Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijät: Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä ja Tarja Vähähyyppä Työn nimi: Kokemuksia epäsäännöllisen työn ja perheen arjen yhdistämisestä Päivämäärä: Sivumäärä: Työn ohjaaja: Lto, KT Pirjo Forss - Pennanen Työn tarkastaja: FL Marja-Liisa Hiironen Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa epäsäännöllisen työn vaikutuksia perheen arkeen. Työmme tutkimuskysymykset olivat: Onko epäsäännöllisellä työllä vaikutusta perheen arjenhallintaan? Miten epäsäännöllinen työ vaikuttaa perheiden arkeen: sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan, taloudelliseen tilanteeseen? Hankaloittaako epäsäännöllinen työ perheiden tulevaisuuden suunnittelua? sekä kartoittaa perheiden kokemuksia päivähoitojärjestelyistä ja niiden toimivuudesta. Teoreettinen tausta opinnäytetyössämme pohjautuu ekologiseen ja ekokulttuuriseen teoriaan. Olemme käyttäneet työssämme Stakesin, Työvoimaministeriön ja tilastokeskuksen tutkimuksia. Keräsimme tutkimuksen aineiston puolistrukturoidulla kyselylomakkeella, jonka lähetimme sähköpostitse Keskipohjanmaa-, Kokkola- ja Kokkolan Seutu lehtiin sekä Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja Sosiaali- ja terveysalanopiston opiskelijoille. Sähköpostimme tavoitti 86 epäsäännöllistä työtä tekevää perhettä. Tutkimuksemme mukaan epäsäännöllisen työn vaikutukset koettiin yksilöllisesti ja perhekohtaisesti. Epäsäännöllinen työ vaikutti perheiden arkeen, kuten sosiaalisiin suhteisiin, lasten ja vanhempien harrastuksiin, perheen talouteen ja tulevaisuuden suunnitteluun sekä päivähoidon järjestelyihin. Epävarmuus työn jatkuvuudesta, epäsäännöllisyys ja sen tuomat rajoitukset perheen vapaa-aikaan ja harrastusmahdollisuuksiin hankaloittivat perheen arjen hallintaa. Työn kuormittavuutta olivat lisäämässä työmäärä, työtehtävien epäselvyys sekä vuorotyön tekeminen lasten ollessa pieniä. Epäsäännöllisen työn ollessa oma valinta perheen ja työn yhteensovittaminen koettiin myönteisenä mm. sen vaihtelevuuden, joustavien työjärjestelyjen ja työstä saatujen lisäansioiden vuoksi. Opinnäytetyöllämme olemme halunneet herättää keskustelua epäsäännöllisen työn vaikutuksista perheiden hyvinvointiin. Avainsanat: Epäsäännöllinen työ, perheen arki, sosiaaliset suhteet

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Programme in Social Services ABSTRACT Authors: Name of Thesis: Hänninen Kristiina, Kiiskilä Maria & Vähähyyppä Tarja Experiences on how the Irregular Work Affects Families Everyday Life. Date: 16 th of April 2007 Number of pages: Mentor of Thesis: Doctor of Education Pirjo Forss-Pennanen Inspector of Thesis: Licentiate in Philosophy Marja-Liisa Hiironen The main purpose of our research was to highlight the effects of irregular work on the everyday life of the family. Our research questions were: Does the irregular work have an effect on the control of everyday life? How irregular work affects families normal life: social relationships, leisure time and economical situation? Does irregular work make families future planning more difficult? We wanted also to get families experiences of day care systems and their functionality. The theoretical background in our research is based on the ecological and ecocultural theory. We have used research material from Central Statistical Office of Finland, Department of Employment and Centre for Research and Development of Welfare and Health in our research. We gathered the material of the research with half-structured question form. We e- mailed the question forms to local newspapers and to the students of Central Ostrobothnia University of Applied Sciences and Kokkola Institute of Health Care and Social Services. Our s reached 86 families in which one or both parents had irregular work. According to our research the effects of irregular work pattern were experienced differently in each family. Irregular work affected families everyday life like their social relationships, children s and parent s hobbies, economical situation and future planning and day-care arrangements. Uncertainty of work s continuity, irregularity and limitations in family s leisure time and recreational possibilities made everyday life controlling more difficult. The work load was increased by lack of clarity of responsibilities at work and by irregular working pattern while children were young. If the irregular work pattern was the person s own choice, combining the work and family life was seen positively. The irregular working pattern provided variety to work, flexible working arrangements and extra income. With our research we wish to raise conversation of the impact irregular work patterns have on families well being. Key words: Irregular work pattern, family s everyday life, social relationships

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO JOHDATUSTA AIHEESEEN Epäsäännöllisen työn eri muodot Normaalia työsuhdetta ja epätyypillistä työtä erottavat tekijät Arjen määrittelyä Sosiaalinen tuki perheen voimavarana Päivähoito perheen tukena TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN KENTÄT EKOLOGINEN JA EKOKULTTUURINEN TEORIA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA MENETELMÄT Epäsäännöllisen työn vaikutus perheen arkeen Tutkimusmenetelmä Tutkimusprosessi Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys TUTKIMUS TEEMOITTAIN Yleistä taustaa tutkimusaiheesta ja aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista Empiriaa vastaajien taustoista Taustaa epäsäännöllistä työtä tekevien ammattialoista Empiriaa vastaajien ammattialoista Taustaa työsuhteista Yhteenveto KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISESTÄ TYÖSTÄ JA SEN VAIKUTUKSISTA PERHEEN ARJEN HALLINTAAN Taustaa perheen arkeen vaikuttavista tekijöistä Empiriaa: Arjen hallinta osana perheen arkea Yhteenveto EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN VAIKUTUKSET PERHEIDEN ARKEEN: SOSIAALISIIN SUHTEISIIN, VAPAA-AIKAAN JA TALOUDELLISEEN TILANTEESEEN Taustaa: Perheiden arjen haasteet Empiriaa: Perheiden kokemuksia arjen haasteista Yhteenveto EPÄSÄÄNNÖLLINEN TYÖ JA PERHEIDEN TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU Taustaa: Epäsäännöllisen työn vaikutuksia perheen tulevaisuuden suunnitteluun Empiriaa: Perheiden kokemuksia tulevaisuuden suunnittelusta Yhteenveto...45

5 10 EPÄSÄÄNNÖLLISTÄ TYÖTÄ TEKEVIEN PERHEIDEN TYYTYVÄISYYS PÄIVÄHOITOJÄRJESTELYIHIN JA JÄRJETELYIDEN TOIMIVUUS PERHEEN NÄKÖKULMASTA Taustaa perheiden päivähoitotarpeesta Empiriaa päivähoitojärjestelyistä Lapsen epäsäännöllinen päivähoitorytmi vanhempien kokemana Asioita, joita perheiden mielestä päivähoidon ja työpaikan tulisi huomioida perheen arjen helpottamiseksi Yhteenveto KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHEEN ARJEN YHDISTÄMISESTÄ Yhteenveto JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA...64 LÄHTEET...66 LIITTEET

6 1 1 JOHDANTO Viime vuosina epäsäännöllinen työ on yleistynyt ja aiheena se on ollut esillä laajasti niin lehdissä kuin muuallakin mediassa. Tehdyissä tutkimuksissa on käsitelty paljon vuorotyön vaikutuksia yksilön ja perheen elämään. Vuorotyö ei kuitenkaan ole ainut epäsäännöllisen työn muoto, vaan siihen luokitellaan kuuluvaksi myös pätkä-, kausi- ja keikkatyö sekä erilaiset sijaisuudet. Tilastokeskuksen tutkimuksen (2001) mukaan työn luonteessa on tapahtunut paljon muutoksia parin viime vuosikymmenen aikana. Suuntaus on ollut säännöllisestä työstä ja vakituisista viroista yhä epäsäännöllisempään ja lyhytkestoisempaan työhön. Tietotyö, projekti- ja etätyöt, kauppojen ja ravintoloiden pidennetyt aukioloajat, työn tekeminen opiskelun ohessa sekä naisten siirtyminen kotoa työelämään ovat olleet vaikuttamassa epäsäännöllisen työn määrän kasvuun. Muutosten taustalla on ollut useita eri tekijöitä, joita ovat olleet esimerkiksi talouden kansainvälistyminen, lisääntynyt kilpailu, teknologian kehitys sekä laman jälkeiset säästötoimenpiteet. (Sutela, Vänskä & Notkola 2001.) Suomessa määräaikaisuus kohdistuu keskimääräistä enemmän naistyövoimaan ja hyvin koulutettuihin. Määräaikaisiin työsuhteisiin liittyy useita ongelmallisia piirteitä ja tyypillistä on epävarmuus tulevaisuudesta. Epävarmuus puolestaan rasittaa henkisesti, vaikeuttaa perheen perustamista ja tulevaisuuden suunnittelua. Lisäksi epäsäännöllisiin työsuhteisiin voi liittyä tavallista suurempi pelko työn loppumisesta. (Lehto, Lyly- Yrjänäinen & Sutela 2005, 6.) Opinnäytetyömme teoriaosassa tarkastelemme ekokulttuurista teoriaa, joka kehitettiin 1980-luvulla Los Angelesin yliopistossa USA:ssa täydentämään Urie Bronfenbrennerin ekologista teoriaa. Näiden teorioiden avulla on mahdollisuus pohtia ja ymmärtää epäsäännöllisen työn mukanaan tuomia vaikutuksia perheen arkeen. Tuomme esille saamamme tutkimustulokset ja vertaamme niitä aikaisemmin ilmestyneisiin tutkimuksiin: Tilastokeskuksen (2001) Pätkätyöt Suomessa 1990-luvulla, Työvoimaministeriön (2005) Pysyvän työn toivossa ja Stakesin (2004) Puhelin, mummu vai joustava työaika.

7 2 Suuntasimme työn koskemaan lapsiperheitä ja heidän arkeaan, koska oletamme epäsäännöllisellä työllä olevan suurimmat vaikutukset juuri tässä kohderyhmässä. Halusimme selvittää miten vanhemmat kokevat epäsäännöllisen työn ja sen vaikutukset perheeseen ja lapsiin sekä heidän arkeensa. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kerätä perheiden kokemuksia epäsäännöllisen työn ja perhe-elämän yhdistämisestä. Tutkimuskysymyksemme olivat: Onko epäsäännöllisellä työllä vaikutusta perheen arjenhallintaan? Miten epäsäännöllinen työ vaikuttaa perheiden arkeen: sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja taloudelliseen tilanteeseen? Hankaloittaako epäsäännöllinen työ perheiden tulevaisuuden suunnittelua? Epäsäännöllistä työtä tekevien perheiden kokemuksia päivähoitojärjestelyistä. Teimme sähköisen kyselyn marraskuussa 2006, jonka lähetimme paikallisiin sanomalehtiin: Kokkolan Sanomat, Keskipohjanmaa ja Kokkola-lehti. Opinnäytetyömme ja siihen liittyvä tutkimuskysely sai näkyvyyttä Kokkolan Sanomissa julkaistun artikkelin myötä. Lähetimme kyselyn myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun sekä Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston opiskelijoille. Vastauksia saimme 86 kappaletta useilta eri toimialoilla työskenteleviltä henkilöiltä. Tutkimustulostemme mukaan epäsäännöllisen työn vaikutukset perheiden arkeen ovat erilaisia. Näiden tulosten perusteella voidaankin sanoa, että epäsäännöllinen työ koetaan yksilöllisesti, perhetilanteista ja erilaisista työn muodoista riippuen. Epäsäännöllisestä työstä aiheutuvia kielteisiä kokemuksia perheissä olivat yhteisen ajan puute sekä lasten ja vanhempien rajalliset mahdollisuudet osallistua säännöllisiin harrastuksiin. Myönteisinä asioina mainittiin vuorotyölisät, työn vaihtelevuus ja mahdollisuus hoitaa sosiaalisia suhteita töissä sekä vapaa-aika viikolla. Päivähoitojärjestelyt ja niiden toimivuus koettiin merkityksellisinä perheen arjen sujumisen kannalta. Keskeisenä teemana vastauksista nousi myös tulevaisuuden suunnittelun vaikeutuminen.

8 3 Pyrkimyksenämme on, että aihe saisi aikaan keskustelua perheissä sekä työyhteisöissä epäsäännöllisen työn erilaisista vaikutuksista. Toivomme, että tulokset kannustavat samassa elämäntilanteessa olevia sekä näitä samoja asioita pohtivia perheitä huomaamaan, että epäsäännöllinen työ on yksi mahdollisuus muiden joukossa. Aiheemme valintaan vaikutti sen ajankohtaisuuden lisäksi tutkimusryhmämme jäsenten omakohtaiset kokemukset erilaisista epäsäännöllisen työn muodoista. Halusimme suhtautua tutkimukseen ja sen tuloksiin objektiivisesti, joten pyrkimyksenä on ollut pitää omat ennakko-oletukset taka-alalla.

9 4 2 JOHDATUSTA AIHEESEEN Tutkimuksessa käsittelemme epäsäännöllistä työtä perheen näkökulmasta ja sen vaikutuksia perheen arkeen. Tutkimuksen kannalta keskeisin käsite on epäsäännöllinen työ, johon sisältyvät tutkimuksessamme vuorotyö sekä määräaikaiset työt: keikka-, kausi-, osa-aika- ja pätkätyöt sekä erimittaiset sijaisuudet. Laman seurauksena suomalaiset työmarkkinat muuttuivat 1990-luvulla. Lyhytkestoiset pätkätyöt ja työsuhteiden määräaikaisuus yleistyivät työmuotoina juuri tuona vuosikymmenenä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työolotutkimusten perusteella käy ilmi, että työsuhteita on 1990-luvulla solmittu määräaikaiseksi yhä useammin, erityisesti julkisella sektorilla. Lama karsi ennen kaikkea lyhyitä työsuhteita, ja vastaavasti uuden taloudellisen nousukauden myötä lisättiin nimenomaan lyhyiden työsuhteiden käyttöä. Laman jälkeisestä lyhyiden työsuhteiden lisäyksestä suurin osa oli naisten työsuhteita.(sutela ym. 2001, 99.) Määräaikaiset työsuhteet ovat kaiken aikaa olleet yleisimpiä naisilla kuin miehillä, sekä sijoittuneet opetusalan, terveydenhuolto- ja sosiaalialan, sekä hotelli- ja ravitsemusalan, rakennustyön, maa- ja metsätaloustyön sekä palvelutyön ammatteihin. (Sutela ym. 2001, 13.) Talouden ja rakenteen muutoksiin on pyritty vastaamaan uusilla organisaatiostrategioilla. Yksi joustavuuden muoto on joustavuus työvoiman käytössä. Epävakailla markkinoilla henkilöstön määrä pyritään sopeuttamaan vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen. Ns. epätyypillisten työsuhteiden, pätkätöiden (määräaikaiset, osa-aikaiset, vuokratyösuhteet jne.) osuus on 1990-luvun alusta lähtien lisääntynyt useimmissa teollisuusmaissa. Ne mahdollistavat työvoiman määrän lyhytaikaisen sopeuttamisen kulloisiinkin olosuhteisiin tarvitsematta turvautua irtisanomisiin tai lomautuksiin. (Lehto, Lyly- Yrjänäinen & Sutela 2005, 4.) Suomessa vuonna 1990 yhteensä 14 prosenttia palkansaajista oli määräaikaisissa työsuhteissa, vuonna 1997 heitä oli 17 prosenttia. Vuonna 2000 yhteensä 11 prosenttia miehistä ja 18 prosenttia naisista työskenteli määräaikaisena. Kuntasektorilla luvut ovat korkeampia. (Vänskä ym. 2001, 13.) Vuonna 2005 määräaikaisissa työsuhteissa valtiolla kuntasektorilla työskenteli 23,1 prosenttia työntekijöistä. (Lehto ym. 2005, 10.)

10 5 2.1 Epäsäännöllisen työn eri muodot Määräaikaista työtä tekevien joukko on hyvin epäyhtenäinen, mikä vaikeuttaa yleistysten tekemistä. Määräaikaisuuden kokeminen voi vaihdella paljon esimerkiksi sukupuolen, iän, ammattialan, työsuhteiden pituuden, oman elämäntilanteen tai perhetilanteen mukaan. Epätyypillinen työsuhde on hyödyllinen työntekijän kannalta silloin, kun se toimii siltana pysyvään työsuhteeseen tai rytmittää luontevasti omaa työuraa. Näkökulma on päinvastainen, mikäli työsuhde osoittautuu epävarmaksi. Määräaikaisen työn vapaaehtoisuus näyttää olevan yhteydessä Työolotutkimuksen mukaan työmarkkinoiden tilanteeseen. (Sutela ym. 2001, 15.) Eri tutkimusten tulokset saattavat kuitenkin antaa erilaisen kuvan työmarkkinoiden tilasta, koska tehdyt johtopäätökset ovat tehty eri tutkimusjoukoista erilaisten tiedonkeruumenetelmien avulla. Tästä seuraakin se, että eri tiedonhankintamenetelmin saatu tieto on luonteeltaan erilaista. (Sutela ym. 2001, ) Määräaikaistyöt voidaan jakaa tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan perinteiseen ja moderniin pätkätyöhön. Perinteisesti pätkätyöläisyys on ollut kausi- tai urakkatyötä. Modernissa eli nykyaikaisessa pätkätyöläisyydessä kyse on sen sijaan töistä ja tehtävistä, jotka eivät laatunsa vuoksi edellytä määräaikaisuutta. Nykyaikaisessa pätkätyöläisyydessä erottuu kaksi ryhmää: koulutetut, julkisella sektorilla työskentelevät naiset, joiden työsuhteet ovat usein ketjutettuja sijaisuuksia sekä koulutetut vähintään 40- vuotiaat ylemmät toimihenkilömiehet, joiden määräaikaisuus perustuu työn projektiluonteisuuteen tai määräaikaisen viran hoitamiseen. Miehet kokevat asemansa ja määräaikaisuuden työelämässä myönteisemmin kuin naiset. (Lehto ym ) Määräaikainen työsopimus Suomessa voidaan solmia ainoastaan jos määräaikaisuudelle on perusteltu syy, kuten sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Suomalaisille määräaikaisuuksille on tyypillistä, että ne kohdistuvat voittopuolisesti naisten työhön. Lisäksi ne kasautuvat naisilla korkeampaa koulutusta vaativiin tehtäviin kuin miesten kohdalla. Tyypillisiä ammatteja ovat terveydenhoito-, opetus- ja sosiaalialan työt. ( Sutela ym )

11 6 Vuorotyö on yksi epäsäännöllisen työn muoto. Vuorotyötä teki v ,4 % väestöstä. Härmä on tutkinut v sairaalassa vuorotyötä tekevien suhtautumista vuorotyöhön ja siitä saatuja kokemuksia. Heistä lähes 60 % koki vuorotyön vaikeuttavan perheja sosiaalista elämää. Lisäksi epäsäännöllisyys, ilta- aamu työvuorojärjestys, yövuorot, viikonlopputyöt, harrastuksiin osallistuminen sekä huonot vaikutusmahdollisuudet työaikoihin koettiin epämukavina. (Härmä 2006.) 2.2 Normaalia työsuhdetta ja epätyypillistä työtä erottavat tekijät Sutela ym. (2001, 10.) esittävät Cordovan määritelmän normaalityösuhteeksi työn, jota tehdään yhdelle työnantajalle, kokoaikaisesti, työnantajan määräämissä tiloissa ja määräämättömäksi ajaksi solmitussa työsuhteessa. Epätyypilliseksi työksi on määritelty työ, joka rikkoo jotain näistä normaalin työsuhteen kriteereistä. Normaalin työsuhteen ja epätyypillisen työllisyyden toisistaan erottavia dimensioita voidaan tarkastella myös seuraavan taulukon avulla (TAULUKKO 1). Yhteisenä tekijänä kaikissa epätyypillisen työllisyyden muodoissa on niiden eroaminen normaalista työsuhteesta vähintään yhdeltä dimensioltaan. ( Sutela ym. 2001, 10.) TAULUKKO 1. Normaali työsuhde Epätyypillinen työllisyys Työmarkkinaasema Työsuhteen kesto Työskentely toisen alaisuudessa palkkaa vastaan Pysyvä, solmittu olemaan voimassa toistaiseksi Itsenäinen yrittäjyys Määräaikainen työsuhde (myös ns. ketjusuhteet) Työaika Työnantajien lukumäärä Kokoaikainen Yksi Osa-aikainen Useita (esim. tarvittaessa työhön kutsuttavat)

12 7 Yhtenäisen käsitteistön puuttuminen on ollut yhtenä hankaluutena lyhyiden työsuhteiden tutkimuksessa sekä eri tutkimuksista saatujen tulosten vertailussa. Käsitteenä pätkätyölle ei ole ollut virallista määritelmää ja sisältöä, mutta sillä on viitattu esisijaisesti lyhyeksi määräajaksi solmittuihin työsuhteisiin. Pätkätyö voidaankin paikantaa osaksi epätyypillisiä työsuhteita, joita luonnehtii tietty epävarmuus ja kiinnittymättömyys työmarkkinoilla. Tämä näkyy erilaisten työmarkkina-asemien vaihteluna vuoden aikana, joita ovat työttömyys, lyhyet työsuhteet ja välillä työn ulkopuolella olo. Toisaalta valtaosa lyhytaikaisista työsuhteista on sovittu määräaikaisiksi tai tilapäisiksi, joten kaikki määräajaksi sovitut työsuhteet eivät ole lyhyitä: vuoden 1997 työolotutkimuksen mukaan noin joka viides oli solmittu yli vuoden mittaiseksi. (Sutela ym. 2005, ) 2.3 Arjen määrittelyä Arkielämän käsitteen voidaan nähdä syntyneen työn ja perheen yhteensovittamisen ja näiden kahden käsitteen erkaantumisen myötä. Tänä päivänä nähdään haasteellisena näiden elämänalueiden yhdistäminen, koska nämä kaksi asiaa yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Arjen voidaan nähdä koostuvan osittain rutiineista. Nämä rutiinit voidaan nähdä monella eri tasolla. Myönteisenä asiana perheessä voidaan nähdä ajankäytön organisointi sekä tuttuuden ja turvallisuuden luominen arkeen. Asiaa voidaan tarkastella myös vastakkaisesta näkökulmasta, jolloin rutiinit muodostavat samanlaisena ja rutiininomaisena toistuvan ketjun tiettyjä toimintoja. Usein juuri lapsiperheet mukautuvat arjen ja työelämän rutiinien puristuksiin. (Salmi & Lammi-Taskula 2004, ) Pohdittaessa arkielämän ajankäyttöä, voidaan nähdä keskeisenä ajan jakamisen ja organisoinnin työelämän ja perheen kanssa vietetyn ajan kesken. Ajankäyttöön vaikuttavat monet tekijät, jotka voidaan nähdä työelämän aikana, markkinoiden aikana, erilaisten instituutioiden eli järjestelmien aikana, kotitalouden aikana ja perheen jäsenten henkilökohtaisena aikana. Työn aloitus- ja lopetusajat, työpäivän pituus, työmatkat, kauppojen ja muiden palvelujen aukioloajat, perheenjäsenten työ-, koulu-, hoito- ja harrasteajat, kotitöiden jakaminen sekä ajankäyttö yhdessä ja yksin muodostavat monitasoisen ajankäytön yhteensovittamisen arjessa. (Salmi & Lammi-Taskula 2004, 29.)

13 Sosiaalinen tuki perheen voimavarana Sosiaalinen verkosto sekä sosiaalinen tuki voidaan nähdä yksilön ja perheen voimavarana. Sosiaaliset suhteet ovat tärkeä osa elämää. Ne antavat voimia arkeen ja sen hallintaan. Ne merkitsevät yksilölle ja perheelle mahdollisuutta saada apua tarvittaessa ja niillä on suoraan vaikutusta yksilön hyvinvointiin ja sitä kautta koko perheeseen. Tärkeää on tietoisuus yhteisyyden ja turvallisuuden sekä luottamuksen olemassa olosta. (Salo & Tuunainen 1996, ) Arjen voimavarat perheessä voidaan käsittää resursseina, koherenssin tunteena tai elämänhallintana. Voimavarat ovat joko sisäisiä tai ulkoisia. Sisäisiin voimavaroihin kuuluvat mm. minän vahvuus, selviytymisstrategiat, itsetunto, luottamus, energia, motivaatio sekä hallinnan tunne. Yksilön omat valmiudet ja taipumukset kohdata ja käsitellä paineita sekä selviytyä niistä liittyvät sisäiseen elämänhallintaan. Ulkoisia voimavaroja voidaan kutsua myös sosiaalisiksi, perheen ja yhteisön voimavaroiksi sekä aineellisiksi voimavaroiksi. Sosiaalinen tuki korostuu ulkoisen voimavaran muotona. Voimavarat mahdollistavat uskon omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämään, etenkin pulmallisissa tilanteissa (Salo & Tuunainen 1996, ) Päivähoito perheen tukena Päivähoito on lapsiperheille tarjottava sosiaalipalvelu, joka on tasa-arvoisesti jokaisen perheen ja lapsen oikeus. Sen tehtävä on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä yhteistyössä vanhempien kanssa ja tukea perhettä heidän kasvatustehtävässään. Päivähoidossa otetaan huomioon myös lasten erityistarpeet ja autetaan lasta ja perhettä usein yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa silloin, kun perheen omat voimavarat eivät riitä. (Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999.) Perusta työn ja perheen yhteensovittamiseen on luotu Suomessa sosiaalipolitiikan keinoin. Vanhempainvapaajärjestelmää on kehitetty 1960-luvulta lähtien. Kunnallinen päivähoito on ollut subjektiivisena oikeutena alle kouluikäisille lapsille vuodesta (Salmi & Lammi-Taskula 2004, 3-4.)

14 9 3 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN KENTÄT Perhe-elämän ja työn yhteensovittamisen erityispiirre on sen liittyminen kolmeen kenttään, jotka leikkaavat toisiaan jokapäiväisessä elämässä sekä yhteiskuntapolitiikassa. Kentät ovat työelämä ja työpolitiikka, perhe-elämä ja sosiaalipolitiikka sekä sukupuolta rakentavat prosessit ja tasa-arvo politiikka. Työelämä ja työpolitiikka sisältävät muuttuvat työaikajärjestelyt ja muuttuvan työn organisoinnin. Perhe-elämän ja sosiaalipolitiikan kentille sijoittuvat mm. pienten lasten hoitojärjestelyt kuten päivähoito, kotihoidontuki sekä hoitovapaa. Kolmannelle kentälle kuuluvat sukupuolta rakentavat prosessit, naisten ja miesten tasa-arvoinen asema sekä toimintamahdollisuudet työelämässä ja perheessä. Tähän kenttään sisältyvät naisten asema työelämässä ja miesten asema perheessä. (Salmi & Lammi-Taskula 2004, 2.) Työelämä & perhepolitiikka - Muuttuvat työaikajärjestelyt joustava työaika, työajan lyhentämien, osa-aika työ - Muuttuvan työajan organisointi työsuhteiden erilaistuminen, paikallinen sopiminen TYÖ & PERHE Perhe-elämä & sosiaalipolitiikka - Pienten lasten hoito vanhempainvapaat, hoitovapaa, kotihoidontuki, päivähoito, sairaan lapsen hoito - Muiden huolenpitoa tarvitsevien hoidon järjestäminen pienet koululaiset, sairaat, vammaiset, vanhukset Sukupuolta rakentavat prosessit tasaarvopolitiikka - Naisten asema työmarkkinoilla, miesten asema perheessä KUVIO 1.

15 10 Jokaista kenttää voidaan tutkia erikseen suhteessa työhön ja perheeseen, mutta olennaisinta on, että kentät leikkaavat toisiaan (KUVIO 1, s.9). Kaikilla eri kentillä tapahtuvat asiat vaikuttavat työn ja perheen yhdistämisen ongelmien ratkaisuun. Yhdellä kentällä tapahtuvat asiat ja prosessit asettavat ehtoja ja aiheuttavat seurausvaikutuksia toisille kentille. Seurausvaikutukset eivät ole aina tiedostettuja tai aiottuja. Jos haluamme saada kuvan työelämän muutossuuntien seurauksista ihmisten elämässä, vanhemmuuden mahdollisuuksista tai perheiden muuttumisesta, on meidän yhdistettävä työelämän, perheiden ja sukupuolten näkökulmat. (Salmi & Lammi-Taskula 2004, 2.) Myös tämä näkökulma vahvistaa ekokulttuurista näkemystä, jonka esittelemme tulevassa teoriaosuudessa. Etenkin lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että perheellä on päivittäin riittävästi yhteistä aikaa ja ettei lapsen hoitopäivä veny kohtuuttoman pitkäksi. Pienten lasten vanhempien työoloja tulisikin kehittää siten, että työn ja perheen yhteensovittaminen on joustavampaa. Pienten lasten vanhemmilla tulisi myös olla mahdollisuus valintansa mukaan tehdä päivätyötä. Yhteiskunnan tehtävänä on myös vanhemmuuden mahdollistaminen. Vanhemmuutta voidaan vahvistaa antamalla vanhemmille aikaa ja mahdollisuuksia olla lastensa vanhempia ja vastata heidän kasvatuksestaan. Tällä olisi suuri merkitys sekä lasten että koko perheen hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. (Varhaiskasvatuksen muistio 1999, 8.)

16 11 4 EKOLOGINEN JA EKOKULTTUURINEN TEORIA Yksilöiden ja ympäristön vuorovaikutusta tutkivien ekologisten teorioiden mukaan lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Pienen lapsen keskeinen kasvuympäristö on koti ja perhe. Lapsen kasvaessa päiväkoti, koulu sekä muut lapsen toimintaympäristöt tulevat merkittäviksi. Ekologisen ajattelun tunnetuin edustaja on Urie Bronfenbrenner, jonka luomassa teoriassa lasta ja ympäristön välistä vuorovaikutusta tarkastellaan neljällä eri tasolla. Teorian mukaan lapsen kehitykseen ja perheiden toimintaan vaikuttavat lähiympäristön lisäksi lainsäädäntö ja yhteiskunnalliset asenteet. (Määttä 2001, 77.) Kasvun ja kasvatuksen perusidea on vuorovaikutusprosessi, joka saa muotonsa yksilön käyttäytymisen ja sosiaalisen ympäristön yhteisrakentumisesta. Lapsen elämää tutkittaessa tarkastellaan samalla lapsen sisäistä kehitystä sekä hänen suhdettaan hänelle tärkeisiin ja läheisiin ihmisiin. Näiden ihmisten välinen vuorovaikutus sekä heidän suhteensa ympäristöön joutuu niin ikään tarkastelun kohteeksi. Lapsi nähdään olevan riippuvainen aikuisesta, perheestään, jolloin hänen kehitykseensä vaikuttaa perheen tapa olla ja elää. Samalla lapsi kuitenkin nähdään yksilönä, jonka oma persoonallisuus vaikuttaa kehitykseen ja sen kulkuun (Rantala 2002, 20.) Ekokulttuurisessa teoriassa perhe nähdään omaan elämäänsä aktiivisesti vaikuttavana yksikkönä. Perheen arjen sujumisella, vanhempien hyvinvoinnilla ja lasten kehityksellä on kiinteä yhteys toisiinsa. Arkipäivän toiminta- ja vuorovaikutustilanteet joita koti, päivähoito ja työ tarjoavat, ovat ekokulttuurisen teorian mukaan merkittävässä asemassa perheiden elämässä ja arjessa. (Rantala 2002, 10.) Perheiden ja lähiympäristön lisäksi ekokulttuurinen teoria painottaa perheiden omaa kulttuuria. Ekokulttuurisessa teoriassa kulttuuri nähdään jokapäiväisenä osana perheiden arkea, eikä vain makrotasolla vaikuttavana tekijänä. Perheet luovat omaa kulttuuriaan jatkuvasti. Perheiden kulttuurin muodostavat erilaiset arvot, rutiinit ja uskomukset sekä lisäksi taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Päivittäiset rutiinit perheessä ekokulttuurisen mallin mukaan muodostuvat normeista, säännöksistä ja tottumuksista, jotka ohjaavat vuorovaikutusta kotona, töissä ja päivähoidossa. Lisäksi se, keitä on läsnä ja mitkä ovat heidän päämääränsä ja arvonsa,

17 12 sekä toimintaan kohdistuvat tunteet ja motiivit, ovat vaikuttamassa perheen arjen hallintaan. Ekokulttuurinen teoria on elinympäristöstä riippumaton, joten sitä voidaan soveltaa erilaisiin kasvuympäristöihin. (Määttä 1999, 80 82; Rantala 2002, 21.) Ekokulttuurisessa teoriassa vanhemmat eivät passiivisesti mukaudu ympäristön asettamiin vaatimuksiin ja paineisiin uusissa tilanteissa, vaan he itse voivat akkommodoitua eli mukautua yhteiskunnassa vallitseviin olosuhteisiin. Kaikille perheille samat asiat eivät ole tärkeitä, vaan vanhemmat tekevät erilaisia valintoja omien voimavarojensa ja itselleen tärkeiden asioiden mukaan Lisäksi perheet voivat toimia proaktiivisesti eli vaikuttaa itse siihen, mitä rutiineja he muuttavat ja mihin suuntaan. Vanhemmilla on voimavaroja, jotka mahdollistavat uusien tilanteiden hallinnan sekä vaadittavien muutosten ideoinnin ja toteuttamisen. (Määttä 1999, 81; Rantala 2002, 22.) Tarkasteltaessa perheiden arkea olisi tärkeää huomioida ja tukea perheiden tekemiä ratkaisuja ja heidän voimavarojaan. Makrotaso Yhteiskunnan rakenteet Eksotaso Vanhempien työolot Mesotaso Kasvuympäristö Mikrotaso Perhe KUVIO 2.

18 13 Ekologinen kasvatuspsykologia korostaa lapsen kasvuympäristön merkitystä ja tarkastelee niiden suoria ja epäsuoria vaikutuksia lapsen kehitykseen. Ensimmäiseen eli mikrotasoon kuuluvat perheen lisäksi koulu ja päiväkoti. Toisen eli mesotason muodostavat näiden ympäristöjen väliset suhteet. Vanhempien sosioekonominen asema, työolosuhteet ja työaika vaikuttavat epäsuorasti lapsen elämään. Lisäksi kulttuuriset uskomukset ja lapsi- ja perhepolitiikka vaikuttavat merkittävästi lasten elinoloihin. Ekologisen teorian mukaan lapsen eri kasvuympäristöjen, kuten kodin ja päivähoidon, keskinäinen yhteistyö nähdään erityisen tärkeänä. Parhaimmillaan yhteistyö päiväkodin ja perheiden välillä on luontevaa kanssakäymistä, joka perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Kolmanteen eli eksotasoon sisältyvät vanhempien työolot ja yhteiskunnan tukijärjestelmät sekä terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut. Perheen yhteiseen hyvinvointiin ja arjen hallintaan vaikuttavat olennaisesti vanhempien työssä viihtyminen sekä työn mielekkyys. Uloimmassa (vrt. KUVIO 2, s.12) eli makrotasossa perheen elämään ovat vaikuttamassa yhteiskunnan poliittiset rakenteet, asenteet sekä talous. Nämä edellä mainitut asiat määrittävät, millaisia palveluja ja tukia perheillä on mahdollista saada. (Rantala 2002, 21.) Tutkimuksemme teoreettisena lähtökohtana käytämme Amerikassa 1980-luvulla kehitettyä ekokulttuurista teoriaa, mikä pohjautuu ekologiseen teoriaan. Ekokulttuurinen teoria kritisoi Bronfenbrennerin neljän kehän hierarkiamallia, koska ekologinen teoria tuo kaikenkattavuudellaan omat ongelmansa ja hierarkkisuus aiheuttaa joustamattomuutta eri tasojen välillä. (Rantala 2002, 21.)

19 14 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA MENETELMÄT 5.1 Epäsäännöllisen työn vaikutus perheen arkeen Teoriaosassa tarkastelemme aihetta ekokulttuurisesta viitekehyksestä sekä käsittelemme yleisesti säännöllisen ja epäsäännöllisen työn vaikutuksia perheen arjenhallintaan aikaisempien tehtyjen tutkimusten pohjalta. Tutkimuksemme empiriaosassa tarkastelemme sähköisellä kyselyllä saamiamme vastauksia perheiden kokemuksista epäsäännöllisestä työstä ja sen vaikutuksista perheen arjen hallintaan. Kyselylomakkeen laadimme lokakuussa Kysymyksiä laadittaessa hyödynsimme aikaisemmin julkaistuja tutkimuksia. Kysymykset, joilla pyrimme saamaan vastausta tutkimusongelmaamme muotoilimme itse. Tutkimuksemme kyselylomake sisälsi sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Jäsensimme kyselylomakkeen teemoihin seuraavalla tavalla: kysymykset 1 12 antavat taustatietoa vastaajista ja heidän perheistään, kysymykset kartoittavat epäsäännöllisen työn vaikutusta perheiden arjenhallintaan, kysymykset 21, 22, ja 24 liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja taloudelliseen tilanteeseen, kysymys 23 kartoittaa epäsäännöllisen työn vaikutuksia perheen tulevaisuuden suunnitteluun ja kysymykset koskevat ja antavat vastauksia päivähoitokokemuksista ja niiden järjestelyjen toimivuudesta perheiden näkökulmasta. Kysymyksessä 32 vastaajilla oli mahdollisuus kertoa kokemuksistaan epäsäännöllisen työn ja arjen yhdistämisestä. Julkaisimme opinnäytetyön kyselylomakkeen Internet-kyselyn muodossa (LIITE 1). Näkyvyyttä opinnäytetyöllemme saimme Kokkolan Sanomissa haastattelumme pohjalta kirjoitetusta artikkelista, jonka lehti julkaisi Halusimme varmistaa tutkimuskyselymme onnistumisen, joten välitimme kyselyn julkaistavaksi myös ilmestyvään Keskipohjanmaa- ja ilmestyvään Kokkolalehteen (LIITE 2). Vastausaika oli Edellä mainittujen lehti-ilmoitusten lisäksi lähetimme opinnäytetyöhömme liittyvän kyselylomakkeen sähköpostitse Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä Keski- Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan opiston lähihoitajaopiskelijoille (LIITE 3 ja 4). Op-

20 15 pilaitokselle suunnatussa kyselyssä jatkoimme vastausaikaa asti, mistä oli maininta tutkimuskyselyn yhteydessä. Kysely tavoitti kaikkiaan 86 perhettä, joiden elämää rytmittää epäsäännöllinen työ. Tarkoituksena oli selvittää yleisellä tasolla epäsäännöllisen työn vaikutusta perheen arjenhallintaan, perheiden sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan sekä taloudelliseen tilanteeseen. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa päivähoitojärjestelyjen toimivuutta epäsäännöllistä työtä tekevien perheiden näkökulmasta. Toivomme tutkimuksemme antavan tietoa työnantajille asioista, jotka helpottaisivat epäsäännöllistä työtä tekevien perheiden arjen hallintaa. Lisäksi toivomme tutkimuksen herättävän keskustelua ja sitä kautta edistävän muutoksia perheystävällisempään työilmapiiriin. Tutkimuskysymykset: 1. Onko epäsäännöllisellä työllä vaikutusta perheen arjenhallintaan? 2. Miten epäsäännöllinen työ vaikuttaa perheiden arkeen sekä perheen sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja taloudelliseen tilanteeseen? 3. Hankaloittaako epäsäännöllinen työ perheiden tulevaisuuden suunnittelua? 4. Epäsäännöllistä työtä tekevien perheiden tyytyväisyys päivähoitojärjestelyihin ja järjestelyjen toimivuus perheen näkökulmasta. 5.2 Tutkimusmenetelmä Tutkimus voi olla kartoittava, kuvaileva, selittävä tai ennustava ja siihen voi sisältyä useampia kuin yksi tarkoitus, joka voi myös muuttua tutkimuksen edetessä. Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä ja sen tarkoitus ohjaa tutkimusstrategisia valintoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 129.) Tutkimuksemme sisältää sekä kvalitatiiviselle että kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä. Kysymysten avulla kartoitimme vastaajien henkilökohtaisia sekä heidän perheidensä kokemuksia epäsäännöllisestä työstä ja sen vaikutuksista perheen arjenhallintaan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, johon sisältyy ajatus todellisuuden moninaisuudesta (Hirsjärvi ym. 2005, 152).

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF)

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) 1 Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050 ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) ISSN 1455-2191 Helsinki 2006 www.vaestoliitto.fi 2

Lisätiedot

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA?

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 198 Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? Työntekijöiden käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen

Lisätiedot

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana SAIJA PAJUNEN Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikka Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja Itä-Helsingissä asuvien venäläisten naisten kokemuksia työllistymisestä Hytti Olga Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN Sari Luostarinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI

PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI Kumppanuus+ -projektin vuoden 2001 naisasiakkaiden tilanteen arviointia Kati Salmela Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI?

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? Mia Puumalainen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Network hankkeella tukea muutoksien johtamiseen. Sirpa Kreander

Network hankkeella tukea muutoksien johtamiseen. Sirpa Kreander Network hankkeella tukea muutoksien johtamiseen Sirpa Kreander Opinnäytetyö Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma 28.5.2014 Tekijä Sirpa Kreander

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot