Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä."

Transkriptio

1 Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi on kuluttajan kokemaa lisäarvoa toimialan muihin palveluihin nähden. Brändi on kuluttajalle yhdistelmä järki- ja tunneperäisiä asioita ja brändimielikuva syntyy kuluttajalle kokemuksen sekä tunteiden ja uskomusten pohjalta. Brändin avulla tuote voidaan identifioida ja saada erottumaan kilpailijoista. ostaja tietää jotain tuotteen arvosta ja arvostuksesta ja on usein valmis maksamaan brändistä enemmän. Asiantuntijabrändi kasvattaa yrityksen uskottavuutta ja luotettavuutta. Se vähentää asiakkaan kokemaa, palvelun hankkimiseen liittyvää riskin tunnetta ja yksinkertaistaa ostopäätöksentekoa. 1

2 Yksilölliset tuotenimet eli jokaiselle tuotteelle rakennetaan oma brändinsä. Tämä vaatii runsaasti resursseja tuotteiden promootioon, mutta toisaalta etuna on, että yhden tuotteen epäonnistuminen ei vahingoita muiden tuotteiden mainetta. Kaikki tuotteet kattava perhenimi, jolloin jokainen uusi tuote hyötyy valmiiksi yhtiön tunnettuudesta (esimerkiksi Nokia) Tuoteryhmien omat nimet eli jokainen yhtiön tuoteryhmä saa oman brändinsä esimerkiksi saman tuottajan kodintekstiilit ja koriste-esineet saavat oman nimensä. Yrityksen nimi yhdistetään tuotenimiin eli esimerkiksi Lumene Happy Reds, Lumene Bright Smile. Hyvä brändi luo asiakkaalle mielleyhtymän mm. seuraaviin asioihin: Ominaisuudet eli hyvin tehty työ, kestävä, arvostettu, perinteinen jne. Hyödyt, sillä ostaja ei osta ominaisuuksia vaan tuotetta tai palvelua, josta on hänelle hyötyä. Siksi ominaisuudet on käännettävä toiminnallisten tai emotionaalisten etujen kielelle. Arvot. Yhteisöllisyyttä edistävät sosiaaliset arvot ovat kehittyvä arvoala kulttuuri- ja luonnonarvojen rinnalle. Kulttuuri eli esimerkiksi paikallisuus, itäsuomalaisuus ja näiden erityispiirteet. Persoonallisuus, jota brändi heijastaa eli esimerkiksi nuorekkuus tai omaperäisyys. Vihje käyttäjästä eli palvelun tai tuotteen käyttäjiä ovat esimerkiksi ne jotka arvostavat tuotteen arvoja, kulttuuria ja persoonallisuutta. 2

3 !"#!$#%&% # 1. Brändiin liittyvät analyysit 2. Tunnettuuden luominen 3. Haluttujen ominaisuuksien (mielleyhtymien) liittäminen tuotteen mielikuvaan 4. Ostamisen aikaansaaminen 5. Brändiuskollisuuden saavuttaminen '(!! Asiakasanalyysi Teemat voidaan jakaa neljään ryhmään: Trendit Ostomotiivit Asiakaskunnan jakautuminen segmentteihin Tyydyttämättömät tarpeet Asiakastutkimuksen neljä suurinta karikkoa: Asiakkaat eivät juurikaan vaivaudu miettimään brändeihin liittyviä asioita Asiakkaat voivat sanoa yhtä ja tehdä toista Haastattelututkimuksissa asiakkaat voivat muuttua mainonnan asiantuntijaksi Asiakkaat saattavat sanoa sen, mitä olettavat sinun haluavan kuulla 3

4 '(!! Oman brändin analyysi Brändin juuret Brändin vahvuudet ja heikkoudet - mikä on brändin uskottavuusvyöhyke Nykyinen brändi-imago Millainen mielikuva asiakkaalla on brändistä? Millaisia mielleyhtymiä brändiin liitetään? Miten brändi eroaa kilpailijoista? Kilpailija-analyysi Kilpailijoiden brändit Toimialan brändien jäsentely Muutokset kilpailijoiden brändeissä Kilpailevien brändien vahvuudet ja heikkoudet )##%$# Usein tunnettuihin brändeihin liittyy seuraavia asioita: Brändiä on mainostettu laajalti Brändi on ollut toimialalla pitkään Helppo saatavuus laajan jakelun kautta Brändi on menestyksekäs siitä tulee haluttu Tunnettuuden rakentamisen keinoja ovat mm. Erilaisuus Iskulauseen, symbolin ja tunnusmelodian käyttö Mediajulkisuus Sponsorointi ja tapahtumamarkkinointi Linkkien luominen Toistaminen 4

5 *!+#%$! " #$# Toimenpiteitä, joilla palvelutuotteeseen liitetään asiakkaan mielessä jokin kilpailijoista erottava ominaisuus (kilpailuetu, jonka vuoksi asiakas valitsee juuri sen tuotteen), kutsutaan positioinniksi. Positioinnin tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan mielessä olevia positiivisia mielikuvia palvelusta, ei niinkään luoda uusia, sillä se olisi hyvin hankalaa ja kallista Kirkkaan ja fokusoituneen mielikuvan kannalta on oleellista, että asiakkaan mielleyhtymät ovat keskittyneet muutaman asian ympärille Brändin positiointi kiteytyy hyvän nimen ympärille *!+#%$! " #$# Positiointiin liittyviä tekijöitä Brändit positioidaan asiakkaan mielessä, ei markkinoilla Markkinoija ei positioi brändejä, vaan asiakas positioi brändit, tosin markkinoijan luoman markkinointiviestinnän avulla Positiointi on jatkuva prosessi, ei yksi päätös toimenpiteineen Brändejä ei positioida pelkästään toimialan muita brändejä vastaan, vaan myös ulkopuolella olevat asiakkaan harkitsemat vaihtoehdot tulee huomioida Positiointia tulee sopeuttaa tarpeen mukaan muuttuneeseen kilpailutilanteeseen Myös kokonaisia tuoteryhmiä voidaan positioida 5

6 *!+#%$! " #$# Ajoitus positioinnissa Ensimmäisenä toimialalla Tuote tai tuoteryhmä voi olla ollut olemassa pitkäänkin, riittää kun on ensimmäinen, joka jää asiakkaan mieleen Mahdollisuudet piilevät tuoteryhmissä, joita ei vielä ole tai jotka ovat juuri syntymässä, tai joita hallitsevat merkittömät tuotteet Esim. energiajuomat, yksityiset terveydenhuoltopalvelut Ensimmäisen jälkeen Kokoon liittyvä posiointiaukko Hintaan liittyvä positiontiaukko Muut positiontiaukot (esim. ikä, jakelu jne.) Viimeisenä Tulisi näyttää toteen jotain, joka saa asiakkaan muuttamaan mielensä olemassa olevista brändeistä Kilpailijat ei seuraa vierestä Tuoteryhmän uudelleen nimeäminen (esim. tila-autot) *!+#%$! " #$# Brändiin liittyviä mielleyhtymätyyppejä ovat mm. - Yksilöidyillä ominaisuuksilla erottautuvat - Yleisillä ominaisuuksilla erottautuvat - Kilpaileviin tuotteisiin vertailevat - Asiakkaalle koituviin etuihin pohjautuvat - Hinnoitteluun perustuvat - Käyttöyhteyteen perustuvat - Käyttäjään liittyvät - Henkilöön tai hahmoon liittyvät - Käyttäjän persoonallisuutta heijastavat - Valtioon tai muuhun maantieteelliseen alueeseen liittyvät 6

7 *!+#%$! " #$# Brändinimi voi viitata henkilöön (esimerkiksi Risto Matti Ratia), sijaintiin, laatuun, elämäntyyliin tai se voi olla keinotekoinen. Hyvän brändinimen tulisi mm.: vihjata jotain tuotteen eduista, vihjata tuotteen laatuun, olla helppo lausua, taivuttaa, muistaa ja tunnistaa, kyetä erottelemaan, toimia myös keskeisissä maissa ja eri kielillä. Huonot brändinimiä ovat mm. Kirjainlyhenteet Liian pitkät nimet Vanhentuneet nimet,!$ #!"!!!!$# Ensi ostamisen aikaansaaminen on tärkeää, mutta brändin rakentaminen ei lopu siihen Brändin tulevaisuuden kannalta on oleellista, miten asiakas kokee palvelun laadun Korkealaatuisia palveluja tuottavilla yrityksillä on havaittu mm. seuraavia ominaisuuksia: Asiakkaan odotusten ymmärtäminen Sitoutuminen laatuun Yrityksen laatukulttuuri Asiakaspalautteen hyödyntäminen Konkreettiset tavoitteet ja niiden mittaaminen Henkilöstön aloitteellisuuteen kannustaminen 7

8 - "% #!!(!$# Brändiuskollisuuden rakentamisen keinoja ovat mm. Mittaa asiakastyytyväisyyttä säännöllisin väliajoin Pysy lähellä asiakasta Kohtele asiakasta hyvin Luo vaihtokustannuksia Tarjoa ylimääräisiä etuja Brändiuskollisuutta voidaan mitata mm. seuraavilla osa-alueilla: Ostokäyttäytyminen Brändin vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset Asiakastyytyväisyys ja tyytymättömyys Brändistä pitäminen Brändiin sitoutuminen Mieti, mitä arvoja ja mielikuvia on seuraavien brändien taustalla. Miten brändit ovat syntyneet? Miten brändit erottautuvat kilpailijoistaan? Nokia Jaakko Pöyry Fazer Unilever (mm. Rexona, Dove, OMO, Flora, Magnum) 8

9 .+!! Aaker, D Managing Brand Equity. Grönroos, C Palveluiden johtaminen ja markkinointi. 565 s. Kotler, P Markkinoinnin käsikirja, analyysi, suunnittelu, toteutus ja seuranta. 640 s. Laakso, H Brändit kilpailuetuna. 385 s. Lehtinen, U. & Niinimäki, S Asiantuntijapalvelut: Tuotteistuksen ja markkinoinnin suunnittelu. 282 s. Niemelä, S Menestyvä yritysverkosto: Verkostonrakentajan ABC. 136 S. Ylikoski, T Unohtuiko asiakas? 358 s. 9

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B markkinoinnissa

Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B markkinoinnissa Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B markkinoinnissa Virtanen, Anna-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B -markkinoinnissa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Pro gradu tutkielma, markkinointi Miia Marttinen 30.11.2010

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Brandiajattelu kiinteistöalalla

Brandiajattelu kiinteistöalalla 8 4 7 V T T J U L K A I S U J A Markku Riihimäki, Erkki Lehtinen, Martti Muroma, Taneli Häme & Tapio Näkyvä Brandiajattelu kiinteistöalalla VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2001 VTT JULKAISUJA

Lisätiedot

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Jane Ora 2014 Johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, UNIVERSITY OF OULU WORKING PAPERS

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, UNIVERSITY OF OULU WORKING PAPERS FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, UNIVERSITY OF OULU WORKING PAPERS No. 30 Jenny Sandbacka BRÄNDÄTÄÄN PIKKAISEN pk-yrityksen brändikirja OULU 2010 2 Jenny Sandbacka Saila Saraniemi (toimittaja)

Lisätiedot

FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA. Case Ilves Futsal

FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA. Case Ilves Futsal TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA Case Ilves Futsal Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Pekka Tuominen Antti

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla?

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? Sisällysluettelo Taustaa...3 Maakunnan tulotason mahdolliset vaikutukset hevospalveluiden

Lisätiedot

Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008

Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008 Potkua suomalaiseen jalkapalloon Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Asiakaslähtöinen toiminta...4 1.1. Urheilukatsojien kulutuskäyttäytyminen...4

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Maria Sikala KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2007 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

ASIAKASUSKOLLISUUDEN TEEMAT MUOTIBLOGEISSA

ASIAKASUSKOLLISUUDEN TEEMAT MUOTIBLOGEISSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASUSKOLLISUUDEN TEEMAT MUOTIBLOGEISSA Markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Hannu Saarijärvi Elina Pohjonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Brändin muutos näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin

Brändin muutos näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin Brändin muutos näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin Mari Karjalainen Yhteisöviestinnän pro gradu - tutkielma Syksy 2009 Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena Hammaslaboratoriot ja asiakaskeskeinen markkinointi Ari Salo Consulting Tämän artikkelisarjan tarkoituksena on valottaa niitä seikkoja, jotka vaikuttavat hammaslaboratorioiden markkinointiprosessiin. Sarjassa

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Facebook

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Jakso 4: 3.2.2015. Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu):

Jakso 4: 3.2.2015. Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu): Strategian perusteet JKKYSTP11 Jakso 4: 3.2.2015 Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu): Asiakashyötyjen ja niiden taustalla olevien tarpeiden analyysi. Strategiakanvas

Lisätiedot