Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen."

Transkriptio

1 Ympäristöoikeus Oikeudenalojen perusteet Ennen vastaamista lue tämä ohje huolellisesti! Kaikki vastaavat kysymykseen 1 (Kallio). Vastauksen pituus saa olla enintään kaksi (2) käsinkirjoitettua sivua. Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Kysymyksistä 5 7 (Iire) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Vastaukset Kallion (1 4) ja Iiren (5 7) kysymyksiin eri arkeille. Huomaa että osa kysymyksistä on vaihtoehtoisia. Tarkista, että olet vastannut yhteensä viiteen (5) kysymykseen. Kaikille pakollinen kysymys, vastauksen pituus enintään kaksi sivua. 1. Myrskylän kunta on laatinut ehdotuksen osayleiskaavaksi. Kyseisessä kaavassa on osoitettu n hehtaarin alue tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi. Kaavaan on liitetty myös erillinen määräys siitä, että sitä voidaan käyttää tuulivoimalan rakentamiseen. Alue on voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettu samaan tarkoitukseen. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa 9 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentaminen. Suunnitellut tuulivoimalat olisivat napakorkeudeltaan 120 metriä, roottorin halkaisija 120 metriä ja yksikköteho noin 3 MW. Kaava-alueella ei ole pysyvää asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta pohjoiseen, missä on viisi vakituista asuntoa. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat noin 1,2 kilometrin päässä olevan järven rannalla. Lähin suurempi kylä sijaitsee kaava-alueen eteläpuolella noin viiden kilometrin etäisyydellä. Lähimmän asuinrakennuksen omistaja Pentti vastustaa hanketta. Hän toteaa huomautuksessaan, että yleiskaavan määräys on lainvastainen, sillä tuulivoimapuistoa ei voi rakentaa ilman asemakaavaa. Hänen asuinalueellaan on lisäksi vireillä useita rakennuslupahakemuksia, joten hankkeeseen tulee soveltaa MRL 16 :n mukaista suunnittelutarvesääntelyä. Osayleiskaavaa on pidettävä myös MRL 39.4 :n vastaisena, sillä se aiheuttaisi hänelle pykälässä tarkoitettua kohtuutonta haittaa. Tuulivoimapuistosta aiheutuu hänelle merkittävää melu- ja maisemahaittaa, minkä lisäksi se alentaa hänen kiinteistönsä arvoa. Ja tuulivoimapuisto on muutenkin niin laaja, että se edellyttää myös YVA-menettelyä. Siksi koko hanke on ylipäätään lainvastainen.

2 Paikallinen lintuyhdistys Lokki ry. puolestaan huomauttaa, että tuulivoimapuiston alue on tunnettu lintujen muuttoreitti, mikä on otettava huomioon kaavassa. Osayleiskaavaa valmisteltaessa ei ole tehty riittäviä linnustoselvityksiä, joten kaava ei ole hyväksyttävissä. Kunnan ympäristösihteeri toteaa heti aluksi, että tuulivoimapuiston rakentamisesta on jo päätetty aiemmin tehdyssä maankäyttösopimuksessa, joten huomautukset ovat turhia. Muutenkin Pentin väitteet ovat perusteettomia. Ensinnäkin, kyseinen alue ei ole MRL 16 :n mukainen suunnittelutarvealue, koska tuulivoimapuisto ei liity millään tavalla yli 1 km päässä olevan alueen kehittymiseen. Sitä paitsi MRL:ssa on nykyisin säännökset (MRL 77 a ja b ) yleiskaavan käyttämisestä tuulivoimarakentamisen ohjaamiseen. Niiden mukaan yleiskaavaa voidaan käyttää myös rakennusluvan perusteena, ilman suunnittelutarveratkaisua. Toiseksi, Pentin kiinteistölle ei ulotu sellaisia kiinteistön käyttöä rajoittavia vaikutuksia, että se olisi MRL 39.4 :n vastaista. Melun osalta tuulivoimapuistolla on etäisyyttä hänen kiinteistöönsä aivan riittävästi. Pelkästään se, että voimalat näkyvät Pentin kiinteistölle, ei voi pitää säännöksessä tarkoitettuna kohtuuttomana haittana. Kolmanneksi, hankkeesta ei ole tehty YVA:a, koska YVA-lain 4 :n ja YVA-asetuksen hankeluetteloa koskevan 6 :n 7 e) kohdan mukaan se on tehtävä vain sellaisten tuulivoimalahankkeiden osalta, joissa yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia. Lokki ry:n väitteen osalta ympäristösihteeri toteaa, että tuulivoimaloiden vaikutukset linnustoon ovat niin vähäisiä, ettei niitä tarvitse vielä tässä vaiheessa selvittää. Ne tullaan selvittämään asianmukaisesti vasta myöhemmin rakennuslupahakemusten yhteydessä. Selvitä tilannetta MRL:n ja YVA-lain osalta. Ota myös kantaa kaikkiin Pentin, Lokki Ry:n ja kunnan ympäristösihteerin esittämiin väitteisiin ja perustele kantasi. Vastaa seuraavista kahteen kysymykseen. Vastauksen pituus saa kunkin kysymyksen osalta olla enintään yhden sivun mittainen. 2. Oikeustieteen notaari Minna on kesätöissä Bensiini Oy:n lakiosastolla ja saa tehtäväkseen valmistella ympäristönsuojelulain mukaisen lupahakemuksen. Hakemuksessa on kyse ympäristöluvasta toiminnassa olevalle polttonesteiden jakeluasemalle, jolle ei ollut aiemmin haettu ympäristölupaa. Asema sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja sijoittuu asemakaavassa huoltoasemarakennusten korttelialueeksi merkitylle alueelle. Minna miettii, että toiminnasta saattaa aiheutua vahinkoa pohjavedelle, joten hankkeen sijaintia pitäisi ehkä muuttaa. Minnan käsityksen mukaan pohjavedelle aiheutuvaa vahingon vaaraa ei voida estää tai rajoittaa edes lupamääräyksin. Firman vanhempi lakimies Voitto kuitenkin toteaa Minnalle, että toiminnasta ei aiemminkaan ole aiheutunut haittaa pohjavedelle, joten estettä luvan saamiselle ei kai pitäisi olla. Lisäksi toimintahan vastaa asemakaavassa tarkoitettua kiinteistön käyttötarkoitusta. Arvioin Minnan ja Voiton esittämiä käsityksiä ympäristönsuojelulain säännösten perusteella ja perustelu kantasi. Kiinnitä erityisesti huomiota toiminnan sijoittamista koskevaan sääntelyyn.

3 3. Seuraavassa on kopio KHO:n lyhyestä ratkaisuselosteesta. Lue seloste ja vastaa sen jälkeen esitettyihin kysymyksiin. KHO /269: ELY-keskus oli luonnonsuojelulain 72 a :n nojalla antamassaan päätöksessä määrittänyt liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn siten, että kahden liito-oravan pesä-/kolopuun välissä olisi noin 10 metriä leveä ja 200 metrin pituinen kulkuyhteys. Toisen pesä- /kolopuun ympärille olisi jäänyt 18 aarin suuruinen alue, joka olisi ollut avohakkuiden ja eri-ikäisten taimikoiden ympäröimä saareke metsäniemekkeessä. Metsänkäyttöilmoituksessa tarkoitettujen hakkuukuvioiden ja saarekkeen yhteenlaskettu alue oli noin 1,4 ha. ELY-keskuksen päätöksen mukaisen kulkuyhteyden ja saarekkeen yhteenlaskettu pinta-ala oli alle 0,5 ha. Pelkän kapean kulkuyhteyden määrittäminen oli tässä tapauksessa riittämätöntä turvaamaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan säilyminen alueella. Luonnonsuojelulaki 49 1 momentti ja 72 a Metsälaki 14 b a) Miten ja millä perusteella ns. direktiivilajeihin kuuluvan liito-oravan pesä-/kolopuu on luonnonsuojelulaissa suojeltu? Selvitä asiaa koskevan sääntelyn sisältö. b) Millä edellytyksillä pesä-/kolopuun suojelusta on mahdollista poiketa? c) Selosteessa mainitaan myös luonnonsuojelulain 72 a :n nojalla annettu päätös ja siihen liittyvä metsälain 14 b. Kyse on ns. liito-oravailmoituksesta. Mitä sillä tarkoitetaan? d) Esitä oma näkemyksesi siitä, miksi ja millä perusteella KHO katsoi ELY:n tekemän kulkuyhteyden määrittämisen olevan lainvastaista? 4. Metsästysoikeus ja sen rajoitukset. Vastaa seuraavista kahteen kysymykseen. Vastauksen pituus saa kunkin kysymyksen osalta olla enintään yhden sivun mittainen. 5. Tuttavasi Matti soittaa Sinulle ja kysyy neuvoa. Matilla on kesämökki järven rannalla. Järven toisessa päässä on pieni satama. Satamassa on ollut teknisiä ongelmia, joiden seurauksena jotain öljyistä ainetta on päässyt runsaasti järveen ja myös Matin mökin ranta on käyttökelvottomassa kunnossa. Kerro Matille, millä edellytyksin vahinko tulee korvattavaksi ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/1994, YVL) perusteella. Toisin sanoen, kerro mitä vaatimuksia korvattavalle vahingolle ja sen aiheutumiselle on ympäristövahinkojen korvaamisesta annetussa laissa asetettu. Keskity vastauksessasi ympäristövahinkojen korvaamisesta annettuun lakiin (737/1994). Rajaa vastauksesi ulkopuolelle myös YVL:n soveltamisala, kysymys korvausvelvollisesta (kuka on korvausvelvollinen), mitä muuta kuin vahinkoja YVL:n perusteella korvataan, etukäteiskorvaus sekä lunastamisvelvollisuus. 6. Matti on innokas harrastelijametsuri, joka heiluu moottorisahansa kanssa milloin missäkin. Eräänä kesäisenä päivänä hän päättää raivata läheisessä louhikossa kasvavan puuston seuraavan kesän saunapuiksi. Metsä, jossa louhikko sijaitsee, on Matin oma, eikä hän osaa nähdä asiassa mitään ongelmaa.

4 Matin öljytessä moottorisahaansa paikalle osuu naapurin mökkiläinen, ikuinen pahanilmanlintu ja ilonpilaaja, joka Matin aikeista kuultuaan alkaa selvittää jotain metsien biologisen monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä elinympäristöistä ja kaivaa vielä netin syövereistä metsän ominaispiirteistä listan, jossa muun ohella mainitaan karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto (MetsäL 3 luku 10 ). Olettaen, että kyseessä on tällainen ko. listassa tarkoitettu louhikko, vastaa seuraaviin Matin esittämiin kysymyksiin metsälain (1093/1996) perusteella. 1. Miten näitä metsien biologisen monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä pitää käsitellä? (Käsittelyn yleiset periaatteet. Älä käy vastauksessasi läpi mahdollista elinympäristökohtaista sääntelyä.) 2. Mitkä toimenpiteet ovat kiellettyjä näissä metsien biologisen monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeissä elinympäristöissä? (Yleisesti kielletyt toimenpiteet. Älä käy vastauksessasi läpi mahdollista elinympäristökohtaista sääntelyä.) 3. Olisiko Matin tarvittaessa mahdollista saada poikkeuslupaa hankkeelleen ja jos niin millä perusteella? 4. Bonustehtävä (+1 piste): Louhikoita koskevat elinympäristökohtaiset määräykset? 7. Matin takapihalla on Pekan entisestä opiskelija-asunnosta viime vuosikymmenellä tyhjennettyä kalustoa, jonka Pekka siirsi sinne Matin luvalla lyhytaikaiseen säilytykseen kesällä Lienee selvää, että tämä romukasa on vuosikymmenen ulkosalla oltuaan muuttunut jätteeksi, josta on syytä hankkiutua eroon. Esitä jätelain (JäteL 646/2011) perusteella perusteltu vastauksesi seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä on jätelaissa tarkoitettu jäte (eli jätelain jätteen määritelmä pääpiirteissään)? 2. Kuka on velvollinen järjestämään ko. jätekasan poisviennin (eli järjestämään jätehuollon)? 3. Kenelle ko. jätekasa pitää luovuttaa jotta jätehuollon järjestämisestä vastuullisen tahon katsotaan suorittaneen velvollisuutensa, siis ettei hän enää ole vastuussa jätteestä? 4. Miten vastuu jakautuu muissa tapauksissa, joissa puheena olevaa jätekasaa siirretään tai luovutetaan? Ennen vastaamista lue tämä ohje huolellisesti! Kaikki vastaavat kysymykseen 1 (Kallio). Vastauksen pituus saa olla enintään kaksi (2) käsinkirjoitettua sivua. Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Kysymyksistä 5 7 (Iire) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Vastaukset Kallion (1 4) ja Iiren (5 7) kysymyksiin eri arkeille. Huomaa että osa kysymyksistä on vaihtoehtoisia. Tarkista, että olet vastannut yhteensä viiteen (5) kysymykseen. Kaikille pakollinen kysymys, vastauksen pituus enintään kaksi sivua. 1. Soraisten kunnanvaltuusto oli saanut eteensä maa-ainesten ottamista koskevan lupahakemuksen. Hakijana olevan Retu Kivisen tarkoituksena on aloittaa mittava kiviaineksen louhinta ja myöhemmin myös

5 sen murskaus, jonka kestoksi oli arvioitu vähintään kymmenen vuotta. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta voimassa olevassa yleiskaavassa kohteena oleva alue on merkitty pieneltä osalta lähivirkistysalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja sekä pääosaltaan maa- ja metsätalouteen tarkoitetuksi alueeksi. Maa-ainesten ottoalue sijaitsee myös Natura verkostoon kuuluvan alueen välittömässä läheisyydessä. Verkostoon ottamisen perusteena oli luontodirektiivin liitteen II lajeista ollut perhoslajeihin kuuluva isokultasiipi ja lintudirektiivin liitteen II lajeista neljä lintulajia. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypeistä perusteena olivat olleet muun ohella alueen harjumetsä. Kunnanvaltuusto oli jo tiedottanut lupahakemuksesta ja siitä oli jätetty useita muistutuksia. Muistutuksen olivat jättäneet Retun naapuri Tahvo, rekisteröity yhdistys Luonnonrauha ry sekä alueellinen ELY-keskus. Naapuri Tahvon mukaan maa-ainesten ottamista ei voi sallia, koska se aiheuttaisi pysyvää maisemahaittaa ja olisi hänelle itselleenkin haitallista, koska ottamisalue sijaitsee vain 400 metrin päässä hänen asunnostaan. Myöskään alueen yleiskaava ei voi mahdollistaa maa-ainesten ottamista. Rekisteröity yhdistys Luonnonrauha ry puolestaan väitti, että lähellä oleva Natura alue estää automaattisesti maa-ainesten ottamisen, koska se tuhoaa suojelun kohteena olevat

6 luonnonarvot. Lisäksi asiassa on huomioitava suunnitellun ottamisalueen laitamilla sijaitseva luonnonsuojelulain 29 :ssä tarkoitettu suojeltu luontotyyppi (pähkinäpensaslehto). ELY-keskus puolestaan oli todennut, että kunnanvaltuusto on asiassa väärä lupaviranomainen, sillä maaainesluvat kuuluvat ELY-keskuksen toimivaltaan, eivät kunnalle. ELY-keskus myös toteaa, että jos Retu aikoo murskata louhittua kiviainesta, se vaatii ympäristöluvan. Tällöin maa-ainesten ottamista koskevaa lupahakemusta ei saa käsitellä ennen ympäristölupahakemusta. Ja jotta ympäristölupa ylipäätään voitaisiin myöntää, hankkeen tulisi olla alueen kaavan mukainen. Retu on kommentoinut muistutuksia parhaansa mukaan. Hänen mukaansa naapuri Tahvon väitteet ovat aiheettomia. Ensinnäkin Tahvon asunto on niin kaukana maa-ainesten ottamispaikasta, ettei se vaikuta lupa-asiaan. Alueella ei myöskään ole mitään erityisiä maisema-arvoja, jotka tulisi ottaa huomioon, eikä yleiskaavallakaan ole merkitystä, koska vasta asemakaava voi rajoittaa maa-ainesten ottamista. Yhdistyksen väitteiden osalta Retu toteaa, ettei tuleva maa-ainesten ottoalue sijaitse Natura verkoston alueella, vaan sinne oli lähimmilläänkin matkaa 300 metriä. Myöskään luonnonsuojelulain luontotyypillä ei voi olla merkitystä, koska hän ei ole siitä ollut edes tietoinen. Retu ihmettelee myös ELY-keskuksen väitteitä, taitaa olla joku kesäharjoittelija töissä. Myöhemmin aloitettavan kivenmurskauksen osalta Retu kyllä tietää, että se saattaa vaatia ympäristölupaa. Mutta eihän ympäristöluvalla ole maa-ainesluvan kanssa mitään tekemistä. Ympäristöluvan kaavanmukaisuutta ei siis tarvitse edes miettiä. Retu on kuitenkin huolellinen kaveri ja pyytää sinulta nyt mielipidettä. Anna Retulle oikeudellisesti perusteltu vastaus asiassa esille tulleisiin seikkoihin, erityisesti Tahvon, Luonnonvara ry:n ja ELY-keskuksen esittämien väitteiden näkökulmasta. Vastaa seuraavista kahteen kysymykseen. Vastauksen pituus saa kunkin kysymyksen osalta olla enintään yhden sivun mittainen. 2. Liikennevirasto on hyväksynyt kunnassa A sijaitsevaa kantatien perusparannusta ja oikaisua koskevan maantielaissa tarkoitetun tiesuunnitelman. Paikallinen asukasyhdistys Meidän Etu haluaisi valittaa tiesuunnitelmasta, koska se katsoo, että tien parantaminen ja etenkin sen oikaisu aiheuttaa alueella liikaa melua. Lakia lukenut yhdistyksen puheenjohtaja Hilja kuitenkin epäilee, voiko yhdistys edes valittaa, varsinkin kun tien parantamista ja oikaisua koskevassa asiassa on tehty jo aiemmin maantielain edellyttämä yleissuunnitelma. Jäsen Pertti puolestaan on sitä mieltä, että tien oikaisua koskeva ratkaisu on lopullisesti ratkaistu vasta tiesuunnitelmassa ja siksi yhdistys voi valituksen tehdä. Selvitä ensin, mitä eroa maantielain mukaisella yleissuunnitelmalla ja tiesuunnitelmalla on. Arvioi sen jälkeen Hiljan ja Pertin käsityksiä yhdistyksen valitusoikeuden oikeudellisista perusteista. 3. Roope ja Iisakki ovat pitkään suunnitelleet omakotitalon rakentamista. Nyt heillä on tiedossa

7 kaksi kiinteistöä, jotka vastaisivat heidän toiveitaan, mutta kummassakin on omat haasteensa. Toinen (kiinteistö A) sijaitsee meren rannalla, rantavyöhykkeellä. Suunnitellulla alueella on voimassa melko vanha yleiskaava, mutta suunniteltu rakennus sopisi heidän käsityksensä mukaan hyvin maisemaan. Toinen mahdollinen rakennuspaikka (kiinteistö B) taas sijaitsee asemakaavoitetulla alueella kauempana rannasta, mutta suunniteltu rakennus ei vastaisi asemakaavamääräyksiä mm. siksi, että asemakaavan mukainen rakennusoikeus on merkittävästi pienempi kuin heidän suunnittelemansa omakotitalo. Roope ja Iisakki pyytävät nyt sinulta neuvoja. He haluavat, että selvität heille maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, mitä mainitut kaavat merkitsisivät heidän kannaltaan. Entä voidaanko ja millaisin edellytyksin kaavoista tarvittaessa poiketa? Sinun ei tarvitse ottaa kantaa rakennusluvan myöntämisedellytyksiin muilta osin vaan selvittää kaavojen mahdolliset vaikutukset rakennushankkeen kannalta. 4. Kaivoslain mukainen malminetsintälupa; sen tarve ja myöntämisedellytykset? Vastaa seuraavista kahteen kysymykseen. Vastauksen pituus saa kunkin kysymyksen osalta olla enintään yhden sivun mittainen. 5. Naapurisi Matti on Piha kuntoon ohjelmaa kyllin katseltuaan päättänyt uudistaa pihapiirinsä ilmeen. Pihan perällä on kostea ryteikkö, jonka Matti ajattelee muuttavansa idylliseksi lammeksi. Matti on huolellinen mies ja on jo ennen toimeen ryhtymistään selvittänyt, että kyseisen kaltainen pihalammen muokkaaminen ei kuulu aina luvanvaraisiin vesitaloushankkeisiin. Matin löytämän selkeän hankelistan edellä oli kuulemma jotain ihme mussutusta (suora lainaus Matilta) vesitaloushankkeiden yleisestä luvanvaraisuudesta. Tämä ei Matille täysin auennut ja nyt hän pyytääkin Sinua kertomaan, milloin vesitaloushankkeen luvantarve voi syntyä yleisen luvanvaraisuuden perusteella (vesilain 3 luku 2 )? 6. Vastaa eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain ( /383) perusteella alla oleviin kysymyksiin 1. Milloin kyseinen laki tulee sovellettavaksi? 2. Mitä sanotun lain korjaavien toimenpiteiden kohdalla tarkoitetaan a. ensisijaisella korjaamisella? b. täydentävällä korjaamisella? c. korvaavalla korjaamisella? Rajaa vastauksesi mainittuun lakiin ja keskity esitettyihin kysymyksiin. Jäsennä vastauksesi kohtien 1 sekä 2a, 2b ja 2c mukaisesti. 7. Entinen naapurisi Matti soittaa Sinulle ja kertoo ostaneensa kiinteistön, jolla on vanha teollisuusrakennus. Hänen tarkoituksenaan on remontoida rakennus itselleen asunnoksi. Matille on äskettäin selvinnyt, että paikallinen kyläyhdistys on jo vuosien ajan puuhannut kyseisen rakennuksen suojelemista. Päätöstä asiasta ei ole vielä(-kään) annettu, mutta asia on

8 kuulemma työn alla. Nyt Matti kysyykin Sinulta, onko mahdollista, että hänen ostamansa rakennus tulee suojelluksi. Kerro Matille rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ( /498) perusteella: 1. Millä edellytyksin rakennus voidaan suojella ja mitkä seikat otetaan huomioon suojelutarvetta harkittaessa? (Älä keskity tässä kohdassa kysymykseen siitä, koska em. laki tulee sovellettavaksi, vaan kerro kyseisen lain (8 ) perusteella suojelun edellytykset) 2. Millä edellytyksin kyseinen laki soveltuu puhuttuun tapaukseen, mikäli kiinteistö rakennuksineen sijaitsee asemakaava-alueella? Rajaa vastauksesi mainittuun lakiin ja keskity esitettyihin kysymyksiin. Jäsennä vastauksesi kohtien 1 ja 2 mukaisesti Yritys A on suunnittelemassa viiden tuulivoimalan rakentamista K:n kunnan alueelle. Suunnitteilla olevat voimalat ovat jokseenkin kookkaita; niiden suunniteltu kokonaiskorkeus on metriä. Suunnitelman mukaan ne sijoitettaisiin jokseenkin laajalle alueelle. Tehtyjen selvitysten mukaan voimalat sijoittuisivat metrin etäisyydelle asutuksesta (noin henkilöä), josta osa on pysyvää asutusta ja osa loma-asutusta. Voimaloiden arvioidaan vaikuttavan merkittävästi alueen lähi- ja kaukomaisemaan alueella, jossa ei ennestään ole ympäristöstä ja maaseutumaisesta maisemakuvasta poikkeavia korkeita rakennuksia tai rakenteita. Alueella, jolle voimalat suunnitellaan rakennettavan, on voimassa maakuntakaava. Sen mukaan voimalat tulisivat osittain sijoittumaan maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi osoitetun kalliomaaston alueelle. Maakuntakaavan selostuksen mukaan kaikki maakuntakaavassa osoitetut kallioalueet ovat valtakunnallisesti arvokkaita. Yrityksen edustaja pohtii nyt yhdessä kunnan rakennustarkastajan ja kaavoituksesta vastaavan virkamiehen kanssa rakennusluvan myöntämisedellytyksiä. He ovat jokseenkin yksimielisiä siitä, ettei rakennuslupia voida myöntää pelkän maakuntakaavan perusteella. Yrityksen edustaja tosin huomauttaa, että osa maa-alueista, joilla arvokkaat kallioalueet sijaitsevat, on yrityksen pääomistajien omistuksessa, joten siltä osin estettä ei olisi. Kunnan edustajien mukaan rakennusluvan myöntämistä tulisi kuitenkin ensisijaisesti arvioida suunnittelutarvealuetta koskevien maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 137 :n nojalla. Rakennustarkastaja tosin epäilee, että korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntö näyttäisi viittaavan siihen, että näin merkittävää hanketta ei voida toteuttaa suunnittelutarveratkaisuna, vaan hankkeen toteuttaminen edellyttäisi kaavoituksellista suunnittelua. Samalla virkamiehet kuitenkin toteavat, että nyt kyseessä olevalle alueelle ei ole tarpeen laatia asemakaavaa. Arvioitavaksi tulisi siten yleiskaava, mutta selvitettäväksi tulisi se, voitaisiinko rakennusluvat voimaloille myöntää yleiskaavan perusteella. Arvioi maankäyttö- ja rakennusluvan perusteella esitettyjä vaihtoehtoja ja niiden käytettävyyttä. Sinun ei tarvitse vastauksessasi ottaa kantaa asemakaavan tarpeellisuuteen. Perustele vastauksesi. 2. Liisa on brittiystävänsä kanssa kanoottiretkellä Pohjois-Karjalassa. He etsivät sopivaa leiriytymispaikkaa ja löytävät joen varrelta hylätyn maatalon, jonka villiintyneeseen puutarhaan he leiriytyvät. Iltanuotiota varten he keräävät alueelta ja lähimetsästä risuja ja käpyjä, jotka he keräävät

9 osin maasta ja osin puista. He retkeilevät lähimetsässä ja poimivat sieltä mustikoita ja keräävät sieniä. Metsässä he kohtaavat lähialueiden asukkaita, jotka keräävät mustikoita myydäkseen ne myöhemmin paikallisella torilla. He kertovat Liisalle, että poimiminen on itse asiassa kiellettyä, koska maanomistaja on laittanut eri puolille aluetta kylttejä, joissa kielletään alueella liikkuminen ja oleskelu, koska alue on yksityisaluetta. Koska he kuitenkin luottavat siihen, että omistaja ei tule paikalle, he ovat majoittuneet muutamaksi päiväksi läheiselle niitylle matkailuautoineen ja Liisan ja tämän ystävän tapaan he uivat läheisessä joessa, josta he myös ammentavat tarvittavan talousveden. Illalla leirinuotion äärellä Liisan ystävä kyselee hämmästyneenä, onko tämä kaikki sallittua vai toimivatko he ja matkailuauton asukkaat Suomen lainsäädännön vastaisesti. Anna Liisalle ja tämän ystävälle oikeudellisesti perusteltu selvitys edellä esitettyjen toimien lainmukaisuudesta. 3. Kalle ja Kaija etsivät itselleen taloa ja he löytävät mieleisensä talon, jonka haluavat, koska rakennus ei edellytä merkittäviä uudistuksia tai muutoksia. Tämä luvun alkupuolelta peräisin oleva ja sinällään hyvin säilynyt rakennus on erityislaatuinen siinä, että sitä on muutettu vuosikymmenten saatossa ja siinä on tunnistettavissa eri vuosikymmenten erilaisia tyylisuuntia ja tässä mielessä rakennusta voidaan pitää jopa ainutlaatuisena. Rakennus sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, mutta kaavassa ei ole rakennusta koskevia suojelu- tai muita määräyksiä. Kiinteistönvälittäjän mukaan paikallinen perinnesuojeluyhdistys on kuitenkin tehnyt vastikään aloitteen rakennuksen suojelemiseksi. Kallea kummeksuttaa jo se, että rakennuksen suojelemiseen ryhtyy ulkopuolinen taho ja hänen mukaansa suojelun tulisi ensisijaisesti tapahtua kaavoituksella. Hän haluaakin nyt tietää, voisiko hän ennen suojelupäätöstä muuttaa tai jopa purkaa rakennuksen ja samalla hän on kiinnostunut siitä, miten suojelu rajoittaisi rakennuksen käyttöä, jos se suojeltaisiin. Lopulta häntä kiinnostaa luonnollisesti myös se, millaisiin korvauksiin rakennuksen omistaja olisi oikeutettu, jos suojeluun ryhdytään. Anna maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä rakennusperintölakiin perustuva vastauksesi Kallen pohdintoihin. 4. Intressivertailu vesilain mukaisen hankeluvan myöntämisedellytyksenä? 5. Entinen naapurisi Pertti soittaa sinulle. Vähän ihmettelet, mikä hänet saa 10 vuoden jälkeen yhteyttä ottamaan, mutta pääseehän se Pertti lopulta kuulumisten vaihdon jälkeen asiaan. Pertti kertoo, että hänet on muutama viikko sitten irtisanottu suuresta valimoalan yrityksestä. Pertti on sitä mieltä, että on tässä jo muiden palkollisena tarpeeksi kauan oltu ja entisen työpaikan omistajan kukkaroa lihotettu. Hän rupeaa valimoalan pienyrittäjäksi! Pertti oli käynyt työ- ja elinkeinotoimistossa keskustelemassa työllistymisnäkymistään ja yrittäjyyssuunnitelmistaan. Työ- ja elinkeinotoimiston virkailija oli kertonut hänelle starttirahasta, yritysrekisteristä, kirjanpitovelvollisuudesta, ennakonperintärekisteristä, työnantajan lakisääteisistä velvollisuuksista ja yritysvakuutuksista. Jotakin virkailija oli puhunut myös valimon mahdollisista ympäristöluvista ja ympäristövaikutusten arvioinneista.

10 Tietoa tuli paljon ja kysymyksiä heräsi sitäkin enemmän. Näitä pohtiessaan Pertti oli tavannut yhteisen tuttavanne Sirpan. Kun Sirpa oli kertonut Pertille Sinun olevan melkein valmis tuomari ja erikoistuvan tällä hetkellä ympäristöasioihin, päätti Pertti soittaa Sinulle. Kerro Pertille pääpiirteissään, milloin YVAL:ssa (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994) tarkoitettu ympäristövaikutusten arviointimenettely tulee sovellettavaksi. 6. Ystäväsi Liisa on palannut kanoottiretkeltä Pohjois-Karjalasta ja kertoo retkestä Sinulle. Hän kertoo vasta jälkikäteen kuulleensa, että oli melonut myös eräällä luonnonsuojelualueella. Hän ei kuitenkaan muista havainneensa mitään mainittavaa muutosta ympäristössä ja ihmettelee asiaa Sinulle. Kerro Liisalle ytimekkäästi, vastauksesi luonnonsuojelulakiin pohjaten, 1) mitä luonnonsuojelualueita luonnonsuojelulaki tuntee ja 2) millä edellytyksin jokin alue voidaan perustaa luonnonsuojelualueeksi. Rajaa vastauksesi koskemaan vain valtion omistamia alueita. 7. Entinen naapurisi Pertti soittaa sinulle. Vähän ihmettelet, mikä hänet saa 10 vuoden jälkeen yhteyttä ottamaan, mutta pääseehän se Pertti lopulta kuulumisten vaihdon jälkeen asiaan. Pertti kertoo, että hänet on muutama viikko sitten irtisanottu suuresta valimoalan yrityksestä. Pertti on sitä mieltä, että on tässä jo muiden palkollisena tarpeeksi kauan oltu, ja entisen työpaikan omistajan kukkaroa lihotettu. Hän rupeaa valimoalan pienyrittäjäksi! Pertti oli käynyt työ- ja elinkeinotoimistossa keskustelemassa työllistymisnäkymistään ja yrittäjyyssuunnitelmistaan. Työ- ja elinkeinotoimiston virkailija oli kertonut hänelle starttirahasta, yritysrekisteristä, kirjanpitovelvollisuudesta, ennakonperintärekisteristä, työnantajan lakisääteisistä velvollisuuksista ja yritysvakuutuksista. Jotakin virkailija oli puhunut myös valimon mahdollisista ympäristöluvista ja ympäristövaikutusten arvioinneista. Tietoa tuli paljon ja kysymyksiä heräsi sitäkin enemmän. Näitä pohtiessaan Pertti oli tavannut yhteisen tuttavanne Sirpan. Kun Sirpa oli kertonut Pertille Sinun olevan melkein valmis tuomari ja erikoistuvan tällä hetkellä ympäristöasioihin, päätti Pertti soittaa Sinulle. Kerro Pertille pääpiirteissään, milloin toimintaan tarvitaan ympäristönsuojelulaissa (86/2000) tarkoitettu ympäristölupa Aarne suunnittelee ruoppaavansa omistamansa kiinteistön edustalla olevan alueen, joka on kasvanut rannanmyötäisesti umpeen ja muuttunut laajaksi vesijätöksi Aarnen omistaman tilan ja järven vapaan vesipinnan väliin. Ruopattava yhteinen vesijättöalue on kooltaan m2 ja ruoppauksen syvyys on noin 90 cm. Ruoppausmassoja arvioidaan kertyvän noin m3. Ruoppaus on VL 3 luvun 3 :n nojalla luvanvarainen hanke. Hanke ei edellytä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista ympäristöarviointia. Kysymyksessä oleva vesijättöalue on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla oli erityisiä ympäristöarvoja (MY). Kaavan tavoitteena oli ollut säilyttää

11 alueen ympäristöarvot yhtenäisellä rakentamattomalla luonnontilaisella ranta-alueella. Ruopattava alueen lähistöllä sijaitsee luonnonsuojelualue, josta osa kuuluu Natura verkostoon. Kyse on eräiden suojeltavien lintujen pesimä- ja levähdysalueesta. Selvitä vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain nojalla, millaisiin tekijöihin Aarnen tulee hakemuksessaan kiinnittää huomiota vesilain mukaista lupahakemusta tehdessään. Kohdista arviosi nimenomaan vesilain mukaisen luvan myöntämisedellytyksiin. Vastaa seuraavista kysymyksistä kahteen (Kumpula). 2. Lunastusperusteet jaetaan perinteisesti yleiseen ja erityisiin lunastusperusteisiin. Selvitä näiden lunastusperusteiden keskeinen sisältö ja keskinäissuhde. Mainitse myös muutamia esimerkkejä erityisistä lunastusperusteista. 3. K Oy suunnittelee laajamittaisen varastoalueen rakentamista alueelle, jolla on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Suunnitelman mukaan varastointi ei sinällään voi aiheuttaa ympäristöhaittoja, mutta toiminta lisäisi merkittävästi alueen raskasta liikennettä ja aiheuttaisi sitä kautta myös lisääntyviä meluhaittoja. Kaavan mukaan alue on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU). Kaavan nimenomaisen kaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia (yleiskaavallinen rakentamisrajoitus, MRL 43.2 ). Arvioi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla hankkeen rakennusluvan myöntämisedellytyksiä. 4. Selvitä SOVAL:n (Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) mukaisen ympäristöarviointimenettelyn keskeiset piirteet sekä se, miten arviointimenettelyn tulokset tulee ottaa huomioon lain soveltamisalaan kuuluvaa ohjelmaa tai suunnitelmaa koskevassa päätöksenteossa. Vastaa seuraavista kysymyksistä kahteen (Iire). 5. Tuttavasi Matin lähinaapurustoon on rakenteilla tuulivoimapuisto, jonka ensimmäiset voimalat on vastikään käynnistetty. Matti soittaa Sinulle ja valittaa, että puistosta aiheutuu kohtuutonta meteliä ja välkettä. Hän esittää myös joukon kysymyksiä, joista alla on muutama. Vastaa oikeudellisesti perustellen seuraaviin kysymyksiin: 1. Millä perusteella sanottu tuulivoimapuisto tarvitsee ympäristöluvan? 2. Millä edellytyksin ympäristölupa voidaan peruuttaa? 3. Millä perusteella Matti voi ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain nojalla saada korvausta metelistä ja välkkeestä? Jäsennä vastauksesi kysymyksessä esitettyjen kohtien 1, 2 ja 3 mukaisesti. 6. Malminetsintään ja kaivostoiminnan aloittamiseen erikoistunut ulkomainen yritys on löytänyt Kokkolan lähistöltä kiintoisan kohteen kaivokselle. Yrityksessä ollaan tietoisia siitä, että Suomessa on uusi kaivoslaki, jossa on myös kaivosluvan myöntämistä koskevat uudet säännökset. Sattuman oikusta pääset vastaaman heidän kaivoslupaa koskeviin kysymyksiinsä. Anna siis seuraaviin kysymyksiin oikeudellisesti perusteltu vastaus voimassa olevan kaivoslain perusteella. 1) Kaivoslupaa koskevan lupaharkinnan perusteet (eli toisin sanoen, kuinka harkinnanvaraista luvan myöntäminen on ja mitä harkinnassa huomioidaan)? 2) Kaivosluvan myöntämisen edellytykset? 3) Kaivosluvan myöntämisen esteet? Älä kerro malminetsintä- tai kullanhuuhdontaluvasta, äläkä suotta pohdi kaivosaluelunastuslupaa niiltä osin kuin se ei kiinteästi liity yllä oleviin kysymyksiin. Jäsennä vastauksesi kysymyksessä esitettyjen kohtien 1, 2 ja 3 mukaisesti. 7. Luonnonsuojelulain mukainen maiseman suojelu (LSL 5 luku).

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo Määritelmät ja lyhenteet...4 1 YLEISTÄ...5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5 1.4 Rakennushankkeen suunnittelijat,

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

U u d e n m a a n y m p ä r i s t ö k e s k u k s e l l e

U u d e n m a a n y m p ä r i s t ö k e s k u k s e l l e Seudun yhdistykset ja muut VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE sivu 1 (43) LAAJAN ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄN LAUSUNTO LEMMINKÄINEN INFRA OY:N RIIPILÄÄN AJAMASTA VALTAVASTA KIVENOTTOHANKKEESTA JA SEN YVA-OHJELMASTA

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 2015

Rakennusjärjestys 2015 Kajaanin kaupunki Rakennusjärjestys 2015 KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen

OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen Antero Kortesmaa OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 1.3.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä 12.12.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Tuire Laurinolli, Risto Sulkava, Tapani Veistola Kommentteja ympäristöministeriön (Timo Tanninen, Tarja Haaranen, Pekka Tuunanen, Markus Tarasti) 14.11.2011 vastineeseen

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot