Säätiön toiminta toimintavuonna 3. Säätiön hallinto ja organisaatio 4. Säätiön palvelutalot ja asukkaat 7. Henkilöstö 8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säätiön toiminta toimintavuonna 3. Säätiön hallinto ja organisaatio 4. Säätiön palvelutalot ja asukkaat 7. Henkilöstö 8."

Transkriptio

1 RUISSALO SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004

2 SISÄLLYS Säätiön toiminta toimintavuonna 3 Säätiön hallinto ja organisaatio 4 Yhteistyötä 5 Säätiön palvelutalot ja asukkaat 7 Henkilöstö 8 Omaistoiminta 9 Säätiön talous 10 Tulevat hankkeet 10 Liitteet 11 2

3 SÄÄTIÖN TOIMINTA TOIMINTAVUONNA 2004 Ruissalo Säätiö on jatkanut vuonna 2004 edellisten toimintavuosien tapaan voittoa tavoittelematta toimintaansa seniori-ikäisten asumis-, hoito- ja huolenpitopalveluiden tuottajana. Säätiön ensisijainen tavoite ja tarkoitus on edelleen alkuperäinen, eli seniori-ikäisten elämänlaadun parantaminen tarjoamalla heille hyvät ulkoiset ja henkiset olosuhteet viihtyisän asunnon ja monipuolisten palveluiden muodossa. Säätiö pyrkii kehittämään uudenlaisia asumisvaihtoehtoja seniorikeskuksia rakennuttamalla ja tuottamalla palvelutaloissa asiakaslähtöistä ja laadukasta hoito- ja huolenpitopalvelua. Säätiön kehittämä ja palvelutaloissa noudatettu Saga-konsepti tarkoittaa asukkaiden toivomia yksilöllisiä, joustavia ja monipuolisia palveluja. Tilat ja palvelut ovat tarvittaessa helposti muunneltavissa asukkaiden tarpeiden mukaan. Uudiskohteiden suunnittelutyö on jatkunut toimintavuonna 2004 ja jo vuosia suunniteltujen Turun uuden palvelutalokohteen ja Helsingin laajennushankkeen toteutus voidaan viimein aloittaa vuoden 2005 aikana. Säätiö osti vuoden 2004 lopulla Helsingin laajennushanketta varten lisää tonttimaata kaupungilta nykyisen palvelutalon viereiseltä alueelta. Asuntojen käyttöaste oli Turun ja Helsingin palvelutaloissa ja Rauman ryhmäkodeissa vuoden lopulla lähes 100 %. Rauman Kanalinrannan palvelutalon käyttöaste heikkeni koko vuoden ajan ja vuoden lopulla oli vajausta 16 asunnon verran. Rauman asukasvajaus edellyttää Säätiöltä konkreettisia toimenpiteitä asukastilanteen korjaamiseksi vuoden 2005 aikana. Asukkaiden keski-ikä Säätiön palvelutaloissa oli edelleen korkea; Turussa 82 vuotta, Helsingissä 83 vuotta, Raumalla palvelutalossa 82 vuotta ja ryhmäkodeissa 85 vuotta. Asukasrakenne toi paineita palvelujen jatkuvaan kasvuun ja niiden tarkoituksenmukaiseen asiakaslähtöiseen toteutukseen. Palvelutoiminta ja henkilöstö siirtyivät edellisen vuoden lopulla tehdyn organisaatiomuutoksen seurauksena vuoden 2004 alusta lukien palveluyhtiöistä Säätiön palvelukseen. 3

4 Sisäiset auditoinnit ja laadun kehittäminen jatkuivat. Arkipäivän toiminnan laadun valvonta on talojen johtajilla ja laatuvastaavilla. Turussa tehtiin lisäksi johdonkatselmus syksyllä Suurin laadun kehityshanke oli promoottorina toimineen Turun palvelutalon johtajan Anne Simolan johdolla tehty asukkaan terveyskansion sisällön uudistaminen kaikkine lomakkeineen, mikä palvelee Säätiön kaikkien palvelutalojen tarpeita. Asukkaat valitaan Säätiön palvelutaloihin asetuksen määräysten mukaisesti, painottaen terveydentilan ja hoidon aiheuttamia palveluasumisen tarpeita. Raha-automaattiyhdistykseltä haettiin rahoitusta Power-projektiin, joka olisi mahdollistanut kolmeen palvelutaloon seniorien nettikahvilan perustamisen, koulutusta, vertaistukea ja ohjausta tarkoituksena ottaa seniori-ikäiset osaksi tietoyhteiskuntaa kuluttajina ja oppijoina. Valitettavasti Raha-automaattiyhdistys ei esittänyt rahoitusta hankkeelle. Asukkaat valitaan Säätiön palvelutaloihin asetuksen määräysten mukaisesti, painottaen terveydentilan ja hoidon aiheuttamia palveluasumisen tarpeita. Vuoden 2004 kesäkuussa tuli voimaan uusi valtioneuvoston asetus korkotukiasuntojen asukasvalinnoissa sovellettavista perusteista. Asetuksessa vahvistettiin uudet aikaisempia tulorajoja merkittävästi korkeammat enimmäistulorajat. Uudet tulorajat merkitsivät Säätiölle helpotusta erityisesti Helsingin asukasvalintoihin. Tulorajojen lisäksi ei asetuksen muihin asukasvalintaperusteisiin tehty muutoksia ja tulorajojen noudattamisesta erityisestä syystä vapautetut erityiset sosiaaliset ja terveydelliset valintaperusteet säilyivät ennallaan. Samanaikaisesti asetusten tulorajamuutosten kanssa valtion asuntorahasto antoi asukasvalintojen varallisuusrajoja koskevan suositusohjeen tiettyjen suuntaa antavien enimmäisrajojen soveltamisesta hakijoiden varallisuuden kohdalla. Näistä rajoista voidaan suosituksen mukaan poiketa kunnan asuntojen hintataso huomioon ottaen joko ylös- tai alaspäin. Myös tämä uudistus yhtenäisti kuntien aiemmin oman harkinnan perustella toisistaan huomattavastikin poikkeavia käytäntöjä varallisuuden arvostamisessa ja arvioinnissa asukasvalintojen yhteydessä. Palvelutalon johtajan ensisijainen tehtävä on asukasvalintojen yhteydessä miettiä palvelujen tarvetta mm. terveydellisin perustein, jolloin valintaa rajoittavat tulo- ja varallisuusrajat voivat selvästä palveluntarpeesta huolimatta muodostua ongelmalliseksi, jos palvelutaloasumisen ja asiakasrakenteen erityispiirteitä ei riittävästi ymmärretä. SÄÄTIÖN HALLINTO JA ORGANISAATIO Säätiö on yleishyödyllinen sosiaalista asumis-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuollon toimintaa harjoittava yhteisö. Säätiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä huolehtii ylimpänä hallitus, jonka jäsenet edustavat laajaa taustaorganisaatiojoukkoa. Säätiön hallituksen kokoonpano säilyi toimintavuonna ennallaan. Säätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut varatuomari, asianajaja Matti Manner ja jäseninä toimitusjohtaja Pekka Niemi ja varatoimitusjohtaja Ritva Niemi sekä eri yhteisöjen nimeäminä jäseninä kehittämispäällikkö Erkki Aaltonen (Suomen MS-liitto), liikkeenharjoittaja Matti Ahlroos (Sotaveteraanit), toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen (Uuden teknologian säätiö) ja kansanedustaja Ilkka Kanerva (Kansalliset eläkeläiset / Turun Kansallinen Eläkeläisseura ry). Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Toiminnanjohtajana toimi hallintojohtaja Ritva Niemi ja säätiön asiamiehenä varatuomari Tuija Peltola. Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pekka Sipilä ja ekonomi Markku Monnonen. Ruissalo Säätiön palvelutalot muodostivat jokainen oman kiinteistöosakeyhtiönsä, joiden osakkeet säätiö 100 %:sti omistaa. Säätiön omistuksessa olivat vuoden 2004 lopulla seuraavat kiinteistöosakeyhtiöt; Kiinteistö Oy Turun Kaskenpuisto, Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinpuisto, Kiinteistö Oy Rauman Kanalinpuisto ja Kiinteistö Oy Turun Kaskenniitty, jonka hallinnassa on toistaiseksi rakentamaton kaupungin vuokratontti. Palvelutaloissa ennen vuotta 2004 palvelut 4

5 tuottaneilla Säätiön omistamilla palveluyhtiöillä Munkkiniemen Seniorikeskus Oy:llä, Rauman Senioripalvelut Oy:llä ja Turun Senioripalvelut Oy:llä ei ollut vuonna 2004 toimintaa. Säätiön ja kaikkien Säätiön omistamien yhtiöiden hallinto, taloushallinto, lakiasiat ja atk on hoidettu keskitetysti Turun hallintotoimistossa. Vuoden 2004 syksyllä Säätiön tilinpäätöstehtävät siirtyivät osittain ostopalveluina ostettavaksi Tilitoimisto Akipo Oy:ltä. Osa kirjanpitotehtävistä jäi edelleen hallinnon henkilöstön hoidettaviksi. Tehtävien uudelleenjärjestely mahdollisti hallinnon henkilöstömäärässä yhden henkilön vähennyksen. Säätiössä on tehty verotarkastus, ja verottaja on esittänyt vanhusten palvelutalossa saamien sairaanhoidon ja sen tukipalveluiden saattamista arvonlisäverotettavaksi. Turun lääninveroviraston jälkikäteen toimintaan ottama kanta on tullut yllätyksenä sekä Säätiölle että vanhusalan järjestöille. Mahdolliset jälkiverot ja valitusprosessi kohdistuvat vuoden 2005 puolelle. Suurin näkemysero verottajan ja Säätiön välillä liittyy peruskysymykseen, mitä edellytyksiä toiminnan ja palveluita saavien asukkaiden tulee täyttää, jotta toiminta voitaisiin katsoa verovapaaksi arvonlisäverolaissa tarkoitetulla tavalla. Jälkikäteinen verotuksellinen muutos, joka perustuu lain käsitteiden tulkintaan, asettaa palveluntuottajat kohtuuttomaan tilanteeseen. Vanhusten palvelualan järjestöt ovat ratkaisevassa asemassa huonokuntoisten vanhusten palvelutalotoiminnan luonteen selvittämisessä lainsäätäjille ja veroviranomaisille, tavoitteena alan palveluntuottajien yhtenäisen verotuskohtelun aikaansaaminen. Yhtenäinen käytäntö edellyttää ilmeisesti myös muutoksia lainsäädäntöön ja verohallituksen verovirastoille antamiin ohjeisiin. YHTEISTYÖTÄ Saga-Seniorikeskusten sijaintikuntien ja uusien suunniteltujen kohteiden sijaintikuntien kiinteistö-, sosiaali- ja terveystoimen lisäksi tärkeimmät yhteistyötahot toimintavuonna olivat valtakunnallisesti Raha-automaattiyhdistys, Valtion asuntorahasto, ASRA ry., Handelsbanken, Stakes, Tekes, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Vanhustyön keskusliitto, Dementiayhdistys ry., Alzheimer-liitto. Oman talousalueen yhteistyötahoina olivat kunnat, seurakunnat, lääkärikeskukset, terveys- 5

6 6

7 keskukset, Turussa Palveluverkkosäätiö, paikalliset saman alan yritykset ja yhdistykset sekä alan oppilaitokset. Jatkuvan henkilöstön sijais- ym. tarpeen perusteella olivat tärkeitä yhteistyökumppaneita paikalliset työvoimatoimistot. Palvelutaloilla oli myös omia Säätiön periaatteita noudattavia yhteistyöhankkeita. Esimerkiksi Rauman johtajana toiminut Leena Nurmi osallistui Rauman kaupungin asumispalveluiden kehittämisprojektiin ja Rauman hoitajana toimiva Outi Bragge piti omaishoitajien jaksamista tukevan Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman vuodesta 2001 lähtien toimineen Ompas-projektin tiimoilta kuukausittain keskusteluryhmää omaishoitajille. SÄÄTIÖN PALVELUTALOT JA ASUKKAAT Asukkaiden palveluntarve ja palvelukysyntä kasvoivat kaikissa palvelutaloissa toimintavuonna. Asukkaiden toimintakyvyn huononemisen vuoksi eniten lisääntyi hoivapalveluiden kysyntä. Toisaalta asukkaiden vaihtuvuuden lisäys aiempiin vuosiin verrattuna aiheutti tilapäisiä kysynnän muutoksia hoivapalveluiden määrässä ja henkilöstön tarpeessa. Sisäiset auditoinnit ja laadun kehittäminen jatkuivat kaikissa taloissa. Eri ammattiryhmien väliset tiimi-kehittämispäivät nostivat esiin uusia kehittämistarpeita ja kehitysprojekteja. Kaikissa taloissa pyrittiin turvaamaan asukkaille laadukasta hoitoa ja hoivaa sekä kodinomainen ympäristö elämän loppuun asti. Tilanteen mukaan toteutettiin asukkaiden terminaali- tai saattohoitoa. Asukkaiden yhä vanhentuessa, asukkaat ovat tulleet entistä huonokuntoisemmiksi ja enemmän liikuntarajoitteisiksi. Teknisten turvallisuustekijöiden ja henkilöstön toimintavalmiuden sekä turvallisuustiedon merkitys on tullut entistä tärkeämmäksi ja siksi esimerkiksi turvapuhelin kaikilla asukkailla on yksi tärkeä askel matkalla yhä turvallisempaan asumiseen. TURKU Turun palvelutalo on valmistunut vuonna 1994 ja on ehtinyt toimia toimintavuoden 2004 loppuun mennessä jo 10 vuotta. Palvelutalossa asuu edelleen 40 alkuperäistä asukasta. Käyttöaste oli vuonna %:a ja hakijoista oli ylitarjontaa. Kumpikin luku osoittaa, että asukkaat haluavat Sagaan asumaan ja sinne päästyään haluavat asua siellä niin kauan kuin mahdollista. Tyytyväisyysmittausten perusteella asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä Sagassa asumiseen ja saataviin palveluihin. Vuoden alusta otettiin käyttöön Säätiön kaikissa palvelutaloissa kaikilta asukkailta vuokrista erillään perittävä peruspalvelumaksu, joka sisältää mm. turvapuhelimen asunnossa, yöpäivystyksen, kuntosalin, askartelu- ja saunatilan vapaan käytön sekä virike- ja vapaa-ajantoiminnan. Muut palvelut sisältyvät asukkaan kanssa sovittavaan henkilökohtaiseen palvelusopimukseen, jonka sisältö voi vaihdella yksittäisistä siivouksista ja ateriapalveluista täydelliseen jokapäiväiseen palvelupakettiin. Talossa aloitti toimintavuonna osa-aikainen vapaa-ajanohjaaja, joka piristi seniorien arkea erilaisilla ohjelmilla, juhlilla ja retkillä. Taloakin ehostettiin mm. maalaamalla, korjaamalla allastilan, sauna- ja pesutilojen laatoituksia. Asuntojen kylpyhuoneista suuri osa vaatii peruskorjausta, joka aloitettiin toimintavuonna ja jatkuu osittain takuutyönä vielä vuoden 2005 aikana. Asukkaiden palveluntarve ja palvelukysyntä kasvoivat kaikissa palvelutaloissa toimintavuonna. Turun palvelutalossa annettiin entistä enemmän myös kuntien tai muiden viranomaisten ostamia ostopalveluita. Valtiokonttorin maksamia sotainvalideja oli hoidossa 5, Turun kaupungin terveystoimen hoivasairaanhoidon asiakkaita 4, Turun sosiaalitoimen asiakkaita 2, Helsingin sosiaalitoimen asiakkaita 1 ja samoin 1 asiakas Kaarinasta. Kaskenpuiston Liikuta-projektin kautta Turun Saga - Seniorikeskus Kaskenpuisto on profi loitunut liikuntapainotteiseksi palvelutaloksi. Projekti on antanut asukkaille mahdollisuuden kokeilla erilaisia liikuntalajeja ja tuonut tietoa liikunnan tärkeästä merkityksestä jokaiselle vuoden jokaisena päivänä, myös seniori-ikäisille. HELSINKI Helsingin palvelutalo on valmistunut vuonna Helsingin palvelutalossa asukkaiden keski-ikä pysyi korkeana ja oli 83 vuotta, vaikkakin 7

8 asukkaiden vaihtuvuus oli huomattavasti aiempaa suurempi. Nopean asukasvaihtuvuuden vuoksi oli haasteellista löytää uudet vuokralaiset, jotka mahtuivat toisaalta tulo- ja varallisuusrajoihin ja toisaalta olivat pikaisesti hoidon ja palveluasumisen tarpeessa. Maksukykyisten palvelunostajien saaminen oli vaikeata ja vaikutti myös palvelumyyntiin, huolimatta suuresta palvelujen tarpeesta ja kesällä nostetuista asukasvalinnassa noudatettavista uusista tulorajoista. Asukasvalintojen vaikeutumisesta huolimatta talon käyttöaste pysyi kuitenkin lähellä 100 prosenttia ja ateria- ja siivouspalveluiden kysyntä nousi. Terveys oli vuoden teema ja Sagassa järjestettiin mm. ruoka- ja terveysmessut yhteistyössä tukkuliikkeen ja apteekin kanssa. Säätiön tärkein arvo on edelleen tyytyväinen asukas, mikä toteutuu vain jos henkilöstö on työhönsä motivoitunutta, ammattitaitoista ja kokee työympäristön virikkeelliseksi myös toiminnan kehittämiseen. Asukastoiminta jatkui vilkkaana ja aktiivisena. Asukkaiden viikottaiset pienryhmäkerhot kokoontuivat mm. kielten, bingon ja liikunnan parissa. SPR:n vapaaehtoistoiminnan ansiosta alkoi ystäväkerho joka toinen viikko. Sosionomiopiskelijat toteuttivat vuoden aikana taloon muuttaneiden uusien asukkaiden kanssa tutustumisprojektin. Suuria juhlia vuoden aikana olivat veteraanijuhla ja Lucia-juhla, jota juhlisti vasta valittu Suomen Lucia-neito. Kiinteistön osalta toimintavuonna ehostettiin tiloja ja tekniikkaa. Yleisten saunojen lauteet uusittiin, kattoikkunoihin asennettiin sadetunnistimet, sprinklerjärjestelmä huollettiin ja kehitettiin automaattisen palohälytyksen välitystä. RAUMA Rauman palvelutalo on valmistunut vuonna Rauman palvelutalossa vuosi 2004 oli vaikea, koska paljon asukkaita joutui terveydellisistä syistä muuttamaan vuodeosastolle tai dementiaryhmäkotiin ja kuolevuus oli korkea. Asukkaiden keski-ikä oli toimintavuonna 82 vuotta. Asukkaita oli vuoden lopussa asukasvajauksesta johtuen Kanalinrannan palvelutalossa vain 77, joista pariskuntia 7, miehiä 21, naisia 56. Jatkuva asukasvajaus tuo haastetta vuoden 2005 toimintaan ja asuntojen markkinointiin, jotta talo saadaan täyteen asukkaita ja palvelut voidaan turvata myös jatkossa. Kanalinrannan ryhmäkodin käyttöaste oli 100 % ja lisäksi ryhmäkodin lyhytaikaispaikkaa käytti Ompas- projektin välityksellä vuoden aikana 14 henkilöä. Asukkaiden vapaa-ajan toiminnassa suosittuja olivat mm. käsityökammari, miesten ukko-klubi keskusteluryhmät ja yhteislaulu- ja te lat sekä Olavi Virta ja Laila Kinnunen -iltamat. Retkiä tehtiin mm. Pyhärannan kirkkoon, seurakunnan Lomakotiin ja Uuteenkaupunkiin. Kuusi ja puoli vuotta Rauman kaupungin tiloissa toimineet Rauman Sinisaaren ryhmäkodit Onnenluoto ja Myötätuuli tarjosivat ympärivuorokautista hoitoa 24 ostopalveluasukkaalle 100 %:n käyttöasteella. Asukkaiden keski-ikä oli noussut jo 85 vuoteen ja heistä vain kaksi oli miehiä. Asukkaiden vaihtuvuus oli suuri ja vuoden aikana vaihtui 14 asukasta. Asukkaiden viriketoiminta tuotti tulosta paitsi henkisenä hyvinvointina myös konkreettisina tuotteina. Mm. hieno seinäryijy valmistui vuoden aikana maanantai-iltapäivän virikekerhon työnä. Yhteiset juhlat piristivät arkea ja musiikkiesitykset ja yhteislauluillat rytmittivät asukkaiden päiviä. Rauman Sagan puutarhassa pidettiin vuoden aikana kuusi vaihtuvaa taidenäyttelyä ja lisäksi Rauman pitsi-näyttely heinä elokuussa tehostettuna talon oman asukkaan kahdella pitsinnypläysnäytöksellä. Kesäkuussa järjestettiin myös avoin tutustumispäivä. HENKILÖSTÖ Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli melko vähäistä. Sen sijaan hyvistä sijaisista ja ekstraajista oli kova pula, mikä todentaa hoitoalalla vallitsevaa yleistä ilmiötä, että am- 8

9 mattitaitoisesta työvoimasta on pulaa, erityisesti Helsingissä. Hoitotarpeen ja tarvittavan henkilöstön määrän vaihtelut ovat ongelmallisia väliaikaisen henkilöstön saatavuuden kannalta. Säätiön palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli toimintavuoden lopussa aikaisemman vuoden tasolla, n. 100 kokopäiväistä työntekijää. Säätiön palvelutalot toimivat myös harjoittelupaikkana hoitoalan opiskelijoille. Henkilöstön työssä jaksamisesta on huolehdittu monipuolisin Tyhy-toimenpitein ja erilaisten virkistystapahtumien merkeissä. Kehityskeskustelut kaikille palvelutalojen henkilöstöön kuuluville ovat vakiintuneet vuosittain tehtäviksi ja ne on katsottu tarpeellisiksi paitsi henkilöstön viihtyvyyden myös toiminnan kehittämisen kannalta. nut hyväksi tavaksi tehdä yhteistyötä ja parantaa työympäristöä ja annettavaa palvelua. Tyky-toiminta on viime vuosina laajentunut tyhy-toiminnaksi, jossa työntekijää käsitellään kokonaisuutena sekä ruumiillisesti että henkisesti. OMAISTOIMINTA Kaikissa Säätiön taloissa on järjestetty usean kerran vuodessa omaisteniltoja, joissa on voitu vapaasti keskustella ajankohtaisista asioista. Omaisten kanssa on oltu yhteydessä myös asukkaiden henkilökohtaisten hoitopalaverien aikana. Palvelutalojen henkilökunnan koulutuksessa tärkeitä asioita olivat mm. turvallisuus, yhteistyötaidot, liikunnan terveydellinen merkitys, stressi- ja jaksaminen, dementoituneiden vanhusten hoito- ja huolenpitotyö, lääkekoulutus sekä ensiapu- ja paloturvallisuustaidot. Säätiön arvojen ja tavoitteiden siirtäminen uusille työntekijöille ja käytännön työhön onnistuu parhaiten laatutyössä saatuja tuloksia hyödyntämällä henkilöstöoppaan ja perehdytyksen avulla. Säätiön tärkein arvo on edelleen tyytyväinen asukas, mikä toteutuu vain jos henkilöstö on työhönsä motivoitunutta, ammattitaitoista ja kokee työympäristön virikkeelliseksi myös toiminnan kehittämiseen. Tiimityö on osoittautu- Raumalla palvelukeskuksen omaisille järjestettiin kaksi avointa ohjelmallista omaisteniltaa Laila Kinnusen ja Olavi Virran teemoilla. Tilaisuuksiin kuului myös buffetti ja tanssit. Myös omaishoitajien jaksamista tukeva Ompas-projekti Raumalla jatkui toimintavuonna aktiivisesti ja aiemmin aloitetut omaishoitajien ryhmän kokoontumiset jatkuivat säännöllisesti kerran kuukaudessa, kahden hoitajan johdolla. Asiakkaita Ompas-projektin kautta palveluntuottajilla oli yhteensä 39. Palvelut sisälsivät lyhytaikaishoitoa, palveluja kotiin tai kuntouttavaa päivätoimintaa. Omaishoitajille järjestettiin Ompas kiva iltapäivä syksyllä ja kuntouttavassa päivätoiminnassa oli mukana 9

10 13 henkilöä. Päivätoimintaa vetivät joka toinen viikko lähihoitajat ja se sisälsi mm. keskusteluforumin, lounaan, kahvin ja virikkeellistä ohjelmaa. Asukasyhdistykset ovat toimineet Turussa ja Helsingissä aktiivisesti myös toimintavuonna. Yhdistyksen puheenjohtajana toimivat edelleen Turussa Veera Pauna ja Helsingissä Rauha Virta. Asukasyhdistykset ovat vuoden aikana kiinnittäneet huomiota asukkaita ja viihtyvyyttä koskeviin kysymyksiin ja lähestyneet näissä asioissa rohkeasti myös Säätiön johtoa. SÄÄTIÖN TALOUS Säätiön talous kehittyi edellisiin vuosiin verrattuna toiselta pohjalta, koska varsinainen palvelutoiminta ja henkilöstö siirtyivät vuoden 2004 alusta lukien Säätiölle. Säätiön tulokseen vaikutti myös organisaatiomuutoksen yhteydessä tapahtunut vuokratulojen ohjaaminen ns. pitkän korkotuen kohteissa Raumalla ja Helsingissä suoraan kiinteistöyhtiöille, jotka samalla muutettiin keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä tavallisiksi kiinteistöyhtiöiksi. Vain Kiinteistö Oy Turun Kaskenpuisto säilyi keskinäisenä kiinteistöyhtiönä ja asukkaat suorittavat edelleen vuokran suoraan Säätiölle, joka puolestaan maksaa kiinteistöyhtiölle hoitokuluihin vastiketta. Kaskenpuiston korkotukilaina-aika päättyi maaliskuussa ja laina muutettiin tavalliseksi markkinaehtoiseksi korolliseksi lainaksi. Säätiön taloutta rasittivat tilikaudella vuoden aikana tehdyn verotarkastuksen perusteella aivan vuoden lopussa tulleiden maksuunpanopäätösten nojalla tuloslaskelmaan satunnaisiin kuluihin kirjatut maksettavaksi tulleet usean vuoden arvonlisäverot, jotka erääntyvät vuoden 2005 puolella ja joista on valitukset vireillä. Kiinteistöyhtiöiden talous oli myös vuonna 2004 vakaalla pohjalla. Pitkän korkotuen kohteissa vuokratulot ohjautuivat suoraan asukkailta yhtiöille ja toisaalta joitakin aiemmin Säätiön maksamia kiinteistön hoitoon ja asukasvuokraukseen liittyviä kustannuksia kohdennettiin suoraan kiinteistöyhtiöille. Kiinteistöyhtiöiden taloutta auttoivat yhä edelleen toimintavuonna ennätysmäisen alhaalle laskeneet lainojen korot, mikä auttoi siten, että vuokria ei tarvinnut korottaa edelliseen vuoteen verrattuna Turussa ja Raumalla kuin 0,7 % ja Helsingissä jopa alennettiin vuokria. Kaikissa taloissa käyttöön otetulla yhtenäisellä peruspalvelumaksukäytän- nöllä eriytettiin entistä selvemmin asukkaille annettavat hoito- ja muut palvelut ja kiinteistöjen asuntovuokraustoiminta sekä niihin liittyvät tulot ja kulut. Uudistuksella pyrittiin toteuttamaan Valtion asuntorahaston esittämä suositus riittävän selvästä vuokraus- ja palvelutuotannon eriyttämisestä. Palveluyhtiöt eivät toimineet enää vuonna TULEVAT HANKKEET TURKU Turun Kaskenniityn suunnittelutyö jatkui vuoden 2004 aikana jaksottaisen hankesuunnitelman pohjalta. Ns. A-osan eli varsinaisen palvelutalon rakennustöiden aloitus siirtyy kevääseen Hankkeen toteutus edellyttää vielä lopullista korkotukipäätöstä Valtion asuntorahastolta. Neuvottelut samalle vuokratontille tulevan toisen vaiheen (B + C -osa) mahdollisen pitkäaikaissairaalaosan toteutuksesta ja yhteistyöstä Turun kaupungin ja Säätiön välillä jatkuivat. Kaupungin periaatepäätöksiä voidaan odottaa aikaisintaan vuoden 2005 keväällä. HELSINKI Säätiö osti joulukuussa Helsingin kaupungilta perustettavan yhtiön lukuun, kaupungin tammikuussa 2004 päättämään ns.hitas-hintaan kaupungin aiemmin Säätiölle varaaman maa-alueen. Alueelle tulee Säätiön nykyisen Munkkiniemen palvelutalon välittömään läheisyyteen 60 asunnon uudishanke. Uudisosa on tarkoitus toteuttaa Säätiön omarahoituksella vapaarahoitteisena, taloudellisesti ja hallinnollisesti erillisenä hankkeena nykyisistä korkotukihankkeista. Hankkeeseen ei haeta avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä tai korkotukea Valtion asuntorahastolta. Hanketta ja kiinteistön alueen hallinnointia varten perustetaan oma kiinteistöyhtiö. Suunnittelutyö jatkui toimintavuonna ja ennen rakentamisen aloittamista tarvittavat lupaja lohkomistoimitukset pannaan vireille vuoden 2005 keväällä, jotta varsinaiset rakennustyöt voitaisiin urakkatarjouskilpailutusten jälkeen käynnistää jo vuoden 2005 aikana. 10

11 LIITTEET Ruissalo Säätiön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus v Kiinteistö Oy Turun Kaskenpuiston toimintakertomus v Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinpuiston toimintakertomus v Kiinteistö Oy Rauman Kanalinpuiston toimintakertomus v Kiinteistö Oy Turun Kaskenniityn toimintakertomus v Munkkiniemen Seniorikeskus Oy:n toimintakertomus v Rauman Senioripalvelut Oy:n toimintakertomus v Turun Senioripalvelut Oy:n toimintakertomus v

12 RUISSALO SÄÄTIÖ TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot Asuntotoiminta Vuokratuotot , ,39 Muut tuotot , , , ,59 Hoitopalvelut Tuotot hoitopalveluista , ,00 Ruokapalvelut Tuotot ruokapalveluista , ,44 Muut tuotot 1 000,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut , ,03 Poistot , ,65 Ulkopuoliset palvelut , ,80 Vastikkeet , ,55 Vuokrat 6 389, ,84 Muut kulut , , , ,24 Varsinaisen toiminnan kulu-/tulojäämä , ,79 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot 773,47 35,20 Muut rahoitustuotot 1 717, , , ,07 Kulut Korkokulut 1 895,81 0,00 Muut rahoituskulut 4 186, , , ,50 Sijoitustoiminnan kulu-/tulojäämä ,61-289,43 Satunnaiset kulut ,25 Verot -306,75 Tilikauden yli-/alijäämä , ,36 12

13 RUISSALO SÄÄTIÖ TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 4 422, ,14 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,60 Koneet ja kalusto , ,73 Muut pitkävaikutteiset menot , ,00 Keskeneräiset investoinnit , , , ,91 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ,45 0,00 Saamiset Myyntisaamiset , ,49 Siirtosaamiset ,04 612,83 Muut saamiset , , , ,37 Rahoitusomaisuus Rahat ja pankkisaamiset , , , ,86 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Toimintapääoma , ,19 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,52 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,07 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,15 Ostovelat , ,15 Muut lyhytaikaiset velat , ,15 Siirtovelat , , , , , ,86 13

14 14 RUISSALO SÄÄTIÖ

15 TILINTARKASTUSKERTOMUS Ruissalo Säätiön hallitukselle Olemme tarkastaneet Ruissalo Säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon sekä toimintakertomuksen tilivuodelta Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella. Tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää ,43 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpito- ja säätiölaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta sekä tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Turussa 29. huhtikuuta 2004 Pekka Sipilä KHT Markku Monnonen 15

16 KIINTEISTÖ OY TURUN KASKENPUISTO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 YHTIÖN TOIMIALA JA KASKENPUISTON KIINTEISTÖ Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Turun kaupungin Luolavuoren kaupunginosan 21. korttelin tonttia numero 4 sekä sillä olevia rakennuksia. Kohteessa on 128 asuntoa ja huoneistokoot 34 m 2-65 m 2. Asuntopinta-ala on yhteensä 5674 m 2, palvelukeskus 812 m 2 ja katettuja sisäpihoja 989 m 2. OMISTUS JA YHTIÖKOKOUKSET Ruissalo Säätiö omistaa yhtiön koko osakekannan. Toimintavuonna pidettiin yksi varsinainen yhtiökokous. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja Ritva Niemi sekä hallituksen jäsenet Matti Manner ja Pekka Niemi. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Tilintarkastajana on toiminut edelleen KHT Pekka Sipilä, ja hänen varamiehenään ekonomi Markku Monnonen. TALOUS Tilivuoden tulos oli -772,38 euroa. Tuloslaskelma sisältää poistoja ,72 euroa. TOIMENPITEET, JOIHIN TILIKAUDEN TULOS ANTAA AIHETTA Hallitus esittää, että tilikauden tulos jätetään voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Turussa, huhtikuun 21. päivänä 2005 Kiinteistö Oy Turun Kaskenpuisto hallitus 16

17 KIINTEISTÖ OY HELSINGIN DOSENTTIPUISTO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 YHTIÖN TOIMIALA JA DOSENTINPUISTON KIINTEISTÖ Yhtiön toimialana on aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä tarjoaa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi siten, että tavoitteena on asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa valtion tukemaa tuotantoa koskevaa asuntolainsäädäntöä tai sen perusteella annettuja alemman asteisia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö omistaa ja hallinnoi Helsingin kaupungin Munkkiniemen kaupunginosan korttelissa numero 98 sijaitsevaa tonttia numero 1 sekä sillä olevaa rakennusta. Rakennuksessa on 138 asuntoa ja huoneistokoot ovat 36 m 2 68 m 2. Asuntojen pinta-ala on yhteensä m 2, palveluosa m 2 ja katettuja sisäpihoja 1.850m 2. OMISTUS JA YHTIÖKOKOUKSET Ruissalo Säätiö omistaa yhtiön koko osakekannan. Toimintavuonna pidettiin yksi varsinainen yhtiökokous. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja Matti Manner sekä hallituksen jäsenet Ritva Niemi ja Erkki Aaltonen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Tilintarkastajana on toiminut KHT Pekka Sipilä (Ernst & Young Oy) ja KHT Jari Meisaari (Price Waterhouse Coopers Oy) sekä varatilintarkastajana Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kari Hyvönen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Niemi. TALOUS Tilivuoden tulos oli ,64 euroa voittoa. Tuloslaskelma sisältää poistoja ,55 euroa. Sijoitusrahastojen arvo on noussut vuoden aikana ,50 euroa. TOIMENPITEET, JOIHIN TILIKAUDEN TULOS ANTAA AIHETTA Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,64 käytetään aiempien vuosien tappioiden kattamiseen ja siirretään voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Turussa, huhtikuun 21. päivänä 2005 Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinpuisto Hallitus 17

18 KIINTEISTÖ OY RAUMAN KANALINPUISTO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 YHTIÖN TOIMIALA JA KANALINPUISTON KIINTEISTÖ Yhtiön toimialana on aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä tarjoaa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi siten, että tavoitteena on asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa valtion tukemaa tuotantoa koskevaa asuntolainsäädäntöä tai sen perusteella annettuja alemman asteisia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö omistaa ja hallinnoi Rauman kaupungissa 4. kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevaa tonttia numero 9 ja sillä olevaa rakennusta. Rakennuksessa on 85 asuntoa ja lisäksi 13-paikkainen ryhmäkoti. Asuntojen huoneistokoot ovat 36 m 2-44,5 m 2. Asuntojen pinta-ala on m 2, palveluosa m 2 ja katettuja sisäpihoja m 2. OMISTUS JA YHTIÖKOKOUKSET Ruissalo Säätiö omistaa yhtiön koko osakekannan. Toimintavuonna pidettiin yksi varsinainen yhtiökokous. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen ovat tilikauden aikana kuuluneet hallituksen puheenjohtaja Matti Manner sekä hallituksen jäsenet Ritva Niemi ja Erkki Aaltonen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kerran. Tilintarkastajana on toiminut KHT Pekka Sipilä (Ernst & Young Oy) ja KHT Jari Meisaari (Price Waterhouse Coopers Oy) sekä varatilintarkastajana Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kari Hyvönen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Niemi. TALOUS Tilivuoden tulos oli ,65 euroa tappiota. Tuloslaskelma sisältää poistoja ,14 euroa. TOIMENPITEET, JOIHIN TILIKAUDEN TULOS ANTAA AIHETTA Hallitus esittää, että tilikauden tulos ,65 euroa siirretään voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Turussa, huhtikuun 21. päivänä 2005 Kiinteistö Oy Rauman Kanalinpuisto Hallitus 18

19 KIINTEISTÖ OY TURUN KASKENNIITTY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä tarjoaa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin vuokrattavaksi siten, että tavoitteena on asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa valtion tukemaa tuotantoa koskevaa asuntolainsäädäntöä tai sen perusteella annettuja alemman asteisia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö hallinnoi vuokrasopimuksella Turun kaupungilta vuokrattavaa kartalla M 345/ osoitettua osaa tontista Kurjenmäki 1-4 sekä omistaa ja hallinnoi tontille tulevia rakennuksia. Rakentamista ei ole vielä aloitettu tilikaudella. OMISTUS JA YHTIÖKOKOUKSET Ruissalo Säätiö omistaa yhtiön koko osakekannan. Toimintavuonna pidettiin yksi varsinainen yhtiökokous. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja Matti Manner sekä hallituksen jäsenet Erkki Aaltonen ja Ritva Niemi. Tilintarkastajana ovat toimineet KHT Pekka Sipilä (Ernst & Young Oy) ja KHT Jari Meisaari (Price Waterhouse Coopers Oy) sekä varatilintarkastajana Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kari Hyvönen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Niemi. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kerran. TALOUS Tilivuoden tulos oli ,82 euroa tappiota. Tappio johtuu tuloslaskelmaan kohtaan muut kulut kirjatusta yhtiön ja Turun kaupungin välisen maanvuokrasopimuksen perusteella vuosilta kertyneistä kiinteistövuokrista. Tuloslaskelma ei sisällä poistoja, koska rakentamista ei ole aloitettu vielä tilikaudella. TOIMENPITEET, JOIHIN TILIKAUDEN TULOS ANTAA AIHETTA Hallitus esittää, että tilikauden tulos ,82 euroa jätetään voitto/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta. Turussa, huhtikuun 21. päivänä 2005 Kiinteistö Oy Turun Kaskenniitty Hallitus 19

20 MUNKKINIEMEN SENIORIKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on voittoa tavoittelematta tuottaa vanhustenhuollon alaan kuuluvia palveluja. Näitä ovat asumis-, hoiva-, terveys-, kuntoutus- ja virkistyspalvelut. Lisäksi yhtiö pitää asukasruokalaa ja -kahvilaa. Yhtiö voi omistaa, myydä, ostaa ja vuokrata kiinteistöjä. OMISTUS JA YHTIÖKOKOUKSET Ruissalo Säätiö omistaa 100 % yhtiön osakekannasta. Toimintavuonna pidettiin yksi varsinainen yhtiökokous. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Ritva Niemi sekä varsinaisena jäsenenä Matti Manner ja Pekka Niemi. Tilintarkastajana on toiminut KHT Pekka Sipilä ja varatilintarkastajana Ernst & Young Oy. Hallitus kokoontui tilivuoden aikana kerran. TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ Yhtiö ei ole harjoittanut palvelutoimintaa eikä sillä ole ollut henkilöstöä palveluksessaan vuonna Helsingissä sijaitsevan Saga Seniorikeskus Munkkiniemen palvelutoiminta ja henkilöstö on siirtynyt Ruissalo Säätiölle tilivuoden alusta lukien. TALOUS Tuloslaskelman satunnaisiin kuluihin on kirjattu tilivuonna suoritetun verotarkastuksen perusteella maksuunpantua arvonlisäveroa ajalta yhteensä ,70 euroa. Verojen maksupäivä on alkavan tilivuoden puolella ja maksuunpanopäätöksestä on valitus vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus on antanut ulosoton kieltämistä koskevan päätöksen, kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu, kuitenkin enintään saakka. Tilivuoden tulos oli ,40 euroa tappiota. Taseen mukainen oma pääoma oli tilivuoden lopussa ,00 euroa. TOIMENPITEET, JOIHIN TILIKAUDEN TULOS ANTAA AIHETTA Hallitus esittää, että tilikauden tulos ,40 euroa siirretään voitto/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta. Turussa, huhtikuun 21. päivänä 2005 Munkkiniemen Seniorikeskus Oy Hallitus 20

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot