LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman"

Transkriptio

1 m${ i

2 tg sppgls-fiffilti LUOTTO- HARHOIA Ryhtyessiini kirjoittamaan tatai misvuotensa. Jasenten aktiivisuudessa olisi toivomisen varaa, kirjoitusta mietiskelin joitakin ajankohtaistasioita ja tapahlu ja tarvittaisiin paljon lisapuhtia, mia kirjoituksen ytimeksi. jotta asiat sujuisivat jatkossakin. Lehtikirjoituksia muistellessa Kirjoituksia odotetaan alaamme ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko Turun Sano ista, jossa selmoirushankinnasta toimituskun koskevista aiheista, ja myds ilviteltiin kulutusluottokaupanta tarvitsee jasenten apua. kiemuroita, joita sa?itelemaan tuli voimaan kulutusluottolaki le jiisenelle ilmoituksista on Suoranainen hydty - jokaisel vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman seuraavassa kokoukses nykyisellaan, ehkapa lisaantymi- lehden sivumaaran siiilyminen samme. nenkin, seka jasenmaksun korotuspaineen pieneneminen. Yhdis- Toinen mieleeni jdiinyt uutinen oli, kun joulukuussajautui konkurssiin suurehko metallialan yri kuttaa muutenkin kuin hallituktyksemme toimintaan voit vai- tys, jonka pa:iomistajana oli kehitysyhtid, ja madraysvaltaa yh myds hankkimalla kannattaja.jasesta tai toimituskunnasta kasin: tidssa kaytti suuri liikepankki. senia. Tiedot kannattajajasenmaksuista ja ilmoitushinnoista Tama ja eraat muut viimeaikaiset tapahtumat ovat varmaan pan on julkaistu lehtemme sivulla 15. neet monen luotonantajan luopumaan siita "luottoharhasta", myds pienet asiat, jotka eiv:it yli- Luottolinkille ovat tzirkeita etta jos valtio, pankki tai kehitysyhtid on yrityksen omistajana, kynnysta tai hukkuvat muuten ta valtakunnallisten lehtien uutis- se yksistiian takaisi yrityksen valtakunnan viestinnan virtaan. luottokelpoisuuden. Erityisesti Lehdessamme on tarkoitus julkaista jatkossa "NOPEITA" on syyta miettie kehitysyhti<iiden roolia laajemminkin. -osasto, johon esimerkiksi sopii Yhdistyksemme lehti Luottolinkki aloittaa nyt 5:nnen ilmesty- erazin paikallislehden luottoharha. "Kummi voi olla lapsen luottoaikuinen" Kummeissa on suuri kayttamatdn voimavara, joka tulisi ottaa seksi ja rohkaisemiseksi. uusia keinoja kummien tukemi- nykyista enemman huomioon Luotto sanaa on ennenkin kaytetty vaarin eri yhteyksissa. kirkossamme. Piispainkokouksen mukaan seurakuntien tulisi etsiii Pertti Pennanen paatoimittaja

3 [-eif Sev6n: Luottoalan lainsflzidzintii eilen, tdnddln ja tdmdn jdlkeen Yhdistyksemme 25-vuotisjuhlaseminaarissa Iainseindentdnekymistii. Oikealla eturivissii istuvat kunniajiisenet Veikko Kauppi ja S.A. Pierret lausuivat esitelmiiitsijiille selvin kantansa siitii, tarvilaanko maassamme luotto-alaa saiiteleviii sosiaalista lainsiiiidtintiii, vai riittiiisikai itsesiiitely. Kun Luottomiehet ry perustettiin 25 vuotta sitten luottomark- lainsaadantoa ryhdyttiin valmissen vuosikoron muodossa, jos saadantda on viela valmisteilla- kuluttajansuojasta. Sita koskevaa nukset tiedotetaan myds todelli- Luottoalaa kiinnostavaa lainkinat olivat varsin staattiset nykytilaan verrattuna. Luotollista teena olivat markkinointi, sopi toaika tietynpituinen ja kustanseanndn muutokset kuulunevat telemaan Valmistelun koh- luotto on tietynsuuruinen, luot- Etuoikeusasetuksen ja konkurssi- tavarakauppaa saanteli osamaksukauppaa koskeva laki. Juuri ja postimyynti seka tuotevastuu. pyritaan huolehtimaan siita, ettei lainseadantddn. Suunnitteilla on musehdot, tavaran kauppa, kotinukset tietynsuuruiset. Lisaksi alan toimintaan vaikuttavaan tuohon aikaan ensimmeiset Tuotevastuu osoittautui liian ris- ja vuonna 1978 an dosta, ette myyja siirtaa kauppa- tavaa lainsaadantda. Lisaksi arvi- ostajan oikeudet v2ihene sen joh- myds maksuliikenteeseen vaikur, markkinoiden vilkastumisentiriitaiseksi, merkit olivat havaittavissa. Osoituksena siita on vuoden 1962 laki sisally sziannoksia Usta. Lailla ei Lainsaadzintd sisalma my6s saan- maksukorttien laajempaa saanre- nettuun kuluttajansuojalakiin ei hintasaatavansa luotonantajalle. oidaan tanitaanko luotto- ja luottoehdoista osamaksukaupassa. Silla pyrittiin lahinnzi kansanpaa, joskin siina on saannds, man kaytdn varalta. Luottomarkkinoilla tapahtu- mydskaan saannelty luottokaupndkset luottokortin oikeudettolvetaloudellisista lahtokohdista vaikuttamaan luottokauparl ehtoidaan maarata luottoehtojen iltoi esityksen henkilairekisterilaiksiiatajan kannalta ongelmallisia. jonka mukaan asetuksella voi- Huhtikuussa 1986 hallitus anvat nopeat muutokset ovat lainhin, e tyisesti kateismaksun moittamisesta markkinoinnissa. si. Ehdotus sisaltaa saanndkset 1j,)'tymattitmyys vallitsevaan tilaan on eras tarkein lainsaed?in- maaraian ja luottoaikaan. Takein syy siihen, ettei luottokaupan saentelyyn tasse yhtey- luovuttamisesta. Lain valmistetda liikkeelle paneva voima. Nai- rekisteritietojen ker?iamisesta ja Merkit markkinoilla tapahtuneista muutoksista kantautuivat dessa pyritty oli se, etta 1974 oli lun yhteydessa selvitettiin eri vaiheissa luottotietotoiminnan sazin- den konteet, kuten ns. ylivelkaan kemella ajoissa tyytymettcjmy). juristeille l960juvun loppupuolella. Viela osamaksukauppala- kulutusluottolainsiiadiinniin tartelyvaihtoehtoja. Lakiehdotus tumista, toimiala voi itsesanee- ryhdytty selvittamaan erityisen kia uudistettaessa 1966 ei tunnettu tarvetta syvalle kayviin muudoissa ja eri innostuksella kunnes moitetaan, kun hanesta otetaan paineita. vetta. Tama tyd jatkui eri muo- edellytt:ie, etta rekisteroidylle ilrauksella vzihentaa lainsa?idantdtoksiin eika saantelyn alan laajentamiseen uusille aloille. Multa koskevat saanndkset. Niiden saariin. Luotonantajan olisi ilmoi 1986 annettiin kulutusluottoa ensimmaista kertaa tiedot rekiste- jo silloin virisi keskustelu leasingsopimust n asemasta. Erityisesti tulee vastaamaan Ruotsin ja jos luoton epaeminen paaasiassa Yhdistys on pyynndsta anknut tamisen mydta lainsaadiintdmme tettava luottotietojen kiiytosh, pohdittiin sita, saatettiinko osamaksukauppalakia soveltaa leadittuja lakiemotuksia. Rekisterinpitaja olisi huolimattonisteridlle tilinpezitdsasiakirjojen Tanskan lakeja sekti Norjassa laa- johtuu saaduista luottotiedoista lausunnon Oikeusmisingsopimuksiin, jotka antoivat Kulutusluottolainsaadanndn muudestaan riippumatta velvollinen korvaamaan virheellisesta revasta ehdotuksesta (Dn:o toimittamisvelvollisuutta koske- ostajalle oikeuden valita, lunastaisiko han tavaran leasingajan lut vaikuttaminen kulutusluottokistedtiedostaiheutuneen talou- 30'79/42./86 OM). Lausunnon ensisijaisena tavoitteena ei ole ol- paattyessa. volymiin vaan riittaivien tietojen dellisen vahingon. Luottotietorekisterin sallittava tietosisalto Pennanen ja siihen pyydettiin laativat Risto Suviala ja Penri Tama keskustelu ennakoilmapiirin muutosta luvun alus- kustannuksista. Tama tapahtuu maaritellaen hrkemmin asetuk- kommentit luottoalan neuvotte- tunaaminen kuluttajalle luoton sa oli siirrytty keksustelemaan vaatimalla, etta luottokustansessalukunnalta. 4

4 Erkki Tantun julkaisuista: Miiis on tycis ncikiine (Satakunta) <_* i \r-v ffia - 4) }llr', I )-) ao. ja llmarisen ekike tyiin kokoinen

5 "Jn sanoi uusi puheenjohtaia" ohella vuoden tavoitteita on luonnollisesti aktiivisuuden [saaminen. Kokousten lisaksi ohjelmaan pyritaan saamaan ydtysvierailuja. Keskustelu alasta ja s n toimintaedellytyksista saisi olla vircampea nain omassa porukassa ja rakentava kritiikki on aina tervetullutta Luottolinkin palstoille. FECMA tiimiin vuoden tapahtuma Luottoalan sidosryhmiit ja kontaktipinnat ovat laajat 6 Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n hallituksen uutena puheenjohtajana vuonna 1987 toimii kauppat.maist. Mikko Parjanne Luottomiehenii hiin on ollut parisen vuotta. kipiityiiniiiin Mikko Parjanne on ollut Luottokontrolli :n toimitusjohtajana vuodesta 1985 alkaen. Tiitii ennen hiin oli kolme vuotta Skop-rahoitus :ssii, jossa vastasi osamaksukaupan rahoituksesta, kehitti mryntirahoitus -nimisen rahoitusmuodon sekii kiiynnisti aktiiviraha -tililuottojiirjestelmiiii. Tiitii ennen hiin tyiiskenteli rakuutusalalla sisiiisenii tarkastajana ja apulaisosastopeelikkiinii. Vapaa-aika kuluu perheen parissa, ulkoillen, kalastaen, suunnistaen tai lasketellen. Luottomiehet - Kreditmannen ry on virea, aktiivinen yhdishin luetaan luotonantajien ja ra- massa. Luottoalan intressipiireitys, joka on juuri kiiynnistanyt hoittajien lis2iksi luonnollisesti toisen neljannesvuosisataisen taipaleensa. Yhdistyksen peruskivi mistot, osittain markkinointi, ta- perintiitoimistot ja luottotietotoi- on edeltavien hallitusten ja puheenjohtajien toimesta muurattu olevi n viranomaisten toimenpiloushallinto ja luottoalaa lahella vankalle pohjalle. teet. Linkkejii on alalla toimivilla henkildille hyvinkin moneen suuntaan ja yhdistyksen eraana tarkeane tehtaviina on saattaa naita henkildite silloin talloin yhteen ksskustelemaan yhteisista ongelmista, vaihtamaan avoimesti mielipiteita luoton mydrtemisen kriteereiste ja etsimaan ratkaisuja luotonvalvontaongelmiin, pednnan organisointiin jne. Ilolla onkin pantava merkille Punaisena lankana yhdistyksen toiminnassa on edistaa koko luottoalan tuntemusta ja kehityste. Alan kontaktipinnat ovat hyvinkin laajat, sille maksuajan se hyve yhteishenki, joka luottoalan tehtavissa on vallinnut, vaik- myontamisesta on tullut kaupan kalttame yleinen kilpailukeino ja ka samojen,titysten mltntiorganisaatiot samaan aikaan kilvan pankeilla artolainaustoiminta on edelleen hlnr'in keskeisesse ase- taistelevat asiakkaan sieluista ja markkinaosuuden kasvusta. Me luottoalalla businesta tekevien pednta- ja luottotietoyhtiitiden edustajat voimme taas tavata kokouksissa toisiamme eika kenenkeen meista tule "omia" yhdistysta omaksi markkinointikanavaksi. Kaikki yhdessii aktiivisesti kasrattamaan jiisenmiiiiriiii Yhdistyksen jasenmaara on noin 750. Koska henkildkohtaisesti tiedan. etta alalla on huomattavasti suur mpi joukko, uskon jasenmiiaran liseentyr'an vieh voimakkaasti. Kun kaksi jilsente yhdessa hankkivat taman vuoden aikana yhden uuden, niin.... Jasenmaadn lisaamisen Kuluvan toimintavuoden eraana keskeisena tehtavana tulee olemaan FECMAn ensimmaisen kongressin jarjestaminen Suomessa. Tama asettaa yhdistykselle ja ulkomaan toimikunnalle erityisia vaatimuksia, onhan kyseessa ensimmainen tamantyyppinen tilaisuus jarjestatn puitteissa. Melkoinen luottamustehteva yhdistykselle. Va$inais en koulutustoimintaan ei Luottomiehet kuluvan vuoden aikana tule osallistumaan. Perinteinen opintomatkakin jaiinee tiina vuonna viiliin. Luottomiehet hyya nimi yhdistykselle - uudesta tasa-arvolaista huolimatta Saa niihde, tuoko tame tasaarvon vuosi uusia paineita yhdistyksen nimen muuttamiseksi (taas!). Omana mielipiteenani sanoisin, etta nykyinen nimi on hyva, tunnettu ja kaytdsse vakiintunut. Joten ei muuteta, vaan a[netaall niin naisten kuin miestenkin tehda yhdessa yhdistyksestamme vielakin parempi. Yhdistys on juuri niin hyvii kuin sen yhteen hiileen puhaltavat jasenet, me kaikki.

6 LUOITOMIESTEN HALLITUKSEN Kysymykset: l. yritys jonka palveluksessa tyatskentelet, lehtdviisi sekii osastosi 2. toimintasi yhdistyksen piirissa 3. mite asioita yhdistyksen tulisi kehitteii toiminnassaan ja mita kehittemistarpeitalalla on 4, onko luottoalan arvostus riittiivii, keinot sen kohottamiseen 5. mitii ongelmia niiet luottoalalla olevan 6. ajatuksia luottoalan tulevaisuudesta Sanoma Osakeyhtiiin luottopiiiillikkti Pertti Larva 1. Olen ollut Sanoma Osakeyhtirin palveluksessa huhtikuus- ettei niiden veloittamatta jatjen veloitusperiaatt ita siten, ta -75 alkaen. Henkildkunnan taminen olisi koskaan kilpailukeino. lukumaara ilman jakajia ja asiamiehia on keskimaarin 4. Arvelen alamme arvostuksen 2630 ja nama ryhmat mukaanlukien noin Yhtidn massaolon aikana kayttdn kasvaneen yhdistyksen ole- tunnetuin tuote on Pohjoismaiden laajalevikkisin sanoden mydta, mutta arvostuksen otettujen ammattinimikkeimalehti Helsingin Sanomat. riittavyyden tai nostamisen Toimin Sanomalehtiryhmiin puolesta on meidan jokaisen luotto-osaston paallikkdna. tyoskenneluva edell en. Osaston henkildkunnan maara on kahdeksan. Tehtavanam- epziyhtenaisen perimiskaytan- 5. Alan ongelmana niikisin me on ryhman luotonvalvonta niin. Asiakkaat on totutettu ja perinta, joka suurelta osin tietyyn maksurytmiin, jonka koskee ilmoitussaatavia. Osaston naytt6paatteiden viilityk- toimesta on vaikeaa. Yhtenei- muuttaminen toisen firman sella ratkaistaan julkaistavat sia saanrdja esim. tmtan asettamisajankohdasta on eri ilmoitukset etuketeen ja toisaalta seurataan asiakkaan aloilla vaikea antaa. Itse olen maksuhistoriaa. Asiakaskunta tiukan perinnal kannalla, on laaja ja monipuolinen ja koska maksuaikaneuvotteluilla on kokemusteni mukaan tekee tydn mielenkiintoiseksi. Luottoratkaisuilla on aina kiire, kuten lehdentekoon kuukaistu. Maksuaikasopimuksen vain siirrctty ongelmaa, ei ratluukin. Luotto-osasto toimii muistaa yleensa vain velkoja, hallinto- ja talousjohtajan ei velallinen. alaisuudessa. 6. Luotonvalvontaa varten on kehitetty monenlaisia sovellu- 2. Liityin yhdistykseen edellisen tydnantajan palveluksessa, tuksia ja maksuhairidtiedostoja. Luottotietoja on saata- vuosi oli muistaakseni 19?3. 3. Yhdistyksen jasenten toivoisin vissa nayttopaetteille, Luottoalan tulevaisuus nayttaa siis entista enemman esittavan mielipiteiteen lehdessamme, h).valtzi, olemme kehityksessa jonka sisaltda pitaisi monipuolistaa. Kaikilla jasenilla ei vasti mahdollisimman monel- pysyneet mukana. Toivotta- aina ole mahdollisuuksia osallistua kokouksiin, mutta lehti dessa ajanmukaiset tydkalut la jasenellaimme on vastaisuu- tavoittanee lahes kaikki. Alallamme voisimm eyhtenaistezi koon. hyvin luottoratkaisujen te- viivastyskoron ja perimiskulu-

7 UUDET JASENET Elekevakuutusyhtiai Ilmarinen, Helsinki Perintdasiamies Pirio Lahti l.toimin Elakevakuutusosakeyhtio llmarisen perintiiosas tolla, perintaryhman esimiehena. Osastomme jakautuu 2 ryhmaan: perindryhma, joka hoitaa vakuutusmaksujen lainojen ja vuokrien perintaa se ka dlitysryhma, joka Skop-rahoitus, Rahoituspnallikkb, DI Jorma Platan kirjaa tulleet maksusuoritukset. Osaston paallikkdna toimii Erkki Mikonsaari ja osastomme vahvuus on lla hetkell:i markkinoinnin johtaja, mikai l Esimieheni on alueellisen 24 henkiloa. jo sinallaan kertoo, etta olen Ilmarinen on elekevakuutus alueellisessa markkinoinnissa osakeyhtici, jonka asiakkaina on mukana. Yksikdssani tydsken n.?4 000 tyijnantajaa ja yrittaijaa. llmarisen maksutulo oli rahoituspaallikkdna ja vastuu- telee kuusi henkildii. Toimin vuonna 19852,9 mrd. markkaa. alueenani on Helsinki sekzi Elakkeit?i Ilmarinen maksoi viime vuonna ll4 000 elakelaiselle vastaan asiakashankinnasta, suurasiakkaat. Talla alueella yhteensa 2,5 mrd, markkaa. Hen asiakassuhteiden hoidosta ja kildstdmaara on 440. yksikdn kannattavuudesta, 2. Yhdistyksen jasen olen ollut myynnista ja markkinoinnista l9?0luvun alusta. Yhdistyksen ulkomaantoimikunnan ja- pankkien yritysasiakkaille. saastdpankeille seka saast6- senena olen toiminut joitain Olen koulutukseltani diplomiinsiniiiiri ja ollut aina myyn vuosla sltten. 3. Yhdistys voisi ottaa aktiivisesti kantaa lehdistdss alan eri- tekemisiss:i. Tata ennen toi- nin ja markkinoinnin kanssa koiskysymyksiin sekai jairjesta:i min Outokummussa toistakymmenu vuotta -myynnln toimittajille esim. paneelikeskusteluja naista asioista. johrotehtavissa. Kevaiilla -85 Koulutustoiminnassa pitiiisi Skopraan haettiin paljon pyrkiai jarjestamaan enemman myynnin ammattilaisia ja tartuin siihen tilaisuuteen. Ny- eritasoisia kursseja ja seminaarej a. kyinen tydni ei kovin paljon 4. Kokemukseni alan arvostuk eroa muusta myynti- ja markkinointitoiminnasta, tietysti sesta perustuvat val(uutusperintaan, koska sen merkitys on rahoitusalan tunteminen ja jatkuvasti korostunut viime oppiminen on hyddyllisu kaiken kaikkiaan. Olen ollut aina vuostna. 5. Elakevakuutusyhtids katsottuna pidan ongelmana uloson66ri ja tama tyci laajentaa hieman poikkitieteellinen insiton tehottomuutta. Ulosotto skaalaani. toimii kyllii tehokkaasti niiden 2. Olen ollut mukana yhdistyksessa vasta vahan aikaa, ke- resurssien puitteissa, joita silla on kaytett:ivissaan, mutta velkojen kannalta perimisajat kevaa, ettii mhoitusalan ihmivaasm -86. Mielestani on jer- ja:ivar liian pitkiksi. set ovat tallaisessa yhdistyksessa mukana. Meille on 6. Avoimen luoton mydntaminen kiristyy. Skop-rahoituksestaika paljon viime aikoina liittynyt ihmisia Luottomiehiin. Meilla on ilmeisesti toimihenkildpuo lella enemmankin jasenia, luottovalmistelijat ovat hyvinkin paljon siina mukana ja Skop-rahoituksessa ehka iuuri keskijohto on puuttunut yh distykses. Esimerkiksi esimieheni Olli Lindblad ja rymani rahoitusvalmistelija ovat yhdistyksen jasenia, joten olisi ollut aika outoa, jos valiporras olisi puuttunut. 3. Mielestani yhdistyksela on hyvin perinteinen rooli eli se toimii kokemuspankkina- Arvostan henkilokohtaisia suhteita kaikkein eniten eli tiedonvaihtoa, ihmisten tapaamista paitsi tydn piirissa myds vapaammalla foorumilla. On toki aivan selvaa, etta jonkun pitaa ottaa kantaa julkisen vallan asioihin. Sill:i olisihan aika onneton tilanne, jollei olisi sellaista elinte, joka asiantuntemuksella pystyy ottamaan kantaa asioihin. Ehka se kuitenkin on liian matalaprofiilinen yhdistys, Toisaalta myos jasenien teheva on tehde yhdistysta tunnetuksi ja ehk?i siinii ei olla oltu riittaval aktiivisia, toisin sanoen kun firmoissa joku on jasen ja jos se jasenyys tyydlttaa ja antaa jotain niin mike ettei voisi varvate jasenia lisaa. Toisaalta eihan yhdistyksen Paaasiallinen funktio ole kasvaa jasenien kautta vaan tehde jotain jar kevaa. Ehka on liikaakin painotettu j iisenmearan kasvattamiseen muun toiminnan kus_ tannuksella. 4. Minulla on sellainen kuva, ette arvostus on paranemassa firmoissa siina mielessa, etta luottofunktio ja luoton mydnteminen ovat vahan negatiivisia sanoja. Mutta firmoissa on varmasti ymmarretty se, etta tavaraluotto ja muu luotto on osa myyntiprosessia yha enemman, ja ettei luottoala ole mikaan erillinen eika negatiivissavytteinen asia vaan se osa sitit prosessia, mika tahda firman hyvinvointiin. Kylla luottofunktio sinansa kytketaan yha kiinteammin myyntiin ja markkinoinliin. Tassa mielesse arvostus on parane_ massa. Nama ovat alkuvaikutelmiani, silla olen alalla ollut niin vahan aikaa. 5. Luoton valvontaan ja perintii:in liittyy kielteinen savy, mutta uskon, ettzl se on poistumassa la on ymmarretty se, erta siihen ei valttamafta pida liittya tellaista veristysta. 6. Luottokauppa lisaantyy varsinkin luottosektorilla ja alan vaatimukset kasvavat koko ajan. Pit:ia pysya kehityksessa mukana, silla esimerkiksi tekniikka kehittyy koko ajan kovaa vauhtia ja firmoissa ammattia tullaan arvostamaan yha enemman ja haasteellisuus liseantyy. Vaaditaan enemman, koska tavaraluotto ja kaikki muu tu lee laajenemaan. Yksityissektorihan on muuttunut totaalisesti muutaman viimeisen vuoden aikana. Voisin kuvitella hyvinkin vahvaa asemaa luottoalalla sekzi kauppiaspiireisse ette firmojen siseisissa organisaatioissa. On hyva, etta myds rahoitusyhtidt koetaan osana luottoalaa ja rahoitusyhtidihinhan liittyy paljolti muun muassa ajatus rahan kalliista hinnasta. Toisaalta.ahoitusyhtidtoiminta on hyvin paljon myynnin edistamiste, toisin sanoen myyjille luodaan valineet, joilla he voivat myyda enemmen. Myyjien intressis ei ole rahoittaa ja roikuttaa saataviaan vaan saada mhat pois ja siina me voimme auttaa omalla ammattitaidollamme ja varsinkin tuotekehityksella.

8 LUOTTOMIEHET : KREDITMANNEN R.Y:N HALLITUS, TOIMIHEN KITOT JA TOIMIKUNNAT VUONNA 1987 Puheenjohtaja \arapuheenjohtaja Sihteeri Rahaslonhoitaja Kerhomestari \arsinainen jasen \arsinainen jzisen \arsinainen jiisen \arsinainen jesen MIKKO PARJANNE toimitusjohtaja Luottokontrolli OX puh ll PERTTI PENNANEN luortopaellikkd Kontino Ab puh SEIJA LEHTONEN konttoripaallikk6 Perheauto puh PIRJO LAHTI perintiiesimies Elekevakuutusyhtid Ilmarinen puh PERTTI LARVA luottopa:illikkcj Sanoma puh KAJ LUNDSTROM kamreeri Suomen Yhdyspankki puh MARTTI KUURTAMO markkinointipaallikkd Perimistoimisto Contant puh JORMA PLATAN rahoituspziallikkd Skop-Rahoitus puh ANNE LEPPALA-NILSSON lakimies Aspo puh LUOTTOALAN NEUVOTTELUKUNTA 1987 Luottalan neuvottelukunta on yhdistyksen sazintdmaarainen toimielin. Sen tehtavana on antaa yhdistyksen hallitukselle neuvoja ja asiantuntijalausuntoja yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa. Luoltopa;i11ikk6 TOl\{ AHLROOS Luotlokunta Toimitusjohtaja AULIS LINDELL Union-Oljy A Luottopaallkkd JAAKKO POHJANPELTO E-osuuskunta Eka Neuvottelukunnan jaseniksi vuodeksi Johtaja I987 on valiltu seuraavat TAUNO VALLI henkildl: Kesko Toimitusjohtaja ESKO TUOVINEN Suomen Luotonantajayhdistys Toimitusjohtaja MIKKO PARJANNE Luottokontrolli Osastopaallikkd Luoftopaallikk6 LASSI KANTOLA VEIKKO SEMi Suomen Yhdyspankki Stockmann Ab Toimirusjohtaja Toimitusjohraja JARMO KARPPI RISTO SUVIALA Suomen Yritysrahoitus Maksutieto KOKOUSPAIVIIT 1987 T'LKOMAA NTOII\TIKUNTA \ hdist]ksen hallitus on lokouksessaan nimennyt ulkomaan- :.'imikuntaan seuraavat Jaicnei: tuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja THO\1AS FEODOROFF l.limikunnan muut la..'nel ovat: luorlopa.illikkd fsko SALKOLA, t(rimistop?iallikkd PIRJO NURMI, orasropaaillikkd RAI\'1O JARVISALO, lamreeri I.AJ LUNDSTROM, toimislopaallikk6 GI\GIZ SAFIULLA ja rahoituspaizillikkd JOR\,1A PLATAN. Koulutustoimikuntaa ei kuluvalle vuodelle valittu, koska nykyisellzian alan koulutusta jarjesteraan muilra tahoilra riittavasti ja yhdistyksemme jasener toimivat luennoitsijoina useiden jarjestajien kursseilla. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n kokoukset vuonna 1987 ovat kuukausikokous varsinainen kevag kokous kuukausikokous varsinainen syyskokous Kokousajat ja -paikat ilmoitetaan kokouskutsujen yhteydessa lehdessamme. Merkitse ajat allakkaasi. Tirle mukaan keskustelemaan alaa kiinnostavista asioista ja tapaamaan kolleegojasi. Luottomiehet - Kreditmennen r.y:n kannattajajiisenmaksut Vuosi_ Liikevaihto maksu (Pankit,vakuutusyhtidt mk yms. taseen loppusumma) Alle l0 milj. mk 200 mk looflilj. mk 500 mk Yli 100 milj. mk 800 mk Yhdistyksen syyskokous vahvisti vuoden 1987 jiisen maksuksi 100 mk. Maksuaika on maaliskuussa 87, jolloin lahetetaan jesenille maksulomakkeet.

9 Pariisin kokous tyiiskentelee. Kuvassa vasemmalla puolella isentiimaan edustajat. Keskelle vasemmalla Terry Robinson ja puheenjohtaja Roger Cork, molemmat Englannista. Oikealla puolella Berry Groundwater, Englanti, John O. Sullivan, Irlanti, James Frey, Irlanti, Merino Requera, Espanja, ja Domingo Fernandez Calloja, Espanja. Pariisin kokouksessa Suomea edusti Thomas Feodoroff. Henen vierelltien Ruotsin edustaia Britt-Marit Rebel. l0

10 FECMAN SEURAAVA KOKOUS ON HELSINGISSA Luottomiehet r.y. on ollut ak lii\ inen jarjest6 solmien suhteita muihin Euroopan vastaaviin jariestcjihin. Luottomiehet ovat j:iriesraneet lahes vuosittain viimeis i!'n I0 vuoden aikana seminaarimarkoja eri maihin. TAme toiminta o. tietenkin lahentenyt.uhreita muihin vastaaviin jarjesllrihin. Luottomiehet ovat myds :oimineet isentina kun Pohjoismaisra on tehty tutustumiskayn- Ieiai Suomeen. Kerii;illa 1986 Institute of Cre- Jir \lanagement Englannista teki.rloilreen ehdottamalla yhteista \okousta kaikille Euroopan luotroalan jerjestdille. Kesiikuun logu;sa Windsorissa Englannissa r\rl(-utuikin kokous, iossa paatet- Irrn perustaa Federation of European Credit Management Associ rtionr. Luottolinkisszi 3,286 ldyr\\ lasra kokouksesta Seppo Reima\ uon kirjoittama yhteenveto. Pariisin kokous 2t \\rociation Francaise des Drccreurs of Chefs de Credit jair Fri\ar kckousta edeluvana iltana hreisen paivallisen kokouk-!.en osallistujille ja ranskalaisille ptnilleen. Kokouksessa oli kak- si uutta maata, Espanja ja Bel laiselta edellytetaen rietotaitoa. gia, edustettuna vanhojen Englannin, Irlannin, Ranskan, Alustava Pyrkimyksena on luoda koko Eurooppaa ohjelma Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen tus". Englannissa Institute of kattava "ammattiluoki lisaksi. Credit Management kehui saavuttaneensa koulutuksen ja am Kokouksessa kaytiin liipi uu *Luottohallinnon toiminta: den yhdistyksen jarjestyssaanrdmattiarvostuksen johdosta kolme jasenyhdistysta kertoo ja ja aloutta. Uuden yhdistyksen 100 % korkeampaa palkkaa muihin palkkoihin verrattuna 10 vuo- maansa kytanndste. perustajajasenmaita yllamainittujen lisaksi ovat Saksa, Hollanri den ajanjaksolla. Toivottavasti * Ongelmia. ulkomaankaupassa (errrytseso btrl matden ja Italia, jotka ovat olleer hyvin esim. Pariisissa perustetun vientiryhmlin ainoaksi saavutukseksi ei Kanssar. kiinnostuneita uuden jarjest6n * Uusi konkurssilainsaadiintd toiminnasta, mutta ovat olleet estyneit?i osallistumaan kokoukkoaminen, vaan jaa Euroopan jasenlueftelon ko- Ranskassa ja Englannissa.,,< suunniteltu vientikasikirja, jolloin ja MillZi tavalla EEC vaikuftaa siin. Kokouksessa sovittiin myds se varmasti on huomioirava luottopolitiikassa. et a jokainen jesenyhdistys kantaa itse omat osallistumiskustan- 4. Osallisrujille esitellzian FEC- hycjdytta:i meita kaikkia. nuksensa niin, etta jeejestdn MA:n tavoitteet ja saavutukset: omat kustannukset olisivat pienet. Uusien haastavien tydtehtzi Seminaarin yhteyteen pystytetaan vien vuoksi Seuraava kokous ulkomaille siirtyneen pieni luotrohallinnon atkohjelmanaytrely. Paivan paat- Seppo Reimavuon ehdotuksesta Helsingisse uudeksi varapuheenjohtajaksi teeksi on tarkoitus jarjestaa yhteistii ohjelmaa seminaariin osal- valittiin Thomas Feodoroff. Seuraavat FECMA:n kokoukset on tarkoitus jarjestaa aina va- omakustannushintaan, arvio on listujille. Seminaari jarjestetaan rapuheenjohtajan kotimaassa, alle 1000 mk. Ulkomaanroimikunta toivoo jo nyt palautetta. Joten seuraavana kokouspaikkakana on Helsinki. Luottomiehet Jos olet kiinnostunut seminaaris- Konkreettista hyiitye ovatkin nyt saaneet haastavan ta, niin alustavat ilmoittautumi rchtaviin jarjestea FECMA:n kokouksen lis:iksi jasenjarjestdjen (90) 144 os5,/marjur Laaksonen set voi tehd:i joko puhelimitse FECMA:n toiminnasta eivat alnoastaan vientikauppaa har jasenille tarkoitetun seminaarin tai postittamalla alla oleva kuponki osoitteella: Credit Ab, joittavat hyddy, vaan Luottomiehet yhdistyksena tulee tierenkin Itse FECMA:n kokoukseen odo- PL 4?, Helsinki. lauantaina Dipolissa. kehittymaan ja saamaan virikkeita kansainvalisest:i yhreistydste. sissa tehdyn pikagallupin perustamme 24 osallistujaa sekzi Parii Jo nyt saamme ottaa kantaa luottopa:illikdn toimintaperjaarteista raita ulkomailta kaiken kaikkiaan teella seminaariin osallistuu vie- ja mit:i luottohallinnon ammatti- noin 150. OSALLISTUN FECMA-SEMINAARIIN ll

11 Kqyta aslantuntijaa. Saat maksutapatiedot p iiiviintuoreiria. Fleti. Luottokonnr>llin maksutapatiedosto toirnii tosi ai:xsa. Se tl4oaa tilli hctkclli 1,5 nriljoonan l ksiq,ishenkildn 'lbsiaj:usa.ia 1ti 160.0(X) r'rifi'ksen nraksutapaticdot toimiva lksitlishenkildidcn n)aksuripaticclosto on i() kisite. \'astaayat rtit sten tiedot oyat n rrrrrun rar r r rodr r r j;rn ollc.r p;inkkicn Lil rrrt;ir irri. Nyt n:irnikin tiedot or,at k:rikkien :r,si:rlikaidcn ulottrrvilla. Tietopankkiaan Luottokonh-olli pitfti talkr,sti aj;ur ta.dh. P;iiriruiirr kirjlt;r;lr.'irrrilkiksi l.2rnr rnaksuh:iiriiiui. H)"v:it hakutekii;it ia )irclistctn tieto teko:it tiedosll hlotettirvan. Yksiq ishenkiloidcn hakrrtekij:in:i on nirnen ohella henkrkinurnus. Yritlsticdoissa on r rimihakujcn lisikri ki1 ro..i karrpl';l eki.rcrinr rrrrcr,,. rnarkan. liiki vie aiku klrin minuutin. lldullisuutta krrostaa sckin, etui lksi tarkistus s:rattaa sd:ist:i.i hrhansia rnarkkoja. Palr,clu pelaa puhelimella uri p:i:itteell:i. Tarjolla on mvos unita palvclumuotoja, kutcn autom:urttislr valvont:r:r.ia lulttokorttilrn ar- IIlenltltsL.t. Lis:itictoia saat soittarnalla puh. 1)0/7(j51111, Anni Ellilii tai Torsti -lulenheino. Tietoja saat rnlos tilaanralla ohcisclla kupongilla. L:,ihe tuiki:i mimrllc Rckisteroirh n kairi maksutapatiedot lot tlvit selkc;i.ri ry lrrrritchr ini.ja oilrirr vlrdi.rcln in;i [r.ri. Palvelu on rxrpe:ur ia monipuolista. Pankit ja Nirni kuppa pcrustivat Luottokontrollin 25 nxrtia sittcn Toimipaikka toirnintansa tueksi - eir':it liikcvoiton lrroksi. Onrista-.jina ovat K()P, ()KO, PSP, SKOP, SYP, llxxratlrr.imrnat L:uqran jdrjestot.fa -liikkcet seki Srurrncn Postinurnero ja -toim ipa,rkkr Ldhiosoitc Luotonar.rtla1'hdisB s.ja Luottotieto ry'. Mali,sut ovat nrirrirn;rali.,ia - Puh. rlsi Lrsclr rrr:rksaa rain rrirrrrl-urr;rn i lisitiet(ia Luottokontrollin n Yksiq.ishenkilciiden maksutapatiedoista I Yritysten M:ikel:inkanr 52, 005() Helsinki. PL 84, 0051i Ilelsinki. Puli.!)0/7(i5311.

12 Luottomiehet-Kreditmiinnen ry:n kokous pideteen torstaina klo 17.{X} alkaen Helsingissii Hotelli Palacessa (Union-sali). Ereliranta 10. Kokou-ksessa kiisitelliiiin: 1) Oikelstieteen kandidaatti Arto Kettunen Kaupan Keskusvaliokunta Kaukevasta pitiiii esitelmiin uudesta kulutusluottolainsiiiidiinntistii 2) Muut asiat Kokouksen jdlkeen on mahdollisuus nauttia yhteinen iltapala. Toivomme tilaisuuteen runsasta osanottoa! Tervetuloa Luottomiehet-Kreditminnen r.y. Hallitus HUOM! Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen/ruokailuun pyydetiiiin tekemiiiin hovimestarille viimeistiiiin maanantaina puh LUO[TOKUNTA Eurocard Inunasseteli Ov Heikkiliintie 10 OO21O puh t l3

13 LUOITOMIEHET - KREDITMANNEN RY kokouksessa hyvaksytyt uudet jesenet Ingman Martin KTM, Talousjohtaja Sandoz PL 19 M2II puh. 90-6' Fesonen Heimo Hallintopaallikkd OP-Kortti PL 308 MIOI puh Kent Maikki Kirsti irkailija 9o-144 2ll Laitinen Eva Luotonvalvoj a Luottokunta PL 6I OO2IO puh Peuhu Liisa Autorex Ab Yo-Laskentamerkonomi, perintakasittelijii Vanha Viertotie 7 OO3OO puh ll kokouksessa hyvaksytyt uudet jiisenet Kelloniemi Ivlikonsaari 4l Bjdrkman 3 -r G(inlund Laine r J?irvensivu fauri Ekonomi, luotto- ja reskontrapaallikkd Irhja Ab O87OO VIRKKALA puh, Miiki Timo tuotantopeellikkd, pe ntatoimen johto Perimistoimisto Contant PL 20 2O1OI TURKU puh Martti Waltasaari Toimitusjohtaja Helsingin KTK-yhdistys Kotisaarenkatu 5 OO55O puh Eila Vesarto Luottoesimies Helsingin KTK-yhdistys Kotisaarenkatu 5 OO55O Tarja Pdntinen Luotonvalvoj a Philips Ab Kaivokatu 8 OO1OO p.uh Juha-Matti Peltomaa Lakimies Suomen Yritysrahoitus Siltasaarenkatu 14 A OO53O puh Maija Sakslin Oikeustieteen kandidaatti Instrumentadum PL 357 OOlOI puh ll Har Nurvala Rahoituspaalikkd Skop-rahoitus PL 9OO OOIOI puh. 90J8501 Jaostopaallikkd Pekka Jaakkola Osuuspankkien KeskinZiinen Vakuutusyhtid PL 308 OOIOI puh Tarkastaja Markku Huoviala Yhtyneet Paperitehtaat PL I VALKEAKOSKI prh '10 Toimittaja Kirsti Rimon Kauppalehti (Uusi Suomi ) PL I39 OOIOI puh Kannattajajflsenet Yhdistyksemme kannartajajaseniksi ovat tahan mennessa liittyneet: Aspo Contant Ky Credit Ab Electrolux Ab Huber Ab Ind pendent Rahoitus Kansa-yhtyma kmminkiiinen Luottokunta MK Perinta Osuuspankkien Keskusliitto ry Kdstina Taavila HSO-sihteeri Textil Ab PL 80 OO7O1 puh U Hallituksen kokouksessa hyviiksytyt uudet jasenet Piiiitoimittaj a Pertti Pennanen p\th. (90) Toimitusneuvosto Mikko Parjanne puh. (90) Pertti Larya ptth. (90) Anne leppala-nilsson puh. (90) Martti Kuurtamo puh. (921) Toimitussihteeri Kad Martiala puh. (921) Toimituksen osoite Luottomiehet - Kreditmannen r.y. PL Helsinki Luotonvalvoj a Sari Vuolio Stockmann Ab Aleksanterinkatu 52 OOIOO puh Luortopaallikkd Osmo Siira. Kouvolan Seudun Osuuspankki Valtakatu KouvoLA puh Yhdistyksen syyskokous vahvisti vuoden 1987 jasenmaksuksi 100 mk. Maksuaika on maaliskuussa 87, ja pankkisiirto ohessa maksamista varten. Rajahuolinta Ab Scan-Auto Ab Tini Suomen Ideamarkkinointi Suomen Luotonantajayhdistys Suomen Yritysrahoitus Suur-Helsingin Osuuspankki Julius Tbllberg Ab Tietoperintii Tirrun Seudun Osuuspankki Onko yrityksesi jo yhdistyksemme kannattajajasen? Jollei, ota yhteys yhdistyksemme sihtee- Iiin kontro peellikkd Seija tehtoseen. Seijan tavoitat osoitteella Perheauto Petikontie 3,01720 Vantaa tai puh Hanelta saat lisatietoja kannattajajasereksi liittymisesta. Valokurzaja Erkki Markko Pankkiyhteys SYP-Senaatintori 200t Jisenmaksut SYP Ruoholahti Ilmoitushinnat 2,'l s mk l/l s mk (takasivu) 1,/l s. I 500 mk (muut sivut) 1,22 s. 800 mk l,/4 s. 600 mk l./8 s. 400 mk Osoitteen muutokset ja jdsenasiat. Sihteeri Seija l. htonen, puh l5

NNEN R.YIN JASENLEHTI

NNEN R.YIN JASENLEHTI NNEN R.YIN JASENLEHTI tg unp$$"sltnkhi 3.2.1986 TUOTTOPAATOKSIA Luottokortilla yli varojensa eliineet anomassa toimeentulotukea sosiaalitoimistojen luukuilla! Puolessa tunnissa kulutusluottoa yli 200000

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s. LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6 Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.8 Mediatiedot 1989 Painosmddrd Jakelu Alueet llmestyminen Painopinta-ala

Lisätiedot

Elektroninen tietopalvelu

Elektroninen tietopalvelu NEN R.Y:N JASENLEHT Elektroninen tietopalvelu 6.5.1985 "Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissa yhd harvempi tuskailemaan siirryttaessa taloudellisessa paatdksenteossa elektronisten tietopankkien kayttddn.

Lisätiedot

ilr-p$-t"stflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984

ilr-p$-tstflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984 NEN R.Y:N ilr-p$-t"stflmkh 30.4.1984 Tietoa luotosta "Miehen ta),tyy huomata vehapatoisimmiitkin asiat, jotka vaikuttavat hdnen luottoonsa. Vasarasi lytinti. jonka velkojasi kuulee viidelta aamulla ja

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI 1.3.1985 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 3/2011 1961 2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija,

Lisätiedot

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Fecman uusi puheenjohtaja tulee Kataloniasta Fecman väistyvän puheenjohtajan jäähyväiset Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa 40v

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI tg tn"p$$sthkh* Hvvfrn onnen toivotukset 25-vuotiaalle! On aika katsoa taaksepain. Miettia tate peivaa. Ja suunnitella huomista. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n

Lisätiedot

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen thsffi, 2/83 9.9.1983 Rahan palkka Raha on kuin komposti. Ellei sita levita, ei synny kasvua. Raha liikkuu sita paremmin. mita enemman sille maksaa palkkaa - korkoa. Korkopolitiikka on Suomessa viime aikoina

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 1/2004 Hallituksen esittely s. 14 Iltamakutsu s. 12 Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen merkin syntyhistoria... 6 Milloin

Lisätiedot

ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983

rupg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983 NEN R.Y:N JASENLEHTI ru"pg$.slinkhi 4.11.1983 Miten asiakas saadaan maksamaan parernmin? T?imii on kysymys, johon perintatydte tekeve joutuu joka piiivii etslmaan vastausta. PelkastAan saatavan eraentymis

Lisätiedot

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 1/2014 Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 Luottolinkki 1/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet Kreditmännen ry

Lisätiedot

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottolinkki 3/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 In Memoriam Raimo Järvisalo... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Anne Björk Kontino Oy:stä uusi päätoimittaja...

Lisätiedot

NNEN R.Y:N JASENLEHTI

NNEN R.Y:N JASENLEHTI NNEN R.Y:N JASENLEHTI lppggp^lfffigfi 13.9.1985 Ensin koti Alkuvuosi on ollut monella tavalla Luottomiehet r.y:lle merkittiiva. Yhdistyksemme saentduudistus on rekisterdity 6.8.1985, jolloin se on tullut

Lisätiedot

Luottovälineenä matkapuhelin

Luottovälineenä matkapuhelin Raportti Luottomiesten laivaseminaarista Luottovälineenä matkapuhelin Luottomiehet tiedon valtatiellä Luottolinkki 2/2000 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Terveisiä Fecmasta... 4 Uudet jäsenet... 4

Lisätiedot

4/2010. Luottoseminaari s. 6 Muuttuuko perintälaki s. 13. Positiiviset luottotiedot s. 14 Syyskokouskutsu s. 21

4/2010. Luottoseminaari s. 6 Muuttuuko perintälaki s. 13. Positiiviset luottotiedot s. 14 Syyskokouskutsu s. 21 4/2010 Luottoseminaari s. 6 Muuttuuko perintälaki s. 13 Positiiviset luottotiedot s. 14 Syyskokouskutsu s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan

Lisätiedot

1/2011. Syyskokous s. 6 Vuoden Luottomies s. 10 Toimielimet 2011 s. 11 Iltamakutsu s. 23

1/2011. Syyskokous s. 6 Vuoden Luottomies s. 10 Toimielimet 2011 s. 11 Iltamakutsu s. 23 1/2011 Syyskokous s. 6 Vuoden Luottomies s. 10 Toimielimet 2011 s. 11 Iltamakutsu s. 23 1961 2011 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 4/2004 Velkahallintaohjelma s. 8 Laivaseminaari s.14 Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen syyskokous torstaina 18.11.2004...

Lisätiedot

Yhdistys tarvitsee Sinua

Yhdistys tarvitsee Sinua nnpt$, 28.4.1983 Yhdistys tarvitsee Sinua Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n tarkoituksena tamaan voimiaan jonkin osa- distys joutuu toisinaan keskit- on saantdjensa mukaan edista:i luotto- ja perintaalan

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

2/2004. Perintäkulujen säännöstely s. 8. Kevätretki s. 9. Auton osto Saksasta s. 19

2/2004. Perintäkulujen säännöstely s. 8. Kevätretki s. 9. Auton osto Saksasta s. 19 2/2004 Perintäkulujen säännöstely s. 8 Kevätretki s. 9 Auton osto Saksasta s. 19 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Perintökaaren velkavastuusäännökset muuttuvat...

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 1/2009 Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus.

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus. 4/2014 Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio Luotonhallintaa VAPO-konsernissa Syyskokous ja sääntöuudistus Luottovakuutus turvaa saatavasi Laivaseminaari Viivan alle ei jää numeroita. Sinne jää rahaa. Haluatko

Lisätiedot

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 2/2012 Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 Boosting Europe is our contribution to improving the economy and creating jobs. We re all in

Lisätiedot

Vuoden 2001 hallitus esittäytyy. Ulosoton suojaosuudet nousivat. Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä. Luottolinkki 1/2001 1

Vuoden 2001 hallitus esittäytyy. Ulosoton suojaosuudet nousivat. Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä. Luottolinkki 1/2001 1 Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä Vuoden 2001 hallitus esittäytyy Ulosoton suojaosuudet nousivat Luottolinkki 1/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta...

Lisätiedot

3/2014. Perheyrityksillä on väliä. Syyskokouskutsu ja sääntöuudistusehdotus. Euroväärennökset. Yrityssaneerausterrorismi. Toimitusneuvosto Porvoossa

3/2014. Perheyrityksillä on väliä. Syyskokouskutsu ja sääntöuudistusehdotus. Euroväärennökset. Yrityssaneerausterrorismi. Toimitusneuvosto Porvoossa 3/2014 Syyskokouskutsu ja sääntöuudistusehdotus Perheyrityksillä on väliä Euroväärennökset Yrityssaneerausterrorismi Toimitusneuvosto Porvoossa 2 Luottolinkki 2/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot