Lasse Kurkilahti Toivo Äijö. ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasse Kurkilahti Toivo Äijö. ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia"

Transkriptio

1 Lasse Kurkilahti Toivo Äijö ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia Helsinki Lokakuu 2012

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...4 Miksi tällainen selvitys on tehty... 4 Kenelle tutkimus on tehty... 4 Tutkimuksen tavoitteet... 4 Tutkimuksen kohde ja toteuttaminen... 5 Tutkimuksen rajaukset ja tulosten tulkinnan haasteet STRATEGIAN MÄÄRITTELY JA MÄÄRITTELYN TASO...7 Miten hyvin yritysten strategia on määritelty?... 8 Onko yritys raportoinut strategian toimeenpanon valvonnasta? ASIAKKAAT JA STRATEGIAN ASIAKASLÄHTÖISYYS MUIDEN SIDOSRYHMIEN HUOMIOON OTTAMINEN STRATEGIASSA Henkilöstötyytyväisyyden seuranta ja sen raportointi...11 Hallituksen toiminnan seuranta ja siitä raportoiminen STRATEGISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN STRATEGIAN TASON JA LAADUN VAIKUTUS YRITYKSEN MENESTYKSEEN JOHTOPÄÄTÖKSET SUOSITUS HYVÄKSI RAPORTOINTITAVAKSI Taustatietoja tutkimuksen suorittajista... 21

3 3 LYHYT YHTEENVETO TULOKSISTA 1. Strategiansa hyvin määritelleet ja raportoineet yritykset ovat menestyneet kolmen viime vuoden aikana hyvin selvästi paremmin kuin ne, joiden strategiamääritelmä ja sen raportointi olivat keskinkertaisia tai puutteellisia. 2. Lähes kaikkien yritysten vuosikertomuksessa oli kerrottu strategia, mutta sen määrittelyssä on paljon parantamisen varaa. 3. Suomalaisyritysten strategiat on yleensä määritelty aivan liian yleisellä tasolla ja epämääräisesti tai ainakin ne on raportoitu huonosti. 4. Strategioiden toteutumisen seuraamisessa ja sen raportoinnissa on suhteellisesti vielä enemmän puutteita kuin strategioiden määrittelyssä.

4 4 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Miksi tällainen selvitys on tehty Miksi juuri nyt? Strategian tehtävänä on varmistaa yrityksen menestys, määritellä yrityksessä kehityksen suunta ja toimia kaiken suunnittelun perustana. Menestyksen mahdollistava strategian on perustuttava aina yrityksen todelliseen kilpailuetuun ja sen mahdollistavaan ylivoimaiseen osaamiseen. Strategian merkitys korostuu taloudellisesti haastavina aikoina. Elämme nopeutuvien muutosten ja kiristyvän kilpailun avoimessa maailmassa. Vaikeista taloussuhdanteista, kysynnän hiipumisesta ja kilpailusta selviää parhaiten uniikilla, selkeällä, ja terävällä strategialla, joka ohjaa kaikkea toimintaa ja mahdollistaa johtavan aseman ja roolin saavuttamisen yrityksen valitsemilla kohdemarkkinoilla. Miksi strategian ja sen toteutumisen hyvä raportointi on tärkeätä? Toimiminen jatkuvasti muuttuvilla ja kehittyvillä markkinoilla synnyttää myös monenlaisia haasteita ja edellyttää sekä riskinottokykyä että halua. Selkeän strategian on todettu monissa tutkimuksissa varmistavan menestyksen ja madaltavan riskinottokynnystä. Lisäksi kasvava yritys tarvitsee rahoitusta. Riskirahoittajat ja sijoittajat arvioivat yrityksiä niiden strategian perusteella ja niitä kiinnostavat sellaiset yritykset, joilla on selkeä strategia. Strategia on tärkein yrityksen johtamisväline. Mikä on strategisen suunnittelun yleinen taso? Vuorineuvos Lasse Kurkilahti ja professori Toivo Äijö ovat sekä uusimman kirjansa Selviydy tai sukella laatimisen aikana, että useissa muissa yhteyksissä törmänneet tilanteisiin, joissa suomalaisten yritysten strategioissa on selkeitä puutteita ja joiltakin yrityksiltä strategiamääritelmä on jopa puuttunut kokonaan. Niiden strategisiin suunnitelmiin on kirjattu vain joukko yleisiä toimintaperiaatteita ja toimenpidelistoja. Strategia voi olla määritelty, mutta sen määrittely on aivan liian ympäripyöreä (ei uniikki), jotta sen avulla voitaisiin laatia menestyksen takaavia toimintasuunnitelmia. Joidenkin yritysten strategia taas ei perustu faktoihin, vaan on lähinnä lista hurskaita toivomuksia. Monesti yritysten strategioista puuttuu myös aito asiakaslähtöisyys. Kenelle tutkimus on tehty Tutkimus on tehty sijoittajille, omistajille, yritysten hallituksille ja ylimmälle johdolle, yritysten henkilöstöille, sekä ammattiyhdistysliikkeen edustajille ja muilla talouselämän ja politiikan vaikuttajille. Tutkimuksen tavoitteet Tämän selvityksen päätarkoituksena on auttaa suomalaisyrityksiä menestymään. Siksi tavoitteeksi määriteltiin vastauksen saaminen seuraaviin kysymyksiin: Kuinka hyvin suomalaiset yritykset ovat määritelleet ja raportoineet strategiansa julkisuuteen erityisesti vuosikertomuksissaan ja muussa sijoittajille ja eri sidosryhmille tarkoitetussa viestinnässä? Onko hyvin määritellyllä ja raportoidulla strategialla ja sen toteutumisen seurannalla sekä yritysten viime vuosien tuloksilla yhteyttä? Mikä on hyvä tapa raportoida strategia ja sen toteutuminen?

5 5 Tutkimus kannustaa positiivisesti suomalaisia yrityksiä arvioimaan ja kehittämään johtamistaan sekä erityisesti strategiaansa ja sen toteuttamista niin, että ne kykenevät kasvamaan myös pitkällä aikavälillä kannattavasti ja välttämään niitä uhkaavat kriisit. Hyvä strategia ja sen tehokas viestintä auttavat luomaan positiivista dynamiikkaa organisaatioon, joka varmistaa strategian toteutumisen ja yrityksen menestyksen. Esimerkiksi henkilöstön motivaatio ja työhyvinvointi on johtamisesta kiinni. Huonosti voivat työntekijät eivät voi tehdä hyvää jälkeä. Tutkimuksen kohde ja toteuttaminen Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Kauppalehden 2000 suurinta yritystä -listalta satunnaisesti 64 kpl yritystä/konsernia, joista 25 kpl oli listalla suuria, 20 kpl keskisuuria ja 19 kpl pieniä 1. Yritykset valittiin niin, että mahdollisimman moni toimiala olisi mukana. Analysoitujen yritysten lukumäärä on noin 1/3 pörssiyhtiöiden lukumäärästä. Tutkimus on tehty ajalla toukokuu lokakuu Miten tieto hankittiin. Tietolähteenä käytettiin yrityksistä julkisesti saatavilla olevaa aineistoa. Tärkein tietolähde olivat yritysten vuosikertomukset. Joissain tapauksissa tietoa on kerätty myös yritysten verkkosivuilta tai muusta julkisesta viestintäaineistosta. Lisäksi apuna on käytetty Talentumin julkaisua Talouselämän yritysraportti Mitä asioita tutkittiin. Yritysten raportoimia strategioita ja niiden toteutumisen seurantaa analysoitiin arvioimalla vuosikertomuksista ja muusta viestintämateriaalista liitteessä 1 listatut tiedot, jotka kattoivat seuraavat aihekokonaisuudet: Strategian määritelmä ja sen täyttämät hyvän strategian kriteerit Strategian toteutumisen seuranta Yrityksen tärkeimpien sidosryhmien tyytyväisyyden seuranta Konkreettiset strategiset tavoitteet Yrityksen menestys mitattuna viimeksi kuluneena kolmena tilivuotena ( ) osakkeen hinnan tai nettotuloksen kehityksellä Miten tutkimus toteutettiin. Taustatietojen keruun sekä alustavan analyysin on suorittanut kauppatieteiden yo Jan-Erik Antinluoma. Raportoitujen strategioiden lopullisen arvioinnin tekivät Lasse Kurkilahti ja Toivo Äijö. Tutkimusryhmän jäsenenä on toiminut myös KTM Marja-Liisa Sarkki Top Trainers Finland Oy:stä. Tutkimuksen rajaukset ja tulosten tulkinnan haasteet Strategian ja kaiken toiminnan suunnittelun tulee perustua aina luotettavaan ja riittävään faktatietoon ja jatkuvaan ulkoisten ja sisäisten avaintekijöiden seurantaan. Tutkimuksen suorittajilla ei ole tässä strategian arvioinnissa ollut käytettävissään riittäviä faktoja kunkin yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista. Arviointia on pyritty tästä syystä selkeyttämään vertaamalla muutamien samoilla markkinoilla toimivien yritysten strategioita pareittain keskenään. Annettujen strategiatietojen tulkinnassa on otettava huomioon seuraavat tulkintahaasteet, jotka johtuvat siitä, että arviointi on perustunut yksinomaan yritysten julkisuudessa raportoimiin tietoihin: 1 luokittelu perustuu Kauppalehden 2000 suurinta listassa käytettyyn jakoon

6 6 Vaikka strategia on puutteellisesi tai huonosti raportoitu julkisuuteen, yrityksen sisällä voi silti olla hyvä ja oikea strategia käytössä. Strategian raportointi vuosikertomuksissa on myös yrityksen viestintäratkaisu, joka tässä tapauksessa ei ole onnistunut. Jotkut yritykset, usein perheyritykset, pyrkivät tietoisesti salaamaan strategisina pitämiään tietoja. Vaikka strategia on hyvin raportoitu, se ei vielä ole tae siitä, että strategia on hyvä/oikea. Siksi arvioissa raportoitu strategia on saatettu arvioida hyväksi, vaikka se ei ole johtanut hyvään menestykseen. Raportoinnin rehellisyyttä on mahdotonta tarkistaa. Ääritapauksena voidaan ajatella tilannetta, jossa kirjattu strategia on laadittu vain julkisuustarpeita varten. Jopa hyvin määritelty ja oikea strategia on vain paperin arvoinen, ellei sitä panna tehokkaasti täytäntöön.

7 7 2. STRATEGIAN MÄÄRITTELY JA MÄÄRITTELYN TASO Strategia on kaiken menestyksellisen liiketoiminnan kehittämisen perusta. On tärkeää, että kaikki yrityksessä ymmärtävät, mikä on yrityksen menestyksen kannalta keskeistä. Ilman strategian selvää määritystä yrityksen sisällä voi olla yrityksen menestyksestä ja suunnasta yhtä monta käsitystä kuin siellä on työntekijöitä. Strategian arvioinnissa on kaksi ulottuvuutta: strategiamääritelmän sisältö ja määritelmän hyvyys (erityisesti uniikkius, terävyys ja selkeys). Tässä tutkimuksessa strategian määrittely perustuu erityisesti Lasse Kurkilahden ja Toivo Äijön kirjassa Selviydy tai sukella esitettyyn määritelmään ja siinä esitettyihin hyvän strategian kriteereihin. Strategiamääritelmän sisällön arviointiperusteet: Yhtymä-, ryhmä eli konsernitasolla strategian sisällössä kriittinen kysymys on: missä bisneksissä yrityksen on mielekästä olla, synergiat sekä kunkin bisneksen rooli ja tulevaisuus. Liiketoimintatasolla määritellään ns. bisnesstrategia eli kilpailustrategia, jonka keskeiset osat ovat bisneskonsepti, menestyksen perusta ja strategiset toimintaperiaatteet ja toimenpiteet: Bisneskonsepti vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miten. Menestyksen perusta selittää, miksi yrityksen bisneskonsepti eroaa ratkaisevasti edukseen asiakkaiden silmissä. Siinä tärkeimmät osat ovat kilpailuetu eli ylivoimainen asiakashyöty sekä ydinosaaminen eli ylivoimainen osaaminen. Strategiset toimintaperiaatteet ja toimenpiteet kattavat kaikki ne kriittiset toimintaperiaatteet ja konkreettiset toimenpiteet (action plans), jotka ovat tarpeen ja joiden on onnistuttava, jotta yrityksen menestys toteutuu käytännössä. Hyvän strategiamääritelmän kriteerit Jotta yrityksen strategia on erinomaisesti määritelty, tarvitsee sen täyttää seuraavat kolme kriteeriä: Uniikki (ainutlaatuinen) strategia auttaa yritystä erottumaan asiakkaiden silmissä selvästi edukseen kilpailijoista. Strategia lähtee asiakassegmenteistä. Yrityksen on siis strategiassaan kerrottava selkeästi, miten se aikoo erottautua kilpailijoista ja mitä ainutlaatuista hyötyä se tarjoaa eli miksi ja mitkä asiakassegmentit ostavat heiltä eivätkä kilpailijoilta. Terävä ja selkeä strategia edellyttää, että uniikkius ja sen perustana olevat menestystekijät on määritelty konkreettisesti ja kriittisesti, mieluummin niin, että erot kilpailijoihin voidaan mitata. Tällöin asiakas ymmärtää heti, miksi yrityksen tuotteet ja palvelut ovat hänelle selvästi parempia kuin muut. Pelkät epämääräiset, yleiset ilmaukset eivät riitä, kuten esimerkiksi tarjoamme edullisia tuotteita, joustavaa palvelua ja hyviä ratkaisuja. Hyvin määritellystä strategiasta käy ilmi, mitä yritys tekee, mutta myös mitä se ei tee. Johtava ja globaali viittaa siihen, että yrityksen on löydettävä itselleen oma strateginen paikkansa ja roolinsa selkeästi määritellyssä kohdeasiakasryhmässä, jossa sen on oltava paras eli johtava toimija. Globaalitaloudessa kaikilla toimijoilla on vapaa pääsy kaikille markkinoille eikä mikään ala tai maa ole suojassa globaalilta kilpailulta. Jokaisen yrityksen on siksi tarkasteltava toimintaansa ja tuotteitaan globaalista perspektiivistä. Vaikka yritys toimisi puhtaasti kotimaan markkinoilla, sen pitää toiminnassaan ja strategiassaan huomioida aina globaali näkökulma.

8 8 Miten hyvin yritysten strategia on määritelty? Kaikki suuret ja keskisuuret yritykset ovat määritelleet vuosikertomuksissaan strategiansa. Pienistä yrityksistä vain kolmelta puuttui strategiamääritelmä kokonaan. Lähes kaikilla analysoiduilla yrityksillä oli siis jonkinlainen strategian määritelmä, mutta kaikkien strategiaa ei arvioitu hyväksi. Jos yllämainitut kriteerit täyttyvät osittain, ovat yritykset saanet raportissa keskinkertaisen arvosanan, joka tarkoittaa sitä, että arvioijien mielestä niissä on parannettavaa. Mikäli mikään kriteereistä ei täyty, on yritys saanut arvosanan puutteellinen, joka tarkoittaa, että strategian määritelmä on hyvin häilyvä. Tuloksia tarkasteltaessa kannattaa kuitenkin muistaa, että strategia voi olla hyvin määritelty, mutta se ei välttämättä ole yrityksen tilanteeseen suhteutettuna oikea tai se ei ole viestitty rehellisesti tai riittävän yksityiskohtaisesti. Strategian määrittelemisen taso vuosikertomuksessa voi olla myös yrityksen viestinnällinen ratkaisu, jolla halutaan salata liikesalaisuuksia. Kaikista tutkituista yrityksistä 42 % oli määritellyt strategiansa erinomaisesti, mutta lopuilla 58 %, strategiasta löytyy parannettavaa. Suurista yrityksistä noin puolella strategia arvioitiin erinomaiseksi. Keskikokoisissa yrityksissä tämän arvion sai vajaat puolet (45 %). Pienimpien yritysten ryhmässä vain kolmannes arvioitiin erinomaiseksi. Yllättävää oli suurten yritysten ryhmässä Elisan, Stora Enson, Parocin ja Nokian sijoittuminen puutteellisesti strategiansa raportoineiden yritysten ryhmään. Keskisuurten yritysten ryhmässä suurimmat kehittämistarpeet olivat arvioijien mukaan Ilkka- Yhtymällä, Sievi Capitalilla, F-Securella ja Stevecolla ja pienimpien yritysten ryhmässä Tulikivellä, Turvatiimillä, Electrobit Oy:llä ja Cencorp Oy:llä. Tässä kannattaa taas muistaa, että arvio perustuu raportoituun strategiaan. Todellisuudessa yrityksessä laadittu strategia voi olla huomattavasti täsmällisempi ja yksityiskohtaisempi. Yleisiä huomioita arvioiduista strategioista Pelikentän (bisneskonseptin ja yrityksen roolin) määrittely on useimmin hyvin ja tarkasti määritelty. Kriittiset menestystekijät (menestyksen perusta) on yleensä määritelty melko yleisellä tasolla ja lisäksi vaikeasti todennettavalla ja mitattavalla tavalla. Useimmin yritykset kertoivat erottuvansa kilpailijoista ainutlaatuisella tai poikkeavalla toimintakonseptilla, vahvalla brändillä, hyvällä asiakaspalvelulla tai jollakin teknisellä innovaatiolla. Strategiset tavoitteet on määritelty, mutta ne eivät olleet aina numeerisia tai helposti mitattavia. Tavoitteiden toteutumisen seurannasta on annettu tietoa vain harvassa yrityksessä. Strategisia toimenpiteitä oli esitelty melko hyvin.

9 9 Onko yritys raportoinut strategian toimeenpanon valvonnasta? Hyvin määritelty strategia on vain paperin arvoinen, jos sen toimeenpano ei tapahdu systemaattisesti. Menestys edellyttää strategian jalkauttamista organisaation sisällä ja toteuttamista asiakaskontaktipinnassa. Toimeenpanoa pitää myös valvoa. Esimerkiksi sijoittajalle tieto strategian toteuttamisesta on tärkeää. Vuosikertomuksessa hyvin raportoiduissa strategian toimeenpanossa ilmoitetaan, miten suunnitelmassa on kyseisellä periodilla edistytty. Suurimmista yrityksistä lähes kaikkien vuosikertomuksissa on kerrottu myös strategian toimeenpanosta. Vain Stockmannin, Nokian ja Parocin vuosikertomuksista tämä tieto puuttuu. Keskisuurten yritysten ryhmässä 75 % analysoiduista yrityksistä toteutuksesta on kerrottu. Se puutuu vain Ponsselta, Ilkka-Yhtymältä. Sievi Capitalilta, F-Securelta ja Steveco Oy:ltä. Pienimpien yritysten ryhmässä vain kolmasosalla on maininta strategian toteutuksesta, yli puolelta se puuttuu kokonaan. Suurimmat yritykset ovat raportoineet toimeenpanosta hyvin ja tilanne huononee selvästi yrityskoon laskiessa. Henkilöt jotka eivät itse ole mukana strategiatyössä, arvioivat yrityksen strategiaa kirjallisen aineiston ja muun viestinnän kautta. He pyrkivät esim. erilaisten vuosikertomuksissa ja muussa viestinnässä ilmoitettujen tietojen ja taloudellisten tunnuslukujen avulla arvioimaan ilmoitetun strategian realistisuutta ja todenmukaisuutta sekä toteutetun strategian onnistumista. Seuraavassa kohdissa on analysoitu kriittisimpiä strategian onnistumisen arvioinnissa käytettyjä tietoja.

10 10 3. ASIAKKAAT JA STRATEGIAN ASIAKASLÄHTÖISYYS Aidon asiakaslähtöisyyden pitäisi olla jokaisen strategian kulmakivi. Siksi asiakastyytyväisyyden seuraaminen on erittäin tärkeää. Tapa seurata asiakastyytyväisyyttä ovat erilaiset kyselyt ja mittaukset. Niistä saa esim. erinomaista tietoa siitä, mihin palveluihin ja tuotteisiin asiakkaat ovat eniten tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen antaa myös syvyyttä ja herkkyyttä myyntitietoon. Pelkkä myyntilukujen seuraaminen ei riitä, sillä asiakastyytyväisyys on yksi parhaita indikaattoreita tulevasta menestyksestä. Asiakastyytyväisyyden heikkeneminen kertoo strategian tarkistamisen ja uuden näkökulman tarpeesta. Jos markkinoille tulee parempi kilpailija, voi asiakastyytyväisyys kadota nopeasti. Asiakastyytyväisyyden seurantaa kertoi vuosikertomuksissa tehneensä 80 % suurimmista yrityksistä, vain neljältä analysoiduista eli Outotecilta, Nokialta, Orionilta ja Parocilta tämä tieto puuttui. Myös keskisuurten yritysten ryhmässä suurin osa kertoi tehneensä asiakastyytyväisyysmittauksia, vain kolmelta, Sievi Capitalilta, F-Securelta ja Stevecolta, tieto puuttui. Myös pienten yritysten ryhmässä valtaosa kertoi seuranneensa asiakastyytyväisyyttä. Tieto tehdystä seurannasta puuttui Tiimarilta, Electrobitiltä, Cencorpilts, Tecnotreeltä ja Interavantilta. Vaikka suurin osa yrityksistä oli tehnyt asiakastyytyväisyysmittauksia, vain harva raportoi niiden numeeriset tulokset. Kaikista tutkituista yrityksistä 66 % kertoi selvittäneensä asiakastyytyväisyyttä, mutta vain 7 yritystä kertoi tarkemmin arvioinnin tuloksista. Suurimpien yritysten ryhmässä vain kaksi yritystä (alle 10 %) TeliaSonera ja VR oli raportoinut myös asiakastyytyväisyysmittausten tuloksia. Keskisuurten ryhmässä tuloksia ilmoittaneita oli myös vain kaksi (10 %) Aktia ja Ålandsbanken ja pienimmissä yksi ainoa eli Tulikivi Oy.

11 11 Terävä strategia perustuu konkreettisesti mitattaviin faktoihin. Monilla yrityksillä oli korostettu asiakastyytyväisyyttä menestystekijänä, mutta tehtyjen asiakastyytyväisyysmittausten tuloksia ei ollut raportoitu vuosikertomuksissa. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen tulosten numeraalinen arviointi kertoo, että yrityksellä ei ole mitään salattavaa tältä osin. Arvioija suhtautuu aina kriittisesti yritykseen, joka ei ole valmis kertomaan tehdyn arvioinnin tuloksia. Asiakastyytyväisyys on kuitenkin tärkeä tieto esim. sijoittajille pitkällä aikavälillä. Tiedon puuttuminen panee epäilemään, että yritys piilottaa mahdollisia asiakastyytyväisyydessä ilmenneitä ongelmia. Nämä ovat potentiaalinen yllätystekijä, ja sijoittajathan eivät pidä yllätyksistä. Tuloksia arvioitaessa kannattaa jälleen muistaa, että yllä esitetyt tulokset eivät kerro totuutta siitä, onko yritys mitannut asiakastyytyväisyyttä, ainoastaan, onko sen tekemisestä ja tuloksista raportoitu vuosikertomuksessa. 4. MUIDEN SIDOSRYHMIEN HUOMIOON OTTAMINEN STRATEGIASSA Strategian arvioinnissa asiakkaiden tyytyväisyyden lisäksi henkilöstön ja hallituksen toiminnan arviointi ovat tärkeitä tietoja strategian onnistumisen edellytyksiä arvioitaessa. Siksi vuosikertomuksista selvitettiin, kuinka hyvin yritykset ovat raportoineet henkilöstönsä tyytyväisyydestä ja hallituksen toiminnasta. Henkilöstötyytyväisyyden seuranta ja sen raportointi Henkilöstö toteuttaa strategian, joten on tärkeää, että sen tyytyväisyyteen kiinnitetään huomiota. Henkilöstötyytyväisyys kertoo siitä, millainen ilmapiiri yrityksessä on työskennellä ja kuinka tyytyväisiä ja motivoituneita yrityksen työntekijät ovat. Jos henkilöstötyytyväisyys on hyvä ja se kehittyy positiivisesti, on se viesti siitä, että ihmisillä on motivaatiota ja he voivat toteuttaa itseään. Tällainen tilanne luo energisen ilmapiiriin yritykseen. Mitä paremmin henkilöstö viihtyy työssään, sitä kauemmin he myös pysyvät siellä. Terävinkään strategia ei toteudu, jos yrityksen henkilöstö ei ole motivoitunut ja sitoutunut. Vain tyytyväisen henkilöstön omaava yritys pystyy erinomaiseen asiakaspalveluun ja kehittämään uutta. Sitoutunut osaava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Massairtisanomiset ovat outo viesti; miksi yritys haluaa luopua tärkeimmästä voimavarastaan. Irtisanomiset ovat osoitus strategian epäonnistumisesta ja merkki siitä, että muutosta tarvitaan. Vaikka huonot ajat iskisivätkin yllättävästi, kannattaa mieluummin ensin toimia yhdessä eikä heti turvautua irtisanomisiin. Kun huhu irtisanomisista lähtee liikkeelle, se vaikuttaa koko henkilöstön motivaatioon, jolloin huono kierre voimistuu ja ilmapiiri sekä sitä kautta kyky toimia tehokkaasti heikkenee.

12 12 Suurten yritysten ryhmässä suurin osa (80 %) kertoi tehneensä henkilöstön tyytyväisyysmittauksia. Vain Orionin, Stockmannin, Outotecin ja Parocin vuosikertomuksesta tämä tieto puuttuu. Sekä keskisuurten että pienten yritysten ryhmissä noin puolet kertoi tehdystä henkilöstötyytyväisyyden mittauksesta. Sen sijaan henkilöstön tyytyväisyysmittausten tuloksista kertoi vain 20 % suurimmista (Kemira, VR, Fiskars, TeliaSonera ja Itella), vain 10 % keskisuurista (Vacon ja Citycon). Pienistä yrityksistä ei tuloksista kertonut yksikään. Suurin osa näytteen suomalaisyrityksistä mainitsee siis vuosikertomuksissaan seuraavansa henkilöstötyytyväisyyttään. Kertomalla henkilöstötyytyväisyyden olevan hyvällä tasolla, yritys ei oikeastaan anna minkäänlaista kuvaa siitä, mikä on todellinen tilanne yrityksen sisällä. Kertomalla tuloksista ja niissä tapahtuneesta kehityksestä numeraalisesti ja avoimesti, ulkopuolisten on helpompi luoda mielikuva siitä, millaista yrityksessä on tehdä työtä ja mihin suuntaan tyytyväisyys on kehittynyt. Jos henkilöstötyytyväisyyden tuloksia ei kerrota avoimesti, arvioija suhtautuu aina varauksella yritykseen ja epäilee, että tulokset eivät ole johtoa miellyttäviä. Esimerkkejä julkisuuteen tulleista henkilöstöongelmista nousee ajoittain julkisuuteen (esimerkkinä Keskon luottamusmiehen kommentit syyskuussa 2012). Jos henkilöstötutkimusten tuloksista ei raportoida kunnolla, vaikuttaa se henkilöstön motivaatioon vastata kyselyihin. Sen sijaan tulosten pitäisi johtaa sisäiseen dialogiin, jossa henkilöstö voi antaa hyviä ehdotuksia asioiden parantamiseksi. Tärkeintä henkilöstötyytyväisyystutkimuksissa on, että niiden pohjalta tehdään konkreettisia toimenpiteitä. Kaikista analysoiduista yrityksistä vain kaksi (VR ja TeliaSonera) kertoi sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset numeerisesti. Hallituksen toiminnan seuranta ja siitä raportoiminen Hallituksen päätehtävä on hyväksyä ja valvoa yrityksen strategiaa ja sen toteuttamista. Se valvoo omistajien etua niin, että omistuksen arvo säilyy ja kasvaa markkinoilla. Hallitus välittää myös toimivalle johdolle omistajien strategiset tavoitteet. Pörssiyritysten viestinnässä edellytetään raportointia hallituksen työskentelystä, mutta määräys ei edellytä numeraalista raportointia. Jos raportointia hallituksen toiminnasta ei tehdä numeraalisesti tai ollenkaan, se ei mahdollista minkäänlaisia analyysejä. Niissä tapauksissa, joissa hallitus ei toimi hyvin ja se on esimerkiksi yhden ihmisen hallinnassa, voi hallitus olla turha tai jopa haitallinen. Tämän takia hallituksen seuraamisesta pitäisi raportoida mahdollisimman tarkasti. Tällöin on myös mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin, jos hallitus ei toimi hyvin.

13 13 Hallituksen työn arvioinnin seurannasta oli raportoitu kaikissa pörssiyrityksissä, jotka on siihen velvoitettu, mutta niin oli tehty myös kaikissa pörssin ulkopuolisissa yrityksissä. Sen sijaan hallitustyöskentelyn arvioinnin tuloksia ei ollut raportoitu missään yrityksessä. 5. STRATEGISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vaativat tavoitteet ovat tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta. Organisaatio asettuu aina siihen tilaan mihin se annetaan asettua. Tiukkojen taloudellisten tavoitteiden olemassaolo näkyy organisaation energisyydessä. Jos tavoitteet aseteitään riittävän korkealle, sinne myös todennäköisemmin päästään. Kovat tavoitteet eivät ole ahneutta, vaan pärjäämisen kannalta elintärkeitä, koska ne pakottavat tehostamaan toimintaa ja laittamaan monta asiaa kuntoon. Kilpailukyky rapautuu, jos kunnianhimoiset tavoitteet puuttuvat. Strategialla toteutetaan omistajien sille asettamat tavoitteet. Kun strategia toimii ja on hyvä, se tuottaa yritykselle kannattavan tulovirran, joka luo perustan kaikelle muulle. Strategian onnistumista arvioidaan siis toteutuneen taloudellisen menestyksen ja tunnuslukujen perusteella. Keskeisiksi taloudellisen menestyksen indikaattoreiksi yleensä katsotaan myynnin kasvun, pääoman tuoton, osakekohtaisen tuloksen kasvun ja omavaraisuusasteen tavoitteet. Yllättävää oli että yli puolet (38 yritystä 64:stä) arvioiduista yrityksistä ei ole raportoinut vuosikertomuksissaan mitään näistä taloudellisista tavoitteista tai niiden tuloksista. Yllättävä poikkeus oli Pöyry, joka on ainoana raportoinut sekä kaikki neljä yllämainittua keskeistä taloudellista mittaria että niiden toteutumisen. Muita hyvin raportoineita yrityksiä olivat YIT, Stockmann, Sanoma ja Kemira, jotka olivat raportoineet parhaiten sekä strategiatietoja että tavoitteiden mittareita eli yli puolet seuratuista indikaattoreista. Vain 8 yritystä raportoi kolme yllämainittua taloudellista tavoitetta. Pienimmistä vain ExelComposites oli raportoinut edes yhden mittarin (myynnin kasvun). Myynnin kasvu kertoo siitä, kuinka hyvin yritys on onnistunut asiakasrajapinnassa. Yrityksen täytyy menestyäkseen olla tavoittelemiensa asiakkaiden silmissä selvästi kilpailijoita parempia. Kun yrityksen tavoitteena on yleensä kannattava kasvu, myynnin kasvutavoitteet ja niiden toteutuminen kertovat strategian onnistumisesta. Myynnin kasvutavoitteet luovat myös dynaamisuutta. Tärkeätä on myös kertoa, onko tavoitteisiin päästy. Jos yritys pystyy vuosi vuodelta saavuttamaan tavoitteensa, on se yksi merkki hyvin toimivasta ja johdetusta yrityksestä. Jos taas tavoitteita ei saavuteta, olisi hyvä kertoa, miten niihin päästään. Missään nimessä kovista tavoitteista ei kannata joustaa ennen kuin on selvitetty, miksi niitä ei ole saavutettu. Tavoitteet voivat olla myös epärealistisia, jolloin yrityksen kannattaa arvioida markkinatilanne ja tavoitteen realistisuus.

14 14 Suurista yrityksistä noin kolmasosalla eli yhteensä kahdeksalla oli vuosikertomuksessa kerrottuna myynnin kasvutavoite. Sen olivat kertoneet YIT, Kemira, ARLA-Ingman, UPM, VR, Stockmann, Sanoma Oy ja Rautaruukki Oy. Keskisuurten yritysten ryhmässä maininta oli kuudella yrityksellä, jotka olivat Pöyry, Vacon, Tikkurila, Atria, SRV, HK-Scan. Pienimpien ryhmässä myynnin kasvun tavoitteen oli maininnut neljä yritystä eli Exel-Composites, Solteq, Takoma ja Tulikivi. Myynnin kasvun toteutumisesta kertova seurantatieto oli vain 11 yrityksen vuosikertomuksessa. Suurimmista sen olivat maininneet Arla-Ingman, UPM, VR, Stockmann, Sanoma ja Rautaruukki, keskisuurista yrityksistä Pöyry, Vacon, Tikkurila, Atria ja pienimmistä vain Exel-Composites. Pääomatuottotavoite on tärkeä sijoittajille, koska näillä on vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Tämän takia on tärkeää, että yritys voi osoittaa, että sijoittaminen yritykseen on kannattavaa. Jos yritys on joka vuosi päässyt tavoitteeseensa, voi tieto helpottaa ulkopuolisen päätöstään lähteä mukaan yritykseen. Pääoman tuottotavoite oli raportoitu hämmästyttävän harvoin. Se oli kerrottu suurimmissa yrityksissä vain alle kolmanneksessa, keskisuurissa vajaassa puolessa ja pienimmissä vain kahdessa yrityksessä Takoma Oy:ssä ja Tulikivi Oy:ssä. Tuottotavoitteen seuranta oli raportoitu vielä huonommin; suurimmissa vain viidessä yrityksessä (UPM, VR, Stockmann, Rautaruukki, Outokumpu), keskisuurissa 25 %, (Pöyry, Ramirent, Vacon, Tikkurila ja Atria). Pienimmistä yksikään yritys ei ollut raportoinut pääomantuottotavoitteensa toteutumisesta. Tieto on kuitenkin sijoittajille todella tärkeä. Osakekohtaisen tuloksen kasvun tavoite ja sen mittaaminen on tärkeää, koska se on indikaattori osakkeen arvosta pörssissä. Jos se kasvaa, yritys voi jakaa enemmän osinkoa, mikä nostaa osakkeen arvoa entisestään. Esimerkiksi jos yrityksen osakekohtaisen kasvun tavoite on 5 % ja se saavutetaan joka vuosi, on se hyvä indikaattori myös tulevasta kehityksestä. Raportointi on tärkeätä ja se kertoo, pysyykö yritys valitulla kehityspolulla.

15 15 Osakekohtaisen kasvun tavoite, joka on sijoittajille yksittäisistä numeraalisista mittareista tärkein, puuttui lähes kaikilta arvioiduilta yrityksiltä, kaikilta suurimmilta ja pienimmiltä, keskisuurista sen olivat kertoneet vain Pöyry ja Ramirent ja vain nämä raportoivat myös tuloksen. Omavaraisuusaste antaa pelivaraa huonoihin aikoihin sekä neuvotteluaseman rahoittajiin. Mittari on sidottu omaan pääomaan. Jos omavaraisuusaste on alhainen, yrityksen neuvotteluasema rahoittajiin päin on heikko ja nämä sanelevat lainaehdot. Rahoittajat puuttuvat myös tällöin herkästi yrityksen toimintaan. Omavaraisuusastetavoitteen oli kertonut suurimmista yrityksistä noin kolmannes eli YIT, Kemira, Orion, UPM, Stockmann, Sanoma Oy ja Outokumpu. Muut paitsi YIT ja Kemira olivat myös raportoineet tavoitteen toteutumisesta. Keskisuurten yritysten ryhmässä tulos oli hieman parempi ja tieto löytyi puolella yrityksistä vuosikertomuksista. Pienimmillä yrityksillä vain kolmella (Solteq, Takoma, Interavanti) oli omavaraisuusasteelle tavoite. Keskisuurista yrityksistä toteutuksesta olivat myös raportoineet Pöyry, Ramirent, Aktia, Sponda, Tikkurila ja Atria. Kolmesta tavoitteen kertoneesta pienimmästä kukaan ei ollut raportoinut sen toteutumisesta.

16 16 6. STRATEGIAN TASON JA LAADUN VAIKUTUS YRITYKSEN MENESTYKSEEN Suurimmassa osassa yrityksistä menestystä arvioitiin sen viimeisen kolmen vuoden osakkeen hinnan muutoksen perusteella eli aikavälillä Koko selvityksen lähtökohtaoletus oli, että hyvä, terävä strategia on menestyksen tärkein edellytys. Selvityksen tulokset antoivat yllättävän voimakasta tukea tälle väitteelle: hyvin selkeästi ja terävästi määritelty strategia korreloi selvästi firman menestyksen kanssa (kun mittarina oli osakkeen arvon kehitys viimeisen 3 vuoden aikana) kaikissa ryhmissä. Ero oli suurin suurten yritysten ryhmässä. On hyvä huomata että suhdannevaiheen takia suurimmalla osalla yrityksiä ja varsinkin keskisuurilla ja pienillä yrityksillä osakekurssit ovat olleet laskussa. Näilläkin yrityksillä osakekurssit olivat laskeneet huomattavasti vähemmän silloin, kun raportoitu strategiamääritelmä arvioitiin erinomaiseksi. Osakkeen arvon kehityksen ( ) ja strategian tason välinen korrelaatio tutkituissa yrityksissä Erinomainen strategian määrittely SUURET KESKI- SUURET PIENET +55 % +9 % +20 % Keskinkertainen tai puutteellinen strategian määrittely +5 % -10 % -16 % Suurimpien yritysten ryhmässä noin 60 prosentilla osakkeen arvo oli kasvanut kuluneen kolmen viimeisen vuoden aikana. Eniten oli kasvanut Kone Oy ja Nokian Renkaat Oy:n osakkeen arvo (noin 150 %). Kymmenellä yrityksellä kasvu oli miinusmerkkistä. Erityisen paljon oli huonontunut Nokian ja Itellan osakkeen arvo. Arvioiduista keskisuurista yrityksistä olivat kasvaneet Vacon, Ponsse, Pöyry ja Ålandsbanken, nollatulokseen pääsi Aktia ja valtaosalla kehitys oli miinusmerkkistä. Pienimpien yritysten ryhmässä vain neljän yrityksen osakkeen arvo oli kasvanut ja ne olivat Biohit, Revenue Group, Exel-Composites ja Affecto. Valtaosalla osakkeen arvo oli laskenut. Suurinta lasku oli Tiimarilla (-82 %), Glastonilla (-68 %,) ja Teknotreellä (-56 %).

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30) Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi

Lisätiedot

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00) Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miksi sijoitat? (Valitse vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa tämänhetkisiä tavoitteitasi)

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sukupuoli 1. Nainen 316 17,30% 2. Mies 1511 82,70% 1827 100% Ikä 1. alle 18 vuotta 1 0,05%

Lisätiedot

Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin

Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin Janne Lähdesmäki, Portfolio Manager CEFA / CIIA Finnish Equities 02/01/2012 Mikä on määritelmällisesti pienyhtiö (small cap)? Yhdysvalloissa small cap kategoria 300

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.11.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209239-2 027 ELISA OYJ 202360-1 145 FORTUM OYJ 132496 2 610 UPM-KYMMENE OYJ 85090-740 SAMPO OYJ 84107 161 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80293-23 OUTOKUMPU OYJ 70790 1 057

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 31.10.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 211 266-1 282 ELISA OYJ 203 505-1 794 FORTUM OYJ 129 886 1 212 UPM-KYMMENE OYJ 85 830-327 SAMPO OYJ 83 946-7 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 316-7 NESTE OYJ 70 644 1 449

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 31.12.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209 491 252 ELISA OYJ 201 553-807 FORTUM OYJ 136 251 3 755 UPM-KYMMENE OYJ 84 857-233 SAMPO OYJ 84 069-38 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 259-34 OUTOKUMPU OYJ 71 124 334

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Vacon Cleantech-tilaisuus, Helsingin Osakesäästäjät

Vacon Cleantech-tilaisuus, Helsingin Osakesäästäjät Vacon Cleantech-tilaisuus, Helsingin Osakesäästäjät Sebastian Linko, Vacon Oyj:n viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 20. toukokuuta 2014 Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin.

Lisätiedot

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( )

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( ) Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille (24.2.2016) Facebookin uutisvirrasta osui silmiini Timo Harakan päivitys, jossa käsiteltiin pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja. Linkkinä oli Selvitys 50 pörssiyhtiöstä,

Lisätiedot

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 Nämä yhtiöt ostivat innokkaimmin omia osakkeitaan katsaus Helsingin pörssin omien osakkeiden ostoihin VILLE KANTOLA Rahastonhoitaja FIM Fenno puh. (09) 6134 6281 KTM, MMM Toiminut

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

Osakehelmien tuntomerkit. Tampereen sijoitusmessut 29.3.2011. Henri Elo, pörssianalyytikko Kauppalehti Oy / Balance Consulting

Osakehelmien tuntomerkit. Tampereen sijoitusmessut 29.3.2011. Henri Elo, pörssianalyytikko Kauppalehti Oy / Balance Consulting Osakehelmien tuntomerkit Balancen Lista sijoittajan itt j apuvälineenä ä Tampereen sijoitusmessut 29.3.2011 2011 Henri Elo, pörssianalyytikko Kauppalehti Oy / Balance Consulting 1 Sisältö 2 Kauppalehden

Lisätiedot

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014)

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Suomen Vuokranantajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Conventum Oyj 1

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Työeläkeyhtiön kommentit. Sijoitusjohtaja Jussi Laitinen 13.11.2007

Työeläkeyhtiön kommentit. Sijoitusjohtaja Jussi Laitinen 13.11.2007 Työeläkeyhtiön kommentit Sijoitusjohtaja Jussi Laitinen 13.11.2007 Työeläkevarojen sijoitustoiminnan tavoitteet Mahdollisimman hyvän tuoton saavuttaminen rahastoiduille eläkevaroille, hallitulla riskinotolla

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month NOKIA OYJ 213 706 2 033 ELISA OYJ 206 461-856 FORTUM OYJ 124 909 3 845 UPM-KYMMENE OYJ 85 780-11 SAMPO OYJ 83 849 335 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 323 1 NESTE OYJ 68 916 602 OUTOKUMPU OYJ 67 664

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG Verohallitus on 30.12.1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 26 :n nojalla, sellaisena kuin se on 15.12.2000 annetussa laissa (1085/2000), määrännyt tänään verotusarvon vuodelta 2003 toimitettavaa

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014

Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Sijoittajan onnenpäivät Lähde: ThomsonReuters kriiseistä huolimatta! USA:n valtion toimintojen sulkeminen

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta 2013 Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta Tietoja tutkimuksesta Aalund Nordic s PR-Barometer on viestintätutkimus, joka mittaa toimittajien mielipidettä erilaisista Suomessa toimivista

Lisätiedot

Strategia oli hyvä jäi vain toteuttamatta

Strategia oli hyvä jäi vain toteuttamatta Strategia oli hyvä jäi vain toteuttamatta Operaatio täyskäännös 2.0 - Diskuteerauksesta tekemiseen Juho Lipsanen 11.11.2010 Arc Technology Oy - Taloussanomat 1 cfo 10 years ceo 12 years partner 3 years

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi Ohjeet Front Capital Oy Yhteenveto Sisäinen Ohje Kaupankäyntiohje ja sisäpiiriilmoitukset Lomakkeet FIVAn lomakkeet toimitettava allekirjoitettuna Alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet säilytetään paperikopiona

Lisätiedot

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea.

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea. T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Miksi hanke ja tutkimus? Kasvava toimiala Harrastuksesta yritystoimintaa Suuret kiinteät kulut Suuret riskit Heikko

Lisätiedot

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon - Analyytikon näkökulma Mikko Ervasti Analyytikko (Teknologia, Media & Telekommunikaatiolaitteet) Evli Pankki Oyj Puh: +358 9 4766 9314 Email:

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

Verkon mahdollisuudet perehdyttämisessä. Eevi Kuokkanen, Prewise Oy

Verkon mahdollisuudet perehdyttämisessä. Eevi Kuokkanen, Prewise Oy Verkon mahdollisuudet perehdyttämisessä Eevi Kuokkanen, Prewise Oy Apua perehtymiseen ja perehdytykseen Vaikuttaa kolmella tavalla Tasoittaa Rauhoittaa Innostaa Tasoittaa eroja Kulttuureissa Käytännöissä

Lisätiedot

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000 Ote Aventum Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteristä 12.8.211 (allekirjoitetut lomakkeet sisäpiirimapissa) Aventum Rahastoyhtiö Oy - hallituksen jäsen peruste 13 kauppapvm alkamispvm Jyrki Tuomas Harpf 29.5.29

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG Verohallitus on 30.12.1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 26 :n nojalla, sellaisena kuin se on 15.12.2000 annetussa laissa (1085/2000), määrännyt tänään verotusarvon vuodelta 2002 toimitettavaa

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain M-Brain on globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys Palvelumme ja ratkaisumme on räätälöity

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.9.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 212 548-1 158 ELISA OYJ 205 299-1 162 FORTUM OYJ 128 674 3 765 UPM-KYMMENE OYJ 86 157 377 SAMPO OYJ 83 953 104 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 323 0 OUTOKUMPU OYJ 71 191 3

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri. Tilausaika 17.08.2011 14:42 Tilauksen viite

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri. Tilausaika 17.08.2011 14:42 Tilauksen viite Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio TAALERITEHDAS OY TAALERITEHDAS OY Tilausaika 14:42 Tilauksen viite Tilauksen tyyppi Kertatilaus Ajopäivä Tiedoston nimi Poimintavälin

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PROFESSORI MARKKU VIRTANEN HELSINGIN MARKKU KAUPPAKORKEAKOULU VIRTANEN elearning Community Ltd PIENYRITYSKESKUS elearning Community Ltd HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi Ohjeet Front Capital Oy Sisäpiirirekisteri Yhteenveto Sisäinen Ohje Kaupankäyntiohje ja sisäpiiriilmoitukset Lomakkeet FIVAn lomakkeet toimitettava allekirjoitettuna Alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Sijoittajaviestinnän haasteet

Sijoittajaviestinnän haasteet LOTUS SOLUTIONS FOR e-business Helsinki 16.5.2000 Sijoittajaviestinnän haasteet Katarina Lybeck - viestintäjohtaja Andrew Barriskell - VP Web Communications IR:n tavoitteet Huolehtia siitä,että markkinoilla

Lisätiedot

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG Verohallitus on 30.12.1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 26 :n nojalla, sellaisena kuin se on 15.12.2000 annetussa laissa (1085/2000), määrännyt tänään verotusarvon vuodelta 2002 toimitettavaa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 2013

HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 2013 1 VALTIONEUVOSTON KANSLIA Omistajaohjausosasto/Markku Tapio 8.8.213 HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 213 Tässä muistiossa arvioidaan valtion omistamien yhtiöiden hallitusten jäsenten

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Valtion keskitetty omistajaohjaus

Valtion keskitetty omistajaohjaus Valtion keskitetty omistajaohjaus 13.11.2007 Lähde: Finlandia-talo. Kuva: Rauno Träskelin Pekka Timonen Osastopäällikkö, ylijohtaja Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto OMISTAJAOHJAUSOSASTO Ylijohtaja

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot