Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist"

Transkriptio

1 1

2 2 Lukijalle Tätä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sisältävää koonnosta on julkaistu vuodesta Vuosittain tarkistettavaan painokseen lisätään aina uusimmat julkaisut ja tarpeen vaatiessa poistetaan vanhimpia. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kirjallisuutta 2003 löytyy myös verkkoversiona osoitteesta Terveydenhuollon laatua käsittelevän kirjallisuuden vuoden 2003 koonnos sisältää vuoden 1990 jälkeen Suomessa julkaistua terveydenhuollon kirjallisuutta sekä vuonna 1995 tai sen jälkeen julkaistuja artikkeleita. Tämän vuoden kirjallisuuskoonnos noudattaa kehittämispäällikkö Ritva Makkosen vuonna 2001 luomaa sisällön ryhmittelyä ja projektitutkija Mervi Savolainen on nyt täydentänyt koonnosta uusimmilla julkaisuilla. Kunkin aihepiirin alle on erikseen ryhmitelty kirjallisuus ja artikkelit. Kirjallisuus kattaa kirjat, selvitykset, raportit ja opinnäytetyöt. Haut uusimmista julkaisuista on tehty tietokannoista StakesLib, FENNICA, MEDIC, ALEKSI JA ARTO. Haut teki maaliskuussa 2003 Stakesin informaatikko Outi Meriläinen. Osioon II on koottu hyvää kotimaista laatukirjallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelta. Sieltä löytyy perustietoa laadusta sekä hyviä käytäntöjä sovellettavaksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Osioon III on kerätty sosiaalihuollon laatukirjallisuutta. Tämä osio on päivitetty maaliskuussa Sosiaalihuollon osion edellisen version kokosi informaatikko Tiina Inkinen Tampereen yliopistosta. Se ilmestyi vuonna vuoden 2000 tammikuussa nimellä Sosiaalihuollon laatukirjallisuutta Suomesta ja muista Pohjoismaista 1990-luvulta. Nyt tähän on lisätty Outi Meriläisen tekemän tietokantahaun tuomat uudet lähteet, jotka Tuija Lindqvist on luokitellut ja valikoinut. Viitteet on pääosin kerätty seuraavista tietokannoista: Linda, Arto, Aleksi, Artikelsök, Libris, Bibsys ja muutama muusta lähteestä. Aiemmissa koosteissa olleet julkaisut ovat mukana, tiedot on kopioitu www:sivulta. Pari korjausta on tehty. Muuten bibliografiset tiedot on tarkistettu tietokannoista, ei siis alkuperäisjulkaisuista. Jos tekijöitä on enemmän kuin kolme, esitetään heistä ensimmäinen (vrt. tietokannoissa yleinen käytäntö, joten kaikkien tekijöiden esittäminen olisi vaatinut alkuperäisjulkaisujen hakemista). Viitteet on sijoitettu eri ryhmiin joko otsikoiden tai tietokannan sisällönkuvailun mukaan. Jokainen julkaisu on periaatteessa vain yhdessä aihealueessa, mutta se saattaa olla mukana sekä sosiaali- että terveydenhuollon osiossa. Uusittu lähteiden ryhmittely ja sisällysluettelo ovat lähinnä ohjeellisia, joten lukijan kannattaa tutustua koonnoksen kaikkiin luokkiin. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist

3 3 Sisällys I Terveydenhuollon laatukirjallisuutta 4 1. Palvelujen käyttäjän näkökulma/hoidon laatu Kirjallisuus Artikkelit 9 2.Potilaan hoito /ammatilliset lähteet Hoitotyö Kirjallisuus Artikkelit Lääketiede Kirjallisuus Artikkelit Työterveyshuolto Kirjallisuus Artikkelit Suun terveydenhoito Kirjallisuus Artikkelit Fysioterapia ja kuntoutus Kirjallisuus Artikkelit Laboratorio ja röntgen Kirjallisuus Artikkelit Hallinto, johtaminen ja palvelujen järjestäminen Hallinto ja johtaminen Kirjallisuus Artikkelit Kustannukset Kirjallisuus Artikkelit 43 II Muuta kiinnostavaa laatukirjallisuutta Kirjallisuus Artikkelit 47 III Sosiaalihuollon laatukirjallisuutta Yleinen sosiaalihuollon laatukirjallisuus Menetelmät Asiakasnäkökulma Käytännön laatutyö Sosiaalipalvelut Sosiaalityö ja toimeentulotukityö Kotipalvelu Vanhustyö Lastensuojelu Päivähoito, esikoulu ja nuorisotyö Vammais- ja kuntoutuspalvelut Päihdehuolto Vapaaehtoistyö 69

4 4 I Terveydenhuollon laatukirjallisuutta 1. Palvelujen käyttäjän näkökulma 1.1. Kirjallisuus Aalto P Rintasyöpäseulonta: odotukset ja kokemukset asiakas- ja hoitajanäkökulmasta. Tampereen yliopisto. Aalto P., Hammar P., Nyrö R. & Salonen S Syöpäpotilaiden kokemukset kivusta ja kivunhoidosta TAYS:n syöpätautien klinikassa syksyllä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 9, Tampere. Aalto P. ym Reumapotilaiden hoidon laadun toteutuminen Pikonlinnan sairaalassa potilaiden arvioimana: syksy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 3. Aho R. & Lepola I Aivokasvainpotilaan ajatukset hoidon laadun kehittämisen lähtökohtana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 2. Ahonen P Matalan ja korkean riskin ensisynnyttäjien raskaudenaikaiset odotukset ja synnytyskokemukset. Turun yliopiston julkaisuja Sarja C Scripta lingua Fennica edita = Annales Universitatis Turkuensis Ser. C 167. Turku. Alarauhio A., Keränen J., Mäki M. & Rautio E pitäisi enemmän asettua potilaan kenkiin...: Kroonista tulehduksellista suolistosairautta sairastavan potilaan kokemuksia turvallisuudesta hoitojakson aikana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisu no 8. Anttila M., Markkanen K. & Ahvenainen S Ihmisarvoista ikääntymistä - laadukasta hoitoa: "Edes joka päivä joku potilas saisi hyvää hoitoa". TEHY:n sarja B: Selvityksiä no 3. Autio T Palvelun laatu, hoidon laatu, elämänlaatu... -ikääntyvien asiakkaiden kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollosta. Hämeen lääninhallitus, Sosiaalikehitys Oy, Stakes. Hämeenlinna. Autio T Palvelun laatu, hoidon laatu, elämänlaatu... -laatukysymyksiä - Laatuvantun asiakashaastattelu- ja kyselylomakkeet: 2.osa. Hämeen lääninhallitus, Sosiaalikehitys Oy, Stakes. Hämeenlinna. Eriksson-Ettala P Hyvä hoito terveyskeskuksen vuotiaiden eläkkeellä olevien asiakkaiden kokemana. Pro gradu - tutkielma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto. Eronen A., Eskelinen M., Kinnunen P. & Tiermas P Hyvinvointi kansalaispuntarissa: Kansalaisten kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Forma P Mielipiteiden muutos ja pysyvyys. Suomalaisten mielipiteet hyvinvointivaltiosta, sosiaaliturvasta ja hyvinvointipalveluista 1992 ja Stakes Raportteja 222. Hakala P Terveyspalvelujen laatu asiakkaiden näkökulmasta. Pro gradu -työ, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto. Hakonen U-R Keuhkosairauksia sairastavien potilaiden palvelujen käyttö ja kokemukset palvelujen laadusta: seurantatutkimus Meltolan sairaalan erikoissairaanhoidon lakkauttamisen yhteydessä. Kansanterveystieteen julkaisuja M 129. Halinen-Kaila A., Heinonen J., Hurmerinta-Peltomäki L., Nummela N. & Pirjo V Avaimena asiakaslähtöisyys. Edita. Hammashuollon asiakastyytyväisyystutkimus Helsingin kaupungin terveysviraston raportteja no 4/99. Hannula L Hyvä hoito lapsivuodeosastolla: synnyttäneiden äitien näkemys hoitotoimintojen toteutumisesta. Tutkielma, Hoitotieteenlaitos, Turun yliopisto. Harju P Terveydenhuollon asiakaspalvelun laatu keskussairaalan kirurgian vuodeosastolla hoidettujen potilaiden arvioimana. Pro gradu -tutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen Yliopisto. Hassinen R Kuopion yliopistollisen sairaalan keuhkosairauksien klinikan palvelukyky ja palvelujen laatu. Opinnäytetutkielma, Kuopion Yliopiston terveyshallinnon ja -talouden laitos. Hassinen R., Malinen J. & Miettinen M Kuopion yliopistollisen sairaalan keuhkosairauksien klinikan palvelukyky potilaiden arvioimana. Pohjois-Savon shp:n julkaisuja no 47, Kuopio. Haukkapää- Haara P Potilasvahinkojen palautejärjestelmän laatiminen. Kuopion yliopisto. Hautamäki K et al Papillaarista tai follikulaarista kilpirauhasen syöpää sairastavan potilaan hoitoketju Taysissa : hoidon laatu potilaiden arvioimana. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 5. Haverinen R Palvelusitoumukset ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän käänne. Stakes Tutkimuksia no 106. Haverinen R., Simonen L. & Kiikkala I. (toim.) Kohtaamisia sosiaali- ja terveysalan areenoilla. Stakes Raportteja no 221.

5 5 Helminen S E Hammashuollon asiakastyytyväisyystutkimus Helsingin kaupungin terveysvirasto Raportteja 2001:7, Helsinki. Helsingin terveysviraston sairaalaosaston poliklinikoiden ja vuodeosastojen asiakastyytyväisyysmittaus Helsingin terveysviraston raportteja 2/1998. Helsingin terveyskeskusten akuuttivuodeosastojen asiakastyytyväisyysmittaus Helsingin terveysviraston raportteja 3/1998. Hiekkanen S., Nordblad A., Murtomaa H., Outinen M. & Sainio S Suunvuoro asiakkaalla: Tuloksia suun terveydenhuollon valtakunnallisesta asiakastyytyväisyyskyselystä. Aiheita / Stakes, Helsinki. Hiidenhovi H., Åstedt Kurki P., Paunonen Ilmonen M Palvelu potilaiden kokemana yliopistollisessa sairaalassa. Hoitotiede 1; Hiidenhovi H Palvelumittarin kehittäminen sairaalan poliklinikalla. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Hirstiö-Snellman P. & Mäkelä M Maahanmuuttajat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina. Selvityksiä 1998:12 fin., Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. Holma T. (toim.) Asiakaslähtöiset palveluprosessit. Suomen Kuntaliitto, Helsinki. Hourula K. & Laivamaa S "Jokin kohtaamattomuus siinä on": asiakkaan asema ja terveydenhuollon palvelutoiminnan laadun kehittäminen asiakaspalautteen perusteella. Pro gradu -tutkielma, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto. Huhtela P Väestövastuisen ja perinteisen terveydenhoitajan työn laatu asiakkaiden arvioimana. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto. Huumonen T Asiakaspalvelun laatu asiakkaiden ja terveydenhoitajien kokemana: tutkimus yhdessä suomalaisessa kunnassa terveydenhoitajan antaman asiakaspalvelun laadusta. Terveyden-huollon pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto. Huuskonen et al Julkisten palveluiden laadunarviointi. Tilastokeskus. Helsinki. Häyhänen I Esittävän taiteilijan kokema kaltoinkohtelu terveydenhuollossa. Tutkielma. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. Julkisten palvelujen arviointi, Julkisten palveluiden laatustrategiaprojekti. Suomen Kuntaliitto. Juutilainen-Saari J & Härkönen K Terveysasemien, terveyskeskuspäivystyksen ja yritysterveydenhuollon asiakastyytyväisyysmittaus Helsingin kaupungin viraston raportteja no 9. Kalam-Salminen L Hyvä ja vähemmän hyvä hoitaja lapsivuodeosastolla - äitien näkökulma. Tutkielma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto. Karjola E Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelukyky asiakkaiden ja poliittisten päättäjien arvioimana. Opinnäytetutkielma. Kuopion yliopisto, Kuopio. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli. Kaukkila H-S. et al Potilaslähtöinen hoitotyö : potilaan kokemuksia vuodeosastolla toteutuneesta hoidosta. Turun yliopistollinen keskussairaala. Hoitotyön julkaisusarja. Kekki P Terveyskeskuspalveluiden laatu ja vaikuttavuus kahdessatoista terveyskeskuksessa väestön kokemana ja arvioimana. Julkaisusarja no 15. Helsingin yliopisto perusterveydenhuollonlaitos. Kemppainen A Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun arviointi - Analyysi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasnäkökulmaa selvittäneistä tutkimuksista. Opinnäytetutkielma, Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto. Keppola O-K Hoidon laatu ensiapupoliklinikalla: potilaiden käsityksiä. Tutkielma, Hoitotieteen laitos, Turun Yliopisto. Keski-Säntti M-L Palvelun laatu terveydenhuollossa - asiakkaan näkökulma: Hyvän hoidon tuntomerkit. Etelä-Pohjanmaan shp, Etelä-Pohjanmaa-malli, julkaisu 16, Seinäjoki. Kirmanen L Tammisaaren malliin - så tycker vi: Tehokas sosiaali- ja terveydenhuollon joukkoepeli tammisaarelaisten parhaaksi. Uudenmaan läänin pelvelurakenneprojekti, Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja 8. Kivinen T. & Hilander-Sihvonen A Asiakkaat ja terveyspalvelujen laatu: Tutkimus Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen laadusta äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä lääkärien vastaanottojen asiakkaiden arvioimana. Suomen Kuntaliitto no 82. Kivinen T., Kinnunen J., Niiranen V. & Hyvärinen S. (toim.) Kuntalaisten arviot ja osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluihin: Kuntalaisten, päättäjien ja viranhaltijoiden arviot Kuopion ja Keski-Suomen läänien kunnissa: SOTEVA-tutkimusprojektin raportteja no 1. Kuopion läänin-hallitus; Keski-Suomen lääninhallitus; Kuopion yliopisto. Klemetti B Lasten ja vanhempien kokemuksia ja arvioita poliklinikkakäynneistä lastensairaalassa. Pro gradu -työ 15/98, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto. Koivisto J. (toim.) Potilaan oikeudet ja potilasasiamiehen toiminta. Suomen Kuntaliitto Kuntakoulutus Oy, Helsinki. Kuhmonen K Psykososiaalisten työyksikköjen palvelun laatu asiakkaiden arvioimana: tutkimus Kuopion kasvatus- ja perheneuvolasta,

6 6 A-klinikalta ja mielenterveystoimistosta. Pro gradu-työ, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Kuopion yliopisto. Kukkola S Kommunikatiivinen potilas-hoidonantajasuhde. Tutkimus halutun ja saadun kommunikaation vastaavuudesta perustervey-denhuollossa. Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto. Kuluttaja ja terveyspalvelut. Suomen Kuluttajaliitto ry, Painatuskeskus, Helsinki Kuluttaja ja palvelut Mielipidekartoitus palvelujen laadusta, hinnasta ja saatavuudesta. Kuluttajaviraston julkaisusarja no 14. Kumpulainen J Mielenterveystoimistojen palvelujen laatu asiakkaiden arvioimana. Pro gradu -tutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto. Kupiainen O & Hintzell S Yleislääkärin vastaanoton laatu helsinkiläispotilaan näkökulma; yhteenveto neljällä terveysasemalla toteutetusta asiakaskyselystä. Helsingin kaupungin raportteja no 8. Kuusilinna P Asiakaspalute - liikkeelle paneva voima: Asiakaspalautteen kerääminen vuosina 1999 ja Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen monisteita 2/2001. Kvist, Arhomaa ym Asiakasprosessit. Miten parannat tulosta prosesseja kehittämällä. Sedecon Oy. Kvist T. ym Hoitotyön periaatteiden toteutuminen omaisten ja hoitohenkilökunnan välisessä yhteistyössä kirurgian osastolla 2205 omaisten kokemana. Pohjois-Savon shp:n julkaisuja no 54. Kärkkäinen O Potilaiden kokemuksia hoidosta gynekologisella poliklinikalla. Opinnäytetutkielma, Sammhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi, Vaasa. Käyhkö K Hoitopaikan valinta. Tutkimus terveyskeskuksesta saatujen kokemusten merkityksestä kolmessa kaupungissa. Yleislääket-ieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto. Laine L Vanhempien arvioima palvelujen laatu HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan Lastenklinikan vuodeosastolla. Tutkielma, Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto. Laurila P. & Suomalainen V Asiakkaan ääni terveyskeskustyön kehittämisessä: miten asiakkaat olivat mukana kehittämässä Pelko-senniemen- Savukosken terveyskeskusta. Julkaisussa Terveykeskukset puhuvat: kokemuksia ja oivalluksia työn kehittämisessä. Stakes Raportteja no 156: Lehto J, Aalto A-R., Päivärinta E., & Järvinen A Mistä apu ikääntyneille? Tuloksia yhdeksän kunnan 75 vuotta täyttäneille tehdystä kyselystä. Stakes Aiheita no 19. Leino K. ym Asiakkaan palaute arvoonsa! : Sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalaute-järjestelmä / Askel-työryhmä. Sosiaali- ja terveystoimen toimialan julkaisuja no 3, Espoon kaupunki. Leino-Kilpi H. & Vuorenheimo J Potilas hoidon laadun arvioijana. Sosiaali- ja terveyshallitus Raportteja no 68. Leino-Kilpi H., Walta L., Helenius H., Vuorenheimo J. & Välimäki M Hoidon laadun mittaaminen. Potilaslähtöisen HYVÄ HOITO - mittarin kehittely ja mittarilla saadut tulokset. Stakes Raportteja no 151. Leino-Kilpi H., Mäenpää I. & Katajisto J Pitkäaikaisen terveysongelman sisäinen hallinta. Potilaslähtöisen hoidon laadun arviointi-perustan kehittely. Stakes Raportteja no 229. Leinonen A., Pusa E., Arola K., Partanen-Talsta A. ym. (työryhmä) Terveydenhuollon potilasasiakirjojen tietosuoja Hämeen läänissä Hämeen lääninhallituksen julkaisusarja no 3. Leinonen E Polikliinisten palvelujen käyttö ja laatu varuskuntasairaalassa : kyselytutkimus Pohjois-Karjalan Prikaatin varusmiehille. Pro gradu-tutkielma. Kuopion yliopiston terveyshallinnon ja talouden laitos. Leppäkoski T Asiakas-/potilaspalvelun laatu ja laadunvarmistus röntgenhoitajan työn näkökulmasta. Pro gradu-tutkielma. Tampe-reen yliopiston hoitotieteen laitos. Lindroos M Asiakastyytyväisyys ja terveyskasvatuksen toteutuminen rintasyöpäseulonnassa. Pro gradu tutkielma. Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitos. Lumiaho-Suomi M Asukkaat ja asiakkaat palvelutuotannon lähtökohdaksi. Stakes Aiheita no 30. Lumijärvi I Mikä on laatua sairaanhoitopalveluissa? Vertailututkimus sairaalan henkilöstöryhmien ja potilaiden priorisoimista hoidon laatutekijöistä - esimerkkinä Pietarsaaren sairaala. Tutkimuksia no 207, Hallintotiede 21. Vaasan yliopiston julkaisuja. Mattila H Lomakekysely asiakaspalautteen hankkimismenetelmänä : esimerkkinä Kelan asiakaspalvelututkimus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia no 48. Mattila L Asiakkaiden arviot ABB-yhtiöiden työterveyshuoltopalveluista. Pro gradu -tutkielma, Kansanterveystieteen julkaisuja m 151. Meskanen K Hyvä kokemus synnytyksen hoidosta: Laadullinen tutkimus: Synnytyksen hoidon kokemus kätilön ja asiakkaan arvioi-mana. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja no 79.

7 7 Mikkola-Salo V Kuolevan potilaan laadukas hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla - omaistan näkökulma. Tutkielma, Turun Yliopiston hoitotieteen laitos. Mustajoki S Vanhusten hyvä hoito vanhainkodissa : asukkaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan kokemana. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopiston hoitotieteen laitos. Mäkelä J. & Siewert I Selvitys Helsingin terveysviraston äitiysneuvontatyöstä. Helsingin kaupungin terveysvirasto Raportteja 2001:1, Helsinki. Määttä P Pelaako palvelut. Vanhemmat arvioivat lasten ja nuorten osastojen toimintaa. Jyväskylän yliopisto. Department of Special Education. Research Reports 68. Nakari M. & Syyrakki-Komulainen L Jyväskylän kaupungin terveyspalvelut puntarissa -väestökysely terveydenhuoltopalveluista. Jyväskylän kaupunki. Terveysviraston julkaisuja no 1, Jyväskylä. Nakari M. & Kirveskangas L Ensiapuvastaanottojen asiakaskysely. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen julkaisuja no 2. Nikkilä J. & Mikkola T Terveydenhuollon kehittämisprojekti: Selvitysmiesraportti 1: Asiakkaan asema terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön Työryhmämuistioita no 1. Nikkola H Potilaiden käsityksiä hyvästä psykiatrisesta hoitotyöstä. Turun kaupungin terveydenhuollon julkaisuja no 8, Turku. Nikkonen A Visalan sairaalan ja avohoidon mielenterveyspalvelut kunta-asiakkaiden näkökulmasta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 10. Nikkonen A Omaisnäkökulma Visalan sairaalan ja avohoidon mielenterveyspalvelujen laatuun. Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 5. Nuorvala Y Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut huumausaineiden käyttäjien silmin. Stakes Aiheita no 26. Oikarinen K Kotona asuvien ikäihmisten elämänhallinta ja terveys sekä palvelujen laadun arviointi: 65-vuotiaiden haastattelut Lehtikankaan väestövastuualueella Kajaanissa vuosina Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C; 6. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi. Oras P-L. & Oikarinen K Jokelan malliin - asukkaita ajatellen: Tutkimus Jokelan sosiaali- ja terveyspalveluista. Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja no 8. Oras P-L. & Oikarinen K Karkkilan malliin - näinkö vai toisin: Alueellinen palvelumalli asiakkaiden ja henkilöstön arvioimana. Uudenmaan läänin palvelurakenneprojekti, Uudenmaan lääninhallitus. Oras P-L. & Oikarinen K Tammisaaren malliin - asukkaita ajatellen: Tutkimus Tammisaaren sosiaali- ja terveyspalveluista. Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja no 7. Oras P-L. & Oikarinen K Hangon malliin - asukkaita ajatellen: Tutkimus Hangon sosiaali- ja terveyspalveluista. Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja no 2. Outinen M. (toim.) Laatua, kaikessa kiireessä. Asiakas- potilas- ja omaisjärjestöjen laatutyö. Monistejulkaisu, Stakes. Outinen M., Holma T. & Lempinen K Laatu ja asiakas: laatutyöskentely sosiaali- ja terveysalalla. WSOY, Helsinki. Outinen M. & Holma T Onnistu asiakaspalautteen hankinnassa. Miten hyödynnät fysioterapiapalvelujen käyttäjien, yhteistyökumppanien sekä palvelujen ostajien mielipiteet laadun varmistamiseksi. Suomen Fysioterapialiitto, Helsinki. Paananen I-T. & Eranti E Kotipalvelun asiakaskysely vuonna 1997: laatutyöskentelyn lähtökohtia. Sosiaaliviraston julkaisusarja A 1. Paananen I-T. & Tolkki P Kotipalvelun asiakaskysely vuonna Sosiaaliviraston julkaisusarja a 5, Sosiaalivirasto, Helsingin kaupunki. Pajari L. & Räisänen A Sairaala Cordian palvelujen laatu ja palvelukyky asiakkaiden arvioimana. Opinnäytetutkielma. Terveyshal-linnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto, Kuopio. Pajula M-L., Hyllinen R., Hyyrynen P-L., Mäki A., Somppi M-L., Suontausta A., Särmö A. & Leisti S Asiakaspalautejärjestelmä sairaanhoitopiirin palveluiden kehittämisessä. Yhteenveto palvelukyselyistä. Etelä-Pohjanmaa -malli, julkaisu no 23. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Pekurinen M., Punkari M. & Pokka M Asiakkaiden valinnanvapauden toteutuminen Suomen terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön Monisteita no 16. Peltomaa L Radiologisen hoitotyön laatu ja hoitotyön periaatteiden toteutuminen Satakunnan keskussairaalan röntgenosastolla potilaiden arvioimana. Päättötyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin terveydenhuolto-oppilaitos. Pennanen P. & Winell K "Kuntalaisten näkökulma esiin". Fokusryhmähaastattelut TK2000-projektikunnissa. Stakes Aiheita no 35.

8 8 Piispanen P. & Roine E Perhesuunnittelupalvelujen laatu Keski-Suomessa asiakkaiden arvioimana. Terveyshallinnon ja - talouden laitos, Kuopion yliopisto. Poikajärvi K Raskaudenkeskeytysprosessi asiakkaiden arvioimana. Lisensiaattityö, Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto. Potilasvahinkolaki käytännössä. Potilasvakuutusyhdistys Pylkkänen R Osastopotilaiden arvioima kliinisen kemian laboratorion palvelun sisältö ja laatu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto, Kuopio. Pyörälä P Vammaisten ja/tai pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien käsityksiä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapsiperheiden kotipalvelun käytöstä. Pro gradu -työ, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun Yliopisto. Päivärinta R Hyvä ohjaus radiologiseen tutkimukseen - potilaan näkökulma. Pro gradu -tutkielma. Terveydenhuollon koulutusohjelma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto. Rajala M Terveydenhoitajan työn palvelun laatu asiakkaiden arvioimana Rovaniemen kaupungin lastenneuvoloissa. Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja, sarja B. Rahmqvist, M Patient satisfaction in relation to age, health status and other background factors: amodel for comparisons of care units. International Journal for Quality in Health Care 5; Raussi-Lehto E Synnyttäjien kokemuksia palvelun laadusta. Kansanterveystieteen julkaisuja M, Helsingin yliopisto. Rissanen M Vanhusten kaltoinkohtelu hoitolaitoksissa. Tutkielma, Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto. Roberts C Modersmålet som kvalitetsfaktor i vården: ett samarbetetsprojekt mellan Helsingfors universitets centralsjukhus samkommun, Nylands sjukvårdsdistrikts samkommun och Finlands Kommunförbund. Finlands Kommunförbund. Roine E., Töyry E. & Vehviläinen-Julkunen K Tyytyväinen vai tyytymätön - potilasarviot hoidon ihmisläheisyydestä. Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 50. Saalasti-Koskinen U Terveyskeskusten palvelukyvyn kehittäminen : Terveyskeskuskysely Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja no 31. Salmela T Asiakaspalautetta - miten? Virike- ja opaskirja. Stakes, Helsinki. Salmela T Asiakaspalautteen haaste: menetelmiä ja esimerkkejä. Stakes Oppaita no 32. Salmela T. (toim.) Autetaanko asiakasta - palvellaanko potilasta. Stakes. Sandell P. & Outinen M Tätä mieltä potilaat. Valtakunnallisen asiakastyytyväisyyden vertailumittarin tuloksia Stakes Aiheita no 39. Santalahti P Prenatal screening in Finland. Availability and women's decisionmaking and experiences. Stakes Tutkimuksia no 94. Saukkonen-Hämäläinen S Kotisairaanhoitopotilaan käsitys hyvästä hoidosta. Hämeenlinnan terveydenhuolto-oppilaitoksen julkaisusarja B;1. Sinkkonen S., Sohlberg T., Kinnunen J., Laitinen A. & Rissanen P Palvelujen laatu ja käyttäjädemokratia vapaakunnan terveyden-huollossa asiakkaiden arvioimana. Itsehallintoprojektin julkaisuja no 3. Sisäasiainministeriö, Helsinki. Sohlberg T Terveyspalveluiden laatu kuntalaisten arvioimana ja sen yhteyden vapaakunta- ja väestövastuukokeiluihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön. Opinnäytetutkielma, Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto. Sohlberg T Potilaiden kokemuksia ihmisläheisestä hoidosta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 12, Kuopio. Sundman E. (toim.), Kiikkala I., Taipale V. et.al Potilaan asema ja oikeudet. Hygieia-sarja. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Styf M Kaksikielisyys osana sairaalan laadun ja viestinnän toimivuuden arviointia. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja no 6. Styrman M Synnyttäjän hyvä hoito säännöllisessä synnytyksessä ensisynnyttäjän kokemana. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto. Suun terveydenhuollon pienimuotoinen asiakaskysely marraskuussa Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto. Taavela R Maahanmuuttajien palvelujen laatu perusterveydenhuollossa. Kuopion Yliopiston julkaisuja E, Yhteiskuntatieteet no 72. Terveysasemien asiakaspalvelu- ja neuvontatyö : henkilökuntakyselyn tulokset : "Asiakas on ykkönen". Helsingin kaupungin terveysviraston raportteja 14/1999.

9 9 Toiminnan laatu ja potilastyytyväisyys terveysvirastossa Helsingin kaupungin terveysviraston raportti 3/99. (Vastaavat raportit myös vuosilta ). Tuorila H Potilaskuluttaja terveysmarkkinoilla.. Yksityisten terveydenhuoltopalvelusten käyttäjien oikeuksien toteutuminen lääkäriasemien asiakaspalvelussa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Sarja Acta Universitasis Tamperensis; 764. Turunen H Hyvä hoito väestön kokemana. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto. Turunen P Palvelut kotitalouden arjessa: Esitutkimus peruspalveluista Itä-Suomessa. Työselosteita ja esitelmiä/ Kuluttajatutkimuskeskus 52/1999. Helsinki. Urvas,M & Kauppi,P Potilaiden tyytyväisyys geriatriseen osastohoitoon. Gerontologia 3. Vainiomäki R Hoitotyön laatu kliinisen fysiologian laboratoriossa potilaiden arvioimana. Pro gradu -tutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen Yliopisto. Virta M., Vuorenheimo J. & Leino-Kilpi H Kirurgisten sairaalapotilaiden tyytyväisyys hoitoon. Turun kaupungin terveydenhuollon julkaisuja no 4, Turku. Voutilainen P. & Isola A Vanhusten hoitotyön nykytila Helsingissä. Laadun "vanhat, uudet, lainatut ja siniset" ominaispiirteet omaisten arvioimina. Hoitotyön vuosikirja 2000, Kirjayhtymä Oy, Helsinki. Vuorela T Asiakaspalaute palvelujen laadun arvioinnissa. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Valtion painatuskeskus, Helsinki. Vuorela T Miten asiakkaat arvioivat palveluja? Arviointitiedon hankinnan kysymyksiä. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Valtion painatuskeskus, Helsinki Artikkelit Aalto A-R Puhelimessa palautetta palvelujen laadusta. LaatuPala 3: Ala-Kauhama M Asiakastyön alkulähteillä. Kuntoutus 3: Antti-Poika M. & Outinen M Työterveyshuollon asiakaskysely. Työterveyslääkäri 4: Arola H Asiakkaille tullaan antamaan laatulupaus. Kelasanomat 2:3. Christiansson T Kvalitet i primärvården ur ett brukarperspektiv. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 25;1: Forsblom A Potilaan ääni pitää kuulua: paljon hyvää tahtoa mutta se arkipäivä... Socius 4: Frilander P. & Uitti J Asiakastutkimus työterveydenhuollon laadun kehittämisessä. Suomen Lääkärilehti 17: Haarala I Potilasasiamies on kanava laadunvarmistukseen. Tehy-lehti 2: Hagman E SF-36-terveyskysely koetun terveyden ja toimintakyvyn mittarina. Suomen Lääkärilehti 33: Harras S Asiakasparlamentit Kontulan ja Sakaran terveysasemilla loka-marraskuussa LaatuPala 1:5-6. Helin A. & Mäkelä M Yleislääkärin työn laatu potilaan näkökulmasta. Suomen Lääkärilehti 52: Helin A., Mäkelä., Outinen M. & Hinkkanen S Uusi valtakunnallinen vertailumittari: yleislääkärin vastaanoton laatu. Suomen Lääkärilehti 17: Hiidenhovi H Poliklinikan palvelumittari käyttöön ensi vuoden alussa. Pirkan piiri: Pirkanmaan shp:n tiedotuslehti 5;2: Huttunen J Saavatko suomalaiset tällä vuosituhannella hyvää hoitoa. Sydän 1: Härkönen S-L. ym Potilaan palaute avain kohti parempaa hoitoa. Pinsetti 3: Jorvin sairaalan potilashaastattelu: Vaati aikaa, antoi paljon. Pinsetti 4/1996:9-11. Kaitasuo P. (toim.) Pelillä vanhusten toiveet esiin Hollannista meille tuotu malli auttaa kohentamaan hoidon laatua. Kaleva Kaivola J Potilasvahinkolakia uudistetaan. Työterveyslääkäri 2: Kananoja A Hyvinvointipalvelut lähelle asiakkaiden arkea. Kuntalehti 3: Karjalainen S Potilaan oikeudet laadullisesti hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon - kuka määrittelee laadun? Suomen Hammaslääkärilehti 6: Kekki P Vastaanottokäynnin pituus ja potilastyytyväisyys. Suomen Lääkärilehti 10:

10 10 Kekki P. & Bergström T Potilaiden kokemus lääkärin vastaanottotyön laadusta. Suomen Lääkärilehti 5: Kettunen T Sairaalapotilas viestijänä. Suomen Lääkärilehti 11: Kiviniemi K. ym Palvelun laatu Lappeenrannan terveyskeskuksen Armilan sairaalan laboratoriossa asiakkaiden kokemana. Slaby 1:3-10. Kokko R-L CASETTI projekti kuntoutujien silmin. Kuntoutus 3: Kokkonen P Potilaslain säännösten noudattaminen ja potilaan tahdon kunnioittaminen. Suomen Lääkärilehti 32:3345. Koponen H., Veijalainen A., Laitinen H. & Kontunen J Asiakastyytyväisyysmittaukset psykiatriassa. Suomen Lääkärilehti 31: Korhonen R., Korhonen K. & Utriainen P Imatran psykiatrisen hoito-organisaation muutos. Asiakkaan näkemyksiä. Suomen Lääkärilehti 37: Koskinen P Potilaan itsemääräämisoikeuden rajat. Suomen Lääkärilehti 10: Kurki T Potilasvahingot synnytyksissä. Suomen Lääkärilehti 27: Kuntalaispalautteen käsittelyyn aiotaan luoda benchmarkkaus. Raisio kokoaa kansalaisilta palautetta järjestelmällisesti. Kuntalehti 2000:19:11. Käyttäjänäkökulmaa etsimässä; mikä painaa vaa assa, tekniikan ehdot vai käyttäjän toiveet? APUVA - apuvälinetoiminnan tiedotuslehti 2/96, Stakes. Laaksonen S Laatupeli vuorovaikutteista asiakaspalautetta. Vanhustenhuollon UUDET TUULET 3:8-9. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton teemalehti. Lehtinen N. & Nordblad A Valtakunnallista vertailuaineistoa asiakastyytyväisyydestä kehitetään suun terveydenhuoltoon. Suomen Hammaslääkärilehti 14: Leino-Kilpi H Ovatko sairaalapotilaat tyytyväisiä? Tehy 16: Leinonen T., Leino-Kilpi H. & Katajisto J Leikkauspotilas jännittää ja kaipaa enemmän tietoa. Pinsetti 1:22. Leppänen J Kajaanissa haetaan asiakastyytyväisyystutkimuksilla potkua laatuun. Sosiaaliturva 84;6: Leppänen J Kysy kuntalaiselta: Kajaanin perusturvatoimiala kehittää laatua tutkimuksiin. Kunnallislääkäri 8: Leppänen L Asiakaskysely aktivoi välittömiin parannuksiin. Fysioterapia 7: Leppänen J Kajaanin asiakaskyselyt kertovat; Lääkäripalveluihin ollaan tyytyväisempiä kotipalveluihin ei. Dialogi 4: Leppänen J Kajaanissa asiakkaat tyytyväisiä fysioterapiapalveluihin. Fysioterapia 1: Leppänen T., Vehviläinen-Julkunen K. & Töyry E Potilaiden käsitys ihmisläheisen hoidon keskeisestä sisällöstä. Hoitotiede 4: Luukkanen M. & Ollinheimo A Laatu ja kannustaminen mielenterveyspalveluissa. Kuntalehti 20: 48. Miesmaa R. & Hyrylä M Omaisten käsityksiä dementoituneiden potilaiden inhimillisten tarpeiden tyydyttämisestä ja tyydyttymisestä sairaalassa. Hoitotiede 8;2: Mikkola T Terveydenhuollon toimivuus ja asiakkaan asema terveydenhuollossa: Terveydenhuollon kehittämisprojektin selvitysmiehet luovuttivat raporttinsa ministerille. Ylihoitajalehti 2: Mikä on laatua potilaalle. Sairaala 1996;8: Nikkilä J Asiakas terveydenhuollon keskipisteeksi. Sairaala 5:8-9. Nurmenniemi H Asiakastyytyväisyysmittausta vuodesta : hyvää ja edullista palvelua mutta aina on varaa parantaa. Dialogi 7-8: Ollikainen M Paras hoito potilaalle. Dialogi 7-8: Outinen M Tyytyväinen asiakas - fysioterapian laadun mitta? Fysioterapia 7: Outinen M Potilastyytyväisyys valtakunnallisessa vertailussa. Kunnallislääkäri vuosikirja 99/2000: Outinen M Laatupelin avulla asiakkaan ääni kuuluviin. Dialogi 5: Outinen M. & Mäkelä M Ensitietoja potilaiden käsityksistä sairaalahoidon laadusta: neljä viidesosaa kohtuullisen tyytyväisiä hoitoonsa. Dialogi 1:6.

11 11 Outinen M. & Liukko M Mitä mieltä potilaat ovat sairaalahoidon laadusta. Sairaalaviesti 1:6-7. Outinen M. & Winell K Potilaan näkökulma - asiakastyytyväisyys laadun mittarina. Kunnallislääkäri vuosikirja 1998: Outinen M. & Koski A " Palvelu on niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni ja ystävilleni." Dialogi 8:7-9. Paakkari P Potilaiden mielipiteitä lääkeinformaatiosta ja lääkäreistä. Tabu 2: Päivärinta E Huoli ikääntyneiden ihmisarvosta suuri : kansalaiset antoivat palautetta. Dialogi 6: Pahkala K Palvelujen laadun kehittämisen lisäksi asiakastyytyväisyyden arviointi vastaa asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin. Kuntalehti 16:39. Peiponen A., Brommels M. & Kupiainen O Vakioitu potilastyytyväisyyden mittari. Suomen Lääkärilehti 18-19: Pekkarinen T Potilaan oikeus valita lääkärinsä on laatutavoite. Suomen Lääkärilehti 52: Peräkylä K-M Ei vain mitä. Vaan myös miten potilasasiamies rohkaisee puhumaan potilaalle. Suomen Lääkärilehti 13: Perälä M-L Hoidon laatu omaisten silmin ; avun saamisen ja yhteistyöhön yhteydessä olevat tekijät pitkäaikaishoidossa. Gerontologia 2: Potilasasiamiehen asema selvitettävä pikaisesti. Suomen Lääkärilehti 1998:8:861. Punnonen H Odottajat, odotusajat, odottaminen... tiedot aktiivikäyttöön. Sairaalaviesti 3:8-11. Punnonen H Odotusajalla on väliä. Suomen lääkärilehti 55:1267. Päivärinta E Kansalaiset antoivat palautetta - Huoli ikääntyneiden ihmisarvosta suuri. Dialogi 6: Renholm M Potilaiden kohtelu päivystysosastolla. Hoitotiede 3: Rehnberg G., Absetz P., Aro A. & Hietanen P Rintasyöpäseulonnassa kirurgiseen biopsiaan - odotus ennen leikkausta ja diagnoosin saamista. Suomen Lääkärilehti 27: Reivilä M. (toim.) Normien ja tarpeiden ristiriita. Sosiaalivakuutus 5: Ruskakodissa opittiin kysymään oikein. Jatkuva arviointi todella parantaa laatua. Vanhustenhuollon UUDET TUULET 3/2000. Vanhusja lähimmäispalvelun liiton teemalehti. Ruokaan ja ruokailuun tyytyväinen potilas osaston ja keittiön yhteistyöllä. Sairaala 8: Räsänen K Miten terveydenhuollon asiakastyytyväismittausten tuloksia tulisi esittää ja tulkita. Suomen Lääkärilehti 30: Sairaanhoidon laatu puntarissa: potilaskyselystä myönteisiä tuloksia. Mitä kuuluu: Keski-Suomen keskussairaalan tiedotuslehti 1997; 8:6. Sainio S. & Koski A Yleislääkärin vastaanoton laatu potilaan näkökulmasta ; laatutyöskentely. Kunnallislääkäri 1: Salmela T Markkinadiskurssin makeutta: "Lähes 80 prosenttia asiakkaista tyytyväisiä." Sosiaaliturva 16:4-7. Salmela T Tyytyväisyys-käsitteen ongelmallisuus julkisen sektorin asiakaskyselyissä. Hallinnon tutkimus 1: Salmela T Vanhuksetkin voivat valittaa. Dialogi 3-4: Salmela T Asiakaspalautetta hankkimaan! Sosiaaliturva 2: Salmi E., Lehtinen K., Keskinen L., Lehto-Järnstedt U-S., Taskinen K. & Kellokumpu-Lehtinen P Potilaan odotukset ja kokemukset syövän hoidon alkuvaiheessa. Suomen Lääkärilehti 36: Salminen E. & Kemppainen P Potilaalla oikeus luottamukselliseen hoitosuhteeseen. Suomen Lääkärilehti 27: Salmela T Tyytyväisyysmittauksista dialogiin. Haasteellinen Asiakaspalaute. Dialogi 6: Sohlman B., Joukamaa M. & Lehtinen V Potilaiden kokemuksia tiedonsaannin, kohtelun ja osallistumisen toteutumisesta terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Suomen Lääkärilehti 32: Suominen T Päiväkirurgia ja potilaan kokemukset. Sairaalaviesti 4: Tossavainen P Hankalankin asiakkaan kanssa selviytyy. Yhteispeli 1:4. Tuusa P Palvelusitoumukset ovat parantaneet asukkaan asemaa Hämeenlinnassa. Kuntalehti 21-22:14-17.

12 12 Töyry E., Julkunen-Vehviläinen K., Roine E., Mattila M. & Rissanen V Ihmisläheisen hoidon kehittäminen - mitä potilaspalaute kertoo? Suomen Lääkärilehti 5: Urvas M. & Kauppi P Potilaiden tyytyväisyys geriatriseen osastohoitoon. Gerontologia 3: Utriainen P Asiakkaan näkökulma hammashuollon laatuun - julkinen vs. yksityinen. Kunnallislääkäri 2: Urvas M Potilaiden tyytyväisyys geriatriseen hoitoon. Gerontologia 3: Vaahtoranta A Asiakasnäkökulma toiminnan lähtökohtana. Kemisti 5:4-5. Valtakari P. (toim.) Terveyskortti nopeuttaa hoitoonpääsyä ja tiedonkulkua. Kuntalehti 13:14. Valtakari P Kuluttajilta kysyttiin mielipiteitä 34 palvelualalta: julkiset terveyspalvelut häviävät tasossaan yksityisille. Kuntalehti 16:10. Valvanne J Tuloksia ja kokemuksia asiakastyytyväisyysmittauksista vanhainkodissa. Gerontologia 2: Vartiainen P Kokemuksia terveydenhuollon laadun arvioinnista SERVQUAL-menetelmällä. Suomen Lääkärilehti 16: Vepsäläinen M Asiakas arvostaa aikuismaista kohtelua: pääkirjoitus. Dialogi 2:3. Vepsäläinen M Neuvolan palvelu tyydyttää, mutta sisältö kaipaa uudistusta. Dialogi 2:15. Viitanen E. & Marjamäki A Asiakaspalaute Focus group - haastattelulla. Fysioterapia 8: Voutilainen P. & Korpiniitty S Dementoituvan ihmisen hyvä hoito: omaisen odotukset hoidon laadun kehittämisen perustana. Hoitotiede 1: Ylipartanen A Potilas ja hyvä rekisteritapa - terveydenhuoltopalvelujen laadun varmistajana. Tietosuoja 3: Potilaan hoito / ammatilliset lähteet 2.1. Hoitotyö Kirjallisuus Anttikoski A Yksilövastuinen hoitotyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kirurgian klinikassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 34, Kuopio. Aro P. & Sihvonen S Vanhustyön laadun työkirja. Vanhustyön keskusliiton laatuprojekti Vanhustyön Keskusliitto. Arvioinnin avulla hoitotyön laatusuorituksiin / Visio-työryhmä; Meskanen K., Sihvola V., Humalamäki E., Hietanen R., Klemola R., Nieminen L., Kosonen M., Tick T. & Timonen M. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 99/2001, Jyväskylä. Dementoituneiden hyvän hoitotyön kriteerit. Alzheiheimer keskusliitto ry The direction of nursing. A strategy for quality and effectiveness. Project group on nursing. Stakes Elovainio M., Sinervo T. & Pekkarinen L Uusien työvälineiden omaksuminen: Asenteet, työn sisältö, yhteistyö ja prosessi muutosta edistävinä tekijöinä perusterveydenhuollossa. Aiheita 1/2001 Stakes, Helsinki. Eskola K. & Mäki T Yläasteen oppilaan seksuaalikasvatus kouluterveydenhoitajan työssä. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Stakes, Helsinki. FPA tillsammans för kundens bästa. Rehab Service, FBA Turku Friberg P. ym Elinluovuttajan laadukkaan hoidon kehittäminen: loppuraportti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 7. Hallila L Hoitotyön kirjallinen suunnitelma. Kirjayhtymä, Helsinki. Heimonen S-L., Voutilainen P (toim) Dementoituvan hoitopolku. Hygieia-sarja.Tammi. Hintsala A Näyttökokeet ja laadunvarmistus lähihoitajan ammatin hallinnassa: näyttökokeiden vastaanottajien täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalalla Kuusankosken terveydenhuolto-oppilaitoksen julkaisusarja A:11, Kuusankoski. Hintzell S Kaakkoisen terveyskeskuksen kotisairaanhoidon arviointi : osa B: Herttoniemen ja Kulosaaren kotisairaanhoidon auditointi. Helsingin kaupungin terveysviraston raportteja no 10. Hoitotyön periaatteiden toteutuminen omaisten ja henkilökunnan välisessä yhteistyöttä kirurgian osastolla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja 1999:54.

13 13 Honko E., Heinola P., Jatkola E., Laitila J., Pajula L. & Putkonen A Aikuispotilaan virtsatieinfektion hoito Rekolan terveysasemalla. Hoitotyön laadunvarmistusprojektin pilottiryhmä. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:12, Vantaan kaupunki. Hämäläinen P Hengityshoitolaitteet kotikäytössä Lääkelaitoksen julkaisuja no 5. Hänninen L. & Santala J Omaishoidon, vapaaehtoistoiminnan ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen: Hoitotyön valtakunnallinen kehittämisprojekti. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen julkaisuja no 3. Janhunen H., Kirveskangas L. & Kivinen A Ulkomaalaisen kohtaaminen vastaanotolla: hoitotyön laadunvarmistus. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen monisteita no 2. Kapulainen P Kirjaaminen hoitotyössä: omahoitajien tekemien loppuyhteenvetojen analysointia Colaizzin fenomenologista analyysi-menetelmää käyttäen. Harjavallan sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitos, julkaisusarja A:2. Kaukiainen P., Mäki T., Palomaa U-S. & Tulikoura E Hoitotyön voimavarojen ja toiminnasta saadun palautteen käyttö hoitotyön kehittämisessä. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisuja C:18, Vantaan kaupunki. Keinänen O., Korhonen H. & Hirvi R Sairaalan ulkopuolisen ensihoitojärjestelmän toimintaohje Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja no 81. Kivinen T. ym Lääkärinvastaanotto- ja neuvolatoiminnan laatu 1994 ja 1997 Kuopiossa. Kuopion yliopiston julkaisuja E51. Kokkola A, Kiikkala I, Immonen T, Sorsa M Mitä sinä elämältäsi haluat? Asiakaslähtöinen mielenterveyttä edistävä toimintamalli. Suomen Kuntaliitto. Korhonen A. (toim.) Lapsipotilaan hoidon jatkuvuus: raportti OYS:n lastentautien klinikan hoitotyön laadunarviointi ja mittaamisprojektista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 13. Kronqvist T., Mielonen M-L. & Vanhanen L. (toim.) Laatua hoidon alusta: raportti psykiatrian klinikan hoitotyön laatuprojektista vuosina Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 14, Oulu. Kukkola H Vanhustyön keskusliiton laatuprojektin loppuraportti. Vanhustyön keskusliitto. Helsinki. Kuokkanen L Laatu hoitotyön vaatimuksena: valmistuvien hoitajien käsitys hoitotyön laadun kehittämisestä ja valmiuksistaan laadun kehittämiseen. Pro gradu -työ, Turun yliopisto. Kuopion läänin hoitotyön laadunvarmistusprojektin arviointikohteet. Kuopion lääninhallitus, Kymen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Laitinen P The participation of Informal Caregivers and Care Quality in the Hospital Care of Elderly Patients Aged 75 or Older: A Time Series Study in Three Care Settings. Kuopion Yliopiston julkaisuja no 39. Laitinen A Hoidon ja hoitotyön laadunvarmistus ja johtaminen. Lisensiaattitutkielma, Hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon laitos, Kuopion yliopisto. Larjomaa R Laadukasta neuvolatyötä - laadukkaasti kirjaamalla: Imeväis- ja leikki-iän terveyskertomus. Suomen Kuntaliitto, Helsinki. Lehtomäki L Laadun arviointiperusteet äitiysneuvolassa. Kuvaus äitiysneuvoloiden ter-veydenhoitajien ja lääkäreiden sekä äitiys-poliklinikoiden lääkäreiden näkemyksistä laadukkaasta äitiysneuvolatyöstä. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto. Leino-Kilpi H Hyvän hoitamisen arviointiperusteet. Lääkintöhallituksen julkaisuja No 163. VAPK-kustannus, Helsinki. Leino-Kilpi H., Walta L., Helenius H., Vuorenheimo J. & Välimäki M Hoidon laadun mittaaminen. STAKES Raportteja no 151. Leppäkoski T Asiakas-/potilaspalvelun laatu ja laadunvarmistus röntgenhoitajan työn näkökulmasta: teoreettinen ja empiirinen tutkimus. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto. Lukander E Hoitotyön laadun arviointimenetelmän, nursing auditin, kehittäminen ja testaus. Lisensiaattitutkimus, Kuopion yliopisto. Maahanmuuttajat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina. Sosiaali- ja terveysministeriön Selvityksiä 1998:12. Mielenterveyspalveluiden laatusuositus Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita no 9. Edita, Helsinki. Mikkelin läänin hoitotyön asiantuntijatyöryhmä Valmiudet hoitotyön laadun kehittämiseksi Mikkelin läänissä. Mikkelin lääninhallituksen julkaisuja no 37. Munnukka T., Halme S., Kiikkala I., Koponen P. & Voutilainen P. (toimituskunta) Hoitotyön vuosikirja 1999: Dokumentointi hoitotyössä. Kirjayhtymä, Helsinki. Mähönen P. & Syväoja S "Kyllä tässä on vastinetta veromarkoille" - Laadunvarmistusta Marian sairaalan päivystyspoliklinikalla. Julkaisusarja B. Helsingin kaupungin terveydenhuolto-oppilaitos.

14 14 Mäki T Kohti jatkuvaa laadun parantamista. Vantaan kaupungin hoitotyön laadunvarmistusprojekti Vantaan kaupungin julkaisusarja C:24. Mäki T. & Eskola K Raskaus- ja lapsivuodeajan masennuksen ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Hoitotyön laadunvarmistusprojektin pilottiryhmä. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:8, Vantaan kaupunki. Mäki T., Huttunen R. & Kääriäinen P Aikuispotilaan akuutin ommeltavan tai liimattavan haavan hoito Myyrmäen terveysasemalla. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:14, Vantaan kaupunki. Mäki T. & Luoma A Lääkehoito kotisairaanhoidossa. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:19, Vantaan kaupunki. Mäki T. & Silander A HIV-testiin liittyvä asiakkaan ohjaus ja neuvonta. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:20, Vantaan kaupunki. Mäki T., Heikkilä S. & Kivinen S Lannerangan röntgentutkimukseen tulevan potilaan ohjaus ja neuvonta. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:21, Vantaan kaupunki. Määttä A-M. & Väänänen L Periaatteet eläviksi: henkilökunnan kokemuksia osallistavalla tavalla toteutetusta laadunvarmistustyöskentelystä. Kuopion terveydenhuolto-oppilaitos, no 68. Nikkonen M., Lehtinen K. & Ollanketo P Hoidon laadun arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen Visalan sairaalassa ja avohoidossa tutkimus- ja kehittämisraportin loppuraportti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 6. Nores T The elderly care. University of Tampere, Tampere. Nores T Hoitotyötä ohjaavat arviointimittarit: näkökulmana potilaan selviytymisen tukeminen. Hoitotieteellisiä tutkimuksia no 1, Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. Oikarinen K Kouluterveydenhoitajan työn kehittämiskokeilu : Kainuulaisten nuorten terveysmuotokuva hanke Hauholan peruskoulun yläasteella. Stakes. Aiheita no 3. Onnela E Hoidon laatu sairaalaan tulovaiheessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 7, Oulu. Outinen M. & Puomio M. (toim.) Diabetesliiton laatupuu viheriöi. Stakes Aiheita no 48. Partanen P Hoitotyön nykytila ja kehittämistarpeet Kuopion yliopistollisen sairaalan sisätautien klinikassa 1998: Selvitys hoitotyöstä potilaskeskeisyyden, hoitotyön jatkúvuuden ja ajantasaisuuden näkökulmasta, sisältäen kehittämissuositukset. Pohjois-Savon sairaanhoito-piirin julkaisuja no 52. Partanen P. & Perälä M-L Menetelmien arviointi hoitotyössä: kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen systemisoitu kirjallisuuskatsaus. FinOHTA raportti no 7, Stakes. Partanen P. & Perälä M-L Technology Assessment in Nursing: A systematic review of the Finnish and international literature. FinOHTA Report, Stakes. (myös: Parviainen T., Pelkonen M. (toim.), Hammar-Mikkonen T. et. al Yhteisöllisyys avain parempaan terveyteen: Työvälineitä hoitotyöhön. Raportteja/ Stakes, Helsinki. Peiponen A. & Soiniemi K Vanhusten laitoshoidon tuotteistaminen. Projekti Helsingin vanhainkotipalveluissa. Suomen Kuntaliitto. Pelkonen M. & Perälä M-L. (toim.) Hoitotyön laadunvarmistuksen perusteet. Hygienia-sarja. Kirjayhtymä, Helsinki. Pelttari P Sairaanhoitajan työn nykyiset ja tulevaisuuden kvalifikaatiovaatimukset. Stakes Tutkimuksia no 80. Pelttari P. & Perälä M.-L Hoitotyön laadunvarmistuksen tukihenkilökoulutuksen arviointia. Teoksessa: Tuomaala Ulla (toim.): Hoitotiede Pro Nursing ry:n vuosikirja. Perälä M-L Potilaan hoidon laadun arviointi: laatumittarin (Qualpacs) validaatio = The quality assessment of patient care: validiation of a quality measure (Qualpacs). Stakes Tutkimuksia no 56. Perälä M-L. (toim.) Hoitotyön projektiryhmä. Hoitotyön suunta: Strategia laatuun ja tuloksellisuuteen. Stakes Mu 128, Helsinki. (The direction of nursing: a strategy for quality and effectiveness (Mu 144). Vårdarbetets riktlinjer: en strategi för kvalitet och resultat (Mu 143)). Perälä M-L. & Räikkönen O Parempaan laatuun hoitotyössä: kartoitus sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. STAKES Raportteja no 158. Perälä M-L. ym Yhdessä uudistuen laadunhallintaan: Kuopion läänin hoitotyön laatuprojektin arviointi. Stakes Raportteja no 183. Pokki H. & Sinkkonen M Hoitotyön kehittämishankkeet terveydenhuollossa ja erityishuoltopiireissä. Tehy Sarja B: Selvityksiä 1. Rahikainen M., Seppälä A. & Hernesniemi M Joustava työaika - Hyvä hoito. Kokeiluprojekti Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Sairaalaliitto, Helsinki.

15 15 Rasinkangas A., Holma J M.& Aaltonen J Akuutin psykoosin integroitu hoito projekti Kangasvuoren sairaalassa: Tulokset viiden vuoden seurannan ajalta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 94 / 2001, Jyväskylä. Rissanen S Vanhusten kotihoidon tarve ja laatu arviointitutkimus Kuopion kaupungin kotihoidosta. Lisensiaattitutkimus. Terveyshallinnon ja talouden laitos, Kuopion yliopisto. Ritamo M., Kautto S., Poikajärvi K. Perhesuunnittelu 2000 hankkeen loppuraportti. Stakes. Aiheita no 28. Röppänen K., Sorvari S., Valio R. & Jouttimäki L Työterveyslaitoksen ammattitautipoliklinikan sairaanhoitajien työn tutkimus. Työterveyslaitos, työlääketieteen osasto. Salo S. (toim.) Hoitotyön laadunvarmistusprojekti Pohjois-Karjalassa. Sosiaali- ja terveyshallitus Raportteja no 44. Salo S., Ikonen T. & Väistö R. (toim.) Kehittyvä ja laadukas hoitotyö Pohjois-Karjalassa Julkaisu 1, Pohjois-Karjalan lääninhallitus. Sarste A. & Mäntyvaara P Yksilövastuinen hoitotyö kirurgian klinikassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 56. Skarp E. ym Psoriaasipotilaan ohjauksen kehittäminen : Projektin loppuraportti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 7. Simoila R., Kangas R., & Ranta J. (toim.) Hoitotyötä johtamaan. Kirjayhtymä Oy, Helsinki. Sirviö E-L Tiedolla, taidolla ja tunteella: Kätilötyön eettiset ja laadulliset perusteet. Suomen Kätilöliiton asettaman laatutyöryhmän laatima raportti. Suomen Kätilöliitto ry. Somppi M-L., Talvikunnas S-L., Tuomisto L. ja Leisti S Aikuisen astmapotilaan hoito-ohjelma. Etelä-Pohjanmaan malli. Julkaisu no 21. Suominen T. & Leino-Kilpi H.(toim.) Lyhytkirurginen potilas terveydenhuollon asiakkaana. Stakes Raportteja no 210. Tenkanen R Vanhusten kotipalvelun laatu: laatuominaisuuksien vertailu kahdessa kunnassa. Stakes. Aiheita 12. Tepponen M Tasa-arvoista kotihoitoa? : kotihoidon laatu Kuopiossa ja Lappeenrannassa. Pro gradu tutkielma. Kuopion yliopiston terveyshallinnon ja talouden laitos. Tuomaala ym. (toim.) Vuosikirja 1998: toimintataito. Turun ammattikorkeakoulu: terveys ja hyvinvointi, Turun terveydenhuoltooppilaitos. Töyry E Hoidon ihmisläheisyys erikoissairaanhoidossa: Mittarin kehittäminen ja käyttö. Kuopion yliopisto, Kuopio. Töyry E., Herve R., Mutka R., Savolainen P. & Seppänen M Ihmisläheisen hoidon mittareiden kehittäminen. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 12, Kuopio. Uudistuva hoitotyö I: Hoitotyön kehittämisprojektin loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön Selvityksiä no 4/1998. Uudistuva hoitotyö II: Hoitotyön valtakunnallisen kehittämisprojektin arviointi: Sisällön, vaikutusten, oppimiskokemusten ja systemaattisuuden näkökulma. Sosiaali- ja terveysministeriön Selvityksiä no 5/1998. Vaarama M., Kainulainen S., Perälä M-L., Sinervo T Vanhusten laitoshoidon tila. Voimavarat, henkilöstön hyvinvointi ja hoidon laatu. Aiheita 46/1999. Helsinki. Stakesin monistamo Vaaranen V. & Outinen M Tokyo Step: Laadun kehittämisen työkirja. Koulutusjulkaisu 12. Työterveyslaitos. Helsinki. Wasenius L Analyysi HYVÄ HOITO mittarilla saaduista laatutuloksista. Pro gradu-tutkielma. Turun Yliopisto. Hoitotieteen laitos. Viisainen K. (toim.) Seulontatutkimukset ja yhteistyö äitiyshuollossa. Suositukset. Stakes. Voutilainen P Hoitotyön laadunarviointimittarin (Monitor) teoreettisen ja sisällön validiteetin sekä mittarin kriteereiden konkreettisuuden ja selkeyden arviointi. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto. Voutilainen P Hoitotyön laadunvarmistusprojektin loppuraportti. Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio. Voutilainen P. (päätoim.), Leino-Kilpi H., Mikkola T., Peiponen A Hoitotyön vuosikirja Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Vuori H terveydenhuollon laadunvarmistus 2. p. Sairaanhoitajien koulutussäätiö, Helsinki. Vuori J Kenen terveydenhuolto?: Julkinen ja yksityinen vertailussa: Tutkimus henkilöstön merkityssuhteista julkisen ja yksityisen sairaalaorganisaation osastokulttuurissa. Väitöskirja, Vaasan yliopisto. Ankkurikustannus, Vaasa.

16 Artikkelit Aaltonen T., Koskinen Ollonqvist P. & Bergström T Terveyskasvatusaineiston laatukriteerit. Terveyskasvatus 3:33. Ahonen R. (toim.) Diabeteksen hoitoa kehitetään tietoverkon avulla. Tehy 16: Alanen P Laatukeskustelu jäsentynyt vain hoidon näkökulmasta. Dialogi 6: Eskola K Raskaus- ja lapsivuodeajan masennuksen ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen: hoitotyön laadunvarmistusprojektin pilottityö Vantaalla. Terveydenhoitaja 8: Fagerström L Hoitoisuusluokitus ylihoitajan näkökulmasta. Sairaanhoitaja 3: Finne-Soveri H Pitkäaikaishoidon laatu on mitattavissa, vertailtavissa ja parannettavissa. Duodecim 15: Finne-Soveri H Yksilöllisen arvioinnin tehostaminen ; pohja vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon kehittämiselle. Sairaanhoitaja 5:19-22, Hallila L Hoitotyön laadunvarmistus - vastuullisuuden osoitus väestölle. Pinsetti 2:4-8. Jalas A Hyvä hoito -mittarin käyttö. Sairaanhoitaja 9: Idänpään-Heikkilä U., Viisainen K., sairanen S Äitiyshuollon laatukriteerit. Kätilölehti 106; Isola A. & Voutilainen P Vanhusten pitkäaikaishoidon laadusta Helsingissä. Vanhustyö 8: Jokainen ihminen on hoidon arvoinen Socius 5: Jokisalo R Sairaanhoitopiirin osuus ensihoitojärjestelmän organisoinnissa. Suomen Lääkärilehti 29: Järvinen A. (toim.) Stakesin asiantuntijatyöryhmä: Äitiyshuoltoon haetaan uusia malleja. TEHY 15:8-10. Kaski A Terveydenhuollon jätteiden laatu- ja määrätiedon keräys toimenpide-ja vuodeosastolla. Ympäristö ja terveys 7-8: Kaarlola A Voiko hoidon laatua parantaa muuttamalla hoitotyön käytäntöjä? Tehohoito 1: Kirurgian poliklinikka parantaa palvelun laatua: yksilövastuiselle hoitotyölle uusia mahdollisuuksia. Kuriiri: Tayksin henkilöstötiedote 10/1997:6-7. Kivelä S-L Vanhustenhuollon haasteet nyt ja tulevaisuudessa. Farmasian päivät. Helsinki. Farmasianopettajien ja tieteenharjoittajien seura. S Klemetti S, Antila H, Antila J & Jaakola M-L Laadunvarmistusta korva-, nenä- ja kurkkutautien päiväkirurgiassa. Sairaanhoitaja 73: Kokko L Päihdepalveluille laatusuositus. Promo 5; Korhonen A Yhteistyö on voimaa myös lapsipotilaan hoitotyössä. Sairaanhoitaja 5: Korhonen A. & Nojonen K Tarvitaanko suomalaisessa hoitotyössä henkilöstön arviointia? Ylihoitajalehti 2:4-8. Korpiniitty S., Raatikka T. & Voutilainen P Millainen on hyvä dementiayksikkö? Hyvä hoitotoiminta. Muisti 2:9-11. Kuisma M. & Martikainen M Ensihoitojärjestelmän organisaatio ja sen toimivuus. Duodecim 16: Kukkola S Möjlighet till vård. Sairaanhoitaja 7: Kuokkanen L. & Leino-Kilpi H Terveydenhuoltoalan koulutuksen tuloksellisuuden arviointia: Opitaanko koulutuksessa hoitotyön laadun kehittämistä? Hoitotiede 4: Laatua kehitetään rutiineja rikkomalla. Pirkan piiri: Pirkanmaan shp:n tiedotuslehti 5/96;2: Lauri S Turun yliopistollisen keskussairaalan hoitotyön kehittämis-strategia : laatuun ja tuloksellisuuteen vuosina Sairaanhoitaja 4: Lauritsalo, P., Mäkelä,N., Oittinen, P., Manninen,H., Paloposki,S., Heikkilä,J Vertaisarvioinnilla osaamisen kasvuun hoitotyössä - kuvaus ja kokemuksia koulutuskokeilusta. Sairaanhoitaja 12/02. Leino-Kilpi H Hoidon laatu - koskeeko se kätilöä? Kätilölehti 3:9-13. Leino-Kilpi H., Suominen T. & Tepponen H Hoidon laatu: miten arvioin ja kehitän? Tehohoito 2: Leino-Kilpi H Hoitotyön laatua pienin askelein. Sairaanhoitaja 2:14-15.

17 17 Leskinen L Terveydenedistämisen ohjelmien laatukriteereiden kehitysprosessi. Promo 3: Liimatainen A., Mäkinen T. & Leppänen M TAYSin kehittämisprojekti arvioi: Hoidon laatua tyylipistein. Pinsetti 2:4-6. Luhtasaari S Hoitotyötä viiden tähden alttarille. Tiedon silta. Työsuojelurahaston tiedotuslehti 1:21. Matero M Osaprojekti postoperatiivisen kivunhoidon laadunvarmistuksesta: matkalla kivun maailmaan. Pinsetti 1: Molander G., Multanen L. (toim.) Muutoskaipuusta tulevaisuuden luomiseen: Tavoitteena onnistunut vanhustyö. Työterveyslaitos. Mykkänen M Hoitohenkilökunnan käsitykset pitkittyvän tehohoidon laadun osatekijöistä. Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto. Niskanen M., Tuovinen T., Purhonen S., Vauhkonen S., Hynynen M., Hendolin H Laadunvalvontaa anestesiaosastolla: Kahden menetelmän vertailu komplikaatioiden kirjaamisessa. Finnanest 34; Nissén M Vaasan sairaanhoitopiirin diabeteksen hoito-organisaatioprojekti - tulokset ja jatkoseuranta. Suomen Lääkärilehti 24: Nuutinen P., Pelkonen M. & Voutilainen U Sairaanhoitajien kriittinen ajattelu hoitotyön laadunvarmistuksessa. Hoitotiede 3: Närväinen K Aseptisen työskentelyn laatuvaatimukset. Suomen Sairaalahygienialehti 2: Pajukangas M Laatu kätilötyössä. Kätilölehti 6: Peiponen A Laatuprojektina diabetespotilaan hoito. Helsingin terveysviraston henkilöstölehti 1: Perttula M Toijalassa on Suomen laadukkain terveyskeskus. TEHY 5: Pitkänen K Suositus ei saa jäädä pölyttymään (mielenterveyspalveluiden laatusuositus). Sosiaaliturva 2;8-9 Päivärinta E STAKES vanhustenhoidon keskustelussa ja tilan parantamisessa. Gerontologia 2: Pänkäläinen T Syöpäpotilaan hyvä hoito - hoitotyön näkökulma. Sairaalaviesti 4: Pyylampi H Terveydenhoitajan työn laatuvaatimukset. Terveydenhoitaja 33: Rainio A-K Hoitoisuusluokituksen käyttöönotto: kokemuksia Vaasan keskussairaalasta. Sairaanhoitaja 3: Rantala T Suunnittelun merkitys leikkaussalityössä. Sairaanhoitaja 5:6-7. Rantala T TAYS:n Pikolinnan leikkausosaston leikkauslistasuunnittelun parantaminen: Esimerkki laatuprojektista. Suomen lääkärilehti 17; Riiheläinen A Laatua hoitotyössä: selän luudutusleikkauspotilaan tasovaatimukset ja arviointikriteerit. Orton 1: Ruuskanen J Hoidon tasavertaisuus ikääntyessä. Vanhustyö 7;15-17, Ruuskanen L Lasten viisivuotistarkastus sai laatupalkinnon; kehitysviiveet ilmi ennen kouluun menoa. Henkseli; Jyväskylän kaupungin henkilöstölehti no 3. Saarinen E Laatua elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sosiaaliturva 10:8-11. Sailo K Taito on tehdä hyvää hoitotyötä. Sairaanhoitaja 1. Salonen M & Kivinen E Teho-osaston kirjatun hoitotyön filosofian kehittämisprojekti. Tehohoito 18: Sarvimäki A Utvärdering och kvalitetsutveckling inom omvårdnaden. Sairaanhoitaja 5: Sarvimäki A Människans värde och manniskovärdet ; reflektioner kring etiken i åldringsvården. Gerontologia 2:77-82, 149 von Schanz M., Vähätalo P. & Åkerman K Ensihoidon kunnia-asiana laatu. Pinsetti 1: Sundström R., Aimo R., Koskela S., Lehtonen R., Suojärvi P., Vuorinen R. & Pukuri T Hoitoisuusluokitus psykiatrisessa hoitotyössä. Sairaanhoitaja 3: Suominen M. & Janhonen M Potilaan hyvä hoito sairaanhoitajan silmin. Pinsetti 4:30. Swanljung R-M Kokemuksia käytännöstä. Sairaanhoitaja 3:21. Tolppanen J Aloituspaikkoja vähemmäksi: Lähihoitajille yhtenäiset laatuohjeet. TEHY 19:28. Turunen M-M. & Puura K Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö neuvolassa tehostuu. Dialogi 7:20.

18 18 Töyry E, Meriläinen P ja Sonninen A-L Ihmisläheinen hoito-mittarin kielteisesti ja myönteisesti ilmaistujen väittämien yhteys niihin vastaamiseen ja mittarin luotettavuuteen. Hoitotiede 4: Urjanheimo E-L Keskustelu äitiyshuollon palvelujen laadusta käynnistyi Tehyn aloitteesta keväällä: Terveydenhoitajaliitto mukana omilla kannanotoillaan. Terveydenhoitaja 7: Uudet tuulet. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton teemalehti 2/2000. Uusiniitty L Osastot yhteistyöhön terveyskeskuksessa. Työntekijöiden haastatteluja laatuprojektista Ruoveden terveyskeskuksessa. Työ. Terveys, turvallisuus 3: Vehviläinen K Toimiva kollegiaalisuus nostaa hoitotyön laatua. Sairaanhoitaja 4: Winell K Laadun varmistaminen diabeteksen hoidossa. Diabetes, erikoisliite Diabetes ja lääkäri / helmikuu 2001, s Virtanen K Päiväkirurgiseen hoitotyöhön laadunhallintaa! Pinsetti 4: Voutilainen P Dementoituneen ihmisen hyvän hoitotyön edellytykset. Sairaanhoitaja 9: Voutilainen P Vanhusten hoitotyön laadun mittaaminen: kokemuksia SENIOR MONITOR -mittarin käytöstä. Sairaanhoitaja 4: Voutilainen P. & Liukkonen A Senior Monitor -laadun arviointimittarin sisällön validiteetin määrittäminen. Hoitotiede 2: Lääketiede Kirjallisuus Alles V., Mäkelä M., Persson L. & Seuntjens L. (toim.) Tools and methods for quality improvement in general practice. Stakes, Helsinki. Diabetespäivä: laadukkaaseen diabeteksen hoitoon (luentolyhennelmät). Kuusinen K-L., Viikari J., Nissen M., Heinänen T., Koivisto V., Karma A., Uusitupa M. & Saltevo J Lääketiede Friberg P., Kivitalo M., Peltonen E., Pessi K., Salonen T. & Simola P Elinluovuttajan laadukkaan hoidon kehittäminen: Loppuraportti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisu 7/98. Hautamaa L., Rekiaro M., Puolijoki H. & Leisti S Sydäninfarktin hoidon laatu palveluketjussa. Etelä-Pohjanmaan shp, sisätautien tulosyksikkö. Helin A Rohtoa lääkehoidon ongelmiin. Lääketiede Hermanson T. & Mäkelä M. (toim.) Kohti tarkoituksenmukaisia hoitokäytäntöjä: Seminaarikooste. Stakes. Aiheita no 26. Hytönen A. ym Hoidon tuloksellisuus ja asetettujen hoitotavoitteiden toteutuminen yleissairaalapsykiatrian avo-osastolla. Keski- Suomen shp:n ky:n julkaisuja no 48. Hyvä laatu menestyksen avain (luentolyhennelmät). Marttila A., Palmu A., Idänpään-Heikkilä U., Kaski U., Alanko A., Mäkelä M., Soveri P., Partinen M. & Jäättelä A Lääketiede Hänninen J Health-related quality of life and quality of care in middle-aged subjects with type 2 diabetes (sarjassa Kuopio University publications. D. Medical sciences). Julkaisu no 205. Jääskeläinen J. & Ranta M Psykiatrian tarpeenmukaisen toiminta-ajatuksen testaaminen: valtakunnallisen skitsofreniaprojektin 10-vuotisseuranta Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 19. Kaltiala - Heino R Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito. Vapaaehtoisesti ja tahdostaan riippumatta hoidettujen psykoosipotilaiden, heidän hoitokokemustensa ja asenteidensa vertailu. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Kivinen T., Sinkkonen S., Laitinen A. & Kinnunen J Lääkärinvastaanotto- ja neuvolatoiminnan laatu 1994 ja 1997 Kuopiossa. Kuopion yliopiston julkaisuja E 51. Koivikko M., Lappi R. & Virkkunen P Ollako vai eikö olla? Tampereen yliopistollisen sairaalan lastentautien klinikan palvelujen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön Monisteita no 17. Lahtinen J., Alanko A., Korttila K., Kotilainen H., Laatikainen L., Nenonen M., Permi J., Punnonen H., Rihkanen H., Tenhunen A. & Toivonen J. (työryhmä) Päiväkirurgia. Suomen kuntaliitto, Helsinki. Latvala A. ym Ortopedian vertaisauditointi. Etelä-Pohjanmaan shp; Etelä-Pohjanmaa -malli, julkaisu no 27. Laurila J A new approach to the financial management of a radiological department. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Martin L Koko yön suppeassa unirekisteröinnissä HYKSin Neurologian klinikassa käyneiden potilaiden hoidon arviointi. Pro gradu -tutkielma, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto.

19 19 Metso J. ym. (toimitusneuvosto) Lääkäri ja laatu. Suomen Lääkäriliiton kirjasarja. Miettinen S Psykiatrisille potilaille kehitetty hoidon arviointimittari; metodisen kokeilun alustavia tuloksia ja arviointia. Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 16. Mäkelä M Laadun perusteet: basic assumptions on quality development in family/general practice: a statement by the WONCA European working party on quality in family practice / EQuip. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja no 7. Palander K "Selevästi ne puhu rämpsynsä" : Laadullinen tutkimus eturauhashöyläyspotilaan kotona selviytymisestä hoitoon sitoutumisteorian mukaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 2. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon laatu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laatutyöryhmä; R. Svartström (pj.) & H. Vilkman (siht.), Ryhänen A Kirurgisen potilaan kotiutuminen : Laatuvaatimuksen tuloskriteerien mittaaminen. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin julkaisuja 24. Salmela L Hoitoisuusprojektin eteneminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Mitä kuuluu ; Keski-Suomen keskussairaalan tiedotuslehti 3:6. Saukko P Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen arviointi ja toiminnan kehittäminen: selvitysmiesraportti. Sosiaalija terveysministeriön Työryhmämuistio no 7. Teperi J Use of registry data in the analysis of medical practices: cesarean birth in the Finnish medical birth registry. NAWH 103, Helsinki. Tikka P HYKS:n Lastenklinikan sydänosastolla toteutettavan jatkuvan laadunparantamis-projektin arviointi. Pro gradu -tutkielma no 11, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto. Vehviläinen A Consulting and Referral Patterns among General Practitioners in Finland. Kuopion Yliopiston julkaisuja D 114. Vähäkangas P Ajanvarauslähetteen sisällön laatu Malmin ja Marian sairaalan röntgenosastoilla. Pro gradu -tutkielma, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto Artikkelit Aho H Sisäinen laatuauditointi patologian yksikössä. Suomen Lääkärilehti 28: Aho H. & Halila H Suomen Lääkäriliiton patologian laatutunnus - uudet vaatimukset ja suositukset. Suomen Lääkärilehti 36: Anttalainen E., Aho H., Savonius B., Ståhlberg M-R & Hämäläinen H Terveydenhuollon laadunarviointi; teoriaa ja käytäntöä (luentolyhennelmät). Lääketiede 97: Forsen T. & Brommels M Kliinisen toiminnan vertaisarviointi: kokemuksia ensimmäisestä kansainvälisestä arvioinnista. Suomen Lääkärilehti 5: Forström J Health on the net laadunvarmistusta lääketieteellisiin tietopalveluihin. Suomen lääkärilehti 6: Halila H. ym Laadunvarmistus - hyvä tapa kehittää lääkärintyötä. Suomen Lääkärilehti 34: Harisalo R., Lehti K., Laakso H., Paunonen., Uusitalo A. & Nieminen H Sairaalatyö rutiinit. Suomen Lääkärilehti 9: Heikkinen J Sairaaloiden väliset vertailututkimukset isotooppilääketieteessä. Suomen lääkärilehti 22; Helin A., Outinen M. Ja Hinkkanen S Uusi valtakunnallinen vertailumittari; yleislääkärin vastaanoton laatu. Suomen Lääkärilehti 17: Hermanson T Teemahaastattelu lääkärin työn tutkimisessa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1: Hiltunen P Vaivaistalo vai laadukasta psykogeriatriaa: pohdintaa käytännön näkökulmasta (perustuu vuonna 1997 Lääkäripäivillä pidettyyn puheenvuoroon). Gerontologia 1 vol. 11, Honkasalo M Laadullinen tutkimus paradigmahaasteena esimerkkinä krooninen kipu. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 33;2: Honkasalo M. & Henriksson L Laadullisen terveystutkimuksen verkosto toimii. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 33;2:188. Honkasalo M., Henriksson L. & Nisula T Laadullinen terveystutkimus on tullut jäädäkseen; pääkirjoitus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 33;2: Idänpään-Heikkilä et al Lääketutkimus ja alan kansainvälinen harmonisointi. Duodecim 10:

20 20 Ikävalko H. & Ventä M Simulaatiopeli avuksi hoitoketjujen kehittämiseen. Suomen Lääkärilehti 24: Jokelainen M Konsultaatio, toisen lääkärin mielipide ja laatu. Duodecim 8: Juva K Laatupuheista käytännön tekoihin. Erikoislääkäri 3:5. Kairi P. & Ruokonen E Tehohoidon tilastointi ja laadunseuranta. Tehohoito 1: Kaltiala-Heino R Laadunhallinta terveyskeskuksessa - sanoista teoiksi. Nuori Lääkäri Karp P Terveydenhuollon menetelmien arviointi Isossa-Britanniassa. Suomen Lääkärilehti 11: Kaste M. & Konttinen M Laadunvarmistus. Duodecim 1: Kauppinen R. & Kontula K Epikriisi hoitoyhteisön tiedonsiirron välineenä - ovatko tarkoitus ja laatu unohtuneet? Suomen Lääkärilehti 32: Kekki P Erikoislääkärikoulutusohjelman laadun arviointi ; osa II : kouluttajat. Suomen lääkärilehti 54: Kekki P., Sihvonen M. & Käyhkö K Laadunvarmistuksen historiaa. Suomen Lääkärilehti 48: Kekki-Karppinen P. & Kekki P Verenpaine- ja diabetespotilaiden hoidon laatu eräällä terveysasemalla. Suomen Lääkärilehti 8: Kekomäki M Kirurginen laadunvarmistus. Duodecim 112:359. Kinnunen J., Ahovuo J., Vierimaa E., Vääräniemi T. & Raunio J Terveyskeskuksen radiologisten tutkimusten laatu - parannuksiin kannattaa panostaa. Suomen Lääkärilehti 10: Klaukka T., Huupponen R., Niinistä L. & Palva E. (toim.) MIKSTRA ohjaamaan avohoidon mikrobilääkitystä. Suomen Lääkärilehti 13: Kleemola M Tietosuojavaltuutetun toimisto - lääkärin ystävä vai vihollinen? Suomen Lääkärilehti 18-19: Koivisto V Diabeteksen hoidon laatu ja laboratoriotutkimukset hoidon seurannassa. Moodi 2: Koivula L Vaihtoehdoksi paikallinen hoito-ohjelma. Aesculapius 4: Korkeila J Psykiatrisen erikoishoidon laatu vaihtelee. Mielenterveys 5:26. Koski S Mitä rohdosvalmisteen laadulta edellytetään? Tabu 4: Kuisma M Laatu: mitä se on? Systole 5:8-10. Lahtela J Diabeteskortin avulla laatua diabeteksen hoitoon. Diabetes 10: Laadun parantamisen tilastollisten menetelmien käyttömahdollisuudet poliklinikassa. Duodecim; lääketieteellinen aikakauskirja 1999;1: Laatu, valinnat ja vastuu (luentolyhennelmät). Øvretveit J., Mäkelä M., Konttinen :, Partinen M., Soveri P., Jäättelä A., Liukko M., Ekroos V. & Ståhlberg M-R Lääketiede 95: Lappi R. ym Syövän hoidon laaduntarkastusta kokeiltiin Pirkanmaalla. Suomen Lääkärilehti 25: Latva-Nevala A. ym Seinäjoen seudun terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton toiminnan kehittäminen ja arviointi. Kunnallislääkäri 2: Lehto M Normittomuuden sietämätön keveys. Suomen Lääkärilehti 1-2:77. Lehtonen O-P Sairauksien hyvä hoito, onko sille vaihtoehtoa. Sairaalaviesti 4: Lehtonen T Uusien kirurgisten menetelmien arviointi - tärkeää ja pulmallista. Impakti 5:9-11. Liikkanen A Sutta paossa, karhu vastassa. Psykiatrisen hoidon laatu ja voimavarat priorisoinnin ristipaineissa. Duodecim 21: Linko K & Jousela I Anestesiatyön laadunhallinta yksityissairaalassa. Finnanest 33: Luostarinen E. & Nybäck K Aikuistyypin diabeteksen hoidon tehostaminen terveyskeskuksessa. Suomen Lääkärilehti 27: Lääkäriliiton kymmenen askelta parempaan terveydenhuoltoon Suomen Lääkärilehti 37: Lääkärin vastaanoton laatu. Kunnallislääkäri 99/2000: Marjamäki A Vammalassa parannetaan polven tekonivelpotilaiden hoitoa laatuprojektilla. Pirkan piiri 1:12-13.

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000 Kitinoja H., Kiili R., Arola I., Finne M., Haapamäki M-L., Heiska A., Ojanen A., Sarajärvi A., Yli-Hukkala M-L.,

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät - kehittämisprojektin loppuraportti Projektipäällikkö Hannele Laitinen Ohjausryhmä: Pirjo Aalto Sirkka Auvinen Jaakko Herrala Hilkka Lamminsivu Kaija Nojonen Rita

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Näin kärkihanke toteutetaan!

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Näin kärkihanke toteutetaan! Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Näin kärkihanke toteutetaan! Ei tehtävämme tulevaisuuden suhteen ole ennustaa, vaan tehdä se mahdolliseksi STM:n kärkihankkeet

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A) Toisen kerran järjestettävien Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen TtM, esh, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Voimavaralähtöinen lähestymistapa ongelmalähtöisen lähestymistavan rinnalle Terveyspotentiaali

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Tietopankki/Koulutus ja opetus Koulutuksiin ilmoittautuminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10. 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.2013 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Turvallisuus on yhteinen asia Puheenjohtaja ylilääkäri

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS TUTKIMUKSEN TAUSTA Päiväkirurginen hoito on lisääntynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tämä tuonut tarpeita

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa 2.11.2015 Marjo Lehtinen, projektisuunnittelija, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke Omaishoitajat ja läheiset liitto

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Tiina Pelander TtT, SH Väitöskirja The Quality of Paediatric Nursing Care Children s Perspective 2008 https://oa.doria.fi/handle/10024/42602 MIKSI LASTEN NÄKÖKULMASTA? LASTEN

Lisätiedot

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Marja Jylhä, Pekka Rissanen, Juhani Lehto, Leena Forma, Merja Vuorisalmi, Mari Aaltonen, Jani Raitanen Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus. Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen

Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus. Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen 1 Diabetesta sairastavien hoidon laadun ulottuvuudet Prosessit Resurssit Tulokset Vaikuttavuus Potilaskeskeisyys Oikea-aikaisuus

Lisätiedot

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Lasten ja nuorten kärkihankkeen toimintamalli (Strategia 2013)-> Hyvinvointiasema sekä nuorten palvelukeskus (Siun)Soten ja kunnan rajapinnassa (Loppuraportti

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 MIKÄ MENI PIELEEN?? IKÄRAKENNE ELÄKEIKÄ RAIHNAISET VUODET RAJATON KYSYNTÄ RAJALLISET RESURSSIT HYVÄOSAISTEN RAKENNE SOSIOEKONOMINEN

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni

Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni 2.10.2014 Ole hyvä ja arvioi esityksiä asteikolla: 5 erittäin hyvä 1 erittäin heikko YHTEINEN AAMUPÄIVÄ:

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - Näin Kärkihanke toteutetaan! 1 2016 Päivi Voutilainen & Anja Noro Ei tehtävämme tulevaisuuden suhteen ole ennustaa, vaan tehdä

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankkeen ohjausryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä Hankkeen tavoite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmää

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke Laajavuori SAIRAANHOIDON ERITYISVASTUUALUEET JA SAIRAANHOITOPIIRIT,

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 24.9.2015 SAIRAANHOITO- JA PÄIVYSTYSPALVELUT Aika 24.9.2015 klo 9:00 11:15 Paikka Läsnä Keskussairaala, ruokasalin kabinetti Sakari Telimaa, pj, Kiuru

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää?

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 1 Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 10.10.2007 Anne Nordblad 2 Taustaa ja julkaistua tietoa mielenterveyspotilaiden suun hoidosta ja palveluista Hammassairauksien ehkäisy

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot