EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA TOTEUTETUSTA KOORDINOIVASTA TOIMINNASTA

2 KERTOMUS YRITYSPOLITIIKAN ALALLA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA TOTEUTETUSTA KOORDINOIVASTA TOIMINNASTA TIIVISTELMÄ KOORDINOIVAN TOIMINNAN LUONNE Johdanto Koordinoivan toiminnan tausta Koordinoivan toiminnan välineet Koordinoivan toiminnan saavutusten luonne KOORDINOIVA TOIMINTA 1: YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen Pariisin foorumi: Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen Jäsenvaltioiden toimet aloittavien yritysten toimintaympäristön osalta BEST-ryhmän kertomus Yritysten siirto Lillen foorumi yritysten siirrosta Jäsenvaltioiden toimet yritysten siirron osalta Yleinen arvio koordinoivan toiminnan 1 tuloksista KOORDINOIVA TOIMINTA 2: YRITYSTEN TUKITOIMENPITEIDEN EDISTÄMINEN Aloittavien yritysten tukitoimenpiteiden edistäminen Madridin foorumi aloittavien yritysten tukialoitteista Aloittavien yritysten tukitoimenpiteiden seurantaseminaarit Koulutus ja tiedotus Aloittavien yritysten rahoitus Hautomot Levitysstrategia Parhaan toimintatavan tunnistamismenetelmä Jäsenvaltioiden toimet aloittavien yritysten tukitoimenpiteiden osalta Kasvuvaiheessa olevien yritysten tukitoimenpiteet Badenin foorumi kasvuvaiheessa oleville pk-yrityksille suunnatuista tukitoimenpiteistä Koulutus: Rahoitus Valtioiden rajat ylittävä yhteistyö Kasvuvaiheessa olevien yritysten tukitoimenpiteiden seuranta Tiedon laatu Päätelmät KOORDINOIVA TOIMINTA 3: TUKIPALVELUJEN NÄKYVYYDEN JA TEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN Tukipalvelujen näkyvyys ja tehokkuus Dublinin foorumi tukipalvelujen näkyvyydestä ja tehokkuudesta Tukipalvelujen näkyvyyteen ja tehokkuuteen liittyvä seuranta Koordinoivien toimintojen nro 2 ja 3 tulosten yleinen arviointi

3 5. PÄÄTELMÄT JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ Tiivistelmä koordinoivan toiminnan saavutuksista Koordinoivan toiminnan seuraava vaihe...36 Liite 1 - KOORDINOIVAN TOIMINNAN TAPAHTUMAKALENTERI...39 Liite 2 - Aloittavien yritysten avuksi - Hyvän toimintatavan opas yritysten tukiorganisaatioille

4 KERTOMUS YRITYSPOLITIIKAN ALALLA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA TOTEUTETUSTA KOORDINOIVASTA TOIMINNASTA TIIVISTELMÄ Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat usean vuoden ajan yhdessä komission kanssa toteuttaneet koordinoivan toiminnan ohjelmaa yrityspolitiikan alalla. Tässä kertomuksessa selostetaan työn tuloksia ja esille tulleita kysymyksiä. Kertomuksessa kiinnitetään huomiota eräisiin keskeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden pyrkimyksiin auttaa yrityksiä, ja selostetaan, miten käytännön esimerkkejä hyvästä toimintatavasta on tuotu esille. Kertomuksesta selviää tärkeä johtopäätös, että jäsenvaltioiden suhtautumisessa yrityspolitiikkaan ja politiikan täytäntöönpanon käytännön näkökohtiin on tapahtunut merkittävää lähentymistä. Kertomuksessa osoitetaan siis se, miten ideat ovat vaikuttaneet toisiinsa ja miten prosessia voidaan vielä lisätä ja jatkaa. Koordinoivassa toiminnassa on käytetty erityistä metodologiaa, joka perustuu parhaiden toimintatapojen tunnistamiseen ja niiden vaihdon edistämiseen. Perustamissopimuksen 157 artiklaan pohjautuen koordinoivassa toiminnassa on kosketeltu yrityspolitiikan keskeisiä aiheita: yritysympäristön yksinkertaistamista, tehokkaiden tukitoimenpiteiden tarjoamista yrityksille sekä tarjottujen palvelujen näkyvyyttä ja käyttöä. Lisäksi siinä on lähestytty kyseisiä aiheita eri kehitysvaiheessa olevien yritysten näkökannalta: aloitusvaiheessa, kasvuvaiheessa ja siirtovaiheessa, jossa yritys siirtyy uusille omistajille. Kertomuksen ensimmäisessä osassa kerrotaan koordinoivan toiminnan alkuvaiheista osana Yhtenäisen ohjelman mukaista yrityspolitiikkaa. Myös koordinoivan toiminnan kehittymisen taustalla olevista syistä kerrotaan. Seuraavissa kolmessa osassa kuvaillaan toimintoja ja niiden konkreettisia tuloksia yksityiskohtaisesti. Yritysten perustamista helpottavan, lainsäädännöllistä ja hallinnollista uudistusta koskevan erityistoimen tunnistaminen johti siihen, että komissio antoi suosituksen aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta. Vastaavasti yrityksen siirtoon liittyvien lainsäädännöllisten ja hallinnollisten määräysten parantamiseen liittyvien toimenpiteiden ja siirtotilanteessa olevien yritysten avustamiseen liittyvien toimenpiteiden analysointi johti komission tiedonantoon pk-yritysten siirrosta. Tukitoimenpiteiden osalta yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on auttanut tunnistamaan joukon hyviä toimintatapoja, joilla tuetaan aloittavia yrityksiä, ja parhaillaan tutkitaan samoja kysymyksiä kasvavien yritysten osalta. On selvää, että parannuksia tarvitaan sekä palvelujen tarjonnan yhdenmukaistamiseksi että tarjottujen palvelujen laadun parantamiseksi. Näiden tulosten levittämisessä käytetään julkaisuja ja elektronista foorumia, johon liittyy websivusto, jonka avulla pyritään aktivoimaan keskustelua tunnistetuista hyvistä toimintatavoista. Tarkoituksena on edistää keskustelua yritystukea tarjoavien ammattilaisten keskuudessa ja luoda yhä tarkempi perusta alan parhaiden toimintatapojen määrittämiselle. 4

5 KERTOMUS YRITYSPOLITIIKAN ALALLA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA TOTEUTETUSTA KOORDINOIVASTA TOIMINNASTA 1. KOORDINOIVAN TOIMINNAN LUONNE 1.1. Johdanto Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) yleisesti tunnustettu merkitys Euroopan talouden kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden lisääntymiselle johti Euroopan komission tekemään vuonna 1994 ehdotuksen Yhtenäisestä ohjelmasta pk-yritysten ja käsiteollisuuden hyväksi 1. Yhtenäisen ohjelman tarkoituksena oli perustaa yhteinen kehys kaikille pk-yritysten hyväksi tehtäville toimille Euroopan unionissa ja sitä kautta saada kaikki pk-yritysten kehittämisessä mukana olevat osapuolet tiiviimpään yhteistyöhön ja toiminnan yhteensovittamiseen. Yhtenäinen ohjelma on selvästi saanut vaikutteita Valkoisesta kirjasta kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä 2, jossa on useita viittauksia yhteistyön tekemiseen jäsenvaltioiden kanssa pk-yrityspolitiikan alalla ja jossa hahmoteltiin integroidun lähestymistavan elementtejä. Sen jälkeen kun keskeinen pk-yrityspolitiikkaa koskeva asiakirja 3 oli esitelty Madridissa vuonna 1995 kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle, komissio valmisteli pk-yrityksiä varten kunnianhimoisemman politiikan 4, jossa vietiin pidemmälle vuoden 1994 tiedonannossa esitettyjä ehdotuksia ja toivottiin yhtenäistä lähestymistapaa, jossa kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, työmarkkinaosapuolet ja yhteisön toimielimet kukin ryhtyisivät käytännön toimiin pk-yritysten ja sitä kautta kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Ehdottamalla yhtenäistä lähestymistapaa yrityspolitiikkaan komissio pyrki yhdistämään kolme aiemmin erillistä osa-aluetta. Nämä olivat yhteisön yrityspolitiikka sen suppeimmassa merkityksessä, muiden yhteisön politiikkojen (kuten rakennerahastojen, tutkimuksen ja teknisen kehittämisen sekä koulutuksen) pk-yrityksiin vaikuttavat osaalueet ja eräät jäsenvaltioiden yrityspolitiikkojen piirteet. Kahta ensimmäistä osa-aluetta koskevat kertomukset löytyvät monivuotista ohjelmaa pkyritysten hyväksi koskevasta arviointikertomuksesta 5 ja kertomuksesta pk-yritysten ja käsiteollisuuden hyväksi toteutetun toiminnan yhteensovittamisesta 6. Kolmatta osa Integrated Programme in favour of SMEs and the Craft Sector, Communication from the Commission, COM (94) 207 final, Valkoinen kirja kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä: haasteet ja tiet 2000-luvulle. Komission valkoinen kirja, Pienet ja keskisuuret yritykset - työllisyyden, kasvun ja kilpailukyvyn voimaperäinen lähde Euroopan unionissa. Euroopan komission kertomus, , asiakirja SEK (95) Yhtenäinen ohjelma pienten ja keskisuurten yritysten ja käsiteollisuuden hyväksi, komission tiedonanto. KOM (96) 329 lopullinen, Arviointikertomus kolmannesta monivuotisesta ohjelmasta pk-yritysten hyväksi. KOM (1999) 319 lopullinen, Kertomus pk-yritysten ja käsiteollisuuden hyväksi toteutetun toiminnan yhteensovittamisesta. KOM (97) 610 lopullinen,

6 aluetta, yrityspolitiikkaa koordinoivaa toimintaa jäsenvaltioiden kanssa, tarkastellaan tässä kertomuksessa. Tässä kertomuksessa komissio siis selvittää, mitä edistymistä on tapahtunut koordinoivan toiminnan puitteissa. Kertomusta laadittaessa on kuultu jäsenvaltioita, erityisesti koordinoivan toiminnan ohjausryhmän jäsenten välityksellä. Jäsenvaltioille on myös annettu mahdollisuus tehdä huomautuksia asiakirjan varhaisempiin luonnoksiin. Komissio on kuitenkin vastuussa kertomuksen luonteesta ja sisällöstä, kuten yleensä on tapana Koordinoivan toiminnan tausta Koordinoiva toiminta perustuu perustamissopimuksen 157 artiklan 2 kohtaan (ent. 130 artiklan 2 kohta), jossa yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen liittyen sanotaan, että "jäsenvaltiot neuvottelevat keskenään yhteydessä komission kanssa ja sovittavat tarvittaessa yhteen toimintansa". Kohta jatkuu seuraavasti: "Komissio voi tehdä aiheellisia aloitteita tämän yhteensovittamisen edistämiseksi." Ehdotettua "koordinoivaa toimintaa" on tuettu useassa neuvoston päätöslauselmassa 7. Koordinoivan toiminnan perusajatuksena oli, että kilpailukyky lisääntyisi, jos jäsenvaltiot komission avustuksella lisäisivät toimiensa tehokkuutta erityisesti kohdistamalla ja lähentämällä toimenpiteitä paremmin yrityspolitiikan perinteisillä aloilla, eli yritysten lainsäädännöllisen ja hallinnollisen ympäristön parantamisen ja tukitoimenpiteiden tarjonnan aloilla. Tämä piti saavuttaa erityisellä lähestymistavalla, joka perustui parhaiden toimintatapojen tunnistamiseen ja niiden vaihdon edistämiseen. Suunnitelma oli tarkoitus toteuttaa järjestämällä laajamittaisia foorumeita, joiden avulla rohkaistaisiin kyseistä aihetta tuntevien erilaisten organisaatioiden ja yksittäisten henkilöiden osallistumista, sekä pitämällä jäsenvaltioiden ja liike-elämän edustajien muodostamien komiteoiden kokouksia. Kyseisten komiteoiden työryhmät voisivat työskennellä yksityiskohtien parissa, ja yhteisten kriteerien kehittämisvälineeksi ehdotettiin esikuva-analyysia (benchmarking). Yhteiset kriteerit voisivat puolestaan tarvittaessa muodostua komission suosituksiksi. Vuoden 1994 Yhtenäisessä ohjelmassa suunniteltiin koordinoivaa toimintaa liiketoiminnan kolmelle eri aikajaksolle kolmella laajalla politiikan alueella. Politiikan alueet, joista myöhemmin käytettiin nimeä yhtenäinen toiminta nro 1, 2 ja 3, olivat yritysten toimintaympäristön parantaminen, yritystoiminnan tukitoimenpiteiden 7 Council Resolution on strengthening the competitiveness of enterprises, in particular SMEs and craft enterprises, and developing employment of 22nd November 1993; OJ C 326, , p. 1. Council Resolution on giving full scope to the dynamism and innovatory potential of SMEs, including the craft sector and micro-enterprises, in a competitive economy of 10th October 1994, OJ C 294, , p. 4. Neuvoston päätöslauselma, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1996, pienten ja keskisuurten yritysten sekä käsityöyritysten edistämiseksi suoritettavien yhteisön toimien yhteensovittamisesta, EYVL C 130, , s. 1. Neuvoston päätöslauselma, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, pienten ja keskisuurten yritysten, mukaan lukien hyvin pienet ja käsityöyritykset, kehitysmahdollisuuksien täysimittaiseksi toteuttamiseksi noudattaen yhtenäistä lähestymistapaa yritysympäristön parantamisen ja yrityksiä tukevien toimenpiteiden edistämisen osalta, EYVL C 18, , s. 1. 6

7 edistäminen ja tukipalvelujen näkyvyyden lisääminen. Tunnistetut aikajaksot olivat aloitusvaihe ja varhaiskehitys, kasvuvaihe, ja yrityksen siirto seuraavalle sukupolvelle. Vuoden 1996 Yhtenäisessä ohjelmassa ehdotettiin, että silloisia puitteita kehitettäisiin keskittämällä toimet paremmin tietyille politiikan alueille: rahoituksen saannin ja pääomamarkkinoille pääsyn helpottaminen hallinnollinen yhteistyö erityisesti yhtenäismarkkinoiden yhteydessä yrityspalvelut (myös innovaatiotoiminnan alalla) pk-yrityksille suunnatut toimet tutkimuksen alalla pk-yritysten osallistuminen tietoyhteiskuntaan pk-yrityksille tarjottava koulutus yrittäjyys pienet ja käsiteollisuusyritykset kauppa. Alkuperäiset puitteet osoittautuivat kuitenkin hyvin kestäviksi, ja ne tarjosivat perustan jälkimmäisessä asiakirjassa mainittujen aiheiden järjestelmälliselle tutkimiselle. Yhtenäisen ohjelman kaksi versiota määrittelivät siten koordinoivan toiminnan perusmuodon. Ohjelman kuluessa myös politiikan muulla kehityksellä on ollut vaikutusta toteutettujen toimien luonteeseen ja laajuuteen. Ehkä merkittävimmän muutoksen aiheutti yritysten toimintaympäristön yksinkertaistamista käsittelevän task force -ryhmän (BEST) perustaminen Amsterdamissa kesäkuuta 1997 kokoontuneen Eurooppaneuvoston kehotuksesta. BEST-ryhmän kertomus 8 esiteltiin Eurooppa-neuvostolle Cardiffissa kesäkuussa Annetut suositukset, jotka perustuivat ympäri Eurooppaa saatujen ideoiden ja käytäntöjen tutkimiseen, käsittelivät kysymyksiä sekä eurooppalaisella että jäsenvaltioiden tasolla. Siten ei ole yllättävää, että BEST-ryhmän kertomus tukeutuu suuresti koordinoivan toiminnan tuloksiin, erityisesti yritysympäristön osalta. BESTin jatko tulee myös läheisesti liittymään koordinoivaan toimintaan. Kuten jäljempänä selostetaan, yhä jatkuvassa koordinoivassa toiminnassa on jo voitu tunnistaa käytännön esimerkkejä BESTin edistämistä hyvistä toimintatavoista. Koordinoivan toiminnan erityispiirteillä on vastaavasti sijansa kertomuksen seurauksena laaditussa toimintaohjelmassa Koordinoivan toiminnan välineet Koordinoivan toiminnan suunnitteluvaiheessa pantiin suurta painoa ideoiden ja parhaiden toimintatapojen vaihdolle suurimittaisten foorumien avulla. Tarkoituksena oli, että foorumi, jonka puheenjohtajamaa järjestäisi osanottajan konferenssina, toisi yhteen poliittiset johtajat, liike-elämän organisaatiot sekä kyseisen alan asiantuntijat ja ammattilaiset. Suunnitelmallisissa keskusteluissa ja yksityiskohtaisemmin kysymykseen 8 9 Euroopan yhteisöt (1998). Yritysten toimintaympäristön yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän kertomus. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, Luxemburg. ISBN Komission tiedonanto "Yrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistäminen" KOM(1998) 550 lopullinen, Toimintasuunnitelma yrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi, teollisuusneuvoston päätelmät,

8 perehtyvissä työpajoissa voitaisiin tarkentaa aihetta, tunnistaa yhteiset ongelmat ja tutkia esimerkkejä hyvistä toimintatavoista. Tämä työtapa onkin ollut kaiken koordinoivan toiminnan perustana. Koska erilaista kokemusta omaavien osallistujien suuri joukko väistämättä tuo esiin kysymyksiä laajalta alueelta, kunkin foorumin jälkeen on aina ollut tarpeen järjestää jokin muu toimi, jonka avulla on pyritty keskittymään foorumissa alunperin esillä olleiden aiheiden tarkasteluun. Nämä toimet ovat olleet erityyppisiä käsiteltävänä olevan aiheen laajuuden ja luonteen mukaan, mutta niiden kaikkien tarkoituksena on ollut jatkaa vastaavassa alustavassa foorumissa käytyä keskustelua. Yhtenäisessä ohjelmassa ehdotettuihin kolmeen koordinoivaan toimeen, jotka jakautuvat yritysten kehitysvaiheiden mukaisesti kolmeen osaan, liittyvien foorumien ja seminaarien ohjelma on esitetty seuraavassa: Foorumit: Pariisi kesäk. -95 Yritysympäristön parantaminen aloitusvaihe Madrid marrask. -95 Yritysten tukitoimenpiteet aloitusvaihe Dublin marrask. -96 Tukipalvelujen näkyvyys ja tehokkuus kaikki vaiheet Lille helmik. -97 Kaikki kolme toimea siirtovaihe Baden syysk. -98 Yritysten tukitoimenpiteet kasvuvaihe Helsinki syysk. -99 Nopea kasvu ja parempi kilpailukyky teknologian avulla kasvuvaihe Seminaarit: Rooma tammik. -98 Yritysten laatupalvelut kaikki vaiheet Tukholma toukok. -98 Uusien aloittajien koulutus aloitusvaihe Madrid kesäk. -98 Uusien aloittajien rahoitus aloitusvaihe Helsinki marrask. -98 Hautomot ja innovoinnin tuki aloitusvaihe Pariisi helmik. -99 Internetin käyttö kasvuvaihe Kööpenhamina marrask. -99 Markkina- ja vientituki kasvuvaihe maailmanlaajuisessa taloudessa Ateena helmik Pk-yritysten strategiset palvelut kasvuvaihe Liitteessä 1 on esitetty samat tiedot taulukossa, jossa näkyvät kuhunkin kolmeen koordinoivaan toimeen ja liiketoiminnan kolmeen aikajaksoon liittyvät foorumit. Dublinin ja Lillen foorumit liittyvät useaan taulukon kohtaan. Ranskan viranomaisten yhdessä komission kanssa Pariisissa kesäkuussa 1995 järjestämän ensimmäisen foorumin, jossa käsiteltiin aloitusvaiheessa olevien yritysten toimintaympäristön parantamista, tapauksessa seuranta tapahtui edustajista koostuvan komitean (Yritysympäristön parantamista ja yksinkertaistamista käsittelevä ryhmä) välityksellä. Komitea järjesti Pariisin foorumin jälkeen joukon kokouksia ja sai lopulta aikaan komission suosituksen aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta 10, kuten jäljempänä on selostettu. Myös Lillessä helmikuussa 1997 pidetyn foorumin 10 Komission suositus aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta, EYVL L 145, , s

9 seurantaan sisältyi jäsenvaltioiden liike-elämän organisaatioiden edustajien osallistuminen yritysten siirtoa koskevan tiedonannon 11 muotoilemiseen. Yritysten tukitoimenpiteisiin liittyviä kysymyksiä käsitelleiden foorumien tapauksessa tarvittiin toisenlainen lähestymistapa. Näitä foorumeita ovat olleet mm. Madridissa marraskuussa 1995 pidetty foorumi, jossa käsiteltiin aloitusvaiheen aloitteita, ja Baden bei Wienissä syyskuussa 1998 pidetty foorumi, jossa käsiteltiin kasvaville yrityksille suunnattuja toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden edustajista koostuva ohjausryhmä, jossa on myös eurooppalaisten liike-elämän organisaatioiden edustajia, on ollut vastuussa seurantavaiheesta. Ryhmä, joka on kokoontunut vähintään kahdesti vuodessa, on kuitenkin lähinnä ohjannut, suunnitellut ja koordinoinut työtä. Konkreettinen työ on tehty joko ohjausryhmän alakomiteoissa tai seminaareissa, jotka on kussakin tapauksessa järjestetty jonkin jäsenvaltion ja komission yhteistyönä. Kyseisiin seminaareihin osallistuminen on ollut rajoitetumpaa kuin foorumeihin osallistuminen, ja niissä on ollut vain noin 100 osanottajaa, mutta ne ovat myös olleet kohdistetumpia joko siten, että niissä on käsitelty tiettyä aihetta syvällisemmin, tai siten, että niissä on käsitelty aiheita, joita ei ollut ollut mahdollista ottaa mukaan vastaavan foorumin ohjelmaan. Ohjausryhmä on myös ollut vastuussa koordinoivan toiminnan kolmannen osa-alueen, tukipalvelujen näkyvyyden ja saatavuuden, seurannasta. Myös tällä alueella Dublinin foorumissa joulukuussa 1996 tunnistettujen kysymysten tarkempi tutkiminen on tapahtunut tukipalvelujen laatua ja sertifiointia käsitelleessä seminaarissa ja työryhmässä, johon on osallistunut kuuden jäsenvaltion edustajia. Sekä komissio että jäsenvaltiot ovat toteuttaneet erilaisia toimenpiteitä koordinoiviin toimiin liittyvien kysymysten tuntemuksen parantamiseksi ja niiden ymmärtämiseksi sekä tulosten levittämiseksi. Toimenpiteisiin on kuulunut tiedon kerääminen tukitoimenpiteistä ja parhaista toimintatavoista, tiedonlevityksen kehittäminen Internetin avulla ja erityiskysymysten tutkiminen tilattujen tutkimusten avulla. Näitä lisätoimenpiteitä on selostettu kertomuksen seuraavissa osissa kunkin koordinoivan toimen tulosten yksityiskohtaisen esityksen yhteydessä. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä koordinoivien toimien eroavaisuudet ja siitä johtuvat erot parhaiden toimintatapojen tunnistamisessa ja niiden käyttöönoton edistämisessä. Nämä erot ovat merkittävin syy siihen, että koordinoivien toimien foorumien seuranta on järjestetty eri tavoin. Lainsäädännöllisen ja hallinnollisen ympäristön tutkiminen merkitsee yleensä suhteellisen rajallisen ja jo melko hyvin tunnetun säädös- ja käytännejoukon tutkimista. Tässä tapauksessa tarkoituksena on lähinnä saada kansalliset viranomaiset muuttamaan kansallisia säädöksiä, ja muutosehdotukset on siten osoitettava kyseisille viranomaisille. Yritysten tukitoimenpiteiden osalta paino on enemmän erilaisissa paikallisissa toimintatavoissa, joita monentyyppiset elimet toteuttavat. Kansallisilla viranomaisilla on merkittävä koordinaattorin rooli, ja ne yleensä laativat tarpeelliset lainsäädännölliset ja 11 Komission tiedonanto pienten ja keskisuurten yritysten siirrosta, EYVL C 93, , s. 2. 9

10 toiminnalliset kehykset, mutta muut elimet yleensä toteuttavat nämä politiikat. Näillä muilla elimillä on usein oikeus toteuttaa omia aloitteita, ja yleensä ne toimivat huomattavan vapaasti ja mukauttavat kansallisen kehyksen paikallisiin olosuhteisiin. Sen vuoksi toimenpiteistä ja erityisesti tarjottujen palvelujen yksityiskohdista ei useinkaan ole hyviä tietoja. Edes kyseisten toimintojen määrittelystä ja luokittelusta ei ole sovittu. Kansallisilla viranomaisilla on selkeästi merkittävä rooli muutosten ja parannusten aikaansaamisessa, ja ne voivat saada aikaan järjestelmään liittyviä muutoksia, tarjota opastusta ja rahoitukseen liittyviä kannustimia sekä toteuttaa omia suoria toimenpiteitä. Mutta todellisten muutosten on kuitenkin lopulta tapahduttava operationaalisella tasolla. Monissa erilaisissa elimissä työskentelevien ammattilaisten on hyväksyttävä ja toteutettava muutokset. Parhaiden käytäntöjen tunnistamisen ja niiden levittämisen on oltava laaja-alaisempaa kuin lainsäädännön kohdalla ja sen on kosketettava laajempaa yleisöä Koordinoivan toiminnan saavutusten luonne Koordinoivan toiminnan yksityiskohtaiset tulokset esitellään jäljempänä. Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin selostaa tulosten yleispiirteitä. Parhaiden toimintatapojen tunnistaminen on koordinoivan toiminnan keskeinen osa. Yritysten lainsäädännöllisen ja hallinnollisen toimintaympäristön kohdalla tämä on yhdessä tapauksessa johtanut komission suositukseen 12 ja toisessa tapauksessa tiedonantoon 13. Toisaalta yritysten tukitoimenpiteisiin liittyvät kysymykset ja toimintatavat eivät vielä ole johtaneet tällaiseen muodolliseen päätökseen. Kaikissa tapauksissa koordinoivissa toiminnoissa on tunnistettu erityisiä toimintatapoja, joita tutkitaan tarkemmin ja jotka otetaan mahdollisesti laajemmin käyttöön, jos niiden katsotaan parantavan yritysten yleistä toimintaympäristöä. Hyvien toimintatapojen tunnistamiseen perustuvat muutokseen johtavat menetelmät ovat erilaiset kussakin kolmessa koordinoivassa toiminnassa. Kuten edellä jo on sanottu, kohdeyleisöt vaihtelevat kansallisista viranomaisista kentällä toimivien tukiorganisaatioiden asiantuntijoihin. Erot ovat tärkeitä, koska ne edellyttävät erilaisia levitysstrategioita. Tässä yhteydessä koordinoivan toiminnan oma monimuotoisuus ja joustavuus tulee merkittäväksi tekijäksi. Tavoitteena on muuttaa ja parantaa yritysten lainsäädännöllistä ja institutionaalista ympäristöä samalla kun täysin kunnioitetaan toissijaisuusperiaatetta ja hyväksytään hyvin erilaiset olosuhteet, jotka määrittävät paikallista ympäristöä, ja edistetään parhaiden eurooppalaisten toimintatapojen positiivista tavoittelua vastahakoisen ulkoiseen paineeseen mukautumisen sijaan. Tämä yleinen lähestymistapa voidaan helposti mukauttaa koordinoivien toimintojen erilaisiin olosuhteisiin, mutta se myös edellyttää huolellista etukäteen tapahtuvaa valmistelua. Onkin merkittävää, että koordinoivien toimintojen yleisesti tunnustettu saavutus on niiden merkittävä vaikutus Euroopan tasoiseen keskusteluun ja se, miten ne ovat auttaneet monia keskeisiä osallistujia kehittämään ideoita ja lähentämään mielipiteitään Komission suositus aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta, EYVL L 145, , s. 29. Komission tiedonanto pienten ja keskisuurten yritysten siirrosta, EYVL C 93, , s

11 Monissa yrityspolitiikan keskeisissä kysymyksissä vallitsee nykyisin Euroopan laajuinen yksimielisyys. Se on edellytyksenä toiminnallisella tasolla tapahtuville onnistuneille muutoksille. Kertomuksen seuraavissa osissa (osat 2 4) esitellään kunkin kolmen koordinovan toiminnan yksityiskohtaiset tulokset. 11

12 2. KOORDINOIVA TOIMINTA 1: YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 2.1. Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen Pariisin foorumi: Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen Koordinoivan toiminnan ohjelman ensimmäinen tapahtuma oli Pariisissa kesäkuuta 1995 järjestetty aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamista ja yksinkertaistamista käsitellyt foorumi. Sen järjestivät Ranskan valtio ja yritysten toimintaympäristön parantamista ja yksinkertaistamista käsittelevä komitea. Foorumiin osallistui noin 300 kansallisten viranomaisten ja liike-elämän edustajaa, ja se sai korkean tason poliittista tukea jäsenvaltioiden hallituksilta. Näin suuren konferenssin ollessa kyseessä osallistuminen oli hyvin monimuotoista. Keskustelun yleinen sävy ja mainitut hyvät toimintatavat johtivat kuitenkin konferenssin seurannan järjestämiseen, joka tapahtui pääasiassa komitean toimesta. Huomion arvoista on myös se, että foorumi antoi tukea käsitykselle, jonka mukaan vasta aloittavilla ja toiminnan alkuvaiheessa olevilla pk-yrityksillä on erityisiä ja niille luonteenomaisia ongelmia, jotka vaativat omia ratkaisuja. Joukko komitean järjestämiä seminaareja ja kokouksia toimi foorumin seurantana ja teki mahdolliseksi tarkastella yksityiskohtaisemmin joitakin Pariisissa esille tulleita kysymyksiä. Keskusteluissa tuli esille seuraavia teemoja: Mahdollisuudet hallinnollisen taakan poistamiseen parantamalla viranomaisten toiminnan tehokkuutta. Monissa jäsenvaltioissa eri viranomaisten toiminnan parempi koordinointi voisi auttaa välttämään ongelmia kuten moninkertaiset lupamenettelyt ja kyselyt. Myös viranomaisten hitautta tiedonsaantia ja lupia koskevissa pyynnöissä kritisoitiin. Verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmien vaikutus pk-yrityksiin sekä hallinnollisena taakkana, kun yritys tosiasiallisesti hoitaa hallintoa valtion puolesta, että kassavirtaan kohdistuvana tekijänä erityisesti alv:n osalta. Mahdollisuudet tietotekniikan tehokkaampaan käyttöön. Jäsenvaltioiden merkittävästi toisistaan eroavat käytännöt niiden edellytysten osalta, joita yrityksiltä vaaditaan muuttuvaan (yleensä käsiteollisuusammatteja sisältävään) ammattiluetteloon pääsemiseksi; nämä erot liittyvät jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmissä oleviin eroihin. Seurannan aikana tunnistettiin myös monia esimerkkejä hyvistä toimintatavoista: ranskalainen Centres de formalités d'entreprise -järjestelmä on esimerkki tapauksesta, jossa yrityksen perustamista on helpotettu tekemällä mahdolliseksi täyttää kaikki muodollisuudet yhdessä paikassa. Samoin Ranskassa tapahtunutta edistystä yhden ainoan hallinnollisiin tarkoituksiin käytettävän tunnusnumeron käytössä pidettiin kiinnostavana osviittana muille valtioille. 12

13 Verotuksen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan toimenpiteet alv:n hallinnoinnissa ovat antaneet rohkaisevia tuloksia eräissä tärkeissä kysymyksissä. Neuvonnan ja viranomaisten palveluystävällisyyden parantamiseksi toteutetut toimet auttoivat tekemään järjestelmästä enemmän pk-yritysten tarpeita vastaavan. Rekisteröintiä edellyttävän liikevaihdon suhteellisen korkea kynnys ja suhteellisen yksinkertainen alv:n palautusjärjestelmä ovat mahdollisia esikuvia muille järjestelmille. Tanskassa tietotekniikan käyttö rekisteröintimuodollisuuksissa ja vuosittaisten selvitysten antamisessa on rohkaissut niitä, jotka jo olivat tunnistaneet tämän ongelmakohdan. Perusteellisemmin kysymyksiä tutkimaan perustetun asiantuntijaryhmän työ huipentui komission suosituksen aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta julkaisemiseen 22. huhtikuuta Suosituksessa todetaan aluksi, että lainsäädännölliset ja hallinnolliset taakat johtuvat pääosin jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja että toimia tarvitaan lähinnä jäsenvaltioiden tasolla. Jäsenvaltioissa koordinointia tarvitaan paitsi eri hallinnonalojen välillä myös keskusviranomaisten ja paikallisviranomaisten välillä. Ranskassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on erityiset pääministerin alaisuudessa toimivat ministeriöt, joiden tehtävänä on hoitaa kyseinen koordinointi. Siten näillä on paremmat mahdollisuudet saada aikaan uudistuksia, kuin muualla Euroopan unionissa olevilla neuvoa-antavilla komiteoilla. Suosituksessa kehotetaan sen vuoksi perustamaan erityinen ministeriö tai tarkoituksenmukaisen tasoinen yksikkö, jolla olisi toimivalta koordinoida yksinkertaistamispolitiikkaa ja -toimenpiteitä, sekä edistämään viranomaisten palvelualttiimpaa suhtautumista yrityksiin asianmukaisen koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Lisäksi uusien säädösten vaikutukset olisi arvioitava paremmin, jotta saavutettaisiin sopiva tasapaino säädösten tavoitteiden ja toimintatapojen välillä. Arvioinnissa olisi tarvittaessa käytettävä yrityksille aiheutuvien vaikutusten arviontijärjestelmiä ja kustannus-hyötyanalyysejä. Erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvien vaikutusten osalta suositellaan "ajattele ensin pieniä" -lähestymistapaa. Yksityiskohtaisemmalla tasolla on ehdotettu, että yritysten perustamismenettelyjä voitaisiin huomattavasti parantaa. Erään tutkimuksen 15 mukaan yritystoiminnan virallisen aloittamisen kustannukset vaihtelevat huomattavasti EU:n jäsenvaltioiden välillä ja riippuvat luonnollisesti myös valitusta oikeudellisesta muodosta. Kustannukset voivat olla jopa euroa. Tilanteen parantamiseksi on ehdotettu, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön yhden yritysten rekisteröintilomakkeen perustavat keskitettyjä yhteyspisteitä, joihin rekisteröintilomakkeen voi jättää ottavat käyttöön järjestelmän, jonka avulla viranomaiset voivat tunnistaa yritykset yhden ainoan tunnusnumeron perusteella Komission suositus aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta, EYVL L 145, , s. 29. Logotech ''Etude comparative des dispositions legales et administratives necessaires pour la formation des PME dans six pays de l'union europeenne'' Paris

14 varmistavat, että eri virastot eivät vaadi ilmoittamaan samoja tietoja tai käytä tarpeettomia lomakkeita ja/tai yhteyspisteitä tekevät yrityksille mahdolliseksi kieltäytyä antamasta pyydettyjä tietoja, jos tiedot ovat jo jonkin muun valtion viranomaisen hallussa asettavat selviä määräaikoja yritysten pyyntöjen käsittelemiselle ja lupien myöntämiselle ottavat tarvittaessa käyttöön järjestelmän, jossa luvan katsotaan olevan automaattisesti myönnetty, jos viranomaiset eivät ole vastanneet hakemukseen asetetussa määräajassa, ja käyttävät mahdollisimman paljon tietotekniikkaa ja tietokantoja tietojen siirtoon ja toimitettujen tietojen varmistamiseen ja/tai viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon. Myös suosituksen liitteessä on käsitelty lupamenettelyä, ja siinä on esitetty nopean menettelyn seitsemän pääperiaatetta. Lisäksi on ehdotettu toimenpiteitä, joilla lievennetään verotukseen, sosiaaliturvamaksuihin, ympäristöön ja tilastointiin liittyviä rasitteita yrityksen alkuvuosina. Ehdotukset ovat koskeneet mm. aloittavien yritysten ja niihin sijoittavien (erityisesti ns. business angels) verokohtelun parantamista, sosiaaliturvamaksujen pienentämistä, ilmoitusvelvollisuutta, tilastointivelvoitteita ja alv-järjestelmään liittyviä velvollisuuksia. Myös verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmien parempi yhteensovittaminen on mainittu Jäsenvaltioiden toimet aloittavien yritysten toimintaympäristön osalta Jäsenvaltioiden mukaan monissa suosituksessa esille tuoduissa kysymyksissä on tapahtunut huomattavia muutoksia. Esimerkiksi Ranskassa kansallinen keskustelu on johtanut merkittäviin uudistuksiin, joista ilmoitettiin 3. joulukuuta ja joihin kuuluu noin 37 hallinnon yksinkertaistamistoimenpidettä. Monet uudistukset ovat komission suosituksen mukaisia. Niihin kuuluu rekisteröinnin nopeuttaminen (ks. laatikko 1), lomakkeiden yksinkertaistaminen ja vaadittujen tietojen vähentäminen, viranomaisten välisen koordinoinnin parantaminen ja virallisten asiakirjojen sähköisen toimittamisen helpottaminen. Tilanne on vastaava Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ks. laatikko 2). 16 ''Premières mesures de simplification administrative pour les PME'', pääministerin esitys valtioneuvostolle,

15 Koordinoiva toimi 1 Laatikko 1 Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen ja yksinkertaistaminen Ranskassa Ranskassa yritysten aloittamiseen liittyviä menettelyjä on merkittävästi yksinkertaistettu. On perustettu "Centres de formalités d entreprises" -keskuksia, jotka toimivat yrityksen perustamista haluavien keskitettynä yhteyspisteenä. Myös vaadittuja menettelyjä on selvästi parannettu. Rekisteröintiä varten on nyt täytettävä vain yksi, yhden sivun mittainen lomake. Käytössä on myös vain yksi tunnusnumero. Sähköiset järjestelmät tekevät menettelystä koko ajan helpommin käsiteltävän ja muodollisuudet voidaan nyt täyttää yhdessä päivässä. Yksinkertaistamistoimenpiteiden edistymistä koskevia tietoja on saatavilla Internetissä 17. Tanskan viranomaiset ovat vieneet Internetin käytön vielä pidemmälle. Kaikki valtiolle tehtäviä ilmoituksia varten tarvittavat lomakkeet löytyvät nyt yhdestä sivustosta 18. Monet lomakkeet ovat interaktiivisia, ja niiden avulla tiedot voidaan toimittaa suoraan valtiolle. Myös maksut voidaan suorittaa verkossa. Sitä varten on perustettu yksi sähköinen yhteyskohta. Suomessa on käynnissä vastaavia pilottihankkeita. Koordinoivan toiminnan välitön vaikutus näkyy selvemmin Itävallassa. Ensimmäistä foorumia seurasi aktiivinen tiedotuskampanja, jossa liike-elämän organisaatioille ja julkisille elimille tiedotettiin esille tulleista kysymyksistä ja laitettiin niitä koskevaa tietoa Internetiin. Monien muiden toimien ohessa on perustettu sähköinen yritysten keskusrekisteri, keskitetyn neuvontapisteen -periaatteen (first stop shop) soveltaminen on suunnitteilla ja pienet yritykset (alle 20 työntekijää) on vapautettu tilastointi- ja ilmoitusvelvollisuudesta. Ruotsissa Pariisin foorumin keskustelut antoivat lisäpontta kansalliseen keskusteluun, joka vuorostaan johti toimenpidehankkeisiin, kuten yhden rekisteröintilomakkeen käyttöönottoon ja vain yhdessä paikassa tehtävään rekisteröintiin. Virallinen vaikutuksia tutkiva yksikkö nimeltä Simplex tekee ehdotetun lainsäädännön vaikutusanalyyseja ja työskentelee määrältään vähäisemmän, oikeudenmukaisemman ja helpommin ymmärrettävän lainsäädännön puolesta. Lisäksi vuosittain tehdään tutkimus säännöllisessä yhteydessä tärkeimpiin julkisiin virastoihin olevista pk-yrityksistä. Tutkimuksen tarkoituksena on hallinnon ja yritysyhteisön välisten yhteyksien parantaminen. Espanja ilmoittaa toteuttavansa erittäin aktiivista tiedotuskampanjaa, jossa liike-elämän organisaatioita hyödynnetään systemaattisesti. Hallitustasolla Pariisin foorumi on auttanut keskittämään pohdintaa julkishallinnon yleiseen suhtautumiseen pk-yrityksiin ja erityisesti hallinnollisten menettelyjen raskauteen. Tällä hetkellä toteutetaan suunnitelmaa pk-yritysten kilpailukyvyn lisäämisestä joustavuuden ja lainsäädännön yksinkertaistamisen avulla 19, ja keskitettyjen yhteyspisteiden 20 avaaminen vähentää Plan de Agilizacion y Simplificacion Normativa para la Competitividad de la PYME. Ventanillas Unicas Empresariales. 15

16 huomattavasti yrittäjän vaikeuksia yritystä perustettaessa. Muu kuin osakeyhtiö on mahdollista perustaa yhdessä päivässä. Yhtiöiden osalta menettelyjen määrää on vähennetty 17:stä 15:een, ja perustamiseen kuluvaa aika 81:sta 25:een päivään. Koordinoiva toiminta 1 Laatikko 2 Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamista ja yksinkertaistamista koskevan suosituksen seuranta Yhdistyneessä kuningaskunnassa Kesäkuussa 1998 kabinettiministeriön parempaa lainsäädäntöä käsittelevä yksikkö (Better Regulation Unit) (nykyinen sääntelyn vaikutuksia käsittelevä Regulatory Impact Unit) tutki järjestelmällisesti maan vastauksen komission suositukseen aloittavien yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta. Kutakin suositusta verrattiin tuolloisiin käytäntöihin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallintoelinten työohjelmiin. Tutkimuksessa todettiin, että melkein kaikki suositukset ovat toteutuneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tutkimuksen jälkeen alkuperäistä uudistusprosessia on jatkettu. Esimerkiksi huhtikuussa 1999 perustettiin organisaatio, joka ainoana hoitaa vero- ja kansaneläkemaksuja. Tämän seurauksena työntekijöiden vero- ja eläkemaksujen käsittely helpottuu ja annettavat opastus- ja tukipalvelut yhtenäistyvät. Avoimuuden ja saatavan palautteen lisäämiseksi yksikön työtä esitellään web-sivustolla 21. Belgiassa lähestymistavaksi on valittu pääministerin alaisen hallinnon yksinkertaistamisesta vastaavan viraston perustaminen. 22 Sen lisäksi, että virasto on yleisesti vastuussa hallinnon yksinkertaistamisesta ja sellaisen järjestelmän luomisesta, jolla arvioidaan sääntelyn vaikutukset pk-yrityksiin, sen tehtäviin kuuluu myös muodollisuuksien täyttämiseen käytettävän sähköisen järjestelmän luominen. Koordinoiva toiminta 1 Laatikko 3 Aloittavien yritysten toimintaympäristön parantaminen ja yksinkertaistaminen Portugalissa Portugalissa on useiden valtion ministeriöiden ja virastojen merkittävillä koordinointiponnisteluilla saatu aikaan CFE-verkon (Centro de Formalidades das Empresas) perustaminen. Vuonna 1997 toimintansa aloittanut CFE-verkko on perustamismuodollisuuksissa avustava neuvontakeskus, jolla on viisi alueellista toimistoa (suunnitteilla on vielä kahden perustaminen). Ennen keskuksen perustamista yritystä rekisteröitäessä oli käytävä kuudessa eri virastossa; rekisteröintiin kuluva aika on nyt vähentynyt 4-6 kuukaudesta 2-3 viikkoon. Muita hallinnollisia menettelyjä on yksinkertaistettu ja virallisten lomakkeiden määrää vähennetty. Käytössä on vain kaksi yritystunnusta. Uutta tietotekniikkaa käytetään nopeuttamaan menettelyjä, ja palvelua on kehitetty uudenlaisen asiakasystävällisen ajattelutavan suuntaan. CFE-verkko on ollut menestyksekäs, ja käsiteltyjen tapausten määrä on nopeasti kasvanut. Verkon esikuvana on ollut Ranskan Centres de formalités d'entreprise -keskusten järjestelmä, jota on mukautettu paikallisiin olosuhteisiin Arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à L Agence pour la simplification administrative (MB ) 16

17 2.2. BEST-ryhmän kertomus Myös yritysten toimintaympäristön yksinkertaistamista käsittelevän task force -ryhmän kertomus 23 on ollut merkittävä ulkoinen sysäys yrityksiin vaikuttavan lainsäädännön ja hallinnollisten määräysten muuttamiseksi. Amsterdamissa kokoontuneen Eurooppaneuvoston kehotuksesta komissio perusti ryhmän, joka koostui kaikista jäsenvaltioista peräisin olevista asiantuntijoista. Se tarkasteli yritysten tilannetta kaikkialla Euroopan unionissa ja teki 19 pääasiallista suositusta, joita täydentää noin 160 yksityiskohtaisempaa suositusta. Kertomus kattaa sekä lainsäädännöllisen ja hallinnollisen ympäristön että pk-yritysten tukitoimenpiteet. BEST-kertomuksessa todettiin, että Euroopassa vallitsee ilmeinen yhteisymmärrys pk-yritysten tilanteen parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Itse asiassa monet BEST-ryhmän esille tuomat kysymykset ovat samansuuntaisia koordinoivan toiminnan yhteydessä tunnistettujen kysymysten kanssa. BEST-ryhmän työtä ja sen seurantaa on esitelty toisessa yhteydessä 24. Tässä on tarpeen todeta vain muutamia seikkoja. BEST-kertomus sai hyvän vastaanoton Cardiffin Eurooppa-neuvostossa ja sen jälkeen myös yrityspolitiikkaan liittyviltä laajemmilta piireiltä. Siten se osaltaan toi esille kysymyksiä, joita koordinoivan toiminnan oli tarkoitus käsitellä. BEST-kertomuksen seurannan, joka tapahtuu neuvoston 29. huhtikuuta 1999 hyväksymän toimintasuunnitelman 25 muodossa, suunnitellaan läheisesti liittyvän koordinoivaan toimintaan jäsenvaltioiden ja komission laajemman toiminnan yhteydessä. BEST-ryhmän työn luonne ja laatu on kuitenkin ainakin toistaiseksi poistanut tarpeen järjestää foorumi, jossa käsiteltäisiin kasvavien yritysten lainsäädännöllistä ja hallinnollista ympäristöä. Toisaalta neuvoston päätelmissä suunnitellaan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevien säännöllisten kertomusten laatimista. Kyseiset kertomukset tulevat olemaan alalla tapahtuvan kehityksen merkittävä tiedonlähde Yritysten siirto Lillen foorumi yritysten siirrosta Helmikuussa 1997 Lillessä järjestetyssä foorumissa sekä käsiteltiin yritysten siirtoon toiselle sukupolvelle liittyvää lainsäädännöllistä ja hallinnollista ympäristöä että tarkasteltiin eräitä tässä tilanteessa olevien yrittäjien tukitoimenpiteitä. Komissio oli jo jonkin verran työskennellyt tämän ongelman parissa ja kiinnittänyt huomiota eri puolilla Eurooppaa oleviin arviolta 1,5 miljoonaan työpaikkaan, jotka olivat vaarassa hävitä yrityksen omistajuuden luovuttamiseen (esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen yhteydessä) liittyvien ongelmien takia. Työn seurauksena komissio oli antanut Euroopan yhteisöt (1998). Yritysten toimintaympäristön yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän kertomus. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, Luxemburg. ISBN Komission tiedonanto "Yrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistäminen", KOM (1998) 550 lopullinen, Toimintasuunnitelma yrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi, teollisuusneuvoston päätelmät,

18 asiaa koskevan suosituksen 26 vuonna Euroopan pk-yritysten seurantakeskus oli tarjonnut lisätietoja ilmiön taloudellisista vaikutuksista vuonna 1996 julkaistussa kertomuksessaan 27. Kysymysten tarkastelua jatkettiin Lillessä, ja jäsenvaltioissa tapahtunutta kehitystä koskevien tietojen keruu johti komission tiedonantoon 28, jossa tuotiin esille seuraavat aiheet: - yritysten siirtoon vaikuttavat oikeudelliset seikat, mukaan luettuina asiaankuuluvat oikeudelliset muodot ja menettelyt (henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi ja päin vastoin, yksinkertaistettu julkinen osakeyhtiö), yrityksen jatkuvuuden vahvistaminen oikeusperiaatteena ja yksinkertaistettujen kirjanpitomenettelyjen käyttöönotto - yritysten siirtoon liittyvät verotukselliset kysymykset, mukaan luettuina perintö- tai lahjaverojen vaikutusten vähentäminen, kaksinkertainen verotus ja yritysmuodon muuttamisen verotus sekä omistuksen siirto kolmansille osapuolille tai työntekijöille - yritysten siirtoon vaikuttavat tukitoimenpiteet, mukaan luettuina rahoituslaitosten ja yritysten tukiorganisaatioiden parempi toiminta kyseisessä tilanteessa, erityisesti parempi tiedottaminen ja neuvonta sekä tarvittaessa koulutus Jäsenvaltioiden toimet yritysten siirron osalta Komissio on huomannut tällä alalla tapahtuneen merkittävää edistymistä foorumin jälkeen. Kyseessä on ala, jolla jäsenvaltioiden käytännöt ovat olleet huomattavan erilaisia ja jolla on opittu paljon tutkimalla muiden toimintaa. Myös Ruotsin teknisen ja teollisen kehityksen virasto (NUTEK), joka osallistui aktiivisesti Lillen foorumiin, on ollut hyvin aktiivinen seurannan järjestämisessä. Se on aloittanut laajan kansallisen keskustelun asiantuntijoiden ja liike-elämän organisaatioiden keskuudessa. Heinäkuussa 1998 NUTEK julkaisi kirjan Ägarskiften i företag 29, joka sisältää tietoa Ruotsin tilanteesta, neuvoja yrityksen onnistuneeseen siirtoon ja esimerkkejä menestystarinoista. NUTEK on lisäksi tehnyt ehdotuksia lainsäädännön muuttamisesta. Ehdotukset ovat parhaillaan Ruotsin hallituksen käsittelyssä. Itävallassa aihe on herättänyt erityistä mielenkiintoa hallituksessa, mikä on johtanut tilanteen analysoimiseen kansallisella tasolla yhdessä liike-elämän organisaatioiden kanssa. Aiheesta on äskettäin julkaistu raportti 30, ja monien yritysten odotetaan saavan huomattavia helpotuksia perintö- ja lahjaverotuksen osalta, minkä lisäksi muiden vaatimusten täyttämiseen annetaan enemmän aikaa. Samanaikaisesti kauppakamarit ovat luoneet yksinkertaisen Internet-järjestelmän, jonka avulla eläkkeelle jäävät ja mahdolliset Commission Recommendation on the Transfer of SMEs of 7 th December 1994; OJ L 385 of , p. 14. The European Observatory on SMEs, Fourth Annual Report 1996, section 6, European Network for SME Research, Zoetermeer, the Netherlands. Komission tiedonanto pienten ja keskisuurten yritysten siirrosta, EYVL C 93, , s. 2. S-E Johansson och M. Falk. Ägarskiften i företag, NUTEK och Ekerlinds Förlag, Stockholm, (ISBN ). Institut fur Gewerbe-und Handwerksforschung Enquete über Unternehmensnachfolge bei KMU Vienna

19 aloittavat yrittäjät saavat yhteyden toisiinsa. Samanlainen järjestelmä toimii Tanskassa, jossa alueelliset tiedotuskeskukset käyttävät potentiaalisia yritysten ostajia ja myyjiä sisältävää tietokantaa osana yritysten siirtoon liittyvää tiedotuskampanjaa. Koordinoiva toiminta 1, 2 & 3 Laatikko 4 Yrityksen siirron helpottaminen Espanjassa Kysymys on erittäin tärkeä Espanjassa, jossa perheyrityksillä on suuri painoarvo elinkeinorakenteessa. Siellä on siirron helpottamiseksi toteutettu suoria toimenpiteitä verotuksen alalla ja merkittävästi pienennetty perintö- ja lahjaveroa. Verorasitusta on vähennetty 95 prosentilla puolison tai jälkeläisten perimien yksittäisten yritysten tai yritysten osakkeiden osalta. Välillisesti myös yritysten omistajuuden muutosta koskevien säädösten uudistaminen ja riskipääomaa koskeva uusi laki 31 ovat helpottaneet yritystoiminnan jatkuvuutta Yleinen arvio koordinoivan toiminnan 1 tuloksista Jäsenvaltioiden kertomuksista voidaan päätellä, että ensimmäisen koordinoivan toiminnan puitteissa järjestetyissä foorumeissa esille tulleissa kysymyksissä on selvästi tapahtunut edistymistä. Koordinoivan toiminnan luonteeseen kuuluu, että se toimii kentällä tapahtuvan muutoksen avulla. Merkittävää on, että siitä riippumatta, missä kansallisen lainsäädännön muutoksiin on ensin ryhdytty, useimmat jäsenvaltiot näyttävät kuitenkin kulkevan samaan suuntaan, ja että on syntymässä Euroopan laajuinen yksimielisyys yrityksiä koskevan lainsäädännön tarpeellisista osista. Koordinoiva toiminta on sekä vaikuttanut tämän yksimielisyyden syntymiseen että muotoillut jotkin sen keskeisistä elementeistä. Se on myös tehnyt mahdolliseksi kehityksen dokumentoinnin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö lisää muutoksia tarvittaisi. Oikeaan suuntaan liikkuminen ei vielä tarkoita päämäärän saavuttamista, ja erityisesti on huomattava, että koordinoiva toiminta ei välttämättä johda täysin yhdenmukaiseen yritysympäristöön kaikkialla Euroopassa. Muutokset ovat kuitenkin rohkaisevia, ja koordinoivalla toiminnalla, joka tulee suurelta osin tapahtumaan BEST-toimintasuunnitelman puitteissa, on luja perusta, mille rakentaa. 31 Laki 1/1999, de Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras. 19

20 3. KOORDINOIVA TOIMINTA 2: YRITYSTEN TUKITOIMENPITEIDEN EDISTÄMINEN 3.1. Aloittavien yritysten tukitoimenpiteiden edistäminen Madridin foorumi aloittavien yritysten tukialoitteista Aloitusvaiheen yrityksille tarkoitettujen tukitoimenpiteiden koordinoiva toiminta aloitettiin Madridin foorumissa marraskuuta Komission ja puheenjohtajavaltiona toimineen Espanjan yhteisesti järjestämällä tapahtumalla oli laaja yleisö, johon kuului monia poliittisia johtajia, liike-elämän organisaatioita ja yritysten tukipalvelujen tarjoajia. Tarkoituksena oli vahvistaa aloitusvaiheen ja varhaisen kehitysvaiheen pk-yritysten avuksi suunniteltujen toimenpiteiden tehokkuutta ja yhtenäisyyttä. Komission edustaja muistutti foorumin osanottajia avauspuheessaan, että kyseisillä toimenpiteillä voi olla huomattava vaikutus uusien yritysten selviämismahdollisuuksiin. Seuraavissa puheenvuoroissa yhdyttiin tähän käsitykseen, ja siten foorumin ensimmäinen merkittävä päätelmä oli yksimielisyys aloittavien yritysten tukipolitiikan ja tukitoimien jatkuvasta tärkeydestä. Foorumin toimintaa helpotti jäsenvaltioiden lausuntojen perusteella tilaisuutta varten laadittu asiakirja. "The European Directory of Measures in Favour of Business Start-ups and Assistance for New Enterprises" lueteltiin kaikkien jäsenvaltioiden toteuttamia tukitoimenpiteitä, ja vaikka se ei pyrkinytkään olemaan täysin kattava, se oli kuitenkin ensimmäinen askel pyrkimyksissä tarjota luotettavaa tietoa tukitoimenpiteiden vertailemiseksi eri maissa. Foorumissa nousi esille joukko teemoja. Näitä olivat esimerkiksi: - tarve jatkaa pyrkimyksiä pk-yritysten toimintaympäristön parantamiseksi - kulttuuri- ja koulutustekijöiden merkitys yrityshengen edistämisessä - tarve yksinkertaistaa tukiohjelmia saatavilla olevien toimien suuren määrän ja monimutkaisuuden vuoksi - tarve räätälöidä tukiohjelmat yrityksen kehitysvaiheen mukaan - alan julkisen ja yksityisen tarjonnan tasapainon tarve - tarve edistää verkottumista sekä yritysten välillä että tukiorganisaatioiden välillä - tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet, mutta myös henkilökohtaisen palvelun jatkuva merkittävyys - mahdollisuudet parantaa aloittavien yritysten kannustamiseen tarkoitettujen toimenpiteiden arviointimenetelmiä. Madridin foorumin päätelmissä tunnistetut aiheet koskevat ilmeisen laajaa aluetta, ja vaikka kolmessa työryhmässä tehtiinkin yksityiskohtaisempia suosituksia, Madridin foorumin tärkeimpänä tuloksena voidaan kuitenkin jälkikäteen arvioiden pitää suunnan näyttämistä tulevalle työlle. Erityisesti työryhmissä käydyt keskustelut koulutukseen ja tiedotukseen, rahoituksen saantiin ja tukirakenteisiin liittyvistä toimenpiteistä johtivat näihin aiheisiin keskittyvien seurantaseminaarien järjestämiseen. Lisäksi monet tehdyistä suosituksista ovat vaikuttaneet komission toteuttamiin tukivälineisiin. Esimerkiksi Internetiin perustuvat välineet, jotka komissio loi tarjouspyynnön jälkeen, tekevät 20

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Yritysten hallinnollinen taakka Yritysten hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKAN NÄKYVYYDEN VARMISTAMINEN: TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSÄÄNNÖT 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.03.2003 KOM(2003) 109 lopullinen 2003/0047 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 17.9.2008 TYÖASIAKIRJA EY:n osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21/VIII/2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2007 2013 osana neuvoston päätöksen N:o

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2014 COM(2014) 557 final 2014/0256 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2013 COM(2013) 845 final KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiivistelmä hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman seuranta- ja arviointikertomuksesta

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot