Lasse Kurkilahti Toivo Äijö. ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasse Kurkilahti Toivo Äijö. ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia"

Transkriptio

1 Lasse Kurkilahti Toivo Äijö ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia Helsinki Lokakuu 2012

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...4 Miksi tällainen selvitys on tehty... 4 Kenelle tutkimus on tehty... 4 Tutkimuksen tavoitteet... 4 Tutkimuksen kohde ja toteuttaminen... 5 Tutkimuksen rajaukset ja tulosten tulkinnan haasteet STRATEGIAN MÄÄRITTELY JA MÄÄRITTELYN TASO...7 Miten hyvin yritysten strategia on määritelty?... 8 Onko yritys raportoinut strategian toimeenpanon valvonnasta? ASIAKKAAT JA STRATEGIAN ASIAKASLÄHTÖISYYS MUIDEN SIDOSRYHMIEN HUOMIOON OTTAMINEN STRATEGIASSA Henkilöstötyytyväisyyden seuranta ja sen raportointi...11 Hallituksen toiminnan seuranta ja siitä raportoiminen STRATEGISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN STRATEGIAN TASON JA LAADUN VAIKUTUS YRITYKSEN MENESTYKSEEN JOHTOPÄÄTÖKSET SUOSITUS HYVÄKSI RAPORTOINTITAVAKSI Taustatietoja tutkimuksen suorittajista... 21

3 3 LYHYT YHTEENVETO TULOKSISTA 1. Strategiansa hyvin määritelleet ja raportoineet yritykset ovat menestyneet kolmen viime vuoden aikana hyvin selvästi paremmin kuin ne, joiden strategiamääritelmä ja sen raportointi olivat keskinkertaisia tai puutteellisia. 2. Lähes kaikkien yritysten vuosikertomuksessa oli kerrottu strategia, mutta sen määrittelyssä on paljon parantamisen varaa. 3. Suomalaisyritysten strategiat on yleensä määritelty aivan liian yleisellä tasolla ja epämääräisesti tai ainakin ne on raportoitu huonosti. 4. Strategioiden toteutumisen seuraamisessa ja sen raportoinnissa on suhteellisesti vielä enemmän puutteita kuin strategioiden määrittelyssä.

4 4 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Miksi tällainen selvitys on tehty Miksi juuri nyt? Strategian tehtävänä on varmistaa yrityksen menestys, määritellä yrityksessä kehityksen suunta ja toimia kaiken suunnittelun perustana. Menestyksen mahdollistava strategian on perustuttava aina yrityksen todelliseen kilpailuetuun ja sen mahdollistavaan ylivoimaiseen osaamiseen. Strategian merkitys korostuu taloudellisesti haastavina aikoina. Elämme nopeutuvien muutosten ja kiristyvän kilpailun avoimessa maailmassa. Vaikeista taloussuhdanteista, kysynnän hiipumisesta ja kilpailusta selviää parhaiten uniikilla, selkeällä, ja terävällä strategialla, joka ohjaa kaikkea toimintaa ja mahdollistaa johtavan aseman ja roolin saavuttamisen yrityksen valitsemilla kohdemarkkinoilla. Miksi strategian ja sen toteutumisen hyvä raportointi on tärkeätä? Toimiminen jatkuvasti muuttuvilla ja kehittyvillä markkinoilla synnyttää myös monenlaisia haasteita ja edellyttää sekä riskinottokykyä että halua. Selkeän strategian on todettu monissa tutkimuksissa varmistavan menestyksen ja madaltavan riskinottokynnystä. Lisäksi kasvava yritys tarvitsee rahoitusta. Riskirahoittajat ja sijoittajat arvioivat yrityksiä niiden strategian perusteella ja niitä kiinnostavat sellaiset yritykset, joilla on selkeä strategia. Strategia on tärkein yrityksen johtamisväline. Mikä on strategisen suunnittelun yleinen taso? Vuorineuvos Lasse Kurkilahti ja professori Toivo Äijö ovat sekä uusimman kirjansa Selviydy tai sukella laatimisen aikana, että useissa muissa yhteyksissä törmänneet tilanteisiin, joissa suomalaisten yritysten strategioissa on selkeitä puutteita ja joiltakin yrityksiltä strategiamääritelmä on jopa puuttunut kokonaan. Niiden strategisiin suunnitelmiin on kirjattu vain joukko yleisiä toimintaperiaatteita ja toimenpidelistoja. Strategia voi olla määritelty, mutta sen määrittely on aivan liian ympäripyöreä (ei uniikki), jotta sen avulla voitaisiin laatia menestyksen takaavia toimintasuunnitelmia. Joidenkin yritysten strategia taas ei perustu faktoihin, vaan on lähinnä lista hurskaita toivomuksia. Monesti yritysten strategioista puuttuu myös aito asiakaslähtöisyys. Kenelle tutkimus on tehty Tutkimus on tehty sijoittajille, omistajille, yritysten hallituksille ja ylimmälle johdolle, yritysten henkilöstöille, sekä ammattiyhdistysliikkeen edustajille ja muilla talouselämän ja politiikan vaikuttajille. Tutkimuksen tavoitteet Tämän selvityksen päätarkoituksena on auttaa suomalaisyrityksiä menestymään. Siksi tavoitteeksi määriteltiin vastauksen saaminen seuraaviin kysymyksiin: Kuinka hyvin suomalaiset yritykset ovat määritelleet ja raportoineet strategiansa julkisuuteen erityisesti vuosikertomuksissaan ja muussa sijoittajille ja eri sidosryhmille tarkoitetussa viestinnässä? Onko hyvin määritellyllä ja raportoidulla strategialla ja sen toteutumisen seurannalla sekä yritysten viime vuosien tuloksilla yhteyttä? Mikä on hyvä tapa raportoida strategia ja sen toteutuminen?

5 5 Tutkimus kannustaa positiivisesti suomalaisia yrityksiä arvioimaan ja kehittämään johtamistaan sekä erityisesti strategiaansa ja sen toteuttamista niin, että ne kykenevät kasvamaan myös pitkällä aikavälillä kannattavasti ja välttämään niitä uhkaavat kriisit. Hyvä strategia ja sen tehokas viestintä auttavat luomaan positiivista dynamiikkaa organisaatioon, joka varmistaa strategian toteutumisen ja yrityksen menestyksen. Esimerkiksi henkilöstön motivaatio ja työhyvinvointi on johtamisesta kiinni. Huonosti voivat työntekijät eivät voi tehdä hyvää jälkeä. Tutkimuksen kohde ja toteuttaminen Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Kauppalehden 2000 suurinta yritystä -listalta satunnaisesti 64 kpl yritystä/konsernia, joista 25 kpl oli listalla suuria, 20 kpl keskisuuria ja 19 kpl pieniä 1. Yritykset valittiin niin, että mahdollisimman moni toimiala olisi mukana. Analysoitujen yritysten lukumäärä on noin 1/3 pörssiyhtiöiden lukumäärästä. Tutkimus on tehty ajalla toukokuu lokakuu Miten tieto hankittiin. Tietolähteenä käytettiin yrityksistä julkisesti saatavilla olevaa aineistoa. Tärkein tietolähde olivat yritysten vuosikertomukset. Joissain tapauksissa tietoa on kerätty myös yritysten verkkosivuilta tai muusta julkisesta viestintäaineistosta. Lisäksi apuna on käytetty Talentumin julkaisua Talouselämän yritysraportti Mitä asioita tutkittiin. Yritysten raportoimia strategioita ja niiden toteutumisen seurantaa analysoitiin arvioimalla vuosikertomuksista ja muusta viestintämateriaalista liitteessä 1 listatut tiedot, jotka kattoivat seuraavat aihekokonaisuudet: Strategian määritelmä ja sen täyttämät hyvän strategian kriteerit Strategian toteutumisen seuranta Yrityksen tärkeimpien sidosryhmien tyytyväisyyden seuranta Konkreettiset strategiset tavoitteet Yrityksen menestys mitattuna viimeksi kuluneena kolmena tilivuotena ( ) osakkeen hinnan tai nettotuloksen kehityksellä Miten tutkimus toteutettiin. Taustatietojen keruun sekä alustavan analyysin on suorittanut kauppatieteiden yo Jan-Erik Antinluoma. Raportoitujen strategioiden lopullisen arvioinnin tekivät Lasse Kurkilahti ja Toivo Äijö. Tutkimusryhmän jäsenenä on toiminut myös KTM Marja-Liisa Sarkki Top Trainers Finland Oy:stä. Tutkimuksen rajaukset ja tulosten tulkinnan haasteet Strategian ja kaiken toiminnan suunnittelun tulee perustua aina luotettavaan ja riittävään faktatietoon ja jatkuvaan ulkoisten ja sisäisten avaintekijöiden seurantaan. Tutkimuksen suorittajilla ei ole tässä strategian arvioinnissa ollut käytettävissään riittäviä faktoja kunkin yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista. Arviointia on pyritty tästä syystä selkeyttämään vertaamalla muutamien samoilla markkinoilla toimivien yritysten strategioita pareittain keskenään. Annettujen strategiatietojen tulkinnassa on otettava huomioon seuraavat tulkintahaasteet, jotka johtuvat siitä, että arviointi on perustunut yksinomaan yritysten julkisuudessa raportoimiin tietoihin: 1 luokittelu perustuu Kauppalehden 2000 suurinta listassa käytettyyn jakoon

6 6 Vaikka strategia on puutteellisesi tai huonosti raportoitu julkisuuteen, yrityksen sisällä voi silti olla hyvä ja oikea strategia käytössä. Strategian raportointi vuosikertomuksissa on myös yrityksen viestintäratkaisu, joka tässä tapauksessa ei ole onnistunut. Jotkut yritykset, usein perheyritykset, pyrkivät tietoisesti salaamaan strategisina pitämiään tietoja. Vaikka strategia on hyvin raportoitu, se ei vielä ole tae siitä, että strategia on hyvä/oikea. Siksi arvioissa raportoitu strategia on saatettu arvioida hyväksi, vaikka se ei ole johtanut hyvään menestykseen. Raportoinnin rehellisyyttä on mahdotonta tarkistaa. Ääritapauksena voidaan ajatella tilannetta, jossa kirjattu strategia on laadittu vain julkisuustarpeita varten. Jopa hyvin määritelty ja oikea strategia on vain paperin arvoinen, ellei sitä panna tehokkaasti täytäntöön.

7 7 2. STRATEGIAN MÄÄRITTELY JA MÄÄRITTELYN TASO Strategia on kaiken menestyksellisen liiketoiminnan kehittämisen perusta. On tärkeää, että kaikki yrityksessä ymmärtävät, mikä on yrityksen menestyksen kannalta keskeistä. Ilman strategian selvää määritystä yrityksen sisällä voi olla yrityksen menestyksestä ja suunnasta yhtä monta käsitystä kuin siellä on työntekijöitä. Strategian arvioinnissa on kaksi ulottuvuutta: strategiamääritelmän sisältö ja määritelmän hyvyys (erityisesti uniikkius, terävyys ja selkeys). Tässä tutkimuksessa strategian määrittely perustuu erityisesti Lasse Kurkilahden ja Toivo Äijön kirjassa Selviydy tai sukella esitettyyn määritelmään ja siinä esitettyihin hyvän strategian kriteereihin. Strategiamääritelmän sisällön arviointiperusteet: Yhtymä-, ryhmä eli konsernitasolla strategian sisällössä kriittinen kysymys on: missä bisneksissä yrityksen on mielekästä olla, synergiat sekä kunkin bisneksen rooli ja tulevaisuus. Liiketoimintatasolla määritellään ns. bisnesstrategia eli kilpailustrategia, jonka keskeiset osat ovat bisneskonsepti, menestyksen perusta ja strategiset toimintaperiaatteet ja toimenpiteet: Bisneskonsepti vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miten. Menestyksen perusta selittää, miksi yrityksen bisneskonsepti eroaa ratkaisevasti edukseen asiakkaiden silmissä. Siinä tärkeimmät osat ovat kilpailuetu eli ylivoimainen asiakashyöty sekä ydinosaaminen eli ylivoimainen osaaminen. Strategiset toimintaperiaatteet ja toimenpiteet kattavat kaikki ne kriittiset toimintaperiaatteet ja konkreettiset toimenpiteet (action plans), jotka ovat tarpeen ja joiden on onnistuttava, jotta yrityksen menestys toteutuu käytännössä. Hyvän strategiamääritelmän kriteerit Jotta yrityksen strategia on erinomaisesti määritelty, tarvitsee sen täyttää seuraavat kolme kriteeriä: Uniikki (ainutlaatuinen) strategia auttaa yritystä erottumaan asiakkaiden silmissä selvästi edukseen kilpailijoista. Strategia lähtee asiakassegmenteistä. Yrityksen on siis strategiassaan kerrottava selkeästi, miten se aikoo erottautua kilpailijoista ja mitä ainutlaatuista hyötyä se tarjoaa eli miksi ja mitkä asiakassegmentit ostavat heiltä eivätkä kilpailijoilta. Terävä ja selkeä strategia edellyttää, että uniikkius ja sen perustana olevat menestystekijät on määritelty konkreettisesti ja kriittisesti, mieluummin niin, että erot kilpailijoihin voidaan mitata. Tällöin asiakas ymmärtää heti, miksi yrityksen tuotteet ja palvelut ovat hänelle selvästi parempia kuin muut. Pelkät epämääräiset, yleiset ilmaukset eivät riitä, kuten esimerkiksi tarjoamme edullisia tuotteita, joustavaa palvelua ja hyviä ratkaisuja. Hyvin määritellystä strategiasta käy ilmi, mitä yritys tekee, mutta myös mitä se ei tee. Johtava ja globaali viittaa siihen, että yrityksen on löydettävä itselleen oma strateginen paikkansa ja roolinsa selkeästi määritellyssä kohdeasiakasryhmässä, jossa sen on oltava paras eli johtava toimija. Globaalitaloudessa kaikilla toimijoilla on vapaa pääsy kaikille markkinoille eikä mikään ala tai maa ole suojassa globaalilta kilpailulta. Jokaisen yrityksen on siksi tarkasteltava toimintaansa ja tuotteitaan globaalista perspektiivistä. Vaikka yritys toimisi puhtaasti kotimaan markkinoilla, sen pitää toiminnassaan ja strategiassaan huomioida aina globaali näkökulma.

8 8 Miten hyvin yritysten strategia on määritelty? Kaikki suuret ja keskisuuret yritykset ovat määritelleet vuosikertomuksissaan strategiansa. Pienistä yrityksistä vain kolmelta puuttui strategiamääritelmä kokonaan. Lähes kaikilla analysoiduilla yrityksillä oli siis jonkinlainen strategian määritelmä, mutta kaikkien strategiaa ei arvioitu hyväksi. Jos yllämainitut kriteerit täyttyvät osittain, ovat yritykset saanet raportissa keskinkertaisen arvosanan, joka tarkoittaa sitä, että arvioijien mielestä niissä on parannettavaa. Mikäli mikään kriteereistä ei täyty, on yritys saanut arvosanan puutteellinen, joka tarkoittaa, että strategian määritelmä on hyvin häilyvä. Tuloksia tarkasteltaessa kannattaa kuitenkin muistaa, että strategia voi olla hyvin määritelty, mutta se ei välttämättä ole yrityksen tilanteeseen suhteutettuna oikea tai se ei ole viestitty rehellisesti tai riittävän yksityiskohtaisesti. Strategian määrittelemisen taso vuosikertomuksessa voi olla myös yrityksen viestinnällinen ratkaisu, jolla halutaan salata liikesalaisuuksia. Kaikista tutkituista yrityksistä 42 % oli määritellyt strategiansa erinomaisesti, mutta lopuilla 58 %, strategiasta löytyy parannettavaa. Suurista yrityksistä noin puolella strategia arvioitiin erinomaiseksi. Keskikokoisissa yrityksissä tämän arvion sai vajaat puolet (45 %). Pienimpien yritysten ryhmässä vain kolmannes arvioitiin erinomaiseksi. Yllättävää oli suurten yritysten ryhmässä Elisan, Stora Enson, Parocin ja Nokian sijoittuminen puutteellisesti strategiansa raportoineiden yritysten ryhmään. Keskisuurten yritysten ryhmässä suurimmat kehittämistarpeet olivat arvioijien mukaan Ilkka- Yhtymällä, Sievi Capitalilla, F-Securella ja Stevecolla ja pienimpien yritysten ryhmässä Tulikivellä, Turvatiimillä, Electrobit Oy:llä ja Cencorp Oy:llä. Tässä kannattaa taas muistaa, että arvio perustuu raportoituun strategiaan. Todellisuudessa yrityksessä laadittu strategia voi olla huomattavasti täsmällisempi ja yksityiskohtaisempi. Yleisiä huomioita arvioiduista strategioista Pelikentän (bisneskonseptin ja yrityksen roolin) määrittely on useimmin hyvin ja tarkasti määritelty. Kriittiset menestystekijät (menestyksen perusta) on yleensä määritelty melko yleisellä tasolla ja lisäksi vaikeasti todennettavalla ja mitattavalla tavalla. Useimmin yritykset kertoivat erottuvansa kilpailijoista ainutlaatuisella tai poikkeavalla toimintakonseptilla, vahvalla brändillä, hyvällä asiakaspalvelulla tai jollakin teknisellä innovaatiolla. Strategiset tavoitteet on määritelty, mutta ne eivät olleet aina numeerisia tai helposti mitattavia. Tavoitteiden toteutumisen seurannasta on annettu tietoa vain harvassa yrityksessä. Strategisia toimenpiteitä oli esitelty melko hyvin.

9 9 Onko yritys raportoinut strategian toimeenpanon valvonnasta? Hyvin määritelty strategia on vain paperin arvoinen, jos sen toimeenpano ei tapahdu systemaattisesti. Menestys edellyttää strategian jalkauttamista organisaation sisällä ja toteuttamista asiakaskontaktipinnassa. Toimeenpanoa pitää myös valvoa. Esimerkiksi sijoittajalle tieto strategian toteuttamisesta on tärkeää. Vuosikertomuksessa hyvin raportoiduissa strategian toimeenpanossa ilmoitetaan, miten suunnitelmassa on kyseisellä periodilla edistytty. Suurimmista yrityksistä lähes kaikkien vuosikertomuksissa on kerrottu myös strategian toimeenpanosta. Vain Stockmannin, Nokian ja Parocin vuosikertomuksista tämä tieto puuttuu. Keskisuurten yritysten ryhmässä 75 % analysoiduista yrityksistä toteutuksesta on kerrottu. Se puutuu vain Ponsselta, Ilkka-Yhtymältä. Sievi Capitalilta, F-Securelta ja Steveco Oy:ltä. Pienimpien yritysten ryhmässä vain kolmasosalla on maininta strategian toteutuksesta, yli puolelta se puuttuu kokonaan. Suurimmat yritykset ovat raportoineet toimeenpanosta hyvin ja tilanne huononee selvästi yrityskoon laskiessa. Henkilöt jotka eivät itse ole mukana strategiatyössä, arvioivat yrityksen strategiaa kirjallisen aineiston ja muun viestinnän kautta. He pyrkivät esim. erilaisten vuosikertomuksissa ja muussa viestinnässä ilmoitettujen tietojen ja taloudellisten tunnuslukujen avulla arvioimaan ilmoitetun strategian realistisuutta ja todenmukaisuutta sekä toteutetun strategian onnistumista. Seuraavassa kohdissa on analysoitu kriittisimpiä strategian onnistumisen arvioinnissa käytettyjä tietoja.

10 10 3. ASIAKKAAT JA STRATEGIAN ASIAKASLÄHTÖISYYS Aidon asiakaslähtöisyyden pitäisi olla jokaisen strategian kulmakivi. Siksi asiakastyytyväisyyden seuraaminen on erittäin tärkeää. Tapa seurata asiakastyytyväisyyttä ovat erilaiset kyselyt ja mittaukset. Niistä saa esim. erinomaista tietoa siitä, mihin palveluihin ja tuotteisiin asiakkaat ovat eniten tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen antaa myös syvyyttä ja herkkyyttä myyntitietoon. Pelkkä myyntilukujen seuraaminen ei riitä, sillä asiakastyytyväisyys on yksi parhaita indikaattoreita tulevasta menestyksestä. Asiakastyytyväisyyden heikkeneminen kertoo strategian tarkistamisen ja uuden näkökulman tarpeesta. Jos markkinoille tulee parempi kilpailija, voi asiakastyytyväisyys kadota nopeasti. Asiakastyytyväisyyden seurantaa kertoi vuosikertomuksissa tehneensä 80 % suurimmista yrityksistä, vain neljältä analysoiduista eli Outotecilta, Nokialta, Orionilta ja Parocilta tämä tieto puuttui. Myös keskisuurten yritysten ryhmässä suurin osa kertoi tehneensä asiakastyytyväisyysmittauksia, vain kolmelta, Sievi Capitalilta, F-Securelta ja Stevecolta, tieto puuttui. Myös pienten yritysten ryhmässä valtaosa kertoi seuranneensa asiakastyytyväisyyttä. Tieto tehdystä seurannasta puuttui Tiimarilta, Electrobitiltä, Cencorpilts, Tecnotreeltä ja Interavantilta. Vaikka suurin osa yrityksistä oli tehnyt asiakastyytyväisyysmittauksia, vain harva raportoi niiden numeeriset tulokset. Kaikista tutkituista yrityksistä 66 % kertoi selvittäneensä asiakastyytyväisyyttä, mutta vain 7 yritystä kertoi tarkemmin arvioinnin tuloksista. Suurimpien yritysten ryhmässä vain kaksi yritystä (alle 10 %) TeliaSonera ja VR oli raportoinut myös asiakastyytyväisyysmittausten tuloksia. Keskisuurten ryhmässä tuloksia ilmoittaneita oli myös vain kaksi (10 %) Aktia ja Ålandsbanken ja pienimmissä yksi ainoa eli Tulikivi Oy.

11 11 Terävä strategia perustuu konkreettisesti mitattaviin faktoihin. Monilla yrityksillä oli korostettu asiakastyytyväisyyttä menestystekijänä, mutta tehtyjen asiakastyytyväisyysmittausten tuloksia ei ollut raportoitu vuosikertomuksissa. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen tulosten numeraalinen arviointi kertoo, että yrityksellä ei ole mitään salattavaa tältä osin. Arvioija suhtautuu aina kriittisesti yritykseen, joka ei ole valmis kertomaan tehdyn arvioinnin tuloksia. Asiakastyytyväisyys on kuitenkin tärkeä tieto esim. sijoittajille pitkällä aikavälillä. Tiedon puuttuminen panee epäilemään, että yritys piilottaa mahdollisia asiakastyytyväisyydessä ilmenneitä ongelmia. Nämä ovat potentiaalinen yllätystekijä, ja sijoittajathan eivät pidä yllätyksistä. Tuloksia arvioitaessa kannattaa jälleen muistaa, että yllä esitetyt tulokset eivät kerro totuutta siitä, onko yritys mitannut asiakastyytyväisyyttä, ainoastaan, onko sen tekemisestä ja tuloksista raportoitu vuosikertomuksessa. 4. MUIDEN SIDOSRYHMIEN HUOMIOON OTTAMINEN STRATEGIASSA Strategian arvioinnissa asiakkaiden tyytyväisyyden lisäksi henkilöstön ja hallituksen toiminnan arviointi ovat tärkeitä tietoja strategian onnistumisen edellytyksiä arvioitaessa. Siksi vuosikertomuksista selvitettiin, kuinka hyvin yritykset ovat raportoineet henkilöstönsä tyytyväisyydestä ja hallituksen toiminnasta. Henkilöstötyytyväisyyden seuranta ja sen raportointi Henkilöstö toteuttaa strategian, joten on tärkeää, että sen tyytyväisyyteen kiinnitetään huomiota. Henkilöstötyytyväisyys kertoo siitä, millainen ilmapiiri yrityksessä on työskennellä ja kuinka tyytyväisiä ja motivoituneita yrityksen työntekijät ovat. Jos henkilöstötyytyväisyys on hyvä ja se kehittyy positiivisesti, on se viesti siitä, että ihmisillä on motivaatiota ja he voivat toteuttaa itseään. Tällainen tilanne luo energisen ilmapiiriin yritykseen. Mitä paremmin henkilöstö viihtyy työssään, sitä kauemmin he myös pysyvät siellä. Terävinkään strategia ei toteudu, jos yrityksen henkilöstö ei ole motivoitunut ja sitoutunut. Vain tyytyväisen henkilöstön omaava yritys pystyy erinomaiseen asiakaspalveluun ja kehittämään uutta. Sitoutunut osaava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Massairtisanomiset ovat outo viesti; miksi yritys haluaa luopua tärkeimmästä voimavarastaan. Irtisanomiset ovat osoitus strategian epäonnistumisesta ja merkki siitä, että muutosta tarvitaan. Vaikka huonot ajat iskisivätkin yllättävästi, kannattaa mieluummin ensin toimia yhdessä eikä heti turvautua irtisanomisiin. Kun huhu irtisanomisista lähtee liikkeelle, se vaikuttaa koko henkilöstön motivaatioon, jolloin huono kierre voimistuu ja ilmapiiri sekä sitä kautta kyky toimia tehokkaasti heikkenee.

12 12 Suurten yritysten ryhmässä suurin osa (80 %) kertoi tehneensä henkilöstön tyytyväisyysmittauksia. Vain Orionin, Stockmannin, Outotecin ja Parocin vuosikertomuksesta tämä tieto puuttuu. Sekä keskisuurten että pienten yritysten ryhmissä noin puolet kertoi tehdystä henkilöstötyytyväisyyden mittauksesta. Sen sijaan henkilöstön tyytyväisyysmittausten tuloksista kertoi vain 20 % suurimmista (Kemira, VR, Fiskars, TeliaSonera ja Itella), vain 10 % keskisuurista (Vacon ja Citycon). Pienistä yrityksistä ei tuloksista kertonut yksikään. Suurin osa näytteen suomalaisyrityksistä mainitsee siis vuosikertomuksissaan seuraavansa henkilöstötyytyväisyyttään. Kertomalla henkilöstötyytyväisyyden olevan hyvällä tasolla, yritys ei oikeastaan anna minkäänlaista kuvaa siitä, mikä on todellinen tilanne yrityksen sisällä. Kertomalla tuloksista ja niissä tapahtuneesta kehityksestä numeraalisesti ja avoimesti, ulkopuolisten on helpompi luoda mielikuva siitä, millaista yrityksessä on tehdä työtä ja mihin suuntaan tyytyväisyys on kehittynyt. Jos henkilöstötyytyväisyyden tuloksia ei kerrota avoimesti, arvioija suhtautuu aina varauksella yritykseen ja epäilee, että tulokset eivät ole johtoa miellyttäviä. Esimerkkejä julkisuuteen tulleista henkilöstöongelmista nousee ajoittain julkisuuteen (esimerkkinä Keskon luottamusmiehen kommentit syyskuussa 2012). Jos henkilöstötutkimusten tuloksista ei raportoida kunnolla, vaikuttaa se henkilöstön motivaatioon vastata kyselyihin. Sen sijaan tulosten pitäisi johtaa sisäiseen dialogiin, jossa henkilöstö voi antaa hyviä ehdotuksia asioiden parantamiseksi. Tärkeintä henkilöstötyytyväisyystutkimuksissa on, että niiden pohjalta tehdään konkreettisia toimenpiteitä. Kaikista analysoiduista yrityksistä vain kaksi (VR ja TeliaSonera) kertoi sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset numeerisesti. Hallituksen toiminnan seuranta ja siitä raportoiminen Hallituksen päätehtävä on hyväksyä ja valvoa yrityksen strategiaa ja sen toteuttamista. Se valvoo omistajien etua niin, että omistuksen arvo säilyy ja kasvaa markkinoilla. Hallitus välittää myös toimivalle johdolle omistajien strategiset tavoitteet. Pörssiyritysten viestinnässä edellytetään raportointia hallituksen työskentelystä, mutta määräys ei edellytä numeraalista raportointia. Jos raportointia hallituksen toiminnasta ei tehdä numeraalisesti tai ollenkaan, se ei mahdollista minkäänlaisia analyysejä. Niissä tapauksissa, joissa hallitus ei toimi hyvin ja se on esimerkiksi yhden ihmisen hallinnassa, voi hallitus olla turha tai jopa haitallinen. Tämän takia hallituksen seuraamisesta pitäisi raportoida mahdollisimman tarkasti. Tällöin on myös mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin, jos hallitus ei toimi hyvin.

13 13 Hallituksen työn arvioinnin seurannasta oli raportoitu kaikissa pörssiyrityksissä, jotka on siihen velvoitettu, mutta niin oli tehty myös kaikissa pörssin ulkopuolisissa yrityksissä. Sen sijaan hallitustyöskentelyn arvioinnin tuloksia ei ollut raportoitu missään yrityksessä. 5. STRATEGISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vaativat tavoitteet ovat tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta. Organisaatio asettuu aina siihen tilaan mihin se annetaan asettua. Tiukkojen taloudellisten tavoitteiden olemassaolo näkyy organisaation energisyydessä. Jos tavoitteet aseteitään riittävän korkealle, sinne myös todennäköisemmin päästään. Kovat tavoitteet eivät ole ahneutta, vaan pärjäämisen kannalta elintärkeitä, koska ne pakottavat tehostamaan toimintaa ja laittamaan monta asiaa kuntoon. Kilpailukyky rapautuu, jos kunnianhimoiset tavoitteet puuttuvat. Strategialla toteutetaan omistajien sille asettamat tavoitteet. Kun strategia toimii ja on hyvä, se tuottaa yritykselle kannattavan tulovirran, joka luo perustan kaikelle muulle. Strategian onnistumista arvioidaan siis toteutuneen taloudellisen menestyksen ja tunnuslukujen perusteella. Keskeisiksi taloudellisen menestyksen indikaattoreiksi yleensä katsotaan myynnin kasvun, pääoman tuoton, osakekohtaisen tuloksen kasvun ja omavaraisuusasteen tavoitteet. Yllättävää oli että yli puolet (38 yritystä 64:stä) arvioiduista yrityksistä ei ole raportoinut vuosikertomuksissaan mitään näistä taloudellisista tavoitteista tai niiden tuloksista. Yllättävä poikkeus oli Pöyry, joka on ainoana raportoinut sekä kaikki neljä yllämainittua keskeistä taloudellista mittaria että niiden toteutumisen. Muita hyvin raportoineita yrityksiä olivat YIT, Stockmann, Sanoma ja Kemira, jotka olivat raportoineet parhaiten sekä strategiatietoja että tavoitteiden mittareita eli yli puolet seuratuista indikaattoreista. Vain 8 yritystä raportoi kolme yllämainittua taloudellista tavoitetta. Pienimmistä vain ExelComposites oli raportoinut edes yhden mittarin (myynnin kasvun). Myynnin kasvu kertoo siitä, kuinka hyvin yritys on onnistunut asiakasrajapinnassa. Yrityksen täytyy menestyäkseen olla tavoittelemiensa asiakkaiden silmissä selvästi kilpailijoita parempia. Kun yrityksen tavoitteena on yleensä kannattava kasvu, myynnin kasvutavoitteet ja niiden toteutuminen kertovat strategian onnistumisesta. Myynnin kasvutavoitteet luovat myös dynaamisuutta. Tärkeätä on myös kertoa, onko tavoitteisiin päästy. Jos yritys pystyy vuosi vuodelta saavuttamaan tavoitteensa, on se yksi merkki hyvin toimivasta ja johdetusta yrityksestä. Jos taas tavoitteita ei saavuteta, olisi hyvä kertoa, miten niihin päästään. Missään nimessä kovista tavoitteista ei kannata joustaa ennen kuin on selvitetty, miksi niitä ei ole saavutettu. Tavoitteet voivat olla myös epärealistisia, jolloin yrityksen kannattaa arvioida markkinatilanne ja tavoitteen realistisuus.

14 14 Suurista yrityksistä noin kolmasosalla eli yhteensä kahdeksalla oli vuosikertomuksessa kerrottuna myynnin kasvutavoite. Sen olivat kertoneet YIT, Kemira, ARLA-Ingman, UPM, VR, Stockmann, Sanoma Oy ja Rautaruukki Oy. Keskisuurten yritysten ryhmässä maininta oli kuudella yrityksellä, jotka olivat Pöyry, Vacon, Tikkurila, Atria, SRV, HK-Scan. Pienimpien ryhmässä myynnin kasvun tavoitteen oli maininnut neljä yritystä eli Exel-Composites, Solteq, Takoma ja Tulikivi. Myynnin kasvun toteutumisesta kertova seurantatieto oli vain 11 yrityksen vuosikertomuksessa. Suurimmista sen olivat maininneet Arla-Ingman, UPM, VR, Stockmann, Sanoma ja Rautaruukki, keskisuurista yrityksistä Pöyry, Vacon, Tikkurila, Atria ja pienimmistä vain Exel-Composites. Pääomatuottotavoite on tärkeä sijoittajille, koska näillä on vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Tämän takia on tärkeää, että yritys voi osoittaa, että sijoittaminen yritykseen on kannattavaa. Jos yritys on joka vuosi päässyt tavoitteeseensa, voi tieto helpottaa ulkopuolisen päätöstään lähteä mukaan yritykseen. Pääoman tuottotavoite oli raportoitu hämmästyttävän harvoin. Se oli kerrottu suurimmissa yrityksissä vain alle kolmanneksessa, keskisuurissa vajaassa puolessa ja pienimmissä vain kahdessa yrityksessä Takoma Oy:ssä ja Tulikivi Oy:ssä. Tuottotavoitteen seuranta oli raportoitu vielä huonommin; suurimmissa vain viidessä yrityksessä (UPM, VR, Stockmann, Rautaruukki, Outokumpu), keskisuurissa 25 %, (Pöyry, Ramirent, Vacon, Tikkurila ja Atria). Pienimmistä yksikään yritys ei ollut raportoinut pääomantuottotavoitteensa toteutumisesta. Tieto on kuitenkin sijoittajille todella tärkeä. Osakekohtaisen tuloksen kasvun tavoite ja sen mittaaminen on tärkeää, koska se on indikaattori osakkeen arvosta pörssissä. Jos se kasvaa, yritys voi jakaa enemmän osinkoa, mikä nostaa osakkeen arvoa entisestään. Esimerkiksi jos yrityksen osakekohtaisen kasvun tavoite on 5 % ja se saavutetaan joka vuosi, on se hyvä indikaattori myös tulevasta kehityksestä. Raportointi on tärkeätä ja se kertoo, pysyykö yritys valitulla kehityspolulla.

15 15 Osakekohtaisen kasvun tavoite, joka on sijoittajille yksittäisistä numeraalisista mittareista tärkein, puuttui lähes kaikilta arvioiduilta yrityksiltä, kaikilta suurimmilta ja pienimmiltä, keskisuurista sen olivat kertoneet vain Pöyry ja Ramirent ja vain nämä raportoivat myös tuloksen. Omavaraisuusaste antaa pelivaraa huonoihin aikoihin sekä neuvotteluaseman rahoittajiin. Mittari on sidottu omaan pääomaan. Jos omavaraisuusaste on alhainen, yrityksen neuvotteluasema rahoittajiin päin on heikko ja nämä sanelevat lainaehdot. Rahoittajat puuttuvat myös tällöin herkästi yrityksen toimintaan. Omavaraisuusastetavoitteen oli kertonut suurimmista yrityksistä noin kolmannes eli YIT, Kemira, Orion, UPM, Stockmann, Sanoma Oy ja Outokumpu. Muut paitsi YIT ja Kemira olivat myös raportoineet tavoitteen toteutumisesta. Keskisuurten yritysten ryhmässä tulos oli hieman parempi ja tieto löytyi puolella yrityksistä vuosikertomuksista. Pienimmillä yrityksillä vain kolmella (Solteq, Takoma, Interavanti) oli omavaraisuusasteelle tavoite. Keskisuurista yrityksistä toteutuksesta olivat myös raportoineet Pöyry, Ramirent, Aktia, Sponda, Tikkurila ja Atria. Kolmesta tavoitteen kertoneesta pienimmästä kukaan ei ollut raportoinut sen toteutumisesta.

16 16 6. STRATEGIAN TASON JA LAADUN VAIKUTUS YRITYKSEN MENESTYKSEEN Suurimmassa osassa yrityksistä menestystä arvioitiin sen viimeisen kolmen vuoden osakkeen hinnan muutoksen perusteella eli aikavälillä Koko selvityksen lähtökohtaoletus oli, että hyvä, terävä strategia on menestyksen tärkein edellytys. Selvityksen tulokset antoivat yllättävän voimakasta tukea tälle väitteelle: hyvin selkeästi ja terävästi määritelty strategia korreloi selvästi firman menestyksen kanssa (kun mittarina oli osakkeen arvon kehitys viimeisen 3 vuoden aikana) kaikissa ryhmissä. Ero oli suurin suurten yritysten ryhmässä. On hyvä huomata että suhdannevaiheen takia suurimmalla osalla yrityksiä ja varsinkin keskisuurilla ja pienillä yrityksillä osakekurssit ovat olleet laskussa. Näilläkin yrityksillä osakekurssit olivat laskeneet huomattavasti vähemmän silloin, kun raportoitu strategiamääritelmä arvioitiin erinomaiseksi. Osakkeen arvon kehityksen ( ) ja strategian tason välinen korrelaatio tutkituissa yrityksissä Erinomainen strategian määrittely SUURET KESKI- SUURET PIENET +55 % +9 % +20 % Keskinkertainen tai puutteellinen strategian määrittely +5 % -10 % -16 % Suurimpien yritysten ryhmässä noin 60 prosentilla osakkeen arvo oli kasvanut kuluneen kolmen viimeisen vuoden aikana. Eniten oli kasvanut Kone Oy ja Nokian Renkaat Oy:n osakkeen arvo (noin 150 %). Kymmenellä yrityksellä kasvu oli miinusmerkkistä. Erityisen paljon oli huonontunut Nokian ja Itellan osakkeen arvo. Arvioiduista keskisuurista yrityksistä olivat kasvaneet Vacon, Ponsse, Pöyry ja Ålandsbanken, nollatulokseen pääsi Aktia ja valtaosalla kehitys oli miinusmerkkistä. Pienimpien yritysten ryhmässä vain neljän yrityksen osakkeen arvo oli kasvanut ja ne olivat Biohit, Revenue Group, Exel-Composites ja Affecto. Valtaosalla osakkeen arvo oli laskenut. Suurinta lasku oli Tiimarilla (-82 %), Glastonilla (-68 %,) ja Teknotreellä (-56 %).

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ. Selviydy. Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla

LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ. Selviydy. Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ Selviydy tai sukella Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla TALENTUM HELSINKI 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.11.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209239-2 027 ELISA OYJ 202360-1 145 FORTUM OYJ 132496 2 610 UPM-KYMMENE OYJ 85090-740 SAMPO OYJ 84107 161 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80293-23 OUTOKUMPU OYJ 70790 1 057

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 31.12.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209 491 252 ELISA OYJ 201 553-807 FORTUM OYJ 136 251 3 755 UPM-KYMMENE OYJ 84 857-233 SAMPO OYJ 84 069-38 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 259-34 OUTOKUMPU OYJ 71 124 334

Lisätiedot

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( )

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( ) Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille (24.2.2016) Facebookin uutisvirrasta osui silmiini Timo Harakan päivitys, jossa käsiteltiin pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja. Linkkinä oli Selvitys 50 pörssiyhtiöstä,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 Nämä yhtiöt ostivat innokkaimmin omia osakkeitaan katsaus Helsingin pörssin omien osakkeiden ostoihin VILLE KANTOLA Rahastonhoitaja FIM Fenno puh. (09) 6134 6281 KTM, MMM Toiminut

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Conventum Oyj 1

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month NOKIA OYJ 213 706 2 033 ELISA OYJ 206 461-856 FORTUM OYJ 124 909 3 845 UPM-KYMMENE OYJ 85 780-11 SAMPO OYJ 83 849 335 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 323 1 NESTE OYJ 68 916 602 OUTOKUMPU OYJ 67 664

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja työviihtyvyys kilpailukyvyn perustana. Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäivät Savonia-ammattikorkeakoulu ti 1.11.

Työhyvinvointi ja työviihtyvyys kilpailukyvyn perustana. Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäivät Savonia-ammattikorkeakoulu ti 1.11. Työhyvinvointi ja työviihtyvyys kilpailukyvyn perustana Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäivät Savonia-ammattikorkeakoulu ti 1.11.2016 Agenda 1. Musti Group pähkinänkuoressa 2. Työhyvinvointi ja työviihtyvyys

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000 Ote Aventum Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteristä 12.8.211 (allekirjoitetut lomakkeet sisäpiirimapissa) Aventum Rahastoyhtiö Oy - hallituksen jäsen peruste 13 kauppapvm alkamispvm Jyrki Tuomas Harpf 29.5.29

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosasto: Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi 2010

Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosasto: Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi 2010 Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosasto: Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi 2010 Digium Oy / Marko Mäkipää 22.11.2010 Sisällysluettelo SISÄLTÖ sivu Arvioinnin

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Yritysten maine ja vastuullisuus Katsaus keskeisiin tuloksiin TNS Gallup

Yritysten maine ja vastuullisuus Katsaus keskeisiin tuloksiin TNS Gallup Yritysten maine ja vastuullisuus 2012 Katsaus keskeisiin tuloksiin 24.1.2013 TNS Gallup Sisältö 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuksen toteutus 3 Maineen ja vastuullisuuden taso 4 Maineen rakenne 5 Mainetta

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri. Tilausaika 17.08.2011 14:42 Tilauksen viite

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri. Tilausaika 17.08.2011 14:42 Tilauksen viite Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio TAALERITEHDAS OY TAALERITEHDAS OY Tilausaika 14:42 Tilauksen viite Tilauksen tyyppi Kertatilaus Ajopäivä Tiedoston nimi Poimintavälin

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Selvitys SW-Development Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate governance statement) 2015

Selvitys SW-Development Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate governance statement) 2015 Selvitys SW-Development Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate governance statement) 2015 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1. Yrityksen päätöksentekoelimet 1.1 Yhtiökokous 1.2 Hallituksen

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.9.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 212 548-1 158 ELISA OYJ 205 299-1 162 FORTUM OYJ 128 674 3 765 UPM-KYMMENE OYJ 86 157 377 SAMPO OYJ 83 953 104 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 323 0 OUTOKUMPU OYJ 71 191 3

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarviointi

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarviointi Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 ennakkoarviointi Arvioinnin tausta ja tehtävä Arvioinnin tavoitteena oli selvittää kehittämissuunnitelman vastaavuus alueen maaseutustrategiaan kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA. 1. Hyvä hallintotapa

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA. 1. Hyvä hallintotapa HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA Jakso 1. Hyvä hallintotapa Aika Tiistaina 19.1.2016 klo 12.30-17.30 Raaseporin Osuuspankki, Asemakatu 1, Tammisaari 12:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 13:00 Kurssin

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

YRITYS KRIISISSÄ, ONKO HALLITUS TEHTÄVIENSÄ TASALLA? MITEN HALLITUS TOIMII? DIF-TILAISUUS 7.9.2015 RAVINTOLA SAVOY, HELSINKI TAPANI JÄRVINEN

YRITYS KRIISISSÄ, ONKO HALLITUS TEHTÄVIENSÄ TASALLA? MITEN HALLITUS TOIMII? DIF-TILAISUUS 7.9.2015 RAVINTOLA SAVOY, HELSINKI TAPANI JÄRVINEN YRITYS KRIISISSÄ, ONKO HALLITUS TEHTÄVIENSÄ TASALLA? MITEN HALLITUS TOIMII? DIF-TILAISUUS 7.9.2015 RAVINTOLA SAVOY, HELSINKI TAPANI JÄRVINEN 1 OMAA TAUSTAA OMA TAUSTANI: Tekn. Lis. Diplomi-insinööri (koneos.),

Lisätiedot

Yhteiset kärkihankkeet 2013-2014

Yhteiset kärkihankkeet 2013-2014 KÄRKIHANKE: STRATEGIA Selvät asiat: 1. Kärkihankkeita (siis myös tätä) ohjaa PATINE 2. Käytännössä työtä ohjaa työvaliokunta (PATINE mandaatilla ja ohjauksessa) 3. Hankkeen tavoite: uudistetun KPTS:n toimeenpano

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Numeron Oy yrityksenä Numeron Oy on vakavarainen ja kehittää järjestelmää oman rahoituksen turvin Numeron on nopeasti ja tuloksellisesti kasvava Workforce

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot