JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS"

Transkriptio

1 Teknisen lautakunnan lupajaosto JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS 11/60/602/2011 Lupaj 31 ASIA Joutsan Ekokaasu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Joutsaan rakennettavaa puhdistamolietteen, biojätteiden sekä umpi-, ja rasvakaivojen lietteen am mattimaista jät teen käsittelyä biokaasu laitoksessa sekä maanparan nustuotteiden valmistusta. Kyseessä on uusi toiminta. Päätös sisäl tää ympäristön suojelulain 101 :ssä tar koitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huoli matta. I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA HAKIJAN YHTEYSTIEDOT LAITOSALUE JA SEN SIJAINTI Hakija Joutsan Ekokaasu OY Teollisuustie JOUTSA Yhteyshenkilö Juha Luostarinen Vaajakoskentie Leppävesi Laitoksen yhteystiedot Mämmiläntie JOUTSA Sijainti Hapetuslammikko nimisellä kiinteistöllä kiinteistötunnus Joutsan kunnan Jou san kylässä. Liike ja yhteisötunnus Alueen omistus ja hallinta Alueen omistaa Joutsan kunta, mutta toiminnanharjoittaja on vuokrannut tarvitsemansa alueen kunnalta. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentti kohta 4, ympäristönsuoje-

2 luasetus 1 3 momentti. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Lupaviranomaisena toimii ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 13 c perusteella kunnan ympäristönsuojeluvi ranomainen kun jätettä hyödynnetään ja käsitellään alle ton nia vuodes sa. Ympäristölupahakemus on tullut vireille Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa Kyseessä on uusi toiminta eikä aiempaa ympäristölupaa ole. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ LAITOKSEN TOIMINTA Alue ja sen ympäristö Biokaasulaitos sijoittuu nykyiselle jätevedenpuhdistamon alueelle erillisellä vuokrasopimuksella määriteltyyn paikkaan. Laitos sijait see 200 met riä 4-tien länsipuolella. Lähin astus on 4-tien itäpuo lella. Laitos sijaitsee Joutsan keskustasta yhden kilometrin päässä luoteen suunnassa. Kaavoitus Laitos sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella. Jätteiden laatu, hankinta-alue ja käsittely Laitos tulee käsittelemään erilliskerättyä biojätettä, joka on syntynyt esim. kiinteistöillä, ravintoloissa, suurkeittiöissä tai elintarvike teollisuudes sa. Lisäksi käsitellään kunnallisten puhdistamoiden jä tevesilietettä sekä imuke räilyä sako- ja umpikaivo lietettä sekä rasvanerotuskaivojen lietteitä. Jätteet koostuvat pääosin Kes ki-suomen ja Päijät-Hämeen alueelta kerättävästä ma teriaa lista. Kir janpidosta ja kuormien punnituksesta vastaa laitoshen kilös tö. Jätteen käsittely edellyttää asetuksen luokan 3 (1774/2002/EY) mu kaisten hygienisointilaitteiden käyttä mistä prosessissa. Erijakei den vastaan otto ja prosessin kulku on esitetty liitteenä olevassa pro sessi kaa viossa. Toiminta-ajankohta Toiminta on suunniteltu alkavaksi 2011 loppupuolella, sen jälkeen kun luvat ja rahoitus ovat kunnossa.. Tuotteet, tuotanto ja tuotantokapasiteetti Prosessijäännös peltolevitykseen maanparannusaineeksi ja lannoitteeksi 4358 t/vuo si, biokaasu 392 t/vuosi (käytetään sähkön-

3 ja/tai lämmöntuotantoon tai liikennepolttoaineeksi), yhteen sä 4750 t/vuosi. Prosessin suurin mahdollisen kapasiteetti on 30 % luvassa haettavia määriä suurempi. Prosessin käyntiaika on normaalivuonna 8760 h/vuosi. Toiminta jakaantuu tasaisesti ympäri vuoden. Pro sessin syöttö ja purku ja materiaalin hallinta tapahtuvat pääosin kel lo 8-16 välillä. Materiaalit prosessiin syötetään katetun syöttösäiliön kautta (200 m3). Lietteet kipataan suoraan syöttösäiliöön, biojätteet siirretään katetusta vas taanottosiilosta (100 m3) ja murs kataan seula kauhaa käyt täen. Sekoitussäiliöön voidaan materiaalin kuiva-ainepitoisuuden alentamiseksi tarvittaessa lisätä nestettä biokaasureakto rista. Jatkuvatoimista biokaasuprosessia syötetään ainoastaan hygieniayksikön kautta. Syöttölinja on varustettu repijällä, jolla var mistetaan vaadittu alle 12 mm palakoko. Hygieniayksikkö on lämpöeristetty tilavuudeltaan 20 m3 säiliö, joka on varustettu pumppusekoituksella. Säilöä lämmitetään ul koisella läm mönvaih tajalla, lämpö tuotetaan biokaasulla, johon on tar vittaessa vaihdetta vissa öljypoltin. Hygieniayksiössä on jatkuva sekoitus ja lämpötilan seuranta ja läm pötila tallentuu oh jaustietokoneelle kerran mi nuutissa. Kun säiliöön on lisätty erä syö tettä, pro sessinohjaus tar kistaa panoksen lisäämisen jälkeen, että vaadit tu 70 asteen lämpö tila on pidetty vähintään 1 tunnin ajan ennen kuin pumppaus säiliös tä prosessiin voidaan aloittaa. Säiliön neste määrän muuttuessa pa noksen lisäyksen yhteydessä syntyy nesteen syrjäyttämän tila vuuden verran hönkäkaasuja, joista poiste taan hajukaasut aktiivihii lisuodattimella. Prosessi on mitoi tettu siten, että hygienisointi suori te taan kerran vuorokaudessa. Biokaasuprosessi ja laitteisto Jatkuvatoiminen, täyssekoitteinen (CSTR) biokaasureaktori (700 m3) on betonirakenteinen ja kaasutiivis. Lämmitys on sisäisillä lämmönvaih dinputkilla ja sekoitus upposekoittimin. Pro sessilämpöti lana voidaan käyttää mesofiilistä aluetta astetta. Keski määräinen viipymä on vuoro kautta. Biokaasun tuotannosta ja or gaanisen aineen hajoamisesta tässä vaiheessa tapahtuu noin 85 %. Lietteen poisto jälkikaasualtaaseen tapahtuu pumppupoistona. Reaktori on varustettu yli- ja alipaineventtiilein. Jälkikaasualtaan (700 m3) yläpuolella on biokaasuvarasto sekä sääsuoja. Laskennallinen viipymä on vuorokautta. Jälki kaasuallasta sekoitetaan ajastetusta. Noin 15 % tuote tusta biokaa susta syntyy jälkikaasutuksessa. Jälkikaasutuksella vähennetään huomattavasti kasvihuonekaasu päästöjä, ravinnehävikkiä ja hajuhaittoja. Jälkikaasuallasta voidaan hyödyntää myös lietteen vuodenai kavarastointiin. Jälkikaasualtaan yhteydessä oleva kaasuvarasto (590 m3) mahdollistaa vajaan vuorokauden kaasun tuotannon varastointiin. Jälkikaasualtaasta liete siirretään varastosäiliöön (2000 m3), joka

4 tyhjennetään kahdesti vuodessa. Liete hyödynnetään pel toviljelyksessä lannoitteena ja maanparannusaineena. Biokaasureaktorista ja jälkikaasualtaasta kerätty biokaasu voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannossa tai jalostaa liikennepolttoaineeksi. Laitos on varustettu kahdella erillisellä, itsenäisellä kaasunkäyttölaitteella, joita hyödyntämällä voidaan välttyä ylijäämäkaasun päästämiseltä ilma kehään. Toiminnassa syntyvät potentiaaliset päästöt rajoittuvat hajukaasujen syntymiseen kertaluonteisesti päivittäin hygienisoinnin yhteydessä. Hajupäästöt hallitaan suodattamalla hönkäkaasut aktiivihiilisuodattimella. Hajupäästöt ympäristöön voivat tapahtua mahdollisten toimintahäi riöiden aikana. Päästöt vesiin ja maaperään halli taan noudattamalla prosessijäännöksen käsittelyssä Valtioneuvoston asetusta 931/2000. Kokonaisuutta tarkastellessa toiminnan käynnistäminen on voimakkaasti ympäristöhaittoja vähentävä. Jätteen käsittelyn siirtymi nen nykyises tä käsittelystä on jätehierarkian mukaista, sillä biokaasulaitoksessa voidaan hyödyntää jätteen energiasisältö ja prosessijäännöksen materiaali maanparannusaineena ja lannoitteena. Jätteenkäsittely kasvihuonekaasupäästöt vähenevät nyky tilanteeseen verrattuna ja toiminnan aloittaminen on kaatopaik ka direktiivin edellyttämän kehityksen mukaista. Lisäksi tehostunut ravinteiden kierrätys vähentää energiaintensiivisten keinolannoitteiden käyttöä tilalla ja fossiilisten polttoai neiden käyttöä sähkön- ja lämmön tuotannossa ja liiken teessä. Liiken teessä bio kaasu vähentää myös huomattavasti lähiympäristölle ja terveydelle haitallisia päästöjä. Sijainti ja prosessikaavio Toiminnasta on laadittu liitteenä 27.2 oleva asemapiirros ja liitteenä 27.3 oleva prosessikaavio. Biokaasun raaka-aineita ovat: - Puhdistamon liete 2000 t/vuosi - Erilliskerätty biojäte 1000 t/vuosi - Sako-, umpi- ja rasvanerotuskaivojen liete 1750 t/vuosi Yhteensä 4750 t/vuosi Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Toiminnan kokoluokka jää huomattavasti alle direktiivissä 96/61/EY olevien raja- arvojen. Toiminta ei lisää energian käyttöä, vään on energiataseeltaan positiivinen prosessi. Prosessi kuluttaa säh köä % tuotetusta energiasta. Toiminnan käynnistyttyä ener giaa riittää laitoksen ulko puolella käytettäväksi. Vedenhankinta ja viemäröinti Biokaasuprosessi ei liity vesi - ja viemäriverkkoon, jätevesiä ei pro-

5 YMPÄRISTÖKUORMITUS sessin aikana synny. Laitoksella esim. pesuihin käytettävä vesi tulee kunnan vesijohdosta ja jätevedet ohjataan biokaasu prosessiin. Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilan teissa Ympäristöriskin aiheuttaa biokaasun pääseminen ilmakehään ylipaineventtiilistä. Häiriötilanne toteutuu harvemmin kuin ker ran vuodessa. Häiriö aiheuttaa haju- ja kasvihuonekaa sujen rajoitetun päästön ilmakehään. Kaasut laimenevat normaaliolosuhteissa 0,5-1 tunnin kuluessa. Kaikkien säiliöiden pinnan korkeutta tarkkaillaan päivittäin ja ylitäyttö ehkäistään pinta-anturein ja etähälytysjärjestelmällä. Laitoksen tilat on varustettu palohälyttimin ja räjähdysvaarallisen kaasuseoksen ilmaisevilla hälyttimillä sekä ensisammutus kalustolla ja varoituskylteillä. Laitteistot on rakennettu ajan tasaisen tur vallisuuslainsäädännön mukaisesti. Liikenne ja liikennejärjestelyt Jätteen vastaanotto- ja lopputuotteen kuljetukset lisäävät kuljetuksia 1-5 krt/päivä raskaalla kalustolla Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin ja niiden pääsyn ehkäiseminen pohjaveteen Jätteen käsittelyprosessi on täysin suljettu eikä käytä prosessissa vettä, joten prosessi ei itsessään kuormita vesistöjä tai viemäriä. Lopputuotteet käytetään peltolannoitteena Valtioneuvos ton asetuksen 931/2000 mukaisesti Kokonaisuutena prosessi vähentää maaperän ja pohjaveden kuormitusta, sillä jäte ohjautuu pois nykyisestä käsittelystä. Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan Jätteen eräluonteinen hygienisointi aiheuttaa päivittäin hajuhaittoja sisältävien hönkäkaasujen vapautumisen. Hönkäkaasuja syntyy kerralla n. 20 m3 ja ne suodatetaan aktiivihiilisuotimella. Jätteen vastaanotto tai varastointi ei aiheuta merkittävästi päästöjä, jäte on varastoitu suljettuihin tiloihin. Prosessi on ilmatiivis sul jettu eikä ai heuta päästöjä. Biokaasun käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa aiheuttaa vähemmän päästöjä kuin vastaava energiantuotanto polttoöljyä käyttäen. Kokonaisuutena tarkasteltuna hajuhaittojen määrä vähenee, kun biojätteet siirtyvät alueella avoimesta suljettuun käsittelyproses siin. Kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät merkittävästi verrattuna nykyiseen jätteenkäsittelyyn. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt vä he-

6 nevät siltä osin, kun biokaasu korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä lii kenteessä ja sähkön- ja lämmön tuotannossa. Melupäästöt ja tärinä Toiminnasta ei aiheudu melua ja tärinää. Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrä, varastointi sekä edelleen toimittaminen Pahvi- ja metallijäte toimitetaan kierrätyk seen. Loisteputket, öljyt, akut ja muut ongelmajätteet toi mitetaan keräykseen. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta Prosessin ja toimintatapojen suunnittelussa on otettu huomioon Suomen ympäristökeskuksen julkaisun "Paras käytettävissä ole va tekniikka (BAT): Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimin taympäristössä" näkökoh dat soveltuvin osin. Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksesta Kokonaisuutena tarkasteltuna toiminnalla on voimakkaasti positiiviset ympäristövaikutukset. Toiminta muuttaa jätteen käsitte lyä jätehierar kiassa korkeammalle asteelle, edesauttaa kaato paikkadirektiivin täyttymis tä, vähentää jätteen käsittelyn kasvihuone kaasu- vesistö- ja hajukaasupäästöjä. Tuotettu ener gia korvaa fossiilisia ja epäpuhtaammin palavia polttoaineita säh kön- ja läm möntuotannossa. Ravinteiden kierrätys yhdyskun nista maatalouteen vä hentää energiaintensiivisten väkilannoitteiden ja ehtyvien fosfori va rantojen käyttöä. Negatiivinen vaikutus häiriötilanteissa syntyvistä hajukaasupäästöistä on vähäinen ja satunnainen haitta, kokonaisuudessa haju haitat vähe nevät merkittävästi nykyisen avoimen jätteen käsittelyn muuttuessa sulje tuksi. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Nykyisessä käytössään jätteenkäsittelyalueena kiinteistöllä on vähäinen merkitys yleisessä viihtyisyydessä. Yleiseen viihty vyyteen vaikuttaa häiriötilanteissa syntyvät hajukaasupäästöt. Normaalitoiminnassa hajukaasujen syn ty estetään teknisin ratkaisuin ja huolellisilla toimintatavoilla. Toimin nan aiheuttama liikennöintitarpeen kasvu on hyvin vähäistä eikä vaikuta alueen viih tyisyyteen. Toi minnalla ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnan aloittaminen edellyttää uusien raken nusten rakentamista jäteveden puh distamon viereen asemaku van mukai sesti. Rakennukseen varatulla alueella on avoin täyttämäl lä täytetty alue.

7 KÄYTTÖTARKKAILU JA RAPORTOINTI LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset Toiminnan tuottama biokaasu vähentää haitallisia päästöjä korvatessaan fossiilisia epäpuhtaasti palavia polttoaineita. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Lopputuotteet käytetään peltolannoitteena Valtioneuvoston asetuksen 931/2000 mukaisesti, jolloin ravinnepäästöt minimoitu vat. Käyttötarkkailu Päivittäin seurataan säiliöiden pintojen korkeutta ja syötettyjä määriä, prosessin toimintaa kaasuntuotannon, metaanipitoi suuden ja lämpötilojen mukaan. Prosessiparametrit tallentuvat jatkuvatoimisesti hallintatietokonee seen. Päästötarkkailu Laitoksen henkilökunta tarkkailee päästöjä aistinvaraisesti päivittäin. Lupahakemuksesta tiedottaminen Ympäristöluvan vireilläolosta on kuulutettu Joutsan kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana ja kunnan internetsivuilla sekä Joutsan seudussa Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Joutsan kunnan teknisessä toimistossa. Naapurit on kuultu kunnan toimesta. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk selta ja Jyväskylän kaupungin Sosiaa li- ja terveyspalvelukeskukselta. Muistutukset Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole ilmaistu mielipiteitä. (Asian valmistelija ympäristötarkastaja Jukka Partanen, puh ) II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA Ympäristötarkastajan ehdotus: Teknisen lautakunnan lupajaosto tarkastaa ympäristölupahakemuksen ja tutkii luvan myön tämisen edellytykset. Ratkaisussaan lupajaosto ottaa huomioon mi tä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Lupajaosto myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitok sen

8 toimin nalle. Toiminta on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Vastaus yksilöityihin lausuntoihin Lupamääräyksissä on otettu huomioon Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Jyväskylän kaupungin Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lausunnossa esittämät näkökoh dat. Laitoksen on toiminnassaan noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset Yleinen ympäristönsuojelu 1. Laitoksen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai viemäriin tai muu syy aiheu ta joko välittömästi tai vä lillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristönvahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai yleistä viihtyisyyden ale nemista. Tarvittaessa on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttä miin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäise miseksi tai poistamiseksi. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 5, 7, 8, 42, JL 6, 19, NaapL 17 ). Toiminnan kapasiteetti 2. Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitoksella saa vastaanottaa ja käsitellä jätevedenpuhdistamon lietteitä, erilliskerättyä biojätettä ja sako-, um pi- ja rasvanerotuskaivojen lietettä 4750 t/vuosi. Mikäli käsittelyyn tuodaan muita jakeita, täytyy ne esittää hyväksyttäväksi Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen vii meistään kahta viikkoa ennen niiden käsittelyä. Raaka-aineiden keskinäiset suhteet voivat vaihdella, kuitenkin siten että yhteensä niitä saa käsitellä koko laitoksessa 4750 tonnia vuodessa. (YSL 43, 45, YSA 19 ) Biokaasulaitoksen rakentaminen 3. Laitos on rakennettava parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen. Tarkennettu suunnitelma biokaasulaitoksesta ja sen ra kenteista tu lee toimittaa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviran omaiselle kahta kuukautta ennen laitoksen rakentamisen aloitta mista. Suunnitelmasta tulee selvitä yksityiskohtaisesti tieto vastaanotto-, prosessi- ja lopputuotevaraston rakenteista ja tiloista sekä eri toimintojen sijoittumisesta alueelle. Laitoksen kulkureitit on suunnitel tava siten, että kulku likai sella raaka-aineiden vastaan otto- ja käsitte ly-

9 alueella sekä puhtaalla valmiiden tuotteiden puo lella on riittä västi eristetty. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi antaa lisä mää räyksiä ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Valvontaviran omainen päättää asiasta erikseen. (YSL 43, 45, 55,YSA 19 ) 4. Luvan saajan on huolehdittava mm. siitä, että mädätysprosessin laitteistojen ja säiliöiden materiaali kestää mädätysproses sissa vallitsevia olosuhteita ja että ne ovat kaasutiiviitä. Laitosraken nusten lattiat ja laitoksen varastointialueet on rakennettava nesteenpitävistä, kestävistä materiaaleista, jotka kes tävät laitoksella käsitel tävien jätteiden ja sivutuotteiden kemiallisen ja fy sikaalisen kuor mituksen. Piha-alueet, joissa kuljetetaan ja siirre tään käsittelemätön tä tai käsiteltyä materiaalia, on asfal toitava ja viemäröitävä kaksoisviemärijärjestelmällä. (YSL 43, JL 6 ). Raaka-aineiden vastaanotto ja varastointi ja käsittely 5. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä vastaanotetun jätteen laadusta ja sen soveltuvuudesta prosessiin. Vastaanotet taessa toistuvasti saman toimittajan samanlaatuista jätettä riittää, että jätteen laatu selvitetään tarvittaessa ennen ensimmäisen erän vastaanottamista. Laitos ei saa ottaa vastaan sellaista raaka-ainetta. jossa on prosessin toiminnalle haitallisia aineita niin, että prosessin toiminta vaikeutuu tai laitoksen ympäristövaikutukset suurenevat. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa tai käsittelyä ei ole tässä päätöksessä tai lupamääräyksen 2 mukaan Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa hyväksytty, tulee jäte toimittaa viipymättä käsittelypaik kaan, jolla on ympäristölupa ky seisenlaisen jätteen käsittelyyn tai palauttaa jäte sen haltijalle. Sivutuotteet on käsiteltävä siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa mui den kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saata vien sivutuot teiden terveyssäännöistä (1774/2002) ja Maa- ja metsä talousminis teriön asetuksessa eläinperäisten sivutuotteiden käsitte lystä biokaa su- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä lai toksissa (195/2004) säädetään (mm. homogenisointi 12 mm palako koon, hygienisointi 70 C:n lämpötilassa vähintään 60 minuutin ajan). (YSL 4, 43, 45, YSA 19, JäteA 8 ) 6. Käsiteltävät raaka-aineet tulee prosessoida mahdollisimman nopeasti laitokseen saapumisen jälkeen. Biojätteen vastaanottosiilon ja syöttösäiliön tulee sijaita suljetuissa halleissa. Vastaanotetta vien jätteiden ulkovarastointi on kielletty. Rakenteiden tulee olla sellaisia ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, merkittävää muuta ym päristön pi laantumista tai maaperän tai pohjaveden pi laantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. (YSL 4, 43, 45, YSA 19, JäteA 8 ) 7. Jätteen kuljetuksessa käytetyille ajoneuvoille, kuljetusastioiden ja - säiliöiden puhdistukselle ja desinfioinnille tulee olla erik seen

10 osoitet tualue. Pesuvedet tulee johtaa vastaanotto säiliöön ja edelleen prosessiin, mikäli vedet eivät sisällä biokaasupro sessin kannalta haitallisia kemikaaleja. (YSL 4, 43, 45, YSA 19, JäteA 8 ) Päästöt ilmaan 8. Biokaasulaitosta ja lietevarastoa on hoidettava siten, että niistä aiheutuvat hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset. Jos hajuhaitoista tulee valituksia, tulee biokaasu laitokselta ilmaan kulkeutuvien hajujen koostumus (poisto-kaasujen haju-yksikkömäärät ilmakuutiometrissä sekä ammoniakin, rikkivedyn ja muiden merkittävimpien hajua aiheuttavien yhdisteiden pitoisuus) ja niiden aiheuttama kuormitus selvittää laitoksen normaalitoiminnan aikana. Hygienisointisäiliön hajuhaittojen osalta toimitaan hakemuksen mukaisesti. Biokaasua ei saa päästää käsittelemättömänä ulkoilmaan. Mikäli biokaasua ei voida jostain syystä hyödyntää, on se hävi tettävä polttamalla soihdussa. Biokaasu on soihtupoltossa poltettava siten, että poltosta ei muo dostu hajuhaittoja. (JäteL 6, JäteA 8, YSL 42, 43, YSA 19, NaapL 17 ) 9. Mädätteen lietevaraston tulee olla tiivisrakenteinen niin ettei varastoinnista aiheudu hajuhaittoja, pohjaveden ja ympäristön pilaantumista. (YSL 43, JäteL 6, JäteA8, NaapL 17 ) Meluntorjunta 10. Melutaso eniten melulle altistuvissa asumiseen käytettävissä kohteissa ulkona ei saa laitoksen toiminta-aikana ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22) eikä 50 db yöllä (kello 22-7). Jos melu on luonteel taan isku maista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatulokseen lisätään 5 db en nen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mi käli melutaso ylittyy, tulee toi minnan harjoittajan ryhtyä toimenpitei siin meluhai tan vähentämiseksi. Prosessin syöttö- ja purku sekä jätteen ja materiaalien hallinta tulee pyrkiä keskittämään kello 8-16 väliselle ajalle (YSL 5, 42, 55, 83, 108, NaapL 17 ) Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 11. Laitoksella on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödyn nettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyöty käyttöön. Hyötykäyttöön eikä kaatopaikalle saa toimittaa jätteitä, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäris tölle. Ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa käsiteltäväksi laitokseen, jolla on luvassa kyseinen ongelmajätteen vastaanotto ja käsittely hyväksytty. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Ongelma jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuis sa astioissa ja ne tulee va rastoida varo altain varuste-

11 tuissa astiois sa tai tiiviillä reunukselli sella tai reunakorokkein varustetulla alustalla ja siten, että vuototapauksissa on gelmajätteet saadaan kerättyä talteen. Ongelmajätteiden pakkauksissa on oltava laatua ja vaarallisuutta osoittavat merkinnät. Ongelmajätteiden siirtoa varten on laaditta va siirtoasia kirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutetta vaksi edelleen ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä nel jän vuoden ajan. (YSL 7, 42, 43, 45, JäteL 4, 6, 9, 12, 15, 19, JäteA 5, 6, VNp 101/1997, VNp 962/1997, VNp 883/1998, VNp 659/1996) Raaka-aineiden käsittely ja maaperänsuojelu 12 Raaka-aineet, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu maaperään, pohjavesiin tai il maan päästö jä, joista voi ai heutua ympäristö, viih tyisyys tai ter veyshaittaa. Polttoainesäiliön tulee olla kaksoisvaippainen tai se on sijoitettava tiiviiseen katettuun tai muuten sateelta suojattuun suoja-altaaseen, jonka koko tulee olla vähintään säiliön tilavuus. (YSL 42, 43, 45, JäteL 6 ) Paras käyttökelpoinen tekniikka 13. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset sekä energian tuotto ja käyttö mahdolli simman tehokasta. (YSL 5, 42, 43, YSA 37, JäteL 51 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 14. Mikäli laitteistoihin tulee häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai haitallisuutta, laitteet on saatettava toimintakuntoon niin pian kuin se teknisesti on mahdollista. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, on viipymättä ilmoitet tava Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnan harjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman tois tumisen estämiseksi. Laitoksella tulee olla ja laitoksen tulee pitää ajan tasalla erilaisia vaara- ja poikkeustilanteita varten ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma, josta ilmenee oh jeet vahinkojen ja seurausten rajoittami seksi. Suunnitelma tulee teh dä viimeistään vuoden kuluessa laitoksen käynnistymisestä ja lä hettää tiedoksi Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja tarvikkeita aina saatavilla. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huo lehtimaan, että laitoksella on saatavissa torjuntalait-

12 teiden ja tarvik keiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä. (YSL 62, 76, YSA 30, JäteL 51 ) Tarkkailusuunnitelma 15. Laitoksen käyttö, päästö- ja vaikutustarkkailuista on laadittava tarkkailusuunnitelma. Tarkkailusuunnitelmassa on esitettävä: - Säiliöiden pintojen korkeus - Vastaanotettavien jätteiden määrän ja laadun seuranta - Biokaasun laadun ja määrän seuranta - Biokaasun soihtupolton tarkkailu (aika ja poltetun kaasun määrä) - Valmiin tuotteen (mädätteen) laadun tarkkailu ja käyttö - Käyttötarkkailu; tuotantoprosesseja sekä puhdistuslaitteiston, varas tojen, säiliöiden, putkisto jen sekä valvonta- ja hälytyslaitteiden toi mintaa ja kuntoa tu lee tark kailla säännöllisesti Suunnitelma tulee lähettää Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tehdä tarkkailu suunnitelmaan tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Aktiivihiilisuodattimen tehoa on tarkkailtava säännöllisin välein. Soihtupoltossa syntyvä päästöt: rikkidioksidi, typen oksidit, hiukkaset, rikkivety, hiilimonoksidi, haihtuvat orgaaniset hiilive dyt sekä hajuyhdisteiden määrä (HY/m3) on mitattava kerta luonteisesti asiantuntijalaitoksen kuuden kuukauden kuluessa laitoksen käynnistymisestä. (YSL 5, 43, 46, 55 ) 16. Toiminnan pohjavesi- ja hulevesipäästöjä on tarvittaessa tarkkailtava. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa osallistua toi mintojen ympäristövaikutuksia koskeviin selvityksiin Ympäristönsuojelu viranomai sen edellyttämällä tavalla. (YSL 5, 42, 83, JäteL 51, 52 ) Kirjanpito Laitoksella on pidettävä kirjaa seuraavista asioista: - vastaanotettavien jätteiden määrän, tuojan, laadun ja alkuperän seuranta - seos- ja tukiaineiden määrä - valmiin tuotteen määrä ja laatu - tuotteen edelleen toimitus - hoitotoimet ja tarkkailu (hajunpoistolaitteisto, ympäristön tilan tarkkailu) - häiriötilanteet (soihtupolton aika) - muualle toimitetut hyödyntämiskelvottomat jätteet - häiriötilanteet ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet - biokaasulaitoksen toiminta (kaasun määrä ja hyödyntäminen) Raportointi 17. Laitoksen toiminnasta sekä valvonta- ja tarkkailutiedoista on laadittava viran omaisen edellyttämällä tavalla tilastot ja raportti, joka on

13 toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosira portista on käytävä ilmi muun muassa seuraavat tiedot: Tiedot tuotannosta: vuotuinen tuotantomäärä (tuotteen laatu ja määrä), tuotannon käyntiajat prosesseittain (h/a), vastaan otettujen jätteiden ja käy tettyjen raa ka-aineiden määrät ja laadut sekä varastointimäärät, energian käyttötiedot ja energiasäästötoimenpiteet ja suunnitteilla olevat muu tokset laitok sessa ja sen toi minnassa. Tieto ympäristö vahinkova kuu tuksen voimassaolosta. Tiedot jätehuollosta: jätteiden laatu, laji, määrä sekä hyödyntämis- ja käsittelytavat, varastointi,edelleen toimittaminen, jätteen kuljettajat, toimituskoh teet ja päivä määrät. Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristö ministeriön asetuksessa (YmA 1129/2001) esiintyvää jaottelua. Tiedot päästöistä ja tarkkailusta: yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä (prosessit, puhdistimet, mittalaitteet), tiedot ympäristön suojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista (ajankohta, kes to aika, syy, ar vio päästöistä ja niiden ympäristö vaikutuksista sekä suoritetut toi menpiteet), yhteenveto käyttö, päästötarkkailusta sekä vaikutus tarkkailusta, päästömääristä, analyysituloksista, näyte pis teistä, laskenta- tai mittausperusteista, mittausraporteista, arvio tulosten luotettavuudesta, vuosittaisten raaka-aine- ja päästömää rien vertailu tähän päätökseen kirjattuihin tai myöhemmin muutoksena il moitettuihin tietoiin. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta edellä mainittuine tietoineen on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Joutsan kun nan ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämällä ta valla. (YSL 46, 47, YSA 19, 36, JäteL 51 ) 18. Toiminnanharjoittajan on esitettävä laitoksen hoidosta, käytöstä ja toiminnan tarkkailusta vastaavan yhdyshenkilön ja hänen varamiehensä nimi jäteasetus 10 mukaisesti kirjallisesti Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviran omaiselle kolmen kuukauden kuluessa laitoksen käynnistymisestä. Hoitajan asiantuntemuksen ylläpidosta on huolehdittava. (YSL 43, 45, JäteA10 ) Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen 19. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukautta, ennen toiminnan lopettamista esitettävä yk sityiskohtai nen suunnitelma ympäristönsuojelua koskevista laitoksen lopettamiseen liittyvistä toimista. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan olennaista muuttamista ilmoitettava siitä Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 81, 90, YSA 19 )

14 Ympäristövahinkovakuutus 20. Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa laitoksen toiminnan aloittamisesta. Tiedot vakuutuksesta tulee toimittaa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.(asetus ympäristövahinkovakuutukses ta 717/98, 1, 2 ) Vakuus 21. Ennen toiminnan aloittamista luvan hakijan on asetettava ympäristönsuojelulain 42 tar koittama euron suuruinen vakuus, tai toteutettava vakuutta vastaava järjestely muulla tavoin. Vakuusasiakirjat tai selvitys va kuutta vastaavasta järjestelystä on toimitettava Joutsan kunnan ym päristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Ympä ristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden mää rän. (YSL 42, 45 ) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Ympäristösuojelulain 43 mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pi laantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupa päätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät mah dol lisesti ai heu tuvan kuormi tuksen ehkäisemiseksi. Toiminnan harjoittaminen ei aiheuta toiminnan sijaintipaikan huomioiden (ympäristösuojelun laki 6 ) ja lupamääräyksiä noudattamalla sellaisia ympäristösuojelu lain 42 tai naapuruussuhdelain 17 mukaista haittaa, jonka perus teella toiminta voitaisiin kieltää. Tällöin ympäristöluvan myöntämisel le ei ole estettä. Lupajaosto katsoo, että biokaasulaitoksen toiminta kokonaisuudessaan hakemuksen mu kaisella paikalla täyttää luvan myöntämisen edellytyk set, mikäli an nettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Toimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvien haittojen tor juntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehit tä mistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta arvaamatto mia ympäristövaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemi seksi tai poista miseksi. (Lupa-määräys 1). Raaka-aineiden keskinäiset suhteet voivat vaihdella, kuitenkin siten että yhteensä jätteitä saa käsitellä koko laitoksessa 4750 tonnia vuodessa. Muiden hakemuksessa mainitsemattomien jakeiden osalta ennakkoilmoitta mista - ja hyväksyntää pidetään valvon nallista sysi-

15 tä tarpeellisena. (Lupa määräys 2) Laitoksen suunnitelmat olivat hakemusvaiheessa vasta prosessikaaviovaiheessa. Tämän vuoksi on katsottu tarpeelliseksi esittää yksityiskohtaiset suunnitelmat lupaviranomaiselle. Määräykset on lisäksi annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ne perustuvat ympäristönsuojelulain 43 :ään (Lupamääräys 3 ja 4) Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia asianmukaisesta jätteiden vastaanotosta, varastoinnis ta ja esikäsittelystä siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, ha ju tai terveyshaittaa eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaa raa tai muuta haittaa ympäristölle. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo laitoksen toimintaa Euroopan parlamentin ja neuvoston ase tuksen muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (1774/2002) ja Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eläinperäisten sivutuotteiden kä sittelystä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsitte lystä teknisissä laitoksissa (195/2004) noudattamisen osalta. (Lupa määräys 5 ja 6) Puhdistamalla ajoneuvot tarvittaessa erikseen osoitetulla alueella ja johtamalla pesuvedet jä tevedenkäsittelyprosessiin voidaan varmistaa, etteivät pesuvedet kuormita ympäristöä. (Lupamääräys 7) Kun laitoksen biojätteen vastaanottosäiliön poistokaasut ohjataan aktiivihiilisuodattimen kautta, hajuhaitat voidaan pitää kurissa. Kun laitteisto toimii lu pa-määräyksen 6 mukaisesti, ei hajuhaittoja ympäristölle toiminnas ta pitäisi syntyä. Häiriötilanteissa biokaasu on ohjattava suihkupolt toon. Tarvittaessa ympäristön-suojeluviranomainen tulee määrää mään lisätoimista mahdollisten hajuhaittojen ehkäisemiseksi. (Lupa määräys 8 ja 9) Toiminasta aiheutuva melu ei saa aiheuttaa haittaa ympäristön asukkaille. Asumiseen käy tettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ul kona ylittää A-painotettua ekvivalenttitason päiväohjearvoa (722) 55dB, eikä yö ohjearvoa (klo 22-7) 50 db. (Lupamääräys 10) Jätelain perusperiaatteena on, että hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee ensisijaisesti hyödyn tää materiaalina ja toissijaisesti energiana. Toiminta ei saa aiheuttaa roskaantumis- tai muuta haittaa eikä maaperän tai pohjavesien pi laantumista (Lupamääräys 11) Tuotteiden, jätteiden tai raaka-aineiden varastointi tai käyttö ei saa aiheuttaa maaperään, pohjavesiin, sadevesiviemäriin tai ilmaan päästöjä tai muuta haittaa. (Lupamääräykset 12) Toiminnanharjoittaja on velvollinen seuraamaan alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja soveltamaan sitä tuotantoon. Toiminnan harjoittajan selvilläolo velvollisuus edellyttää myös energian käyt töön liit tyvän perustietouden keräämistä. (Lupamääräys 13) Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista häiriö- ja muissa poik keuksellisissa tilan-

16 teissa. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumis vaade, ilmoi tus- ja toimin ta- sekä tiedotusvelvoite on an nettu välittö män ympäris tövahingon torjunnan onnistumisen varmis tamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi sekä viranomaisten ja lä hiasukkaiden tiedonsaanti varmistamiseksi. Terveys- ja ympäristö-vaikutuksien estämiseksi on nettomuustilanteisiin varautuminen etukäteen on tar peen. Ympäristöhaittoja aiheuttavat laite rikot tulee korjata viivytyk sittä. (Lupamääräys 14) Mädätysprosessin metaanipitoisuutta ja käsitellyn lietteen laatua tulee seurata säännöllisesti. Lietteestä tulee vuosittain analysoida ainakin ph, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, kokonaistyppi ja kalium. Näytteitä otetaan, kunnes valvontaviranomainen toisin katsoo. Hajunpoistolaitteistojen toimintaa on tarkkailtava. Toimintaa on tarkkailtava päivittäin aistinvaraisesti. Lisäksi laitteistojen toi mintaa tu lee tarkkailla ulkopuolisen asiantuntijan tekemin mittauk sin. Tarkkailun tulee tapahtua normaalin käynnin aikana. Tarkkailuohjelmien liittäminen yhteen keskitettyyn tarkkailusuunnitelmaan on valvojan kannalta helpompaa. Lisäksi tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkistaa ja päivittää lupapäätöksestä riip pumatta. (Lupamääräys 15) Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja valvonnallisista syistä. Ympäristönsuojelun edistämiseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi lupamääräysten noudattamisen seu ranta ja toimintojen ympäristövaikutus ten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Val vontaviranomainen tarvitsee vuosira portin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten. (Lupamääräykset 16 ja 17) Yhdyshenkilön asettaminen helpottaa laitoksen valvontaa. (Lupamääräys 18) Jos laitoksen toiminta loppuu antaa ympäristökeskus toiminnan lopettamista koskevat määräykset. Oleellisista toiminnan muutoksista tulee il moittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel le. ( Lupamääräys 19) Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. (Lupa määräys 20) Vakuuden tarkoitus on varmistaa välittömät sulkemis- ja maisemointitoimenpiteet sekä jälkitarkkailu. Vakuussumma on las kettu siten, että sillä kate taan välittömät sulkemistoimen piteet ja toteute taan seuran taohjelma, myös siinä tapauksessa että luvan hakija jättää toimen piteet toteuttamatta. (Lupamääräys 21)

17 TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaan lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä mää rätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lu papäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Joutsan Ekokaasu Oy:n on esittänyt hakemuksessaan Joutsan kunnan ympäristönsuojeluvi ranomaiselle ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisen pyynnön toi minnan muutoksen aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Perusteena hakijalla on, että laitoksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi Han ke on seudullisesti merkittävä ja mittava yksityisen yhtiön toimesta tehtävä investointi. Hankkeella on useita yhdyskunnallisia ja myös ympäristön kannalta positiivisia vaikutuksia. Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrää, että Joutsan Ekokaasu Oy:n bio kaasulaitoksen toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta euron ( ) suuruista vakuutta vastaan. Vakuus on asetettu ympäristön saattamiseksi ennalleen lu papäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuusasiakirjat on toimitettava valvontaviranomaiselle, mikäli pää töksestä valitetaan ja toiminta aloitetaan. valvontaviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Vakuus asetetaan ym päristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lu pamääräysten muuttamisen varalle. (YSL 101 ) Perustelu Jätteiden anaerobikäsittely on jätelain hierarkian mukaista jätteiden hyödyntämistä energia na. Laitos mahdollistaa jätteen hyödyntämisen paikan päällä ener giana ja lannoitteena. Hankkeella on täten positiivisia ympäristövai kutuksia. Mikäli lupapäätös kumotaan tai lupamääräyksiä muutetaan, määrätty euron vakuus katsotaan olevan riittävä ympäristön saattamiseksi ennalleen (esim. laitosalueen siivoamiseen ja toiminnassa syntyneiden jätteiden toi mittamiseen asianmukaiseen käsittelyyn). Ympäristönsuojelulaki /86 (YSL) 5-7, 8, 28, 35-38, 41-47,52-56, 62, 76, 81, 83, 90, 96-97,101, 105, 108 Ympäristönsuojeluasetus /169 (YSA) 1, 6, 16-19, 23, 30, 37 Jätelaki /1072 (JL) 4, 69, 12, 15, 19, Jäteasetus /1390 (JA) 3, 3a, 5-10, 22 Laki eräistä naapuruussuhteista /26 (NaapL) 17 Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1, 2 )

18 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VNp 101/1997) Ympäristöministeriön asetus yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteidenluettelosta (YMA 1129/2001) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa siihen saakka, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Lupamääräysten tarkistaminen Toiminnanharjoittajan tulee jättää mennessä lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus ympäristölupaviran omaiselle. (YSL 55 ) Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn lu van määräystä ankarampia säännöksiä tai lu vasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tar kistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Ympäristölupamaksu Tästä päätöksestä peritään maksua 1.890,00. Mak su pe rustuu Teknisen lautakun nan lupa jaosto vah vista maan taksaan. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Lupajaosto tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti. Päätökses tä kuulutetaan julkisesti Joutsan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehti Joutsan seudussa. Päätös: Ympäristötarkastajan ehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen

19 JAKELU Päätös Joutsan Ekokaasu Oy Teollisuustie JOUTSA Tiedoksi Joutsan kunnanhallitus Keski-Suomen ympäristökeskus

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Sotkamon tutkimusasemalle biokaasulaitokselle

Ympäristölupapäätös Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Sotkamon tutkimusasemalle biokaasulaitokselle Ympäristö- ja tekninen lautakunta 201 11.12.2013 Ympäristölupapäätös Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Sotkamon tutkimusasemalle biokaasulaitokselle 263/11.01/2013 YMPTEKLT 201 Ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

Päätös. Päätös Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyalueen laitoskompostointitoimintaa

Päätös. Päätös Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyalueen laitoskompostointitoimintaa Päätös Etelä-Suomi Nro 142/2011/1 Dnro ESAVI/233/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2011 ASIA Päätös Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyalueen laitoskompostointitoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ. Yhteyshenkilönä Paavo Latva-Rasku ja Markku Turja 0400-017620 LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ. Yhteyshenkilönä Paavo Latva-Rasku ja Markku Turja 0400-017620 LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristölupahakemus / Simpsiönvuori Oy 443/11.01.00.01/2015 Ympla 124 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympäristölautakunta tekee seuraavan päätöksen: ASIA Simpsiönvuori

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.7.2001 Kokouspvm 12.7.2001 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro ISAVI/154/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2010 HAKIJA ASIA Metsäsairila Oy Porrassalmenkatu 1A 50100 Mikkeli Ympäristönsuojelulain 61

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj

Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 11.04.2006 4 Ymp 2512-2006 (235) Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj Tiivistelmä: - Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot