Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist"

Transkriptio

1 1

2 2 Lukijalle Tätä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sisältävää koonnosta on julkaistu vuodesta Vuosittain tarkistettavaan painokseen lisätään aina uusimmat julkaisut ja tarpeen vaatiessa poistetaan vanhimpia. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kirjallisuutta 2003 löytyy myös verkkoversiona osoitteesta Terveydenhuollon laatua käsittelevän kirjallisuuden vuoden 2003 koonnos sisältää vuoden 1990 jälkeen Suomessa julkaistua terveydenhuollon kirjallisuutta sekä vuonna 1995 tai sen jälkeen julkaistuja artikkeleita. Tämän vuoden kirjallisuuskoonnos noudattaa kehittämispäällikkö Ritva Makkosen vuonna 2001 luomaa sisällön ryhmittelyä ja projektitutkija Mervi Savolainen on nyt täydentänyt koonnosta uusimmilla julkaisuilla. Kunkin aihepiirin alle on erikseen ryhmitelty kirjallisuus ja artikkelit. Kirjallisuus kattaa kirjat, selvitykset, raportit ja opinnäytetyöt. Haut uusimmista julkaisuista on tehty tietokannoista StakesLib, FENNICA, MEDIC, ALEKSI JA ARTO. Haut teki maaliskuussa 2003 Stakesin informaatikko Outi Meriläinen. Osioon II on koottu hyvää kotimaista laatukirjallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelta. Sieltä löytyy perustietoa laadusta sekä hyviä käytäntöjä sovellettavaksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Osioon III on kerätty sosiaalihuollon laatukirjallisuutta. Tämä osio on päivitetty maaliskuussa Sosiaalihuollon osion edellisen version kokosi informaatikko Tiina Inkinen Tampereen yliopistosta. Se ilmestyi vuonna vuoden 2000 tammikuussa nimellä Sosiaalihuollon laatukirjallisuutta Suomesta ja muista Pohjoismaista 1990-luvulta. Nyt tähän on lisätty Outi Meriläisen tekemän tietokantahaun tuomat uudet lähteet, jotka Tuija Lindqvist on luokitellut ja valikoinut. Viitteet on pääosin kerätty seuraavista tietokannoista: Linda, Arto, Aleksi, Artikelsök, Libris, Bibsys ja muutama muusta lähteestä. Aiemmissa koosteissa olleet julkaisut ovat mukana, tiedot on kopioitu www:sivulta. Pari korjausta on tehty. Muuten bibliografiset tiedot on tarkistettu tietokannoista, ei siis alkuperäisjulkaisuista. Jos tekijöitä on enemmän kuin kolme, esitetään heistä ensimmäinen (vrt. tietokannoissa yleinen käytäntö, joten kaikkien tekijöiden esittäminen olisi vaatinut alkuperäisjulkaisujen hakemista). Viitteet on sijoitettu eri ryhmiin joko otsikoiden tai tietokannan sisällönkuvailun mukaan. Jokainen julkaisu on periaatteessa vain yhdessä aihealueessa, mutta se saattaa olla mukana sekä sosiaali- että terveydenhuollon osiossa. Uusittu lähteiden ryhmittely ja sisällysluettelo ovat lähinnä ohjeellisia, joten lukijan kannattaa tutustua koonnoksen kaikkiin luokkiin. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist

3 3 Sisällys I Terveydenhuollon laatukirjallisuutta 4 1. Palvelujen käyttäjän näkökulma/hoidon laatu Kirjallisuus Artikkelit 9 2.Potilaan hoito /ammatilliset lähteet Hoitotyö Kirjallisuus Artikkelit Lääketiede Kirjallisuus Artikkelit Työterveyshuolto Kirjallisuus Artikkelit Suun terveydenhoito Kirjallisuus Artikkelit Fysioterapia ja kuntoutus Kirjallisuus Artikkelit Laboratorio ja röntgen Kirjallisuus Artikkelit Hallinto, johtaminen ja palvelujen järjestäminen Hallinto ja johtaminen Kirjallisuus Artikkelit Kustannukset Kirjallisuus Artikkelit 43 II Muuta kiinnostavaa laatukirjallisuutta Kirjallisuus Artikkelit 47 III Sosiaalihuollon laatukirjallisuutta Yleinen sosiaalihuollon laatukirjallisuus Menetelmät Asiakasnäkökulma Käytännön laatutyö Sosiaalipalvelut Sosiaalityö ja toimeentulotukityö Kotipalvelu Vanhustyö Lastensuojelu Päivähoito, esikoulu ja nuorisotyö Vammais- ja kuntoutuspalvelut Päihdehuolto Vapaaehtoistyö 69

4 4 I Terveydenhuollon laatukirjallisuutta 1. Palvelujen käyttäjän näkökulma 1.1. Kirjallisuus Aalto P Rintasyöpäseulonta: odotukset ja kokemukset asiakas- ja hoitajanäkökulmasta. Tampereen yliopisto. Aalto P., Hammar P., Nyrö R. & Salonen S Syöpäpotilaiden kokemukset kivusta ja kivunhoidosta TAYS:n syöpätautien klinikassa syksyllä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 9, Tampere. Aalto P. ym Reumapotilaiden hoidon laadun toteutuminen Pikonlinnan sairaalassa potilaiden arvioimana: syksy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 3. Aho R. & Lepola I Aivokasvainpotilaan ajatukset hoidon laadun kehittämisen lähtökohtana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 2. Ahonen P Matalan ja korkean riskin ensisynnyttäjien raskaudenaikaiset odotukset ja synnytyskokemukset. Turun yliopiston julkaisuja Sarja C Scripta lingua Fennica edita = Annales Universitatis Turkuensis Ser. C 167. Turku. Alarauhio A., Keränen J., Mäki M. & Rautio E pitäisi enemmän asettua potilaan kenkiin...: Kroonista tulehduksellista suolistosairautta sairastavan potilaan kokemuksia turvallisuudesta hoitojakson aikana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisu no 8. Anttila M., Markkanen K. & Ahvenainen S Ihmisarvoista ikääntymistä - laadukasta hoitoa: "Edes joka päivä joku potilas saisi hyvää hoitoa". TEHY:n sarja B: Selvityksiä no 3. Autio T Palvelun laatu, hoidon laatu, elämänlaatu... -ikääntyvien asiakkaiden kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollosta. Hämeen lääninhallitus, Sosiaalikehitys Oy, Stakes. Hämeenlinna. Autio T Palvelun laatu, hoidon laatu, elämänlaatu... -laatukysymyksiä - Laatuvantun asiakashaastattelu- ja kyselylomakkeet: 2.osa. Hämeen lääninhallitus, Sosiaalikehitys Oy, Stakes. Hämeenlinna. Eriksson-Ettala P Hyvä hoito terveyskeskuksen vuotiaiden eläkkeellä olevien asiakkaiden kokemana. Pro gradu - tutkielma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto. Eronen A., Eskelinen M., Kinnunen P. & Tiermas P Hyvinvointi kansalaispuntarissa: Kansalaisten kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Forma P Mielipiteiden muutos ja pysyvyys. Suomalaisten mielipiteet hyvinvointivaltiosta, sosiaaliturvasta ja hyvinvointipalveluista 1992 ja Stakes Raportteja 222. Hakala P Terveyspalvelujen laatu asiakkaiden näkökulmasta. Pro gradu -työ, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto. Hakonen U-R Keuhkosairauksia sairastavien potilaiden palvelujen käyttö ja kokemukset palvelujen laadusta: seurantatutkimus Meltolan sairaalan erikoissairaanhoidon lakkauttamisen yhteydessä. Kansanterveystieteen julkaisuja M 129. Halinen-Kaila A., Heinonen J., Hurmerinta-Peltomäki L., Nummela N. & Pirjo V Avaimena asiakaslähtöisyys. Edita. Hammashuollon asiakastyytyväisyystutkimus Helsingin kaupungin terveysviraston raportteja no 4/99. Hannula L Hyvä hoito lapsivuodeosastolla: synnyttäneiden äitien näkemys hoitotoimintojen toteutumisesta. Tutkielma, Hoitotieteenlaitos, Turun yliopisto. Harju P Terveydenhuollon asiakaspalvelun laatu keskussairaalan kirurgian vuodeosastolla hoidettujen potilaiden arvioimana. Pro gradu -tutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen Yliopisto. Hassinen R Kuopion yliopistollisen sairaalan keuhkosairauksien klinikan palvelukyky ja palvelujen laatu. Opinnäytetutkielma, Kuopion Yliopiston terveyshallinnon ja -talouden laitos. Hassinen R., Malinen J. & Miettinen M Kuopion yliopistollisen sairaalan keuhkosairauksien klinikan palvelukyky potilaiden arvioimana. Pohjois-Savon shp:n julkaisuja no 47, Kuopio. Haukkapää- Haara P Potilasvahinkojen palautejärjestelmän laatiminen. Kuopion yliopisto. Hautamäki K et al Papillaarista tai follikulaarista kilpirauhasen syöpää sairastavan potilaan hoitoketju Taysissa : hoidon laatu potilaiden arvioimana. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 5. Haverinen R Palvelusitoumukset ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän käänne. Stakes Tutkimuksia no 106. Haverinen R., Simonen L. & Kiikkala I. (toim.) Kohtaamisia sosiaali- ja terveysalan areenoilla. Stakes Raportteja no 221.

5 5 Helminen S E Hammashuollon asiakastyytyväisyystutkimus Helsingin kaupungin terveysvirasto Raportteja 2001:7, Helsinki. Helsingin terveysviraston sairaalaosaston poliklinikoiden ja vuodeosastojen asiakastyytyväisyysmittaus Helsingin terveysviraston raportteja 2/1998. Helsingin terveyskeskusten akuuttivuodeosastojen asiakastyytyväisyysmittaus Helsingin terveysviraston raportteja 3/1998. Hiekkanen S., Nordblad A., Murtomaa H., Outinen M. & Sainio S Suunvuoro asiakkaalla: Tuloksia suun terveydenhuollon valtakunnallisesta asiakastyytyväisyyskyselystä. Aiheita / Stakes, Helsinki. Hiidenhovi H., Åstedt Kurki P., Paunonen Ilmonen M Palvelu potilaiden kokemana yliopistollisessa sairaalassa. Hoitotiede 1; Hiidenhovi H Palvelumittarin kehittäminen sairaalan poliklinikalla. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Hirstiö-Snellman P. & Mäkelä M Maahanmuuttajat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina. Selvityksiä 1998:12 fin., Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. Holma T. (toim.) Asiakaslähtöiset palveluprosessit. Suomen Kuntaliitto, Helsinki. Hourula K. & Laivamaa S "Jokin kohtaamattomuus siinä on": asiakkaan asema ja terveydenhuollon palvelutoiminnan laadun kehittäminen asiakaspalautteen perusteella. Pro gradu -tutkielma, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto. Huhtela P Väestövastuisen ja perinteisen terveydenhoitajan työn laatu asiakkaiden arvioimana. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto. Huumonen T Asiakaspalvelun laatu asiakkaiden ja terveydenhoitajien kokemana: tutkimus yhdessä suomalaisessa kunnassa terveydenhoitajan antaman asiakaspalvelun laadusta. Terveyden-huollon pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto. Huuskonen et al Julkisten palveluiden laadunarviointi. Tilastokeskus. Helsinki. Häyhänen I Esittävän taiteilijan kokema kaltoinkohtelu terveydenhuollossa. Tutkielma. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. Julkisten palvelujen arviointi, Julkisten palveluiden laatustrategiaprojekti. Suomen Kuntaliitto. Juutilainen-Saari J & Härkönen K Terveysasemien, terveyskeskuspäivystyksen ja yritysterveydenhuollon asiakastyytyväisyysmittaus Helsingin kaupungin viraston raportteja no 9. Kalam-Salminen L Hyvä ja vähemmän hyvä hoitaja lapsivuodeosastolla - äitien näkökulma. Tutkielma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto. Karjola E Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelukyky asiakkaiden ja poliittisten päättäjien arvioimana. Opinnäytetutkielma. Kuopion yliopisto, Kuopio. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli. Kaukkila H-S. et al Potilaslähtöinen hoitotyö : potilaan kokemuksia vuodeosastolla toteutuneesta hoidosta. Turun yliopistollinen keskussairaala. Hoitotyön julkaisusarja. Kekki P Terveyskeskuspalveluiden laatu ja vaikuttavuus kahdessatoista terveyskeskuksessa väestön kokemana ja arvioimana. Julkaisusarja no 15. Helsingin yliopisto perusterveydenhuollonlaitos. Kemppainen A Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun arviointi - Analyysi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasnäkökulmaa selvittäneistä tutkimuksista. Opinnäytetutkielma, Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto. Keppola O-K Hoidon laatu ensiapupoliklinikalla: potilaiden käsityksiä. Tutkielma, Hoitotieteen laitos, Turun Yliopisto. Keski-Säntti M-L Palvelun laatu terveydenhuollossa - asiakkaan näkökulma: Hyvän hoidon tuntomerkit. Etelä-Pohjanmaan shp, Etelä-Pohjanmaa-malli, julkaisu 16, Seinäjoki. Kirmanen L Tammisaaren malliin - så tycker vi: Tehokas sosiaali- ja terveydenhuollon joukkoepeli tammisaarelaisten parhaaksi. Uudenmaan läänin pelvelurakenneprojekti, Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja 8. Kivinen T. & Hilander-Sihvonen A Asiakkaat ja terveyspalvelujen laatu: Tutkimus Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen laadusta äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä lääkärien vastaanottojen asiakkaiden arvioimana. Suomen Kuntaliitto no 82. Kivinen T., Kinnunen J., Niiranen V. & Hyvärinen S. (toim.) Kuntalaisten arviot ja osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluihin: Kuntalaisten, päättäjien ja viranhaltijoiden arviot Kuopion ja Keski-Suomen läänien kunnissa: SOTEVA-tutkimusprojektin raportteja no 1. Kuopion läänin-hallitus; Keski-Suomen lääninhallitus; Kuopion yliopisto. Klemetti B Lasten ja vanhempien kokemuksia ja arvioita poliklinikkakäynneistä lastensairaalassa. Pro gradu -työ 15/98, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto. Koivisto J. (toim.) Potilaan oikeudet ja potilasasiamiehen toiminta. Suomen Kuntaliitto Kuntakoulutus Oy, Helsinki. Kuhmonen K Psykososiaalisten työyksikköjen palvelun laatu asiakkaiden arvioimana: tutkimus Kuopion kasvatus- ja perheneuvolasta,

6 6 A-klinikalta ja mielenterveystoimistosta. Pro gradu-työ, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Kuopion yliopisto. Kukkola S Kommunikatiivinen potilas-hoidonantajasuhde. Tutkimus halutun ja saadun kommunikaation vastaavuudesta perustervey-denhuollossa. Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto. Kuluttaja ja terveyspalvelut. Suomen Kuluttajaliitto ry, Painatuskeskus, Helsinki Kuluttaja ja palvelut Mielipidekartoitus palvelujen laadusta, hinnasta ja saatavuudesta. Kuluttajaviraston julkaisusarja no 14. Kumpulainen J Mielenterveystoimistojen palvelujen laatu asiakkaiden arvioimana. Pro gradu -tutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto. Kupiainen O & Hintzell S Yleislääkärin vastaanoton laatu helsinkiläispotilaan näkökulma; yhteenveto neljällä terveysasemalla toteutetusta asiakaskyselystä. Helsingin kaupungin raportteja no 8. Kuusilinna P Asiakaspalute - liikkeelle paneva voima: Asiakaspalautteen kerääminen vuosina 1999 ja Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen monisteita 2/2001. Kvist, Arhomaa ym Asiakasprosessit. Miten parannat tulosta prosesseja kehittämällä. Sedecon Oy. Kvist T. ym Hoitotyön periaatteiden toteutuminen omaisten ja hoitohenkilökunnan välisessä yhteistyössä kirurgian osastolla 2205 omaisten kokemana. Pohjois-Savon shp:n julkaisuja no 54. Kärkkäinen O Potilaiden kokemuksia hoidosta gynekologisella poliklinikalla. Opinnäytetutkielma, Sammhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi, Vaasa. Käyhkö K Hoitopaikan valinta. Tutkimus terveyskeskuksesta saatujen kokemusten merkityksestä kolmessa kaupungissa. Yleislääket-ieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto. Laine L Vanhempien arvioima palvelujen laatu HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan Lastenklinikan vuodeosastolla. Tutkielma, Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto. Laurila P. & Suomalainen V Asiakkaan ääni terveyskeskustyön kehittämisessä: miten asiakkaat olivat mukana kehittämässä Pelko-senniemen- Savukosken terveyskeskusta. Julkaisussa Terveykeskukset puhuvat: kokemuksia ja oivalluksia työn kehittämisessä. Stakes Raportteja no 156: Lehto J, Aalto A-R., Päivärinta E., & Järvinen A Mistä apu ikääntyneille? Tuloksia yhdeksän kunnan 75 vuotta täyttäneille tehdystä kyselystä. Stakes Aiheita no 19. Leino K. ym Asiakkaan palaute arvoonsa! : Sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalaute-järjestelmä / Askel-työryhmä. Sosiaali- ja terveystoimen toimialan julkaisuja no 3, Espoon kaupunki. Leino-Kilpi H. & Vuorenheimo J Potilas hoidon laadun arvioijana. Sosiaali- ja terveyshallitus Raportteja no 68. Leino-Kilpi H., Walta L., Helenius H., Vuorenheimo J. & Välimäki M Hoidon laadun mittaaminen. Potilaslähtöisen HYVÄ HOITO - mittarin kehittely ja mittarilla saadut tulokset. Stakes Raportteja no 151. Leino-Kilpi H., Mäenpää I. & Katajisto J Pitkäaikaisen terveysongelman sisäinen hallinta. Potilaslähtöisen hoidon laadun arviointi-perustan kehittely. Stakes Raportteja no 229. Leinonen A., Pusa E., Arola K., Partanen-Talsta A. ym. (työryhmä) Terveydenhuollon potilasasiakirjojen tietosuoja Hämeen läänissä Hämeen lääninhallituksen julkaisusarja no 3. Leinonen E Polikliinisten palvelujen käyttö ja laatu varuskuntasairaalassa : kyselytutkimus Pohjois-Karjalan Prikaatin varusmiehille. Pro gradu-tutkielma. Kuopion yliopiston terveyshallinnon ja talouden laitos. Leppäkoski T Asiakas-/potilaspalvelun laatu ja laadunvarmistus röntgenhoitajan työn näkökulmasta. Pro gradu-tutkielma. Tampe-reen yliopiston hoitotieteen laitos. Lindroos M Asiakastyytyväisyys ja terveyskasvatuksen toteutuminen rintasyöpäseulonnassa. Pro gradu tutkielma. Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitos. Lumiaho-Suomi M Asukkaat ja asiakkaat palvelutuotannon lähtökohdaksi. Stakes Aiheita no 30. Lumijärvi I Mikä on laatua sairaanhoitopalveluissa? Vertailututkimus sairaalan henkilöstöryhmien ja potilaiden priorisoimista hoidon laatutekijöistä - esimerkkinä Pietarsaaren sairaala. Tutkimuksia no 207, Hallintotiede 21. Vaasan yliopiston julkaisuja. Mattila H Lomakekysely asiakaspalautteen hankkimismenetelmänä : esimerkkinä Kelan asiakaspalvelututkimus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia no 48. Mattila L Asiakkaiden arviot ABB-yhtiöiden työterveyshuoltopalveluista. Pro gradu -tutkielma, Kansanterveystieteen julkaisuja m 151. Meskanen K Hyvä kokemus synnytyksen hoidosta: Laadullinen tutkimus: Synnytyksen hoidon kokemus kätilön ja asiakkaan arvioi-mana. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja no 79.

7 7 Mikkola-Salo V Kuolevan potilaan laadukas hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla - omaistan näkökulma. Tutkielma, Turun Yliopiston hoitotieteen laitos. Mustajoki S Vanhusten hyvä hoito vanhainkodissa : asukkaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan kokemana. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopiston hoitotieteen laitos. Mäkelä J. & Siewert I Selvitys Helsingin terveysviraston äitiysneuvontatyöstä. Helsingin kaupungin terveysvirasto Raportteja 2001:1, Helsinki. Määttä P Pelaako palvelut. Vanhemmat arvioivat lasten ja nuorten osastojen toimintaa. Jyväskylän yliopisto. Department of Special Education. Research Reports 68. Nakari M. & Syyrakki-Komulainen L Jyväskylän kaupungin terveyspalvelut puntarissa -väestökysely terveydenhuoltopalveluista. Jyväskylän kaupunki. Terveysviraston julkaisuja no 1, Jyväskylä. Nakari M. & Kirveskangas L Ensiapuvastaanottojen asiakaskysely. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen julkaisuja no 2. Nikkilä J. & Mikkola T Terveydenhuollon kehittämisprojekti: Selvitysmiesraportti 1: Asiakkaan asema terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön Työryhmämuistioita no 1. Nikkola H Potilaiden käsityksiä hyvästä psykiatrisesta hoitotyöstä. Turun kaupungin terveydenhuollon julkaisuja no 8, Turku. Nikkonen A Visalan sairaalan ja avohoidon mielenterveyspalvelut kunta-asiakkaiden näkökulmasta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 10. Nikkonen A Omaisnäkökulma Visalan sairaalan ja avohoidon mielenterveyspalvelujen laatuun. Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 5. Nuorvala Y Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut huumausaineiden käyttäjien silmin. Stakes Aiheita no 26. Oikarinen K Kotona asuvien ikäihmisten elämänhallinta ja terveys sekä palvelujen laadun arviointi: 65-vuotiaiden haastattelut Lehtikankaan väestövastuualueella Kajaanissa vuosina Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C; 6. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi. Oras P-L. & Oikarinen K Jokelan malliin - asukkaita ajatellen: Tutkimus Jokelan sosiaali- ja terveyspalveluista. Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja no 8. Oras P-L. & Oikarinen K Karkkilan malliin - näinkö vai toisin: Alueellinen palvelumalli asiakkaiden ja henkilöstön arvioimana. Uudenmaan läänin palvelurakenneprojekti, Uudenmaan lääninhallitus. Oras P-L. & Oikarinen K Tammisaaren malliin - asukkaita ajatellen: Tutkimus Tammisaaren sosiaali- ja terveyspalveluista. Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja no 7. Oras P-L. & Oikarinen K Hangon malliin - asukkaita ajatellen: Tutkimus Hangon sosiaali- ja terveyspalveluista. Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja no 2. Outinen M. (toim.) Laatua, kaikessa kiireessä. Asiakas- potilas- ja omaisjärjestöjen laatutyö. Monistejulkaisu, Stakes. Outinen M., Holma T. & Lempinen K Laatu ja asiakas: laatutyöskentely sosiaali- ja terveysalalla. WSOY, Helsinki. Outinen M. & Holma T Onnistu asiakaspalautteen hankinnassa. Miten hyödynnät fysioterapiapalvelujen käyttäjien, yhteistyökumppanien sekä palvelujen ostajien mielipiteet laadun varmistamiseksi. Suomen Fysioterapialiitto, Helsinki. Paananen I-T. & Eranti E Kotipalvelun asiakaskysely vuonna 1997: laatutyöskentelyn lähtökohtia. Sosiaaliviraston julkaisusarja A 1. Paananen I-T. & Tolkki P Kotipalvelun asiakaskysely vuonna Sosiaaliviraston julkaisusarja a 5, Sosiaalivirasto, Helsingin kaupunki. Pajari L. & Räisänen A Sairaala Cordian palvelujen laatu ja palvelukyky asiakkaiden arvioimana. Opinnäytetutkielma. Terveyshal-linnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto, Kuopio. Pajula M-L., Hyllinen R., Hyyrynen P-L., Mäki A., Somppi M-L., Suontausta A., Särmö A. & Leisti S Asiakaspalautejärjestelmä sairaanhoitopiirin palveluiden kehittämisessä. Yhteenveto palvelukyselyistä. Etelä-Pohjanmaa -malli, julkaisu no 23. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Pekurinen M., Punkari M. & Pokka M Asiakkaiden valinnanvapauden toteutuminen Suomen terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön Monisteita no 16. Peltomaa L Radiologisen hoitotyön laatu ja hoitotyön periaatteiden toteutuminen Satakunnan keskussairaalan röntgenosastolla potilaiden arvioimana. Päättötyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin terveydenhuolto-oppilaitos. Pennanen P. & Winell K "Kuntalaisten näkökulma esiin". Fokusryhmähaastattelut TK2000-projektikunnissa. Stakes Aiheita no 35.

8 8 Piispanen P. & Roine E Perhesuunnittelupalvelujen laatu Keski-Suomessa asiakkaiden arvioimana. Terveyshallinnon ja - talouden laitos, Kuopion yliopisto. Poikajärvi K Raskaudenkeskeytysprosessi asiakkaiden arvioimana. Lisensiaattityö, Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto. Potilasvahinkolaki käytännössä. Potilasvakuutusyhdistys Pylkkänen R Osastopotilaiden arvioima kliinisen kemian laboratorion palvelun sisältö ja laatu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto, Kuopio. Pyörälä P Vammaisten ja/tai pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien käsityksiä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapsiperheiden kotipalvelun käytöstä. Pro gradu -työ, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun Yliopisto. Päivärinta R Hyvä ohjaus radiologiseen tutkimukseen - potilaan näkökulma. Pro gradu -tutkielma. Terveydenhuollon koulutusohjelma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto. Rajala M Terveydenhoitajan työn palvelun laatu asiakkaiden arvioimana Rovaniemen kaupungin lastenneuvoloissa. Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja, sarja B. Rahmqvist, M Patient satisfaction in relation to age, health status and other background factors: amodel for comparisons of care units. International Journal for Quality in Health Care 5; Raussi-Lehto E Synnyttäjien kokemuksia palvelun laadusta. Kansanterveystieteen julkaisuja M, Helsingin yliopisto. Rissanen M Vanhusten kaltoinkohtelu hoitolaitoksissa. Tutkielma, Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto. Roberts C Modersmålet som kvalitetsfaktor i vården: ett samarbetetsprojekt mellan Helsingfors universitets centralsjukhus samkommun, Nylands sjukvårdsdistrikts samkommun och Finlands Kommunförbund. Finlands Kommunförbund. Roine E., Töyry E. & Vehviläinen-Julkunen K Tyytyväinen vai tyytymätön - potilasarviot hoidon ihmisläheisyydestä. Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 50. Saalasti-Koskinen U Terveyskeskusten palvelukyvyn kehittäminen : Terveyskeskuskysely Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja no 31. Salmela T Asiakaspalautetta - miten? Virike- ja opaskirja. Stakes, Helsinki. Salmela T Asiakaspalautteen haaste: menetelmiä ja esimerkkejä. Stakes Oppaita no 32. Salmela T. (toim.) Autetaanko asiakasta - palvellaanko potilasta. Stakes. Sandell P. & Outinen M Tätä mieltä potilaat. Valtakunnallisen asiakastyytyväisyyden vertailumittarin tuloksia Stakes Aiheita no 39. Santalahti P Prenatal screening in Finland. Availability and women's decisionmaking and experiences. Stakes Tutkimuksia no 94. Saukkonen-Hämäläinen S Kotisairaanhoitopotilaan käsitys hyvästä hoidosta. Hämeenlinnan terveydenhuolto-oppilaitoksen julkaisusarja B;1. Sinkkonen S., Sohlberg T., Kinnunen J., Laitinen A. & Rissanen P Palvelujen laatu ja käyttäjädemokratia vapaakunnan terveyden-huollossa asiakkaiden arvioimana. Itsehallintoprojektin julkaisuja no 3. Sisäasiainministeriö, Helsinki. Sohlberg T Terveyspalveluiden laatu kuntalaisten arvioimana ja sen yhteyden vapaakunta- ja väestövastuukokeiluihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön. Opinnäytetutkielma, Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto. Sohlberg T Potilaiden kokemuksia ihmisläheisestä hoidosta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 12, Kuopio. Sundman E. (toim.), Kiikkala I., Taipale V. et.al Potilaan asema ja oikeudet. Hygieia-sarja. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Styf M Kaksikielisyys osana sairaalan laadun ja viestinnän toimivuuden arviointia. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja no 6. Styrman M Synnyttäjän hyvä hoito säännöllisessä synnytyksessä ensisynnyttäjän kokemana. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto. Suun terveydenhuollon pienimuotoinen asiakaskysely marraskuussa Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto. Taavela R Maahanmuuttajien palvelujen laatu perusterveydenhuollossa. Kuopion Yliopiston julkaisuja E, Yhteiskuntatieteet no 72. Terveysasemien asiakaspalvelu- ja neuvontatyö : henkilökuntakyselyn tulokset : "Asiakas on ykkönen". Helsingin kaupungin terveysviraston raportteja 14/1999.

9 9 Toiminnan laatu ja potilastyytyväisyys terveysvirastossa Helsingin kaupungin terveysviraston raportti 3/99. (Vastaavat raportit myös vuosilta ). Tuorila H Potilaskuluttaja terveysmarkkinoilla.. Yksityisten terveydenhuoltopalvelusten käyttäjien oikeuksien toteutuminen lääkäriasemien asiakaspalvelussa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Sarja Acta Universitasis Tamperensis; 764. Turunen H Hyvä hoito väestön kokemana. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto. Turunen P Palvelut kotitalouden arjessa: Esitutkimus peruspalveluista Itä-Suomessa. Työselosteita ja esitelmiä/ Kuluttajatutkimuskeskus 52/1999. Helsinki. Urvas,M & Kauppi,P Potilaiden tyytyväisyys geriatriseen osastohoitoon. Gerontologia 3. Vainiomäki R Hoitotyön laatu kliinisen fysiologian laboratoriossa potilaiden arvioimana. Pro gradu -tutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen Yliopisto. Virta M., Vuorenheimo J. & Leino-Kilpi H Kirurgisten sairaalapotilaiden tyytyväisyys hoitoon. Turun kaupungin terveydenhuollon julkaisuja no 4, Turku. Voutilainen P. & Isola A Vanhusten hoitotyön nykytila Helsingissä. Laadun "vanhat, uudet, lainatut ja siniset" ominaispiirteet omaisten arvioimina. Hoitotyön vuosikirja 2000, Kirjayhtymä Oy, Helsinki. Vuorela T Asiakaspalaute palvelujen laadun arvioinnissa. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Valtion painatuskeskus, Helsinki. Vuorela T Miten asiakkaat arvioivat palveluja? Arviointitiedon hankinnan kysymyksiä. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Valtion painatuskeskus, Helsinki Artikkelit Aalto A-R Puhelimessa palautetta palvelujen laadusta. LaatuPala 3: Ala-Kauhama M Asiakastyön alkulähteillä. Kuntoutus 3: Antti-Poika M. & Outinen M Työterveyshuollon asiakaskysely. Työterveyslääkäri 4: Arola H Asiakkaille tullaan antamaan laatulupaus. Kelasanomat 2:3. Christiansson T Kvalitet i primärvården ur ett brukarperspektiv. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 25;1: Forsblom A Potilaan ääni pitää kuulua: paljon hyvää tahtoa mutta se arkipäivä... Socius 4: Frilander P. & Uitti J Asiakastutkimus työterveydenhuollon laadun kehittämisessä. Suomen Lääkärilehti 17: Haarala I Potilasasiamies on kanava laadunvarmistukseen. Tehy-lehti 2: Hagman E SF-36-terveyskysely koetun terveyden ja toimintakyvyn mittarina. Suomen Lääkärilehti 33: Harras S Asiakasparlamentit Kontulan ja Sakaran terveysasemilla loka-marraskuussa LaatuPala 1:5-6. Helin A. & Mäkelä M Yleislääkärin työn laatu potilaan näkökulmasta. Suomen Lääkärilehti 52: Helin A., Mäkelä., Outinen M. & Hinkkanen S Uusi valtakunnallinen vertailumittari: yleislääkärin vastaanoton laatu. Suomen Lääkärilehti 17: Hiidenhovi H Poliklinikan palvelumittari käyttöön ensi vuoden alussa. Pirkan piiri: Pirkanmaan shp:n tiedotuslehti 5;2: Huttunen J Saavatko suomalaiset tällä vuosituhannella hyvää hoitoa. Sydän 1: Härkönen S-L. ym Potilaan palaute avain kohti parempaa hoitoa. Pinsetti 3: Jorvin sairaalan potilashaastattelu: Vaati aikaa, antoi paljon. Pinsetti 4/1996:9-11. Kaitasuo P. (toim.) Pelillä vanhusten toiveet esiin Hollannista meille tuotu malli auttaa kohentamaan hoidon laatua. Kaleva Kaivola J Potilasvahinkolakia uudistetaan. Työterveyslääkäri 2: Kananoja A Hyvinvointipalvelut lähelle asiakkaiden arkea. Kuntalehti 3: Karjalainen S Potilaan oikeudet laadullisesti hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon - kuka määrittelee laadun? Suomen Hammaslääkärilehti 6: Kekki P Vastaanottokäynnin pituus ja potilastyytyväisyys. Suomen Lääkärilehti 10:

10 10 Kekki P. & Bergström T Potilaiden kokemus lääkärin vastaanottotyön laadusta. Suomen Lääkärilehti 5: Kettunen T Sairaalapotilas viestijänä. Suomen Lääkärilehti 11: Kiviniemi K. ym Palvelun laatu Lappeenrannan terveyskeskuksen Armilan sairaalan laboratoriossa asiakkaiden kokemana. Slaby 1:3-10. Kokko R-L CASETTI projekti kuntoutujien silmin. Kuntoutus 3: Kokkonen P Potilaslain säännösten noudattaminen ja potilaan tahdon kunnioittaminen. Suomen Lääkärilehti 32:3345. Koponen H., Veijalainen A., Laitinen H. & Kontunen J Asiakastyytyväisyysmittaukset psykiatriassa. Suomen Lääkärilehti 31: Korhonen R., Korhonen K. & Utriainen P Imatran psykiatrisen hoito-organisaation muutos. Asiakkaan näkemyksiä. Suomen Lääkärilehti 37: Koskinen P Potilaan itsemääräämisoikeuden rajat. Suomen Lääkärilehti 10: Kurki T Potilasvahingot synnytyksissä. Suomen Lääkärilehti 27: Kuntalaispalautteen käsittelyyn aiotaan luoda benchmarkkaus. Raisio kokoaa kansalaisilta palautetta järjestelmällisesti. Kuntalehti 2000:19:11. Käyttäjänäkökulmaa etsimässä; mikä painaa vaa assa, tekniikan ehdot vai käyttäjän toiveet? APUVA - apuvälinetoiminnan tiedotuslehti 2/96, Stakes. Laaksonen S Laatupeli vuorovaikutteista asiakaspalautetta. Vanhustenhuollon UUDET TUULET 3:8-9. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton teemalehti. Lehtinen N. & Nordblad A Valtakunnallista vertailuaineistoa asiakastyytyväisyydestä kehitetään suun terveydenhuoltoon. Suomen Hammaslääkärilehti 14: Leino-Kilpi H Ovatko sairaalapotilaat tyytyväisiä? Tehy 16: Leinonen T., Leino-Kilpi H. & Katajisto J Leikkauspotilas jännittää ja kaipaa enemmän tietoa. Pinsetti 1:22. Leppänen J Kajaanissa haetaan asiakastyytyväisyystutkimuksilla potkua laatuun. Sosiaaliturva 84;6: Leppänen J Kysy kuntalaiselta: Kajaanin perusturvatoimiala kehittää laatua tutkimuksiin. Kunnallislääkäri 8: Leppänen L Asiakaskysely aktivoi välittömiin parannuksiin. Fysioterapia 7: Leppänen J Kajaanin asiakaskyselyt kertovat; Lääkäripalveluihin ollaan tyytyväisempiä kotipalveluihin ei. Dialogi 4: Leppänen J Kajaanissa asiakkaat tyytyväisiä fysioterapiapalveluihin. Fysioterapia 1: Leppänen T., Vehviläinen-Julkunen K. & Töyry E Potilaiden käsitys ihmisläheisen hoidon keskeisestä sisällöstä. Hoitotiede 4: Luukkanen M. & Ollinheimo A Laatu ja kannustaminen mielenterveyspalveluissa. Kuntalehti 20: 48. Miesmaa R. & Hyrylä M Omaisten käsityksiä dementoituneiden potilaiden inhimillisten tarpeiden tyydyttämisestä ja tyydyttymisestä sairaalassa. Hoitotiede 8;2: Mikkola T Terveydenhuollon toimivuus ja asiakkaan asema terveydenhuollossa: Terveydenhuollon kehittämisprojektin selvitysmiehet luovuttivat raporttinsa ministerille. Ylihoitajalehti 2: Mikä on laatua potilaalle. Sairaala 1996;8: Nikkilä J Asiakas terveydenhuollon keskipisteeksi. Sairaala 5:8-9. Nurmenniemi H Asiakastyytyväisyysmittausta vuodesta : hyvää ja edullista palvelua mutta aina on varaa parantaa. Dialogi 7-8: Ollikainen M Paras hoito potilaalle. Dialogi 7-8: Outinen M Tyytyväinen asiakas - fysioterapian laadun mitta? Fysioterapia 7: Outinen M Potilastyytyväisyys valtakunnallisessa vertailussa. Kunnallislääkäri vuosikirja 99/2000: Outinen M Laatupelin avulla asiakkaan ääni kuuluviin. Dialogi 5: Outinen M. & Mäkelä M Ensitietoja potilaiden käsityksistä sairaalahoidon laadusta: neljä viidesosaa kohtuullisen tyytyväisiä hoitoonsa. Dialogi 1:6.

11 11 Outinen M. & Liukko M Mitä mieltä potilaat ovat sairaalahoidon laadusta. Sairaalaviesti 1:6-7. Outinen M. & Winell K Potilaan näkökulma - asiakastyytyväisyys laadun mittarina. Kunnallislääkäri vuosikirja 1998: Outinen M. & Koski A " Palvelu on niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni ja ystävilleni." Dialogi 8:7-9. Paakkari P Potilaiden mielipiteitä lääkeinformaatiosta ja lääkäreistä. Tabu 2: Päivärinta E Huoli ikääntyneiden ihmisarvosta suuri : kansalaiset antoivat palautetta. Dialogi 6: Pahkala K Palvelujen laadun kehittämisen lisäksi asiakastyytyväisyyden arviointi vastaa asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin. Kuntalehti 16:39. Peiponen A., Brommels M. & Kupiainen O Vakioitu potilastyytyväisyyden mittari. Suomen Lääkärilehti 18-19: Pekkarinen T Potilaan oikeus valita lääkärinsä on laatutavoite. Suomen Lääkärilehti 52: Peräkylä K-M Ei vain mitä. Vaan myös miten potilasasiamies rohkaisee puhumaan potilaalle. Suomen Lääkärilehti 13: Perälä M-L Hoidon laatu omaisten silmin ; avun saamisen ja yhteistyöhön yhteydessä olevat tekijät pitkäaikaishoidossa. Gerontologia 2: Potilasasiamiehen asema selvitettävä pikaisesti. Suomen Lääkärilehti 1998:8:861. Punnonen H Odottajat, odotusajat, odottaminen... tiedot aktiivikäyttöön. Sairaalaviesti 3:8-11. Punnonen H Odotusajalla on väliä. Suomen lääkärilehti 55:1267. Päivärinta E Kansalaiset antoivat palautetta - Huoli ikääntyneiden ihmisarvosta suuri. Dialogi 6: Renholm M Potilaiden kohtelu päivystysosastolla. Hoitotiede 3: Rehnberg G., Absetz P., Aro A. & Hietanen P Rintasyöpäseulonnassa kirurgiseen biopsiaan - odotus ennen leikkausta ja diagnoosin saamista. Suomen Lääkärilehti 27: Reivilä M. (toim.) Normien ja tarpeiden ristiriita. Sosiaalivakuutus 5: Ruskakodissa opittiin kysymään oikein. Jatkuva arviointi todella parantaa laatua. Vanhustenhuollon UUDET TUULET 3/2000. Vanhusja lähimmäispalvelun liiton teemalehti. Ruokaan ja ruokailuun tyytyväinen potilas osaston ja keittiön yhteistyöllä. Sairaala 8: Räsänen K Miten terveydenhuollon asiakastyytyväismittausten tuloksia tulisi esittää ja tulkita. Suomen Lääkärilehti 30: Sairaanhoidon laatu puntarissa: potilaskyselystä myönteisiä tuloksia. Mitä kuuluu: Keski-Suomen keskussairaalan tiedotuslehti 1997; 8:6. Sainio S. & Koski A Yleislääkärin vastaanoton laatu potilaan näkökulmasta ; laatutyöskentely. Kunnallislääkäri 1: Salmela T Markkinadiskurssin makeutta: "Lähes 80 prosenttia asiakkaista tyytyväisiä." Sosiaaliturva 16:4-7. Salmela T Tyytyväisyys-käsitteen ongelmallisuus julkisen sektorin asiakaskyselyissä. Hallinnon tutkimus 1: Salmela T Vanhuksetkin voivat valittaa. Dialogi 3-4: Salmela T Asiakaspalautetta hankkimaan! Sosiaaliturva 2: Salmi E., Lehtinen K., Keskinen L., Lehto-Järnstedt U-S., Taskinen K. & Kellokumpu-Lehtinen P Potilaan odotukset ja kokemukset syövän hoidon alkuvaiheessa. Suomen Lääkärilehti 36: Salminen E. & Kemppainen P Potilaalla oikeus luottamukselliseen hoitosuhteeseen. Suomen Lääkärilehti 27: Salmela T Tyytyväisyysmittauksista dialogiin. Haasteellinen Asiakaspalaute. Dialogi 6: Sohlman B., Joukamaa M. & Lehtinen V Potilaiden kokemuksia tiedonsaannin, kohtelun ja osallistumisen toteutumisesta terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Suomen Lääkärilehti 32: Suominen T Päiväkirurgia ja potilaan kokemukset. Sairaalaviesti 4: Tossavainen P Hankalankin asiakkaan kanssa selviytyy. Yhteispeli 1:4. Tuusa P Palvelusitoumukset ovat parantaneet asukkaan asemaa Hämeenlinnassa. Kuntalehti 21-22:14-17.

12 12 Töyry E., Julkunen-Vehviläinen K., Roine E., Mattila M. & Rissanen V Ihmisläheisen hoidon kehittäminen - mitä potilaspalaute kertoo? Suomen Lääkärilehti 5: Urvas M. & Kauppi P Potilaiden tyytyväisyys geriatriseen osastohoitoon. Gerontologia 3: Utriainen P Asiakkaan näkökulma hammashuollon laatuun - julkinen vs. yksityinen. Kunnallislääkäri 2: Urvas M Potilaiden tyytyväisyys geriatriseen hoitoon. Gerontologia 3: Vaahtoranta A Asiakasnäkökulma toiminnan lähtökohtana. Kemisti 5:4-5. Valtakari P. (toim.) Terveyskortti nopeuttaa hoitoonpääsyä ja tiedonkulkua. Kuntalehti 13:14. Valtakari P Kuluttajilta kysyttiin mielipiteitä 34 palvelualalta: julkiset terveyspalvelut häviävät tasossaan yksityisille. Kuntalehti 16:10. Valvanne J Tuloksia ja kokemuksia asiakastyytyväisyysmittauksista vanhainkodissa. Gerontologia 2: Vartiainen P Kokemuksia terveydenhuollon laadun arvioinnista SERVQUAL-menetelmällä. Suomen Lääkärilehti 16: Vepsäläinen M Asiakas arvostaa aikuismaista kohtelua: pääkirjoitus. Dialogi 2:3. Vepsäläinen M Neuvolan palvelu tyydyttää, mutta sisältö kaipaa uudistusta. Dialogi 2:15. Viitanen E. & Marjamäki A Asiakaspalaute Focus group - haastattelulla. Fysioterapia 8: Voutilainen P. & Korpiniitty S Dementoituvan ihmisen hyvä hoito: omaisen odotukset hoidon laadun kehittämisen perustana. Hoitotiede 1: Ylipartanen A Potilas ja hyvä rekisteritapa - terveydenhuoltopalvelujen laadun varmistajana. Tietosuoja 3: Potilaan hoito / ammatilliset lähteet 2.1. Hoitotyö Kirjallisuus Anttikoski A Yksilövastuinen hoitotyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kirurgian klinikassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 34, Kuopio. Aro P. & Sihvonen S Vanhustyön laadun työkirja. Vanhustyön keskusliiton laatuprojekti Vanhustyön Keskusliitto. Arvioinnin avulla hoitotyön laatusuorituksiin / Visio-työryhmä; Meskanen K., Sihvola V., Humalamäki E., Hietanen R., Klemola R., Nieminen L., Kosonen M., Tick T. & Timonen M. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 99/2001, Jyväskylä. Dementoituneiden hyvän hoitotyön kriteerit. Alzheiheimer keskusliitto ry The direction of nursing. A strategy for quality and effectiveness. Project group on nursing. Stakes Elovainio M., Sinervo T. & Pekkarinen L Uusien työvälineiden omaksuminen: Asenteet, työn sisältö, yhteistyö ja prosessi muutosta edistävinä tekijöinä perusterveydenhuollossa. Aiheita 1/2001 Stakes, Helsinki. Eskola K. & Mäki T Yläasteen oppilaan seksuaalikasvatus kouluterveydenhoitajan työssä. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Stakes, Helsinki. FPA tillsammans för kundens bästa. Rehab Service, FBA Turku Friberg P. ym Elinluovuttajan laadukkaan hoidon kehittäminen: loppuraportti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 7. Hallila L Hoitotyön kirjallinen suunnitelma. Kirjayhtymä, Helsinki. Heimonen S-L., Voutilainen P (toim) Dementoituvan hoitopolku. Hygieia-sarja.Tammi. Hintsala A Näyttökokeet ja laadunvarmistus lähihoitajan ammatin hallinnassa: näyttökokeiden vastaanottajien täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalalla Kuusankosken terveydenhuolto-oppilaitoksen julkaisusarja A:11, Kuusankoski. Hintzell S Kaakkoisen terveyskeskuksen kotisairaanhoidon arviointi : osa B: Herttoniemen ja Kulosaaren kotisairaanhoidon auditointi. Helsingin kaupungin terveysviraston raportteja no 10. Hoitotyön periaatteiden toteutuminen omaisten ja henkilökunnan välisessä yhteistyöttä kirurgian osastolla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja 1999:54.

13 13 Honko E., Heinola P., Jatkola E., Laitila J., Pajula L. & Putkonen A Aikuispotilaan virtsatieinfektion hoito Rekolan terveysasemalla. Hoitotyön laadunvarmistusprojektin pilottiryhmä. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:12, Vantaan kaupunki. Hämäläinen P Hengityshoitolaitteet kotikäytössä Lääkelaitoksen julkaisuja no 5. Hänninen L. & Santala J Omaishoidon, vapaaehtoistoiminnan ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen: Hoitotyön valtakunnallinen kehittämisprojekti. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen julkaisuja no 3. Janhunen H., Kirveskangas L. & Kivinen A Ulkomaalaisen kohtaaminen vastaanotolla: hoitotyön laadunvarmistus. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen monisteita no 2. Kapulainen P Kirjaaminen hoitotyössä: omahoitajien tekemien loppuyhteenvetojen analysointia Colaizzin fenomenologista analyysi-menetelmää käyttäen. Harjavallan sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitos, julkaisusarja A:2. Kaukiainen P., Mäki T., Palomaa U-S. & Tulikoura E Hoitotyön voimavarojen ja toiminnasta saadun palautteen käyttö hoitotyön kehittämisessä. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisuja C:18, Vantaan kaupunki. Keinänen O., Korhonen H. & Hirvi R Sairaalan ulkopuolisen ensihoitojärjestelmän toimintaohje Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja no 81. Kivinen T. ym Lääkärinvastaanotto- ja neuvolatoiminnan laatu 1994 ja 1997 Kuopiossa. Kuopion yliopiston julkaisuja E51. Kokkola A, Kiikkala I, Immonen T, Sorsa M Mitä sinä elämältäsi haluat? Asiakaslähtöinen mielenterveyttä edistävä toimintamalli. Suomen Kuntaliitto. Korhonen A. (toim.) Lapsipotilaan hoidon jatkuvuus: raportti OYS:n lastentautien klinikan hoitotyön laadunarviointi ja mittaamisprojektista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 13. Kronqvist T., Mielonen M-L. & Vanhanen L. (toim.) Laatua hoidon alusta: raportti psykiatrian klinikan hoitotyön laatuprojektista vuosina Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 14, Oulu. Kukkola H Vanhustyön keskusliiton laatuprojektin loppuraportti. Vanhustyön keskusliitto. Helsinki. Kuokkanen L Laatu hoitotyön vaatimuksena: valmistuvien hoitajien käsitys hoitotyön laadun kehittämisestä ja valmiuksistaan laadun kehittämiseen. Pro gradu -työ, Turun yliopisto. Kuopion läänin hoitotyön laadunvarmistusprojektin arviointikohteet. Kuopion lääninhallitus, Kymen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Laitinen P The participation of Informal Caregivers and Care Quality in the Hospital Care of Elderly Patients Aged 75 or Older: A Time Series Study in Three Care Settings. Kuopion Yliopiston julkaisuja no 39. Laitinen A Hoidon ja hoitotyön laadunvarmistus ja johtaminen. Lisensiaattitutkielma, Hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon laitos, Kuopion yliopisto. Larjomaa R Laadukasta neuvolatyötä - laadukkaasti kirjaamalla: Imeväis- ja leikki-iän terveyskertomus. Suomen Kuntaliitto, Helsinki. Lehtomäki L Laadun arviointiperusteet äitiysneuvolassa. Kuvaus äitiysneuvoloiden ter-veydenhoitajien ja lääkäreiden sekä äitiys-poliklinikoiden lääkäreiden näkemyksistä laadukkaasta äitiysneuvolatyöstä. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto. Leino-Kilpi H Hyvän hoitamisen arviointiperusteet. Lääkintöhallituksen julkaisuja No 163. VAPK-kustannus, Helsinki. Leino-Kilpi H., Walta L., Helenius H., Vuorenheimo J. & Välimäki M Hoidon laadun mittaaminen. STAKES Raportteja no 151. Leppäkoski T Asiakas-/potilaspalvelun laatu ja laadunvarmistus röntgenhoitajan työn näkökulmasta: teoreettinen ja empiirinen tutkimus. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto. Lukander E Hoitotyön laadun arviointimenetelmän, nursing auditin, kehittäminen ja testaus. Lisensiaattitutkimus, Kuopion yliopisto. Maahanmuuttajat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina. Sosiaali- ja terveysministeriön Selvityksiä 1998:12. Mielenterveyspalveluiden laatusuositus Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita no 9. Edita, Helsinki. Mikkelin läänin hoitotyön asiantuntijatyöryhmä Valmiudet hoitotyön laadun kehittämiseksi Mikkelin läänissä. Mikkelin lääninhallituksen julkaisuja no 37. Munnukka T., Halme S., Kiikkala I., Koponen P. & Voutilainen P. (toimituskunta) Hoitotyön vuosikirja 1999: Dokumentointi hoitotyössä. Kirjayhtymä, Helsinki. Mähönen P. & Syväoja S "Kyllä tässä on vastinetta veromarkoille" - Laadunvarmistusta Marian sairaalan päivystyspoliklinikalla. Julkaisusarja B. Helsingin kaupungin terveydenhuolto-oppilaitos.

14 14 Mäki T Kohti jatkuvaa laadun parantamista. Vantaan kaupungin hoitotyön laadunvarmistusprojekti Vantaan kaupungin julkaisusarja C:24. Mäki T. & Eskola K Raskaus- ja lapsivuodeajan masennuksen ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Hoitotyön laadunvarmistusprojektin pilottiryhmä. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:8, Vantaan kaupunki. Mäki T., Huttunen R. & Kääriäinen P Aikuispotilaan akuutin ommeltavan tai liimattavan haavan hoito Myyrmäen terveysasemalla. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:14, Vantaan kaupunki. Mäki T. & Luoma A Lääkehoito kotisairaanhoidossa. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:19, Vantaan kaupunki. Mäki T. & Silander A HIV-testiin liittyvä asiakkaan ohjaus ja neuvonta. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:20, Vantaan kaupunki. Mäki T., Heikkilä S. & Kivinen S Lannerangan röntgentutkimukseen tulevan potilaan ohjaus ja neuvonta. Hoitotyön laadunvarmistusprojekti. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C:21, Vantaan kaupunki. Määttä A-M. & Väänänen L Periaatteet eläviksi: henkilökunnan kokemuksia osallistavalla tavalla toteutetusta laadunvarmistustyöskentelystä. Kuopion terveydenhuolto-oppilaitos, no 68. Nikkonen M., Lehtinen K. & Ollanketo P Hoidon laadun arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen Visalan sairaalassa ja avohoidossa tutkimus- ja kehittämisraportin loppuraportti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 6. Nores T The elderly care. University of Tampere, Tampere. Nores T Hoitotyötä ohjaavat arviointimittarit: näkökulmana potilaan selviytymisen tukeminen. Hoitotieteellisiä tutkimuksia no 1, Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. Oikarinen K Kouluterveydenhoitajan työn kehittämiskokeilu : Kainuulaisten nuorten terveysmuotokuva hanke Hauholan peruskoulun yläasteella. Stakes. Aiheita no 3. Onnela E Hoidon laatu sairaalaan tulovaiheessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 7, Oulu. Outinen M. & Puomio M. (toim.) Diabetesliiton laatupuu viheriöi. Stakes Aiheita no 48. Partanen P Hoitotyön nykytila ja kehittämistarpeet Kuopion yliopistollisen sairaalan sisätautien klinikassa 1998: Selvitys hoitotyöstä potilaskeskeisyyden, hoitotyön jatkúvuuden ja ajantasaisuuden näkökulmasta, sisältäen kehittämissuositukset. Pohjois-Savon sairaanhoito-piirin julkaisuja no 52. Partanen P. & Perälä M-L Menetelmien arviointi hoitotyössä: kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen systemisoitu kirjallisuuskatsaus. FinOHTA raportti no 7, Stakes. Partanen P. & Perälä M-L Technology Assessment in Nursing: A systematic review of the Finnish and international literature. FinOHTA Report, Stakes. (myös: Parviainen T., Pelkonen M. (toim.), Hammar-Mikkonen T. et. al Yhteisöllisyys avain parempaan terveyteen: Työvälineitä hoitotyöhön. Raportteja/ Stakes, Helsinki. Peiponen A. & Soiniemi K Vanhusten laitoshoidon tuotteistaminen. Projekti Helsingin vanhainkotipalveluissa. Suomen Kuntaliitto. Pelkonen M. & Perälä M-L. (toim.) Hoitotyön laadunvarmistuksen perusteet. Hygienia-sarja. Kirjayhtymä, Helsinki. Pelttari P Sairaanhoitajan työn nykyiset ja tulevaisuuden kvalifikaatiovaatimukset. Stakes Tutkimuksia no 80. Pelttari P. & Perälä M.-L Hoitotyön laadunvarmistuksen tukihenkilökoulutuksen arviointia. Teoksessa: Tuomaala Ulla (toim.): Hoitotiede Pro Nursing ry:n vuosikirja. Perälä M-L Potilaan hoidon laadun arviointi: laatumittarin (Qualpacs) validaatio = The quality assessment of patient care: validiation of a quality measure (Qualpacs). Stakes Tutkimuksia no 56. Perälä M-L. (toim.) Hoitotyön projektiryhmä. Hoitotyön suunta: Strategia laatuun ja tuloksellisuuteen. Stakes Mu 128, Helsinki. (The direction of nursing: a strategy for quality and effectiveness (Mu 144). Vårdarbetets riktlinjer: en strategi för kvalitet och resultat (Mu 143)). Perälä M-L. & Räikkönen O Parempaan laatuun hoitotyössä: kartoitus sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. STAKES Raportteja no 158. Perälä M-L. ym Yhdessä uudistuen laadunhallintaan: Kuopion läänin hoitotyön laatuprojektin arviointi. Stakes Raportteja no 183. Pokki H. & Sinkkonen M Hoitotyön kehittämishankkeet terveydenhuollossa ja erityishuoltopiireissä. Tehy Sarja B: Selvityksiä 1. Rahikainen M., Seppälä A. & Hernesniemi M Joustava työaika - Hyvä hoito. Kokeiluprojekti Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Sairaalaliitto, Helsinki.

15 15 Rasinkangas A., Holma J M.& Aaltonen J Akuutin psykoosin integroitu hoito projekti Kangasvuoren sairaalassa: Tulokset viiden vuoden seurannan ajalta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 94 / 2001, Jyväskylä. Rissanen S Vanhusten kotihoidon tarve ja laatu arviointitutkimus Kuopion kaupungin kotihoidosta. Lisensiaattitutkimus. Terveyshallinnon ja talouden laitos, Kuopion yliopisto. Ritamo M., Kautto S., Poikajärvi K. Perhesuunnittelu 2000 hankkeen loppuraportti. Stakes. Aiheita no 28. Röppänen K., Sorvari S., Valio R. & Jouttimäki L Työterveyslaitoksen ammattitautipoliklinikan sairaanhoitajien työn tutkimus. Työterveyslaitos, työlääketieteen osasto. Salo S. (toim.) Hoitotyön laadunvarmistusprojekti Pohjois-Karjalassa. Sosiaali- ja terveyshallitus Raportteja no 44. Salo S., Ikonen T. & Väistö R. (toim.) Kehittyvä ja laadukas hoitotyö Pohjois-Karjalassa Julkaisu 1, Pohjois-Karjalan lääninhallitus. Sarste A. & Mäntyvaara P Yksilövastuinen hoitotyö kirurgian klinikassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 56. Skarp E. ym Psoriaasipotilaan ohjauksen kehittäminen : Projektin loppuraportti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 7. Simoila R., Kangas R., & Ranta J. (toim.) Hoitotyötä johtamaan. Kirjayhtymä Oy, Helsinki. Sirviö E-L Tiedolla, taidolla ja tunteella: Kätilötyön eettiset ja laadulliset perusteet. Suomen Kätilöliiton asettaman laatutyöryhmän laatima raportti. Suomen Kätilöliitto ry. Somppi M-L., Talvikunnas S-L., Tuomisto L. ja Leisti S Aikuisen astmapotilaan hoito-ohjelma. Etelä-Pohjanmaan malli. Julkaisu no 21. Suominen T. & Leino-Kilpi H.(toim.) Lyhytkirurginen potilas terveydenhuollon asiakkaana. Stakes Raportteja no 210. Tenkanen R Vanhusten kotipalvelun laatu: laatuominaisuuksien vertailu kahdessa kunnassa. Stakes. Aiheita 12. Tepponen M Tasa-arvoista kotihoitoa? : kotihoidon laatu Kuopiossa ja Lappeenrannassa. Pro gradu tutkielma. Kuopion yliopiston terveyshallinnon ja talouden laitos. Tuomaala ym. (toim.) Vuosikirja 1998: toimintataito. Turun ammattikorkeakoulu: terveys ja hyvinvointi, Turun terveydenhuoltooppilaitos. Töyry E Hoidon ihmisläheisyys erikoissairaanhoidossa: Mittarin kehittäminen ja käyttö. Kuopion yliopisto, Kuopio. Töyry E., Herve R., Mutka R., Savolainen P. & Seppänen M Ihmisläheisen hoidon mittareiden kehittäminen. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 12, Kuopio. Uudistuva hoitotyö I: Hoitotyön kehittämisprojektin loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön Selvityksiä no 4/1998. Uudistuva hoitotyö II: Hoitotyön valtakunnallisen kehittämisprojektin arviointi: Sisällön, vaikutusten, oppimiskokemusten ja systemaattisuuden näkökulma. Sosiaali- ja terveysministeriön Selvityksiä no 5/1998. Vaarama M., Kainulainen S., Perälä M-L., Sinervo T Vanhusten laitoshoidon tila. Voimavarat, henkilöstön hyvinvointi ja hoidon laatu. Aiheita 46/1999. Helsinki. Stakesin monistamo Vaaranen V. & Outinen M Tokyo Step: Laadun kehittämisen työkirja. Koulutusjulkaisu 12. Työterveyslaitos. Helsinki. Wasenius L Analyysi HYVÄ HOITO mittarilla saaduista laatutuloksista. Pro gradu-tutkielma. Turun Yliopisto. Hoitotieteen laitos. Viisainen K. (toim.) Seulontatutkimukset ja yhteistyö äitiyshuollossa. Suositukset. Stakes. Voutilainen P Hoitotyön laadunarviointimittarin (Monitor) teoreettisen ja sisällön validiteetin sekä mittarin kriteereiden konkreettisuuden ja selkeyden arviointi. Opinnäytetutkielma, Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto. Voutilainen P Hoitotyön laadunvarmistusprojektin loppuraportti. Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio. Voutilainen P. (päätoim.), Leino-Kilpi H., Mikkola T., Peiponen A Hoitotyön vuosikirja Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Vuori H terveydenhuollon laadunvarmistus 2. p. Sairaanhoitajien koulutussäätiö, Helsinki. Vuori J Kenen terveydenhuolto?: Julkinen ja yksityinen vertailussa: Tutkimus henkilöstön merkityssuhteista julkisen ja yksityisen sairaalaorganisaation osastokulttuurissa. Väitöskirja, Vaasan yliopisto. Ankkurikustannus, Vaasa.

16 Artikkelit Aaltonen T., Koskinen Ollonqvist P. & Bergström T Terveyskasvatusaineiston laatukriteerit. Terveyskasvatus 3:33. Ahonen R. (toim.) Diabeteksen hoitoa kehitetään tietoverkon avulla. Tehy 16: Alanen P Laatukeskustelu jäsentynyt vain hoidon näkökulmasta. Dialogi 6: Eskola K Raskaus- ja lapsivuodeajan masennuksen ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen: hoitotyön laadunvarmistusprojektin pilottityö Vantaalla. Terveydenhoitaja 8: Fagerström L Hoitoisuusluokitus ylihoitajan näkökulmasta. Sairaanhoitaja 3: Finne-Soveri H Pitkäaikaishoidon laatu on mitattavissa, vertailtavissa ja parannettavissa. Duodecim 15: Finne-Soveri H Yksilöllisen arvioinnin tehostaminen ; pohja vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon kehittämiselle. Sairaanhoitaja 5:19-22, Hallila L Hoitotyön laadunvarmistus - vastuullisuuden osoitus väestölle. Pinsetti 2:4-8. Jalas A Hyvä hoito -mittarin käyttö. Sairaanhoitaja 9: Idänpään-Heikkilä U., Viisainen K., sairanen S Äitiyshuollon laatukriteerit. Kätilölehti 106; Isola A. & Voutilainen P Vanhusten pitkäaikaishoidon laadusta Helsingissä. Vanhustyö 8: Jokainen ihminen on hoidon arvoinen Socius 5: Jokisalo R Sairaanhoitopiirin osuus ensihoitojärjestelmän organisoinnissa. Suomen Lääkärilehti 29: Järvinen A. (toim.) Stakesin asiantuntijatyöryhmä: Äitiyshuoltoon haetaan uusia malleja. TEHY 15:8-10. Kaski A Terveydenhuollon jätteiden laatu- ja määrätiedon keräys toimenpide-ja vuodeosastolla. Ympäristö ja terveys 7-8: Kaarlola A Voiko hoidon laatua parantaa muuttamalla hoitotyön käytäntöjä? Tehohoito 1: Kirurgian poliklinikka parantaa palvelun laatua: yksilövastuiselle hoitotyölle uusia mahdollisuuksia. Kuriiri: Tayksin henkilöstötiedote 10/1997:6-7. Kivelä S-L Vanhustenhuollon haasteet nyt ja tulevaisuudessa. Farmasian päivät. Helsinki. Farmasianopettajien ja tieteenharjoittajien seura. S Klemetti S, Antila H, Antila J & Jaakola M-L Laadunvarmistusta korva-, nenä- ja kurkkutautien päiväkirurgiassa. Sairaanhoitaja 73: Kokko L Päihdepalveluille laatusuositus. Promo 5; Korhonen A Yhteistyö on voimaa myös lapsipotilaan hoitotyössä. Sairaanhoitaja 5: Korhonen A. & Nojonen K Tarvitaanko suomalaisessa hoitotyössä henkilöstön arviointia? Ylihoitajalehti 2:4-8. Korpiniitty S., Raatikka T. & Voutilainen P Millainen on hyvä dementiayksikkö? Hyvä hoitotoiminta. Muisti 2:9-11. Kuisma M. & Martikainen M Ensihoitojärjestelmän organisaatio ja sen toimivuus. Duodecim 16: Kukkola S Möjlighet till vård. Sairaanhoitaja 7: Kuokkanen L. & Leino-Kilpi H Terveydenhuoltoalan koulutuksen tuloksellisuuden arviointia: Opitaanko koulutuksessa hoitotyön laadun kehittämistä? Hoitotiede 4: Laatua kehitetään rutiineja rikkomalla. Pirkan piiri: Pirkanmaan shp:n tiedotuslehti 5/96;2: Lauri S Turun yliopistollisen keskussairaalan hoitotyön kehittämis-strategia : laatuun ja tuloksellisuuteen vuosina Sairaanhoitaja 4: Lauritsalo, P., Mäkelä,N., Oittinen, P., Manninen,H., Paloposki,S., Heikkilä,J Vertaisarvioinnilla osaamisen kasvuun hoitotyössä - kuvaus ja kokemuksia koulutuskokeilusta. Sairaanhoitaja 12/02. Leino-Kilpi H Hoidon laatu - koskeeko se kätilöä? Kätilölehti 3:9-13. Leino-Kilpi H., Suominen T. & Tepponen H Hoidon laatu: miten arvioin ja kehitän? Tehohoito 2: Leino-Kilpi H Hoitotyön laatua pienin askelein. Sairaanhoitaja 2:14-15.

17 17 Leskinen L Terveydenedistämisen ohjelmien laatukriteereiden kehitysprosessi. Promo 3: Liimatainen A., Mäkinen T. & Leppänen M TAYSin kehittämisprojekti arvioi: Hoidon laatua tyylipistein. Pinsetti 2:4-6. Luhtasaari S Hoitotyötä viiden tähden alttarille. Tiedon silta. Työsuojelurahaston tiedotuslehti 1:21. Matero M Osaprojekti postoperatiivisen kivunhoidon laadunvarmistuksesta: matkalla kivun maailmaan. Pinsetti 1: Molander G., Multanen L. (toim.) Muutoskaipuusta tulevaisuuden luomiseen: Tavoitteena onnistunut vanhustyö. Työterveyslaitos. Mykkänen M Hoitohenkilökunnan käsitykset pitkittyvän tehohoidon laadun osatekijöistä. Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto. Niskanen M., Tuovinen T., Purhonen S., Vauhkonen S., Hynynen M., Hendolin H Laadunvalvontaa anestesiaosastolla: Kahden menetelmän vertailu komplikaatioiden kirjaamisessa. Finnanest 34; Nissén M Vaasan sairaanhoitopiirin diabeteksen hoito-organisaatioprojekti - tulokset ja jatkoseuranta. Suomen Lääkärilehti 24: Nuutinen P., Pelkonen M. & Voutilainen U Sairaanhoitajien kriittinen ajattelu hoitotyön laadunvarmistuksessa. Hoitotiede 3: Närväinen K Aseptisen työskentelyn laatuvaatimukset. Suomen Sairaalahygienialehti 2: Pajukangas M Laatu kätilötyössä. Kätilölehti 6: Peiponen A Laatuprojektina diabetespotilaan hoito. Helsingin terveysviraston henkilöstölehti 1: Perttula M Toijalassa on Suomen laadukkain terveyskeskus. TEHY 5: Pitkänen K Suositus ei saa jäädä pölyttymään (mielenterveyspalveluiden laatusuositus). Sosiaaliturva 2;8-9 Päivärinta E STAKES vanhustenhoidon keskustelussa ja tilan parantamisessa. Gerontologia 2: Pänkäläinen T Syöpäpotilaan hyvä hoito - hoitotyön näkökulma. Sairaalaviesti 4: Pyylampi H Terveydenhoitajan työn laatuvaatimukset. Terveydenhoitaja 33: Rainio A-K Hoitoisuusluokituksen käyttöönotto: kokemuksia Vaasan keskussairaalasta. Sairaanhoitaja 3: Rantala T Suunnittelun merkitys leikkaussalityössä. Sairaanhoitaja 5:6-7. Rantala T TAYS:n Pikolinnan leikkausosaston leikkauslistasuunnittelun parantaminen: Esimerkki laatuprojektista. Suomen lääkärilehti 17; Riiheläinen A Laatua hoitotyössä: selän luudutusleikkauspotilaan tasovaatimukset ja arviointikriteerit. Orton 1: Ruuskanen J Hoidon tasavertaisuus ikääntyessä. Vanhustyö 7;15-17, Ruuskanen L Lasten viisivuotistarkastus sai laatupalkinnon; kehitysviiveet ilmi ennen kouluun menoa. Henkseli; Jyväskylän kaupungin henkilöstölehti no 3. Saarinen E Laatua elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sosiaaliturva 10:8-11. Sailo K Taito on tehdä hyvää hoitotyötä. Sairaanhoitaja 1. Salonen M & Kivinen E Teho-osaston kirjatun hoitotyön filosofian kehittämisprojekti. Tehohoito 18: Sarvimäki A Utvärdering och kvalitetsutveckling inom omvårdnaden. Sairaanhoitaja 5: Sarvimäki A Människans värde och manniskovärdet ; reflektioner kring etiken i åldringsvården. Gerontologia 2:77-82, 149 von Schanz M., Vähätalo P. & Åkerman K Ensihoidon kunnia-asiana laatu. Pinsetti 1: Sundström R., Aimo R., Koskela S., Lehtonen R., Suojärvi P., Vuorinen R. & Pukuri T Hoitoisuusluokitus psykiatrisessa hoitotyössä. Sairaanhoitaja 3: Suominen M. & Janhonen M Potilaan hyvä hoito sairaanhoitajan silmin. Pinsetti 4:30. Swanljung R-M Kokemuksia käytännöstä. Sairaanhoitaja 3:21. Tolppanen J Aloituspaikkoja vähemmäksi: Lähihoitajille yhtenäiset laatuohjeet. TEHY 19:28. Turunen M-M. & Puura K Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö neuvolassa tehostuu. Dialogi 7:20.

18 18 Töyry E, Meriläinen P ja Sonninen A-L Ihmisläheinen hoito-mittarin kielteisesti ja myönteisesti ilmaistujen väittämien yhteys niihin vastaamiseen ja mittarin luotettavuuteen. Hoitotiede 4: Urjanheimo E-L Keskustelu äitiyshuollon palvelujen laadusta käynnistyi Tehyn aloitteesta keväällä: Terveydenhoitajaliitto mukana omilla kannanotoillaan. Terveydenhoitaja 7: Uudet tuulet. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton teemalehti 2/2000. Uusiniitty L Osastot yhteistyöhön terveyskeskuksessa. Työntekijöiden haastatteluja laatuprojektista Ruoveden terveyskeskuksessa. Työ. Terveys, turvallisuus 3: Vehviläinen K Toimiva kollegiaalisuus nostaa hoitotyön laatua. Sairaanhoitaja 4: Winell K Laadun varmistaminen diabeteksen hoidossa. Diabetes, erikoisliite Diabetes ja lääkäri / helmikuu 2001, s Virtanen K Päiväkirurgiseen hoitotyöhön laadunhallintaa! Pinsetti 4: Voutilainen P Dementoituneen ihmisen hyvän hoitotyön edellytykset. Sairaanhoitaja 9: Voutilainen P Vanhusten hoitotyön laadun mittaaminen: kokemuksia SENIOR MONITOR -mittarin käytöstä. Sairaanhoitaja 4: Voutilainen P. & Liukkonen A Senior Monitor -laadun arviointimittarin sisällön validiteetin määrittäminen. Hoitotiede 2: Lääketiede Kirjallisuus Alles V., Mäkelä M., Persson L. & Seuntjens L. (toim.) Tools and methods for quality improvement in general practice. Stakes, Helsinki. Diabetespäivä: laadukkaaseen diabeteksen hoitoon (luentolyhennelmät). Kuusinen K-L., Viikari J., Nissen M., Heinänen T., Koivisto V., Karma A., Uusitupa M. & Saltevo J Lääketiede Friberg P., Kivitalo M., Peltonen E., Pessi K., Salonen T. & Simola P Elinluovuttajan laadukkaan hoidon kehittäminen: Loppuraportti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisu 7/98. Hautamaa L., Rekiaro M., Puolijoki H. & Leisti S Sydäninfarktin hoidon laatu palveluketjussa. Etelä-Pohjanmaan shp, sisätautien tulosyksikkö. Helin A Rohtoa lääkehoidon ongelmiin. Lääketiede Hermanson T. & Mäkelä M. (toim.) Kohti tarkoituksenmukaisia hoitokäytäntöjä: Seminaarikooste. Stakes. Aiheita no 26. Hytönen A. ym Hoidon tuloksellisuus ja asetettujen hoitotavoitteiden toteutuminen yleissairaalapsykiatrian avo-osastolla. Keski- Suomen shp:n ky:n julkaisuja no 48. Hyvä laatu menestyksen avain (luentolyhennelmät). Marttila A., Palmu A., Idänpään-Heikkilä U., Kaski U., Alanko A., Mäkelä M., Soveri P., Partinen M. & Jäättelä A Lääketiede Hänninen J Health-related quality of life and quality of care in middle-aged subjects with type 2 diabetes (sarjassa Kuopio University publications. D. Medical sciences). Julkaisu no 205. Jääskeläinen J. & Ranta M Psykiatrian tarpeenmukaisen toiminta-ajatuksen testaaminen: valtakunnallisen skitsofreniaprojektin 10-vuotisseuranta Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 19. Kaltiala - Heino R Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito. Vapaaehtoisesti ja tahdostaan riippumatta hoidettujen psykoosipotilaiden, heidän hoitokokemustensa ja asenteidensa vertailu. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Kivinen T., Sinkkonen S., Laitinen A. & Kinnunen J Lääkärinvastaanotto- ja neuvolatoiminnan laatu 1994 ja 1997 Kuopiossa. Kuopion yliopiston julkaisuja E 51. Koivikko M., Lappi R. & Virkkunen P Ollako vai eikö olla? Tampereen yliopistollisen sairaalan lastentautien klinikan palvelujen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön Monisteita no 17. Lahtinen J., Alanko A., Korttila K., Kotilainen H., Laatikainen L., Nenonen M., Permi J., Punnonen H., Rihkanen H., Tenhunen A. & Toivonen J. (työryhmä) Päiväkirurgia. Suomen kuntaliitto, Helsinki. Latvala A. ym Ortopedian vertaisauditointi. Etelä-Pohjanmaan shp; Etelä-Pohjanmaa -malli, julkaisu no 27. Laurila J A new approach to the financial management of a radiological department. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Martin L Koko yön suppeassa unirekisteröinnissä HYKSin Neurologian klinikassa käyneiden potilaiden hoidon arviointi. Pro gradu -tutkielma, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto.

19 19 Metso J. ym. (toimitusneuvosto) Lääkäri ja laatu. Suomen Lääkäriliiton kirjasarja. Miettinen S Psykiatrisille potilaille kehitetty hoidon arviointimittari; metodisen kokeilun alustavia tuloksia ja arviointia. Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja no 16. Mäkelä M Laadun perusteet: basic assumptions on quality development in family/general practice: a statement by the WONCA European working party on quality in family practice / EQuip. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja no 7. Palander K "Selevästi ne puhu rämpsynsä" : Laadullinen tutkimus eturauhashöyläyspotilaan kotona selviytymisestä hoitoon sitoutumisteorian mukaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja no 2. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon laatu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laatutyöryhmä; R. Svartström (pj.) & H. Vilkman (siht.), Ryhänen A Kirurgisen potilaan kotiutuminen : Laatuvaatimuksen tuloskriteerien mittaaminen. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin julkaisuja 24. Salmela L Hoitoisuusprojektin eteneminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Mitä kuuluu ; Keski-Suomen keskussairaalan tiedotuslehti 3:6. Saukko P Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen arviointi ja toiminnan kehittäminen: selvitysmiesraportti. Sosiaalija terveysministeriön Työryhmämuistio no 7. Teperi J Use of registry data in the analysis of medical practices: cesarean birth in the Finnish medical birth registry. NAWH 103, Helsinki. Tikka P HYKS:n Lastenklinikan sydänosastolla toteutettavan jatkuvan laadunparantamis-projektin arviointi. Pro gradu -tutkielma no 11, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto. Vehviläinen A Consulting and Referral Patterns among General Practitioners in Finland. Kuopion Yliopiston julkaisuja D 114. Vähäkangas P Ajanvarauslähetteen sisällön laatu Malmin ja Marian sairaalan röntgenosastoilla. Pro gradu -tutkielma, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Helsingin yliopisto Artikkelit Aho H Sisäinen laatuauditointi patologian yksikössä. Suomen Lääkärilehti 28: Aho H. & Halila H Suomen Lääkäriliiton patologian laatutunnus - uudet vaatimukset ja suositukset. Suomen Lääkärilehti 36: Anttalainen E., Aho H., Savonius B., Ståhlberg M-R & Hämäläinen H Terveydenhuollon laadunarviointi; teoriaa ja käytäntöä (luentolyhennelmät). Lääketiede 97: Forsen T. & Brommels M Kliinisen toiminnan vertaisarviointi: kokemuksia ensimmäisestä kansainvälisestä arvioinnista. Suomen Lääkärilehti 5: Forström J Health on the net laadunvarmistusta lääketieteellisiin tietopalveluihin. Suomen lääkärilehti 6: Halila H. ym Laadunvarmistus - hyvä tapa kehittää lääkärintyötä. Suomen Lääkärilehti 34: Harisalo R., Lehti K., Laakso H., Paunonen., Uusitalo A. & Nieminen H Sairaalatyö rutiinit. Suomen Lääkärilehti 9: Heikkinen J Sairaaloiden väliset vertailututkimukset isotooppilääketieteessä. Suomen lääkärilehti 22; Helin A., Outinen M. Ja Hinkkanen S Uusi valtakunnallinen vertailumittari; yleislääkärin vastaanoton laatu. Suomen Lääkärilehti 17: Hermanson T Teemahaastattelu lääkärin työn tutkimisessa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1: Hiltunen P Vaivaistalo vai laadukasta psykogeriatriaa: pohdintaa käytännön näkökulmasta (perustuu vuonna 1997 Lääkäripäivillä pidettyyn puheenvuoroon). Gerontologia 1 vol. 11, Honkasalo M Laadullinen tutkimus paradigmahaasteena esimerkkinä krooninen kipu. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 33;2: Honkasalo M. & Henriksson L Laadullisen terveystutkimuksen verkosto toimii. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 33;2:188. Honkasalo M., Henriksson L. & Nisula T Laadullinen terveystutkimus on tullut jäädäkseen; pääkirjoitus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 33;2: Idänpään-Heikkilä et al Lääketutkimus ja alan kansainvälinen harmonisointi. Duodecim 10:

20 20 Ikävalko H. & Ventä M Simulaatiopeli avuksi hoitoketjujen kehittämiseen. Suomen Lääkärilehti 24: Jokelainen M Konsultaatio, toisen lääkärin mielipide ja laatu. Duodecim 8: Juva K Laatupuheista käytännön tekoihin. Erikoislääkäri 3:5. Kairi P. & Ruokonen E Tehohoidon tilastointi ja laadunseuranta. Tehohoito 1: Kaltiala-Heino R Laadunhallinta terveyskeskuksessa - sanoista teoiksi. Nuori Lääkäri Karp P Terveydenhuollon menetelmien arviointi Isossa-Britanniassa. Suomen Lääkärilehti 11: Kaste M. & Konttinen M Laadunvarmistus. Duodecim 1: Kauppinen R. & Kontula K Epikriisi hoitoyhteisön tiedonsiirron välineenä - ovatko tarkoitus ja laatu unohtuneet? Suomen Lääkärilehti 32: Kekki P Erikoislääkärikoulutusohjelman laadun arviointi ; osa II : kouluttajat. Suomen lääkärilehti 54: Kekki P., Sihvonen M. & Käyhkö K Laadunvarmistuksen historiaa. Suomen Lääkärilehti 48: Kekki-Karppinen P. & Kekki P Verenpaine- ja diabetespotilaiden hoidon laatu eräällä terveysasemalla. Suomen Lääkärilehti 8: Kekomäki M Kirurginen laadunvarmistus. Duodecim 112:359. Kinnunen J., Ahovuo J., Vierimaa E., Vääräniemi T. & Raunio J Terveyskeskuksen radiologisten tutkimusten laatu - parannuksiin kannattaa panostaa. Suomen Lääkärilehti 10: Klaukka T., Huupponen R., Niinistä L. & Palva E. (toim.) MIKSTRA ohjaamaan avohoidon mikrobilääkitystä. Suomen Lääkärilehti 13: Kleemola M Tietosuojavaltuutetun toimisto - lääkärin ystävä vai vihollinen? Suomen Lääkärilehti 18-19: Koivisto V Diabeteksen hoidon laatu ja laboratoriotutkimukset hoidon seurannassa. Moodi 2: Koivula L Vaihtoehdoksi paikallinen hoito-ohjelma. Aesculapius 4: Korkeila J Psykiatrisen erikoishoidon laatu vaihtelee. Mielenterveys 5:26. Koski S Mitä rohdosvalmisteen laadulta edellytetään? Tabu 4: Kuisma M Laatu: mitä se on? Systole 5:8-10. Lahtela J Diabeteskortin avulla laatua diabeteksen hoitoon. Diabetes 10: Laadun parantamisen tilastollisten menetelmien käyttömahdollisuudet poliklinikassa. Duodecim; lääketieteellinen aikakauskirja 1999;1: Laatu, valinnat ja vastuu (luentolyhennelmät). Øvretveit J., Mäkelä M., Konttinen :, Partinen M., Soveri P., Jäättelä A., Liukko M., Ekroos V. & Ståhlberg M-R Lääketiede 95: Lappi R. ym Syövän hoidon laaduntarkastusta kokeiltiin Pirkanmaalla. Suomen Lääkärilehti 25: Latva-Nevala A. ym Seinäjoen seudun terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton toiminnan kehittäminen ja arviointi. Kunnallislääkäri 2: Lehto M Normittomuuden sietämätön keveys. Suomen Lääkärilehti 1-2:77. Lehtonen O-P Sairauksien hyvä hoito, onko sille vaihtoehtoa. Sairaalaviesti 4: Lehtonen T Uusien kirurgisten menetelmien arviointi - tärkeää ja pulmallista. Impakti 5:9-11. Liikkanen A Sutta paossa, karhu vastassa. Psykiatrisen hoidon laatu ja voimavarat priorisoinnin ristipaineissa. Duodecim 21: Linko K & Jousela I Anestesiatyön laadunhallinta yksityissairaalassa. Finnanest 33: Luostarinen E. & Nybäck K Aikuistyypin diabeteksen hoidon tehostaminen terveyskeskuksessa. Suomen Lääkärilehti 27: Lääkäriliiton kymmenen askelta parempaan terveydenhuoltoon Suomen Lääkärilehti 37: Lääkärin vastaanoton laatu. Kunnallislääkäri 99/2000: Marjamäki A Vammalassa parannetaan polven tekonivelpotilaiden hoitoa laatuprojektilla. Pirkan piiri 1:12-13.

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

ASIAKKAAN ÄÄNI KUULUVAKSI

ASIAKKAAN ÄÄNI KUULUVAKSI OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 134 TUTKIMUKSIA Sari Kallio-Kökkö, Sirpa Nikunen, Tiina Pelander & Arja Kulmala (toim.) ASIAKKAAN ÄÄNI KUULUVAKSI Verkonkutoja-mittaristo ja Asiakasraati laatutyön

Lisätiedot

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Sisältö 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO 1 1.1.Terveystoimen toiminnan tarkoitus 2 1.2.Terveystoimen perustehtävä... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT... 3 2.1.Keminmaa

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Pirjo Hartikainen (toim.) HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 61 MIKKELIN

Lisätiedot

HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA

HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA analyysi hoitotyön kirjaamisesta naisten- ja lastentautien osastoilla Eija Hiittola Kaisa Karvinen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin

Lisätiedot

LAATUPALA Sosiaali- ja terveydenhuollon laatuverkoston tiedotuslehti 3 2003 TYKY-STEP -työkalu työpaikan tyky-toimintaan Useat työpaikat ovat ottaneet TYKY-STEPin työvälineeksi tykytoimintaan ja kokemukset

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 FI0000034 A74 Helmikuu 2000 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 Koulutuspäivät 24. - 25.2.2000 0. -.4.2000 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) / 36 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA

HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu tutkielma Sakari Saarinen kesäkuu 2007 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

Kotihoidon integrointi ja laatu

Kotihoidon integrointi ja laatu KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 171 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 171 MERJA TEPPONEN Kotihoidon integrointi ja laatu Integration and Quality of Home care Väitöskirja

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI, KOULUTUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSISSA LÄÄKÄRITILANTEEN NÄKÖKULMASTA

TYÖHYVINVOINTI, KOULUTUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSISSA LÄÄKÄRITILANTEEN NÄKÖKULMASTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 278 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA TYÖHYVINVOINTI, KOULUTUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSISSA LÄÄKÄRITILANTEEN

Lisätiedot

Hoivapalvelut. NO 1 helmikuu 2010. Pitkäaikaishoidon laatu ja rahoitusjärjestelmät eurooppalaisen tutkimuksen kohteena s. 7

Hoivapalvelut. NO 1 helmikuu 2010. Pitkäaikaishoidon laatu ja rahoitusjärjestelmät eurooppalaisen tutkimuksen kohteena s. 7 Hoivapalvelut Terveyspalvelut nro 1 NO 1 helmikuu 2010 Pitkäaikaishoidon laatu ja rahoitusjärjestelmät eurooppalaisen tutkimuksen kohteena s. 7 Simo Kokko: Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntakartta muotoutuu

Lisätiedot

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 3/2007 sain sitä tukea ja luotin koko ajan siihen, että paranisin MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ACTA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1301. Mailis Mäkelä MEDICA OULU 2015

ACTA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1301. Mailis Mäkelä MEDICA OULU 2015 OULU 2015 D 1301 ACTA Mailis Mäkelä UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot