EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA TOTEUTETUSTA KOORDINOIVASTA TOIMINNASTA

2 KERTOMUS YRITYSPOLITIIKAN ALALLA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA TOTEUTETUSTA KOORDINOIVASTA TOIMINNASTA TIIVISTELMÄ KOORDINOIVAN TOIMINNAN LUONNE Johdanto Koordinoivan toiminnan tausta Koordinoivan toiminnan välineet Koordinoivan toiminnan saavutusten luonne KOORDINOIVA TOIMINTA 1: YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen Pariisin foorumi: Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen Jäsenvaltioiden toimet aloittavien yritysten toimintaympäristön osalta BEST-ryhmän kertomus Yritysten siirto Lillen foorumi yritysten siirrosta Jäsenvaltioiden toimet yritysten siirron osalta Yleinen arvio koordinoivan toiminnan 1 tuloksista KOORDINOIVA TOIMINTA 2: YRITYSTEN TUKITOIMENPITEIDEN EDISTÄMINEN Aloittavien yritysten tukitoimenpiteiden edistäminen Madridin foorumi aloittavien yritysten tukialoitteista Aloittavien yritysten tukitoimenpiteiden seurantaseminaarit Koulutus ja tiedotus Aloittavien yritysten rahoitus Hautomot Levitysstrategia Parhaan toimintatavan tunnistamismenetelmä Jäsenvaltioiden toimet aloittavien yritysten tukitoimenpiteiden osalta Kasvuvaiheessa olevien yritysten tukitoimenpiteet Badenin foorumi kasvuvaiheessa oleville pk-yrityksille suunnatuista tukitoimenpiteistä Koulutus: Rahoitus Valtioiden rajat ylittävä yhteistyö Kasvuvaiheessa olevien yritysten tukitoimenpiteiden seuranta Tiedon laatu Päätelmät KOORDINOIVA TOIMINTA 3: TUKIPALVELUJEN NÄKYVYYDEN JA TEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN Tukipalvelujen näkyvyys ja tehokkuus Dublinin foorumi tukipalvelujen näkyvyydestä ja tehokkuudesta Tukipalvelujen näkyvyyteen ja tehokkuuteen liittyvä seuranta Koordinoivien toimintojen nro 2 ja 3 tulosten yleinen arviointi

3 5. PÄÄTELMÄT JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ Tiivistelmä koordinoivan toiminnan saavutuksista Koordinoivan toiminnan seuraava vaihe...36 Liite 1 - KOORDINOIVAN TOIMINNAN TAPAHTUMAKALENTERI...39 Liite 2 - Aloittavien yritysten avuksi - Hyvän toimintatavan opas yritysten tukiorganisaatioille

4 KERTOMUS YRITYSPOLITIIKAN ALALLA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA TOTEUTETUSTA KOORDINOIVASTA TOIMINNASTA TIIVISTELMÄ Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat usean vuoden ajan yhdessä komission kanssa toteuttaneet koordinoivan toiminnan ohjelmaa yrityspolitiikan alalla. Tässä kertomuksessa selostetaan työn tuloksia ja esille tulleita kysymyksiä. Kertomuksessa kiinnitetään huomiota eräisiin keskeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden pyrkimyksiin auttaa yrityksiä, ja selostetaan, miten käytännön esimerkkejä hyvästä toimintatavasta on tuotu esille. Kertomuksesta selviää tärkeä johtopäätös, että jäsenvaltioiden suhtautumisessa yrityspolitiikkaan ja politiikan täytäntöönpanon käytännön näkökohtiin on tapahtunut merkittävää lähentymistä. Kertomuksessa osoitetaan siis se, miten ideat ovat vaikuttaneet toisiinsa ja miten prosessia voidaan vielä lisätä ja jatkaa. Koordinoivassa toiminnassa on käytetty erityistä metodologiaa, joka perustuu parhaiden toimintatapojen tunnistamiseen ja niiden vaihdon edistämiseen. Perustamissopimuksen 157 artiklaan pohjautuen koordinoivassa toiminnassa on kosketeltu yrityspolitiikan keskeisiä aiheita: yritysympäristön yksinkertaistamista, tehokkaiden tukitoimenpiteiden tarjoamista yrityksille sekä tarjottujen palvelujen näkyvyyttä ja käyttöä. Lisäksi siinä on lähestytty kyseisiä aiheita eri kehitysvaiheessa olevien yritysten näkökannalta: aloitusvaiheessa, kasvuvaiheessa ja siirtovaiheessa, jossa yritys siirtyy uusille omistajille. Kertomuksen ensimmäisessä osassa kerrotaan koordinoivan toiminnan alkuvaiheista osana Yhtenäisen ohjelman mukaista yrityspolitiikkaa. Myös koordinoivan toiminnan kehittymisen taustalla olevista syistä kerrotaan. Seuraavissa kolmessa osassa kuvaillaan toimintoja ja niiden konkreettisia tuloksia yksityiskohtaisesti. Yritysten perustamista helpottavan, lainsäädännöllistä ja hallinnollista uudistusta koskevan erityistoimen tunnistaminen johti siihen, että komissio antoi suosituksen aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta. Vastaavasti yrityksen siirtoon liittyvien lainsäädännöllisten ja hallinnollisten määräysten parantamiseen liittyvien toimenpiteiden ja siirtotilanteessa olevien yritysten avustamiseen liittyvien toimenpiteiden analysointi johti komission tiedonantoon pk-yritysten siirrosta. Tukitoimenpiteiden osalta yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on auttanut tunnistamaan joukon hyviä toimintatapoja, joilla tuetaan aloittavia yrityksiä, ja parhaillaan tutkitaan samoja kysymyksiä kasvavien yritysten osalta. On selvää, että parannuksia tarvitaan sekä palvelujen tarjonnan yhdenmukaistamiseksi että tarjottujen palvelujen laadun parantamiseksi. Näiden tulosten levittämisessä käytetään julkaisuja ja elektronista foorumia, johon liittyy websivusto, jonka avulla pyritään aktivoimaan keskustelua tunnistetuista hyvistä toimintatavoista. Tarkoituksena on edistää keskustelua yritystukea tarjoavien ammattilaisten keskuudessa ja luoda yhä tarkempi perusta alan parhaiden toimintatapojen määrittämiselle. 4

5 KERTOMUS YRITYSPOLITIIKAN ALALLA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA TOTEUTETUSTA KOORDINOIVASTA TOIMINNASTA 1. KOORDINOIVAN TOIMINNAN LUONNE 1.1. Johdanto Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) yleisesti tunnustettu merkitys Euroopan talouden kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden lisääntymiselle johti Euroopan komission tekemään vuonna 1994 ehdotuksen Yhtenäisestä ohjelmasta pk-yritysten ja käsiteollisuuden hyväksi 1. Yhtenäisen ohjelman tarkoituksena oli perustaa yhteinen kehys kaikille pk-yritysten hyväksi tehtäville toimille Euroopan unionissa ja sitä kautta saada kaikki pk-yritysten kehittämisessä mukana olevat osapuolet tiiviimpään yhteistyöhön ja toiminnan yhteensovittamiseen. Yhtenäinen ohjelma on selvästi saanut vaikutteita Valkoisesta kirjasta kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä 2, jossa on useita viittauksia yhteistyön tekemiseen jäsenvaltioiden kanssa pk-yrityspolitiikan alalla ja jossa hahmoteltiin integroidun lähestymistavan elementtejä. Sen jälkeen kun keskeinen pk-yrityspolitiikkaa koskeva asiakirja 3 oli esitelty Madridissa vuonna 1995 kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle, komissio valmisteli pk-yrityksiä varten kunnianhimoisemman politiikan 4, jossa vietiin pidemmälle vuoden 1994 tiedonannossa esitettyjä ehdotuksia ja toivottiin yhtenäistä lähestymistapaa, jossa kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, työmarkkinaosapuolet ja yhteisön toimielimet kukin ryhtyisivät käytännön toimiin pk-yritysten ja sitä kautta kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Ehdottamalla yhtenäistä lähestymistapaa yrityspolitiikkaan komissio pyrki yhdistämään kolme aiemmin erillistä osa-aluetta. Nämä olivat yhteisön yrityspolitiikka sen suppeimmassa merkityksessä, muiden yhteisön politiikkojen (kuten rakennerahastojen, tutkimuksen ja teknisen kehittämisen sekä koulutuksen) pk-yrityksiin vaikuttavat osaalueet ja eräät jäsenvaltioiden yrityspolitiikkojen piirteet. Kahta ensimmäistä osa-aluetta koskevat kertomukset löytyvät monivuotista ohjelmaa pkyritysten hyväksi koskevasta arviointikertomuksesta 5 ja kertomuksesta pk-yritysten ja käsiteollisuuden hyväksi toteutetun toiminnan yhteensovittamisesta 6. Kolmatta osa Integrated Programme in favour of SMEs and the Craft Sector, Communication from the Commission, COM (94) 207 final, Valkoinen kirja kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä: haasteet ja tiet 2000-luvulle. Komission valkoinen kirja, Pienet ja keskisuuret yritykset - työllisyyden, kasvun ja kilpailukyvyn voimaperäinen lähde Euroopan unionissa. Euroopan komission kertomus, , asiakirja SEK (95) Yhtenäinen ohjelma pienten ja keskisuurten yritysten ja käsiteollisuuden hyväksi, komission tiedonanto. KOM (96) 329 lopullinen, Arviointikertomus kolmannesta monivuotisesta ohjelmasta pk-yritysten hyväksi. KOM (1999) 319 lopullinen, Kertomus pk-yritysten ja käsiteollisuuden hyväksi toteutetun toiminnan yhteensovittamisesta. KOM (97) 610 lopullinen,

6 aluetta, yrityspolitiikkaa koordinoivaa toimintaa jäsenvaltioiden kanssa, tarkastellaan tässä kertomuksessa. Tässä kertomuksessa komissio siis selvittää, mitä edistymistä on tapahtunut koordinoivan toiminnan puitteissa. Kertomusta laadittaessa on kuultu jäsenvaltioita, erityisesti koordinoivan toiminnan ohjausryhmän jäsenten välityksellä. Jäsenvaltioille on myös annettu mahdollisuus tehdä huomautuksia asiakirjan varhaisempiin luonnoksiin. Komissio on kuitenkin vastuussa kertomuksen luonteesta ja sisällöstä, kuten yleensä on tapana Koordinoivan toiminnan tausta Koordinoiva toiminta perustuu perustamissopimuksen 157 artiklan 2 kohtaan (ent. 130 artiklan 2 kohta), jossa yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen liittyen sanotaan, että "jäsenvaltiot neuvottelevat keskenään yhteydessä komission kanssa ja sovittavat tarvittaessa yhteen toimintansa". Kohta jatkuu seuraavasti: "Komissio voi tehdä aiheellisia aloitteita tämän yhteensovittamisen edistämiseksi." Ehdotettua "koordinoivaa toimintaa" on tuettu useassa neuvoston päätöslauselmassa 7. Koordinoivan toiminnan perusajatuksena oli, että kilpailukyky lisääntyisi, jos jäsenvaltiot komission avustuksella lisäisivät toimiensa tehokkuutta erityisesti kohdistamalla ja lähentämällä toimenpiteitä paremmin yrityspolitiikan perinteisillä aloilla, eli yritysten lainsäädännöllisen ja hallinnollisen ympäristön parantamisen ja tukitoimenpiteiden tarjonnan aloilla. Tämä piti saavuttaa erityisellä lähestymistavalla, joka perustui parhaiden toimintatapojen tunnistamiseen ja niiden vaihdon edistämiseen. Suunnitelma oli tarkoitus toteuttaa järjestämällä laajamittaisia foorumeita, joiden avulla rohkaistaisiin kyseistä aihetta tuntevien erilaisten organisaatioiden ja yksittäisten henkilöiden osallistumista, sekä pitämällä jäsenvaltioiden ja liike-elämän edustajien muodostamien komiteoiden kokouksia. Kyseisten komiteoiden työryhmät voisivat työskennellä yksityiskohtien parissa, ja yhteisten kriteerien kehittämisvälineeksi ehdotettiin esikuva-analyysia (benchmarking). Yhteiset kriteerit voisivat puolestaan tarvittaessa muodostua komission suosituksiksi. Vuoden 1994 Yhtenäisessä ohjelmassa suunniteltiin koordinoivaa toimintaa liiketoiminnan kolmelle eri aikajaksolle kolmella laajalla politiikan alueella. Politiikan alueet, joista myöhemmin käytettiin nimeä yhtenäinen toiminta nro 1, 2 ja 3, olivat yritysten toimintaympäristön parantaminen, yritystoiminnan tukitoimenpiteiden 7 Council Resolution on strengthening the competitiveness of enterprises, in particular SMEs and craft enterprises, and developing employment of 22nd November 1993; OJ C 326, , p. 1. Council Resolution on giving full scope to the dynamism and innovatory potential of SMEs, including the craft sector and micro-enterprises, in a competitive economy of 10th October 1994, OJ C 294, , p. 4. Neuvoston päätöslauselma, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1996, pienten ja keskisuurten yritysten sekä käsityöyritysten edistämiseksi suoritettavien yhteisön toimien yhteensovittamisesta, EYVL C 130, , s. 1. Neuvoston päätöslauselma, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, pienten ja keskisuurten yritysten, mukaan lukien hyvin pienet ja käsityöyritykset, kehitysmahdollisuuksien täysimittaiseksi toteuttamiseksi noudattaen yhtenäistä lähestymistapaa yritysympäristön parantamisen ja yrityksiä tukevien toimenpiteiden edistämisen osalta, EYVL C 18, , s. 1. 6

7 edistäminen ja tukipalvelujen näkyvyyden lisääminen. Tunnistetut aikajaksot olivat aloitusvaihe ja varhaiskehitys, kasvuvaihe, ja yrityksen siirto seuraavalle sukupolvelle. Vuoden 1996 Yhtenäisessä ohjelmassa ehdotettiin, että silloisia puitteita kehitettäisiin keskittämällä toimet paremmin tietyille politiikan alueille: rahoituksen saannin ja pääomamarkkinoille pääsyn helpottaminen hallinnollinen yhteistyö erityisesti yhtenäismarkkinoiden yhteydessä yrityspalvelut (myös innovaatiotoiminnan alalla) pk-yrityksille suunnatut toimet tutkimuksen alalla pk-yritysten osallistuminen tietoyhteiskuntaan pk-yrityksille tarjottava koulutus yrittäjyys pienet ja käsiteollisuusyritykset kauppa. Alkuperäiset puitteet osoittautuivat kuitenkin hyvin kestäviksi, ja ne tarjosivat perustan jälkimmäisessä asiakirjassa mainittujen aiheiden järjestelmälliselle tutkimiselle. Yhtenäisen ohjelman kaksi versiota määrittelivät siten koordinoivan toiminnan perusmuodon. Ohjelman kuluessa myös politiikan muulla kehityksellä on ollut vaikutusta toteutettujen toimien luonteeseen ja laajuuteen. Ehkä merkittävimmän muutoksen aiheutti yritysten toimintaympäristön yksinkertaistamista käsittelevän task force -ryhmän (BEST) perustaminen Amsterdamissa kesäkuuta 1997 kokoontuneen Eurooppaneuvoston kehotuksesta. BEST-ryhmän kertomus 8 esiteltiin Eurooppa-neuvostolle Cardiffissa kesäkuussa Annetut suositukset, jotka perustuivat ympäri Eurooppaa saatujen ideoiden ja käytäntöjen tutkimiseen, käsittelivät kysymyksiä sekä eurooppalaisella että jäsenvaltioiden tasolla. Siten ei ole yllättävää, että BEST-ryhmän kertomus tukeutuu suuresti koordinoivan toiminnan tuloksiin, erityisesti yritysympäristön osalta. BESTin jatko tulee myös läheisesti liittymään koordinoivaan toimintaan. Kuten jäljempänä selostetaan, yhä jatkuvassa koordinoivassa toiminnassa on jo voitu tunnistaa käytännön esimerkkejä BESTin edistämistä hyvistä toimintatavoista. Koordinoivan toiminnan erityispiirteillä on vastaavasti sijansa kertomuksen seurauksena laaditussa toimintaohjelmassa Koordinoivan toiminnan välineet Koordinoivan toiminnan suunnitteluvaiheessa pantiin suurta painoa ideoiden ja parhaiden toimintatapojen vaihdolle suurimittaisten foorumien avulla. Tarkoituksena oli, että foorumi, jonka puheenjohtajamaa järjestäisi osanottajan konferenssina, toisi yhteen poliittiset johtajat, liike-elämän organisaatiot sekä kyseisen alan asiantuntijat ja ammattilaiset. Suunnitelmallisissa keskusteluissa ja yksityiskohtaisemmin kysymykseen 8 9 Euroopan yhteisöt (1998). Yritysten toimintaympäristön yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän kertomus. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, Luxemburg. ISBN Komission tiedonanto "Yrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistäminen" KOM(1998) 550 lopullinen, Toimintasuunnitelma yrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi, teollisuusneuvoston päätelmät,

8 perehtyvissä työpajoissa voitaisiin tarkentaa aihetta, tunnistaa yhteiset ongelmat ja tutkia esimerkkejä hyvistä toimintatavoista. Tämä työtapa onkin ollut kaiken koordinoivan toiminnan perustana. Koska erilaista kokemusta omaavien osallistujien suuri joukko väistämättä tuo esiin kysymyksiä laajalta alueelta, kunkin foorumin jälkeen on aina ollut tarpeen järjestää jokin muu toimi, jonka avulla on pyritty keskittymään foorumissa alunperin esillä olleiden aiheiden tarkasteluun. Nämä toimet ovat olleet erityyppisiä käsiteltävänä olevan aiheen laajuuden ja luonteen mukaan, mutta niiden kaikkien tarkoituksena on ollut jatkaa vastaavassa alustavassa foorumissa käytyä keskustelua. Yhtenäisessä ohjelmassa ehdotettuihin kolmeen koordinoivaan toimeen, jotka jakautuvat yritysten kehitysvaiheiden mukaisesti kolmeen osaan, liittyvien foorumien ja seminaarien ohjelma on esitetty seuraavassa: Foorumit: Pariisi kesäk. -95 Yritysympäristön parantaminen aloitusvaihe Madrid marrask. -95 Yritysten tukitoimenpiteet aloitusvaihe Dublin marrask. -96 Tukipalvelujen näkyvyys ja tehokkuus kaikki vaiheet Lille helmik. -97 Kaikki kolme toimea siirtovaihe Baden syysk. -98 Yritysten tukitoimenpiteet kasvuvaihe Helsinki syysk. -99 Nopea kasvu ja parempi kilpailukyky teknologian avulla kasvuvaihe Seminaarit: Rooma tammik. -98 Yritysten laatupalvelut kaikki vaiheet Tukholma toukok. -98 Uusien aloittajien koulutus aloitusvaihe Madrid kesäk. -98 Uusien aloittajien rahoitus aloitusvaihe Helsinki marrask. -98 Hautomot ja innovoinnin tuki aloitusvaihe Pariisi helmik. -99 Internetin käyttö kasvuvaihe Kööpenhamina marrask. -99 Markkina- ja vientituki kasvuvaihe maailmanlaajuisessa taloudessa Ateena helmik Pk-yritysten strategiset palvelut kasvuvaihe Liitteessä 1 on esitetty samat tiedot taulukossa, jossa näkyvät kuhunkin kolmeen koordinoivaan toimeen ja liiketoiminnan kolmeen aikajaksoon liittyvät foorumit. Dublinin ja Lillen foorumit liittyvät useaan taulukon kohtaan. Ranskan viranomaisten yhdessä komission kanssa Pariisissa kesäkuussa 1995 järjestämän ensimmäisen foorumin, jossa käsiteltiin aloitusvaiheessa olevien yritysten toimintaympäristön parantamista, tapauksessa seuranta tapahtui edustajista koostuvan komitean (Yritysympäristön parantamista ja yksinkertaistamista käsittelevä ryhmä) välityksellä. Komitea järjesti Pariisin foorumin jälkeen joukon kokouksia ja sai lopulta aikaan komission suosituksen aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta 10, kuten jäljempänä on selostettu. Myös Lillessä helmikuussa 1997 pidetyn foorumin 10 Komission suositus aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta, EYVL L 145, , s

9 seurantaan sisältyi jäsenvaltioiden liike-elämän organisaatioiden edustajien osallistuminen yritysten siirtoa koskevan tiedonannon 11 muotoilemiseen. Yritysten tukitoimenpiteisiin liittyviä kysymyksiä käsitelleiden foorumien tapauksessa tarvittiin toisenlainen lähestymistapa. Näitä foorumeita ovat olleet mm. Madridissa marraskuussa 1995 pidetty foorumi, jossa käsiteltiin aloitusvaiheen aloitteita, ja Baden bei Wienissä syyskuussa 1998 pidetty foorumi, jossa käsiteltiin kasvaville yrityksille suunnattuja toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden edustajista koostuva ohjausryhmä, jossa on myös eurooppalaisten liike-elämän organisaatioiden edustajia, on ollut vastuussa seurantavaiheesta. Ryhmä, joka on kokoontunut vähintään kahdesti vuodessa, on kuitenkin lähinnä ohjannut, suunnitellut ja koordinoinut työtä. Konkreettinen työ on tehty joko ohjausryhmän alakomiteoissa tai seminaareissa, jotka on kussakin tapauksessa järjestetty jonkin jäsenvaltion ja komission yhteistyönä. Kyseisiin seminaareihin osallistuminen on ollut rajoitetumpaa kuin foorumeihin osallistuminen, ja niissä on ollut vain noin 100 osanottajaa, mutta ne ovat myös olleet kohdistetumpia joko siten, että niissä on käsitelty tiettyä aihetta syvällisemmin, tai siten, että niissä on käsitelty aiheita, joita ei ollut ollut mahdollista ottaa mukaan vastaavan foorumin ohjelmaan. Ohjausryhmä on myös ollut vastuussa koordinoivan toiminnan kolmannen osa-alueen, tukipalvelujen näkyvyyden ja saatavuuden, seurannasta. Myös tällä alueella Dublinin foorumissa joulukuussa 1996 tunnistettujen kysymysten tarkempi tutkiminen on tapahtunut tukipalvelujen laatua ja sertifiointia käsitelleessä seminaarissa ja työryhmässä, johon on osallistunut kuuden jäsenvaltion edustajia. Sekä komissio että jäsenvaltiot ovat toteuttaneet erilaisia toimenpiteitä koordinoiviin toimiin liittyvien kysymysten tuntemuksen parantamiseksi ja niiden ymmärtämiseksi sekä tulosten levittämiseksi. Toimenpiteisiin on kuulunut tiedon kerääminen tukitoimenpiteistä ja parhaista toimintatavoista, tiedonlevityksen kehittäminen Internetin avulla ja erityiskysymysten tutkiminen tilattujen tutkimusten avulla. Näitä lisätoimenpiteitä on selostettu kertomuksen seuraavissa osissa kunkin koordinoivan toimen tulosten yksityiskohtaisen esityksen yhteydessä. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä koordinoivien toimien eroavaisuudet ja siitä johtuvat erot parhaiden toimintatapojen tunnistamisessa ja niiden käyttöönoton edistämisessä. Nämä erot ovat merkittävin syy siihen, että koordinoivien toimien foorumien seuranta on järjestetty eri tavoin. Lainsäädännöllisen ja hallinnollisen ympäristön tutkiminen merkitsee yleensä suhteellisen rajallisen ja jo melko hyvin tunnetun säädös- ja käytännejoukon tutkimista. Tässä tapauksessa tarkoituksena on lähinnä saada kansalliset viranomaiset muuttamaan kansallisia säädöksiä, ja muutosehdotukset on siten osoitettava kyseisille viranomaisille. Yritysten tukitoimenpiteiden osalta paino on enemmän erilaisissa paikallisissa toimintatavoissa, joita monentyyppiset elimet toteuttavat. Kansallisilla viranomaisilla on merkittävä koordinaattorin rooli, ja ne yleensä laativat tarpeelliset lainsäädännölliset ja 11 Komission tiedonanto pienten ja keskisuurten yritysten siirrosta, EYVL C 93, , s. 2. 9

10 toiminnalliset kehykset, mutta muut elimet yleensä toteuttavat nämä politiikat. Näillä muilla elimillä on usein oikeus toteuttaa omia aloitteita, ja yleensä ne toimivat huomattavan vapaasti ja mukauttavat kansallisen kehyksen paikallisiin olosuhteisiin. Sen vuoksi toimenpiteistä ja erityisesti tarjottujen palvelujen yksityiskohdista ei useinkaan ole hyviä tietoja. Edes kyseisten toimintojen määrittelystä ja luokittelusta ei ole sovittu. Kansallisilla viranomaisilla on selkeästi merkittävä rooli muutosten ja parannusten aikaansaamisessa, ja ne voivat saada aikaan järjestelmään liittyviä muutoksia, tarjota opastusta ja rahoitukseen liittyviä kannustimia sekä toteuttaa omia suoria toimenpiteitä. Mutta todellisten muutosten on kuitenkin lopulta tapahduttava operationaalisella tasolla. Monissa erilaisissa elimissä työskentelevien ammattilaisten on hyväksyttävä ja toteutettava muutokset. Parhaiden käytäntöjen tunnistamisen ja niiden levittämisen on oltava laaja-alaisempaa kuin lainsäädännön kohdalla ja sen on kosketettava laajempaa yleisöä Koordinoivan toiminnan saavutusten luonne Koordinoivan toiminnan yksityiskohtaiset tulokset esitellään jäljempänä. Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin selostaa tulosten yleispiirteitä. Parhaiden toimintatapojen tunnistaminen on koordinoivan toiminnan keskeinen osa. Yritysten lainsäädännöllisen ja hallinnollisen toimintaympäristön kohdalla tämä on yhdessä tapauksessa johtanut komission suositukseen 12 ja toisessa tapauksessa tiedonantoon 13. Toisaalta yritysten tukitoimenpiteisiin liittyvät kysymykset ja toimintatavat eivät vielä ole johtaneet tällaiseen muodolliseen päätökseen. Kaikissa tapauksissa koordinoivissa toiminnoissa on tunnistettu erityisiä toimintatapoja, joita tutkitaan tarkemmin ja jotka otetaan mahdollisesti laajemmin käyttöön, jos niiden katsotaan parantavan yritysten yleistä toimintaympäristöä. Hyvien toimintatapojen tunnistamiseen perustuvat muutokseen johtavat menetelmät ovat erilaiset kussakin kolmessa koordinoivassa toiminnassa. Kuten edellä jo on sanottu, kohdeyleisöt vaihtelevat kansallisista viranomaisista kentällä toimivien tukiorganisaatioiden asiantuntijoihin. Erot ovat tärkeitä, koska ne edellyttävät erilaisia levitysstrategioita. Tässä yhteydessä koordinoivan toiminnan oma monimuotoisuus ja joustavuus tulee merkittäväksi tekijäksi. Tavoitteena on muuttaa ja parantaa yritysten lainsäädännöllistä ja institutionaalista ympäristöä samalla kun täysin kunnioitetaan toissijaisuusperiaatetta ja hyväksytään hyvin erilaiset olosuhteet, jotka määrittävät paikallista ympäristöä, ja edistetään parhaiden eurooppalaisten toimintatapojen positiivista tavoittelua vastahakoisen ulkoiseen paineeseen mukautumisen sijaan. Tämä yleinen lähestymistapa voidaan helposti mukauttaa koordinoivien toimintojen erilaisiin olosuhteisiin, mutta se myös edellyttää huolellista etukäteen tapahtuvaa valmistelua. Onkin merkittävää, että koordinoivien toimintojen yleisesti tunnustettu saavutus on niiden merkittävä vaikutus Euroopan tasoiseen keskusteluun ja se, miten ne ovat auttaneet monia keskeisiä osallistujia kehittämään ideoita ja lähentämään mielipiteitään Komission suositus aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta, EYVL L 145, , s. 29. Komission tiedonanto pienten ja keskisuurten yritysten siirrosta, EYVL C 93, , s

11 Monissa yrityspolitiikan keskeisissä kysymyksissä vallitsee nykyisin Euroopan laajuinen yksimielisyys. Se on edellytyksenä toiminnallisella tasolla tapahtuville onnistuneille muutoksille. Kertomuksen seuraavissa osissa (osat 2 4) esitellään kunkin kolmen koordinovan toiminnan yksityiskohtaiset tulokset. 11

12 2. KOORDINOIVA TOIMINTA 1: YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 2.1. Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen Pariisin foorumi: Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen Koordinoivan toiminnan ohjelman ensimmäinen tapahtuma oli Pariisissa kesäkuuta 1995 järjestetty aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamista ja yksinkertaistamista käsitellyt foorumi. Sen järjestivät Ranskan valtio ja yritysten toimintaympäristön parantamista ja yksinkertaistamista käsittelevä komitea. Foorumiin osallistui noin 300 kansallisten viranomaisten ja liike-elämän edustajaa, ja se sai korkean tason poliittista tukea jäsenvaltioiden hallituksilta. Näin suuren konferenssin ollessa kyseessä osallistuminen oli hyvin monimuotoista. Keskustelun yleinen sävy ja mainitut hyvät toimintatavat johtivat kuitenkin konferenssin seurannan järjestämiseen, joka tapahtui pääasiassa komitean toimesta. Huomion arvoista on myös se, että foorumi antoi tukea käsitykselle, jonka mukaan vasta aloittavilla ja toiminnan alkuvaiheessa olevilla pk-yrityksillä on erityisiä ja niille luonteenomaisia ongelmia, jotka vaativat omia ratkaisuja. Joukko komitean järjestämiä seminaareja ja kokouksia toimi foorumin seurantana ja teki mahdolliseksi tarkastella yksityiskohtaisemmin joitakin Pariisissa esille tulleita kysymyksiä. Keskusteluissa tuli esille seuraavia teemoja: Mahdollisuudet hallinnollisen taakan poistamiseen parantamalla viranomaisten toiminnan tehokkuutta. Monissa jäsenvaltioissa eri viranomaisten toiminnan parempi koordinointi voisi auttaa välttämään ongelmia kuten moninkertaiset lupamenettelyt ja kyselyt. Myös viranomaisten hitautta tiedonsaantia ja lupia koskevissa pyynnöissä kritisoitiin. Verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmien vaikutus pk-yrityksiin sekä hallinnollisena taakkana, kun yritys tosiasiallisesti hoitaa hallintoa valtion puolesta, että kassavirtaan kohdistuvana tekijänä erityisesti alv:n osalta. Mahdollisuudet tietotekniikan tehokkaampaan käyttöön. Jäsenvaltioiden merkittävästi toisistaan eroavat käytännöt niiden edellytysten osalta, joita yrityksiltä vaaditaan muuttuvaan (yleensä käsiteollisuusammatteja sisältävään) ammattiluetteloon pääsemiseksi; nämä erot liittyvät jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmissä oleviin eroihin. Seurannan aikana tunnistettiin myös monia esimerkkejä hyvistä toimintatavoista: ranskalainen Centres de formalités d'entreprise -järjestelmä on esimerkki tapauksesta, jossa yrityksen perustamista on helpotettu tekemällä mahdolliseksi täyttää kaikki muodollisuudet yhdessä paikassa. Samoin Ranskassa tapahtunutta edistystä yhden ainoan hallinnollisiin tarkoituksiin käytettävän tunnusnumeron käytössä pidettiin kiinnostavana osviittana muille valtioille. 12

13 Verotuksen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan toimenpiteet alv:n hallinnoinnissa ovat antaneet rohkaisevia tuloksia eräissä tärkeissä kysymyksissä. Neuvonnan ja viranomaisten palveluystävällisyyden parantamiseksi toteutetut toimet auttoivat tekemään järjestelmästä enemmän pk-yritysten tarpeita vastaavan. Rekisteröintiä edellyttävän liikevaihdon suhteellisen korkea kynnys ja suhteellisen yksinkertainen alv:n palautusjärjestelmä ovat mahdollisia esikuvia muille järjestelmille. Tanskassa tietotekniikan käyttö rekisteröintimuodollisuuksissa ja vuosittaisten selvitysten antamisessa on rohkaissut niitä, jotka jo olivat tunnistaneet tämän ongelmakohdan. Perusteellisemmin kysymyksiä tutkimaan perustetun asiantuntijaryhmän työ huipentui komission suosituksen aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta julkaisemiseen 22. huhtikuuta Suosituksessa todetaan aluksi, että lainsäädännölliset ja hallinnolliset taakat johtuvat pääosin jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja että toimia tarvitaan lähinnä jäsenvaltioiden tasolla. Jäsenvaltioissa koordinointia tarvitaan paitsi eri hallinnonalojen välillä myös keskusviranomaisten ja paikallisviranomaisten välillä. Ranskassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on erityiset pääministerin alaisuudessa toimivat ministeriöt, joiden tehtävänä on hoitaa kyseinen koordinointi. Siten näillä on paremmat mahdollisuudet saada aikaan uudistuksia, kuin muualla Euroopan unionissa olevilla neuvoa-antavilla komiteoilla. Suosituksessa kehotetaan sen vuoksi perustamaan erityinen ministeriö tai tarkoituksenmukaisen tasoinen yksikkö, jolla olisi toimivalta koordinoida yksinkertaistamispolitiikkaa ja -toimenpiteitä, sekä edistämään viranomaisten palvelualttiimpaa suhtautumista yrityksiin asianmukaisen koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Lisäksi uusien säädösten vaikutukset olisi arvioitava paremmin, jotta saavutettaisiin sopiva tasapaino säädösten tavoitteiden ja toimintatapojen välillä. Arvioinnissa olisi tarvittaessa käytettävä yrityksille aiheutuvien vaikutusten arviontijärjestelmiä ja kustannus-hyötyanalyysejä. Erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvien vaikutusten osalta suositellaan "ajattele ensin pieniä" -lähestymistapaa. Yksityiskohtaisemmalla tasolla on ehdotettu, että yritysten perustamismenettelyjä voitaisiin huomattavasti parantaa. Erään tutkimuksen 15 mukaan yritystoiminnan virallisen aloittamisen kustannukset vaihtelevat huomattavasti EU:n jäsenvaltioiden välillä ja riippuvat luonnollisesti myös valitusta oikeudellisesta muodosta. Kustannukset voivat olla jopa euroa. Tilanteen parantamiseksi on ehdotettu, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön yhden yritysten rekisteröintilomakkeen perustavat keskitettyjä yhteyspisteitä, joihin rekisteröintilomakkeen voi jättää ottavat käyttöön järjestelmän, jonka avulla viranomaiset voivat tunnistaa yritykset yhden ainoan tunnusnumeron perusteella Komission suositus aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta, EYVL L 145, , s. 29. Logotech ''Etude comparative des dispositions legales et administratives necessaires pour la formation des PME dans six pays de l'union europeenne'' Paris

14 varmistavat, että eri virastot eivät vaadi ilmoittamaan samoja tietoja tai käytä tarpeettomia lomakkeita ja/tai yhteyspisteitä tekevät yrityksille mahdolliseksi kieltäytyä antamasta pyydettyjä tietoja, jos tiedot ovat jo jonkin muun valtion viranomaisen hallussa asettavat selviä määräaikoja yritysten pyyntöjen käsittelemiselle ja lupien myöntämiselle ottavat tarvittaessa käyttöön järjestelmän, jossa luvan katsotaan olevan automaattisesti myönnetty, jos viranomaiset eivät ole vastanneet hakemukseen asetetussa määräajassa, ja käyttävät mahdollisimman paljon tietotekniikkaa ja tietokantoja tietojen siirtoon ja toimitettujen tietojen varmistamiseen ja/tai viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon. Myös suosituksen liitteessä on käsitelty lupamenettelyä, ja siinä on esitetty nopean menettelyn seitsemän pääperiaatetta. Lisäksi on ehdotettu toimenpiteitä, joilla lievennetään verotukseen, sosiaaliturvamaksuihin, ympäristöön ja tilastointiin liittyviä rasitteita yrityksen alkuvuosina. Ehdotukset ovat koskeneet mm. aloittavien yritysten ja niihin sijoittavien (erityisesti ns. business angels) verokohtelun parantamista, sosiaaliturvamaksujen pienentämistä, ilmoitusvelvollisuutta, tilastointivelvoitteita ja alv-järjestelmään liittyviä velvollisuuksia. Myös verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmien parempi yhteensovittaminen on mainittu Jäsenvaltioiden toimet aloittavien yritysten toimintaympäristön osalta Jäsenvaltioiden mukaan monissa suosituksessa esille tuoduissa kysymyksissä on tapahtunut huomattavia muutoksia. Esimerkiksi Ranskassa kansallinen keskustelu on johtanut merkittäviin uudistuksiin, joista ilmoitettiin 3. joulukuuta ja joihin kuuluu noin 37 hallinnon yksinkertaistamistoimenpidettä. Monet uudistukset ovat komission suosituksen mukaisia. Niihin kuuluu rekisteröinnin nopeuttaminen (ks. laatikko 1), lomakkeiden yksinkertaistaminen ja vaadittujen tietojen vähentäminen, viranomaisten välisen koordinoinnin parantaminen ja virallisten asiakirjojen sähköisen toimittamisen helpottaminen. Tilanne on vastaava Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ks. laatikko 2). 16 ''Premières mesures de simplification administrative pour les PME'', pääministerin esitys valtioneuvostolle,

15 Koordinoiva toimi 1 Laatikko 1 Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen ja yksinkertaistaminen Ranskassa Ranskassa yritysten aloittamiseen liittyviä menettelyjä on merkittävästi yksinkertaistettu. On perustettu "Centres de formalités d entreprises" -keskuksia, jotka toimivat yrityksen perustamista haluavien keskitettynä yhteyspisteenä. Myös vaadittuja menettelyjä on selvästi parannettu. Rekisteröintiä varten on nyt täytettävä vain yksi, yhden sivun mittainen lomake. Käytössä on myös vain yksi tunnusnumero. Sähköiset järjestelmät tekevät menettelystä koko ajan helpommin käsiteltävän ja muodollisuudet voidaan nyt täyttää yhdessä päivässä. Yksinkertaistamistoimenpiteiden edistymistä koskevia tietoja on saatavilla Internetissä 17. Tanskan viranomaiset ovat vieneet Internetin käytön vielä pidemmälle. Kaikki valtiolle tehtäviä ilmoituksia varten tarvittavat lomakkeet löytyvät nyt yhdestä sivustosta 18. Monet lomakkeet ovat interaktiivisia, ja niiden avulla tiedot voidaan toimittaa suoraan valtiolle. Myös maksut voidaan suorittaa verkossa. Sitä varten on perustettu yksi sähköinen yhteyskohta. Suomessa on käynnissä vastaavia pilottihankkeita. Koordinoivan toiminnan välitön vaikutus näkyy selvemmin Itävallassa. Ensimmäistä foorumia seurasi aktiivinen tiedotuskampanja, jossa liike-elämän organisaatioille ja julkisille elimille tiedotettiin esille tulleista kysymyksistä ja laitettiin niitä koskevaa tietoa Internetiin. Monien muiden toimien ohessa on perustettu sähköinen yritysten keskusrekisteri, keskitetyn neuvontapisteen -periaatteen (first stop shop) soveltaminen on suunnitteilla ja pienet yritykset (alle 20 työntekijää) on vapautettu tilastointi- ja ilmoitusvelvollisuudesta. Ruotsissa Pariisin foorumin keskustelut antoivat lisäpontta kansalliseen keskusteluun, joka vuorostaan johti toimenpidehankkeisiin, kuten yhden rekisteröintilomakkeen käyttöönottoon ja vain yhdessä paikassa tehtävään rekisteröintiin. Virallinen vaikutuksia tutkiva yksikkö nimeltä Simplex tekee ehdotetun lainsäädännön vaikutusanalyyseja ja työskentelee määrältään vähäisemmän, oikeudenmukaisemman ja helpommin ymmärrettävän lainsäädännön puolesta. Lisäksi vuosittain tehdään tutkimus säännöllisessä yhteydessä tärkeimpiin julkisiin virastoihin olevista pk-yrityksistä. Tutkimuksen tarkoituksena on hallinnon ja yritysyhteisön välisten yhteyksien parantaminen. Espanja ilmoittaa toteuttavansa erittäin aktiivista tiedotuskampanjaa, jossa liike-elämän organisaatioita hyödynnetään systemaattisesti. Hallitustasolla Pariisin foorumi on auttanut keskittämään pohdintaa julkishallinnon yleiseen suhtautumiseen pk-yrityksiin ja erityisesti hallinnollisten menettelyjen raskauteen. Tällä hetkellä toteutetaan suunnitelmaa pk-yritysten kilpailukyvyn lisäämisestä joustavuuden ja lainsäädännön yksinkertaistamisen avulla 19, ja keskitettyjen yhteyspisteiden 20 avaaminen vähentää Plan de Agilizacion y Simplificacion Normativa para la Competitividad de la PYME. Ventanillas Unicas Empresariales. 15

16 huomattavasti yrittäjän vaikeuksia yritystä perustettaessa. Muu kuin osakeyhtiö on mahdollista perustaa yhdessä päivässä. Yhtiöiden osalta menettelyjen määrää on vähennetty 17:stä 15:een, ja perustamiseen kuluvaa aika 81:sta 25:een päivään. Koordinoiva toiminta 1 Laatikko 2 Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamista ja yksinkertaistamista koskevan suosituksen seuranta Yhdistyneessä kuningaskunnassa Kesäkuussa 1998 kabinettiministeriön parempaa lainsäädäntöä käsittelevä yksikkö (Better Regulation Unit) (nykyinen sääntelyn vaikutuksia käsittelevä Regulatory Impact Unit) tutki järjestelmällisesti maan vastauksen komission suositukseen aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta. Kutakin suositusta verrattiin tuolloisiin käytäntöihin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallintoelinten työohjelmiin. Tutkimuksessa todettiin, että melkein kaikki suositukset ovat toteutuneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tutkimuksen jälkeen alkuperäistä uudistusprosessia on jatkettu. Esimerkiksi huhtikuussa 1999 perustettiin organisaatio, joka ainoana hoitaa vero- ja kansaneläkemaksuja. Tämän seurauksena työntekijöiden vero- ja eläkemaksujen käsittely helpottuu ja annettavat opastus- ja tukipalvelut yhtenäistyvät. Avoimuuden ja saatavan palautteen lisäämiseksi yksikön työtä esitellään web-sivustolla 21. Belgiassa lähestymistavaksi on valittu pääministerin alaisen hallinnon yksinkertaistamisesta vastaavan viraston perustaminen. 22 Sen lisäksi, että virasto on yleisesti vastuussa hallinnon yksinkertaistamisesta ja sellaisen järjestelmän luomisesta, jolla arvioidaan sääntelyn vaikutukset pk-yrityksiin, sen tehtäviin kuuluu myös muodollisuuksien täyttämiseen käytettävän sähköisen järjestelmän luominen. Koordinoiva toiminta 1 Laatikko 3 Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen ja yksinkertaistaminen Portugalissa Portugalissa on useiden valtion ministeriöiden ja virastojen merkittävillä koordinointiponnisteluilla saatu aikaan CFE-verkon (Centro de Formalidades das Empresas) perustaminen. Vuonna 1997 toimintansa aloittanut CFE-verkko on perustamismuodollisuuksissa avustava neuvontakeskus, jolla on viisi alueellista toimistoa (suunnitteilla on vielä kahden perustaminen). Ennen keskuksen perustamista yritystä rekisteröitäessä oli käytävä kuudessa eri virastossa; rekisteröintiin kuluva aika on nyt vähentynyt 4-6 kuukaudesta 2-3 viikkoon. Muita hallinnollisia menettelyjä on yksinkertaistettu ja virallisten lomakkeiden määrää vähennetty. Käytössä on vain kaksi yritystunnusta. Uutta tietotekniikkaa käytetään nopeuttamaan menettelyjä, ja palvelua on kehitetty uudenlaisen asiakasystävällisen ajattelutavan suuntaan. CFE-verkko on ollut menestyksekäs, ja käsiteltyjen tapausten määrä on nopeasti kasvanut. Verkon esikuvana on ollut Ranskan Centres de formalités d'entreprise -keskusten järjestelmä, jota on mukautettu paikallisiin olosuhteisiin Arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à L Agence pour la simplification administrative (MB ) 16

17 2.2. BEST-ryhmän kertomus Myös yritysten toimintaympäristön yksinkertaistamista käsittelevän task force -ryhmän kertomus 23 on ollut merkittävä ulkoinen sysäys yrityksiin vaikuttavan lainsäädännön ja hallinnollisten määräysten muuttamiseksi. Amsterdamissa kokoontuneen Eurooppaneuvoston kehotuksesta komissio perusti ryhmän, joka koostui kaikista jäsenvaltioista peräisin olevista asiantuntijoista. Se tarkasteli yritysten tilannetta kaikkialla Euroopan unionissa ja teki 19 pääasiallista suositusta, joita täydentää noin 160 yksityiskohtaisempaa suositusta. Kertomus kattaa sekä lainsäädännöllisen ja hallinnollisen ympäristön että pk-yritysten tukitoimenpiteet. BEST-kertomuksessa todettiin, että Euroopassa vallitsee ilmeinen yhteisymmärrys pk-yritysten tilanteen parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Itse asiassa monet BEST-ryhmän esille tuomat kysymykset ovat samansuuntaisia koordinoivan toiminnan yhteydessä tunnistettujen kysymysten kanssa. BEST-ryhmän työtä ja sen seurantaa on esitelty toisessa yhteydessä 24. Tässä on tarpeen todeta vain muutamia seikkoja. BEST-kertomus sai hyvän vastaanoton Cardiffin Eurooppa-neuvostossa ja sen jälkeen myös yrityspolitiikkaan liittyviltä laajemmilta piireiltä. Siten se osaltaan toi esille kysymyksiä, joita koordinoivan toiminnan oli tarkoitus käsitellä. BEST-kertomuksen seurannan, joka tapahtuu neuvoston 29. huhtikuuta 1999 hyväksymän toimintasuunnitelman 25 muodossa, suunnitellaan läheisesti liittyvän koordinoivaan toimintaan jäsenvaltioiden ja komission laajemman toiminnan yhteydessä. BEST-ryhmän työn luonne ja laatu on kuitenkin ainakin toistaiseksi poistanut tarpeen järjestää foorumi, jossa käsiteltäisiin kasvavien yritysten lainsäädännöllistä ja hallinnollista ympäristöä. Toisaalta neuvoston päätelmissä suunnitellaan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevien säännöllisten kertomusten laatimista. Kyseiset kertomukset tulevat olemaan alalla tapahtuvan kehityksen merkittävä tiedonlähde Yritysten siirto Lillen foorumi yritysten siirrosta Helmikuussa 1997 Lillessä järjestetyssä foorumissa sekä käsiteltiin yritysten siirtoon toiselle sukupolvelle liittyvää lainsäädännöllistä ja hallinnollista ympäristöä että tarkasteltiin eräitä tässä tilanteessa olevien yrittäjien tukitoimenpiteitä. Komissio oli jo jonkin verran työskennellyt tämän ongelman parissa ja kiinnittänyt huomiota eri puolilla Eurooppaa oleviin arviolta 1,5 miljoonaan työpaikkaan, jotka olivat vaarassa hävitä yrityksen omistajuuden luovuttamiseen (esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen yhteydessä) liittyvien ongelmien takia. Työn seurauksena komissio oli antanut Euroopan yhteisöt (1998). Yritysten toimintaympäristön yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän kertomus. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, Luxemburg. ISBN Komission tiedonanto "Yrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistäminen", KOM (1998) 550 lopullinen, Toimintasuunnitelma yrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi, teollisuusneuvoston päätelmät,

18 asiaa koskevan suosituksen 26 vuonna Euroopan pk-yritysten seurantakeskus oli tarjonnut lisätietoja ilmiön taloudellisista vaikutuksista vuonna 1996 julkaistussa kertomuksessaan 27. Kysymysten tarkastelua jatkettiin Lillessä, ja jäsenvaltioissa tapahtunutta kehitystä koskevien tietojen keruu johti komission tiedonantoon 28, jossa tuotiin esille seuraavat aiheet: - yritysten siirtoon vaikuttavat oikeudelliset seikat, mukaan luettuina asiaankuuluvat oikeudelliset muodot ja menettelyt (henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi ja päin vastoin, yksinkertaistettu julkinen osakeyhtiö), yrityksen jatkuvuuden vahvistaminen oikeusperiaatteena ja yksinkertaistettujen kirjanpitomenettelyjen käyttöönotto - yritysten siirtoon liittyvät verotukselliset kysymykset, mukaan luettuina perintö- tai lahjaverojen vaikutusten vähentäminen, kaksinkertainen verotus ja yritysmuodon muuttamisen verotus sekä omistuksen siirto kolmansille osapuolille tai työntekijöille - yritysten siirtoon vaikuttavat tukitoimenpiteet, mukaan luettuina rahoituslaitosten ja yritysten tukiorganisaatioiden parempi toiminta kyseisessä tilanteessa, erityisesti parempi tiedottaminen ja neuvonta sekä tarvittaessa koulutus Jäsenvaltioiden toimet yritysten siirron osalta Komissio on huomannut tällä alalla tapahtuneen merkittävää edistymistä foorumin jälkeen. Kyseessä on ala, jolla jäsenvaltioiden käytännöt ovat olleet huomattavan erilaisia ja jolla on opittu paljon tutkimalla muiden toimintaa. Myös Ruotsin teknisen ja teollisen kehityksen virasto (NUTEK), joka osallistui aktiivisesti Lillen foorumiin, on ollut hyvin aktiivinen seurannan järjestämisessä. Se on aloittanut laajan kansallisen keskustelun asiantuntijoiden ja liike-elämän organisaatioiden keskuudessa. Heinäkuussa 1998 NUTEK julkaisi kirjan Ägarskiften i företag 29, joka sisältää tietoa Ruotsin tilanteesta, neuvoja yrityksen onnistuneeseen siirtoon ja esimerkkejä menestystarinoista. NUTEK on lisäksi tehnyt ehdotuksia lainsäädännön muuttamisesta. Ehdotukset ovat parhaillaan Ruotsin hallituksen käsittelyssä. Itävallassa aihe on herättänyt erityistä mielenkiintoa hallituksessa, mikä on johtanut tilanteen analysoimiseen kansallisella tasolla yhdessä liike-elämän organisaatioiden kanssa. Aiheesta on äskettäin julkaistu raportti 30, ja monien yritysten odotetaan saavan huomattavia helpotuksia perintö- ja lahjaverotuksen osalta, minkä lisäksi muiden vaatimusten täyttämiseen annetaan enemmän aikaa. Samanaikaisesti kauppakamarit ovat luoneet yksinkertaisen Internet-järjestelmän, jonka avulla eläkkeelle jäävät ja mahdolliset Commission Recommendation on the Transfer of SMEs of 7 th December 1994; OJ L 385 of , p. 14. The European Observatory on SMEs, Fourth Annual Report 1996, section 6, European Network for SME Research, Zoetermeer, the Netherlands. Komission tiedonanto pienten ja keskisuurten yritysten siirrosta, EYVL C 93, , s. 2. S-E Johansson och M. Falk. Ägarskiften i företag, NUTEK och Ekerlinds Förlag, Stockholm, (ISBN ). Institut fur Gewerbe-und Handwerksforschung Enquete über Unternehmensnachfolge bei KMU Vienna

19 aloittavat yrittäjät saavat yhteyden toisiinsa. Samanlainen järjestelmä toimii Tanskassa, jossa alueelliset tiedotuskeskukset käyttävät potentiaalisia yritysten ostajia ja myyjiä sisältävää tietokantaa osana yritysten siirtoon liittyvää tiedotuskampanjaa. Koordinoiva toiminta 1, 2 & 3 Laatikko 4 Yrityksen siirron helpottaminen Espanjassa Kysymys on erittäin tärkeä Espanjassa, jossa perheyrityksillä on suuri painoarvo elinkeinorakenteessa. Siellä on siirron helpottamiseksi toteutettu suoria toimenpiteitä verotuksen alalla ja merkittävästi pienennetty perintö- ja lahjaveroa. Verorasitusta on vähennetty 95 prosentilla puolison tai jälkeläisten perimien yksittäisten yritysten tai yritysten osakkeiden osalta. Välillisesti myös yritysten omistajuuden muutosta koskevien säädösten uudistaminen ja riskipääomaa koskeva uusi laki 31 ovat helpottaneet yritystoiminnan jatkuvuutta Yleinen arvio koordinoivan toiminnan 1 tuloksista Jäsenvaltioiden kertomuksista voidaan päätellä, että ensimmäisen koordinoivan toiminnan puitteissa järjestetyissä foorumeissa esille tulleissa kysymyksissä on selvästi tapahtunut edistymistä. Koordinoivan toiminnan luonteeseen kuuluu, että se toimii kentällä tapahtuvan muutoksen avulla. Merkittävää on, että siitä riippumatta, missä kansallisen lainsäädännön muutoksiin on ensin ryhdytty, useimmat jäsenvaltiot näyttävät kuitenkin kulkevan samaan suuntaan, ja että on syntymässä Euroopan laajuinen yksimielisyys yrityksiä koskevan lainsäädännön tarpeellisista osista. Koordinoiva toiminta on sekä vaikuttanut tämän yksimielisyyden syntymiseen että muotoillut jotkin sen keskeisistä elementeistä. Se on myös tehnyt mahdolliseksi kehityksen dokumentoinnin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö lisää muutoksia tarvittaisi. Oikeaan suuntaan liikkuminen ei vielä tarkoita päämäärän saavuttamista, ja erityisesti on huomattava, että koordinoiva toiminta ei välttämättä johda täysin yhdenmukaiseen yritysympäristöön kaikkialla Euroopassa. Muutokset ovat kuitenkin rohkaisevia, ja koordinoivalla toiminnalla, joka tulee suurelta osin tapahtumaan BEST-toimintasuunnitelman puitteissa, on luja perusta, mille rakentaa. 31 Laki 1/1999, de Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras. 19

20 3. KOORDINOIVA TOIMINTA 2: YRITYSTEN TUKITOIMENPITEIDEN EDISTÄMINEN 3.1. Aloittavien yritysten tukitoimenpiteiden edistäminen Madridin foorumi aloittavien yritysten tukialoitteista Aloitusvaiheen yrityksille tarkoitettujen tukitoimenpiteiden koordinoiva toiminta aloitettiin Madridin foorumissa marraskuuta Komission ja puheenjohtajavaltiona toimineen Espanjan yhteisesti järjestämällä tapahtumalla oli laaja yleisö, johon kuului monia poliittisia johtajia, liike-elämän organisaatioita ja yritysten tukipalvelujen tarjoajia. Tarkoituksena oli vahvistaa aloitusvaiheen ja varhaisen kehitysvaiheen pk-yritysten avuksi suunniteltujen toimenpiteiden tehokkuutta ja yhtenäisyyttä. Komission edustaja muistutti foorumin osanottajia avauspuheessaan, että kyseisillä toimenpiteillä voi olla huomattava vaikutus uusien yritysten selviämismahdollisuuksiin. Seuraavissa puheenvuoroissa yhdyttiin tähän käsitykseen, ja siten foorumin ensimmäinen merkittävä päätelmä oli yksimielisyys aloittavien yritysten tukipolitiikan ja tukitoimien jatkuvasta tärkeydestä. Foorumin toimintaa helpotti jäsenvaltioiden lausuntojen perusteella tilaisuutta varten laadittu asiakirja. "The European Directory of Measures in Favour of Business Start-ups and Assistance for New Enterprises" lueteltiin kaikkien jäsenvaltioiden toteuttamia tukitoimenpiteitä, ja vaikka se ei pyrkinytkään olemaan täysin kattava, se oli kuitenkin ensimmäinen askel pyrkimyksissä tarjota luotettavaa tietoa tukitoimenpiteiden vertailemiseksi eri maissa. Foorumissa nousi esille joukko teemoja. Näitä olivat esimerkiksi: - tarve jatkaa pyrkimyksiä pk-yritysten toimintaympäristön parantamiseksi - kulttuuri- ja koulutustekijöiden merkitys yrityshengen edistämisessä - tarve yksinkertaistaa tukiohjelmia saatavilla olevien toimien suuren määrän ja monimutkaisuuden vuoksi - tarve räätälöidä tukiohjelmat yrityksen kehitysvaiheen mukaan - alan julkisen ja yksityisen tarjonnan tasapainon tarve - tarve edistää verkottumista sekä yritysten välillä että tukiorganisaatioiden välillä - tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet, mutta myös henkilökohtaisen palvelun jatkuva merkittävyys - mahdollisuudet parantaa aloittavien yritysten kannustamiseen tarkoitettujen toimenpiteiden arviointimenetelmiä. Madridin foorumin päätelmissä tunnistetut aiheet koskevat ilmeisen laajaa aluetta, ja vaikka kolmessa työryhmässä tehtiinkin yksityiskohtaisempia suosituksia, Madridin foorumin tärkeimpänä tuloksena voidaan kuitenkin jälkikäteen arvioiden pitää suunnan näyttämistä tulevalle työlle. Erityisesti työryhmissä käydyt keskustelut koulutukseen ja tiedotukseen, rahoituksen saantiin ja tukirakenteisiin liittyvistä toimenpiteistä johtivat näihin aiheisiin keskittyvien seurantaseminaarien järjestämiseen. Lisäksi monet tehdyistä suosituksista ovat vaikuttaneet komission toteuttamiin tukivälineisiin. Esimerkiksi Internetiin perustuvat välineet, jotka komissio loi tarjouspyynnön jälkeen, tekevät 20

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaiset

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Kauppa ja teollisuusministeriö EKIRJELMÄ KTM200500084 ELO Hyrsky Kimmo 29.3.2005 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite KTM:n diaarinumero 5/011/2005 Asia EU; yrityspolitiikka; ehdotus monivuotista yritysohjelmaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Yritysten hallinnollinen taakka Yritysten hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot