JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS"

Transkriptio

1 Teknisen lautakunnan lupajaosto JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS 11/60/602/2011 Lupaj 31 ASIA Joutsan Ekokaasu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Joutsaan rakennettavaa puhdistamolietteen, biojätteiden sekä umpi-, ja rasvakaivojen lietteen am mattimaista jät teen käsittelyä biokaasu laitoksessa sekä maanparan nustuotteiden valmistusta. Kyseessä on uusi toiminta. Päätös sisäl tää ympäristön suojelulain 101 :ssä tar koitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huoli matta. I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA HAKIJAN YHTEYSTIEDOT LAITOSALUE JA SEN SIJAINTI Hakija Joutsan Ekokaasu OY Teollisuustie JOUTSA Yhteyshenkilö Juha Luostarinen Vaajakoskentie Leppävesi Laitoksen yhteystiedot Mämmiläntie JOUTSA Sijainti Hapetuslammikko nimisellä kiinteistöllä kiinteistötunnus Joutsan kunnan Jou san kylässä. Liike ja yhteisötunnus Alueen omistus ja hallinta Alueen omistaa Joutsan kunta, mutta toiminnanharjoittaja on vuokrannut tarvitsemansa alueen kunnalta. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentti kohta 4, ympäristönsuoje-

2 luasetus 1 3 momentti. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Lupaviranomaisena toimii ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 13 c perusteella kunnan ympäristönsuojeluvi ranomainen kun jätettä hyödynnetään ja käsitellään alle ton nia vuodes sa. Ympäristölupahakemus on tullut vireille Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa Kyseessä on uusi toiminta eikä aiempaa ympäristölupaa ole. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ LAITOKSEN TOIMINTA Alue ja sen ympäristö Biokaasulaitos sijoittuu nykyiselle jätevedenpuhdistamon alueelle erillisellä vuokrasopimuksella määriteltyyn paikkaan. Laitos sijait see 200 met riä 4-tien länsipuolella. Lähin astus on 4-tien itäpuo lella. Laitos sijaitsee Joutsan keskustasta yhden kilometrin päässä luoteen suunnassa. Kaavoitus Laitos sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella. Jätteiden laatu, hankinta-alue ja käsittely Laitos tulee käsittelemään erilliskerättyä biojätettä, joka on syntynyt esim. kiinteistöillä, ravintoloissa, suurkeittiöissä tai elintarvike teollisuudes sa. Lisäksi käsitellään kunnallisten puhdistamoiden jä tevesilietettä sekä imuke räilyä sako- ja umpikaivo lietettä sekä rasvanerotuskaivojen lietteitä. Jätteet koostuvat pääosin Kes ki-suomen ja Päijät-Hämeen alueelta kerättävästä ma teriaa lista. Kir janpidosta ja kuormien punnituksesta vastaa laitoshen kilös tö. Jätteen käsittely edellyttää asetuksen luokan 3 (1774/2002/EY) mu kaisten hygienisointilaitteiden käyttä mistä prosessissa. Erijakei den vastaan otto ja prosessin kulku on esitetty liitteenä olevassa pro sessi kaa viossa. Toiminta-ajankohta Toiminta on suunniteltu alkavaksi 2011 loppupuolella, sen jälkeen kun luvat ja rahoitus ovat kunnossa.. Tuotteet, tuotanto ja tuotantokapasiteetti Prosessijäännös peltolevitykseen maanparannusaineeksi ja lannoitteeksi 4358 t/vuo si, biokaasu 392 t/vuosi (käytetään sähkön-

3 ja/tai lämmöntuotantoon tai liikennepolttoaineeksi), yhteen sä 4750 t/vuosi. Prosessin suurin mahdollisen kapasiteetti on 30 % luvassa haettavia määriä suurempi. Prosessin käyntiaika on normaalivuonna 8760 h/vuosi. Toiminta jakaantuu tasaisesti ympäri vuoden. Pro sessin syöttö ja purku ja materiaalin hallinta tapahtuvat pääosin kel lo 8-16 välillä. Materiaalit prosessiin syötetään katetun syöttösäiliön kautta (200 m3). Lietteet kipataan suoraan syöttösäiliöön, biojätteet siirretään katetusta vas taanottosiilosta (100 m3) ja murs kataan seula kauhaa käyt täen. Sekoitussäiliöön voidaan materiaalin kuiva-ainepitoisuuden alentamiseksi tarvittaessa lisätä nestettä biokaasureakto rista. Jatkuvatoimista biokaasuprosessia syötetään ainoastaan hygieniayksikön kautta. Syöttölinja on varustettu repijällä, jolla var mistetaan vaadittu alle 12 mm palakoko. Hygieniayksikkö on lämpöeristetty tilavuudeltaan 20 m3 säiliö, joka on varustettu pumppusekoituksella. Säilöä lämmitetään ul koisella läm mönvaih tajalla, lämpö tuotetaan biokaasulla, johon on tar vittaessa vaihdetta vissa öljypoltin. Hygieniayksiössä on jatkuva sekoitus ja lämpötilan seuranta ja läm pötila tallentuu oh jaustietokoneelle kerran mi nuutissa. Kun säiliöön on lisätty erä syö tettä, pro sessinohjaus tar kistaa panoksen lisäämisen jälkeen, että vaadit tu 70 asteen lämpö tila on pidetty vähintään 1 tunnin ajan ennen kuin pumppaus säiliös tä prosessiin voidaan aloittaa. Säiliön neste määrän muuttuessa pa noksen lisäyksen yhteydessä syntyy nesteen syrjäyttämän tila vuuden verran hönkäkaasuja, joista poiste taan hajukaasut aktiivihii lisuodattimella. Prosessi on mitoi tettu siten, että hygienisointi suori te taan kerran vuorokaudessa. Biokaasuprosessi ja laitteisto Jatkuvatoiminen, täyssekoitteinen (CSTR) biokaasureaktori (700 m3) on betonirakenteinen ja kaasutiivis. Lämmitys on sisäisillä lämmönvaih dinputkilla ja sekoitus upposekoittimin. Pro sessilämpöti lana voidaan käyttää mesofiilistä aluetta astetta. Keski määräinen viipymä on vuoro kautta. Biokaasun tuotannosta ja or gaanisen aineen hajoamisesta tässä vaiheessa tapahtuu noin 85 %. Lietteen poisto jälkikaasualtaaseen tapahtuu pumppupoistona. Reaktori on varustettu yli- ja alipaineventtiilein. Jälkikaasualtaan (700 m3) yläpuolella on biokaasuvarasto sekä sääsuoja. Laskennallinen viipymä on vuorokautta. Jälki kaasuallasta sekoitetaan ajastetusta. Noin 15 % tuote tusta biokaa susta syntyy jälkikaasutuksessa. Jälkikaasutuksella vähennetään huomattavasti kasvihuonekaasu päästöjä, ravinnehävikkiä ja hajuhaittoja. Jälkikaasuallasta voidaan hyödyntää myös lietteen vuodenai kavarastointiin. Jälkikaasualtaan yhteydessä oleva kaasuvarasto (590 m3) mahdollistaa vajaan vuorokauden kaasun tuotannon varastointiin. Jälkikaasualtaasta liete siirretään varastosäiliöön (2000 m3), joka

4 tyhjennetään kahdesti vuodessa. Liete hyödynnetään pel toviljelyksessä lannoitteena ja maanparannusaineena. Biokaasureaktorista ja jälkikaasualtaasta kerätty biokaasu voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannossa tai jalostaa liikennepolttoaineeksi. Laitos on varustettu kahdella erillisellä, itsenäisellä kaasunkäyttölaitteella, joita hyödyntämällä voidaan välttyä ylijäämäkaasun päästämiseltä ilma kehään. Toiminnassa syntyvät potentiaaliset päästöt rajoittuvat hajukaasujen syntymiseen kertaluonteisesti päivittäin hygienisoinnin yhteydessä. Hajupäästöt hallitaan suodattamalla hönkäkaasut aktiivihiilisuodattimella. Hajupäästöt ympäristöön voivat tapahtua mahdollisten toimintahäi riöiden aikana. Päästöt vesiin ja maaperään halli taan noudattamalla prosessijäännöksen käsittelyssä Valtioneuvoston asetusta 931/2000. Kokonaisuutta tarkastellessa toiminnan käynnistäminen on voimakkaasti ympäristöhaittoja vähentävä. Jätteen käsittelyn siirtymi nen nykyises tä käsittelystä on jätehierarkian mukaista, sillä biokaasulaitoksessa voidaan hyödyntää jätteen energiasisältö ja prosessijäännöksen materiaali maanparannusaineena ja lannoitteena. Jätteenkäsittely kasvihuonekaasupäästöt vähenevät nyky tilanteeseen verrattuna ja toiminnan aloittaminen on kaatopaik ka direktiivin edellyttämän kehityksen mukaista. Lisäksi tehostunut ravinteiden kierrätys vähentää energiaintensiivisten keinolannoitteiden käyttöä tilalla ja fossiilisten polttoai neiden käyttöä sähkön- ja lämmön tuotannossa ja liiken teessä. Liiken teessä bio kaasu vähentää myös huomattavasti lähiympäristölle ja terveydelle haitallisia päästöjä. Sijainti ja prosessikaavio Toiminnasta on laadittu liitteenä 27.2 oleva asemapiirros ja liitteenä 27.3 oleva prosessikaavio. Biokaasun raaka-aineita ovat: - Puhdistamon liete 2000 t/vuosi - Erilliskerätty biojäte 1000 t/vuosi - Sako-, umpi- ja rasvanerotuskaivojen liete 1750 t/vuosi Yhteensä 4750 t/vuosi Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Toiminnan kokoluokka jää huomattavasti alle direktiivissä 96/61/EY olevien raja- arvojen. Toiminta ei lisää energian käyttöä, vään on energiataseeltaan positiivinen prosessi. Prosessi kuluttaa säh köä % tuotetusta energiasta. Toiminnan käynnistyttyä ener giaa riittää laitoksen ulko puolella käytettäväksi. Vedenhankinta ja viemäröinti Biokaasuprosessi ei liity vesi - ja viemäriverkkoon, jätevesiä ei pro-

5 YMPÄRISTÖKUORMITUS sessin aikana synny. Laitoksella esim. pesuihin käytettävä vesi tulee kunnan vesijohdosta ja jätevedet ohjataan biokaasu prosessiin. Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilan teissa Ympäristöriskin aiheuttaa biokaasun pääseminen ilmakehään ylipaineventtiilistä. Häiriötilanne toteutuu harvemmin kuin ker ran vuodessa. Häiriö aiheuttaa haju- ja kasvihuonekaa sujen rajoitetun päästön ilmakehään. Kaasut laimenevat normaaliolosuhteissa 0,5-1 tunnin kuluessa. Kaikkien säiliöiden pinnan korkeutta tarkkaillaan päivittäin ja ylitäyttö ehkäistään pinta-anturein ja etähälytysjärjestelmällä. Laitoksen tilat on varustettu palohälyttimin ja räjähdysvaarallisen kaasuseoksen ilmaisevilla hälyttimillä sekä ensisammutus kalustolla ja varoituskylteillä. Laitteistot on rakennettu ajan tasaisen tur vallisuuslainsäädännön mukaisesti. Liikenne ja liikennejärjestelyt Jätteen vastaanotto- ja lopputuotteen kuljetukset lisäävät kuljetuksia 1-5 krt/päivä raskaalla kalustolla Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin ja niiden pääsyn ehkäiseminen pohjaveteen Jätteen käsittelyprosessi on täysin suljettu eikä käytä prosessissa vettä, joten prosessi ei itsessään kuormita vesistöjä tai viemäriä. Lopputuotteet käytetään peltolannoitteena Valtioneuvos ton asetuksen 931/2000 mukaisesti Kokonaisuutena prosessi vähentää maaperän ja pohjaveden kuormitusta, sillä jäte ohjautuu pois nykyisestä käsittelystä. Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan Jätteen eräluonteinen hygienisointi aiheuttaa päivittäin hajuhaittoja sisältävien hönkäkaasujen vapautumisen. Hönkäkaasuja syntyy kerralla n. 20 m3 ja ne suodatetaan aktiivihiilisuotimella. Jätteen vastaanotto tai varastointi ei aiheuta merkittävästi päästöjä, jäte on varastoitu suljettuihin tiloihin. Prosessi on ilmatiivis sul jettu eikä ai heuta päästöjä. Biokaasun käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa aiheuttaa vähemmän päästöjä kuin vastaava energiantuotanto polttoöljyä käyttäen. Kokonaisuutena tarkasteltuna hajuhaittojen määrä vähenee, kun biojätteet siirtyvät alueella avoimesta suljettuun käsittelyproses siin. Kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät merkittävästi verrattuna nykyiseen jätteenkäsittelyyn. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt vä he-

6 nevät siltä osin, kun biokaasu korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä lii kenteessä ja sähkön- ja lämmön tuotannossa. Melupäästöt ja tärinä Toiminnasta ei aiheudu melua ja tärinää. Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrä, varastointi sekä edelleen toimittaminen Pahvi- ja metallijäte toimitetaan kierrätyk seen. Loisteputket, öljyt, akut ja muut ongelmajätteet toi mitetaan keräykseen. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta Prosessin ja toimintatapojen suunnittelussa on otettu huomioon Suomen ympäristökeskuksen julkaisun "Paras käytettävissä ole va tekniikka (BAT): Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimin taympäristössä" näkökoh dat soveltuvin osin. Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksesta Kokonaisuutena tarkasteltuna toiminnalla on voimakkaasti positiiviset ympäristövaikutukset. Toiminta muuttaa jätteen käsitte lyä jätehierar kiassa korkeammalle asteelle, edesauttaa kaato paikkadirektiivin täyttymis tä, vähentää jätteen käsittelyn kasvihuone kaasu- vesistö- ja hajukaasupäästöjä. Tuotettu ener gia korvaa fossiilisia ja epäpuhtaammin palavia polttoaineita säh kön- ja läm möntuotannossa. Ravinteiden kierrätys yhdyskun nista maatalouteen vä hentää energiaintensiivisten väkilannoitteiden ja ehtyvien fosfori va rantojen käyttöä. Negatiivinen vaikutus häiriötilanteissa syntyvistä hajukaasupäästöistä on vähäinen ja satunnainen haitta, kokonaisuudessa haju haitat vähe nevät merkittävästi nykyisen avoimen jätteen käsittelyn muuttuessa sulje tuksi. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Nykyisessä käytössään jätteenkäsittelyalueena kiinteistöllä on vähäinen merkitys yleisessä viihtyisyydessä. Yleiseen viihty vyyteen vaikuttaa häiriötilanteissa syntyvät hajukaasupäästöt. Normaalitoiminnassa hajukaasujen syn ty estetään teknisin ratkaisuin ja huolellisilla toimintatavoilla. Toimin nan aiheuttama liikennöintitarpeen kasvu on hyvin vähäistä eikä vaikuta alueen viih tyisyyteen. Toi minnalla ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnan aloittaminen edellyttää uusien raken nusten rakentamista jäteveden puh distamon viereen asemaku van mukai sesti. Rakennukseen varatulla alueella on avoin täyttämäl lä täytetty alue.

7 KÄYTTÖTARKKAILU JA RAPORTOINTI LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset Toiminnan tuottama biokaasu vähentää haitallisia päästöjä korvatessaan fossiilisia epäpuhtaasti palavia polttoaineita. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Lopputuotteet käytetään peltolannoitteena Valtioneuvoston asetuksen 931/2000 mukaisesti, jolloin ravinnepäästöt minimoitu vat. Käyttötarkkailu Päivittäin seurataan säiliöiden pintojen korkeutta ja syötettyjä määriä, prosessin toimintaa kaasuntuotannon, metaanipitoi suuden ja lämpötilojen mukaan. Prosessiparametrit tallentuvat jatkuvatoimisesti hallintatietokonee seen. Päästötarkkailu Laitoksen henkilökunta tarkkailee päästöjä aistinvaraisesti päivittäin. Lupahakemuksesta tiedottaminen Ympäristöluvan vireilläolosta on kuulutettu Joutsan kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana ja kunnan internetsivuilla sekä Joutsan seudussa Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Joutsan kunnan teknisessä toimistossa. Naapurit on kuultu kunnan toimesta. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk selta ja Jyväskylän kaupungin Sosiaa li- ja terveyspalvelukeskukselta. Muistutukset Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole ilmaistu mielipiteitä. (Asian valmistelija ympäristötarkastaja Jukka Partanen, puh ) II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA Ympäristötarkastajan ehdotus: Teknisen lautakunnan lupajaosto tarkastaa ympäristölupahakemuksen ja tutkii luvan myön tämisen edellytykset. Ratkaisussaan lupajaosto ottaa huomioon mi tä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Lupajaosto myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitok sen

8 toimin nalle. Toiminta on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Vastaus yksilöityihin lausuntoihin Lupamääräyksissä on otettu huomioon Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Jyväskylän kaupungin Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lausunnossa esittämät näkökoh dat. Laitoksen on toiminnassaan noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset Yleinen ympäristönsuojelu 1. Laitoksen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai viemäriin tai muu syy aiheu ta joko välittömästi tai vä lillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristönvahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai yleistä viihtyisyyden ale nemista. Tarvittaessa on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttä miin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäise miseksi tai poistamiseksi. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 5, 7, 8, 42, JL 6, 19, NaapL 17 ). Toiminnan kapasiteetti 2. Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitoksella saa vastaanottaa ja käsitellä jätevedenpuhdistamon lietteitä, erilliskerättyä biojätettä ja sako-, um pi- ja rasvanerotuskaivojen lietettä 4750 t/vuosi. Mikäli käsittelyyn tuodaan muita jakeita, täytyy ne esittää hyväksyttäväksi Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen vii meistään kahta viikkoa ennen niiden käsittelyä. Raaka-aineiden keskinäiset suhteet voivat vaihdella, kuitenkin siten että yhteensä niitä saa käsitellä koko laitoksessa 4750 tonnia vuodessa. (YSL 43, 45, YSA 19 ) Biokaasulaitoksen rakentaminen 3. Laitos on rakennettava parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen. Tarkennettu suunnitelma biokaasulaitoksesta ja sen ra kenteista tu lee toimittaa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviran omaiselle kahta kuukautta ennen laitoksen rakentamisen aloitta mista. Suunnitelmasta tulee selvitä yksityiskohtaisesti tieto vastaanotto-, prosessi- ja lopputuotevaraston rakenteista ja tiloista sekä eri toimintojen sijoittumisesta alueelle. Laitoksen kulkureitit on suunnitel tava siten, että kulku likai sella raaka-aineiden vastaan otto- ja käsitte ly-

9 alueella sekä puhtaalla valmiiden tuotteiden puo lella on riittä västi eristetty. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi antaa lisä mää räyksiä ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Valvontaviran omainen päättää asiasta erikseen. (YSL 43, 45, 55,YSA 19 ) 4. Luvan saajan on huolehdittava mm. siitä, että mädätysprosessin laitteistojen ja säiliöiden materiaali kestää mädätysproses sissa vallitsevia olosuhteita ja että ne ovat kaasutiiviitä. Laitosraken nusten lattiat ja laitoksen varastointialueet on rakennettava nesteenpitävistä, kestävistä materiaaleista, jotka kes tävät laitoksella käsitel tävien jätteiden ja sivutuotteiden kemiallisen ja fy sikaalisen kuor mituksen. Piha-alueet, joissa kuljetetaan ja siirre tään käsittelemätön tä tai käsiteltyä materiaalia, on asfal toitava ja viemäröitävä kaksoisviemärijärjestelmällä. (YSL 43, JL 6 ). Raaka-aineiden vastaanotto ja varastointi ja käsittely 5. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä vastaanotetun jätteen laadusta ja sen soveltuvuudesta prosessiin. Vastaanotet taessa toistuvasti saman toimittajan samanlaatuista jätettä riittää, että jätteen laatu selvitetään tarvittaessa ennen ensimmäisen erän vastaanottamista. Laitos ei saa ottaa vastaan sellaista raaka-ainetta. jossa on prosessin toiminnalle haitallisia aineita niin, että prosessin toiminta vaikeutuu tai laitoksen ympäristövaikutukset suurenevat. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa tai käsittelyä ei ole tässä päätöksessä tai lupamääräyksen 2 mukaan Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa hyväksytty, tulee jäte toimittaa viipymättä käsittelypaik kaan, jolla on ympäristölupa ky seisenlaisen jätteen käsittelyyn tai palauttaa jäte sen haltijalle. Sivutuotteet on käsiteltävä siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa mui den kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saata vien sivutuot teiden terveyssäännöistä (1774/2002) ja Maa- ja metsä talousminis teriön asetuksessa eläinperäisten sivutuotteiden käsitte lystä biokaa su- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä lai toksissa (195/2004) säädetään (mm. homogenisointi 12 mm palako koon, hygienisointi 70 C:n lämpötilassa vähintään 60 minuutin ajan). (YSL 4, 43, 45, YSA 19, JäteA 8 ) 6. Käsiteltävät raaka-aineet tulee prosessoida mahdollisimman nopeasti laitokseen saapumisen jälkeen. Biojätteen vastaanottosiilon ja syöttösäiliön tulee sijaita suljetuissa halleissa. Vastaanotetta vien jätteiden ulkovarastointi on kielletty. Rakenteiden tulee olla sellaisia ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, merkittävää muuta ym päristön pi laantumista tai maaperän tai pohjaveden pi laantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. (YSL 4, 43, 45, YSA 19, JäteA 8 ) 7. Jätteen kuljetuksessa käytetyille ajoneuvoille, kuljetusastioiden ja - säiliöiden puhdistukselle ja desinfioinnille tulee olla erik seen

10 osoitet tualue. Pesuvedet tulee johtaa vastaanotto säiliöön ja edelleen prosessiin, mikäli vedet eivät sisällä biokaasupro sessin kannalta haitallisia kemikaaleja. (YSL 4, 43, 45, YSA 19, JäteA 8 ) Päästöt ilmaan 8. Biokaasulaitosta ja lietevarastoa on hoidettava siten, että niistä aiheutuvat hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset. Jos hajuhaitoista tulee valituksia, tulee biokaasu laitokselta ilmaan kulkeutuvien hajujen koostumus (poisto-kaasujen haju-yksikkömäärät ilmakuutiometrissä sekä ammoniakin, rikkivedyn ja muiden merkittävimpien hajua aiheuttavien yhdisteiden pitoisuus) ja niiden aiheuttama kuormitus selvittää laitoksen normaalitoiminnan aikana. Hygienisointisäiliön hajuhaittojen osalta toimitaan hakemuksen mukaisesti. Biokaasua ei saa päästää käsittelemättömänä ulkoilmaan. Mikäli biokaasua ei voida jostain syystä hyödyntää, on se hävi tettävä polttamalla soihdussa. Biokaasu on soihtupoltossa poltettava siten, että poltosta ei muo dostu hajuhaittoja. (JäteL 6, JäteA 8, YSL 42, 43, YSA 19, NaapL 17 ) 9. Mädätteen lietevaraston tulee olla tiivisrakenteinen niin ettei varastoinnista aiheudu hajuhaittoja, pohjaveden ja ympäristön pilaantumista. (YSL 43, JäteL 6, JäteA8, NaapL 17 ) Meluntorjunta 10. Melutaso eniten melulle altistuvissa asumiseen käytettävissä kohteissa ulkona ei saa laitoksen toiminta-aikana ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22) eikä 50 db yöllä (kello 22-7). Jos melu on luonteel taan isku maista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatulokseen lisätään 5 db en nen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mi käli melutaso ylittyy, tulee toi minnan harjoittajan ryhtyä toimenpitei siin meluhai tan vähentämiseksi. Prosessin syöttö- ja purku sekä jätteen ja materiaalien hallinta tulee pyrkiä keskittämään kello 8-16 väliselle ajalle (YSL 5, 42, 55, 83, 108, NaapL 17 ) Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 11. Laitoksella on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödyn nettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyöty käyttöön. Hyötykäyttöön eikä kaatopaikalle saa toimittaa jätteitä, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäris tölle. Ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa käsiteltäväksi laitokseen, jolla on luvassa kyseinen ongelmajätteen vastaanotto ja käsittely hyväksytty. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Ongelma jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuis sa astioissa ja ne tulee va rastoida varo altain varuste-

11 tuissa astiois sa tai tiiviillä reunukselli sella tai reunakorokkein varustetulla alustalla ja siten, että vuototapauksissa on gelmajätteet saadaan kerättyä talteen. Ongelmajätteiden pakkauksissa on oltava laatua ja vaarallisuutta osoittavat merkinnät. Ongelmajätteiden siirtoa varten on laaditta va siirtoasia kirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutetta vaksi edelleen ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä nel jän vuoden ajan. (YSL 7, 42, 43, 45, JäteL 4, 6, 9, 12, 15, 19, JäteA 5, 6, VNp 101/1997, VNp 962/1997, VNp 883/1998, VNp 659/1996) Raaka-aineiden käsittely ja maaperänsuojelu 12 Raaka-aineet, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu maaperään, pohjavesiin tai il maan päästö jä, joista voi ai heutua ympäristö, viih tyisyys tai ter veyshaittaa. Polttoainesäiliön tulee olla kaksoisvaippainen tai se on sijoitettava tiiviiseen katettuun tai muuten sateelta suojattuun suoja-altaaseen, jonka koko tulee olla vähintään säiliön tilavuus. (YSL 42, 43, 45, JäteL 6 ) Paras käyttökelpoinen tekniikka 13. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset sekä energian tuotto ja käyttö mahdolli simman tehokasta. (YSL 5, 42, 43, YSA 37, JäteL 51 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 14. Mikäli laitteistoihin tulee häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai haitallisuutta, laitteet on saatettava toimintakuntoon niin pian kuin se teknisesti on mahdollista. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, on viipymättä ilmoitet tava Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnan harjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman tois tumisen estämiseksi. Laitoksella tulee olla ja laitoksen tulee pitää ajan tasalla erilaisia vaara- ja poikkeustilanteita varten ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma, josta ilmenee oh jeet vahinkojen ja seurausten rajoittami seksi. Suunnitelma tulee teh dä viimeistään vuoden kuluessa laitoksen käynnistymisestä ja lä hettää tiedoksi Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja tarvikkeita aina saatavilla. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huo lehtimaan, että laitoksella on saatavissa torjuntalait-

12 teiden ja tarvik keiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä. (YSL 62, 76, YSA 30, JäteL 51 ) Tarkkailusuunnitelma 15. Laitoksen käyttö, päästö- ja vaikutustarkkailuista on laadittava tarkkailusuunnitelma. Tarkkailusuunnitelmassa on esitettävä: - Säiliöiden pintojen korkeus - Vastaanotettavien jätteiden määrän ja laadun seuranta - Biokaasun laadun ja määrän seuranta - Biokaasun soihtupolton tarkkailu (aika ja poltetun kaasun määrä) - Valmiin tuotteen (mädätteen) laadun tarkkailu ja käyttö - Käyttötarkkailu; tuotantoprosesseja sekä puhdistuslaitteiston, varas tojen, säiliöiden, putkisto jen sekä valvonta- ja hälytyslaitteiden toi mintaa ja kuntoa tu lee tark kailla säännöllisesti Suunnitelma tulee lähettää Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tehdä tarkkailu suunnitelmaan tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Aktiivihiilisuodattimen tehoa on tarkkailtava säännöllisin välein. Soihtupoltossa syntyvä päästöt: rikkidioksidi, typen oksidit, hiukkaset, rikkivety, hiilimonoksidi, haihtuvat orgaaniset hiilive dyt sekä hajuyhdisteiden määrä (HY/m3) on mitattava kerta luonteisesti asiantuntijalaitoksen kuuden kuukauden kuluessa laitoksen käynnistymisestä. (YSL 5, 43, 46, 55 ) 16. Toiminnan pohjavesi- ja hulevesipäästöjä on tarvittaessa tarkkailtava. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa osallistua toi mintojen ympäristövaikutuksia koskeviin selvityksiin Ympäristönsuojelu viranomai sen edellyttämällä tavalla. (YSL 5, 42, 83, JäteL 51, 52 ) Kirjanpito Laitoksella on pidettävä kirjaa seuraavista asioista: - vastaanotettavien jätteiden määrän, tuojan, laadun ja alkuperän seuranta - seos- ja tukiaineiden määrä - valmiin tuotteen määrä ja laatu - tuotteen edelleen toimitus - hoitotoimet ja tarkkailu (hajunpoistolaitteisto, ympäristön tilan tarkkailu) - häiriötilanteet (soihtupolton aika) - muualle toimitetut hyödyntämiskelvottomat jätteet - häiriötilanteet ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet - biokaasulaitoksen toiminta (kaasun määrä ja hyödyntäminen) Raportointi 17. Laitoksen toiminnasta sekä valvonta- ja tarkkailutiedoista on laadittava viran omaisen edellyttämällä tavalla tilastot ja raportti, joka on

13 toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosira portista on käytävä ilmi muun muassa seuraavat tiedot: Tiedot tuotannosta: vuotuinen tuotantomäärä (tuotteen laatu ja määrä), tuotannon käyntiajat prosesseittain (h/a), vastaan otettujen jätteiden ja käy tettyjen raa ka-aineiden määrät ja laadut sekä varastointimäärät, energian käyttötiedot ja energiasäästötoimenpiteet ja suunnitteilla olevat muu tokset laitok sessa ja sen toi minnassa. Tieto ympäristö vahinkova kuu tuksen voimassaolosta. Tiedot jätehuollosta: jätteiden laatu, laji, määrä sekä hyödyntämis- ja käsittelytavat, varastointi,edelleen toimittaminen, jätteen kuljettajat, toimituskoh teet ja päivä määrät. Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristö ministeriön asetuksessa (YmA 1129/2001) esiintyvää jaottelua. Tiedot päästöistä ja tarkkailusta: yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä (prosessit, puhdistimet, mittalaitteet), tiedot ympäristön suojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista (ajankohta, kes to aika, syy, ar vio päästöistä ja niiden ympäristö vaikutuksista sekä suoritetut toi menpiteet), yhteenveto käyttö, päästötarkkailusta sekä vaikutus tarkkailusta, päästömääristä, analyysituloksista, näyte pis teistä, laskenta- tai mittausperusteista, mittausraporteista, arvio tulosten luotettavuudesta, vuosittaisten raaka-aine- ja päästömää rien vertailu tähän päätökseen kirjattuihin tai myöhemmin muutoksena il moitettuihin tietoiin. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta edellä mainittuine tietoineen on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Joutsan kun nan ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämällä ta valla. (YSL 46, 47, YSA 19, 36, JäteL 51 ) 18. Toiminnanharjoittajan on esitettävä laitoksen hoidosta, käytöstä ja toiminnan tarkkailusta vastaavan yhdyshenkilön ja hänen varamiehensä nimi jäteasetus 10 mukaisesti kirjallisesti Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviran omaiselle kolmen kuukauden kuluessa laitoksen käynnistymisestä. Hoitajan asiantuntemuksen ylläpidosta on huolehdittava. (YSL 43, 45, JäteA10 ) Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen 19. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukautta, ennen toiminnan lopettamista esitettävä yk sityiskohtai nen suunnitelma ympäristönsuojelua koskevista laitoksen lopettamiseen liittyvistä toimista. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan olennaista muuttamista ilmoitettava siitä Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 81, 90, YSA 19 )

14 Ympäristövahinkovakuutus 20. Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa laitoksen toiminnan aloittamisesta. Tiedot vakuutuksesta tulee toimittaa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.(asetus ympäristövahinkovakuutukses ta 717/98, 1, 2 ) Vakuus 21. Ennen toiminnan aloittamista luvan hakijan on asetettava ympäristönsuojelulain 42 tar koittama euron suuruinen vakuus, tai toteutettava vakuutta vastaava järjestely muulla tavoin. Vakuusasiakirjat tai selvitys va kuutta vastaavasta järjestelystä on toimitettava Joutsan kunnan ym päristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Ympä ristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden mää rän. (YSL 42, 45 ) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Ympäristösuojelulain 43 mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pi laantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupa päätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät mah dol lisesti ai heu tuvan kuormi tuksen ehkäisemiseksi. Toiminnan harjoittaminen ei aiheuta toiminnan sijaintipaikan huomioiden (ympäristösuojelun laki 6 ) ja lupamääräyksiä noudattamalla sellaisia ympäristösuojelu lain 42 tai naapuruussuhdelain 17 mukaista haittaa, jonka perus teella toiminta voitaisiin kieltää. Tällöin ympäristöluvan myöntämisel le ei ole estettä. Lupajaosto katsoo, että biokaasulaitoksen toiminta kokonaisuudessaan hakemuksen mu kaisella paikalla täyttää luvan myöntämisen edellytyk set, mikäli an nettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Toimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvien haittojen tor juntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehit tä mistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta arvaamatto mia ympäristövaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemi seksi tai poista miseksi. (Lupa-määräys 1). Raaka-aineiden keskinäiset suhteet voivat vaihdella, kuitenkin siten että yhteensä jätteitä saa käsitellä koko laitoksessa 4750 tonnia vuodessa. Muiden hakemuksessa mainitsemattomien jakeiden osalta ennakkoilmoitta mista - ja hyväksyntää pidetään valvon nallista sysi-

15 tä tarpeellisena. (Lupa määräys 2) Laitoksen suunnitelmat olivat hakemusvaiheessa vasta prosessikaaviovaiheessa. Tämän vuoksi on katsottu tarpeelliseksi esittää yksityiskohtaiset suunnitelmat lupaviranomaiselle. Määräykset on lisäksi annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ne perustuvat ympäristönsuojelulain 43 :ään (Lupamääräys 3 ja 4) Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia asianmukaisesta jätteiden vastaanotosta, varastoinnis ta ja esikäsittelystä siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, ha ju tai terveyshaittaa eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaa raa tai muuta haittaa ympäristölle. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo laitoksen toimintaa Euroopan parlamentin ja neuvoston ase tuksen muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (1774/2002) ja Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eläinperäisten sivutuotteiden kä sittelystä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsitte lystä teknisissä laitoksissa (195/2004) noudattamisen osalta. (Lupa määräys 5 ja 6) Puhdistamalla ajoneuvot tarvittaessa erikseen osoitetulla alueella ja johtamalla pesuvedet jä tevedenkäsittelyprosessiin voidaan varmistaa, etteivät pesuvedet kuormita ympäristöä. (Lupamääräys 7) Kun laitoksen biojätteen vastaanottosäiliön poistokaasut ohjataan aktiivihiilisuodattimen kautta, hajuhaitat voidaan pitää kurissa. Kun laitteisto toimii lu pa-määräyksen 6 mukaisesti, ei hajuhaittoja ympäristölle toiminnas ta pitäisi syntyä. Häiriötilanteissa biokaasu on ohjattava suihkupolt toon. Tarvittaessa ympäristön-suojeluviranomainen tulee määrää mään lisätoimista mahdollisten hajuhaittojen ehkäisemiseksi. (Lupa määräys 8 ja 9) Toiminasta aiheutuva melu ei saa aiheuttaa haittaa ympäristön asukkaille. Asumiseen käy tettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ul kona ylittää A-painotettua ekvivalenttitason päiväohjearvoa (722) 55dB, eikä yö ohjearvoa (klo 22-7) 50 db. (Lupamääräys 10) Jätelain perusperiaatteena on, että hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee ensisijaisesti hyödyn tää materiaalina ja toissijaisesti energiana. Toiminta ei saa aiheuttaa roskaantumis- tai muuta haittaa eikä maaperän tai pohjavesien pi laantumista (Lupamääräys 11) Tuotteiden, jätteiden tai raaka-aineiden varastointi tai käyttö ei saa aiheuttaa maaperään, pohjavesiin, sadevesiviemäriin tai ilmaan päästöjä tai muuta haittaa. (Lupamääräykset 12) Toiminnanharjoittaja on velvollinen seuraamaan alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja soveltamaan sitä tuotantoon. Toiminnan harjoittajan selvilläolo velvollisuus edellyttää myös energian käyt töön liit tyvän perustietouden keräämistä. (Lupamääräys 13) Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista häiriö- ja muissa poik keuksellisissa tilan-

16 teissa. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumis vaade, ilmoi tus- ja toimin ta- sekä tiedotusvelvoite on an nettu välittö män ympäris tövahingon torjunnan onnistumisen varmis tamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi sekä viranomaisten ja lä hiasukkaiden tiedonsaanti varmistamiseksi. Terveys- ja ympäristö-vaikutuksien estämiseksi on nettomuustilanteisiin varautuminen etukäteen on tar peen. Ympäristöhaittoja aiheuttavat laite rikot tulee korjata viivytyk sittä. (Lupamääräys 14) Mädätysprosessin metaanipitoisuutta ja käsitellyn lietteen laatua tulee seurata säännöllisesti. Lietteestä tulee vuosittain analysoida ainakin ph, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, kokonaistyppi ja kalium. Näytteitä otetaan, kunnes valvontaviranomainen toisin katsoo. Hajunpoistolaitteistojen toimintaa on tarkkailtava. Toimintaa on tarkkailtava päivittäin aistinvaraisesti. Lisäksi laitteistojen toi mintaa tu lee tarkkailla ulkopuolisen asiantuntijan tekemin mittauk sin. Tarkkailun tulee tapahtua normaalin käynnin aikana. Tarkkailuohjelmien liittäminen yhteen keskitettyyn tarkkailusuunnitelmaan on valvojan kannalta helpompaa. Lisäksi tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkistaa ja päivittää lupapäätöksestä riip pumatta. (Lupamääräys 15) Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja valvonnallisista syistä. Ympäristönsuojelun edistämiseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi lupamääräysten noudattamisen seu ranta ja toimintojen ympäristövaikutus ten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Val vontaviranomainen tarvitsee vuosira portin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten. (Lupamääräykset 16 ja 17) Yhdyshenkilön asettaminen helpottaa laitoksen valvontaa. (Lupamääräys 18) Jos laitoksen toiminta loppuu antaa ympäristökeskus toiminnan lopettamista koskevat määräykset. Oleellisista toiminnan muutoksista tulee il moittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel le. ( Lupamääräys 19) Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. (Lupa määräys 20) Vakuuden tarkoitus on varmistaa välittömät sulkemis- ja maisemointitoimenpiteet sekä jälkitarkkailu. Vakuussumma on las kettu siten, että sillä kate taan välittömät sulkemistoimen piteet ja toteute taan seuran taohjelma, myös siinä tapauksessa että luvan hakija jättää toimen piteet toteuttamatta. (Lupamääräys 21)

17 TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaan lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä mää rätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lu papäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Joutsan Ekokaasu Oy:n on esittänyt hakemuksessaan Joutsan kunnan ympäristönsuojeluvi ranomaiselle ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisen pyynnön toi minnan muutoksen aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Perusteena hakijalla on, että laitoksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi Han ke on seudullisesti merkittävä ja mittava yksityisen yhtiön toimesta tehtävä investointi. Hankkeella on useita yhdyskunnallisia ja myös ympäristön kannalta positiivisia vaikutuksia. Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrää, että Joutsan Ekokaasu Oy:n bio kaasulaitoksen toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta euron ( ) suuruista vakuutta vastaan. Vakuus on asetettu ympäristön saattamiseksi ennalleen lu papäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuusasiakirjat on toimitettava valvontaviranomaiselle, mikäli pää töksestä valitetaan ja toiminta aloitetaan. valvontaviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Vakuus asetetaan ym päristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lu pamääräysten muuttamisen varalle. (YSL 101 ) Perustelu Jätteiden anaerobikäsittely on jätelain hierarkian mukaista jätteiden hyödyntämistä energia na. Laitos mahdollistaa jätteen hyödyntämisen paikan päällä ener giana ja lannoitteena. Hankkeella on täten positiivisia ympäristövai kutuksia. Mikäli lupapäätös kumotaan tai lupamääräyksiä muutetaan, määrätty euron vakuus katsotaan olevan riittävä ympäristön saattamiseksi ennalleen (esim. laitosalueen siivoamiseen ja toiminnassa syntyneiden jätteiden toi mittamiseen asianmukaiseen käsittelyyn). Ympäristönsuojelulaki /86 (YSL) 5-7, 8, 28, 35-38, 41-47,52-56, 62, 76, 81, 83, 90, 96-97,101, 105, 108 Ympäristönsuojeluasetus /169 (YSA) 1, 6, 16-19, 23, 30, 37 Jätelaki /1072 (JL) 4, 69, 12, 15, 19, Jäteasetus /1390 (JA) 3, 3a, 5-10, 22 Laki eräistä naapuruussuhteista /26 (NaapL) 17 Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1, 2 )

18 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VNp 101/1997) Ympäristöministeriön asetus yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteidenluettelosta (YMA 1129/2001) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa siihen saakka, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Lupamääräysten tarkistaminen Toiminnanharjoittajan tulee jättää mennessä lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus ympäristölupaviran omaiselle. (YSL 55 ) Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn lu van määräystä ankarampia säännöksiä tai lu vasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tar kistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Ympäristölupamaksu Tästä päätöksestä peritään maksua 1.890,00. Mak su pe rustuu Teknisen lautakun nan lupa jaosto vah vista maan taksaan. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Lupajaosto tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti. Päätökses tä kuulutetaan julkisesti Joutsan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehti Joutsan seudussa. Päätös: Ympäristötarkastajan ehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen

19 JAKELU Päätös Joutsan Ekokaasu Oy Teollisuustie JOUTSA Tiedoksi Joutsan kunnanhallitus Keski-Suomen ympäristökeskus

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA Teknisen lautakunnan lupajaosto 43 30.06.2009 NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA 35/60/602/2009 Lupaj 43 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot