Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/ /2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta, joka koskee olemassa olevaa ampumaratatoimintaa Nousiais ten kunnassa kiinteistöillä Ampumarata , Am pu mara ta I ja Ampumarata III Luvan hakija Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Y-tunnus: Yhteyshenkilö Ilkka Nikkari Toiminta ja sen sijainti Ampumarata-alue sijaitsee Nousiaisten kunnan kiinteistöillä Am puma ra ta , Ampumarata I ja Ampumarata III Metsästysseuran omistuksessa on myös kaksi viereis tä kiinteistöä Paukun Parkki ja Ampumarata II , jolla sijaitsee metsästysseuran maja. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen viranomainen Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 14 a) ulkona si jait seva ampumarata Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen vi ran omai nen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin koh dan 14 a) mukaan. Nousiaisten kunnassa ym pä ris tön suo je lu vi ran omainen on ympäristölautakunta. Asian vireille tulo Hakemus on tullut vireille Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaa voi tus tilan ne Turun ja Porin lääninhallituksen päivätyllä päätöksellä annet tiin lupa ampumaradan rakentamiselle ja oikeus käyttää sitä yh-

2 dis tyk sen järjestämiä ammuntoja varten ja päivätyllä päätök sel lä annettiin lupa rakennetun ampumarata-alueen laa jen ta miseen. Alue on merkitty maakuntakaavassa erityistoimintojen alueeksi ea 608 (ampumarata). Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Lähin asuinrakennus sijaitsee ampumaradasta noin 790 metrin etäisyy del lä ja lähin loma-asutus noin 680 metrin etäisyydellä. Lähin kou lu sijaitsee metrin etäisyydellä ampumaradasta. Ampumarata-alueen ympäristö on pääosin maa- ja met sä ta lous käytös sä. Ampumarata-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luoki tel tu pohjavesialue ( Tursunperä I lk) sijaitsee noin kah den kilometrin päässä pohjoisessa. Ampumarata-alueen lä hei syy des sä ei ole pintavesiä. Noin 500 metriä luoteeseen sijaitsee pie ni lampi. Rata-alueen halki kulkee oja, jossa on heikko virtaus. Vir taus suun ta on pohjoisesta etelään. Lähin arvokas kallioalue, Kallavuori (KAO ), sijaitsee am puma ra das ta noin 900 metrin päässä luoteessa ja samalla alueella lähin Natura 2000 alue (FI Kallavuori). Hakemuksen mukainen toiminta Ampumarata on ollut toiminnassa vuodesta 1965 lähtien. Hirvi- ja luo dik ko ra ta on otettu käyttöön vuonna 1965, pienoishirvirata vuonna 1972 ja haulikkorata vuonna Ympäristölupaa haetaan nykyi sen mukaiselle toiminnalle. Radan käyttöajat ovat joka päivä kello Ammuntoja suoritetaan lähinnä huhti-, touko-, kesä-, heinä, elo- ja syyskuussa. Muulloin radalla ammutaan lähinnä satunnaisia koh dis tus lau kauk sia. Yleisiä ampumapäiviä ovat maanantai (hau likko), tiistai (kivääri) ja keskiviikko (haulikko) ja perjantai, jolloin rata on vuokrattu naapuriseuralle kello väliseksi ajaksi. Muina ai koina radalla voi käydä yksittäisiä seuran jäseniä harjoittelemassa. Pienois hir vi ra dal la ja haulikkoradalla ei ammuta loka-maaliskuussa. Hirvi- ja luodikkoradoilla ammutaan loka-maaliskuussa lähinnä koh distus lau kauk sia. Varsinais-Suomen poliisilaitokselle on annettu lu pa käydä harjoittelemassa radalla. Radalla ammutaan am pu ma har joitte lun lisäksi kilpailuita ja riistanhoitoyhdistyksen lakisääteisiä hir vi kokei ta. Ampumaradalla on pienoishirvirata, jossa on kaksi ampumapaikkaa ja ampumaetäisyys on 50 metriä. Ampumasuunta on kaak-

3 koon/itään. Pienoishirviradalla laukaisumäärät ovat noin 2000 laukaus ta vuodessa. Suurin osa aseista on varustettu ää nen vai men timel la. Hirviradalla on kaksi ampumapaikkaa. Ampumaetäisyydet ovat 75 ja 100 metriä. Ampumasuunta on kaakkoon/itään. Hirviradalla am mutaan noin laukausta vuodessa. Suurin osa aseista on va rustet tu äänenvaimentimella. Luodikkoradalla on kuusi ampumapaikkaa ja ampumaetäisyys on 100 metriä. Ampumasuunta on kaakkoon/itään. Laukausmäärät ovat 1000 laukausta vuodessa. Aseista suurin osa on varustettu ää nenvai men ti mel la. Kiväärilajeissa ammunta tapahtuu pääsääntöisesti touko-elokuussa tiis tai sin kello 18 20, jolloin rata on varattu seuran sisäisiin ki vää rila jien (pienoishirvi, hirvi ja luodikko) ampumakilpailuihin. Kivääriradat on varustettu suojavallein (takana ja sivulla), joilla voidaan torjua luotien pääsy pois ampumarata-alueelta ja myös vähentää melusta aiheu tu vaa haittaa. Haulikkoradalla on useampi ampumapaikka, joiden ampumaetäisyys vaih te lee 5 35 metriin. Radalla ammutaan vain kilpailuissa sal li tuilla, kevyemmillä latauksilla ladattuja patruunoita. Ammunta suun tautuu lounais-etelä-kaakko-itäsuuntaan. Vuosittain ammutaan noin laukausta. Ammunta tapahtuu pääsääntöisesti huhti - elokuus sa maanantaisin ja keskiviikkoisin kello , jolloin on met säs tys seu ran ohjatut yleiset ampumavuorot ja rata on varattu vain haulikkoampujien käyttöön. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Melu Ampumaradan ympäristössä on kesäkuussa 2014 tehty me lu mittauk sia (Promethor Oy) lähimmillä asuin (mittauspisteet 1 ja 3)- ja va paa-ajan kiin teis töil lä (mittauspisteet 2 ja 4). Mittaustulosten pe rusteel la hirvi- ja luodikkoratojen ammunnan aiheuttama melutaso ylittää ohjearvon mittauspisteissä 2-4. Kun ammunta suoritetaan äänen vai men ti mel la varustetulla aseella, ohjearvo ylittyy ainoastaan pis tees sä 3. Haulikkoammunnan aiheuttama melutaso ylitti val tioneu vos ton päätöksen ohjearvon ainoastaan pisteessä 4. Pie nois kivää ri am mun nan aiheuttama melutaso alitti ohjearvon kaikissa mittaus pis teis sä. Ampumaratamelun aiheuttamaa terveydellistä haittaa arvioidaan yleen sä impulssimelutason perusteella. Asumiseen käytettävillä alueil la on yleisesti sovellettu melutasovaatimusta 65 db(l AImax ) ja lo ma-asu mi seen käytettävillä alueilla 60 db (L AImax ).

4 Melumittausten jälkeen on aloitettu melu- ja suojavallin ra ken ta mi nen luodikkoradan oikealle puolelle. Kyseinen suojavalli tulee vä hen tämään laukaisumelun haittaa etelän suuntaan. Suunnitteilla on me luja suojavallin rakentaminen hirvi- ja luodikkoratojen väliin. Päästöt maaperään Hakija teetti ampumaradan perustilaselvityksen huhtikuussa Sel vi tyk sen teki Ramboll. Ympäristönsuojelutarveselvityksen ta voittee na on tuottaa riittävät tiedot olemassa olevan am pu ma ra ta-alu een ympäristöolosuhteista (pintavesi, pohjavesi, maaperä) ja am pu ma rata toi min nan mahdollisista vaikutuksista näihin. Ampumaradan toimin ta vo lyy mi on suhteellisen pieni, vuosittainen lyijykertymä koko am pu ma ra ta-alu eel la on laskennallisesti arvioiden noin 570 kg. Perustilaselvityksen perusteella ampumaratatoiminnalla ei katsota ole van merkittäviä ympäristövaikutuksia: Laukaisumäärien vä häi syydes tä johtuen maaperän ympäristökuormitus arvioidaan vähäiseksi, ei kä maaperällä näin ollen nykytoiminnassa ole suojaustarvetta. Pinta ve den tarkkailua ei esitetä, koska alueen läpi kulkevan ojan virtaus on heikko tai olematon, eikä ampumarata-alueen välittömässä lä heisyy des sä ole pintavesistöjä, joihin voisi kohdistua merkittävää kuormi tus ta. Raportissa ei esitetä pohjaveden tarkkailua, koska am pu mara ta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä lähialueen poh ja vet tä käytetä. Jätteet Ammunnassa syntyvät metallihylsyt kierrätetään pääsääntöisesti ampu jien itsensä uudelleen lataamissa patruunoissa. Tämän lisäksi ampu ma ra dal la on metallinkeräysastia. Maalitaulut, patruunoiden pakkauk set ja muoviset haulikon hylsyt kerätään jätesäiliöön ja toi mi tetaan jäteasemalle. Ampumaradalla on kuivakäymälä ampujien käyttöön. Toiminnan tarkkailu Kaikista seuran järjestämistä luotilajien kilpailuista pidetään kirjaa, jois ta selviävät ammuntamäärät ja lajit. Haulikkoradalla kaikista ammun nois ta pidetään kirjaa. Asian käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Nousiaisten kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksesta on ilmoitettu Vakka-Suomen Sa no-

5 mis sa Lisäksi rajanaapureille ja lähimmille asutuille kiinteis töil le on tiedotettu hakemuksen vireilläolosta kirjeitse. Tarkastukset Ampumaradalle tehtiin tarkastus Tarkastuksesta laadittiin muis tio. Hakemuksen täydennykset Hakemusta täydennettiin saapuneella ampumaradan ympä ris tö me lu mit tauk sel la ja saapuneella ampumaradan perus ti la sel vi tyk sel lä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenkaupungin ym pä ris tö tervey den huol lol ta. Lausunto on saapunut Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto toteaa lausunnossaan seu raa vaa: Ampumarata-alueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjaveden tarkkai lua. Alue on ollut käytössä jo useita vuosikymmeniä. Aseiden panok set sisältävät lyijyä. Edellä olevasta johtuen olisi harkittava poh jave den tarkkailun aloittaminen. Ampumaradan toiminnasta aiheutuva melu syntyy lähinnä lau kausää nes tä, mikä koetaan usein häiritseväksi ja epämiellyttäväksi. Häirit se vä melu koetaan myös vaikuttavan elinympäristön laatua tai viihtyi syyt tä huonontavaksi, mutta tällaisen melun terveydellisiä vai kutuk sia ei pystytä selvästi yksilöimään. Ampumaradan melun hait tavai ku tus ten vähentämiseksi ympäristönterveydenhuolto pitää tär keänä, että luvan päivityksen yhteydessä tarkistetaan myös me lun tor junnan ajantasaisuus. Meluvaikutuksia on jatkossakin tarpeen vä hen tää radan käyttöaikaa koskevilla rajoituksilla, rakenteellisissa rat kai suil la sekä mahdollisuuksien mukaan myös asevalinnoilla. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan vastine Hakija toteaa saapuneessa vastineessaan seuraavaa: Ampumaradalla suoritettiin melumittaus 3. ja Promethor Oy:n toimesta. Melumittaukset tehtiin ympäristöministeriön jul kai seman Ampumaratamelun mittaaminen ohjeen mukaisesti.

6 Mittaus suoritettiin 4 pisteestä. Mittaustulosten perusteella hirvi- ja luo dik ko ra to jen ammuntamelu aiheutti ohjearvon ylityksen 3 mit tauspis tees sä. Ammuttaessa äänenvaimentimelle varustetulla aseella, oh je ar vo ylittyi vain yhdessä mittauspisteessä. Haulikkoammunnan ai heut ta ma melutaso ylittyi ohjearvoista vain yhdessä mit taus pis teessä. Pienoiskivääriammunnan aiheuttama melutaso alittui oh je ar voista kaikissa mittauspisteissä. Mittaukset tehtiin ohjeistuksen mukaisesti myötätuuleen kohti mittaus pis tei tä. Alueella vallitsevat tuulet ovat kuitenkin nimenomaan pois päin mittauskohteista jolloin useimmiten todellinen melu mit tauspis teil lä on nyt mitattua pienempää. Suoritettujen melumittausten jälkeen radalla on myös aloitettu meluja suojavallin rakentaminen luodikkoradan oikealle reunalle. Tähän suun taan laukaisumelu pahiten vaikuttaa. Rakenteilla oleva melu- ja suo ja val li tulee vähentämään laukaisumelun haittaa etelän suuntaan. Samaten melu- ja suojavallin päälle kasvava lehtipuusto ja kasvil li suus tulevat vähentämään laukaisumelua. Suunnitteilla on myös melu- ja suojavallin rakentaminen hirvi- ja luodikkoratojen vä liin, joka myös tulee vähentämään laukaisumelun leviämistä. Nykyisin jo suurin osa hirvi- ja luodikkoradan käyttäjistä käyttää äänen vai men ti mel la varustettuja kiväärejä. Tulevaisuudessa näiden käyt tö vain lisääntyy ja vaimentamattomien käyttö vähenee. Ampumaradan laukaisumelusta ei ole myöskään tullut meidän seuram me tietoon yhtään kirjallista tai suullista valitusta tai kannanottoa. Ampumaradasta tehtiin perustilaselvitys keväällä 2014 Ramboll Oy:n toimesta. Selvityksestä selviää, että alueella muodostuva vesi suotau tuu osittain maahan ja osittain virtaa pintavetenä ojaa myö ten. Ojassa ei ole todettu virtausta kuin vain rankkasateilla. Lä him pään lampeen on matkaa noin 500 m, joten pintavesikuormituksen ei arvioida olevan merkittävää. Rata ei myöskään sijaitse luokitellulla poh ja ve si alu eel la ja lähimpään asutukseen on matkaa noin 500 m, jo ten pohjaveden käyttöä ei rata-alueen läheisyydessä esiinny. Ampu ma ra dan toimintavolyymi on suhteellisen pieni, vuosittainen lyi jyker ty mä koko ampumarata-alueella on laskennallisesti arvioiden noin 570 kg. Pohjaveden säännölliselle seurannalle ei perustilaselvityksen eikä toi min nan laajuuden huomioon ottaen ole mielestämme perusteita. Poh ja ve si näy te voidaan tutkia nyt, jonka perusteella voidaan ar vioi da seurannan tarpeellisuutta. Mikäli ampumaradan 50 v. käytön jäl keen pohjavedelle ei ole aiheutunut pilaantumista voidaan sään nöl lis tä pohjaveden seurantaa pitää turhana, koska ei ole luultavaa, et tä ongelmia syntyisi jatkossakaan.

7 Hakemusasiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä. Ampumaradan perus ti la sel vi tys ja ympäristömelumittaus ovat oheismateriaalina. Ehdotus Nousiaisten ympäristölautakunta päättää myöntää Nousiaisten Metsäs tys seu ra Paukku ry:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ym pä ris tö lu van ampumaradalle, joka sijaitsee Nousiaisten kunnassa ti loil la Ampumarata , Ampumarata I ja Am pu ma ra ta III Lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lu pa mää räyksis tä ja perusteluista ilmenevällä tavalla. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mukaisesti, ellei seu raavis sa lupamääräyksissä toisin määrätä. Lupamääräykset: Ampumaratatoiminta 1. Ampumaradalla saa ampua seuraavasti: - arkisin maanantaista perjantaihin klo lauantaisin klo sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9-21 paitsi pitkäperjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, juhannusaattona ja ju han nus päi vä nä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja ta pa nin päi vä nä, jolloin ampumaradan käyttö on kokonaan kielletty. 2. Ampumaradan käyttöajoista on tiedotettava ampumarata-alueella esi mer kik si kyltillä siten, että kaikki ratoja käyttävät ovat niistä tie toisia. Meluntorjunta 3. Ammunnan aiheuttama melu ei saa ylittää A-painotettuna enimmäis ää ni ta so na impulssiaikavakiolla (L AImax) määritettyä melutasoa 65 db ympäristön asumiseen käytettävillä alueilla eikä 60 db lo ma-asu mi seen käytettävillä alueilla. Tarvittaessa voidaan toiminnanharjoittaja velvoittaa selvittämään toi min nan aiheuttamat melutasot melumittauksin. 4. Rakenteilla ja suunnitteilla olevien suojavallien valmistumisesta tulee il moit taa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös jo olemassa olevat me lu suo jauk set tulee pitää kunnossa ja tarvittaessa niiden te hok kuut ta parantaa.

8 5. Ampumamelun vähentämiseksi tulee aseissa, joissa se on teknisesti mah dol lis ta, käyttää äänenvaimentimia. Maaperä 6. Kun taustavallien uudistus tai parannustöitä tehdään seuraavan ker ran, tulee taustavalleista poistaa luodit joko massanvaihdolla tai seu lo mal la. Luodit tulee myös jatkossa poistaa aina kun taustavalleja uu dis te taan tai parannetaan. Luotien poistosta tulee ilmoittaa ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. 7. Maahan kertyvät hylsyt ja kiekon kappaleet tulee kerätä talteen kevääl lä ja syksyllä ja toimittaa hyväksyttyyn jätteiden vastaanotto- tai kä sit te ly paik kaan. 8. Luodikkorata tulee varustaa luodinkerääjillä, joihin kerääntyvät lyijy ke rä tään talteen ja toimitetaan laitokselle, jolla on lupa käsitellä ko. jä tet tä. Luodikkorata on varustettava luodinkerääjillä kahden vuoden ku lues sa päätöksen lainvoimaisuudesta. Jätteet 9. Radan jätehuollossa on noudatettava Nousiaisten kunnan jä te huolto mää räyk siä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet (kuten hylsyt, pahvi ja pa pe ri) on toimitettava hyödynnettäväksi. Eri radoilla on oltava riit täväs ti jäteastioita. Ratojen käyttö ei saa aiheuttaa roskaantumista tai epä siis teyt tä. 10. Käymäläjäte on toimitettava käymäläjätteen vastaanottoon ym pä ristö lu van saaneeseen laitokseen tai kompostoitava tiivispohjaisessa kom pos to ris sa, josta ei pääse valumia ympäristöön. Kuivakäymälät tu lee sijoittaa, rakentaa ja huoltaa siten, ettei niistä aiheudu terveys hait taa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset 11. Ampumaradan toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitoon tulee mer ki tä ampujamäärät, laukausmäärät, tiedot vuoden aikana jär jeste tyis tä kilpailuista, tiedot jätteiden määrästä ja toimituspaikoista ja tie dot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuk sel li sis ta tilanteista. Kirjanpidosta on pyydettäessä toimitettava yhteenveto ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sel le. 12. Toiminnan olennaisesta lisäämisestä tai muuttamisesta, lo pet ta mises ta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa ym pä ristön suo je lu vi ran omai sel le.

9 Paras käyttökelpoinen tekniikka 13. Toiminnanharjoittajan on seurattava oman alansa parhaan käyt tökel poi sen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tarvittaessa sen käyt töön ot toon. Toiminnan lopettaminen 14. Toiminnan loputtua ampumarata-alue tulee kunnostaa. Toi min nanhar joit ta jan tulee viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopet ta mis ta esittää toimenpiteet alueen puhdistamisesta, siistimisestä se kä muista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Päätöksen perustelut Yleiset perustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nou da te taan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ym pä ris tön suoje lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa ti mukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei ai heu du terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luon non olo suh tei den huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kan nal ta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi minnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otet tu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen to den nä köisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1 ja 2. Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa mää räys toiminta-ajan osalta, jotta toiminnasta ei aiheudu koh tuu tonta meluhaittaa ympäristöön. Asettamalla ampuma-ajat selvästi nähtä vil le varmistetaan se, että radan käyttäjät ovat tietoisia siitä. Lupamääräys 3 perustuu valtioneuvoston päätöksessä (53/1997) annet tuun ohjearvoon. Enimmäistaso on annettu ampumaradan ai heutta mien meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa mi sek si. Määräys melutason selvittämisestä on annettu siksi, et tä toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ym pä ristö vai ku tuk sis ta.

10 Lupamääräys 4. Ampumaradan vallit on rakennettu turvallisuuden ta kia. Jatkossa niiden korkeudessa ja rakenteessa on syytä ottaa huo mi oon myös niiden muodostama melueste asutuksen suuntaan. Val lit ovat tehokas tapa vähentää ampumaratojen aiheuttamaa melua. Melupäästöjen rajoittamiseksi toiminnanharjoittaja on velvoitettu pi tä mään alueelle rakennetut melusuojaukset kunnossa ja tar vit taessa parantamaan niitä. Lupamääräys 5. Äänenvaimentimien käyttöä on aina, kun se on tekni ses ti mahdollista, syytä vaatia myös lupamääräyksellä. Lupamääräys 6 perusteena on maaperän ja pohjaveden pi laa miskiel to. Pilaantuneiden maa-ainesten mahdollinen myöhempi pois tami nen vaikeutuu, mikäli pilaantuneiden maiden päälle ajetaan uusi maa-ai nes ker ros. Luotien poistaminen vähentää ympäristön pi laantu mi sen vaaraa. Lupamääräykset 7 ja 8. Luodeista ja hauleista peräisin oleva lyijy ja muut raskasmetallit, sekä savikiekkojen PAH-yhdisteet aiheuttavat maa pe rän pilaantumista ja pitkällä aikavälillä liukenevat myös pintaja pohjavesiin. Tämän maaperän ja pinta- ja pohjavesien pi laan tumis ris kin minimoimiseksi ja ympäristön roskaantumisen eh käi se misek si on annettu kyseiset lupamääräykset. Lupamääräykset 9 ja 10 on annettu roskaantumisen ja ympäristön pi laan tu mi sen estämiseksi. Lupamääräys 11 on annettu, jotta toimintaa voidaan valvoa. Lupamääräys 12. Toiminnan olennaisesta lisääminen tai muut ta minen, voi aiheuttaa ympäristöluvan muuttamisen tarpeen. Lo pet ta minen ja toiminnan harjoittajan vaihtuminen vaikuttavat toiminnan valvon taan. Tämän vuoksi näistä muutoksista on ilmoitettava ym pä ristön suo je lu vi ran omai sel le. Lupamääräys 13. Kun käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa, var mis te taan ympäristöhaittojen jääminen mahdollisimman pieniksi. Toi min nan jatkuminen tulevaisuudessa edellyttää myös parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan hyödyntämistä. Lupamääräys 14 on annettu alueen saattamiseksi ennalleen toi minnan loputtua. Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettava hakemus mennessä.

11 Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haetta va uusi ympäristölupa. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla tämän lu papää tök sen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik keavia säännöksiä luvan voimassa olosta tai tarkistamisesta, on ase tusta luvan estämättä noudatettava. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 3-8, 28, 31-32, 35-38, 41-43, 45, 46, 50-58, 76, 81, 96-97, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7-11, 16-19, 30 Jätelaki (646/2011) 8, 13, 28, 72, 118, 119, 122 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohje ar vois ta (53/1997) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Tämän ympäristöluvan käsittelystä peritään 1350 euroa. Maksun suu ruus perustuu valtuuston hyväksymään taksaan. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tu le van kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Jäljennös Nousiaisten kunnanhallitus Varsinais-Suomen ELY-keskus Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto Raision kaupungin ympäristönvalvontapalvelut Tiedote päätöksestä asianosaiset Muutoksenhaku Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta

12 valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä Asian käsittely Rastas ehdotti ja Airikki kannatti, että lupamääräyksen kohtaa 5 muutetaan seuraavasti: Ampumamelun vähentämiseksi suositellaan aseissa, joissa se on teknisesti mahdollista, käyttää äänenvaimentimia. Ja saman määräyksen perustelu muutetaan seuraavaksi: Äänenvaimentimen käyttöä on aina, kun se on teknisesti mahdollista syytä suositella. Päätös Ympäristölautakunta päätti myöntää luvan keskustelun jälkeen yksimielisesti siten, että lupamääräys 5 ja sen perustelu muutettiin Rastaan esittämään muotoon. Lisätietoja päätöksestä antaa: vs. rakennustarkastaja Markku Lehtimäki, p

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA puh 0100 86360 Diaarinumero faksi 010 36 42760 01760/08/5129 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi ASIA

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot