SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen/muistisairaat Sijaintikunnan yhteystiedot Kunta Kunnan nimi Sijaintikunta Helsinki Palvelujen tuottajan virallinen nimi Mefys Oy Toimintayksikön nimi Varpulan hoivakoti Toimintayksikön postiosoite Jokiniementie 11 A Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Sandström Matti Postiosoite Jokiniementie 11 C Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Helsinki Postitoimipaikka Helsinki Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 1992 Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta 2005 Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Tarjoamme muistisairaille vanhuksille turvallisen, kodinomaisen ja lämminhenkisen hoidon ja asumisen elämän loppuun asti. Tavoitteenamme on luoda vapaa ja virikkeellinen ympäristö, joka huomioi asukkaan yksilöllisyyden ja elämäntapahtumat. Asukkaiden hyvinvointia tukee ammattitaitoiset hoitajat sekä yksikön oma lääkäri. Jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja. avi21u1 1/13

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Toimintaa ohjaavat arvot: Oikeudenmukaisuus: oikeudenmukainen johtaminen, lupauksista ja sovitusta kiinnipitäminen Osaaminen: erityisosaaminen muistisairauksien hoidossa, jatkuva tieto-taidon ylläpitäminen, kehittyvä ja osavaa henkilökunta,osaamisen johtaminen Laadukkuus: hoidon laadun mittarit, osaamisen varmistaminen,palveluhenkisyys, työhyvinvointi Yksilöllisyys: vanhustyön arvostus, eettiset periaatteet, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, työntekijöiden tietojen ja taitojen hyödyntäminen, asukkaiden toiveiden ja tarpeiden yksilöllinen huomioiminen Päivittämissuunnitelma x 1/vuosi merkitty vuosisuunnitelmaan arvokeskustelu, johon koko henkilökunta osallistuu 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Sandström Matti - toimitusjohtaja Mefys Oy, geriatrian erikoislääkäri, psykogeriatri Pohjankyrö Ulla - henkilöstöesimies, erikoisairaanhoitaja, työnohjaaja Mefys Oy /Varpula ja Vuoksela Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Pohjankyrö Ulla p vastaa omavalvonnan toteutumisen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta sekä päivittämisestä Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Pohjankyrö Ulla - henkilöstöesimies Rinne Virve - vastaava sairaanhoitaja/ Vuoksela Seppelin Kaisa- vastaava hoitaja /Varpula Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Omavalvonnan määräyksistä ja periaatteista informoitu henkilökuntaa keväällä 2012 Omavalvonnan kokoamisvaiheessa henkilöstölle teetetty ITE-laadunarviointimenetelmään perustuva työyksikön itsearviointi nykytilan kartoittamiseksi ja kehitettävien asioiden tunnistamiseksi, sekä laadittu yksikön laatuprofiili ja tehty jatkosuunnitelma parannuskohteista Omavalvonnan päivittämisen jälkeen, kaikki tutustuvat suunnitelmaan (vuosittain) 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asukkaiden sijoittaja/tilaajakunnat (Helsinki, Espoo, Nurmijärvi) teettävät omaistyytyväisyyskyselyn x1/vuosi/j.toinen vuosi, vuorovuosin toteutamme oman omaistyytyväisyyskyseln. Kyselylomakkee on jaettu Varpulassa ja kannustettu omaisia vastaamaan, jotta saadaan myös heiltä arvokasta tietoa mahdollisista kehittämistarpeista. Tilaaja postittaa yksikkökohtaiset vastaukset meille, ja ne käydään henkilökunnna kanssa läpi ja tehdään tarvittavat kehittämis/korjaavat toimenpiteet saaduista palautteista. Jatkuvaa palautetta keräämme myös omaan palautevihkoon, joka kulkee hoitajien viikkokouksissa mukana. avi21u1 2/13

3 Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Syksyllä 2014 omaistenillassa käsiteltiin palautteita ja keskusteltiin omaisten kanssa vastauksista ja selkeytettiin asioita joissa oli epäselvyyttä tai väärinymmärrystä Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Omaisia on informoitu enemmän päivänkulusta sekä henkilökunnna työnkuvasta, sekä lisätty informaatiota myös yksikön ilmoitustaululle. Järjestetty tapahtumia ja ulkopuolisia esiintyjiä kutsuttu. Omaisten yhteisiä tapahtumia myös järjestetty enemmän ja kutsuttu omaisia mukaan myös retkille yksikön ulkopuolisiin tapahtumiin. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Informoimme jatkossa omaisia heidän toivomallaan tavalla. Suurimmalla osalla internet käytössä, joten jatkossa yksikön tapahtumat, ajankohtaiset asiat ja ruokalistat laitamme kotisivuille. Omaisilla tiedossa ja käytössä myös sähköinen "palautepostilaatikko". Henkilökohtaiset viestit hoituu asiasta riippuen sähköpostitse, puhelimitse tai vieraillessa. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Työsuojelun ohjeet Työterveyshuollon toimintasuunnitelma + varhaisen puuttumisen malli + osallistava työterveyshuolto + sairauspoissaolojen hälytysrajat + korvaavan työn malli Palo ja -pelastautumissuunnitelma + palotarkastus x 1 /vuosi + paloharjoitus Lääkehoidon suunnitelma Yritysturvallisuuden ja ympäristönsuojelun riskit ja vaaratekijät Opas ikääntyneiden kaltoinkohtelusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaislle Liikkumisesteiden, turvaliivien ym.käyttö ohjeistus Omat ohjeistukset; yleistilan laskun seuranta Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Poikkeamailmoitukset: vialliset sähkölaitteet, muut laitteet lääkepoikkeama kaatuminen tai muu tapaturma työpaikka väkivalta, kiusaaminen, epäasiallinen kohtelu, fyysinen kaltoinkohtelu jos asukasta on kohdannut haitt/läheltä piti-tilanne, arvioimme yksikössä esimiehen ja henkilökunnna kesken missä tapauksessa on oltava välittömästi yhteydessä asukkaan omaisiin ja mikä tilanne on sellainen, että riittää kun informoidaan omaista seuraavan kerran vieraillessa. Asiat harkitaan tapauskohtaisesti. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Vialliset sähkö ym. -laitteet poistetaan käytöstä ja ilmoitetaan mahdollisimman pian esimiehelle Poikkeamailmoitukset käsitellään tapauksesta riippuen joko akuutisti tai viikkokouksissa, jossa myös korjaavat toimenpiteet sovitaan ja kirjataan. avi21u1 3/13

4 Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Henkilöstöä inormoidaan viikkokokousraportin muodossa, jonka poissaolevat lukevat töihin tullessaan. Poikkeamista tehdyt raportit arkistoidaan. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Vakituinen henkilökunta: Lähiesimies Vastaava sairaanhoitaja Lähihoitajia 8 Laitosapulainen/hoiva-avustaja Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Hakumenettely: TE-toimiston kautta ilmoitus mol-sivuille Internetiin Kelpoisuus varmistetaan: työhaastattelu, työ- ja opintotodistukset, suositukset edell. työnantajalta, Valviran lupa varmistetaan, 4 kk:n koeaika Kesä -ym.sijaiset rekrytoidaan yleensä heidän ollessa työharjoittelussa yksikössä Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Perehdyttämisohjelma vakituiselle työntekijälle Perehdyttämisohjelma sijaiselle Perehdyttämisohjelma + infotilaisuus opiskelijalle Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Kehityskeskustelu x 1 vuosi (tammikuussa) yksilöllinen sekä tarvittaessa ryhmäkehityskeskustelu ja valmennusvartit ratkaisukeskeisin menetelmin Työn kehittämispäivä koko henkilökunnalle syksyisin + tiiminvalmennuspäivä keväällä Täydennyskoulutussuunnitelma laaditaan tarvittavan osaamisen ja tarpeiden perusteella (syksy ja kevät) Pelisääntöjen ja perustehtävää tukevien rakenteiden päivitys x 1/vuosi Oman lääkäri pitämät aihealustukset henkilökunnan tarpeiden ja toiveiden perusteella työhyvinvointia seurataa x 1/vuosi tehtävällä työtyytyväisyyskyselyllä, Tykytoiminnalla, ikäohjelmalla, palkitseminen, säännöllisellä työnohjauksella Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma ITE-arvioinnin menetelmä kirjataa vuosikalenteriin ja toimintasuunnitelmaan systemaattiseksi laadunhallinnan kehittämisen välineeksi Työhyvinvointia ja työssäjakamista pohdittava säännöllisesti henkilöstön kanssa yhdessä Vaikuttaminen mm. työvuoroautonomian kokeilu Vastuualueiden päivitys ja kierto puolivuosittain Osallistavan ja valmentavan johtamisen menetelmällä lisätään itseohjautuvuutta ja osallistumista 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. avi21u1 4/13

5 Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Asukashuoneita 15. Huoneiden koko on neliötä. WC:t joko oma tai jaettu kahden huoneen kesken. Osa wc/suihkutiloista on invamitoitettuja. Peruskalustukseen kuuluu sähkösänky tai geriatrinen sänky, vaatekaappi, liinavaattee ja verhot. Asukkaat voivat kalustaa muuten huoneensa, tarvittaessa kalustus talon puolesta. Asukkaiden huoneisiin sijoittamisessa otetaan huomioon myös hoidolliset periaatteet. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Olohuone ja patio toimivat ruokailu ja oleskelutilana. Olohuoneessa myös televisio, musiikkisoitin. Patiolla Motomed-kuntopyörä, musiikkisoitin ja piano. Lisäksi lasitettu parveke jossa lattialämmitys, ympärivuoden käytössä oleva oleskelutila. Kuntosali jossa tilaa toteuttaa erilaista liikunta ym. viriketoimintaa. Salilla on useita iäkkäille tarkoitettu kuntosalilaitteita. Tilat ovat esteettömät ja turvalliset liikkua. Uloskäynti esteetön. Iso laaja aidattu piha-alue, jossa talon ympärikiertävä turvallinen kulkureitti. Pihalla kalusteita, istuskelupisteitä ja istutuksia. Ensi keväänä tulossa "muistisairaan terapeuttinen puutarha". Tilaratkaisuilla on pyritty luomaan asukkaille erilaisia tunnelmia ja mahdollisuutta erilaisten ryhmien ja tapahtumien toteuttamiseen. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Tilat mahdollistavat yhdessäolemisen ja hoitajien tavoitettavuuden. Myös yksinoloon ja lepoon on kaikilla mahdollisuus. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Yleiset tilat kuten käytävät, oleskelutilat wc:t siivotaan ohjeiden mukaan päivittäin. Asukashuoneiden siivous x 1/vk ja tarpeen mukaan. Jätteet lajitellaan sekajätteisiin, biojäte ja paperikeräys sekä ongelmajäte. Pyykkihuolto tapahtuu yksikön kodinhoitohuoneessa. Siivous, jäte ja pyykkihuollosta erilliset ohjeistukset Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Koneellinen ilmastointi (filttereiden vaihto ohjeen mukaan, ulkopuolinen hoitaa) Terveysviranomainen käy tarkastuskäynneillä toisinaan Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Sähköiset hoivasängyt + antidecubituspatjat Mittarit: INR; CRP; HB; B-gluk, RR-mittari + stetoskooppi, kuumemittari, otoskooppi ruiskut, neulat Digitaalinen istumavaaka Imulaite (hengitysteiden ja nielun imu) Vastuuhenkilön yhteystiedot Ulla Pohjankyrö p Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: avi21u1 5/13

6 Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Hoivasänkyjen huoltoasioissa yhteys toimittajan huoltoon (Lojer) Mittarit huoltoasioissa yhteys toimittajiiin (Orion, Roche, Hemoque) Sähkö ja paloilmoitinasioissa yhteys : Sähkökantele/Heimo Kantele Korjausasiat: Raimo Lappalainen Putkityöt: Putkiliike Kari Miettinen Lukko ja avainasiat: Turvaykköset 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Sandström Matti p Kantele Heimo Pohjankyrö Ulla p Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Tilojen esteettömyys Kalusteiden tarkoituksenmukaisuus, tukevat käsinojalliset istuimet Apuvälineiden tarve ja toimivuus varmistetaan ja tarvittaessa huolto Asukkaiden lonkkahousujen tarve arvioidaan Kaatusriskit arvioidaan Lääkityksien jatkuva arviointi Mattojen käyttö arvioidaan, ei vesilaseja huoneisiin (kaatumisriski) Hoitajien sijoittuminen ohjeistettu (ei kaikki yhtä aikaa toimistossa, ei kaikki yhtä aikaa tauoilla) Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Aidattu piha-alue Lukittu portti Portin avannut ja sulkenut varmistaa toimivuuden Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä (säännöllinen tarkistus) Sprinklerlaitteisto (säännöllinen tarkistus) Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Henkilökunnan perehdyttämisohjelmaan sisältyy ohjeistus tunnistaa ja arvioida mahdolliset asiakasturvallisuuden riskit ja vaaratilanteet. Henkilökunnalla on kaikilla sosiaali tai -terveydenhuollon koulutus. Yksikön lääkäri on tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Henkilökunta on myös ohjeistettu toimimaan. Henkilökunta on suorittanut 2012 Hätäensiapukoulutuksen. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Palvelutarpeen arvioinnin tekee palvelujen tilaaja (Helsinki) Asukkaan ja omaisten kanssa järjestämme ensimmäisen hoitoneuvottelun n. 1 kk:n sisällä Omaisella mahdollisuus osallistua hoitosuunnitelman laadintaan avi21u1 6/13

7 Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Asukas ja omainen voivat halutessaan käydä tutustumassa yksikköön etukäteen. Toivomme yhteydenottoa ennen tutustumiskäyntiä, jotta voimme varata siihen sopivasti aikaa kertoa toiminnasta ja vastata kysymyksiin. Yksiköllä lisäksi kotisivut ja omaiselle esite jossa kerrotaan toiminnasta ja huomioitavista asioita asukkaan tulovaiheeseen liittyen Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Kunnan sosiaalityöntekijä on informoinut sopimus ja kustannusasioissa. Lääkelasku, kampaaja ja jalkahoitajakustannuksista kerromme tutustumisvaiheessa ja asukkaan muuttaessa vielä varmistamme luvan kampaaja ja jalkahoitajan käytöstä. Mahdollisesta fysioterapiasta neuvottelemme erikseen ja varmistamme omaisen luvan sekä allekirjoituksen. Asukkaan muuttaessa ohjeistamme ja autamme etuisuuksien (Kela, kaupunkikortti) hakemisessa Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asukkailla on omat huoneet, joihin henkilökunnan täytyy mennessään koputtaa oveen. Yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta tulee kaikin tavoin kunnioittaa. Mitään kaltoinkohtelua (fyysistä tai henkistä) ei sallita ja henkilökunta on tähän ohjeistettu Mahdollisesta kaltoinkohteluepäilystä on ilmoitettava esimiehelle ja tehtävä myös kirjallinen huomio sekä seuranta. Sitomista ei myöskään tapahdu. itsemääräämisoikeus huomioitu myös asukkaiden hoitosuunnitelmissa. Jos sängyn laitoja turvallisuussyystä käytetään, niihin on lääkäriltä laitalupa kirjattu Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista asukkaiden henkilökohtaiset käteisvarat kirjataan erilliseen vihkoon, käyttöä seurataan ja kuitit säilytetään. Avaimet ja arvoesineet kirjataan omaisuusluetteloon. Rahat, avaimet ja arvoesineet säilytetään lukkokaapissa. Asukkaiden huonekalut, taulut ja tekstiilit myös kirjataan omaisuusluetteloon. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Edelleen ohjeistamalla ja kouluttamalla henkilökuntaa kohtaamaan muistisairaita Työnohjaus edesauttaa ammatillisuuden hallinnassa. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Jos todetaan että asukas on selkeästi vaaraksi itselleen tai toisile, joudutaan miettimään kemiallista tai fyysistä rajoitetta. Rajoitteiden käyttö on aina merkittävä hoidollinen päätös, johon tarvitaan lääkärin määräys, hoitajien allekirjoitus, sekä kirjaaminen rajoitteen syystä ja kestosta. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Jos henkilökunnalla on selvä näyttö tai epäily mahdollisesta asukkaan espäasiallisesta kohtelusta, on asiasta informoitava esimiestä, joka ottaa asian puheeksi työyhteisössä. Tapahtunut kirjataan, sovittu menettely kirjataan. Jos epäasiallisesti asukasta kohdellut on henkilökuntaan kuuluva, esimies keskustelee henkilön kanssa, mistä on mahdollisesti ollut kysymys ja neuvotellaan miten toimitaan jatkossa, jotta vastaavalta vältytään. Keskusteluun otetaan tarvittaessa joku työyhteisöstä mukaan. Tarvittaessa asiasta keskustellaan työnohjauksessa. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Jos asukas siirtyy kokonaan toiseen hoitopaikkaan, ollaan k.o yksikköön yhteydessä etukäteen, annetaan esitiedot ja asukkaan siirtyessä mukaan hoitajan lähete, jossa kuvaus toimintakyvystä, sairauksista, lääkityksestä sekä aiemmat sairauskertomukset ja asukkaan henkilökohtaiset vaatteet ja muu omaisuus mitä on ollut meillä mukana. Lisäksi tiedot asukassuhteen päättymisestä kuntaan erillisten ohjeiden mukaisesti. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai avi21u1 7/13

8 johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Toimintayksikön vastuuhenkilöt: Pohjankyrö Ulla p Sandström Matti p Helsingin kaupunki/vanhusten asumispalvelupäällikkö. Eeva-Liisa Tuominen Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Helsingin sosiaali ja potilasasiamies Toinen linja 4 A Helsinki PL Helsingin kaupunki p Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Toivomme avointa vuorovaikutusta omaisten ja läheisten kanssa. Jos jokin asia askarruttaa, on epäselvyyksiä, epätietoisuutta, tyytymättömyyttä, toiveita hoitoa tai yksikön toimintaan liittyen, toivomme että ensisijaisesti asiat hoidettaisiin yksikössä, kääntymällä ensin henkilökunnan puoleen ja / tai esimiehen puoleen. Mahdollisuuksien mukaan ja asiasta riippuen pyrimme aina vastaamaan ja neuvottelemaan ja tarvittaessa järjestämme hoitoneuvottelun johon myös tarvittaessa edustaja voidaan kutsua. Lisäksi sosiaalihuollon asiakaslain mukaisen muistutuksen palautusosoite ylempänä Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Helsinki teettää kerran vuodessa omaistyytyväisyyskyselyn. Omaistyytyväisyyskyselyn tuloksia arvioidaan vuosittain käytävissä valvonta- ja auditointikäynneillä sekä sopimusneuvotteluissa kunnan kanssa.2014 loppuvuodesta toteutetaan kunnan toimesta myös asukastyytyväisyyskysely. Vuosineuvottelussa tarkastetaan ja läpikäydään muitakin asiakirjoja ja arvioidaan toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Yhteistyö kunnan kanssa on avointa, luottamukseen ja sopimuksiin perustuvaa. Muutoksista ja ongelmatilanteissa voimme olla suoraan yhteydessä kunnan yhteyshenkilöön. Lisäksi kunta järjestää kaikille palveluntuottajille yhteisiä koulutus- ja kokoustilaisuuksia. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Edellämainittuihin tahoihin voi olla ensisijaisesti yhteydessä. Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Pyrimme huomioimaan asukkaidemme oikeusturvan ja itsemääräämisoikeuden toteutumista mm. liittämällä hoitosuunnitelmiin entistä laajemmin kuvauksen myös asukkaan hoidonlinjauksista ja välittämään myös tiedon jos asukas siirtyy toiseen hoitopaikkaan. Hoitosuunnitelmiin tullaan kirjaamaan tavoitteellinen suunnitelma asukkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Jokaisen asukkaan henkilökohtaiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat pyritään tunnistamaan havainnoin, haasttatteluin, Rai, Rava ja MMSE-mittauksin. Jokaisen mieltymykset, tavat ja tottumukset huomioidaan. Kannustetaan ja tuetaan osallistumaan talon toimintaan, yhteisiin virike, laulu, jumppa ym. tilanteisiin sekä annetaan yksilöllistä kuntoutusta mm. Motomed, kävely ja keskustelu. Jokaiselle asukkaalle tehdään hpoitosuunnitelma, joka päivitetään 6kk:n välein ja tarkistetaan 3 kk:n välein sekä tarvittaessa (jos vointi muuttuu). avi21u1 8/13

9 Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Asukkaiden aamupala tarjoillaan päivittäin kl 8-10 välillä, lounas kl 12.30, päiväkahvi kl 15, päivällinen kl ja iltapala kl Lisäksi varhainen aamupapa ja myöhäinen iltapala mahdollisuus Yöpaaston pituus alle 11 tuntia Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Mainio Vire Oy/Ateriaali Teija Harjunmäki p Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) henkilökunnan päivittäiseen työnjakoon sisältyy: - työnjako tehdään vuorokohtaisesti - jokainen huolehtii "omien asukkaidensa" aamu/iltatoimissa auttamiset, kirjaamiset -kuntouttavan työotteen, toimintakykyä tukevan ja kannustavan toimintatavan käyttäminen asukkaan päivittäisessä ohjaamisessa ja kuntouttamisessa -ulkoilusta sopiminen -jumppa tai muun viritoiminnan ohjaamisesta sopiminen -jokaisessa vuorossa nimetty vastuuvuorolainen THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Yksikköön on nimetty hygieniavastaava, joka osallistuu kunnan järjestämiin koulutuksiin ja säännöllisiin tapaamisiin, tiedottaa ja ohjeistaa muuta henkilökuntaa Hygieniakäytännöissä noudatamme yleisiä hygienia ohjeistuksia ja suoituksia liittyen mm. suojakäsineiden käyttöön normaalitilanteissa sekä eritteiden kanssa tekemisissä ollessa. WChygienia ja eritteiden pyyhkiminen heti kun huomataan. Infektiotartunnan saaneita (mm.yskä)eristämme mm. ruokailutilanteissa, siten että suojaamme muita tartunnalta. Jos selkeä epidemia mm. ripuli 2-3 asukkaalla, otamme ohjeistuksen käyttöön. Tiedotamme epidemiatapauksissa omaisia ja muita vierailijoita sekä tarvittaessa kehoitamme välttämään vierailuja, kunnes tilanne rauhoittuu. Kaikki asukkaat rokotetaan influenssaa vastaan marrasjoulukuussa. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Haluamme edelleen panostaa ja kehittää asukaslähtöistä työskentelyä. Keräämme oamispalautetta jatkuvasti. Toteutamme työyhteisön ITE-laadunarviointi vuosittain. Analysoimme saatuja yksikkökohtaisia tuloksia mm. Rai ja Rava.Kiinnitämme huomiota henkilökunnan osaamiseen, osaamisen päivittämiseen ja tiedonkulkuun. Työssäjaksamista ja työssäviihtymistä koetamme tukea mm. oikeudenmukaisella ja osallistavalla johtamisella, työn sisältöön ja työnkehittämiseen osallistumisella ja vaikuttamisella. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN avi21u1 9/13

10 Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Yksikössä on oma lääkäri, joka vastaa asukkaiden terveydentilan ja lääkehoidon seurannasta. Lääkäri käy yksikössä säännöllisesti ja on tavoitettavissa ympärivuorokauden. Erikoissairaanhoitoon siirrytään yleensä lääkärin lähetteellä tai yksiköstä on oltu lääkäriin tai sairaanhoitajaan yhteydessä. Sairaanhoitaja on konsultoitavissa myös virka-ajan ulkopuolella. Omahoitajat seuraavat asukkaiden terveydentilassa tapahtuvia muutoksia havainnoimalla, erilaisia mittareita apuna käyttäen ja säännöllisin verenpaine, paulssi ja paino-mittauksin. Jokaiselle asukkaalle tehdään vuosittain ns. vuositarkastus, jossa käydään laajemmin läpi terveydentila, sairaudenvaihe, lääkitykset ja määrätään tarvittavat laboratoritutkimukset. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Yksikön oma lääkäri käy viikottain ja hoitaja ovat keränneet esitettäviä kysymyksiä liittyen asukkaiden lääkehoidon seurantaan, muutoksiin terveydentilassa ym. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Asukas siirtyy ambulanssilla sairaalaan, jos lääkäriin on oltu yhteydessä, tai henkilökunnan arvion pohjalta.lääkärin on useimmiten mahdollista päästä paikan päälle toteamaan, onko tarpeellista siirtää. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Yksikön oma lääkäri (geriatri) voi konsultoida toisen erikoisalan lääkäriä tai varataan aika erikoislääkärin vastaanotolle, jonne hoitohenkilökunta tai omainen lähtee saattajaksi. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoidon suunnitlema on toteutettu STM:n ohjeiden mukaisesti. Suunnitlema sisältää yksikön lääkehoidon toteutumisen ohjeistuksen, seurannan, vastuut ja velvollisuudet. Lääkeluvat, annetut lääkehoidon osaamisen näytöt sisältyvät myös suunnitelmaan. Suunnitelma sisältää myös peruslääkevalikoiman sekä listan yleisimmin käytetyistä lääkeaineryhmistä yksikössä sekä niiden käyttöaiheet. Suunnitelman päivittämisestä vastaa yksikön vastaava sairaanhoitaja. Lääkehoidon suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään x/vuosi. Viimeisin päivitys tehty 3/14. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Ulla Pohjankyrö p Potilasasiamiehen yhteystiedot Ulla Pohjankyrö avi21u1 10/13

11 Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Jokaiselle asukkaalle tehdään erillinen lääkärin vuositarkastuslomake,joka säilytetään asukkaan kansiossa. 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta hoitotyön päivittäiskirjaaminen asiakastietojärjestelmä Hilkkaan tapahtuu joka vuorossa kirjaamista toteuttaa vakituinen sosiaali ja -terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilökunta, sekä vakituiset sijaiset opiskelijat kirjaavat lainmukaisin valtuuksin, ja koulutettu henkilökunta vahvistaa heidän kirjaamisensa muut terveydenhuollon ammattilaiset (fysioterapeutti, jalkahoitaja) kirjaavat oman osuutensa ja asiakastietojen käsittelyyn he osallistuvat vain senverran kuin heidän tehtävänsä edellyttää, esim. jalkahoitajan tulee tietää jos asukkaalla esim. diabete. Vakituinen henkilökunta ja sijaiset allekirjoittavat työsopimuksessa vaitiolovelvollisuus sopimuksen Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Ulla Pohjankyrö p Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Asiakirjat arkistoidaan lukitussa kaapissa Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Muille toimijoille esim. jalkahoitaja ja fysioterapeutti huolehditaan että heille siirtyy riittävä heidän työssään tarvitsema tieto sekä heidän että he informoivat ja kirjaavat oleelliset havainnot ja näkemykset hoitaessaan asukkaita. Jos asukas joutuu sairaalahoitoon, käytetään Helsingin yhtenäistä hoitajan lähetettä sekä virallista lääkärin lähetettä. avi21u1 11/13

12 Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Käytetään Hilkka-asiakastietojärjestelmää ja asukkaiden manuaalit paperit (epikriisit, testit ym) kansiossa 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Aliihankkijoiden toimintaa valvotaan ja seurataan kuten omaa toimintaa mm. havainnoimalla Reklamoidaan tarvittaessa Luettelo alihankkijoita Fysiogeriatria Oy Jalkaterapeutti Lucia de Chavez_Virtanen Kampaaja Elisabeth Nyman Ateriaali/Mainio Vire Kehittämissuunnitelma Yhteistyön kehittäminen Suomen Fysiogeriatrian kanssa 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Omavalvonnan tarkistus ja päivitys tehty Täydennystä ja korjausta tehdään jatkuvasti, omavalvonta ei ole vielä valmis Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Tarkistuksen perusteella tehdään jatkosuunnitelma Jatkosuunnitelma on täydentää suunnitelmaa ja kansiota edelleen liitteineen Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Helsinki Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Ulla Pohjankyrö avi21u1 12/13

13 avi21u1 13/13

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kirkkonummi. Kirkkonummi

Kirkkonummi. Kirkkonummi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kirkkonummen Palvelutalo Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Jokivarren ryhmäkodit,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Tampereen kaupunki, avopalvelut, Lapsiperheiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi KSA Kodinsiivousapu Toimintayksikön nimi Palvelun tuottajan Y-tunnus 2393717-0 Toimintayksikön

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito Laatimispäivä/päivitys 2.2.2015 Päivittäjän nimi Piritta Järvinen, palveluvastaava Anu Kinnunen, palvelupäällikkö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perusturvapalvelut / Hyvinvointipalvelut Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Anna ja Aatu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Sateenkaari ry Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Lastentarha l`hexagone

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon Vammaisasuntosäätiö Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kempeleen kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Puhdaspäivä Toimintayksikön nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus 2049774-7 Toimintayksikön

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotikylän Taksi oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2505573-7 Kunnan

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Palvelukeskus Väkkärä

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM Omavalvonta Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM 1 Näin vanhukset kärsivät laitoksissa Ilta-sanomat Torstai 6.1.2011, Kokosimme yhteen surullisia tarinoita suomalaisesta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu 1 Tehostettu palveluasuminen vanhuksille tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 mom.4-kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoivakoti Atzalea Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja) rastittaa lomakkeesta sarakkeen palveluntuottajan ilmoittama kohdan.

TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja) rastittaa lomakkeesta sarakkeen palveluntuottajan ilmoittama kohdan. liite IKÄIHMISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN LISÄPISTEET Palveluntuottaja: Palveluntuottajan yhteyshenkilö: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja)

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Kurjenpesään! Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KURJENPESÄÄN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoivakymppi Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Väinönkadun palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Kaarina. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Kaarina. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kurjenmäkikotiin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA Kurjenmäkikotiin! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kurjenmäkikoti sijaitsee Kupittaan kaupunginosassa, osoitteessa

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

Nikkarilan palveluasunnot aloitti toimintansa elokuussa Toiminta-ajatuksena

Nikkarilan palveluasunnot aloitti toimintansa elokuussa Toiminta-ajatuksena SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Matti ja Liisa Koti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi H10 Kymppipalvelut Oy

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kerttuliin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA KerttuliIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kerttuli sijaitsee Aurajoen rannan tuntumassa, osoitteessa Hovioikeudenkatu

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 24.9.2015 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 7.-8.6.2012 Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti Lapin aluehallintovirasto, Anne-Mari Knuuti / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi JUKOLA RY Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot