RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Liite A16: Lupahakemus. (YA:n 2 luvun 7 :n 7 b kohta).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Liite A16: Lupahakemus. (YA:n 2 luvun 7 :n 7 b kohta)."

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 1097/37/374/2008 YMP 146 Liite A16 Rudus Oy Turun Kalliomurske, Ohikulkutie 577, Littoinen, hakee ympäristölupaa uutta murskaus- ja seulonta-asemaa Nordkalk II:a varten. Alue si jaitsee Nordkalk Oyj Abp:n kaivosalueella. Lupahakemus on tullut vireille Ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan vastaavaa toimintaa varten Nordkalkin kaivosalueen eteläreunalla. Liite A16: Lupahakemus Hakemuksen perusteet Maa-ainesten murskaamo on ympäristöluvanvaraista toimintaa ympäristönsuojeluasetuksen (YA) 1 luvun 1 :n 7 e kohdan mukaan. Kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen lupaviranomainen (YA:n 2 luvun 7 :n 7 b kohta). Murskaus- ja seulonta-aseman sijaintipaikan ympäristö ja kaavoitustilan ne Hakemuksen mukaan Ruduksen uusi murskaamo sijoitetaan kaivoksen länsipuolelle Saaristotielle päin, Nordkalkin kaivoksen kaivospiirin aidatun alueen sisäpuolella. Nordkalk Oyj Abp harjoittaa kaivosalueella laaja-alaista kiven louhintaa ja kuljetusta, murskausta, seulontaa ja varas tointia erillisen ympä ristöluvan nojalla. Kaivosalueella oleskelu ja kulku on sallittu ainoas taan luvalla. Nordkalk kuljettaa kaivoksen toiminnasta synty vän sivukiven Ru dus Oy:n murskaamoon murskattavaksi. Hakemuksen mukaan Jussinniitty eli lähin asuinalue, jota toiminta saattaa häiritä, sijaitsee noin 500 metrin päässä suunnitellusta murskaamosta. Koirapaana ja sen laajennusosa muodostavat kuitenkin tehokkaan melu suojan Jus sin niittyyn päin. Kaivosalueen sisäpuolella Saaristotielle päin on asutusta muu tamassa kiinteistössä, mutta ne ovat kaikki Nordkalkin omis tuk sessa. Ruduksen murskaamon toiminta ei vaikuta Saaristotien liikenteeseen. Toiminnan kuvaus Suunnitelmien mukaan uudessa murskaamossa tullaan murskaamaan kolmen vuoden aikana noin tonnia sivukiveä, jota syntyy kaivoksen toiminnan laajentuessa luoteeseen. Tämän jälkeen toiminta jatkuu tarvittaessa. Kiviaines murskataan siirrettävällä murskauslaitoksella, joka tuodaan alueelle kutakin murskausjaksoa varten. Toiminnasta suunnitellaan yh täjaksoista, mutta vuoden aikana toiminta voidaan jakaa eri jaksoihin. Sivu kiven määrä sekä murskatun aineksen menekki ja kysyntä vaikuttavat vuo tuisiin määriin ja murskausaikoihin. Suunnitelmien mukaan kiviainesta murskataan laitoksella vuosittain noin tonnia. Hakemuksen mukaan laitosta käytetään arkisin maanantaista perjantaihin klo , ei kuitenkaan arkipyhinä. Öisin ja viikonloppuisin Ruduksen murskaamo ei ole toiminnassa.

2 Nordkalk Oyj Abp huolehtii sivukiven kuljetuksesta, kiviaines välivarastoidaan asemalle ja siirretään myöhemmin pyöräkuormaajilla murskauslaitokselle, minkä jälkeen murskattu kiviaines seulotaan eri jakeisiin. Murskattu kiviaines välivarastoidaan murskauslaitoksen lähettyville, kiviaines myydään ja kuljetetaan pois alueelta joko maanteitse tai meritse. Murskatun kiviaineksen maantiekuljetukset hoidetaan pääasiallisesti arkisin klo Murskattu kiviaines kuljetetaan laivausta varten varastointikasoista keskeytyksettä lastaussataman ympäristöluvassa säädettyjen aikojen puitteissa. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan kaksoisvaipallisissa säiliöissä ja pieniä määriä voitelyöljyjä säilytetään lukituissa tiloissa. Murskauslaitos toimii sähköllä, jota tuotetaan toiminta-alueella polttomoottorikäyttöisellä aggregaatilla. Ympäristövaikutukset, melu, päästöt ja jätteet Laitoksen alueella ei ole tehty erityisiä pintavesijärjestelyjä. Toi min nasta ei aiheudu prosessivesiä; pölynsidontaa varten tarvittava vesi tuo daan alu eelle säiliöissä. Arvioiden mukaan toiminnassa syntyy vuosittain noin 2 tonnia PÖLYÄ. Pö lyä syn tyy paitsi murskauksesta ja seulonnasta, myös liikenteestä ja varas toin ti kasoista. Murskauslaitos on osin koteloitu, mikä osaksi ehkäisee pö lyn le viämistä. Tämän lisäksi pölyn leviämistä rajoitetaan myös kastelemalla. Laitoksen suojausluokka on B, pölysuojat pidetään jatkuvasti toiminta kunnossa. Tiepöly sidotaan laitoksen alueella kastelemalla ja suo laa malla. Murskauslaitoksen aiheuttama MELU on suhteellisen tasaista ja matalataajuista. Melua syntyy esimurskaimesta (leukamurskaimesta), itse laitoksesta ja seulonnasta. Meluhaittoja estetään koteloimalla ja lisäksi sijoittamalla varastointikasat siten, että estetään melun leviäminen kohti lähintä asuinaluetta. Myös Nordkalkin sivukivivarasto, Koirapaana, toimii melusuojana Jussin nii tyn asutuksen suuntaan. Muut asuinalueet Raiviossa, Skräbbölessä ja Ers byssä sijaitsevat kaukana toiminta-alueesta. Hakemuksen mukaan laitoksen toiminnan aiheuttamaa melutasoa rajoitetaan alle 55 db (A) häiriintyvissä kohteissa ulkona. Nord kal kin omis ta mia ja kai vosalueella, Saaris totien länsi puo lel la si jait se via kiin teistö jä ei ole otettu huomioon kiinteistöi nä, jot ka voivat häi riin tyä toi minnasta. Melumittauksia suoritetaan tarvittaessa. Toimintaan liittyvä eräänlainen meluhaitta syntyy todennäköisesti siinä yhteydessä, kun Nordkalk kuljettaa sivukiveä ja kasaa murskattavaksi aiotun si vu kiven varastointikasoihin. Toiminta-alueelle ajaa raskasta liikennettä päivittäin kertaa. Kevyttä liikennettä on noin 10 käyntiä päivässä. Kiviaines kuljetetaan kaivosalueen sisäisiä teitä pitkin, mahdollisuuksien mukaan myös laivausta varten. Laivauksen yhteydessä voi esiintyä kuorma-autoliikennettä alueelta satamaan vuorokauden ympäri. Toiminnassa syntyy vuosittain noin 300 litraa jäteöljyä. Jäteöljyjä ja muuta

3 ongelmajätettä ei varastoida alueella, vaan ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli murskauslaitoksen toiminnassa esiintyy häiriötilanteita, koneenkäyttäjä pysäyttää laitoksen tarvittaessa joko kokonaan tai osittain. Ympäristölupaviranomaiselle ilmoitetaan välittömästi ympäristöä koskevista häiriötilanteista. Hakemuksen käsittely Hakemus on julkipantu Paraisten kaupungin ilmoitustaululle ja se on ol lut näh tä villä Lupahakemuksesta on kuulutettu ilmoituksella Paraisten Kuu lu tuk sissa Hakemuksesta ei ole esitetty mielipiteitä eikä muistutuksia. Ehdotus: (kaupungingeodeetti) Ympäristölautakunta päättää myöntää Rudus Oy Turun Kalliomurskeelle ympäristöluvan siirrettävällä murskaus- ja seulontalaitoksella toteutettavaa murskaustoimintaa varten hakemuksen osoittamalla alueel la Nordkalk Oyj Abp:n kai vospiirin alueella, kaivoksen länsipuolella. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti, erityisesti seuraaviin lupaehtoihin on kiinnitettävä huomiota: Lupaehdot: 1. Murskaustoimintaa saa harjoittaa arkisin (maanantaista perjantaihin) klo , ei kuitenkaan arkipyhinä. 2. Murskauslaitoksen kotelointeja ja pintoja on huollettava ja ne on pidettävä kunnossa. 3. Sivukiven samoin kuin murskatun ja lajitellun kiviaineksen varastointikasat on sijoitettava siten, että ne muodostavat meluesteen asutuksen suuntaan. 4. Pölyn syntyä ja leviämistä on tarvittaessa ehkäistävä ja estettävä kastelemalla. Tämä koskee murskaustoimintaa, varastointikasoja ja toiminta-alueen sisäistä liikennettä. 5. Polttoöljy tulee säilyttää kaksivaipallisessa säiliössä, tai säiliössä jossa on tar peeksi iso suoja-allas. 6. Hakijan on oltava valmiina muutoksiin, joista määrätään asetuksella ympäristönsuojelulain 56 :ssä tarkoitetulla tavalla. 7. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee ilmoittaa välittömästi toiminnan yhteydessä esiintyvistä vakavista toimintahäiriöistä ja oleellisista muutoksista. Perustelu Jos Ruduksen murskaus- ja seulonta-aseman toiminta järjestetään lupahakemuksessa ja lupaehdoissa esitetyllä tavalla, toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitettua - terveyshaittaa; - merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; - maaperän tai pohjaveden pilaantumista; - erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista;

4 - eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Lupaehdot 1, 2 ja 3 on annettu, jotta saadaan selkeästi rajoitettua mahdollisia me lu hait to ja lai tok sen lä hei syydessä sijaitsevilla asuinalueilla. Lupaehdot 2 ja 4 on annettu pölypäästöjen ja pölyn leviämisen minimoiseksi. Lupaehdolla 5 estetään maaperän pilaantuminen. Lupaehdon 6 mukaisesti ja asetuksella voidaan antaa ankarampia määräyksiä kuin mi tä näissä lupaehdoissa on määrätty, annettuja määräyksiä on noudatettava näi den lupaehtojen estämättä. Lupaehdon 7 mukaisesti viranomaiselle on ilmoitettava ympäristölle aiheutuvista häiriöistä ja oleellisista muutoksista. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki 1-7, 10-11, 19, 21-23, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 52-59, 62, 81-86, Ympäristönsuojeluasetus 1, 7, 8-13, 16-19, 30 Laki eräistä naapuruussuhteista Luvan voimassaolo Lupa on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta tai olosuhteet muuttuvat oleellisesti, uusi ympäristölupahakemus tulee panna vireille. Mah dol li ses ta toi minnanharjoittajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa ympäristölautakunnalle. Hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi tulee jättää viimeistään Tar kis ta mishakemuksessa on esitettävä hakijaan ja murskaus- ja seulontalai tok seen liittyvät tiedot siltä osin kuin ne ovat muuttuneet tästä päätöksestä. Päätöksen täytäntöönpano Tämä lupapäätös tulee voimaan 30 päivää julkipanon jälkeen, jos päätökseen ei hae ta muu tosta. Ym päristölautakunta päättää samalla, että toiminta saa daan käyn nistää tä män lupa päätöksen mukaisesti siitä huolimatta, että pää tök seen haettaisiin muu tosta. Ympäristölautakunnan mielestä toiminnan aloit tami selle on pe rusteltu syy, eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyö dyttö mäksi (ym päristön suo jelulain 101 ). Jos toiminta käynnistetään ennen pää töksen voi maantu loa, toiminnanharjoittajan on asetettava eu ron va kuus ympä ristön saatta miseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupaehtojen muutta misen varalle. Lupamaksu Lupahakemuksen käsittelystä peritään Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 2 859,20 euroa. Päätöksestä kuuluttaminen Päätöksestä kuulutetaan julkipanoilmoituksella kaupungin virallisella ilmoitus tau lulla. Li säksi päätös toimitetaan hakijalle. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

5 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot