TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA Kokkolan kaupunginvaltuusto

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...5 Kokkolan kaupungin vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat...9 TOIMINNALLISET TAVOITTEET...19 Keskeisten yhtiöiden tavoitteet...38 KÄYTTÖTALOUS...45 Tarkastuslautakunta...52 Keskusvaalilautakunta...54 Kaupungin johtaminen...58 Kaupunginkanslia...61 Taloushallinto- ja it-palvelut...64 Elinkeino- ja kaupunkikehitys...66 Suunnittelu ja aluekehitys...68 Käyttövaraus...70 Alueellinen pelastustoimi / Kokkola...72 Henkilöstölautakunta...74 Ympäristöterveyslautakunta...77 Sosiaali- ja terveystoimi / hallinto...87 Sosiaali- ja vammaispalvelut...91 Vanhusten palvelut...96 Terveyspalvelut Opetus- ja kasvatuslautakunta / sivistyskeskus Varhaiskasvatus Perusopetus Erityisopetus Lukio ja muu toinen aste Kokkolan seudun opisto Karlebynejdens institut Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta: yhteiset menot ja kanslia Kulttuuripalvelut Kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Museotoimi Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Nuorisopalvelut Liikuntalautakunta Hallintopalvelut Yhdyskuntateknisten palvelujen vastuualue Tilapalvelujen vastuualue ja kiinteistöt Kaupunkiympäristön vastuualue Maaseutulautakunta Pelastuslautakunta LIIKELAITOKSET Kokkolan Energia Kokkolan Vesi Kokkolan Satama Työplus INVESTOINTIOSA AVUSTUKSET, KAUPUNGINHALLITUS Kansilehden kuva: Joni Virtanen

4

5 VISIO 2020: KOKKOLASSA PARASTA AIKAA Ihmisen kokoinen, merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoaa asukaslähtöiset palvelut sekä turvallisen ja monipuolisen asuinympäristön. Kansainvälisissä verkostoissa toimivan kaupungin elinvoima pohjautuu korkealuokkaiseen osaamiseen, moniarvoiseen kulttuuriin, kilpailukykyiseen elinkeinotoimintaan ja logistiikkaan. Johdanto Kokkolan kaupungin strategiassa määritellään kaupunginvaltuuston tahto siitä, mihin suuntaan ja millä keinoin kaupunkia halutaan kehittää ensisijaisesti valtuustokauden aikana. Strategia luotaa ajattelua myös valtuustokautta pidemmälle. Strategia luo suuntaviitat oman toiminnan kehittämiselle, mutta lisäksi se viestii kaupungin tavoitteista ja toimintatavoista koko kuntakonsernille, sidosryhmille ja muille toimintaympäristön toimijoille. Strategiatyön osana on määritelty myös kaupungin visio vuoteen Strategian laadinnassa on hyödynnetty Balanced Scorecard (BSC) -viitekehystä, jossa strategian laatimista ja toteuttamista tuetaan strategisilla näkökulmilla ja päämäärillä, kriittisillä menestystekijöillä sekä mittareilla. Strategiatyön tueksi toimintaympäristön muutosta on hahmoteltu hyödyntämällä ns. SWOT-analyysiä, jossa on arvioitu omat vahvuudet ja heikkoudet sekä toimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat tilastoaineistoa ja laskelmia hyödyntäen. Strategia-asiakirjan laatiminen ei vielä takaa strategian toteutumista käytännössä. Strategisella johtamisella on varmistettava, että strategia toteutuu ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Strategian toimeenpanoon liittyvät toimialastrategioiden laatiminen, strategisten ohjelmien laatiminen, strategisten kehittämisohjelmien käynnistäminen sekä yksilökohtaiset kehityskeskustelut. Strategia on taloussuunnittelun perusta ja samalla ohjeistus talousarvion laadinnalle. Talousarvion kautta strategia viedään vuosittaisiin toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Talousarvion seuranta on siten strategian arvioinnin ja seurannan väline. Strategian seurannalla valvotaan strategisten päämäärien ja kriittisten menestystekijöiden toteutumista. Talousarvioon liittyvän seurannan ja arvioinnin lisäksi kauden puolivälissä arvioidaan strategian toteutumista ja tarkistustarvetta valtuuston toimesta. Strategian viestinnässä onnistuminen eri tasoilla ja eri tahoille on kriittinen kohta strategian toteutumisessa. Muuttuva toimintaympäristö Muutokset toimintaympäristössä luovat haasteita kaupungin kehittymiselle. Toimintaympäristön muutokset tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia, jotka toteutuessaan estävät halutun kehityksen. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja toimintaympäristön muutosten ennakointi parantavat mahdollisuuksia selvitä tulevaisuuden haasteista. Strategiatyön pohjaksi kerättiin laaja tilastoaineisto, josta on koottu kaupungin menestystä selittävät vahvuustekijät, kehittämisen kohteet sekä menestymisen mahdollisuuksia heikentävät uhat ja tulevaisuuden haasteet. Haasteita kaupungin kehittymiselle asettavat väestön kasvu ja ikärakenteen muutos. Ikäihmisten määrä kasvaa. Kolmannes kaupungin työntekijöistä jää eläkkeelle kymmenen vuoden aikana. Työvoiman määrä ei kasva. Tämä vaatii myös kuntien toimintamalleihin muutoksia. Työvoimapula keskipitkällä aikajaksolla lisää kaupunkiseutujen keskinäistä kilpailua. Taantuman vaikutuksista selviäminen on haaste kaupungille ja elinkeinoelämälle. Taantuman vaikutuksia kaupungin toimintaan ja yhteiskunnan talouden rakenteisiin ei vielä nähdä koko- 1

6 naisuutena. Mutta kuntien taloudellinen tilanne kiristyy ja tuottavuusvaatimukset kasvavat. Kuntarakenne, -yhteistyö ja palvelujen järjestämis- sekä tuotantomallit hakevat suuntaa. Osallistumisen ja yhteisöllisyyden muodot muuttuvat. Nähtävissä olevia trendejä ovat kaupunkiseutujen merkityksen kasvaminen sekä koulutus- ja osaamisvaatimusten lisääntyminen. Globaaleista tekijöistä tärkein on ilmastonmuutos, mikä on otettava huomioon kuntien toiminnassa. Strategiset päämäärät näkökulmittain VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS Kaupungin väestökehitys on ollut viime vuodet hyvällä kasvu-uralla. Tällä vuosituhannella Kokkolan asukasluku on lisääntynyt noin 2 300:lla. Vuonna 2010 kasvu oli 364 asukasta. Vuodenvaihteessa 2010/2011 Kokkolan asukasluku oli Väestöstä äidinkielenään suomea puhuvia oli (84,2 %), ruotsinkielisiä (13,7 %) ja muunkielisiä 968 (2,1 %). Muunkielisten määrä on lähes kolminkertaistunut 2000-luvulla. Tämä johtuu pitkälti ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän lisääntymisestä. Ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä on hienoisessa laskussa niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Vuoden 2011 syyskuun loppuun mennessä Kokkolan väestömäärä on kasvanut noin 200 asukkaalla. Koko vuoden kasvu lienee samaa tasoa kuin vuonna Tilastokeskuksen vuoteen 2040 saakka ulottuva väestöennuste on vuodelta Väestöennuste perustuu havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollisia vaikutuksia tulevaan väestönkehitykseen. Laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin kehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisellään. Tilastokeskus laatii seuraavan ennusteen vuonna Ennustetta tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että se perustuu muutaman edellisvuoden kehitykseen. Kehitys on Kokkolassa ollut viime vuosina hyvää kaikilla väestönkehitykseen 2

7 vaikuttavilla osa-alueilla. Toteutuva kehitys ei varmaankaan tule olemaan pitkällä tähtäyksellä niin voimakasta, kuin ennuste antaa olettaa. Väestöennusteen mukaan Kokkolan asukasluku kehittyy vuoteen 2040 seuraavasti: Vuosi asukkaita 2010 (toteutunut) Ennusteen mukaan väestömäärä kasvaa 2010-luvulla keskimäärin lähes 300 asukkaan vuosivauhtia ja pienentyy tasaisesti 2020-luvulla reiluun 200:aan ja 2030-luvulla reiluun 100:aan asukkaaseen. Kokonaisväestön kehityksen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota eri ikäryhmissä tapahtuviin muutoksiin, millä on merkitystä palvelutarjonnan määrään ja kohdentamiseen. Kokkolan väestön ikärakenne on edelleen edullinen suhteessa koko maahan. Ikärakenteesta johtuen syntyvyys pysyy vielä pitkään lähes nykytasolla. Lasten ja nuorten osuus on suhteellisen suuri ja ikäihmisten osuus pieni koko maahan verrattuna. Alle 10-vuotiaiden ikäluokan keskikoko on tällä hetkellä 587. Väestöennusteen mukaan ko. ikäryhmän keskikoko kasvaa vuoteen 2015 mennessä noin 30:llä (620). Pientä kasvua on vielä 2020-luvulla (630). Todennäköistä on kuitenkin, että realisoituva kasvu tulee jäämään ennustetta pienemmäksi vuotiaiden ikäryhmän keskikoko on tällä hetkellä 592. Ikäryhmän keskikoko pienenee vajaaseen 520:een vuoteen 2015 mennessä ja nousee jälleen vuoteen 2020 mennessä 555:een. ALLE KOULUIKÄISTEN JA KOULUIKÄISTEN MÄÄRÄN KEHITYS KOKKOLASSA henkilöä v v v vuosi

8 Työikäisten osuus (19 64-vuotiaat) koko väestöstä on tällä hetkellä noin 59 %. Vuoteen 2020 mennessä osuus laskee noin 53 prosenttiin. Vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti. 65-vuotta täyttäneitä on tällä hetkellä yli eli 17,1% väestöstä. Vuonna 2015 osuus on yli 21 % ja 23 % vuonna vuotta täyttäneiden määrä on tällä hetkellä yli Määrä on vuonna 2015 yli 4 150, vuonna 2020 noin ja vuonna 2040 yli VANHUSIKÄRYHMIEN KEHITYS KOKKOLASSA henkilöä v v. 85+ v vuosi Vuonna 2010 syntyi 614 lasta. Alkuvuoden tietojen perusteella syntyvyys noussee vuonna 2011 hieman edellisvuodesta. Ennusteen mukaan syntyvyys pysyy nykytasolla koko ennustekauden. Käytännössä tämä ei liene mahdollista. Kuolleiden määrä on vuosittain noin 400. Kuolleisuus on hienoisessa kasvussa väestörakenteen vanhetessa. Muuttoliike oli tappiollinen koko 1990-luvun ja 2000-luvun alkupuolen. Lähtömuutto kiihtyi talouden korkeasuhdanteen aikana. Ihmiset muuttivat sinne, mistä löytyi työpaikkoja ja opiskelupaikkoja eli etelän kasvukeskuksiin. Muuttotase on 2000-luvulla kuitenkin muuttunut paremmaksi ja on viimeiset vuodet ollut tasapainossa etenkin positiivisen maahan muuton ansiosta. Haasteena on kuitenkin edelleen työssä käyvän ja koulutetun väestön negatiivisen muuttoliikkeen kääntäminen positiiviseksi. Näillä näkymin myönteinen väestökehitys jatkuu lähivuosina. Tavoitteellinen väestön vuosikasvu 2010-luvun alkupuolella on noin 200 asukasta, mikä vastaa syntyvyyden ja kuolleisuuden erotusta (ns. omavaraiskasvu). Vuoteen 2008 saakka jatkuneen kansantalouden ripeän kasvun ansiosta työllisyys on kehittynyt 2000 luvulla myönteisesti. Vielä vuosituhannen alussa Kokkolan työttömyysaste oli 4 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maassa. Työttömyyden lasku Kokkolassa on ollut kuitenkin nopeampaa ja syksyllä 2009 työttömyyskäyrät leikkasivat toisensa. Kokkolan työttömyysaste syksyllä 2011 oli vajaat prosenttiyksikön koko maata alempi. Pahimmillaan Kokkolan työttömyysaste oli 1990-luvun puolivälissä 26 %. Taantuman seurauksena työttömyys kääntyi nousuun loppuvuodesta Suhteellisen lyhyen taantumavaiheen jälkeen talous alkoi jälleen elpyä vuoden 2010 alkupuolella ja työttömyys kääntyi laskuun. Kausivaihtelusta putsattu työttömyys on jatkanut laskua syksyyn 4

9 2011 saakka. Työttömyysaste oli syyskuussa ,2 %, kun se oli vuotta aikaisemmin 8,1 %. Koko maan työttömyysaste oli syyskuussa ,3 %. Etenkin nuorten työttömyys on jäänyt korkealle tasolle. Pitkään jatkunut työpaikkojen määrän nopea kasvu pysähtyi taantumaan loppuvuonna Vuoden 2008 lopussa työpaikkoja oli Kokkolassa Vuoden 2009 aikana Kokkolasta hävisi nettomääräisesti noin 260 työpaikkaa. Työpaikkoja oli vuoden 2009 lopulla Eniten vähentyivät teollisuuden, kaupan ja rakentamisen työpaikat. Terveydenhuollon työpaikkojen määrä lisääntyy noin 300:lla. Tällä vuosituhannella työpaikkojen kokonaismäärä on nettomääräisesti kuitenkin lisääntynyt yli 2 200:lla. Uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille, palvelualoille, nimenomaan sosiaalialalle ja terveydenhuoltoon. Vuoden 2010 ja 2011 kehityksen perustella voidaan olettaa, että työpaikkojen kokonaismäärä on kääntynyt jälleen nousuun. Vuoden 2011 kesällä levinnyt talouden maailman laajuinen epävarmuus on kuitenkin katkaisemassa hyvin alkanutta nousukautta. Odotettavissa on vähintäänkin hitaan kasvun kausi. Myöskään laajamittainen taantuma ei ole poissuljettu. Epävarma tilanne asettaa omat haasteensa toimintojen suunnittelulle. Joka tapauksessa osaavaan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tulee tehdä töitä. Väestön ikärakenteesta johtuvan työvoiman tarjonnan supistuessa kilpailu työvoimasta kiristyy niin toimialojen kuin alueidenkin kesken. 700 VÄESTÖNMUUTOKSET KOKKOLASSA syntyneet kuolleet kokonaisnettomuutto kokonaismuutos TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous kasvoi vuonna ,6 % ja kasvu oli laajapohjaista. Kansantalous kasvoi nopeasti vuoden 2011 alkupuolella. Vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisella noin kolme prosenttia. VM:n ennustaa kuluvan vuoden kasvuksi 3,5 %. Kasvun painopiste on enenevässä määrin siirtymässä kotimaisen kysynnän kasvuun. Kansainvälisen talouden kasvun hidastuminen ja edelleen heikkenevä vaihtosuhde vaikuttavat jo tänä vuonna Suomen vientiin, ja tavaroiden ja palveluiden viennin ennustetaan kasvavan 4,3 %, kun vielä vuonna 2010 kasvua kertyi 8,6 %. Talouden kasvu vaimenee tämän vuoden loppupuolella ja vaikutukset yltävät myös vuoden 2012 puolelle. Ensi vuoden kasvuksi arvioidaan 1,8 % ja 2,3 % vuodelle

10 Palkansaajien yleistä nimellistä ansiotasoa kuvaava ansiotasoindeksi nousi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 2,6 prosenttia. Sopimuskorotukset nostivat ansioita noin kaksi prosenttiyksikköä ja muut tekijät noin 0,6 prosenttia. Tänä vuonna ansiotason arvioidaan nousevan niin ikään 2,6 %, mutta 2012 ansiotason nousu kiihtyy. Reaaliansiotaso laskee tänä vuonna toisaalta nopeaksi kiihtyneen inflaation ja toisaalta tavanomaista hitaamman nimellisen ansiotason nousun takia. Vaikka nimellisen ansiotason nousun ennustetaankin kiihtyvän 3,2 prosenttiin ensi vuonna, välillisen verotuksen kiristyminen pitää infl aation korkealla eivätkä reaaliset ansiot nouse vielä silloinkaan. Vuonna 2011 kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kansallisella indeksillä mitattuna saavutti heti vuoden alussa kolmen prosentin rajan ja on siitä lähtien kiihtynyt edelleen. Kesäkuussa hinnat nousivat noin 3½ prosentin vauhtia. Eniten ovat nousseet polttonesteiden, sähkön sekä ruoan makeisten ja alkoholittomien juomien hinnat. Näiden hinnannousua selittää vuoden vaihteessa voimaan tulleet veronkiristykset. Kuluvan vuoden infl aation arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,5 %:ksi. Valtion ensi vuoden budjettiesitys sisältää lisätulojen keräämiseksi useiden valmisteverojen kiristyksen tammikuussa Lisäksi eräitä arvonlisäveroperusteita sekä muita välillisiä veroja esitetään muutettavaksi. Näillä toimenpiteillä on infl aatiota kiihdyttävä vaikutus, jonka suuruus on noin 0,9 prosenttiyksikköä. Koko vuoden infl aatioksi ennustetaan 3,3 %. Suomen työmarkkinat ovat murrostilassa, kun työikäisen väestön kasvu kääntyy odotettuun laskuun. Työikäisen väestön määrä alkoi supistua viime vuoden lopussa ja väheneminen jatkuu tulevina vuosina. Lyhyellä aikavälillä ikärakenteen muutoksen vaikutusta työmarkkinoihin vaimentaa osittain edellisen taantuman aikana työvoiman ulkopuolelle siirtyneiden paluu työelämään. Työllisyys kasvaa melko hitaasti lähivuosina. Hidastuneen talouskasvun ja epävarmojen tulevaisuuden näkymien takia yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä yhä varovaisemmin. Työllisyyden kasvu on tänä vuonna noin prosentin, ja seuraavina vuosina työllisyyden kasvuvauhti hidastuu puolen prosentin tuntumaan. Työttömyysasteen aleneminen on ollut ennakoitua hitaampaa ja kuluvan vuoden keskimääräinen työttömyysaste jää 7,9 prosenttiin. Työttömänä on tänä vuonna keskimäärin vähän yli kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta. Vuonna 2012 työttömyysaste laskee 7,6 prosenttiin ja 7,4 prosenttiin vuonna Työttömien määrä v on vielä selvästi suurempi kuin ennen fi nanssikriisiä. Kuntien talousnäkymät Kuntatalouden tila koheni v selvästi, kun kuntien verotulot kasvoivat ennakoitua nopeammin ja menojen kasvu pysyi varsin maltillisena. Kuntasektorin rahoitusasema parani yli 600 milj. eurolla mutta kuntatalous pysyi kuitenkin edelleen lievästi alijäämäisenä. Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan toimintamenojen kasvu hidastui edelleen ja oli 4 %. Palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät 2,8 %. Tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät edelleen nopeasti eli noin seitsemän prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu nopeutunee runsaaseen neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu lienee ensi vuonna samaa luokkaa, joskin kustannustason arvioitua nopeampi kohoaminen voi johtaa myös toimintamenojen ennakoitua nopeampaan kasvuun. Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2010 helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimukset tulivat voimaan helmikuun alusta ja sopimuskausi päättyy Kaikilla sopimusaloilla maksettiin yleiskorotus 1,2 % sekä paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Nämä yhdessä nostivat sopimuspalkkoja 2 % ja vaikuttavat vuonna 2011 henkilöstömenoihin vuositasolla 1,3 %. Kuluvana vuonna kaikilla sopimusaloilla maksettiin tietyt työssäoloehdot täyttäville kertaerä, jonka suuruus vaihteli 100 ja 250 euron välillä sopimusalasta riippuen. Kertaerän kustannusvaikutus vuositasolla on keskimäärin 0,3 % palkkasummasta. 6

11 Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kuntien ja kuntayhtymien niin sanottu KuEL-palkkasumma on lisääntynyt tämän vuoden tammielokuussa 4,3 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Kuntatyönantajat hyväksyivät työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman sopimusraamin. Raami ajoittuu 25 kuukaudelle ja nostaa palkkoja enimmillään yhteensä 4,3 %, mikä kunta-alan noin 20 miljardin palkkasummassa (sivukuluineen) merkitsee 860 miljonaa. Se on sama kuin kuntien yhden veroprosenttiyksikön tuotto. Korotusten päälle tulee ensi vuoden alusta 150 euron kertaerä. Kunta-alalle se maksaa noin 60 miljoonaa euroa, minkä summan valtio kompensoi kunnille täysimääräisenä. Tärkeä vastaantulo valtiovallalta on se, ettei työttömyysvakuutusmaksuun suunniteltua 0,2 prosentin korotusta toteuteta vuonna Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen maksutasot pysyvät vuonna 2012 lähestulkoon samalla tasolla kuin tänä vuonna. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on siten 2,12 %, samalla maksuvapautusta eräiden kuntien osalla ei esitetä jatkettavaksi. Kuntatyönantajan maksaman työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan kohoavan 0,2 prosenttiyksikköä ja olevan siten 3,25 %. Keskimääräisen KuEL-maksun odotetaan säilyvän ennallaan 23,6 % palkkasummasta. Tänä vuonna kuntien verotulojen kasvu hidastuu. Kunnallisveron tuoton VM arvioi kasvavan 3½ % eli palkkatulojen kasvua hitaammin. Vuoden 2010 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella pääomatuloveron tuotto v nousee selvästi aiempaa ennustettua suuremmaksi. Tämän seurauksena verovuosien 2010 ja 2011 jako-osuuksia oikaistiin kesällä valtion hyväksi. Oikaisut vähentävät kuntien verotuloja 230 milj. eurolla. Yhteisöverokertymä kasvaa noin 11 %. Kaiken kaikkiaan kuntien verotulot kasvavat 3,5 %. Valtionosuudet lisääntyvät indeksikorotuksen ja veronkorotusten kompensaation seurauksena 3,5 %. Vuonna 2012 kuntien verotulojen kasvu hidastuu veronkevennysten seurauksena. Hallitusohjelman mukainen perusvähennyksen ja työtulovähennyksen korottaminen vähentää verotuottoa mutta toisaalta asuntolainakorkovähennyksen ja kotitalousvähennyksen supistaminen lisää kuntien verotuloja. Veroperusteisiin tehdään lisäksi hallitusohjelman mukaiset muutokset, jotka estävät verotuksen kiristymistä ansiotason ja kuluttajahintojen nousun seurauksena. Tämä vähentää kunnallisveron tuottoa vuositasolla noin 90 milj. euroa. Yhteensä veroperustemuutokset vähentävät verotuottoa 260 milj. eurolla. Ennusteessa oletetaan kuntien keskimääräisen tuloveroprosentin nousevan 0,1 prosenttiyksiköllä vuosittain. Tämä vastaa viime vuosien kunnallisveroprosentin keskimääräistä nousua ja tarkoittaa 90 milj. euron verotulon lisäystä vuodessa. Hallitusohjelman mukaisesti yhteisöverokantaa alennetaan prosenttiyksiköllä, mikä vähentää kuntien verotuloa noin 56 milj. eurolla. Tämä kompensoidaan kunnille korottamalla niiden osuutta yhteisöveron tuotosta. Vuosina elvytystoimenpiteenä toteutettua korotettua yhteisöveron jako-osuutta jatketaan aiemman 10 prosenttiyksikön korotuksen sijasta 5 prosenttiyksikön suuruisena. Korotettu jako-osuus lisää kuntien yhteisöverotuottoa noin 260 milj. eurolla suhteessa aiemmin ennustettuun. Kunnallisveroperusteiden muutoksista ja yhteisöverokannan alentamisesta aiheutuvat verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Hallitusohjelmassa yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 631 milj. euron suuruinen leikkaus, joka toteutetaan v Valtionosuudet kasvavat kuitenkin 3½ % mm. kustannustenjaon tarkistuksen, veronkevennysten kompensaation ja indeksikorotuksen seurauksena. Nelivuotiskausittain tehtävä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus maksetaan täysimääräisenä, 412 milj. euroa. Indeksikorotus lisää valtionosuuksia noin 340 milj. eurolla. Vuoden 2012 valtionosuuksiin tehtävä vuoden 2010 toteutuneen ja arvioidun kustannustason muutoksen oikaisu lisää indeksitarkistusta 0,6 prosenttiyksiköllä eli 55 milj. eurolla. Valtionosuuksia kasvattavat myös vuonna 2012 tehtävät lisäykset nuorisotyöttömyyden hoitamiseen ja perusopetuksen laadun parantamiseen. Kuntien bruttovelka on kasvanut 2000-luvulla nopeasti. Kuntien tulokehitys näyttää lähivuosina jäävän viime vuosia hitaammaksi, joten kuntien talous pysyy alijäämäisenä ja velan kasvu jatkuu myös lähivuosina. Paineet kunnallisverotuksen kiristymiseen ja kuntien velan määrän 7

12 arvioitua voimakkaampaan lisääntymiseen ovat suuret. Valtiorahoituksen kasvun hidastuminen lisää painetta toimintojen tehostamiseen kunnissa. Menokehityksen osalta nousupaineita tulee sekä käyttötaloudesta että investoinneista. Käyttötalouden puolella hinta- ja kustannuskehitys voi olla arvioitua nopeampaa. Kuntien investointitarpeet ovat mittavat johtuen muun muassa peruskorjaustarpeista, kasvukeskusten suurista hankkeista sekä kuntasektorin rakenneuudistuksesta. Kuntien investointisuunnitelmien toteutuminen riippuu tarpeiden lisäksi kuitenkin myös kuntatalouden taloustilanteesta ja lainarahan hinnasta. Keskeiset ennusteluvut (lähteet VM, Suomen Pankki ja Tilastokeskus) Määrän muutos % * 2012** Kulutus - yksityinen -3,1 2,7 3,4 1,6 - julkinen 0,9 0,6 0,9 0,7 BKT markkinahint. -8,2 3,6 3,5 1,8 Työllisyysaste % 68,3 67,8 68,6 69,2 Työttömyysaste % 8,2 8,4 7,9 7,6 Ansiotasoind. muutos % 4,0 2,6 2,6 3,2 Infl aatio % 0,0 1,2 3,5 3,3 *Ennakkotieto.**Ennuste 8

13 KOKKOLAN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT Vuoden 2011 talouden kehitys Kokkolan kaupungin kehitys on ollut erityisen suotuisaa viime vuosina monilla eri mittareilla mitattuna. Työllisyys on pysynyt taantumasta huolimatta hyvänä ja työttömyysaste on alittanut maan keskiarvon. Rakennustoiminta on pysynyt erittäin vilkkaana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Myös asukasmäärä on kasvanut edelleen. Hyvästä kehityksestä huolimatta Kokkolan kaupungin talous on heikentynyt, sillä toimintamenojen kasvu on ollut huomattavasti arvioitua suurempi, mikä osittain johtuu palvelutarpeen kasvusta asukkaiden lisääntyessä. Osavuosikatsauksen perusteella tehdyn ennusteen mukaan vuoden 2011 talousarvion määrärahat tulevat ylittymään noin 13,5 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta ja tulot noin 3,6 milj. euroa, jolloin toimintakate heikkenee noin 9,9 milj. euroa. Ylityksestä pääosa, 12,3 milj. euroa, johtuu sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisista menoista, joista erikoissairaanhoidon menojen ylitys on noin puolet. Kaupungin tulos ilman liikelaitoksia tulee ennusteen mukaan olemaan noin -15,4 milj. euroa, joka noin 6,7 milj. e heikompi kuin talousarviossa. Kokkolan verotulojen on arvioitu vuonna 2011 olevan noin 4,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suuremmat. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toisaalta liikelaitosten tulos on ennusteen mukaan noin 7,3 milj. euroa, joka on noin 4,1 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Yhteenlaskettu tulos on ennusteen mukaan noin -7,8 milj. euroa, joka on noin 2,3 milj. euroa tavoitetta heikompi. Vuoden 2012 talousarvio Vuoden 2012 talousarvion laadintaa on vaikeuttanut olennaisesti se, että toimintamenot ovat nousseet myös vuonna 2011 enemmän kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Tämän johdosta vuoden 2012 talousarvioesityksen pysyminen kaupunginhallituksen asettamassa alustavassa raamissa on vaikeutunut. Käyttötalouden kokonaiskehystä arvioitaessa on lähdetty seuraavista lähtökohdista: Toiminta ja palvelutuotanto tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin resursseihin, jolloin palvelujen priorisointi ja painopisteiden määrittely sekä tuottavuuden kehittäminen on välttämätöntä. Kuntaliitoksen tuomat mahdollisuudet palvelutuotannon tehostamiseen tulee käyttää täysimääräisesti hyväksi Talousarvioon sisällytetään tuottavuusohjelman mukaiset hankkeet, minkä lisäksi tuottavuutta parantavia toimintatapoja tulee jatkuvasti kehittää ja ottaa käyttöön. Vuoden 2012 talousarvioesityksen kehykset määriteltiin siten, että toimintatulojen arvioitiin nousevan vähintään 3,0 %:a vuoden 2011 tasosta. Toimintamenojen kasvu sai olla enintään 3,0 %:a 2011 talousarvioon verrattuna (sis. henkilöstömenojen nousun). Henkilöstökuluihin sisällytettiin sopimusten mukaiset korotukset, joiden mukaan nousun on arvioitu olevan 3,0 %. Kehyksen mukaan vuoden 2012 toimintakate (ilman liikelaitoksia) oli -234,9 milj. euroa, vuosikate 0,6 milj. euroa ja tulos -8,0 milj. euroa. Ohjeen mukaan investoinnit joudutaan rahoittamaan edelleen lähivuosina kokonaan tai lähes kokonaan uudella lainanotolla, joten Investointitaso voi olla enintään taloussuunnitelman tasolla. Lautakuntien tuli esittää investointien toteuttamisjärjestys ja -ajankohta 9

14 tärkeysjärjestyksessä Jo päätetyt kohteet ja velvoitteet toteutetaan aikataulua kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tarkistaen. Investointien budjetoinnissa varmistetaan, että kuntaliitokseen liittyvässä yhdistymissopimuksessa osoitetut yhdistymisavustukset käytetään sovitulla tavalla. Talousarvioesityksessä investoinnit ylittävät vuonna 2012 suunnitelman mukaiset nettoinvestoinnit noin 3,1 milj. eurolla. Vuoden 2011 aikana on useissa tiloissa esiintynyt sisäilmaongelmia, mikä on lisännyt ja aikaistanut kiinteistöjen peruskorjaustarvetta. Vuoden 2012 talousarvio on laadittu erittäin suuren epävarmuuden vallitessa heikkenevien talousnäkymien vuoksi. Verorahoituksen arvioinnissa on otettu huomioon hallitusohjelman vaikutukset. Sen mukaan valtionosuuksiin tehdään indeksi- kustannustenjaon tarkistus, joiden vaikutus on 6,9 milj. euroa. Toisaalta valtionosuuksien leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotulotasauksesta pienentävät valtionosuuksia noin 6,3 milj. euroa. Verovähennysten kompensaation vaikutus valtionosuuksiin vuodelta 2012 on noin 2,3 milj. euroa. Yhteisöverokannan laskeminen 25 %:iin ja toisaalta kuntien jako-osuuden nosto 5 %:lla vuosiksi vaikuttaa yhteisöverotuloihin 1,1 milj. euroa. Talousarvioesityksen verotulot on vuonna 2012 arvioitu siten, että veroprosentit pysyvät ennallaan. Verotulotalouden tulos on esityksen mukaan vuonna 2012 noin -14,0 milj. euroa, vuonna 2013 noin -2,1 milj. euroa ja vuonna 2014 noin -4,8 milj. euroa. Virallinen tulos, joka sisältää myös liikelaitokset, on esityksen mukaan vuonna 2012 noin - 8,3 milj. euroa, vuonna 2013 noin 2,3 milj. euroa ja vuonna 2014 noin -0,9 milj. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä on virallisen taseen mukainen ylijäämä noin 18,3 milj. euroa, joten suunnitelmakauden lopulla ylijäämä olisi noin 3,7 milj. euroa mikäli vuosi 2011 toteutuu osavuosikatsauksen mukaisesti. Suunnitelmavuosien menojen kehitys saa olla enintään 2 %, mikä edellyttää rakenteellisia muutoksia ja kaikkien toimialojen toimintojen ja toimintatapojen perusteellista arviointia. Liikelaitosten maksavat tuottoa kaupungille voimassaolevien laskentaperusteiden mukaisina kuitenkin niin, että Kokkolan Energian tuloutukseen sisältyy 1,75 milj. euron ja Kokkolan Sataman tuloutukseen 0,75 milj. euron ylimääräinen tuloutus edellisten vuosien voittojen perusteella (voitoista). Tuloutus on yhteensä 8,2 milj. euroa. Henkilöstösuunnittelu Talousarvioesityksen mukaan vuosien henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa on lähtökohtana yhdistymissopimuksen mukaisesti henkilöstöresurssien tehokas käyttö ja uudistuvien prosessien kehittyminen yhdistämällä henkilöstön asiantuntijuutta ja osaamista. Palvelujen haavoittuvuutta vähennetään henkilöstöresurssien yhdistämisellä ja henkilöstön liikkuvuudella ja sijaistamisella. Henkilöstötarpeen lisäykset tulee siten hoitaa sisäisiä siirtoja hyväksikäyttäen. Uusia virkoja/ toimia ei voida sisällyttää suunnitelmakauteen. Vapautuvien virkojen ja toimien täyttämisestä on annettu erilliset ohjeet. Toimialat ovat laatineet henkilöstösuunnitelmat, joissa on kartoitettu vv tapahtuvat eläköitymiset ja henkilöstön rekrytointitarve jatkossa. Lähtökohtana oli, ettei uusia virkoja ja toimia esitetä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt, että vuonna 2012 perustetaan Kokkolan toimintaan 91,75 virkaa ja tointa. Täysin uusia virkoja tai toimia on esitetty yhteensä 16,75 muiden työpanos on toteutunut jo vuonna 2011 joko määräaikaisina tai ostopalveluina. Uusia virkoja ja toimia ei perusteta tässä vaiheessa, vaan lautakunnan tulee tehdä kokonaisselvitys vanhustenhuollon eri osa-alueiden resurssitarpeista siltä pohjalta, että palvelurakenne muutetaan laatusuositusten mukaiseksi vuoteen 2015 mennessä kuten sosiaali- ja terveyslautakunta on strategiassa päättänyt. Lisäksi lautakunnan tulee käyttösuunnitelmassaan ottaa kantaa siihen, mihin virkoihin/toimiin määrärahat kohdennetaan ja esittää ne kaupunginhallitukselle. Käyttövaraukseen on varattu euroa, joka kaupunginhallituksen päätöksellä voidaan käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteistyössä sosiaali- ja terveyslautakun- 10

15 Tuottavuus nan, kaupunginhallituksen ja ulkopuolisen konsultin kanssa, jonka kaupunginhallitus valitsee ja rahoittaa. Opetus- ja kasvatuslautakunnan määrärahoihin sisältyy varhaiskasvatukseen 12 uuden viran ja toimen perustaminen. Varhaiskasvatukseen on myös palkattu lisähenkilöstöä jo vuonna 2011 päivähoidon tarpeen kasvaessa Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä esittää myös suunnitelma siitä, miten toimialan tuottavuutta tullaan parantamaan. Toimialojen tulee aktiivisesti etsiä uusia toimintatapoja esim. muuttamalla työnjakoja ja vastuita toimivammiksi sekä nopeuttamalla työtehtäviä teknologian avulla. Eläköitymisen myötä voidaan työtehtäväjärjestelyjä muuttaa joustavasti ja rekrytoida uutta osaamista niihin palveluihin, joissa asiakastarve lisääntyy. Kaupunginhallitus hyväksyy tuottavuusohjelman erikseen. TALOUSARVION TIIVISTELMÄ Vuoden 2012 talousarvioesityksen mukaiset toimintatuotot ilman liikelaitoksia ovat euroa. Muutos vuoteen 2011 on euroa. Toimintamenot ovat euroa. Muutos vuodesta 2011 on euroa. Toimintakate on euroa, muutos vuodesta 2011 on euroa. Vuoden 2012 verotulot on arvioitu euroksi ja ne nousevat vuoden 2011 talousarviosta euroa. Vuoden 2011 kunnallisverotulojen arvioidaan olevan euroa, yhteisöveron tuoton euroa ja kiinteistöveron euroa. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan euroa, joka on euroa enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Verotulotasaus on euroa ja verotulovähennysten kompensaatio yhteensä euroa (vv ). Verotulotalouden mukainen vuosikate on euroa ja tilikauden tulokseksi jää poistojen jälkeen euroa. Liikelaitosten yhteinen tulos on euroa poistojen sekä peruspääoman tuoton euron ja ylimääräisen tuloutuksen euron jälkeen. Virallisen tuloslaskelman (sisältää liikelaitokset) mukainen vuosikate on euroa. Muutos vuodesta 2011 on euroa. Tilikauden tulos on euroa ja muutos vuodesta 2011 on euroa. Investointeihin on budjetoitu euroa, josta investointiavustuksilla ja myyntituloilla katetaan euroa. Vuosien nettoinvestoinnit ovat yhteensä euroa. Liikelaitokset investoivat yhteensä euroa vuonna 2011 ja euroa suunnitelmakaudella TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Toimintatuotot Verotulot Tukiin ja avustuksiin on vv sisältynyt yhdistymisavustusta yhteensä 9,4 milj. euroa. Viimeinen erä 2,7 milj. euroa on saatu vuonna Talousarvioesitys perustuu 19,75 %:n tuloveroprosenttiin. 11

16 Valtionosuudet Kiinteistöveroa peritään seuraavien prosenttien mukaan: % - vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,45 - muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,90 - yleinen kiinteistövero 1,05 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 - rakentamattomien tonttien kiinteistövero 2,50 - voimalaitosten kiinteistövero 1,40 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoituslaskelma Verotulot on arvioitu seuraavasti: VEROTULOT Tp 2010 Ta 2011 Ta 2012 Ts 2013 Ts2014 Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä VALTIONOSUUDET Tp 2010 Ta 2011 Ta 2012 Ts 2013 Ts2014 Kunnan peruspalv.vos Verotuloihin per.vos.tasaus Järjestelmämuut. tasasu Opet- ja kultt.toim. muut v Valtionosuudet yhteensä Kaupungille liikelaitoksilta tuloutettava peruspääoman tuotto on euroa. Kokkolan Energialta ja Kokkolan Satamalta tuloutetaan lisäksi edellisten vuosien voittojen (ylijäämien) perusteella ylimääräinen tuloutus yhteensä Kertymä jakaantuu liikelaitoksittain seuraavasti: Peruspääoman tuloutus Ylimäär.tuloutus Yhteensä Kokkolan Energia Kokkolan Satama Kokkolan Vesi Työplus YHTEENSÄ Korkotuotot muodostuvat liikelaitosten konttokuranttitilin korosta ja antolainojen koroista. Muissa rahoitustuotoissa ja -kuluissa merkittävimmän erän muodostavat verotilitysten hyvitettävät ja perittävät korot. Korkokuluissa on varauduttu uusien lainojen osalta noin 2,5 prosentin keskikorkotasoon. Kaupungin (ilman liikelaitoksia) pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 26,4 milj. euroa. Näiden lyhennysten ja investointien rahoittamiseen tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa 53,0 milj. euroa. Liikelaitokset ottavat pitkäaikaista lainaa 20,3 milj. euroa vuonna 2012 ja 47,0 milj. euroa suunnitelmakaudella. Vuonna 2012 lainoja lyhennetään 5,6 milj. euroa. Yhteensä koko kaupungin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat vuonna ,1 milj. euroa ja uutta lainaa otetaan 73,3 milj. euroa. Virallisessa tulos- ja rahoituslaskelmassa yhdistetään kaupungin lisäksi Kokkolan Energian, Sataman ja Veden sekä Työplussan taloussuunnitelmien mukaiset tulos- ja rahoituslaskelmat. 12

17 KOKKOLAN KAUPUNKI* EUR TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot- ja menot Korkotulot Peruspääoman tuotto Ylimääräinen tuloutus Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Rahoitustulot- ja menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos 337 Varausten muutos Rahastojen muutos 163 Tilikauden yli- tai alijäämä

18 KOKKOLAN KAUPUNKI K A U P U N K I * TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointim Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien m Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

19 TULOSLASKELMA (kaupunki ja liikelaitokset yhteensä) (ei sisäisiä eliminointeja) erotus TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2011 TA 2012 TA 11/TA 2012 VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,8 % Maksutuotot , ,0 % Tuet ja avustukset , ,8 % Muut tuotot , ,6 % TOIMINTATUOTOT ,2 % Valmistus omaan käyttöön ,3 % TOIMINTATUOTOT ,1 % TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,4 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,8 % Muut henkilöstökulut ,9 % Henkilöstökorvaukset ,4 % Henkilöstökulut yht ,8 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,6 % Muut kulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,7 % TOIMINTAKATE ,5 % VEROTULOT ,0 % VALTIONOSUUDET ,2 % ,4 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot ,5 % Peruspääoman tuotto Ylimääräinen tuloutus Muut rahoitustuotot ,9 % Korkokulut ,7 % Muut rahoituskulut ,0 % VUOSIKATE ,1 % SUUNNITELMAPOISTOT ,9 % SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,5 % Poistoeron lisäys -/ vähennys Varausten lisäys -/ vähennys Rahastojen lisäys -/ vähennys TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,5 % 15

20 KOKKOLAN KAUPUNKI K A U P U N K I ** TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Ulkoinen RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointim Fuusioinvestointi netto Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaamisten lisäykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomi Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot