KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 2 Lautakunnan kokousaika ja -paikka sekä kokouksen 5 koollekutsuminen 3 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvio ja 6 käyttösuunnitelma sekä täytäntöönpano 4 Teknisen toimen investointien aikataulutus vuodelle Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten 8 nähtävilläpito 6 Haja-asutusalueella sijaitsevan tien nimeäminen Sammuksen 9 metsätieksi 7 Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät pienimuotoiset 10 kirvesmiestyöt vuosille Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät rakennusmaalaustyöt 12 vuosille Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät pienimuotoiset putkityöt 13 vuosille Kiinteistön kunnossapitoon littyvät sähkötyöt vuosille Hakolan kevyen liikenteen väylän suunnitelmien hyväksyminen Alahärmän Monitoimialueen yhdystien suunnitelmien 18 hyväksyminen 13 Järvenjärven alueen kunnallisteknisten suunnitelmien 19 hyväksyminen 14 Kortesjärven yhtenäiskoulun suunnittelu- ja 20 rakentamistoimikunnan nimeäminen 15 Pöyhösenkankaan ja Kuoppalan sammutusvesiasemien 21 hankinta 16 Tiedoksi saatettavat asiat Kankaankylän viemäröinti Alajoen Alajokitien painorajoitukset 25

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Annala Anneli 18:30-20:40 jäsen Haukkala Juhani 18:30-20:40 jäsen Keskinen Jani 18:30-20:40 jäsen Mäkipelkola Maria 18:30-20:40 jäsen Piri Mika 18:30-20:40 varapuh.joht. Puro-Aho Alpo 18:30-20:40 puheenjohtaja Ratia Johanna 18:30-20:40 jäsen Hakola Mari 18:30-20:40 Luoman varaj. Isomäki Jaakko 18:30-20:40 Ylikosken varaj. Karkaus Jarmo 18:30-20:40 Knuuttilan varaj. Kankaansyrjä Mika 18:30-20:40 kaup.hall:n edustaja Hakala Heikki A. 18:30-20:40 kaup.hall.pj. Rajala Raimo 18:30-20:40 yhd.kuntatekn.päällikk ö Takamaa Juha 18:30-20:40 tekninen johtaja, esittelijä Ylirinne Jorma 18:30-20:40 kiinteistöpäällikkö Haapa-aho Marja-Terttu 18:30-20:40 toim.siht., pöytäk.pitäjä POISSA Knuuttila Jari jäsen Luoma Arja K. jäsen Ormiskangas Jari jäsen Porre Suvi jäsen Ylikoski Asko jäsen Leivo Jari vt. kaavoituspäällikkö LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 1-18 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Anneli Annala ja Juhani Haukkala. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Alpo Puro-Aho Marja-Terttu Haapa-aho

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Anneli Annala Juhani Haukkala PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Juha Takamaa, tekninen johtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tekninen lautakunta 1 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupungin hallintosäännön 16 :n mukaan kunkin toimielimen tulee päät tää pöytäkirjan tarkastamisesta sekä sen yleisesti nähtävänäpitoajasta ja -pai kas ta. Virallinen nähtävänäoloaika on tarpeen, jotta päätökset saavat lainvoiman. Tekninen lautakunta päättää, että jokaisessa kokouksessa valitaan vuo rot te lupe ri aat teel la kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka vahvistavat jokaisen tar kas taman sa pöytäkirjan sivun nimikirjaimillaan ja lisäksi allekirjoittavat pöytäkirjan. Pöy tä kir ja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina viraston au ki olo ai ka na. Lisäksi lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan tar kas tettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa kokousta seu raa van viikon keskiviikkona viraston aukioloaikana. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anneli Annala ja Juhani Haukkala. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Lautakunnan kokousaika ja -paikka sekä kokouksen koollekutsuminen Tekninen lautakunta 2 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan toimielin pitää ko kouk sensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pi tämi ses tä. Hallintosäännön 5 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen es ty nee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mah dol li suuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tekninen lautakunta päättää, että kokoukset pidetään vuonna 2015 pää sääntöi ses ti iltakokouksina kuukauden viimeisenä torstaina klo alkaen ja kokous paik ka na on tekniikkakeskuksen ent. valtuustosali, osoite Päämajantie 6, Ylihärmä. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvio ja käyttösuunnitelma sekä täytäntöönpano Tekninen lautakunta 3 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupun gin talousarvion vuodelle Kauhavan kaupunginhallitus on antanut Kauhavan kaupungin vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Tekninen lautakunta päättää käyttää täytäntöönpano-ohjeen mukaisena määrä ra ho jen käyttösuunnitelmana vuodelle 2015 hyväksyttyä teknisen lau ta kunnan talousarviota. Lisäksi tekninen lautakunta päättää nimetä tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi: - Hallinto: Alpo Puro-Aho, Juha Takamaa - Tilapalvelut: Jorma Ylirinne, Eeva-Liisa Kero - Yhdyskuntatekniikka: Raimo Rajala - Kaavoitus: Jari Leivo Laskujen asiatarkastajiksi lautakunta päättää nimetä seuraavat: - Hallinto: Marja-Terttu Haapa-aho - Tilapalvelut: Kimmo Voutilainen, Tarja Siekkinen, Eija Palomäki, Eeva-Liisa Ke ro, Liisa Taivainen (Kortesjärven keskuskeittiö), Marjo Ulvila (Kauhavan keskus keit tiö), Riitta-Liisa Mattila (Alahärmän koulukeskuksen keittiö), Leena Järvi nen (Härmän palvelukeskuksen keittiö), Tarja Kivelä (Ylihärmän kes kus keittiö) - Yhdyskuntatekniikka: Rami Viita-aho, Sari Isoniemi, Marja-Terttu Haapa-aho - Kaavoitus: Anna-Liisa Huhtala, Päivi Raski. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen investointien aikataulutus vuodelle 2015 Tekninen lautakunta 4 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupungin investointibudjetin mukaan kokonaisinvestoinnit vuodelle 2015 on yhteensä euroa. Teknisessä toimessa on valmisteltu aikatauluja vuoden 2015 in ves toin ti kohteis ta. Tilapalveluiden ja yhdyskuntatekniikan investointiaikataulut on esitetty esi tys lis tan liitteessä olevissa yleisaikatauluissa. Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn investointiaikataulun. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävilläpito Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksiaan koskevien päätösten näh tä vänäpidos ta siten, että kaupunginhallituksen kokouspöytäkirja asetetaan nähtäville ku ta kin kokousta seuraavana perjantaina klo Virallinen näh tävänä olo on tarpeellinen, jotta päätökset saavat lainvoiman. Koska sama käytän tö koskee myös viranhaltijapäätöksiä, on myös näiden osalta päätettävä näh tä vil lä pi tä mi ses tä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden pää tök set pidetään nähtävillä kunkin kuukauden 15. ja viimeisenä päivänä ao. vi ran hal ti jan virkahuoneessa. Mikäli 15. ja/tai viimeinen päivä ei ole työpäivä, pi de tään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työpäivänä. Samalla esitetään, että kukin lautakunta hyväksyy saman menettelyn omien viran hal ti joi den sa osalta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni Tekninen lautakunta 5 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä olevan menettelyn alaistensa viran hal ti joi den päätösten nähtävänä pitämisestä. Lisäksi lautakunnan esi tys listan liitteeksi laitetaan päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Haja-asutusalueella sijaitsevan tien nimeäminen Sammuksen metsätieksi Tekninen lautakunta Valmistelija: Vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo Kauhavan Alahärmässä Vistinmäentieltä erkanevaa tietä Sammusjärvelle ei ole nimetty osoitejärjestelmään. Tien varrella sijaitsee 6 vapaa-ajanrakennusta. Osoitteen ensisijaisena tehtävänä on osoitekohteensa yksilöiminen siten, että kohde voidaan paikantaa ymmärrettävällä tavalla ja tarvittaessa löytää nopeasti, jotta esim. hälytysajoneuvot löytävät tarvittaessa kohteeseen. Tekninen lautakunta päättää nimetä tien Sammusjärventieksi. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo, puh. (06) , etu Tekninen lautakunta 6 Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Jari Leivo Jouni Mäkiluoma Sammuksen metsätie -tiekunnasta on ottanut yhteyttä tek nisen lautakunnan päätöksestä koskien Sammusjärvelle joh tajan tien nimeämistä Sammusjärventieksi. Jouni Mäkiluoma esittää, että Sammus jär vel le johtaja tie nimettäisiin Sammuksen metsätieksi, mitä nimeä tie kunnan osakkaat itse tiestä käyttävät. Tekninen lautakunta päättää muuttaa tekemäänsä päätöstä ja nimetä Kauhavan Alahärmässä Vistinmäentieltä erkanevan tien Sammuksen met sä tiek si. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Jari Leivo, puh. (06) , etu

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät pienimuotoiset kirvesmiestyöt vuosille / /2014 Tekninen lautakunta 7 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne Kauhavan kaupungin tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia kiinteistöjen kun nos sapi toon liittyvistä pienimuotoisista kirvesmiestöistä sopimuskaudelle Tarjouspyynnössä pyydetään kiinteää koko so pi mus kauden kestävää alueittaista (taajamittain) tuntiveloitushintaa sisältäen ki lo met rikus tan nuk set. Ensisijaisesti Kauhavan kaupunki käyttää kirvesmiestöihin kaupungin omia kirves mie hiä. Tarjouspyyntö on laitettu kaupungin kotisivulle ja ilmoitustauluille sekä lähetetty pos tit se seuraaville: - T:mi Kari Lasse - Rakennuspalvelu Pauli Katajamäki - Härmän Puu- ja Rakennustyö - RiMaria Oy / Maria Annala - Jomiga Oy - T:mi Aulis Korpi - T:mi Tapani Anttila - Saneeraus J. Autio Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Tarjoukset on avattu Määräaikaan mennessä tarjouksena jättivät: - T:mi Lasse Kari - Härmän Puu- ja Rakennustyö - Jomiga Oy - T:mi P.T. Anttila Tarjousvertailu esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää valita tilapalvelujen kiinteistöjen kunnossapitoon liit ty vien pienimuotoisten kirvesmiestöiden tekijäksi Kauhavan kaikkiin taa jamiin edullisimman tarjouksen jättäneen T:mi P.T.Anttilan hintaan 27,00 /h, alv 0 %. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Li säksi lautakunta päätti, että ellei valittu yrittäjä pysty lähettämään kirvesmiestä paikal le kohtuullisessa ajassa, kaupunki voi hankkia kirvesmiestyöt muualta.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Merkittiin pöytäkirjaan, että Mika Piri poistui kokouksesta tämän pykälän kä sitte lyn ajak si. Todettiin Mika Pirin osallisuusjääviys. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne, puh. (06) , etu

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät rakennusmaalaustyöt vuosille / /2014 Tekninen lautakunta 8 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne Kauhavan kaupungin tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia kiinteistöjen kun nos sapi toon liittyvistä rakennusmaalaustöistä sopimuskaudelle Tar jous pyyn nös sä pyydetään kiinteää koko sopimuskauden kestävää alueittais ta (taajama) tuntiveloitushintaa sisältäen kilometrikorvaukset. Ensisijaisesti Kauhavan kaupunki käyttää rakennusmaalaustöihin kaupungin omaa maalaria. Tarjouspyyntö on laitettu kaupungin kotisivuille ja ilmoitustauluille sekä lä he tetty postitse seuraaville: - T:mi P.T.Anttila - Voltin väri / Maalausliike K. Salo Ky - Sulo Asuintupa - Jomiga Oy - Härmän maalaus T:mi Kauko Keskinen Tarjousten jättöaika oli klo mennessä. Tarjoukset on avattu Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: - T:mi P.T. Anttila - Härmän maalaus T:mi Kauko Keskinen - Jomiga Oy Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää valita kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien ra kennus maa laus töi den tekijäksi kaikkien taajamien osalta edullisimman tarjouksen jät tä neen T:mi P.T.Anttilan hintaan 27,00 /h, alv 0 %. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Li säksi lautakunta päätti, että ellei valittu yrittäjä pysty lähettämään ra ken nus maa laria paikalle kohtuullisessa ajassa, kaupunki voi hankkia rakennusmaalaustyöt muu al ta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Mika Piri poistui kokouksesta tämän pykälän kä sitte lyn ajaksi. Todettiin Mika Pirin osallisuusjääviys. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne, puh. (06) , etu

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät pienimuotoiset putkityöt vuosille / /2014 Tekninen lautakunta 9 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne Kauhavan kaupungin tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia kiinteistöjen kun nos sapi toon liittyvistä pienimuotoisista huolto- ja korjaustöistä sopimuskaudelle Ensisijaisesti Kauhavan kaupunki käyttää pienimuotoisiin huol to- ja korjaustöihin kaupungin omaa putkimiestä. Tarjouspyynnössä pyydetään kiinteää koko sopimuskauden kestävää alueittais ta (taajamittain) tuntiveloitushintaa sisältäen kilometrikorvaukset. Tarjouspyyntö on laitettu kaupungin kotisivuille, ilmoitustauluille ja lähetetty pos tit se seuraaville: - Härmän LVI-Tekniikka Oy - Keskisen Putkiasennus Ky - LVI-Huolto Hannu Hautala - LVI-Asennus Kalliokoski Reijo - MHW Force Ky/Hautasaari Toni - Härmän LVI-Asennus Ky - Lvi Saari - T:mi J. Niskanen Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Tarjoukset on avattu Määräaikana tarjouksensa ovat jättäneet: - LVI-Huolto Hannu Hautala - Keskisen Putkiasennus Ky - Härmän LVI-Tekniikka J. Hautala - Are Talotekniikka Oy Putkityötarjousten vertailutaulukko esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää valita tilapalvelujen kiinteistöjen kunnossapitoon liit ty vien pienimuotoisten huolto- ja korjaustöiden tekijöiksi alueellisesti edul lisim man tarjouksen jättäneen seuraavasti: LVI-Huolto Hannu Alahärmän Kauhavan Kortesjärven Ylihärmän taajama taajama taajama taajama /h (alv 0%) /h (alv 0%) /h (alv 0%) /h (alv 0%)

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Hautala 35,00 36,00 34,00 Keskisen Putkiasennus Ky 41,30 Lisäksi lautakunta päättää, että ellei valittu yrittäjä pysty lähettämään put kimies tä paikalle kohtuullisessa ajassa, kaupunki voi hankkia putkityöt muualta. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne, puh. (06) , etu

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kiinteistön kunnossapitoon littyvät sähkötyöt vuosille / /2014 Tekninen lautakunta 10 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne Kauhavan kaupungin tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvistä sähköasennustöistä sopimuskaudelle Tarjouspyynnössä pyydetään kiinteää koko sopimuskauden kestävää alueittaista (taajamittain) tuntiveloitushintaa, joka sisältää kilometrikustannukset. Lisäksi on pyydennyt alennusprosentteja eri tarvikeryhmille. Tarjouspyyntö on laitettu kaupungin kotisivuille ja ilmoitustauluille sekä lähetetty seuraaville: - Sähköhärmä Oy - Sähköpena Oy - Sähkö-Finni Oy - Alahärmän Sähkö Oy - Markin Sähkö Ky - Sähköasennus R. Tikkamäki - Kauhavan Sähkötyö Oy - Sähköasennus Evälä J. Ky - Jylhän Sähköosuuskunta - Kortesjärven Sähköhuolto Oy - Järvi-Pohjanmaan ST Sähkö Ay - Evijärven Sähköpalvelu Oy - TS-Sähkö Oy Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Tarjoukset on avattu Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: - Sähköasennus R. Tikkamäki - Sähköhärmä Oy - Kauhavan Sähkötyö Oy - Evijärven Sähköpalvelu Oy - TS-Sähkö Oy - Tmi Sähkö-Finni - Are Talotekniikka Oy Sähkötyötarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää valita kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien sähköasennustöiden tekijöiksi alueellisesti edullisimman tarjouksen jättäneet

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta seuraavasti: Alahärmän Kauhavan Kortesjärven Ylihärmän taajama taajama taajama taajama /h (alv 0 %) /h (alv 0 %) /h (alv 0 %) /h (alv 0 %) TS-Sähkö Oy 27,80 Kauhavan Sähkötyö Oy 27,50 29,00 27,50 Lisäksi lautakunta päättää, että ellei valittua sähkötöiden tekijää saada paikalle kohtullisessa ajassa, Kauhavan kaupunki voi ostaa sähkötyöt muualta. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne, puh. (06) ,

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Hakolan kevyen liikenteen väylän suunnitelmien hyväksyminen 19/ /2015 Tekninen lautakunta 11 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala Hakolan kevyen liikenteen väylän suunnitelmat ovat olleet yleisesti nähtävillä Kau ha van kaupungin Tekniikkakeskuksessa , jona aikana suun ni tel mis ta on voitu jättää muistutus. Nähtävänäoloaikana ei ole jätetty muistutuksia suunnitelmista. Tekninen lautakunta hyväksyy Hakolan kevyen liikenteen väylän suunnitelmat. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Mari Hakola poistui kokouksesta tämän pykälän kä sit te lyn ajaksi. Todettiin Hakolan intressijääviys. Lisätietoja: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, puh. (06) , etu ni

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Alahärmän Monitoimialueen yhdystien suunnitelmien hyväksyminen 24/ /2015 Tekninen lautakunta 12 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala Alahärmän Monitoimialueen yhdystien suunnitelmat ovat olleet yleisesti näh tävil lä Kauhavan kaupungin Tekniikkakeskuksessa , jona aikana suunnitelmista on ollut mahdollisuus tehdä muistutus. Nähtävänäoloaikana ei ole jätetty muistutuksia suunnitelmista. Tekninen lautakunta hyväksyy Alahärmän Monitoimialueen yhdystien suun nitel mat. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, puh. (06) , etu ni

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Järvenjärven alueen kunnallisteknisten suunnitelmien hyväksyminen 450/ /2014 Tekninen lautakunta 13 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala Järvenjärven alueen kunnallistekniset suunnitelmat ovat nähtävillä Kauhavan kau pun gin Tekniikkakeskuksessa Suunnitelmista on mah dol lisuus tehdä muistutus nähtävänäoloaikana. Asia esitellään kokouksessa, koska nähtävänäoloaika päättyy Koska nähtävänäoloaikana ei ole jätetty muistutuksia Järvenjärven kun nal listek ni sis tä suunnitelmista, teknisen johtajan kokouksessa tekemän esityksen mu kai ses ti tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti suunnitelmat. Lisätietoja: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, puh. (06) , etu ni

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kortesjärven yhtenäiskoulun suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan nimeäminen Tekninen lautakunta 14 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen Kortesjärven kou lu ver kos ta. Purmojärven ja Rintalan koulut suljetaan, koska molempien kou lu jen oppilas määrät hipovat valtuuston määrittämää 30 oppilaan alarajaa. Ope tus toi min ta jatkuu kuitenkin määräaikaisesti kouluilla siihen asti, kunnes ylä kou lun yhteyteen valmistuu lisätilat. Molemmat koulut toimivat mää rä ai kaises ti kaksiopettajaisina. Lisärakennuksen suunnittelu aloitetaan välittömästi ja rakentamiseen varataan rahoitus budjetissa. Tilojen valmistumisen ja oppilaiden siirtymisen jälkeen Kortesjärvellä toimii 0-9 luokat käsittävä yhtenäiskoulu. Opetus hoidetaan aineenopettajia ja luokanopettajia joustavasti käyttäen ottaen huomioon suositukset pienten lasten opetuksessa. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti tulee Kortesjärven yhtenäiskoulun tar vit se man lisätilan suunnitteluun ja rakentamiseen nimetä toimikunta. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Kortesjärven yh tenäis kou lun suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan nimeämistä ja valita omalta osal taan toimikuntaan yhden jäsenen kiinteistöpäällikön lisäksi. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen ja va litsi toimikuntaan omalta osaltaan jäseneksi Asko Ylikosken. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

21 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöyhösenkankaan ja Kuoppalan sammutusvesiasemien hankinta Tekninen lautakunta 15 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupungin tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia Pöy hösen kan kaan ja Kuoppalan sammutusvesiasemien toimittamisesta HKM In fra Oy:n laatiman hankintaohjelman mukaan. Tarjouspyyntö on laitettu Hilmaan, kaupungin kotisivuille ja ilmoitustauluille. Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Asia esitellään kokouksessa. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: Kokonaishinta alv 0 % - Muovi Oy Kieksi ,00 - Uponor Infra Oy ,00 - Rakennusliike Hernesniemi Oy ,00 - Provetek Oy ,00 - Oy Lining Ab ,00 - Oy Grundfos Pumput Ab ,00 Tekninen lautakunta päätti teknisen johtajan kokouksessa tekemän esityksen mu kai ses ti valita Pöyhösenkankaan ja Kuoppalan sammutusvesiasemien toimit ta jak si halvimman tarjouksen jättäneen Provetek Oy:n kokonaishintaan ,00 euroa, alv. 0 %. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 16 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa - Kaavoituspäällikön, kiinteistöpäällikön, kunnossapitomestarin, ruo ka pal ve lupääl li kön, siivouspäällikön, teknisen johtajan ja yhdyskuntatekniikan päällikön vi ran hal ti ja pää tös luet te lo ajalta Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta , jossa se on valinnut edus ta jan sa toimielimiin toimikaudeksi Tekniseen lautakuntaan kau pun gin hal li tuk sen edustajaksi on valittu Mika Kankaansyrjä ja hänen va raedus ta jak si Petri Hietamäki. - Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta , jossa kau pun gin valtuus to on myöntänyt eron Teemu Hakalalle, Tuula Koivistolle ja Paavo Heik kiläl le teknisen lautakunnan jäsenyydestä (26/ /2015) - Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta , jossa kau pun gin valtuus to on valinnut tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudet jä se net ja nimennyt teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan. Tekninen lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuksi. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Samoin lautakunta merkitsi tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi Reino Vir rankos ken tekniselle lautakunnalle osoitetun hakemuksen, jolla Virrankoski hakee lau ta kun nal ta oikeutta kutsua koolle Annalan alajokiteiden tiekunnan yli mää räinen yleinen kokous. (38/ /2009) Jorma Ylirinne selvitteli lautakunnan pelastusaseman loppuraporttia. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

23 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kankaankylän viemäröinti Tekninen lautakunta 17 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupungin tekninen toimi, Kauhavan vesi Oy ja Lapuan kaupunki ovat käyneet neuvotteluita Kankaan kylän viemäröimisestä Lapuan Hellanmaan viemäröintihankkeen yhteydessä. Kankaan kylä liitettäisiin Lapuan viemäriverkostoon siirtoviemärin avulla. Hankkeen toteuttamiseen on kolme vaihtoehtoa: 1. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että Lapua rakentaa koko hankkeen ja kaikki kiinteistöt jäävät Lapuan vesihuoltolaitoksen asiakkaiksi. Lapua myös huolehtii viemärin kunnossapito- ja pumppauskustannuksista. Maksut määräytyvät Lapuan vesihuoltolaitoksen kulloinkin voimassaolevan taksan mukaisesti. Kauhavan kaupunki tai Kauhavan Vesi Oy osallistuu rakentamiskustannuksiin siirtoviemärin osalta ja avustaa Kankaankylän osuutta samalla tavalla kuin Lapuan kaupunki avustaa verovaroin vesihuoltolaitosta näissä haja-asutusalueiden viemäröintihankkeissa. 2. Toisessa vaihtoehdossa Kauhava maksaa kokonaisuudessaan Kankaankylän osuuden, mutta osallistuu siirtoviemärin rakennuskustannuksiin kuten ensimmäisessä vaihtoehdossa. Kiinteistöt jäävät Kauhavan Vesi Oy:n asiakkaiksi ja liittymis- ym. maksut määräytyvät Kauhavan Vesi Oy:n taksojen mukaisesti. Kauhavan Vesi Oy myös huolehtii Kankaankylän alueen viemärin kunnossapidosta. Käyttökustannuksista sovitaan erikseen. Siinä otetaan huomioon paitsi puhdistuskustannukset myös siirtoviemärin kunnossapito- ja pumppauskustannukset. 3. Kolmas vaihtoehto on muuten sama, mutta kumpikin huolehtii oman alueensa urakoinnista. Kankaankylän viemäröinnin kustannus on noin , josta siirtoviemärin osuus on noin ja keräilyviemärin noin Viemäröinti tulisi tällä järjestelyllä mahdolliseksi noin 70 kiinteistölle. Kustannus per kiinteistö olisi noin Kauhavan Vesi Oy:n kannalta kiinteistökohtainen kustannus on nykyisillä liittymähinnoilla epäedullinen. Viemäröinnin takaisinmaksuaika olisi useita kymmeniä vuosia ja yhtiön nykyisessä investointitilanteessa uuden lisähankkeen rahoittaminen lainarahalla ei ole mahdollista. Kauhavan kaupungin tulisi avustaa hanketta 2. ja 3. vaihtoehdossa eurolla. Lapuan kaupunki pitää mahdollisena myöskin 1. vaihtoehtoa, jolloin Kauhavan kaupungin tulisi tukea hanketta :lla. ELY-keskukselta on haettu avustusta hankkeelle, mutta mahdolliset avustukset liikkuvat maksimissaan ja välillä. Kauhavan kaupungilla ei ole varattu määrärahoja Kankaankylän viemäröintiin vuoden 2015 investointibudjetissa. Kankaankylä ei ole tällä hetkellä viemäröinnin toiminta-aluetta. Viemäröintihanketta voidaan pitää hyvänä ympäristönäkökohtien kannalta, mutta kiinteistökohtainen kustannus hankkeessa nousee korkeaksi. Tekninen lautakunta päättää siirtää asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska teknisellä lautakunnalla ei ole päätäntävaltaa avustusasioissa.

24 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) ,

25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Alajoen Alajokitien painorajoitukset Tekninen lautakunta 18 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan Alajokitielle on asetettu 8 T painorajoitus tien hoitokunnan ja hoitokunnan puheenjohtajan ilmoituksen mukaan tilusjärjestelyiden toimitsijoiden kokouksen toimesta kevääseen saakka. Tieliikennelain 51 :n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Kunta ei voi suostumustaan evätä ilman pätevää syytä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon tai jonkin tehtävän työn takia tarpeellisten liikennemerkkien asettamiseen. Tiekunta voi yksityistielain 80 :n perusteella kieltää yleisesti kaikilla tai jollakin ajoneuvoilla tapahtuvan liikenteen ulkopuolisilta. Mitään varsinaista perustetta ei tarvita. Yksityistien osakkaat voivat halutessaan pitää tiensä vain omassa käytössään. Kiellosta päätetään tiekunnan kokouksessa. Lain sanamuoto yleisesti tarkoittaa, että kieltopäätöksen on koskettava kaikkia tasapuolisesti. Tien käyttöä koskeva kielto on yksityistielain 100 :n mukaan ilmoitettava tienvarren kieltotaulussa tai todisteellisesti asianosaisille. Jos kielto osoitetaan liikennemerkillä, on siihen lisäksi saatava kunnan suostumus. Jos tiekunta saa kunnan kunnossapitoavustusta tai jos tie on hoitosopimuksella kunnan hoidossa, ei ulkopuolisen tienkäyttöä saa ilman kunnan suostumusta kieltää. Sama on tilanne, jos tiekunta on saanut viimeisen 10 vuoden aikana julkista avustusta tien parantamiseen. Kunta voi kuitenkin antaa suostumuksen kieltoon, jos ulkopuolisen liikenne aiheuttaa huomattavaa haittaa. Jos ulkopuolisen liikenteen kokonaan kieltäminen ei ole mahdollista, voi kunta antaa luvan rajoittaa sitä. Tällaisen suostumuksen antaessaan kunta samalla kertaa antaa suostumuksen asianomaisen liikenteenohjauslaitteen asentamiseen (YksTL 101a ) Yksityistielain 23 todetaan, että jos tieosakas käyttää tietä tilapäisesti tavalla, joka huomattavasti poikkeaa siitä, mikä on otettu huomioon tieyksikköjä määrättäessä, voidaan tällaisia tilapäisiä kuljetuksia varten määrätä arvioitua tien käyttöä vastaava käyttömaksu. Maksu voidaan määrätä takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta määräämisajankohdasta lukien. Yksityistielain 31 mukaan tieosakas tai se, jolla on lupa käyttää tietä käyttömaksua vastaan, on käyttänyt tietä tavalla, jota ei ole otettu huomioon tieyksikköjä määrättäessä taikka käyttömaksujen määräämisperusteita vahvistettaessa ja joka on huomattavasti lisännyt tien kulumista tai vaurioittanut sitä, hän on velvollinen korvaamaan tien kuntoon panemisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Alajoen Alajokiteitä on perusparannettu viime vuoden aikana tilusjärjestelyihin saadulla valtion avustuksella, joten voidaan katsoa, että tiekunta on saanut julkista avustusta. Kaupungin suostumusta liikenteen kieltoon tai rajoittamiseen ei ole haettu. Kauhavan kaupungin alueella ei sääolosuhteiden puolesta ole tällä hetkellä tarvetta rajoittaa teiden käyttöä. Teillä ei ole alueella kelirikkoa.

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot