Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi"

Transkriptio

1 Ympäristöterveyslautakunta Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri; puh Antopäivä: HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LU PA VI RAN OMAI- SEN TOIMIVALTA Luvan hakija Kanteleen Voima Oy PL 47 (Turvetie 121) HAAPAVESI Laitos Kysymyksessä on puuperäisten biopolttoaineiden Haa pa kent tä-termi naa li puupolttoaineiden varastointia ja haketusta varten voi ma laitok sen käyttöön sopivaan muotoon. Terminaali sijaitsee hakijan voima lai tok sen välittömässä läheisyydessä Eskolanniemessä hakijan omis ta mil la kiinteistöillä Haapaveden voimalaitos ( ), Ra ja mä ki ( ) ja Mäkirinne ( ). Luvan hakemisen peruste Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 mom. kohdan 3) ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 13f) pe rus teel la. Ympäristönsuojelulain 58 :n mukaan lupaa on muutettava, mikäli toi min nas ta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olen naises ti ennalta arvioidusta; lupamääräyksen perusteiden havaitaan ole van virheelliset eikä määräyksen muuttamisesta aiheudu tarvetta har ki ta uudelleen luvan myöntämisen edellytyksiä tai olosuhteet ovat lu van myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet. Lupaviranomaisen toimivalta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee lu pa ha ke muk sen, joka koskee ympäristönsuojelulain 28 :n 2 mom. 2-4 kohdan mu kaisen toiminnan hakemuksen sekä ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 13c) mukaisen jätteen ammattimaista tai laitosmaista hyödyn tä mis tä ja loppukäsittelyä, jossa hyödynnetään tai lop pu kä si tellään jätettä alle tonnia vuodessa. Haapaveden kau pun gis sa toimivaltainen lupaviranomainen on ympäristöterveyslautakunta. Ympäristönsuojelulain 32 :n mukaan toiminnan muuttamista kos ke-

2 van lupahakemuksen ratkaisee se viranomainen, jonka toimivaltaan kuu luu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa koskeva hakemus. SIJAINTI, LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee Haapaveden kes kus taa jamas ta "linnun tietä" noin 2,75 km kaakkoon Eskolanniemessä Tur vetien ja Haapajärvi-vesistön välissä. Hakemuksen mukainen ha ke tusken tän toiminta-alue säilyisi ennallaan eikä se suurene eikä pie ne ne. Haapakentän terminaalialueella on Haapaveden kaupungin ym pä ristö ter veys lau ta kun nan myöntämä ( , 19 ) ympäristölupa (Kan te leen Voima Oy:n ympäristölupahakemus puuperäisten bio poltto ai nei den terminaalille Haapavedellä). Ympäristölupa on voi mas sa toistaiseksi ja hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on mää rät ty tekemään viimeistään mennessä. Alueella ei ole asemakaavaa. Osayleiskaavan (Haapaveden kau pungin val tuus to , 5) mukaan hakemuksen mukainen ter minaa li alue on merkinnällä T "Teollisuus- ja varastoalue. Alue va ra taan teollisuus- ja varastorakennuksia varten. Alueen pi ha jär jes te lyi hin tulisi kiinnittää huomiota yleisen viihtyisyyden parantamiseksi eri tyises ti asutun taajaman läheisyyden sekä alueen ulkopuolisten ul koi luja virkistysalueiden aiheuttaman läpikulkuliikenteen takia." Han kealue ei ole pohjavesialuetta. Etäisyys terminaalialueelta lä him pään vesistöön, Pyhäjokeen, on noin 550 metriä ja Haapajärveen noin 650 metriä. Lähin asutus sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä han ke alueel ta ja seuraavat asuinrakennukset noin 150 metrin etäi syy del lä. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Terminaalialueella on yhteensä kolme haketukseen/murskaukseen käy tet tä vää kenttää, 1, 2 ja 3. Näistä kenttä 1 on pohjoisimpana, kent tä 2 keskimmäisenä ja kenttä 3 eteläisimpänä. Kenttä 1 on lähim pä nä olemassa olevaa asutusta ja itse voimalalaitos on näiden kent tien länsipuolella. Kysymyksessä on puuperäisen biopolttoaineen terminaalitoiminnan muu tos ha ke mus siten, että biopolttoaineen varastointi-, haketus- ja murs kaus toi min taa olisi sallittua harjoittaa koko terminaalialueella lukuun ottamatta pohjoisimman kenttä 1:n asutusta lähinnä sijaitsevaa puo lis koa, jota käytetään ainoastaan varastointiin. Lähimmät ha ketus koh dat sijaitsisivat vajaan 200 metrin etäisyydellä lähimmästä asu tuk ses ta. Voimassa olevan ympäristöluvan toi min nan ku vauk sessa on todettu, että haketusta tehdään terminaalialueen voi ma lai toksen puoleisella osalla varastoaumojen länsipäässä sekä osittain aumo jen sivuilla siten, että haketuskohdasta on matkaa lähimpään asu tuk seen noin 300 metriä. Haketusta on tehty näin ollen noin puolel la kenttien 2 ja 3 pinta-alasta sekä kentän 1 länsilaidalla. Suo ja-

3 etäi syys asutukseen on perustunut hankesuunnitelmassa ar vioi tui hin haketuksen aiheuttamiin melutasoihin. Ympäristöluvassa edel ly tet ty meluvalli on rakennettu ja päivitetty tarkkailusuunnitelma on toi mi tettu lupaviranomaiselle. Haettu muutos perustuu haketuksen aiheuttamiin mitattuihin me lu tasoi hin, jotka ovat arvioitua hieman alhaisempia, vaikka melun lähde si jait si mittaustilanteessa lähempänä asutusta. Muilta osin olemassa olevan ympäristöluvan tiedot alueesta ja sen ym pä ris tös tä eivät ole muuttuneet. Muutoin toiminta on han ke suun nitel man ja luvan mukaista ja sitä jatketaan aiemman ym pä ris tö lu van lupamääräysten mukaisesti. Toiminnasta ei ole aiheutunut en na koimat to mia haittoja ympäristöön. HAKIJAN PERUSTELUT MUUTOSHAKEMUKSELLE JA MUU- TOK SEN AIHEUTTAMAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Perusteluinaan muutoshakemukselle luvan hakija toteaa, että mikäli myös haketusta voidaan tarvittaessa suorittaa kentillä 2 ja 3 koko niiden alalla, raaka-aineiden sijoittelu varastointikentille helpottuu, raaka-ai nei den siirrot vähenevät ja toiminta tehostuu. Kentän 1 asu tus ta lähinnä sijaitseva puolisko voidaan varata ensisijaisesti sel lai sil le varastoitaville polttoaineille, joita ei jatkokäsitellä ter mi naa li alu eel la. Kun haketus voidaan tehdä suoraan varastoaumasta ilman en na koivia siirtoja ja niiden aiheuttamia keskeytyksiä haketustyössä, ly he nee myös haketustoiminnasta ympäristöön aiheutuvan melu- ja pö ly al tistuk sen kesto. Talvella 2013 tehtyjen melumittaustulosten perusteella ha ket ta mi nen noin 100 metriä aiempaa lähempänä asutusta ei aiheuta lä him mänkään asutuksen pihapiirissä päiväaikaisen LAeq 55 db oh je ar voa. Mitatut äänitasot olivat db (A), kun haketuskohta sijaitsi noin metriä lähimmästä asutuksesta. Pääosin haketus ta pah tuu kuitenkin tätä kauempana, koska toiminta sijoittuu koko ter mi naa lialu een alalle. Toiminnan päästöjä ja vaikutuksia on tarkkailtu ympäristöluvassa edel ly te tyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti ja toiminta ei ole aiheut ta nut häiritsevää pöly- tai meluhaittaa Eskolanniemen lä hi asutuk sel le. Jatkossakin haketuspaikat pyritään valitsemaan niin, että ha ke tuk sen ja lähiasutuksen suunnan väliin jää varastoaumoja, jotka vä hen tä vät pölyn ja äänen kulkeutumista. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Vireilletulo ja tiedottaminen Hakemus on saapunut Haapaveden kaupungin ym pä ris tö ter veys lauta kun taan Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu ja

4 kuu lu tus pidetty julkisesti nähtävänä Haapaveden kaupungin vi ral lisel la ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla Ha ke mukses ta on ilmoitettu paikallisessa Haapavesi-lehdessä Naa pu ri kiin teis tö jen omistajille ja haltijoille on lähetetty kirjal li ses ti tieto hakemuksen nähtävillä olosta. Lausunnot Lausuntoja ei ole pyydetty. Tarkastukset Tarkastus on tehty /hankintapäällikkö/Kanteleen Voima Oy ja ympäristösihteeri ja tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomus. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksen johdosta ympäristöterveyslautakunnalle on toi mitet tu yksi kirjallinen muistutus, jonka on allekirjoittanut 18 ter mi naa lin lähellä asuvaa asukasta. Muistutuksen tekijät toteavat muis tu tuk ses saan seuraavaa: "Kanteleen Voima Oy hakee lupaa hakettaa koko terminaalialueella lu kuun ot ta mat ta kenttä 1:n asutusta lähinnä sijaitsevaa puoliskoa. Lu pa ha ke muk sen mukaan haketustoiminta ei ole aiheuttanut häi ritse vää pöly- tai meluhaittaa lähiasutukselle. Haketuksen melutasoa on mitattu Siirin ja Viertolan pi ha piiris sä. Siirin pihapiirissä äänitaso on ollut 44,6-45,1 db riippuen ha ketuk sen sijainnista ja Viertolan pihapiirissä 43,4 db yhden mittauksen ai ka na; toinen mittaus on epäonnistunut häiriöäänien vuoksi (ve sijoh don kaivuutyömaa). Edelleen lupahakemuksen mukaan meluhaittakysely lähiasutukselle to teu te taan viimeistään v Varsinaisia asianosaisia Kanteleen Voi ma Oy:n mukaan ovat Markku Siiri, Raimo Niemimäki ja Martti Ke to la. Me allekirjoittaneet olemme mielestämme yhtä lailla asianosaisia (vrt. mittaustulokset Siiri/Viertola) ja ehdotamme laajempia uu sin ta mittauk sia Eskolanniemellä ennen ympäristöluvan myöntämistä. Ha ketuk ses sa syntyvä toistuva, pitkään kerrallaan kestävä melu ra sit taa lähiasutusta jo nykyisellään, vaikka melutaso jäisikin alle 55 db. Kyseen alais tam me toiminnan tehostamista kyläläisten viihtyvyyden kus tan nuk sel la." Hakijan kuuleminen Hakija on antanut vastineensa muistutukseen ja on toi mitta nut hakettimen ym pä ris tö me lu mit tauk ses ta tehdyn raportin (Pöyry Finland Oy, , 16X Q ). Ha ki ja on todennut vastineessaan seuraavaa: "... Terminaalitoiminta on ollut käynnissä runsaat kaksi vuotta, mutta

5 ha ki jal le ei ole tullut aikaisempia yhteydenottoja tai valituksia lä hiasuk kail ta. Toiminta on ollut myönnetyn luvan mukaista eikä tietoon ole muutoinkaan tullut ennakoimattomia haittoja. Elokuun alussa toteutettujen lisämittausten perusteella toiminta ei muu tok sen jälkeenkään aiheuta melun päiväaikaisen LAeq 55 db oh je ar von ylityksiä Eskolanniementien tai Eskolantien asutuksen luona. Haketuskohdat äänimittauksen aikana sijaitsivat luvan muu tokses sa haketukseen esitetyllä osalla terminaalialuetta. Muita muu toksia toimintaan ei ole suunniteltu eikä lupaan haettu. Kolmella mitatulla pisteellä äänitasot olivat db (A) eli samaa ta soa kuin aikaisemmassa mittauksessa. Mittaustuloksista on huomat ta va, että korkeimmat äänitasot mitattiin pisteillä 2 ja 3 taus ta melun ollessa yli 37 db, kun muilla pisteillä ja myös pisteillä 2 ja 3 toi sella mittauskerralla (haketuspaikkaa vaihdettu välillä) taustamelu oli sel väs ti vähäisempää (28-32 db), jolloin kokonaisäänitasokin jäi hake tuk ses ta huolimatta korkeintaan 44 db:iin. Kun samoille mit taus tulok sil le tehdään ohjeen mukainen +5 db kapeakaistaisuuskorjaus, saa daan kokonaisäänitasoksi 52 db (A), mikä edelleen alittaa asuinaluei den päiväaikaisen ohjearvon. Mittauspisteellä 1 äänen ka peakais tai suut ta ei havaittu, joten tältä osin lienee kysymys sa tun nai sesta äänen vaihtelusta eikä toistuvasta häiritsevästä ka pea kais tai suudes ta. Korkeimmat äänitasot saatiin haketuspaikan sijaitessa kauimpana mit taus pis teis tä, mikä myös lisää epävarmuustekijää. Lähemmältä ha ke tus pis teel tä äänitasot olivat selvästi alhaisempia. Hakija haluaa myös muistuttaa, että äänimittaukset edustavat vain osaa terminaalialueesta. Kun haketusta suoritetaan lähes koko alalla, vaihtelle äänen voimakkuus ja sen kantautuminen lähiasutukseen ha ke tus pai kan mukaan välillä vaimeampana, välillä voi mak kaam pana. Nyt tehdyillä mittauksilla on ensisijaisesti selvitetty haetun muutok sen mahdollisia meluhaittoja. Tarkkailuvelvoitteen perusteella aikaisemmin tehdyissä mit tauk sis sakaan ei ole havaittu päi vä ai kai sen LAeq 55 db ohjearvon ylityksiä edes lähempänä ter mi naa lia. Vaikka meluntorjuntatoimiin ei mittaustulosten perusteella ole tar vetta, hakija haluaa osaltaan edesauttaa lähiasutuksen viihtyisyyden säi ly mis tä. Haketusta voidaan edelleen suorittaa arkipäivisin klo 7-22, mutta meluhaitan kokemisen vähentämiseksi haketus koko termi naa li alu eel la pyritään ajoittamaan arkipäiville klo 7-18 välille. Jatkos sa lauantaisin ja arki-iltaisin haketetaan vain ennakoimattomissa poik keus ta pauk sis sa (esim. akuutti polttoainetarve). Muuta toi mintaa terminaalialueella harjoitetaan edelleen voimassa olevan ym päris tö lu van mukaisesti.

6 Alueen lähiasutukselle tehdään loppuvuoden 2014 aikana kysely koet tu jen haittojen sekä melun rajoittamistoimien tehokkuuden tarkem mak si kartoittamiseksi. Kyselyn perusteella toimintaa pyritään so peut ta maan mahdollisimman vähän viihtyisyyshaittaa ai heut ta vaksi ottaen kuitenkin huomioon terminaalitoiminnan tarkoitus ja te hokkuus sekä kustannukset. Meluhaitan torjumiseksi terminaalialueella käytetään nor maa li ti lanteis sa vain yhtä haketuskonetta kerrallaan. Lisäksi hakettimien kuntoon ja mahdollisiin melusuojaimiin kiinnitetään erityistä huomiota. Ha ket ti mi en vaihtuvuuden (eri yrittäjiä) ja moninaisuuden vuoksi tarkko ja määräyksiä hakettimista ei voida kuitenkaan antaa. Hakija katsoo, että edellä esitetyillä tiedoilla ja melun vapaaehtoisilla ra joit ta mis toi mil la haettu luvan muutos on mahdollinen ja toiminnan te hok kuu den kannalta tarpeellinen." Muistutuksen tekijöiden kuuleminen annetun vastineen joh dosta Muistutuksen tekijöille on varattu tilaisuus antaa vastineensa luvan ha ki jan antamaan vastineeseen tehdystä muistutuksesta. Muis tut tajat toteavat saapuneessa vastineessaan seuraavaa: "... Edellytämme että terminaalista aiheutuvia haittoja seurataan ja me lua mitataan säännöllisesti ja valvotusti jatkossa. Hakettimien melu suo jaus ten tulisi olla pakollisia. Kanteleen Voima Oy:n lupahakemuksen mukaan haketus tar vit taessa keskeytetään melun ja pölyn estämiseksi tuulen puhaltaessa voimak kaas ti asutuksen suuntaan. Kuinkahan tämä lupaus to teu tetaan? Pölyyn olemme tottuneet turvevoimalan juurella asuvina, mutta terminaalitoiminta on uusi melunlähde Eskolanniemellä asuville." Hakijan kuuleminen muistutuksen tekijöiden antaman toisen vas ti neen johdosta Hakijalle on varattu tilaisuus täydentää vastinettaan muistuttajien anta man toisen vastineen johdosta. Hakija on todennut saapu nees sa vastineensa täydennyksessä seuraavaa: "Haketus- ja murskaustyöt terminaalissa voidaan keskeyttää, kun tuu len havaitaan puhaltavan voimakkaasti kohti pohjoista tai koil lis ta. Tuulen suuntaa ja voimakkuutta voidaan seurata asentamalla ter minaa li alu eel le, äänivallin päälle, tuulipussi. Kaikkien käytettävien hakkureiden tulee täyttää VnA 621/2001 sekä EU:n laitemeludirektiivin vaatimukset, ja niissä on tarvittaessa käy tettä vä melusuojauksia, jotta laitteen melu alittaa vaaditut arvot. Kos ka terminaalialueella käytetään urakoitsijoiden erityyppisiä hak ku rei ta ja

7 murskaimia, Kanteleen Voima terminaalialueen ym pä ris tö lu van haltijana voi ainoastaan edellyttää, että käytettävät laitteet ovat lainmukaisia. Tällöin lähiasutukselle ei mittausten mukaan ai heu du kohtuutonta meluhaittaa. Terminaalin mahdollisesti aiheuttamia haittoja seurataan jo ym pä ristö lu van ehtojenkin mukaan jatkuvasti. Melun kertaluonteisuudesta, vaih te le vuu des ta, sääoloista ja erilaisista häiriötekijöistä johtuen melun jatkuva tai säännöllinen mittaaminen ei toisi mitään uutta li sä tietoa. Mittauksin on jo todettu, ettei melu ylitä VnA:n ohjearvoja. Li sämit tauk sil la ei pystytä selvittämään sitä, kuinka häiritsevänä asuk kaat kokevat tätä vähäisemmän melun. Mittauksia parempi tapa on esim. lähinaapureiden kokeman meluhaitan seuranta kyselyillä. Toi vot tavaa myös on, että lähinaapurit ilmoittavat mahdollisesta häi rit se väk si kokemastaan melustaan, jolloin melun lähde voidaan sel vit tää ja mahdollisesti häiriötä pienentää tai poistaa." ASIAN RATKAISU Valmistelija esittää seuraavin lupamääräyksin, että Kanteleen Voima Oy:n lupahakemus puuperäisten biopolttoaineiden ter mi naa li toi minnan muutoksesta Haapavedellä Eskolanniemessä Haapaveden voima lai tos- ( ), Rajamäki- ( ) ja Mä ki rinne-kiin teis töil lä ( ) hyväksytään ja että biopolttoaineen va ras toin ti-, haketus- ja murskaustoiminta on sallittua koko ter mi naali alu eel la lukuun ottamatta pohjoisimman kenttä 1:n asutusta lä hin nä sijaitsevaa puoliskoa, jota käytetään ainoastaan varastointiin. Tä män päätöksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden ai heu du toimenpitein estettävää tai ympäristönsuojelulain mukaisesti kor vatta vaa vahinkoa. Muilta osin Haapaveden kaupungin ym pä ris tö terveys lau ta kun nan , 19 myöntämä ympäristölupa (Kan teleen Voima Oy:n ympäristölupahakemus puuperäisten bio polt to ai neiden terminaalille Haapavedellä) jää voimaan. 1. Terminaalialueelle äänivallin päälle tulee asentaa ennen toi minnan aloittamista hakemuksen mukaisilla alueilla tuulen suuntaa ja voi mak kuut ta jatkuvasti näyttävä mittalaite, esimerkiksi tuulipussi. Voi mak kaan tuulen ollessa asutusalueiden suuntaan haketus- ja murs kaus työt terminaalissa tulee keskeyttää. 2. Meluntorjunta tulee ottaa huomioon koneiden ja laitteiden suun nitte lus sa, valinnassa, käytössä ja kunnossapidossa. Lisäksi tulee noudat taa voimassa olevaa lainsäädäntöä ulkona käytettävien laitteiden me lu pääs töis tä (valtioneuvoston asetus 621/2001). 3. Terminaalin lähiasutukselle tulee tehdä säännöllisesti kahden (2) vuo den välein kirjallinen kysely koettujen melu- ja pölyhaittojen kartoit ta mi sek si 600 metrin säteellä lähimpänä asutusta olevista ha ketus- ja murskauspaikoista. Ensimmäinen kysely tulee tehdä tam-

8 mi-hel mi kuus sa Kyselyn tulokset tulee raportoida Ym pä ris töpal ve lut Helmelle yhden kuukauden kuluttua kyselyn vastausajan pää tyt tyä. PERUSTELUT Yleiset perustelut: Kun otetaan huomioon toiminnan laatu, siitä saadut selvitykset, sijoituspaikka ja nyt sallittu toiminnan laajennus, voidaan katsoa, ettei laajennuksesta aiheudu terveyshaittaa tai mer kittä vää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta. Tehtyjen me lu mittaus ten perusteella hakettaminen noin 100 metriä aiempaa lä hem pänä asutuksen pihasta ei aiheuttanut lähimmänkään asu tuk sen pihapiirissä päiväaikaisen LAeq 55 db melun ohjearvoa. Ha ke tus keskeytetään tarvittaessa pölyn ja melun leviämisen estämiseksi tuulen puhaltaessa voimakkaasti haketusalueelta asutukseen päin. Lupa mää räys koh tai set perustelut ovat seuraavat, lupamääräys suluis sa: Tuulen suunnan näkyvällä mittaamisella saadaan kulloinkin val lit seva tuulen suunta selville havainnollisesti. Vaatimus haketus- ja murskaus toi min nan keskeyttämisestä voimakkaan tuulen ollessa asu tusaluei den suuntaan on hakemuksen mukainen (1). Valtioneuvoston asetuksessa (621/2001) on säädetty ulkona käy tettä vien laitteiden melupäästöistä (2). Terminaalin lähiasutukselle tehtävällä melu- ja pölyhaittojen ky se lyillä saadaan tietoa asukkaiden kokemista mahdollisista haitoista ja näi tä tietoja hyväksi käyttäen toimintoja voidaan sopeuttaa mah dol lisim man vähän viihtyisyyshaittaa aiheuttavaksi (3). VASTAUS YKSILÖITYYN MUISTUTUKSEEN Hakemuksen johdosta annettu muistutus toiminnan meluhaitoista, me lu hait ta ky se lys tä, melumittauksista, laitteiden melusuojauksista se kä haketuksen keskeyttämisestä voimakkaan tuulen puhaltaessa asu tuk sen suuntaan on otettu huomioon lupaehdoissa 1-3. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31-32, 35-38, 41-43, 52-56, 58, 96-97, 100 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 9-10, 16-19, 21, 23, 30 ja 37 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920 ja muutos 90/2000) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden me lu pääs töis tä (621/2001) Haapaveden kaupungin ympäristönsuojelun viranomaispalveluista pe rit tä vien maksujen taksa, ympäristöterveyslautakunta ,

9 11 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TAR KIS TA MI- NEN Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus terminaalitoiminnan lu pamää räys ten tarkistamiseksi tulee tehdä viimeistään mennes sä. Toiminnanharjoittajan tulee uudessa hakemuksessa esit tää yhteenveto niistä toimenpiteistä, joilla ympäristökuormitusta on vähennetty tai jos kuormitus on vuosina lisääntynyt, sel vitys kuormituksen lisääntymisen syistä. Jos asetuksella annetaan tämän lua määräyksiä ankarampia tai luvas ta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tar kis ta mi sesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksestä tiedotetaan ym päris tön suo je lu lain 54 :n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Haa pa ve den kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Päätös: Kanteleen Voima Oy Jäljennös päätöksestä: muistutuksen tekijät, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kus Ilmoitus päätöksestä: hakemuksesta tiedon saaneet PÄÄTÖKSEN YLEINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS Päätös saadaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman. PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU Tästä päätöksestä perittävä maksu on 710,50. Haapaveden kaupun gin ympäristöterveyslautakunnan , 11 hyväksymän ym pä ris tön suo je lun viranomaispalveluista perittävien maksujen taksan 5 :n mukaisesti voidaan maksu määrätä 30 % 3 :n mukaista mak sua pienemmäksi, kun kysymyksessä on toiminnan olennaista muut ta mis ta tai lupapäätöksen tarkastamista tai uudistamista kos kevan hakemuksen käsittely. Taksan maksutaulukon kohdan "Jäte- ja ve si huol to" mukaan alkuperäinen ympäristölupamaksu on 1 015, jo ten perittäväksi maksuksi muodostuu 710,50 (70 % x ). MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen ja siitä määrättyy maksuun saa hakea muutosta va lit ta mal la Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päi vän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä. Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy Kanteleen Voima Oy:n ym pä-

10 ris tö lu van muutoshakemuksen valmistelun mukaisesti, jonka mukaan sen Haapakenttä-terminaalissa biopolttoaineen varastointi-, hake tus- ja murskaustoiminta on sallittua koko terminaalialueella lukuun ottamatta pohjoisimman kenttä 1:n asutusta lähinnä sijaitsevaa puo lis koa, jota käytetään ainoastaan varastointiin. Muilta osin Haapa ve den kaupungin ympäristöterveyslautakunnan , 19 myön tä mä ympäristölupa (Kanteleen Voima Oy:n ym pä ris tö lu pa hake mus puuperäisten biopolttoaineiden terminaalille Haapavedellä) jää voimaan. Päätös on voimassa toistaiseksi ja hakemus ter mi naa litoi min nan lupamääräysten tarkistamiseksi tulee tehdä viimeistään mennessä. Lupamaksun suuruus on 710,50. Päätös: Hyväksyttiin. MERK. Ympäristösihteeri Eeva Heiska oli kokouksessa läsnä tämän py kä län käsittelyn aikana.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 33 05.04.2017 NCC Roads Oy/ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen, kierrätettävän asfaltin vastaanottoon ja murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoalueen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28 06.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 15.05.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Heikki Nisulan valituksesta 558/10.00/2012 RAYML 28 Valmistelija ja

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 16.08.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / PEKKA KAARTINEN, 851-424-17-67

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot