X Jarmo Ittonen, puheenjohtaja X Carola Sundqvist, varapuheenjohtaja X Susanne Back X Jan-Erik Högdahl Hans Jungar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "X Jarmo Ittonen, puheenjohtaja X Carola Sundqvist, varapuheenjohtaja X Susanne Back X Jan-Erik Högdahl Hans Jungar"

Transkriptio

1 PÖVTÄKIRJA Kokousaika -paikka ja Tiistai klo , Ympäristötaio, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet X Jarmo Ittonen, puheenjohtaja X Carola Sundqvist, varapuheenjohtaja X Susanne Back X Jan-Erik Högdahl Hans Jungar Henkilökohtaiset varajäsenet Klaus Koskela Maj-Len Sjöblom Birgitta Kaipio Marita Linder UlfStenman Muut läsnäolijat X Marit Björkstrand, ympäristöterveydenhuollon päällikkö Pehr Löv, sosiaali- ja terveysjohtaja X Fredrik Ollus, terveystarkastaja X KarinAlatalo, toimistosihteeri Pykälät Allekirjoitus I~~ puheenjohtaja ~0Ia:ta1(L sihteeri ~arin Alatalo Pöytäkirja tarkastettu Pietarsaari ~-P':;~V /J~n-Erik Högdafll Pöytäkirjantarkastajien allek

2 PÖVTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu KOKOUKSEN LAILLINEN KOOLLE KUTSUMINEN JA PÄÄTÖSVAL- TAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN SÄTEILYTURVAKESKUS STUKIN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS LUOTTAMUKSELLINEN ASIA ASUNNON KÄYTTÖKIELTOA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUMINENI MATAKAIVONTIE 3, PIETARSAARI 20 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON HYVÄKSYMINEN VALVONTASUUNNITELMAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN PÄIVITYS JAAKON PÄIVIEN 2011 HANKERAPORTTI KOOSTE UIMARANTOJEN VALVONNASTA SUURTEN YLEISTEN UIMARANTOJEN UIMAVESIPROFIILIT KOOSTE VUODEN 2010 ALLASVESITULOKSISTA -PIETARSAAREN UIMAHALLI - FOLKHÄLSAN ÖSTANLID - UUDENKAARLEPYVN SAIRASKOTI ALUEHALLINTOVIRASTON AUDITOINTI TERVEYSVALVONNAN ASIAKASTUTKIMUS TIEDOKSI AJANKOHTAISET ASIAT OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS II öytäkirjantarkastajien,allek

3 PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu 2 15 KOKOUKSEN LAILLINEN KOOLLE KUTSUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS Puheenjohtaja Jarmo Ittonen avasi kokouksen joka todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Carola Sundqvist ja Jan-Erik Högdahl. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 22. syykuuta klo jälkeen terveysvalvontatoimistossa, Kaikutie 11, Pietarsaari. Pö~-~ taklrjantarkastajlen II &. allek

4 PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu 3 17 SÄTEILYTURVAKESKUS STUKIN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS Säteilyturvakeskus ja Malmin terveydenhuoltoalueen kuntayhtymä tekivät sopimuksen gammaspektrometrisen mittauslaitteiston luovuttamisesta alueellisia radioaktiivisuusmittauksia varten. Sopimuksen piiriin kuuluvat alueet olivat Pietarsaari, Pedersören kunta ja Luoto sekä Uusikaarlepyy ja Kruunupyy. Sopimus raukesi elintarvikelaboratorion toiminnan päättyessä. Gammaspektrometrinen mittauslaitteisto on siirtynyt Snellmanin Lihanjalostus Oy:n laboratorion omistukseen. Uudessa sopimuksessa (liite) STUK ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunnan valvontajaosto sopivat keskinäisestä yhteistyöstä radioaktiivisten aineiden mittaamisessa elintarvike- ja ympäristönäytteistä säteilyvaaratilanteessa ja normaalissa säteilytilanteessa. Sopimus koskee Pietarsaaren yhteistoiminta-aluetta (Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersören kunta ja Luoto). Radioaktiivisten aineiden mittaukset suoritetaan säteilyvaaratilanteessa STUKin ohjeiden mukaan. Normaalissa säteilytilanteessa valvontajaosto tilaa Snellmanin Lihanjalostus Oy:n laboratorioita vuosittain viisi mittausta elintarvikenäytteistä. Näin menetellään, jotta valvontajaosto voi varmistua siitä, että laboratorio ylläpitää valmiuttaan ja osaamistaan radioaktiivisuuden mittaamisessa elintarvike- ja ympäristönäytteistä. STUK antaa vuosittain ohjeet siitä, mitkä näytteet soveltuvat valvontatarkoituksiin. vastaa näytteenoton ja mittausten kustannuksista. Tulokset liitetään STUKin vuotuisiin ympäristösäteilyn valvonnan tuloksiin ja raportoidaan sen vuosiraporteissa. Sopimus tulee voimaan molempien sopijapuolten allekirjoitettua sen ja on voimassa viisi vuotta. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmille osapuolille neljä kuukautta kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta. Ympäristöterveydenhuollon Ehdotetaan, että valvontajaosto hyväksyy säteilyturvakeskuksen kanssa tehtävän sopimuksen. Ehdotus hyväksyttiin Jakelu Säteilyturvakeskusja SnellmaninLihanjalostusOy:nlaboratorio. t{ P~täkiriantarkastaiien allek

5 PÖVTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu4 18 LUOTTAMUKSELLINEN ASIA Jaettiin kokouksessa. Ympäristöterveydenhuollon

6 PÖVTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu 5 19 ASUNNON KÄVTTÖKIELTOA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUMINENI MATAKAIVONTIE 3, PIETARSAARI on päättänyt (12 ) kieltää toistaiseksi Pietarsaaren Matakaivontie 3:ssa sijaitsevan omakotitalon käyttämisen asuntona. Omistaja Colm Michael Durcan on ottanut asiassa yhteyden terveysvalvontaan saadakseen asunnon käyttökieltopäätöksen perutuksi. Omakotitalossa suoritetussa tarkastuksessa todettiin, että korjaustöitä on tehty niin pitkälti, että päätös asumiskiellosta voidaan perua. Vmpäristöterveydenhuollon Ehdotetaan, että valvontajaosto peruu kieltopäätöksen. Ehdotus hyväksyttiin

7 PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu6 20 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN HYV ÄKSYMINEN Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 10 :n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Ensimmäinen lakisääteinen valvontasuunnitelma toimitetaan aluehallintovirastolle ennen Vastaisuudessa eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman tulee sisältyä kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Koska hygieenikkoeläinlääkärin virka on tällä hetkellä täyttämättä, palkattiin kesällä 2011 neljän viikon ajaksi eläinlääketieteen opiskelija laatimaan ensimmäisen,vuosien valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmasta ilmenevät mm. henkilöstöresurssit, valvontakohteet, tarkastusten suunnittelu ja toteutus sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämistapa. Alueella on vuonna 2011 yhteensä 904 tuotantoyksikköä ja n tuotantoeläintä. Lisäksi on n seuraeläintä. Vuoden 2011 henkilöstöresurssit ovat 2,8 eläinlääkärin henkilötyövuotta ja 0,7 muuta henkilötyövuotta (siivous, sihteerin tehtävät ja hallinnolliset tehtävät). Suurin osa eläinlääkärien tyäajasta eli n. 1,8 henkilötyövuotta kuluu peruseläinlääkintähuoltoon.eläintenterveydenvalvontaankuluuarviolta0,4 henkilötyövuotta ja eläinten hyvinvoinnin valvontaan 0,2 henkilötyövuotta. Lopun arvioidaan kuluvan eläinlääkintähuollon hallintotehtäviin (0,4 henkilötyövuotta). Valvontasuunnitelma liitteenä. Ympäristöterveydenhuollon Ehdotetaan, että valvontajaosto hyväksyy eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kunnan järjestämien eläinlääkäripalvelujen valvontasuunnitelman vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. --

8 PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu 7 21 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN PÄIVITYS on hyväksynyt pitämänsä kokouksen 103 :ssä ympäristöterveydenhuollon päivitetyn taksan (liite), joka tulee voimaan Nykyinen maksutaksa on ollut voimassa lukien. Eräitä maksuja oli muutettava voimaan tulleiden elintarvikelain muutosten vuoksi. Kuntaliiton suosituksena on, että taksaa tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi, minkä vuoksi nyt on tarvetta myös taksan yleiskorotukselle. Se on myös Pietarsaaren kaupungin myyntituottoja koskevien ohjeiden mukaista. Maksun määräytymisperusteena on suoritteen käsittelyyn ja toteuttamiseen kuluva aika. Kohdekohtaisten taulukkojen vahvistetut maksut perustuvat keskimääräisiin kokonaiskustannuksiin, joita viranomaiselle aiheutuu luvan/ilmoituksen käsittelystä sekä valvonnasta, matkoista, tarkastuksista ja näytteenotosta. Valvontahenkilöstön suoritekohtaisia tuotantokustan nuksia laskettaessa on käytetty kuntaliiton yleiskirjettä 10/80/2011 "Elintarvikelain muutosten toimeenpanoa". Terveysvalvonnan työstä peritään 40 /t jokaiselta aloitetulta tunnilta, korotusta edelliseen tuntitaksaan on Maksua sovelletaan tapauksissa, joissa kunnalla on lain mukaan oikeus periä korvaus, mutta kohdekohtainen maksutaksa on soveltumaton. Myös kohdekohtaisten maksutaulukkojen maksut perustuvat tuntitaksaan, minkä vuoksi niitä on korotettu automaattisesti 5 %:lia. Ympäristöterveydenhuollon Ehdotetaan, että 21 merkitään tiedoksi. Pykälä 21 merkittiin tiedoksi. 'ytäkirjantarkastajien allek.

9 PÖVTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu 8 22 JAAKON PÄIVIEN 2011 PROJEKTIRAPORTTI Vuoden 2011 valvontasuunnitelmaan sisältyy ulkomyynnin valvontaprojekti. Jaakon päivien 2011 aikana toteutetussa seurantaprojektissa tarkastettiin ruoanmyyjät, jotka valmistavat helposti pilaantuvia elintarvikkeita myyntipaikalla ja erityistä huomiota kiinnitettiin myyjien käsihygieniaan ja kylmäsäilytyksen lämpötilojen valvontaan. Projektiin käytettiin yhteensä 4 henkilötyöpäivää. Tarkastuksia tehtiin 13:een myyntipaikkaan ja pesuvedestä otettiin 10 näytettä Escherichia colin ja koliformisten bakteerien analysointia varten. Kyseisten bakteerien esiintyminen viittaa huonoon yleiseen hygieniaan. Projektitiivistelmä liitteenä. Vmpäristöterveydenhuollon Ehdotetaan, että valvontajaosto merkitsee 22 :n tiedoksi. Pykälä 22 merkittiin tiedoksi.

10 PÖVTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu9 23 KOOSTE UIMARANTOJEN VALVONNASTA Terveysvalvonta tarkastaa yleiset uimarannat vuosittain ja ottaa näytteitä veden laadun tutkimista varten. Valvonta-alueella on 31 yleistä uimarantaa. Tämän kauden aikana rantojen valvontaan käytettiin yli 200 työtuntia. Uimarantojen valvonta muodostaa siis merkittävän työpanoksen kesäisin. Uimaveden mikrobiologinen laatu on ollut erinomainen kaikissa suunnitelluissa näytteenotoissa. Kesän aikana on otettu ylimääräisiä näytteitä Pietarsaaren Kittholman uimarannan vedestä, koska aikaisemmin on todettu riski sille, että veden laatu heikkenee sateen jälkeen. Bakteeripitoisuus ylitti toimenpiderajan suoritetussa näytteenotossa ja ranta suljettiin. Uimarantojen tarkastukset suoritettiin kesäkuussa Valviran ja Tukesin ohjeiden mukaisesti. Havainnot ja kehotukset kirjattiin tarkastusraportteihin, jotka lähetettiin rantojen ylläpitäjille. Yleisin puute on riittämätön turvallisuustiedotus uimarannan käyttäjille. Kooste liitteenä. Vmpäristöterveydenhuollon Ehdotetaan, että valvontajaosto merkitsee 23 :n tiedoksi. Pykälä 23 merkittiin tiedoksi. -

11 PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu SUURTEN YLEISTEN UIMARANTOJEN UIMAVESIPROFIILIT Terveystarkastajat ovat laatineet ns. uimavesiprofiilit 5 uimarannalle, jotka luokitellaan suuriksi yleisiksi uimarannoiksi. Uimavesiprofiili on sivun asiakirja, jossa kuvataan uimarannan ja uimaveden ominaisuuksia ja riskejä. Uimavesiprofiilien laatimisesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008. Uimavesiprofiili on laadittu yhteistyössä kuntien teknisten osastojen, ympäristänsuojeluviranomaisen sekä vesi- ja viemärilaitosten kanssa. Seuraavat rannat kuuluvat asetuksen 177/2008 soveltamisalueen piiriin: Kittholman uimaranta, Pietarsaaren Vanha satama Fäbodan kahvilan ranta, Pietarsaari Pikkuhiekan uimaranta, Pietarsaari Isohiekan uimaranta, Uusikaarlepyy Toisveden uimaranta, Uusikaarlepyy Saastumisriskin arvioidaan olevan suurin Pietarsaaren Kittholman uimarannalla, koska uimavesi saastuu toisinaan bakteereista sateella. Muilta rannoilta ei löydetty merkittäviä riskejä. Uimavesiprofiilien kooste sijoitetaan uimarannoille ja julkaistaan Internetissä, kokouksen jälkeen. Ympäristöterveydenhuollon Ehdotetaan, että valvontajaosto merkitsee 24 :n tiedoksi. Pykälä 24 merkittiin tiedoksi. -

12 PIETARSAARENKAUPUNKI PÖVTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu KOOSTE VUODEN 2010 ALLASVESITULOKSISTA - PIETARSAAREN UIMAHALLI - FOLKHÄLSAN ÖSTANLID - UUDENKAARLEPYVN SAIRASKOTI Terveysvalvonta on laatinut raportit Pietarsaaren uimahallin, Folkhälsan Östanlidin ja Uudenkaarlepyyn Sairaskodin allasveden valvontatutkimuksista vuonna Pietarsaaren uimahalli: Todettiin, että allasvesi on täyttänyt mikrobiologiset laatuvaatimukset ja fysikaalis-kemialliset laatuvaatimukset lukuun ottamatta kolmea poikkeamaa lasten altaan klooripitoisuudessa. Klooripitoisuus oli kahdesti yli 1,2 mg/l ja kerran alle 0,3 mg/l. Veden laadun tasapainottamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Folkhälsan Östanlid: Todetaan, että allasvesi on täyttänyt mikrobiologiset ja fysikaalis-kemialliset laatuvaatimukset. Uudenkaarlepyyn Sairaskoti Todettiin, että allasvesi on täyttänyt mikrobiologiset laatuvaatimukset. Fysikaalis-kemiallisten vaatimusten suhteen on todettu pieniä poikkeamia kahdesti. Niiden syyt on selvitetty ja korjattu. Vmpäristöterveydenhuollon Ehdotetaan, että 25 merkitään tiedoksi. Pykälä 25 merkittiin tiedoksi.

13 PÖVTÄKIRJA NRO2/2011 Sivu ALUEHALLINTOVIRASTON AUDITOINTI Aluehallintovirasto arvioi elintarvikelain 31 :n nojalla kuntien elintarvikevalvonnan järjestämistä. Eviran ohjeen 10018/1 (liite) mukaan kunnallisia elintarvikevalvontayksikköjä auditoidaan vuosittain ja aluehallintoviraston valvontasuunnitelman mukaan Pietarsaaren ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvonta auditoidaan syksyllä Aluehallintovirasto pitää toivottavana, että elintarvikevalvontaa harjoittavien viranhaltijoiden ja terveysvalvonnan johtajan lisäksi myös elintarvikevalvontaviranomaista edustavat luottamushenkilöt osallistuvat ainakin auditointikäynnin alku- ja päätäskokouksiin. Auditointiin sisältyy yleisen auditoinnin lisäksi kolme kohdeauditointia (yhden kalan- ja yhden lihankäsittelylaitoksen sekä yhden keittiön tarkastus). Tällä kertaa kohteet auditoidaan ensiksi, 11. ja Yleinen auditointi on ja on siis toivottavaa, että myös luottamushenkilöt osallistuisivat päätöskokoukseen, joka alkaa arviolta klo Vmpäristöte~eydenhuollon Ehdotetaan, että 26 merkitään tiedoksi. Aluehallintovirasto laatii auditointiohjelman, joka toimitetaan myös valvontajaoston jäsenille. Pykälä 26 merkittiin tiedoksi. J-e.1I. ytäklrjantarkastajlen ()jallek.

14 PÖVTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu TERVEVSVALVONNAN ASIAKASTUTKIMUS Laatukäsikirjan mukaan terveysvalvonnan tulee kerätä säännöllisin väliajoin asiakaspalautetta kehittääkseen yhteistyötään eri kohderyhmien kanssa. Terveystarkastaja Fredrik Ollus on suorittanut insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, johon sisältyy työpaikan kehittämishankkeena toteutettava opinnäytetyö. OpinnäYtetyön aiheeksi valittiin asiakaskokemuksia koskeva tutkimus, mikä sopii erinomaisesti laatupolitiikkaamme. Tutkielmassaan hän on kartoittanut asiakaskokemuksia erittäin perusteellisesti sekä antanut ehdotuksia siitä, miten terveysvalvonta voi kehittää yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Tutkielman tiivistelmä liitteenä. Vmpäristöterveydenhuollon Ehdotetaan, että valvontajaosto tutustuu Pietarsaaren seudun terveydensuojeluviranomaisen asiakaskokemuksia koskevaan tutkielmaan. tutustui tutkielmaan. Pöytäfc\irjantarkastajien allek. - -

15 PÖVTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu TIEDOKSI Suoritteet : Päätökset 46 Lausunnot 83 Omavalvontasuunnitelmien tarkastaminen 21 Tarkastukset 464 Näytteenotot ja mittaukset 305 Muut (neuvonta, neuvottelut) 240 Yhteensä 1159 Tarkastusten määrä on 69%)vuoden 2011 suunnitelluista tarkastuksista Päätökset Katso liite 'Oytäkirjantarkastajien allek.

16 PÖVT ÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu AJANKOHTAISET ASIAT Keskusteltiin eläinlääkäritilanteesta valvonta-alueella.

17 PÖVTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 15, 16, 17, 18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 19 HallintolainkäYttölain 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätönvoi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 19 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta PL 41, Strengberginkatu PIETARSAARI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusviranomainen: öytäkir~rkastajien allek. -

18 PÖVTÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu 17 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL VAASA Valitusaika: 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus, pykälät: Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL VAASA Valitusaika: 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valitusviranomaiselle osoitetussa valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon muutosta haetaan - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimusten perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä -alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, josta valitetaan -todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään ennen virka-ajan päättymistä valitusajan viimeisenä päivänä. Jos valitusajan viimei- 1-f 1/ nen päivä on pyhäpäivä, toukokuun ensimmäinen päivä, joulu- tai juhan- Pöytäkirjantarkastajien allek. Otteenoikeaksitodistaminen ()

19 PÖVT ÄKIRJA NRO 2/2011 Sivu 18 nusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa sitä seuraavana arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirja notteeseen..eii PöYtäkirjantarkastajien & allek.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot