Vienninedistämisorganisaatioiden synerginen yhteistyö - Kehittämistyöpajat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vienninedistämisorganisaatioiden synerginen yhteistyö - Kehittämistyöpajat"

Transkriptio

1 Vienninedistämisorganisaatioiden synerginen yhteistyö - Kehittämistyöpajat Team Finland Yksi strategia, yksi toimeenpano-ohjelma! SUSINNO OY 18. huhtikuuta 2012

2 Vienninedistämisorganisaatioiden synerginen yhteistyö - Kehittämistyöpajat Team Finland Yksi strategia, yksi toimeenpano-ohjelma! 1 Hankkeen kuvaus ja työpajan tavoite ESYLEP (Eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä) - hankkeessa tarjotaan eteläsuomalaisille ympäristö- ja cleantech-alan sekä kaupunkiympäristön, asumisen ja teollisuuden ekotehokkuuden pk-yrityksille tukea kansainvälistymiseen ja luodaan yritysten kansainvälistymistä edistävää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on hanketoimijoiden ja heidän sidosryhmiensä, suomalaisten vienninedistämisorganisaatioiden yhteistyön kehittäminen. Tavoitteeseen pyritään muun muassa toimijoiden yhteisten työpajojen avulla. Pajojen tarkoitus on vahvistaa Helsinki-keskuksen ja sen strategisten suomalaisten kumppanien (Suomen pääkonsulaatti, Finpro, Finnode, SVKK, alueelliset kehittämisyhtiöt sekä yliopistot) yhteistoimintaa ja erityisesti synergioita sekä selkiyttää työnjakoa em. toimijoiden välillä eteläsuomalaisten ympäristöteknologia-alan yritysten kaupallisen toiminnan edistämiseksi. Pajojen tavoite on hahmottaa ja kehittää edelleen toimintakonseptia/mallia sekä muodostaa palvelu- ja yhteistyötarjoama, jonka avulla Luoteis-Venäjän markkinoille pyrkivät ympäristö- ja energiatehokkuuden aloilla toimivat eteläsuomalaiset pk-yritykset voisivat kustannustehokkaalla tavalla aloittaa ja laajentaa liiketoimintaansa kohdemarkkinoilla. Tiivistettynä tavoitteet ovat seuraavat: Tiivistää ympäristöliiketoiminnan edistäjien yhteistyöotetta yritysten palvelujen tuottamisessa Löytää yhteisiä uusia oivalluksia yrityspalvelujen asiakaslähtöiseen toteuttamiseen Luoda toimiva yhteistyömalli ja -tarjonta Tunnistaa ja poistaa tai vähentää yrityspalvelujen toimivuutta rajoittavia esteitä Tämä raportti on koottu Pietarissa toteutetusta työpajasta, jossa avattiin vienninedistäjien toimintaa ja palveluja, määritettiin ongelmakohtia sekä ideoitiin yritysten näkökulmasta palvelukokonaisuutta edistäviä uusia ratkaisumalleja. Seuraavassa keskeinen sisältö on avattu ennakkopohdintojen ja sitä seuraavan pajassa syntyneen aineiston kautta. 2 Ennakkotehtävä Ensimmäiseen työpajaan valmistauduttiin ennakkotehtävän avulla. Tilaisuuteen kutsutuilta toimijoilta pyydettiin ennakkotehtävän muodossa ajatuksia ja kokemuksia vienninedistämisen ongelmista, kehityskohteista sekä visioimaan tulevaisuutta. Ennakkotehtävässä ohjeistettiin toimijoita kuvaamaan: 1. Oman organisaation toiminnan esittely 2. Organisaation rooli ja erityisvahvuudet ympäristöalan pk-yritysten kansainvälistymisessä 1

3 3. Viennin edistämiseen ja eri toimijoiden yhteistyöhön liittyvät keskeisimmät haasteet ja ongelmakohdat 4. Viennin edistämiseen ja eri toimijoiden yhteistyöhön liittyvät mahdollisuudet ja kehitysehdotukset 5. Visio suomalaisten toimijoiden yhteistyöstä ympäristöalan pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisesta Venäjälle Seuraavaksi kuvatut ongelmat, kehityskohteet ja visiot ovat suoraan poimittu ennakkotehtävistä (2.1, 2.2 ja 2.3). 2.1 Vienninedistämisen ongelmia Ongelmina ja kehityskohteina esiin nousivat tiedonvälitys, tiedon jakaminen ja työnjako toimijoiden välillä sekä toimintojen synkronointi niin, että muodostuisi toiminta- ja tekijäketju/ketjuja. Palvelujen ja vienninedistämiseen liittyvien hankkeiden koettiin usein olevan päällekkäisiä. Liikaa päällekkäisyyksiä ja myös yrityksiä poistaa päällekkäisyyksiä (useita eri portaaleja, Alueiden Venäjä -verkosto, Helsinki-keskus, Suomi-talo, SVKK, Venäjän-kaupan killat, Finpro jne.) Päällekkäisyyksien poistamisessa oli myös nähty edistymistä. Pk-yritysten osallistuminen EU-projekteihin on ollut vähäistä eikä yritysten todellisia toiveita ja tarpeita kansainvälistämisen tukitoimissa tunneta tarpeeksi. Venäjälle laajenemista tukevat palvelut eivät nykyisellään riittävästi vastaa pk-yritysten tarpeisiin. Yritysten todelliset toiveet ja tarpeet kansainvälistämisen tukitoimissa ovat tuntemattomat. Vienninedistämisessä haasteena usein oikeiden yritysten löytäminen. Oikeiden tarpeiden huomioiminen, pääpainopiste energiatehokkuuteen. Tietoa ei ennakkopohdintojen mukaan jaeta toimijoiden kesken riittävän avoimesti. Yksi rakenteellinen ongelma: Ei ole tahoa joka olisi erikoistunut todelliseen yritysten Venäjän vientiliiketoiminnan kehittämiseen. On vain konsultteja, on kauppakamareita mutta todellista kädestä pitäen ohjattua toimintaa sekä ohjausta yrityksille siitä mitä kannattaa tehdä, kenen kanssa ja miten, niin tällaista todellista Honest Coaching ja Sparring kumppania ei tietääkseni ole. Tietoa ei jaeta avoimesti ja varsinkin ne kuuluisat epäonnistumiset olisivat kaikista parhaimpia oppeja joita voitaisiin jakaa muille mutta kukapa haluaa kertoa omista epäonnistumisistaan. Tieto ja taito on hajaantunut monille eri pelaajille ja jokainen haluaa vain taloudellisesti kasvattaa omaa kukkaroaan. Todellista luottovalmentajaa ja vilpitöntä kauppiasta ei ole. Valtiovalta rahoittaa monia eri hankkeita jotka eivät jaa tietoa keskenään. Tieto ja osaaminen hautautuu jonnekin eikä tieto kumuloidu eikä varastoidu mihinkään paikkaan. Tieto ja osaaminen häviää nopeasti varsinkin sen jälkeen kun hanke tai ohjelma/hanke on päättynyt. Puutteellinen tiedonvaihto ja yhteistoiminta sekä yritysten että niiden toiminnan edistäjien välillä -erilaisten rahoitusmekanismien asettamat rajoitukset (esim. alueellisuus) Vientiä tukevien rahoitusmekanismien puute (erit. esiselvitysten rahoitus) ja Suomen muihin maihin nähden liioiteltu EU- ja muiden säännösten noudattaminen (kilpailua vääristävä tuki, kehitysyhteistyö) 2

4 Liiketoiminnan edistäjien keskittyminen oman toiminnan ja rahoituksen turvaamiseen vs. sen ajattelu, mikä on sektorin kannalta paras vaihtoehto 2.2 Vienninedistämisen mahdollisuuksia Mahdollisuuksina ennakkotehtävässä nähtiin muun muassa entistä tehokkaampi verkostoituminen ja tiedonjako esimerkiksi yhteisessä Intrassa tai yhteisessä tietopankissa sovituista asioista, teemoista ja toiminnoista. Esimerkiksi yliopistot voisivat syöttää toimijoille tietoa alan tutkimuksista. Muina mahdollisuuksina listattiin: yhteinen toiminnan- ja hankkeiden suunnittelu, yhteistyön pitkäjänteinen kehittäminen painopistealueet, mikä on kenenkin erityinen vahvuus ja/tai jaetaan mahdollisiin vahvuusalueisiin jaetaan töitä keskenämme/yhdessä tekeminen (jos rahoitus olisi olemassa/miten rahoitetaan) yhteiset palvelukokonaisuudet yhteiset säännölliset kokoukset 2-3 kertaa vuodessa jatkuva toiminnallinen rahoitus EAKR-rahoitusten tulisi olla kansallista yhteisen yhdistyksen perustaminen Päällekkäisyyksistä huolimatta nähtiin, että hankkeet myös tukevat toisiaan (alueelliset, ajankohdat, yksilöidympi teema, kohdemarkkina). Palvelun sisällön tuottaminen (tutkimus, koulutus, kontaktointi, järjestelyt, arviointi, seurantatutkimus). Tiedottaminen, tietoisuus, ennakointi, seuranta. Pietari ei ole koko Venäjä, mutta Suomi on rajallinen, tietyssä mielessä. Palvelut ovat muokkautuneet tai valittu markkinoiden ja kilpailun mukaisesti. Tärkeää olisi oppia tunnistamaan kullekin pk-yritykselle sopivat markkinat ja kumppanit. Tulisi myös löytää oikeanlainen rohkeus ja asenne. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tarvitaan toimijoiden välillä. Myös osaamisalueiden täsmentäminen koettiin tärkeäksi. Kartoittamalla kaikki toimijat, heidän intressinsä ja vahvuutensa sekä osaamisensa mahdollistetaan se, että toimijat voivat keskittyä tarjoamaan juuri omat vahvuutensa pk-yritysten käyttöön. Yrityksille tarjottavia palveluita ja niistä tiedottamista voitaisiin edelleen tehostaa. Pk-yritysten valmius ja rohkeus Venäjälle laajentumiseen vienninedistäjätoimijoiden mukaan vaikuttaa odotettua heikommalta. Tästä johtuen tarvittaisiin tarkempaa tietoa siitä, millaista tukea yritykset prosesseihin kaipaavat. Yhden luukun palvelu yrityksille olisi ihanteellista (esim. tietty organisaatio erikoistuisi vain tiettyyn cleantech-sektoriin). Yhteinen ohjelmointi olisi paikallaan kun samalla sektorilla toimii useita toimijoita. Yhteiset isommat ohjelmat, joihin eri vienninedistäjät voisivat osallistua ja joille saataisiin yhteistä (julkista) rahoitusta siten, että se kattaisi osan eri toimijoiden kuluista, edistäisivät yhteistyötä ja yhteistyöhön voidaan silloin myös enemmän panostaa. Energiatehokkuudessa nähtiin olevan paljon mahdollisuuksia. Ympäristöliiketoiminta pitäisi nähdä nykyistä enemmän sen (energiatehokkuuden) kautta. Yrityksiä tulisi auttaa paketoimaan yhdessä tarjoamansa suuremmaksi kokonaisuudeksi eli tulisi luoda kokonaisuuksia joita voidaan toimittaa yhtenä suurempana moduulina tai suurempina kokonaisuuksina projektitoimituksissa (vaatii liiketoiminnan kehittämisosaamista sekä kaikkien osapuolten hyväksynnän). 3

5 Yhtenä mahdollisuutena esitettiin, että luotaisiin nk. One Stop Shop jossa esitellään suomalaista osaamista venäläisille yrityksille yhden sateenvarjon alla. Tämä tarkoittaisi avointa yhteistyömallia yritysten kesken ja ratkaisuja miten malli rahoitetaan sekä kuka on keskuksen puolueeton päävetäjä. Vienninedistäjätoimijat voisivat perustaa nk. Match Making Center in paikaksi, jossa venäläiset yritykset etsivät ulkomaisia yrityksiä partnereiksi heidän kansainvälistymissuunnitelmiinsa ja samalla he voivat toimia ulkomaalaisten yritysten jakelukanavana Venäjälle. Match Making Center jakaa tietoa niistä yrityksistä, jotka haluavat kansainvälistyä kummallakin puolella (Venäjällä tai Suomessa) ja luo samalla puitteet WIN/WIN tilanteelle, jossa kummallakin osapuolella on tahtotila kansainvälistyä ja tehdä yhteistyötä mutta suunnat ovat käänteiset ja roolit erilaisia (=kumpikin osapuoli hyötyy eli 1+1=3). 2.3 Vienninedistämisen visiointia Ennakkoon eri toimijat visioivat vienninedistämisen tulevaisuutta ja yhteistyötä. Alla on poimintoja visioista. Team Finland, jolla yksi strategia ja yksi toimeenpano-ohjelma ja joka on jaettu alaohjelmiin. Jokainen organisaatio toteuttaisi ohjelmaa sovitulla tavalla ja sovitulla työpanoksella. Perustyölle ja - toiminnalle olisi pysyvä rahoitus. Verkosto, jossa kaikki tuntevat toistensa vahvuudet ja toiveet ja pystyvät näin tarjoamaan yrityksille aukottoman ketjun Venäjän liiketoimintojen käynnistämiseksi. Yhteistyön tuloksena Suomi on Venäjän suurin ja merkittävin ympäristöliiketoiminnan kauppakumppani vuonna Ympäristöliiketoiminnan vienti Venäjälle kasvaa siihen mennessä 200 %. Kansainvälistyminen on otettava yhä useimmin osaksi liiketoimintasuunnitelmaa jo aloittavissa yrityksissä. Tämä ei mitenkään karsi yrityksiä myöhemmässä vaiheessa arvioida mahdollisuuksiaan kansainvälisessä kaupassa. Yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa -> markkinatieto, kansainvälistymisvalmiuksien kasvattaminen, konkreettiset toimenpiteet ja tuki markkinoille pääsemisessä ja palvelut markkinoilla toimiessa. Liiketoiminnan kasvua haetaan kansainvälisen kaupan avulla. Toimijoiden tehtävänä on avustaa, ohjata, parantaa ja lisätä yritysten valmiuksia ja tuote/palveluratkaisuja kv-markkinoille. Kansainvälistymisvalmennus ja palvelut on kohdennettava markkinoiden mukaisesti (Aasia, Venäjä, EU ). Ajankohtainen ja asiakaskohtaisesti hyödynnettävä markkinatieto on helposti saatavilla. Markkinoille tulon jälkeisen vaiheen tuki ja palvelut on huomioitava. Team Finland Venäjä toimii yhden luukun periaatteella. Team Finland Venäjällä on yhteinen työntekijä/työntekijöitä, joita kaikki tukiorganisaatiot voivat käyttää resursseina. Kukin tukiorganisaatio tuo yhteistyöhön omaa asiantuntemustaan ja tarvittaessa käytetään myös sektoriasiantuntijoita riittävän kohdennetun tuloksen saavuttamiseksi. Kun löytyy sopiva vientikohde, etsitään parhaat mahdolliset toteuttajat avoimesti. Team Finland Venäjän yhteystiedot ovat kaikkien oleellisten venäläisten tahojen tiedossa ja tieto kulkee molempiin suuntiin. Cleantech Finlandista tulee tehdä niin tunnettu brändi, että kun venäläinen kuulee sanan cleantech, ajattelee hän automaattisesti Suomea. Tehtävä yhteistarjouksia. Jokainen yritys, joka kansainvälistyy Venäjälle, toimisi koko Suomen myyntimiehenä. 4

6 3 Työpaja Pietarissa Työpajaan osallistuivat: Virpi Herranen, Finnode Lauri Hietaniemi, Green Net Finland ry Virve Hokkanen, Culminatum Innovation Oy Ltd Kalle Kallionpää, Cursor Oy Pekka Komu, Lahden Alueen kehittämisyhtiö Oy Kimmo Koponen, Greater Helsinki Promotion Ltd Oy Mika Koskenvuori, Culminatum Innovation Oy Ltd Henri Malkki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Päivi Menard, Lahden Tiede- ja yrityspuisto Oy Laura Nurmi, Culminatum Innovation Oy Ltd Timo Pietiläinen, Finnvera Anna Saarela, Lahden Alueen kehittämisyhtiö Oy Anna Saarinen, Green Net Finland ry Juha Stenholm, Aalto-yliopisto, Pienyrityskeskus Tarmo Suomalainen, Suomalais-Venäläinen kauppakamari Merja Volkov, Helsinki-keskus Saija Vuola, Finnish Water Forum ry Alexey Zak, Finpro ry Merja Åberg, Suomen pääkonsulaatti, Pietari Työskentelyn aluksi avattiin prosessinomaisesti paikalla olevien toimijoiden vahvuuksia. Prosessin alkupääksi määriteltiin markkinoille pyrkivän, aloittavan yrityksen palvelut. Loppupäähän sijoitettiin jo markkinoilla toimivan vientiyrityksen palvelut. Toimijat sijoittivat janalle tärkeimmän vahvuutensa. Aloittava/markkinoille tähtäävä yritys Markkinoilla toimiva yritys Pk-yritysten ja muiden toimijoiden tuntemus Culminatum Pk-yritysten ja muiden toimijoiden tuntemus + toimialat ylittävien verkostojen luominen Cursor Vesialan toimijoiden yhteen tuominen ja uusien yhteishankkeiden tunnistus Finnish Water Forum Strategian kehittäminen Finpro Verkostot ja toimiston tukipalvelut Helsinki-keskus Konsortion kokoaminen, rahoitus projekteille Green Net Finland Markkinatutkimukset, partnerit, kontaktointi Suomalais-Venäläinen kauppakamari Kehittämisohjelmat Lakes Verkostot Green Net Finland Yritysten vientivalmiuksien kehittäminen ja avustaminen Venäjän markkinoille Aalto/Pienyrityskeskus Partnerien haku Finnpro Synergiset vientiyritysryhmät Vientiklusterit Lahden tiede- ja yrityspuisto KnowHow Huippututkimus Perinteet Kumppanit Lappeenrannan teknillinen yo Ennakointi/strategia Finnode Konsernin ohjaus, tuet, avustaminen yritysten etabloitumisessa, kansainvälistyminen UM+Pääkonsulaatti Partnerointi Greater Helsinki Business Promotion (FDI) Konkreettisten pk-yrityshankkeiden rahoitus Finnvera 5

7 Seuraavassa tehtävässä jokainen tarkasteli prosessia kriittisesti asettamalla prosessiin toimintakentässä yleensä pullonkauloiksi (värilliset laatikot) koettuja asioita. Ongelmakohdat ja puutteet on sijoitettu koskemaan prosessia yleensä, ei kohdistaen tiettyyn organisaatioon ja toimintaan. Ei tunneta markkinoita Kielitaito ja omaaloitteisuus puuttuu Vanhat tiedot Asenne Ennakkoluulo t Pelot Tiedonpuute Strateginen advisory puuttuu Väärät partnerit Keskinäinen työnjako Puutteellise t resurssit ja hlöstö Elinkeinoyhtiöiden kiinnostus loppuu Riittämätön, oikeaaikainen markkinatieto Päällekkäisyydet Ammattitaidott omia toimijoita liikaa Toiminnan tehottomuus Oma tontti tärkein Alueellisia toimijoita liikaa Epärealistiset odotukset Tukiverkostot puuttuu Liiketoimintarahoitus Toimialakohtaiset esimerkit puuttuvat Globaalit ongelmat Tuetut projektit eivät ole businesslähtöisiä Pitkäjänteisyyden puute Hankerahoitus ei jatkuvaa Tuki pk-yritykselle näyttäytyy sirpaleisena, ei riittävää toimialatuntemusta Yritykset/johto ei sitoudu Edellä tehtyjen harjoitusten perusteella valittiin aiheet työpajan ryhmätyöosioon. 3.1 Ryhmätyöt Osallistujat työskentelivät alun yhteisen osion jälkeen neljässä fokusryhmässä. Ryhmätöiden aiheiksi valikoituivat 1) toimijoidenvälinen työjako, 2) ympäristöteknologian arvoketjut, 3) vienninedistämisen punainen lanka yrityksille tarjottavissa palveluissa ja 4) toimijoiden Suomi-Venäjä-yhteistyö. 1

8 Seuraavassa on esitelty ryhmien töiden tulokset pajan pohjalta Toimijoiden välinen yhteistyö: Oskari -koordinaatio Toimijoiden välisen työnjaon selkiyttämisen edellytys on koordinoitu, selkeämpi ja parempi työnjako, jossa ei saa enää esiintyä toimijoiden keskinäistä kilpailua. Tavoitteena on luoda yhtenäinen Suomibrändi, joka sisältää mm. toimijoiden yhteisen toimintasuunnitelman, imagon, yhteisen palveluportaalin, tapahtumakalenterin, avoimemman tiedotuksen hankkeiden ja muiden vienninedistämistoimien tuloksista sekä sisältäisi kaikki Venäjä-operaatiot yhdessä kanavassa. Toimijat-platformia kehiteltiin GHP:n Kimmo Koposen ryhmässä. Platformin avulla pystytään välttämään mm. EU-hankkeiden päällekkäisyyksiä, voidaan käynnistää yhteisiä projekteja ja lisätä avoimuutta sekä läpinäkyvyyttä. Pietarissa sijaitsevalle Suomi-talolle toivottiin Suomeen vastaavaa Venäjä-taloa, jotta palvelu- ja tukiputki välillä Suomi-Venäjä-Suomi olisi toimiva. Oskari-portaalin koordinaatioista voisi huolehtia TEAM-Finland. Ketä siihen kuuluu, tulee vielä miettiä. Ryhmän ehdotuksia olivat mm. TEM, Finpro, Culminatum, jokin yksityinen toimija jne. Todettiin myös, että tällä konseptilla olisi vähemmän mutta isompia Suomi-toimijoita. SuomiTalo VenäjäTalo Oskari-portaali Ryhmän pääviesti oli se, että julkisella rahoituksella voidaan ja pitää ohjata vienninedistämistoimintaa niin että se on entistä koordinoidumpaa, tehokkaampaa ja pitkäjänteisempää. 2

9 3.1.2 Ympäristöteknologian arvoketjut Ryhmä pohti vienninedistäjien suomalais-venäläistä palvelutarjoamaa ympäristöteknologian arvoketjun näkökulmasta. Arvoketju on tietty teknologia ja palvelutarjoama. Tuotekehityskoalitiot ovat yksi arvoketjun alku. Kokenut asiantuntijatiimi luo arvoketjun ja etsii siihen yritykset. Suomalais-venäläisiä arvoketjuja voisi täydentää eurooppalaisella osaamisella, mikä lähtökohtaisesti antaisi paremmat mahdollisuudet luoda mittavampia hankkeita ja saada suurempia EU-rahoituksia. Arvoketjuja voisi luoda Venäjän markkinoille esimerkiksi energiatehokkaan rakentamisen, energiatehokkaan teollisuuden, sekä vesi- ja jätealan toimialoille. Koalitio tai konsortio saa helpommin EU-rahaa ja voi näin ollen investoida mittavammin kehitystyöhön. Suunnitteluprojekti voisi olla ryhmän mukaan suomalaisten johtamaa hyvässä yhteistyössä venäläisten kumppanien kanssa, jotka vastaavat toiminnan lokalisoinnista ja paikallisesta suunnittelusta Punainen lanka Ryhmä mietti toimenpide-ehdotuksia siitä, miten yritystä autetaan Venäjän markkinoilla yhden luukun periaatteella ja ns. kädestä pitäen sekä pitkäjänteisesti. Vientipolkuprosessi tulisi purkaa osiin, jotta olisi selkeämmin nähtävillä, millaisia palveluja tarvitaan ja mitä on jo tarjolla ja mitä palveluja puuttuu missäkin yrityksen vaiheessa. Yritysten tarpeita tulisi edelleen kartoittaa. Markkinat muuttuvat ja niin myös yritysten tarpeet. Jotta Venäjän markkina olisi yrityksille helpommin lähestyttävä, keskusteltiin mm. vientirengas-mallin uudelleen buustaamisesta. Lisäksi keskusteltiin FactFinding matkoista, markkinatutkimustiedon jakamisesta sekä siitä, mitkä ovat kasvualat Venäjällä. Taloushallinnon ja juridisen avun sekä tuoteidean testausavun helposta saatavuudesta vaihdettiin myös mielipiteitä. Ryhmän yksi ehdotus oli, että yrityksille tulisi olla käytettävissään Business Developer Russia - asiantuntija-apua. Nämä asiantuntijat olisivat erikoistuneet erityisesti cleantech-alaan. Tarinat onnistumisista ja epäonnistumisista Venäjän markkinoilla olisi tärkeä saada esiin ja muiden yritysten tueksi matkalla uudelle markkinalle. Mietittiin paikkoja ja foorumeita, joissa onnistumisia ja epäonnistumisia voitaisiin jakaa ja käsitellä. 3

10 3.1.4 Suomi-Venäjä toimijoiden välinen yhteistyö Ryhmä listasi Suomessa vienninedistämistyötä tekevien toiveita paikallisille, Pietarissa toimiville suomalaisille vienninedistäjille: systemaattinen, fokusoitu, pitkäjänteinen markkinaseuranta julkisten tendereiden / kilpailutusten seuranta, keskitetty seuranta suomalaisille yrityksille, josta rakentuu yksi yhteisen tietopankin osa miten Pietarissa toimivat suomalaiset vienninedistäjät voisivat auttaa luotettavien ja maksukykyisten venäläisten partnereiden löytämisessä partnerihaku on jatkuvaa ja tieto pidetään ajan tasalla kysynnän pohjalta syntyvät tarvittavat arvoketjut/partneruudet rekisteri hyvistä toimijoista/venäläisistä partnereista, jotka ovat menestyneet kilpailutuksissa hyvät virkamiessuhteet osana partneruutta Ryhmätöiden tulokset esiteltiin ja muut osallistujat saivat esittää tuotoksiin kommentteja, huomioita ja näkemyksiä. Tämän jälkeen ryhmätöiden tulokset käytiin vielä yhdessä läpi. Tässä keskustelussa nostettiin esille asioita, jotka nähtiin erityisen tärkeiksi viedä eteenpäin. 4

11 4 Yhteenveto 4.1 Keskeisimmät jatkokehityskohteet Yhteisesti kehittämiskohteiksi ja eteenpäin vietäviksi asioiksi valittiin: Suomen puolella toimivat vienninedistäjät ja palvelut kokoava Venäjä-talo Suomeen (vrt. Suomi-talo Pietarissa). Talo voi olla myös virtuaalinen => Oskari-portaali-konsepti Rahoitusohjaus Tulee viedä viestiä julkisille rahoittajille siitä, että rahoituksella pystytään tehokkaimmin ohjaamaan ja kehittämään vienninedistäjien synergistä yhteistyötä ja muodostamaan Team Finland. Yhteistyö ja yhteinen suunnittelu isoissa EU-hankkeissa Matching suomalaisille yrityksille etsitään venäläisiä liikekumppaneita: Finpro voisi toteuttaa (eri toimijat voisivat maksaa yhdessä palvelusta, josta kaikki hyötyvät) Kootaan pk-yritysten onnistumiset ja epäonnistumiset toimialakohtaiset tarinat 4.2 Työpajaan osallistuneiden henkilökohtaiset lupaukset Lopuksi jokainen osallistuja kirjoitti yhden lupauksen asiasta, jonka tekee yhteisen tavoitteen eli vienninedistäjätoimijoiden synergisen yhteistyön lisäämiseksi. Juha Tarjoaa koulutusta ympäristö- ja cleantech-alan yrityksille vientivalmiuksien ja venäläisen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi Anna Ympäristömonitorointiin liittyvän arvoketjun kuvaaminen Pekka Keskustelen asiasta Jyrki Tervan (konsulaatti), GHP:n ja Jasmin Etelämäen kanssa -> sovimme jatkotoimenpiteistä, erityisesti InvestIn asioissa Henri Vien viestiä eteenpäin Kimmo GHP kokoaa kaikki paikalliset pelaajat saman pöydän ääreen Lauri Arvoketjut kuntoon, oma osuus EE + monitorointi Alexey Kun ideaa on kehitelty ja on yhteinen näkemys, voidaan esittää TEMille. Olen valmis jatkokäsittelemään Venäjä-Talon ja yhteisen infoportaalin/tietoputken ideaa relevanttien toimijoiden kanssa 5

12 Kalle Venäjä-talo Suomeen Päivi Vientiprojektien rahoitusselvitys Anna Ideoin enemmän Venäjätalon palveluita Merja Hyvät virkamiessuhteet ja verkostot Pietarissa ja tilanteiden seuranta Virve Esylep; ympäristöteknologian arvoketjut, Culminatum; viedään eteenpäin keskustelua koordinaatiosta ja päällekkäisyyksien välttämisestä Laura Vien eteenpäin keskustelua Venäjän aktiviteettien koordinoinnista, arvoketjujen avaaminen Mika Teollisuuden energiatehokkuus arvoketjun rakentaminen/mallintaminen Saija Venäjä-talo Suomeen kerään vesialan firmojen näkemystä, mitä siellä pitäisi olla Konsuli Merja Åberg/Työ- ja elinkeinoministeriön edustaja Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa toivoi tilaisuuteen osallistuneilta viestejä ja toiveita siitä, mitä konsulaatilta ja ministeriöiltä erityisesti odotetaan, jotta he voivat kehittää palvelujaan tarvetta vastaavaksi. 4.3 Lopuksi Tilaisuus koettiin siihen osallistuneiden mielestä hyödylliseksi ja tarpeelliseksi päänavaukseksi vienninedistäjien synergisen yhteistyön lisäämiseksi. Työpajan tuloksena saatiin yhdessä nostettua esiin asioita, joissa on parannettavaa ja tehostamista sekä luotua visioita tulevaisuudesta. Osallistujajoukko oli yhteistyöhenkistä ja jakoi mielipiteen, että vain voimia yhdistämällä voidaan tarjota laadukkaampia ja yrityksille helpommin hyödynnettäviä palveluita. Tavoitteena on, että yhteistyön kehittämiskeskustelua jatketaan seuraavassa työpajassa, jonka sisällöstä päätetään viimeistään syksyllä

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot

Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry

Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry Mari Pantsar-Kallio +358 50 3960 925 mari.pantsar-kallio@tem.fi Taustaa 2009 hyväksyttiin Venäjän uusi Energiastrategia vuoteen 2030 2009 Venäjällä hyväksyttiin laki

Lisätiedot

Finnish Water Forum Su S omen ve sifo f orumi r y.

Finnish Water Forum Su S omen ve sifo f orumi r y. Finnish Water Forum Suomen vesifoorumi ry. Finnish Water Forum Missio: Laaja-alaisen suomalaisen vesiosaamisen ja kestävän kehityksen mukaisen kansainvälisen liiketoiminnan voimakas kasvattaminen ja kehittäminen

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 Dos. Mari Pantsar-Kallio Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri (Finnish Cleantech Cluster) Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Team Finland -esittely

Team Finland -esittely Team Finland -esittely Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena 16.11.2016 Kirsi Kosunen Etelä-Savon Team Finland koordinaattori 14/11/2016 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 2 Team Finland pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille. Green Growth 10.10.2012

Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille. Green Growth 10.10.2012 Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille Green Growth 10.10.2012 Taustaa Nykyisen VKE-toimintamallin kehittämistarpeet: VKE-toimijoiden yhteisen

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön VKE-palvelut. Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi 6.10.2010

Ulkoasiainministeriön VKE-palvelut. Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi 6.10.2010 Ulkoasiainministeriön VKE-palvelut Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Vienninedistämisorganisaatiot Työ- ja elinkeinoministeriö Finpron vientikeskusverkosto 40 maassa Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Yritys-Suomen työkalut kansainvälistyjälle. Seppo Kaikkonen ja Pekka Lappalainen

Yritys-Suomen työkalut kansainvälistyjälle. Seppo Kaikkonen ja Pekka Lappalainen Yritys-Suomen työkalut kansainvälistyjälle Seppo Kaikkonen ja Pekka Lappalainen Team Finland palvelusuunnitelman kehittyminen Kokenut ja osaava yritys 2 Team Finland asiakaspalveluprosessi TEM toimijoiden

Lisätiedot

Team Finland -uudistus

Team Finland -uudistus Team Finland -uudistus Tiedotustilaisuus 28.3.2017 Elinkeinoministeri Mika Lintilä Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen Kansliapäällikkö Jari Gustafsson, TEM 2 Taustaa TEM asetti 6.10.2016

Lisätiedot

TEAM FINLAND PALVELUT KANSAINVÄLISTYVILLE YRITYKSILLE

TEAM FINLAND PALVELUT KANSAINVÄLISTYVILLE YRITYKSILLE HYVÄ kehittäjäristeily 1.10.2014 TEAM FINLAND PALVELUT KANSAINVÄLISTYVILLE YRITYKSILLE Marko Laiho, TEM Team Finland ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Team Finlandin perusteesit 2. Ajankohtaista Team Finland toiminnassa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille!

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Onko kansainvälistyminen yrityksesi seuraava kasvuhaaste? Onko sinulla tarve ymmärtää miten palvelusi skaalautuu eri markkinoille? Tule mukaan ja toteuta tavoi7eesi!

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Team Finland pähkinänkuoressa

Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden

Lisätiedot

KOKO-Russian verkosto toimintasuunnitelman luonnos 11.11.2009 / VS/YW

KOKO-Russian verkosto toimintasuunnitelman luonnos 11.11.2009 / VS/YW KOKO-Russian verkosto toimintasuunnitelman luonnos 11.11.2009 / VS/YW KOKO-Russian hanke tulee toimimaan muiden toimijoiden pyöreänä pöytänä Hanke kokoaa eri toimijat yhteisen tekemisen piiriin, jossa

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Business Team for Russia: Venäjän bisnesosaaminen kootaan yhteen

Business Team for Russia: Venäjän bisnesosaaminen kootaan yhteen Business Team for Russia: Venäjän bisnesosaaminen kootaan yhteen 1 Suomi houkuttelee osaajia, investointeja ja matkailijoita Team Finland tukee kasvua ulkomailla Luomme ympäristöä, joka edistää menestystä

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen.

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen. Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen otsikko kokonaistarjontaan KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009 Aluepäällikkö Keijo Putkonen EK Oulu KTM (5/2004): Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Suomi-talon keskeisiä toimijoita viennin ja tunnettuuden edistämiseksi ovat Finnpro, Tekes sekä Suomalais-Venäläinen kauppakamari.

Suomi-talon keskeisiä toimijoita viennin ja tunnettuuden edistämiseksi ovat Finnpro, Tekes sekä Suomalais-Venäläinen kauppakamari. HYVINVOINTIMATKAILUVERKOSTOISTA KANSAINVÄLISTYMISTÄ HANKE MATKARAPORTTI VERKOSTOYHTEISTYÖ PIETARI 9. 10.10.2013 Hanke järjesti verkostoyhteistyömatkan Pietariin, yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista TEAM FINLAND-KIERTUE, KOUVOLA 4.5.2017 Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Kansainvälistymisen palvelut

Kansainvälistymisen palvelut 1 Kansainvälistymisen palvelut Tilannekartoitus (henkilökohtainen tapaaminen) Toimenpide-ehdotukset (kirjallinen ehdotus) Yrityksen kansainvälistymissuunnitelman laadinta voi pitää sisällään mm. Kansainvälistymisvalmiuksien

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Team Finland Explorer ja Messuavustus-rahoituspalvelut. Heli Flink/

Team Finland Explorer ja Messuavustus-rahoituspalvelut. Heli Flink/ Team Finland Explorer ja Messuavustus-rahoituspalvelut Heli Flink/ 8.11.2017 TEAM FINLAND EXPLORER Hanki tietoa uudesta vientimarkkinasta Kasvua hakeville pk-yrityksille ja Midcap-yrityksille, jotka etsivät

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Tulevaisuuden reaalinen kilpailukyky rakentuu olemassa olevan osaamisen pohjalle Kaikki

Lisätiedot

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles Project hubila Creative House of Finland Los Angeles hubila eli Creative House of Finland- palvelee luovien alojen yrittäjiä ja toimijoita Los Angelesissa, joka on musiikkiteollisuuden ja elokuva- ja televisiotuotannon

Lisätiedot