Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/ /2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta, joka koskee olemassa olevaa ampumaratatoimintaa Nousiais ten kunnassa kiinteistöillä Ampumarata , Am pu mara ta I ja Ampumarata III Luvan hakija Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Y-tunnus: Yhteyshenkilö Ilkka Nikkari Toiminta ja sen sijainti Ampumarata-alue sijaitsee Nousiaisten kunnan kiinteistöillä Am puma ra ta , Ampumarata I ja Ampumarata III Metsästysseuran omistuksessa on myös kaksi viereis tä kiinteistöä Paukun Parkki ja Ampumarata II , jolla sijaitsee metsästysseuran maja. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen viranomainen Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 14 a) ulkona si jait seva ampumarata Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen vi ran omai nen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin koh dan 14 a) mukaan. Nousiaisten kunnassa ym pä ris tön suo je lu vi ran omainen on ympäristölautakunta. Asian vireille tulo Hakemus on tullut vireille Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaa voi tus tilan ne Turun ja Porin lääninhallituksen päivätyllä päätöksellä annet tiin lupa ampumaradan rakentamiselle ja oikeus käyttää sitä yh-

2 dis tyk sen järjestämiä ammuntoja varten ja päivätyllä päätök sel lä annettiin lupa rakennetun ampumarata-alueen laa jen ta miseen. Alue on merkitty maakuntakaavassa erityistoimintojen alueeksi ea 608 (ampumarata). Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Lähin asuinrakennus sijaitsee ampumaradasta noin 790 metrin etäisyy del lä ja lähin loma-asutus noin 680 metrin etäisyydellä. Lähin kou lu sijaitsee metrin etäisyydellä ampumaradasta. Ampumarata-alueen ympäristö on pääosin maa- ja met sä ta lous käytös sä. Ampumarata-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luoki tel tu pohjavesialue ( Tursunperä I lk) sijaitsee noin kah den kilometrin päässä pohjoisessa. Ampumarata-alueen lä hei syy des sä ei ole pintavesiä. Noin 500 metriä luoteeseen sijaitsee pie ni lampi. Rata-alueen halki kulkee oja, jossa on heikko virtaus. Vir taus suun ta on pohjoisesta etelään. Lähin arvokas kallioalue, Kallavuori (KAO ), sijaitsee am puma ra das ta noin 900 metrin päässä luoteessa ja samalla alueella lähin Natura 2000 alue (FI Kallavuori). Hakemuksen mukainen toiminta Ampumarata on ollut toiminnassa vuodesta 1965 lähtien. Hirvi- ja luo dik ko ra ta on otettu käyttöön vuonna 1965, pienoishirvirata vuonna 1972 ja haulikkorata vuonna Ympäristölupaa haetaan nykyi sen mukaiselle toiminnalle. Radan käyttöajat ovat joka päivä kello Ammuntoja suoritetaan lähinnä huhti-, touko-, kesä-, heinä, elo- ja syyskuussa. Muulloin radalla ammutaan lähinnä satunnaisia koh dis tus lau kauk sia. Yleisiä ampumapäiviä ovat maanantai (hau likko), tiistai (kivääri) ja keskiviikko (haulikko) ja perjantai, jolloin rata on vuokrattu naapuriseuralle kello väliseksi ajaksi. Muina ai koina radalla voi käydä yksittäisiä seuran jäseniä harjoittelemassa. Pienois hir vi ra dal la ja haulikkoradalla ei ammuta loka-maaliskuussa. Hirvi- ja luodikkoradoilla ammutaan loka-maaliskuussa lähinnä koh distus lau kauk sia. Varsinais-Suomen poliisilaitokselle on annettu lu pa käydä harjoittelemassa radalla. Radalla ammutaan am pu ma har joitte lun lisäksi kilpailuita ja riistanhoitoyhdistyksen lakisääteisiä hir vi kokei ta. Ampumaradalla on pienoishirvirata, jossa on kaksi ampumapaikkaa ja ampumaetäisyys on 50 metriä. Ampumasuunta on kaak-

3 koon/itään. Pienoishirviradalla laukaisumäärät ovat noin 2000 laukaus ta vuodessa. Suurin osa aseista on varustettu ää nen vai men timel la. Hirviradalla on kaksi ampumapaikkaa. Ampumaetäisyydet ovat 75 ja 100 metriä. Ampumasuunta on kaakkoon/itään. Hirviradalla am mutaan noin laukausta vuodessa. Suurin osa aseista on va rustet tu äänenvaimentimella. Luodikkoradalla on kuusi ampumapaikkaa ja ampumaetäisyys on 100 metriä. Ampumasuunta on kaakkoon/itään. Laukausmäärät ovat 1000 laukausta vuodessa. Aseista suurin osa on varustettu ää nenvai men ti mel la. Kiväärilajeissa ammunta tapahtuu pääsääntöisesti touko-elokuussa tiis tai sin kello 18 20, jolloin rata on varattu seuran sisäisiin ki vää rila jien (pienoishirvi, hirvi ja luodikko) ampumakilpailuihin. Kivääriradat on varustettu suojavallein (takana ja sivulla), joilla voidaan torjua luotien pääsy pois ampumarata-alueelta ja myös vähentää melusta aiheu tu vaa haittaa. Haulikkoradalla on useampi ampumapaikka, joiden ampumaetäisyys vaih te lee 5 35 metriin. Radalla ammutaan vain kilpailuissa sal li tuilla, kevyemmillä latauksilla ladattuja patruunoita. Ammunta suun tautuu lounais-etelä-kaakko-itäsuuntaan. Vuosittain ammutaan noin laukausta. Ammunta tapahtuu pääsääntöisesti huhti - elokuus sa maanantaisin ja keskiviikkoisin kello , jolloin on met säs tys seu ran ohjatut yleiset ampumavuorot ja rata on varattu vain haulikkoampujien käyttöön. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Melu Ampumaradan ympäristössä on kesäkuussa 2014 tehty me lu mittauk sia (Promethor Oy) lähimmillä asuin (mittauspisteet 1 ja 3)- ja va paa-ajan kiin teis töil lä (mittauspisteet 2 ja 4). Mittaustulosten pe rusteel la hirvi- ja luodikkoratojen ammunnan aiheuttama melutaso ylittää ohjearvon mittauspisteissä 2-4. Kun ammunta suoritetaan äänen vai men ti mel la varustetulla aseella, ohjearvo ylittyy ainoastaan pis tees sä 3. Haulikkoammunnan aiheuttama melutaso ylitti val tioneu vos ton päätöksen ohjearvon ainoastaan pisteessä 4. Pie nois kivää ri am mun nan aiheuttama melutaso alitti ohjearvon kaikissa mittaus pis teis sä. Ampumaratamelun aiheuttamaa terveydellistä haittaa arvioidaan yleen sä impulssimelutason perusteella. Asumiseen käytettävillä alueil la on yleisesti sovellettu melutasovaatimusta 65 db(l AImax ) ja lo ma-asu mi seen käytettävillä alueilla 60 db (L AImax ).

4 Melumittausten jälkeen on aloitettu melu- ja suojavallin ra ken ta mi nen luodikkoradan oikealle puolelle. Kyseinen suojavalli tulee vä hen tämään laukaisumelun haittaa etelän suuntaan. Suunnitteilla on me luja suojavallin rakentaminen hirvi- ja luodikkoratojen väliin. Päästöt maaperään Hakija teetti ampumaradan perustilaselvityksen huhtikuussa Sel vi tyk sen teki Ramboll. Ympäristönsuojelutarveselvityksen ta voittee na on tuottaa riittävät tiedot olemassa olevan am pu ma ra ta-alu een ympäristöolosuhteista (pintavesi, pohjavesi, maaperä) ja am pu ma rata toi min nan mahdollisista vaikutuksista näihin. Ampumaradan toimin ta vo lyy mi on suhteellisen pieni, vuosittainen lyijykertymä koko am pu ma ra ta-alu eel la on laskennallisesti arvioiden noin 570 kg. Perustilaselvityksen perusteella ampumaratatoiminnalla ei katsota ole van merkittäviä ympäristövaikutuksia: Laukaisumäärien vä häi syydes tä johtuen maaperän ympäristökuormitus arvioidaan vähäiseksi, ei kä maaperällä näin ollen nykytoiminnassa ole suojaustarvetta. Pinta ve den tarkkailua ei esitetä, koska alueen läpi kulkevan ojan virtaus on heikko tai olematon, eikä ampumarata-alueen välittömässä lä heisyy des sä ole pintavesistöjä, joihin voisi kohdistua merkittävää kuormi tus ta. Raportissa ei esitetä pohjaveden tarkkailua, koska am pu mara ta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä lähialueen poh ja vet tä käytetä. Jätteet Ammunnassa syntyvät metallihylsyt kierrätetään pääsääntöisesti ampu jien itsensä uudelleen lataamissa patruunoissa. Tämän lisäksi ampu ma ra dal la on metallinkeräysastia. Maalitaulut, patruunoiden pakkauk set ja muoviset haulikon hylsyt kerätään jätesäiliöön ja toi mi tetaan jäteasemalle. Ampumaradalla on kuivakäymälä ampujien käyttöön. Toiminnan tarkkailu Kaikista seuran järjestämistä luotilajien kilpailuista pidetään kirjaa, jois ta selviävät ammuntamäärät ja lajit. Haulikkoradalla kaikista ammun nois ta pidetään kirjaa. Asian käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Nousiaisten kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksesta on ilmoitettu Vakka-Suomen Sa no-

5 mis sa Lisäksi rajanaapureille ja lähimmille asutuille kiinteis töil le on tiedotettu hakemuksen vireilläolosta kirjeitse. Tarkastukset Ampumaradalle tehtiin tarkastus Tarkastuksesta laadittiin muis tio. Hakemuksen täydennykset Hakemusta täydennettiin saapuneella ampumaradan ympä ris tö me lu mit tauk sel la ja saapuneella ampumaradan perus ti la sel vi tyk sel lä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenkaupungin ym pä ris tö tervey den huol lol ta. Lausunto on saapunut Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto toteaa lausunnossaan seu raa vaa: Ampumarata-alueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjaveden tarkkai lua. Alue on ollut käytössä jo useita vuosikymmeniä. Aseiden panok set sisältävät lyijyä. Edellä olevasta johtuen olisi harkittava poh jave den tarkkailun aloittaminen. Ampumaradan toiminnasta aiheutuva melu syntyy lähinnä lau kausää nes tä, mikä koetaan usein häiritseväksi ja epämiellyttäväksi. Häirit se vä melu koetaan myös vaikuttavan elinympäristön laatua tai viihtyi syyt tä huonontavaksi, mutta tällaisen melun terveydellisiä vai kutuk sia ei pystytä selvästi yksilöimään. Ampumaradan melun hait tavai ku tus ten vähentämiseksi ympäristönterveydenhuolto pitää tär keänä, että luvan päivityksen yhteydessä tarkistetaan myös me lun tor junnan ajantasaisuus. Meluvaikutuksia on jatkossakin tarpeen vä hen tää radan käyttöaikaa koskevilla rajoituksilla, rakenteellisissa rat kai suil la sekä mahdollisuuksien mukaan myös asevalinnoilla. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan vastine Hakija toteaa saapuneessa vastineessaan seuraavaa: Ampumaradalla suoritettiin melumittaus 3. ja Promethor Oy:n toimesta. Melumittaukset tehtiin ympäristöministeriön jul kai seman Ampumaratamelun mittaaminen ohjeen mukaisesti.

6 Mittaus suoritettiin 4 pisteestä. Mittaustulosten perusteella hirvi- ja luo dik ko ra to jen ammuntamelu aiheutti ohjearvon ylityksen 3 mit tauspis tees sä. Ammuttaessa äänenvaimentimelle varustetulla aseella, oh je ar vo ylittyi vain yhdessä mittauspisteessä. Haulikkoammunnan ai heut ta ma melutaso ylittyi ohjearvoista vain yhdessä mit taus pis teessä. Pienoiskivääriammunnan aiheuttama melutaso alittui oh je ar voista kaikissa mittauspisteissä. Mittaukset tehtiin ohjeistuksen mukaisesti myötätuuleen kohti mittaus pis tei tä. Alueella vallitsevat tuulet ovat kuitenkin nimenomaan pois päin mittauskohteista jolloin useimmiten todellinen melu mit tauspis teil lä on nyt mitattua pienempää. Suoritettujen melumittausten jälkeen radalla on myös aloitettu meluja suojavallin rakentaminen luodikkoradan oikealle reunalle. Tähän suun taan laukaisumelu pahiten vaikuttaa. Rakenteilla oleva melu- ja suo ja val li tulee vähentämään laukaisumelun haittaa etelän suuntaan. Samaten melu- ja suojavallin päälle kasvava lehtipuusto ja kasvil li suus tulevat vähentämään laukaisumelua. Suunnitteilla on myös melu- ja suojavallin rakentaminen hirvi- ja luodikkoratojen vä liin, joka myös tulee vähentämään laukaisumelun leviämistä. Nykyisin jo suurin osa hirvi- ja luodikkoradan käyttäjistä käyttää äänen vai men ti mel la varustettuja kiväärejä. Tulevaisuudessa näiden käyt tö vain lisääntyy ja vaimentamattomien käyttö vähenee. Ampumaradan laukaisumelusta ei ole myöskään tullut meidän seuram me tietoon yhtään kirjallista tai suullista valitusta tai kannanottoa. Ampumaradasta tehtiin perustilaselvitys keväällä 2014 Ramboll Oy:n toimesta. Selvityksestä selviää, että alueella muodostuva vesi suotau tuu osittain maahan ja osittain virtaa pintavetenä ojaa myö ten. Ojassa ei ole todettu virtausta kuin vain rankkasateilla. Lä him pään lampeen on matkaa noin 500 m, joten pintavesikuormituksen ei arvioida olevan merkittävää. Rata ei myöskään sijaitse luokitellulla poh ja ve si alu eel la ja lähimpään asutukseen on matkaa noin 500 m, jo ten pohjaveden käyttöä ei rata-alueen läheisyydessä esiinny. Ampu ma ra dan toimintavolyymi on suhteellisen pieni, vuosittainen lyi jyker ty mä koko ampumarata-alueella on laskennallisesti arvioiden noin 570 kg. Pohjaveden säännölliselle seurannalle ei perustilaselvityksen eikä toi min nan laajuuden huomioon ottaen ole mielestämme perusteita. Poh ja ve si näy te voidaan tutkia nyt, jonka perusteella voidaan ar vioi da seurannan tarpeellisuutta. Mikäli ampumaradan 50 v. käytön jäl keen pohjavedelle ei ole aiheutunut pilaantumista voidaan sään nöl lis tä pohjaveden seurantaa pitää turhana, koska ei ole luultavaa, et tä ongelmia syntyisi jatkossakaan.

7 Hakemusasiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä. Ampumaradan perus ti la sel vi tys ja ympäristömelumittaus ovat oheismateriaalina. Ehdotus Nousiaisten ympäristölautakunta päättää myöntää Nousiaisten Metsäs tys seu ra Paukku ry:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ym pä ris tö lu van ampumaradalle, joka sijaitsee Nousiaisten kunnassa ti loil la Ampumarata , Ampumarata I ja Am pu ma ra ta III Lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lu pa mää räyksis tä ja perusteluista ilmenevällä tavalla. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mukaisesti, ellei seu raavis sa lupamääräyksissä toisin määrätä. Lupamääräykset: Ampumaratatoiminta 1. Ampumaradalla saa ampua seuraavasti: - arkisin maanantaista perjantaihin klo lauantaisin klo sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9-21 paitsi pitkäperjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, juhannusaattona ja ju han nus päi vä nä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja ta pa nin päi vä nä, jolloin ampumaradan käyttö on kokonaan kielletty. 2. Ampumaradan käyttöajoista on tiedotettava ampumarata-alueella esi mer kik si kyltillä siten, että kaikki ratoja käyttävät ovat niistä tie toisia. Meluntorjunta 3. Ammunnan aiheuttama melu ei saa ylittää A-painotettuna enimmäis ää ni ta so na impulssiaikavakiolla (L AImax) määritettyä melutasoa 65 db ympäristön asumiseen käytettävillä alueilla eikä 60 db lo ma-asu mi seen käytettävillä alueilla. Tarvittaessa voidaan toiminnanharjoittaja velvoittaa selvittämään toi min nan aiheuttamat melutasot melumittauksin. 4. Rakenteilla ja suunnitteilla olevien suojavallien valmistumisesta tulee il moit taa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös jo olemassa olevat me lu suo jauk set tulee pitää kunnossa ja tarvittaessa niiden te hok kuut ta parantaa.

8 5. Ampumamelun vähentämiseksi tulee aseissa, joissa se on teknisesti mah dol lis ta, käyttää äänenvaimentimia. Maaperä 6. Kun taustavallien uudistus tai parannustöitä tehdään seuraavan ker ran, tulee taustavalleista poistaa luodit joko massanvaihdolla tai seu lo mal la. Luodit tulee myös jatkossa poistaa aina kun taustavalleja uu dis te taan tai parannetaan. Luotien poistosta tulee ilmoittaa ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. 7. Maahan kertyvät hylsyt ja kiekon kappaleet tulee kerätä talteen kevääl lä ja syksyllä ja toimittaa hyväksyttyyn jätteiden vastaanotto- tai kä sit te ly paik kaan. 8. Luodikkorata tulee varustaa luodinkerääjillä, joihin kerääntyvät lyijy ke rä tään talteen ja toimitetaan laitokselle, jolla on lupa käsitellä ko. jä tet tä. Luodikkorata on varustettava luodinkerääjillä kahden vuoden ku lues sa päätöksen lainvoimaisuudesta. Jätteet 9. Radan jätehuollossa on noudatettava Nousiaisten kunnan jä te huolto mää räyk siä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet (kuten hylsyt, pahvi ja pa pe ri) on toimitettava hyödynnettäväksi. Eri radoilla on oltava riit täväs ti jäteastioita. Ratojen käyttö ei saa aiheuttaa roskaantumista tai epä siis teyt tä. 10. Käymäläjäte on toimitettava käymäläjätteen vastaanottoon ym pä ristö lu van saaneeseen laitokseen tai kompostoitava tiivispohjaisessa kom pos to ris sa, josta ei pääse valumia ympäristöön. Kuivakäymälät tu lee sijoittaa, rakentaa ja huoltaa siten, ettei niistä aiheudu terveys hait taa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset 11. Ampumaradan toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitoon tulee mer ki tä ampujamäärät, laukausmäärät, tiedot vuoden aikana jär jeste tyis tä kilpailuista, tiedot jätteiden määrästä ja toimituspaikoista ja tie dot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuk sel li sis ta tilanteista. Kirjanpidosta on pyydettäessä toimitettava yhteenveto ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sel le. 12. Toiminnan olennaisesta lisäämisestä tai muuttamisesta, lo pet ta mises ta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa ym pä ristön suo je lu vi ran omai sel le.

9 Paras käyttökelpoinen tekniikka 13. Toiminnanharjoittajan on seurattava oman alansa parhaan käyt tökel poi sen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tarvittaessa sen käyt töön ot toon. Toiminnan lopettaminen 14. Toiminnan loputtua ampumarata-alue tulee kunnostaa. Toi min nanhar joit ta jan tulee viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopet ta mis ta esittää toimenpiteet alueen puhdistamisesta, siistimisestä se kä muista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Päätöksen perustelut Yleiset perustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nou da te taan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ym pä ris tön suoje lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa ti mukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei ai heu du terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luon non olo suh tei den huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kan nal ta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi minnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otet tu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen to den nä köisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1 ja 2. Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa mää räys toiminta-ajan osalta, jotta toiminnasta ei aiheudu koh tuu tonta meluhaittaa ympäristöön. Asettamalla ampuma-ajat selvästi nähtä vil le varmistetaan se, että radan käyttäjät ovat tietoisia siitä. Lupamääräys 3 perustuu valtioneuvoston päätöksessä (53/1997) annet tuun ohjearvoon. Enimmäistaso on annettu ampumaradan ai heutta mien meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa mi sek si. Määräys melutason selvittämisestä on annettu siksi, et tä toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ym pä ristö vai ku tuk sis ta.

10 Lupamääräys 4. Ampumaradan vallit on rakennettu turvallisuuden ta kia. Jatkossa niiden korkeudessa ja rakenteessa on syytä ottaa huo mi oon myös niiden muodostama melueste asutuksen suuntaan. Val lit ovat tehokas tapa vähentää ampumaratojen aiheuttamaa melua. Melupäästöjen rajoittamiseksi toiminnanharjoittaja on velvoitettu pi tä mään alueelle rakennetut melusuojaukset kunnossa ja tar vit taessa parantamaan niitä. Lupamääräys 5. Äänenvaimentimien käyttöä on aina, kun se on tekni ses ti mahdollista, syytä vaatia myös lupamääräyksellä. Lupamääräys 6 perusteena on maaperän ja pohjaveden pi laa miskiel to. Pilaantuneiden maa-ainesten mahdollinen myöhempi pois tami nen vaikeutuu, mikäli pilaantuneiden maiden päälle ajetaan uusi maa-ai nes ker ros. Luotien poistaminen vähentää ympäristön pi laantu mi sen vaaraa. Lupamääräykset 7 ja 8. Luodeista ja hauleista peräisin oleva lyijy ja muut raskasmetallit, sekä savikiekkojen PAH-yhdisteet aiheuttavat maa pe rän pilaantumista ja pitkällä aikavälillä liukenevat myös pintaja pohjavesiin. Tämän maaperän ja pinta- ja pohjavesien pi laan tumis ris kin minimoimiseksi ja ympäristön roskaantumisen eh käi se misek si on annettu kyseiset lupamääräykset. Lupamääräykset 9 ja 10 on annettu roskaantumisen ja ympäristön pi laan tu mi sen estämiseksi. Lupamääräys 11 on annettu, jotta toimintaa voidaan valvoa. Lupamääräys 12. Toiminnan olennaisesta lisääminen tai muut ta minen, voi aiheuttaa ympäristöluvan muuttamisen tarpeen. Lo pet ta minen ja toiminnan harjoittajan vaihtuminen vaikuttavat toiminnan valvon taan. Tämän vuoksi näistä muutoksista on ilmoitettava ym pä ristön suo je lu vi ran omai sel le. Lupamääräys 13. Kun käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa, var mis te taan ympäristöhaittojen jääminen mahdollisimman pieniksi. Toi min nan jatkuminen tulevaisuudessa edellyttää myös parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan hyödyntämistä. Lupamääräys 14 on annettu alueen saattamiseksi ennalleen toi minnan loputtua. Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettava hakemus mennessä.

11 Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haetta va uusi ympäristölupa. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla tämän lu papää tök sen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik keavia säännöksiä luvan voimassa olosta tai tarkistamisesta, on ase tusta luvan estämättä noudatettava. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 3-8, 28, 31-32, 35-38, 41-43, 45, 46, 50-58, 76, 81, 96-97, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7-11, 16-19, 30 Jätelaki (646/2011) 8, 13, 28, 72, 118, 119, 122 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohje ar vois ta (53/1997) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Tämän ympäristöluvan käsittelystä peritään 1350 euroa. Maksun suu ruus perustuu valtuuston hyväksymään taksaan. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tu le van kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Jäljennös Nousiaisten kunnanhallitus Varsinais-Suomen ELY-keskus Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto Raision kaupungin ympäristönvalvontapalvelut Tiedote päätöksestä asianosaiset Muutoksenhaku Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta

12 valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä Asian käsittely Rastas ehdotti ja Airikki kannatti, että lupamääräyksen kohtaa 5 muutetaan seuraavasti: Ampumamelun vähentämiseksi suositellaan aseissa, joissa se on teknisesti mahdollista, käyttää äänenvaimentimia. Ja saman määräyksen perustelu muutetaan seuraavaksi: Äänenvaimentimen käyttöä on aina, kun se on teknisesti mahdollista syytä suositella. Päätös Ympäristölautakunta päätti myöntää luvan keskustelun jälkeen yksimielisesti siten, että lupamääräys 5 ja sen perustelu muutettiin Rastaan esittämään muotoon. Lisätietoja päätöksestä antaa: vs. rakennustarkastaja Markku Lehtimäki, p

Ympäristölupa / ampumaradan toiminnan muuttaminen / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry. Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander

Ympäristölupa / ampumaradan toiminnan muuttaminen / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry. Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Ympäristölautakunta 27 26.05.2016 Ympäristölupa / ampumaradan toiminnan muuttaminen / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 1086/11.01.00/2016 YMP 26.05.2016 27 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.01.2015 10 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Lisämääräyksen antaminen ampumaradan meluntorjuntatoimenpiteistä, Vieremän eränkävijät ry:n ulkona sijaitseva Pöytämäen ampumarata

Lisämääräyksen antaminen ampumaradan meluntorjuntatoimenpiteistä, Vieremän eränkävijät ry:n ulkona sijaitseva Pöytämäen ampumarata Ympäristölautakunta 123 20.11.2014 Lisämääräyksen antaminen ampumaradan meluntorjuntatoimenpiteistä, Vieremän eränkävijät ry:n ulkona sijaitseva Pöytämäen ampumarata 459/11.01.00/2013 Ymplk 123 Valmistelija:

Lisätiedot

JT-Recycling Valpperintie 586, 21270 Nousiainen. Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 13 f

JT-Recycling Valpperintie 586, 21270 Nousiainen. Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 13 f Ympäristölautakunta 4 23.01.2014 Ympäristölupa metalliromun käsittelyyn / JT-Recycling 392/11.01.00/2014 YMP 4 Valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen

Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen 1 JOENSUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Rakennus- ja ympäristölautakunta MUUTTAMISESTA Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen Puh. (013) 267 7111 Päivämäärä Diaarinumero

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA ASIAN VIREILLE TULO

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA ASIAN VIREILLE TULO Ympäristölautakunta 87 22.09.2015 Ympäristöluvan muutos, Vieremän eränkävijät ry, Vieremä 393/11.01.00/2015 Ymplk 22.09.2015 87 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 33 05.04.2017 NCC Roads Oy/ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen, kierrätettävän asfaltin vastaanottoon ja murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoalueen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupa / Ampumarata / Kalannin Seudun Riistanhoitoyhdistys

Ympäristölupa / Ampumarata / Kalannin Seudun Riistanhoitoyhdistys Ympäristö- ja lupalautakunta 8 24.01.2017 Ympäristölupa / Ampumarata / Kalannin Seudun Riistanhoitoyhdistys 2462/11.01.00/2016 YMPLL 24.01.2017 8 Asia Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta ym pä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 20.04.2017 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.04.2017 29 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 12.4.2017:

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös / Merimaskun ampumarata, Merimaskun Metsästäjät ry

Ympäristölupapäätös / Merimaskun ampumarata, Merimaskun Metsästäjät ry Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 100 22.10.2015 Ympäristölupapäätös / Merimaskun ampumarata, Merimaskun Metsästäjät ry 76/11.02.00/2015 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 22.10.2015 100 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös / Nikulanvuoren ampumarata / Naantalin Reserviupseerit ry ja Naantalin Reservinaliupseerit ry

Ympäristölupapäätös / Nikulanvuoren ampumarata / Naantalin Reserviupseerit ry ja Naantalin Reservinaliupseerit ry Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 37 23.04.2015 Ympäristölupapäätös / Nikulanvuoren ampumarata / Naantalin Reserviupseerit ry ja Naantalin Reservinaliupseerit ry 692/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN 1 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS / SIPOON MOOTTORIKERHO RY, MOOTTORIURHEILUKESKUS ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 :n mukaisen muutoslupahakemuksen johdosta, jonka Sipoon Moottorikerho ry on jättänyt

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla

Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla Ympäristölautakunta 85 12.05.2015 Ympäristölautakunta 113 17.06.2015 Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla 1964/11.01.00/2015

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot