Kilpailuviraston vuosikirja 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuviraston vuosikirja 2009"

Transkriptio

1

2 Kilpailuviraston vuosikirja 2009

3 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Taitto Antti Hovila Kannen suunnittelu Harri Heikkilä Valokuvat Kuvatoimisto Rodeo Oy Painotyö Yliopistopaino 2009 ISSN

4 Sisällys Lukijalle Talouden kriisi ja kilpailu Haasteellista työtä kaikkien hyväksi Kilpailun edistäminen Kilpailuvalvonta Toiminnan tuloksellisuus Kilpailuviraston ratkaisuja Kilpailuviraston lausunnot Markkinaoikeuden päätökset KHO:n päätökset Työryhmäedustukset Kilpailuviraston yhteystiedot

5 4

6 Lukijalle Talouden lama sekä osittain myös keinot sen lieventämiseksi ovat haaste etenkin talouspolitiikalle, mutta myös kilpailulle. Onko finanssikriisi osoitus markkinamekanismin toimimattomuudesta taloudellisen järjestyksen ylläpitäjänä, ja mikä rooli taloudellisella kilpailulla on kriisistä selviytymisessä? Syy-yhteyttä taloudellisen kilpailun tai sen puutteen ja kansainvälisen finanssikriisin välillä ei ole löydetty kysymys oli pikemminkin sääntelyn epäonnistumisesta ja liiallisesta riskinotosta. Voimakas kilpailu finanssialalla ei myöskään ole sellaisen vakauden este, jota finanssimarkkinoiden asianmukainen toiminta välttämättä edellyttää. Reaalitalouden puolella niiden yritysten tukeminen, joilla muutoinkaan ei olisi menestymisen mahdollisuuksia, vaikeuttaa pidemmän aikavälin kasvua. Ongelmia voi tulla myös kansallisten menestyjäyritysten rakentamisesta ja perusteettomasta tukemisesta. Taloudellisilla kriiseillä on ollut taipumus pitkittyä, jos kilpailusääntöjen soveltamisesta on tingitty. Edellä olevat näkemykset olivat OECD:n kilpailukomitean helmikuun kokouksen keskeistä antia. Kokouksen tavoitteena oli selvittää talouskriisin vaikutuksia kilpailupolitiikkaan. Miten kilpailuviranomaisen, Kilpailuvirasto mukaan luettuna, tulisi sovittaa tehtävänsä talouslamaan? OECD:n kilpailukomitean mukaan valvonta ja kilpailunrajoitusten ja yrityskauppojen arviointi tulee sopeuttaa laman taloudelliseen ympäristöön tinkimättä kuitenkaan kilpailun perimmäisistä tavoitteista ja kilpailupolitiikan yleisesti hyväksytyistä taloudellisista periaatteista. Tavoiteltavaa on lisäksi entistäkin perusteellisempi tapauskohtainen vaikutusarviointi muodollisen tarkastelun kustannuksella. turvaaminen ei pelkästään hyvinä aikoina, vaan myös taantumassa tuottaa merkittävää hyvinvoinnin kasvua. Katsaus julkaistiin viraston 20-vuotis- ja kilpailunrajoituslain 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Kilpailukatsaus sisältää yhteenvedon kilpailun teoreettisesta perustasta, selvityksiä kilpailun merkityksestä taloudellisen kehityksen ylläpitäjänä sekä arviot televiestinnän, sähkömarkkinoiden, maa- ja vesirakentamisen sekä ympäristöliiketoiminnan kilpailusta. Julkaisu antaa hyvät lähtökohdat kilpailusta ja sen merkityksestä käytävälle keskustelulle ja päätöksenteolle, ja sen anti on erityisen merkityksellinen käsillä olevassa talouden kriisissä. Aktiivinen kilpailupolitiikka ja sitä tukenut muu yhteiskuntapolitiikka ovat viime vuosikymmeninä muuttaneet toimintaolosuhteita Suomessa kilpailulle edullisemmiksi. Jäljellä on kuitenkin vieläkin merkittäviä kilpailun puutteita, ja uusi talouden tilanne saattaa tuoda mukanaan uusia kilpailuongelmia. Yhteiskuntapolitiikan laaja-alainen koordinointi kilpailun edistämiseksi on siksi tärkeää. Ajankohtaisia haasteita kilpailun näkökulmasta ovat mm. julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välisen kilpailuneutraliteetin turvaaminen ja jo edellä mainittujen talouden tukitoimien kilpailuvaikutusten arviointi. Kesäkuussa 2009 Juhani Jokinen Edellä esitettyyn voi vielä lisätä, että myös Kilpailuviraston lokakuussa 2008 julkaisema Kilpailukatsaus antaa voimakkaan todistuksen siitä, että taloudellisen kilpailun 5

7 Talouden kriisi ja kilpailu Suomessa ja koko maailmantaloudessa elettiin syksyyn 2008 asti vakaan ja vahvan taloudellisen kasvun aikaa. Sen jälkeen suhdannetilanne muuttui kuitenkin nopeasti ja radikaalisti. Kilpailuvirasto on seurannut koko ajan aktiivisesti talouden kehitystä ja pyrkinyt ottamaan kriisin huomioon oman toimintansa ennakoinnissa. Viraston Kilpailu-uutiset -lehdessä esitettiin syyskuussa 2008 seuraava arvio talouden tilasta: Näyttää kuitenkin varsin selvältä, että taloudellisen kasvun ja inflaation välinen suhde on kaikissa teollisuusmaissa muuttumassa olennaisesti epäedullisemmaksi kuin aiempina vuosina. Samaan aikaan kun taloudellinen kasvu lähestyy nollaa, vuotuinen inflaatio on noussut 4 5 prosentin tienoille; lähestytään siis stagflaation tyyppistä tilannetta. Syyskuun 2008 lopulla valmistuneessa viraston toimintaja taloussuunnitelmassa vuosille talouden kehityksestä todetaan seuraavaa: Taloudellinen kasvu on ollut koko 2000-luvun kaikkialla vahvaa ja kansainvälinen vaihdanta on lisääntynyt nopeasti. Vahvaa kasvukautta on kuitenkin leimannut tasapainon puute. Erityisesti teollisuusmaat ovat pitäneet alhaisilla koroilla yllä korkeaa aktiviteetin tasoa, mutta rakenteelliset uudistukset, joilla talouden kasvukykyä olisi voitu lisätä pitkällä aikavälillä, ovat jääneet taka-alalle. Talouden voimakas laajeneminen on lisännyt huomattavasti raaka-aineiden ja muiden panostekijöiden kysyntää koko maailmassa, minkä johdosta kasvu on törmännyt ehkä ensimmäistä kertaa maailman historiassa luonnonvarojen fyysiseen riittävyyteen. Seurauksena on ollut raju hintojen nousu, joka on saattanut liikkeelle maailmanlaajuisesti vahvan kustannusinflaatioshokin. Varallisuusarvojen keinotekoinen nousu, velkaantuminen ja teollisuusmaiden talouksien tasapainottomuus yhdistyneenä kustannusinflaatioon ja siihen liittyvään ostovoiman heikkenemiseen ovat nyt vieneet kasvulta terän. Suomessa rakenteellisia uudistuksia on tehty enemmän kuin monissa muissa maissa ja maamme on hyötynyt Venäjän talouden ekspansiosta; myös varallisuusarvojen kuplaa pidetään lievempänä kuin monissa muissa Euroopan maissa. Stagflaatiouhka koskee kuitenkin myös Suomea. Suhdanteet ja Kilpailuvirasto Talouden suhdannevaiheella on merkittävä vaikutus siihen, millaisia kilpailunrajoituksia Kilpailuviraston käsiteltäväksi tulee. Korkeasuhdanteelle on tyypillistä hyödykkeiden hyvä menekki ja ajoittaiset saatavuusongelmat sekä hintojen nousutaipumus. Erityisesti Suomen kaltaisissa maissa, joissa markkinat ovat laajalti keskittyneet ja määräävä markkina-asema on yleinen ilmiö, kilpailuviranomaisten tietoon saatetaan runsaasti epäilyksiä kohtuuttoman korkeista hinnoista tai hintojen korotuksista. Myös toimituskieltoja ja muita mielivaltaisiksi epäiltäviä menettelyjä voi esiintyä, kun myyjien merkittävä markkinavoima ja vahva kysyntä kohtaavat markkinoilla toisensa. Yrityskauppoja tehdään myös runsaasti, kun pääomia rakennejärjestelyjen toteuttamiseen on hyvin saatavissa. Matalasuhdanteessa hyödykkeiden kysyntä on heikkoa, ja myyjien kannusteet lisätä tuotantokapasiteettinsa käyttöastetta vahvistuvat. Tähän voi liittyä myös houkutus sulkea kilpailijoita keinotekoisesti pois markkinoilta. Yrityskauppojen määrä yleensä laskee, mutta esiin tulevilla tapauksilla on taipumus olla erityisen hankalia, koska niiden seurauksena saattaa olla markkinoiden olennainen keskittyminen ja tuotantokapasiteetin merkittävä väheneminen. Kartellien suhde suhdannevaiheeseen on muihin kilpailunrajoituksiin verrattuna jossain määrin epäselvempi, koska korkeasuhdanteessa kartellista on helpompi sopia, mutta matalasuhdanteessa kiellettyyn yhteistyöhön on toisaalta suurempi tarve. Kilpailuviranomaisen kannalta stagflaatio-olosuhteet olisivat sikäli haasteelliset, että esiin saattaisi tulla sekä korkea- että matalasuhdanteelle tyypillisiä ongelmia, kun sekä hintojen nousu että kapasiteetin vajaakäyttö olisivat taloudessa vallitsevina. Kartellienkin osalta stagflaatio sekä helpottaisi kolluusion toteuttamista että vahvistaisi tämän kannusteita. 6

8 Raju pudotus Maailmanlaajuisesta kriisistä kärsivät eniten ulkomaankaupasta riippuvaiset maat, joiden vienti painottuu raakaaineisiin tai investointihyödykkeisiin ja joiden tärkeimmät kauppakumppanit ovat taantumasta merkittävästi kärsivien maiden joukossa. Suomi täyttää mainitut ehdot valitettavan hyvin. Muihin maihin verrattuna tilannetta lievittävät kuitenkin meillä keskimääräistä pienempi hintakupla asuntomarkkinoilla ja rahoitussektorin ainakin toistaiseksi suhteellisen vakaa asema. Tuotanto ja ulkomaankauppa lähtivät Suomessa jyrkkään pudotukseen loka-marraskuussa Tuotanto supistui marraskuussa 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja joulukuussa lasku syveni edelleen. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Kilpailuviraston välillä solmitussa vuotta 2009 koskevassa tulossopimuksessa kriisistä todetaan seuraavaa: Kilpailuvirasto varautuu talouden (ainakin aluksi) inflatoriseen taantumavaiheeseen vahvistamalla edelleen kykyään kartellien nopeaan paikantamiseen sekä suoran että epäsuoran evidenssin avulla, puuttumalla tehokkaasti määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten pyrkimyksiin keinotekoisesti sulkea kilpailijoitaan markkinoilta tai hyödyntää kohtuuttomasti markkinatilannetta kuluttajien vahingoksi sekä pyrkimällä jo etukäteen vaikuttamaan mahdollisiin eri toimialoja koskeviin erityisiin kriisijärjestelyihin näitten kilpailua estävien, rajoittavien tai vääristävien vaikutusten torjumiseksi. Vuodenvaihteessa kävi jo ilmeiseksi, että talouden kriisi tulee koskemaan koko maailmaa ja johtamaan vuonna 2009 maailmantalouden supistumiseen ensimmäistä kertaa yli 60 vuoteen. Finanssikriisin sijaan alettiin puhua reaalitalouden kriisistä ja lopulta myös taantumasta: hätäkokouksia pidettiin sekä Suomessa että EU:n piirissä, ja tukitoimia tehostettiin. Suomessa bruttokansantuote oli tammi-helmikuussa noin 11 % ja viennin arvo yli kolmanneksen pienempi kuin vuotta aiemmin. Maaliskuussa 2009 vahvistetussa TEM-konsernin uudessa strategiassa kriisi nostettiin jo yhtä keskeiseen rooliin kuin muut, pidemmän aikavälin merkittävät muutostrendit: Meneillään oleva globaali talouskriisi muuttaa lyhyellä aikavälillä voimakkaasti toimintaympäristöä, jossa keskeisiä pitkän ajan muutostrendejä ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen erityisesti energiapolitiikan keinoin sekä globalisaatio ja väestön ikääntyminen. Maailmantalous on taantumassa, ja uuteen nousuun pääsy näyttää siirtyvän aiemmin arvioitua etäämmälle. Laskusuhdanne kohtaa samanaikaisesti kaikki talousalueet. Rahoituskriisin vaikutukset näkyvät mm. yleisen luottamuksen romahtamisena, luoton saannin vaikeutumisena ja varallisuusarvojen putoamisena. Seurauksena on ollut maailmankaupan ja investointien hiipuminen, työpaikkojen menetys, kotitalouksien varovaisuussäästämisen kasvu sekä lopulta tuotannon kasvun pysähtyminen ja kääntyminen laskuun. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat kääntyivät kriisin syvetessä rajuun laskuun, ja hintatason nousu on pysähtynyt merkittävistä julkisista tukitoimista ja rahamäärän kasvattamisesta huolimatta. Tuoreimmat ennusteet ennustavat Euroopan unionin bruttokansantuotteen supistuvan vuoden kuluessa neljällä prosentilla, ja joissakin maissa hintataso on kääntynyt jo laskuun. Kriisin kestosta ja siitä irtaantumiskeinoista käydään vilkasta keskustelua, mutta ainakaan vuonna 2009 ei merkittävää käännettä pidetä todennäköisenä. Yhteinen haaste Tätä kirjoitettaessa on joka tapauksessa jo selvää, että lama ja sen vaikutusten lieventämispyrkimykset vaikuttavat Suomessakin kaikkien yritysten ja kansalaisten ja kaikkien hallinnonalojen toimintaan. Haaste ne ovat myös kilpailupolitiikalle ja Kilpailuvirastolle. Kansalaisten ostovoiman vähetessä kilpailun ja sen puutteen merkitys tulee toisaalta aiempaa selkeämmin esiin. Olosuhteet ovat siis nyt jopa tavallista otollisemmat kilpailun ja kilpailuviranomaisten työn luonteen ja merkityksen osoittamiseen. Uusi tilanne vaatii Kilpailuvirastolta toisaalta valppautta ja ketteryyttä, toisaalta syvällistä arviointia ja kykyä viestiä arviointien tuloksista kansalaisille ja muille sidosryhmille, kuten Kilpailu-uutisissa viime syyskuussa ennustettiin. Erityisen tärkeässä roolissa on julkisen hallinnon sisäinen yhteistyö. 7

9 Vapaa kilpailu ja sääntely Jos rahoituksen ja talouden kriisi on ylipäätään opettanut meille mitään, niin ainakin sen, että hinta sääntelyn epäonnistumisesta on korkea ja sen, että kilpailupolitiikkaa tarvitaan ehdottomasti varmistamaan talouden pyörien pyöriminen, sanoi EU:n kilpailukomissaari Neelie Kroes Saksan Kilpailuvirastossa pitämässään puheessa. Pelkkä markkinatalous ja kilpailu eivät kuitenkaan riitä, niiden lisäksi tarvitaan laadukasta ja tehokasta sääntelyä, Kroes jatkoi. Esimerkkeinä toimialoista, joilla sääntelyä tarvitaan, hän mainitsi rahoitussektorin sekä energia- ja telemarkkinat. Markkinat ja kilpailu eivät näillä aloilla pysty yksin turvaamaan kuluttajien etuja toisaalta siihen ei pysty yksin myöskään sääntely. Sääntelyn ohella tarvitaan aktiivista kilpailuvalvontaa sekä kansallisella että EU:n tasolla. Toimiva kilpailu ja sääntely eivät kilpaile keskenään, muistutti Kroes, ne ovat rinnakkaisia prosesseja. Parhaiten tämä näkyy hänen mielestään telemarkkinoilla. Sääntely tulee kuitenkin vaihtoehtona kyseeseen vain jos markkinoille pääsy on vaikeaa tai mahdotonta, jos kehitys ei ole ilman sääntelyä johtanut kilpailullisiin olosuhteisiin ja jos kilpailulainsäädäntö ei yksin riitä hoitamaan markkinoiden ongelmia (= three criteria test). Ehtona on lisäksi se, että kyse on huomattavaa markkinavoimaa omaavista yrityksistä. Em. testiä voidaan lisäksi soveltaa luotettavasti vain ex post tarkastelussa. Ex ante sääntely perustuu aina ennusteisiin, joiden osuvuudesta ei ole takeita. Esimerkiksi Espanjassa telealan sääntely perustui Kroesin mukaan virheellisiksi osoittautuneisiin ennusteisiin ja johti myöhemmin siihen, että kilpailuviranomaisten oli puututtava asiaan. Vastaavaan on aiemmin törmätty Ranskassa ja Saksassa, ja Puolassa ja Slovakiassa epäillään nyt samaa. Telemarkkinoilla kehitys on kuitenkin Kroesin mukaan ollut yleisesti ottaen myönteistä: vanhat monopolit on purettu, hinnat ovat laskeneet ja markkinoille on tullut uusia ja parempia tuotteita. Energiamarkkinoilla vastaavaa ei ole nähty. Markkinat ovat edelleen pääosin kansallisia ja määräävässä asemassa olevat yritykset omistavat usein sekä tuotantolaitokset että siirtoverkon. Kannustimet siirto- ja verkkokapasiteetin lisäämiseen ovat siksi heikkoja ja alalle pääsy vaikeata. Tilanteeseen energiamarkkinoilla on Kroesin mukaan usein syyllinen sääntelyn tai sen toimeenpanon epäonnistuminen. Jos sääntelyä suunniteltaessa otetaan asianmukaisesti huomioon toimivan kilpailun periaatteet, sekä kuluttajille että kilpailuviranomaisille seuraa asiasta vähemmän päänvaivaa. Jatkuva dialogi sääntely- ja kilpailuviranomaisten välillä on siksi Kroesin mukaan välttämätöntä. Molempien tavoitteet saavutetaan paremmin, kun toimeenpanijat tekevät yhteistyötä. Ilman tällaista yhteistyötä ja kilpailua Eurooppa ei pääse takaisin kasvu-uralle, päätti Kroes puheensa. (Lähde: EU:n komission tiedote , SPEECH/09/202) 8

10 Haasteellista työtä kaikkien hyväksi Kilpailuviraston visiossa Suomi on uudistumiskykyinen markkinatalous, jossa kilpailu palvelee kuluttajien ja elinkeinoelämän etua. Toiminta tähtää tuottavuuden ja sitä kautta yleisen hyvinvoinnin kasvuun. Toiminta-ajatuksemme on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa elinkeinotoiminnassa. Tehtävämme on valvoa kilpailunrajoituslain ja Euroopan yhteisön kilpailusääntöjen (EY 81 ja EY 82) noudattamista ja edistää alan asiantuntijaviranomaisena muutenkin eri tavoin toimivaa kilpailua. Asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät kilpailusta valintamahdollisuuksien lisääntymisenä, tavaroiden ja palvelujen parempana laatuna, uusina tuote- ja palveluinnovaatioina sekä halvempina hintoina. Yritysten näkökulmasta kyse on mm. elinkeinonharjoittamisen vapauden ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden turvaamisesta. Kilpailuviraston toiminnan strategiset painopisteet ja operatiiviset tavoitteet tukevat osaltaan työja elinkeinoministeriön hallinnonalan konsernistrategiaa ja hallituksen yhteisiä talouspoliittisia linjauksia. Valvontaviranomaisena Kilpailuvirasto on kuitenkin itsenäinen. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat yritykset ja elinkeinoelämän järjestöt, poliittiset päättäjät, muut viranomaiset ja virkamiehet, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja media. Yhteistyö sidosryhmien kanssa tähtää viraston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen. Myös kuluttajien eli viime kädessä kaikkien kansalaisten on hyvä tuntea toimivan kilpailun pelisäännöt ja kilpailun avulla saavutettavat hyödyt. 9

11 Kilpailuviraston toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita ovat: Ammattitaitoisuus: Pyrimme täyttämään yhteiskunnallisen palvelutehtävämme tekemällä oikeansisältöisiä ja hyvin perusteltuja ratkaisuja, tarjoamalla sidosryhmillemme laadukkaita asiantuntijapalveluja ja osallistumalla aktiivisesti kilpailupoliittiseen keskusteluun sekä Suomessa että Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa. Tavoitteemme on olla kansainvälisesti arvostettu kilpailuvalvonnan ja kilpailun edistämisen osaaja. Avoimuus: Tiedotamme avoimesti toiminnastamme ja erityisesti tekemiemme päätösten perusteluista, jotta kaikilla olisi mahdollisuus ymmärtää terveen ja toimivan kilpailun hyödyt. Toiminnan läpinäkyvyys on välttämätöntä myös sen vuoksi, että yritykset ja kansalaiset voivat valvoa omien oikeuksiensa toteutumista ja varmistua toimintamme lainmukaisuudesta. Avoimuus arvona tarkoittaa myös valmiutta ottaa vastaan kritiikkiä ja muuttua toimintaympäristön muuttuessa. Luovuus: Haluamme olla elävä ja kehittyvä organisaatio, joka seuraa aktiivisesti mm. kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen uusimpia virtauksia ja soveltaa niitä ennakkoluulottomasti ja tehokkaasti päätöksissään ja muussa toiminnassaan. Luotaamme jatkuvasti toimintaympäristöämme saadaksemme ajantasaista tietoa toimintojemme priorisointia varten. Pyrimme koko ajan kehittämään ongelmanratkaisutaitojamme ja mm. kykyämme viestiä oikeista asioista oikeille sidosryhmille oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Tasapuolisuus: Kohtelemme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme tasapuolisesti niin, että samanlaisissa tilanteissa toimitaan aina samalla tavalla ja samanlaisissa asioista tehdään samanlaisia päätöksiä. Asiat valmistellaan objektiivisesti tosiasioiden perusteella ja kaikille asianosaisille tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet kommentoida ratkaisuluonnoksia. Toimintamme perusteet, esimerkiksi priorisointiperiaatteet, ovat kaikkien tiedossa ja niitä sovelletaan samalla tavalla kaikissa tapauksissa. Vaikuttavuus: Tavoitteemme on suorittaa yhteiskunnan meille osoittamat tehtävät resursseihin nähden mahdollisimman vaikuttavasti ja tuloksellisesti. Pyrimme sekä kilpailuvalvonnassa että kilpailun edistämisessä puuttumaan oikea-aikaisesti oikeisiin asioihin ja lisäämään tätä kautta kaikkien kansalaisten hyvinvointia. Toiminta kohdistetaan ensisijaisesti kansantalouden kannalta merkittävimpiin asioihin, ja ratkaisut asioista tehdään niin nopeasti kuin mahdollista. Yhteistyökykyisyys: Haluamme tehdä hedelmällistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa kansalaisten ja yritysten parhaaksi. Tarjoamme omaa asiantuntemustamme sidosryhmien käyttöön ja kehitämme toimintaamme sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Arvostamme erilaisten ihmisten ja erilaisten organisaatioiden erilaista osaamista, ja olemme valmiita dialogiin kaikkien kanssa. Yhteiskunnan palveleminen mahdollisimman tehokkaalla tavalla onnistuu vain yhteistyössä toisten kanssa. 10

12 Vahvuutena hyvä työilmapiiri Henkilöstön osalta Kilpailuviraston tavoitteina ovat tarvittavan huipputason osaamisen varmistaminen ja työntekijöiden hyvinvointi ja aikaansaavuus. Osaamisen näkökulmasta olennaista on huolehtia hyvin työnantajakuvasta ja houkuttelevuudesta työnantajana sekä poistaa työssä oppimisen ja koulutuksen avulla osaamiskapeikkoja. Hyvinvoinnin osalta tavoitteena on varmistaa työterveys, työkyky ja työturvallisuus sekä huolehtia hyvin henkilöstön motivaatiosta. Henkilöstöä koskevat tulosmittarit osoittivat vuonna 2008 myönteistä kehitystä: loppuvuodesta tehdyn VMBarokyselyn vastausten keskiarvo (3,53/5) oli merkittävästi parempi kuin edellisessä vuonna 2006 toteutetussa kyselyssä (3,22) ja lisäksi selvästi parempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin. Tulokset paranivat kaikilla osa-alueilla. Parhaat arviot annettiin työilmapiiristä (3,89) ja työoloista (3,85), huonoimmat palkkauksesta (2,83). Hyvän työilmapiirin lisäksi henkilöstö arvostaa erityisesti työnsä haasteellisuutta (3,91) ja itsenäisyyttä (3,97). Työntekijät pääsevät perehtymään monipuolisesti sekä elinkeinoelämään että julkisen sektorin toimintaan, ja työ tarjoaa näköalapaikan myös kansainvälisen yritystoiminnan seuraamiseen. Myös arviot johtamisesta parantuivat 3,1:stä 3,6:een, ja halukkuus työpaikan vaihtoon väheni. Henkilöstökyselyn hyvä tulos heijastaa osaltaan sitä, että henkilöstön osallistumismahdollisuuksia yhteisiin hankkeisiin, kuten vuonna 2008 valmistuneeseen strategiatyöhön, on viime vuosina tietoisesti lisätty. Kiinnostava työnantaja Kiinnostus viraston virkoja kohtaan on yleisesti ottaen suurta: esimerkiksi vuonna 2008 virastoon tuli keskimäärin 44 työhakemusta kutakin avoinna ollutta viittä virkaa kohden. Myös sijaisuudet ja harjoittelupaikat kiinnostavat yleensä kymmeniä hakijoita. Virasto tarjoaa vuosittain 8 10 harjoittelupaikkaa kilpailuoikeuden ja talous- ja kauppatieteiden yliopisto-opiskelijoille eri puolilta Suomea. Harjoittelusta on käytännössä muodostunut tärkeä rekrytointikanava virastolle: monet uusista työntekijöistä ovat aiemmin toimineet virastossa harjoittelijoina. Yhteistyö potentiaalisten uusien työntekijöiden kanssa on muutenkin aktiivista. Virasto mm. järjestää vuosittain kilpailuoikeuden käytännön kurssin Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetusohjelmaan ja julkaisee julkaisusarjassaan korkeatasoisia, kilpailuun liittyviä tutkielmia ja pro gradu -töitä. Työantajakuvan houkuttelevuutta mitataan työhakemusten määrän lisäksi lähtövaihtuvuudella eli toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden määrällä. Vuonna 2008 lähtövaihtuvuus oli alhainen, vain 4,8 %. Kokonaispoistuma (22,2 %) ja tulovaihtuvuus (31,7 %) pysyivät kuitenkin edellisten vuosien tapaan korkeina. Kokonaispoistumaa kasvattavat mm. perhevapaat ja muut virkavapaudet. Työaikajoustot ovat lisääntyneet, mm. kiinnostus osa-aikaiseen viran hoitamiseen on jatkanut kasvuaan. Vuoden 2008 aikana yhteensä 12 virkamiestä hoiti virkaansa osaaikaisesti, kun edellisenä vuonna osa-aikaisia oli vain kuusi. Vuoden 2008 lopussa osa-aikaisia oli yhdeksän. Henkilötyövuosien määrää koskeva tavoite oli viime vuonna 70 ja toteuma harjoittelijat mukaan lukien 69,3. Osaaminen A ja O Virasto lähetti vuosina yhteensä yhdeksän tutkijaa opiskelemaan Lontoon King`s Collegen Masters in EC Competition Law ja Masters in Economics in Competition Law -koulutusohjelmiin. Yksi tutkijoista osallistui lisäksi kesällä 2008 kansainvälisen kilpailuasiantuntijaverkoston järjestämään kaksiviikkoiseen kilpailualan koulutukseen (The Competition and Regulation European Summer School CRESSE). 11

13 Tutkijat käyvät vuosittain myös useissa muissa ulkomailla järjestettävissä koulutustilaisuuksissa. Vuonna 2008 tällaisia kurssimatkoja tehtiin 15. Kaksi tutkijoista osallistui lisäksi kuukauden mittaiseen harjoitteluun komission kilpailupääosastolla. Myös kansainvälinen yhteistyö EU:n komission työryhmissä ja muissa kansainvälisissä yhteistyöryhmissä kehittää tutkijoiden osaamista. Suomessa tutkijoita osallistui mm. yleishyödyllisiä palveluja, eri kilpailunrajoitustyyppejä, toimialaseurantaa ja hallintopäätösten tekemistä koskeville kursseille. Lisäksi tutkijoille järjestettiin kaksipäiväinen tarkastuskoulutustilaisuus, taloudellista koulutusta sekä useita viraston sisäisiä tutkijatapaamisia. Lokakuussa 2008 julkaistun Kilpailukatsauksen 1 laati projektiryhmä, jonka yhdeksästä jäsenestä kahdeksan työskentelee Kilpailuvirastossa ja yksi Itä-Suomen lääninhallituksessa. Hanke tarjosi tutkijoille mahdollisuuden tutustua syvällisesti alan kirjallisuuteen ja saada yhteistyökumppaneina olleilta tutkimuslaitoksilta uutta tietoa tutkimusmenetelmien ja alan kehityksestä yleisesti. Kilpailukatsaus nivoi onnistuneesti yhteen juridisen osaamisen ja analyyttisen taloudellisen tutkimuksen. Hanke tarjosi siten käyttökelpoisen mallin tutkijoiden työskentelyn kehittämiselle yleisemminkin. Myös kesällä 2008 julkaistun rakennusalan erillisselvityksen laatiminen kehitti tutkijoiden osaamista. 2 Virastossa on käynnistetty järjestelmällinen esimieskoulutus, johon viime vuonna osallistui viisi tutkimuspäällikköä. Substanssiryhmien päälliköt osallistuivat lisäksi kaksipäiväiseen asiantuntijaorganisaation johtamiseen liittyvään koulutustilaisuuteen. Tukitehtävissä toimiva henkilöstö osallistuu vastaavasti omien erikoisalojensa kursseille. Aiheina olivat vuonna 2008 mm. taloushallinto ja virkaehdot, riskien hallinta, osaamisen johtaminen ja perehdytys sekä uudet asianja matkanhallintajärjestelmät. Viimeksi mainituista järjestettiin koulutusta myös koko henkilöstölle. Vuosien 2007 ja 2008 voimakas panostus koulutuksen ostopalveluihin ilmenee oheisesta kuvasta (ks. sivu 13). Ulkopuolelta ostettuihin koulutuspalveluihin käytettiin lähes euroa eli 1,8 % toimintamenomäärärahasta. Kaikkiaan koulutuskustannukset nousivat vakinaisten ja määräaikaisten virkamiesten osalta lähes euroon eli lähes euroon per henkilötyövuosi. Henkilöstön näkemys työpaikkakoulutuksesta ja osaamisen kehittämismahdollisuuksista toteutui VMBaro-tunnusluvulla mitattuna suunnitellusti: tavoite oli 3,5 ja toteuma 3,6. Vuoden 2006 luku oli 3,4. Palkitseminen ja hyvinvointi Kesällä 2008 virastossa käynnistettiin palkitsemisstrategiaa ja palkkausjärjestelmän kehittämistä koskeva hanke, jossa käsitellään aineellisen palkitsemisen lisäksi työn sisältöä ja laatua, työn ja muun elämän tasapainoa, johtamista ja organisaatiota sekä työympäristöä ja mahdollisuutta kehittyä. Aiheena on myös tuloksellisuutta edistävien työaikaratkaisujen ja asiantuntijoiden urakehitysmahdollisuuksien parantaminen. Sairauspoissaolojen määrä per henkilötyövuosi kääntyi vuonna 2008 laskuun: tavoite oli enintään 9 tpv/htv, toteutuma 7,9 tpv/htv eli vähemmän kuin kertaakaan vuosina Myös sairauspoissaolojen keskimääräinen kestoaika 2,1 päivää ja työterveyspalvelujen ostomenot per henkilötyövuosi olivat pienimmät viiden vuoden tarkastelujaksolla. Kuvassa näkyvä työterveyspalvelujen ostomenojen huippu vuonna 2007 johtuu työturvallisuuslain mukaisesta työpaikkariskiselvityksestä ja joka neljäs vuosi tehtävästä koko henkilöstöä koskeneesta työterveystarkastuksesta. Henkilöstöllä on vuodesta 2007 alkaen ollut mahdollisuus saada liikuntaseteleitä ja niitä onkin käytetty aktiivisesti. Lisäksi henkilöstölle on tarjolla viikoittaiset sulkapallo- ja salibandyvuorot. Vuoden 2007 lopulla käyttöönotettuja lounasseteleitä käyttää kuukausittain keskimäärin puolet henkilöstöstä. 1 Kilpailuviraston selvityksiä 2/2008: Kilpailukatsaus 2 Kilpailuviraston selvityksiä 1/2008: Rakennusalan markkinoiden toimivuus ongelma-alueita ja edistämisen mahdollisuuksia 12

14 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 2008: Toteutuma 2006 Toteutuma 2007 Tulossopimustavoite 2008 Toteutuma 2008 Henkilötyövuodet, vakituiset ja määräaikaiset 69,2 65, ,3 Harjoittelijat, htv 4,6 5,0 5,0 Työvoimakustannukset, 1000 *) Työvoimakustannukset, 1000 **) Osaamiskapeikkojen poistaminen Työpaikkakoulutus ja osaamisen kehittämismahdollisuudet, VMBaro (asteikko 1 5) 3,4-3,5 3,6 Koulutuspanos, työpäivää/htv 9 8,7 > 9 7,4 Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä vuoden lopussa, % 63,2 61, ,1 Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee Työilmapiiri, VMBaro (asteikko 1 5) 3,5-3,4 3,8 Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 9,2 13,4 < 9 7,9 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva Työhakemusten määrä. kpl / avoin virka ,6 Lähtövaihtuvuus, % 5,8 11,8 < 10 4,8 *) Vuoden 2007 tilinpäätöksessä raportoitiin työvoimakustannuksina sisäisessä seurannassa käytetyt henkilöstömenot, jotka koostuivat pääasiassa, joskaan ei kattavasti, liikekirjanpidon henkilöstökuluista. **) Tässä kohdassa raportoitaviin työvoimakustannuksiin on luettu henkilöstökulujen, koulutus-, työterveys- ja virkistyspalvelujen sekä muiden henkilöstöpalvelujen tileille kirjatut kulut. Luvut ovat lähempänä VM:n henkilöstötilinpäätöksen standardeissa määriteltyjä työvoimakustannuksia kuin aiemmin raportoidut luvut. Ostetut henkilöstöpalvelut vuosina (1000 ) 150 Virkistys- ja muut henkilöstöpalvelut 120 Työterveyspalvelut (netto) Koulutuspalvelut

15 Selvitys Kilpailuviraston yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti alkuvuodesta 2008 Kilpailuviraston ulkoisen arvioinnin, jonka tavoitteena oli selvittää, miten viraston toiminta-ajatus on toteutunut ja miten viraston yhteiskunnallinen vaikuttavuus on kehittynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Arvioinnin tekijäksi nimettiin KTT Aki Kangasharju, joka toimii päätyökseen tutkimusprofessorina Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT). Helmikuussa 2009 valmistunut arviointiraportti (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Kilpailukyky 6/2009) antaa myönteisen kuvan viraston toiminnasta. Arvioinnin mukaan virasto on onnistunut tehtävässään hyvin, ja sen toiminta on ollut yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Viraston tutkintaosaaminen on raportin mukaan korkealla tasolla ja yritykset saavat siltä arvokasta tapauskohtaista neuvontaa ja ohjeistusta toimintaansa. Myös kansainvälisessä vertailussa virasto saa hyvät arvosanat. Kehittämisen varaa on mm. toiminnan linjaavuudessa, tavoitteellisuudessa ja eräissä toimintaprosesseissa. Toiminnan painopistettä tulisi lisäksi keskittää voimakkaammin kansantaloudellisesti merkittävien tapausten tutkintaan. Viraston tulisi myös selkeyttää viestintäänsä ja osallistua nykyistä aktiivisemmin julkiseen keskusteluun. Myös sidosryhmiltä hyvä arvio Kilpailuvirasto kartoittaa itsekin vuosittain sidosryhmien näkemyksiä toiminnastaan. Vuoden 2008 sidosryhmätutkimuksen tulokset tukevat edellä kuvatun arvioinnin tuloksia. Tutkimuksen mukaan virasto on onnistunut saavuttamaan tavoitteensa kohtalaisen hyvin. Parhaat arviot toiminnastaan virasto sai elinkeinoelämän ja muiden viranomaisten edustajilta, kriittisimmin viraston saavutuksiin suhtautuivat kilpailujuristit. Muita tutkittuja ryhmiä olivat poliittiset päättäjät ja kilpailupolitiikkaa seuraavat toimittajat. Kyselyyn vastanneet 178 henkilöä pitivät virastoa yleisesti luotettavana, ammattitaitoisena, yhteiskunnallisesti merkittävänä ja tasapuolisena toimijana. Myös ilmaisut tuloksellinen ja avoin kuvasivat vastaajien mielestä kohtuullisen hyvin Kilpailuvirastoa. Ilmaisu ripeä ei kuitenkaan valitettavasti kuvannut vastaajien mielestä virastoa juuri lainkaan. Toimintojen osalta parhaat arviot virasto sai kartellien vastaisesta työstä ja yrityskauppavalvonnasta. Eniten parannettavaa nähtiin oligopoliongelmiin puuttumisessa sekä aloitteiden tekemisessä markkinoiden avaamiseksi ja kilpailun rakenteellisten esteiden poistamiseksi. 14

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006 N TILINPÄÄTÖS 2006 2 1. Toimintakertomus...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus...5 1.2.1 Kilpailun edistäminen...5 1.2.2 Kilpailuvalvonta...8 1.2.3 Kansainväliset asiat...16 1.2.4 Viestintä...19

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Kilpailuviraston uutislehti 1 2012 Kilpailuvirasto järjesti viime vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea sarjan kilpailuseminaareja.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI MARRASKUU 2002 YHTEENVETO Hallituksen talouspolitiikan keskeinen tavoite on vahvistaa kestävän talouskasvun edellytyksiä toteuttamalla

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi

Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Valtiovarainministeriö Hyväksytty EU-ministerivaliokunnassa 17.11.2000 Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Marraskuu 2000 Sisältö sivu EU-ministerivaliokunnan hyväksymä kertomus

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004 SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 17/2012 vp K 17/2012 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta?

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta? Reviisori1/2008 Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on värikästä ja ihmisläheistä Syntyyko t&krahoituksella tulosta? Tavoitteena yhteentoimiva valtionhallinto Poskisuudelmia ja kansainvälisiä konflikteja

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006 2 Esipuhe Elokuun 22. päivänä vuonna 2002 kolme virastopäällikköä lähestyi kauppa-

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Johdanto Yhteiskunta- ja yritysvastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja muiden yhteisöjen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä

Lisätiedot