LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman"

Transkriptio

1 m${ i

2 tg sppgls-fiffilti LUOTTO- HARHOIA Ryhtyessiini kirjoittamaan tatai misvuotensa. Jasenten aktiivisuudessa olisi toivomisen varaa, kirjoitusta mietiskelin joitakin ajankohtaistasioita ja tapahlu ja tarvittaisiin paljon lisapuhtia, mia kirjoituksen ytimeksi. jotta asiat sujuisivat jatkossakin. Lehtikirjoituksia muistellessa Kirjoituksia odotetaan alaamme ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko Turun Sano ista, jossa selmoirushankinnasta toimituskun koskevista aiheista, ja myds ilviteltiin kulutusluottokaupanta tarvitsee jasenten apua. kiemuroita, joita sa?itelemaan tuli voimaan kulutusluottolaki le jiisenelle ilmoituksista on Suoranainen hydty - jokaisel vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman seuraavassa kokoukses nykyisellaan, ehkapa lisaantymi- lehden sivumaaran siiilyminen samme. nenkin, seka jasenmaksun korotuspaineen pieneneminen. Yhdis- Toinen mieleeni jdiinyt uutinen oli, kun joulukuussajautui konkurssiin suurehko metallialan yri kuttaa muutenkin kuin hallituktyksemme toimintaan voit vai- tys, jonka pa:iomistajana oli kehitysyhtid, ja madraysvaltaa yh myds hankkimalla kannattaja.jasesta tai toimituskunnasta kasin: tidssa kaytti suuri liikepankki. senia. Tiedot kannattajajasenmaksuista ja ilmoitushinnoista Tama ja eraat muut viimeaikaiset tapahtumat ovat varmaan pan on julkaistu lehtemme sivulla 15. neet monen luotonantajan luopumaan siita "luottoharhasta", myds pienet asiat, jotka eiv:it yli- Luottolinkille ovat tzirkeita etta jos valtio, pankki tai kehitysyhtid on yrityksen omistajana, kynnysta tai hukkuvat muuten ta valtakunnallisten lehtien uutis- se yksistiian takaisi yrityksen valtakunnan viestinnan virtaan. luottokelpoisuuden. Erityisesti Lehdessamme on tarkoitus julkaista jatkossa "NOPEITA" on syyta miettie kehitysyhti<iiden roolia laajemminkin. -osasto, johon esimerkiksi sopii Yhdistyksemme lehti Luottolinkki aloittaa nyt 5:nnen ilmesty- erazin paikallislehden luottoharha. "Kummi voi olla lapsen luottoaikuinen" Kummeissa on suuri kayttamatdn voimavara, joka tulisi ottaa seksi ja rohkaisemiseksi. uusia keinoja kummien tukemi- nykyista enemman huomioon Luotto sanaa on ennenkin kaytetty vaarin eri yhteyksissa. kirkossamme. Piispainkokouksen mukaan seurakuntien tulisi etsiii Pertti Pennanen paatoimittaja

3 [-eif Sev6n: Luottoalan lainsflzidzintii eilen, tdnddln ja tdmdn jdlkeen Yhdistyksemme 25-vuotisjuhlaseminaarissa Iainseindentdnekymistii. Oikealla eturivissii istuvat kunniajiisenet Veikko Kauppi ja S.A. Pierret lausuivat esitelmiiitsijiille selvin kantansa siitii, tarvilaanko maassamme luotto-alaa saiiteleviii sosiaalista lainsiiiidtintiii, vai riittiiisikai itsesiiitely. Kun Luottomiehet ry perustettiin 25 vuotta sitten luottomark- lainsaadantoa ryhdyttiin valmissen vuosikoron muodossa, jos saadantda on viela valmisteilla- kuluttajansuojasta. Sita koskevaa nukset tiedotetaan myds todelli- Luottoalaa kiinnostavaa lainkinat olivat varsin staattiset nykytilaan verrattuna. Luotollista teena olivat markkinointi, sopi toaika tietynpituinen ja kustanseanndn muutokset kuulunevat telemaan Valmistelun koh- luotto on tietynsuuruinen, luot- Etuoikeusasetuksen ja konkurssi- tavarakauppaa saanteli osamaksukauppaa koskeva laki. Juuri ja postimyynti seka tuotevastuu. pyritaan huolehtimaan siita, ettei lainseadantddn. Suunnitteilla on musehdot, tavaran kauppa, kotinukset tietynsuuruiset. Lisaksi alan toimintaan vaikuttavaan tuohon aikaan ensimmeiset Tuotevastuu osoittautui liian ris- ja vuonna 1978 an dosta, ette myyja siirtaa kauppa- tavaa lainsaadantda. Lisaksi arvi- ostajan oikeudet v2ihene sen joh- myds maksuliikenteeseen vaikur, markkinoiden vilkastumisentiriitaiseksi, merkit olivat havaittavissa. Osoituksena siita on vuoden 1962 laki sisally sziannoksia Usta. Lailla ei Lainsaadzintd sisalma my6s saan- maksukorttien laajempaa saanre- nettuun kuluttajansuojalakiin ei hintasaatavansa luotonantajalle. oidaan tanitaanko luotto- ja luottoehdoista osamaksukaupassa. Silla pyrittiin lahinnzi kansanpaa, joskin siina on saannds, man kaytdn varalta. Luottomarkkinoilla tapahtu- mydskaan saannelty luottokaupndkset luottokortin oikeudettolvetaloudellisista lahtokohdista vaikuttamaan luottokauparl ehtoidaan maarata luottoehtojen iltoi esityksen henkilairekisterilaiksiiatajan kannalta ongelmallisia. jonka mukaan asetuksella voi- Huhtikuussa 1986 hallitus anvat nopeat muutokset ovat lainhin, e tyisesti kateismaksun moittamisesta markkinoinnissa. si. Ehdotus sisaltaa saanndkset 1j,)'tymattitmyys vallitsevaan tilaan on eras tarkein lainsaed?in- maaraian ja luottoaikaan. Takein syy siihen, ettei luottokaupan saentelyyn tasse yhtey- luovuttamisesta. Lain valmistetda liikkeelle paneva voima. Nai- rekisteritietojen ker?iamisesta ja Merkit markkinoilla tapahtuneista muutoksista kantautuivat dessa pyritty oli se, etta 1974 oli lun yhteydessa selvitettiin eri vaiheissa luottotietotoiminnan sazin- den konteet, kuten ns. ylivelkaan kemella ajoissa tyytymettcjmy). juristeille l960juvun loppupuolella. Viela osamaksukauppala- kulutusluottolainsiiadiinniin tartelyvaihtoehtoja. Lakiehdotus tumista, toimiala voi itsesanee- ryhdytty selvittamaan erityisen kia uudistettaessa 1966 ei tunnettu tarvetta syvalle kayviin muudoissa ja eri innostuksella kunnes moitetaan, kun hanesta otetaan paineita. vetta. Tama tyd jatkui eri muo- edellytt:ie, etta rekisteroidylle ilrauksella vzihentaa lainsa?idantdtoksiin eika saantelyn alan laajentamiseen uusille aloille. Multa koskevat saanndkset. Niiden saariin. Luotonantajan olisi ilmoi 1986 annettiin kulutusluottoa ensimmaista kertaa tiedot rekiste- jo silloin virisi keskustelu leasingsopimust n asemasta. Erityisesti tulee vastaamaan Ruotsin ja jos luoton epaeminen paaasiassa Yhdistys on pyynndsta anknut tamisen mydta lainsaadiintdmme tettava luottotietojen kiiytosh, pohdittiin sita, saatettiinko osamaksukauppalakia soveltaa leadittuja lakiemotuksia. Rekisterinpitaja olisi huolimattonisteridlle tilinpezitdsasiakirjojen Tanskan lakeja sekti Norjassa laa- johtuu saaduista luottotiedoista lausunnon Oikeusmisingsopimuksiin, jotka antoivat Kulutusluottolainsaadanndn muudestaan riippumatta velvollinen korvaamaan virheellisesta revasta ehdotuksesta (Dn:o toimittamisvelvollisuutta koske- ostajalle oikeuden valita, lunastaisiko han tavaran leasingajan lut vaikuttaminen kulutusluottokistedtiedostaiheutuneen talou- 30'79/42./86 OM). Lausunnon ensisijaisena tavoitteena ei ole ol- paattyessa. volymiin vaan riittaivien tietojen dellisen vahingon. Luottotietorekisterin sallittava tietosisalto Pennanen ja siihen pyydettiin laativat Risto Suviala ja Penri Tama keskustelu ennakoilmapiirin muutosta luvun alus- kustannuksista. Tama tapahtuu maaritellaen hrkemmin asetuk- kommentit luottoalan neuvotte- tunaaminen kuluttajalle luoton sa oli siirrytty keksustelemaan vaatimalla, etta luottokustansessalukunnalta. 4

4 Erkki Tantun julkaisuista: Miiis on tycis ncikiine (Satakunta) <_* i \r-v ffia - 4) }llr', I )-) ao. ja llmarisen ekike tyiin kokoinen

5 "Jn sanoi uusi puheenjohtaia" ohella vuoden tavoitteita on luonnollisesti aktiivisuuden [saaminen. Kokousten lisaksi ohjelmaan pyritaan saamaan ydtysvierailuja. Keskustelu alasta ja s n toimintaedellytyksista saisi olla vircampea nain omassa porukassa ja rakentava kritiikki on aina tervetullutta Luottolinkin palstoille. FECMA tiimiin vuoden tapahtuma Luottoalan sidosryhmiit ja kontaktipinnat ovat laajat 6 Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n hallituksen uutena puheenjohtajana vuonna 1987 toimii kauppat.maist. Mikko Parjanne Luottomiehenii hiin on ollut parisen vuotta. kipiityiiniiiin Mikko Parjanne on ollut Luottokontrolli :n toimitusjohtajana vuodesta 1985 alkaen. Tiitii ennen hiin oli kolme vuotta Skop-rahoitus :ssii, jossa vastasi osamaksukaupan rahoituksesta, kehitti mryntirahoitus -nimisen rahoitusmuodon sekii kiiynnisti aktiiviraha -tililuottojiirjestelmiiii. Tiitii ennen hiin tyiiskenteli rakuutusalalla sisiiisenii tarkastajana ja apulaisosastopeelikkiinii. Vapaa-aika kuluu perheen parissa, ulkoillen, kalastaen, suunnistaen tai lasketellen. Luottomiehet - Kreditmannen ry on virea, aktiivinen yhdishin luetaan luotonantajien ja ra- massa. Luottoalan intressipiireitys, joka on juuri kiiynnistanyt hoittajien lis2iksi luonnollisesti toisen neljannesvuosisataisen taipaleensa. Yhdistyksen peruskivi mistot, osittain markkinointi, ta- perintiitoimistot ja luottotietotoi- on edeltavien hallitusten ja puheenjohtajien toimesta muurattu olevi n viranomaisten toimenpiloushallinto ja luottoalaa lahella vankalle pohjalle. teet. Linkkejii on alalla toimivilla henkildille hyvinkin moneen suuntaan ja yhdistyksen eraana tarkeane tehtaviina on saattaa naita henkildite silloin talloin yhteen ksskustelemaan yhteisista ongelmista, vaihtamaan avoimesti mielipiteita luoton mydrtemisen kriteereiste ja etsimaan ratkaisuja luotonvalvontaongelmiin, pednnan organisointiin jne. Ilolla onkin pantava merkille Punaisena lankana yhdistyksen toiminnassa on edistaa koko luottoalan tuntemusta ja kehityste. Alan kontaktipinnat ovat hyvinkin laajat, sille maksuajan se hyve yhteishenki, joka luottoalan tehtavissa on vallinnut, vaik- myontamisesta on tullut kaupan kalttame yleinen kilpailukeino ja ka samojen,titysten mltntiorganisaatiot samaan aikaan kilvan pankeilla artolainaustoiminta on edelleen hlnr'in keskeisesse ase- taistelevat asiakkaan sieluista ja markkinaosuuden kasvusta. Me luottoalalla businesta tekevien pednta- ja luottotietoyhtiitiden edustajat voimme taas tavata kokouksissa toisiamme eika kenenkeen meista tule "omia" yhdistysta omaksi markkinointikanavaksi. Kaikki yhdessii aktiivisesti kasrattamaan jiisenmiiiiriiii Yhdistyksen jasenmaara on noin 750. Koska henkildkohtaisesti tiedan. etta alalla on huomattavasti suur mpi joukko, uskon jasenmiiaran liseentyr'an vieh voimakkaasti. Kun kaksi jilsente yhdessa hankkivat taman vuoden aikana yhden uuden, niin.... Jasenmaadn lisaamisen Kuluvan toimintavuoden eraana keskeisena tehtavana tulee olemaan FECMAn ensimmaisen kongressin jarjestaminen Suomessa. Tama asettaa yhdistykselle ja ulkomaan toimikunnalle erityisia vaatimuksia, onhan kyseessa ensimmainen tamantyyppinen tilaisuus jarjestatn puitteissa. Melkoinen luottamustehteva yhdistykselle. Va$inais en koulutustoimintaan ei Luottomiehet kuluvan vuoden aikana tule osallistumaan. Perinteinen opintomatkakin jaiinee tiina vuonna viiliin. Luottomiehet hyya nimi yhdistykselle - uudesta tasa-arvolaista huolimatta Saa niihde, tuoko tame tasaarvon vuosi uusia paineita yhdistyksen nimen muuttamiseksi (taas!). Omana mielipiteenani sanoisin, etta nykyinen nimi on hyva, tunnettu ja kaytdsse vakiintunut. Joten ei muuteta, vaan a[netaall niin naisten kuin miestenkin tehda yhdessa yhdistyksestamme vielakin parempi. Yhdistys on juuri niin hyvii kuin sen yhteen hiileen puhaltavat jasenet, me kaikki.

6 LUOITOMIESTEN HALLITUKSEN Kysymykset: l. yritys jonka palveluksessa tyatskentelet, lehtdviisi sekii osastosi 2. toimintasi yhdistyksen piirissa 3. mite asioita yhdistyksen tulisi kehitteii toiminnassaan ja mita kehittemistarpeitalalla on 4, onko luottoalan arvostus riittiivii, keinot sen kohottamiseen 5. mitii ongelmia niiet luottoalalla olevan 6. ajatuksia luottoalan tulevaisuudesta Sanoma Osakeyhtiiin luottopiiiillikkti Pertti Larva 1. Olen ollut Sanoma Osakeyhtirin palveluksessa huhtikuus- ettei niiden veloittamatta jatjen veloitusperiaatt ita siten, ta -75 alkaen. Henkildkunnan taminen olisi koskaan kilpailukeino. lukumaara ilman jakajia ja asiamiehia on keskimaarin 4. Arvelen alamme arvostuksen 2630 ja nama ryhmat mukaanlukien noin Yhtidn massaolon aikana kayttdn kasvaneen yhdistyksen ole- tunnetuin tuote on Pohjoismaiden laajalevikkisin sanoden mydta, mutta arvostuksen otettujen ammattinimikkeimalehti Helsingin Sanomat. riittavyyden tai nostamisen Toimin Sanomalehtiryhmiin puolesta on meidan jokaisen luotto-osaston paallikkdna. tyoskenneluva edell en. Osaston henkildkunnan maara on kahdeksan. Tehtavanam- epziyhtenaisen perimiskaytan- 5. Alan ongelmana niikisin me on ryhman luotonvalvonta niin. Asiakkaat on totutettu ja perinta, joka suurelta osin tietyyn maksurytmiin, jonka koskee ilmoitussaatavia. Osaston naytt6paatteiden viilityk- toimesta on vaikeaa. Yhtenei- muuttaminen toisen firman sella ratkaistaan julkaistavat sia saanrdja esim. tmtan asettamisajankohdasta on eri ilmoitukset etuketeen ja toisaalta seurataan asiakkaan aloilla vaikea antaa. Itse olen maksuhistoriaa. Asiakaskunta tiukan perinnal kannalla, on laaja ja monipuolinen ja koska maksuaikaneuvotteluilla on kokemusteni mukaan tekee tydn mielenkiintoiseksi. Luottoratkaisuilla on aina kiire, kuten lehdentekoon kuukaistu. Maksuaikasopimuksen vain siirrctty ongelmaa, ei ratluukin. Luotto-osasto toimii muistaa yleensa vain velkoja, hallinto- ja talousjohtajan ei velallinen. alaisuudessa. 6. Luotonvalvontaa varten on kehitetty monenlaisia sovellu- 2. Liityin yhdistykseen edellisen tydnantajan palveluksessa, tuksia ja maksuhairidtiedostoja. Luottotietoja on saata- vuosi oli muistaakseni 19?3. 3. Yhdistyksen jasenten toivoisin vissa nayttopaetteille, Luottoalan tulevaisuus nayttaa siis entista enemman esittavan mielipiteiteen lehdessamme, h).valtzi, olemme kehityksessa jonka sisaltda pitaisi monipuolistaa. Kaikilla jasenilla ei vasti mahdollisimman monel- pysyneet mukana. Toivotta- aina ole mahdollisuuksia osallistua kokouksiin, mutta lehti dessa ajanmukaiset tydkalut la jasenellaimme on vastaisuu- tavoittanee lahes kaikki. Alallamme voisimm eyhtenaistezi koon. hyvin luottoratkaisujen te- viivastyskoron ja perimiskulu-

7 UUDET JASENET Elekevakuutusyhtiai Ilmarinen, Helsinki Perintdasiamies Pirio Lahti l.toimin Elakevakuutusosakeyhtio llmarisen perintiiosas tolla, perintaryhman esimiehena. Osastomme jakautuu 2 ryhmaan: perindryhma, joka hoitaa vakuutusmaksujen lainojen ja vuokrien perintaa se ka dlitysryhma, joka Skop-rahoitus, Rahoituspnallikkb, DI Jorma Platan kirjaa tulleet maksusuoritukset. Osaston paallikkdna toimii Erkki Mikonsaari ja osastomme vahvuus on lla hetkell:i markkinoinnin johtaja, mikai l Esimieheni on alueellisen 24 henkiloa. jo sinallaan kertoo, etta olen Ilmarinen on elekevakuutus alueellisessa markkinoinnissa osakeyhtici, jonka asiakkaina on mukana. Yksikdssani tydsken n.?4 000 tyijnantajaa ja yrittaijaa. llmarisen maksutulo oli rahoituspaallikkdna ja vastuu- telee kuusi henkildii. Toimin vuonna 19852,9 mrd. markkaa. alueenani on Helsinki sekzi Elakkeit?i Ilmarinen maksoi viime vuonna ll4 000 elakelaiselle vastaan asiakashankinnasta, suurasiakkaat. Talla alueella yhteensa 2,5 mrd, markkaa. Hen asiakassuhteiden hoidosta ja kildstdmaara on 440. yksikdn kannattavuudesta, 2. Yhdistyksen jasen olen ollut myynnista ja markkinoinnista l9?0luvun alusta. Yhdistyksen ulkomaantoimikunnan ja- pankkien yritysasiakkaille. saastdpankeille seka saast6- senena olen toiminut joitain Olen koulutukseltani diplomiinsiniiiiri ja ollut aina myyn vuosla sltten. 3. Yhdistys voisi ottaa aktiivisesti kantaa lehdistdss alan eri- tekemisiss:i. Tata ennen toi- nin ja markkinoinnin kanssa koiskysymyksiin sekai jairjesta:i min Outokummussa toistakymmenu vuotta -myynnln toimittajille esim. paneelikeskusteluja naista asioista. johrotehtavissa. Kevaiilla -85 Koulutustoiminnassa pitiiisi Skopraan haettiin paljon pyrkiai jarjestamaan enemman myynnin ammattilaisia ja tartuin siihen tilaisuuteen. Ny- eritasoisia kursseja ja seminaarej a. kyinen tydni ei kovin paljon 4. Kokemukseni alan arvostuk eroa muusta myynti- ja markkinointitoiminnasta, tietysti sesta perustuvat val(uutusperintaan, koska sen merkitys on rahoitusalan tunteminen ja jatkuvasti korostunut viime oppiminen on hyddyllisu kaiken kaikkiaan. Olen ollut aina vuostna. 5. Elakevakuutusyhtids katsottuna pidan ongelmana uloson66ri ja tama tyci laajentaa hieman poikkitieteellinen insiton tehottomuutta. Ulosotto skaalaani. toimii kyllii tehokkaasti niiden 2. Olen ollut mukana yhdistyksessa vasta vahan aikaa, ke- resurssien puitteissa, joita silla on kaytett:ivissaan, mutta velkojen kannalta perimisajat kevaa, ettii mhoitusalan ihmivaasm -86. Mielestani on jer- ja:ivar liian pitkiksi. set ovat tallaisessa yhdistyksessa mukana. Meille on 6. Avoimen luoton mydntaminen kiristyy. Skop-rahoituksestaika paljon viime aikoina liittynyt ihmisia Luottomiehiin. Meilla on ilmeisesti toimihenkildpuo lella enemmankin jasenia, luottovalmistelijat ovat hyvinkin paljon siina mukana ja Skop-rahoituksessa ehka iuuri keskijohto on puuttunut yh distykses. Esimerkiksi esimieheni Olli Lindblad ja rymani rahoitusvalmistelija ovat yhdistyksen jasenia, joten olisi ollut aika outoa, jos valiporras olisi puuttunut. 3. Mielestani yhdistyksela on hyvin perinteinen rooli eli se toimii kokemuspankkina- Arvostan henkilokohtaisia suhteita kaikkein eniten eli tiedonvaihtoa, ihmisten tapaamista paitsi tydn piirissa myds vapaammalla foorumilla. On toki aivan selvaa, etta jonkun pitaa ottaa kantaa julkisen vallan asioihin. Sill:i olisihan aika onneton tilanne, jollei olisi sellaista elinte, joka asiantuntemuksella pystyy ottamaan kantaa asioihin. Ehka se kuitenkin on liian matalaprofiilinen yhdistys, Toisaalta myos jasenien teheva on tehde yhdistysta tunnetuksi ja ehk?i siinii ei olla oltu riittaval aktiivisia, toisin sanoen kun firmoissa joku on jasen ja jos se jasenyys tyydlttaa ja antaa jotain niin mike ettei voisi varvate jasenia lisaa. Toisaalta eihan yhdistyksen Paaasiallinen funktio ole kasvaa jasenien kautta vaan tehde jotain jar kevaa. Ehka on liikaakin painotettu j iisenmearan kasvattamiseen muun toiminnan kus_ tannuksella. 4. Minulla on sellainen kuva, ette arvostus on paranemassa firmoissa siina mielessa, etta luottofunktio ja luoton mydnteminen ovat vahan negatiivisia sanoja. Mutta firmoissa on varmasti ymmarretty se, etta tavaraluotto ja muu luotto on osa myyntiprosessia yha enemman, ja ettei luottoala ole mikaan erillinen eika negatiivissavytteinen asia vaan se osa sitit prosessia, mika tahda firman hyvinvointiin. Kylla luottofunktio sinansa kytketaan yha kiinteammin myyntiin ja markkinoinliin. Tassa mielesse arvostus on parane_ massa. Nama ovat alkuvaikutelmiani, silla olen alalla ollut niin vahan aikaa. 5. Luoton valvontaan ja perintii:in liittyy kielteinen savy, mutta uskon, ettzl se on poistumassa la on ymmarretty se, erta siihen ei valttamafta pida liittya tellaista veristysta. 6. Luottokauppa lisaantyy varsinkin luottosektorilla ja alan vaatimukset kasvavat koko ajan. Pit:ia pysya kehityksessa mukana, silla esimerkiksi tekniikka kehittyy koko ajan kovaa vauhtia ja firmoissa ammattia tullaan arvostamaan yha enemman ja haasteellisuus liseantyy. Vaaditaan enemman, koska tavaraluotto ja kaikki muu tu lee laajenemaan. Yksityissektorihan on muuttunut totaalisesti muutaman viimeisen vuoden aikana. Voisin kuvitella hyvinkin vahvaa asemaa luottoalalla sekzi kauppiaspiireisse ette firmojen siseisissa organisaatioissa. On hyva, etta myds rahoitusyhtidt koetaan osana luottoalaa ja rahoitusyhtidihinhan liittyy paljolti muun muassa ajatus rahan kalliista hinnasta. Toisaalta.ahoitusyhtidtoiminta on hyvin paljon myynnin edistamiste, toisin sanoen myyjille luodaan valineet, joilla he voivat myyda enemmen. Myyjien intressis ei ole rahoittaa ja roikuttaa saataviaan vaan saada mhat pois ja siina me voimme auttaa omalla ammattitaidollamme ja varsinkin tuotekehityksella.

8 LUOTTOMIEHET : KREDITMANNEN R.Y:N HALLITUS, TOIMIHEN KITOT JA TOIMIKUNNAT VUONNA 1987 Puheenjohtaja \arapuheenjohtaja Sihteeri Rahaslonhoitaja Kerhomestari \arsinainen jasen \arsinainen jzisen \arsinainen jiisen \arsinainen jesen MIKKO PARJANNE toimitusjohtaja Luottokontrolli OX puh ll PERTTI PENNANEN luortopaellikkd Kontino Ab puh SEIJA LEHTONEN konttoripaallikk6 Perheauto puh PIRJO LAHTI perintiiesimies Elekevakuutusyhtid Ilmarinen puh PERTTI LARVA luottopa:illikkcj Sanoma puh KAJ LUNDSTROM kamreeri Suomen Yhdyspankki puh MARTTI KUURTAMO markkinointipaallikkd Perimistoimisto Contant puh JORMA PLATAN rahoituspziallikkd Skop-Rahoitus puh ANNE LEPPALA-NILSSON lakimies Aspo puh LUOTTOALAN NEUVOTTELUKUNTA 1987 Luottalan neuvottelukunta on yhdistyksen sazintdmaarainen toimielin. Sen tehtavana on antaa yhdistyksen hallitukselle neuvoja ja asiantuntijalausuntoja yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa. Luoltopa;i11ikk6 TOl\{ AHLROOS Luotlokunta Toimitusjohtaja AULIS LINDELL Union-Oljy A Luottopaallkkd JAAKKO POHJANPELTO E-osuuskunta Eka Neuvottelukunnan jaseniksi vuodeksi Johtaja I987 on valiltu seuraavat TAUNO VALLI henkildl: Kesko Toimitusjohtaja ESKO TUOVINEN Suomen Luotonantajayhdistys Toimitusjohtaja MIKKO PARJANNE Luottokontrolli Osastopaallikkd Luoftopaallikk6 LASSI KANTOLA VEIKKO SEMi Suomen Yhdyspankki Stockmann Ab Toimirusjohtaja Toimitusjohraja JARMO KARPPI RISTO SUVIALA Suomen Yritysrahoitus Maksutieto KOKOUSPAIVIIT 1987 T'LKOMAA NTOII\TIKUNTA \ hdist]ksen hallitus on lokouksessaan nimennyt ulkomaan- :.'imikuntaan seuraavat Jaicnei: tuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja THO\1AS FEODOROFF l.limikunnan muut la..'nel ovat: luorlopa.illikkd fsko SALKOLA, t(rimistop?iallikkd PIRJO NURMI, orasropaaillikkd RAI\'1O JARVISALO, lamreeri I.AJ LUNDSTROM, toimislopaallikk6 GI\GIZ SAFIULLA ja rahoituspaizillikkd JOR\,1A PLATAN. Koulutustoimikuntaa ei kuluvalle vuodelle valittu, koska nykyisellzian alan koulutusta jarjesteraan muilra tahoilra riittavasti ja yhdistyksemme jasener toimivat luennoitsijoina useiden jarjestajien kursseilla. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n kokoukset vuonna 1987 ovat kuukausikokous varsinainen kevag kokous kuukausikokous varsinainen syyskokous Kokousajat ja -paikat ilmoitetaan kokouskutsujen yhteydessa lehdessamme. Merkitse ajat allakkaasi. Tirle mukaan keskustelemaan alaa kiinnostavista asioista ja tapaamaan kolleegojasi. Luottomiehet - Kreditmennen r.y:n kannattajajiisenmaksut Vuosi_ Liikevaihto maksu (Pankit,vakuutusyhtidt mk yms. taseen loppusumma) Alle l0 milj. mk 200 mk looflilj. mk 500 mk Yli 100 milj. mk 800 mk Yhdistyksen syyskokous vahvisti vuoden 1987 jiisen maksuksi 100 mk. Maksuaika on maaliskuussa 87, jolloin lahetetaan jesenille maksulomakkeet.

9 Pariisin kokous tyiiskentelee. Kuvassa vasemmalla puolella isentiimaan edustajat. Keskelle vasemmalla Terry Robinson ja puheenjohtaja Roger Cork, molemmat Englannista. Oikealla puolella Berry Groundwater, Englanti, John O. Sullivan, Irlanti, James Frey, Irlanti, Merino Requera, Espanja, ja Domingo Fernandez Calloja, Espanja. Pariisin kokouksessa Suomea edusti Thomas Feodoroff. Henen vierelltien Ruotsin edustaia Britt-Marit Rebel. l0

10 FECMAN SEURAAVA KOKOUS ON HELSINGISSA Luottomiehet r.y. on ollut ak lii\ inen jarjest6 solmien suhteita muihin Euroopan vastaaviin jariestcjihin. Luottomiehet ovat j:iriesraneet lahes vuosittain viimeis i!'n I0 vuoden aikana seminaarimarkoja eri maihin. TAme toiminta o. tietenkin lahentenyt.uhreita muihin vastaaviin jarjesllrihin. Luottomiehet ovat myds :oimineet isentina kun Pohjoismaisra on tehty tutustumiskayn- Ieiai Suomeen. Kerii;illa 1986 Institute of Cre- Jir \lanagement Englannista teki.rloilreen ehdottamalla yhteista \okousta kaikille Euroopan luotroalan jerjestdille. Kesiikuun logu;sa Windsorissa Englannissa r\rl(-utuikin kokous, iossa paatet- Irrn perustaa Federation of European Credit Management Associ rtionr. Luottolinkisszi 3,286 ldyr\\ lasra kokouksesta Seppo Reima\ uon kirjoittama yhteenveto. Pariisin kokous 2t \\rociation Francaise des Drccreurs of Chefs de Credit jair Fri\ar kckousta edeluvana iltana hreisen paivallisen kokouk-!.en osallistujille ja ranskalaisille ptnilleen. Kokouksessa oli kak- si uutta maata, Espanja ja Bel laiselta edellytetaen rietotaitoa. gia, edustettuna vanhojen Englannin, Irlannin, Ranskan, Alustava Pyrkimyksena on luoda koko Eurooppaa ohjelma Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen tus". Englannissa Institute of kattava "ammattiluoki lisaksi. Credit Management kehui saavuttaneensa koulutuksen ja am Kokouksessa kaytiin liipi uu *Luottohallinnon toiminta: den yhdistyksen jarjestyssaanrdmattiarvostuksen johdosta kolme jasenyhdistysta kertoo ja ja aloutta. Uuden yhdistyksen 100 % korkeampaa palkkaa muihin palkkoihin verrattuna 10 vuo- maansa kytanndste. perustajajasenmaita yllamainittujen lisaksi ovat Saksa, Hollanri den ajanjaksolla. Toivottavasti * Ongelmia. ulkomaankaupassa (errrytseso btrl matden ja Italia, jotka ovat olleer hyvin esim. Pariisissa perustetun vientiryhmlin ainoaksi saavutukseksi ei Kanssar. kiinnostuneita uuden jarjest6n * Uusi konkurssilainsaadiintd toiminnasta, mutta ovat olleet estyneit?i osallistumaan kokoukkoaminen, vaan jaa Euroopan jasenlueftelon ko- Ranskassa ja Englannissa.,,< suunniteltu vientikasikirja, jolloin ja MillZi tavalla EEC vaikuftaa siin. Kokouksessa sovittiin myds se varmasti on huomioirava luottopolitiikassa. et a jokainen jesenyhdistys kantaa itse omat osallistumiskustan- 4. Osallisrujille esitellzian FEC- hycjdytta:i meita kaikkia. nuksensa niin, etta jeejestdn MA:n tavoitteet ja saavutukset: omat kustannukset olisivat pienet. Uusien haastavien tydtehtzi Seminaarin yhteyteen pystytetaan vien vuoksi Seuraava kokous ulkomaille siirtyneen pieni luotrohallinnon atkohjelmanaytrely. Paivan paat- Seppo Reimavuon ehdotuksesta Helsingisse uudeksi varapuheenjohtajaksi teeksi on tarkoitus jarjestaa yhteistii ohjelmaa seminaariin osal- valittiin Thomas Feodoroff. Seuraavat FECMA:n kokoukset on tarkoitus jarjestaa aina va- omakustannushintaan, arvio on listujille. Seminaari jarjestetaan rapuheenjohtajan kotimaassa, alle 1000 mk. Ulkomaanroimikunta toivoo jo nyt palautetta. Joten seuraavana kokouspaikkakana on Helsinki. Luottomiehet Jos olet kiinnostunut seminaaris- Konkreettista hyiitye ovatkin nyt saaneet haastavan ta, niin alustavat ilmoittautumi rchtaviin jarjestea FECMA:n kokouksen lis:iksi jasenjarjestdjen (90) 144 os5,/marjur Laaksonen set voi tehd:i joko puhelimitse FECMA:n toiminnasta eivat alnoastaan vientikauppaa har jasenille tarkoitetun seminaarin tai postittamalla alla oleva kuponki osoitteella: Credit Ab, joittavat hyddy, vaan Luottomiehet yhdistyksena tulee tierenkin Itse FECMA:n kokoukseen odo- PL 4?, Helsinki. lauantaina Dipolissa. kehittymaan ja saamaan virikkeita kansainvalisest:i yhreistydste. sissa tehdyn pikagallupin perustamme 24 osallistujaa sekzi Parii Jo nyt saamme ottaa kantaa luottopa:illikdn toimintaperjaarteista raita ulkomailta kaiken kaikkiaan teella seminaariin osallistuu vie- ja mit:i luottohallinnon ammatti- noin 150. OSALLISTUN FECMA-SEMINAARIIN ll

11 Kqyta aslantuntijaa. Saat maksutapatiedot p iiiviintuoreiria. Fleti. Luottokonnr>llin maksutapatiedosto toirnii tosi ai:xsa. Se tl4oaa tilli hctkclli 1,5 nriljoonan l ksiq,ishenkildn 'lbsiaj:usa.ia 1ti 160.0(X) r'rifi'ksen nraksutapaticdot toimiva lksitlishenkildidcn n)aksuripaticclosto on i() kisite. \'astaayat rtit sten tiedot oyat n rrrrrun rar r r rodr r r j;rn ollc.r p;inkkicn Lil rrrt;ir irri. Nyt n:irnikin tiedot or,at k:rikkien :r,si:rlikaidcn ulottrrvilla. Tietopankkiaan Luottokonh-olli pitfti talkr,sti aj;ur ta.dh. P;iiriruiirr kirjlt;r;lr.'irrrilkiksi l.2rnr rnaksuh:iiriiiui. H)"v:it hakutekii;it ia )irclistctn tieto teko:it tiedosll hlotettirvan. Yksiq ishenkiloidcn hakrrtekij:in:i on nirnen ohella henkrkinurnus. Yritlsticdoissa on r rimihakujcn lisikri ki1 ro..i karrpl';l eki.rcrinr rrrrcr,,. rnarkan. liiki vie aiku klrin minuutin. lldullisuutta krrostaa sckin, etui lksi tarkistus s:rattaa sd:ist:i.i hrhansia rnarkkoja. Palr,clu pelaa puhelimella uri p:i:itteell:i. Tarjolla on mvos unita palvclumuotoja, kutcn autom:urttislr valvont:r:r.ia lulttokorttilrn ar- IIlenltltsL.t. Lis:itictoia saat soittarnalla puh. 1)0/7(j51111, Anni Ellilii tai Torsti -lulenheino. Tietoja saat rnlos tilaanralla ohcisclla kupongilla. L:,ihe tuiki:i mimrllc Rckisteroirh n kairi maksutapatiedot lot tlvit selkc;i.ri ry lrrrritchr ini.ja oilrirr vlrdi.rcln in;i [r.ri. Palvelu on rxrpe:ur ia monipuolista. Pankit ja Nirni kuppa pcrustivat Luottokontrollin 25 nxrtia sittcn Toimipaikka toirnintansa tueksi - eir':it liikcvoiton lrroksi. Onrista-.jina ovat K()P, ()KO, PSP, SKOP, SYP, llxxratlrr.imrnat L:uqran jdrjestot.fa -liikkcet seki Srurrncn Postinurnero ja -toim ipa,rkkr Ldhiosoitc Luotonar.rtla1'hdisB s.ja Luottotieto ry'. Mali,sut ovat nrirrirn;rali.,ia - Puh. rlsi Lrsclr rrr:rksaa rain rrirrrrl-urr;rn i lisitiet(ia Luottokontrollin n Yksiq.ishenkilciiden maksutapatiedoista I Yritysten M:ikel:inkanr 52, 005() Helsinki. PL 84, 0051i Ilelsinki. Puli.!)0/7(i5311.

12 Luottomiehet-Kreditmiinnen ry:n kokous pideteen torstaina klo 17.{X} alkaen Helsingissii Hotelli Palacessa (Union-sali). Ereliranta 10. Kokou-ksessa kiisitelliiiin: 1) Oikelstieteen kandidaatti Arto Kettunen Kaupan Keskusvaliokunta Kaukevasta pitiiii esitelmiin uudesta kulutusluottolainsiiiidiinntistii 2) Muut asiat Kokouksen jdlkeen on mahdollisuus nauttia yhteinen iltapala. Toivomme tilaisuuteen runsasta osanottoa! Tervetuloa Luottomiehet-Kreditminnen r.y. Hallitus HUOM! Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen/ruokailuun pyydetiiiin tekemiiiin hovimestarille viimeistiiiin maanantaina puh LUO[TOKUNTA Eurocard Inunasseteli Ov Heikkiliintie 10 OO21O puh t l3

13 LUOITOMIEHET - KREDITMANNEN RY kokouksessa hyvaksytyt uudet jesenet Ingman Martin KTM, Talousjohtaja Sandoz PL 19 M2II puh. 90-6' Fesonen Heimo Hallintopaallikkd OP-Kortti PL 308 MIOI puh Kent Maikki Kirsti irkailija 9o-144 2ll Laitinen Eva Luotonvalvoj a Luottokunta PL 6I OO2IO puh Peuhu Liisa Autorex Ab Yo-Laskentamerkonomi, perintakasittelijii Vanha Viertotie 7 OO3OO puh ll kokouksessa hyvaksytyt uudet jiisenet Kelloniemi Ivlikonsaari 4l Bjdrkman 3 -r G(inlund Laine r J?irvensivu fauri Ekonomi, luotto- ja reskontrapaallikkd Irhja Ab O87OO VIRKKALA puh, Miiki Timo tuotantopeellikkd, pe ntatoimen johto Perimistoimisto Contant PL 20 2O1OI TURKU puh Martti Waltasaari Toimitusjohtaja Helsingin KTK-yhdistys Kotisaarenkatu 5 OO55O puh Eila Vesarto Luottoesimies Helsingin KTK-yhdistys Kotisaarenkatu 5 OO55O Tarja Pdntinen Luotonvalvoj a Philips Ab Kaivokatu 8 OO1OO p.uh Juha-Matti Peltomaa Lakimies Suomen Yritysrahoitus Siltasaarenkatu 14 A OO53O puh Maija Sakslin Oikeustieteen kandidaatti Instrumentadum PL 357 OOlOI puh ll Har Nurvala Rahoituspaalikkd Skop-rahoitus PL 9OO OOIOI puh. 90J8501 Jaostopaallikkd Pekka Jaakkola Osuuspankkien KeskinZiinen Vakuutusyhtid PL 308 OOIOI puh Tarkastaja Markku Huoviala Yhtyneet Paperitehtaat PL I VALKEAKOSKI prh '10 Toimittaja Kirsti Rimon Kauppalehti (Uusi Suomi ) PL I39 OOIOI puh Kannattajajflsenet Yhdistyksemme kannartajajaseniksi ovat tahan mennessa liittyneet: Aspo Contant Ky Credit Ab Electrolux Ab Huber Ab Ind pendent Rahoitus Kansa-yhtyma kmminkiiinen Luottokunta MK Perinta Osuuspankkien Keskusliitto ry Kdstina Taavila HSO-sihteeri Textil Ab PL 80 OO7O1 puh U Hallituksen kokouksessa hyviiksytyt uudet jasenet Piiiitoimittaj a Pertti Pennanen p\th. (90) Toimitusneuvosto Mikko Parjanne puh. (90) Pertti Larya ptth. (90) Anne leppala-nilsson puh. (90) Martti Kuurtamo puh. (921) Toimitussihteeri Kad Martiala puh. (921) Toimituksen osoite Luottomiehet - Kreditmannen r.y. PL Helsinki Luotonvalvoj a Sari Vuolio Stockmann Ab Aleksanterinkatu 52 OOIOO puh Luortopaallikkd Osmo Siira. Kouvolan Seudun Osuuspankki Valtakatu KouvoLA puh Yhdistyksen syyskokous vahvisti vuoden 1987 jasenmaksuksi 100 mk. Maksuaika on maaliskuussa 87, ja pankkisiirto ohessa maksamista varten. Rajahuolinta Ab Scan-Auto Ab Tini Suomen Ideamarkkinointi Suomen Luotonantajayhdistys Suomen Yritysrahoitus Suur-Helsingin Osuuspankki Julius Tbllberg Ab Tietoperintii Tirrun Seudun Osuuspankki Onko yrityksesi jo yhdistyksemme kannattajajasen? Jollei, ota yhteys yhdistyksemme sihtee- Iiin kontro peellikkd Seija tehtoseen. Seijan tavoitat osoitteella Perheauto Petikontie 3,01720 Vantaa tai puh Hanelta saat lisatietoja kannattajajasereksi liittymisesta. Valokurzaja Erkki Markko Pankkiyhteys SYP-Senaatintori 200t Jisenmaksut SYP Ruoholahti Ilmoitushinnat 2,'l s mk l/l s mk (takasivu) 1,/l s. I 500 mk (muut sivut) 1,22 s. 800 mk l,/4 s. 600 mk l./8 s. 400 mk Osoitteen muutokset ja jdsenasiat. Sihteeri Seija l. htonen, puh l5

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. Ilmoitushinnat: Toistuvaisilmoitus 4 X ilmoitushinta koon mukaan 25% Rivi-ilmoitus (5 riviä)

ROCKTAIL NEWS. Ilmoitushinnat: Toistuvaisilmoitus 4 X ilmoitushinta koon mukaan 25% Rivi-ilmoitus (5 riviä) 3/2014 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! KOKOUSKUTSU 28.3.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! Aika: 19.4.2008 klo 11.00 Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä Sarka-kokoustila Lapinniemenranta 12, Tampere Valtakirjojen tarkastus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun

Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun Sisältö Klikkaa pikalinkkejä tai vieritä diaesitystä eteenpäin 1. Suomen Asiakastieto Kaikki asiakkaistasi 2. Sopimusasiakkaan etusivu 3. Kotimaa-valikko 4. Suhdekartta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Travellers' Club Finland ry:n saantomaarainen syyskokous (saantojen 10 1 mom.) pidetaan

Travellers' Club Finland ry:n saantomaarainen syyskokous (saantojen 10 1 mom.) pidetaan KOKOUSKUTSU JASENILLE Travellers' Club Finland ry:n saantomaarainen syyskokous (saantojen 10 1 mom.) pidetaan Helsingin Porssiklubilla osoitteessa Fabianinkatu 14 A, Helsinki 16.11.2011 klo18.30alkaen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana.

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana. KAAKON SUUNMSTUS rv. Hyvaiksytty syyskokouksessa 21. I 1.2004 TOIMINTASATiNNOT 15 yhdistytsen nimi ja kotipaikka Yhdistykse nimi on Kaakon Suunnistus ry. ja yhdistyksen kotipaikka on Kouvola. 25 yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY (7) Hallitus

FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY (7) Hallitus FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY 2015 1 (7) YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 Hyvä jäsen, Yhdistyksen hallitus on päättänyt toteuttaa jäsenkyselyn toiminnan kehittämiseksi, jäsenten tarpeita ja toiveita

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely

Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely Kirjaudu palveluun osoitteessa www.asiakastieto.fi Asiakastiedon palveluista haet helposti tietoa luoton- ja riskienhallintaan sekä myynnin

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot