Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Eurajoki Aslemetals Oy PL Rauma TOIMINNOT JA NIIDEN SIJAINTI Olkiluodon telakka sijaitsee Eurajoen kunnan Olkiluodossa Selkämeren Eurajoensalmen rannalla kiinteistöllä Kiinteistön omistaa Teollisuuden Voima Oyj, joka on vuokrannut osan alueesta hakijalle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Olkiluodon telakalla tullaan rakentamaan pientonniston laivoja, tehdään niiden korjaus- ja muutostöitä, telakointeja sekä rakennetaan laivalohkoja. Lisäksi telakalla tehdään konepajatyyppisiä metallitöitä (erilaisia teräs- ja levyrakenteita). Telakalla tehdään myös suurten kappaleiden maalausta alihankintana. Telakkatoiminta alkoi alueella jo vuonna 1984, mutta on ollut keskeytyksissä viime vuodet hakijan vuokrattua alueen tilapäisesti edelleen Kraftanlagen Olkiluoto 3 -yhtiölle putkistojen valmistusta varten. Alue vapautuu Aslemetalsin käyttöön vuonna 2012, telakka-allas jo vuonna ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminnot ovat ympäristöluvanvaraisia ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 2 g), 6 c) ja 14 b) mukaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 2 g). Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupaasian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuuluu sen toimivaltaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Toimintaa koskevat luvat Alueen kaavoitus Toiminnalle ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Toiminta on ilmoitettu ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Satakunnan seutukaava 5:ssä telakan alue on merkitty satama-alueeksi (LV). Satakunnan vireillä olevassa maakuntakaavassa alue sijaitsee energiahuollon laitosalueella (EN). Lisäksi alue sisältyy ydinvoiman suojavyöhykkeelle ja energiahuollon kehittämisen kohdealueelle. Maakuntakaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Eurajoen rantayleiskaavassa telakka-alue sijaitsee vesiliikenteen alueella (LV). Lounais-Suomen ympäristökeskus on vahvistanut kaavan Olkiluodon osayleiskaavassa telakka-alue sijaitsee satama- ja teollisuusrakennusten alueella (EN/stt). Eurajoen kunnanvaltuusto hyväksyi rantayleiskaavan korvaavan Olkiluodon yleiskaavan, josta on kuitenkin valitettu. Voimassa olevassa asemakaavassa telakka sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T). Asemakaava on vahvistettu Alueella on vireillä Olkiluodon loppusijoitusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaavaehdotuksessa telakka-alue on merkitty energiahuollon korttelialueeksi, satama-alueeksi ja teollisuusrakennusten alueeksi (EN/stt). ALUEELLINEN MERENHOITOSUUNNITELMA Eurajoensalmi, jonka rannalla telakka sijaitsee, sisältyy Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaan ja sen osaalueeseen Eteläinen Selkämeri. Alue on luokiteltu ekologiseen luokkaan hyvä. Tavoitteena suunnitelmassa on muun muassa teollisuuden ympäristöriskien hallinta ja saastuneiden sedimenttien huomioiminen erityisesti ruoppauslupien yhteydessä.

3 3 TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Yleiskuvaus Lähimmät suojelualueet Maaperän laatu alueella Telakka sijaitsee meren rannalla Olkiluodon saaren pohjoisosassa Olkiluodon teollisuussataman länsipuolella. Telakka-alueella sijaitsee telakkahalli toimisto- ja sosiaalitiloineen, telakka-allas (85 x 15,7 x 4,5 m) pumppaamoineen, siltanostureita, varastohalli sekä parakkirakennuksia. Alueen etelä- ja länsipuolella on metsää. Teollisuuden Voima Oyj:n ydinvoimalaitos sijaitsee noin 2 kilometrin päässä telakan lounaispuolella. Lähin loma-asutus sijaitsee noin 700 m telakasta länteen. Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 1,6 km telakan kaakkoispuolella. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen läheisyydessä. Aluetta on täytetty muualta tuodulla hiekalla ja louheella ja alue on suurelta osin asfaltoitu. Maankohoaminen on nopeaa kuten muuallakin Pohjanlahden rannikolla. Noin 700 m telakasta itään sijaitsee vanhojen metsien suojeluohjelmaan sisältyvä Kornamaan alue (AMO000093). Noin 1,4 km:n päässä telakan eteläpuolella sijaitsee niin ikään vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue, Liiklankari (AMO020001), joka sisältyy lisäksi myös Rauman saariston Natura alueeseen (FI , SCI). Rauman saariston Natura-alueen suojeluperusteena ovat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit ja liitteen II lajit. Liitteen I mukaisia luontotyyppejä Liiklankarin alueella ovat luonnonmetsät, puustoiset suot ja metsäluhdat. Rauman saariston Naturaalueella tavataan luontodirektiivin liitteen II lajeista harmaahyljettä eli hallia. Sen elinympäristöä ovat ulkomeri ja uloin saaristo. Alueella ei ole ollut muuta toimintaa ennen Olkiluodon telakan toiminnan aloittamista vuonna Telakkatoimintaa on harjoitettu vuoteen 2006 asti, minkä jälkeen alue on ollut väliaikaisesti vuokrattuna putkistoja valmistavalle yhtiölle. Olkiluodon asemakaavoituksen yhteydessä tehtiin maaperän likaantumisselvitys (Ramboll 2009). Likaantumistutkimukset keskitettiin mm. sataman ja telakan ympäristöön. Selvityksen mukaan öljyhiilivetyjen, PAH-yhdisteiden sekä TBT/TPT-yhdisteiden pitoisuudet olivat maanäytteissä matalia alittaen valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot. Telakka-alueella metallipitoisuudet alittivat alemmat ohjearvot lukuun ottamatta yhtä telakka-alueelta analysoitua sinkkipitoisuutta. Tutkimusten perusteella pilaantuneen maa-aineksen esiintyminen alueella on mahdollista. Em. selvityksen perusteella alueella tehtiin lisäselvityksiä kesällä Maanäytteitä otettiin kairaamalla kymmenestä pisteestä (MN1 MN10) telakka-alueelta, muun muassa öljyn varastointi- ja käsittelyalueilta, metalliraaka-aineiden varastointialueilta ja laiturialtaan reuna-alueilta. Aistinvaraisesti yhdessäkään maanäytteessä ei havaittu öljyn hajua. Kemialliset ana-

4 Sedimentin laatu lyysit tehtiin FINAS-akkreditoidussa Ramboll Analytics Oy:n ympäristölaboratoriossa. Tutkimuspisteessä MN3 (telakka-altaan länsipuolella parakin vieressä) havaittiin kynnysarvon (VNA 214/2007) ylittävä öljyhiilivetyjen C 10 C 40 pitoisuus, 550 mg/kg (kynnysarvo 300 mg/kg). Sekä keskiraskaiden (C 10 C 21 ) että raskaiden (C 21 C 40 ) hiilivetyjakeiden pitoisuudet alittivat kuitenkin asetuksen alemmat ohjearvotasot. Maanäytteiden metallipitoisuudet alittivat em. asetuksen alemmat ohjearvot lukuun ottamatta tutkimuspisteen MN5 pintamaasta analysoitua näytettä, jossa koboltti-, nikkeli-, kuparija sinkkipitoisuudet ylittivät alemmat ohjearvot. Kyseisen näytteen kuparija sinkkipitoisuudet ylittivät myös noin 1,7-kertaisesti ylemmät ohjearvot. Maanäytteiden tributyylitina- ja trifenyylitinapitoisuudet olivat matalia ja jäivät alle kynnysarvon. Tutkimustulosten perusteella telakka-alueen maaperän arvioidaan olevan pääosin pilaantumattomaksi luokiteltavaa. Yhteenvetona selvityksessä todetaan, että kulkeutumis- ja altistumisriskitarkastelun perusteella arvioituna maaperän haitta-ainepitoisuuksista ei nykyisenkaltaisessa maankäyttötarkoituksessa aiheudu haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia eikä telakka-alueella ole maaperän kunnostustarvetta. Mikäli alueen maankäyttö muuttuu tulevaisuudessa herkemmäksi, tulee maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvittää tarkemmin lisätutkimuksilla. Mikäli alueella suunnitellaan tehtävän maankaivutöitä ja kaivumassoja aiotaan sijoittaa kaivualueen ulkopuolelle, on haitta-ainepitoisuudet syytä selvittää ennen massojen sijoittamista. Telakka-altaan vesien purkupaikan kohdalta otetun sedimenttinäytteen metallipitoisuudet ja öljyhiilivetypitoisuus olivat lievästi kohonneita (Ramboll 2009). TBT/TPT-yhdisteiden summapitoisuus oli ylemmän ohjearvon tuntumassa. Myös laiturialtaan suulta otetussa sedimenttinäytteessä havaittiin merkkejä organotinayhdisteiden esiintymisestä. Kesällä 2010 tehdyssä lisäselvityksessä sedimenttinäytteitä otettiin viidestä tutkimuspisteestä (SN1 SN5), joista 3 sijaitsi ns. laiturialtaassa, neljäs sen ulkoreunalta ja viides merialueelta noin 50 metrin etäisyydeltä altaasta. Sedimenttinäytteet otettiin veneestä Ekman-noutimella. Näytteitä saatiin 0 10 cm:n syvyydeltä. Yli 10 cm:n syvyydellä pohja oli kovempaa eikä näytettä saatu. Maalajimääritysten perusteella sedimenttinäytteet koostuivat liejusta ja hiekasta. Sedimenttinäytteistä tutkittiin öljyhiilivetypitoisuuksia, metallipitoisuuksia sekä tributyylitina- ja trifenyylitinapitoisuuksia. Kaikkien tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet olivat jossain määrin kohonneita. Suhteellisesti suurin viitearvojen ylitys (Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje, ympäristöministeriön ympäristöopas nro 117) havaittiin TBT:n osalta läheltä telakka-altaan tyhjennysputken purkupaikkaa (SN1). Sedimentin TBT- ja TPT-pitoisuuksista aiheutuvien haitallisten vaikutusten arvioidaan kohdistuvan lähinnä laiturialtaan pohjaeliöstöön. Kaloille ja linnuille 4

5 ei arvioida aiheutuvan merkittäviä haitallisia vaikutuksia, ei myöskään ihmisen terveydelle alueen nykyisessä käyttötarkoituksessa. Sedimentin pilaantuneisuutta ja ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee analysoitujen pitoisuuksien lisäksi huomioida haitta-aineiden kokonaismäärä ja alueen käyttötarkoitus. Lähin erityiseksi kalastusalueeksi luokiteltava vesialue sijaitsee Eurajoensalmessa lähellä Kornamaan metsänsuojelualuetta. Toinen erityiseksi kalastusalueeksi luokiteltava vesialue sijaitsee noin 3 km kohteen luoteispuolella. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole uimarantoja. Sedimenttinäytteiden normalisoidut öljyhiilivetypitoisuudet: 5 Piste Syvyys m Öljyhiilivetyjä (C 10 C 40) mg/kg SN1 0 0,1 233 SN2 0-0,1 200 SN3 0 0, SN4 0 0,1 110 taso 1* 50 taso 2** * tason 1 alittavaa ruoppausmassaa pidetään haitattomana ja se voidaan sijoittaa mereen ** tason 2 ylittävä ruoppausmassa luokitellaan pilaantuneeksi ja se tulee läjittää pääsääntöisesti maalle tasojen 1 ja 2 välillä oleva ruoppausmassa luokitellaan mahdollisesti pilaantuneeksi ja sen sijoituskelpoisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti Sedimenttinäytteiden normalisoidut metallipitoisuudet: Piste Syvyys m As Cd Cr Cu Pb Ni Zn SN1 0 0,1 16 0, SN2 0 0,1 12 0, SN3 0 0, , SN4 0 0,1 8 0, taso 1* 15 0, taso 2** 60 2, Sedimenttinäytteiden normalisoidut TBT- ja TPT-pitoisuudet: Piste Syvyys m TBT TPT SN1 0 0, SN2 0 0, SN3 0 0, SN4 0 0, SN5 0 0, taso 1* 3 ei määr. taso 2** 200 ei määr.

6 6 Muu ympäristöä kuormittava toiminta alueella Merialuetta kuormittavat pääasiassa Eurajoen kuljettamat ravinteet. Lisäksi kuormitusta aiheutuu viereisen sataman toiminnasta ja laivaliikenteestä. Kuormitusta aiheutuu myös Teollisuuden Voima Oy:n saniteettivesistä ja jäähdytysvesien lämpökuormana. Vuonna 2009 tehdyn vesistötarkkailun perusteella happitilanne Olkiluodon merialueella oli hyvä, sameusarvot olivat pieniä ja ravinnepitoisuudet tavanomaisia (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy). Olkiluodonniemellä harjoitetaan ydinvoimatuotantoa, johon tällä hetkellä liittyy lisärakennustoimintaa. Olkiluodonniemellä varaudutaan myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Ilman laatu Eurajoen kunnassa ei tarkkailla ilman laatua eikä tutkimustuloksia siten ollut saatavilla. LAITOKSEN TOIMINTA Tuotanto Olkiluodon telakalla rakennetaan pientonniston laivoja, tehdään niiden muutos- ja korjaustöitä sekä telakointeja ja rakennetaan laivalohkoja. Tarpeen mukaan telakalla tehdään konepajatyyppisiä metallitöitä, kuten erilaisia teräs- ja levyrakenteita, paineastioita ja säiliöitä telakkahallissa. Telakalla tehdään myös suurten kappaleiden maalausta alihankintana. Lupaa haetaan keskimääräiselle tuotantomäärälle tonnia vuodessa ja alusmäärälle 8 kpl vuodessa. Laitoksen suunniteltu maksimikapasiteetti on tonnia (12 alusta) vuodessa. Vaihtoehtoisesti telakka toimii korjaustelakkana, jolloin aluskäyntejä on maksimissaan noin 50 vuodessa. Telakka toimii kokoonpanotelakkana. Aluksen runko kootaan telakkaaltaalla telakkahallissa kokoonpannuista lohkoista. Osavalmisteet ja teräsosat toimitetaan telakalle omilta konepajoilta tai alihankkijoilta. Telakka-allas, joka on katettu 42 metrin matkalta ja varustettu sulkuportilla, tyhjennetään merivedestä työskentelyn ajaksi ja täytetään jälleen vedellä kun alus lasketaan vesille. Altaan ja telakkahallin välillä on kiskoyhteys. Telakka-altaassa tehdään kokoonpano- ym. töiden lisäksi myös pintakäsittelytöitä eli raepuhallus- ja maalaustyötä. Puhallusjäte jää osin 1,5 m syvään tyhjennyskaivoon, mutta suurin osa huuhtoutuu tasolle -5 m sekä reunustavaan kokoomaojaan. Puhallusjätettä poistetaan niistä lapiolla tai pienellä kaivurilla noin kerran vuodessa. Pintakäsittelytyöt, sähkötyöt, koneasennus-, eristys- ja sisustustyöt tehdään alihankintatyönä. Telakan omat työntekijät tekevät telakointi-, teräsja putkityöt. Telakalla työskennellään normaalisti arkisin 1 2 vuorossa kello 6 22, satunnaisesti myös viikonloppuisin. Normaalisti ei tehdä yötyötä.

7 7 Raaka-aineet, kemikaalit ja polttoaineet Energian käyttö Raaka-aineina käytetään tavanomaisia laivanrakennusmateriaaleja kuten terästä, erikoisteräksiä, alumiinia, kupari- ja cuniferputkia. Metalleja varastoidaan ulkona hyllyissä. Sisustusmateriaaleja säilytetään varastohallissa, -kontissa, katoksessa tai piha-alueella. Suihkupuhallus tehdään OK-rakeella tai kvartsihiekalla (alumiinin ja ruostumattoman teräksen osalta). OK-rae on mustaa, granuloitua Boliden Harjavalta Oy:n metallisulaton kuonaa, joka sisältää jonkin verran raskasmetalleja (Ni < 0,25 %, Co < 0,25 %, Cu <0,2 %) niukkaliukoisessa muodossa. Telakan maalinkulutus on enintään noin 24 tonnia vuodessa. Osa käytettävistä maaleista on antifouling-valmisteita. Laivanrakennuksessa on siirrytty vesiympäristön kannalta haitattomampiin, tinaa sisältämättömiin antifouling-maaleihin. Toiminnassa käytetään vain Tukesin hyväksymiä antifoulingtuotteita. Käytettävät kemikaalit säilytetään erillisessä kemikaalikaapissa. Lukitussa kaasukeskuksessa on asetyleeniä, teollisuushappea ja suojakaasua. Hitsauslisäaineita säilytetään hitsauslisäainevarastossa. Lämmitykseen käytettävä kevyt polttoöljy (42 m 3 /a) varastoidaan ulkona kahdessa maanpäällisessä valuma-altaallisessa säiliössä, joiden tilavuudet ovat 6,4 m 3. Lisäksi piha-alueella on kaksi maanpäällistä valuma-altaallista polttoainesäiliötä (á 2,4 m 3 ) ajoneuvoja varten. Alueella on myös 5 m 3 :n suuruinen valuma-altaallinen jäteöljysäiliö. Sähkön vuotuinen kulutus on keskimäärin kwh. Toimistotilojen ja asuinparakkien lämmitys toimii sähköllä. Telakkahallin ja varastohallin lämmitys tapahtuu polttoöljyllä. Lämmitystä varten telakalla on kaksi öljykäyttöistä lämmitintä, Polar E260 ja E100, joiden lämmitystehot ovat 302 kw ja 116 kw. Lämmitykseen kuluu öljyä noin l/a. Lämmitystehoa lasketaan öiksi ja viikonlopuiksi, kun työtiloissa ei työskennellä. Vedenhankinta ja viemäröinti Käyttövesi otetaan omasta kaivosta, sillä alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Asuinparakkien vesi otetaan vesisäiliöstä, jonka täyttö tapahtuu säiliöautolla. Jätevedet johdetaan saostuskaivojen (2 x 3 kaivoa) kautta maaperään. Jätevesi on keittiö- ja sosiaalitiloissa syntyvää jätevettä. Jätevesiä syntyy vuosittain m 3. Tuotantotiloissa ei ole viemäröintiä.

8 8 Ympäristöriskit Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten telakalle on laadittu pelastussuunnitelma. Hitsauskaasuille ja lämmityskattiloille on nimetty niiden turvallisuudesta vastaavat vastuuhenkilöt. Öljyvuotojen sattuessa maahan valunut öljy kerätään talteen imeytysaineen avulla. Vuotoriskiä vähennetään säännöllisillä kuljetuskaluston tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä. Lisäksi piha on asfaltoitu. Telakka-alueen maaperään ja vaikutusalueella olevaan sedimenttiin kulkeutuneiden haitta-aineiden aiheuttamaa riskiä on arvioitu niitä koskevien selvitysten yhteydessä. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristöjärjestelmä Telakkatoiminnalle tai laivan maalaukselle ei ole olemassa BATreferenssidokumenttia. Telakalla työskennellään telakan laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Yrityksellä on ympäristöjärjestelmä, joka perustuu ISO standardiin ja laatujärjestelmät (ISO 9001:2008 ja SFS-EN ). Standardien auditointi on suoritettu viimeksi huhtikuussa 2010 käsittäen myös ympäristöjärjestelmän uudelleensertifioinnin. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Päästöt mereen Päästöt ilmaan Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan varsinaisia päästöjä merialueelle eikä siten vaikutuksia vesialueeseen tai sen käyttöön. Jätevedet keittiö- ja sosiaalitiloista johdetaan saostuskaivojen kautta maaperään. Suihkupuhallusjätteen pääsy mereen pyritään estämään telakan rakenteella (tyhjennyskaivo ja kokoomaoja) sekä poistamalla puhallusjätettä ajoittain. Sedimentissä telakka-altaan ympäristössä esiintyy jonkin verran kohonneita haittaainepitoisuuksia. Rauman ympäristölaboratorio on tutkinut materiaalin puhalluksen jälkeen ja todennut sen kaatopaikkakelpoiseksi. Asfaltoidun telakka-alueen pintavedet johdetaan viemäröintien kautta mereen. Kevyen polttoöljyn polttamisesta lämpökattiloissa syntyy hiilidioksidia, hiukkasia, typen oksideja ja rikkidioksidia. Savukaasut johdetaan ilmaan 9 m ja 11 m korkeista piipuista. Lisäksi pakokaasuja syntyy hajapäästöinä alusten koeajojen yhteydessä sekä alueen ajoneuvoliikenteestä. Raepuhalluksesta aiheutuu jonkin verran pölyämistä, joskin nikkeliä sisältävä OK-rae pölyää vähemmän kuin hiekkapuhallushiekka. Aluksen viimeistelyvaiheessa mahdollisesti tehtävät puhallukset tapahtuvat pressulla eristetyssä tilassa.

9 Maalaus tapahtuu ulkotiloissa tyynen ja kuivan sään aikaan. Jos joudutaan maalaamaan tuulisella säällä, tehdään maalaus telamaalauksena ruiskumaalauksen sijaan. Yleensä maalaukset pyritään tekemään jo lohkovaiheessa. Telakka-altaassa maalataan yleensä vain lohkorajat. Talviaikana telakka-altaalla maalattaessa alue huputetaan tarvittaessa. Maalauksesta aiheutuu haihtuvien hiilivetyjen (VOC-yhdisteiden) päästöjä ilmaan. Maalinkulutus on keskimäärin 15 t/a ja enintään 24 t/a. Keskimäärin vuosittain syntyviksi VOC-päästöiksi arvioidaan laskennallisesti noin 4,3 tonnia, maksimissaan 7,2 t/a. Hakemuksen liitteenä on VNA:n 435/2001 mukainen hiilivetypäästöjen vähentämisohjelma laskelmineen. Laskelmassa oletetaan, että kaikki maaleissa tai ohenteissa käytetty liuotin päätyy ilmaan. Todellinen vuosittainen päästöarvo on pienempi kuin päästöjen tavoitearvo (tavoitearvo keskimääräisellä kulutuksella 6,1 t/a ja maksimikulutuksella 9,9 t/a). Näin ollen asetuksen vaatimukset täyttyvät. Tavoitearvo TE keskim = 10,2 t/a (kiintoainemäärä)*1,5 *0,4 = 6,1 t/a TE max = 16,5 t/a (kiintoainemäärä)*1,5 *0,4 = 9,9 t/a Kaiken kaikkiaan ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus ilman laatuun arvioidaan vähäiseksi. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Melupäästöt ja tärinä Normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Maaperän tilaa on tutkittu viimeksi vuonna Telakka ei sijaitse pohjavesialueella. Telakan toiminnasta ei aiheudu merkittävää melua tai tärinää. Melu on luonteeltaan tasaista teollisuusmelua. Melua aiheuttavat lähinnä terästyöt telakkahallissa, raepuhallus, moottorimelu koeajoista ja kuljetuksista. Toiminnalla ei ole olennaisia vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen lähimmän loma-asutuksen sijaitessa noin 700 metrin etäisyydellä alueesta. Melumittauksia telakka-alueella ei ole tehty. Syntyvät jätteet ja niiden käsittely Syntyvien jätteiden määrät vaihtelevat suuresti tilauskannan ja alustyyppien vaihtelun takia. Myös henkilöstömäärä telakalla vaihtelee suuresti. Toiminnasta syntyvät jätteet kerätään erillisiin keräysastioihin. Myös eri metallijakeet lajitellaan erikseen. Ongelmajätteille telakalla on ongelmajätekontti. Koska pintakäsittelytyöt tehdään alihankintana, alihankkija huolehtii maalausjätteiden hävityksestä suositusten mukaisesti. Jäteöljy kerätään erillisiin valuma-altaalla varustettuihin jäteöljysäiliöihin (noin 5 m 3 ). Laivatankkien pesuvedet ja pilssivedet imetään suoraan tankkiautoon. 9

10 Suihkupuhalluksessa käytetty materiaali toimitetaan Rauman kaupungin Hevossuon kaatopaikalle täyttömaaksi tai erikseen sopimalla Boliden Harjavalta Oy:n tehtaalle, jolla on ympäristölupa käytetyn kuonan palautukseen yhtiön omalle jätealueelle. Rauman ympäristölaboratorio on tutkinut käytetyn suihkupuhallushiekan ja todennut sen soveltuvan täyttömaaksi. Suihkupuhallusjätettä välivarastoidaan asfaltoidulla alueella. Toiminnassa syntyvät jätteet: 10 Jätelaji Määrä Varastointi Keräily ja jatkokäsittely (arv.) t/a keräyspaperi 1 5 kannellinen keräysastia Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy pahvi 1 5 kannellinen keräysastia Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy sekajäte 6 25 kannellinen keräysastia Rauman seudun Ympäristöhuolto Oy teräs- ja metalli avolava Eurajoen Romu romu puujäte 4 20 avolava polttopuuksi henkilökunnalle tai Eurajoen Romu maalit ja liuottimet 0,5 2 maalauksesta huolehtiva alihankkija jäteöljy 3 15 jäteöljysäiliöt Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy suihkupuhallusjäte 6 50 Rauman kaupungin kaatopaikka tai Boliden Harjavalta Oy ongelmajätteet ongelmajätekontti, paristo- ja akkulaatikko Rauman Akku tai Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy laivatankkien pesuvedet Rauman Siivouskeskus tai Porin Ongelmajätekeräys Oy LAITOKSEN TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU Henkilökunta tarkastaa päivittäin laitteistojen ja putkistojen kunnon työohjeiden mukaisesti. Tiedot telakalla käytettävien maalien ja ohenteiden laadusta ja kulutuksesta pyydetään vuosittain alihankkijalta ja tiedot ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle. Toiminnassa syntyvien jätteiden määrästä pidetään kirjanpitoa perustuen jätteenkuljetus- ja jätehuoltoyhtiöiltä saataviin tietoihin. Vaikutustarkkailua ei tehdä jatkuvatoimisesti. Sedimentin laatua on selvitetty kesällä 2010 eikä tarvetta sedimentin tai veden laadun jatkuvaan tarkkailuun ole. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tiedottanut lupahakemuksesta kuuluttamalla Eurajoen kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Länsi- Suomi -sanomalehdessä. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti

11 koskee. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipisteessä ja Eurajoen kunnankansliassa. Lausunnot Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyytänyt lupahakemuksesta lausunnot Eurajoen kunnanhallitukselta, Eurajoen kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta, sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELYkeskukselta). 1) Eurajoen kunnanhallitus on ilmoittanut, ettei sillä ole huomauttamista hakemuksen johdosta. 2) Eurajoen ympäristölautakunta on todennut, ettei jätevesien käsittely täytä Eurajoen kunnan rantayleiskaavassa edellytettyjä vaatimuksia. Jätevesien käsittely on saatettava valtioneuvoston asetuksen 542/2003 edellyttämälle tasolle. Lisäksi suihkupuhallusjätteiden pääsy mereen on estettävä ja pelastussuunnitelma tulee päivittää vuosittain. 3) Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on katsonut, että toiminta saattaa aiheuttaa päästöjä meriveteen telakka-allasta tyhjennettäessä ja täytettäessä. Suihkupuhallusjätteen analyysitodistus ei ole ajantasainen. Hakemuksesta ei liioin käy ilmi, kuinka paljon savukaasupäästöjä toiminta aiheuttaa. 4) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on esittänyt, että telakan toiminnasta tulee tehdä meluselvitys ja lähialueen merenpohjan sedimentin tilaa tulee seurata esimerkiksi kerran viidessä vuodessa otettavin näyttein. Suihkupuhallusmateriaalin ja siitä liukenevien ympäristölle haitallisten aineiden leviämistä ympäristöön on tehokkaasti rajoitettava. Mikäli alueella kaivetaan ja siirretään maa-aineksia, tulee maaperän tila ja puhdistustarve selvittää. Maalaustoiminnan VOC-päästöjä tulee rajoittaa suhteessa käytettävien maalien määrään. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Etelä-Suomen aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden esittää vastineensa annetuista lausunnoista. Hakija on todennut, että suihkupuhallusjätteen pääsy mereen pyritään estämään telakan rakenteella ja poistamalla puhallusjätettä. Puhallusjätteen poistoa tihentämällä vähennetään puhallusjätteen kulkeutumista mereen. Suihkupuhallusjätteestä tehdään vastaanottajan vaatimat laboratorioanalyysit. 11

12 Laitoskäynti Orgaanisten tinayhdisteiden käyttö EU:n jäsenvaltioissa alusten pohjamaalauksessa (ns. aktiiviset TBT-pinnoitteet) on kielletty asetuksella EY 782/2003, joten näitä yhdisteitä ei enää kerry maalaustoiminnasta sedimentteihin. Hakemuksen liitteenä olevassa VOC-päästöjen vähentämisohjelmasta ilmenee, että Olkiluodon telakan toiminnassa käytettävien maalien ja ohenteiden ilmaan vapautuvienliuottimien määrä keskimääräisellä ja maksimikulutuksella laskettuna täyttää valtioneuvoston asetuksen 435/ :n päästöjen vähentämisohjelman vaatimukset. Lainsäädännön mukaan pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Telakan nykyisellä vuokralaisella on oma pelastussuunnitelma. Aslemetals tulee päivittämään oman pelastussuunnitelmansa, kun telakan toiminta käynnistyy uudestaan. Telakkahalleja lämmitetään kevyellä polttoöljyllä noin 6 kuukautta vuodessa (marras-huhtikuussa). Päästöjä muodostuu arviolta seuraavasti: hiukkasia 9 kg/a, hiilidioksidia 380 t/a ja typen oksideja 360 kg/a. Lähimmän loma-asutuksen sijaitessa noin 700 metrin etäisyydellä telakasta länteen ja vakituisen asutuksen sijaitessa 1,6 kilometrin etäisyydellä meluselvitys on hakijan käsityksen mukaan tarpeeton ottaen huomioon telakasta aiheutuvan melun luonne. Maaperän tila ja puhdistustarve selvitetään tarvittaessa toiminnan loppuessa tai kohteen maankäytön muuttuessa. Hakija on teettänyt suunnitelman jätevesijärjestelmän saneerauksesta asetuksen 542/2003 mukaiseksi. Uusi jätevesijärjestelmä tullaan toteuttamaan kun telakalla alkaa laajamittainen toiminta, kuitenkin viimeistään vuonna Kiinteistölle sijoitetaan asumajätevesille tarkoitettu biologis-kemiallinen puhdistamo. Toiminta perustuu aktiivilieteprosessiin ja fosforin kemialliseen saostamiseen. Puhdistuskapasiteetti on 7,5 m 3 /d (arvioitu käsittelytarve 1,5 6,5 m 3 /d). Suunnitellun jätevedenkäsittelylaitteiston puhdistusteho on seuraava: biologinen hapenkulutus BHK 7 > 90 % kokonaisfosfori > 85 % kokonaistyppi > 40 %. Järjestelmä on suunniteltu kestämään vaihtelevaa kuormitusta. Järjestelmään johdetaan kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet. Puhdistamosta vesi johdetaan näytteenottokaivon kautta purkuojaan. Jätevedestä syntyvän lietteen tyhjennys suoritetaan loka-autolla. Aluehallintoviraston toimesta on tehty tarkastus Olkiluodon telakan alueella. Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin. 12

13 13 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan Olkiluodon telakan toimintaan, jonka maksimikapasiteetti on tonnia vuodessa. Toiminta käsittää lisäksi tai vaihtoehtoisesti alusten korjausta ja muutostöitä, jolloin korjattavia aluksia on noin 50 vuodessa. Lupa myönnetään edellyttäen, että tätä päätöstä ja siinä annettuja lupamääräyksiä noudatetaan ja muuten toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Kemikaalit 1. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä kemikaalien ominaisuuksista ja haittavaikutuksista. Käytettävät kemikaalit ja varsinkin pintakäsittelyaineet on pyrittävä valitsemaan siten, että ne ovat ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomia. Olennaisista muutoksista on ilmoitettava laitoksen toimintaa valvovalle Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Päästöt ilmaan 2. Ulkona tapahtuvasta suihkupuhdistuksesta ja maalauksesta ei saa aiheutua pölyn tai maalisumun leviämistä ympäristöön. Toiminnassa tulee ottaa huomioon tuulen suunta ja voimakkuus ja tarvittaessa tulee käyttää pressusuojaa tai siirrettävää suojaseinämää pölyn ja maalisumun leviämisen estämiseksi. Maalaukset on aina kun mahdollista tehtävä telakkahallissa (lohkomaalaukset). 3. Käytettävien maalien ja ohenteiden liuotin-kiintoainesuhde saa olla enintään 0,6 (liuotinmäärien ja kiintoainemäärien summista laskettuna). Päästöt mereen 4. Telakka-allas on puhdistettava huolellisesti suihkupuhallusjätteestä joka kerta ennen altaan täyttämistä vedellä. 5. Telakka-alueella syntyvät talousjätevedet on mennessä ennen purkuojaan johtamista käsiteltävä biologis-kemiallisessa pienpuhdistamossa hyväksyttävän puhdistustason saavuttamiseksi tai vaihtoehtoisesti johdettava umpikaivoon ja kuljetettava sieltä yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle. 6. Telakka-alueen pintavedet on johdettava mereen öljynerotuskaivojen kautta. Öljynerotuskaivot on asianmukaisesti tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

14 14 Melu 7. Telakan toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten piha-alueella päivällä (klo 7 22) ekvivalenttimelutasoa L Aeq 55 db eikä yöllä (klo 22 7) ekvivalenttimelutasoa L Aeq 50 db eikä vastaavasti lähimpien loma-asuntojen piha-alueella päivällä tasoa 45 db ja yöllä tasoa 40 db. Tarvittaessa luvan saajan on pystyttävä osoittamaan melutasojen saavuttaminen normaalitoiminnan aikaisin melumittaustuloksin. Jätteet 8. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet on toimitettava kaatopaikalle tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen. 9. Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa, jotka on sijoitettu vesitiiviisti tai katettuun tilaan. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään ja pohja- tai pintavesiin on estettävä. 10. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa tällaisia jätteitä. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi ja käsittely 11. Polttoaineet, maalit, liuottimet ym. kemikaalit on varastoitava siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen ja mereen mahdollisissa vuoto- tai vahinkotilanteissakin estyy. Ulkona sijaitsevat polttoainesäiliöt on varustettava kokoaan vastaavilla suoja-altailla. 12. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on telakan käytettävissä oltava helposti saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia ja öljyntorjuntapuomia. Öljyntorjuntapuomi on pystyttävä vetämään paikoilleen viipymättä. Telakan pelastussuunnitelma on lisäksi päivitettävä vuosittain. Sedimentin ja massojen kaivu 13. Ruopattaessa telakka-altaan edustalla syventämisen yhteydessä tai kaivettaessa telakka-alueen maamassoja rakentamisen yhteydessä on massojen laatu selvitettävä Varsinais-Suomen ELY:n hyväksymällä tavalla, minkä jälkeen pois siirrettävät pilaantuneiksi todetut massat on toimitettava paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseisenlaisia massoja.

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot