KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 2 Lautakunnan kokousaika ja -paikka sekä kokouksen 5 koollekutsuminen 3 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvio ja 6 käyttösuunnitelma sekä täytäntöönpano 4 Teknisen toimen investointien aikataulutus vuodelle Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten 8 nähtävilläpito 6 Haja-asutusalueella sijaitsevan tien nimeäminen Sammuksen 9 metsätieksi 7 Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät pienimuotoiset 10 kirvesmiestyöt vuosille Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät rakennusmaalaustyöt 12 vuosille Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät pienimuotoiset putkityöt 13 vuosille Kiinteistön kunnossapitoon littyvät sähkötyöt vuosille Hakolan kevyen liikenteen väylän suunnitelmien hyväksyminen Alahärmän Monitoimialueen yhdystien suunnitelmien 18 hyväksyminen 13 Järvenjärven alueen kunnallisteknisten suunnitelmien 19 hyväksyminen 14 Kortesjärven yhtenäiskoulun suunnittelu- ja 20 rakentamistoimikunnan nimeäminen 15 Pöyhösenkankaan ja Kuoppalan sammutusvesiasemien 21 hankinta 16 Tiedoksi saatettavat asiat Kankaankylän viemäröinti Alajoen Alajokitien painorajoitukset 25

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Annala Anneli 18:30-20:40 jäsen Haukkala Juhani 18:30-20:40 jäsen Keskinen Jani 18:30-20:40 jäsen Mäkipelkola Maria 18:30-20:40 jäsen Piri Mika 18:30-20:40 varapuh.joht. Puro-Aho Alpo 18:30-20:40 puheenjohtaja Ratia Johanna 18:30-20:40 jäsen Hakola Mari 18:30-20:40 Luoman varaj. Isomäki Jaakko 18:30-20:40 Ylikosken varaj. Karkaus Jarmo 18:30-20:40 Knuuttilan varaj. Kankaansyrjä Mika 18:30-20:40 kaup.hall:n edustaja Hakala Heikki A. 18:30-20:40 kaup.hall.pj. Rajala Raimo 18:30-20:40 yhd.kuntatekn.päällikk ö Takamaa Juha 18:30-20:40 tekninen johtaja, esittelijä Ylirinne Jorma 18:30-20:40 kiinteistöpäällikkö Haapa-aho Marja-Terttu 18:30-20:40 toim.siht., pöytäk.pitäjä POISSA Knuuttila Jari jäsen Luoma Arja K. jäsen Ormiskangas Jari jäsen Porre Suvi jäsen Ylikoski Asko jäsen Leivo Jari vt. kaavoituspäällikkö LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 1-18 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Anneli Annala ja Juhani Haukkala. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Alpo Puro-Aho Marja-Terttu Haapa-aho

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Anneli Annala Juhani Haukkala PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Juha Takamaa, tekninen johtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tekninen lautakunta 1 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupungin hallintosäännön 16 :n mukaan kunkin toimielimen tulee päät tää pöytäkirjan tarkastamisesta sekä sen yleisesti nähtävänäpitoajasta ja -pai kas ta. Virallinen nähtävänäoloaika on tarpeen, jotta päätökset saavat lainvoiman. Tekninen lautakunta päättää, että jokaisessa kokouksessa valitaan vuo rot te lupe ri aat teel la kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka vahvistavat jokaisen tar kas taman sa pöytäkirjan sivun nimikirjaimillaan ja lisäksi allekirjoittavat pöytäkirjan. Pöy tä kir ja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina viraston au ki olo ai ka na. Lisäksi lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan tar kas tettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa kokousta seu raa van viikon keskiviikkona viraston aukioloaikana. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anneli Annala ja Juhani Haukkala. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Lautakunnan kokousaika ja -paikka sekä kokouksen koollekutsuminen Tekninen lautakunta 2 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan toimielin pitää ko kouk sensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pi tämi ses tä. Hallintosäännön 5 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen es ty nee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mah dol li suuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tekninen lautakunta päättää, että kokoukset pidetään vuonna 2015 pää sääntöi ses ti iltakokouksina kuukauden viimeisenä torstaina klo alkaen ja kokous paik ka na on tekniikkakeskuksen ent. valtuustosali, osoite Päämajantie 6, Ylihärmä. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvio ja käyttösuunnitelma sekä täytäntöönpano Tekninen lautakunta 3 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupun gin talousarvion vuodelle Kauhavan kaupunginhallitus on antanut Kauhavan kaupungin vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Tekninen lautakunta päättää käyttää täytäntöönpano-ohjeen mukaisena määrä ra ho jen käyttösuunnitelmana vuodelle 2015 hyväksyttyä teknisen lau ta kunnan talousarviota. Lisäksi tekninen lautakunta päättää nimetä tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi: - Hallinto: Alpo Puro-Aho, Juha Takamaa - Tilapalvelut: Jorma Ylirinne, Eeva-Liisa Kero - Yhdyskuntatekniikka: Raimo Rajala - Kaavoitus: Jari Leivo Laskujen asiatarkastajiksi lautakunta päättää nimetä seuraavat: - Hallinto: Marja-Terttu Haapa-aho - Tilapalvelut: Kimmo Voutilainen, Tarja Siekkinen, Eija Palomäki, Eeva-Liisa Ke ro, Liisa Taivainen (Kortesjärven keskuskeittiö), Marjo Ulvila (Kauhavan keskus keit tiö), Riitta-Liisa Mattila (Alahärmän koulukeskuksen keittiö), Leena Järvi nen (Härmän palvelukeskuksen keittiö), Tarja Kivelä (Ylihärmän kes kus keittiö) - Yhdyskuntatekniikka: Rami Viita-aho, Sari Isoniemi, Marja-Terttu Haapa-aho - Kaavoitus: Anna-Liisa Huhtala, Päivi Raski. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen investointien aikataulutus vuodelle 2015 Tekninen lautakunta 4 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupungin investointibudjetin mukaan kokonaisinvestoinnit vuodelle 2015 on yhteensä euroa. Teknisessä toimessa on valmisteltu aikatauluja vuoden 2015 in ves toin ti kohteis ta. Tilapalveluiden ja yhdyskuntatekniikan investointiaikataulut on esitetty esi tys lis tan liitteessä olevissa yleisaikatauluissa. Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn investointiaikataulun. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävilläpito Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksiaan koskevien päätösten näh tä vänäpidos ta siten, että kaupunginhallituksen kokouspöytäkirja asetetaan nähtäville ku ta kin kokousta seuraavana perjantaina klo Virallinen näh tävänä olo on tarpeellinen, jotta päätökset saavat lainvoiman. Koska sama käytän tö koskee myös viranhaltijapäätöksiä, on myös näiden osalta päätettävä näh tä vil lä pi tä mi ses tä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden pää tök set pidetään nähtävillä kunkin kuukauden 15. ja viimeisenä päivänä ao. vi ran hal ti jan virkahuoneessa. Mikäli 15. ja/tai viimeinen päivä ei ole työpäivä, pi de tään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työpäivänä. Samalla esitetään, että kukin lautakunta hyväksyy saman menettelyn omien viran hal ti joi den sa osalta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni Tekninen lautakunta 5 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä olevan menettelyn alaistensa viran hal ti joi den päätösten nähtävänä pitämisestä. Lisäksi lautakunnan esi tys listan liitteeksi laitetaan päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Haja-asutusalueella sijaitsevan tien nimeäminen Sammuksen metsätieksi Tekninen lautakunta Valmistelija: Vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo Kauhavan Alahärmässä Vistinmäentieltä erkanevaa tietä Sammusjärvelle ei ole nimetty osoitejärjestelmään. Tien varrella sijaitsee 6 vapaa-ajanrakennusta. Osoitteen ensisijaisena tehtävänä on osoitekohteensa yksilöiminen siten, että kohde voidaan paikantaa ymmärrettävällä tavalla ja tarvittaessa löytää nopeasti, jotta esim. hälytysajoneuvot löytävät tarvittaessa kohteeseen. Tekninen lautakunta päättää nimetä tien Sammusjärventieksi. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo, puh. (06) , etu Tekninen lautakunta 6 Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Jari Leivo Jouni Mäkiluoma Sammuksen metsätie -tiekunnasta on ottanut yhteyttä tek nisen lautakunnan päätöksestä koskien Sammusjärvelle joh tajan tien nimeämistä Sammusjärventieksi. Jouni Mäkiluoma esittää, että Sammus jär vel le johtaja tie nimettäisiin Sammuksen metsätieksi, mitä nimeä tie kunnan osakkaat itse tiestä käyttävät. Tekninen lautakunta päättää muuttaa tekemäänsä päätöstä ja nimetä Kauhavan Alahärmässä Vistinmäentieltä erkanevan tien Sammuksen met sä tiek si. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Jari Leivo, puh. (06) , etu

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät pienimuotoiset kirvesmiestyöt vuosille / /2014 Tekninen lautakunta 7 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne Kauhavan kaupungin tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia kiinteistöjen kun nos sapi toon liittyvistä pienimuotoisista kirvesmiestöistä sopimuskaudelle Tarjouspyynnössä pyydetään kiinteää koko so pi mus kauden kestävää alueittaista (taajamittain) tuntiveloitushintaa sisältäen ki lo met rikus tan nuk set. Ensisijaisesti Kauhavan kaupunki käyttää kirvesmiestöihin kaupungin omia kirves mie hiä. Tarjouspyyntö on laitettu kaupungin kotisivulle ja ilmoitustauluille sekä lähetetty pos tit se seuraaville: - T:mi Kari Lasse - Rakennuspalvelu Pauli Katajamäki - Härmän Puu- ja Rakennustyö - RiMaria Oy / Maria Annala - Jomiga Oy - T:mi Aulis Korpi - T:mi Tapani Anttila - Saneeraus J. Autio Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Tarjoukset on avattu Määräaikaan mennessä tarjouksena jättivät: - T:mi Lasse Kari - Härmän Puu- ja Rakennustyö - Jomiga Oy - T:mi P.T. Anttila Tarjousvertailu esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää valita tilapalvelujen kiinteistöjen kunnossapitoon liit ty vien pienimuotoisten kirvesmiestöiden tekijäksi Kauhavan kaikkiin taa jamiin edullisimman tarjouksen jättäneen T:mi P.T.Anttilan hintaan 27,00 /h, alv 0 %. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Li säksi lautakunta päätti, että ellei valittu yrittäjä pysty lähettämään kirvesmiestä paikal le kohtuullisessa ajassa, kaupunki voi hankkia kirvesmiestyöt muualta.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Merkittiin pöytäkirjaan, että Mika Piri poistui kokouksesta tämän pykälän kä sitte lyn ajak si. Todettiin Mika Pirin osallisuusjääviys. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne, puh. (06) , etu

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät rakennusmaalaustyöt vuosille / /2014 Tekninen lautakunta 8 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne Kauhavan kaupungin tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia kiinteistöjen kun nos sapi toon liittyvistä rakennusmaalaustöistä sopimuskaudelle Tar jous pyyn nös sä pyydetään kiinteää koko sopimuskauden kestävää alueittais ta (taajama) tuntiveloitushintaa sisältäen kilometrikorvaukset. Ensisijaisesti Kauhavan kaupunki käyttää rakennusmaalaustöihin kaupungin omaa maalaria. Tarjouspyyntö on laitettu kaupungin kotisivuille ja ilmoitustauluille sekä lä he tetty postitse seuraaville: - T:mi P.T.Anttila - Voltin väri / Maalausliike K. Salo Ky - Sulo Asuintupa - Jomiga Oy - Härmän maalaus T:mi Kauko Keskinen Tarjousten jättöaika oli klo mennessä. Tarjoukset on avattu Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: - T:mi P.T. Anttila - Härmän maalaus T:mi Kauko Keskinen - Jomiga Oy Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää valita kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien ra kennus maa laus töi den tekijäksi kaikkien taajamien osalta edullisimman tarjouksen jät tä neen T:mi P.T.Anttilan hintaan 27,00 /h, alv 0 %. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Li säksi lautakunta päätti, että ellei valittu yrittäjä pysty lähettämään ra ken nus maa laria paikalle kohtuullisessa ajassa, kaupunki voi hankkia rakennusmaalaustyöt muu al ta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Mika Piri poistui kokouksesta tämän pykälän kä sitte lyn ajaksi. Todettiin Mika Pirin osallisuusjääviys. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne, puh. (06) , etu

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät pienimuotoiset putkityöt vuosille / /2014 Tekninen lautakunta 9 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne Kauhavan kaupungin tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia kiinteistöjen kun nos sapi toon liittyvistä pienimuotoisista huolto- ja korjaustöistä sopimuskaudelle Ensisijaisesti Kauhavan kaupunki käyttää pienimuotoisiin huol to- ja korjaustöihin kaupungin omaa putkimiestä. Tarjouspyynnössä pyydetään kiinteää koko sopimuskauden kestävää alueittais ta (taajamittain) tuntiveloitushintaa sisältäen kilometrikorvaukset. Tarjouspyyntö on laitettu kaupungin kotisivuille, ilmoitustauluille ja lähetetty pos tit se seuraaville: - Härmän LVI-Tekniikka Oy - Keskisen Putkiasennus Ky - LVI-Huolto Hannu Hautala - LVI-Asennus Kalliokoski Reijo - MHW Force Ky/Hautasaari Toni - Härmän LVI-Asennus Ky - Lvi Saari - T:mi J. Niskanen Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Tarjoukset on avattu Määräaikana tarjouksensa ovat jättäneet: - LVI-Huolto Hannu Hautala - Keskisen Putkiasennus Ky - Härmän LVI-Tekniikka J. Hautala - Are Talotekniikka Oy Putkityötarjousten vertailutaulukko esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää valita tilapalvelujen kiinteistöjen kunnossapitoon liit ty vien pienimuotoisten huolto- ja korjaustöiden tekijöiksi alueellisesti edul lisim man tarjouksen jättäneen seuraavasti: LVI-Huolto Hannu Alahärmän Kauhavan Kortesjärven Ylihärmän taajama taajama taajama taajama /h (alv 0%) /h (alv 0%) /h (alv 0%) /h (alv 0%)

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Hautala 35,00 36,00 34,00 Keskisen Putkiasennus Ky 41,30 Lisäksi lautakunta päättää, että ellei valittu yrittäjä pysty lähettämään put kimies tä paikalle kohtuullisessa ajassa, kaupunki voi hankkia putkityöt muualta. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne, puh. (06) , etu

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kiinteistön kunnossapitoon littyvät sähkötyöt vuosille / /2014 Tekninen lautakunta 10 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne Kauhavan kaupungin tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvistä sähköasennustöistä sopimuskaudelle Tarjouspyynnössä pyydetään kiinteää koko sopimuskauden kestävää alueittaista (taajamittain) tuntiveloitushintaa, joka sisältää kilometrikustannukset. Lisäksi on pyydennyt alennusprosentteja eri tarvikeryhmille. Tarjouspyyntö on laitettu kaupungin kotisivuille ja ilmoitustauluille sekä lähetetty seuraaville: - Sähköhärmä Oy - Sähköpena Oy - Sähkö-Finni Oy - Alahärmän Sähkö Oy - Markin Sähkö Ky - Sähköasennus R. Tikkamäki - Kauhavan Sähkötyö Oy - Sähköasennus Evälä J. Ky - Jylhän Sähköosuuskunta - Kortesjärven Sähköhuolto Oy - Järvi-Pohjanmaan ST Sähkö Ay - Evijärven Sähköpalvelu Oy - TS-Sähkö Oy Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Tarjoukset on avattu Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: - Sähköasennus R. Tikkamäki - Sähköhärmä Oy - Kauhavan Sähkötyö Oy - Evijärven Sähköpalvelu Oy - TS-Sähkö Oy - Tmi Sähkö-Finni - Are Talotekniikka Oy Sähkötyötarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää valita kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien sähköasennustöiden tekijöiksi alueellisesti edullisimman tarjouksen jättäneet

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta seuraavasti: Alahärmän Kauhavan Kortesjärven Ylihärmän taajama taajama taajama taajama /h (alv 0 %) /h (alv 0 %) /h (alv 0 %) /h (alv 0 %) TS-Sähkö Oy 27,80 Kauhavan Sähkötyö Oy 27,50 29,00 27,50 Lisäksi lautakunta päättää, että ellei valittua sähkötöiden tekijää saada paikalle kohtullisessa ajassa, Kauhavan kaupunki voi ostaa sähkötyöt muualta. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne, puh. (06) ,

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Hakolan kevyen liikenteen väylän suunnitelmien hyväksyminen 19/ /2015 Tekninen lautakunta 11 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala Hakolan kevyen liikenteen väylän suunnitelmat ovat olleet yleisesti nähtävillä Kau ha van kaupungin Tekniikkakeskuksessa , jona aikana suun ni tel mis ta on voitu jättää muistutus. Nähtävänäoloaikana ei ole jätetty muistutuksia suunnitelmista. Tekninen lautakunta hyväksyy Hakolan kevyen liikenteen väylän suunnitelmat. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Mari Hakola poistui kokouksesta tämän pykälän kä sit te lyn ajaksi. Todettiin Hakolan intressijääviys. Lisätietoja: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, puh. (06) , etu ni

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Alahärmän Monitoimialueen yhdystien suunnitelmien hyväksyminen 24/ /2015 Tekninen lautakunta 12 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala Alahärmän Monitoimialueen yhdystien suunnitelmat ovat olleet yleisesti näh tävil lä Kauhavan kaupungin Tekniikkakeskuksessa , jona aikana suunnitelmista on ollut mahdollisuus tehdä muistutus. Nähtävänäoloaikana ei ole jätetty muistutuksia suunnitelmista. Tekninen lautakunta hyväksyy Alahärmän Monitoimialueen yhdystien suun nitel mat. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, puh. (06) , etu ni

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Järvenjärven alueen kunnallisteknisten suunnitelmien hyväksyminen 450/ /2014 Tekninen lautakunta 13 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala Järvenjärven alueen kunnallistekniset suunnitelmat ovat nähtävillä Kauhavan kau pun gin Tekniikkakeskuksessa Suunnitelmista on mah dol lisuus tehdä muistutus nähtävänäoloaikana. Asia esitellään kokouksessa, koska nähtävänäoloaika päättyy Koska nähtävänäoloaikana ei ole jätetty muistutuksia Järvenjärven kun nal listek ni sis tä suunnitelmista, teknisen johtajan kokouksessa tekemän esityksen mu kai ses ti tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti suunnitelmat. Lisätietoja: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, puh. (06) , etu ni

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kortesjärven yhtenäiskoulun suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan nimeäminen Tekninen lautakunta 14 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen Kortesjärven kou lu ver kos ta. Purmojärven ja Rintalan koulut suljetaan, koska molempien kou lu jen oppilas määrät hipovat valtuuston määrittämää 30 oppilaan alarajaa. Ope tus toi min ta jatkuu kuitenkin määräaikaisesti kouluilla siihen asti, kunnes ylä kou lun yhteyteen valmistuu lisätilat. Molemmat koulut toimivat mää rä ai kaises ti kaksiopettajaisina. Lisärakennuksen suunnittelu aloitetaan välittömästi ja rakentamiseen varataan rahoitus budjetissa. Tilojen valmistumisen ja oppilaiden siirtymisen jälkeen Kortesjärvellä toimii 0-9 luokat käsittävä yhtenäiskoulu. Opetus hoidetaan aineenopettajia ja luokanopettajia joustavasti käyttäen ottaen huomioon suositukset pienten lasten opetuksessa. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti tulee Kortesjärven yhtenäiskoulun tar vit se man lisätilan suunnitteluun ja rakentamiseen nimetä toimikunta. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Kortesjärven yh tenäis kou lun suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan nimeämistä ja valita omalta osal taan toimikuntaan yhden jäsenen kiinteistöpäällikön lisäksi. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen ja va litsi toimikuntaan omalta osaltaan jäseneksi Asko Ylikosken. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

21 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöyhösenkankaan ja Kuoppalan sammutusvesiasemien hankinta Tekninen lautakunta 15 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupungin tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia Pöy hösen kan kaan ja Kuoppalan sammutusvesiasemien toimittamisesta HKM In fra Oy:n laatiman hankintaohjelman mukaan. Tarjouspyyntö on laitettu Hilmaan, kaupungin kotisivuille ja ilmoitustauluille. Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Asia esitellään kokouksessa. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: Kokonaishinta alv 0 % - Muovi Oy Kieksi ,00 - Uponor Infra Oy ,00 - Rakennusliike Hernesniemi Oy ,00 - Provetek Oy ,00 - Oy Lining Ab ,00 - Oy Grundfos Pumput Ab ,00 Tekninen lautakunta päätti teknisen johtajan kokouksessa tekemän esityksen mu kai ses ti valita Pöyhösenkankaan ja Kuoppalan sammutusvesiasemien toimit ta jak si halvimman tarjouksen jättäneen Provetek Oy:n kokonaishintaan ,00 euroa, alv. 0 %. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 16 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa - Kaavoituspäällikön, kiinteistöpäällikön, kunnossapitomestarin, ruo ka pal ve lupääl li kön, siivouspäällikön, teknisen johtajan ja yhdyskuntatekniikan päällikön vi ran hal ti ja pää tös luet te lo ajalta Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta , jossa se on valinnut edus ta jan sa toimielimiin toimikaudeksi Tekniseen lautakuntaan kau pun gin hal li tuk sen edustajaksi on valittu Mika Kankaansyrjä ja hänen va raedus ta jak si Petri Hietamäki. - Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta , jossa kau pun gin valtuus to on myöntänyt eron Teemu Hakalalle, Tuula Koivistolle ja Paavo Heik kiläl le teknisen lautakunnan jäsenyydestä (26/ /2015) - Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta , jossa kau pun gin valtuus to on valinnut tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudet jä se net ja nimennyt teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan. Tekninen lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuksi. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Samoin lautakunta merkitsi tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi Reino Vir rankos ken tekniselle lautakunnalle osoitetun hakemuksen, jolla Virrankoski hakee lau ta kun nal ta oikeutta kutsua koolle Annalan alajokiteiden tiekunnan yli mää räinen yleinen kokous. (38/ /2009) Jorma Ylirinne selvitteli lautakunnan pelastusaseman loppuraporttia. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) , etu

23 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kankaankylän viemäröinti Tekninen lautakunta 17 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan kaupungin tekninen toimi, Kauhavan vesi Oy ja Lapuan kaupunki ovat käyneet neuvotteluita Kankaan kylän viemäröimisestä Lapuan Hellanmaan viemäröintihankkeen yhteydessä. Kankaan kylä liitettäisiin Lapuan viemäriverkostoon siirtoviemärin avulla. Hankkeen toteuttamiseen on kolme vaihtoehtoa: 1. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että Lapua rakentaa koko hankkeen ja kaikki kiinteistöt jäävät Lapuan vesihuoltolaitoksen asiakkaiksi. Lapua myös huolehtii viemärin kunnossapito- ja pumppauskustannuksista. Maksut määräytyvät Lapuan vesihuoltolaitoksen kulloinkin voimassaolevan taksan mukaisesti. Kauhavan kaupunki tai Kauhavan Vesi Oy osallistuu rakentamiskustannuksiin siirtoviemärin osalta ja avustaa Kankaankylän osuutta samalla tavalla kuin Lapuan kaupunki avustaa verovaroin vesihuoltolaitosta näissä haja-asutusalueiden viemäröintihankkeissa. 2. Toisessa vaihtoehdossa Kauhava maksaa kokonaisuudessaan Kankaankylän osuuden, mutta osallistuu siirtoviemärin rakennuskustannuksiin kuten ensimmäisessä vaihtoehdossa. Kiinteistöt jäävät Kauhavan Vesi Oy:n asiakkaiksi ja liittymis- ym. maksut määräytyvät Kauhavan Vesi Oy:n taksojen mukaisesti. Kauhavan Vesi Oy myös huolehtii Kankaankylän alueen viemärin kunnossapidosta. Käyttökustannuksista sovitaan erikseen. Siinä otetaan huomioon paitsi puhdistuskustannukset myös siirtoviemärin kunnossapito- ja pumppauskustannukset. 3. Kolmas vaihtoehto on muuten sama, mutta kumpikin huolehtii oman alueensa urakoinnista. Kankaankylän viemäröinnin kustannus on noin , josta siirtoviemärin osuus on noin ja keräilyviemärin noin Viemäröinti tulisi tällä järjestelyllä mahdolliseksi noin 70 kiinteistölle. Kustannus per kiinteistö olisi noin Kauhavan Vesi Oy:n kannalta kiinteistökohtainen kustannus on nykyisillä liittymähinnoilla epäedullinen. Viemäröinnin takaisinmaksuaika olisi useita kymmeniä vuosia ja yhtiön nykyisessä investointitilanteessa uuden lisähankkeen rahoittaminen lainarahalla ei ole mahdollista. Kauhavan kaupungin tulisi avustaa hanketta 2. ja 3. vaihtoehdossa eurolla. Lapuan kaupunki pitää mahdollisena myöskin 1. vaihtoehtoa, jolloin Kauhavan kaupungin tulisi tukea hanketta :lla. ELY-keskukselta on haettu avustusta hankkeelle, mutta mahdolliset avustukset liikkuvat maksimissaan ja välillä. Kauhavan kaupungilla ei ole varattu määrärahoja Kankaankylän viemäröintiin vuoden 2015 investointibudjetissa. Kankaankylä ei ole tällä hetkellä viemäröinnin toiminta-aluetta. Viemäröintihanketta voidaan pitää hyvänä ympäristönäkökohtien kannalta, mutta kiinteistökohtainen kustannus hankkeessa nousee korkeaksi. Tekninen lautakunta päättää siirtää asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska teknisellä lautakunnalla ei ole päätäntävaltaa avustusasioissa.

24 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) ,

25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Alajoen Alajokitien painorajoitukset Tekninen lautakunta 18 Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa Kauhavan Alajokitielle on asetettu 8 T painorajoitus tien hoitokunnan ja hoitokunnan puheenjohtajan ilmoituksen mukaan tilusjärjestelyiden toimitsijoiden kokouksen toimesta kevääseen saakka. Tieliikennelain 51 :n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Kunta ei voi suostumustaan evätä ilman pätevää syytä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon tai jonkin tehtävän työn takia tarpeellisten liikennemerkkien asettamiseen. Tiekunta voi yksityistielain 80 :n perusteella kieltää yleisesti kaikilla tai jollakin ajoneuvoilla tapahtuvan liikenteen ulkopuolisilta. Mitään varsinaista perustetta ei tarvita. Yksityistien osakkaat voivat halutessaan pitää tiensä vain omassa käytössään. Kiellosta päätetään tiekunnan kokouksessa. Lain sanamuoto yleisesti tarkoittaa, että kieltopäätöksen on koskettava kaikkia tasapuolisesti. Tien käyttöä koskeva kielto on yksityistielain 100 :n mukaan ilmoitettava tienvarren kieltotaulussa tai todisteellisesti asianosaisille. Jos kielto osoitetaan liikennemerkillä, on siihen lisäksi saatava kunnan suostumus. Jos tiekunta saa kunnan kunnossapitoavustusta tai jos tie on hoitosopimuksella kunnan hoidossa, ei ulkopuolisen tienkäyttöä saa ilman kunnan suostumusta kieltää. Sama on tilanne, jos tiekunta on saanut viimeisen 10 vuoden aikana julkista avustusta tien parantamiseen. Kunta voi kuitenkin antaa suostumuksen kieltoon, jos ulkopuolisen liikenne aiheuttaa huomattavaa haittaa. Jos ulkopuolisen liikenteen kokonaan kieltäminen ei ole mahdollista, voi kunta antaa luvan rajoittaa sitä. Tällaisen suostumuksen antaessaan kunta samalla kertaa antaa suostumuksen asianomaisen liikenteenohjauslaitteen asentamiseen (YksTL 101a ) Yksityistielain 23 todetaan, että jos tieosakas käyttää tietä tilapäisesti tavalla, joka huomattavasti poikkeaa siitä, mikä on otettu huomioon tieyksikköjä määrättäessä, voidaan tällaisia tilapäisiä kuljetuksia varten määrätä arvioitua tien käyttöä vastaava käyttömaksu. Maksu voidaan määrätä takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta määräämisajankohdasta lukien. Yksityistielain 31 mukaan tieosakas tai se, jolla on lupa käyttää tietä käyttömaksua vastaan, on käyttänyt tietä tavalla, jota ei ole otettu huomioon tieyksikköjä määrättäessä taikka käyttömaksujen määräämisperusteita vahvistettaessa ja joka on huomattavasti lisännyt tien kulumista tai vaurioittanut sitä, hän on velvollinen korvaamaan tien kuntoon panemisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Alajoen Alajokiteitä on perusparannettu viime vuoden aikana tilusjärjestelyihin saadulla valtion avustuksella, joten voidaan katsoa, että tiekunta on saanut julkista avustusta. Kaupungin suostumusta liikenteen kieltoon tai rajoittamiseen ei ole haettu. Kauhavan kaupungin alueella ei sääolosuhteiden puolesta ole tällä hetkellä tarvetta rajoittaa teiden käyttöä. Teillä ei ole alueella kelirikkoa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 34/2017

Päätöspöytäkirja 34/2017 Päätöspöytäkirja 34/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 22.6.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1559/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut F-luokan öljyntorjunta-aluksen hankinta Palomestari Markku Rintala:

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 43/2017

Päätöspöytäkirja 43/2017 Päätöspöytäkirja 43/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 15.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1828/02.08.00/2017 Otsikko Akkutoimisten pelastusvälineiden hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö Ilkka

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 2/2016 1 (15) Aika, klo 12:40-12:43 Paikka Conference room 2 Käsitellyt asiat 9 Legal validity of the meeting 10 Inspection of meeting minutes 11 Privilege to withdrawal section 12 1.05-128

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 52/2017

Päätöspöytäkirja 52/2017 Päätöspöytäkirja 52/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 10.10.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2280/02.08.00/2017 Otsikko Säiliöauton ja kalustoauton alustojen hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot