OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services

2 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja tieteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kasvua. Lisäksi tavoitteena on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Työelämän kehittämishaasteet edellyttävät sosiaalialan ammattihenkilöstöltä sekä oman alan korkeatasoista osaamista että yhteistyötaitoja lähialojen ammattihenkilöstön kanssa. Tavoitteena on, että koulutuksessa saadut valmiudet vastaavat sosiaalipoliittisten tavoitteiden, kansalaisten sosiaalipalvelutarpeiden ja sosiaalialan ammatillisen työn kehittämisen vaatimuksia. Ammattikorkeakoulujen kehitystä Suomessa ohjaa Bolognan julistuksesta käynnistynyt prosessi, jonka tavoitteena on luoda Euroopan Unionin maista yhtenäinen, yhteensopiva ja houkutteleva korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Tutkintojen ja opintosuoritusten rakenteellinen yhtenevyys, vertailtavuus ja tunnustettavuus mahdollistavat EU:n kansalaisten vapaan liikkumisen eurooppalaisesta korkeakoulusta toiseen sekä liikkumisen eri maiden työmarkkinoilla. Ammattikorkeakoulujen ECTS -prosessissa on vuoden 2006 aikana määritelty sekä yleiset että koulutusohjelmakohtaiset osaamista kuvaavat kompetenssit (osaamisalueet), jotka ymmärretään yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelminä; toisin sanoen yksilön pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista tehtävistä. Sosiaalialan koulutusohjelmien kehityshaasteena on sitoa osaamisvaatimukset eurooppalaiseen järjestelmään (EQF) niin, että koulutus tarjoaa valmiudet toimia sosiaalialan ammatillisessa työssä muissa EU:n maissa. Savonia-ammattikorkeakoulun tavoitteena on palvella Pohjois-Savon maakuntaa ja laajemminkin Itä-Suomen aluetta, jonka elinvoimaisuuteen vaikuttaa jatkuvasti muuttuva ja kansainvälistyvä toimintaympäristö. Merkittävimpiä muutoksia tuovat koulutetun, maksukykyisen työvoiman siirtyminen alueelta maan kasvukeskuksiin, elinkeinoelämän rakennemuutos, teknologian kehittyminen sekä väestön ikääntyminen. Seurauksena näistä muutosprosesseista on kuntien talouden kiristyminen ja hyvinvointipalvelutuotannon kehittämishaasteet. Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet ja työkäytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri palvelualojen toiminnalliset rajat hämärtyvät, palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin ja eri palveluntuottajien sopimuksiin perustuen. Saumattomat palveluketjut ja verkostoituva palveluntuotanto edellyttävät uudenlaista osaamista, toimintojen yhteensovittamista, työnjakoa ja tehokkuutta. Tulevilta sosiaalialan asiantuntijoilta edellytetään valmiuksia uudistaa hyvinvointipalveluja olemassa olevilla voimavaroilla, ottaa käyttöön tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kehittää yhteisöllisiä tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Valtakunnallisissa ennakointitutkimuksissa sosiaaliala nähdään kasvavana palvelualana. Lasten, nuorten, perheiden sekä ikääntyvien sosiaalipalvelujen uskotaan monimuotoistuvan sekä laajenevan yksityisten ja yhdistysten palvelujen suuntaan. Uusia tehtäväalueita sosiaalialan asiantuntijoille on tulossa koulutoimen, työhallinnon ja Kansaneläkelaitoksen tehtävissä. Lisäksi sosiaalialan työntekijöiden tehtävärakenteissa on tapahtumassa määrityksiä, joiden ennakoidaan lisäävän sosiaalialan ammattikorkeakoulussa valmistuneille aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia hyödyntää uudenlaista osaamista käytännön työssä. Tutkintonimike sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksessa on sosionomi (AMK), jota vastaava ammattinimike sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukaan on sosiaaliohjaaja (272/2005 6). Sosionomin (AMK) ammatillista osaamista voidaan kuvata sekä yleisillä että koulutusohjelmakohtaisilla kompetensseilla (osaamisalueilla). Yleiset kompetenssit (taulukko 1) ovat kaikille ammattikorkeakoulun koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Tavoiteltavien kompetenssien kehittymiseen sosiaalialan koulutuksessa voidaan vaikuttaa sekä sisällöllisillä että pedagogisilla valinnoilla. Opetussisältöjen valinta tapahtuu ensisijaisesti sosiaalialan osaamisen ehdoilla ja yleisten työelämävalmiuksien kehittyminen toteutuu ammattialan oppimisen yhteydessä. 2

3 TAULUKKO 1. Ammattikorkeakoulun suorittaneiden yleiset kompetenssit Yleiset kompetenssit (Generic competences) Itsensä kehittäminen (Learning competence) Eettinen osaaminen (Ethical competence) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Communication and social competence) Kehittämistoiminnan osaaminen (Development competence) Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen (Organizational and societal competence) Kansainvälisyysosaaminen (International competence) Osaamisalueen kuvaus (Description of the competence, bachelor level) osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä osaa suunnitella ja organisoida toimintaa omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan SOSIONOMIN (AMK) AMMATILLISET ARVOLÄHTÖKOHDAT JA OSAAMISVAATIMUKSET Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen päämääränä on kouluttaa sosiaalialan laaja-alaisia asiantuntijoita. Heillä on sellaista sosiaalialan ammatillisiin lähtökohtiin kytkeytyvää osaamispotentiaalia, joka on siirrettävissä sosiaalialan eri työalueille riippumatta siitä, minkä ikäisten ihmisten tai minkälaisten ilmiöiden kanssa kul- 3

4 loinkin työskennellään. Ammatillisia lähtökohtia ovat sosiaalialan arvot: ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus, itsenäisyys ja elämänhallinta, syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen, syrjinnän ja väkivallan vastustaminen, asiakkaan itsemääräämisoikeus ja asiakkaan yksityisyys. Arvot kytkeytyvät ammattiopintojen opetussisältöihin, ja ne omaksutaan vähitellen koulutusohjelman edetessä. TAULUKKO 2. Sosiaalialan koulutuskohtaiset kompetenssit (osaamisalueet) Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit (Degree Programme in Social Studies) Sosiaalialan eettinen osaaminen (Ethical Competences in Social Work) Asiakastyön osaaminen (Client Work) Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen (Social Services) Yhteiskunnallinen analyysitaito (Social Analysis) Reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen (Reflective Development and Management) Yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (Community and Society) Osaamisalueen kuvaus (Knowledge and Skills) Sosionomi (AMK) on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Hän kykenee sosiaalialan ammattien edellyttämään eettiseen reflektioon. Hän ottaa huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuuden ja kykenee toimimaan arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa. Sosionomi (AMK) edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkii huono-osaisuuden ehkäisemiseen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmista. Sosionomi (AMK) osaa luoda ammatillisen ja asiakasta osallistavan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen. Hän ymmärtää asiakkaan tarpeet ja voimavarat kontekstisidonnaisesti. Sosionomi (AMK) osaa soveltaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti sekä arvioida niitä. Hän osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan, kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa. Sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevat palvelujärjestelmät ja niihin liittyvän lainsäädännön. Hän osaa hahmottaa palveluiden muutoksia ja pystyy osallistumaan niiden monipuoliseen kehittämiseen. Hän osaa suunnata ja koota tarpeen mukaisia palveluita erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tueksi, osaa toimia moniammatillisissa verkostoissa ja hallitsee palveluohjauksen. Sosionomi (AMK) ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen ja osaa jäsentää ja analysoida sitä erilaisista teoreettisista näkökulmista. Hän ymmärtää ihmisten sosiaalisten toimintaedellytysten muotoutumisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisen yhteyden. Sosionomi (AMK) osaa jäsentää sosiaalisia ongelmia yhteiskunnallisesta viitekehyksestä. Sosionomi (AMK) on sisäistänyt reflektiivisen ja tutkivan työotteen. Hän osaa arvioida toimintansa teoreettisia lähtökohtia ja soveltaa vaihtoehtoisia ajattelu- ja lähestymistapoja. Hänellä on käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista ja hän osaa tuottaa uutta tietoa. Hän osaa toimia työyhteisön aloitteellisena esimiehenä ja aktiivisena jäsenenä. Hän osaa kehittää ja johtaa sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluja moniammatillisena yhteistyönä. Sosionomi (AMK) ymmärtää yhteisöjen toimintaperiaatteita ja kulttuureita sekä osaa yhteistyössä muiden kanssa vahvistaa ja luoda kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Hän osaa toimia erilaisissa kansalais- ja viranomaisverkostoissa ja luoda niitä. Sosionomi (AMK) kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun ja vaikuttamaan päätöksentekoon yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hän tunnistaa epätasa-arvoa tuottavia rakenteita ja toimii niiden purkamiseksi. 4

5 Arvojen lisäksi ammatillisiin lähtökohtiin kuuluu filosofinen ajatus ihmisestä kokonaisuutena (holistisena olentona), jonka voi ymmärtää eri ulottuvuuksina: kehollisena (fyysisenä), tajunnallisena (psyykkisenä) ja toiminnallisena (sosiaalisena) olentona. Sosiaalialan laaja-alainen osaaminen pohjautuu holistiseen ihmiskäsitykseen ja rakentuu monipuolisista yksilön kehitystä ja toimintaa sekä ryhmää ja yhteisöä koskevista tiedoista, taidoista ja asenteista. Sosionomin (AMK) ammatillista osaamista kuvataan alan kompetenssikuvauksilla taulukossa 2. Osaamisalueet muodostavat moniulotteisen kokonaisuuden, jonka keskiössä on yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde. Sosiaalialan ammatillinen työ on elämän siirtymävaiheiden ongelmien käsittelyä, jota toteutetaan ohjauksellisella työotteella ja jossa oman elämän asiantuntijuus säilyy asiakkaalla itsellään. Sosiaaliohjauksen erityisenä tehtävänä on tukea ja ohjata niitä kansalaisia, joilla ei ole riittäviä kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia pääomia oman elämänsä hallintaan. Ohjauksella pyritään vahvistamaan kansalaisen valinta- ja arviointikykyä, lisäämään oman elämän asiantuntijuutta ja tukemaan hyvän elämän edellytyksiä. OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTTAMINEN Opinnot rakentuvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisistä sisältökokonaisuuksista, joista muodostuu sosiaalialan ammatillisen työn tietoperusta. Lisäksi tietoperustaa on tukemassa muiden tieteenalojen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Koulutusohjelma rakentuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoitteluista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä (kuvio 1). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä, ja ne kestävät 3,5 vuotta. Perusopinnoissa vahvistetaan työelämän perusvalmiuksia (viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, eettisyyttä, itsensä kehittämistä) sekä orientoidutaan sosiaalialan ammatilliseen työhön. PERUSOPINNOT 49 OP AMMATTIOPINNOT 95 OP Yhteiset ammattiopinnot 77 OP Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 18 OP HARJOITTELUT 45 OP Orientoiva harjoittelu 5 OP Ammatillinen harjoittelu 1 15 OP Ammatillinen harjoittelu 2 16 OP Syventävä harjoittelu 9 OP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 6 OP OPINNÄYTETYÖ 15 OP KUVIO 1. Opintojen rakenne sosiaalialan koulutusohjelmassa Ammattiopinnoissa opitaan sosionomin (AMK) työssä tarvittavat ammatilliset tiedot, taidot ja asenteet. Ammattiopinnot jakaantuvat kaikille yhteisiin ammattiopintoihin sekä vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin. Kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa rakennetaan laaja-alaista sosiaalialan osaamisperustaa. Sen lisäksi opiskelija voi valita vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi (1) kasvatuksen ja ohjauksen opintoja tai (2) kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen opintoja. Jotta tietyt vaihtoehtoiset ammattiopinnot voidaan toteuttaa, edellytyksenä on riittävä määrä ilmoittautuneita kyseessä oleviin opintoihin. Kasvatuksen ja ohjauksen opinnoissa opiskelija voi valita varhaiskasvatuksen, perhetyön, sosiaalisen nuorisotyön tai erityiskasvatuksen opintojaksoja henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaansa. Opiskelija oppii kasvun tukemisen ja ohjauksen taitoja asiakastyössä sekä oppii toimimaan moniammatillisissa työryhmissä sosiaalialan asiantuntijana ja kehittämään ammatillista toimintaansa yksilöiden ja perheiden tarpeista käsin. 5

6 Kasvatuksen ja ohjauksen valmiuksia tarvitaan työskenneltäessä perheiden kanssa päivähoidossa, erityiskasvatuksessa, nuorisotyössä, perhetyössä tai lastensuojelun tehtävissä. Opiskelija voi valita varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja vähintään 60 opintopistettä saadakseen kelpoisuuden varhaiskasvatuksen tehtäviin päivähoidossa (ks. taulukko 11; laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 6). Kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen opinnoissa opiskelija voi valita lastensuojelutyön, mielenterveys-, kriisija päihdetyön, vanhustyön, vammaistyön tai sosiaaliturvaohjauksen opintojakson henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaansa. Opiskelija oppii yksilö-, perhe- ja yhteisökeskeisiä työmenetelmiä, joita tarvitaan ongelmien ehkäisyssä ja kuntoutustyössä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija oppii ohjauksen taitoja sekä työskentelyä moniammatillisissa työryhmissä sosiaalialan asiantuntijana. Opiskelija oppii kehittämään ammatillista työtä yksilöiden ja muuttuvan yhteiskunnan tarpeista käsin. Kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen valmiuksia tarvitaan päiväkeskuksissa, tukiasunnoissa, palvelutaloissa, hoito- ja palvelukodeissa, kuntoutuskodeissa, kotihoidossa ja laitoksissa. Sosiaaliturvaohjauksen taitoja tarvitaan kuntien sosiaalikeskuksissa, työvoiman palvelukeskuksissa, Kansaneläkelaitoksen ja muiden vakuutuslaitosten toimipaikoissa. Opiskelija voi painottaa opinnoissa myös sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä valitsemalla opintoihinsa yrittäjyyspolun. Opiskelija valitsee tällöin henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan harjoittelun paikoiksi erilaisia hoivayrityksiä, joissa hän voi perehtyä sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaan. Yrittäjyyspolulla opiskelija valitsee vapaasti valittaviin opintoihin yrittäjyysopintoja esimerkiksi Stydi -verkko-opinnoista. Yrittäjyysopintoja syvennetään edelleen projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä (ks. taulukko 12). Sosiaalialan perus- ja ammattiopintojen lisäksi koulutusohjelmaan kuuluu vapaasti valittavia opintoja, jotka tukevat opiskelijan omaa ammatillista suuntautumista. Iisalmen koulutusyksikkö tarjoaa erilaisia tieto- ja taitoperustaisia opintojaksoja yksikön yhteisten opintojen tarjottimella, joihin voi osallistua eri koulutusohjelmien opiskelijoita. Perus- ja ammattiopintoihin liittyy ohjattua harjoittelua, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa. Harjoittelussa opiskelija oppii kriittistä ajattelua sekä teoriatiedon ja käytännön yhdistämistä todellisissa työtilanteissa. Harjoittelun aloittaminen edellyttää tietyn opintopistemäärän suorittamista: Ammatillinen harjoittelu 1 (80 op), ammatillinen harjoittelu 2 (130 op), ja syventävä harjoittelu (170 op). Projektiopinnot ovat osa ammattiopintoja, ja ne liittyvät työelämästä tulleisiin toimeksiantoihin. Projektiopinnot toteutuvat opettajien ohjauksessa joko opiskelijaryhmän yhteistoiminnallisena kokonaisuutena tai osana vaihtoehtoisia ammattiopintoja. Opinnäytetyö on joko pienimuotoinen tutkimus tai kehittämistehtävä, joka liittyy kiinteästi ajankohtaisiin työelämän kehittämistarpeisiin. Harjoittelu, projekti-, tutkimus- ja tiedonhankinnan opinnot sekä opinnäytetyöskentely kehittävät tutkivan ammattikäytännön taitoja, joita tarvitaan itsensä ja ammatillisen työn kehittämisessä. OPPIMISNÄKEMYS JA PEDAGOGISET VALINNAT Opetus koulutusohjelmassa perustuu sekä sosiokonstruktivistiselle että kontekstuaaliselle oppimiskäsitykselle. Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opiskelija nähdään aktiivisena ja omatoimisena tiedonhakijana, kriittisenä arvioijana sekä tiedonrakentajana vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Opiskelija rakentaa tietoa kokemuksistaan sekä liittää sitä aikaisempiin tietoihinsa ja näkemyksiinsä. Samalla opiskelijalle kehittyy tietoisuus omasta oppimisestaan. Kontekstuaalisen oppimiskäsityksen mukaan opiskelijalla tulee olla aito kosketuspinta todellisuuteen, ja oppiminen toteutuu parhaiten siinä ympäristössä, jossa opittua tietoa käytetään; toisin sanoen opiskelija osallistuu työharjoittelujen aikana sosiaalialan työhön ja perehtyy asiantuntijakulttuurin toimintoihin. Opetus nähdään oppimisprosessiperustaisena ohjauksena, jossa opiskelijan oppimisprosessi etenee ajallisesti askeleittain sekä ennalta suunniteltuna ja tavoitteellisena. Opettajat tukevat oppimisprosessia soveltaen erilaisia pedagogisia malleja ja käytänteitä, kuten tutkivaa oppimista, dialogista oppimista, verkko-oppimista, projektioppimista ja yhteistoiminnallista oppimista. Opiskelijan lähtötaso huomioidaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS:ssa) tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintojaksoja sekä eriyttä- 6

7 mällä tehtäviä. Ammatillista kasvua tuetaan systemaattisella, opiskelijalähtöisellä ohjauksella koko koulutuksen ajan. Ammatillisen kasvun ohjaus on mallinnettu osaksi opetussuunnitelman toteuttamista. Opiskelijan henkilökohtaisen oppimispolun ja urakehityksen rakentamista tukevat sekä opettajat että vertaisryhmät. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajan. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja seuraavat sen toteutumista opettajatuutorin kanssa. Lisäksi opiskelijat tekevät vuosittain ammatillisen kasvun itsearvioinnin. Ammatillisen kasvun vertaisryhmä kokoontuu opettajatuutorin johdolla lukukausittain. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijat laativat näyteportfolion työelämään siirtymistä varten. Opetuksessa korostetaan sosionomin (AMK) ammatin edellyttämää yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta. Opiskelu edellyttää aktiivista läsnäoloa lähiopetuksessa, erityisesti pienryhmissä ja seminaarityyppisessä työskentelyssä osallistuminen on välttämätöntä. Osa opinnoista suoritetaan yhteistoiminnallisesti, esimerkiksi opintomatkoina. Opiskeluryhmässä harjoitellaan tiimityöskentelytaitoja sekä työyhteisössä tarvittavia toimimisen valmiuksia. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa tehtäessä otetaan huomioon sosiaalialan työssä tarvittavan kansainvälisyysosaamisen kehittyminen. Opiskelijallaon mahdollisuus opiskella tietyt opintojaksot myös englannin kielellä. Opintojen eteneminen opintojaksoittain esitetään lukusuunnitelmassa (ks. liite 1). SOSIAALIALAN AMMATILLISEN OSAAMISEN SAAVUTTAMINEN Opiskelijan ammatillisen kasvun sisällöllistä etenemistä kuvataan opintovuosien tavoitteilla ja lukukausien teemoilla. Opintovuosien tavoitteet auttavat opiskelijoita, opettajia ja työelämän edustajia hahmottamaan, millaisten vaiheitten kautta ammatillisen osaamisen ajatellaan rakentuvan. Opintovuoden tavoitteellinen pääteema jakaantuu kahteen lukukauden kestävään alateemaan, joita kuvataan taulukossa 3. TAULUKKO 3. Opetussuunnitelman vuositeemat ja osaamistavoitteet 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Vuositeema ja alateemat Minä ja sosiaaliala (60 op) (1) Minä oppijana sosiaalialalla (30 op) (2) Hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus (30 op) Minä ja asiakas (60 op) (3) Asiakastyön perusteet (30 op) (4) Vuorovaikutus ja kohtaaminen asiakastyössä (30 op) Minä ja yhteisö (60 op) (5) Yhteisölliset työmenetelmät (30 op) (6) Hyvinvoinnin tuottaminen ja ohjaaminen (30 op) Minä ammattilaisena (30 op) (7) Kehittäjänä sosiaalialan työssä (30 op) Osaamistavoitteet Opiskelija osaa hahmottaa paikkansa sukupolvien ketjussa ja ymmärtää yhteiskunnan muutoksen vaikutuksen ihmisen kasvuun ja elinoloihin. Opiskelija osaa hahmottaa sosionomin (AMK) paikan hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmässä. Opiskelija ymmärtää asiakkaan elämäntilanteen ja toimintakyvyn asiakastyön lähtökohdaksi. Opiskelija osaa työskennellä vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa. Opiskelija tuntee asiakastyön perusprosessin, osaa asettaa sille tavoitteita sekä tukea erilaisia asiakkaita heidän arjessaan. Opiskelija ymmärtää yhteisöjen toimintaperiaatteita ja kulttuureja sekä osaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä ja osallistumista. Opiskelija osaa toimia työyhteisössä aktiivisena jäsenenä ja aloitteellisena esimiehenä. Opiskelija tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa kehittää palveluja moniammatillisessa yhteistyössä. Opiskelija osoittaa hallitsevansa sosiaalialan työtä aloittelevana ammattilaisena. Opiskelija osoittaa opinnäytetyöprosessissa hallitsevansa tutkimuksellisen työotteen sekä kykynsä yhdistää teoreettista tietoa käytännön ilmiöiden tarkasteluun ja kehittämistyöhön. Oppimisen polku voidaan nähdä niin, että alussa opiskelijan oppiminen painottuu häneen itseensä ja omien valmiuksien vahvistamiseen, mutta vähitellen opiskelijalle tulee antaa mahdollisuuksia käyttää ja arvioida 7

8 osaamistaan suhteessa opiskelija- ja ammattiyhteisöön. Kun opiskelijalle on karttunut riittävästi tietoa ja kokemusta ja kun hän osaa jo toimia itsenäisesti, hän kykenee osallistumaan yhteisöllisiin ongelmanratkaisuprosesseihin ja vähitellen liittyy osaksi sosiaalialan ammatillista kulttuuria. Ensimmäisenä -vuotena tavoitteena on oppia tuntemaan itseään ja toimintatapojaan sekä juurtumaan ammattialan tietoperustaan. Opiskelija saa sekä henkilökohtaista ohjausta että kokemusta yhteistoiminnallisesta työskentelystä opiskelijayhteisössä. Toisena -vuotena opetellaan asiakaslähtöistä työskentelyä sekä vahvistetaan alan käsitteellistä hallintaa. Opiskelijalta odotetaan jo kykyä itsenäiseen toimintaan sekä projektiluonteisiin toimintoihin osallistumista. Kolmantena -vuotena korostuvat yhdessä tekeminen ja asiantuntijavastuun kehittyminen. Opinnäytetyön suunnittelun ja tekemisen yhteydessä rakennetaan asiantuntijaverkostoja, joissa toimitaan vastavuoroisuuden periaatteella itsenäisesti ja ohjausta hakien. Neljäntenä -vuotena opiskelijan tavoitteena on liittyä sosiaalialan asiantuntijakulttuuriin. Sitä varten hän osoittaa kykenevänsä itsenäisesti vastuulliseen toimintaan soveltaen joustavasti osaamistaan erilaisissa työelämän ongelmatilanteissa. Sosiaalialan ammatillisen osaamisen (kompetenssien) saavuttaminen opintojaksoittain kuvataan lukukauden kestävien teemojen kokonaisuuksina. Lisäksi kuvataan opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt. Opintojaksojen toteuttamistavat ja kirjallisuus tarkennetaan ja sovitaan kunkin opintojakson alussa. 8

9 KOULUTUSOHJELMAN TEEMAT JA OPINTOJAKSOKUVAUKSET 1. Vuosi: MINÄ JA SOSIAALIALA (60 op) 1. Teema: Minä oppijana sosiaalialalla (30 op) Tavoite: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulujärjestelmän, oppimisympäristön sekä jäsentää omaa oppimisnäkemystään ja käynnistää oppimisprosessinsa. Opiskelija oppii ymmärtämään opiskelijayhteisön merkityksen sosiaalialan ammatillisessa oppimisessa sekä toimimaan vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija hankkii tietoa yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksista ihmisten kasvu- ja elinoloihin, ymmärtää ihmisen kehitykseen liittyviä prosesseja sekä eri elämänvaiheissa elävien ihmisten toimintaa. Opiskelija oppii ymmärtämään sosiaalialan ammatillisen työn tarvetta, lähtökohtia sekä osaamisalueita. TAULUKKO 4. Sosiaalialan koulutusohjelman 1. Teeman opintojaksot ja niiden tuottamat kompetenssit op sosiaalialan eettinen osaaminen asiakastyön osaaminen sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen yhteiskunnallinen analyysitaito reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen itsensä kehittäminen eettinen osaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen kehittämistoiminnan osaaminen organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen kansainvälisyysosaaminen (1) Minä oppijana sosiaalialalla 30,5 SSJOVA Johdatus ammattikorkeakouluopintoihin ja opiskelu sosiaalialan oppimisyhteisössä 3 x x SSAMURA 1 Ammatillinen kehittyminen ja urasuunnittelu 1 1 x x x x SSSUO1 Suomen kieli ja viestintä 1 1,5 x x SSTVT1 Tieto- ja viestintätekniikka 2 x x SSOPO1 Sosiaalipolitiikka 1 3 x x SSKKO Kasvu, kasvatus ja oppiminen 3 x x SSELO Elämyksellinen oppiminen 3 x x x SSIHKE 1 Ihmisen kehitys eri elämänvaiheessa 3 x x Sosiaalialan työn historialliset, tieteelliset ja eettiset SSSTYO lähtökohdat 3 x x SSMONIN Moninaisuus sosiaalialalla 3 x x x SSHOR Orientoiva harjoittelu 5 x x x Sisällöllisesti 1. teemassa aloitetaan ammattialan moniulotteisen tietoperustan rakentaminen. Yksilötasolla tarkastellaan aluksi omaa oppimista ja toimintatapoja, sen jälkeen siirrytään ihmisen kasvu- ja kehitysprosesseihin sekä historiallisesti muuttuviin elinoloihin. Yhteiskuntatasolla hahmotetaan yhteiskunnallista muutosta, hyvinvointiyhteiskunnan syntyä sekä sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmiä. Sosiaalialan ammatillisen työn tarvetta ja sen tehtävää paikannetaan kunakin aikana yksilön ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin. 9

10 SSJOVA Johdatus ammattikorkeakouluopintoihin ja opiskelu sosiaalialan oppimisyhteisössä, 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulujärjestelmän, tutustuu oppimisyhteisöön sekä perehtyy opiskelua edistäviin tukipalveluihin ja opintojen ohjaukseen. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun, arviointiin, palautejärjestelmään, turvallisuussuunnitelmaan sekä yksikön kansainväliseen toimintaan. Opiskelija hahmottaa informaatiolukutaidon sisällön, ymmärtää tiedonhankinnan merkityksen ammatillisena työkaluna ja osaa käyttää kirjastopalveluita. Opiskelija tutustuu sosiaalialan koulutusohjelmaan ja sosionomin (AMK) osaamisalueisiin. Sisällöt: Savonia-ammattikorkeakoulu ja Iisalmen yksikkö opiskeluympäristönä. Ammattikorkeakoulua ohjaavat säädökset, ohjeet, säännöt ja sopimukset. Opiskelun tukipalvelut, ohjaus- ja neuvontapalvelut, opetussuunnitelma, koulutusohjelman rakenne ja sisältö, opetusmenetelmät, arviointi-, palaute- ja vaikuttamismenetelmät. Kestävä kehitys. Opiskelijayhdistystoiminta ja opiskelijatuutorijärjestelmä. Kansainvälinen toiminta sekä kielten ja viestinnän opiskelu. Johdatus informaatiolukutaitoon ja tiedonhankintaan, tiedonhaun perustaitojen harjoittaminen, kokoelmatietokannat ja kirjastokäynti. Toteutus: Opintojakso toteutetaan osittain yhdessä hoitotyön ja luonnonvara-alan opiskelijoiden kanssa. Asiantuntijaopetus, ohjatut harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen, harjoitustehtävien suorittaminen. Savonia-ammattikorkeakoulu, Opinto-opas (2007) ja Opetussuunnitelma (2008). Verkkomateriaali, muu osoitettu materiaali. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. SSAMURA1 Ammatillinen kehittyminen ja urasuunnittelu 1, 1 op Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa omaa tavoitteellista opiskeluprosessia osana elämänvaihetta. Opiskelija hahmottaa ammatillisen kasvun ohjauksen merkitystä ammatti-identiteetin ja asiantuntijuuden kehittymisessä. Opiskelija tutustuu opiskelijayhteisön jäseniin sekä tietää eettisten periaatteiden merkitystä yhteisön toiminnassa. Sisällöt: Ammatillinen kasvu, ammatti-identiteetti, vertaistuen ja pienryhmän merkitys ammatillisessa kehittymisessä, tavoitteiden asettamisen merkitys opiskeluprosessissa, kompetenssipohjainen HOPS, eettisyys. Suoritustapa: Osallistuminen henkilökohtaiseen HOPS-keskusteluun ja ammatillisen kasvun pienryhmään (2 krt), teeman aloitus ja yhteenveto, opiskelija- ja palautekyselyt. Arviointi: Hyväksytty/hylätty SSSUO1 Suomen kieli ja viestintä 1, 1,5 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy erilaisiin opinnoissa ja työelämässä tarvittaviin teksteihin ja oppii kirjoittamaan niitä. Hän oppii etsimään tietoa kriittisesti ja yhdistämään sitä esseekirjoittamiseen. Opiskelija harjaantuu omien ja toisten tekstien arvioinnissa sekä palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa. Opiskelija tutustuu kaunokirjallisuuteen. Sisällöt: Erilaiset tekstit (raportti, essee, referaatti, tieteellinen teksti), lähdeviitteet ja lähdeluettelo, kaunokirjallisuus, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä oman ja toisten työn arvioiminen. Suoritustapa: Lähiopetukseen osallistuminen. Itsenäinen työskentely. Arviointi: Essee 0 5, harjoitusten ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Iisalmen yksikön raportin ja esseen ohjeet. Mattila, H., Ruusunen, T. & Uola, K Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY. Niemi, T., Nietosvuori, L. & Virikko, H Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita. Repo, I. & Nuutinen, T Viestintätaito. Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Keuruu: Otava. Muu, erikseen sovittava materiaali. SSTVT1 Tieto- ja viestintätekniikka, 2 op Tavoitteet: Tieto- ja viestintätekniikka -opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia käyttää tietotekniikkaa apuna niin opiskelussa kuin tulevassa ammatissaan. Opintojakson aikana syvennetään oppilaitoksessa käytettävien tietoteknisten palveluiden osaamista sekä harjoitellaan tietokoneen käyttöä. Tavoit- 10

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

358 Sosiaalialan koulutusohjelma

358 Sosiaalialan koulutusohjelma 8.11. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10.

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10. OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013 Raportti 7.10.2003 17.8.2009 1 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Tapahtumamatkailu Elämysmatkailu Liikuntamatkailu (animateur) 1. Matkailun koulutusohjelman

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelman kuvaus 210 op, nuoret 11PTYÖ TYÖELÄMÄVALMIUDET 15 OP 01RUO Ruotsin kieli 11SUO Asiantuntijaviestintä 3 OP 11PAMKA Ammatillinen kasvu 3 OP 11PATK Tietokone

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012

OPINTO-OPAS 2011 2012 OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikinopettajan suuntautumisvaihtoehto KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma 2 (2) Instrumenttiopetus

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot