Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2012"

Transkriptio

1 Valtuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2012/Lausunto 23/02.02/2013 KH 264 Kunnanhallitus Valmistelija: Kunnan johtoryhmä Valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kesäkuussa Valtuusto edellytti, että kunnanhallitus antaisi arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista lausuntonsa syyskuun loppuun mennessä. Seuraavassa on lausuttu arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista samassa järjestyksessä kuin ne on esitetty kertomuksessa: Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2012 Mittareiden tulisi olla paremmin valmisteltuja ja yksityiskohtaisemmin käsiteltyjä jo valiokunnissa. Tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden keskinäisen yhteyden tulisi olla selkeämpi. Vuoden 2013 talousarvioon on sisältynyt sitovana tavoitteena johdon mittariston käyttöönoton valmistelu. Työtä on tehty Talous- ja hallintokeskuksen johdolla yhteistyössä osastojen kanssa. Yhtenä osana hanketta valiokuntien käsittelyssä ovat olleet ne mittarit ja tunnusluvut, joita jatkossa seurataan. Tavoitteena on, että näistä mittareista ja tunnusluvuista muodostetaan myös vertailupohjaa verrokkikuntiin nähden. Hanke jatkuu tältä osin edelleen vuoden 2014 aikana. Kuluvan tilikauden aikana on myös kuntastrategian valmistelun yhteydessä pyritty kiinnittämään huomiota strategian ja talousarviotavoitteiden kiinteämpään yhteyteen. Tämän valmistelun tulisi näkyä vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa. Tarkastuslautakunta on lisäksi käynyt osastoittain läpi tavoitteiden toteumatilanteen. Seuraavassa on otettu kantaa niihin keskeneräisiin tai toteutumattomiin tavoitteisiin, joihin tarkastuslautakunta on erityisesti kiinnittänyt huomiota tai pyytänyt arvioimaan tavoitteen ajankohtaisuutta:

2 Kunnanhallitus, Talous- ja hallintokeskus Strategian toteutuminen, toteutusohjelman laadinta: Tavoitetta ei ole saavutettu. Ohjelmasta ei saisi tehdä liian monimutkaista. Lautakunta toivoo, että löydetään ymmärrettävissä ja toteutettavissa oleva sopiva kompromissi. Kuten lautakunta toteaa, toteuttamisohjelma ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. Vuoden 2013 aikana on käynnistynyt 10 vuoden investointisuunnitelman laadinta. Tämän yhteydessä on valmistumassa alun perin ajateltua toteuttamisohjelmaa jonkin verran suppeampi, mutta kuitenkin päätöksentekoa ja valmistelua palveleva, kasvustrategian huomioiva järjestelmä. Ensimmäinen vaihe on nähtävissä vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Ostopalvelujen määrään tulee kiinnittää huomiota. Tarkastuslautakunta esittää, että ostopalvelujen käytön sääntöjä ja rajoja määriteltäisiin ja että niiden valvonta tapahtuisi keskitetysti kunnanhallituksen alaisuudessa. Ostopalvelujen ja hankintojen rajat on toimielinten osalta päivitetty vuoden 2013 alussa voimaan tulleessa hallintosäännön muutoksessa. Suoraan kunnanhallituksen alaisten keskusten osalta kunnanhallitus on hyväksynyt keskusten toimintasäännöt, joissa viranhaltijoiden sopimuksiin ja ostoihin liittyvät toimivaltuudet on päätetty. Tekniikka- ja ympäristöosastoa koskevat toimintasäännöt on hyväksytty vastaavasti valiokunnissa vuoden 2013 aikana. Sosiaalija terveystoimen sekä sivistystoimen osalta asia on valmistelussa. Nuorisotakuun osalta ei ole varattu riittäviä resursseja. Lautakunta on huolestunut lainsäädäntömuutosten tuomien haasteiden toteutumisesta. Kunnanjohtajan päätöksellä Sipooseen on perustettu alkuvuodesta poikkihallinnollinen Nuorisotakuu-työryhmä, jonka tarkoituksena on paneutua työttömien nuorten tilanteeseen, löytää epäkohdat sekä kehittää ja kartoittaa työttömille nuorille suunnattuja palveluita koko kuntaorganisaatiossa. Sosiaali- ja terveysosasto on ollut mukana Nuorten pudokkaiden -hankkeessa vuosina , jossa tavoitteena on ollut syrjäytymisvaarassa olevien nuorten löytäminen ja kiinnittäminen palveluverkkoon. Tavoitteena on, ettei yksikään nuori Sipoossa syrjäydy. Työ on tehty tiiviissä yhteistyössä Sivistysosaston kanssa. Hankkeessa keskityttiin vahvasti ennalta ehkäisevän työn

3 kehittämiseen. Hankkeen aikana nuoria tavoitettiin laajasti, mikä näkyy myös lisääntyneenä nuorten määränä työttömyystilastoissa. Sipoossa ei tällä hetkellä ole tarjota tarpeeksi työkokeilumahdollisuuksia, ja yksityisten yrittäjien tietoisuutta uudesta lainsäädännöstä tulee lisätä. Syksyn 2013 aikana tavoitteena on tiedottaa laajasti kunnan esimiehille ja Sipoon yrittäjille oppisopimuksesta, työkokeilusta sekä kuntouttavasta työtoiminnasta. Vuoden 2013 aikana on mm. etsitty nuorten työpajaksi soveltuvia tiloja, anottu ja saatu ELY-keskukselta euroa pajatoiminnan suunnittelua varten. Kirjaamisen keskittämismahdollisuuksien selvittäminen: Selvittäminen on vielä kesken. Tarkastuslautakunta pyytää arvioimaan, onko tavoite enää ajankohtainen. Tavoite ei ole tällä hetkellä ajankohtainen. Vuoden 2014 aikana selviää, miten valtiovarainministeriön esittämä valtion ja kuntien käyntiasiakaspalvelujen keskittämishanke etenee. Tämän yhteydessä asia saattaa tulla uudelleen ajankohtaiseksi. Kehitys- ja kaavoituskeskus Työpaikka-alueiden kaavoitus ei ole riittävä. Yleiskaavan mukaista asemakaavoitettavien työpaikka-alueiden varantoa on pidettävä riittävänä, mutta asemakaavoitus edellyttää riittävää maanhankintaa ja siihen liittyen resurssien varaamista talousarvioon. Sosiaali- ja terveysvaliokunta Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten (IVA) arvioinnin käyttöönotto päätöksenteossa: Onko IVA käytössä kunnan merkittävimpien päätösten valmistelussa? Menetelmä päätettiin ottaa käyttöön Sosiaali- ja terveysosastolla syksyllä Keväällä 2013 päätettiin kunnan johtoryhmässä, että menetelmä tulee käyttöön koko kunnassa. Sosiaali- ja terveysosastolla ensimmäinen arviointi tehtiin Söderkullan sosiaali- ja terveysaseman suunnittelemiseksi ja se valmistui vuoden 2012 lopussa. Toinen ennakkoarviointi tehtiin arviointi- ja kriisikeskuksen perustamisesta ja se valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Molemmissa arvioinneissa on haastateltu ja kuultu kuntalaisia/asiakkaita.

4 Tekniikka- ja ympäristöosastolla IVA on ollut joissakin hankkeissa käytössä ja varhaiskasvatuksen edustajat ovat syksyllä 2013 kouluttautumassa menetelmän käyttöön. Työterveydenhuollon tilanne ei ole tyydyttävä. Tilanne on korjattava, koska tämän rooli loppuun palamisen estämisessä on merkittävä. Työterveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Talous- ja hallintokeskus. Työterveyshuollon tilanteesta käydään jatkuvasti keskusteluja palvelujen järjestäjän (Kuninkaantien työterveys liikelaitos/porvoon kaupunki) kanssa, mutta tilanne on edelleen epätyydyttävä. Ongelmana on, että vaihtoehtoisen tavan löytäminen palvelujen järjestämiseksi on osoittautunut yrityksistä huolimatta vaikeaksi. Sivistysvaliokunta Koulujen tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen: Mitkä ovat EDU-IT:n kartoitukset ja selvitykset? Vuonna 2009 tehtiin opettajien TVT-taitojen kartoitus. Sen jälkeen tehtiin jokaiselle opettajalle henkilökohtainen koulutussuunnitelma TVT:n osalta. Syyskuussa 2012 tehtiin vastaava kartoitus uudelleen. Sen lisäksi on tehty laitteiston kartoituksia ja luettelointia. Lautakunta on huolestuneena seurannut ilkivallan kasvua kunnassa ja pyytää sivistysvaliokuntaa selvittämään hankkeen käynnistämistä ilkivallan vähentämiseksi. Ilkivallan vähentäminen on jokaisen asia. Sivistysosasto pyrkii erilaisin toimin ennalta ehkäisemään ilkivaltaa. Itse ilkivallan vähentämiseksi ei erillistä hanketta kannata perustaa. Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Rakennusvalvonnan palvelun tason ja kehittämistarpeiden selvittäminen: Tavoite ei toteutunut. Onko tavoite edelleen ajankohtainen? Kuten lautakunta toteaa, Rakennusvalvonnan asiakastutkimusta ei ole tehty. Asiakastutkimuksen tekeminen on edelleen ajankohtainen ja se on myös tämän vuoden tavoitteena. Rakennusvalvonnan asiakastutkimus tehdään syksyllä Toimitilat: Niiden kunnan kiinteistöjen kartoittaminen, joita hajajätevesiasetus koskee. Tavoite ei ole toteutunut. Hajajätevesiasetuksen siirtymäkautta on jatkettu.

5 Kuten lautakunta toteaa, kiinteistöjen hajavesiasetuksen siirtymäkautta on jatkettu ja kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää hajajätevesiasetuksen mukaiset asetukset mennessä. Kuten arviointikertomuksessa todetaan, kiinteistökohtaisia toimenpiteitä linjaava suunnitelma ei valmistunut vuonna Suunnitelma on kuitenkin nyt valmis. Sipoon kunnan omistamista käyttökuntoisista kiinteistöistä yhdeksässä on oma jätevesijärjestelmä. Edellä mainituista kolme tullaan liittämään kunnallistekniikkaan hajajätevesiasetuksen edellyttämässä määräajassa ja yhdessä on hajajätevesiasetuksen täyttävä jätevesijärjestelmä. Lopussa viidessä kiinteistössä tullaan tekemään hajajätevesiasetuksen edellyttämät toimenpiteet määräaikaan mennessä. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kiinteistöjen päivittäiseen hoitoon. Tarkastuslautakunnan huomio kiinnittyy oikeaan asiaan. Toimitilat-yksikkö onkin määrittänyt uuden kiinteistöjen ylläpidon toimintatavan, ja se on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2014 aikana. Sen myötä lisätään erityisesti kiinteistöjen suunnitelmallista hoitoa, huoltoa ja korjauksia. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan on voitava vaikuttaa enemmän valtion rahoittamiin kevytliikenneväylien rakentamiseen. Katu ja viheralueet -yksikkö esittää alla Sipoon kunnan alueella toteutuneet, toteutuksessa olevat ja suunnitellut valtion rahoittamat kevyen liikenteen väylät - kevyen liikenteen väylä välille Uusi Porvoontie-Boxin koulu, pituus n. 1 km, on toteutettu v Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitusosuudella 100 % - kevyen liikenteen väylä välille Nikkilä-Linnanpelto, pituus n. 2,3 km, on toteutettu v Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitusosuudella 100 % - kevyen liikenteen väylä Uudelle Porvoontielle välille Kalkkirannantien risteys-box, pituus n. 2,5 km, on tiesuunnitelmavaiheessa v Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitusosuudella 100 % - kevyen liikenteen väylä Massbyntielle välille Uusi Porvoontie-Kotkatie, pituus n. 1,7 km, toteutetaan v rahoitusosuuksin Uudenmaan ELY-keskus 1/3, Arla Ingman Oy 1/3 ja Sipoon kunta 1/3.

6 Uudenmaan ELY-keskuksen edellisessä TTS:ssa on erillisiin kevyen liikenteen väyliin voitu osoittaa 8,8 milj. euroa/50 kuntaa/4 v. Yllä mainittujen Sipoon kunnan alueella olevien hankkeiden toteutunut/arvioitu Uudenmaan ELY-keskuksen kustannusosuus v on n. 2,75 milj. euroa. Lisäksi tällä hetkellä on suunnitteilla seuraavat Sipoon kunnan alueella olevat valtion ainakin osittain rahoittamat kevyen liikenteen hankkeet - Uudenmaan ELY-keskus ja Sipoon kunnan Katu- ja viheralueet -yksikkö ovat yhteistyössä käynnistäneet Jokivarrentien kevyen liikenteen väylän suunnittelun välille Korso-Nikkilä. Hankkeesta on keväällä 2013 valmistunut toimenpidesuunnitelma, jonka mukaan hankkeen kustannusarvio on n. 3 milj. euroa Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitusosuuden ollessa tällä hetkellä 20 %. Sipoon kunta on esittänyt Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitusosuuden nostoa 40 %:iin - Sipoon kunnan Katu- ja viheralueet -yksikkö on käynyt alustavia neuvotteluja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kevyen liikenteen väylän toteutuksesta välille Söderkulla- Nikkilä. Tuloslaskelmaosa Vuosikateprosentti on vähintään 110: Onko tavoite edelleen ajankohtainen? Viranhaltijanäkemyksen mukaan tavoite on pysyvästi ajankohtainen. Vuosikateprosenttia tulisi pystyä jatkuvasti nostamaan, jotta varmistetaan investointien tulorahoituksen kasvattaminen. Muut havainnot Toimintakeskus Risteys: Tarkastuslautakunta 1. pyytää kiinnittämään erityistä huomiota riittäviin henkilöstöresursseihin ja varmistamaan, että toiminta ei ole liiaksi yhden henkilön varassa 2. pitää erityisen tärkeänä sitä, että kaikkien Risteyksessä asioivien ihmisten yksityisyyden suoja toteutuu ja että noudatetaan yksityisyyden suojaa koskevaa ohjeistusta 3. ehdottaa, että Etelä-Sipooseen perustettaisiin vastaava toimintakeskus ja sinne palkattaisiin oma vetäjä. Näin vetäjät toimisivat yhteistyössä ja voisivat tarvittaessa tuurata toisiaan.

7 Sosiaali- ja terveysosasto tulee vuoden 2014 talousarviossa esittämään vakinaisen toiminnanjohtajan palkkaamista Risteykseen. Nykyinen toiminnanjohtaja on palkattu hankerahalla. Henkilöstöresurssien riittävyys on varmistettu palkkaamalla palkkatuella toiminnan sisältä toiminnanohjaajia, jotka toimivat tarvittaessa myös sijaisina. Risteyksen toimintaideologiaan kuuluu kokemusasiantuntijoiden ja tiimiläisten vastuuttaminen toiminnasta ja arkipäiväisistä työtehtävistä. Risteyksen tavoitteena on kuntouttaa työntekijöitä takaisin työ- ja opiskeluelämään ja näin ollen vastuunkantaminen toiminnasta nähdään osana kuntoutumista. Risteyksen ainutlaatuinen ideologia vastuuttaa tiimiläiset saattaisi vaarantua useamman ammattiohjaajan myötä. Sosiaali- ja terveysosaston tiedossa ei ole, että yksityisyydensuoja olisi Risteyksessä vaarantunut. Yksityisyydensuoja varmistetaan noudattamalla salassapito- ja vaitiolovelvollisuusäännöksiä. Jokaisen tiimiläisen perehdytykseen kuuluu olennaisena osana salassapito ja vaitiolovelvollisuuteen liittyvät kysymykset. Risteyksen toiminnan kehittämissuunnitelmissa on toiminnan laajentaminen Etelä-Sipooseen, toistaiseksi se ei ole kuitenkaan ollut mahdollista mm. tarvittavien tilojen puuttuessa. Toimintaa on ajateltu käynnistettävän siten, että Risteyksen edustaja olisi tiettyinä aikoina tavattavissa Etelä-Sipoossa. Toimintaan osallistuminen Nikkilässä on kuitenkin mahdollista ajoittaa julkisten kulkuyhteyksien mukaisesti. Asiakaspalvelun arviointi: Lautakunta jää odottamaan seuraavia asioita: 1. palautejärjestelmän käyttöönottoa 2. henkilöstön asenne asiakaspalvelun parantamiseksi vaatii edelleen kehittämistä. Kunnanjohtajan päätöksellä on käynnistetty hanke palautejärjestelmän käyttöönottamiseksi ja työ jatkuu vuoden 2014 aikana. Työ on valitettavasti viivästynyt suunnitellusta aikataulusta. Hankkeeseen liittyy olennaisena osana myös asiakaspalveluun liittyvän sisäisen koulutuksen järjestäminen. Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä perusteluosassa esitetty merkitään tiedoksi lausuntona tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta tilikaudelta 2012.

8 KV Valtuusto Maarit Rope ilmoitti olevansa esteellinen, minkä vuoksi hän ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Liite 1/

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen Kh 01.09.2014 160 Liite 2 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013 Sisällys 1. Kunnan talous ja yleinen kehitys... 2 2. Tavoitteet kokonaisuutena... 3 3. Palvelukeskusten toiminnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastusyksikkö toiminnan suunnittelu ja toimintatavat

Lisätiedot

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen 2.2. Kokonaistaloudelliset tavoitteet Talousjohtajan vastine: Salon kaupungin strategiseksi tavoitteeksi v. 2009 asetettiin tavoite, että

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTA 5.5.2015 1 1 / 24 ASIAKIRJAN Lyhenteet: KIPA Kv Oamk OKM OPH OSAO Osekk TOB TTS YP Kiinteistöpalvelut kansainvälisyys Oulun

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 Etusivulla: Näkymä Ontonnevalta 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä...4 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle...5 2 Tarkastustoimi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot