Destia Oy, Heidehofintie 2, VANTAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA"

Transkriptio

1 Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, Saarijärvi (014) Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, VANTAA Toiminta ja sen sijainti Soran murskaus, Saarijärven kau pun ki, Pyhäjärven kylä, TVL Py häkan gas Rn:o 62:1 ja Saarijärven Valtionmaa 1:5 Kiinteis tönhaltija TVL, Pyhäkangas: omistaja Destia Oy, Saarijärven valtionmaa: omis taja Suomen valtio / Metsähallitus Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki 27 1 momentti ja liite 1, 7c kohta Toimivaltainen viranomainen Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Ympäristönsuojelulaki 34 Ympäristönsuojeluasetus 2 6,b Hakemuksen vireilletulo Ympäristölupahakemus on toimitettu ympäristönsuojeluvi ranomai selle Kaavoitus- ja lupatilanne ja muut maankäyttörajoitukset Alue on merkitty maakuntakaavassa maa-ainesten ottamisalueeksi mer kin näl lä eo/1. Toiminta-alue sijoittuu Pyhäkankaan vedenhankintaan soveltuvalle II-luo kan pohjavesialueelle ( ). Alueella on voimassa maa-ainestenottolupa. Maa-ainesluvan voi massa olo päättyy Otettava kokonaismäärä on m3. Ottoalueen eteläpuolella sijaitsee maa-ainesten otolta suojeltava har jualue Sl 48644, missä sijaitsee mm. Metsähallituksen päätöksellä rauhoi tet tu karsikkopetäjikkö. Ympäristöolosuhteet Alue sijaitsee Saarijärven kaupungin Pyhäjärven kylässä yhdystien 6501 Pyyrinlahti - Häkkilä pohjoispuolella. Alueen varttuneempi puusto on poistettu, lukuunottamatta kaakkoiskulmaa, missä kasvaa män tymet sää. Pintamaita on kuorittu ottamisen edistymisen mukaan. Alueen ympäristö on havupuuvaltaista, maastomuodostukseltaan ja korkeus suh teil taan vaihtelevaa maastoa. Naapuritiloilla on myös maa-aines ten ottoa. Lähimmät vesistöt ovat noin kilometrin pääs sä sijaitsevat Kan gas jär vi ja Lehtinen. Lähin asutus sijaitsee toiminta-alueen itä puolel la noin 800 metrin etäisyydellä. Länsipuolella sijaitsevan Kan gas järven rannalla olevat vapaa-ajan asunnot ovat noin kilometrin etäi syy del-

2 lä. Alueella on harjoitettu jo aiemmin soran ottoa ja murs kaus ta, joten alue ei ole luonnontilainen. Ilmoitettu toiminta Toiminta ja tuotanto Alueella olevaa soraa ja kiveä murskataan tie- ja ra ken ta mis ma te ri aalik si. Mursketta tuotetaan keskimäärin tonnia vuodessa ja mak si mis saan tonnia vuodessa. Toimintaa voi olla alueella ym pä ri vuoden, mutta murskausaika koostuu yleensä useasta ly hyemmäs tä jaksosta. Murskausta suoritetaan ja mursketta varastoidaan tois tai sek si, niin kauan kun alueella on maa-ainesten ottoa. Yli suuret kivet rikotaan tarvittaessa ennen murskausta hydraulisella, kai vin ko nee seen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaralla. Murskattava aines syötetään pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella syöt ti meen. Lopputuote kuljetetaan varastokasoihin pyöräkuormaajilla tai kuorma-autoilla. Valmiit tuotteet kuljetetaan alueelta kuor ma-autoilla. Murskauslaitteisto koostuu useasta osaprosessista. Murskaukseen käy te tään yleensä track-tyyppistä omalla moottorivoimalla liikkuvaa murs kaus lai tos ta. Murskauskalusto on kol mi vai hei nen. Siihen kuuluu esi murs kain, välimurskain ja jälkimurskain. Li säk si laitokseen kuuluu kul jet ti mia ja 2- tai 3-tasoseuloja. Sähkö tuo te taan kontissa si jait se valla aggregaatilla. Murs kaus lai tos voi myös mah dol li ses ti olla te la-alustai nen, joka koos tuu samoista osaprosesseista. Murskauslaitoksen sähköenergia tuotetaan aggregaatilla, joka käyttää polt to ai nee naan kevyttä polttoöljyä. Kevyen polttoöljyn va ras toin ti määrä on alueella on noin 10 m3. Murskaustoiminnan käyntikausi on noin 2-4 viikkoa, 1-2 kertaa vuodes sa. Murskaus tapahtuu ma - pe kello vä li se nä aikana ja rikotus ma - pe Kuormaaminen ja kuljetus tapahtuu arki sin ma - pe ja satunnaisesti viikonloppuna. Murskausasema tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä. Työmaa-alue pidetään siistinä maa-ai nes- ja ympäristölupien mukaisesti ja asiattomilta pääsy alu eelle on kielletty. Ottamisen päätyttyä alue jälkihoidetaan maa-ainesluvan mu kai ses ti. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja jätteet Sekajätettä syntyy l/a, WC-jätettä noin 2 m3/a ja on gel ma jät teitä: jäteöljyt, akut, öljynsuodattimet, paristot jne l/a. Toiminnan vaikutukset ympäristöön Pohjaveden ja maaperän suojelu Toiminnot järjestetään siten, että niistä ei voi aiheutua maaperän tai poh ja ve den pilaantumista.

3 Päästöt ilmaan Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöt mini moi daan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hy vässä kunnossa. Hiukkaspäästöjen lähteitä ovat polttomoottorit sekä murs kaus lait teis ton pölyävät kohdat. Murskauslaitoksen hiukkaspäästöt ovat enintään 0,13 t/a, typen oksidi pääs töt ovat enintään 0,089 t/a, rikkidioksidi päästöt ovat enintään 0,000 t/a ja hiilidioksidi päästöt ovat enintään 131,019 t/a. Meluntorjunta Murskausasemalla syntyy melua kuljetuksissa, murskauksessa sekä seu lon nas sa. Arvio melulähteiden A-painotetuista kokonaisäänitehotasoista (Lähde: suo men ympäristö 25 / 2010): - rikotin LWA (db) - murskaus, liikkuva laitos LWA (db) - kauhakuormaaja / maansiirtoajoneuvo LWA (db) - kaivinkone LWA (db) Murskauksen melu on osittain impulssimaista. Murskauksesta aiheutuvaa melutasoa seurataan aistinvaraisesti. Me lumit taus suoritetaan, mikäli lähimmistä häiriintyvistä kohteista esi te tään vaatimuksia meluhaittojen vähentämiseksi. Ympäristönsuojelutoimet Suunnitellut ympäristönsuojelutoimet Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta pohjavettä likaavia ai nei ta ei pääse maaperään. Polttoaineiden varastoinnille ja koneiden työ ai kai sel le pysäköinnille varataan erillinen ns. tukitoimintojen alue. Alu eel le tehdään tiivis pohjarakenne. Polttoaineita varastoidaan sille varatulla alueella vain koneiden ja laittei den tarvetta vastaava määrä silloin kun alueella toimitaan. Polt to öl jysäi liöt täytetään pumpulla suoraan säiliöautosta. Säiliöt ovat kak soisvaip pai sia tai valuma-altaallisia, ja niissä on ylitäytön es tä vä sul ku venttii li. Tankkauslaitteiston kunto tarkastetaan säännöllisesti ja ne lukitaan lu vat to man käytön estämiseksi. Työkoneita ei pestä eikä huol le ta alueel la. Öljytuotteiden läheisyyteen va ra taan aina imeytysturvetta. Pienet säiliöt esim. jäteöljyt säilytetään niitä var ten rakennetussa, työkoneiden mu ka na kulkevassa va ras to kon tis sa. Kontin pohja on tiivis, reunoiltaan ko ro tet tu, estäen vuotojen pää syn maaperään. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla murs katta va materiaali ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pö lyä mistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pie ni nä. Murskausasema sijoitetaan rintauksen seinämien suojiin, mikä vä hentää melun kantautumista. Kauempana melu vaimenee etäisyyden ansios ta.

4 Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Jäteöljyt ja muut ongelmajätteet kerätään erilleen suljettuihin astioihin ja merkitään asianmukaisesti. Ongelmajätteet kerätään varastokonttiin tai kuljetetaan suoraan hyväksyttyyn ongelmajätteiden va ras to paikkaan tai käsittelylaitokseen. Ongelmajätteiden kuljetuksista laaditaan siir to asia kir ja, josta ilmenevät mm. jätteen laji, ominaisuudet, määrä, jä te tun nus, jätteen luovuttaja ja vastaanottaja. Ongelmajätteiden määris tä ja kuljetuksista pidetään kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä vi ranomai sen nähtävillä. Toiminnassa ei synny jätevesiä. Työmaakopin WC-jätevedet joh detaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle tai käytetään kuiva käy mä lää. Sekajäte toimitetaan jätteenkäsittelykeskukseen. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi Toiminnassa käytetään kaikkia niitä ympäristön vaikutusten sekä raaka-ai neen kulutuksen minimointiin tähtääviä toimia, kuten tuo tan to proses sien optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset, säännölliset huol to työt sekä ammattimaisen henkilökunnan käyttö. Toiminnassa nou da te taan, Suomen ympäristökeskuksen julkaisun ki vi ai nes tuo tannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta, toimintaperiaatteita. Paikal li set olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioiden toiminnassa käy tetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa hakemuksen muissa kohdin esi te tyl lä tavalla. Häiriötilanteet Toimet onnettomuuksien estämiseksi Toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä estetään ja rajoitetaan asian mu kai sel la suunnittelulla ja tekniikalla. Toiminnassa huomioitavia asioi ta ovat mm. toimintajaksojen ajoittaminen, ottotasojen valvonta, va ras to ka so jen ja laitosten sijoittelu, polttoaineiden varastopaikkojen si joit te lu ja suojaus, ympäristövaikutusten jatkuva seuranta ja alueen mah dol li sim man nopea jälkihoito. Ennen jokaisen urakan aloittamista pidetään aloituskokous, johon sisäl ty vät mm. ympäristölle aiheutuvien riskien kartoitus ja riskialttiiden työ vai hei den suunnittelu. Kaikki alueella työskentelevät ovat tietoisia maa-ai nes- ja ympäristölupien ehdoista ja toimintaan liittyvistä ris keis tä siinä laajuudessa kuin se heidän työtänsä koskee ja velvoitettuja toi mimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomilta pääsy alueelle on kielletty. Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana Poikkeustilanteessa laitokset pysäytetään ja vika tai häiriö korjataan. On net to muuk sis ta tehdään välittömästi ilmoitus Saarijärven pelastusja ympäristöviranomaisille sekä ELY-keskukselle ja ryhdytään heti asian mu kai siin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Riskin arviointi Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esim. työ ko nei den tai varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä.

5 Tiedot toiminnan ja sen käytön tarkkailusta Käyttötarkkailu Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päi vit täi nen työaika, tuotantomäärät, tehdyt tarkastukset, huollot, keskey tyk set ja poikkeavat tilanteet. Käyttöpäiväkirja toimitetaan pyy dettäes sä valvontaviranomaisen nähtäville. Toiminta suunnitellaan siten, että asetetut raja-arvot eivät ylity. Syn tyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti ais tin va raises ti. Päästöt pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja hoita mal la laitteita päivittäin. Raportointi Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan tarvittaessa vuosittain Saa ri jär ven kaupungin valvontaviranomaiselle. Merkittävistä poik keamis ta ilmoitetaan välittömästi valvontaviranomaiselle. Asian käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Kuulutus on ollut näkyvillä Saarijärven kaupungin ilmoitustaululla välisen ajan. Erityistiedoksianto on lähetetty naa pureil le Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto ELY -keskus katsoo, että ympäristölupahakemuksessa kuvattu toi minta täyttää luvan myöntämisen edellytykset. ELY-keskuksen käytössä ole viin paikkatietoaineistoihin ei ole viety sellaisia toiminta-alueella olevia luonnon-/maisemansuojelullisia tietoja, jotka tulisi ottaa huomioon lu pa har kin nas sa. Keski-Suomen ELY -keskuksesta ympäristögeologi Pekka Pulkkinen te ki alueelle tarkastuskäynnin. Yleisilme alueella oli siisti, eikä estettä luvan myöntämiselle tältä osin ole.toimintaan liittyvät riskit on tunnistettu ja niihin varautuminen on ha ke muk ses sa kuvattu. ELY -keskus katsoo, että toiminta voidaan järjestää hakemuksen mukai ses ti huomioiden Valtioneuvoston 9. päivänä syyskuuta 2010 an tama asetus (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki venmurs kaa mo jen ympäristönsuojelusta. Ympäristöluvassa asetuksen sää dök siä on käytettävä ympäristönsuojelullisina vä him mäis vaa ti muksi na. Lisäksi toiminnassa tulisi huomioida Suomen ym pä ris tö kes kuksen Suomen ympäristö - julkaisusarjan julkaisussa 25/2010 "Paras käyt tö kel poi nen tekniikka (BAT) - Ympäristöasioiden hallinta ki vi ai nestuo tan nos sa" esitetyt parhaat käyttökelpoiset tekniikat (BAT, best availa ble techniques) sekä parhaat ympäristökäytännöt (BEP, best en viron men tal practice) kiinnittäen erityisesti huomiota melun ja pö lyn torjun taan.

6 Alueelle sijoitetuista pohjavesiputkista tulee tarkkailla pohjaveden korkeut ta maa-ainesottoluvan mukaisesti. Hakijan kuuleminen Lausunto on otettu lupamääräyksissä huomioon, joten hakijan kuu lemi nen on tarpeeton. Ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaisu Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Destia Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 mukaisen ympäristöluvan soran murs kauk seen Saarijärven kaupungin Pyhäjärven kylässä sijaitseville TVL Pyhäkangas Rn:o 62:1 ja Saarijärven valtionmaa RN:o 1:5 tiloille. Toimintaa on harjoitettava hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mu kai ses ti: 1. Murskausasema on sijoitettava siten, että sen etäisyys ylimmästä poh ja ve den pin nas ta on vähintään kolme metriä eli tasolla N60+136,0 mmpy. Laitoksen suojaratkaisuissa tulee varmistua siitä, ettei öljyä tai mui ta pohjavettä pilaavia aineita pääse maaperään. Myös aggregaatin paik ka tulee suojata vastaavasti. 2. Murskausaseman toiminnoista aiheutuva melu ei saa ylittää lä himmis sä häiriintyvissä kohteissa yöllä kello välisenä aikana A-pai no tet tua ekvivalenttitasoa 50 db eikä päivällä kello vä li se nä aikana 55 db. Loma-asuntojen pihalla melutaso ei saa ylittää 45 db. Murskaustoimintaa saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin kel lo välisenä aikana. Perustellusta syystä työaika voi ti lapäi ses ti poiketa edellä mainitusta aikasidonnaisuudesta. Poik kea mises ta tulee aina ilmoittaa häiriintyville kohteille ja kunnan ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sel le. 3. Pölynerottimen kuitusuodattimen puhdistustehon tulee olla sel lainen, ettei ulos johdettavan kaasuvirran hiukkaspitoisuus ylitä 20 mg/m3. Hiukkasten kokonaisleijuma häiriintyvissä kohteissa saa olla vuo ro kau si kes ki ar vo na korkeintaan 120 µg/m3. 4. Alueet, joilla työkoneet liikkuvat ja alueelle johtava tie on hoidettava si ten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. 5. Toiminnassa käytettävät polttoaineet tulee säilyttää kak sois vaip pasäi liöis sä tai polttoainesäiliöt tulee sijoittaa riittävän suuriin tiiviisiin katet tui hin suoja-altaisiin. Työkoneiden tankkauspaikat tulee suojata siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. 6. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä aiheudu epäsiis teyt tä, roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Alu eella muodostuva yhdyskuntajäte on varastoitava jätesäkkiin tai -astiaan ja se on toimitettava kaatopaikalle. Hyötykäyttöön kelpaava jäte on toimi tet ta va asianmukaisiin keräyspisteisiin. 7. Ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja hai tal liset aineet on varastoitava niille sopivissa astioissa tiivispohjaisessa,

7 sul je tus sa tilassa. Ongelmajätteet on toimitettava luvallisiin vas taan otto paik koi hin toiminnan loputtua. Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, jos ta käy ilmi jätteiden määrä, laatu, sekä vastaanottopaikka, päi vämää rä ja toimittaja. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ym pä ris tö lupaa valvoville viranomaisille. 8. Alueella on oltava varastossa vähintään 100 kg imeytysturvetta tai vas taa vaa öljyn, polttoaineen ja kemikaalin imeyttämiseen sopivaa ainet ta. Maahan valunut öljy, polttoaine ja kemikaali on välittömästi otetta va talteen imeytysaineella ja käytetty imeytysaine on varastoitava alu eel la olevassa asianmukaisessa jäteastiassa. Maa-aines on poistet ta va niin syvältä, että kaikki maahan valuneet aineet saadaan poistet tua. 9. Suurissa häiriötilanteista sekä poikkeuksellista tilanteista on tehtävä vä lit tö mäs ti ilmoitus palo- ja pelastusviranomaiselle sekä ym pä ris tö viran omai sel le ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vahingosta aiheutuvan ympä ris tö hai tan ehkäisemiseksi. 10. Laitoksen toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon on merkit tä vä päivittäiset toiminta-ajat, valmistusmäärät, tiedot on gel ma jätteis tä ja ympäristönsuojelun kannalta merkittävät tapahtumat kuten häi riö ti lan teet ja niistä aiheutuneiden haittojen torjuntatoimet. Käyt töpäi vä kir ja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 11. Toiminnan saa aloittaa vasta kun asemalle on tehty käyt töön ot totar kas tus ympäristöviranomaisen kanssa. Murskaustoiminnan pää tyttyä alue on siistittävä ja alueelta on poistettava kaikki murskauksessa käy te tyt laitteet ja tavarat sekä alueelle kertyneet romut ja jätteet. Asetuksen ja muiden säännösten noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn lu van määräystä ankarampia säännöksiä tai lu vasta poik keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tar kistami sesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen voimassaolo Ympäristönsuojeluviranomaisen päätös on voimassa tois taiseksi. Päätöksen täytäntöönpano Toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä nou dat taen ennen kuin tä mä lupa on lain voi mai nen. Käsittelymaksu Ympäristöluvan käsittelymaksu, johon sisältyy kuulutus- ja kuu le miskus tan nuk set on Päätöksen perustelut Lupaharkinnan perusteet Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ym pä ris tön suo jelu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lu pa vi ran omai sen on tutkittava asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muis tu tuk set sekä luvan myöntämisen edellytykset.

8 Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun tur vaa mi sek si säädetään. Lisäksi lupa-asiaa ratkaistaessa on nou da tet ta va, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Luvan myöntämisen edellytykset Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lu pamää räyk set ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksi nään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) :ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka ve den han kinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaa rantu mis ta toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoi tet tua kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain 12 mukaan toimintaa ei saa sijoittaa ase makaa van vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä 11 :ssä säädetään. Lupamääräyksissä on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 52 mu kai ses ti toiminnan luonne, alueen ominaisuudet jolla toiminnan vaiku tuk set ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaan tu mi sen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön ko ko nai suu den kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet to teut taa nämä toimet. Hakija on hakemuksessa ilmoittanut, että toiminnassa käytettävät kaik ki koneet ja laitteet sekä apuvälineet ovat ajantasaisen tekniikan mu kai sia, joten voidaan olettaa, että ne täyttävät myös lain vaa ti mukset parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Lisäksi toi min nan har joit taja on ilmoittanut, että toiminnassa nou da te taan, Suomen ym pä ris tökes kuk sen julkaisun ki vi ai nes tuo tan non parhaasta käyttökelpoisesta tek nii kas ta, toimintaperiaatteita. Destia Oy:n esittämästä toiminnasta ei aiheudu edellä luvan myön tämi sen edellytyksissä mainittuja haittoja tai vaaroja, mikäli toimitaan ha ke muk sen ja annettujen lupaehtojen mukaisesti. Lupaehtojen perustelut 1. Lupamääräyksessä on annettu yleismääräys pohjaveden suo je lemi sek si. 2. Lupamääräyksessä on annettu yleismääräys melutasosta lähimpien häi riin ty vien kohteiden piha-alueella. 3 ja 4. Hiukkasten kokonaisleijumalle annettuja arvoja ja muut mää rätyt toimenpiteet pölypäästön vähentämiseksi ovat tarpeen toiminnassa

9 syn ty vän pölyhaittojen vähentämiseksi. 5. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien käyttöä ja varastoimista koske vat määräykset ovat tarpeen maaperän ja pohjaveden suo je le misek si. 6. Määräykset alueen puhtaanapitoon ja jätteiden varastointiin ovat tar peen ympäristöhaittojen estämiseksi ja jätteiden asianmukaisen käsit te lyn varmistamiseksi 7. Määräykset ongelmajätteiden varastointiin ja käsittelyyn ovat tarpeen pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseen ja muiden ym pä ris töhait to jen estämiseksi sekä ongelmajätteiden asianmukaisen käsittelyn var mis ta mi sek si. 8. Maahan valuneet öljyt, polttoaineet ja muu kemikaali on poistettava no peas ti ja tarkasti alueen pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Ko. ai nei den keräämiseksi on järkevää käyttää siihen tarkoitukseen so veltu vaa imeytysainetta. 9. Määräykset häiriötilanteiden ja poikkeuksellisten tilanteiden varalle on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 10. Määräys on annettu lupamääräysten valvonnan helpottamiseksi. 11. Määräykset alueen puhdistamiseksi on annettu toi min nan har joit tajan velvoitteesta puhdistaa roskaantunut alue toiminnan päätyttyä. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 34, 39, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 70, 83, 84, 85, 87, 190, 191, 198 ja 199 :t Ympäristönsuojeluasetus 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 ja 15 Jätelaki 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 19, 51 ja 52 :t Jäteasetus 3, 3a, 5, 6 ja 7 :t Asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym pä ris tön suo je lus ta Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoi te ar vois ta Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä on gel ma jät tei den pakkaamisesta ja merkinnästä Päätöksestä kuuluttaminen Ympäristönsuojeluviranomainen tiedottaa tästä päätökses tä julkisesti kuu lut ta mal la Saarijärven kaupungin ilmoitus taululla. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen Muutoksen haku Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaa san hallinto-oikeudelta, siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen teh neelle viran omaiselle.

10 Paikka ja aika Saarijärvi Ympäristösihteeri Kalle Laitinen Päätös Tiedoksi Hakijalle päätös maksua vastaan. Julkisten saatavien perimisestä ilman tuomiota tai päätöstä sekä oikeudesta tehdä maksua koskeva perustevalitus säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa. Ympäristölupamaksu on ko. lain 3 mukaan suoraan ulosottokelpoinen. Keski-Suomen ELY-keskus Saarijärven Karstulan seudun terveydenhuollon ky Ympäristölautakunta Liitteet Valitusoikeus Valitusoikeus on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituk sena on ym pä ris tön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viih tyi syy den edistäminen ja jonka toimin ta-alueella kysymyksessä ole vat ympäristövaikutukset il menevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alu eella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijain tikunnan ja vai ku tus alu een kunnan ympäristönsuojeluvi ranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella Valituskirjelmä on toimitettava Saarijärven kaupungin ym päristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmenkym menen päivän kuluessa pää tök sen antopäivästä. Päätös annetaan julki panon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin kun se on annettu. Va li tus kir jel mä on toimi tettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen valitus ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan nusaatto tai ar kilauantai, saa valituskirjelmät toimittaa en simmäisenä sen jälkeisenä ar ki päivänä. Omalla vastuul la valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähe tin vä li tyk sel lä. Postiin valituskirjelmät on jätettävä niin ajoissa, et tä ne eh ti vät pe rille valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi raston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teh tä väk si - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laati jan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut va-

11 lituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun ta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus sii tä päivästä, josta valitusaika on luettava. Lisäksi valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joi hin valittaja ve toaa vaatimuksensa tueksi, joll ei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen postiosoite on: Saarijärven kaupunki Ympäristönsuojelutoimi PL 13, Saarijärvi

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta Kaavin kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Ympäristösihteeri 29.08.2017 2 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 20.04.2017 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.04.2017 29 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 12.4.2017:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja

Johtava ympäristötarkastaja 566/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS ERITYISEN HÄIRITSEVÄÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA: Stora Enso Oy, Puuaineksen murskaus, Metsäenergiaterminaali Pitkäkadun

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot