JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS"

Transkriptio

1 Teknisen lautakunnan lupajaosto JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS 11/60/602/2011 Lupaj 31 ASIA Joutsan Ekokaasu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Joutsaan rakennettavaa puhdistamolietteen, biojätteiden sekä umpi-, ja rasvakaivojen lietteen am mattimaista jät teen käsittelyä biokaasu laitoksessa sekä maanparan nustuotteiden valmistusta. Kyseessä on uusi toiminta. Päätös sisäl tää ympäristön suojelulain 101 :ssä tar koitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huoli matta. I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA HAKIJAN YHTEYSTIEDOT LAITOSALUE JA SEN SIJAINTI Hakija Joutsan Ekokaasu OY Teollisuustie JOUTSA Yhteyshenkilö Juha Luostarinen Vaajakoskentie Leppävesi Laitoksen yhteystiedot Mämmiläntie JOUTSA Sijainti Hapetuslammikko nimisellä kiinteistöllä kiinteistötunnus Joutsan kunnan Jou san kylässä. Liike ja yhteisötunnus Alueen omistus ja hallinta Alueen omistaa Joutsan kunta, mutta toiminnanharjoittaja on vuokrannut tarvitsemansa alueen kunnalta. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentti kohta 4, ympäristönsuoje-

2 luasetus 1 3 momentti. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Lupaviranomaisena toimii ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 13 c perusteella kunnan ympäristönsuojeluvi ranomainen kun jätettä hyödynnetään ja käsitellään alle ton nia vuodes sa. Ympäristölupahakemus on tullut vireille Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa Kyseessä on uusi toiminta eikä aiempaa ympäristölupaa ole. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ LAITOKSEN TOIMINTA Alue ja sen ympäristö Biokaasulaitos sijoittuu nykyiselle jätevedenpuhdistamon alueelle erillisellä vuokrasopimuksella määriteltyyn paikkaan. Laitos sijait see 200 met riä 4-tien länsipuolella. Lähin astus on 4-tien itäpuo lella. Laitos sijaitsee Joutsan keskustasta yhden kilometrin päässä luoteen suunnassa. Kaavoitus Laitos sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella. Jätteiden laatu, hankinta-alue ja käsittely Laitos tulee käsittelemään erilliskerättyä biojätettä, joka on syntynyt esim. kiinteistöillä, ravintoloissa, suurkeittiöissä tai elintarvike teollisuudes sa. Lisäksi käsitellään kunnallisten puhdistamoiden jä tevesilietettä sekä imuke räilyä sako- ja umpikaivo lietettä sekä rasvanerotuskaivojen lietteitä. Jätteet koostuvat pääosin Kes ki-suomen ja Päijät-Hämeen alueelta kerättävästä ma teriaa lista. Kir janpidosta ja kuormien punnituksesta vastaa laitoshen kilös tö. Jätteen käsittely edellyttää asetuksen luokan 3 (1774/2002/EY) mu kaisten hygienisointilaitteiden käyttä mistä prosessissa. Erijakei den vastaan otto ja prosessin kulku on esitetty liitteenä olevassa pro sessi kaa viossa. Toiminta-ajankohta Toiminta on suunniteltu alkavaksi 2011 loppupuolella, sen jälkeen kun luvat ja rahoitus ovat kunnossa.. Tuotteet, tuotanto ja tuotantokapasiteetti Prosessijäännös peltolevitykseen maanparannusaineeksi ja lannoitteeksi 4358 t/vuo si, biokaasu 392 t/vuosi (käytetään sähkön-

3 ja/tai lämmöntuotantoon tai liikennepolttoaineeksi), yhteen sä 4750 t/vuosi. Prosessin suurin mahdollisen kapasiteetti on 30 % luvassa haettavia määriä suurempi. Prosessin käyntiaika on normaalivuonna 8760 h/vuosi. Toiminta jakaantuu tasaisesti ympäri vuoden. Pro sessin syöttö ja purku ja materiaalin hallinta tapahtuvat pääosin kel lo 8-16 välillä. Materiaalit prosessiin syötetään katetun syöttösäiliön kautta (200 m3). Lietteet kipataan suoraan syöttösäiliöön, biojätteet siirretään katetusta vas taanottosiilosta (100 m3) ja murs kataan seula kauhaa käyt täen. Sekoitussäiliöön voidaan materiaalin kuiva-ainepitoisuuden alentamiseksi tarvittaessa lisätä nestettä biokaasureakto rista. Jatkuvatoimista biokaasuprosessia syötetään ainoastaan hygieniayksikön kautta. Syöttölinja on varustettu repijällä, jolla var mistetaan vaadittu alle 12 mm palakoko. Hygieniayksikkö on lämpöeristetty tilavuudeltaan 20 m3 säiliö, joka on varustettu pumppusekoituksella. Säilöä lämmitetään ul koisella läm mönvaih tajalla, lämpö tuotetaan biokaasulla, johon on tar vittaessa vaihdetta vissa öljypoltin. Hygieniayksiössä on jatkuva sekoitus ja lämpötilan seuranta ja läm pötila tallentuu oh jaustietokoneelle kerran mi nuutissa. Kun säiliöön on lisätty erä syö tettä, pro sessinohjaus tar kistaa panoksen lisäämisen jälkeen, että vaadit tu 70 asteen lämpö tila on pidetty vähintään 1 tunnin ajan ennen kuin pumppaus säiliös tä prosessiin voidaan aloittaa. Säiliön neste määrän muuttuessa pa noksen lisäyksen yhteydessä syntyy nesteen syrjäyttämän tila vuuden verran hönkäkaasuja, joista poiste taan hajukaasut aktiivihii lisuodattimella. Prosessi on mitoi tettu siten, että hygienisointi suori te taan kerran vuorokaudessa. Biokaasuprosessi ja laitteisto Jatkuvatoiminen, täyssekoitteinen (CSTR) biokaasureaktori (700 m3) on betonirakenteinen ja kaasutiivis. Lämmitys on sisäisillä lämmönvaih dinputkilla ja sekoitus upposekoittimin. Pro sessilämpöti lana voidaan käyttää mesofiilistä aluetta astetta. Keski määräinen viipymä on vuoro kautta. Biokaasun tuotannosta ja or gaanisen aineen hajoamisesta tässä vaiheessa tapahtuu noin 85 %. Lietteen poisto jälkikaasualtaaseen tapahtuu pumppupoistona. Reaktori on varustettu yli- ja alipaineventtiilein. Jälkikaasualtaan (700 m3) yläpuolella on biokaasuvarasto sekä sääsuoja. Laskennallinen viipymä on vuorokautta. Jälki kaasuallasta sekoitetaan ajastetusta. Noin 15 % tuote tusta biokaa susta syntyy jälkikaasutuksessa. Jälkikaasutuksella vähennetään huomattavasti kasvihuonekaasu päästöjä, ravinnehävikkiä ja hajuhaittoja. Jälkikaasuallasta voidaan hyödyntää myös lietteen vuodenai kavarastointiin. Jälkikaasualtaan yhteydessä oleva kaasuvarasto (590 m3) mahdollistaa vajaan vuorokauden kaasun tuotannon varastointiin. Jälkikaasualtaasta liete siirretään varastosäiliöön (2000 m3), joka

4 tyhjennetään kahdesti vuodessa. Liete hyödynnetään pel toviljelyksessä lannoitteena ja maanparannusaineena. Biokaasureaktorista ja jälkikaasualtaasta kerätty biokaasu voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannossa tai jalostaa liikennepolttoaineeksi. Laitos on varustettu kahdella erillisellä, itsenäisellä kaasunkäyttölaitteella, joita hyödyntämällä voidaan välttyä ylijäämäkaasun päästämiseltä ilma kehään. Toiminnassa syntyvät potentiaaliset päästöt rajoittuvat hajukaasujen syntymiseen kertaluonteisesti päivittäin hygienisoinnin yhteydessä. Hajupäästöt hallitaan suodattamalla hönkäkaasut aktiivihiilisuodattimella. Hajupäästöt ympäristöön voivat tapahtua mahdollisten toimintahäi riöiden aikana. Päästöt vesiin ja maaperään halli taan noudattamalla prosessijäännöksen käsittelyssä Valtioneuvoston asetusta 931/2000. Kokonaisuutta tarkastellessa toiminnan käynnistäminen on voimakkaasti ympäristöhaittoja vähentävä. Jätteen käsittelyn siirtymi nen nykyises tä käsittelystä on jätehierarkian mukaista, sillä biokaasulaitoksessa voidaan hyödyntää jätteen energiasisältö ja prosessijäännöksen materiaali maanparannusaineena ja lannoitteena. Jätteenkäsittely kasvihuonekaasupäästöt vähenevät nyky tilanteeseen verrattuna ja toiminnan aloittaminen on kaatopaik ka direktiivin edellyttämän kehityksen mukaista. Lisäksi tehostunut ravinteiden kierrätys vähentää energiaintensiivisten keinolannoitteiden käyttöä tilalla ja fossiilisten polttoai neiden käyttöä sähkön- ja lämmön tuotannossa ja liiken teessä. Liiken teessä bio kaasu vähentää myös huomattavasti lähiympäristölle ja terveydelle haitallisia päästöjä. Sijainti ja prosessikaavio Toiminnasta on laadittu liitteenä 27.2 oleva asemapiirros ja liitteenä 27.3 oleva prosessikaavio. Biokaasun raaka-aineita ovat: - Puhdistamon liete 2000 t/vuosi - Erilliskerätty biojäte 1000 t/vuosi - Sako-, umpi- ja rasvanerotuskaivojen liete 1750 t/vuosi Yhteensä 4750 t/vuosi Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Toiminnan kokoluokka jää huomattavasti alle direktiivissä 96/61/EY olevien raja- arvojen. Toiminta ei lisää energian käyttöä, vään on energiataseeltaan positiivinen prosessi. Prosessi kuluttaa säh köä % tuotetusta energiasta. Toiminnan käynnistyttyä ener giaa riittää laitoksen ulko puolella käytettäväksi. Vedenhankinta ja viemäröinti Biokaasuprosessi ei liity vesi - ja viemäriverkkoon, jätevesiä ei pro-

5 YMPÄRISTÖKUORMITUS sessin aikana synny. Laitoksella esim. pesuihin käytettävä vesi tulee kunnan vesijohdosta ja jätevedet ohjataan biokaasu prosessiin. Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilan teissa Ympäristöriskin aiheuttaa biokaasun pääseminen ilmakehään ylipaineventtiilistä. Häiriötilanne toteutuu harvemmin kuin ker ran vuodessa. Häiriö aiheuttaa haju- ja kasvihuonekaa sujen rajoitetun päästön ilmakehään. Kaasut laimenevat normaaliolosuhteissa 0,5-1 tunnin kuluessa. Kaikkien säiliöiden pinnan korkeutta tarkkaillaan päivittäin ja ylitäyttö ehkäistään pinta-anturein ja etähälytysjärjestelmällä. Laitoksen tilat on varustettu palohälyttimin ja räjähdysvaarallisen kaasuseoksen ilmaisevilla hälyttimillä sekä ensisammutus kalustolla ja varoituskylteillä. Laitteistot on rakennettu ajan tasaisen tur vallisuuslainsäädännön mukaisesti. Liikenne ja liikennejärjestelyt Jätteen vastaanotto- ja lopputuotteen kuljetukset lisäävät kuljetuksia 1-5 krt/päivä raskaalla kalustolla Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin ja niiden pääsyn ehkäiseminen pohjaveteen Jätteen käsittelyprosessi on täysin suljettu eikä käytä prosessissa vettä, joten prosessi ei itsessään kuormita vesistöjä tai viemäriä. Lopputuotteet käytetään peltolannoitteena Valtioneuvos ton asetuksen 931/2000 mukaisesti Kokonaisuutena prosessi vähentää maaperän ja pohjaveden kuormitusta, sillä jäte ohjautuu pois nykyisestä käsittelystä. Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan Jätteen eräluonteinen hygienisointi aiheuttaa päivittäin hajuhaittoja sisältävien hönkäkaasujen vapautumisen. Hönkäkaasuja syntyy kerralla n. 20 m3 ja ne suodatetaan aktiivihiilisuotimella. Jätteen vastaanotto tai varastointi ei aiheuta merkittävästi päästöjä, jäte on varastoitu suljettuihin tiloihin. Prosessi on ilmatiivis sul jettu eikä ai heuta päästöjä. Biokaasun käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa aiheuttaa vähemmän päästöjä kuin vastaava energiantuotanto polttoöljyä käyttäen. Kokonaisuutena tarkasteltuna hajuhaittojen määrä vähenee, kun biojätteet siirtyvät alueella avoimesta suljettuun käsittelyproses siin. Kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät merkittävästi verrattuna nykyiseen jätteenkäsittelyyn. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt vä he-

6 nevät siltä osin, kun biokaasu korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä lii kenteessä ja sähkön- ja lämmön tuotannossa. Melupäästöt ja tärinä Toiminnasta ei aiheudu melua ja tärinää. Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrä, varastointi sekä edelleen toimittaminen Pahvi- ja metallijäte toimitetaan kierrätyk seen. Loisteputket, öljyt, akut ja muut ongelmajätteet toi mitetaan keräykseen. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta Prosessin ja toimintatapojen suunnittelussa on otettu huomioon Suomen ympäristökeskuksen julkaisun "Paras käytettävissä ole va tekniikka (BAT): Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimin taympäristössä" näkökoh dat soveltuvin osin. Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksesta Kokonaisuutena tarkasteltuna toiminnalla on voimakkaasti positiiviset ympäristövaikutukset. Toiminta muuttaa jätteen käsitte lyä jätehierar kiassa korkeammalle asteelle, edesauttaa kaato paikkadirektiivin täyttymis tä, vähentää jätteen käsittelyn kasvihuone kaasu- vesistö- ja hajukaasupäästöjä. Tuotettu ener gia korvaa fossiilisia ja epäpuhtaammin palavia polttoaineita säh kön- ja läm möntuotannossa. Ravinteiden kierrätys yhdyskun nista maatalouteen vä hentää energiaintensiivisten väkilannoitteiden ja ehtyvien fosfori va rantojen käyttöä. Negatiivinen vaikutus häiriötilanteissa syntyvistä hajukaasupäästöistä on vähäinen ja satunnainen haitta, kokonaisuudessa haju haitat vähe nevät merkittävästi nykyisen avoimen jätteen käsittelyn muuttuessa sulje tuksi. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Nykyisessä käytössään jätteenkäsittelyalueena kiinteistöllä on vähäinen merkitys yleisessä viihtyisyydessä. Yleiseen viihty vyyteen vaikuttaa häiriötilanteissa syntyvät hajukaasupäästöt. Normaalitoiminnassa hajukaasujen syn ty estetään teknisin ratkaisuin ja huolellisilla toimintatavoilla. Toimin nan aiheuttama liikennöintitarpeen kasvu on hyvin vähäistä eikä vaikuta alueen viih tyisyyteen. Toi minnalla ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnan aloittaminen edellyttää uusien raken nusten rakentamista jäteveden puh distamon viereen asemaku van mukai sesti. Rakennukseen varatulla alueella on avoin täyttämäl lä täytetty alue.

7 KÄYTTÖTARKKAILU JA RAPORTOINTI LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset Toiminnan tuottama biokaasu vähentää haitallisia päästöjä korvatessaan fossiilisia epäpuhtaasti palavia polttoaineita. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Lopputuotteet käytetään peltolannoitteena Valtioneuvoston asetuksen 931/2000 mukaisesti, jolloin ravinnepäästöt minimoitu vat. Käyttötarkkailu Päivittäin seurataan säiliöiden pintojen korkeutta ja syötettyjä määriä, prosessin toimintaa kaasuntuotannon, metaanipitoi suuden ja lämpötilojen mukaan. Prosessiparametrit tallentuvat jatkuvatoimisesti hallintatietokonee seen. Päästötarkkailu Laitoksen henkilökunta tarkkailee päästöjä aistinvaraisesti päivittäin. Lupahakemuksesta tiedottaminen Ympäristöluvan vireilläolosta on kuulutettu Joutsan kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana ja kunnan internetsivuilla sekä Joutsan seudussa Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Joutsan kunnan teknisessä toimistossa. Naapurit on kuultu kunnan toimesta. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk selta ja Jyväskylän kaupungin Sosiaa li- ja terveyspalvelukeskukselta. Muistutukset Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole ilmaistu mielipiteitä. (Asian valmistelija ympäristötarkastaja Jukka Partanen, puh ) II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA Ympäristötarkastajan ehdotus: Teknisen lautakunnan lupajaosto tarkastaa ympäristölupahakemuksen ja tutkii luvan myön tämisen edellytykset. Ratkaisussaan lupajaosto ottaa huomioon mi tä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Lupajaosto myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitok sen

8 toimin nalle. Toiminta on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Vastaus yksilöityihin lausuntoihin Lupamääräyksissä on otettu huomioon Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Jyväskylän kaupungin Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lausunnossa esittämät näkökoh dat. Laitoksen on toiminnassaan noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset Yleinen ympäristönsuojelu 1. Laitoksen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai viemäriin tai muu syy aiheu ta joko välittömästi tai vä lillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristönvahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai yleistä viihtyisyyden ale nemista. Tarvittaessa on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttä miin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäise miseksi tai poistamiseksi. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 5, 7, 8, 42, JL 6, 19, NaapL 17 ). Toiminnan kapasiteetti 2. Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitoksella saa vastaanottaa ja käsitellä jätevedenpuhdistamon lietteitä, erilliskerättyä biojätettä ja sako-, um pi- ja rasvanerotuskaivojen lietettä 4750 t/vuosi. Mikäli käsittelyyn tuodaan muita jakeita, täytyy ne esittää hyväksyttäväksi Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen vii meistään kahta viikkoa ennen niiden käsittelyä. Raaka-aineiden keskinäiset suhteet voivat vaihdella, kuitenkin siten että yhteensä niitä saa käsitellä koko laitoksessa 4750 tonnia vuodessa. (YSL 43, 45, YSA 19 ) Biokaasulaitoksen rakentaminen 3. Laitos on rakennettava parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen. Tarkennettu suunnitelma biokaasulaitoksesta ja sen ra kenteista tu lee toimittaa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviran omaiselle kahta kuukautta ennen laitoksen rakentamisen aloitta mista. Suunnitelmasta tulee selvitä yksityiskohtaisesti tieto vastaanotto-, prosessi- ja lopputuotevaraston rakenteista ja tiloista sekä eri toimintojen sijoittumisesta alueelle. Laitoksen kulkureitit on suunnitel tava siten, että kulku likai sella raaka-aineiden vastaan otto- ja käsitte ly-

9 alueella sekä puhtaalla valmiiden tuotteiden puo lella on riittä västi eristetty. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi antaa lisä mää räyksiä ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Valvontaviran omainen päättää asiasta erikseen. (YSL 43, 45, 55,YSA 19 ) 4. Luvan saajan on huolehdittava mm. siitä, että mädätysprosessin laitteistojen ja säiliöiden materiaali kestää mädätysproses sissa vallitsevia olosuhteita ja että ne ovat kaasutiiviitä. Laitosraken nusten lattiat ja laitoksen varastointialueet on rakennettava nesteenpitävistä, kestävistä materiaaleista, jotka kes tävät laitoksella käsitel tävien jätteiden ja sivutuotteiden kemiallisen ja fy sikaalisen kuor mituksen. Piha-alueet, joissa kuljetetaan ja siirre tään käsittelemätön tä tai käsiteltyä materiaalia, on asfal toitava ja viemäröitävä kaksoisviemärijärjestelmällä. (YSL 43, JL 6 ). Raaka-aineiden vastaanotto ja varastointi ja käsittely 5. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä vastaanotetun jätteen laadusta ja sen soveltuvuudesta prosessiin. Vastaanotet taessa toistuvasti saman toimittajan samanlaatuista jätettä riittää, että jätteen laatu selvitetään tarvittaessa ennen ensimmäisen erän vastaanottamista. Laitos ei saa ottaa vastaan sellaista raaka-ainetta. jossa on prosessin toiminnalle haitallisia aineita niin, että prosessin toiminta vaikeutuu tai laitoksen ympäristövaikutukset suurenevat. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa tai käsittelyä ei ole tässä päätöksessä tai lupamääräyksen 2 mukaan Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa hyväksytty, tulee jäte toimittaa viipymättä käsittelypaik kaan, jolla on ympäristölupa ky seisenlaisen jätteen käsittelyyn tai palauttaa jäte sen haltijalle. Sivutuotteet on käsiteltävä siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa mui den kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saata vien sivutuot teiden terveyssäännöistä (1774/2002) ja Maa- ja metsä talousminis teriön asetuksessa eläinperäisten sivutuotteiden käsitte lystä biokaa su- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä lai toksissa (195/2004) säädetään (mm. homogenisointi 12 mm palako koon, hygienisointi 70 C:n lämpötilassa vähintään 60 minuutin ajan). (YSL 4, 43, 45, YSA 19, JäteA 8 ) 6. Käsiteltävät raaka-aineet tulee prosessoida mahdollisimman nopeasti laitokseen saapumisen jälkeen. Biojätteen vastaanottosiilon ja syöttösäiliön tulee sijaita suljetuissa halleissa. Vastaanotetta vien jätteiden ulkovarastointi on kielletty. Rakenteiden tulee olla sellaisia ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, merkittävää muuta ym päristön pi laantumista tai maaperän tai pohjaveden pi laantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. (YSL 4, 43, 45, YSA 19, JäteA 8 ) 7. Jätteen kuljetuksessa käytetyille ajoneuvoille, kuljetusastioiden ja - säiliöiden puhdistukselle ja desinfioinnille tulee olla erik seen

10 osoitet tualue. Pesuvedet tulee johtaa vastaanotto säiliöön ja edelleen prosessiin, mikäli vedet eivät sisällä biokaasupro sessin kannalta haitallisia kemikaaleja. (YSL 4, 43, 45, YSA 19, JäteA 8 ) Päästöt ilmaan 8. Biokaasulaitosta ja lietevarastoa on hoidettava siten, että niistä aiheutuvat hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset. Jos hajuhaitoista tulee valituksia, tulee biokaasu laitokselta ilmaan kulkeutuvien hajujen koostumus (poisto-kaasujen haju-yksikkömäärät ilmakuutiometrissä sekä ammoniakin, rikkivedyn ja muiden merkittävimpien hajua aiheuttavien yhdisteiden pitoisuus) ja niiden aiheuttama kuormitus selvittää laitoksen normaalitoiminnan aikana. Hygienisointisäiliön hajuhaittojen osalta toimitaan hakemuksen mukaisesti. Biokaasua ei saa päästää käsittelemättömänä ulkoilmaan. Mikäli biokaasua ei voida jostain syystä hyödyntää, on se hävi tettävä polttamalla soihdussa. Biokaasu on soihtupoltossa poltettava siten, että poltosta ei muo dostu hajuhaittoja. (JäteL 6, JäteA 8, YSL 42, 43, YSA 19, NaapL 17 ) 9. Mädätteen lietevaraston tulee olla tiivisrakenteinen niin ettei varastoinnista aiheudu hajuhaittoja, pohjaveden ja ympäristön pilaantumista. (YSL 43, JäteL 6, JäteA8, NaapL 17 ) Meluntorjunta 10. Melutaso eniten melulle altistuvissa asumiseen käytettävissä kohteissa ulkona ei saa laitoksen toiminta-aikana ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22) eikä 50 db yöllä (kello 22-7). Jos melu on luonteel taan isku maista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatulokseen lisätään 5 db en nen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mi käli melutaso ylittyy, tulee toi minnan harjoittajan ryhtyä toimenpitei siin meluhai tan vähentämiseksi. Prosessin syöttö- ja purku sekä jätteen ja materiaalien hallinta tulee pyrkiä keskittämään kello 8-16 väliselle ajalle (YSL 5, 42, 55, 83, 108, NaapL 17 ) Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 11. Laitoksella on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödyn nettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyöty käyttöön. Hyötykäyttöön eikä kaatopaikalle saa toimittaa jätteitä, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäris tölle. Ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa käsiteltäväksi laitokseen, jolla on luvassa kyseinen ongelmajätteen vastaanotto ja käsittely hyväksytty. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Ongelma jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuis sa astioissa ja ne tulee va rastoida varo altain varuste-

11 tuissa astiois sa tai tiiviillä reunukselli sella tai reunakorokkein varustetulla alustalla ja siten, että vuototapauksissa on gelmajätteet saadaan kerättyä talteen. Ongelmajätteiden pakkauksissa on oltava laatua ja vaarallisuutta osoittavat merkinnät. Ongelmajätteiden siirtoa varten on laaditta va siirtoasia kirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutetta vaksi edelleen ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä nel jän vuoden ajan. (YSL 7, 42, 43, 45, JäteL 4, 6, 9, 12, 15, 19, JäteA 5, 6, VNp 101/1997, VNp 962/1997, VNp 883/1998, VNp 659/1996) Raaka-aineiden käsittely ja maaperänsuojelu 12 Raaka-aineet, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu maaperään, pohjavesiin tai il maan päästö jä, joista voi ai heutua ympäristö, viih tyisyys tai ter veyshaittaa. Polttoainesäiliön tulee olla kaksoisvaippainen tai se on sijoitettava tiiviiseen katettuun tai muuten sateelta suojattuun suoja-altaaseen, jonka koko tulee olla vähintään säiliön tilavuus. (YSL 42, 43, 45, JäteL 6 ) Paras käyttökelpoinen tekniikka 13. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset sekä energian tuotto ja käyttö mahdolli simman tehokasta. (YSL 5, 42, 43, YSA 37, JäteL 51 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 14. Mikäli laitteistoihin tulee häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai haitallisuutta, laitteet on saatettava toimintakuntoon niin pian kuin se teknisesti on mahdollista. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, on viipymättä ilmoitet tava Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnan harjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman tois tumisen estämiseksi. Laitoksella tulee olla ja laitoksen tulee pitää ajan tasalla erilaisia vaara- ja poikkeustilanteita varten ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma, josta ilmenee oh jeet vahinkojen ja seurausten rajoittami seksi. Suunnitelma tulee teh dä viimeistään vuoden kuluessa laitoksen käynnistymisestä ja lä hettää tiedoksi Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja tarvikkeita aina saatavilla. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huo lehtimaan, että laitoksella on saatavissa torjuntalait-

12 teiden ja tarvik keiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä. (YSL 62, 76, YSA 30, JäteL 51 ) Tarkkailusuunnitelma 15. Laitoksen käyttö, päästö- ja vaikutustarkkailuista on laadittava tarkkailusuunnitelma. Tarkkailusuunnitelmassa on esitettävä: - Säiliöiden pintojen korkeus - Vastaanotettavien jätteiden määrän ja laadun seuranta - Biokaasun laadun ja määrän seuranta - Biokaasun soihtupolton tarkkailu (aika ja poltetun kaasun määrä) - Valmiin tuotteen (mädätteen) laadun tarkkailu ja käyttö - Käyttötarkkailu; tuotantoprosesseja sekä puhdistuslaitteiston, varas tojen, säiliöiden, putkisto jen sekä valvonta- ja hälytyslaitteiden toi mintaa ja kuntoa tu lee tark kailla säännöllisesti Suunnitelma tulee lähettää Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tehdä tarkkailu suunnitelmaan tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Aktiivihiilisuodattimen tehoa on tarkkailtava säännöllisin välein. Soihtupoltossa syntyvä päästöt: rikkidioksidi, typen oksidit, hiukkaset, rikkivety, hiilimonoksidi, haihtuvat orgaaniset hiilive dyt sekä hajuyhdisteiden määrä (HY/m3) on mitattava kerta luonteisesti asiantuntijalaitoksen kuuden kuukauden kuluessa laitoksen käynnistymisestä. (YSL 5, 43, 46, 55 ) 16. Toiminnan pohjavesi- ja hulevesipäästöjä on tarvittaessa tarkkailtava. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa osallistua toi mintojen ympäristövaikutuksia koskeviin selvityksiin Ympäristönsuojelu viranomai sen edellyttämällä tavalla. (YSL 5, 42, 83, JäteL 51, 52 ) Kirjanpito Laitoksella on pidettävä kirjaa seuraavista asioista: - vastaanotettavien jätteiden määrän, tuojan, laadun ja alkuperän seuranta - seos- ja tukiaineiden määrä - valmiin tuotteen määrä ja laatu - tuotteen edelleen toimitus - hoitotoimet ja tarkkailu (hajunpoistolaitteisto, ympäristön tilan tarkkailu) - häiriötilanteet (soihtupolton aika) - muualle toimitetut hyödyntämiskelvottomat jätteet - häiriötilanteet ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet - biokaasulaitoksen toiminta (kaasun määrä ja hyödyntäminen) Raportointi 17. Laitoksen toiminnasta sekä valvonta- ja tarkkailutiedoista on laadittava viran omaisen edellyttämällä tavalla tilastot ja raportti, joka on

13 toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosira portista on käytävä ilmi muun muassa seuraavat tiedot: Tiedot tuotannosta: vuotuinen tuotantomäärä (tuotteen laatu ja määrä), tuotannon käyntiajat prosesseittain (h/a), vastaan otettujen jätteiden ja käy tettyjen raa ka-aineiden määrät ja laadut sekä varastointimäärät, energian käyttötiedot ja energiasäästötoimenpiteet ja suunnitteilla olevat muu tokset laitok sessa ja sen toi minnassa. Tieto ympäristö vahinkova kuu tuksen voimassaolosta. Tiedot jätehuollosta: jätteiden laatu, laji, määrä sekä hyödyntämis- ja käsittelytavat, varastointi,edelleen toimittaminen, jätteen kuljettajat, toimituskoh teet ja päivä määrät. Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristö ministeriön asetuksessa (YmA 1129/2001) esiintyvää jaottelua. Tiedot päästöistä ja tarkkailusta: yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä (prosessit, puhdistimet, mittalaitteet), tiedot ympäristön suojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista (ajankohta, kes to aika, syy, ar vio päästöistä ja niiden ympäristö vaikutuksista sekä suoritetut toi menpiteet), yhteenveto käyttö, päästötarkkailusta sekä vaikutus tarkkailusta, päästömääristä, analyysituloksista, näyte pis teistä, laskenta- tai mittausperusteista, mittausraporteista, arvio tulosten luotettavuudesta, vuosittaisten raaka-aine- ja päästömää rien vertailu tähän päätökseen kirjattuihin tai myöhemmin muutoksena il moitettuihin tietoiin. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta edellä mainittuine tietoineen on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Joutsan kun nan ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämällä ta valla. (YSL 46, 47, YSA 19, 36, JäteL 51 ) 18. Toiminnanharjoittajan on esitettävä laitoksen hoidosta, käytöstä ja toiminnan tarkkailusta vastaavan yhdyshenkilön ja hänen varamiehensä nimi jäteasetus 10 mukaisesti kirjallisesti Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviran omaiselle kolmen kuukauden kuluessa laitoksen käynnistymisestä. Hoitajan asiantuntemuksen ylläpidosta on huolehdittava. (YSL 43, 45, JäteA10 ) Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen 19. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukautta, ennen toiminnan lopettamista esitettävä yk sityiskohtai nen suunnitelma ympäristönsuojelua koskevista laitoksen lopettamiseen liittyvistä toimista. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan olennaista muuttamista ilmoitettava siitä Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 81, 90, YSA 19 )

14 Ympäristövahinkovakuutus 20. Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa laitoksen toiminnan aloittamisesta. Tiedot vakuutuksesta tulee toimittaa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.(asetus ympäristövahinkovakuutukses ta 717/98, 1, 2 ) Vakuus 21. Ennen toiminnan aloittamista luvan hakijan on asetettava ympäristönsuojelulain 42 tar koittama euron suuruinen vakuus, tai toteutettava vakuutta vastaava järjestely muulla tavoin. Vakuusasiakirjat tai selvitys va kuutta vastaavasta järjestelystä on toimitettava Joutsan kunnan ym päristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Ympä ristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden mää rän. (YSL 42, 45 ) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Ympäristösuojelulain 43 mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pi laantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupa päätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät mah dol lisesti ai heu tuvan kuormi tuksen ehkäisemiseksi. Toiminnan harjoittaminen ei aiheuta toiminnan sijaintipaikan huomioiden (ympäristösuojelun laki 6 ) ja lupamääräyksiä noudattamalla sellaisia ympäristösuojelu lain 42 tai naapuruussuhdelain 17 mukaista haittaa, jonka perus teella toiminta voitaisiin kieltää. Tällöin ympäristöluvan myöntämisel le ei ole estettä. Lupajaosto katsoo, että biokaasulaitoksen toiminta kokonaisuudessaan hakemuksen mu kaisella paikalla täyttää luvan myöntämisen edellytyk set, mikäli an nettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Toimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvien haittojen tor juntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehit tä mistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta arvaamatto mia ympäristövaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemi seksi tai poista miseksi. (Lupa-määräys 1). Raaka-aineiden keskinäiset suhteet voivat vaihdella, kuitenkin siten että yhteensä jätteitä saa käsitellä koko laitoksessa 4750 tonnia vuodessa. Muiden hakemuksessa mainitsemattomien jakeiden osalta ennakkoilmoitta mista - ja hyväksyntää pidetään valvon nallista sysi-

15 tä tarpeellisena. (Lupa määräys 2) Laitoksen suunnitelmat olivat hakemusvaiheessa vasta prosessikaaviovaiheessa. Tämän vuoksi on katsottu tarpeelliseksi esittää yksityiskohtaiset suunnitelmat lupaviranomaiselle. Määräykset on lisäksi annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ne perustuvat ympäristönsuojelulain 43 :ään (Lupamääräys 3 ja 4) Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia asianmukaisesta jätteiden vastaanotosta, varastoinnis ta ja esikäsittelystä siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, ha ju tai terveyshaittaa eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaa raa tai muuta haittaa ympäristölle. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo laitoksen toimintaa Euroopan parlamentin ja neuvoston ase tuksen muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (1774/2002) ja Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eläinperäisten sivutuotteiden kä sittelystä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsitte lystä teknisissä laitoksissa (195/2004) noudattamisen osalta. (Lupa määräys 5 ja 6) Puhdistamalla ajoneuvot tarvittaessa erikseen osoitetulla alueella ja johtamalla pesuvedet jä tevedenkäsittelyprosessiin voidaan varmistaa, etteivät pesuvedet kuormita ympäristöä. (Lupamääräys 7) Kun laitoksen biojätteen vastaanottosäiliön poistokaasut ohjataan aktiivihiilisuodattimen kautta, hajuhaitat voidaan pitää kurissa. Kun laitteisto toimii lu pa-määräyksen 6 mukaisesti, ei hajuhaittoja ympäristölle toiminnas ta pitäisi syntyä. Häiriötilanteissa biokaasu on ohjattava suihkupolt toon. Tarvittaessa ympäristön-suojeluviranomainen tulee määrää mään lisätoimista mahdollisten hajuhaittojen ehkäisemiseksi. (Lupa määräys 8 ja 9) Toiminasta aiheutuva melu ei saa aiheuttaa haittaa ympäristön asukkaille. Asumiseen käy tettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ul kona ylittää A-painotettua ekvivalenttitason päiväohjearvoa (722) 55dB, eikä yö ohjearvoa (klo 22-7) 50 db. (Lupamääräys 10) Jätelain perusperiaatteena on, että hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee ensisijaisesti hyödyn tää materiaalina ja toissijaisesti energiana. Toiminta ei saa aiheuttaa roskaantumis- tai muuta haittaa eikä maaperän tai pohjavesien pi laantumista (Lupamääräys 11) Tuotteiden, jätteiden tai raaka-aineiden varastointi tai käyttö ei saa aiheuttaa maaperään, pohjavesiin, sadevesiviemäriin tai ilmaan päästöjä tai muuta haittaa. (Lupamääräykset 12) Toiminnanharjoittaja on velvollinen seuraamaan alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja soveltamaan sitä tuotantoon. Toiminnan harjoittajan selvilläolo velvollisuus edellyttää myös energian käyt töön liit tyvän perustietouden keräämistä. (Lupamääräys 13) Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista häiriö- ja muissa poik keuksellisissa tilan-

16 teissa. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumis vaade, ilmoi tus- ja toimin ta- sekä tiedotusvelvoite on an nettu välittö män ympäris tövahingon torjunnan onnistumisen varmis tamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi sekä viranomaisten ja lä hiasukkaiden tiedonsaanti varmistamiseksi. Terveys- ja ympäristö-vaikutuksien estämiseksi on nettomuustilanteisiin varautuminen etukäteen on tar peen. Ympäristöhaittoja aiheuttavat laite rikot tulee korjata viivytyk sittä. (Lupamääräys 14) Mädätysprosessin metaanipitoisuutta ja käsitellyn lietteen laatua tulee seurata säännöllisesti. Lietteestä tulee vuosittain analysoida ainakin ph, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, kokonaistyppi ja kalium. Näytteitä otetaan, kunnes valvontaviranomainen toisin katsoo. Hajunpoistolaitteistojen toimintaa on tarkkailtava. Toimintaa on tarkkailtava päivittäin aistinvaraisesti. Lisäksi laitteistojen toi mintaa tu lee tarkkailla ulkopuolisen asiantuntijan tekemin mittauk sin. Tarkkailun tulee tapahtua normaalin käynnin aikana. Tarkkailuohjelmien liittäminen yhteen keskitettyyn tarkkailusuunnitelmaan on valvojan kannalta helpompaa. Lisäksi tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkistaa ja päivittää lupapäätöksestä riip pumatta. (Lupamääräys 15) Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja valvonnallisista syistä. Ympäristönsuojelun edistämiseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi lupamääräysten noudattamisen seu ranta ja toimintojen ympäristövaikutus ten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Val vontaviranomainen tarvitsee vuosira portin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten. (Lupamääräykset 16 ja 17) Yhdyshenkilön asettaminen helpottaa laitoksen valvontaa. (Lupamääräys 18) Jos laitoksen toiminta loppuu antaa ympäristökeskus toiminnan lopettamista koskevat määräykset. Oleellisista toiminnan muutoksista tulee il moittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel le. ( Lupamääräys 19) Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. (Lupa määräys 20) Vakuuden tarkoitus on varmistaa välittömät sulkemis- ja maisemointitoimenpiteet sekä jälkitarkkailu. Vakuussumma on las kettu siten, että sillä kate taan välittömät sulkemistoimen piteet ja toteute taan seuran taohjelma, myös siinä tapauksessa että luvan hakija jättää toimen piteet toteuttamatta. (Lupamääräys 21)

17 TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaan lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä mää rätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lu papäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Joutsan Ekokaasu Oy:n on esittänyt hakemuksessaan Joutsan kunnan ympäristönsuojeluvi ranomaiselle ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisen pyynnön toi minnan muutoksen aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Perusteena hakijalla on, että laitoksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi Han ke on seudullisesti merkittävä ja mittava yksityisen yhtiön toimesta tehtävä investointi. Hankkeella on useita yhdyskunnallisia ja myös ympäristön kannalta positiivisia vaikutuksia. Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrää, että Joutsan Ekokaasu Oy:n bio kaasulaitoksen toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta euron ( ) suuruista vakuutta vastaan. Vakuus on asetettu ympäristön saattamiseksi ennalleen lu papäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuusasiakirjat on toimitettava valvontaviranomaiselle, mikäli pää töksestä valitetaan ja toiminta aloitetaan. valvontaviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Vakuus asetetaan ym päristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lu pamääräysten muuttamisen varalle. (YSL 101 ) Perustelu Jätteiden anaerobikäsittely on jätelain hierarkian mukaista jätteiden hyödyntämistä energia na. Laitos mahdollistaa jätteen hyödyntämisen paikan päällä ener giana ja lannoitteena. Hankkeella on täten positiivisia ympäristövai kutuksia. Mikäli lupapäätös kumotaan tai lupamääräyksiä muutetaan, määrätty euron vakuus katsotaan olevan riittävä ympäristön saattamiseksi ennalleen (esim. laitosalueen siivoamiseen ja toiminnassa syntyneiden jätteiden toi mittamiseen asianmukaiseen käsittelyyn). Ympäristönsuojelulaki /86 (YSL) 5-7, 8, 28, 35-38, 41-47,52-56, 62, 76, 81, 83, 90, 96-97,101, 105, 108 Ympäristönsuojeluasetus /169 (YSA) 1, 6, 16-19, 23, 30, 37 Jätelaki /1072 (JL) 4, 69, 12, 15, 19, Jäteasetus /1390 (JA) 3, 3a, 5-10, 22 Laki eräistä naapuruussuhteista /26 (NaapL) 17 Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1, 2 )

18 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VNp 101/1997) Ympäristöministeriön asetus yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteidenluettelosta (YMA 1129/2001) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa siihen saakka, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Lupamääräysten tarkistaminen Toiminnanharjoittajan tulee jättää mennessä lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus ympäristölupaviran omaiselle. (YSL 55 ) Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn lu van määräystä ankarampia säännöksiä tai lu vasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tar kistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Ympäristölupamaksu Tästä päätöksestä peritään maksua 1.890,00. Mak su pe rustuu Teknisen lautakun nan lupa jaosto vah vista maan taksaan. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Lupajaosto tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti. Päätökses tä kuulutetaan julkisesti Joutsan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehti Joutsan seudussa. Päätös: Ympäristötarkastajan ehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen

19 JAKELU Päätös Joutsan Ekokaasu Oy Teollisuustie JOUTSA Tiedoksi Joutsan kunnanhallitus Keski-Suomen ympäristökeskus

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 96/2011/1 Dnro ESAVI/204/04.08/2010

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä?

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä? YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen Diaarimerkintä täyttää) Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUV AN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot