NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE"

Transkriptio

1 NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE A-Konsultit , , OHJEIDEN TARKOITUS Asemakaavassa annetaan useita rakentamistapaa koskevia määräyksiä, jotka on esitetty tässä ohjeessa kursiivitekstillä. Näitä määräyksiä täydennetään tällä rakennustapaohjeella ja annetaan suosituksia mm. rakennusten ulkonäöstä, tonttien aitaamisesta ja kasvilajeista. 2. RAKENNUSTEN SIJOITUS TONTILLE Rakennukset sijoitetaan rakennusaloille. AO- ja AO-1-kortteleiden tontit ovat isokokoisia, mutta useimmilla tonteilla rakennusala on melko suppea johtuen maisemallisista syistä ja/tai maaston korkeusasemasta. Asuinrakennuksen oleskelutilat terasseineen ja pihan oleskelualueet tulee pyrkiä sijoittamaan aurinkoisiin ilmansuuntiin. Terassi aurinkoiseen ilmansuuntaan. Pientalotontilla kaunis männikkö ja maanpeitekasvillisuus ovat säilyneet koskemattomina. Kuva ADLC. AP-1-korttelit olisi hyvä toteuttaa yhtenä tonttina, jotta korttelit rakentuvat yhtenäisen rakennus- ja pihasuunnitelman mukaisesti. Rakennukset tulee suunnitella siten, että jokaisella asunnolla on oma suojaisa piha-alueensa. Korttelin 37 AP-1-alueen rakennukset puuistutuksineen tulee sijoittaa rakennusalalle siten, että ne muodostavat tiiviin ja yhtenäisen ryhmän/ saarekkeen, jota ympäröi avoimena säilytettävä/istutettava niitty/viheriö asemakaavan havainnekuvan tapaan.

2 3. RAKENNUSSUUNNITTELU Sovitus maastoon, sokkeli Asemakaavamääräykset: Maanpäällisen kellarikerroksen rakentaminen ei ole sallittua. Rakentaminen on sovitettava oleviin pinnanmuotoihin. Sokkelina käsiteltävän julkisivunosan enimmäiskorkeus on 0,7 metriä maanpinnasta mitattuna. Rakennettaessa loivaan rinnemaastoon rakennus tulee porrastaa korkeussuunnassa maaston mukaan. Rinnettä ei tule pengertää tai leikata tasamaan taloa varten vaan rakennus tulee sovittaa maastoon rinteen mukaisesti. Massoittelu, kerrosluku Asemakaavamääräykset: Maanpäällisen kellarikerroksen rakentaminen ei ole sallittua. Asuinrakennuksen kokonaiskerrosalasta saa sijoittaa enintään 2/3 yhteen kerrokseen. Rakennuksen vesikaton ylin korkeus saa olla enintään 9,0 metriä luonnollisesta maanpinnasta. Lisäksi asemakaavakartalla on annettu kerrosluvut, rinnetonteilla 2/3rII, muilla II. Julkisivumateriaalit ja värit Asemakaavamääräykset: Pääasiallinen julkisivumateriaali ja -väri: AO- ja AO-1 -kortteleissa 37, 38, tulee käyttää värisävyltään tummaa puuta. AO-1 -korttelissa 27 tulee käyttää värisävyltään vaaleaa puuta tai sileää rappausta. AP-1 -kortteleissa 37, 39, 40 tulee käyttää värisävyltään vaaleaa puuta tai sileää rappausta. AO- ja AO-1-kortteleissa rakennusten väritykseen käytetään tummia murrettuja värisävyjä. Maalaukseen suositellaan perinteistä pellavaöljymaalia, puunsuojamaalit ovat myös mahdollisia. Kaikissa kortteleissa ikkuna- ja ovikarmit, ikkunapuitteet ym. puuosat tulee maalata vaaleilla sävyillä esim. puun värillä tai murretulla valkoisella. Uudisrakennuksissa ei sallita valkoiseksi maalattuja nurkkalautoja. Asemakaavamääräykset: Katemateriaali ja -väri: AO- ja AO-1 -kortteleissa katteen värin tulee olla harmaa. AP-1-kortteleissa katemateriaalina tulee olla harmaa konesaumattu pelti tai rivipelti. (Rivipelti on lukkosaumakatto, joka näyttää konesaumakatolta, mutta jonka asennus ei vaadi koneita.) AO- ja AO-1-kortteleissa katemateriaali on vapaa, kuitenkaan hyvin näkyviä ja poikkeavia materiaaleja kuten kiiltäväpintaisia kattotiiliä ei tule käyttää. Kattomuoto ja -kaltevuus, räystäät Korttelit AP-1 / 37, 39, 40 AO-1 / 27 AO ja AO-1 / 37, 38, Vesikatto - kattokaltevuus 1:3-1:4 1:3-1:4 1:3-1:4 - kattomuoto harja- t. pulpettikatto harja- t. pulpetti harja- t. pulpetti - materiaali konesaumattu pelti t. rivipelti vapaa vapaa - väri harmaa harmaa harmaa Julkisivut - pääasiallinen materiaali puu t. sileä rappaus puu t. sileä rappaus puu - väri vaalea vaalea tumma, murrettu sävy Sokkeli - väri harmaa harmaa harmaa

3 Asemakaavamääräykset: Kaikissa kortteleissa kattomuotona tulee olla harja- tai pulpettikatto ja kattokaltevuus 1:3-1:4. Räystäät tulee toteuttaa ilmeeltään keveinä avoräystäinä. Jos katemateriaalina käytetään tiiltä, tulee avoräystään detaljointiin kiinnittää erityistä huomiota keveän vaikutelman saavuttamiseksi. Alla olevassa kuvassa on suositeltava detaljiratkaisu tiilikaton päätyräystääseen. Talousrakennukset n. 9 cm Esimerkki nk. kevyestä räystäästä. Katemateriaalina harmaa betonikattotiili. Talousrakennusten kuten autotallien ja saunojen kerrosluku on yksi. Julkisivujen materiaali ja väri, kattomuoto ja kaltevuus kuten asuinrakennuksissa. Perustelluista syistä talousrakennuksen kattokaltevuus voi kuitenkin poiketa päärakennuksen kattokaltevuudesta. Omakotitonteilla (AO-1) ei tulisi rakentaa erillistä kahden auton autotallia, vaan toinen auto sijoitetaan tallin viereiseen katokseen tai avopaikalle. Autotalli- ja varastorakennuksen on oltava ulkomitoiltaan selvästi päärakennukselle alisteinen. Tämä on huomioitava etenkin kahden auton talleissa, jotka pyrkivät muodostumaan helposti liian hallitseviksi. Ongelman välttämiseksi suurin sallittu yhtenäisen seinän pituus on 7 m. Jos pituus ei riitä, voidaan rakennusta jatkaa porrastamalla seinälinjaa sisäänpäin. 4. MAANPINNAN TASO, RAKENNUSTEN PERUSTAMISTASO JA ALIN LATTIAPINNAN TASO, RAKENTAMINEN HEIKON KANTAVUUDEN OMAAVALLE SAVIKOLLE Asemakaavamääräykset: Asuinrakennuksen lattiapinnan alin korkeustaso tulee olla vähintään +3,5m N2000-korkeusjärjestelmässä. (Naantalin korkeusjärjestelmässä NN +3.00). Suunnittelualueen pohjakartan korkeusasemat ovat Naantalin korkeusjärjestelmässä NN ja ne tulevat muuttumaan N-korkeusjärjestelmään siirryttäessä siten, että lisäys korkeusasemaan on noin 0,5 m. Rakentamisen edellyttämistä maantäytöistä sekä vesialueen ruoppauksista ja rakentamisesta tulee tehdä suunnitelmat ja hyväksyttää ne rakennusvalvonnan, kunnallisteknisen osaston ja kaavoitusosaston viranomaisilla, sekä ympäristönsuojeluviranomaisella. Maantäyttö- ja ruoppaussuunnitelmissa tulee huomioida myös naapuritontin mahdolliset maantäytöt ja ruoppaukset. Tulvauhan alaisilla tonteilla maanpinnan korkeusasemaa tulee siis nostaa, jotta kaavamääräysten mukaiset korkeustasot saavutetaan. Talousrakennusten kuten esim. autotallien ja saunarakennusten alin rakentamiskorkeus ja lattiapinnan alin korkeustaso saa olla alempi kuin mitä asuinrakennuksen korkeustasoista on määrätty. Tonteilla, jotka eivät ole tulvauhan alaisia, tulee maanpinnan taso säilyttää mahdollisimman lähellä luonnollista korkeusasemaa. Täytepenkereitä ja leikkauksia tulee välttää.

4 5. RAKENTAMINEN HEIKON KANTAVUUDEN OMAAVALLE SAVIKOLLE Asemakaavan vaakaviiva-merkintä: Heikon kantavuuden omaava savikko. Rakentamisen mahdollistaminen alueella vaatii merkittäviä perusmaan kantavuuden vahvistustoimenpiteitä. Ramboll Oy.n päivätyssä selvityksessä Pohjarakentaminen Pirtti- ja Karjaluodon kaava-alueella, annetaan selvitystekstin kappaleissa 4 ja 5 ohjeita savikkoalueelle rakentamisesta. Selvitys on liitteenä 4a-c. 6. AIDAT, PIHAT, HULEVEDET, JÄTEHUOLTO Tontin aitaaminen Liitteessä 2 on annettu ohjeet tonttien ja katualueiden/viheralueiden vastaisten rajojen aitaamisesta. Viheralueiden vastainen raja suositellaan jätettäväksi pääosin rajaamatta. Jos raja kuitenkin halutaan aidata, voidaan aitana käyttää harmaaksi maalattua matalaa (korkeus enintään 80cm) ja avointa puuaitausta. Kortteleissa 27 ja 37 puiston vastaiselle rajalle voidaan istuttaa matalia, vapaasti kasvavia pensasryhmiä. Kasvillisuus tonteilla Asemakaavamääräykset: Rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon alueen arvokas maisemakuva ja välttää sen muuttamista sellaisilla alueilla, joissa maaston korkeusasema ei edellytä maaston muokkausta. Kaikilla korttelialueilla maasto ja maiseman kannalta tärkeä puusto, erityisesti männyt, jalot lehtipuut ja rantapuusto on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman luonnonmukaisina. Mäntyjen, jalojen lehtipuiden ja rantapuiden kaataminen sekä rantaviivan muokkaaminen edellyttävät rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa. Lisäksi asemakaavakarttaan on merkitty /s-merkinnällä alueen osat, joilla ympäristö säilytetään ja avmerkinnällä alueen osat, jotka hoidetaan avoimina ja harvapuustoisina. Puusto on suojattava rakentamisen aikana. Kallio- ja rinnealueilla tulisi pyrkiä säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäistä maanpinta-kasvillisuutta. Nurmialueiden rakentamista näille alueille ei suositella. Alavilla piha-alueilla voidaan nurmettaa alueet, joilla maastoa on muokattu, kts. liite 2. Ranta-alueilla tulisi maasto säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. Jos ranta-aluetta on muokattu, alue suositellaan istutettavaksi niityksi - ei nurmeksi. Tonttien suositeltavat kasvilajit ilmenevät liitteestä 1. Puutarhaviljelyyn soveltuvilla tonteilla voidaan kasvattaa perheen tarvitsemat vihannekset. Puutarhajätteet kompostoidaan.

5 Tontin sisäänajotie, paikoitus, pihapolut Asemakaavamääräys: Tontin ajoyhteyden ajo-/kulkureittinä käsiteltävän osan maksimileveys on 3 metriä. Tonttien sisäänajotiet ja avopaikoitus suositellaan rakennettaviksi sora- tai kivituhkapintaisina. Asfaltointia tulee välttää. Pihapolut päällystetään kivituhkalla. Asuntojen sisäänkäyntien edustat ja tärkeimmät pihapolut voidaan kivetä/laatoittaa. Rantaviiva ja laiturit Asemakaavamääräykset: Rantaviivan muokkaaminen edellyttää rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa. Pistolaituri saa ulottua enintään kymmenen metriä vesialueen puolelle. Vesialueelle ulottuva laiturin osa on tehtävä kevyenä ja puurakenteisena. Laiturin maisemaan sovittamiseen tulee kiinnittää eritystä huomiota. Laiturin ylin sallittu korkeustaso on 1,5 metriä keskiveden korkeudesta mitattuna. Hulevedet Mahdollisimman suuri osa tontin piha-alueesta pyritään säilyttämään/rakentamaan sade- ja sulamisveden (=huleveden) imeväksi. Imeytymättömiä hulevesiä ei saa johtaa naapuritonteille. Pihan ajo- ja kulkuteiden pinnoitteiksi suositellaan vettä imeviä pinnoitteita, kuten soraa, hiekkaa tai kivituhkaa. pienialaiset kulkutiet voidaan kivetä tai laatoittaa. Kuva Mariitta Vuorenpää. Pihakasvien kastelussa suositellaan käyttämään sadevettä. Kuvassa sadevesikaivo ja käsipumppu Helsingin Viikin ekologisen rakentamisen alueelta. Kuva Mariitta Vuorenpää. Jätehuolto Kaikkia kiinteistöjä koskevat kunnalliset jätehuoltomääräykset, jotka ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla. Hyötyjätteiden keräyspiste sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle. Tontilla sijaitsevat jätteiden keräysastiat suositellaan sijoitettavaksi autokatosten/autotallien yhteyteen. Erilliset jäteastiat ympäröidään pensasistutuksin. 7. KORTTELISUUNNITELMAT AP-KORTTELEISTA AP-1 -kortteleista 37, 39 ja 40 on laadittu korttelisuunnitelmat 1:500, liitteet 3a-c. LIITTEET 1 Kasvilajit 2 Tonttien aitaaminen ja rakentamattoman tonttialueen käsittely 3a-c Korttelisuunnitelmat kortteleista 37, 40 ja 41 4a-c. Pohjarakentaminen Pirtti- ja Karjaluodon kaava-alueella, , , Ramboll Oy

6 ISTUTUSSUOSITUKSET ERITYYPPISILLE TONTEILLE JA TONTIN OSILLE Kallio- ja/tai rinnealue Puut: mänty, koivu Matala puukerros: pihlaja, mongolianvaahtera Pensaat: tuomipihlaja, kataja Köynnökset: alppikärhö, säleikkövilliviini Perennat: vuorenkilpi, sianpuola, maksaruohot, kanerva, ajuruohot, ketoneilikka, kielo Alava piha-alue Puut: mänty, koivu, tervaleppä, tammi Matala puukerros: pihlaja, orapihlaja, omenapuut Pensaat: taikinamarja, tuomipihlaja, angervot Köynnökset: piippuköynnös, kelasköynnös, imukärhivilliviini Perennat: päivänliljat, ruskolilja, rantakukka, koristeheinät Alava ranta-alue / rantaniitty Alavia ranta-alueita kehitetään ja ylläpidetään avoimina, matalia heiniä ja ruohoja sisältävinä niittyinä. Alavien ranta-alueiden jo olemassa olevia nurmia suositellaan muutettavaksi rantaniityiksi. PENSASAIDANTEET TONTTIEN RAJOILLA Tonttien rajoille liitteessä 2 osoitettuihin paikkoihin istutetaan vapaasti kasvava pensasaidanne. Käytettäviä lajeja: Korttelin 37 AP-1 -alue: Syreeni tai juhannusruusu Muissa kortteleissa käytetään metsäiseen luontoon sopivia valkoisia ja vaalean punaisia pensasruusuja: Rosa pimpinellifolia Juhannusmorsian, morsionruusu Rosa pimpinellifolia, Papula, papulanruusu Rosa pimpinellifolia Plena, juhannusruusu Rosa pimpinellifolia Poppius, suviruusu Rosa rugosa Martin Frobisher, tarhakurtturuusu Martin Frobisher Rosa rugosa Pohjolan Kuningatar, tarhakurtturuusu Pohjolan Kuningatar Rosa rugosa Ritausma, tarhakurtturuusu Ritausma Rosa rugosa Thérèse Bugnet, teresansuusu Kasvilajit LIITE 1

7 Rakentamattoman tonttialueen käsittely Tonttien aitaaminen LIITE 2 VAPAASTI KASVAVA PENSASAITA - avoimeksi osoitetun alueen vieressä pensasaidan korkeus saa olla enintään noin 1,5 metriä AITAAMATTOMAKSI JÄTETTÄVÄ RAJA - haluttaessa voidaan rajata matalalla ja avoimella, harmaaksi maalatulla puuaidanteella ALAVA PIHA-ALUE - alue voidaan nurmettaa, hyväkuntoinen mäntypuusto tulee säilyttää ALAVA RANTA-ALUE - aluetta ei tule nurmettaa vaan hoidetaan mahdollisimman luonnonmukaisena - esim. rantaniittynä KALLIO- JA/TAI METSÄALUE - mahdollisimman luonnontilaiseksi jätettävä/palautettava alue

8 PIRTTILUOD ONTIE ap II jäte I II I +3.0 asuntopiha KORTTELI 37 leikki rantaniitty KAISLAPUISTO I sauna korttelin pinta-ala m2, rakennusoikeus 2000+at400+sa 35 k-m2 - autopaikkanormi 1ap/80k-m2 tai vähintään 1,5ap/asunto - autopaikkavaatimus kerrosalan mukaan 25 ja asuntojen mukaan 14 (9x1,5) - suunnitelmassa yht. 25ap - rakennusten tarkka sijainti ja harjan suunta ovat vapaat - jokaiselle asunnolle järjestetään aurinkoinen ja suojattu piha-alue - autopaikat hajasijoitetaan - jäteastiat sijoitetaan autokatoksen tai pysäköinnin yhteyteen - ajotie ja pysäköintipaikat pinnoitetaan kivituhkalla/ soralla/ nurmisaumatulla kiveyksellä/ reikäkiveyksellä - asunnon sisääntulopolku ja -alue voidaan kivetä/laatoittaa - Pirttiluodontien varrella oleva mäntypuusto säilytetään - uusi puusto istutetaan rakennusten lähituntumaan - puiston ja kadun vastaiset rajat voidaan haluttaessa rajata vapaasti kasvavilla pensailla A1-1-kortteli 37, korttelisuunnitelma 1:500+70% pienennös LIITE 3a

9 VL leikki VL KORTTELI 39 3ap KARJALUODONTIE leikki 4ap kääntöpaikka asuntopiha - korttelin pinta-ala 6789 m2, rakennusoikeus 1697 k-m2 - autopaikkanormi 1ap/80k-m2 tai vähintään 1,5ap/asunto - autopaikkavaatimus kerrosalan mukaan 21 ja asuntojen mukaan 17 (11x1,5) - suunnitelmassa yht. 21ap - rakennusten sijainti ja harjan suunta ovat vapaat - jokaiselle asunnolle järjestetään aurinkoinen ja suojattu piha-alue - autopaikat hajasijoitetaan - jäteastiat sijoitetaan autokatoksen tai esim. kääntöpaikan yhteyteen - ajotie ja kääntöpaikka pinnoitetaan kivituhkalla/ soralla/ nurmisaumatulla kiveyksellä/ reikäkiveyksellä - asunnon sisääntulopolku ja -alue voidaan kivetä/laatoittaa - olemassa oleva mäntypuusto säilytetään mahdollisimman laajasti - viheralueen (VL) ja katujen vastaiset rajat jätetään aitaamatta AP-1-kortteli 39, korttelisuunnitelma 1:500 LIITE 3b

10 leikki 3ap KARJALUODONTIE 3ap KORTTELI 40 asuntopiha 1ap VL PIRTTILUODONTIE - korttelin pinta-ala 2030 m2, rakennusoikeus 609 k-m2 - autopaikkanormi 1ap/80k-m2 tai vähintään 1,5ap/asunto - autopaikkavaatimus kerrosalan mukaan 8 ja asuntojen mukaan 9 (6x1,5) - suunnitelmassa yht. 9 ap - rakennusten sijainti ja harjan suunta ovat vapaat - jokaiselle asunnolle järjestetään aurinkoinen ja suojattu piha-alue - autopaikat hajasijoitetaan, Karjaluodontien varrella sijaitseville autopaikoille voidaan ajaa suoraan kadulta - jäteastiat sijoitetaan autokatoksen yhteyteen - asunnon sisääntulopolku ja -alue voidaan kivetä/laatoittaa - olemassa oleva mäntypuusto säilytetään mahdollisimman laajasti - viheralueen (VL) ja katujen vastaiset rajat jätetään aitaamatta AP-1-kortteli 40, korttelisuunnitelma 1:500 LIITE 3c

11 Pohjarakentaminen, Ramboll Oy:n selvitys LIITE 4a

12 Pohjarakentaminen, Ramboll Oy:n selvitys LIITE 4b

13 Pohjarakentaminen, Ramboll Oy:n selvitys LIITE 4c

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy ORIMATTILA ALEKSINPUISTO 1 Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337 Rakennustapaohje Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy HAVAINNEKUVA 2 3 1 RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITE Tavoitteena on, että

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008/29.12.2008 Kankaanpään kaupunki päivitys 8.3.2012 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 päivitys 8.3.2012 Kankaanpään

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 14403 LOPEN KUNTA KYYNIÖNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003

Sisällysluettelo 14403 LOPEN KUNTA KYYNIÖNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003 LOPPI LOPEN KUNTA Kyyniönrinteen asemakaava-alue rakennustapaohjeet 30.9.2003 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET 1 14403 LOPEN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003 Sisällysluettelo 1 Rakennustapaohjeiden tavoite

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 www.energiatehokaspitkämäki.fi Pitkämäen asemakaavan ja rakentamistapaohjeen tilaajana on ollut Kankaanpään kaupungin

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet Oitti, Manassenpelto. Liite 13 Hausjärven kunta

Rakentamistapaohjeet Oitti, Manassenpelto. Liite 13 Hausjärven kunta Rakentamistapaohjeet Liite 13 Hausjärven kunta 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Rakentamistapaohjeiden tavoitteet... 2 1.3 Lähtötietoja... 3 1.4 Liikenneyhteydet... 3 1.5 Korttelialueet...

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt 20.9.2010/ 81 Asemakaavan

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407

RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 4.8.2014 2 RAKENTAMISOHJE KAIVOLA OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 Sisällys SIJAINTIKARTTA...

Lisätiedot