Destia Oy, Heidehofintie 2, VANTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA"

Transkriptio

1 Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, Saarijärvi (014) Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, VANTAA Toiminta ja sen sijainti Soran murskaus, Saarijärven kau pun ki, Pyhäjärven kylä, TVL Py häkan gas Rn:o 62:1 ja Saarijärven Valtionmaa 1:5 Kiinteis tönhaltija TVL, Pyhäkangas: omistaja Destia Oy, Saarijärven valtionmaa: omis taja Suomen valtio / Metsähallitus Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki 27 1 momentti ja liite 1, 7c kohta Toimivaltainen viranomainen Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Ympäristönsuojelulaki 34 Ympäristönsuojeluasetus 2 6,b Hakemuksen vireilletulo Ympäristölupahakemus on toimitettu ympäristönsuojeluvi ranomai selle Kaavoitus- ja lupatilanne ja muut maankäyttörajoitukset Alue on merkitty maakuntakaavassa maa-ainesten ottamisalueeksi mer kin näl lä eo/1. Toiminta-alue sijoittuu Pyhäkankaan vedenhankintaan soveltuvalle II-luo kan pohjavesialueelle ( ). Alueella on voimassa maa-ainestenottolupa. Maa-ainesluvan voi massa olo päättyy Otettava kokonaismäärä on m3. Ottoalueen eteläpuolella sijaitsee maa-ainesten otolta suojeltava har jualue Sl 48644, missä sijaitsee mm. Metsähallituksen päätöksellä rauhoi tet tu karsikkopetäjikkö. Ympäristöolosuhteet Alue sijaitsee Saarijärven kaupungin Pyhäjärven kylässä yhdystien 6501 Pyyrinlahti - Häkkilä pohjoispuolella. Alueen varttuneempi puusto on poistettu, lukuunottamatta kaakkoiskulmaa, missä kasvaa män tymet sää. Pintamaita on kuorittu ottamisen edistymisen mukaan. Alueen ympäristö on havupuuvaltaista, maastomuodostukseltaan ja korkeus suh teil taan vaihtelevaa maastoa. Naapuritiloilla on myös maa-aines ten ottoa. Lähimmät vesistöt ovat noin kilometrin pääs sä sijaitsevat Kan gas jär vi ja Lehtinen. Lähin asutus sijaitsee toiminta-alueen itä puolel la noin 800 metrin etäisyydellä. Länsipuolella sijaitsevan Kan gas järven rannalla olevat vapaa-ajan asunnot ovat noin kilometrin etäi syy del-

2 lä. Alueella on harjoitettu jo aiemmin soran ottoa ja murs kaus ta, joten alue ei ole luonnontilainen. Ilmoitettu toiminta Toiminta ja tuotanto Alueella olevaa soraa ja kiveä murskataan tie- ja ra ken ta mis ma te ri aalik si. Mursketta tuotetaan keskimäärin tonnia vuodessa ja mak si mis saan tonnia vuodessa. Toimintaa voi olla alueella ym pä ri vuoden, mutta murskausaika koostuu yleensä useasta ly hyemmäs tä jaksosta. Murskausta suoritetaan ja mursketta varastoidaan tois tai sek si, niin kauan kun alueella on maa-ainesten ottoa. Yli suuret kivet rikotaan tarvittaessa ennen murskausta hydraulisella, kai vin ko nee seen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaralla. Murskattava aines syötetään pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella syöt ti meen. Lopputuote kuljetetaan varastokasoihin pyöräkuormaajilla tai kuorma-autoilla. Valmiit tuotteet kuljetetaan alueelta kuor ma-autoilla. Murskauslaitteisto koostuu useasta osaprosessista. Murskaukseen käy te tään yleensä track-tyyppistä omalla moottorivoimalla liikkuvaa murs kaus lai tos ta. Murskauskalusto on kol mi vai hei nen. Siihen kuuluu esi murs kain, välimurskain ja jälkimurskain. Li säk si laitokseen kuuluu kul jet ti mia ja 2- tai 3-tasoseuloja. Sähkö tuo te taan kontissa si jait se valla aggregaatilla. Murs kaus lai tos voi myös mah dol li ses ti olla te la-alustai nen, joka koos tuu samoista osaprosesseista. Murskauslaitoksen sähköenergia tuotetaan aggregaatilla, joka käyttää polt to ai nee naan kevyttä polttoöljyä. Kevyen polttoöljyn va ras toin ti määrä on alueella on noin 10 m3. Murskaustoiminnan käyntikausi on noin 2-4 viikkoa, 1-2 kertaa vuodes sa. Murskaus tapahtuu ma - pe kello vä li se nä aikana ja rikotus ma - pe Kuormaaminen ja kuljetus tapahtuu arki sin ma - pe ja satunnaisesti viikonloppuna. Murskausasema tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä. Työmaa-alue pidetään siistinä maa-ai nes- ja ympäristölupien mukaisesti ja asiattomilta pääsy alu eelle on kielletty. Ottamisen päätyttyä alue jälkihoidetaan maa-ainesluvan mu kai ses ti. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja jätteet Sekajätettä syntyy l/a, WC-jätettä noin 2 m3/a ja on gel ma jät teitä: jäteöljyt, akut, öljynsuodattimet, paristot jne l/a. Toiminnan vaikutukset ympäristöön Pohjaveden ja maaperän suojelu Toiminnot järjestetään siten, että niistä ei voi aiheutua maaperän tai poh ja ve den pilaantumista.

3 Päästöt ilmaan Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöt mini moi daan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hy vässä kunnossa. Hiukkaspäästöjen lähteitä ovat polttomoottorit sekä murs kaus lait teis ton pölyävät kohdat. Murskauslaitoksen hiukkaspäästöt ovat enintään 0,13 t/a, typen oksidi pääs töt ovat enintään 0,089 t/a, rikkidioksidi päästöt ovat enintään 0,000 t/a ja hiilidioksidi päästöt ovat enintään 131,019 t/a. Meluntorjunta Murskausasemalla syntyy melua kuljetuksissa, murskauksessa sekä seu lon nas sa. Arvio melulähteiden A-painotetuista kokonaisäänitehotasoista (Lähde: suo men ympäristö 25 / 2010): - rikotin LWA (db) - murskaus, liikkuva laitos LWA (db) - kauhakuormaaja / maansiirtoajoneuvo LWA (db) - kaivinkone LWA (db) Murskauksen melu on osittain impulssimaista. Murskauksesta aiheutuvaa melutasoa seurataan aistinvaraisesti. Me lumit taus suoritetaan, mikäli lähimmistä häiriintyvistä kohteista esi te tään vaatimuksia meluhaittojen vähentämiseksi. Ympäristönsuojelutoimet Suunnitellut ympäristönsuojelutoimet Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta pohjavettä likaavia ai nei ta ei pääse maaperään. Polttoaineiden varastoinnille ja koneiden työ ai kai sel le pysäköinnille varataan erillinen ns. tukitoimintojen alue. Alu eel le tehdään tiivis pohjarakenne. Polttoaineita varastoidaan sille varatulla alueella vain koneiden ja laittei den tarvetta vastaava määrä silloin kun alueella toimitaan. Polt to öl jysäi liöt täytetään pumpulla suoraan säiliöautosta. Säiliöt ovat kak soisvaip pai sia tai valuma-altaallisia, ja niissä on ylitäytön es tä vä sul ku venttii li. Tankkauslaitteiston kunto tarkastetaan säännöllisesti ja ne lukitaan lu vat to man käytön estämiseksi. Työkoneita ei pestä eikä huol le ta alueel la. Öljytuotteiden läheisyyteen va ra taan aina imeytysturvetta. Pienet säiliöt esim. jäteöljyt säilytetään niitä var ten rakennetussa, työkoneiden mu ka na kulkevassa va ras to kon tis sa. Kontin pohja on tiivis, reunoiltaan ko ro tet tu, estäen vuotojen pää syn maaperään. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla murs katta va materiaali ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pö lyä mistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pie ni nä. Murskausasema sijoitetaan rintauksen seinämien suojiin, mikä vä hentää melun kantautumista. Kauempana melu vaimenee etäisyyden ansios ta.

4 Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Jäteöljyt ja muut ongelmajätteet kerätään erilleen suljettuihin astioihin ja merkitään asianmukaisesti. Ongelmajätteet kerätään varastokonttiin tai kuljetetaan suoraan hyväksyttyyn ongelmajätteiden va ras to paikkaan tai käsittelylaitokseen. Ongelmajätteiden kuljetuksista laaditaan siir to asia kir ja, josta ilmenevät mm. jätteen laji, ominaisuudet, määrä, jä te tun nus, jätteen luovuttaja ja vastaanottaja. Ongelmajätteiden määris tä ja kuljetuksista pidetään kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä vi ranomai sen nähtävillä. Toiminnassa ei synny jätevesiä. Työmaakopin WC-jätevedet joh detaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle tai käytetään kuiva käy mä lää. Sekajäte toimitetaan jätteenkäsittelykeskukseen. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi Toiminnassa käytetään kaikkia niitä ympäristön vaikutusten sekä raaka-ai neen kulutuksen minimointiin tähtääviä toimia, kuten tuo tan to proses sien optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset, säännölliset huol to työt sekä ammattimaisen henkilökunnan käyttö. Toiminnassa nou da te taan, Suomen ympäristökeskuksen julkaisun ki vi ai nes tuo tannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta, toimintaperiaatteita. Paikal li set olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioiden toiminnassa käy tetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa hakemuksen muissa kohdin esi te tyl lä tavalla. Häiriötilanteet Toimet onnettomuuksien estämiseksi Toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä estetään ja rajoitetaan asian mu kai sel la suunnittelulla ja tekniikalla. Toiminnassa huomioitavia asioi ta ovat mm. toimintajaksojen ajoittaminen, ottotasojen valvonta, va ras to ka so jen ja laitosten sijoittelu, polttoaineiden varastopaikkojen si joit te lu ja suojaus, ympäristövaikutusten jatkuva seuranta ja alueen mah dol li sim man nopea jälkihoito. Ennen jokaisen urakan aloittamista pidetään aloituskokous, johon sisäl ty vät mm. ympäristölle aiheutuvien riskien kartoitus ja riskialttiiden työ vai hei den suunnittelu. Kaikki alueella työskentelevät ovat tietoisia maa-ai nes- ja ympäristölupien ehdoista ja toimintaan liittyvistä ris keis tä siinä laajuudessa kuin se heidän työtänsä koskee ja velvoitettuja toi mimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomilta pääsy alueelle on kielletty. Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana Poikkeustilanteessa laitokset pysäytetään ja vika tai häiriö korjataan. On net to muuk sis ta tehdään välittömästi ilmoitus Saarijärven pelastusja ympäristöviranomaisille sekä ELY-keskukselle ja ryhdytään heti asian mu kai siin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Riskin arviointi Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esim. työ ko nei den tai varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä.

5 Tiedot toiminnan ja sen käytön tarkkailusta Käyttötarkkailu Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päi vit täi nen työaika, tuotantomäärät, tehdyt tarkastukset, huollot, keskey tyk set ja poikkeavat tilanteet. Käyttöpäiväkirja toimitetaan pyy dettäes sä valvontaviranomaisen nähtäville. Toiminta suunnitellaan siten, että asetetut raja-arvot eivät ylity. Syn tyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti ais tin va raises ti. Päästöt pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja hoita mal la laitteita päivittäin. Raportointi Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan tarvittaessa vuosittain Saa ri jär ven kaupungin valvontaviranomaiselle. Merkittävistä poik keamis ta ilmoitetaan välittömästi valvontaviranomaiselle. Asian käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Kuulutus on ollut näkyvillä Saarijärven kaupungin ilmoitustaululla välisen ajan. Erityistiedoksianto on lähetetty naa pureil le Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto ELY -keskus katsoo, että ympäristölupahakemuksessa kuvattu toi minta täyttää luvan myöntämisen edellytykset. ELY-keskuksen käytössä ole viin paikkatietoaineistoihin ei ole viety sellaisia toiminta-alueella olevia luonnon-/maisemansuojelullisia tietoja, jotka tulisi ottaa huomioon lu pa har kin nas sa. Keski-Suomen ELY -keskuksesta ympäristögeologi Pekka Pulkkinen te ki alueelle tarkastuskäynnin. Yleisilme alueella oli siisti, eikä estettä luvan myöntämiselle tältä osin ole.toimintaan liittyvät riskit on tunnistettu ja niihin varautuminen on ha ke muk ses sa kuvattu. ELY -keskus katsoo, että toiminta voidaan järjestää hakemuksen mukai ses ti huomioiden Valtioneuvoston 9. päivänä syyskuuta 2010 an tama asetus (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki venmurs kaa mo jen ympäristönsuojelusta. Ympäristöluvassa asetuksen sää dök siä on käytettävä ympäristönsuojelullisina vä him mäis vaa ti muksi na. Lisäksi toiminnassa tulisi huomioida Suomen ym pä ris tö kes kuksen Suomen ympäristö - julkaisusarjan julkaisussa 25/2010 "Paras käyt tö kel poi nen tekniikka (BAT) - Ympäristöasioiden hallinta ki vi ai nestuo tan nos sa" esitetyt parhaat käyttökelpoiset tekniikat (BAT, best availa ble techniques) sekä parhaat ympäristökäytännöt (BEP, best en viron men tal practice) kiinnittäen erityisesti huomiota melun ja pö lyn torjun taan.

6 Alueelle sijoitetuista pohjavesiputkista tulee tarkkailla pohjaveden korkeut ta maa-ainesottoluvan mukaisesti. Hakijan kuuleminen Lausunto on otettu lupamääräyksissä huomioon, joten hakijan kuu lemi nen on tarpeeton. Ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaisu Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Destia Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 mukaisen ympäristöluvan soran murs kauk seen Saarijärven kaupungin Pyhäjärven kylässä sijaitseville TVL Pyhäkangas Rn:o 62:1 ja Saarijärven valtionmaa RN:o 1:5 tiloille. Toimintaa on harjoitettava hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mu kai ses ti: 1. Murskausasema on sijoitettava siten, että sen etäisyys ylimmästä poh ja ve den pin nas ta on vähintään kolme metriä eli tasolla N60+136,0 mmpy. Laitoksen suojaratkaisuissa tulee varmistua siitä, ettei öljyä tai mui ta pohjavettä pilaavia aineita pääse maaperään. Myös aggregaatin paik ka tulee suojata vastaavasti. 2. Murskausaseman toiminnoista aiheutuva melu ei saa ylittää lä himmis sä häiriintyvissä kohteissa yöllä kello välisenä aikana A-pai no tet tua ekvivalenttitasoa 50 db eikä päivällä kello vä li se nä aikana 55 db. Loma-asuntojen pihalla melutaso ei saa ylittää 45 db. Murskaustoimintaa saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin kel lo välisenä aikana. Perustellusta syystä työaika voi ti lapäi ses ti poiketa edellä mainitusta aikasidonnaisuudesta. Poik kea mises ta tulee aina ilmoittaa häiriintyville kohteille ja kunnan ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sel le. 3. Pölynerottimen kuitusuodattimen puhdistustehon tulee olla sel lainen, ettei ulos johdettavan kaasuvirran hiukkaspitoisuus ylitä 20 mg/m3. Hiukkasten kokonaisleijuma häiriintyvissä kohteissa saa olla vuo ro kau si kes ki ar vo na korkeintaan 120 µg/m3. 4. Alueet, joilla työkoneet liikkuvat ja alueelle johtava tie on hoidettava si ten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. 5. Toiminnassa käytettävät polttoaineet tulee säilyttää kak sois vaip pasäi liöis sä tai polttoainesäiliöt tulee sijoittaa riittävän suuriin tiiviisiin katet tui hin suoja-altaisiin. Työkoneiden tankkauspaikat tulee suojata siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. 6. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä aiheudu epäsiis teyt tä, roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Alu eella muodostuva yhdyskuntajäte on varastoitava jätesäkkiin tai -astiaan ja se on toimitettava kaatopaikalle. Hyötykäyttöön kelpaava jäte on toimi tet ta va asianmukaisiin keräyspisteisiin. 7. Ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja hai tal liset aineet on varastoitava niille sopivissa astioissa tiivispohjaisessa,

7 sul je tus sa tilassa. Ongelmajätteet on toimitettava luvallisiin vas taan otto paik koi hin toiminnan loputtua. Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, jos ta käy ilmi jätteiden määrä, laatu, sekä vastaanottopaikka, päi vämää rä ja toimittaja. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ym pä ris tö lupaa valvoville viranomaisille. 8. Alueella on oltava varastossa vähintään 100 kg imeytysturvetta tai vas taa vaa öljyn, polttoaineen ja kemikaalin imeyttämiseen sopivaa ainet ta. Maahan valunut öljy, polttoaine ja kemikaali on välittömästi otetta va talteen imeytysaineella ja käytetty imeytysaine on varastoitava alu eel la olevassa asianmukaisessa jäteastiassa. Maa-aines on poistet ta va niin syvältä, että kaikki maahan valuneet aineet saadaan poistet tua. 9. Suurissa häiriötilanteista sekä poikkeuksellista tilanteista on tehtävä vä lit tö mäs ti ilmoitus palo- ja pelastusviranomaiselle sekä ym pä ris tö viran omai sel le ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vahingosta aiheutuvan ympä ris tö hai tan ehkäisemiseksi. 10. Laitoksen toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon on merkit tä vä päivittäiset toiminta-ajat, valmistusmäärät, tiedot on gel ma jätteis tä ja ympäristönsuojelun kannalta merkittävät tapahtumat kuten häi riö ti lan teet ja niistä aiheutuneiden haittojen torjuntatoimet. Käyt töpäi vä kir ja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 11. Toiminnan saa aloittaa vasta kun asemalle on tehty käyt töön ot totar kas tus ympäristöviranomaisen kanssa. Murskaustoiminnan pää tyttyä alue on siistittävä ja alueelta on poistettava kaikki murskauksessa käy te tyt laitteet ja tavarat sekä alueelle kertyneet romut ja jätteet. Asetuksen ja muiden säännösten noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn lu van määräystä ankarampia säännöksiä tai lu vasta poik keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tar kistami sesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen voimassaolo Ympäristönsuojeluviranomaisen päätös on voimassa tois taiseksi. Päätöksen täytäntöönpano Toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä nou dat taen ennen kuin tä mä lupa on lain voi mai nen. Käsittelymaksu Ympäristöluvan käsittelymaksu, johon sisältyy kuulutus- ja kuu le miskus tan nuk set on Päätöksen perustelut Lupaharkinnan perusteet Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ym pä ris tön suo jelu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lu pa vi ran omai sen on tutkittava asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muis tu tuk set sekä luvan myöntämisen edellytykset.

8 Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun tur vaa mi sek si säädetään. Lisäksi lupa-asiaa ratkaistaessa on nou da tet ta va, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Luvan myöntämisen edellytykset Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lu pamää räyk set ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksi nään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) :ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka ve den han kinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaa rantu mis ta toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoi tet tua kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain 12 mukaan toimintaa ei saa sijoittaa ase makaa van vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä 11 :ssä säädetään. Lupamääräyksissä on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 52 mu kai ses ti toiminnan luonne, alueen ominaisuudet jolla toiminnan vaiku tuk set ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaan tu mi sen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön ko ko nai suu den kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet to teut taa nämä toimet. Hakija on hakemuksessa ilmoittanut, että toiminnassa käytettävät kaik ki koneet ja laitteet sekä apuvälineet ovat ajantasaisen tekniikan mu kai sia, joten voidaan olettaa, että ne täyttävät myös lain vaa ti mukset parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Lisäksi toi min nan har joit taja on ilmoittanut, että toiminnassa nou da te taan, Suomen ym pä ris tökes kuk sen julkaisun ki vi ai nes tuo tan non parhaasta käyttökelpoisesta tek nii kas ta, toimintaperiaatteita. Destia Oy:n esittämästä toiminnasta ei aiheudu edellä luvan myön tämi sen edellytyksissä mainittuja haittoja tai vaaroja, mikäli toimitaan ha ke muk sen ja annettujen lupaehtojen mukaisesti. Lupaehtojen perustelut 1. Lupamääräyksessä on annettu yleismääräys pohjaveden suo je lemi sek si. 2. Lupamääräyksessä on annettu yleismääräys melutasosta lähimpien häi riin ty vien kohteiden piha-alueella. 3 ja 4. Hiukkasten kokonaisleijumalle annettuja arvoja ja muut mää rätyt toimenpiteet pölypäästön vähentämiseksi ovat tarpeen toiminnassa

9 syn ty vän pölyhaittojen vähentämiseksi. 5. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien käyttöä ja varastoimista koske vat määräykset ovat tarpeen maaperän ja pohjaveden suo je le misek si. 6. Määräykset alueen puhtaanapitoon ja jätteiden varastointiin ovat tar peen ympäristöhaittojen estämiseksi ja jätteiden asianmukaisen käsit te lyn varmistamiseksi 7. Määräykset ongelmajätteiden varastointiin ja käsittelyyn ovat tarpeen pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseen ja muiden ym pä ris töhait to jen estämiseksi sekä ongelmajätteiden asianmukaisen käsittelyn var mis ta mi sek si. 8. Maahan valuneet öljyt, polttoaineet ja muu kemikaali on poistettava no peas ti ja tarkasti alueen pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Ko. ai nei den keräämiseksi on järkevää käyttää siihen tarkoitukseen so veltu vaa imeytysainetta. 9. Määräykset häiriötilanteiden ja poikkeuksellisten tilanteiden varalle on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 10. Määräys on annettu lupamääräysten valvonnan helpottamiseksi. 11. Määräykset alueen puhdistamiseksi on annettu toi min nan har joit tajan velvoitteesta puhdistaa roskaantunut alue toiminnan päätyttyä. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 34, 39, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 70, 83, 84, 85, 87, 190, 191, 198 ja 199 :t Ympäristönsuojeluasetus 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 ja 15 Jätelaki 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 19, 51 ja 52 :t Jäteasetus 3, 3a, 5, 6 ja 7 :t Asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym pä ris tön suo je lus ta Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoi te ar vois ta Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä on gel ma jät tei den pakkaamisesta ja merkinnästä Päätöksestä kuuluttaminen Ympäristönsuojeluviranomainen tiedottaa tästä päätökses tä julkisesti kuu lut ta mal la Saarijärven kaupungin ilmoitus taululla. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen Muutoksen haku Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaa san hallinto-oikeudelta, siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen teh neelle viran omaiselle.

10 Paikka ja aika Saarijärvi Ympäristösihteeri Kalle Laitinen Päätös Tiedoksi Hakijalle päätös maksua vastaan. Julkisten saatavien perimisestä ilman tuomiota tai päätöstä sekä oikeudesta tehdä maksua koskeva perustevalitus säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa. Ympäristölupamaksu on ko. lain 3 mukaan suoraan ulosottokelpoinen. Keski-Suomen ELY-keskus Saarijärven Karstulan seudun terveydenhuollon ky Ympäristölautakunta Liitteet Valitusoikeus Valitusoikeus on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituk sena on ym pä ris tön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viih tyi syy den edistäminen ja jonka toimin ta-alueella kysymyksessä ole vat ympäristövaikutukset il menevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alu eella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijain tikunnan ja vai ku tus alu een kunnan ympäristönsuojeluvi ranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella Valituskirjelmä on toimitettava Saarijärven kaupungin ym päristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmenkym menen päivän kuluessa pää tök sen antopäivästä. Päätös annetaan julki panon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin kun se on annettu. Va li tus kir jel mä on toimi tettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen valitus ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan nusaatto tai ar kilauantai, saa valituskirjelmät toimittaa en simmäisenä sen jälkeisenä ar ki päivänä. Omalla vastuul la valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähe tin vä li tyk sel lä. Postiin valituskirjelmät on jätettävä niin ajoissa, et tä ne eh ti vät pe rille valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi raston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teh tä väk si - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laati jan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut va-

11 lituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun ta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus sii tä päivästä, josta valitusaika on luettava. Lisäksi valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joi hin valittaja ve toaa vaatimuksensa tueksi, joll ei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen postiosoite on: Saarijärven kaupunki Ympäristönsuojelutoimi PL 13, Saarijärvi

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot