Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/ /2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta, joka koskee olemassa olevaa ampumaratatoimintaa Nousiais ten kunnassa kiinteistöillä Ampumarata , Am pu mara ta I ja Ampumarata III Luvan hakija Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Y-tunnus: Yhteyshenkilö Ilkka Nikkari Toiminta ja sen sijainti Ampumarata-alue sijaitsee Nousiaisten kunnan kiinteistöillä Am puma ra ta , Ampumarata I ja Ampumarata III Metsästysseuran omistuksessa on myös kaksi viereis tä kiinteistöä Paukun Parkki ja Ampumarata II , jolla sijaitsee metsästysseuran maja. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen viranomainen Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 14 a) ulkona si jait seva ampumarata Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen vi ran omai nen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin koh dan 14 a) mukaan. Nousiaisten kunnassa ym pä ris tön suo je lu vi ran omainen on ympäristölautakunta. Asian vireille tulo Hakemus on tullut vireille Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaa voi tus tilan ne Turun ja Porin lääninhallituksen päivätyllä päätöksellä annet tiin lupa ampumaradan rakentamiselle ja oikeus käyttää sitä yh-

2 dis tyk sen järjestämiä ammuntoja varten ja päivätyllä päätök sel lä annettiin lupa rakennetun ampumarata-alueen laa jen ta miseen. Alue on merkitty maakuntakaavassa erityistoimintojen alueeksi ea 608 (ampumarata). Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Lähin asuinrakennus sijaitsee ampumaradasta noin 790 metrin etäisyy del lä ja lähin loma-asutus noin 680 metrin etäisyydellä. Lähin kou lu sijaitsee metrin etäisyydellä ampumaradasta. Ampumarata-alueen ympäristö on pääosin maa- ja met sä ta lous käytös sä. Ampumarata-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luoki tel tu pohjavesialue ( Tursunperä I lk) sijaitsee noin kah den kilometrin päässä pohjoisessa. Ampumarata-alueen lä hei syy des sä ei ole pintavesiä. Noin 500 metriä luoteeseen sijaitsee pie ni lampi. Rata-alueen halki kulkee oja, jossa on heikko virtaus. Vir taus suun ta on pohjoisesta etelään. Lähin arvokas kallioalue, Kallavuori (KAO ), sijaitsee am puma ra das ta noin 900 metrin päässä luoteessa ja samalla alueella lähin Natura 2000 alue (FI Kallavuori). Hakemuksen mukainen toiminta Ampumarata on ollut toiminnassa vuodesta 1965 lähtien. Hirvi- ja luo dik ko ra ta on otettu käyttöön vuonna 1965, pienoishirvirata vuonna 1972 ja haulikkorata vuonna Ympäristölupaa haetaan nykyi sen mukaiselle toiminnalle. Radan käyttöajat ovat joka päivä kello Ammuntoja suoritetaan lähinnä huhti-, touko-, kesä-, heinä, elo- ja syyskuussa. Muulloin radalla ammutaan lähinnä satunnaisia koh dis tus lau kauk sia. Yleisiä ampumapäiviä ovat maanantai (hau likko), tiistai (kivääri) ja keskiviikko (haulikko) ja perjantai, jolloin rata on vuokrattu naapuriseuralle kello väliseksi ajaksi. Muina ai koina radalla voi käydä yksittäisiä seuran jäseniä harjoittelemassa. Pienois hir vi ra dal la ja haulikkoradalla ei ammuta loka-maaliskuussa. Hirvi- ja luodikkoradoilla ammutaan loka-maaliskuussa lähinnä koh distus lau kauk sia. Varsinais-Suomen poliisilaitokselle on annettu lu pa käydä harjoittelemassa radalla. Radalla ammutaan am pu ma har joitte lun lisäksi kilpailuita ja riistanhoitoyhdistyksen lakisääteisiä hir vi kokei ta. Ampumaradalla on pienoishirvirata, jossa on kaksi ampumapaikkaa ja ampumaetäisyys on 50 metriä. Ampumasuunta on kaak-

3 koon/itään. Pienoishirviradalla laukaisumäärät ovat noin 2000 laukaus ta vuodessa. Suurin osa aseista on varustettu ää nen vai men timel la. Hirviradalla on kaksi ampumapaikkaa. Ampumaetäisyydet ovat 75 ja 100 metriä. Ampumasuunta on kaakkoon/itään. Hirviradalla am mutaan noin laukausta vuodessa. Suurin osa aseista on va rustet tu äänenvaimentimella. Luodikkoradalla on kuusi ampumapaikkaa ja ampumaetäisyys on 100 metriä. Ampumasuunta on kaakkoon/itään. Laukausmäärät ovat 1000 laukausta vuodessa. Aseista suurin osa on varustettu ää nenvai men ti mel la. Kiväärilajeissa ammunta tapahtuu pääsääntöisesti touko-elokuussa tiis tai sin kello 18 20, jolloin rata on varattu seuran sisäisiin ki vää rila jien (pienoishirvi, hirvi ja luodikko) ampumakilpailuihin. Kivääriradat on varustettu suojavallein (takana ja sivulla), joilla voidaan torjua luotien pääsy pois ampumarata-alueelta ja myös vähentää melusta aiheu tu vaa haittaa. Haulikkoradalla on useampi ampumapaikka, joiden ampumaetäisyys vaih te lee 5 35 metriin. Radalla ammutaan vain kilpailuissa sal li tuilla, kevyemmillä latauksilla ladattuja patruunoita. Ammunta suun tautuu lounais-etelä-kaakko-itäsuuntaan. Vuosittain ammutaan noin laukausta. Ammunta tapahtuu pääsääntöisesti huhti - elokuus sa maanantaisin ja keskiviikkoisin kello , jolloin on met säs tys seu ran ohjatut yleiset ampumavuorot ja rata on varattu vain haulikkoampujien käyttöön. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Melu Ampumaradan ympäristössä on kesäkuussa 2014 tehty me lu mittauk sia (Promethor Oy) lähimmillä asuin (mittauspisteet 1 ja 3)- ja va paa-ajan kiin teis töil lä (mittauspisteet 2 ja 4). Mittaustulosten pe rusteel la hirvi- ja luodikkoratojen ammunnan aiheuttama melutaso ylittää ohjearvon mittauspisteissä 2-4. Kun ammunta suoritetaan äänen vai men ti mel la varustetulla aseella, ohjearvo ylittyy ainoastaan pis tees sä 3. Haulikkoammunnan aiheuttama melutaso ylitti val tioneu vos ton päätöksen ohjearvon ainoastaan pisteessä 4. Pie nois kivää ri am mun nan aiheuttama melutaso alitti ohjearvon kaikissa mittaus pis teis sä. Ampumaratamelun aiheuttamaa terveydellistä haittaa arvioidaan yleen sä impulssimelutason perusteella. Asumiseen käytettävillä alueil la on yleisesti sovellettu melutasovaatimusta 65 db(l AImax ) ja lo ma-asu mi seen käytettävillä alueilla 60 db (L AImax ).

4 Melumittausten jälkeen on aloitettu melu- ja suojavallin ra ken ta mi nen luodikkoradan oikealle puolelle. Kyseinen suojavalli tulee vä hen tämään laukaisumelun haittaa etelän suuntaan. Suunnitteilla on me luja suojavallin rakentaminen hirvi- ja luodikkoratojen väliin. Päästöt maaperään Hakija teetti ampumaradan perustilaselvityksen huhtikuussa Sel vi tyk sen teki Ramboll. Ympäristönsuojelutarveselvityksen ta voittee na on tuottaa riittävät tiedot olemassa olevan am pu ma ra ta-alu een ympäristöolosuhteista (pintavesi, pohjavesi, maaperä) ja am pu ma rata toi min nan mahdollisista vaikutuksista näihin. Ampumaradan toimin ta vo lyy mi on suhteellisen pieni, vuosittainen lyijykertymä koko am pu ma ra ta-alu eel la on laskennallisesti arvioiden noin 570 kg. Perustilaselvityksen perusteella ampumaratatoiminnalla ei katsota ole van merkittäviä ympäristövaikutuksia: Laukaisumäärien vä häi syydes tä johtuen maaperän ympäristökuormitus arvioidaan vähäiseksi, ei kä maaperällä näin ollen nykytoiminnassa ole suojaustarvetta. Pinta ve den tarkkailua ei esitetä, koska alueen läpi kulkevan ojan virtaus on heikko tai olematon, eikä ampumarata-alueen välittömässä lä heisyy des sä ole pintavesistöjä, joihin voisi kohdistua merkittävää kuormi tus ta. Raportissa ei esitetä pohjaveden tarkkailua, koska am pu mara ta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä lähialueen poh ja vet tä käytetä. Jätteet Ammunnassa syntyvät metallihylsyt kierrätetään pääsääntöisesti ampu jien itsensä uudelleen lataamissa patruunoissa. Tämän lisäksi ampu ma ra dal la on metallinkeräysastia. Maalitaulut, patruunoiden pakkauk set ja muoviset haulikon hylsyt kerätään jätesäiliöön ja toi mi tetaan jäteasemalle. Ampumaradalla on kuivakäymälä ampujien käyttöön. Toiminnan tarkkailu Kaikista seuran järjestämistä luotilajien kilpailuista pidetään kirjaa, jois ta selviävät ammuntamäärät ja lajit. Haulikkoradalla kaikista ammun nois ta pidetään kirjaa. Asian käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Nousiaisten kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksesta on ilmoitettu Vakka-Suomen Sa no-

5 mis sa Lisäksi rajanaapureille ja lähimmille asutuille kiinteis töil le on tiedotettu hakemuksen vireilläolosta kirjeitse. Tarkastukset Ampumaradalle tehtiin tarkastus Tarkastuksesta laadittiin muis tio. Hakemuksen täydennykset Hakemusta täydennettiin saapuneella ampumaradan ympä ris tö me lu mit tauk sel la ja saapuneella ampumaradan perus ti la sel vi tyk sel lä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenkaupungin ym pä ris tö tervey den huol lol ta. Lausunto on saapunut Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto toteaa lausunnossaan seu raa vaa: Ampumarata-alueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjaveden tarkkai lua. Alue on ollut käytössä jo useita vuosikymmeniä. Aseiden panok set sisältävät lyijyä. Edellä olevasta johtuen olisi harkittava poh jave den tarkkailun aloittaminen. Ampumaradan toiminnasta aiheutuva melu syntyy lähinnä lau kausää nes tä, mikä koetaan usein häiritseväksi ja epämiellyttäväksi. Häirit se vä melu koetaan myös vaikuttavan elinympäristön laatua tai viihtyi syyt tä huonontavaksi, mutta tällaisen melun terveydellisiä vai kutuk sia ei pystytä selvästi yksilöimään. Ampumaradan melun hait tavai ku tus ten vähentämiseksi ympäristönterveydenhuolto pitää tär keänä, että luvan päivityksen yhteydessä tarkistetaan myös me lun tor junnan ajantasaisuus. Meluvaikutuksia on jatkossakin tarpeen vä hen tää radan käyttöaikaa koskevilla rajoituksilla, rakenteellisissa rat kai suil la sekä mahdollisuuksien mukaan myös asevalinnoilla. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan vastine Hakija toteaa saapuneessa vastineessaan seuraavaa: Ampumaradalla suoritettiin melumittaus 3. ja Promethor Oy:n toimesta. Melumittaukset tehtiin ympäristöministeriön jul kai seman Ampumaratamelun mittaaminen ohjeen mukaisesti.

6 Mittaus suoritettiin 4 pisteestä. Mittaustulosten perusteella hirvi- ja luo dik ko ra to jen ammuntamelu aiheutti ohjearvon ylityksen 3 mit tauspis tees sä. Ammuttaessa äänenvaimentimelle varustetulla aseella, oh je ar vo ylittyi vain yhdessä mittauspisteessä. Haulikkoammunnan ai heut ta ma melutaso ylittyi ohjearvoista vain yhdessä mit taus pis teessä. Pienoiskivääriammunnan aiheuttama melutaso alittui oh je ar voista kaikissa mittauspisteissä. Mittaukset tehtiin ohjeistuksen mukaisesti myötätuuleen kohti mittaus pis tei tä. Alueella vallitsevat tuulet ovat kuitenkin nimenomaan pois päin mittauskohteista jolloin useimmiten todellinen melu mit tauspis teil lä on nyt mitattua pienempää. Suoritettujen melumittausten jälkeen radalla on myös aloitettu meluja suojavallin rakentaminen luodikkoradan oikealle reunalle. Tähän suun taan laukaisumelu pahiten vaikuttaa. Rakenteilla oleva melu- ja suo ja val li tulee vähentämään laukaisumelun haittaa etelän suuntaan. Samaten melu- ja suojavallin päälle kasvava lehtipuusto ja kasvil li suus tulevat vähentämään laukaisumelua. Suunnitteilla on myös melu- ja suojavallin rakentaminen hirvi- ja luodikkoratojen vä liin, joka myös tulee vähentämään laukaisumelun leviämistä. Nykyisin jo suurin osa hirvi- ja luodikkoradan käyttäjistä käyttää äänen vai men ti mel la varustettuja kiväärejä. Tulevaisuudessa näiden käyt tö vain lisääntyy ja vaimentamattomien käyttö vähenee. Ampumaradan laukaisumelusta ei ole myöskään tullut meidän seuram me tietoon yhtään kirjallista tai suullista valitusta tai kannanottoa. Ampumaradasta tehtiin perustilaselvitys keväällä 2014 Ramboll Oy:n toimesta. Selvityksestä selviää, että alueella muodostuva vesi suotau tuu osittain maahan ja osittain virtaa pintavetenä ojaa myö ten. Ojassa ei ole todettu virtausta kuin vain rankkasateilla. Lä him pään lampeen on matkaa noin 500 m, joten pintavesikuormituksen ei arvioida olevan merkittävää. Rata ei myöskään sijaitse luokitellulla poh ja ve si alu eel la ja lähimpään asutukseen on matkaa noin 500 m, jo ten pohjaveden käyttöä ei rata-alueen läheisyydessä esiinny. Ampu ma ra dan toimintavolyymi on suhteellisen pieni, vuosittainen lyi jyker ty mä koko ampumarata-alueella on laskennallisesti arvioiden noin 570 kg. Pohjaveden säännölliselle seurannalle ei perustilaselvityksen eikä toi min nan laajuuden huomioon ottaen ole mielestämme perusteita. Poh ja ve si näy te voidaan tutkia nyt, jonka perusteella voidaan ar vioi da seurannan tarpeellisuutta. Mikäli ampumaradan 50 v. käytön jäl keen pohjavedelle ei ole aiheutunut pilaantumista voidaan sään nöl lis tä pohjaveden seurantaa pitää turhana, koska ei ole luultavaa, et tä ongelmia syntyisi jatkossakaan.

7 Hakemusasiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä. Ampumaradan perus ti la sel vi tys ja ympäristömelumittaus ovat oheismateriaalina. Ehdotus Nousiaisten ympäristölautakunta päättää myöntää Nousiaisten Metsäs tys seu ra Paukku ry:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ym pä ris tö lu van ampumaradalle, joka sijaitsee Nousiaisten kunnassa ti loil la Ampumarata , Ampumarata I ja Am pu ma ra ta III Lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lu pa mää räyksis tä ja perusteluista ilmenevällä tavalla. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mukaisesti, ellei seu raavis sa lupamääräyksissä toisin määrätä. Lupamääräykset: Ampumaratatoiminta 1. Ampumaradalla saa ampua seuraavasti: - arkisin maanantaista perjantaihin klo lauantaisin klo sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9-21 paitsi pitkäperjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, juhannusaattona ja ju han nus päi vä nä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja ta pa nin päi vä nä, jolloin ampumaradan käyttö on kokonaan kielletty. 2. Ampumaradan käyttöajoista on tiedotettava ampumarata-alueella esi mer kik si kyltillä siten, että kaikki ratoja käyttävät ovat niistä tie toisia. Meluntorjunta 3. Ammunnan aiheuttama melu ei saa ylittää A-painotettuna enimmäis ää ni ta so na impulssiaikavakiolla (L AImax) määritettyä melutasoa 65 db ympäristön asumiseen käytettävillä alueilla eikä 60 db lo ma-asu mi seen käytettävillä alueilla. Tarvittaessa voidaan toiminnanharjoittaja velvoittaa selvittämään toi min nan aiheuttamat melutasot melumittauksin. 4. Rakenteilla ja suunnitteilla olevien suojavallien valmistumisesta tulee il moit taa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös jo olemassa olevat me lu suo jauk set tulee pitää kunnossa ja tarvittaessa niiden te hok kuut ta parantaa.

8 5. Ampumamelun vähentämiseksi tulee aseissa, joissa se on teknisesti mah dol lis ta, käyttää äänenvaimentimia. Maaperä 6. Kun taustavallien uudistus tai parannustöitä tehdään seuraavan ker ran, tulee taustavalleista poistaa luodit joko massanvaihdolla tai seu lo mal la. Luodit tulee myös jatkossa poistaa aina kun taustavalleja uu dis te taan tai parannetaan. Luotien poistosta tulee ilmoittaa ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. 7. Maahan kertyvät hylsyt ja kiekon kappaleet tulee kerätä talteen kevääl lä ja syksyllä ja toimittaa hyväksyttyyn jätteiden vastaanotto- tai kä sit te ly paik kaan. 8. Luodikkorata tulee varustaa luodinkerääjillä, joihin kerääntyvät lyijy ke rä tään talteen ja toimitetaan laitokselle, jolla on lupa käsitellä ko. jä tet tä. Luodikkorata on varustettava luodinkerääjillä kahden vuoden ku lues sa päätöksen lainvoimaisuudesta. Jätteet 9. Radan jätehuollossa on noudatettava Nousiaisten kunnan jä te huolto mää räyk siä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet (kuten hylsyt, pahvi ja pa pe ri) on toimitettava hyödynnettäväksi. Eri radoilla on oltava riit täväs ti jäteastioita. Ratojen käyttö ei saa aiheuttaa roskaantumista tai epä siis teyt tä. 10. Käymäläjäte on toimitettava käymäläjätteen vastaanottoon ym pä ristö lu van saaneeseen laitokseen tai kompostoitava tiivispohjaisessa kom pos to ris sa, josta ei pääse valumia ympäristöön. Kuivakäymälät tu lee sijoittaa, rakentaa ja huoltaa siten, ettei niistä aiheudu terveys hait taa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset 11. Ampumaradan toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitoon tulee mer ki tä ampujamäärät, laukausmäärät, tiedot vuoden aikana jär jeste tyis tä kilpailuista, tiedot jätteiden määrästä ja toimituspaikoista ja tie dot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuk sel li sis ta tilanteista. Kirjanpidosta on pyydettäessä toimitettava yhteenveto ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sel le. 12. Toiminnan olennaisesta lisäämisestä tai muuttamisesta, lo pet ta mises ta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa ym pä ristön suo je lu vi ran omai sel le.

9 Paras käyttökelpoinen tekniikka 13. Toiminnanharjoittajan on seurattava oman alansa parhaan käyt tökel poi sen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tarvittaessa sen käyt töön ot toon. Toiminnan lopettaminen 14. Toiminnan loputtua ampumarata-alue tulee kunnostaa. Toi min nanhar joit ta jan tulee viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopet ta mis ta esittää toimenpiteet alueen puhdistamisesta, siistimisestä se kä muista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Päätöksen perustelut Yleiset perustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nou da te taan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ym pä ris tön suoje lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa ti mukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei ai heu du terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luon non olo suh tei den huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kan nal ta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi minnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otet tu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen to den nä köisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1 ja 2. Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa mää räys toiminta-ajan osalta, jotta toiminnasta ei aiheudu koh tuu tonta meluhaittaa ympäristöön. Asettamalla ampuma-ajat selvästi nähtä vil le varmistetaan se, että radan käyttäjät ovat tietoisia siitä. Lupamääräys 3 perustuu valtioneuvoston päätöksessä (53/1997) annet tuun ohjearvoon. Enimmäistaso on annettu ampumaradan ai heutta mien meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa mi sek si. Määräys melutason selvittämisestä on annettu siksi, et tä toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ym pä ristö vai ku tuk sis ta.

10 Lupamääräys 4. Ampumaradan vallit on rakennettu turvallisuuden ta kia. Jatkossa niiden korkeudessa ja rakenteessa on syytä ottaa huo mi oon myös niiden muodostama melueste asutuksen suuntaan. Val lit ovat tehokas tapa vähentää ampumaratojen aiheuttamaa melua. Melupäästöjen rajoittamiseksi toiminnanharjoittaja on velvoitettu pi tä mään alueelle rakennetut melusuojaukset kunnossa ja tar vit taessa parantamaan niitä. Lupamääräys 5. Äänenvaimentimien käyttöä on aina, kun se on tekni ses ti mahdollista, syytä vaatia myös lupamääräyksellä. Lupamääräys 6 perusteena on maaperän ja pohjaveden pi laa miskiel to. Pilaantuneiden maa-ainesten mahdollinen myöhempi pois tami nen vaikeutuu, mikäli pilaantuneiden maiden päälle ajetaan uusi maa-ai nes ker ros. Luotien poistaminen vähentää ympäristön pi laantu mi sen vaaraa. Lupamääräykset 7 ja 8. Luodeista ja hauleista peräisin oleva lyijy ja muut raskasmetallit, sekä savikiekkojen PAH-yhdisteet aiheuttavat maa pe rän pilaantumista ja pitkällä aikavälillä liukenevat myös pintaja pohjavesiin. Tämän maaperän ja pinta- ja pohjavesien pi laan tumis ris kin minimoimiseksi ja ympäristön roskaantumisen eh käi se misek si on annettu kyseiset lupamääräykset. Lupamääräykset 9 ja 10 on annettu roskaantumisen ja ympäristön pi laan tu mi sen estämiseksi. Lupamääräys 11 on annettu, jotta toimintaa voidaan valvoa. Lupamääräys 12. Toiminnan olennaisesta lisääminen tai muut ta minen, voi aiheuttaa ympäristöluvan muuttamisen tarpeen. Lo pet ta minen ja toiminnan harjoittajan vaihtuminen vaikuttavat toiminnan valvon taan. Tämän vuoksi näistä muutoksista on ilmoitettava ym pä ristön suo je lu vi ran omai sel le. Lupamääräys 13. Kun käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa, var mis te taan ympäristöhaittojen jääminen mahdollisimman pieniksi. Toi min nan jatkuminen tulevaisuudessa edellyttää myös parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan hyödyntämistä. Lupamääräys 14 on annettu alueen saattamiseksi ennalleen toi minnan loputtua. Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettava hakemus mennessä.

11 Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haetta va uusi ympäristölupa. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla tämän lu papää tök sen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik keavia säännöksiä luvan voimassa olosta tai tarkistamisesta, on ase tusta luvan estämättä noudatettava. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 3-8, 28, 31-32, 35-38, 41-43, 45, 46, 50-58, 76, 81, 96-97, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7-11, 16-19, 30 Jätelaki (646/2011) 8, 13, 28, 72, 118, 119, 122 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohje ar vois ta (53/1997) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Tämän ympäristöluvan käsittelystä peritään 1350 euroa. Maksun suu ruus perustuu valtuuston hyväksymään taksaan. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tu le van kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Jäljennös Nousiaisten kunnanhallitus Varsinais-Suomen ELY-keskus Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto Raision kaupungin ympäristönvalvontapalvelut Tiedote päätöksestä asianosaiset Muutoksenhaku Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta

12 valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä Asian käsittely Rastas ehdotti ja Airikki kannatti, että lupamääräyksen kohtaa 5 muutetaan seuraavasti: Ampumamelun vähentämiseksi suositellaan aseissa, joissa se on teknisesti mahdollista, käyttää äänenvaimentimia. Ja saman määräyksen perustelu muutetaan seuraavaksi: Äänenvaimentimen käyttöä on aina, kun se on teknisesti mahdollista syytä suositella. Päätös Ympäristölautakunta päätti myöntää luvan keskustelun jälkeen yksimielisesti siten, että lupamääräys 5 ja sen perustelu muutettiin Rastaan esittämään muotoon. Lisätietoja päätöksestä antaa: vs. rakennustarkastaja Markku Lehtimäki, p

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.01.2015 10 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lisämääräyksen antaminen ampumaradan meluntorjuntatoimenpiteistä, Vieremän eränkävijät ry:n ulkona sijaitseva Pöytämäen ampumarata

Lisämääräyksen antaminen ampumaradan meluntorjuntatoimenpiteistä, Vieremän eränkävijät ry:n ulkona sijaitseva Pöytämäen ampumarata Ympäristölautakunta 123 20.11.2014 Lisämääräyksen antaminen ampumaradan meluntorjuntatoimenpiteistä, Vieremän eränkävijät ry:n ulkona sijaitseva Pöytämäen ampumarata 459/11.01.00/2013 Ymplk 123 Valmistelija:

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen

Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen 1 JOENSUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Rakennus- ja ympäristölautakunta MUUTTAMISESTA Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen Puh. (013) 267 7111 Päivämäärä Diaarinumero

Lisätiedot

JT-Recycling Valpperintie 586, 21270 Nousiainen. Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 13 f

JT-Recycling Valpperintie 586, 21270 Nousiainen. Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 13 f Ympäristölautakunta 4 23.01.2014 Ympäristölupa metalliromun käsittelyyn / JT-Recycling 392/11.01.00/2014 YMP 4 Valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös / Merimaskun ampumarata, Merimaskun Metsästäjät ry

Ympäristölupapäätös / Merimaskun ampumarata, Merimaskun Metsästäjät ry Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 100 22.10.2015 Ympäristölupapäätös / Merimaskun ampumarata, Merimaskun Metsästäjät ry 76/11.02.00/2015 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 22.10.2015 100 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös / Nikulanvuoren ampumarata / Naantalin Reserviupseerit ry ja Naantalin Reservinaliupseerit ry

Ympäristölupapäätös / Nikulanvuoren ampumarata / Naantalin Reserviupseerit ry ja Naantalin Reservinaliupseerit ry Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 37 23.04.2015 Ympäristölupapäätös / Nikulanvuoren ampumarata / Naantalin Reserviupseerit ry ja Naantalin Reservinaliupseerit ry 692/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN 1 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS / SIPOON MOOTTORIKERHO RY, MOOTTORIURHEILUKESKUS ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 :n mukaisen muutoslupahakemuksen johdosta, jonka Sipoon Moottorikerho ry on jättänyt

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti Ympäristölautakunta 42 26.06.2013 Ympäristölautakunta 52 25.09.2013 Ympäristölautakunta 62 24.10.2013 Ympäristölautakunta 42 15.05.2014 Ympäristölautakunta 52 21.08.2014 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla

Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla Ympäristölautakunta 85 12.05.2015 Ympäristölautakunta 113 17.06.2015 Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla 1964/11.01.00/2015

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Sijaitsee osoitteessa Torrontie 161, 39930 Karvia.

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Sijaitsee osoitteessa Torrontie 161, 39930 Karvia. Ympäristö- ja terveyslautakunta 23 09.10.2014 Karvian Ratayhdistys RY:n moottoriurheiluradan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 23 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Luvan hakija

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot