Vienninedistämisorganisaatioiden synerginen yhteistyö - Kehittämistyöpajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vienninedistämisorganisaatioiden synerginen yhteistyö - Kehittämistyöpajat"

Transkriptio

1 Vienninedistämisorganisaatioiden synerginen yhteistyö - Kehittämistyöpajat Team Finland Yksi strategia, yksi toimeenpano-ohjelma! SUSINNO OY 18. huhtikuuta 2012

2 Vienninedistämisorganisaatioiden synerginen yhteistyö - Kehittämistyöpajat Team Finland Yksi strategia, yksi toimeenpano-ohjelma! 1 Hankkeen kuvaus ja työpajan tavoite ESYLEP (Eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä) - hankkeessa tarjotaan eteläsuomalaisille ympäristö- ja cleantech-alan sekä kaupunkiympäristön, asumisen ja teollisuuden ekotehokkuuden pk-yrityksille tukea kansainvälistymiseen ja luodaan yritysten kansainvälistymistä edistävää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on hanketoimijoiden ja heidän sidosryhmiensä, suomalaisten vienninedistämisorganisaatioiden yhteistyön kehittäminen. Tavoitteeseen pyritään muun muassa toimijoiden yhteisten työpajojen avulla. Pajojen tarkoitus on vahvistaa Helsinki-keskuksen ja sen strategisten suomalaisten kumppanien (Suomen pääkonsulaatti, Finpro, Finnode, SVKK, alueelliset kehittämisyhtiöt sekä yliopistot) yhteistoimintaa ja erityisesti synergioita sekä selkiyttää työnjakoa em. toimijoiden välillä eteläsuomalaisten ympäristöteknologia-alan yritysten kaupallisen toiminnan edistämiseksi. Pajojen tavoite on hahmottaa ja kehittää edelleen toimintakonseptia/mallia sekä muodostaa palvelu- ja yhteistyötarjoama, jonka avulla Luoteis-Venäjän markkinoille pyrkivät ympäristö- ja energiatehokkuuden aloilla toimivat eteläsuomalaiset pk-yritykset voisivat kustannustehokkaalla tavalla aloittaa ja laajentaa liiketoimintaansa kohdemarkkinoilla. Tiivistettynä tavoitteet ovat seuraavat: Tiivistää ympäristöliiketoiminnan edistäjien yhteistyöotetta yritysten palvelujen tuottamisessa Löytää yhteisiä uusia oivalluksia yrityspalvelujen asiakaslähtöiseen toteuttamiseen Luoda toimiva yhteistyömalli ja -tarjonta Tunnistaa ja poistaa tai vähentää yrityspalvelujen toimivuutta rajoittavia esteitä Tämä raportti on koottu Pietarissa toteutetusta työpajasta, jossa avattiin vienninedistäjien toimintaa ja palveluja, määritettiin ongelmakohtia sekä ideoitiin yritysten näkökulmasta palvelukokonaisuutta edistäviä uusia ratkaisumalleja. Seuraavassa keskeinen sisältö on avattu ennakkopohdintojen ja sitä seuraavan pajassa syntyneen aineiston kautta. 2 Ennakkotehtävä Ensimmäiseen työpajaan valmistauduttiin ennakkotehtävän avulla. Tilaisuuteen kutsutuilta toimijoilta pyydettiin ennakkotehtävän muodossa ajatuksia ja kokemuksia vienninedistämisen ongelmista, kehityskohteista sekä visioimaan tulevaisuutta. Ennakkotehtävässä ohjeistettiin toimijoita kuvaamaan: 1. Oman organisaation toiminnan esittely 2. Organisaation rooli ja erityisvahvuudet ympäristöalan pk-yritysten kansainvälistymisessä 1

3 3. Viennin edistämiseen ja eri toimijoiden yhteistyöhön liittyvät keskeisimmät haasteet ja ongelmakohdat 4. Viennin edistämiseen ja eri toimijoiden yhteistyöhön liittyvät mahdollisuudet ja kehitysehdotukset 5. Visio suomalaisten toimijoiden yhteistyöstä ympäristöalan pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisesta Venäjälle Seuraavaksi kuvatut ongelmat, kehityskohteet ja visiot ovat suoraan poimittu ennakkotehtävistä (2.1, 2.2 ja 2.3). 2.1 Vienninedistämisen ongelmia Ongelmina ja kehityskohteina esiin nousivat tiedonvälitys, tiedon jakaminen ja työnjako toimijoiden välillä sekä toimintojen synkronointi niin, että muodostuisi toiminta- ja tekijäketju/ketjuja. Palvelujen ja vienninedistämiseen liittyvien hankkeiden koettiin usein olevan päällekkäisiä. Liikaa päällekkäisyyksiä ja myös yrityksiä poistaa päällekkäisyyksiä (useita eri portaaleja, Alueiden Venäjä -verkosto, Helsinki-keskus, Suomi-talo, SVKK, Venäjän-kaupan killat, Finpro jne.) Päällekkäisyyksien poistamisessa oli myös nähty edistymistä. Pk-yritysten osallistuminen EU-projekteihin on ollut vähäistä eikä yritysten todellisia toiveita ja tarpeita kansainvälistämisen tukitoimissa tunneta tarpeeksi. Venäjälle laajenemista tukevat palvelut eivät nykyisellään riittävästi vastaa pk-yritysten tarpeisiin. Yritysten todelliset toiveet ja tarpeet kansainvälistämisen tukitoimissa ovat tuntemattomat. Vienninedistämisessä haasteena usein oikeiden yritysten löytäminen. Oikeiden tarpeiden huomioiminen, pääpainopiste energiatehokkuuteen. Tietoa ei ennakkopohdintojen mukaan jaeta toimijoiden kesken riittävän avoimesti. Yksi rakenteellinen ongelma: Ei ole tahoa joka olisi erikoistunut todelliseen yritysten Venäjän vientiliiketoiminnan kehittämiseen. On vain konsultteja, on kauppakamareita mutta todellista kädestä pitäen ohjattua toimintaa sekä ohjausta yrityksille siitä mitä kannattaa tehdä, kenen kanssa ja miten, niin tällaista todellista Honest Coaching ja Sparring kumppania ei tietääkseni ole. Tietoa ei jaeta avoimesti ja varsinkin ne kuuluisat epäonnistumiset olisivat kaikista parhaimpia oppeja joita voitaisiin jakaa muille mutta kukapa haluaa kertoa omista epäonnistumisistaan. Tieto ja taito on hajaantunut monille eri pelaajille ja jokainen haluaa vain taloudellisesti kasvattaa omaa kukkaroaan. Todellista luottovalmentajaa ja vilpitöntä kauppiasta ei ole. Valtiovalta rahoittaa monia eri hankkeita jotka eivät jaa tietoa keskenään. Tieto ja osaaminen hautautuu jonnekin eikä tieto kumuloidu eikä varastoidu mihinkään paikkaan. Tieto ja osaaminen häviää nopeasti varsinkin sen jälkeen kun hanke tai ohjelma/hanke on päättynyt. Puutteellinen tiedonvaihto ja yhteistoiminta sekä yritysten että niiden toiminnan edistäjien välillä -erilaisten rahoitusmekanismien asettamat rajoitukset (esim. alueellisuus) Vientiä tukevien rahoitusmekanismien puute (erit. esiselvitysten rahoitus) ja Suomen muihin maihin nähden liioiteltu EU- ja muiden säännösten noudattaminen (kilpailua vääristävä tuki, kehitysyhteistyö) 2

4 Liiketoiminnan edistäjien keskittyminen oman toiminnan ja rahoituksen turvaamiseen vs. sen ajattelu, mikä on sektorin kannalta paras vaihtoehto 2.2 Vienninedistämisen mahdollisuuksia Mahdollisuuksina ennakkotehtävässä nähtiin muun muassa entistä tehokkaampi verkostoituminen ja tiedonjako esimerkiksi yhteisessä Intrassa tai yhteisessä tietopankissa sovituista asioista, teemoista ja toiminnoista. Esimerkiksi yliopistot voisivat syöttää toimijoille tietoa alan tutkimuksista. Muina mahdollisuuksina listattiin: yhteinen toiminnan- ja hankkeiden suunnittelu, yhteistyön pitkäjänteinen kehittäminen painopistealueet, mikä on kenenkin erityinen vahvuus ja/tai jaetaan mahdollisiin vahvuusalueisiin jaetaan töitä keskenämme/yhdessä tekeminen (jos rahoitus olisi olemassa/miten rahoitetaan) yhteiset palvelukokonaisuudet yhteiset säännölliset kokoukset 2-3 kertaa vuodessa jatkuva toiminnallinen rahoitus EAKR-rahoitusten tulisi olla kansallista yhteisen yhdistyksen perustaminen Päällekkäisyyksistä huolimatta nähtiin, että hankkeet myös tukevat toisiaan (alueelliset, ajankohdat, yksilöidympi teema, kohdemarkkina). Palvelun sisällön tuottaminen (tutkimus, koulutus, kontaktointi, järjestelyt, arviointi, seurantatutkimus). Tiedottaminen, tietoisuus, ennakointi, seuranta. Pietari ei ole koko Venäjä, mutta Suomi on rajallinen, tietyssä mielessä. Palvelut ovat muokkautuneet tai valittu markkinoiden ja kilpailun mukaisesti. Tärkeää olisi oppia tunnistamaan kullekin pk-yritykselle sopivat markkinat ja kumppanit. Tulisi myös löytää oikeanlainen rohkeus ja asenne. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tarvitaan toimijoiden välillä. Myös osaamisalueiden täsmentäminen koettiin tärkeäksi. Kartoittamalla kaikki toimijat, heidän intressinsä ja vahvuutensa sekä osaamisensa mahdollistetaan se, että toimijat voivat keskittyä tarjoamaan juuri omat vahvuutensa pk-yritysten käyttöön. Yrityksille tarjottavia palveluita ja niistä tiedottamista voitaisiin edelleen tehostaa. Pk-yritysten valmius ja rohkeus Venäjälle laajentumiseen vienninedistäjätoimijoiden mukaan vaikuttaa odotettua heikommalta. Tästä johtuen tarvittaisiin tarkempaa tietoa siitä, millaista tukea yritykset prosesseihin kaipaavat. Yhden luukun palvelu yrityksille olisi ihanteellista (esim. tietty organisaatio erikoistuisi vain tiettyyn cleantech-sektoriin). Yhteinen ohjelmointi olisi paikallaan kun samalla sektorilla toimii useita toimijoita. Yhteiset isommat ohjelmat, joihin eri vienninedistäjät voisivat osallistua ja joille saataisiin yhteistä (julkista) rahoitusta siten, että se kattaisi osan eri toimijoiden kuluista, edistäisivät yhteistyötä ja yhteistyöhön voidaan silloin myös enemmän panostaa. Energiatehokkuudessa nähtiin olevan paljon mahdollisuuksia. Ympäristöliiketoiminta pitäisi nähdä nykyistä enemmän sen (energiatehokkuuden) kautta. Yrityksiä tulisi auttaa paketoimaan yhdessä tarjoamansa suuremmaksi kokonaisuudeksi eli tulisi luoda kokonaisuuksia joita voidaan toimittaa yhtenä suurempana moduulina tai suurempina kokonaisuuksina projektitoimituksissa (vaatii liiketoiminnan kehittämisosaamista sekä kaikkien osapuolten hyväksynnän). 3

5 Yhtenä mahdollisuutena esitettiin, että luotaisiin nk. One Stop Shop jossa esitellään suomalaista osaamista venäläisille yrityksille yhden sateenvarjon alla. Tämä tarkoittaisi avointa yhteistyömallia yritysten kesken ja ratkaisuja miten malli rahoitetaan sekä kuka on keskuksen puolueeton päävetäjä. Vienninedistäjätoimijat voisivat perustaa nk. Match Making Center in paikaksi, jossa venäläiset yritykset etsivät ulkomaisia yrityksiä partnereiksi heidän kansainvälistymissuunnitelmiinsa ja samalla he voivat toimia ulkomaalaisten yritysten jakelukanavana Venäjälle. Match Making Center jakaa tietoa niistä yrityksistä, jotka haluavat kansainvälistyä kummallakin puolella (Venäjällä tai Suomessa) ja luo samalla puitteet WIN/WIN tilanteelle, jossa kummallakin osapuolella on tahtotila kansainvälistyä ja tehdä yhteistyötä mutta suunnat ovat käänteiset ja roolit erilaisia (=kumpikin osapuoli hyötyy eli 1+1=3). 2.3 Vienninedistämisen visiointia Ennakkoon eri toimijat visioivat vienninedistämisen tulevaisuutta ja yhteistyötä. Alla on poimintoja visioista. Team Finland, jolla yksi strategia ja yksi toimeenpano-ohjelma ja joka on jaettu alaohjelmiin. Jokainen organisaatio toteuttaisi ohjelmaa sovitulla tavalla ja sovitulla työpanoksella. Perustyölle ja - toiminnalle olisi pysyvä rahoitus. Verkosto, jossa kaikki tuntevat toistensa vahvuudet ja toiveet ja pystyvät näin tarjoamaan yrityksille aukottoman ketjun Venäjän liiketoimintojen käynnistämiseksi. Yhteistyön tuloksena Suomi on Venäjän suurin ja merkittävin ympäristöliiketoiminnan kauppakumppani vuonna Ympäristöliiketoiminnan vienti Venäjälle kasvaa siihen mennessä 200 %. Kansainvälistyminen on otettava yhä useimmin osaksi liiketoimintasuunnitelmaa jo aloittavissa yrityksissä. Tämä ei mitenkään karsi yrityksiä myöhemmässä vaiheessa arvioida mahdollisuuksiaan kansainvälisessä kaupassa. Yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa -> markkinatieto, kansainvälistymisvalmiuksien kasvattaminen, konkreettiset toimenpiteet ja tuki markkinoille pääsemisessä ja palvelut markkinoilla toimiessa. Liiketoiminnan kasvua haetaan kansainvälisen kaupan avulla. Toimijoiden tehtävänä on avustaa, ohjata, parantaa ja lisätä yritysten valmiuksia ja tuote/palveluratkaisuja kv-markkinoille. Kansainvälistymisvalmennus ja palvelut on kohdennettava markkinoiden mukaisesti (Aasia, Venäjä, EU ). Ajankohtainen ja asiakaskohtaisesti hyödynnettävä markkinatieto on helposti saatavilla. Markkinoille tulon jälkeisen vaiheen tuki ja palvelut on huomioitava. Team Finland Venäjä toimii yhden luukun periaatteella. Team Finland Venäjällä on yhteinen työntekijä/työntekijöitä, joita kaikki tukiorganisaatiot voivat käyttää resursseina. Kukin tukiorganisaatio tuo yhteistyöhön omaa asiantuntemustaan ja tarvittaessa käytetään myös sektoriasiantuntijoita riittävän kohdennetun tuloksen saavuttamiseksi. Kun löytyy sopiva vientikohde, etsitään parhaat mahdolliset toteuttajat avoimesti. Team Finland Venäjän yhteystiedot ovat kaikkien oleellisten venäläisten tahojen tiedossa ja tieto kulkee molempiin suuntiin. Cleantech Finlandista tulee tehdä niin tunnettu brändi, että kun venäläinen kuulee sanan cleantech, ajattelee hän automaattisesti Suomea. Tehtävä yhteistarjouksia. Jokainen yritys, joka kansainvälistyy Venäjälle, toimisi koko Suomen myyntimiehenä. 4

6 3 Työpaja Pietarissa Työpajaan osallistuivat: Virpi Herranen, Finnode Lauri Hietaniemi, Green Net Finland ry Virve Hokkanen, Culminatum Innovation Oy Ltd Kalle Kallionpää, Cursor Oy Pekka Komu, Lahden Alueen kehittämisyhtiö Oy Kimmo Koponen, Greater Helsinki Promotion Ltd Oy Mika Koskenvuori, Culminatum Innovation Oy Ltd Henri Malkki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Päivi Menard, Lahden Tiede- ja yrityspuisto Oy Laura Nurmi, Culminatum Innovation Oy Ltd Timo Pietiläinen, Finnvera Anna Saarela, Lahden Alueen kehittämisyhtiö Oy Anna Saarinen, Green Net Finland ry Juha Stenholm, Aalto-yliopisto, Pienyrityskeskus Tarmo Suomalainen, Suomalais-Venäläinen kauppakamari Merja Volkov, Helsinki-keskus Saija Vuola, Finnish Water Forum ry Alexey Zak, Finpro ry Merja Åberg, Suomen pääkonsulaatti, Pietari Työskentelyn aluksi avattiin prosessinomaisesti paikalla olevien toimijoiden vahvuuksia. Prosessin alkupääksi määriteltiin markkinoille pyrkivän, aloittavan yrityksen palvelut. Loppupäähän sijoitettiin jo markkinoilla toimivan vientiyrityksen palvelut. Toimijat sijoittivat janalle tärkeimmän vahvuutensa. Aloittava/markkinoille tähtäävä yritys Markkinoilla toimiva yritys Pk-yritysten ja muiden toimijoiden tuntemus Culminatum Pk-yritysten ja muiden toimijoiden tuntemus + toimialat ylittävien verkostojen luominen Cursor Vesialan toimijoiden yhteen tuominen ja uusien yhteishankkeiden tunnistus Finnish Water Forum Strategian kehittäminen Finpro Verkostot ja toimiston tukipalvelut Helsinki-keskus Konsortion kokoaminen, rahoitus projekteille Green Net Finland Markkinatutkimukset, partnerit, kontaktointi Suomalais-Venäläinen kauppakamari Kehittämisohjelmat Lakes Verkostot Green Net Finland Yritysten vientivalmiuksien kehittäminen ja avustaminen Venäjän markkinoille Aalto/Pienyrityskeskus Partnerien haku Finnpro Synergiset vientiyritysryhmät Vientiklusterit Lahden tiede- ja yrityspuisto KnowHow Huippututkimus Perinteet Kumppanit Lappeenrannan teknillinen yo Ennakointi/strategia Finnode Konsernin ohjaus, tuet, avustaminen yritysten etabloitumisessa, kansainvälistyminen UM+Pääkonsulaatti Partnerointi Greater Helsinki Business Promotion (FDI) Konkreettisten pk-yrityshankkeiden rahoitus Finnvera 5

7 Seuraavassa tehtävässä jokainen tarkasteli prosessia kriittisesti asettamalla prosessiin toimintakentässä yleensä pullonkauloiksi (värilliset laatikot) koettuja asioita. Ongelmakohdat ja puutteet on sijoitettu koskemaan prosessia yleensä, ei kohdistaen tiettyyn organisaatioon ja toimintaan. Ei tunneta markkinoita Kielitaito ja omaaloitteisuus puuttuu Vanhat tiedot Asenne Ennakkoluulo t Pelot Tiedonpuute Strateginen advisory puuttuu Väärät partnerit Keskinäinen työnjako Puutteellise t resurssit ja hlöstö Elinkeinoyhtiöiden kiinnostus loppuu Riittämätön, oikeaaikainen markkinatieto Päällekkäisyydet Ammattitaidott omia toimijoita liikaa Toiminnan tehottomuus Oma tontti tärkein Alueellisia toimijoita liikaa Epärealistiset odotukset Tukiverkostot puuttuu Liiketoimintarahoitus Toimialakohtaiset esimerkit puuttuvat Globaalit ongelmat Tuetut projektit eivät ole businesslähtöisiä Pitkäjänteisyyden puute Hankerahoitus ei jatkuvaa Tuki pk-yritykselle näyttäytyy sirpaleisena, ei riittävää toimialatuntemusta Yritykset/johto ei sitoudu Edellä tehtyjen harjoitusten perusteella valittiin aiheet työpajan ryhmätyöosioon. 3.1 Ryhmätyöt Osallistujat työskentelivät alun yhteisen osion jälkeen neljässä fokusryhmässä. Ryhmätöiden aiheiksi valikoituivat 1) toimijoidenvälinen työjako, 2) ympäristöteknologian arvoketjut, 3) vienninedistämisen punainen lanka yrityksille tarjottavissa palveluissa ja 4) toimijoiden Suomi-Venäjä-yhteistyö. 1

8 Seuraavassa on esitelty ryhmien töiden tulokset pajan pohjalta Toimijoiden välinen yhteistyö: Oskari -koordinaatio Toimijoiden välisen työnjaon selkiyttämisen edellytys on koordinoitu, selkeämpi ja parempi työnjako, jossa ei saa enää esiintyä toimijoiden keskinäistä kilpailua. Tavoitteena on luoda yhtenäinen Suomibrändi, joka sisältää mm. toimijoiden yhteisen toimintasuunnitelman, imagon, yhteisen palveluportaalin, tapahtumakalenterin, avoimemman tiedotuksen hankkeiden ja muiden vienninedistämistoimien tuloksista sekä sisältäisi kaikki Venäjä-operaatiot yhdessä kanavassa. Toimijat-platformia kehiteltiin GHP:n Kimmo Koposen ryhmässä. Platformin avulla pystytään välttämään mm. EU-hankkeiden päällekkäisyyksiä, voidaan käynnistää yhteisiä projekteja ja lisätä avoimuutta sekä läpinäkyvyyttä. Pietarissa sijaitsevalle Suomi-talolle toivottiin Suomeen vastaavaa Venäjä-taloa, jotta palvelu- ja tukiputki välillä Suomi-Venäjä-Suomi olisi toimiva. Oskari-portaalin koordinaatioista voisi huolehtia TEAM-Finland. Ketä siihen kuuluu, tulee vielä miettiä. Ryhmän ehdotuksia olivat mm. TEM, Finpro, Culminatum, jokin yksityinen toimija jne. Todettiin myös, että tällä konseptilla olisi vähemmän mutta isompia Suomi-toimijoita. SuomiTalo VenäjäTalo Oskari-portaali Ryhmän pääviesti oli se, että julkisella rahoituksella voidaan ja pitää ohjata vienninedistämistoimintaa niin että se on entistä koordinoidumpaa, tehokkaampaa ja pitkäjänteisempää. 2

9 3.1.2 Ympäristöteknologian arvoketjut Ryhmä pohti vienninedistäjien suomalais-venäläistä palvelutarjoamaa ympäristöteknologian arvoketjun näkökulmasta. Arvoketju on tietty teknologia ja palvelutarjoama. Tuotekehityskoalitiot ovat yksi arvoketjun alku. Kokenut asiantuntijatiimi luo arvoketjun ja etsii siihen yritykset. Suomalais-venäläisiä arvoketjuja voisi täydentää eurooppalaisella osaamisella, mikä lähtökohtaisesti antaisi paremmat mahdollisuudet luoda mittavampia hankkeita ja saada suurempia EU-rahoituksia. Arvoketjuja voisi luoda Venäjän markkinoille esimerkiksi energiatehokkaan rakentamisen, energiatehokkaan teollisuuden, sekä vesi- ja jätealan toimialoille. Koalitio tai konsortio saa helpommin EU-rahaa ja voi näin ollen investoida mittavammin kehitystyöhön. Suunnitteluprojekti voisi olla ryhmän mukaan suomalaisten johtamaa hyvässä yhteistyössä venäläisten kumppanien kanssa, jotka vastaavat toiminnan lokalisoinnista ja paikallisesta suunnittelusta Punainen lanka Ryhmä mietti toimenpide-ehdotuksia siitä, miten yritystä autetaan Venäjän markkinoilla yhden luukun periaatteella ja ns. kädestä pitäen sekä pitkäjänteisesti. Vientipolkuprosessi tulisi purkaa osiin, jotta olisi selkeämmin nähtävillä, millaisia palveluja tarvitaan ja mitä on jo tarjolla ja mitä palveluja puuttuu missäkin yrityksen vaiheessa. Yritysten tarpeita tulisi edelleen kartoittaa. Markkinat muuttuvat ja niin myös yritysten tarpeet. Jotta Venäjän markkina olisi yrityksille helpommin lähestyttävä, keskusteltiin mm. vientirengas-mallin uudelleen buustaamisesta. Lisäksi keskusteltiin FactFinding matkoista, markkinatutkimustiedon jakamisesta sekä siitä, mitkä ovat kasvualat Venäjällä. Taloushallinnon ja juridisen avun sekä tuoteidean testausavun helposta saatavuudesta vaihdettiin myös mielipiteitä. Ryhmän yksi ehdotus oli, että yrityksille tulisi olla käytettävissään Business Developer Russia - asiantuntija-apua. Nämä asiantuntijat olisivat erikoistuneet erityisesti cleantech-alaan. Tarinat onnistumisista ja epäonnistumisista Venäjän markkinoilla olisi tärkeä saada esiin ja muiden yritysten tueksi matkalla uudelle markkinalle. Mietittiin paikkoja ja foorumeita, joissa onnistumisia ja epäonnistumisia voitaisiin jakaa ja käsitellä. 3

10 3.1.4 Suomi-Venäjä toimijoiden välinen yhteistyö Ryhmä listasi Suomessa vienninedistämistyötä tekevien toiveita paikallisille, Pietarissa toimiville suomalaisille vienninedistäjille: systemaattinen, fokusoitu, pitkäjänteinen markkinaseuranta julkisten tendereiden / kilpailutusten seuranta, keskitetty seuranta suomalaisille yrityksille, josta rakentuu yksi yhteisen tietopankin osa miten Pietarissa toimivat suomalaiset vienninedistäjät voisivat auttaa luotettavien ja maksukykyisten venäläisten partnereiden löytämisessä partnerihaku on jatkuvaa ja tieto pidetään ajan tasalla kysynnän pohjalta syntyvät tarvittavat arvoketjut/partneruudet rekisteri hyvistä toimijoista/venäläisistä partnereista, jotka ovat menestyneet kilpailutuksissa hyvät virkamiessuhteet osana partneruutta Ryhmätöiden tulokset esiteltiin ja muut osallistujat saivat esittää tuotoksiin kommentteja, huomioita ja näkemyksiä. Tämän jälkeen ryhmätöiden tulokset käytiin vielä yhdessä läpi. Tässä keskustelussa nostettiin esille asioita, jotka nähtiin erityisen tärkeiksi viedä eteenpäin. 4

11 4 Yhteenveto 4.1 Keskeisimmät jatkokehityskohteet Yhteisesti kehittämiskohteiksi ja eteenpäin vietäviksi asioiksi valittiin: Suomen puolella toimivat vienninedistäjät ja palvelut kokoava Venäjä-talo Suomeen (vrt. Suomi-talo Pietarissa). Talo voi olla myös virtuaalinen => Oskari-portaali-konsepti Rahoitusohjaus Tulee viedä viestiä julkisille rahoittajille siitä, että rahoituksella pystytään tehokkaimmin ohjaamaan ja kehittämään vienninedistäjien synergistä yhteistyötä ja muodostamaan Team Finland. Yhteistyö ja yhteinen suunnittelu isoissa EU-hankkeissa Matching suomalaisille yrityksille etsitään venäläisiä liikekumppaneita: Finpro voisi toteuttaa (eri toimijat voisivat maksaa yhdessä palvelusta, josta kaikki hyötyvät) Kootaan pk-yritysten onnistumiset ja epäonnistumiset toimialakohtaiset tarinat 4.2 Työpajaan osallistuneiden henkilökohtaiset lupaukset Lopuksi jokainen osallistuja kirjoitti yhden lupauksen asiasta, jonka tekee yhteisen tavoitteen eli vienninedistäjätoimijoiden synergisen yhteistyön lisäämiseksi. Juha Tarjoaa koulutusta ympäristö- ja cleantech-alan yrityksille vientivalmiuksien ja venäläisen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi Anna Ympäristömonitorointiin liittyvän arvoketjun kuvaaminen Pekka Keskustelen asiasta Jyrki Tervan (konsulaatti), GHP:n ja Jasmin Etelämäen kanssa -> sovimme jatkotoimenpiteistä, erityisesti InvestIn asioissa Henri Vien viestiä eteenpäin Kimmo GHP kokoaa kaikki paikalliset pelaajat saman pöydän ääreen Lauri Arvoketjut kuntoon, oma osuus EE + monitorointi Alexey Kun ideaa on kehitelty ja on yhteinen näkemys, voidaan esittää TEMille. Olen valmis jatkokäsittelemään Venäjä-Talon ja yhteisen infoportaalin/tietoputken ideaa relevanttien toimijoiden kanssa 5

12 Kalle Venäjä-talo Suomeen Päivi Vientiprojektien rahoitusselvitys Anna Ideoin enemmän Venäjätalon palveluita Merja Hyvät virkamiessuhteet ja verkostot Pietarissa ja tilanteiden seuranta Virve Esylep; ympäristöteknologian arvoketjut, Culminatum; viedään eteenpäin keskustelua koordinaatiosta ja päällekkäisyyksien välttämisestä Laura Vien eteenpäin keskustelua Venäjän aktiviteettien koordinoinnista, arvoketjujen avaaminen Mika Teollisuuden energiatehokkuus arvoketjun rakentaminen/mallintaminen Saija Venäjä-talo Suomeen kerään vesialan firmojen näkemystä, mitä siellä pitäisi olla Konsuli Merja Åberg/Työ- ja elinkeinoministeriön edustaja Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa toivoi tilaisuuteen osallistuneilta viestejä ja toiveita siitä, mitä konsulaatilta ja ministeriöiltä erityisesti odotetaan, jotta he voivat kehittää palvelujaan tarvetta vastaavaksi. 4.3 Lopuksi Tilaisuus koettiin siihen osallistuneiden mielestä hyödylliseksi ja tarpeelliseksi päänavaukseksi vienninedistäjien synergisen yhteistyön lisäämiseksi. Työpajan tuloksena saatiin yhdessä nostettua esiin asioita, joissa on parannettavaa ja tehostamista sekä luotua visioita tulevaisuudesta. Osallistujajoukko oli yhteistyöhenkistä ja jakoi mielipiteen, että vain voimia yhdistämällä voidaan tarjota laadukkaampia ja yrityksille helpommin hyödynnettäviä palveluita. Tavoitteena on, että yhteistyön kehittämiskeskustelua jatketaan seuraavassa työpajassa, jonka sisällöstä päätetään viimeistään syksyllä

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Team Finland -esittely

Team Finland -esittely Team Finland -esittely Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena 16.11.2016 Kirsi Kosunen Etelä-Savon Team Finland koordinaattori 14/11/2016 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 2 Team Finland pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Tulevaisuuden reaalinen kilpailukyky rakentuu olemassa olevan osaamisen pohjalle Kaikki

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING FinELib-konsortio uudistuu Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING 11.3.2013 Konsortion toiminnan perusteet Yhteiset toimintaperiaatteet, palvelusopimukset, lisensiointiperiaatteet Strategia

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry EduCloud ncloud Rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien rakentaminen JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Jyrki Komulainen Ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Maakunnallinen liikuntaneuvonta

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 0 000 00 00 00 00 005 00 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä

Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä 6.9.2016 Miksi? Hallituksen kärkihankkeeet osaamisen ja koulutuksen alalla painottavat mm. digitaalisia ratkaisuja, monipuolista yhteistyötä

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 HANKESUUNNITELMA 15.9.2014 HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 1 Hankkeen tarve: hajavesiasian hallinta hajallaan Vuonna 2004 astui voimaan

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot