Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus"

Transkriptio

1 Ympäristöjaosto Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/ /2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen siirrettävällä murskaamolla. HAKIJA Destia Oy / Kiviainesyksikkö PL Tampere Yhteyshenkilö : Ympäristöpäällikkö Maarit Salonoja p maarit.salonoja(at)destia.fi TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Kallion louhinta ja murskaus Iilivuoren kallioalueella, kiinteistötunnus , Sastamalan kaupungin Yliskallion kylässä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7. c ja e perusteella. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana ja toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 :n 6 a ja b kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty muutoksilla ja laskennallisella meluselvityksellä TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Ottamisalueella ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa. Alueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava, jossa alueelle ei ole merkintöjä. Maakuntakaavan uudistamistyö on käynnissä ja 2040 kaavaluonnosaineiston nähtävilläolo on päättynyt. Pirkanmaan maakuntahallitus käsittelee kaavasta saadun palautteen ja antaa siitä vastineensa kesän ja syksyn 2015 aikana.

2 Alueen läheisyydessä on Pääjärvi-Ritajärvi ym. maastoliikenteen rajoitusalue. Alueella on aiemmin ollut maa-ainesten ottamislupa ja ympäristölupa murskaukselle, toimintaa ei kuitenkaan harjoitettu ja luvat ovat umpeutuneet. Rakennuslautakunta on myöntänyt maa-ainesten ottoluvan Lupa käsittää m 3 :n kalliokiviaineksen oton 10 vuoden aikana. Lupa on voimassa asti. SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ Alueelle kuljetaan Tampere-Pori tieltä Ahvenjärventietä pitkin, jolta käännytään Iilivuorentielle sen loppuun saakka. Toi min ta sijoittuu metsäiselle alueelle. Alueen puusto on poistettu vuon na 2007 ja nykytilanteessa alueella kasvaa luontaisesti syntynyt ma ta la mänty-koivutaimikko. Suurin osa alueesta on niuk ka hu muksis ta kalliota; varsinaista avokalliota on vain alueen pohjoisreunan silo kal lio jyr kän ne. Maa-aineksen ottamisalueen lähin vesistö si jait see noin 440 metrin etäisyydellä, Saarijärvi noin 640 metrin etäisyydellä ja Ahvenjärvi lähimmillään noin 850 metrin etäisyydellä suun ni tel lus ta ottoalueesta. Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat noin 800 metrin etäisyydelle. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA JA SEN LAAJUUDESTA Suunnitelma-alueen pinta-ala on 9,23 ha, josta louhinta-alueen pinta-ala on 3,60 ha. Vuosittain murskattavan kalliolouheen määrä on keskimäärin t /vuodessa toimitetun täydennetyn ja muutetun hakemuksen mukaan murskeen vuosituotantomäärä on maksimissaan tonnia vuodessa ( alkuperäisen hakemuksen tonnin sijasta). Alin ottamistaso on +113 m. Louhinta koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä sekä ylisuurten lohkareiden rikotuksesta. Porauksessa käytetään hydraulisia tela-alustaisia poravaunuja, jotka on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. Poravaunun tarvitsema energia tuotetaan dieselmoottorilla. Yhdellä räjäytyksellä irrotetaan keskimäärin k-m 3 kalliota. Mikäli räjäytyksessä syntyy esimurskaimen kitaa suurempia yli 1 m 3 :n lohkareita, ne rikotaan ennen murskausta hydraulisella kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaralla. Murskauksessa käytetään siirrettävää tela-alustaista murskauslaitosta, jonka tarkempi kokoonpano määräytyy kiviaineksen ominaisuuksien, tuotettavien lajikkeiden ja käytettävissä olevan kaluston mukaan. Laitos on joko polttomoottorikäyttöinen tai sähkökäyttöinen, tällöin laitokseen kuuluu aggregaatti. Työkoneiden polttomoottorit toimivat kevyellä polttoöljyllä.

3 Polttonesteet va ras toi daan tukitoiminta-alueella ylitäytönestimillä varustetuissa siir ret tä vis sä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä. Kevyttä polttoöljyä kuluu murskauksessa keskimäärin 50,4 tonnia vuodessa ja maksimissaan 168 tonnia vuodessa. Alueella varastoidaan polttonesteitä vain toimintajaksojen aikana koneiden ja laitteiden sen hetkistä tarvetta vastaava määrä. Säiliöiden kunto tarkastetaan säännöllisesti ja tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseski. Hydrauliikkaöljyjä ja voiteluaineita säilytetään murskauslaitoksen mukana kulkevassa varastokontissa tynnyreissä enintään 200 kg kerrallaan. Työkoneiden (kaivinkone ja pyöräkuormaaja) omat polttoainesäiliöt ovat kooltaan tyypillisesti litraa. Tarvittaessa alueella käytetään vettä murskaus- ja tiepölyn torjuntaan. Vesi tuodaan alueelle säiliöautossa tai käytetään ojiin ja painanteisiin kertynyttä vettä. Murskauksen pölyntorjuntaan käytettävän veden kulutus on noin 10 m 3 /vrk. Murskausurakoiden aikana sosiaalitilojen talousvettä käytetään noin litraa /vrk. Murskevarastot sijoitetaan jo hyödynnetylle alueelle. Kasojen paikat vaihtelevat ottamisen etenemisen mukaan. Osa murskeista ajetaan suoraan käyttökohteille. Liikennemäärä on enimmillään noin autoa vuorokaudessa. Alueella on myös kausia, jolloin liikennöintiä ei ole lainkaan.valmiiden murskeiden kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan kuorittavat pintamaat välivarastoidaan alueen luoteisreunalle louhinta-alueen ulkopuolelle. Toiminnassa ei synny ylijäämälouhetta tai muuta sivukiveä, sillä kaikki kallio jalostetaan murskeeksi. Pintamaat ja muut mahdolliset myyntiin kelpaamattomat materiaalit käytetään toiminnan päätyttyä alueen muotoiluun. Alueelta peräisin oleva puhdas pintamaa ei aiheuta ympäristövaikutuksia. Toimintajaksoja on 1-3 vuoden välein. Toimintavuosina jaksoja on yleensä yksi, harvoin kaksi. Toimintajaksojen pituus vaihtelee kolmesta kahdeksaan viikkoon. Keskimääräisellä tonnin vuosituotannolla, päivittäisen tuotannon ollessa 3000 tonnia, murskaus kestäisi neljä työviikkoa, määrän irottamiseen tarvitaan keskimäärin kaksi louhoskenttää, jolloin porauksen ja räjäytysten toiminta-ajaksi voidaan arvioida 1 2 viikkoa. keskimääräisenä tuotantovuotena toimintaa olisi siten 5-6 työviikkoa. Valtaosa vuodesta on aikaa, jolloin murskaus-, poraus- ja räjäytystoimintaa ei ole toimitetun täydennetyn ja muutetun hakemuksen mukaan puretun asfalttipäällysteen välivarastointia ja murskausta ei tehdä lainkaan. Vuosittainen toiminta-aika rajoitetaan lintujen pesimäajan ja yleisten lomakausien ulkopuolelle; Louhintaa ja murskausta ja niihin liittyviä kuljetuksia ja pintamaan poistoa ei tehdä välisenä aikana eikä jouluaaton ja

4 loppiaisen välisenä aikana eikä Pirkanmaan koulujen syys- ja hiihtolomaviikoilla. Toiminnan aikana päivittäiset toiminta-ajat ovat kaikki arkipäivisin: murskaus (ma-pe) klo poraus (ma-pe) klo räjäytykset (ma-pe) klo rikotus (ma-pe) klo kuormaus ja kuljetukset (ma-pe) klo PÄÄSTÖT ILMAAN Aine Vuosipäästö (t/a) CO (maks. 524) SO 2 NO x CO Hiukkaset 0,001 (maks.0,002) 0,107 (maks.0,357) 0,025 (maks. 0,05) 0,015 (maks. 0,05) Ilmapäästöjen määrää minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. Kiviainestuotannossa syntyvät pölyhiukkaset ovat pääasiassa yli 10 µm kokoluokkaa ja laskeutuvat lähelle päästölähdettä. Pöly aiheuttaa haittaa lähinnä työmaa-alueella. MAAPERÄN, PINTA- JA POHJAVESIEN SUOJELU Öljytuotteiden varastointi ja käsittely järjestetään niin, ettei niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen vaikutusalueella ole vedenottamoita tai talousvesikaivoja. Louhoksella ei synny merkittäviä määriä hulevesiä, koska suurin osa imeytyy kallion pinnan rakoihin ja murskekerrokseen toimitetun täydennetyn ja muutetun hakemuksen mukaan mikäli hulevesiä alkaa kuitenkin kertyä, alueen lounaiskulmaan mitoitetaan riittävä laskeutusallas ja hulevesien laaduntarkkailusta tehdään suunnitelma. Molemmat toimenpiteet hyväksytetään ennen toteuttamista valvontaviranomaisellla. Pienet määrät puhtaita sade- ja sulamisvesiä ohjataan louhimalla kallion pinta viettämään kohti luodetta. Murskauslaitoksen sosiaalitilan käymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle tai vaihtoehtoisesti käytetään kuivakäymälää. ARVIO TOIMINNAN MUISTA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN MELU Kallioalueen toiminnoista aiheutuu melua, mutta se ei ole jatkuvaa toiminnan jaksottaisuuden takia. Louhinnassa ja murskauksessa melua aiheuttavat samanaikaisesti räjäytykset, kiviaineksen rikotus

5 iskuvasaralla, kiviaineksen syöttö esimurskaimeen ja esimurskaus. Lisäksi melua aiheuttavat poraus, kuljettimet, seulastot ja aggregaatti. Räjäytysmelu on kestoltaan lyhytaikaista. Melun syntyä vähennetään laitteiston säännöllisellä kunnossapidolla ja huollolla. Louhinta on suunniteltu niin, että melulta suojaava kallioseinämä säilyy asutuksen suuntaan. Melun etenemistä asutuksen suuntaan ehkäistään myös siten, että murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman matalalle tasolle lähelle kalliorintausta. Myös varastokasat toimivat meluesteinä. Laiteteknisillä ratkaisuilla ( esim. esimurskaimen syöttösuppilon kumitus) ja käyttämällä alalla yleisesti käytössä olevaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa voidaan melun syntymistä myös vähentää. Hakemusta on täydennetty päivätyllä meluselvityksellä. Meluselvitys kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Porauksen, rikotuksen ja murskauksen aiheuttaman melun lisäksi selvitettiin toiminnasta Iilivuorentielle ja Ahvenjärventielle aiheutuvan liikenteen meluvaikutus. Louhintavaiheen mallinnus on tehty kolmelle vaiheelle louhinnan alku-, väli- ja loppuvaiheissa. Meluselvityksen melulaskelmien tulosten perusteella kallioalueen toiminnot aiheuttavat louhinnan alku- ja keskivaiheilla ohjearvon 45 db ( VNp 993/1992 mm. loma-asumiseen käytettävät alueet) ylityksen louhinta-alueen eteläpuolella olevien kolmen lomakiinteistön kohdalla. Kiviaineksen oton loppupuolella ylityksiä ei enää tapahdu. Lisämeluntorjuntana selvityksessä esitetään, että melun leviämistä etelään voidaan vähentää tekemällä kiviaineksen rikotus eri aikaan kuin murskaustoiminta ja sijoittamalla melua aiheuttavat toiminnot mahdollisimman matalalle tasolle lähelle ottorintausta ja varastokasoja. Kuorittujen pintamaiden ja murskeen varastokasojen sijoittelulla voidaan myös melun leviämistä etelän suuntaan vähentää toimitetun täydennetyn ja muutetun hakemuksen mukaan melun leviämistä etelään estetään tekemällä louhinta-alueen etelärajalle, meluselvityksessä osoitettuun paikkaan vähintään neljä (4) metriä korkea meluvalli. Valli rakennetaan ennen toiminnan aloittamista alueen pintamaista tai, jos pintamaat eivät riitä koko vallin rakentamiseen, ensimmäisesä louhinnassa irrotetusta louheesta. Melua mitataan ensimmäisen toimintajakson (sis. poraus ja murskaus) aikana Joutsijärven (sijaitsee etelän suunnassa) pohjoisrannan kiinteistöillä. Mittauksella varmistetaan meluvallin toimivuus. Lisäksi melutaso mitataan Ahvenjärven pohjoisrannalla. Mittausolosuhteille asetetut vaatimukset ( esim. lievä myötätuuli) voivat vaikuttaa siihen, että molempia kohteita ei saada mitattua ensimmäisen toimintajakson aikana. Mittaukset tehdään ympäristöministeriön mittausohjeen mukaisesti ja ne teetetään ulkopuolisella, puolueettomalla asiantuntijalla. Kiinteistön omistajille ja valvontaviranomaiselle varataan tilaisuus

6 olla mukana mittauksessa. Mittausraportti toimitetaan valvontaviranomaiselle ja hakija ehdottaa, että jatkomittausten tarpeesta valvontaviranomainen päättäisi saatujen tulosten perusteella. PÖLY Pölyn määrää tarkkaillaan jatkuvasti laitoksen toiminnan aikana. Pölyn leviämistä ehkäistään porausvaunun pölynkeräyslaitteistolla ja pölyn syntymistä koteloimalla kuljettimet, syöttämällä vettä esimurskaimen syöttösuppiloon ja jälkimurskaimen seulaan ja purkupäähän. Pölyämistä vähentää myös murskatun kiviaineksen putoamiskorkeuden säätö ja kastelu. Työmaateiden pölyämistä ehkäistään alhaisilla nopeuksilla ja tarvittaessa kastelemalla ja suolaamalla. Etäisyyksien vuoksi alueen toiminnoista aiheutuvat pölyhaitat lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla ovat hakemuksen mukaan epätodennäköisiä eikä murskauksesta aiheudu raja-arvot ylittävää ilmanlaadun heikkenemistä satojen metrien etäisyydellä tuotantoalueesta. TÄRINÄ Räjäytysten aiheuttama tärinä leviää hetkellisesti alueen lähiympäristöön. Tärinän suuruuteen vaikuttavat kallion tärinäjohtavuus, räjäytystapa, etäisyys räjäytyspisteestä havaintopisteeseen sekä räjäytyskentän koko. Koska lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat yli 800 metrin etäisyydelle, toiminnasta aiheutuvat tärinävaikutukset ovat epätodennäköisiä toimitetun täydennetyn ja muutetun hakemuksen mukaan tärinän leviämistä ja sen suuruutta kartoitetaan vapaa-ajan asutuksen kohdalla ensimmäisten louhintojen yhteydessä. Louhinta aloitetaan pienemmillä kentillä ja kenttäkokoa kasvatetaan vasta sitten, kun tärinävaikutukset ja leviämissuunnat tiedetään rittävällä varmuudella. JÄTTEET Jätteitä syntyy ainoastaan murskauslaitoksen toiminnan aikana. Alueella muodostuu sekajätettä ( 1000 l /a) toimintajakson ajaksi tuotavissa tilapäisissä sosiaalitiloissa sekä pieniä määriä vaarallisia jätteitä ( l/a esim. jäteöljyt, akut, öljynsuodattimet, paristot ym.). Alueella ei tehdä koneiden suunnitelmallisia suurempia huoltoja tai pesuja. Sekajäte kerätään umpinaisiin keräysastioihin murskauslaitoksen varastokonttiin ja toimitetaan jätehuoltoyhtiön keräyspisteeseen. Jäteöljyt ja muut vaaralliset jätteet kerätään erikseen, merkitään asianmukaisesti ja varastoidaan omissa säiliöissä / astioissa lukittavassa varastokontissa ja toimitetaan vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen. Mahdolliseti syntyvä metalliromu ( kg/a) kerätään kuormalavalle ja toimitetaan paikalliselle romunkeräysliikkeelle. Umpisäiliön jätevesi ( 1 m 3 /a) toimitetaan jätevedenpuhdistamolle.

7 ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit liittyvät lähinnä koneiden ja laitteiden sekä murskaamon öljy- ja polttoainevuotoihin. Öljytuotteita käsitellään erityistä varovaisuutta noudattaen. Kaikessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä toiminnassa tiedostetaan olemassa olevat riskit ja noudatetaan huolellisuutta. Työntekijät on perehdytetty ja aliurakoitsijat velvoitetaan noudattamaan Destian toimintaperiaatteita. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA Toiminnassa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioiden ja noudatetaan Suomen ympäristökeskuksen ja eri kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien julkaisun Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa toimintaperiaatteita. TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILU Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivittäinen tuotantoaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Melua mitataan ja tärinää kartoitetaan edellä kerrotun mukaisesti. Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan myös tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti Merkittävistä poikkeamista ilmoitetaan välittömästi valvontaympäristöviranomaiselle LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 :n mukaisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla ja Sotesin internetsivuilla. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Tyrvään Sanomissa Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille. Ahvenjärven tiehoitokunta ja Destia Oy:n jär jes tivät hakemuksen johdosta tiedotustilaisuuden , johon terveysvalvonnan johtaja osallistui. Hakemuksen johdosta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta tai katselmusta. Hakemuksen johdosta on jätetty 12 muistutusta, joissa eräissä on useita allekirjoittajia. Muistutuksissa käsiteltiin mm. toiminnan haitallisia vaikutuksia luonnolle sekä järvi- ja pohjavedelle, melu-, pöly- ja hajuongelmien muodostumista, asfalttijätteen käsittelyä,

8 kiinteistöjen arvon alenemista, vapaa-ajan viettomahdollisuuksien heikkenemistä, vaaditaan vesien tutkimista, pidetään hakemuksen liitteenä olevaa luontoselvitystä riittämättömänä, vastustetaan luvan myöntämistä, otetaan kantaa toiminta-aikoihin, pidetään lupahakemusta vaillinaisena ja harhaanjohtavana. Alueen läheisyydessä on myös Sääksen pesäpuu, joka on luon non suo je lulain nojalla rauhoitettu. Huomautuksissa mainittiin hakemuksen perustuvan väärään tietoon ai kai sem man luvan turvin aloitetusta maa-aineksen otosta sekä laskeu tu mis al taan tarpeellisuudesta. Muistutukset kokonaisuudessaan ovat oheismateriaalina. Lupahakemuksen johdosta terveysvalvonnan johtaja ja ympäristöterveystarkastaja ovat tehneet paikan päällä tarkastuksen Lupahakemuksesta on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto. Lausunnossa (617/2015) Pirkanmaan ELY-keskus toteaa ettei toiminta ennalta arvioituna aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumistra toiminnan vaikutusalueella. Ympäristölupamääräysten tulee olla yhteneväiset alueelle myönnetyn maa-aineslain mukaisen ottamisluvan kanssa. Lausunnon liitteenä on rakennuslautakunnalle toimitettu lausunto (284/2015) maa-aineslupahakemuksesta. ELY-keskus täydensi lausuntoaan päivätyllä lausunnolla (617/2015 ja 284/2015) ym pä ris tö lu pa ha ke muk ses ta, koska ympäristönsuojeluviranomainen toimitti ELY-keskukselle tiedon muistutuksissa ja lausunnoissa ilmi tulleesta kalasääsken pesäpaikasta, joka sijaitsee Uuhisuolla. Lausunnon mukaan melua aiheuttavien toimintojen häi riö vai ku tus sääksen pesimäaikana voi aiheuttaa ELY-kes kuk sen näkemyksen mukaan luonnonsuojelulain 39 :ssä kielletyn seu rauksen sääksen pesän sijoittuessa noin 640 metrin etäisyydelle han kealu ees ta ottaen huomioon, että alueelta ei ole aikaisemman lu van aikana louhittu kallioainesta. ELY-keskuksen mukaan ainakaan meluavimpia toimintoja kuten porausta, räjäytystä ja rikotusta ei tule sallia välisenä aikana. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus toisti maa-aineksen ot ta mis lu pa hake muk ses ta antamassaan lausunnossa esitetyn näkemyksen, jonka mu kaan alueella tehdyt luontoselvitykset ovat riittävät ja ne on to teutet tu asianmukaisesti. Toiminnan aikarajoituksella var miste taan, ettei hankkeen myötä heikennetä Uuhisuon linnustollista arvoa. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

9 Luvan hakija on antanut vastineen pyydettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja muuttanut ja täydentänyt hakemusta. Alkuperäinen hakemus ja toimitettu asiakirja ovat kokonaisuudessaan oheismateriaalina. Vastaus muistutuksiin ja lausuntoihin: Useissa muistutuksissa sekä yleisötilaisuudessa esitettiin kritiikkiä luontoselvityksen riittävyydestä. Luontoselvityksen olisi tullut kattaa hankealuetta eli kiinteistöä laajempi alue, ei ainoastaan louhittavaksi suunniteltu alue. Useissa mielipiteissä tuli esiin myös alueen arvo mm. virkistys- ja metsästysalueena ja alueen maisemallinen arvo. Ympäristöhallinto on antanut ohjeet luontoselvitysten laatimisesta. Yleisesti ottaen kiviaineshankkeiden luontoselvitykset tehdään koskemaan pääasiassa hankealuetta ja sen välitöntä lähiympäristöä. Iilivuoren alueella selvitettiin luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit, metsälain tarkoittamat tärkeät elinympäristöt ja vesilain suojelemat pienvesikohteet. Inventointi toteutettiin luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen mukaisesti. Selvityksessä käytetty lähdeaineisto on listattu luontoselvityksen lopussa. Koska Iilivuoren kaltaisella yksittäisinä urakoina toimivalla kalliokiviaineksen ottoalueella ei juurikaan ole vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin ja sitä kautta kasvuolosuhteisiin, välittömiä vaikutuksia kasvillisuuteen on vain varsinaisella toiminta-alueella.tästä syystä kasvillisuus väistämättä tuhoutuu louhoksen elinkaaren ajaksi. Pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa kasvillisuus palautuu, vaikkakaan ei välttämättä alkuperäisen kaltaisena. Pölyn vaikutukset alueen ulkopuoliseen kasvillisuuteen ovat harvakseltaan toimivalla louhoksella vähäisiä. Kalasääksen pesän jääminen huomaamatta on selkeä puute luontoselvityksessä ja se tullaan huomioimaan hankkeen jatkosuunnittelussa. Toimintaa ei ole lintujen pesimäaikana muutetun hakemuksen mukaisesti. Muilta osin tehty luontoarvojen perusselvitys on hakijan käsityksen mukaan tähän hankkeeseen riittävä. Myös Pirkanmaan ELY-keskus on pitänyt selvitystä riittävänä. Kyseessä on luontoarvojen perusselvitys. Kaikkien lajien kartoittaminen edellyttää pitkäaikaista eri vuodenaikoina tapahtuvaa seurantaa. Vaikka loma-asuntoja on lähimpien järvien rannoilla useita, on niiden etäisyys louhinta-alueeseen nähden kolmea Joutsijärven pohjoisrannan loma-asuntoa lukuunottamatta yli kilometrin. Alueen läheisyydessä ei sijaitse suojeltuja alueita. Kalasääsken ja muidenkin lintujen pesintä tullaan huomioimaan rajaamalla vuosittaista toiminta-aikaa. Vaikka alue ympäristöineen onkin kiistatta paikallisesti merkittävä ja loma-asukkaille monella lailla tärkeä, etäisyys asutukseen kuitenkin

10 täyttää lainsäädännössä asetetut vähimmäisetäisyydet asutukseen nähden. Hakijan käsityksen mukaan hakemusten mukainen toiminta on mahdollista totetuttaa siten, että se täyttää maa-aines- ja ympäristönsuojelulain vaatimukset. Valmisteluvastuu: ympäristöterveystarkastaja Kaija Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto myöntää ympäristöluvan Destia Oy:lle kallion louhinnalle ja murskaukselle Iilivuoren kallioalueella, kiinteistötunnus , Sastamalan kaupungin Yliskallion kylässä Tämä lupa sisältää ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2. kohdan 7. c ja e mukaisen ympäristöluvan. Lausunnot, muistutukset, vastineet, lisäselvitykset ja muutokset on otettu huomioon päätöksessä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa ja sen muutoksessa esitetyllä tavalla sekä noudattaa lisäksi seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset: Tuotanto ja toiminta-aika 1. Murskeen vuosituotanto on keskimäärin t vuodessa ja saa olla enintään t vuodessa. (YSL 52 ) 2. Louhintaa ja murskausta ja niihin liittyviä kuljetuksia ja pintamaan poistoja tehdään välisenä aikana ei kuitenkaan jouluaaton ja loppiaisen välisenä aikana eikä Pirkanmaan koulujen syys- ja hiihtolomaviikoilla. Toiminnan aikana päivittäiset toiminta-ajat ovat kaikki arkipäivisin: murskaus (ma-pe) klo poraus (ma-pe) klo räjäytykset (ma-pe) klo rikotus (ma-pe) klo kuormaus ja kuljetukset (ma-pe) klo Louhintaa ja murskausta ja niihin liittyviä kuljetuksia ja pintamaan poistoa ei tehdä välisenä aikana. (YSL 49 ja 52 ) Päästöt ilmaan 3. Pölyämisestä ei saa aiheutua haittaa toiminta-aluetta ympäröivissä häiriintyvissä kohteissa. Pölyämistä on pyrittävä mahdollisimman tehokkaasti estämään toimintojen sijoittelulla. Tarvittaessa on käytettävä pölynsidontaan kastelua. (YSL 49 ja 52 sekä Vna 800/ ) 4. Toiminnan aiheuttamaa pölyämistä on tarkkailtava ja tarvittaessa selvitettävä mittauksilla lähimmässä häiriintyvässä kohteessa.

11 Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi koteloimalla murskaimia, kastelemalla, rajaamalla työaikaa tai muulla vastaavalla tavalla. (YSL 6, 7, 49, 52 ja 62 sekä VnA 800/ ja Vna 38/ ) Melu ja tärinä 5. Ensimmäisen toimintajakson (sis. poraus ja murskaus) aikana tulee suorittaa melumittaukset Joutsijärven pohjoisrannan kiinteistöillä ja Ahvenjärven pohjoisrannalla. Mittaukset tulee tehdä ympäristöministeriön mittausohjeen mukaisesti ja ne tulee teettää ulkopuolisella, puolueettomalla asiantuntijalla. Kiinteistön omistajille ja valvontaviranomaiselle varataan tilaisuus olla mukana mittauksessa. Mittausraportti tulee toimittaa valvontaviranomaiselle, tulosten perusteella päätetään jatkomittausten tai meluntorjunnan tarpeesta. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää päivällä klo db(a) eikä yöllä klo db(a). Vapaa-ajan asuntojen pi ha-alueil la melu ei saa ylittää päivällä klo db (A) eikä yöllä klo db (A). Yöohjearvo koskee aamuisin klo 6-7 har joi tet ta vaa kuormausta ja kuljetusta. Ensimmäisten louhintojen yhteydessä tulee tärinän leviämistä ja sen suuruutta kartoittaa vapaa-ajan asutuksen osalta. (YSL 6 ja 52 sekä Vnp 993/1992) Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 6. Kaikki jätteet tulee kerätä ja varastoida asiallisesti ennen eteenpäin toimittamista. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Vaarallista jätettä luovutettaessa jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston asetuksen 24 (179/2012) mukaiset tiedot jätteistä. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan. (YSL 52 ja 58, YSA 15, JäteL 15, 29 ja 121 sekä Vna 179/ ) 7. Jätteen määrää on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä vähentämään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on eroteltava ja toimitettava höytykäyttöön. Jätteen saa luovuttaa vain jätelain mukaan hyväksytylle toimijalle. (YSL 16, 17, 52 ja 58, JäteL 8, 12, 15, 28, 29, 30 ja 72 ) Pintavesien käsittely 8. Hulevesiä varten alueen lounaiskulmaan suunnitellusta laskeutusaltaasta, hulevesien käsittelystä ja laaduntarkkailusta tulee toimittaa suunnitelma ennen toiminnan aloittamista valvontaviranomaisellle. (YSL 6, 52 ) Varastointi 9. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet sekä jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista,

12 pölyämistä, hajuhaittaa taikka pilaantumisvaaraa pinta- tai pohjavesille tai maaperälle. (YSL 16, 17, 52 ja 58, JäteL 8 ja 72, NaapL 17 ) 10. Paikalla tulee olla varattuna riittävä määrä imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalle. (YSL 16, 17, 52 ja 58 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 11. Häiriöistä, joista saattaa aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista öljyvahingoista on välittömästi ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä välittömiin rajoitustoimiin vahingon leviämisen estämiseksi. Toimintaohjeet mahdollisten ympäristövahinkojen varalta on oltava nähtävillä työmaalla. (YSL 52, 123 ja 134, YSA 15) Tarkkailu ja raportointimääräykset 12. Alueen toiminnoista ja siellä syntyneistä jätteistä on pidettävä kirjaa. Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostolle. Yhteenvedossa on esitettävä seuraavat asiat: - louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä - polttoaineiden ja räjäytysaineiden laatu- ja kulutustiedot - murskauksen ja louhinnan toiminta-ajat sekä räjäytysajat - laskennalliset ja/tai mitatut vuosipäästöt - tiedot poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet - jätehuoltoa koskevat tiedot: syntyneet jätteet, vaaralliset jätteet ja niiden toimituspaikat - tiedot toiminnanharjoittajan oma-aloitteisesti tekemien mittausten tuloksista -tiedot hiukkasten pitoisuuksien tarkkailusta (tarkkailu esim.silmämääräinen huomiointi työmaapäiväkirjassa) (YSL 62, JäteL 8, 28, 29 ) Ympäristönsuojelun yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisten nähtäväksi. (YSL 62, JäteL 8, 28, 29 ja 30 ) Muut määräykset 13. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 ) 14. Toimintaa ei voi aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (YSL 199 ) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

13 Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupamääräysten perustelut: Tuotannon ja toiminta-aikojen rajoituksilla varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle ja asutukselle. (Lupamääräys 1 ja 2) Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan aiheuttamista haitoista ja tarvittaessa rajoitettava tai poistettava niitä. (Lupamääräys 3 ja 4) Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melua. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan aiheuttamasta melusta. (Lupamääräys 5) Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa käsitellä vaarallista jätettä. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisten jätteiden kulkua tuottajalta asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava etusijajärjestystä. Jätelaissa määritellään millä edellytyksillä jätettä voidaan luovuttaa. (Lupamääräykset 6 ja 7) Haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta, mikä edellyttää toiminnanharjoittajalta huolellisuutta ja varovaisuutta raaka-aineiden, tuotteiden, polttoaineiden sekä jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. (Lupamääräys 8 ja 9) Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn liittyy myös varautuminen häiriö- tai onnettomuustilanteisiin sekä riittävä tiedottaminen. (Lupamääräys 10) Seuranta ja raportointi vaaditaan valvonnan toteuttamiseksi. (Lupamääräys 11 ja 12) Toiminnanharjoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. (Lupamääräys 13) Perusteltua syytä toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta ei ole. ( Lupamääräys 14) PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi kuitenkin enintään maa-ainesluvan voimassaoloajan eli saakka. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 15-17, 20, 27, 39, 40, 42-44, 48, 49, 52, 53, 58,62, 70, 123,134, 190, 199, 205, 226, 227 :t

14 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, :t Jätelaki (646/2011) 8, 12, 15, 28, 29, 30, 72 ja 121 :t. Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17. Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) YMPÄRISTÖLUPAMAKSU JA SEN PERUSTELU Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on 1200 euroa Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 :n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Pöytäkirjanote: Luvan hakija Muistutuksen tehneet (ensimmäiselle allekirjoittajalle, muille ilmoitus päätöksestä) Sastamalan kaupunki Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ilmoitus päätöksestä: Ilmoitus niille, joille on ympäristönsuojelulain 44 :n 1 momentin mukaisesti annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: ympäristöterveystarkastaja Kaija Ekonen puh

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Ympäristöjaosto 69 15.09.2015 Ympäristöjaosto 38 27.06.2017 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST

Lisätiedot

Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittaman puun varastoinnin ja murskauksen ympäristölupa, hakemus olemassa olevan toiminnan muuttamiseksi

Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittaman puun varastoinnin ja murskauksen ympäristölupa, hakemus olemassa olevan toiminnan muuttamiseksi Ympäristöjaosto 4 19.01.2016 Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittaman puun varastoinnin ja murskauksen ympäristölupa, hakemus olemassa olevan toiminnan muuttamiseksi 470/11.01.00/2014 YMPJAOST 19.01.2016

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 16.11.2015 6/2015 107/66.662.01/2015

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 16.11.2015 6/2015 107/66.662.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 16.11.2015 6/2015 107/66.662.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; DESTIA OY Asia

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Läänin Kuljetus Oy:n harjoittamalle kallion louhinnalle ja murskaukselle Sastamalan kaupungin Mielaanniemen kylässä

Ympäristöluvan myöntäminen Läänin Kuljetus Oy:n harjoittamalle kallion louhinnalle ja murskaukselle Sastamalan kaupungin Mielaanniemen kylässä Ympäristöjaosto 4 21.01.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Läänin Kuljetus Oy:n harjoittamalle kallion louhinnalle ja murskaukselle Sastamalan kaupungin Mielaanniemen kylässä 67/11.01.00/2014 YMPJAOST 4 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS-

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- PIIRUSTUKSET JA LIITTEET Ympäristölupahakemuslomake Suunnitelmaselostus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542 PÄÄTÖS Helsinki 24.4.2007 Dnro UUS 2007 Y 153 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 542 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Päätös annettu julkipanon jälkeen 27.8.2014 Dnro 122/11.01.00/2011

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016 1 ORIVEDEN KAUPUNKI LUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 31.10.2016 3/2016 92/66/662.01/2016 MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA TILALLE

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 17/2012 Antopäivä 24.1.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Ympäristölupa / Destia Oy

Ympäristölupa / Destia Oy 1 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 8 / 2015 Myn 18/2015 Annettu julkipanon jälkeen 13.8.2015 Ympäristölupa / Destia Oy Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) 143 Skanska Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, Kruunuvuorenranta HEL 2015-007962 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva.

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva. RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS Y X/2014/Juva Ympäristölautakunta ympäristösuojelulain mukai- PL 5 sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 26.11.2010 Diaarinro Karp 3749/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 26.11.2010 Diaarinro Karp 3749/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 26.11.2010 Diaarinro Karp 3749/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 1.10.2010 Diaarinro Karp 3023/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 1.10.2010 Diaarinro Karp 3023/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 1.10.2010 Diaarinro Karp 3023/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/2015 1 (5) 193 TeliaSonera Finland Oyj:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Höyläämötie 4-8 sekä Valimotie 3 ja 5 HEL 2015-009643 T 11 01 00 02 Päätös

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot