseen kuluu öljyä noin l/a. Lämmitystehoa lasketaan öiksi ja viikonlopuiksi, kun työtiloissa ei työskennellä. Vedenhankinta ja viemäröinti Käyttövesi otetaan omasta kaivosta, sillä alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Asuinparakkien vesi otetaan vesisäiliöstä, jonka täyttö tapahtuu säiliöautolla. Jätevedet johdetaan saostuskaivojen (2 x 3 kaivoa) kautta maaperään. Jätevesi on keittiö- ja sosiaalitiloissa syntyvää jätevettä. Jätevesiä syntyy vuosittain m 3. Tuotantotiloissa ei ole viemäröintiä.

8 8 Ympäristöriskit Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten telakalle on laadittu pelastussuunnitelma. Hitsauskaasuille ja lämmityskattiloille on nimetty niiden turvallisuudesta vastaavat vastuuhenkilöt. Öljyvuotojen sattuessa maahan valunut öljy kerätään talteen imeytysaineen avulla. Vuotoriskiä vähennetään säännöllisillä kuljetuskaluston tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä. Lisäksi piha on asfaltoitu. Telakka-alueen maaperään ja vaikutusalueella olevaan sedimenttiin kulkeutuneiden haitta-aineiden aiheuttamaa riskiä on arvioitu niitä koskevien selvitysten yhteydessä. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristöjärjestelmä Telakkatoiminnalle tai laivan maalaukselle ei ole olemassa BATreferenssidokumenttia. Telakalla työskennellään telakan laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Yrityksellä on ympäristöjärjestelmä, joka perustuu ISO standardiin ja laatujärjestelmät (ISO 9001:2008 ja SFS-EN ). Standardien auditointi on suoritettu viimeksi huhtikuussa 2010 käsittäen myös ympäristöjärjestelmän uudelleensertifioinnin. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Päästöt mereen Päästöt ilmaan Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan varsinaisia päästöjä merialueelle eikä siten vaikutuksia vesialueeseen tai sen käyttöön. Jätevedet keittiö- ja sosiaalitiloista johdetaan saostuskaivojen kautta maaperään. Suihkupuhallusjätteen pääsy mereen pyritään estämään telakan rakenteella (tyhjennyskaivo ja kokoomaoja) sekä poistamalla puhallusjätettä ajoittain. Sedimentissä telakka-altaan ympäristössä esiintyy jonkin verran kohonneita haittaainepitoisuuksia. Rauman ympäristölaboratorio on tutkinut materiaalin puhalluksen jälkeen ja todennut sen kaatopaikkakelpoiseksi. Asfaltoidun telakka-alueen pintavedet johdetaan viemäröintien kautta mereen. Kevyen polttoöljyn polttamisesta lämpökattiloissa syntyy hiilidioksidia, hiukkasia, typen oksideja ja rikkidioksidia. Savukaasut johdetaan ilmaan 9 m ja 11 m korkeista piipuista. Lisäksi pakokaasuja syntyy hajapäästöinä alusten koeajojen yhteydessä sekä alueen ajoneuvoliikenteestä. Raepuhalluksesta aiheutuu jonkin verran pölyämistä, joskin nikkeliä sisältävä OK-rae pölyää vähemmän kuin hiekkapuhallushiekka. Aluksen viimeistelyvaiheessa mahdollisesti tehtävät puhallukset tapahtuvat pressulla eristetyssä tilassa.

9 Maalaus tapahtuu ulkotiloissa tyynen ja kuivan sään aikaan. Jos joudutaan maalaamaan tuulisella säällä, tehdään maalaus telamaalauksena ruiskumaalauksen sijaan. Yleensä maalaukset pyritään tekemään jo lohkovaiheessa. Telakka-altaassa maalataan yleensä vain lohkorajat. Talviaikana telakka-altaalla maalattaessa alue huputetaan tarvittaessa. Maalauksesta aiheutuu haihtuvien hiilivetyjen (VOC-yhdisteiden) päästöjä ilmaan. Maalinkulutus on keskimäärin 15 t/a ja enintään 24 t/a. Keskimäärin vuosittain syntyviksi VOC-päästöiksi arvioidaan laskennallisesti noin 4,3 tonnia, maksimissaan 7,2 t/a. Hakemuksen liitteenä on VNA:n 435/2001 mukainen hiilivetypäästöjen vähentämisohjelma laskelmineen. Laskelmassa oletetaan, että kaikki maaleissa tai ohenteissa käytetty liuotin päätyy ilmaan. Todellinen vuosittainen päästöarvo on pienempi kuin päästöjen tavoitearvo (tavoitearvo keskimääräisellä kulutuksella 6,1 t/a ja maksimikulutuksella 9,9 t/a). Näin ollen asetuksen vaatimukset täyttyvät. Tavoitearvo TE keskim = 10,2 t/a (kiintoainemäärä)*1,5 *0,4 = 6,1 t/a TE max = 16,5 t/a (kiintoainemäärä)*1,5 *0,4 = 9,9 t/a Kaiken kaikkiaan ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus ilman laatuun arvioidaan vähäiseksi. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Melupäästöt ja tärinä Normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Maaperän tilaa on tutkittu viimeksi vuonna Telakka ei sijaitse pohjavesialueella. Telakan toiminnasta ei aiheudu merkittävää melua tai tärinää. Melu on luonteeltaan tasaista teollisuusmelua. Melua aiheuttavat lähinnä terästyöt telakkahallissa, raepuhallus, moottorimelu koeajoista ja kuljetuksista. Toiminnalla ei ole olennaisia vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen lähimmän loma-asutuksen sijaitessa noin 700 metrin etäisyydellä alueesta. Melumittauksia telakka-alueella ei ole tehty. Syntyvät jätteet ja niiden käsittely Syntyvien jätteiden määrät vaihtelevat suuresti tilauskannan ja alustyyppien vaihtelun takia. Myös henkilöstömäärä telakalla vaihtelee suuresti. Toiminnasta syntyvät jätteet kerätään erillisiin keräysastioihin. Myös eri metallijakeet lajitellaan erikseen. Ongelmajätteille telakalla on ongelmajätekontti. Koska pintakäsittelytyöt tehdään alihankintana, alihankkija huolehtii maalausjätteiden hävityksestä suositusten mukaisesti. Jäteöljy kerätään erillisiin valuma-altaalla varustettuihin jäteöljysäiliöihin (noin 5 m 3 ). Laivatankkien pesuvedet ja pilssivedet imetään suoraan tankkiautoon. 9

10 Suihkupuhalluksessa käytetty materiaali toimitetaan Rauman kaupungin Hevossuon kaatopaikalle täyttömaaksi tai erikseen sopimalla Boliden Harjavalta Oy:n tehtaalle, jolla on ympäristölupa käytetyn kuonan palautukseen yhtiön omalle jätealueelle. Rauman ympäristölaboratorio on tutkinut käytetyn suihkupuhallushiekan ja todennut sen soveltuvan täyttömaaksi. Suihkupuhallusjätettä välivarastoidaan asfaltoidulla alueella. Toiminnassa syntyvät jätteet: 10 Jätelaji Määrä Varastointi Keräily ja jatkokäsittely (arv.) t/a keräyspaperi 1 5 kannellinen keräysastia Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy pahvi 1 5 kannellinen keräysastia Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy sekajäte 6 25 kannellinen keräysastia Rauman seudun Ympäristöhuolto Oy teräs- ja metalli avolava Eurajoen Romu romu puujäte 4 20 avolava polttopuuksi henkilökunnalle tai Eurajoen Romu maalit ja liuottimet 0,5 2 maalauksesta huolehtiva alihankkija jäteöljy 3 15 jäteöljysäiliöt Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy suihkupuhallusjäte 6 50 Rauman kaupungin kaatopaikka tai Boliden Harjavalta Oy ongelmajätteet ongelmajätekontti, paristo- ja akkulaatikko Rauman Akku tai Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy laivatankkien pesuvedet Rauman Siivouskeskus tai Porin Ongelmajätekeräys Oy LAITOKSEN TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU Henkilökunta tarkastaa päivittäin laitteistojen ja putkistojen kunnon työohjeiden mukaisesti. Tiedot telakalla käytettävien maalien ja ohenteiden laadusta ja kulutuksesta pyydetään vuosittain alihankkijalta ja tiedot ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle. Toiminnassa syntyvien jätteiden määrästä pidetään kirjanpitoa perustuen jätteenkuljetus- ja jätehuoltoyhtiöiltä saataviin tietoihin. Vaikutustarkkailua ei tehdä jatkuvatoimisesti. Sedimentin laatua on selvitetty kesällä 2010 eikä tarvetta sedimentin tai veden laadun jatkuvaan tarkkailuun ole. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tiedottanut lupahakemuksesta kuuluttamalla Eurajoen kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Länsi- Suomi -sanomalehdessä. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti

11 koskee. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipisteessä ja Eurajoen kunnankansliassa. Lausunnot Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyytänyt lupahakemuksesta lausunnot Eurajoen kunnanhallitukselta, Eurajoen kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta, sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELYkeskukselta). 1) Eurajoen kunnanhallitus on ilmoittanut, ettei sillä ole huomauttamista hakemuksen johdosta. 2) Eurajoen ympäristölautakunta on todennut, ettei jätevesien käsittely täytä Eurajoen kunnan rantayleiskaavassa edellytettyjä vaatimuksia. Jätevesien käsittely on saatettava valtioneuvoston asetuksen 542/2003 edellyttämälle tasolle. Lisäksi suihkupuhallusjätteiden pääsy mereen on estettävä ja pelastussuunnitelma tulee päivittää vuosittain. 3) Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on katsonut, että toiminta saattaa aiheuttaa päästöjä meriveteen telakka-allasta tyhjennettäessä ja täytettäessä. Suihkupuhallusjätteen analyysitodistus ei ole ajantasainen. Hakemuksesta ei liioin käy ilmi, kuinka paljon savukaasupäästöjä toiminta aiheuttaa. 4) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on esittänyt, että telakan toiminnasta tulee tehdä meluselvitys ja lähialueen merenpohjan sedimentin tilaa tulee seurata esimerkiksi kerran viidessä vuodessa otettavin näyttein. Suihkupuhallusmateriaalin ja siitä liukenevien ympäristölle haitallisten aineiden leviämistä ympäristöön on tehokkaasti rajoitettava. Mikäli alueella kaivetaan ja siirretään maa-aineksia, tulee maaperän tila ja puhdistustarve selvittää. Maalaustoiminnan VOC-päästöjä tulee rajoittaa suhteessa käytettävien maalien määrään. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Etelä-Suomen aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden esittää vastineensa annetuista lausunnoista. Hakija on todennut, että suihkupuhallusjätteen pääsy mereen pyritään estämään telakan rakenteella ja poistamalla puhallusjätettä. Puhallusjätteen poistoa tihentämällä vähennetään puhallusjätteen kulkeutumista mereen. Suihkupuhallusjätteestä tehdään vastaanottajan vaatimat laboratorioanalyysit. 11

12 Laitoskäynti Orgaanisten tinayhdisteiden käyttö EU:n jäsenvaltioissa alusten pohjamaalauksessa (ns. aktiiviset TBT-pinnoitteet) on kielletty asetuksella EY 782/2003, joten näitä yhdisteitä ei enää kerry maalaustoiminnasta sedimentteihin. Hakemuksen liitteenä olevassa VOC-päästöjen vähentämisohjelmasta ilmenee, että Olkiluodon telakan toiminnassa käytettävien maalien ja ohenteiden ilmaan vapautuvienliuottimien määrä keskimääräisellä ja maksimikulutuksella laskettuna täyttää valtioneuvoston asetuksen 435/ :n päästöjen vähentämisohjelman vaatimukset. Lainsäädännön mukaan pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Telakan nykyisellä vuokralaisella on oma pelastussuunnitelma. Aslemetals tulee päivittämään oman pelastussuunnitelmansa, kun telakan toiminta käynnistyy uudestaan. Telakkahalleja lämmitetään kevyellä polttoöljyllä noin 6 kuukautta vuodessa (marras-huhtikuussa). Päästöjä muodostuu arviolta seuraavasti: hiukkasia 9 kg/a, hiilidioksidia 380 t/a ja typen oksideja 360 kg/a. Lähimmän loma-asutuksen sijaitessa noin 700 metrin etäisyydellä telakasta länteen ja vakituisen asutuksen sijaitessa 1,6 kilometrin etäisyydellä meluselvitys on hakijan käsityksen mukaan tarpeeton ottaen huomioon telakasta aiheutuvan melun luonne. Maaperän tila ja puhdistustarve selvitetään tarvittaessa toiminnan loppuessa tai kohteen maankäytön muuttuessa. Hakija on teettänyt suunnitelman jätevesijärjestelmän saneerauksesta asetuksen 542/2003 mukaiseksi. Uusi jätevesijärjestelmä tullaan toteuttamaan kun telakalla alkaa laajamittainen toiminta, kuitenkin viimeistään vuonna Kiinteistölle sijoitetaan asumajätevesille tarkoitettu biologis-kemiallinen puhdistamo. Toiminta perustuu aktiivilieteprosessiin ja fosforin kemialliseen saostamiseen. Puhdistuskapasiteetti on 7,5 m 3 /d (arvioitu käsittelytarve 1,5 6,5 m 3 /d). Suunnitellun jätevedenkäsittelylaitteiston puhdistusteho on seuraava: biologinen hapenkulutus BHK 7 > 90 % kokonaisfosfori > 85 % kokonaistyppi > 40 %. Järjestelmä on suunniteltu kestämään vaihtelevaa kuormitusta. Järjestelmään johdetaan kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet. Puhdistamosta vesi johdetaan näytteenottokaivon kautta purkuojaan. Jätevedestä syntyvän lietteen tyhjennys suoritetaan loka-autolla. Aluehallintoviraston toimesta on tehty tarkastus Olkiluodon telakan alueella. Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin. 12

13 13 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan Olkiluodon telakan toimintaan, jonka maksimikapasiteetti on tonnia vuodessa. Toiminta käsittää lisäksi tai vaihtoehtoisesti alusten korjausta ja muutostöitä, jolloin korjattavia aluksia on noin 50 vuodessa. Lupa myönnetään edellyttäen, että tätä päätöstä ja siinä annettuja lupamääräyksiä noudatetaan ja muuten toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Kemikaalit 1. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä kemikaalien ominaisuuksista ja haittavaikutuksista. Käytettävät kemikaalit ja varsinkin pintakäsittelyaineet on pyrittävä valitsemaan siten, että ne ovat ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomia. Olennaisista muutoksista on ilmoitettava laitoksen toimintaa valvovalle Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Päästöt ilmaan 2. Ulkona tapahtuvasta suihkupuhdistuksesta ja maalauksesta ei saa aiheutua pölyn tai maalisumun leviämistä ympäristöön. Toiminnassa tulee ottaa huomioon tuulen suunta ja voimakkuus ja tarvittaessa tulee käyttää pressusuojaa tai siirrettävää suojaseinämää pölyn ja maalisumun leviämisen estämiseksi. Maalaukset on aina kun mahdollista tehtävä telakkahallissa (lohkomaalaukset). 3. Käytettävien maalien ja ohenteiden liuotin-kiintoainesuhde saa olla enintään 0,6 (liuotinmäärien ja kiintoainemäärien summista laskettuna). Päästöt mereen 4. Telakka-allas on puhdistettava huolellisesti suihkupuhallusjätteestä joka kerta ennen altaan täyttämistä vedellä. 5. Telakka-alueella syntyvät talousjätevedet on mennessä ennen purkuojaan johtamista käsiteltävä biologis-kemiallisessa pienpuhdistamossa hyväksyttävän puhdistustason saavuttamiseksi tai vaihtoehtoisesti johdettava umpikaivoon ja kuljetettava sieltä yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle. 6. Telakka-alueen pintavedet on johdettava mereen öljynerotuskaivojen kautta. Öljynerotuskaivot on asianmukaisesti tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

14 14 Melu 7. Telakan toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten piha-alueella päivällä (klo 7 22) ekvivalenttimelutasoa L Aeq 55 db eikä yöllä (klo 22 7) ekvivalenttimelutasoa L Aeq 50 db eikä vastaavasti lähimpien loma-asuntojen piha-alueella päivällä tasoa 45 db ja yöllä tasoa 40 db. Tarvittaessa luvan saajan on pystyttävä osoittamaan melutasojen saavuttaminen normaalitoiminnan aikaisin melumittaustuloksin. Jätteet 8. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet on toimitettava kaatopaikalle tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen. 9. Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa, jotka on sijoitettu vesitiiviisti tai katettuun tilaan. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään ja pohja- tai pintavesiin on estettävä. 10. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa tällaisia jätteitä. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi ja käsittely 11. Polttoaineet, maalit, liuottimet ym. kemikaalit on varastoitava siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen ja mereen mahdollisissa vuoto- tai vahinkotilanteissakin estyy. Ulkona sijaitsevat polttoainesäiliöt on varustettava kokoaan vastaavilla suoja-altailla. 12. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on telakan käytettävissä oltava helposti saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia ja öljyntorjuntapuomia. Öljyntorjuntapuomi on pystyttävä vetämään paikoilleen viipymättä. Telakan pelastussuunnitelma on lisäksi päivitettävä vuosittain. Sedimentin ja massojen kaivu 13. Ruopattaessa telakka-altaan edustalla syventämisen yhteydessä tai kaivettaessa telakka-alueen maamassoja rakentamisen yhteydessä on massojen laatu selvitettävä Varsinais-Suomen ELY:n hyväksymällä tavalla, minkä jälkeen pois siirrettävät pilaantuneiksi todetut massat on toimitettava paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseisenlaisia massoja.

15 15 Tarkkailu- ja raportointimääräykset 14. Toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu on järjestettävä Varsinais- Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla ottaen huomioon, mitä määräyksissä 7 sekä on sanottu. Tarkkailusuunnitelma on esitettävä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi mennessä. 15. Luvan saajan on selvitettävä käytetyn suihkupuhalluskuonan koostumus ja kaatopaikkakelpoisuus ennen jätteen toimittamista loppusijoitukseen. Suihkupuhallusjätteestä (hiekka sekä kuona) on tehtävä vuosittain vastaavuustestaukset, joiden tulokset on toimitettava jätteen vastaanottajalle ja valvontaviranomaisille. 16. Vuosittain käytetyistä maaleista ja ohenteista on laadittava yhteenveto, josta ilmenee yksittäisen valmisteen käyttömäärä, kiintoaineen määrä, ominaispäästö ja VOC-päästö sekä valmisteiden kokonaispäästö. Lisäksi on ilmoitettava jätteenä vuosittain poistoimitettava maalimäärä. 17. Luvan saajan on seurattava lähimerialueen sedimentin tilaa viiden vuoden välein otettavin näyttein. Näytteet otetaan aikaisemmista havaintopaikoista SN1, SN3 ja SN5 (tutkimuskartta ) pintanäytteinä, joista analysoidaan raskasmetallien ja orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet. Näytteet on otettava seuraavan kerran kesällä Telakka-alueen pintavesien laatua on seurattava kaksi kertaa vuodessa otettavin näyttein, joista on tutkittava raskasmetalli- ja öljypitoisuudet. ELYkeskus voi harventaa tarkkailukertoja, jos voidaan katsoa, että tulosten luotettavuus ei siitä heikkene. 19. Kaikki laitoksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailussa tehtävät mittaukset, näytteiden otto, analysointi ja kalibroinnit on suoritettava Euroopan standardikomitean (CEN) standardien tai niiden puuttuessa ISO-, SFS- tai vastaavan tasoisen kansallisen tai kansainvälisen yleisesti käytössä olevan standardin mukaisesti. Mittaustulosten yhteydessä on esitettävä tiedot mittausepävarmuudesta ja laadunvarmistuksesta. 20. Poikkeuksellisista päästöistä vuotojen, vahinkojen tai tulipalon yhteydessä on viipymättä ilmoitettava Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle (soveltuvin osin sähköisesti). 21. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava em. valvontaviranomaisille vuosiyhteenveto, josta ilmenevät tehtyjen tarkkailujen tulokset (sisältäen arvion niiden ympäristövaikutuksista), poikkeukselliset päästöt, mahdolliset meluvalitukset, raaka- ja polttoaineiden sekä energian kulutus ja syntyneet jätteet toimituspaikkoineen. Toiminnan lopettaminen 22. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunni-

16 telma vesiensuojelua, ilmansuojelua ja maaperän suojelua sekä jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Siihen tulee sisällyttää telakka-alueen ja sen vaikutusalueen sedimentin laatua ja tarvittaessa puhdistamista koskeva selvitys. 16 RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Telakan toiminta täyttää lupamääräykset huomioon ottaen ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa kyseiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Toiminta ei ole luonnonsuojelulain vastaista. Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminta on asemakaavan mukaista. Lupamääräysten perustelut Telakka sijaitsee kohtalaisen etäällä asutuksesta teollisuussataman vieressä. Alueella on harjoitettu vastaavanlaista teollisuustoimintaa jo vuosikymmeniä. Toiminnan vaikutukset eivät ulotu lähimpiin luonnonsuojelualueisiin välimatkasta johtuen. Telakka ei sijaitse merkittävällä pohjavesialueella eikä muulla vedenottoon tarkoitetulla alueella. Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ovat pakokaasupäästöjen lisäksi erityisesti laivojen maalauksesta aiheutuvat VOC-päästöt ja suihkupuhalluksesta telakka-altaaseen sekä jossain määrin merenpohjaan joutuva raskasmetalleja sisältävä maalipitoinen suihkupuhallusjäte. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti huomioon toiminnan luonne, alueen ominaisuudet ja mahdollisuudet ehkäistä ympäristön pilaantumista. Lisäksi on otettu huomioon vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukainen merenhoitosuunnitelma tavoitteineen. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat määräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon vaatimukset, joita on kuvattu julkaisussa "Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) liuottimia käyttävässä pintakäsittelyssä" (Suomen ympäristö 23, 2008). Määräys 1. Kemikaalivalinnoilla voidaan vähentää ympäristökuormitusta, mikäli haitattomia vaihtoehtoja vastaavaan tarkoitukseen on saatavilla. (YSL 43 ) Määräys 2. Ulkona tapahtuvasta suihkupuhalluksesta syntyy pölypäästöjä ja maalauksesta maalisumua, jotka voivat otollisissa sääoloissa levitä vie-

17 reiseen satamaan tai kauemmaksikin. Suojaseinämiä käyttämällä tai sisätiloissa työskentelemällä voidaan päästöjen leviämistä ympäristöön ehkäistä. (YSL 43 ) Määräys 3. Ulkona tapahtuvaa maalausta ei voida toteuttaa orgaanisten liuottimien käytöstä annetun valtioneuvoston ns. VOC-asetuksen (435/2001) tarkoittamissa hallituissa olosuhteissa, minkä vuoksi hakemuksessa on poistoilmapäästöjen pitoisuusraja-arvojen sijasta esitetty päästöjen vähentämisohjelma. VOC-päästöjä voidaan vähentää korvaamalla liuotinpitoisia maaleja niukkaliuotteisilla maaleilla ym. pinnoitteilla. Asetettu vaatimus liuotin-kiintoainesuhteelle on VOC-asetuksen ja parhaan käytettävissä olevan tekniikan vaatimuksen mukainen. Hakemuksen mukaisesti toimittaessa tavoitearvo saavutetaan ja asetuksessa edellytetty liuotinkiintoainesuhde 0,6 alitetaan. (YSL 43, VNA 435/2001) Määräys 4. Suihkupuhallusjäte sisältää raskasmetalleja, jotka ovat peräisin poistetusta maalista sekä itse OK-rakeesta. Poistamalla kyseinen jäte telakka-altaasta ennen altaan vesittämistä vähennetään raskasmetallien kulkeutumista mereen. (YSL 43, JL 6 ) Määräys 5. Alueella ei ole kunnallista viemäriä. Telakalla syntyvien saniteetti- ja pesuvesien käsittely voidaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan vaatimuksen täyttämiseksi ratkaista vaihtoehtoisilla tavoilla, jotka täyttävät jätevesien yleiset käsittelyvaatimukset vastaavalla tavalla kuin valtioneuvoston asetuksessa (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla edellytetään. Muun muassa umpikaivoratkaisu on parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (YSL 43 ) Määräys 6. Öljynerotuskaivoilla estetään öljyn kulkeutuminen merialueelle mahdollisten öljyvuotojen seurauksena. (YSL 43 ) Määräys 7. Koska osa toiminnoista, kuten suihkupuhallus, on kovaäänistä, on toiminnalle asetettu meluraja-arvot. Vaikka lähistöllä ei ole yli 500 metrin säteellä asutusta, saatetaan läheisiä vesialueita ja metsiä kuitenkin käyttää virkistykseen. Lisäksi melu voi tietyissä sääoloissa kantautua pitkänkin matkan salmen vastakkaiselle rannalle. Toiminnanharjoittaja on tosin itse ilmoittanut, ettei toimintaa vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta harjoiteta yöaikaan. Melusta ei ole tullut valituksia valvontaviranomaisille, mutta tarvittaessa meluraja-arvojen saavuttaminen on kyettävä osoittamaan mittauksilla. (YSL 43, NaapL 17, VNp 993/ Määräys 8. Jätelain 6 :n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Toiminnasta syntyy runsaasti varsinkin metallijätettä, jonka hyödyntäminen on tärkeää. Suihkupuhallusjäte sikäli kuin se ei kelpaa kaatopaikalle peitemaaksi, on toimitettava paikkaan, jonka ympäristöluvassa kyseisenlaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. (YSL 43, 45, JL 6, 15 ) 17

18 Määräys 9. Jätelain 6 :n mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnasta syntyy kohtalaisen paljon maali- ja liuotinjätettä, jotka myös aliurakoinnin osalta sisältyvät luvan piiriin ja joista voi huolimattomasti käsiteltynä aiheutua haittaa terveydelle, tulipalon vaara tai vahinkoa ympäristölle. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin paitsi jos se on jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta välttämätöntä ja voidaan tehdä aiheuttamatta terveydelle tai ympäristölle vaaraa tai haittaa. Jäteasetuksen 6 :n mukaan ongelmajätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. (YSL 43, 45, JL 6, JA 3 a, 5, 6, VNp 659/1996, VNp 101/1997) Määräys 10. Ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan paikkaan, jolla on tarvittava lupa niiden vastaanottamiseen. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- ja käsittelypaikkaan. Siirtoasiakirja mahdollistaa valvonnan. (YSL 43, 45, JL 3, 6, VNp 659/1996, VNp 101/1997, YMA 1129/2001) Määräys 11. Määräys on annettu polttoaineiden, voiteluöljyjen, maalien ym. kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. (YSL 43 ) Määräys 12. Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua ympäristön pilaantumista, toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi. Määräys on annettu onnettomuuksiin varautumiseksi ja haitallisten seurausten minimoimiseksi. (YSL 4, 5, 7, 43, JL 6 ) Määräys 13. Kesällä 2010 tehdyn alustavan kartoituksen mukaan alueen maaperässä ja meressä sedimentissä havaittiin jossain määrin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Kyseisiä massoja ei voida sijoittaa rajoituksetta toisaalle. (YSL 43, JL 15 ) Määräys 14. Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan tarkkailusta. Tarkkailun tarkempi järjestäminen voidaan määrätä esitettäväksi valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Toiminta on ollut pitkään keskeytyneenä, minkä vuoksi tarkkailusuunnitelma on perusteltua antaa erikseen valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. (YSL 46 ) Määräys 15. Hakemuksen liitteenä on tutkimusseloste käytetyn suihkupuhallushiekan koostumuksesta, mutta käytetyn OK-rakeen eli suihkupuhalluskuonan koostumustiedot puuttuvat. Jätteen laatu on selvitettävä asianmukaisen sijoituksen varmistamiseksi ja ympäristöhaittojen välttämiseksi. Jätteen laatu voi vaihdella aluksessa käytetyn maalin ja suihkupuhallusmateriaalin mukaan. (YSL 43, 46, JL 6 ) 18

19 Määräys 16. Määräys on annettu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuotuisen käytön ja päästömäärän arvioimiseksi sekä lupamääräyksen 3 noudattamisen valvomiseksi. (YSL 46 ) Määräys 17. Telakoiden vaikutusalueen pohjasedimenteissä ylipäänsä on havaittu suuria määriä vesieliöille haitallista tributyylitinaa. Vaikka yhdisteen käyttöä maaleissa on sittemmin rajoitettu, sisältävät monet liikenteessä olevat ja telakalla korjattavat alukset sitä vanhastaan ja maalin kulkeutuminen suihkupuhalluksen yhteydessä mereen on mahdollista. Korvaavissa maaleissa on puolestaan muita raskasmetalleja, jotka voivat olla haitallisia luonnonympäristöön joutuessaan. Sedimentin tilan seuraaminen on tästä syystä perusteltua. (YSL 46 ) Määräys 18. Pintavesien tarkkailu on tarpeen sen varmistamiseksi, että toiminnassa syntyvien pölypäästöjen ja mahdollisten kemikaalivuotojen haitalliset aineet eivät pääse kulkeutumaan mereen. (YSL 46 ) Määräys 19. Ympäristönsuojelulain 108 :n mukaan ympäristölupapäätöksessä edellytetyt mittaukset, tutkimukset ja testaukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (YSL 43, 46, 108 ) Määräykset Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen mahdollisten puhdistusvelvoitteiden antamiseksi ja valvonnan kannalta. Kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys on annettu valvonnan toteuttamiseksi. (YSL 46, 62, JL 51, 52 ) Määräys 22. Ympäristönsuojelulain 90 :n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Määräys on tarpeen sen varmistamiseksi, että toiminnan päätyttyä ryhdytään tarvittaviin toimiin pilaantumisen ehkäisemiseksi, asianmukaisen jätehuollon toteuttamiseksi ja tarvittaessa alueen kunnostamiseksi. (YSL 43, 75, 90, JL 6 ) 19 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Hakija on pyytänyt lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvan toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on ennen töihin ryhtymistä asetettava Varsinais-Suomen ELY-keskukselle euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen tai aiheutuneiden haittojen korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus voidaan asettaa pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai vastaavana muuna hyväksyttävänä vakuutena. Perustelut Töiden kiireellistä aloittamista on hakijan kannalta pidettävä tärkeänä. Telakkarakenteet ovat olemassa eikä toiminnan aloittamista uudelleen ole

20 vastustettu. Päätöksen toimeenpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnan täytäntöönpanomääräyksen antaminen edellyttää vakuuden asettamisen. (YSL 101 ) Muutoksenhakutuomioistuin voi kuitenkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. (YSL 101 a ) 20 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ) Lupamääräysten tarkistaminen Luvan saajan on tehtävä aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään Hakemukseen on liitettävä yhteenveto tehdyistä tarkkailuista ja selvityksistä, sedimenttitutkimuksiin perustuva riskinarvio haitallisten aineiden leviämisestä, laskennallinen arvio VOCpäästöistä ja selvitys niiden vähentämiskeinoista sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä mainitut selvitykset soveltuvin osin. (YSL 55 ) Asetuksen noudattaminen VASTAUS LAUSUNTOIHIN SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) Hakemuksesta annetuissa lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 28, 31, 35 38, 41 43, 45, 46, 52 56, 62, 75, 90, 96, 97, 101, 105, 108 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 16, 17, 18, 19, 30, 37 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 15, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 3a, 5, 6 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus (435/2001) orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 96/2011/1 Dnro ESAVI/204/04.08/2010

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2009 ASIA HAKIJA Hakemus Penttilän ratasillan ja Oriselän sillakkeen rakentamista koskevan

Lisätiedot