Suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä työstä, perheestä ja vapaa-ajasta vuonna Delfoi-paneelin tuloksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä työstä, perheestä ja vapaa-ajasta vuonna 2015. Delfoi-paneelin tuloksia."

Transkriptio

1

2

3 Arki hallussa? Suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä työstä, perheestä ja vapaa-ajasta vuonna Delfoi-paneelin tuloksia. Elina Moisio Heljä Huuhtanen Työ ja ihminen Tutkimusraportti 31 Työterveyslaitoksen TYÖ/ELÄMÄ -tasapaino -toimintaohjelma, 2007 Työterveyslaitos Helsinki

4 2

5 SISÄLLYS SISÄLLYS ESIPUHE YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA Arvojen merkitys Sukupolvien näkemyksiä Perheen muotokuva Uudet sukupuoliroolit Työ ja muutos Palveluista hyvinvointia JOHDANTO Ydinkysymys Raportin rakenne TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA MENETELMÄN KUVAUS Menetelmän piirteistä ARVOJEN MUUTTUMINEN Ihmisen suhtautuminen työhön ja perheeseen Ristiriita arvostuksen ja todellisuuden välillä? Mikä motivoi työntekoon? Sukupolvien väliset erot? Nuorten suhtautuminen työhön ja perheeseen Työn muutos ja suhtautuminen työhön Muutosten välittyminen sukupolvien avulla Perhe ja perheen perustamisen siirtäminen Onnellisuus yhteiskuntapolitiikan tavoitteena Yhteenveto: asiantuntijat pohtivat ihmisten arvojen muuttumista Sukupolvien väliset erot PERHE JA SUKUPUOLIROOLIT MUUTOKSESSA Perhe 2000-luvun alussa Huolenpito koko elämänkaarella Sateenkaariperheet Muuttuvatko sukupuoliroolit? Isyys ja perhevapaiden käyttö Asenteiden muuttuminen? Kuka tietää sukkien paikan? Vastuun jakaminen kodissa Yhteiskunta ja miesten oikeudet perheeseen

6 SISÄLLYS Äidit työmarkkinoilla Yhteenveto: muuttuuko perheen käsite? Sukupuoliroolit, miehet ja naiset MUUTTUVA TYÖELÄMÄ Työvoiman osa globaalissa kilpailussa Kilpailussa henkilöstöasiat ovat valttikortti Kenen vastuulla on työn ja perheen yhteensovittaminen? Epävarmuus ja määräaikaiset työsuhteet tulevaisuuden työmarkkinoilla Epätyypilliset työsuhteet ovat tulleet jäädäkseen Työvoiman polarisoituminen työyhteisöissä Yrittäjät työn ja perheen puristuksessa Työn muotojen muuttuminen: liikkuvuus ja rajojen liukeneminen Etätyön mahdollisuudet Lisää osa-aikatyön mahdollisuuksia Osa-aikatyö ja perhe Ajan hallinta työn ja perheen välimaastossa Mahdollisuudet vaikuttaa omaan ajankäyttöön Kiirettä ja vaatimuksia? Joustava palvelurakenne ja lähiympäristö arjen ajan hallinnan välineenä Yhteenveto: työn muodot globaalissa maailmassa HYVINVOINTIPALVELUT HAASTEIDEN EDESSÄ Palvelukauppa: mahdollisuuksia ja uhkia Palveluyhteiskunnan työntekijät Tuloerot tulevaisuudessa? Lapset vastaan vanhukset kenen palvelut ja tulonsiirrot? Kolmikannan tulevaisuus Yhteenveto: globalisaatio haaste kansallisvaltioiden hyvinvoinnin järjestämiselle VISIOITA TULEVAISUUTEEN JA TOIMENPITEET Asiantuntijoiden kirjalliset visiot tutkimuksen toisessa vaiheessa Toimenpiteet Asiantuntijoiden näkemyksiä tutkimuksen kolmannessa vaiheessa

7 SISÄLLYS Teema 1: Onnellisuus Teema 2: Työn muutos Teema 3: Tulevaisuuden visio mikä on työn ja perheen paikka globaalissa taloudessa? TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA KESKEISET TULOKSET Työn ja perheen yhteensovittaminen eri politiikan leikkauspisteessä Tutkimuksen toteuttamisesta ja Delfoi-menetelmän mahdollisuuksista Menetelmän käytettävyydestä LÄHTEET TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT LIITTEET

8

9 ESIPUHE ESIPUHE Kaisa Kauppinen Hyvä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on valttikortti myös globalisoituvassa maailmassa Työterveyslaitoksen Työ/Elämä -tasapaino -toimintaohjelmalla tuetaan työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamista eri elämänvaiheissa, luodaan tasa-arvoista työkulttuuria ja vahvistetaan tasa-arvokehitystä myös miesnäkökulmasta. Tavoitteena on parantaa työhyvinvointia, vähentää jaksamisongelmia ja helpottaa täysipainoista työelämään osallistumista. Tutkimukset osoittavat työn ja perheen hyvän yhteensovittamisen lisäävän sekä henkilöstön sitoutumista että työn tuloksellisuutta. Tämä tuli hyvin esiin englantilaisten tutkijoiden yli 700 työpaikkaa käsittävässä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin hyviä johtamisen käytäntöjä (palkitseva ilmapiiri, jatkuva koulutus, luottamuskulttuuri) yhdessä perheystävällisten käytäntöjen kanssa (joustavat työajat, sairaan lapsen hoitopalvelu, perhevapaat). Tutkimuksen tulos osoitti, että hyvin johdetut yritykset eivät olleet tuottavia siksi, että niissä työskenneltiin kovemmin harder vaan siksi, että niissä työskenneltiin fiksummin smarter. Hyvin johdetuissa yrityksissä työajat eivät olleet sen pidempiä kuin muissakaan, vaan niissä työajat oli järjestetty joustavasti, tarvittaessa myös lyhyet työajat olivat mahdollisia. Naisjohtajia oli enemmän työn ja perhe-elämän tasapainoa tukevissa yrityksissä kuin yrityksissä, joissa näitä käytäntöjä ei ollut. Naiset siis läpäisevät lasikaton useammin fiksusti kuin huonosti hoidetuissa yrityksissä, koska niissä huolehditaan henkilöstön voimavaroista ja osaamisesta monipuolisemmin. Perhemyönteinen työkulttuuri voi olla osa yritysten kokonaisvaltaista hyvinvointistrategiaa, mikä lisää työn houkuttelevuutta ja organisaatioon sitoutumista. Se on myös valttitekijä kilpailtaessa hyvistä työntekijöistä, niin miehistä kuin naisista. Työ/Elämä -tasapaino -ohjelma edistää näiden käytäntöjen tutkimista ja kehittämistä. Käsillä oleva Delfoi-tutkimus on osa tätä prosessia. Ohjelman tavoitteena on tarkastella työn ja perheen yhteensovittamista koko elämänkaaren näkökulmasta. Elämänmuotojen moninaistuessa ja väestön ikääntyessä erilaiset hoiva- ja huolenpitovastuut koskettavat ihmisiä eri-ikäisinä ja eri tavoin. Tämän näkökulman tärkeys tuli esille myös Delfoi-paneelin asiantuntijoiden vastauksissa. Tämän Delfoi-paneelin ydinkysymys oli: Miten työn, perheen ja vapaa-ajan merkitys ihmisen elämän osina muuttuvat ja miten työn ja perheen yhteensovittamisen tavoitteen käy tulevaisuudessa? Tulevaisuusperspektiivi rajattiin vuoteen Ydinkysymyksen äärelle kutsuttiin 33 asiantuntijan joukko (liite 1), jotka pohtivat kysymyksen eri puolia. Ydinkysymys pilkottiin neljään lohkoon, jotka käsittelivät onnellisuutta, työn kysyntää ja organisaatioiden toimintaedellytyksiä, työn tarjontaa ja elämänhallintaa sekä sukupuolten 7

10 ESIPUHE oikeuksien ja velvollisuuksien kehittymistä. Kukin lohko jakautui alakohtiin, joista muodostui kyselylomakkeen varsin laaja-alaisesti rönsyilevä runko (liite 2). Tutkimuksessa noudatettiin Osmo Kuusen kehittämää Argumentoivan Delfoi -paneelin menetelmää. Sille on ominaista muotoilla kysymykset mahdollisimman kärjistetyiksi, jotta asiantuntijat inspiroituisivat antamaan omintakeisia vastauksia, jotka eivät välttämättä heijastele heidän ammatillista asemaansa tai arvovaltaansa. Asiantuntijoita houkuteltiin suuntaamaan katse tulevaisuuteen ja pohtimaan kysyttyä asiaa myös tulevaisuudessa, tulevaisuushorisontin ollessa vuodessa Argumentoivan Delfoi -menetelmän idea on se, että asiantuntijat vastaavat kysymyksiin anonyymisti. Prosessin eri vaiheissa he voivat myös muunnella sekä omia että kommentoida toinen toistensa vastauksia. Delfoi-menetelmä pyrkii kannustamaan asiantuntijoita interaktiiviseen työskentelyyn. Tässä tavoitteessa tämä Delfoi-paneeli ei täysin onnistunut, koska panelistien keskinäinen argumentointi jäi melko vähäiseksi. Kun panelistit kohtasivat toisensa kasvotusten niin kutsutussa pyöreän pöydän tapaamisessa, argumentaatiota käytiin varsin vilkkaasti erityisesti onnellisuudesta yhteiskuntapolitiikan tavoitteena. Ilmeisesti kasvoton argumentaatio ei innosta väittelyyn samalla tavoin kuin kasvokkain tapahtuva. Talouskasvu on ollut yhteiskuntapolitiikan keskeisimpiä tavoitteita Suomessa. Talouden kasvun on oletettu parantavan ihmisten hyvinvointia ja lisäävän onnellisuutta. Kuitenkin uusi taloustieteellinen tutkimus, jota on myös kutsuttu onnellisuuden taloustieteeksi (economics of happiness), on osoittanut, ettei tämä oletus välttämättä pidä paikkaansa Suomen kaltaisissa pitkälle kehittyneissä yhteiskunnissa. Hyvinvoinnin tavoittelussa yhä tärkeämmäksi on noussut kysymys subjektiivisesti koetusta hyvinvoinnista. Erik Allardt nosti jo 1970-luvulla subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimuskohteeksi, ja nyt se on palannut jälleen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja politiikan agendalle. Allardtin tutkimuksen viitekehikkona oli teoria ihmisten keskeisistä tarpeista, jotka hänen mukaansa ovat having (omistaminen), loving (rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen) ja being (perustarpeiden tyydyttäminen). Tämä ajattelumalli voidaan edelleen paikantaa Maslowin tarvehierarkiaan. Sen mukaan ihmisten tarpeet voidaan jakaa fysiologisiin tarpeisiin (ruoka, juoma, lämpö), turvallisuuteen, lähimmäisen rakkauteen ja yhteisöllisyyteen sekä itsensä toteutukseen ja arvostukseen. Tarpeiden tyydytys tapahtuu monissa arkipäivän askareissa ja rooleissa. Niihin liittyvä tyytyväisyyden täyttymys määrittää pitkälle ihmisten subjektiivista hyvinvointia eli onnellisuutta. Kuten tässä Delfoi-paneelissa todetaan, onnellisuus yhteiskuntapolitiikan tavoitteena on haastava ja osittain vaikeasti hahmottuva. Onnellisuustutkimuksissa suomalaiset asettavat perhe-elämän, hyvät ihmissuhteet ja rakkauden kokemuksen onnellisuuden ytimeen. Vähemmän tärkeiksi onnellisuuden kannalta arvioidaan korkean elintason tavoittelu, varakkuus tai sosiaalisen aseman arvostus. Hyvinvoinnin lisäämiseksi on tärkeää luoda niitä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka mahdollistavat onnellisuuden kokemusten toteutumisen mahdollisimman monen suomalaisen arkitodellisuudessa. 8

11 ESIPUHE Hyvinvointipolitiikan keinoin Suomessa on onnistuttu saavuttamaan kansainvälisissä arvioissa melko hyvä tasapaino työn, perheen ja muun elämän välille. Työajat ovat esimerkiksi EU-maiden vertailussa keskimäärin lyhyitä ja lomat pitkiä. Lisäksi Suomella on vahvaa työelämän ja työhyvinvoinnin tutkimusosaamista, jonka keskeinen toteuttaja on Työterveyslaitos, yksi maailman suurimmista alan tutkimuslaitoksista. Suomalaisessa työelämässä on havaittavissa sekä positiivisia että negatiivisia kehityssuuntia. Meillä on monia hyviä työpaikkoja, joissa on onnistuttu yhdistämään sekä taloudellinen kilpailukyky että työntekijöiden hyvinvointi ja osaaminen. Näissä työpaikoissa on oivallettu, että hyvinvoivat työntekijät ovat luovia, innovatiivisia ja työlleen omistautuneita. Työelämässä on kuitenkin lisääntynyt epävarmuus, pätkätöitä tehdään runsaasti, ja eri työntekijäryhmien välinen polarisaatio työyhteisöissä on voimistunut. Näitä ilmiöitä tämän Delfoi-paneelin asiantuntijat ovat vastauksissaan eri lähtökohdista pohtineet ja kommentoineet. Osa-aikaisten ja pätkätöiden määrä on kasvanut EU:n työmarkkinoilla, vuodesta 2000 lisäys on ollut prosenttia. Määräaikaisen työn johtavia maita on Espanja, jossa peräti kolmannes työntekijöistä on määräaikaisia. Suomi on neljäntenä Puolan ja Portugalin jälkeen. Ruotsi on viidentenä heti Suomen jälkeen. Suomessa määräaikainen työ on lähinnä naisten ongelma, mutta koko EU:ssa määräaikaisina on lähes yhtä paljon miehiä kuin naisia. Tämän Delfoi-paneelin asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että epätyypilliset työsuhteet ovat tulleet työelämään jäädäkseen. Työpaikat kaipaavat jatkossakin joustoja pärjätäkseen kovenevassa globaalissa kilpailussa. Asiantuntijoiden mukaan epävarmuus ja jatkuva muutos ovat nyt ja tulevaisuudessa pysyviä ilmiöitä työelämässä. Asiantuntijat kuitenkin huomauttivat, että vaikka epävarmuus lisääntyy, voidaan sitä suitsia kehittämällä uudenlaisia työelämän pelisääntöjä puskuroimaan epävarmuudesta aiheutuvia haittoja. Myös EU:n piirissä on pyritty kehittämään malleja, jotka takaisivat turvallisuutta epävarmoihin työsuhteisiin. Tästä pyrkimyksestä käytetään termiä flexicurity, joka muodostuu kahdesta sanasta flexibility (joustavuus) ja security (turvallisuus). Asiantuntijat olivat myös yksimielisiä siitä, että työelämässä kiire lisääntyy, työ läikkyy yhä enemmän vapaa-aikaan ja nakertaa perhe-elämälle varattua aikaa. Uuden teknologian avulla työtä voidaan tehdä entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta, minkä seurauksena työn ja vapaa-ajan välinen raja hämärtyy. Puhutaankin niin sanotusta rajattomasta työstä tai aina työssä -elämänmuodosta. Työterveyslaitoksen tutkimukset osoittavat kotiasioiden jäävän helposti toiseksi kamppailussa työn vaatimasta ajasta ja huomiosta. Vuoden 2006 Työ ja terveys -haastattelun mukaan työssä olevista 41 % tunsi laiminlyövänsä kotiasioita ansiotyön vuoksi vähintään silloin tällöin (naiset 42 % ja miehet 41 %). Kotiasioita koskevat laiminlyönnin tuntemukset olivat ylemmillä toimihenkilöillä tavallisia (naiset 63 % ja miehet 60 %) samoin kuin yrittäjillä (naiset 59 % ja miehet 59 %) ja esimiesasemassa olevilla (naiset 65 % ja miehet 57 %). Delfoi-paneelin asiantuntijat olivat myös sitä mieltä, että tulevaisuudessa työtahti ei hidastu, vaan kiihtyy entisestään. Slow ei ole tulevaisuuden tahti, kuten yksi paneelin 9

12 ESIPUHE asiantuntijoista totesi. Kuitenkaan muutosten eikä kiireen nähty ravistelevan kaikkia työntekijöitä samalla tavoin. Niin sanotun perustyön arveltiin pysyvän samanlaisena, vaikka työsuhteet ja työajat monimuotoistuvat. Selvä enemmistö asiantuntijoista oli sitä mieltä, että arjen hallinta on työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamisen ydinkysymys. Kokonaisuutena siihen liittyy työn ja kodin lisäksi lähiympäristön hyvä suunnittelu, palvelujen saatavuus, liikenteen sujuvuus sekä ympäristön kokonaisvaltainen viihtyvyys ja turvallisuus, jopa esteettisyys. Siis hyvä arki kokonaisuudessaan. Tulevaisuuden visio vuoteen 2015 piirtyi tämän Delfoi-paneelin asiantuntijoiden arvioinneissa varsin positiiviseksi, jopa ruusuiseksi. Asiantuntijoiden mukaan pakkokeinoin ei hyvinvointia tai onnellisuutta voida rakentaa vaan kannustamalla ja tarjoamalla porkkanoita, jotta hyviä käytäntöjä omaksuttaisiin. Onnellisuus ei ole pahoinvoinnin vastakohta, eikä onnellisuuden lisääminen ole sama asia kuin pahoinvoinnin vähentäminen. Onnellisuuden luotaaminen haastaa perinteisen ongelmakeskeisen psykologian ja ihmiskäsityksen. Delfoi-paneelin vastaus sille asetettuun ydinkysymykseen oli se, että perheen, työn ja vapaa-ajan merkitys ihmisten subjektiiviselle hyvinvoinnille pysyy tärkeänä. Perheen ja työn muodot muuttuvat ja monimuotoistuvat, samoin kuin vapaa-ajalle asetetut vaatimukset. Kuitenkin perhe ja työ säilyvät yhteiskunnan peruspilareina, niiden hyvinvointi säteilee laaja-alaisesti ihmisten elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Oli ilo seurata tämän Delfoi-paneelin eri vaiheita ja sen kypsymisprosessia. Delfoi-menetelmä on vaativa niin siihen osallistuville asiantuntijoille kuin tutkijoille. Annetut vastaukset olivat usein runsaita ja rönsyleviä, jolloin tutkijoiden tehtävänä oli löytää punainen lanka ja määränpää. Delfoi-menetelmän interaktiivista muotoa olisi edelleen kehitettävä ja käytettävä hyväksi tietotekniikan suomia mahdollisuuksia sähköiseen osallistumiseen ja keskusteluun. Delfoi-menetelmästä voi näin kehkeytyä argumentaation kautta uusia oivalluksia ja innovaatioita synnyttävä foorumi. Kaisa Kauppinen Tutkimusprofessori Työ/Elämä -tasapaino -toimintaohjelma Lähteet Allardt E (1976): Hyvinvoinnin ulottuvuuksia. WSOY, Porvoo. Bloom N, Kretschmer T & Van Reenen J (2005): Work-Life balance, Management Practices and Productivity. London School of Economics. Centre for Economic Performance, London. Hämäläinen T (2006): Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Sitra. [www.sitra.fi] 10

13 1 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA 1 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA Työterveyslaitoksen TYÖ/ELÄMÄ -tasapaino -toimintaohjelman Delfoi-asiantuntijapaneelin tehtävänä oli selvittää, miten työn, perheen ja vapaa-ajan merkitys ihmisen elämän osina muuttuvat sekä miten työn ja perheen yhteensovittamisen tavoitteen käy tulevaisuudessa. Tutkimus toteutettiin Argumentoivalla Delfoi -menetelmällä, jossa asiantuntijat pohtivat työn ja perheen yhteensovittamisen tulevaisuusnäkymiä. Tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijat haastattelivat aluksi 32 asiantuntijaa. Kutsutut asiantuntijat edustivat työmarkkinaosapuolia, tutkijoita, virkamiehiä, yrittäjiä, henkilöstöjohtajia, kansalaisjärjestötoimijoita ja yhteiskunnallisia ajattelijoita. Tutkimuksen toisessa vaiheessa asiantuntijoiden haastatteluissa esittämien näkökulmien analysoinnin pohjalta laadittiin kyselylomake, jossa asiantuntijat saivat kommentoida toistensa näkemyksiä ja esittää vastaväitteitä aiheesta. Haastattelujen jälkeen tutkimukseen kutsuttiin vielä yksi asiantuntija lisää, joten kyselylomake lähetettiin 33 asiantuntijalle. Menetelmälle on ominaista, että asiantuntijat esittävät kommenttinsa anonyymisti. Näin he voivat vapaasti kertoa omia näkemyksiään. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa asiantuntijoiden anonyymiydestä luovuttiin, ja asiantuntijat tapasivat kasvotusten niin sanotussa pyöreän pöydän tapaamisessa. Tapaamisessa keskusteltiin tutkimuksessa esiin nousseista keskeisistä teemoista. Tutkimuksessa käytyjen keskustelujen ja argumenttien perusteella tutkijat kokosivat näkymiä tulevaisuudesta ja työn ja perheen yhteensovittamisesta eräänlaiseksi kartaksi tulevaisuudesta. Työn ja perheen yhteensovittamiseen vaikuttavat monet tekijät. Se koostuu arkielämän tekijöistä ja arjen prosesseista, joissa yhdistyvät työ ja sen tekeminen, perhe ja koti sekä palvelut, liikkuminen ja lähiympäristö. Työn ja perheen yhteensovittamisen tulevaisuuteen vaikuttavat monissa eri arkipäivän asioissa tapahtuvat muutokset. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu sitä, miten työn ja perheen yhteensovittaminen, sen ympäristö ja siihen vaikuttavat tekijät muuttuvat. Tutkimukseen osallistuneilta asiantuntijoilta tiedusteltiin ajankohtaisten tutkimusten valossa muun muassa arvojen muutoksesta, perheen muuttumisesta, työn ja sen tekemisen uusista tavoista sekä yhteiskunnan palvelurakenteen murroksesta. YHTEENVETO 1.1 Arvojen merkitys Arvot ja asenteet muokkaavat sitä, millaisen sijan työ ja perhe saavat ihmisten elämässä. Asenne- ja arvotutkimuksissa selviää, että ihmiset arvostavat perhettä ja vapaa-aikaa. Kuitenkin joissain elämän vaiheissa työ syö aikaa perheeltä. Asiantuntijoiden näkemykset arvoista jakautuivat kahtia. Toisen ryhmän mielestä arvojen ja käytännön elämän välillä on ristiriita. Työhön käytetään paljon aikaa pakollisen toimeentulon hankkimisen takia, samalla kun yhteiskunnan taloudelliset arvot ohjaavat ihmisten käytöstä tähän suuntaan. 11

14 1 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA Toisen ryhmän mielestä tällaista ristiriitaa ei ole. Työn perimmäinen tarkoitus on turvata perheen toimeentulo; kyse on perheestä huolehtimista. Asiantuntijat jakaantuivat niin ikään kahteen ryhmään, kun heiltä tiedusteltiin, ovatko statushakuisuus ja elintason kasvattaminen syynä työn korostuneeseen asemaan. Yli puolet asiantuntijoista oli sitä mieltä, että työpaikan turvaaminen ja toimeentulo vaativat kovaa työntekoa tulevaisuudessa eikä kyse ole niinkään statushakuisuudesta. Toinen puoli taas oli sitä mieltä, että nykypäivän kulutuskäyttäytyminen vaikuttaa siihen, että töitä paiskotaan jopa liiallisesti. Työn ja perheen tasapaino liittyy ihmisten onnellisuuteen, joka tutkimuskohteena on noussut esiin viime vuosina psykologian ohella myös taloustieteeseen. Asiantuntijoilta kysyttiin, pitäisikö onnellisuuden olla voimakkaammin mukana yhteiskuntapolitiikan ytimessä ja tavoitteissa, ja suurin osa vastaajista oli tätä mieltä. Merkittävä osa asiantuntijoista nosti kuitenkin esille talouskasvun merkityksen: se on onnellisuuden edellytys taloudellinen taantuma voi vähentää onnellisuutta. Moni asiantuntijoista piti kuitenkin onnellisuuden käsitettä ongelmallisena. Hyvinvointi on perinteisesti käytetty termi, joka on lähellä onnellisuuden käsitettä. Hallinnon tai politiikan välineeksi onnellisuus on myös vaikea, liukuva ja subjektiivinen käsite. 1.2 Sukupolvien näkemyksiä Asiantuntijat pohtivat, onko sukupolvien välillä eroja suhtautumisessa työhön ja perheeseen. Enemmistä asiantuntijoista näki eroja suhtautumisessa työhön. Nuo erot eivät kuitenkaan ole sukupolvessa sisäsyntyisiä, vaan ne liittyvät maailman muuttumiseen. Eri sukupolvet ottavat yhteiskunnalliset muutokset ja työn muutoksen eri tavoin vastaan. Nykypäivän nuorten työtahti ei asiantuntijoiden mielestä tulevaisuudessa ainakaan hidastu, joten työn ja perheen yhteensovittaminen ei ainakaan tästä syystä helpotu. Perheellistymisessä on tutkimusten mukaan havaittavissa eroja sukupolvien välillä. Lähes kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että perheen perustamisen myöhentyminen ei johdu nuorten itsekkyydestä tai elämyshakuisuudesta. Ennemminkin nuoret pyrkivät elämään annettujen reunaehtojen mukaan. Työelämän ja yhteiskunnan muutokset, kuten epävarmuuden ja määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen sekä opiskeluaikojen piteneminen, vaikuttavat perheellistymisen myöhentymiseen. Myös positiivisia vanhemmuuden malleja voi olla vaikea löytää tänä päivänä. 1.3 Perheen muotokuva Arvojen muutoksen jälkeen tutkimuksessa pureudutaan asiantuntijoiden näkemyksiin siitä, mitä on perhe tulevaisuudessa. Jos perheen muodoissa tapahtuu muutoksia, on myös pystyttävä tarkistamaan lainsäädännön ja sosiaaliturvan perhekäsityksiä tulevaisuudessa. 12

15 1 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA Tutkimusten mukaan ihmiset huolehtivat paljon jo nyt ikääntyvistä tai hoivaa tarvitsevista läheisistään. Asiantuntijat olivatkin sitä mieltä, että läheistään hoivaavalla työssä käyvällä aikuisella pitäisi olla mahdollisuus hoitovapaaseen. Ikääntyneiden vanhempien, sairastavan oman puolison tai esimerkiksi lastenlasten hoitoa pitäisi tulevaisuudessa tukea asiantuntijoiden mielestä nykyistä enemmän. Myös perheiden rakenteissa tapahtuu muutoksia. Tilastojen mukaan lapsettomien määrä lisääntyy, samoin sellaisten lapsiperheiden määrä, jossa vanhemmat elävät avoliitossa. Lapsia elää nyt ja tulevaisuudessa myös samaa sukupuolta olevien vanhempien muodostamassa rekisteröidyssä parisuhteessa. Selvä enemmistö asiantuntijoista oli sitä mieltä, että niin sanottujen sateenkaariperheellisten työn ja perheen yhteensovittamista pitäisi tulevaisuudessa tukea aktiivisemmin. Nykyään esimerkiksi vanhempainvapaat ja esimerkiksi sairaan lapsen hoitamisen mahdollisuus riippuu työorganisaatioiden ja viranomaisten tulkinnasta. YHTEENVETO 1.4 Uudet sukupuoliroolit Sukupuoliroolien muuttuminen muuttaa miesten ja naisten työnjakoa perheessä. Tämä tuo työn ja perheen yhteensovittamiseen uusia kysymyksiä. Suurin osa asiantuntijoista näki sukupuoliroolien muuttuvan tulevaisuudessa. Isän rooli perheessä korostuu, ja tämä vaikuttaa myös perhevapaiden käyttämiseen. Naisten on myös osattava luovuttaa osa reviiristään miehelle, ennen kuin esimerkiksi kotityöt kodeissa jakautuvat tasaisemmin. Asiantuntijoiden mielestä yhteiskunnan olisi kannustettava aktiiviseen isyyteen. Tämänsuuntaisia toimenpiteitä voisivat olla perheneuvoloiden kehittäminen isät huomioon ottavaan suuntaan. Asiantuntijoiden mielestä Suomessa olisi myös otettava käyttöön niin sanottu radikaali perhevapaamalli, jossa isillä on omia isäkuukausia, joita toinen vanhempi ei voi käyttää. 1.5 Työ ja muutos Globalisaatio ja globaali talouskilpailu vaikuttavat yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytyksiin ja siihen, mikä on työn tekemisen malli Suomessa tulevaisuudessa. Asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että työn ja perheen yhteensovittamista tukevat ratkaisut ovat tulevaisuudessa yrityksen imagotekijä, kilpailuvaltti taistelussa työvoimasta. Onnistunut työn ja perheen yhteensovittaminen on voimavara, joka auttaa työntekijöitä jaksamaan työssään paremmin. Työvoiman määrä vähenee ja ihmiset arvostavat enemmän työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Toisaalta kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että epätyypilliset työsuhteet ovat tulleet jäädäkseen suomalaisille työmarkkinoille. Globaalissa kilpailuympäristössä tarvitaan kaikki joustamisen vara, mikä organisaatioilla on käytettävissään. 13

16 1 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA Osa asiantuntijoista oli kuitenkin sitä mieltä, että joustavuus voi olla tulevaisuudessa työntekijän kannalta huono asia. Ihminen on turvallisuushakuinen olento, joka sitoutuu enemmän työhönsä, kun se on vakaata. Ristiriita pysyvyyden kaipuun ja epävarman todellisuuden välillä syvenee. Asiantuntijoista enemmistö näki, että työyhteisöihin muodostuu ydintyöntekijöiden joukko ja heidän ympärilleen ikään kuin kehälle toinen työntekijöiden joukkio. Näillä ryhmillä on erilaiset mahdollisuudet yhdistää työ ja perhe. Ulkokehällä työsuhteet ovat useammin määräaikaisia ja epävarmoja. Mutta toisaalta ulkokehällä työtä tekevien on helpompi jättää työ työpaikalle, ja siten perheelle jää enemmän aikaa. Ytimessä työskentelevillä puolestaan työ on pysyvämpää ja työhön liittyvät asiat ovat vapaammin järjestettävissä. Heihin kohdistuu kuitenkin suuremmat työpaineet, ja heidän on vaikea erottaa työaikaa vapaa-ajasta. Asiantuntijat olivat sitä mieltä, että oman paikan löytyminen ei ole pelkästään sattumaa, vaan kyseessä on myös arvovalinta perhesuuntautuneisuuden ja urasuuntautuneisuuden välillä. Työn muodot muuttuvat tulevaisuuden työelämässä. Asiantuntijat uskoivat sekä etätyön että osa-aikatyön lisääntyvän Suomessa. Joustavuuden lisääntyminen voi helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista. Kuitenkin se samalla hämärtää työn ja perheen ajan rajoja. Osa-aikatyön osalta asiantuntijat korostivat riittävän toimeentulon turvaamista sekä osa-aikatyöhön liittyvää sukupuolittumisen riskiä, sillä muualla Euroopassa osa-aikatyö on yleisin naisten työaikamuoto. Asiantuntijat pohtivat myös ihmisen arjen ajan hallintaa. Enemmistö asiantuntijoista oli sitä mieltä, että kiire työssä on lisääntynyt. Kiireen tunne syntyy osittain työn ja perhe-elämän erottamisen vaikeudesta. Lähes kaikki asiantuntijat olivat taipuvaisia olemaan sitä mieltä, että vuoteen 2015 mennessä ihmisellä pitää olla suurempi kontrolli omaan ajankäyttöönsä työssään työtehtävistä riippumatta. Selvä enemmistö asiantuntijoista oli taipuvainen olemaan sitä mieltä, että arjen ajan hallinta on työn ja perheen yhteensovittamisen ydinkysymys. Kokonaisuutena siihen liittyy työn ja kodin lisäksi lähiympäristön rakentaminen, palvelujen saatavuus, liikennejärjestelyjen sujuvuus sekä ympäristön viihtyisyys. Lähiympäristöjen suunnittelu ja palvelujen riittävä joustavuus ovat tärkeitä tulevaisuuden haasteita. 1.6 Palveluista hyvinvointia Globalisaatio ei muuta vain työtä ja sen tekemisen muotoja, vaan se haastaa myös hyvinvointiyhteiskunnan järjestämisen tavat. Eurooppalainen ja maailmanlaajuinen yhdentyminen ja kaupan vapauttaminen vaikuttavat myös palvelujen kauppaan. Enemmistö asiantuntijoista oli sitä mieltä, että palvelukaupan vapauttaminen vaikuttaa palvelujen tuottamisen tapoihin ja tuottajiin Suomessa. Samalla he olivat sitä mieltä, että tämä kehitys avaa hyvinvointipalvelujen markkinoita. Asiantuntijoiden mielestä yksityiset tai kolmannen sektorin tuottamat hoivapalvelut voisivat tulevaisuudessa helpottaa työn ja 14

17 1 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA perheen yhteensovittamista. Asiantuntijat kantoivat huolta myös palvelujen alueellisesta saatavuudesta. Enemmän heidän mielestään olisikin käytävä keskustelua kolmannen sektorin ja järjestöjen roolista palvelujen tuottajana. Asiantuntijoiden kommenttien mukaan toisilla on enemmän varaa käyttää näitä mahdollisuuksia kuin toisilla. Osa asiantuntijoista oli sitä mieltä, että tuloerojen kasvu jakaa ihmisiä entistä enemmän myös tulevaisuudessa. Sosiaaliturvajärjestelmien ja palvelurakenteen on sopeuduttava työn muutokseen. Enemmistö asiantuntijoista oli sitä mieltä, että yhteiskunnan turvajärjestelmät eivät tarpeeksi tue epävarmoissa työsuhteissa työskenteleviä. Rakenteita sopeuttamalla on mahdollistettava työn ja perheen yhteensovittaminen työtilanteesta riippumatta. YHTEENVETO 15

18 2 JOHDANTO 2 JOHDANTO Työn ja perheen yhteensovittamista on luonnehdittu nyky-yhteiskunnan kehityksen solmukohdaksi. Työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset ovat olleet 2000-luvulla paljon esillä sekä tutkimuksellisesti että julkisissa keskusteluissa ja tiedotusvälineissä. Kysymykset nivoutuvat laajempiin teemoihin ja keskustelunaiheisiin: on puhuttu perheen kriisistä, lasten ja nuorten pahoinvoinnista ja toisaalta työelämän koventuneista vaatimuksista, globaalin kilpailun aiheuttamista työelämän muutoksista sekä epävarmuuden lisääntymisestä työelämässä. Myös keskustelut syntyvyyden laskusta, työvoimapulasta, työssä jaksamisesta ja jatkamisesta liittyvät kysymyksiin työn ja perheen yhteensovittamisesta. Aihe on tärkeä, koska se on olennainen osa ihmisen elämää ja koska sillä on poliittisia, taloudellisia, tasaarvoon liittyviä ja inhimillisiä vaikutuksia. Työn ja muun elämän tasapainon tärkeys on yleisesti tunnustettu. (TYÖ/ELÄMÄ -tasapaino -toimintaohjelma 2004, 3.) Useat uudet työn ja perheen yhteensovittamista käsittelevät tutkimukset ovat vaikuttaneet tämän tutkimuksen muotoutumiseen: teokset Aikanyrjähdys. Keskiluokka työn puristuksessa (Julkunen ym. 2004) ja Pomot ja perheet. Työelämä ja perheiden hyvinvointi (Kivimäki ym. 2003) käsittelevät perheen ja työn yhteensovittamista työelämän asettamista vaatimuksista sekä hyvinvoinnista käsin. Työn ja perheen limittymistä tarkastellaan kirjassa Veteen piirretty viiva? Työn ja yksityiselämän välisen rajapinnan tarkastelu (Antila 2005). Teemaa tarkastellaan monipuolisesti ja eri näkökulmista Työterveyslaitoksen Työ ja Ihminen aikakauskirjan teemanumeroissa Työ, perhe ja elämän moninaisuus I ja II (Kauppinen 2005). Lisäksi Riitta Jallinoja on tutkinut perhettä yhteiskunnassa sivuten myös työn ja perheen yhdistämistä kirjoissaan Perheen aika (2000) sekä Perheen vastaisku. Familistista käännettä jäljittämässä (2006). Työn ja perheen yhteensovittaminen on myös kansainvälisesti aktiivinen tutkimusaihe; teemaa on tutkittu kansainvälisessä tutkimuskentässä useista eri näkökulmista. Aihetta voidaan tarkastella muun muassa moniroolisuuden, kuormittuneisuuden, elämänkaaren ja elämänhallinnan näkökulmista (TYÖ/ELÄMÄ -tasapaino -toimintaohjelma 2004, 10). Näitä teorioita yhdistävä tekijä on se, että työn ja perheen yhteensovittamisen problematiikkaa tarkastellaan yksilönäkökulmasta, yksilön kokemusten kautta. Työtä ja perhettä on pyritty tarkastelemaan myös laajemmasta perspektiivistä, jossa huomioidaan eri yhteiskuntaelämän kentillä tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset työn ja perheen yhteensovittamiseen (Salmi & Lammi-Taskula 2004). Tämä näkökulma on toiminut lähtökohtana myös tässä raportissa kuvatulle tutkimukselle. Työn ja perheen yhteensovittamista koskevassa tutkimuksessa työ ja perhe on asetettu kolmen kentän leikkauspisteeseen: työelämän ja työpolitiikan, perhe-elämän ja perhepolitiikan sekä sukupuolen ja tasa-arvopolitiikan. Työn ja perheen yhdistämisen onnistuminen riippuu näillä kaikilla kentillä samanaikaisesti tapahtuvasta kehityksestä. Kentät toimivat vuorovaikutuksessa: yhdellä kentällä toteutetuilla ratkaisuilla voi olla kauaskantoisia vai- 16

19 2 JOHDANTO kutuksia toisille kentille. Kentät yhdistävät sekä arkielämän että yhteiskuntapolitiikan. Tässä tutkimuksessa on käytetty tarkastelun kehyksenä tutkijoiden Minna Salmi ja Johanna Lammi-Taskula (2004) hahmottelemaa työn ja perheen yhteensovittamisen toimintakenttää. He asettavat työn ja perheen kolmen erilaisen kentän leikkauspisteeseen. Tutkimuksessa työn ja perheen yhteensovittamiseen vaikuttavat kentät ovat erityisesti kahdenlaisten muutospaineiden kohteena. Toisaalta tarkastellaan ihmisten arvoja ja arvostuksia, jotka vaikuttavat käsityksiimme työstä ja perheestä. Samaan aikaan työn ja perheen sekä globaali että lokaali toimintaympäristö muuttavat niin politiikan kuin työorganisaatioidenkin toimintaedellytyksiä. JOHDANTO IHMISTEN ARVOT & ARVOSTUKSET Työ, perhe, vapa-aika merkityssisällöt ajan ja rahan kohdentaminen TYÖELÄMÄ & TYÖPOLITIIKKA Muuttuvat työaikajärjestelyt joustavat työajat työajan lyhentäminen osa-aikatyö Muuttuva työn organisointi työsuhteiden erilaistuminen paikallinen sopiminen TYÖ & PERHE SUKUPUOLTA RAKENTAVAT PROSESSIT & TASA- ARVOPOLITIIKKA naisten asema työmarkkinoilla miesten asema perheessä PERHE-ELÄMÄ & SOSIAALIPOLITIIKKA Pienten lasten hoito vanhempainvapaat hoitovapaa/kodinhoidon tuki päivähoito sairaan lapsen hoito Muiden huolenpitoa tarvitsevien hoidon järjestäminen pienet koululaiset sairaat, vammaiset vanhukset GLOBAALI & LOKAALI TOIMINTAYMPÄRISTÖ Työyhteisöjen ja yritysten toimintaedellytykset Politiikan vaikutukset ja toimintaedellytykset Aluekehitys Hyvinvointimallin kehitys Kansainvälinen toimintaympäristö: järjestöt, sopimukset ja toiminta (EU, YK, WTO) Talouskehitys Kuva 1. Kuva Työn 1. Työn ja perheen ja yhdistämisen arkea arkea (mukaellen (mukaellen Salmi & Lammi-Taskula Salmi & Lammi-Taskula 2004, s. 3). 2004, s. 3). 17

20 2 JOHDANTO 2.1 Ydinkysymys Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työn ja perheen yhteensovittamista yleisenä kysymyksenä, rajaamatta sitä mihinkään tiettyyn henkilöstöryhmään tai toimialaan. Tutkimuksen ydinkysymys on Miten työn, perheen ja vapaa-ajan merkitys ihmisten elämässä muuttuvat ja miten työn ja perheen yhteensovittamisen tavoitteen käy tulevaisuudessa? Kysymystä käsitellään niin politiikan, yksilön, organisaatioiden yhteiskunnan kuin perheenkin näkökulmasta. Käsittelyn kehyksenä on edellä esitetty malli työn ja perheen yhteensovittamisen toimintakentistä. Tulevaisuutta tarkastellaan vuoden 2015 perspektiivistä. Tämä tutkimus on toteutettu Argumentoivalla Delfoi -menetelmällä, jota ei ole aiemmin käytetty työn ja perheen yhteensovittamisen tutkimukseen Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on ensinnäkin tarkastella työn ja perheen yhteensovittamista yksilötason lisäksi globaalista kontekstista käsin. Globaalit muutokset vaikuttavat työn ja muun elämän yhteensovittamiseen monin tavoin, ja myös nämä vaikutukset on tärkeää huomioida työstä ja perheestä puhuttaessa. Toiseksi tarkoituksena on tutkia työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamisen haasteita asiantuntijanäkökulmasta. Kolmanneksi tutkimus on tulevaisuusorientoitunut. Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteita pyritään kartoittamaan nykyhetkeä pidemmälle ja tätä kautta ennakoimaan tulevaisuuden kehityskulkuja. Neljänneksi tutkimuksessa on otettu näkökulmaksi muutosten näkökulma. Erityisesti työn muutos muokkaa ihmisen ajatuksia ja tapaa tehdä työtä tulevaisuudessa. 2.2 Raportin rakenne Tutkimuksessa asiantuntijoilta kysyttiin tulevaisuuden maailmasta, mitä ovat työ ja perhe sekä miten työn ja perheen yhteensovittaminen kehittyy ja muuttuu. Myös sukupuolten välinen työnjako ja yhteiskunnan tarjoama tuki nousevat esille. Asiantuntijoiden näkemyksiä lähestytään raportissa neljästä eri näkökulmasta. Ensimmäiseksi tarkastellaan arvojen muutosta: Miten suhtautuminen työhön, perheeseen ja vapaa-aikaan on tutkimusten mukaan muuttunut, ja millaista kehitystä asiantuntijat arvioivat tapahtuvan vuoteen 2015 mennessä? Toiseksi pureudutaan kysymykseen, mikä on perhe. Voivatko perhemuodot muuttua ajan kuluessa? Entä mitkä ovat naisten ja miesten roolit perheessä ja millaisena asiantuntijat näkevät sukupuoliroolit tulevaisuudessa? Työtä ja sen tekemistä käsitellään kolmanneksi. Globalisaatio muuttaa elinkeinorakennetta ja samalla myös sitä, miten työtä tehdään. Asiantuntijat arvioivat erilaisten työmuotojen ilmentymiä tulevaisuudessa. Tärkeä kysymys on työn ja vapaa-ajan välinen suhde sekä mahdollinen liikkuvuuden lisääntyminen. 18

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF)

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) 1 Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050 ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) ISSN 1455-2191 Helsinki 2006 www.vaestoliitto.fi 2

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana SAIJA PAJUNEN Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikka Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Perhevapaalta takaisin työelämään

Perhevapaalta takaisin työelämään Riitta Luoto, Kaisa Kauppinen, Aino Luotonen (toim.) Perhevapaalta takaisin työelämään Työ ja ihminen Tutkimusraportti 42 Työ ja ihminen Päätoimittaja Tieteelliset toimittajat Toimittaja Toimituksen osoite

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Anneli Miettinen KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja E 32 /2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010 Ilkka Haavisto www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä Sanja Hietala Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot