LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16. Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16. Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt"

Transkriptio

1 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16 Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt

2 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16 Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt Pauliine Koskelo OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2004

3 ISSN ISBN Oikeusministeriö Helsinki

4 KUVAILULEHTI OIKEUSMINISTERIÖ Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Koskelo Pauliine oikeusneuvos Julkaisun laji Selvitys Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi HENKILÖKOHTAINEN VELKAVASTUU JA INSOLVENSSIMENETTELYT Julkaisun osat Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan henkilökohtaiseen konkurssiin liittyviä sisällöllisiä peruskysymyksiä sekä tarvetta ja mahdollisuuksia kehittää maksukyvyttömyysjärjestelmiämme. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kansainväliseen kehitykseen ja erityisesti Yhdysvaltain maksukyvyttömyysjärjestelmiin. Selvitystehtävä liittyy pääministeri Matti Vanhasen hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmaan, jonka mukaan kehitetään konkurssi-, yrityssaneeraus- ja muuta maksukyvyttömyyslainsäädäntöä elinkelpoisten yritysten tarpeettomien konkurssien välttämiseksi. Selvitetään mahdollisuus henkilökohtaiseen konkurssiin ja oman asunnon saamiseen ns. suojaosuuden piiriin. Selvityksessä todetaan, että Suomen nykyistä lainsäädäntöä ei kansainvälisessä katsannossa voida pitää velallisten kannalta epäedullisena. Velkavastuusta vapautuminen tapahtuu velkajärjestelyn kautta. Siinä velkojen suoritukseksi hyödynnetään velallisen maksukykyä sekä omaisuuden että ansaintakyvyn osalta, mutta vain määräajalta. Velallisen asunnon suoja on viety verraten pitkälle. Keskeinen kysymys on, pitäisikö järjestelmää edelleen lieventää velallisten kannalta niin, että velallisen ansaintakyvyn hyödyntämisestä velkojen suorittamiseksi luovuttaisiin kokonaan tai pääosin, jolloin velkavastuusta voisi vapautua luovuttamalla velkojien hyväksi pelkästään muun kuin perusturvaan kuuluvan omaisuutensa. Sellaista järjestelmää, jossa velallinen automaattisesti vapautuisi kaikista jäännösveloistaan luovuttamalla varansa konkurssiin, ei ole käytössä missään. Niissäkin harvoissa maissa, joissa veloista vapautuminen pelkästään omaisuuden luovutuksella konkurssiin on ylipäänsä mahdollista, siihen liittyy monia ehtoja ja rajoituksia. Jos siirryttäisiin järjestelmään, jossa velkojien hyväksi käytettäisiin vain velallisen omaisuutta mutta ei hänen ansaintakykyään, ja samalla supistettaisiin myös velkojien hyväksi tulevien varojen piiriä saattamalla asuntoomaisuuden velaton arvo kokonaan ja rajoituksitta täytäntöönpanon ulkopuolelle velkojien ulottumattomiin, olisi kysymyksessä erittäin radikaali ja kansainvälisessä katsannossa poikkeuksellinen muutos. Kumpikin muutos olisi jo yksinäänkin suuri. Jos mainitun kaltaisia muutoksia harkitaan, perustuslain yhdenvertaisuussäännös lienee esteenä niiden rajoittamiselle koskemaan vain yrittäjävelallisia. Avainsanat: (asiasanat) henkilökohtainen konkurssi, velkajärjestely, yrittäjyys, omistusasunto, erottamisetu Muut tiedot OM 34/41/2003 Sarjan nimi ja numero Lausuntoja ja selvityksiä 2004:16 ISSN ISBN Kokonaissivumäärä Kieli suomi Hinta Luottamuksellisuus julkinen Jakaja Oikeusministeriö Kustantaja Oikeusministeriö

5 PRESENTATIONSBLAD JUSTITIEMINISTERIET Utgivningsdatum Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Koskelo Pauliine justitieråd Typ av publikation Utredning Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) PERSONLIGT SKULDANSVAR OCH INSOLVENSFÖRFARANDEN HENKILÖKOHTAINEN VELKAVASTUU JA INSOLVENSSIMENETTELYT Publikationens delar Referat I utredningen behandlas grundläggande materiella frågor som gäller personlig konkurs samt behovet och möjligheterna att utveckla våra insolvenssystem. Till bedömningen hör en granskning av den internationella utvecklingen och särskilt insolvenssystemen i Förenta staterna. Utredningsuppdraget hör till politikprogrammet för företagsamhet i regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens regering, enligt vilket lagstiftningen gällande konkurser, företagssaneringar och annan insolvens utvecklas för undvikande av onödiga konkurser bland livsdugliga företag. Möjligheten till personlig konkurs utreds, likaså möjligheten till en situation där den egna bostaden omfattas av det s.k. skyddade beloppet. I utredningen konstateras att den nuvarande lagstiftningen i Finland inte internationellt sett kan anses vara ofördelaktig för gäldenärerna. En gäldenär kan befrias från sitt skuldansvar genom skuldsanering. För betalning av skulderna används vid skuldsaneringen gäldenärens betalningsförmåga, egendom och förvärvsförmåga inbegripet, men bara under en bestämd tid. Skyddet av gäldenärens bostad är rätt långtgående. Den centrala frågan är om systemet ytterligare borde lindras ur gäldenärernas synvinkel så att man helt eller delvis skulle avstå från att använda gäldenärens förvärvsförmåga för skuldbetalning, efter vilket en gäldenär kunde befrias från sitt skuldansvar genom att tillgodose borgenärerna bara med annan egendom än sådan som ingår i gäldenärens bastrygghet. Ett system där gäldenären genom att överlåta sina tillgångar till konkurs automatiskt befrias från samtliga återstående skulder finns i praktiken inte någonstans. Också i det fåtal länder där det överhuvudtaget är möjligt att få befrielse från skulder genom överlåtelse av egendom till konkurs, är förfarandet förknippat med många villkor och begränsningar. Det vore radikalt och ur internationellt perspektiv exceptionellt att övergå till ett system där enbart gäldenärens egendom, men inte gäldenärens förvärvsförmåga, används för att tillgodose borgenärerna och att samtidigt dessutom inskränka den egendomsmassa som borgenärerna har tillgång till på så sätt att det skattefria värdet av den egendom som bostaden utgör helt och hållet och utan begränsningar lämnas utanför verkställigheten och utom räckhåll för borgenärerna. Vardera ändringen är betydande redan i sig. Om ändringar av beskrivet slag övervägs, torde grundlagens jämlikhetsbestämmelse hindra att man begränsar dem till att gälla enbart företagargäldenärer. Nyckelord personlig konkurs, skuldsanering, företagsamhet, ägarbostad, undantagsförmån Övriga uppgifter JM 34/41/2003 Seriens namn och nummer Utlåtanden och utredningar 2004:16 ISSN ISBN Sidoantal 52 Distribution Justitieministeriet Språk Pris Sekretessgrad offentlig Förlag Justitieministeriet

6 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Selvitystehtävä Tehtävänasettelun täsmennys Alustavia huomioita Insolvenssimenettelyt ja velkavastuusta vapautuminen Nykyinen tilanne Suomessa Kansainvälinen katsaus EU:n jäsenvaltiot Yhdysvallat Arviointia Suomen lainsäädännön kehittämistä silmällä pitäen Suomen järjestelmän peruspiirteet kansainvälisen vertailun valossa Perustavoitteista Erilaisten velallisryhmien kohtelu Esteperusteet ja erilaisten velkojen kohtelu Erityisesti takaajan asemasta Mekanismi jäännösvelkavastuusta vapautumiselle: velkajärjestely vai konkurssi? Velkajärjestelyn esteistä Velkajärjestelyn sisällöstä ja kestosta Velkavastuusta vapautumisen peruskysymys: käytetäänkö velkoihin vain velallisen varallisuutta vai myös tuloja? Mikä menettely? Yhteenveto Asunto-omaisuus ja velkavastuu Asunto-omaisuuden kelvottomuus velan vakuudeksi? Asunto-omaisuuden suojaaminen tavallisilta velkojilta? Kansainvälistä vertailua; erityisesti tilanne Yhdysvalloissa Yhteenveto Lopputoteamukset... 44

7 3 HENKILÖKOHTAINEN VELKAVASTUU JA INSOLVENSSIMENETTELYT 1. Selvitystehtävä Tehtäväkseni on annettu laatia selvitys mahdollisuudesta henkilökohtaiseen konkurssiin ja oman asunnon saamiseen ns. suojaosuuden piiriin. Toimeksiannon mukaan selvityksessä tulee tarkastella henkilökohtaiseen konkurssiin liittyviä sisällöllisiä peruskysymyksiä sekä arvioida tarvetta ja mahdollisuuksia kehittää maksukyvyttömyysjärjestelmiämme ottaen huomioon eri velallisryhmien ja velkojatahojen asemaan, rahoituksen turvaamiseen ja riskin jakoon liittyvät näkökohdat. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota kansainväliseen kehitykseen ja erityisesti Yhdysvaltain maksukyvyttömyysjärjestelmiin. Selvitystehtävä liittyy pääministeri Matti Vanhasen hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmaan, jonka mukaan kehitetään konkurssi-, yrityssaneeraus- ja muuta ma k- sukyvyttömyyslainsäädäntöä elinkelpoisten yritysten tarpeettomien konkurssien välttämiseksi. Selvitetään mahdollisuus henkilökohtaiseen konkurssiin ja oman asunnon saamiseen ns. suojaosuuden piiriin. Kuten toimeksiannostakin ilmenee, tehtävänä on laatia perusselvitys jatkotyön pohjaksi eikä varsinaisten toimenpide- tai lainsäädäntöehdotusten esittäminen. Tarkoituksena on tuottaa tausta-aineistoa tarkastelemalla muiden maiden lainsäädäntöä sekä selventämällä ja täsmentämällä niitä kysymyksenasetteluja, joita edellä mainittu hallitusohjelmaan otettu lausuma pitää sisällään ja joihin asian valmistelussa joudutaan ottamaan kantaa. Selvitys on alustava esivaihe työssä, jonka etenemisestä ja suuntaviivoista päättäminen kuuluu hallitukselle. Pyrin pelkistämään esiin aihepiirin kannalta keskeisiä kysymyksiä menemättä ene m- mälti yksityiskohtiin. Samalla pyrin laatimaan esityksen mahdollisimman yleistajuiseen muotoon. Selvityksessä esiin tulevat näkemykset ovat kirjoittajan omia. 2. Tehtävänasettelun täsmennys Heti aluksi on syytä todeta tarkasteltavana olevasta asiasta seuraavaa: Ongelma ei ole siinä, että Suomen lainsäädännöstä puuttuisi henkilökohtainen konkurssi. Vuodesta 1868 voimassa ollut konkurssisääntö ei ole missään vaiheessa asettanut esteitä luonnollisen henkilön konkurssille. Myöskään voimaan tuleva uusi konkurssilaki (120/2004) ei tällaisia esteitä aseta.

8 4 Lainsäädännön kehittämisestä keskusteltaessa ei siis ole kysymys henkilökohtaisen konkurssin mahdollistamisesta. Kysymys on konkurssin oikeusvaikutuksista ja erityisesti siitä, mikä vaikutus konkurssimenettelyllä on tai tulisi olla velallisen vastuuseen niistä ennen konkurssia syntyneistä veloista, joille ei konkurssimenettelyn kautta tule suoritusta (jäännösvelkavastuu). 1 Konkurssisäännön tai konkurssilain mukainen konkurssimenettely, jossa velallisen ulosmittauskelpoinen varallisuus realisoidaan ja käytetään velkojen maksamiseen, ei poista velallisen jäännösvelkavastuuta. Velallinen vastaa konkurssissa suorittamatta jääneistä ennen konkurssia syntyneistä veloistaan vastaisuudessa saamillaan tuloilla ja varoilla normaalien sääntöjen mukaan, kuten myös konkurssin jälkeen syntyneistä uusista veloistaan. Myöskään oikeushenkilölle, kuten yhtiölle, ei konkurssimenettely sinänsä merkitse vapautumista jäännösveloista. Konkurssi kuitenkin johtaa yhtiön purkautumiseen (paitsi jos konkurssin päättyessä poikkeuksellisesti on vielä varoja jäljellä). 2 Velat eivät lakkaa, mutta itse velallisen olemassaolo lakkaa. Ongelma ei ole myöskään siinä, että Suomesta puuttuisi sellainen maksukyvyttömyysmenettely, jonka myötä luonnollinen henkilö voi vapautua jäännösvelkavastuusta. Nykyisin tällainen menettely on yksityishenkilön velkajärjestely (L 57/1993 myöhempine muutoksineen). Kuten lain esitöistä ilmenee, yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyä luotaessa yhtenä sen tärkeimmistä kohderyhmistä pidettiin juuri sellaisia henkilöitä, joille on konkurssiin päättyneestä tai muutoin epäonnistuneesta elinkeinotoiminnasta jäänyt vastattavakseen ylivoimainen velkamäärä. Myös käytännössä yritystoimintaan ja takauksiin liittyvät velka ongelmat ovat osoittautuneet muita tärkeämmiksi velkajärjestelyn hakuperusteiksi. 3 On siis harhaanjohtavaa puhua henkilökohtaisen konkurssin mahdollistamisesta. Varsinaisesti kysymys on 1) siitä, tulisiko Suomessa ottaa käyttöön sellainen konkurssimenettely, jolla olisi veloista vapauttava vaikutus, tai 2) tulisiko velkavastuusta vapautumista muutoin helpottaa nykyiseen verrattuna. 1 Mainittakoon, että esimerkiksi Ranskassa faillite personnelle tarkoittaa aivan muuta. Siellä termi viittaa säännöksiin, jotka vastaavat lähinnä suomalaista liiketoimintakieltoa, eli kysymys on velkojiin kohdistuneiden väärinkäytösten perusteella määrättävästä kiellosta harjoittaa liike toimintaa vastaisuudessa tai osallistua sen johtamiseen (Code de commerce Art. L jne). 2 L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä, 5 luvun 8, OYL 13: Ks. esim. Vesa Muttilainen Jyrki Tala: Kuka vapautuu veloistaan, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisu 155, Helsinki 1998, s , 55.

9 5 Selvää on, että kysymys velkavastuusta vapautumisesta voi koskea vain muita kuin vakuusvelkoja. Vakuusvelalla tarkoitetaan velkaa, jonka takaisinmaksun turvaamiseksi velkojalla on tehokas esinevakuusoikeus velallisen omaisuuteen, siltä osin kuin vakuuden arvo riittää kattamaan velkojan saatavan. Jäljempänä ei tarkastella vakuusvelkoja, vaan viittauksilla velkaan tarkoitetaan muita kuin vakuusvelkoja eli niin sanottuja tavallisia velkoja. Selvitystehtävän toinen osa koskee velallisen asunnon suojaamista velkojilta. Tämä on edelliseen nähden erillinen asiakokonaisuus. Yksityishenkilön velkajärjestelyn osalta laissa on säännökset, joiden turvin velallinen voi tietyin edellytyksin säilyttää omistusasuntonsa. Asunnon velattomasta arvosta velallinen saa hyväkseen niin sanottua asumissuojaosuuttta vastaavan määrän. Konkurssimenettelyssä velallisen asunto-omaisuuden realisointia rajoittavia säännöksiä ei nykyisin ole. Kysymys asunnon saamisesta suojaosuuden piiriin koskee 1) yhtäältä mahdollisuutta käyttää asunto-omaisuutta velan vakuutena ja 2) toisaalta mahdollisuutta käyttää asunto-omaisuutta muiden kuin panttivelkojen katteeksi konkurssin, velkajärjestelyn tai ulosoton yhteydessä. Euroopan komission asiantuntijaryhmän projektissa Bankruptcy and a fresh start 4 on tarkasteltu tekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa uuden yritystoiminnan aloittamista. Tällöin saattaa osaksi olla kysymys oikeudellisista seikoista, osaksi muusta. Oikeudellisiin kysymyksiin kuuluvat erilaiset rajoitukset, joita joidenkin maiden lainsäädännössä asetetaan konkurssivelalliselle ja jotka rajoittavat hänen toimintavapauttaan. Suomessa sen kaltaisia yleisiä rajoituksia ei ole. 5 Samoin oikeudellisiin seikkoihin kuuluu nyt esillä oleva kysymys jäännösvelkavastuusta ja mahdollisuuksista vapautua siitä. Uuden alun esteenä olevat ongelmat saattavat olla myös tosiasiallisia, kuten konkurssiin mahdollisesti liittyvä kielteinen leimautuminen tai luottamuksen menetys, sekä rahoitusvaikeudet. Erityisesti insolvenssimenettelystä aiheutuva merkintä luottotie Eri asia on, että henkilölle, joka on aiemmassa elinkeinotoiminnassa syyllistynyt laissa mä äriteltyihin väärinkäytöksiin, voidaan tuomioistuimen päätöksellä virallisen syyttäjän vaatimuksesta asettaa määräaikainen liiketoimintakielto (L liiketoimintakiellosta 1059/1985). Konkurssimenettelyn aikaa koskevien, muualla laissa säädettyjen toimimiskelpoisuuden rajoitusten osalta konkurssilain 4 luvun 13 :ssä rajataan niiden voimassaolo koskemaan konkurssin alkamisen ja pesäluettelon vahvistamisen välistä aikaa.

10 6 toihin voi olla omiaan vaikuttamaan epäedullisesti velallisen tosiasiallisiin toimintamahdollisuuksiin. 6 Vaikka velallinen insolvenssimenettelyn kautta vapautuisi vanhoista veloistaan, uuden rahoituksen tyrehtyminen tai vaikeutuminen saattaa olla merkittävä ongelma. 7 Kysymys uuden alun edellytyksistä on siten kaikkiaan laaja -alaisempi kuin tämän selvityksen aihepiiri, joka rajoittuu pelkästään edellä mainittuihin velkavastuuta ja insolvenssilainsäädäntöä koskeviin asioihin. 3. Alustavia huomioita Velallisten ja velkojien suhteita koskevassa lainsäädännössä sekä Suomessa että muualla länsimaissa pyritään sovittamaan yhteen kahta tärkeää tavoitetta: Yhtäältä pyritään turvaamaan velkojien oikeuksia ja asemaa, jotta talouden kannalta ratkaisevan tärkeä luottojärjestelmä säilyisi toimivana ja tehokkaana. Luoton saatavuus ja ehdot riippuvat rahoituksen myöntämiseen liittyvästä riskistä. Velallisen ma k- sukyvyttömyys on luotonantoon väistämättä liittyvä riski. Se, millä tavoin lainsäädä n- tö suojaa velkojia ja turvaa luoton takaisinperintää, vaikuttaa kuitenkin osaltaan ja merkittävästikin luottoriskiin ja siten luoton saatavuuteen ja ehtoihin. Toisaalta pyritään antamaan suojaa maksukyvyttömäksi tulleelle velalliselle, jotta maksukyvyttömyyden vaikutukset eivät muodostuisi liian raskaiksi ja lopullisesti tuhoaisi velallisen toimeentulon edellytyksiä ja hänen mahdollisuuksiaan osallistua tuottavaan taloudelliseen toimintaan palkansaajana tai yrittäjänä. Pelko velkaantumisesta ja veloista selviytymisen ylivoimaisuudesta on epäilemättä omiaan heikentämään halukkuutta yritystoimintaan ja siihen liittyvään riskinottoon. Tavoitteiden kesken vallitsee väistämätön jännite. Velk a- ja insolvenssilainsäädännöllä ei voida häivyttää yrittämisen riskiä. Kysymys on aina siitä, kenen kannettava k- si riskit lopulta jäävät. Velallisen oman riskin keventäminen merkitsee riskin siirtämistä niille, jotka häntä luotottavat tai joille hän muuten toiminnassaan velkaantuu. 6 Es imerkiksi Yhdysvalloissa liittovaltion viranomainen Federal Trade Commission (www.ftc.gov) informoi velallisia tähän liittyen seuraavasti: Personal bankruptcy generally is considered the debt management tool of last resort because the results are long-lasting and far-reaching. A bankruptcy stays on your credit report for 10 years, making it difficult to acquire credit, buy a home, get life insurance, or sometimes get a job. However, it is a legal procedure that offers a fresh start for people who can't satisfy their debts. Individuals who follow the bankruptcy rules receive a discharge - a court order that says they do not have to repay certain debts. Tässä virallislähteessä siis varotaan ylimainostamasta konkurssilainsäädännön tarjoamaa mahdollisuutta uuteen alkuun kertomalla ensin siihen liittyvistä haittapuolista. 7 Berkowitz ja White ovat empiirisesti tutkineet pienten yritysten luotonsaantia Yhdysvalloissa ja havainneet, että rahoittajat näyttävät pitävän aiempaa konkurssia selvästi kielteisenä seikkana velallisen luottokelpoisuuden arvioinnissa. Jeremy Berkowitz, Michelle J. White: Bankruptcy and Small Firms Access to Credit. RAND Journal of Economics, vol. 35:1, Spring 2004, p. 77, 78.

11 7 Velalliset tarvitsevat kohtuullisen mahdollisuuden uuteen alkuun, mutta veloista eroon pääseminen ei saa olla liian helppoa, jotta luoton edellytykset ja oikeudenmukaisuus voidaan turvata. Insolvenssilainsäädännössä haetaan optimaalista tasapainoa näiden päämäärien kesken. Tutkimuksin on saatu empiiristä tukea sille, että velalliselle suotuisa insolvenssilainsäädäntö lisää valmiutta yritystoimintaan, mutta samalla vaikeuttaa luoton saantia ja kiristää luoton ehtoja. 8 Tämän suuntaisia tuloksia ei voitane pitää yllättävinä. Koska yritystoiminta edellyttää sekä yrittämishalua että rahoitusta, korostuu tarve löytää sellaiset lainsäädännölliset ratkaisut, joilla molempien edistäminen voidaan parhaalla mahdollisella tavalla sovitt aa yhteen. Velkavastuusta vapautumisen sääntelyä harkittaessa on tärkeää ottaa huomioon myös erilaisten velkojaryhmien asema : saatavia on monenlaisilla eri tahoilla, ei pelkästään rahoittajilla, vaan myös sopimusvelkojilla, lakimääräisten saatavien velkojilla, korvausvelkojilla jne. Rahoitustoimintaa harjoittavilla velkojilla on yleensä parhaat edellytykset arvioida luotosta aiheutuva riski ja hinnoitella se. Lisäksi niiden täytyy jo toiminnan luonteesta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä johtuen huolehtia asianmukaisesta riskien hallinnasta ja riskien kantokyvystään. Toisaalta rahoitusvelkojilla on yleensä myös suurimmat saatavat ja niiden merkitys erityisesti yritysten toimintaedellytysten kannalta on olennainen. Velallisyrityksen muilla sopimuskumppaneilla edellytykset luottoriskien selvittämiseen, asianmukaiseen hinnoitteluun ja kantamiseen ovat tyypillisesti heikommat kuin rahoitusvelkojilla. Sopimusvelkojat ovat usein pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joille tähän liittyvät vaikeudet voivat olla erityisen tuntuvia. On myös muita velkojaryhmiä, joiden saatavat eivät perustu nimenomaiseen rahoituspäätökseen. Esimerkiksi lakimääräiset velat, kuten verovelat ja muut vastaavat julkisoikeudelliset velat, syntyvät toimintaa harjoitettaessa ilman, että velkoja voisi omilla ratkaisuillaan tähän ennalta vaikuttaa. Sama koskee lainvastaisesta toiminnasta johtuvia seuraamusluonteisia velvoitteita. Erilaiset vastuuvelvoitteet, kuten vahingonkorvausvastuut asiakkaille ja sivullisille sekä yhtiön johdon korvausvastuu yhtiölle tai sen muille omistajille ja rahoittajille, ovat niin ikään huomion arvoinen velkatyyppi. Sekä yksityisoikeudellisten että eten- 8 Wei Fan, Michelle J. White: Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial Activ ity, NBER working paper number 9340., Department of Economics, University of Michigan, July Journal of Law & Economics, vol. 46:2, October 2003, pp Jeremy Berkowitz, Michelle J. White: Bankruptcy and Small Firms Access to Credit, NBER Working Paper No. 9010, June RAND Journal of Economics, vol. 35:1, pp , Spring 2004.

12 8 kin rikosoikeudellisten korvausvastuiden osalta korvaukseen oikeutetun asema on usein erityisen ongelmallinen, koska velan syntyminen ei perustu velkojan päätökseen tai sallimiseen, vaan tapahtuu yleensä velkojan tahdon vastaisesti ja usein ennakoimatta. Velkojan mahdollisuudet varautua asiaan ovat tyypillisesti vähäiset ja lisäksi velkojan riskinkantokyky saattaa olla heikko. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä henkilökohtainen vastuu yhtiön velvoitteista kuuluu yhtiömuodon perusteisiin. Tällaisilla yhtiöillä ei ole pääomavaatimuksia eikä myöskään pääoman suojaan liittyviä rajoituksia. Kun yritystoimintaa harjoitetaan osakeyhtiömuodossa, sopimusvelkojien ja asiakkaiden vastuutahona on normaalisti vain yhtiö. Koska osakeyhtiö on toimintamuoto, jossa omistaja lähtökohtaisesti välttyy henkilökohtaiselta vastuulta, on toisaalta tärkeää voida turvata, että toimintaa harjoitetaan niiden sääntöjen puitteissa, jotka laki sille asettaa (esim. varojen jakoa koskevat rajoitukset ja muut osakepääoman suojaa koskevat säännöt). Käytännössä näyttää olevan valitettavan yleistä, että yksityisiä osakeyhtiöitä pyöritetään osaamatta tai noudattamatta osakeyhtiön sääntöjä. Henkilökohtaisen vastuun puuttumisen vastapainoksi laki esimerkiksi asettaa tarkat rajat sille, kuinka ja missä määrin yhtiön varoja voidaan asettaa omistajien käyttöön. Pienemmissä osakeyhtiöissä yhtiön ja omistajien varallisuuspiirien pitäminen lain vaatimalla tavalla erillään toisistaan näyttää toisinaan tuottavan vaikeuksia; yhtiölle kuuluvia varoja saatetaan käyttää omistajien hyväksi tavoin, joita laki ei salli. Vahingon kärsivät velkojat ja mahdollisesti yhtiön muut omistajat. Onkin selvää, että vastuusääntöjen reaalinen merkitys riippuu osaltaan siitä, millaisin edellytyksin henkilökohtaisista vastuuveloista voi vapautua. Yksittäisen vahingonkärsijän asemasta riippumattakin on selvää, että erilaiset vastuusäännöt uhkaavat muodostua illusorisiksi, jos niihin perustuvasta velkavastuusta on mahdollista päästä eroon kovin helposti. Korvausvelvollisuuden olemassaolo ja sen vahvistaminen tuomiolla on aina eri asia kuin vahingon tuleminen korvatuksi. Saatava henkilöltä, jolta suoritusta ei saa perityksi, koska maksukyky puuttuu, jää merkitykseltään lähinnä symboliseksi. On sinänsä väistämätöntä, että vastuun toteutuminen viime kädessä riippuu aina velallisen maksukyvystä. Se, millaisin konkreettisin ede l- lytyksin velkavastuusta voi vapautua, on kuitenkin olennainen kysymys. Velkavastuusta vapautumista koskevilla säännöksillä on siksi elimellinen kytkentä paitsi rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin myös siihen, mikä on erilaisten yksityis -, rikos - ja julkisoikeudellisten normien ja vastuusääntöjen käytännöllinen merkitys. Korvausvastuiden tai muiden taloudellisten seuraamusten varaan rakentuvat oikeussuojamekanismit muodostuvat sitä suuremmassa määrin eräänlaisiksi virtuaalioikeuksiksi, mitä helpompaa veloista vapautuminen on.

13 9 4. Insolvenssimenettelyt ja velkavastuusta vapautuminen 4.1. Nykyinen tilanne Suomessa Seuraavassa esitetään pelkistetty kuvaus Suomen nykyisen lainsäädännön keskeisistä piirteistä pitäen silmällä erityisesti yritystoimintaa ja siinä syntyneitä velkavastuita yrityksen omistajalle tai muulle luonnolliselle henkilölle. Konkurssiin voidaan asettaa kuka tahansa velallinen, yhtä hyvin luonnollinen henkilö kuin oikeushenkilö. Velallinen voidaan asettaa konkurssiin velkojan tai velallisen hakemuksen perusteella. Yleinen konkurssiin asettamisen edellytys on velallisen ma k- sukyvyttömyys. Omasta hakemuksestaan velallinen kuitenkin asetetaan konkurssiin ilman erityistä selvitystä. Myös voimaan tulevan uuden konkurssilain mukaan velallista pidetään maksukyvyttömänä, jos hän ilmoittaa olevansa maksukyvytön eikä ilmene erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta. 9 Konkurssimenettely edellyttää, että pesän varojen voidaan arvioida riittävän ainakin menettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Muussa tapauksessa konkurssi raukeaa, paitsi jos joku velkojista ottaa vastattavakseen kustannuksista. Tietyissä tapauksissa menettelyä saatetaan myös jatkaa valtion kustannuksella tapahtuvana julkisselvityksenä. Konkurssissa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteensa. Konkurssipesässä päätösvaltaa käyttävät velkojat ja pesänhoitaja. Konkurssissa velallisen omaisuus realisoidaan ja käytetään hänen velkojensa maksamiseen siltä osin kuin varat eivät mene konkurssikustannusten kattamiseen. Uuden konkurssilain mukaan luonnollisen henkilön konkurssipesään kuuluu velallisella konkurssin alkaessa ollut omaisuus, mutta ei sitä vastoin hänen konkurssin alkamisen jälkeen saamansa omaisuus tai ansaitsemansa tulo. 10 Velallinen ei vapaudu vastaamasta niistä konkurssisaatavista, joille ei konkurssissa kerry täyttä suoritusta. 11 Konkurssilla ei siis ole jäännösveloista vapauttavaa vaikutusta. Luonnollisella henkilöllä on siten harvoin intressiä hakeutua omasta aloitteestaan konkurssiin. Toisaalta konkurssimenettelyn kustannuksista johtuu, ettei myöskään luonnollisen henkilön velkojilla useinkaan ole intressiä turvautua konkurssiin saataviensa perimiseksi. Kun yritystoimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa, yhtiön konkurssi (tai saneerausmenettely) ei koske yhtiön omistajan/omistajien varallisuutta tai velkoja. Nämä tulevat tarvittaessa erillisen insolvenssimenettelyn kohteeksi. 9 KonkL 2: KonkL 5: Uudessa konkurssilaissa tämä ilmenee KonkL 1:6 :stä.

14 10 Jos kysymyksessä on henkilöyhtiö (avoin tai kommandiittiyhtiö), yhtiömiehet (kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet) ovat suoraan lain nojalla henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veloista. Yhtiömiehelle voi lisäksi aiheutua henkilökohtaisia vastuita rikosoikeudellisen tai muun vahingonkorvausvastuun perusteella. Yhtiön konkurssi ei automaattisesti johda yhtiömiestä koskevaan insolvenssimenettelyyn. Kun yhtiö on asetettu konkurssiin, yhtiömieheltä voidaan kuitenkin heti vaatia myös yhtiön erääntymättömän velan maksamista. 12 Jos yhtiömies asetetaan konkurssiin, kyseessä on muodollisesti erillinen menettely, jonka piiriin tulevat yhtiömiehen he n- kilökohtainen varallisuus ja hänen vastuullaan olevien yhtiön velkojen ohella yhtiömiehen muut velat. Vaikka henkilöyhtiön konkurssi ei automaattisesti johda yhtiömiehen konkurssiin, yhtiön konkurssi joka tapauksessa aktua lisoi myös yhtiömiehen henkilökohtaisen vastuun toteutumisen. Sekä yhtiön että yhtiömiehen varallisuus on yhtiön velkojen katteena, ja mahdollinen jäännösvelka jää yhtiömiehen vastuulle. Siitä vapautuminen voi tapahtua yksityishenkilön velkajärjestelyn kautta. Jos kysymyksessä on osakeyhtiö, osakkeenomistajat eivät ole henkilö kohtaisessa vastuussa yhtiön veloista. Osakkeenomistajan tai muun henkilön mahdollinen vastuu yhtiön velasta voi tällöin perustua ainoastaan erilliseen sitoumukseen, kuten yhtiön velasta annettuun takaukseen tai siihen, että kyseinen henkilö on antanut omaisuuttaan vakuudeksi yhtiön velasta. Yhtiössä toimineelle ja erityisesti yhtiön johtoon kuuluneelle henkilölle voi myös aiheutua henkilökohtaisia vastuita rikosoikeudellisen tai yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuun perusteella. Yhtiön insolvenssin vaikutus osakkeenomistajien tai muiden henkilökohtaiseen asemaan riippuu siten näistä erillisistä sitoumuksista tai vastuuperusteista, jotka pohjautuvat toimintaan yhtiössä. Jos osakeyhtiön toimintaan liittyvät henkilökohtaiset vastuut johtavat omistajan ma k- sukyvyttömyyteen, kysymykseen voi tulla konkurssi, joka ei johda veloista vapautumiseen, ulosoton kautta tapahtuvat perintä tai yksityishenkilön velkajärjestely. Alkaneiden konkurssien vuotuinen kokonaismäärä vaihteli viidentoista vuoden aja n- jaksona suuresti. Alhaisimmillaan konkursseja oli noin 2500 ja enimmillään noin Yhtiöiden ja yhteisöjen osuus alkaneista konkursseista oli prosenttia, yksityisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien osuus vaihteli 12 prosentista 26 prosenttiin. Yksityishenkilöiden osuus oli muutaman prosentin luokkaa. Yksityishenkilön velkajärjestely on se menettely, jonka kautta maksukyvytön luonnollinen henkilö voi nykyisin vapa utua velkavastuustaan siltä osin kuin velkajärjestelyssä ei kerry veloille suoritusta. Koska konkurssilla ei ole tällaista vaikutusta, velallinen voi velkajärjestelylain 20 :stä ilmenevin tavoin velkajärjestelyä hakemalla torjua velkojan konkurssihakemuksen vielä siinäkin vaiheessa, kun hakemus on tullut 12 L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä, 4 luvun 2.

15 11 vireille. Jos velkajärjestelyn aloittamiselle on edellytykset, velkojan konkurssihakemus väistyy. Velkajärjestelyn yleisenä edellytyksenä on että velallinen on maksukyvytön eli muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön suoriutumaan veloistaan niiden erääntyessä. Velkajärjestely voidaan myöntää, jos 1) maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun olosuhteiden muutoksen vuoksi pääasiassa ilman velallisen omaa syytä; tai 2) velkajärjestelyyn on muuten painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoiteiden määrä suhteessa velallisen maksukykyyn (VJL 9 ). Jos velallisen maksukyvyttömyys liittyy yritystoiminnasta aiheutuneeseen velkaantumiseen, käsillä on tyypillisimmin 2 kohdassa mainittu tilanne. Myös 1 kohta voi luonnollisesti tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi, jos sairaus tai työkyvyttömyys johtaa siihen, ettei yritystoimintaa voi enää jatkaa. Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaisen velkajärjestelyn voi lain 7 luvusta ilmenevin edellytyksin saada myös henkilö, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa yksityisenä elinkeinon- tai ammatinharjoittajana taikka henkilöyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä. Elinkeinotoiminta voi siis olla velallisen tulolähteenä myös velkajärjestelyn aikana, mutta VJL:n mukaisen velkajärjestelyn kohteena eivät voi olla parhaillaan harjoitettavan elinkeinotoiminnan velat. 13 Aiemmasta ja nyttemmin päättyneestä yritystoiminnasta aiheutuneet velat sitä vastoin kuuluvat velkajärjestelyn piiriin. Mikäli velallisen parhaillaan harjoittama yritystoiminta sinänsä tarvitsee tervehdyttämistä ja velkojen järjestelyä, kysymykseen voi tulla yrityksen saneerauksesta annetun lain (L 47/1993) mukainen saneerausmenettely. Yksityishenkilön velkajärjestelyä voi hakea vain velallinen itse. Velka järjestelyssä velallinen ei menetä määräysvaltaa omaisuuteensa, kuten konkurssissa, mutta laki asettaa velalliselle velvollisuuksia, joiden laiminlyöminen voi johtaa siihen, että ve l- kajärjestely evätään tai määrätään raukeamaan. Velkajärjestelyssä velallisen velkojen suorittamiseen käytetään sekä velallisen perusturvaan kuulumaton omaisuus että hänen tulonsa välttämättömien elinkustannusten yli menevältä osalta maksuohjelman keston ajalta. Maksuohjelman kesto on enintään 5 vuotta. 14 Omistusasunnon säilyttäminen velallisella voi edellyttää tätä pidempää maksuohjelmaa. 13 Oikeuskäytännöstä ks. KKO 1995:168, 1998:132 ja 2000: Yksityishenkilölle olevan velan suorittamiseksi maksuohjelmaa on kuitenkin mahdollista pidentää enintään kahdella vuodella (VJL 31 a ).

Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen

Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:19 Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen Tiivistelmä lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:19 Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA Elisa Huotari Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Prosessioikeus Syksy 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

Sivu 1. JOHDANTO... 2

Sivu 1. JOHDANTO... 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA JA LAUSUNNONANTAJIEN SUHTAUTUMISESTA NIIHIN... 4 3. LAUSUNNONANTAJIEN YLEISARVIOITA... 5 4. YKSITYISKOHTAISET KANNANOTOT TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:35 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma 1-vuotisraportti LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:35 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma 1-vuotisraportti OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN Virpi Peurasaari Opinnäytetyö Kesäkuu 2002 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009)

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009) HELSINGIN HOVIOIKEUS PL 76, Ratamestarintie 9 00521 Helsinki Puhelin 0103640500, palvelunumero 010086305 Telefax 0103640512 kirjaamo Säh köpostiosoite helsin ki.ho@oikeus.fi 20.1.2010 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET

Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET Anni Heikkinen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalous Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella.

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS Tarkasteluajanjaksona 2000 2005 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Risto Koulu Heidi Lindfors MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsinki 2010 FORUM

Lisätiedot

Luottotietolain muuttaminen

Luottotietolain muuttaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:9 Luottotietolain muuttaminen Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:9 Luottotietolain muuttaminen Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-873-6

Lisätiedot

Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen

Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:4 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen Yrityssaneeraustyöryhmän mietinnön liitteet OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:4 Yrityssaneerausta

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 JOHDANTO

Tiivistelmä 1 JOHDANTO OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama VELATON UUSI ALKU? Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen Verkkokatsauksia 22/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa III

Velkahallintaohjelma Osa III LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa III Liitteet LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa III Liitteet OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2004 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-214-0

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2012 11.4.2012 Julkaisun nimi Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 3/2004 Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8 Syyskokouskutsu s. 13 Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Viestintävaikeuksia... 6 Uudet

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-105-5 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3. Yhdistyslain tarkistaminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3. Yhdistyslain tarkistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3 Yhdistyslain tarkistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3 Yhdistyslain tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-665-7 (nid.) 978-952-466-755-5 (PDF) Oikeusministeriö

Lisätiedot