Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus"

Transkriptio

1 Ympäristöjaosto Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/ /2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen siirrettävällä murskaamolla. HAKIJA Destia Oy / Kiviainesyksikkö PL Tampere Yhteyshenkilö : Ympäristöpäällikkö Maarit Salonoja p maarit.salonoja(at)destia.fi TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Kallion louhinta ja murskaus Iilivuoren kallioalueella, kiinteistötunnus , Sastamalan kaupungin Yliskallion kylässä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7. c ja e perusteella. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana ja toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 :n 6 a ja b kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty muutoksilla ja laskennallisella meluselvityksellä TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Ottamisalueella ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa. Alueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava, jossa alueelle ei ole merkintöjä. Maakuntakaavan uudistamistyö on käynnissä ja 2040 kaavaluonnosaineiston nähtävilläolo on päättynyt. Pirkanmaan maakuntahallitus käsittelee kaavasta saadun palautteen ja antaa siitä vastineensa kesän ja syksyn 2015 aikana.

2 Alueen läheisyydessä on Pääjärvi-Ritajärvi ym. maastoliikenteen rajoitusalue. Alueella on aiemmin ollut maa-ainesten ottamislupa ja ympäristölupa murskaukselle, toimintaa ei kuitenkaan harjoitettu ja luvat ovat umpeutuneet. Rakennuslautakunta on myöntänyt maa-ainesten ottoluvan Lupa käsittää m 3 :n kalliokiviaineksen oton 10 vuoden aikana. Lupa on voimassa asti. SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ Alueelle kuljetaan Tampere-Pori tieltä Ahvenjärventietä pitkin, jolta käännytään Iilivuorentielle sen loppuun saakka. Toi min ta sijoittuu metsäiselle alueelle. Alueen puusto on poistettu vuon na 2007 ja nykytilanteessa alueella kasvaa luontaisesti syntynyt ma ta la mänty-koivutaimikko. Suurin osa alueesta on niuk ka hu muksis ta kalliota; varsinaista avokalliota on vain alueen pohjoisreunan silo kal lio jyr kän ne. Maa-aineksen ottamisalueen lähin vesistö si jait see noin 440 metrin etäisyydellä, Saarijärvi noin 640 metrin etäisyydellä ja Ahvenjärvi lähimmillään noin 850 metrin etäisyydellä suun ni tel lus ta ottoalueesta. Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat noin 800 metrin etäisyydelle. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA JA SEN LAAJUUDESTA Suunnitelma-alueen pinta-ala on 9,23 ha, josta louhinta-alueen pinta-ala on 3,60 ha. Vuosittain murskattavan kalliolouheen määrä on keskimäärin t /vuodessa toimitetun täydennetyn ja muutetun hakemuksen mukaan murskeen vuosituotantomäärä on maksimissaan tonnia vuodessa ( alkuperäisen hakemuksen tonnin sijasta). Alin ottamistaso on +113 m. Louhinta koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä sekä ylisuurten lohkareiden rikotuksesta. Porauksessa käytetään hydraulisia tela-alustaisia poravaunuja, jotka on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. Poravaunun tarvitsema energia tuotetaan dieselmoottorilla. Yhdellä räjäytyksellä irrotetaan keskimäärin k-m 3 kalliota. Mikäli räjäytyksessä syntyy esimurskaimen kitaa suurempia yli 1 m 3 :n lohkareita, ne rikotaan ennen murskausta hydraulisella kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaralla. Murskauksessa käytetään siirrettävää tela-alustaista murskauslaitosta, jonka tarkempi kokoonpano määräytyy kiviaineksen ominaisuuksien, tuotettavien lajikkeiden ja käytettävissä olevan kaluston mukaan. Laitos on joko polttomoottorikäyttöinen tai sähkökäyttöinen, tällöin laitokseen kuuluu aggregaatti. Työkoneiden polttomoottorit toimivat kevyellä polttoöljyllä.

3 Polttonesteet va ras toi daan tukitoiminta-alueella ylitäytönestimillä varustetuissa siir ret tä vis sä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä. Kevyttä polttoöljyä kuluu murskauksessa keskimäärin 50,4 tonnia vuodessa ja maksimissaan 168 tonnia vuodessa. Alueella varastoidaan polttonesteitä vain toimintajaksojen aikana koneiden ja laitteiden sen hetkistä tarvetta vastaava määrä. Säiliöiden kunto tarkastetaan säännöllisesti ja tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseski. Hydrauliikkaöljyjä ja voiteluaineita säilytetään murskauslaitoksen mukana kulkevassa varastokontissa tynnyreissä enintään 200 kg kerrallaan. Työkoneiden (kaivinkone ja pyöräkuormaaja) omat polttoainesäiliöt ovat kooltaan tyypillisesti litraa. Tarvittaessa alueella käytetään vettä murskaus- ja tiepölyn torjuntaan. Vesi tuodaan alueelle säiliöautossa tai käytetään ojiin ja painanteisiin kertynyttä vettä. Murskauksen pölyntorjuntaan käytettävän veden kulutus on noin 10 m 3 /vrk. Murskausurakoiden aikana sosiaalitilojen talousvettä käytetään noin litraa /vrk. Murskevarastot sijoitetaan jo hyödynnetylle alueelle. Kasojen paikat vaihtelevat ottamisen etenemisen mukaan. Osa murskeista ajetaan suoraan käyttökohteille. Liikennemäärä on enimmillään noin autoa vuorokaudessa. Alueella on myös kausia, jolloin liikennöintiä ei ole lainkaan.valmiiden murskeiden kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan kuorittavat pintamaat välivarastoidaan alueen luoteisreunalle louhinta-alueen ulkopuolelle. Toiminnassa ei synny ylijäämälouhetta tai muuta sivukiveä, sillä kaikki kallio jalostetaan murskeeksi. Pintamaat ja muut mahdolliset myyntiin kelpaamattomat materiaalit käytetään toiminnan päätyttyä alueen muotoiluun. Alueelta peräisin oleva puhdas pintamaa ei aiheuta ympäristövaikutuksia. Toimintajaksoja on 1-3 vuoden välein. Toimintavuosina jaksoja on yleensä yksi, harvoin kaksi. Toimintajaksojen pituus vaihtelee kolmesta kahdeksaan viikkoon. Keskimääräisellä tonnin vuosituotannolla, päivittäisen tuotannon ollessa 3000 tonnia, murskaus kestäisi neljä työviikkoa, määrän irottamiseen tarvitaan keskimäärin kaksi louhoskenttää, jolloin porauksen ja räjäytysten toiminta-ajaksi voidaan arvioida 1 2 viikkoa. keskimääräisenä tuotantovuotena toimintaa olisi siten 5-6 työviikkoa. Valtaosa vuodesta on aikaa, jolloin murskaus-, poraus- ja räjäytystoimintaa ei ole toimitetun täydennetyn ja muutetun hakemuksen mukaan puretun asfalttipäällysteen välivarastointia ja murskausta ei tehdä lainkaan. Vuosittainen toiminta-aika rajoitetaan lintujen pesimäajan ja yleisten lomakausien ulkopuolelle; Louhintaa ja murskausta ja niihin liittyviä kuljetuksia ja pintamaan poistoa ei tehdä välisenä aikana eikä jouluaaton ja

4 loppiaisen välisenä aikana eikä Pirkanmaan koulujen syys- ja hiihtolomaviikoilla. Toiminnan aikana päivittäiset toiminta-ajat ovat kaikki arkipäivisin: murskaus (ma-pe) klo poraus (ma-pe) klo räjäytykset (ma-pe) klo rikotus (ma-pe) klo kuormaus ja kuljetukset (ma-pe) klo PÄÄSTÖT ILMAAN Aine Vuosipäästö (t/a) CO (maks. 524) SO 2 NO x CO Hiukkaset 0,001 (maks.0,002) 0,107 (maks.0,357) 0,025 (maks. 0,05) 0,015 (maks. 0,05) Ilmapäästöjen määrää minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. Kiviainestuotannossa syntyvät pölyhiukkaset ovat pääasiassa yli 10 µm kokoluokkaa ja laskeutuvat lähelle päästölähdettä. Pöly aiheuttaa haittaa lähinnä työmaa-alueella. MAAPERÄN, PINTA- JA POHJAVESIEN SUOJELU Öljytuotteiden varastointi ja käsittely järjestetään niin, ettei niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen vaikutusalueella ole vedenottamoita tai talousvesikaivoja. Louhoksella ei synny merkittäviä määriä hulevesiä, koska suurin osa imeytyy kallion pinnan rakoihin ja murskekerrokseen toimitetun täydennetyn ja muutetun hakemuksen mukaan mikäli hulevesiä alkaa kuitenkin kertyä, alueen lounaiskulmaan mitoitetaan riittävä laskeutusallas ja hulevesien laaduntarkkailusta tehdään suunnitelma. Molemmat toimenpiteet hyväksytetään ennen toteuttamista valvontaviranomaisellla. Pienet määrät puhtaita sade- ja sulamisvesiä ohjataan louhimalla kallion pinta viettämään kohti luodetta. Murskauslaitoksen sosiaalitilan käymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle tai vaihtoehtoisesti käytetään kuivakäymälää. ARVIO TOIMINNAN MUISTA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN MELU Kallioalueen toiminnoista aiheutuu melua, mutta se ei ole jatkuvaa toiminnan jaksottaisuuden takia. Louhinnassa ja murskauksessa melua aiheuttavat samanaikaisesti räjäytykset, kiviaineksen rikotus

5 iskuvasaralla, kiviaineksen syöttö esimurskaimeen ja esimurskaus. Lisäksi melua aiheuttavat poraus, kuljettimet, seulastot ja aggregaatti. Räjäytysmelu on kestoltaan lyhytaikaista. Melun syntyä vähennetään laitteiston säännöllisellä kunnossapidolla ja huollolla. Louhinta on suunniteltu niin, että melulta suojaava kallioseinämä säilyy asutuksen suuntaan. Melun etenemistä asutuksen suuntaan ehkäistään myös siten, että murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman matalalle tasolle lähelle kalliorintausta. Myös varastokasat toimivat meluesteinä. Laiteteknisillä ratkaisuilla ( esim. esimurskaimen syöttösuppilon kumitus) ja käyttämällä alalla yleisesti käytössä olevaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa voidaan melun syntymistä myös vähentää. Hakemusta on täydennetty päivätyllä meluselvityksellä. Meluselvitys kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Porauksen, rikotuksen ja murskauksen aiheuttaman melun lisäksi selvitettiin toiminnasta Iilivuorentielle ja Ahvenjärventielle aiheutuvan liikenteen meluvaikutus. Louhintavaiheen mallinnus on tehty kolmelle vaiheelle louhinnan alku-, väli- ja loppuvaiheissa. Meluselvityksen melulaskelmien tulosten perusteella kallioalueen toiminnot aiheuttavat louhinnan alku- ja keskivaiheilla ohjearvon 45 db ( VNp 993/1992 mm. loma-asumiseen käytettävät alueet) ylityksen louhinta-alueen eteläpuolella olevien kolmen lomakiinteistön kohdalla. Kiviaineksen oton loppupuolella ylityksiä ei enää tapahdu. Lisämeluntorjuntana selvityksessä esitetään, että melun leviämistä etelään voidaan vähentää tekemällä kiviaineksen rikotus eri aikaan kuin murskaustoiminta ja sijoittamalla melua aiheuttavat toiminnot mahdollisimman matalalle tasolle lähelle ottorintausta ja varastokasoja. Kuorittujen pintamaiden ja murskeen varastokasojen sijoittelulla voidaan myös melun leviämistä etelän suuntaan vähentää toimitetun täydennetyn ja muutetun hakemuksen mukaan melun leviämistä etelään estetään tekemällä louhinta-alueen etelärajalle, meluselvityksessä osoitettuun paikkaan vähintään neljä (4) metriä korkea meluvalli. Valli rakennetaan ennen toiminnan aloittamista alueen pintamaista tai, jos pintamaat eivät riitä koko vallin rakentamiseen, ensimmäisesä louhinnassa irrotetusta louheesta. Melua mitataan ensimmäisen toimintajakson (sis. poraus ja murskaus) aikana Joutsijärven (sijaitsee etelän suunnassa) pohjoisrannan kiinteistöillä. Mittauksella varmistetaan meluvallin toimivuus. Lisäksi melutaso mitataan Ahvenjärven pohjoisrannalla. Mittausolosuhteille asetetut vaatimukset ( esim. lievä myötätuuli) voivat vaikuttaa siihen, että molempia kohteita ei saada mitattua ensimmäisen toimintajakson aikana. Mittaukset tehdään ympäristöministeriön mittausohjeen mukaisesti ja ne teetetään ulkopuolisella, puolueettomalla asiantuntijalla. Kiinteistön omistajille ja valvontaviranomaiselle varataan tilaisuus

6 olla mukana mittauksessa. Mittausraportti toimitetaan valvontaviranomaiselle ja hakija ehdottaa, että jatkomittausten tarpeesta valvontaviranomainen päättäisi saatujen tulosten perusteella. PÖLY Pölyn määrää tarkkaillaan jatkuvasti laitoksen toiminnan aikana. Pölyn leviämistä ehkäistään porausvaunun pölynkeräyslaitteistolla ja pölyn syntymistä koteloimalla kuljettimet, syöttämällä vettä esimurskaimen syöttösuppiloon ja jälkimurskaimen seulaan ja purkupäähän. Pölyämistä vähentää myös murskatun kiviaineksen putoamiskorkeuden säätö ja kastelu. Työmaateiden pölyämistä ehkäistään alhaisilla nopeuksilla ja tarvittaessa kastelemalla ja suolaamalla. Etäisyyksien vuoksi alueen toiminnoista aiheutuvat pölyhaitat lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla ovat hakemuksen mukaan epätodennäköisiä eikä murskauksesta aiheudu raja-arvot ylittävää ilmanlaadun heikkenemistä satojen metrien etäisyydellä tuotantoalueesta. TÄRINÄ Räjäytysten aiheuttama tärinä leviää hetkellisesti alueen lähiympäristöön. Tärinän suuruuteen vaikuttavat kallion tärinäjohtavuus, räjäytystapa, etäisyys räjäytyspisteestä havaintopisteeseen sekä räjäytyskentän koko. Koska lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat yli 800 metrin etäisyydelle, toiminnasta aiheutuvat tärinävaikutukset ovat epätodennäköisiä toimitetun täydennetyn ja muutetun hakemuksen mukaan tärinän leviämistä ja sen suuruutta kartoitetaan vapaa-ajan asutuksen kohdalla ensimmäisten louhintojen yhteydessä. Louhinta aloitetaan pienemmillä kentillä ja kenttäkokoa kasvatetaan vasta sitten, kun tärinävaikutukset ja leviämissuunnat tiedetään rittävällä varmuudella. JÄTTEET Jätteitä syntyy ainoastaan murskauslaitoksen toiminnan aikana. Alueella muodostuu sekajätettä ( 1000 l /a) toimintajakson ajaksi tuotavissa tilapäisissä sosiaalitiloissa sekä pieniä määriä vaarallisia jätteitä ( l/a esim. jäteöljyt, akut, öljynsuodattimet, paristot ym.). Alueella ei tehdä koneiden suunnitelmallisia suurempia huoltoja tai pesuja. Sekajäte kerätään umpinaisiin keräysastioihin murskauslaitoksen varastokonttiin ja toimitetaan jätehuoltoyhtiön keräyspisteeseen. Jäteöljyt ja muut vaaralliset jätteet kerätään erikseen, merkitään asianmukaisesti ja varastoidaan omissa säiliöissä / astioissa lukittavassa varastokontissa ja toimitetaan vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen. Mahdolliseti syntyvä metalliromu ( kg/a) kerätään kuormalavalle ja toimitetaan paikalliselle romunkeräysliikkeelle. Umpisäiliön jätevesi ( 1 m 3 /a) toimitetaan jätevedenpuhdistamolle.

7 ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit liittyvät lähinnä koneiden ja laitteiden sekä murskaamon öljy- ja polttoainevuotoihin. Öljytuotteita käsitellään erityistä varovaisuutta noudattaen. Kaikessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä toiminnassa tiedostetaan olemassa olevat riskit ja noudatetaan huolellisuutta. Työntekijät on perehdytetty ja aliurakoitsijat velvoitetaan noudattamaan Destian toimintaperiaatteita. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA Toiminnassa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioiden ja noudatetaan Suomen ympäristökeskuksen ja eri kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien julkaisun Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa toimintaperiaatteita. TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILU Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivittäinen tuotantoaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Melua mitataan ja tärinää kartoitetaan edellä kerrotun mukaisesti. Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan myös tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti Merkittävistä poikkeamista ilmoitetaan välittömästi valvontaympäristöviranomaiselle LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 :n mukaisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla ja Sotesin internetsivuilla. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Tyrvään Sanomissa Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille. Ahvenjärven tiehoitokunta ja Destia Oy:n jär jes tivät hakemuksen johdosta tiedotustilaisuuden , johon terveysvalvonnan johtaja osallistui. Hakemuksen johdosta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta tai katselmusta. Hakemuksen johdosta on jätetty 12 muistutusta, joissa eräissä on useita allekirjoittajia. Muistutuksissa käsiteltiin mm. toiminnan haitallisia vaikutuksia luonnolle sekä järvi- ja pohjavedelle, melu-, pöly- ja hajuongelmien muodostumista, asfalttijätteen käsittelyä,

8 kiinteistöjen arvon alenemista, vapaa-ajan viettomahdollisuuksien heikkenemistä, vaaditaan vesien tutkimista, pidetään hakemuksen liitteenä olevaa luontoselvitystä riittämättömänä, vastustetaan luvan myöntämistä, otetaan kantaa toiminta-aikoihin, pidetään lupahakemusta vaillinaisena ja harhaanjohtavana. Alueen läheisyydessä on myös Sääksen pesäpuu, joka on luon non suo je lulain nojalla rauhoitettu. Huomautuksissa mainittiin hakemuksen perustuvan väärään tietoon ai kai sem man luvan turvin aloitetusta maa-aineksen otosta sekä laskeu tu mis al taan tarpeellisuudesta. Muistutukset kokonaisuudessaan ovat oheismateriaalina. Lupahakemuksen johdosta terveysvalvonnan johtaja ja ympäristöterveystarkastaja ovat tehneet paikan päällä tarkastuksen Lupahakemuksesta on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto. Lausunnossa (617/2015) Pirkanmaan ELY-keskus toteaa ettei toiminta ennalta arvioituna aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumistra toiminnan vaikutusalueella. Ympäristölupamääräysten tulee olla yhteneväiset alueelle myönnetyn maa-aineslain mukaisen ottamisluvan kanssa. Lausunnon liitteenä on rakennuslautakunnalle toimitettu lausunto (284/2015) maa-aineslupahakemuksesta. ELY-keskus täydensi lausuntoaan päivätyllä lausunnolla (617/2015 ja 284/2015) ym pä ris tö lu pa ha ke muk ses ta, koska ympäristönsuojeluviranomainen toimitti ELY-keskukselle tiedon muistutuksissa ja lausunnoissa ilmi tulleesta kalasääsken pesäpaikasta, joka sijaitsee Uuhisuolla. Lausunnon mukaan melua aiheuttavien toimintojen häi riö vai ku tus sääksen pesimäaikana voi aiheuttaa ELY-kes kuk sen näkemyksen mukaan luonnonsuojelulain 39 :ssä kielletyn seu rauksen sääksen pesän sijoittuessa noin 640 metrin etäisyydelle han kealu ees ta ottaen huomioon, että alueelta ei ole aikaisemman lu van aikana louhittu kallioainesta. ELY-keskuksen mukaan ainakaan meluavimpia toimintoja kuten porausta, räjäytystä ja rikotusta ei tule sallia välisenä aikana. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus toisti maa-aineksen ot ta mis lu pa hake muk ses ta antamassaan lausunnossa esitetyn näkemyksen, jonka mu kaan alueella tehdyt luontoselvitykset ovat riittävät ja ne on to teutet tu asianmukaisesti. Toiminnan aikarajoituksella var miste taan, ettei hankkeen myötä heikennetä Uuhisuon linnustollista arvoa. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

9 Luvan hakija on antanut vastineen pyydettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja muuttanut ja täydentänyt hakemusta. Alkuperäinen hakemus ja toimitettu asiakirja ovat kokonaisuudessaan oheismateriaalina. Vastaus muistutuksiin ja lausuntoihin: Useissa muistutuksissa sekä yleisötilaisuudessa esitettiin kritiikkiä luontoselvityksen riittävyydestä. Luontoselvityksen olisi tullut kattaa hankealuetta eli kiinteistöä laajempi alue, ei ainoastaan louhittavaksi suunniteltu alue. Useissa mielipiteissä tuli esiin myös alueen arvo mm. virkistys- ja metsästysalueena ja alueen maisemallinen arvo. Ympäristöhallinto on antanut ohjeet luontoselvitysten laatimisesta. Yleisesti ottaen kiviaineshankkeiden luontoselvitykset tehdään koskemaan pääasiassa hankealuetta ja sen välitöntä lähiympäristöä. Iilivuoren alueella selvitettiin luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit, metsälain tarkoittamat tärkeät elinympäristöt ja vesilain suojelemat pienvesikohteet. Inventointi toteutettiin luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen mukaisesti. Selvityksessä käytetty lähdeaineisto on listattu luontoselvityksen lopussa. Koska Iilivuoren kaltaisella yksittäisinä urakoina toimivalla kalliokiviaineksen ottoalueella ei juurikaan ole vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin ja sitä kautta kasvuolosuhteisiin, välittömiä vaikutuksia kasvillisuuteen on vain varsinaisella toiminta-alueella.tästä syystä kasvillisuus väistämättä tuhoutuu louhoksen elinkaaren ajaksi. Pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa kasvillisuus palautuu, vaikkakaan ei välttämättä alkuperäisen kaltaisena. Pölyn vaikutukset alueen ulkopuoliseen kasvillisuuteen ovat harvakseltaan toimivalla louhoksella vähäisiä. Kalasääksen pesän jääminen huomaamatta on selkeä puute luontoselvityksessä ja se tullaan huomioimaan hankkeen jatkosuunnittelussa. Toimintaa ei ole lintujen pesimäaikana muutetun hakemuksen mukaisesti. Muilta osin tehty luontoarvojen perusselvitys on hakijan käsityksen mukaan tähän hankkeeseen riittävä. Myös Pirkanmaan ELY-keskus on pitänyt selvitystä riittävänä. Kyseessä on luontoarvojen perusselvitys. Kaikkien lajien kartoittaminen edellyttää pitkäaikaista eri vuodenaikoina tapahtuvaa seurantaa. Vaikka loma-asuntoja on lähimpien järvien rannoilla useita, on niiden etäisyys louhinta-alueeseen nähden kolmea Joutsijärven pohjoisrannan loma-asuntoa lukuunottamatta yli kilometrin. Alueen läheisyydessä ei sijaitse suojeltuja alueita. Kalasääsken ja muidenkin lintujen pesintä tullaan huomioimaan rajaamalla vuosittaista toiminta-aikaa. Vaikka alue ympäristöineen onkin kiistatta paikallisesti merkittävä ja loma-asukkaille monella lailla tärkeä, etäisyys asutukseen kuitenkin

10 täyttää lainsäädännössä asetetut vähimmäisetäisyydet asutukseen nähden. Hakijan käsityksen mukaan hakemusten mukainen toiminta on mahdollista totetuttaa siten, että se täyttää maa-aines- ja ympäristönsuojelulain vaatimukset. Valmisteluvastuu: ympäristöterveystarkastaja Kaija Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto myöntää ympäristöluvan Destia Oy:lle kallion louhinnalle ja murskaukselle Iilivuoren kallioalueella, kiinteistötunnus , Sastamalan kaupungin Yliskallion kylässä Tämä lupa sisältää ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2. kohdan 7. c ja e mukaisen ympäristöluvan. Lausunnot, muistutukset, vastineet, lisäselvitykset ja muutokset on otettu huomioon päätöksessä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa ja sen muutoksessa esitetyllä tavalla sekä noudattaa lisäksi seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset: Tuotanto ja toiminta-aika 1. Murskeen vuosituotanto on keskimäärin t vuodessa ja saa olla enintään t vuodessa. (YSL 52 ) 2. Louhintaa ja murskausta ja niihin liittyviä kuljetuksia ja pintamaan poistoja tehdään välisenä aikana ei kuitenkaan jouluaaton ja loppiaisen välisenä aikana eikä Pirkanmaan koulujen syys- ja hiihtolomaviikoilla. Toiminnan aikana päivittäiset toiminta-ajat ovat kaikki arkipäivisin: murskaus (ma-pe) klo poraus (ma-pe) klo räjäytykset (ma-pe) klo rikotus (ma-pe) klo kuormaus ja kuljetukset (ma-pe) klo Louhintaa ja murskausta ja niihin liittyviä kuljetuksia ja pintamaan poistoa ei tehdä välisenä aikana. (YSL 49 ja 52 ) Päästöt ilmaan 3. Pölyämisestä ei saa aiheutua haittaa toiminta-aluetta ympäröivissä häiriintyvissä kohteissa. Pölyämistä on pyrittävä mahdollisimman tehokkaasti estämään toimintojen sijoittelulla. Tarvittaessa on käytettävä pölynsidontaan kastelua. (YSL 49 ja 52 sekä Vna 800/ ) 4. Toiminnan aiheuttamaa pölyämistä on tarkkailtava ja tarvittaessa selvitettävä mittauksilla lähimmässä häiriintyvässä kohteessa.

11 Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi koteloimalla murskaimia, kastelemalla, rajaamalla työaikaa tai muulla vastaavalla tavalla. (YSL 6, 7, 49, 52 ja 62 sekä VnA 800/ ja Vna 38/ ) Melu ja tärinä 5. Ensimmäisen toimintajakson (sis. poraus ja murskaus) aikana tulee suorittaa melumittaukset Joutsijärven pohjoisrannan kiinteistöillä ja Ahvenjärven pohjoisrannalla. Mittaukset tulee tehdä ympäristöministeriön mittausohjeen mukaisesti ja ne tulee teettää ulkopuolisella, puolueettomalla asiantuntijalla. Kiinteistön omistajille ja valvontaviranomaiselle varataan tilaisuus olla mukana mittauksessa. Mittausraportti tulee toimittaa valvontaviranomaiselle, tulosten perusteella päätetään jatkomittausten tai meluntorjunnan tarpeesta. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää päivällä klo db(a) eikä yöllä klo db(a). Vapaa-ajan asuntojen pi ha-alueil la melu ei saa ylittää päivällä klo db (A) eikä yöllä klo db (A). Yöohjearvo koskee aamuisin klo 6-7 har joi tet ta vaa kuormausta ja kuljetusta. Ensimmäisten louhintojen yhteydessä tulee tärinän leviämistä ja sen suuruutta kartoittaa vapaa-ajan asutuksen osalta. (YSL 6 ja 52 sekä Vnp 993/1992) Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 6. Kaikki jätteet tulee kerätä ja varastoida asiallisesti ennen eteenpäin toimittamista. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Vaarallista jätettä luovutettaessa jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston asetuksen 24 (179/2012) mukaiset tiedot jätteistä. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan. (YSL 52 ja 58, YSA 15, JäteL 15, 29 ja 121 sekä Vna 179/ ) 7. Jätteen määrää on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä vähentämään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on eroteltava ja toimitettava höytykäyttöön. Jätteen saa luovuttaa vain jätelain mukaan hyväksytylle toimijalle. (YSL 16, 17, 52 ja 58, JäteL 8, 12, 15, 28, 29, 30 ja 72 ) Pintavesien käsittely 8. Hulevesiä varten alueen lounaiskulmaan suunnitellusta laskeutusaltaasta, hulevesien käsittelystä ja laaduntarkkailusta tulee toimittaa suunnitelma ennen toiminnan aloittamista valvontaviranomaisellle. (YSL 6, 52 ) Varastointi 9. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet sekä jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista,

12 pölyämistä, hajuhaittaa taikka pilaantumisvaaraa pinta- tai pohjavesille tai maaperälle. (YSL 16, 17, 52 ja 58, JäteL 8 ja 72, NaapL 17 ) 10. Paikalla tulee olla varattuna riittävä määrä imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalle. (YSL 16, 17, 52 ja 58 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 11. Häiriöistä, joista saattaa aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista öljyvahingoista on välittömästi ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä välittömiin rajoitustoimiin vahingon leviämisen estämiseksi. Toimintaohjeet mahdollisten ympäristövahinkojen varalta on oltava nähtävillä työmaalla. (YSL 52, 123 ja 134, YSA 15) Tarkkailu ja raportointimääräykset 12. Alueen toiminnoista ja siellä syntyneistä jätteistä on pidettävä kirjaa. Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostolle. Yhteenvedossa on esitettävä seuraavat asiat: - louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä - polttoaineiden ja räjäytysaineiden laatu- ja kulutustiedot - murskauksen ja louhinnan toiminta-ajat sekä räjäytysajat - laskennalliset ja/tai mitatut vuosipäästöt - tiedot poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet - jätehuoltoa koskevat tiedot: syntyneet jätteet, vaaralliset jätteet ja niiden toimituspaikat - tiedot toiminnanharjoittajan oma-aloitteisesti tekemien mittausten tuloksista -tiedot hiukkasten pitoisuuksien tarkkailusta (tarkkailu esim.silmämääräinen huomiointi työmaapäiväkirjassa) (YSL 62, JäteL 8, 28, 29 ) Ympäristönsuojelun yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisten nähtäväksi. (YSL 62, JäteL 8, 28, 29 ja 30 ) Muut määräykset 13. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 ) 14. Toimintaa ei voi aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (YSL 199 ) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

13 Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupamääräysten perustelut: Tuotannon ja toiminta-aikojen rajoituksilla varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle ja asutukselle. (Lupamääräys 1 ja 2) Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan aiheuttamista haitoista ja tarvittaessa rajoitettava tai poistettava niitä. (Lupamääräys 3 ja 4) Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melua. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan aiheuttamasta melusta. (Lupamääräys 5) Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa käsitellä vaarallista jätettä. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisten jätteiden kulkua tuottajalta asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava etusijajärjestystä. Jätelaissa määritellään millä edellytyksillä jätettä voidaan luovuttaa. (Lupamääräykset 6 ja 7) Haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta, mikä edellyttää toiminnanharjoittajalta huolellisuutta ja varovaisuutta raaka-aineiden, tuotteiden, polttoaineiden sekä jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. (Lupamääräys 8 ja 9) Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn liittyy myös varautuminen häiriö- tai onnettomuustilanteisiin sekä riittävä tiedottaminen. (Lupamääräys 10) Seuranta ja raportointi vaaditaan valvonnan toteuttamiseksi. (Lupamääräys 11 ja 12) Toiminnanharjoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. (Lupamääräys 13) Perusteltua syytä toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta ei ole. ( Lupamääräys 14) PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi kuitenkin enintään maa-ainesluvan voimassaoloajan eli saakka. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 15-17, 20, 27, 39, 40, 42-44, 48, 49, 52, 53, 58,62, 70, 123,134, 190, 199, 205, 226, 227 :t

14 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, :t Jätelaki (646/2011) 8, 12, 15, 28, 29, 30, 72 ja 121 :t. Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17. Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) YMPÄRISTÖLUPAMAKSU JA SEN PERUSTELU Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on 1200 euroa Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 :n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Pöytäkirjanote: Luvan hakija Muistutuksen tehneet (ensimmäiselle allekirjoittajalle, muille ilmoitus päätöksestä) Sastamalan kaupunki Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ilmoitus päätöksestä: Ilmoitus niille, joille on ympäristönsuojelulain 44 :n 1 momentin mukaisesti annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: ympäristöterveystarkastaja Kaija Ekonen puh

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittaman puun varastoinnin ja murskauksen ympäristölupa, hakemus olemassa olevan toiminnan muuttamiseksi

Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittaman puun varastoinnin ja murskauksen ympäristölupa, hakemus olemassa olevan toiminnan muuttamiseksi Ympäristöjaosto 4 19.01.2016 Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittaman puun varastoinnin ja murskauksen ympäristölupa, hakemus olemassa olevan toiminnan muuttamiseksi 470/11.01.00/2014 YMPJAOST 19.01.2016

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Päätös annettu julkipanon jälkeen 27.8.2014 Dnro 122/11.01.00/2011

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016 1 ORIVEDEN KAUPUNKI LUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 31.10.2016 3/2016 92/66/662.01/2016 MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA TILALLE

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 17/2012 Antopäivä 24.1.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva.

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva. RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS Y X/2014/Juva Ympäristölautakunta ympäristösuojelulain mukai- PL 5 sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 10 Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Pajuniityntie 3 ja 5 HEL 2015-000151 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9 KOKOUSAIKA 26.4.2012 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 7 c ja e mukaan toiminnat ovat ympäristöluvanvaraisia.

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 7 c ja e mukaan toiminnat ovat ympäristöluvanvaraisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 8.10.2013 Diaarinro 966/2013 Lupanro 2013-2 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Louheen murskaus Espoon kaupunki, Kumpyölin kylä, Blominmäki Kiinteistö: Storgård Kiinteistön omistaja: Espoon kaupunki TOL: 38320

Louheen murskaus Espoon kaupunki, Kumpyölin kylä, Blominmäki Kiinteistö: Storgård Kiinteistön omistaja: Espoon kaupunki TOL: 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2012/1 Dnro ESAVI/255/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Maanrakennus Oy Laatutyön ylijäämälouheen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla.

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 11.11.2011 9376 Agnico-Eagle Finland Oy Pokantie 541 99250 KIISTALA VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Rouravaara 6-10 Hakija Agnico-Eagle Finland Oy KIISTALA

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Dnro ISAVI/45/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2012 ASIA Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina ILMOITUKSEN TEKIJÄ UPM-Kymmene

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 448/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 448/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 82 Asianro 448/11.01.00/2013 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/valitus ympäristölupapäätöksestä, Savon Kuljetus oy, kivenlouhimo ja murskaamo, Karttulan kylä,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot