Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi"

Transkriptio

1 Ympäristöterveyslautakunta Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri; puh Antopäivä: HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LU PA VI RAN OMAI- SEN TOIMIVALTA Luvan hakija Kanteleen Voima Oy PL 47 (Turvetie 121) HAAPAVESI Laitos Kysymyksessä on puuperäisten biopolttoaineiden Haa pa kent tä-termi naa li puupolttoaineiden varastointia ja haketusta varten voi ma laitok sen käyttöön sopivaan muotoon. Terminaali sijaitsee hakijan voima lai tok sen välittömässä läheisyydessä Eskolanniemessä hakijan omis ta mil la kiinteistöillä Haapaveden voimalaitos ( ), Ra ja mä ki ( ) ja Mäkirinne ( ). Luvan hakemisen peruste Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 mom. kohdan 3) ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 13f) pe rus teel la. Ympäristönsuojelulain 58 :n mukaan lupaa on muutettava, mikäli toi min nas ta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olen naises ti ennalta arvioidusta; lupamääräyksen perusteiden havaitaan ole van virheelliset eikä määräyksen muuttamisesta aiheudu tarvetta har ki ta uudelleen luvan myöntämisen edellytyksiä tai olosuhteet ovat lu van myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet. Lupaviranomaisen toimivalta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee lu pa ha ke muk sen, joka koskee ympäristönsuojelulain 28 :n 2 mom. 2-4 kohdan mu kaisen toiminnan hakemuksen sekä ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 13c) mukaisen jätteen ammattimaista tai laitosmaista hyödyn tä mis tä ja loppukäsittelyä, jossa hyödynnetään tai lop pu kä si tellään jätettä alle tonnia vuodessa. Haapaveden kau pun gis sa toimivaltainen lupaviranomainen on ympäristöterveyslautakunta. Ympäristönsuojelulain 32 :n mukaan toiminnan muuttamista kos ke-

2 van lupahakemuksen ratkaisee se viranomainen, jonka toimivaltaan kuu luu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa koskeva hakemus. SIJAINTI, LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee Haapaveden kes kus taa jamas ta "linnun tietä" noin 2,75 km kaakkoon Eskolanniemessä Tur vetien ja Haapajärvi-vesistön välissä. Hakemuksen mukainen ha ke tusken tän toiminta-alue säilyisi ennallaan eikä se suurene eikä pie ne ne. Haapakentän terminaalialueella on Haapaveden kaupungin ym pä ristö ter veys lau ta kun nan myöntämä ( , 19 ) ympäristölupa (Kan te leen Voima Oy:n ympäristölupahakemus puuperäisten bio poltto ai nei den terminaalille Haapavedellä). Ympäristölupa on voi mas sa toistaiseksi ja hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on mää rät ty tekemään viimeistään mennessä. Alueella ei ole asemakaavaa. Osayleiskaavan (Haapaveden kau pungin val tuus to , 5) mukaan hakemuksen mukainen ter minaa li alue on merkinnällä T "Teollisuus- ja varastoalue. Alue va ra taan teollisuus- ja varastorakennuksia varten. Alueen pi ha jär jes te lyi hin tulisi kiinnittää huomiota yleisen viihtyisyyden parantamiseksi eri tyises ti asutun taajaman läheisyyden sekä alueen ulkopuolisten ul koi luja virkistysalueiden aiheuttaman läpikulkuliikenteen takia." Han kealue ei ole pohjavesialuetta. Etäisyys terminaalialueelta lä him pään vesistöön, Pyhäjokeen, on noin 550 metriä ja Haapajärveen noin 650 metriä. Lähin asutus sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä han ke alueel ta ja seuraavat asuinrakennukset noin 150 metrin etäi syy del lä. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Terminaalialueella on yhteensä kolme haketukseen/murskaukseen käy tet tä vää kenttää, 1, 2 ja 3. Näistä kenttä 1 on pohjoisimpana, kent tä 2 keskimmäisenä ja kenttä 3 eteläisimpänä. Kenttä 1 on lähim pä nä olemassa olevaa asutusta ja itse voimalalaitos on näiden kent tien länsipuolella. Kysymyksessä on puuperäisen biopolttoaineen terminaalitoiminnan muu tos ha ke mus siten, että biopolttoaineen varastointi-, haketus- ja murs kaus toi min taa olisi sallittua harjoittaa koko terminaalialueella lukuun ottamatta pohjoisimman kenttä 1:n asutusta lähinnä sijaitsevaa puo lis koa, jota käytetään ainoastaan varastointiin. Lähimmät ha ketus koh dat sijaitsisivat vajaan 200 metrin etäisyydellä lähimmästä asu tuk ses ta. Voimassa olevan ympäristöluvan toi min nan ku vauk sessa on todettu, että haketusta tehdään terminaalialueen voi ma lai toksen puoleisella osalla varastoaumojen länsipäässä sekä osittain aumo jen sivuilla siten, että haketuskohdasta on matkaa lähimpään asu tuk seen noin 300 metriä. Haketusta on tehty näin ollen noin puolel la kenttien 2 ja 3 pinta-alasta sekä kentän 1 länsilaidalla. Suo ja-

3 etäi syys asutukseen on perustunut hankesuunnitelmassa ar vioi tui hin haketuksen aiheuttamiin melutasoihin. Ympäristöluvassa edel ly tet ty meluvalli on rakennettu ja päivitetty tarkkailusuunnitelma on toi mi tettu lupaviranomaiselle. Haettu muutos perustuu haketuksen aiheuttamiin mitattuihin me lu tasoi hin, jotka ovat arvioitua hieman alhaisempia, vaikka melun lähde si jait si mittaustilanteessa lähempänä asutusta. Muilta osin olemassa olevan ympäristöluvan tiedot alueesta ja sen ym pä ris tös tä eivät ole muuttuneet. Muutoin toiminta on han ke suun nitel man ja luvan mukaista ja sitä jatketaan aiemman ym pä ris tö lu van lupamääräysten mukaisesti. Toiminnasta ei ole aiheutunut en na koimat to mia haittoja ympäristöön. HAKIJAN PERUSTELUT MUUTOSHAKEMUKSELLE JA MUU- TOK SEN AIHEUTTAMAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Perusteluinaan muutoshakemukselle luvan hakija toteaa, että mikäli myös haketusta voidaan tarvittaessa suorittaa kentillä 2 ja 3 koko niiden alalla, raaka-aineiden sijoittelu varastointikentille helpottuu, raaka-ai nei den siirrot vähenevät ja toiminta tehostuu. Kentän 1 asu tus ta lähinnä sijaitseva puolisko voidaan varata ensisijaisesti sel lai sil le varastoitaville polttoaineille, joita ei jatkokäsitellä ter mi naa li alu eel la. Kun haketus voidaan tehdä suoraan varastoaumasta ilman en na koivia siirtoja ja niiden aiheuttamia keskeytyksiä haketustyössä, ly he nee myös haketustoiminnasta ympäristöön aiheutuvan melu- ja pö ly al tistuk sen kesto. Talvella 2013 tehtyjen melumittaustulosten perusteella ha ket ta mi nen noin 100 metriä aiempaa lähempänä asutusta ei aiheuta lä him mänkään asutuksen pihapiirissä päiväaikaisen LAeq 55 db oh je ar voa. Mitatut äänitasot olivat db (A), kun haketuskohta sijaitsi noin metriä lähimmästä asutuksesta. Pääosin haketus ta pah tuu kuitenkin tätä kauempana, koska toiminta sijoittuu koko ter mi naa lialu een alalle. Toiminnan päästöjä ja vaikutuksia on tarkkailtu ympäristöluvassa edel ly te tyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti ja toiminta ei ole aiheut ta nut häiritsevää pöly- tai meluhaittaa Eskolanniemen lä hi asutuk sel le. Jatkossakin haketuspaikat pyritään valitsemaan niin, että ha ke tuk sen ja lähiasutuksen suunnan väliin jää varastoaumoja, jotka vä hen tä vät pölyn ja äänen kulkeutumista. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Vireilletulo ja tiedottaminen Hakemus on saapunut Haapaveden kaupungin ym pä ris tö ter veys lauta kun taan Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu ja

4 kuu lu tus pidetty julkisesti nähtävänä Haapaveden kaupungin vi ral lisel la ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla Ha ke mukses ta on ilmoitettu paikallisessa Haapavesi-lehdessä Naa pu ri kiin teis tö jen omistajille ja haltijoille on lähetetty kirjal li ses ti tieto hakemuksen nähtävillä olosta. Lausunnot Lausuntoja ei ole pyydetty. Tarkastukset Tarkastus on tehty /hankintapäällikkö/Kanteleen Voima Oy ja ympäristösihteeri ja tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomus. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksen johdosta ympäristöterveyslautakunnalle on toi mitet tu yksi kirjallinen muistutus, jonka on allekirjoittanut 18 ter mi naa lin lähellä asuvaa asukasta. Muistutuksen tekijät toteavat muis tu tuk ses saan seuraavaa: "Kanteleen Voima Oy hakee lupaa hakettaa koko terminaalialueella lu kuun ot ta mat ta kenttä 1:n asutusta lähinnä sijaitsevaa puoliskoa. Lu pa ha ke muk sen mukaan haketustoiminta ei ole aiheuttanut häi ritse vää pöly- tai meluhaittaa lähiasutukselle. Haketuksen melutasoa on mitattu Siirin ja Viertolan pi ha piiris sä. Siirin pihapiirissä äänitaso on ollut 44,6-45,1 db riippuen ha ketuk sen sijainnista ja Viertolan pihapiirissä 43,4 db yhden mittauksen ai ka na; toinen mittaus on epäonnistunut häiriöäänien vuoksi (ve sijoh don kaivuutyömaa). Edelleen lupahakemuksen mukaan meluhaittakysely lähiasutukselle to teu te taan viimeistään v Varsinaisia asianosaisia Kanteleen Voi ma Oy:n mukaan ovat Markku Siiri, Raimo Niemimäki ja Martti Ke to la. Me allekirjoittaneet olemme mielestämme yhtä lailla asianosaisia (vrt. mittaustulokset Siiri/Viertola) ja ehdotamme laajempia uu sin ta mittauk sia Eskolanniemellä ennen ympäristöluvan myöntämistä. Ha ketuk ses sa syntyvä toistuva, pitkään kerrallaan kestävä melu ra sit taa lähiasutusta jo nykyisellään, vaikka melutaso jäisikin alle 55 db. Kyseen alais tam me toiminnan tehostamista kyläläisten viihtyvyyden kus tan nuk sel la." Hakijan kuuleminen Hakija on antanut vastineensa muistutukseen ja on toi mitta nut hakettimen ym pä ris tö me lu mit tauk ses ta tehdyn raportin (Pöyry Finland Oy, , 16X Q ). Ha ki ja on todennut vastineessaan seuraavaa: "... Terminaalitoiminta on ollut käynnissä runsaat kaksi vuotta, mutta

5 ha ki jal le ei ole tullut aikaisempia yhteydenottoja tai valituksia lä hiasuk kail ta. Toiminta on ollut myönnetyn luvan mukaista eikä tietoon ole muutoinkaan tullut ennakoimattomia haittoja. Elokuun alussa toteutettujen lisämittausten perusteella toiminta ei muu tok sen jälkeenkään aiheuta melun päiväaikaisen LAeq 55 db oh je ar von ylityksiä Eskolanniementien tai Eskolantien asutuksen luona. Haketuskohdat äänimittauksen aikana sijaitsivat luvan muu tokses sa haketukseen esitetyllä osalla terminaalialuetta. Muita muu toksia toimintaan ei ole suunniteltu eikä lupaan haettu. Kolmella mitatulla pisteellä äänitasot olivat db (A) eli samaa ta soa kuin aikaisemmassa mittauksessa. Mittaustuloksista on huomat ta va, että korkeimmat äänitasot mitattiin pisteillä 2 ja 3 taus ta melun ollessa yli 37 db, kun muilla pisteillä ja myös pisteillä 2 ja 3 toi sella mittauskerralla (haketuspaikkaa vaihdettu välillä) taustamelu oli sel väs ti vähäisempää (28-32 db), jolloin kokonaisäänitasokin jäi hake tuk ses ta huolimatta korkeintaan 44 db:iin. Kun samoille mit taus tulok sil le tehdään ohjeen mukainen +5 db kapeakaistaisuuskorjaus, saa daan kokonaisäänitasoksi 52 db (A), mikä edelleen alittaa asuinaluei den päiväaikaisen ohjearvon. Mittauspisteellä 1 äänen ka peakais tai suut ta ei havaittu, joten tältä osin lienee kysymys sa tun nai sesta äänen vaihtelusta eikä toistuvasta häiritsevästä ka pea kais tai suudes ta. Korkeimmat äänitasot saatiin haketuspaikan sijaitessa kauimpana mit taus pis teis tä, mikä myös lisää epävarmuustekijää. Lähemmältä ha ke tus pis teel tä äänitasot olivat selvästi alhaisempia. Hakija haluaa myös muistuttaa, että äänimittaukset edustavat vain osaa terminaalialueesta. Kun haketusta suoritetaan lähes koko alalla, vaihtelle äänen voimakkuus ja sen kantautuminen lähiasutukseen ha ke tus pai kan mukaan välillä vaimeampana, välillä voi mak kaam pana. Nyt tehdyillä mittauksilla on ensisijaisesti selvitetty haetun muutok sen mahdollisia meluhaittoja. Tarkkailuvelvoitteen perusteella aikaisemmin tehdyissä mit tauk sis sakaan ei ole havaittu päi vä ai kai sen LAeq 55 db ohjearvon ylityksiä edes lähempänä ter mi naa lia. Vaikka meluntorjuntatoimiin ei mittaustulosten perusteella ole tar vetta, hakija haluaa osaltaan edesauttaa lähiasutuksen viihtyisyyden säi ly mis tä. Haketusta voidaan edelleen suorittaa arkipäivisin klo 7-22, mutta meluhaitan kokemisen vähentämiseksi haketus koko termi naa li alu eel la pyritään ajoittamaan arkipäiville klo 7-18 välille. Jatkos sa lauantaisin ja arki-iltaisin haketetaan vain ennakoimattomissa poik keus ta pauk sis sa (esim. akuutti polttoainetarve). Muuta toi mintaa terminaalialueella harjoitetaan edelleen voimassa olevan ym päris tö lu van mukaisesti.

6 Alueen lähiasutukselle tehdään loppuvuoden 2014 aikana kysely koet tu jen haittojen sekä melun rajoittamistoimien tehokkuuden tarkem mak si kartoittamiseksi. Kyselyn perusteella toimintaa pyritään so peut ta maan mahdollisimman vähän viihtyisyyshaittaa ai heut ta vaksi ottaen kuitenkin huomioon terminaalitoiminnan tarkoitus ja te hokkuus sekä kustannukset. Meluhaitan torjumiseksi terminaalialueella käytetään nor maa li ti lanteis sa vain yhtä haketuskonetta kerrallaan. Lisäksi hakettimien kuntoon ja mahdollisiin melusuojaimiin kiinnitetään erityistä huomiota. Ha ket ti mi en vaihtuvuuden (eri yrittäjiä) ja moninaisuuden vuoksi tarkko ja määräyksiä hakettimista ei voida kuitenkaan antaa. Hakija katsoo, että edellä esitetyillä tiedoilla ja melun vapaaehtoisilla ra joit ta mis toi mil la haettu luvan muutos on mahdollinen ja toiminnan te hok kuu den kannalta tarpeellinen." Muistutuksen tekijöiden kuuleminen annetun vastineen joh dosta Muistutuksen tekijöille on varattu tilaisuus antaa vastineensa luvan ha ki jan antamaan vastineeseen tehdystä muistutuksesta. Muis tut tajat toteavat saapuneessa vastineessaan seuraavaa: "... Edellytämme että terminaalista aiheutuvia haittoja seurataan ja me lua mitataan säännöllisesti ja valvotusti jatkossa. Hakettimien melu suo jaus ten tulisi olla pakollisia. Kanteleen Voima Oy:n lupahakemuksen mukaan haketus tar vit taessa keskeytetään melun ja pölyn estämiseksi tuulen puhaltaessa voimak kaas ti asutuksen suuntaan. Kuinkahan tämä lupaus to teu tetaan? Pölyyn olemme tottuneet turvevoimalan juurella asuvina, mutta terminaalitoiminta on uusi melunlähde Eskolanniemellä asuville." Hakijan kuuleminen muistutuksen tekijöiden antaman toisen vas ti neen johdosta Hakijalle on varattu tilaisuus täydentää vastinettaan muistuttajien anta man toisen vastineen johdosta. Hakija on todennut saapu nees sa vastineensa täydennyksessä seuraavaa: "Haketus- ja murskaustyöt terminaalissa voidaan keskeyttää, kun tuu len havaitaan puhaltavan voimakkaasti kohti pohjoista tai koil lis ta. Tuulen suuntaa ja voimakkuutta voidaan seurata asentamalla ter minaa li alu eel le, äänivallin päälle, tuulipussi. Kaikkien käytettävien hakkureiden tulee täyttää VnA 621/2001 sekä EU:n laitemeludirektiivin vaatimukset, ja niissä on tarvittaessa käy tettä vä melusuojauksia, jotta laitteen melu alittaa vaaditut arvot. Kos ka terminaalialueella käytetään urakoitsijoiden erityyppisiä hak ku rei ta ja

7 murskaimia, Kanteleen Voima terminaalialueen ym pä ris tö lu van haltijana voi ainoastaan edellyttää, että käytettävät laitteet ovat lainmukaisia. Tällöin lähiasutukselle ei mittausten mukaan ai heu du kohtuutonta meluhaittaa. Terminaalin mahdollisesti aiheuttamia haittoja seurataan jo ym pä ristö lu van ehtojenkin mukaan jatkuvasti. Melun kertaluonteisuudesta, vaih te le vuu des ta, sääoloista ja erilaisista häiriötekijöistä johtuen melun jatkuva tai säännöllinen mittaaminen ei toisi mitään uutta li sä tietoa. Mittauksin on jo todettu, ettei melu ylitä VnA:n ohjearvoja. Li sämit tauk sil la ei pystytä selvittämään sitä, kuinka häiritsevänä asuk kaat kokevat tätä vähäisemmän melun. Mittauksia parempi tapa on esim. lähinaapureiden kokeman meluhaitan seuranta kyselyillä. Toi vot tavaa myös on, että lähinaapurit ilmoittavat mahdollisesta häi rit se väk si kokemastaan melustaan, jolloin melun lähde voidaan sel vit tää ja mahdollisesti häiriötä pienentää tai poistaa." ASIAN RATKAISU Valmistelija esittää seuraavin lupamääräyksin, että Kanteleen Voima Oy:n lupahakemus puuperäisten biopolttoaineiden ter mi naa li toi minnan muutoksesta Haapavedellä Eskolanniemessä Haapaveden voima lai tos- ( ), Rajamäki- ( ) ja Mä ki rinne-kiin teis töil lä ( ) hyväksytään ja että biopolttoaineen va ras toin ti-, haketus- ja murskaustoiminta on sallittua koko ter mi naali alu eel la lukuun ottamatta pohjoisimman kenttä 1:n asutusta lä hin nä sijaitsevaa puoliskoa, jota käytetään ainoastaan varastointiin. Tä män päätöksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden ai heu du toimenpitein estettävää tai ympäristönsuojelulain mukaisesti kor vatta vaa vahinkoa. Muilta osin Haapaveden kaupungin ym pä ris tö terveys lau ta kun nan , 19 myöntämä ympäristölupa (Kan teleen Voima Oy:n ympäristölupahakemus puuperäisten bio polt to ai neiden terminaalille Haapavedellä) jää voimaan. 1. Terminaalialueelle äänivallin päälle tulee asentaa ennen toi minnan aloittamista hakemuksen mukaisilla alueilla tuulen suuntaa ja voi mak kuut ta jatkuvasti näyttävä mittalaite, esimerkiksi tuulipussi. Voi mak kaan tuulen ollessa asutusalueiden suuntaan haketus- ja murs kaus työt terminaalissa tulee keskeyttää. 2. Meluntorjunta tulee ottaa huomioon koneiden ja laitteiden suun nitte lus sa, valinnassa, käytössä ja kunnossapidossa. Lisäksi tulee noudat taa voimassa olevaa lainsäädäntöä ulkona käytettävien laitteiden me lu pääs töis tä (valtioneuvoston asetus 621/2001). 3. Terminaalin lähiasutukselle tulee tehdä säännöllisesti kahden (2) vuo den välein kirjallinen kysely koettujen melu- ja pölyhaittojen kartoit ta mi sek si 600 metrin säteellä lähimpänä asutusta olevista ha ketus- ja murskauspaikoista. Ensimmäinen kysely tulee tehdä tam-

8 mi-hel mi kuus sa Kyselyn tulokset tulee raportoida Ym pä ris töpal ve lut Helmelle yhden kuukauden kuluttua kyselyn vastausajan pää tyt tyä. PERUSTELUT Yleiset perustelut: Kun otetaan huomioon toiminnan laatu, siitä saadut selvitykset, sijoituspaikka ja nyt sallittu toiminnan laajennus, voidaan katsoa, ettei laajennuksesta aiheudu terveyshaittaa tai mer kittä vää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta. Tehtyjen me lu mittaus ten perusteella hakettaminen noin 100 metriä aiempaa lä hem pänä asutuksen pihasta ei aiheuttanut lähimmänkään asu tuk sen pihapiirissä päiväaikaisen LAeq 55 db melun ohjearvoa. Ha ke tus keskeytetään tarvittaessa pölyn ja melun leviämisen estämiseksi tuulen puhaltaessa voimakkaasti haketusalueelta asutukseen päin. Lupa mää räys koh tai set perustelut ovat seuraavat, lupamääräys suluis sa: Tuulen suunnan näkyvällä mittaamisella saadaan kulloinkin val lit seva tuulen suunta selville havainnollisesti. Vaatimus haketus- ja murskaus toi min nan keskeyttämisestä voimakkaan tuulen ollessa asu tusaluei den suuntaan on hakemuksen mukainen (1). Valtioneuvoston asetuksessa (621/2001) on säädetty ulkona käy tettä vien laitteiden melupäästöistä (2). Terminaalin lähiasutukselle tehtävällä melu- ja pölyhaittojen ky se lyillä saadaan tietoa asukkaiden kokemista mahdollisista haitoista ja näi tä tietoja hyväksi käyttäen toimintoja voidaan sopeuttaa mah dol lisim man vähän viihtyisyyshaittaa aiheuttavaksi (3). VASTAUS YKSILÖITYYN MUISTUTUKSEEN Hakemuksen johdosta annettu muistutus toiminnan meluhaitoista, me lu hait ta ky se lys tä, melumittauksista, laitteiden melusuojauksista se kä haketuksen keskeyttämisestä voimakkaan tuulen puhaltaessa asu tuk sen suuntaan on otettu huomioon lupaehdoissa 1-3. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31-32, 35-38, 41-43, 52-56, 58, 96-97, 100 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 9-10, 16-19, 21, 23, 30 ja 37 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920 ja muutos 90/2000) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden me lu pääs töis tä (621/2001) Haapaveden kaupungin ympäristönsuojelun viranomaispalveluista pe rit tä vien maksujen taksa, ympäristöterveyslautakunta ,

9 11 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TAR KIS TA MI- NEN Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus terminaalitoiminnan lu pamää räys ten tarkistamiseksi tulee tehdä viimeistään mennes sä. Toiminnanharjoittajan tulee uudessa hakemuksessa esit tää yhteenveto niistä toimenpiteistä, joilla ympäristökuormitusta on vähennetty tai jos kuormitus on vuosina lisääntynyt, sel vitys kuormituksen lisääntymisen syistä. Jos asetuksella annetaan tämän lua määräyksiä ankarampia tai luvas ta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tar kis ta mi sesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksestä tiedotetaan ym päris tön suo je lu lain 54 :n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Haa pa ve den kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Päätös: Kanteleen Voima Oy Jäljennös päätöksestä: muistutuksen tekijät, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kus Ilmoitus päätöksestä: hakemuksesta tiedon saaneet PÄÄTÖKSEN YLEINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS Päätös saadaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman. PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU Tästä päätöksestä perittävä maksu on 710,50. Haapaveden kaupun gin ympäristöterveyslautakunnan , 11 hyväksymän ym pä ris tön suo je lun viranomaispalveluista perittävien maksujen taksan 5 :n mukaisesti voidaan maksu määrätä 30 % 3 :n mukaista mak sua pienemmäksi, kun kysymyksessä on toiminnan olennaista muut ta mis ta tai lupapäätöksen tarkastamista tai uudistamista kos kevan hakemuksen käsittely. Taksan maksutaulukon kohdan "Jäte- ja ve si huol to" mukaan alkuperäinen ympäristölupamaksu on 1 015, jo ten perittäväksi maksuksi muodostuu 710,50 (70 % x ). MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen ja siitä määrättyy maksuun saa hakea muutosta va lit ta mal la Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päi vän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä. Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy Kanteleen Voima Oy:n ym pä-

10 ris tö lu van muutoshakemuksen valmistelun mukaisesti, jonka mukaan sen Haapakenttä-terminaalissa biopolttoaineen varastointi-, hake tus- ja murskaustoiminta on sallittua koko terminaalialueella lukuun ottamatta pohjoisimman kenttä 1:n asutusta lähinnä sijaitsevaa puo lis koa, jota käytetään ainoastaan varastointiin. Muilta osin Haapa ve den kaupungin ympäristöterveyslautakunnan , 19 myön tä mä ympäristölupa (Kanteleen Voima Oy:n ym pä ris tö lu pa hake mus puuperäisten biopolttoaineiden terminaalille Haapavedellä) jää voimaan. Päätös on voimassa toistaiseksi ja hakemus ter mi naa litoi min nan lupamääräysten tarkistamiseksi tulee tehdä viimeistään mennessä. Lupamaksun suuruus on 710,50. Päätös: Hyväksyttiin. MERK. Ympäristösihteeri Eeva Heiska oli kokouksessa läsnä tämän py kä län käsittelyn aikana.

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot