Valittajat: Erik Tanner, Hanna Nurmi ja valtakirjoista ilmenevät muut asianosaiset, Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valittajat: Erik Tanner, Hanna Nurmi ja valtakirjoista ilmenevät muut asianosaiset, Turku"

Transkriptio

1 1 Vaasan hallinto-oikeudelle Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös nro 36 YLO dnro LOS-2004-Y Asia: Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksestä koskien Turun seudun jätehuolto Oy:n ympäristönsuojelulain 35 mukaista hakemusta, joka koskee Topinojan jätekeskuksen nykyisen loppusijoitustoiminnan jatkamista nykyisellä täyttöalueella asti, uuden alueen käyttöönottoa ja nykyisen täyttöalueen sulkemista jälkeen. Ympäristöluvan hakija: Turun Seudun Jätehuolto Oy Valittajat: Erik Tanner, Hanna Nurmi ja valtakirjoista ilmenevät muut asianosaiset, Turku Lounais-Suomen ympäristökeskus on antamallaan ympäristölupapäätöksellä myöntänyt Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 mukaisen ympäristöluvan Turun kaupungissa sijaitsevan Topinojan jätekeskuksen toimintaan. Lupa on myönnetty edellyttäen, että Lounais-Suomen ympäristökeskuksen asettamia lupamääräyksiä noudatetaan ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.

2 Vaatimuksemme: 2 Vaadimme, että Topinojan kaatopaikalle myönnetty ympäristölupahakemus käsitellään uudestaan. Syynä tähän ovat puutteelliset taustatiedot Turun jätteenpolttolaitoksen pohjakuonasta ja lopputuotteesta., joita on käytetty ympäristölupaa myönnettäessä. Vaadimme, että Turun jätteenpolttolaitoksen lopputuotetta ja lentotuhkaa ei saa lainkaan sijoittaa Topinojan kaatopaikalle sen äärimmäisen myrkyllisyyden ja pölyävyyden vuoksi. Topinojan kaatopaikan lähiympäristö tulee tutkia vähintään päätuulensuunnan vastapuolelta ja ottaa tarvittavat näytteet maaperästä. Ympäristöstä tulee tutkia dioksiini-, furaani- ja raskasmetallikertymät. Kaatopaikalle koko jätteenpolttolaitoksen toiminnan aikana vietyjen polttojätteiden koostumus pitää tutkia. Topinojan jätekeskuksen hajupäästöt on saatava loppumaan. Perustelut vaatimuksellemme: Ympäristösuojelulain 42 :n mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1. terveyshaittaa 2. merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai vaaraa 3. maaperän pilaantumista tai pohjaveden pilaantumista 4. erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista 5. eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

3 Kaatopaikan sijainti 3 Ympäristöluvassa ja lupahakemuksessa on epätarkkuuksia Topinojan kaatopaikan sijainnin suhteen. Kaatopaikka ei sijaitse 6 kilometrin päässä Turun kauppatorista, vaan 5 kilometrin päässä. Halisten asutusalueelle on matkaa 1,2 kilometriä eikä 2 kilometriä. Räntämäen kaupunginosa sijaitsee myös 1,2 kilometrin päässä, eikä sitä mainita ympäristöluvassa tai hakemuksessa lainkaan. Vallitsevien tuulten alapuolella on Liedossa Ilmarinen noin kahden kilometrin päässä. Vallitsevien tuulten alapuolella sijaitsee mm. Paimalan koulu alle 400 metrin päässä kaatopaikasta. Kaatopaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita elintarvikealan yrityksiä ja muita palveluyrityksiä. Huonosti hoidetuilta kaatopaikoilta voi levitä haitta-aineita ilmaan, ympäröivään maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin (Liite 2). Turun jätteenpolttolaitoksen polttojäte (sekä arinakuona että lopputuote) on koko laitoksen toiminnan ajan viety Topinojan kaatopaikalle. Vuonna 2004 Lounais-Suomen ympäristökeskus on kieltänyt ongelmajätteeksi luokitellun jätteenpolttolaitoksen pohjakuonan sijoittamisen Topinojan kaatopaikalle (Ympäristölupa s. 28/49). Päätöksestä huolimatta pohjakuona on toimitettu Topinojan kaatopaikalle. Jätteenpolttolaitoksen polttojätteen koostumuksesta ja käsittelystä Kun on tutkittu Topinojan kaatopaikalle viedyn Turun jätteenpolttolaitoksen pohjakuonaa, on käytetty (Tutkimusselostus PRO3/368/04) (Liite 3) muistion taustaaineistona sivun 2 taulukko 1:n mukaiset näytteet. Näytteistä puuttuvat kokonaan Turun jätteenpolton päästömittaukset 2005 (Liite 4), jossa dioksiinien ja furaanien pitoisuudet arinakuonassa verrattuna vuoden 2003 (Liite 5) arvoihin ovat 114-kertaiset ja lopputuotteessa vastaavat 1278-kertaiset. Vuonna 2003 arinakuonassa oli dioksiinia ja furaania 0,356 ng/g ja vuonna ,7 ng/g. Lopputuotteessa vastaavasti dioksiinia ja furaania 0,193 ng/g ja vuonna ,8 ng/g. Vuoden 2005 mittaukset on tehty

4 ja ne ovat olleet saatavana viranomaisilla. Nämä olisi ehdottomasti pitänyt ottaa huomioon ympäristölupaa myönnettäessä. Syy dioksiinien ja furaanien merkittävään lisääntymiseen on todennäköisesti poltettavan sekajätteen epätasainen laatu. Tämä johtunee lajittelun puutteesta ja siitä, että poltettavaa jätettä ei kontrolloida. Vuonna 2003 oli arinakuonassa 630 mg/kg lyijyä ja vuonna 2005 oli pitoisuus noussut 2100 mg/kg. Lentotuhkassa oli vuonna 2003 lyijyä (Pb) 2600 mg/kg ja vuonna 2005 oli lyijyn pitoisuus lentotuhkassa 4300 mg/kg. Koko sen 30 vuoden aikana, kun jätteenpolttolaitoksen kuonat on loppusijoitettu Topinojan kaatopaikalle, ei niitä ole kaatopaikalla inventoitu tai niiden koostumusta tutkittu. Pohjakuonan liukoisuus on tutkittu ensimmäisen kerran vasta vuosina (ympäristölupa s. 31). Myöskään kaatopaikan ympäristöä, sen maaperää ja vesistöjä ei ole tutkittu. Liukoisuuden tutkiminen ei ole riittävää, sillä pohjakuonan ainesosat (mm. dioksiinit ja furaanit) ovat rasvaliukoisia eli eivät liukene veteen, mutta sitoutuvat lietteeseen ja kulkeutuvat sen mukana jäteveteen (viemärilaitokselle) ja pintavesien mukana ojiin. Pintavesistä on tutkittu BOD 7ATU -arvo ja ammoniumtyppipitoisuus. Nämä tulokset viittaavat siihen, että kaatopaikka saastuttaa ympäristöään. Myrkkyjen, kuten eri dioksiinien ja furaanien, pitoisuuksia ympäristössä ei ole kuitenkaan tutkittu lainkaan. VTT:llä teetetyt tutkimukset eivät ole ajan tasalla, koska ne on tehty vuosien mittaustuloksista. Sekä arinakuona että lopputuote, joka sisältää lentotuhkan, ovat niin hienojakoisia, että ne kuivuttuaan pölisevät ja siirtyvät ympäristöön. Vallitsevien tuulten alapuolella sijaitsee mm. Paimalan koulu alle 400 metrin päässä kaatopaikasta. Mikäli jätteenpolttolaitoksen kuona peitetään biojätteillä, se aiheuttaa lisää ongelmia, sillä ne reagoivat keskenään Ympäristöluvan sivulla 32 puhutaan ikäännyttämisestä ja kerrotaan, että sillä on liukoisuutta vähentävä vaikutus. Dioksiinit ja furaanit eivät ole liukoisia ja niiden kuoleentumisaika vaihtelee tutkimusten mukaan noin viidestätoista kuuteenkymmeneen vuoteen. Niiden osalta siis ikäännyttämisestä puhuminen on harhaanjohtavaa.

5 Viimeisimmät tutkimukset mm. Isossa Britanniassa ja Japanissa osoittavat, että kaatopaikoille ja täytemaaksi sijoitetusta jätteenpolttolaitosten polttojätteestä siirtyy POP-yhdisteitä mm. dioksiinia ja furaaneja ympäristöön mm. kaatopaikkakaasujen mukana ja kaatopaikkapalojen savukaasuissa. Lisäksi nämä yhdisteet leviävät suotovesien mukana. (Liite 6, s.19) 5 Topinojan kaatopaikan jätevedet Turussa kaatopaikan jätevedet ohjataan suoraan jäteveden puhdistuslaitokselle, joka ei pysty puhdistamaan niistä myrkkyjä (dioksiineja, furaaneja ja raskasmetalleja), vaan ne menevät mereen satama-altaaseen. Osa siirtyy lietteen mukana lietteenkäsittelyyn, josta ne siirtyvät multaan, jota käytetään viherrakentamiseen. Nykyään mm. Ruotsissa kaatopaikoilla on omat jäteveden puhdistusjärjestelmät, joissa jätevedet ohjataan ensin hiekkasuodattimeen ja sen jälkeen aktiivihiilisuodattimeen, jonka jälkeen vesi ohjataan jätevedenpuhdistamolle. Polttolaitoksen kuonan sijoittaminen tulevaisuudessa Uuden jätteenpolttolaitoksen ympäristölupahakemuksessa esitettiin, että jätteenpolttolaitoksen tuhkat tullaan toimittamaan niiden paikkakuntien kaatopaikoille, joista poltettava jäte tuodaan. Nykyisessä jätteenpolttolaitoksessa muodostuvan polttojätteen määrä on noin 25 % ja poltettavan jätteen määrä on noin t. Suunnitellussa uudessa jätteenpolttolaitoksessa poltettaisiin t jätettä vuodessa ja polttojätettä syntyisi 33 % poltettavan jätteen määrästä. (Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n Orikedon uuden jätteenpolttolaitoksen ympäristölupahakemus). On kohtuutonta sijoittaa tämä polttojäte kokonaisuudessaan alle viiden kilometrin päähän Turun keskustasta asutusalueiden kupeeseen.

6 Hajuhaitta 6 Topinojan jätekeskuksen hajuhaitat ovat edelleen merkittävät, vaikka niitä on saatu vähenemään aikaisempaan verrattuna. Topinojan kaatopaikalta leviää ajoittain erittäin voimakasta lemua. Aumakompostoinnissa tai varastoitaessa kompostimateriaalia ulkona voi tuulen ja valumavesien mukana levitä hajuja, pölyjä ja mikrobeja ympäristöön. (Liite 2) Voimakasta hajua esiintyy lähes päivittäin loppukesällä ja syksyllä sekä kevättalvella ja keväällä. Kaatopaikalla syntyy myös ajoittain kaatopaikkapaloja, joista aiheutuu erityisen voimakasta käryä ja löyhkää, joka leviää kilometrien päähän. Merkittävä ongelma ovat myös kaatopaikkapalot, joissa epätäydellisen palamisen tuloksena syntyy dioksiineja sekä PCB- ja PAH-yhdisteitä. (Liite 2) Sijaintipaikan vuoksi tulee ympäristöluvan määräysten olla niin tiukat kuin laki ja asetukset ja EU-direktiivit edellyttävät. Turussa, kesäkuun 27. päivänä 2006 Laati: Erik Tanner Hanna Nurmi (Sekä omasta puolesta asianosaisena että muiden valtakirjoista ilmenevien asianosaisten valtuuttamana) (Liite 7)

7 Pyydämme ilmoittamaan päätöksestä alla olevaan osoitteeseen. 7 Erik Tanner Liitteet Liite 1 Ympäristölupapäätös Liite 2 Ympäristöterveys 3 ov, Kuopion yliopisto, www-oppimateriaalit tulostettava versio Liite 3 Taustamuistio Turun jätteenpolttolaitoksen pohjakuonan tutkimuksista/vtt Liite 4 Turun jätteenpolttolaitoksen päästömittaukset 2005 (3 sivua) Liite 5 Turun jätteenpolttolaitoksen päästömittaukset 2003, yhdyskuntajätteen polttolaitos, yhteenvetoraportti (5 sivua) Liite 6 A Review of the Current Source Inventories for Dioxin and Dioxin-like PCBs for Air, Soil, & Water with view to updating Emission Factors/Estimates and Inclusion of New Sources. Final report. Netcen/ED48412/R1. April Liite 7 Valtakirjat

Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös 15.11.2006 nro 95 YLO dnro LOS-2006-Y-172-111

Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös 15.11.2006 nro 95 YLO dnro LOS-2006-Y-172-111 1 Vaasan hallinto-oikeudelle Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös 15.11.2006 nro 95 YLO dnro LOS-2006-Y-172-111 Asia: Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA puh 0100 86360 Diaarinumero faksi 010 36 42760 01760/08/5129 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi ASIA

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 724 08.10.2002 2 Ymp 8106-2002 (235) Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus Ympkaalk 724 Ympäristönsuojelutoimisto 23.9.2002/OPM 1.

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 25 1 SISÄLTÖ YHTIÖ JA JOHTAMINEN... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Strateginen johtaminen... 4 Perustietoa yhtiöstä... 5 Hallinto ja talous pähkinänkuoressa... 6 JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot