Säätiön toiminta toimintavuonna 3. Säätiön hallinto ja organisaatio 4. Säätiön palvelutalot ja asukkaat 7. Henkilöstö 8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säätiön toiminta toimintavuonna 3. Säätiön hallinto ja organisaatio 4. Säätiön palvelutalot ja asukkaat 7. Henkilöstö 8."

Transkriptio

1 RUISSALO SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004

2 SISÄLLYS Säätiön toiminta toimintavuonna 3 Säätiön hallinto ja organisaatio 4 Yhteistyötä 5 Säätiön palvelutalot ja asukkaat 7 Henkilöstö 8 Omaistoiminta 9 Säätiön talous 10 Tulevat hankkeet 10 Liitteet 11 2

3 SÄÄTIÖN TOIMINTA TOIMINTAVUONNA 2004 Ruissalo Säätiö on jatkanut vuonna 2004 edellisten toimintavuosien tapaan voittoa tavoittelematta toimintaansa seniori-ikäisten asumis-, hoito- ja huolenpitopalveluiden tuottajana. Säätiön ensisijainen tavoite ja tarkoitus on edelleen alkuperäinen, eli seniori-ikäisten elämänlaadun parantaminen tarjoamalla heille hyvät ulkoiset ja henkiset olosuhteet viihtyisän asunnon ja monipuolisten palveluiden muodossa. Säätiö pyrkii kehittämään uudenlaisia asumisvaihtoehtoja seniorikeskuksia rakennuttamalla ja tuottamalla palvelutaloissa asiakaslähtöistä ja laadukasta hoito- ja huolenpitopalvelua. Säätiön kehittämä ja palvelutaloissa noudatettu Saga-konsepti tarkoittaa asukkaiden toivomia yksilöllisiä, joustavia ja monipuolisia palveluja. Tilat ja palvelut ovat tarvittaessa helposti muunneltavissa asukkaiden tarpeiden mukaan. Uudiskohteiden suunnittelutyö on jatkunut toimintavuonna 2004 ja jo vuosia suunniteltujen Turun uuden palvelutalokohteen ja Helsingin laajennushankkeen toteutus voidaan viimein aloittaa vuoden 2005 aikana. Säätiö osti vuoden 2004 lopulla Helsingin laajennushanketta varten lisää tonttimaata kaupungilta nykyisen palvelutalon viereiseltä alueelta. Asuntojen käyttöaste oli Turun ja Helsingin palvelutaloissa ja Rauman ryhmäkodeissa vuoden lopulla lähes 100 %. Rauman Kanalinrannan palvelutalon käyttöaste heikkeni koko vuoden ajan ja vuoden lopulla oli vajausta 16 asunnon verran. Rauman asukasvajaus edellyttää Säätiöltä konkreettisia toimenpiteitä asukastilanteen korjaamiseksi vuoden 2005 aikana. Asukkaiden keski-ikä Säätiön palvelutaloissa oli edelleen korkea; Turussa 82 vuotta, Helsingissä 83 vuotta, Raumalla palvelutalossa 82 vuotta ja ryhmäkodeissa 85 vuotta. Asukasrakenne toi paineita palvelujen jatkuvaan kasvuun ja niiden tarkoituksenmukaiseen asiakaslähtöiseen toteutukseen. Palvelutoiminta ja henkilöstö siirtyivät edellisen vuoden lopulla tehdyn organisaatiomuutoksen seurauksena vuoden 2004 alusta lukien palveluyhtiöistä Säätiön palvelukseen. 3

4 Sisäiset auditoinnit ja laadun kehittäminen jatkuivat. Arkipäivän toiminnan laadun valvonta on talojen johtajilla ja laatuvastaavilla. Turussa tehtiin lisäksi johdonkatselmus syksyllä Suurin laadun kehityshanke oli promoottorina toimineen Turun palvelutalon johtajan Anne Simolan johdolla tehty asukkaan terveyskansion sisällön uudistaminen kaikkine lomakkeineen, mikä palvelee Säätiön kaikkien palvelutalojen tarpeita. Asukkaat valitaan Säätiön palvelutaloihin asetuksen määräysten mukaisesti, painottaen terveydentilan ja hoidon aiheuttamia palveluasumisen tarpeita. Raha-automaattiyhdistykseltä haettiin rahoitusta Power-projektiin, joka olisi mahdollistanut kolmeen palvelutaloon seniorien nettikahvilan perustamisen, koulutusta, vertaistukea ja ohjausta tarkoituksena ottaa seniori-ikäiset osaksi tietoyhteiskuntaa kuluttajina ja oppijoina. Valitettavasti Raha-automaattiyhdistys ei esittänyt rahoitusta hankkeelle. Asukkaat valitaan Säätiön palvelutaloihin asetuksen määräysten mukaisesti, painottaen terveydentilan ja hoidon aiheuttamia palveluasumisen tarpeita. Vuoden 2004 kesäkuussa tuli voimaan uusi valtioneuvoston asetus korkotukiasuntojen asukasvalinnoissa sovellettavista perusteista. Asetuksessa vahvistettiin uudet aikaisempia tulorajoja merkittävästi korkeammat enimmäistulorajat. Uudet tulorajat merkitsivät Säätiölle helpotusta erityisesti Helsingin asukasvalintoihin. Tulorajojen lisäksi ei asetuksen muihin asukasvalintaperusteisiin tehty muutoksia ja tulorajojen noudattamisesta erityisestä syystä vapautetut erityiset sosiaaliset ja terveydelliset valintaperusteet säilyivät ennallaan. Samanaikaisesti asetusten tulorajamuutosten kanssa valtion asuntorahasto antoi asukasvalintojen varallisuusrajoja koskevan suositusohjeen tiettyjen suuntaa antavien enimmäisrajojen soveltamisesta hakijoiden varallisuuden kohdalla. Näistä rajoista voidaan suosituksen mukaan poiketa kunnan asuntojen hintataso huomioon ottaen joko ylös- tai alaspäin. Myös tämä uudistus yhtenäisti kuntien aiemmin oman harkinnan perustella toisistaan huomattavastikin poikkeavia käytäntöjä varallisuuden arvostamisessa ja arvioinnissa asukasvalintojen yhteydessä. Palvelutalon johtajan ensisijainen tehtävä on asukasvalintojen yhteydessä miettiä palvelujen tarvetta mm. terveydellisin perustein, jolloin valintaa rajoittavat tulo- ja varallisuusrajat voivat selvästä palveluntarpeesta huolimatta muodostua ongelmalliseksi, jos palvelutaloasumisen ja asiakasrakenteen erityispiirteitä ei riittävästi ymmärretä. SÄÄTIÖN HALLINTO JA ORGANISAATIO Säätiö on yleishyödyllinen sosiaalista asumis-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuollon toimintaa harjoittava yhteisö. Säätiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä huolehtii ylimpänä hallitus, jonka jäsenet edustavat laajaa taustaorganisaatiojoukkoa. Säätiön hallituksen kokoonpano säilyi toimintavuonna ennallaan. Säätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut varatuomari, asianajaja Matti Manner ja jäseninä toimitusjohtaja Pekka Niemi ja varatoimitusjohtaja Ritva Niemi sekä eri yhteisöjen nimeäminä jäseninä kehittämispäällikkö Erkki Aaltonen (Suomen MS-liitto), liikkeenharjoittaja Matti Ahlroos (Sotaveteraanit), toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen (Uuden teknologian säätiö) ja kansanedustaja Ilkka Kanerva (Kansalliset eläkeläiset / Turun Kansallinen Eläkeläisseura ry). Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Toiminnanjohtajana toimi hallintojohtaja Ritva Niemi ja säätiön asiamiehenä varatuomari Tuija Peltola. Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pekka Sipilä ja ekonomi Markku Monnonen. Ruissalo Säätiön palvelutalot muodostivat jokainen oman kiinteistöosakeyhtiönsä, joiden osakkeet säätiö 100 %:sti omistaa. Säätiön omistuksessa olivat vuoden 2004 lopulla seuraavat kiinteistöosakeyhtiöt; Kiinteistö Oy Turun Kaskenpuisto, Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinpuisto, Kiinteistö Oy Rauman Kanalinpuisto ja Kiinteistö Oy Turun Kaskenniitty, jonka hallinnassa on toistaiseksi rakentamaton kaupungin vuokratontti. Palvelutaloissa ennen vuotta 2004 palvelut 4

5 tuottaneilla Säätiön omistamilla palveluyhtiöillä Munkkiniemen Seniorikeskus Oy:llä, Rauman Senioripalvelut Oy:llä ja Turun Senioripalvelut Oy:llä ei ollut vuonna 2004 toimintaa. Säätiön ja kaikkien Säätiön omistamien yhtiöiden hallinto, taloushallinto, lakiasiat ja atk on hoidettu keskitetysti Turun hallintotoimistossa. Vuoden 2004 syksyllä Säätiön tilinpäätöstehtävät siirtyivät osittain ostopalveluina ostettavaksi Tilitoimisto Akipo Oy:ltä. Osa kirjanpitotehtävistä jäi edelleen hallinnon henkilöstön hoidettaviksi. Tehtävien uudelleenjärjestely mahdollisti hallinnon henkilöstömäärässä yhden henkilön vähennyksen. Säätiössä on tehty verotarkastus, ja verottaja on esittänyt vanhusten palvelutalossa saamien sairaanhoidon ja sen tukipalveluiden saattamista arvonlisäverotettavaksi. Turun lääninveroviraston jälkikäteen toimintaan ottama kanta on tullut yllätyksenä sekä Säätiölle että vanhusalan järjestöille. Mahdolliset jälkiverot ja valitusprosessi kohdistuvat vuoden 2005 puolelle. Suurin näkemysero verottajan ja Säätiön välillä liittyy peruskysymykseen, mitä edellytyksiä toiminnan ja palveluita saavien asukkaiden tulee täyttää, jotta toiminta voitaisiin katsoa verovapaaksi arvonlisäverolaissa tarkoitetulla tavalla. Jälkikäteinen verotuksellinen muutos, joka perustuu lain käsitteiden tulkintaan, asettaa palveluntuottajat kohtuuttomaan tilanteeseen. Vanhusten palvelualan järjestöt ovat ratkaisevassa asemassa huonokuntoisten vanhusten palvelutalotoiminnan luonteen selvittämisessä lainsäätäjille ja veroviranomaisille, tavoitteena alan palveluntuottajien yhtenäisen verotuskohtelun aikaansaaminen. Yhtenäinen käytäntö edellyttää ilmeisesti myös muutoksia lainsäädäntöön ja verohallituksen verovirastoille antamiin ohjeisiin. YHTEISTYÖTÄ Saga-Seniorikeskusten sijaintikuntien ja uusien suunniteltujen kohteiden sijaintikuntien kiinteistö-, sosiaali- ja terveystoimen lisäksi tärkeimmät yhteistyötahot toimintavuonna olivat valtakunnallisesti Raha-automaattiyhdistys, Valtion asuntorahasto, ASRA ry., Handelsbanken, Stakes, Tekes, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Vanhustyön keskusliitto, Dementiayhdistys ry., Alzheimer-liitto. Oman talousalueen yhteistyötahoina olivat kunnat, seurakunnat, lääkärikeskukset, terveys- 5

6 6

7 keskukset, Turussa Palveluverkkosäätiö, paikalliset saman alan yritykset ja yhdistykset sekä alan oppilaitokset. Jatkuvan henkilöstön sijais- ym. tarpeen perusteella olivat tärkeitä yhteistyökumppaneita paikalliset työvoimatoimistot. Palvelutaloilla oli myös omia Säätiön periaatteita noudattavia yhteistyöhankkeita. Esimerkiksi Rauman johtajana toiminut Leena Nurmi osallistui Rauman kaupungin asumispalveluiden kehittämisprojektiin ja Rauman hoitajana toimiva Outi Bragge piti omaishoitajien jaksamista tukevan Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman vuodesta 2001 lähtien toimineen Ompas-projektin tiimoilta kuukausittain keskusteluryhmää omaishoitajille. SÄÄTIÖN PALVELUTALOT JA ASUKKAAT Asukkaiden palveluntarve ja palvelukysyntä kasvoivat kaikissa palvelutaloissa toimintavuonna. Asukkaiden toimintakyvyn huononemisen vuoksi eniten lisääntyi hoivapalveluiden kysyntä. Toisaalta asukkaiden vaihtuvuuden lisäys aiempiin vuosiin verrattuna aiheutti tilapäisiä kysynnän muutoksia hoivapalveluiden määrässä ja henkilöstön tarpeessa. Sisäiset auditoinnit ja laadun kehittäminen jatkuivat kaikissa taloissa. Eri ammattiryhmien väliset tiimi-kehittämispäivät nostivat esiin uusia kehittämistarpeita ja kehitysprojekteja. Kaikissa taloissa pyrittiin turvaamaan asukkaille laadukasta hoitoa ja hoivaa sekä kodinomainen ympäristö elämän loppuun asti. Tilanteen mukaan toteutettiin asukkaiden terminaali- tai saattohoitoa. Asukkaiden yhä vanhentuessa, asukkaat ovat tulleet entistä huonokuntoisemmiksi ja enemmän liikuntarajoitteisiksi. Teknisten turvallisuustekijöiden ja henkilöstön toimintavalmiuden sekä turvallisuustiedon merkitys on tullut entistä tärkeämmäksi ja siksi esimerkiksi turvapuhelin kaikilla asukkailla on yksi tärkeä askel matkalla yhä turvallisempaan asumiseen. TURKU Turun palvelutalo on valmistunut vuonna 1994 ja on ehtinyt toimia toimintavuoden 2004 loppuun mennessä jo 10 vuotta. Palvelutalossa asuu edelleen 40 alkuperäistä asukasta. Käyttöaste oli vuonna %:a ja hakijoista oli ylitarjontaa. Kumpikin luku osoittaa, että asukkaat haluavat Sagaan asumaan ja sinne päästyään haluavat asua siellä niin kauan kuin mahdollista. Tyytyväisyysmittausten perusteella asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä Sagassa asumiseen ja saataviin palveluihin. Vuoden alusta otettiin käyttöön Säätiön kaikissa palvelutaloissa kaikilta asukkailta vuokrista erillään perittävä peruspalvelumaksu, joka sisältää mm. turvapuhelimen asunnossa, yöpäivystyksen, kuntosalin, askartelu- ja saunatilan vapaan käytön sekä virike- ja vapaa-ajantoiminnan. Muut palvelut sisältyvät asukkaan kanssa sovittavaan henkilökohtaiseen palvelusopimukseen, jonka sisältö voi vaihdella yksittäisistä siivouksista ja ateriapalveluista täydelliseen jokapäiväiseen palvelupakettiin. Talossa aloitti toimintavuonna osa-aikainen vapaa-ajanohjaaja, joka piristi seniorien arkea erilaisilla ohjelmilla, juhlilla ja retkillä. Taloakin ehostettiin mm. maalaamalla, korjaamalla allastilan, sauna- ja pesutilojen laatoituksia. Asuntojen kylpyhuoneista suuri osa vaatii peruskorjausta, joka aloitettiin toimintavuonna ja jatkuu osittain takuutyönä vielä vuoden 2005 aikana. Asukkaiden palveluntarve ja palvelukysyntä kasvoivat kaikissa palvelutaloissa toimintavuonna. Turun palvelutalossa annettiin entistä enemmän myös kuntien tai muiden viranomaisten ostamia ostopalveluita. Valtiokonttorin maksamia sotainvalideja oli hoidossa 5, Turun kaupungin terveystoimen hoivasairaanhoidon asiakkaita 4, Turun sosiaalitoimen asiakkaita 2, Helsingin sosiaalitoimen asiakkaita 1 ja samoin 1 asiakas Kaarinasta. Kaskenpuiston Liikuta-projektin kautta Turun Saga - Seniorikeskus Kaskenpuisto on profi loitunut liikuntapainotteiseksi palvelutaloksi. Projekti on antanut asukkaille mahdollisuuden kokeilla erilaisia liikuntalajeja ja tuonut tietoa liikunnan tärkeästä merkityksestä jokaiselle vuoden jokaisena päivänä, myös seniori-ikäisille. HELSINKI Helsingin palvelutalo on valmistunut vuonna Helsingin palvelutalossa asukkaiden keski-ikä pysyi korkeana ja oli 83 vuotta, vaikkakin 7

8 asukkaiden vaihtuvuus oli huomattavasti aiempaa suurempi. Nopean asukasvaihtuvuuden vuoksi oli haasteellista löytää uudet vuokralaiset, jotka mahtuivat toisaalta tulo- ja varallisuusrajoihin ja toisaalta olivat pikaisesti hoidon ja palveluasumisen tarpeessa. Maksukykyisten palvelunostajien saaminen oli vaikeata ja vaikutti myös palvelumyyntiin, huolimatta suuresta palvelujen tarpeesta ja kesällä nostetuista asukasvalinnassa noudatettavista uusista tulorajoista. Asukasvalintojen vaikeutumisesta huolimatta talon käyttöaste pysyi kuitenkin lähellä 100 prosenttia ja ateria- ja siivouspalveluiden kysyntä nousi. Terveys oli vuoden teema ja Sagassa järjestettiin mm. ruoka- ja terveysmessut yhteistyössä tukkuliikkeen ja apteekin kanssa. Säätiön tärkein arvo on edelleen tyytyväinen asukas, mikä toteutuu vain jos henkilöstö on työhönsä motivoitunutta, ammattitaitoista ja kokee työympäristön virikkeelliseksi myös toiminnan kehittämiseen. Asukastoiminta jatkui vilkkaana ja aktiivisena. Asukkaiden viikottaiset pienryhmäkerhot kokoontuivat mm. kielten, bingon ja liikunnan parissa. SPR:n vapaaehtoistoiminnan ansiosta alkoi ystäväkerho joka toinen viikko. Sosionomiopiskelijat toteuttivat vuoden aikana taloon muuttaneiden uusien asukkaiden kanssa tutustumisprojektin. Suuria juhlia vuoden aikana olivat veteraanijuhla ja Lucia-juhla, jota juhlisti vasta valittu Suomen Lucia-neito. Kiinteistön osalta toimintavuonna ehostettiin tiloja ja tekniikkaa. Yleisten saunojen lauteet uusittiin, kattoikkunoihin asennettiin sadetunnistimet, sprinklerjärjestelmä huollettiin ja kehitettiin automaattisen palohälytyksen välitystä. RAUMA Rauman palvelutalo on valmistunut vuonna Rauman palvelutalossa vuosi 2004 oli vaikea, koska paljon asukkaita joutui terveydellisistä syistä muuttamaan vuodeosastolle tai dementiaryhmäkotiin ja kuolevuus oli korkea. Asukkaiden keski-ikä oli toimintavuonna 82 vuotta. Asukkaita oli vuoden lopussa asukasvajauksesta johtuen Kanalinrannan palvelutalossa vain 77, joista pariskuntia 7, miehiä 21, naisia 56. Jatkuva asukasvajaus tuo haastetta vuoden 2005 toimintaan ja asuntojen markkinointiin, jotta talo saadaan täyteen asukkaita ja palvelut voidaan turvata myös jatkossa. Kanalinrannan ryhmäkodin käyttöaste oli 100 % ja lisäksi ryhmäkodin lyhytaikaispaikkaa käytti Ompas- projektin välityksellä vuoden aikana 14 henkilöä. Asukkaiden vapaa-ajan toiminnassa suosittuja olivat mm. käsityökammari, miesten ukko-klubi keskusteluryhmät ja yhteislaulu- ja te lat sekä Olavi Virta ja Laila Kinnunen -iltamat. Retkiä tehtiin mm. Pyhärannan kirkkoon, seurakunnan Lomakotiin ja Uuteenkaupunkiin. Kuusi ja puoli vuotta Rauman kaupungin tiloissa toimineet Rauman Sinisaaren ryhmäkodit Onnenluoto ja Myötätuuli tarjosivat ympärivuorokautista hoitoa 24 ostopalveluasukkaalle 100 %:n käyttöasteella. Asukkaiden keski-ikä oli noussut jo 85 vuoteen ja heistä vain kaksi oli miehiä. Asukkaiden vaihtuvuus oli suuri ja vuoden aikana vaihtui 14 asukasta. Asukkaiden viriketoiminta tuotti tulosta paitsi henkisenä hyvinvointina myös konkreettisina tuotteina. Mm. hieno seinäryijy valmistui vuoden aikana maanantai-iltapäivän virikekerhon työnä. Yhteiset juhlat piristivät arkea ja musiikkiesitykset ja yhteislauluillat rytmittivät asukkaiden päiviä. Rauman Sagan puutarhassa pidettiin vuoden aikana kuusi vaihtuvaa taidenäyttelyä ja lisäksi Rauman pitsi-näyttely heinä elokuussa tehostettuna talon oman asukkaan kahdella pitsinnypläysnäytöksellä. Kesäkuussa järjestettiin myös avoin tutustumispäivä. HENKILÖSTÖ Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli melko vähäistä. Sen sijaan hyvistä sijaisista ja ekstraajista oli kova pula, mikä todentaa hoitoalalla vallitsevaa yleistä ilmiötä, että am- 8

9 mattitaitoisesta työvoimasta on pulaa, erityisesti Helsingissä. Hoitotarpeen ja tarvittavan henkilöstön määrän vaihtelut ovat ongelmallisia väliaikaisen henkilöstön saatavuuden kannalta. Säätiön palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli toimintavuoden lopussa aikaisemman vuoden tasolla, n. 100 kokopäiväistä työntekijää. Säätiön palvelutalot toimivat myös harjoittelupaikkana hoitoalan opiskelijoille. Henkilöstön työssä jaksamisesta on huolehdittu monipuolisin Tyhy-toimenpitein ja erilaisten virkistystapahtumien merkeissä. Kehityskeskustelut kaikille palvelutalojen henkilöstöön kuuluville ovat vakiintuneet vuosittain tehtäviksi ja ne on katsottu tarpeellisiksi paitsi henkilöstön viihtyvyyden myös toiminnan kehittämisen kannalta. nut hyväksi tavaksi tehdä yhteistyötä ja parantaa työympäristöä ja annettavaa palvelua. Tyky-toiminta on viime vuosina laajentunut tyhy-toiminnaksi, jossa työntekijää käsitellään kokonaisuutena sekä ruumiillisesti että henkisesti. OMAISTOIMINTA Kaikissa Säätiön taloissa on järjestetty usean kerran vuodessa omaisteniltoja, joissa on voitu vapaasti keskustella ajankohtaisista asioista. Omaisten kanssa on oltu yhteydessä myös asukkaiden henkilökohtaisten hoitopalaverien aikana. Palvelutalojen henkilökunnan koulutuksessa tärkeitä asioita olivat mm. turvallisuus, yhteistyötaidot, liikunnan terveydellinen merkitys, stressi- ja jaksaminen, dementoituneiden vanhusten hoito- ja huolenpitotyö, lääkekoulutus sekä ensiapu- ja paloturvallisuustaidot. Säätiön arvojen ja tavoitteiden siirtäminen uusille työntekijöille ja käytännön työhön onnistuu parhaiten laatutyössä saatuja tuloksia hyödyntämällä henkilöstöoppaan ja perehdytyksen avulla. Säätiön tärkein arvo on edelleen tyytyväinen asukas, mikä toteutuu vain jos henkilöstö on työhönsä motivoitunutta, ammattitaitoista ja kokee työympäristön virikkeelliseksi myös toiminnan kehittämiseen. Tiimityö on osoittautu- Raumalla palvelukeskuksen omaisille järjestettiin kaksi avointa ohjelmallista omaisteniltaa Laila Kinnusen ja Olavi Virran teemoilla. Tilaisuuksiin kuului myös buffetti ja tanssit. Myös omaishoitajien jaksamista tukeva Ompas-projekti Raumalla jatkui toimintavuonna aktiivisesti ja aiemmin aloitetut omaishoitajien ryhmän kokoontumiset jatkuivat säännöllisesti kerran kuukaudessa, kahden hoitajan johdolla. Asiakkaita Ompas-projektin kautta palveluntuottajilla oli yhteensä 39. Palvelut sisälsivät lyhytaikaishoitoa, palveluja kotiin tai kuntouttavaa päivätoimintaa. Omaishoitajille järjestettiin Ompas kiva iltapäivä syksyllä ja kuntouttavassa päivätoiminnassa oli mukana 9

10 13 henkilöä. Päivätoimintaa vetivät joka toinen viikko lähihoitajat ja se sisälsi mm. keskusteluforumin, lounaan, kahvin ja virikkeellistä ohjelmaa. Asukasyhdistykset ovat toimineet Turussa ja Helsingissä aktiivisesti myös toimintavuonna. Yhdistyksen puheenjohtajana toimivat edelleen Turussa Veera Pauna ja Helsingissä Rauha Virta. Asukasyhdistykset ovat vuoden aikana kiinnittäneet huomiota asukkaita ja viihtyvyyttä koskeviin kysymyksiin ja lähestyneet näissä asioissa rohkeasti myös Säätiön johtoa. SÄÄTIÖN TALOUS Säätiön talous kehittyi edellisiin vuosiin verrattuna toiselta pohjalta, koska varsinainen palvelutoiminta ja henkilöstö siirtyivät vuoden 2004 alusta lukien Säätiölle. Säätiön tulokseen vaikutti myös organisaatiomuutoksen yhteydessä tapahtunut vuokratulojen ohjaaminen ns. pitkän korkotuen kohteissa Raumalla ja Helsingissä suoraan kiinteistöyhtiöille, jotka samalla muutettiin keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä tavallisiksi kiinteistöyhtiöiksi. Vain Kiinteistö Oy Turun Kaskenpuisto säilyi keskinäisenä kiinteistöyhtiönä ja asukkaat suorittavat edelleen vuokran suoraan Säätiölle, joka puolestaan maksaa kiinteistöyhtiölle hoitokuluihin vastiketta. Kaskenpuiston korkotukilaina-aika päättyi maaliskuussa ja laina muutettiin tavalliseksi markkinaehtoiseksi korolliseksi lainaksi. Säätiön taloutta rasittivat tilikaudella vuoden aikana tehdyn verotarkastuksen perusteella aivan vuoden lopussa tulleiden maksuunpanopäätösten nojalla tuloslaskelmaan satunnaisiin kuluihin kirjatut maksettavaksi tulleet usean vuoden arvonlisäverot, jotka erääntyvät vuoden 2005 puolella ja joista on valitukset vireillä. Kiinteistöyhtiöiden talous oli myös vuonna 2004 vakaalla pohjalla. Pitkän korkotuen kohteissa vuokratulot ohjautuivat suoraan asukkailta yhtiöille ja toisaalta joitakin aiemmin Säätiön maksamia kiinteistön hoitoon ja asukasvuokraukseen liittyviä kustannuksia kohdennettiin suoraan kiinteistöyhtiöille. Kiinteistöyhtiöiden taloutta auttoivat yhä edelleen toimintavuonna ennätysmäisen alhaalle laskeneet lainojen korot, mikä auttoi siten, että vuokria ei tarvinnut korottaa edelliseen vuoteen verrattuna Turussa ja Raumalla kuin 0,7 % ja Helsingissä jopa alennettiin vuokria. Kaikissa taloissa käyttöön otetulla yhtenäisellä peruspalvelumaksukäytän- nöllä eriytettiin entistä selvemmin asukkaille annettavat hoito- ja muut palvelut ja kiinteistöjen asuntovuokraustoiminta sekä niihin liittyvät tulot ja kulut. Uudistuksella pyrittiin toteuttamaan Valtion asuntorahaston esittämä suositus riittävän selvästä vuokraus- ja palvelutuotannon eriyttämisestä. Palveluyhtiöt eivät toimineet enää vuonna TULEVAT HANKKEET TURKU Turun Kaskenniityn suunnittelutyö jatkui vuoden 2004 aikana jaksottaisen hankesuunnitelman pohjalta. Ns. A-osan eli varsinaisen palvelutalon rakennustöiden aloitus siirtyy kevääseen Hankkeen toteutus edellyttää vielä lopullista korkotukipäätöstä Valtion asuntorahastolta. Neuvottelut samalle vuokratontille tulevan toisen vaiheen (B + C -osa) mahdollisen pitkäaikaissairaalaosan toteutuksesta ja yhteistyöstä Turun kaupungin ja Säätiön välillä jatkuivat. Kaupungin periaatepäätöksiä voidaan odottaa aikaisintaan vuoden 2005 keväällä. HELSINKI Säätiö osti joulukuussa Helsingin kaupungilta perustettavan yhtiön lukuun, kaupungin tammikuussa 2004 päättämään ns.hitas-hintaan kaupungin aiemmin Säätiölle varaaman maa-alueen. Alueelle tulee Säätiön nykyisen Munkkiniemen palvelutalon välittömään läheisyyteen 60 asunnon uudishanke. Uudisosa on tarkoitus toteuttaa Säätiön omarahoituksella vapaarahoitteisena, taloudellisesti ja hallinnollisesti erillisenä hankkeena nykyisistä korkotukihankkeista. Hankkeeseen ei haeta avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä tai korkotukea Valtion asuntorahastolta. Hanketta ja kiinteistön alueen hallinnointia varten perustetaan oma kiinteistöyhtiö. Suunnittelutyö jatkui toimintavuonna ja ennen rakentamisen aloittamista tarvittavat lupaja lohkomistoimitukset pannaan vireille vuoden 2005 keväällä, jotta varsinaiset rakennustyöt voitaisiin urakkatarjouskilpailutusten jälkeen käynnistää jo vuoden 2005 aikana. 10

11 LIITTEET Ruissalo Säätiön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus v Kiinteistö Oy Turun Kaskenpuiston toimintakertomus v Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinpuiston toimintakertomus v Kiinteistö Oy Rauman Kanalinpuiston toimintakertomus v Kiinteistö Oy Turun Kaskenniityn toimintakertomus v Munkkiniemen Seniorikeskus Oy:n toimintakertomus v Rauman Senioripalvelut Oy:n toimintakertomus v Turun Senioripalvelut Oy:n toimintakertomus v

12 RUISSALO SÄÄTIÖ TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot Asuntotoiminta Vuokratuotot , ,39 Muut tuotot , , , ,59 Hoitopalvelut Tuotot hoitopalveluista , ,00 Ruokapalvelut Tuotot ruokapalveluista , ,44 Muut tuotot 1 000,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut , ,03 Poistot , ,65 Ulkopuoliset palvelut , ,80 Vastikkeet , ,55 Vuokrat 6 389, ,84 Muut kulut , , , ,24 Varsinaisen toiminnan kulu-/tulojäämä , ,79 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot 773,47 35,20 Muut rahoitustuotot 1 717, , , ,07 Kulut Korkokulut 1 895,81 0,00 Muut rahoituskulut 4 186, , , ,50 Sijoitustoiminnan kulu-/tulojäämä ,61-289,43 Satunnaiset kulut ,25 Verot -306,75 Tilikauden yli-/alijäämä , ,36 12

13 RUISSALO SÄÄTIÖ TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 4 422, ,14 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,60 Koneet ja kalusto , ,73 Muut pitkävaikutteiset menot , ,00 Keskeneräiset investoinnit , , , ,91 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ,45 0,00 Saamiset Myyntisaamiset , ,49 Siirtosaamiset ,04 612,83 Muut saamiset , , , ,37 Rahoitusomaisuus Rahat ja pankkisaamiset , , , ,86 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Toimintapääoma , ,19 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,52 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,07 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,15 Ostovelat , ,15 Muut lyhytaikaiset velat , ,15 Siirtovelat , , , , , ,86 13

14 14 RUISSALO SÄÄTIÖ

15 TILINTARKASTUSKERTOMUS Ruissalo Säätiön hallitukselle Olemme tarkastaneet Ruissalo Säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon sekä toimintakertomuksen tilivuodelta Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella. Tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää ,43 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpito- ja säätiölaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta sekä tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Turussa 29. huhtikuuta 2004 Pekka Sipilä KHT Markku Monnonen 15

16 KIINTEISTÖ OY TURUN KASKENPUISTO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 YHTIÖN TOIMIALA JA KASKENPUISTON KIINTEISTÖ Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Turun kaupungin Luolavuoren kaupunginosan 21. korttelin tonttia numero 4 sekä sillä olevia rakennuksia. Kohteessa on 128 asuntoa ja huoneistokoot 34 m 2-65 m 2. Asuntopinta-ala on yhteensä 5674 m 2, palvelukeskus 812 m 2 ja katettuja sisäpihoja 989 m 2. OMISTUS JA YHTIÖKOKOUKSET Ruissalo Säätiö omistaa yhtiön koko osakekannan. Toimintavuonna pidettiin yksi varsinainen yhtiökokous. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja Ritva Niemi sekä hallituksen jäsenet Matti Manner ja Pekka Niemi. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Tilintarkastajana on toiminut edelleen KHT Pekka Sipilä, ja hänen varamiehenään ekonomi Markku Monnonen. TALOUS Tilivuoden tulos oli -772,38 euroa. Tuloslaskelma sisältää poistoja ,72 euroa. TOIMENPITEET, JOIHIN TILIKAUDEN TULOS ANTAA AIHETTA Hallitus esittää, että tilikauden tulos jätetään voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Turussa, huhtikuun 21. päivänä 2005 Kiinteistö Oy Turun Kaskenpuisto hallitus 16

17 KIINTEISTÖ OY HELSINGIN DOSENTTIPUISTO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 YHTIÖN TOIMIALA JA DOSENTINPUISTON KIINTEISTÖ Yhtiön toimialana on aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä tarjoaa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi siten, että tavoitteena on asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa valtion tukemaa tuotantoa koskevaa asuntolainsäädäntöä tai sen perusteella annettuja alemman asteisia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö omistaa ja hallinnoi Helsingin kaupungin Munkkiniemen kaupunginosan korttelissa numero 98 sijaitsevaa tonttia numero 1 sekä sillä olevaa rakennusta. Rakennuksessa on 138 asuntoa ja huoneistokoot ovat 36 m 2 68 m 2. Asuntojen pinta-ala on yhteensä m 2, palveluosa m 2 ja katettuja sisäpihoja 1.850m 2. OMISTUS JA YHTIÖKOKOUKSET Ruissalo Säätiö omistaa yhtiön koko osakekannan. Toimintavuonna pidettiin yksi varsinainen yhtiökokous. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja Matti Manner sekä hallituksen jäsenet Ritva Niemi ja Erkki Aaltonen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Tilintarkastajana on toiminut KHT Pekka Sipilä (Ernst & Young Oy) ja KHT Jari Meisaari (Price Waterhouse Coopers Oy) sekä varatilintarkastajana Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kari Hyvönen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Niemi. TALOUS Tilivuoden tulos oli ,64 euroa voittoa. Tuloslaskelma sisältää poistoja ,55 euroa. Sijoitusrahastojen arvo on noussut vuoden aikana ,50 euroa. TOIMENPITEET, JOIHIN TILIKAUDEN TULOS ANTAA AIHETTA Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,64 käytetään aiempien vuosien tappioiden kattamiseen ja siirretään voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Turussa, huhtikuun 21. päivänä 2005 Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinpuisto Hallitus 17

18 KIINTEISTÖ OY RAUMAN KANALINPUISTO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 YHTIÖN TOIMIALA JA KANALINPUISTON KIINTEISTÖ Yhtiön toimialana on aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä tarjoaa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi siten, että tavoitteena on asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa valtion tukemaa tuotantoa koskevaa asuntolainsäädäntöä tai sen perusteella annettuja alemman asteisia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö omistaa ja hallinnoi Rauman kaupungissa 4. kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevaa tonttia numero 9 ja sillä olevaa rakennusta. Rakennuksessa on 85 asuntoa ja lisäksi 13-paikkainen ryhmäkoti. Asuntojen huoneistokoot ovat 36 m 2-44,5 m 2. Asuntojen pinta-ala on m 2, palveluosa m 2 ja katettuja sisäpihoja m 2. OMISTUS JA YHTIÖKOKOUKSET Ruissalo Säätiö omistaa yhtiön koko osakekannan. Toimintavuonna pidettiin yksi varsinainen yhtiökokous. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen ovat tilikauden aikana kuuluneet hallituksen puheenjohtaja Matti Manner sekä hallituksen jäsenet Ritva Niemi ja Erkki Aaltonen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kerran. Tilintarkastajana on toiminut KHT Pekka Sipilä (Ernst & Young Oy) ja KHT Jari Meisaari (Price Waterhouse Coopers Oy) sekä varatilintarkastajana Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kari Hyvönen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Niemi. TALOUS Tilivuoden tulos oli ,65 euroa tappiota. Tuloslaskelma sisältää poistoja ,14 euroa. TOIMENPITEET, JOIHIN TILIKAUDEN TULOS ANTAA AIHETTA Hallitus esittää, että tilikauden tulos ,65 euroa siirretään voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Turussa, huhtikuun 21. päivänä 2005 Kiinteistö Oy Rauman Kanalinpuisto Hallitus 18

19 KIINTEISTÖ OY TURUN KASKENNIITTY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä tarjoaa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin vuokrattavaksi siten, että tavoitteena on asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa valtion tukemaa tuotantoa koskevaa asuntolainsäädäntöä tai sen perusteella annettuja alemman asteisia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö hallinnoi vuokrasopimuksella Turun kaupungilta vuokrattavaa kartalla M 345/ osoitettua osaa tontista Kurjenmäki 1-4 sekä omistaa ja hallinnoi tontille tulevia rakennuksia. Rakentamista ei ole vielä aloitettu tilikaudella. OMISTUS JA YHTIÖKOKOUKSET Ruissalo Säätiö omistaa yhtiön koko osakekannan. Toimintavuonna pidettiin yksi varsinainen yhtiökokous. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja Matti Manner sekä hallituksen jäsenet Erkki Aaltonen ja Ritva Niemi. Tilintarkastajana ovat toimineet KHT Pekka Sipilä (Ernst & Young Oy) ja KHT Jari Meisaari (Price Waterhouse Coopers Oy) sekä varatilintarkastajana Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kari Hyvönen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Niemi. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kerran. TALOUS Tilivuoden tulos oli ,82 euroa tappiota. Tappio johtuu tuloslaskelmaan kohtaan muut kulut kirjatusta yhtiön ja Turun kaupungin välisen maanvuokrasopimuksen perusteella vuosilta kertyneistä kiinteistövuokrista. Tuloslaskelma ei sisällä poistoja, koska rakentamista ei ole aloitettu vielä tilikaudella. TOIMENPITEET, JOIHIN TILIKAUDEN TULOS ANTAA AIHETTA Hallitus esittää, että tilikauden tulos ,82 euroa jätetään voitto/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta. Turussa, huhtikuun 21. päivänä 2005 Kiinteistö Oy Turun Kaskenniitty Hallitus 19

20 MUNKKINIEMEN SENIORIKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on voittoa tavoittelematta tuottaa vanhustenhuollon alaan kuuluvia palveluja. Näitä ovat asumis-, hoiva-, terveys-, kuntoutus- ja virkistyspalvelut. Lisäksi yhtiö pitää asukasruokalaa ja -kahvilaa. Yhtiö voi omistaa, myydä, ostaa ja vuokrata kiinteistöjä. OMISTUS JA YHTIÖKOKOUKSET Ruissalo Säätiö omistaa 100 % yhtiön osakekannasta. Toimintavuonna pidettiin yksi varsinainen yhtiökokous. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Ritva Niemi sekä varsinaisena jäsenenä Matti Manner ja Pekka Niemi. Tilintarkastajana on toiminut KHT Pekka Sipilä ja varatilintarkastajana Ernst & Young Oy. Hallitus kokoontui tilivuoden aikana kerran. TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ Yhtiö ei ole harjoittanut palvelutoimintaa eikä sillä ole ollut henkilöstöä palveluksessaan vuonna Helsingissä sijaitsevan Saga Seniorikeskus Munkkiniemen palvelutoiminta ja henkilöstö on siirtynyt Ruissalo Säätiölle tilivuoden alusta lukien. TALOUS Tuloslaskelman satunnaisiin kuluihin on kirjattu tilivuonna suoritetun verotarkastuksen perusteella maksuunpantua arvonlisäveroa ajalta yhteensä ,70 euroa. Verojen maksupäivä on alkavan tilivuoden puolella ja maksuunpanopäätöksestä on valitus vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus on antanut ulosoton kieltämistä koskevan päätöksen, kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu, kuitenkin enintään saakka. Tilivuoden tulos oli ,40 euroa tappiota. Taseen mukainen oma pääoma oli tilivuoden lopussa ,00 euroa. TOIMENPITEET, JOIHIN TILIKAUDEN TULOS ANTAA AIHETTA Hallitus esittää, että tilikauden tulos ,40 euroa siirretään voitto/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta. Turussa, huhtikuun 21. päivänä 2005 Munkkiniemen Seniorikeskus Oy Hallitus 20

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti KEVÄT 2008 3 4 Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 7 Vaso on houkutteleva työpaikka 10 Ilmettä

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Vuosikatsaus 2000 Medivire Työterveyspalvelut Oy Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Sisällys 4 6 8 10 11 19 20 24 Medivireen hallituksen puheenjohtaja Jukka Wuolijoki: Medivireellä on selvä suunta

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Asukas tekee ekotalosta tosivihreän 2 Vason 100. talo harjakorkeudessa 3 Vason toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 4 Henrik Elfving on pitkän

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Asukaspalvelu, -demokratia ja -toiminta 4 Vuosikorjaukset, siivous ja kiinteistönhoito 5 Rakennuttaminen 5 Hallinto-osaston

Lisätiedot

Sisältö. Kannen kuva: Käyttöpäällikkö Jarmo Aho, kompressoripäällikkö Ari Suomilammi ja vuoroteknikko. uudessa valvontakeskuksessa.

Sisältö. Kannen kuva: Käyttöpäällikkö Jarmo Aho, kompressoripäällikkö Ari Suomilammi ja vuoroteknikko. uudessa valvontakeskuksessa. 1 V u o s i k e r t o m u s 1 9 9 9 Sisältö Kannen kuva: Käyttöpäällikkö Jarmo Aho, kompressoripäällikkö Ari Suomilammi ja vuoroteknikko Juha Raippo uudessa valvontakeskuksessa. Vuosituhat vaihtui ongelmitta.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2008. Energiatodistus avuksi energiankulutuksen tarkkailuun

Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2008. Energiatodistus avuksi energiankulutuksen tarkkailuun Var s i nai s S u o m e n A s u m i s o i ke u s Oy:n ti e d otu s le hti 3 4 7 9 11 Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä Toimintakertomus vuodelta 2008 Energiatodistus avuksi energiankulutuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö

2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö OY SAMLINK AB AVAINLUVUT 2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö Liikevaihto, milj. mk 269,1 268,1 234,6 238,9 240,1 223,1 Liikevoitto, milj. mk 4,7 14,6 7,7

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen 1 9 9 7 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Kaupan toimintaympäristö... 4 Kehitys S-ryhmässä... 5 Yleiskatsaus TOK-yhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot