ACTA YKSILÖLLISET TOIVEET ASUNTOTUOTANNOSSA. Noora Ervasti, Elina Pietikäinen, Eva Wiklund, Maarit Hiltunen & Esa Vesmanen C 268

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACTA YKSILÖLLISET TOIVEET ASUNTOTUOTANNOSSA. Noora Ervasti, Elina Pietikäinen, Eva Wiklund, Maarit Hiltunen & Esa Vesmanen C 268"

Transkriptio

1 OULU 2007 C 268 ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS Noora Ervasti, Elina Pietikäinen, Eva Wiklund, Maarit Hiltunen & Esa Vesmanen YKSILÖLLISET TOIVEET ASUNTOTUOTANNOSSA C TECHNICA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO

2

3 ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS C Technica 268 NOORA ERVASTI, ELINA PIETIKÄINEN, EVA WIKLUND, MAARIT HILTUNEN & ESA VESMANEN YKSILÖLLISET TOIVEET ASUNTOTUOTANNOSSA OULUN YLIOPISTO, OULU 2007

4 Copyright 2007 Acta Univ. Oul. C 268, 2007 Esitarkastajat Professori Kimmo Alajoutsijärvi Dosentti Jari Heikkilä PhD Martti Hyry Professori Pentti Kareoja ISBN (Paperback) ISBN (PDF) ISSN (Printed) ISSN (Online) Kannen suunnittelu Raimo Ahonen OULU UNIVERSITY PRESS OULU 2007

5 Ervasti, Noora & Pietikäinen, Elina & Wiklund, Eva & Hiltunen, Maarit & Vesmanen, Esa, Individual wishes in housing production Faculty of Technology, University of Oulu, P.O.Box 4000, FI University of Oulu, Finland Acta Univ. Oul. C 268, 2007 Oulu, Finland Abstract This publication is the final report of the research project, funded by the Academy of Finland in 2004 and 2005, entitled Individual wishes in the mass production of housing architecture. The research locations were Arabianranta in Helsinki, and Toppilansaari housing fair area of 2005 in Oulu. This multidisciplinary research has been done to serve the practical fields of construction and architecture. The writers focused on different aspects in the study: Noora Ervasti and Elina Pietikäinen, both M.Sc. in Economics, studied the individual wishes in apartment house production, CASE Toppilansaari in Oulu; Landscape Architect Eva Wiklund looked at Arabianranta as a housing environment; Interior Architect Maarit Hiltunen studied Open construction as a way to fulfil individual wishes; and Interior Architect Esa Vesmanen concentrated on the Customer s possibilities in influencing the outcome of the kitchen in Arabianranta. It can be concluded that the customers looking for an apartment are more demanding and know what they want. This presupposes new means from the housing industry and a more modular production process in which the result is an apartment that best fulfils the individual wishes. This new way to produce requires configuring and developing in the whole process chain of housing production. Keywords: architecture, housing production, masscustomization

6

7 Ervasti, Noora & Pietikäinen, Elina & Wiklund, Eva & Hiltunen, Maarit & Vesmanen, Esa, Yksilölliset toiveet asuntotuotannossa Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto, PL 4000, Oulu Acta Univ. Oul. C 268, 2007 Oulu Tiivistelmä Tämä julkaisu on loppuraportti Suomen Akatemian vuosina rahoittamaan projektiin Yksilöllisten toiveiden toteutuminen asuntoarkkitehtuurin massatuotannossa. Tutkimuksen kohdealueita olivat Helsingin Arabianranta ja Oulun Toppilansaaren vuoden 2005 asuntomessualue. Tämä monitieteinen tutkimus on tehty palvelemaan rakentamisen ja arkkitehtuurin käytännön kenttää. Loppuraportin artikkelien kirjoittajista kauppatiet.maistereiden Noora Ervastin ja Elina Pietikäisen aiheena oli Yksilöllisten asumistoiveiden toteutuminen kerrostalotuotannossa, CASE: Oulun Toppilansaari. Maisema-arkkitehti Eva Wiklund tarkasteli Arabianrantaa asuinympäristönä asukkaiden näkökulmasta ja sisustusarkkitehti Maarit Hiltusen aiheena oli Joustavan rakentamisen keinot yksilöllisyyden toteutumisessa. Sisustusarkkitehti Esa Vesmanen keskittyi tutkimaan Asukkaan vaikutusmahdollisuuksia asunnon keittiöön Arabianrannassa. Asuntoa etsivät asiakkaat ovat entistä vaativampia ja tietävät mitä haluavat. Tämä edellyttää rakennusteollisuudelta uudenlaisia keinoja ja entistä modulaarisempaa tuotantoprosessia, jossa lopputuloksena on yksilölliset toiveet parhaiten täyttävä asunto. Asiasanat: arkkitehtuuri, asuntotuotanto, massakustomointi

8

9 Johdanto Suomen Akatemian luonnontieteen ja tekniikan toimikunta rahoitti vuosina Taideteollisen korkeakoulun Future Home Instituutin projektia Yksilöllisten toiveiden toteuminen asuntoarkkitehtuurin massatuotannossa. Tämä julkaisu on kyseisen tutkimuksen loppuraportti. Tutkimuksen kohdealueita olivat Helsingin Arabianranta ja Oulun Toppilansaaressa sijaitseva vuoden 2005 asuntomessualue. Tämä monitieteinen tutkimus on tehty palvelemaan rakentamisen ja arkkitehtuurin käytännön kenttää. "Käyttäjät eivät toivo valintamahdollisuuksia; he haluavat täsmälleen sitä mitä tarvitsevat" totesi Joseph Pine. Tämä massakustomoinnin eli asiakastarpeen täyttämisen periaate koskee myös rakennusteollisuutta. Asuntoa etsivät asiakkaat ovat entistä vaativampia ja tietävät mitä haluavat. Tämä edellyttää rakennusteollisuudelta paitsi uudenlaisia perusteita, myös tarkistettuja tavoitteita ja keinoja, jotta parempia tuloksia syntyisi. Perusteisiin kuuluu mm. yksilöllisten vaatimusten hallinnan tarve, tavoitteisiin asiakastarpeiden optimointi, keinoja ovat tuontatoprosessin tutkiminen ja uudistaminen sekä sen tuloksena aiempaa modulaarisempi tuotantoprosessi, jossa lopputulos on tarpeet parhaiten täyttävä tuote. Siinä missä arkkitehdin työ on ratkaisulähtöistä, tutkimustyö on aineistolähtöistä ja analyyttistä, tuotekehitystyö puolestaan asiakaslähtöistä. Uusi ja entistä parempi tuotantotapa vaatii koko asuntotuotantoketjun kokoonpanon kehittämistä eli konfigurointia. Hyvin konfiguroitu on puoliksi tehty. Jotta rakennusteollisuuden tuloksena syntyisi entistä yksilöllisempiä asuntoja, edellyttää se huomion kiinnittämistä seuraaviin tasoihin: ominaisuuksiin (tekniset valinnat), tyyliin (trendit), personointiin (asiakkaan sitoutuminen), optioihin (lisävarusteet, päivitys ja ylläpito). SAFA:n puheenjohtaja Rainer Mahlamäki on kritisoinut arkkitehtuurin ja rakentamisen nykytilaa sekä toivonut siirtymistä tutkivaan arkkitehtuuriin (Arkkitehtiuutiset 2/ 2007): "Tutkimustoiminnan(kin) perimmäisenä tavoitteena pitää olla elinympäristön ja arkkitehtuurin laadun parantaminen. Ala kaipaa uusiutumista ja uusia tavoitteita, arkkitehtuuri ei kehity julkisivujen sommittelulla//vaan menemällä syvälle niihin todellisiin haasteisiin, joiden keskellä koko rakentamisen kenttä tällä hetkellä on." Tämä on yhden monitieteisen ja aiheestaan innostuneen tutkimusryhmän askel tutkivan arkkitehtuurin suuntaan. Kirjoittajista Noora Ervasti ja Elina Pietikäinen ovat kauppa-

10 tieteen maistereita Oulun yliopistosta, Maarit Hiltunen ja Esa Vesmanen taiteen maistereita ja sisustusarkkitehteja Taideteollisesta korkeakoulusta, Eva Wiklund on Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä väitöskirjaansa valmisteleva maisema-arkkitehti. Yhteiskuntatieteiden opiskelija Antti Ervasti valokuvasi tutkimusalueet tätä julkaisua varten. Jotta artikkeleista voidaan ottaa myös eripainoksia, niissä on kussakin oma sisällysluettelo ja yhteenveto tai tiivistelmä. Minulla oli ilo luotsata tätä tutkimusryhmää ensin Taideteollisessa korkeakoulussa ja sen jälkeen Oulun yliopistossa. Kiitän Suomen Akatemiaa rahoituksesta sekä artikkelien kirjoittajia tieteellisestä työstä. Kiitän myös artikkeleiden tunnollisia tarkastajia, prof. Kimmo Alajoutsijärveä, dos. Jari Heikkilää, prof. Pentti Kareojaa ja PhD Martti Hyryä. Toivottavasti tämä julkaisu omalta osaltaan edesauttaa yksilöllisten toiveiden toteutumista tulevaisuuden asuntotuotannossa. Oulussa Anna-Maija Ylimaula, professori

11 Sisällys Tiivistelmä Abstract Johdanto Sisällys 1 Yksilöllisten asumistoiveiden toteutuminen kerrostalotuotannossa CASE: Oulun Toppilansaari Noora Ervasti ja Elina Pietikäinen 1.1 Johdanto Tutkimuksen näkökulmat, rajaukset ja tavoitteet Keskeisten käsitteiden määrittely Metodit Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen teoriataustaa Rakennuttajien haastattelut Asiakaskyselytutkimukset Ensimmäisen vaiheen kvantitatiivinen tutkimus Toisen vaiheen kvantitatiivinen tutkimus Yhteenveto ja johtopäätökset Kuvia vuoden 2005 asuntomessualueelta Oulun Toppilansaaresta Arabianranta asuinympäristönä Eva Wiklund 2.1 Tutkimuksen aihe ja menetelmät Kyselytutkimus ja haastattelututkimus Arabianrannan asukkaille Asukkaat ja asunnot: taustatietoa vastaajista Muuttovaihe ja muuton syyt Asuinympäristöä ja aluetta koskevia kokemuksia ja toiveita Ulkotiloja ja ikkunanäkymiä koskevia kokemuksia ja toiveita Toiminta ulkona Yhteenveto ja johtopäätöksiä

12 3 Joustavan rakentamisen keinoin yksilöllisyyden toteutumiseen Maarit Hiltunen 3.1 Tutkimuksen tausta Avoin asuntorakentaminen Muuntojousto, käyttöjousto ja joustavuuden muodot Tutkimuksen menetelmät Tutkimuksen rajaukset Tutkimuksen tulokset Asukkaan tyytyväisyys Perusvalinnat Suunnittelija asukkaan tukena Muutostyöt Esteettömyyden kaksi puolta: asukkaan toiveet ja esteettömyys Valinnaisuus Muuntojousto Miten tilat saadaan joustaviksi Käyttöjousto Säilyttäminen Asunnon ulkopuoliset tilat Yhteenveto ja johtopäätökset Asukkaan vaikutusmahdollisuudet asuntonsa keittiöön Arabianrannassa Esa Vesmanen 4.1 Johdatus keittiöön Keittiön määritelmä Kirjallisen kyselyn eteneminen Haastattelu Haastateltujen asukkaiden asuntojen pohjia Minkälainen keittiö? Keittiön käyttö Kodinkoneet Muut laitteet keittiössä Materiaalit ja väritys Asukkaan vaikutusmahdollisuudet Miten asukkaita voitaisiin auttaa muutostöissä? Johtopäätökset Pohdintoja Kuvia Arabianrannasta

13 Tiivistelmä 1 Yksilöllisten asumistoiveiden toteutuminen kerrostalotuotannossa CASE: Oulun Toppilansaari Noora Ervasti ja Elina Pietikäinen Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin rakennusfirmojen edustajia, jotta saatiin selvitettyä heidän antamansa lupaukset kuluttajille. Seuraavassa vaiheessa lähetettiin kyselylomake asiakkaille, jossa oli sekä kvantitatiivisia, strukturoituja vastausvaihtoehto- että avoimia kysymyksiä. Kysymykset muodostettiin huomioiden rakennusfirmojen edustajien vastauksista esille nousseet teemat. Kyselystä saatavien vastausten pohjalta tehtiin vertailu lupausten ja odotusten mahdollisesta kohtaamisesta. Tämän lisäksi selvitettiin poikkeavatko rakennuttajien ja asiakkaiden mielipiteet osatekijöiden merkittävyydestä toisistaan. Syksyllä 2005 kuluttajaosuus tutkimuksessa uusittiin ja tarkasteltiin aikaisemmin määriteltyjen odotusten l. lupausten toteutumista. Asiakkaille on erityisen tärkeää omata mahdollisuus vaikuttaa rakennusprosessiin 6,1/7. Tutkimuksen perusteella kaikki kuusi rakennuttajaa pystyivät kuitenkin kohtalaisen huonosti vastaamaan näihin tarpeisiin. Vaikka asukkaat eivät olleet pystyneet vaikuttamaan rakennusprojektiin niin paljon kuin olisivat halunneet, he olivat silti valmiita suosittelemaan rakennuttajaa saamansa kokemuksen perusteella. Tyytyväinen asiakas suosittelee rakennuttajaa eteenpäin ja kaikista markkinoinnin keinoista juuri suusanallinen markkinointi ihmisten välillä on kaikkein tehokkainta, kun on kyse enemmän merkityksellisemmästä hankinnasta. Asiasanat: asiakastyytyväisyys, massakustomointi, palvelun laatu

14 12 Sisällys 1.1 Johdanto Tutkimuksen näkökulmat, rajaukset ja tavoitteet Keskeisten käsitteiden määrittely Metodit Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen teoriataustaa Rakennuttajien haastattelut Asiakkaiden kyselytutkimukset Ensimmäisen vaiheen kvantitatiivinen tutkimus Toisen vaiheen kvantitatiivinen tutkimus Yhteenveto ja johtopäätökset Lähteet: Johdanto Tutkimuksen näkökulmat, rajaukset ja tavoitteet Asunnon ja sen varusteiden yksilöinti asukkaan tarpeisiin on nykyään teknisesti mahdollista. Yksilöintiä voidaan kutsua massaräätälöinniksi, silloin kun on kyse teollisesta valmistusprosessista jossa yksilölliset toiveet voidaan ottaa huomioon. Tämä kysely liittyy tutkimukseen, jossa kartoitetaan yksilöllisten asumistoiveiden toteutumista teollisessa kerrostalotuotannossa. Tutkimuksen avulla pyrittiin saamaan tietoa ja ymmärrystä asukkaiden suhtautumisesta omaan kotiympäristöönsä ja halukkuudesta sen muokkaamiseen rakennusprosessin aikana ja sen jälkeen. Kyselyn vastaukset auttavat hahmottamaan ihmisten arkikokemuksia asunnon tilajärjestelyistä ja kodin lähiympäristöstä. Tutkimuksen lähtökohtana oli hypoteesi (H1) siitä, että yksilöllisten toiveiden toteutuminen on mahdollista asuntoarkkitehtuurin massatuotannossa. Samalla se sisälsi hypoteesin (H2) siitä, että yksilöllisten toiveiden toteutumisella on kuluttajille merkitystä asuntoarkkitehtuurin massatuotannossa sekä hypoteesin (H3) siitä, että yksilöllisten toiveiden toteutuminen lisää asiakastyytyväisyyttä eli tuo lisäarvoa asiakkaalle. Tutkimus rajattiin koskemaan vain sellaisia Oulun asuntomessuilla rakennettavia asuntoja, joissa massaräätälöinti toteutui ensimmäisessä kappaleessa esitetyn määritelmän mukaisesti. Lisäksi haastateltavat pyrittiin rajaamaan siten, että mukaan otettiin henkilöitä, jotka itse olivat muuttamassa rakenteilla olevaan asuntoon niiden valmistumisen jälkeen. Tämä oli edellytys tutkimuksen toisen osan toteutumiselle sekä vastausten systemaattiselle vertailulle syksyllä 2005.

15 Keskeisten käsitteiden määrittely Tässä kappaleessa määritellään muutamat tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet. Tarkastelun lähtökohtana toimii asuntoarkkitehtuurinen massatuotanto- ja räätälöinti, jonka ideana on tuottaa yksilöllisiä tuotteita massatuotannon omaisesti. (Soronen, 1999: 2.) Tuotteen tai palvelun laatu on Buzzelin ja Galen (1987) mukaan mitä tahansa, mitä asiakkaat sanovat sen olevan ja mitä tahansa, miksi asiakas sen kokee Asiakkaan kokemalla palvelun laadulla on pohjimmiltaan kaksi ulottuvuutta: tekninen eli lopputulosulottuvuus, ja toiminnallinen eli prosessiulottuvuus. Teknisen laadun eli mitä ja toiminnallisen laadun eli miten vaikutusta kokonaislaatuun suodattaa yrityksen tai sen osan imago. (Grönroos, 1991 : 24.) Kerrostalotuotannolla tarkoitetaan tässä kaikkia teollisesti valmistettuja kerrostalorakennuksia. Rakennuttaja on tässä tutkimuksessa se yritys ja palveluntarjoaja, jonka kanssa asiakas teki kaupat huoneistosta. Rakennusliike on yritys, joka osallistui fyysisesti kohteen rakentamiseen. Rakennuttaja oli monesti mukana prosessissa yhtenä rakennusliikkeenä. Kuluttajakäyttäytymisellä tarkoitetaan niitä kuluttajan tarpeiden tyydyttämiseen liittyviä henkisiä ja fyysisiä toimintoja, joihin kuluttaja ryhtyy valitessaan, ostaessaan ja käyttäessään tuotteita. Kuluttajan käyttäytyminen on tavoitteellista ja kuluttaja on motivoitunut tavoittelemaan tarpeentyydytystä. Käyttäytyminen vaihtelee sen mukaan, miten monimutkainen ostopäätös on. Käyttäytymiseen vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, kuten yhteiskunta jossa kuluttaja elää. (Ylikoski 1997, 57.) Yksilölliset asumistoiveet voidaan määritellä olevan kaikki ne tekijät, jotka ovat yhdelle kuluttajalle merkityksellisiä asumisviihtyvyyttä lisääviä tekijöitä. Asiakastyytyväisyys on asiakkaan palveluun kohdistuvien odotusten ja hänen saamiensa kokemusten välinen suhde. Kuluttajat arvioivat palvelun tai tavaran toimittajan onnistumista eri tekijöissä. Tuotteen tai palvelun laadun ja asiakkaan odotuksien välinen vertailu, tuotanto- tai palveluprosessin ja tämän aikana syntyneiden kokemusten välinen vertailu, sekä asiakkaan odotusten ja kokemuksien välinen vertailu ovat kaikki tekijöitä, jotka ovat vaikuttamassa lopulliseen asiakastyytyväisyyteen. (Lahtinen et al. 1999, 50.) (Kärnä 2005.) Metodit Tutkimus perustui suurelta osin kahteen kvantitatiiviseen kyselytutkimukseen. Ensimmäinen kysely suoritettiin rakentamisen ollessa vielä alkuvaiheessa alkukeväästä 2005 ja toinen messujen jälkeen, kun ihmiset olivat jo tovin asuneet kodeissaan syksyllä Kyselylomakkeet muodostettiin Oulun Toppilansaareen Oulun Asuntomessualueelle rakentavien ja kohteita myyvien rakennuttajien kvalitatiivisten haastatteluiden pohjalta, jotka suoritettiin loppuvuodesta Tutkimuksen teoriataustana on käytetty lähinnä palveluita ja palveluiden laatua sekä kuluttajakäyttäytymistä koskevia teorioita. Tämän tutkimuksen viitekehystä voidaan kuvailla seuraavalla kuviolla:

16 14 1. MERKITYS 2. LUPAUKSET 3. ODOTUKSET 4. LUPAUSTEN TOTEUTUMINEN JA TYYTYVÄISYYS Kuvio 1. Asiakastyytyväisyyden muodostuminen. Tuottajan (tässä tutkimuksessa rakennuttajan) tarjonnan l.lupausten lähtökohtana tulee olla kuluttajalle merkitykselliset tekijät. Lupaukset saavat aikaan kuluttajissa tiettyjä odotuksia ja ne on täytettävä tai ylitettävä, jotta asiakastyytyväisyys saavutetaan. Kuluttajien palveluodotuksilla on kaksi eri tasoa: haluttu ja riittävä taso. Riittävä taso perustuu osittain asiakkaan ennakkokäsityksiin palvelun tasosta ja määrittelee jonkinlaisen vähimmäistason jonka asiakas hyväksyy. Näiden tasojen väliin muodostuu ns. hyväksyttävyyden alue. Mitä merkittävämmästä palvelusta on kyse, sitä pienempi on riittävän ja halutun palvelun hyväksyttävä tasoero. Kuvio 2 selventää miten palvelun (tuotteen) tärkeys vaikuttaa kuluttajien mielipiteisiin hyväksyttävästä palvelusta. Asunnon hankinta sijoittuu kuviossa vasempaan yläreunaan. Asiakaskohtaisen tuotteen räätälöinnin on näin perustuttava asiakkaan määrittelemiin yksilöllisiin toiveisiin sillä oston merkitys ja siihen liittyvät odotukset ovat suuret. HALUTTU PALVELU HYVÄKSYTTÄVÄ TASO ODOTUSTEN TASO RIITTÄVÄ PALVELU HALUTTU PALVELU HYVÄKSYTTÄVÄ T RIITTÄVÄ PALVELU TÄRKEÄT ASIAT VÄHEMMÄN TÄRKEÄT ASIAT Kuvio 2. Palvelun laadun hyväksyttävyyden alue. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin rakennusfirmojen edustajia, jotta saatiin selvitettyä heidän antamansa lupaukset kuluttajille. Seuraavassa vaiheessa lähetettiin kyselylomake asiakkaille, jossa oli sekä kvantitatiivisia, strukturoituja vastausvaihtoehto- että avoimia kysymyksiä. Kysymykset muodostettiin huomioiden rakennusfirmojen edustajien vastauksista esille nousseet teemat. Kyselystä saatavien vastausten pohjalta tehtiin vertailu lupausten ja odotusten mahdollisesta kohtaamisesta. Tämän lisäksi selvitettiin poikkeavatko rakennuttajien ja asiakkaiden mielipiteet osatekijöiden merkittävyydestä toisistaan. Syksyllä 2005 kuluttajaosuus tutkimuksessa uusittiin ja tarkasteltiin aikaisemmin määriteltyjen odotusten l. lupausten toteutumista.

17 Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen teoriataustaa Laadun sekä asiakastyytyväisyyden parantaminen ovat nousseet rakennusteollisuudessa tärkeiksi kilpailutekijöiksi ja siksi niihin kiinnitetään nykyään yhä enemmän huomiota. Sami Kärnä on tutkimuksessaan tarkastellut asiakastyytyväisyyttä rakentamisessa ja kehitellyt empiiristen tutkimuksiensa perusteella teoreettisen mallin laadun ja asiakastyytyväisyyden suhteesta. Teorian pohjan luo Grönroosin (1982; 1991, 2001) tarkastelut palvelun laadun ulottuvuuksista. (Kärnä 2005.) Grönroosin mukaan asiakkaan kokemalla palvelun laadulla on yksinkertaistettuna kaksi perusulottuvuutta: tekninen eli lopputuloslaatu ja toiminnallinen eli prosessilaatu. Tekninen laatu jää asiakkaalle, kun ostajan ja myyjän vuorovaikutusprosessi on ohi. Tätä ulottuvuutta asiakkaat kykenevät usein arvioimaan hyvinkin objektiivisesti, sillä kyseessä on asiakkaan ongelman tekninen ratkaisu. Koska palvelujen luonteeseen kuuluu voimakkaasti vuorovaikutus tuottajan ja kuluttajan välillä, on asiakkaalle tärkeää myös se miten palvelu hänelle tuotetaan. Onnistumiset tai epäonnistumiset ns. totuuden hetkissä eli asiakkaalle kriittisissä vuorovaikutustilanteissa vaikuttavat teknisen laadun lisäksi koettuun kokonaislaatuun. Tätä toiminnallista laatua asiakkaan on vaikeampi arvioida objektiivisesti. Näiden kahden laadun osatekijän suodattimena toimii yrityksen tai sen osan imago. Jos mielikuva yrityksestä on positiivinen, antaa se jonkin verran anteeksi pieniä virheitä. Negatiivinen mielikuva toimii päinvastoin. (Grönroos 1991, ) Laadun kokeminen ei yksin muodostu näistä laadun perusulottuvuuksista. Palvelu on hyvää vasta sitten, kun koettu laatu vastaa asiakkaan odotuksia. Grönroosin (1991) mukaan odotettu laatu riippuu esimerkiksi markkinointiviestinnästä, imagosta, asiakkaan tarpeista tai suusanallisesta viestinnästä (ks. kuvio 3) Odotettu laatu Koettu laatu Imago -markkinointiviestintä -imago -suusanallinen viestintä -asiakkaan tarpeet Tekninen laatu Toiminnallinen laatu Kuvio 3. Koettu palvelun kokonaislaatu (Grönroos 1991, 66.)

18 16 Tämän tutkimuksen tuloksia on tarkasteltu suurilta osin Kärnän (2005) viitekehyksen pohjalta (ks. kuvio 4). Viitekehys kuvaa asunnon ja itse rakennusprosessin laatua suhteessa asiakastyytyväisyyteen. Asiakas arvioi rakennuttajan onnistumista eri tekijöissä, ja kaikki nämä ovat vaikuttamassa lopulliseen asiakastyytyväisyyteen. Kärnä on erotellut kolme eri vertailutilannetta, jotka ovat seuraavat: 1. Rakennusprosessin sekä tämän aikana syntyneiden kokemusten välinen vertailu 2. Asunnon laadun sekä asiakkaan odotuksien ja asunnolle asetettujen vaatimusten välinen vertailu sekä 3. Asiakkaan odotusten sekä kokemuksien välinen vertailu. Odotukset ja asunnolle asetetet vaatimukset Vertailu Kokemukset Vertailu ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS Vertailu Asunnon laatu Prosessin laatu: tekniliinen toiminnalllinen design rakentaminen luovutus johtaminen yhteistyö tieto-taito Kuvio 4. Asiakastyytyväisyyden ja laadun suhde (Kärnä 2005) Rakennuttajien haastattelut Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutetussa rakennuttajien haastattelututkimuksessa olivat mukana kuusi (6) tontinhakuprosessissa tontin saanutta rakennuttajaa. Tontinhaun suorittavat Oulun kaupunki yhteistyössä Asuntomessuorganisaation kanssa. Tontin Oulun Toppilansaaresta saaneet rakennuttajat olivat Sato, YIT, Rakennus-Forum, Oulun Rakennusteho, NCC sekä Rakennus-Hanka. Oulun Asuntomessualueelle toteutui myös 2 yhteisprojektia, joissa toisessa yhteistyökumppaneina olivat Sato, Oulun Rakennusteho ja Rakennus-Forum ja toisessa Sato ja Oulun Rakennusteho. Teemat joiden ympärille haastattelut oli rakennettu, olivat myynti ja markkinointi, asiakkaan osallistuminen, rakentamisen ja materiaalien laatu, piha-alueet sekä erilaiset tekniset ratkaisut ja innovaatiot. Useimmiten mainittuja rakennuttajien myyntiargumentteja olivat luotettavuus, laadukkuus sekä tarjolla olevat erilaiset rahoitusmuodot. Muita mainittuja kuin nämä kolme yleisintä myyntiargumenttia olivat seuraavat: brändi

19 vakavaraisuus ja kokemus suuri toimija, osa pörssiyhtiöitä pieni toimija, joustavuus pohjoissuomalainen rakentaja maanlaajuinen rakentaja segmentointi positiivinen word-of-mouth -viestintä hyvät tontit 17 Haastattelun pohjalta voidaan todeta, että luotettavuus, laadukkuus, hyvät tontit l. sijainti ja eri rahoitusmuodot olivat yhteistä kaikkien toimijoiden myyntiargumenteissa. Suuret toimijat keskittyivät nostamaan esille vakavaraisuuttaan ja kokemustaan, kun taas pienet ja paikalliset toimijat korostivat joustavuutta sekä tarkkaa segmentointia. Ensimmäisen kyselytutkimuksen perusteella asiakkaiden mukaan tärkeimmiksi ostopäätöstekijöiksi osoittautuivat rakennuttajan rakentamisen laatu sekä palvelualttius ja yhteistyökyky. Kukaan rakennuttajista ei maininnut palvelua kilpailutekijäkseen. Rakennuttajien markkinointikanavina toimivat pääasiassa sanomalehti ja internet sekä osalla toimijoista myös suoramarkkinointi. Jokainen rakennuttaja korosti internetin merkityksen kasvua rakennusliikkeiden markkinoinnissa. Markkinointi Asuntomessukohteissa perustui sijainnin korostamiseen, kohde sijaitsee lähellä luontoa ja merta mutta silti kohtalaisen lähellä keskustaa. Sijaintiin liittyi olennaisena tekijänä merellisyyden nostaminen esiin. Toinen merkittävä ja kaikkia rakennuttajia koskeva markkinointiteema oli alueen saattaminen kerralla valmiiksi. Myös ilmaisut tavallisuudesta poikkeava ja helppo realisoida myöhemmin tulivat esille. Asiakkaiden mukaan merkityksellisintä heille olivat merellisyys ja kerralla valmis alue; asuntomessukohde ei sinällään ollut kellekään haastatelluista itseisarvo, jolloin rakennuttajien mielipiteet kohteiden muita alueita helpommasta realisoinnista myöhemmin voidaan kyseenalaistaa. Asiakkaan osallistumisesta ja rakennusvaiheen muutostöistä kysyttäessä rakennuttajat korostivat aikataulun merkitystä. Yksilöllisten toiveiden ja muutosten tekeminen asuntoihin onnistui kyllä, mutta vain jos oltiin tarpeeksi aikaisessa vaiheessa mukana prosessissa. Se on sillain että mitä aikasemassa vaiheessa tulee mukkaan niin kyllä pystyy vaikuttaan ja mitä myöhäsemmässä niin sen vähemmän ja Aina kun jotain työvaihetta ei oo tehty tai tavaroita ei oo tilattu niin aina on mahollisuus muuttaa. Todellisuudessa kuitenkin asuntomessukohteiden rakentaminen oli varsin pitkällä, kun ensimmäiset asiakaskontaktit tapahtuivat ja tiedotustilaisuudet pidettiin. Näin ollen asiakkailta rajautui pois suuri määrä päätöksiä joihin he olisivat halutessaan voineet ainakin ottaa kantaa. Jossain määrin tuntui myös siltä, että rakennusliikkeen taholta rakennustöissä kiirehdittiin tarkoituksella, ettei mahdollisia muutoksia tarvitsisi enää huomioida. Tietyn työvaiheen ja takarajan jälkeiset muutokset oli myös hinnoiteltu niin, ettei niihin asiakkaana ollut kannattavaa ryhtyä. Laadusta kysyttäessä jokainen rakennuttaja oli sitä meiltä, että he tarjoavat erinomaista laatua asiakkaille sekä rakentamisessa että sisustusmateriaaleissa. Arviot perustuivat kuitenkin lähinnä omiin subjektiivisiin näkemyksiin omasta ja muiden rakennuttajien tarjoamasta laadusta sekä erilaisiin luokituksiin, joita materiaaleilla on. Siellähän on hyvinkin esim hintaluokat yhdestä yhdeksään ja jos me tehdään kuutosella, niin sehän on keskimäärästä parempaa. Myös reklamaatioiden määrää pidettiin laadun mittarina: Sehän on ensimmäinen mittari kun asiakkaat alkaa tai kun kohde on valmiina ja

20 18 asiakkaat saa käydä sen huoneiston tarkistuksen ja tekevät nämä narinalistat eli käyvät läpi ne et jos on jääny maalitäppää tai onko jääny naarmu lattiaan tai seinään tai jotakin listaa uupumaan niin siihen nähden hyviä kohteita Teknisistä ratkaisuista esille nousi esim. laajakaista, joka oli kaikissa kohteissa valmiina sekä jätehuoltoasiat, jotka toteutettiin kaupungin jätehuoltolakien mukaan. Mitään erityisiä innovaatioita tällä saralla ei ollut pyritty toteuttamaan kenenkään rakennuttajan toimesta. Myös erityistarpeet, kuten pääsy rakennuksiin pyörätuolilla oli huomioitu koska lakikin jo niin vaatii. Rakennuttajien haastattelujen perusteella voidaan myös todeta, että piha-alueiden ja yhteisten tilojen suunnittelussa ei juurikaan huomioitu asiakkaiden erityistarpeita. Asiakastutkimuksen perusteella nousi kuitenkin toiveita näiden kehittämiseen. Mainittuja toiveita olivat esimerkiksi viheralueet, leikkipaikat, grillikatokset, muut oleskelutilat sekä isot varastotilat Asiakaskyselytutkimukset Ensimmäisen vaiheen kvantitatiivinen tutkimus Kyselylomake muodostettiin siten, että siinä oli sekä kvantitatiivisia, strukturoituja vastausvaihtoehto- että avoimia kysymyksiä. Taustatietojen jälkeen keskityttiin rakennusliikkeen valintaan ja itse rakennusprosessiin ja sen jälkeen asuntoa ja asuinympäristöä koskeviin odotuksiin, toiveisiin ja käsityksiin ennen muuttoa. Vastaajista suurin osa oli siviilisäädyltään avio tai avoliitossa, vuotiaita ja korkeakoulun käyneitä. Naisia ja miehiä oli lähes yhtä paljon. Ammatilliselta taustaltaan suurin osa oli toimihenkilöitä tai johtavassa asemassa olevia, omasta kerrostaloasunnosta muuttavia ihmisiä. Suurin tekijä, joka vaikutti päätökseen muuttaa, oli elämäntilanne (35%). Rakennuttajakohtaiset prosentit vastaajista olivat Rakennus-Hanka 30%, Rakennus-Forum 30%, Sato 15% ja YIT 15%, NCC 0%. Rakennuttajan valintaan vaikuttaneet tekijät jakaantuivat tasaisesti niin, että tontti, markkinointi, hinta ja rakennuttajan toiminta olivat kaikki vaikuttaneet noin joka viidennellä valintaan. Tietoa rakennuttajasta oli saatu ennen kaikkea lehdestä 40% sekä internetistä 35%. Myös rakennuttajien suorat kontakti olivat noin kolmanneksessa tapauksista tuoneet lisätietoa asiakkaalle. Arvioidessaan ostopäätökseen johtaneita syitä vastaajat nostivat useimmin esiin alueen ympäristöineen, merellisyyden sekä alueen sijainnin kaupungissa. Myös asuinalueen valmistuminen kerralla valmiiksi oli tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Muita ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä oli muun muassa ympäristösuunnittelu, alueen maine ja aikaisemmat kokemukset. Rakennuttajien markkinoivat asuntomessukohteita aivan oikein merellisyydellä, sijainnilla ja alueen valmistumisella kerralla. Näitä kuluttajille merkityksellisiä asioita onkin hyvä korostaa markkinoinnissa, sillä ne herättävät asiakkaan kiinnostuksen. On kuitenkin huomioitava, että lupaukset, jotka koskevat näitä enemmän merkityksellisiä asioita on erityisen tärkeää lunastaa, jotta saavutetaan tyytyväinen asiakas. Tyytyväinen asiakas myös

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tekes Tila-ohjelma 2008-2012. Asumisen tulevaisuus käyttäjät keskiössä? 1.12.2009

Tekes Tila-ohjelma 2008-2012. Asumisen tulevaisuus käyttäjät keskiössä? 1.12.2009 Tekes Tila-ohjelma 2008-2012 Asumisen tulevaisuus käyttäjät keskiössä? 1.12.2009 TILABRUNSSIT, syksy 2009 DM 31655 ja 43677 11-2006 Copyright Tekes Asumisen tulevaisuus-tila-brunssin ohjelma 1.12.2009

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Laatu on hyvä työ. Ifa Kytösaho. Autopaikaton kerrostalokortteli Kalasatamassa ATT Ifa Kytösaho

Laatu on hyvä työ. Ifa Kytösaho. Autopaikaton kerrostalokortteli Kalasatamassa ATT Ifa Kytösaho Laatu 8.5.2013 on hyvä työ Laatu on hyvä työ Autopaikaton kerrostalokortteli Kalasatamassa ATT SISÄLTÖÄ: I. Tavoitteet II. Ratkaisuista III. Kohtuuhintaisuudesta IV. Kohteiden kiinnostavuudesta V. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto. Pääurakoitsijan toiminta laatutekijä-analyysin valossa Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.fi

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti SATO StudioKoti Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti SATO StudioKoti pähkinänkuoressa ison asunnon toiminnallisuus hyvin varustellut yhteiset tilat 500 /kk räätälöidyt sisustusratkaisut SATO StudioKoti

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark. 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä

Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark. 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä 2 Asiakaskohtaaminen ja kokemuksellisuus kilpailuetuna Asiakassuhteen kehittäminen: pitkäaikainen ja

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi tämän vuoden tammi- ja helmikuun

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta Asumisen toiveet -tutkimus Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta 1 KodinOnni palvelukokemukset 2013 Yhteenveto Tutkimus toteutettiin Kotipaneelissa yhteistyössä Aller Media Oy:n kanssa. Kysely lähettiin

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla V i r A p Virtual Apartment s Service e-business @ VirAps Jarmo Suominen Arkkitehti SaFa / Projektipäällikkö UIAH e-business mahdollisuudet rakennusalalla VIRAPS on internetissä toimiva palvelu jonka avulla

Lisätiedot

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland Asumisen liiketoiminnan tutkimusryhmä ASLI Ensimmäinen asumisen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

AVAIN EKOTOIMIVAAN KOTIIN Asumisvalintojen kestävyys suunnittelun haasteena Projektipäällikkö Heli Mäntylä

AVAIN EKOTOIMIVAAN KOTIIN Asumisvalintojen kestävyys suunnittelun haasteena Projektipäällikkö Heli Mäntylä AVAIN EKOTOIMIVAAN KOTIIN Asumisvalintojen kestävyys suunnittelun haasteena Projektipäällikkö Heli Mäntylä EKOTEHOKKAAN ELINKAARIASUMISEN PALVELUKONSEPTIT YHTEISTYÖTAHOT TTS tutkimus (Työtehoseura) TKK

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Townhouse - tutkimuksen kertomaa

Townhouse - tutkimuksen kertomaa Townhouse - tutkimuksen kertomaa toteutettu: asumispreferenssikysely alkuvuosi 2014 workshops alkuvuosi 2015 menossa: energia- ja ympäristöasennekysely Eija Hasu, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämmön uudet liiketoiminta- ja hinnoittelumallit Hannele Ahvenniemi Osatehtävän tutkimuskysymykset ja tutkimuksen

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET Yrityksemme yksi tärkeimmistä mittareista on asiakastyytyväisyys, jota selvitetään vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn kysymykset

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011 Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä Espoonlahti kevät 2011 Suunnitelma alle 25-vuotiaita sosiaalitoimen asiakkaita, jotka ovat saaneet/saamassa oman ensiasunnon tai joilla on ollut aikaisemmin vaikeuksia

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot