Elinkeinoelämän asiakastutkimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2008-2009"

Transkriptio

1 Elinkeinoelämän asiakastutkimus TIEHALLINTO Raportti ISO 900 -sertifioitu

2 Sisällysluettelo. Tutkimuksen tausta, tavoite ja tulosten hyödyntäminen. Tutkimuksen toteutus. Yhteenveto keskeisistä tuloksista. Elinkeinoelämä kokonaisuutena 6. Keskeiset toimialat 9 - Ulkomaankauppa 0 - Metsäteollisuuden puunhankinta - Tavarakuljetuspalvelujen tuottajat - Henkilöliikennepalvelujen tuottajat. Muita havaintoja. Elinkeinoelämä kokonaisuutena 6. Kuljetuksiin liittyvät toiminnot 7. Tiestöön liittyvät tekijät. Tieverkon osat 6. Yhteysvälit 0. Muut tekijät 7. Vertailua toimialoittain 7. Ulkomaankauppa 8. Metsäteollisuuden puunhankinta. Tavarakuljetuspalvelut 60. Henkilöliikennepalvelut 67. Kaikki toimialat 7 6. Tyytyväisyys pääteihin ja vähäliikenteisiin (muihin) teihin vs. TKTT Taustatietoa vastaajista

3 Tutkimuksen tausta, tavoite ja tulosten hyödyntäminen Tämän tutkimuksen lähtökohtana on Tiehallinnon johtoryhmän tammikuussa 008 tekemä päätös Tiehallinnon asiakkuustiedon kehikon täydentämisestä elinkeinoelämän tyytyväisyystutkimuksella Tavoitteena on tuottaa systemaattisesti vertailukelpoista tietoa elinkeinoelämän asiakasryhmien liiketoimintalähtöisistä tarpeista ja tyytyväisyydestä Tiehallinnon toiminnan kehittämisen ja seuraamisen tueksi. Tutkimus tuloksena saadaan tietoa mikä merkitys kuljetuksiin, tiestöön ja tieverkkoon liittyvillä eri tekijöillä on elinkeinoelämälle ja kuinka tyytyväinen elinkeinoelämä on näihin tekijöihin. Tulokset saadaan koko elinkeinoelämän osalta, keskeisten asiakasryhmien (metsäteollisuuden puunhankinta, ulkomaankauppa, tavarakuljetuspalveluiden tuottajat, henkilöliikennepalveluiden tuottajat) osalta sekä yleisellä tasolla myös erityistarveasiakkaiden osalta. Tulosten avulla voidaan täsmentää ja tarkentaa käsitystä siitä kuinka tienpidon palvelutaso vastaa elinkeinoelämän tarpeita. Lisäksi voidaan määrittää elinkeinoelämän tarpeiden ja tyytyväisyyden kannalta kriittiset tekijät sekä tehdä johtopäätöksiä tieverkon ja tienpidon kehittämiskohteista.

4 Tutkimuksen toteutus Tutkimusmenetelmänä oli Internet -pohjainen kysely, johon TNS Gallup rekrytoi.00 vastaajaa puhelinsoitoilla. Tutkimuksen kohderyhmänä on logistiikka-asioista vastaavat eri yritysten edustajat. Puhelinrekrytointia varten TNS Gallup hankki näytteen Fonectan Bluebook -palvelusta Tiehallinnon kanssa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Rekrytoiduille vastaajille lähetettiin sähköpostitse linkki kyselylomakkeelle, jossa vastaaminen tapahtui Lisäksi tavarankuljetuspalveluiden osalta vastaajamäärää pyrittiin lisäämään lähettämällä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kautta kuljetusyrityksille kutsu tutkimukseen osallistumiseen. Tietojen keruussa käytettiin Tiehallinnon kesällä 008 laatimaa lomaketta. Vastaajia kertyi yhteensä 76 (virhemarginaali: +, prosenttiyksikköä). Strategisten asiakasryhmien edustajia: 7 (virhemarginaali: +, prosenttiyksikköä) ulkomaankauppa: 6 (virhemarginaali: + 7,7 prosenttiyksikköä) metsäteollisuuden puunhankinta: 6 (virhemarginaali: +,8 prosenttiyksikköä) tavarankuljetuspalveluiden tuottajat: (virhemarginaali: + 8, prosenttiyksikköä) henkilöliikennepalveluiden tuottajat: 8 (virhemarginaali: +, prosenttiyksikköä) Virhemarginaalit on syytä ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa mutta esimerkiksi metsäteollisuuden puunhankinnan ollessa hyvin keskittynyttä, otoksen todellinen edustavuus on virhemarginaalia parempi. Niiden vastaajaryhmien osalta joissa vastaajamäärä jää alle 0, tuloksia kannattaa pitää lähinnä suuntaa antavina. Muiden asiakasryhmien edustajia: 9 (Luvussa mukana vain sellaisia vastaajia jotka eivät ole mukana ulkomaankaupassa) Sis. metsäteollisuus, arvotavaran valmistus, metalliteollisuus (raskas), kemian- ja energiateollisuus, elintarviketeollisuus, muu valmistusteollisuus, yhdyskuntien rakentaminen ja ylläpito, tukku- ja vähittäiskauppa, hotelli- ravintola- ja matkailupalvelut, muut palvelut. Huom. Toimialakohtaisissa vertailuissa (s. 0 alkaen),toimialakohtaiset n-määrät muodostuvat vastaajista jotka ovat ilmoittaneet ko. alan parhaiten kuvaavan yrityksen toimialaa (ulkomaankauppa ja metsäteollisuuden puunhankinta sisältyvät kyseisiin lukuihin)

5 . Yhteenveto keskeisistä tuloksista

6 . Elinkeinoelämä kokonaisuutena

7 Elinkeinoelämä kokonaisuutena / Tiekuljetusten rooli Tiekuljetus on yrityksille selvästi tärkein kuljetusmuoto. Tiekuljetuksiin kokonaisuutena ollaan tyytyväisiä. Eri asiakasryhmien tarpeissa ja tyytyväisyydessä on kuitenkin merkittäviä eroja. Myös satamat ja tieliikenteen terminaalit nähdään tärkeinä asioina ja niihin ollaan tyytyväisiä. Tieliikenteen rajanylityspaikkojen osalta tyytymättömyyttä esiintyy jonkin verran ja tyytymättömyys keskittyy erityisesti Helsinki - Vaalimaa -tietä paljon käyttävien vastaajien joukkoon. Tiekuljetusten asema kuljetusmuotojen joukossa on vahva, sillä 7 % vastaajista ei pidä lainkaan mahdollisena vähentää tiekuljetuksia. Yli puolet arvotavaran valmistajista ja kemianteollisuuden vastaajista sekä kolmasosa ulkomaankauppaa harjoittavista pitävät tieliikenteen osuuden pienentämistä mahdollisena. Tiestöön liittyvät tekijät Turvallisuus nousee elinkeinoelämän arvostuksissa korkeimmalle ja turvallisuustilannetta pidetään korkeintaan kohtuullisena. Turvallisuuden jälkeen seuraavaksi tärkeimpänä pidetään päätiestön hyviä kuljetusolosuhteita. Muun tiestön hyvät kuljetusolosuhteet ovat myös tärkeitä ja ne saavat kritiikkiä yli kolmasosalta vastaajista, erityisesti raakapuun hankinnassa toimivilta yrityksiltä. Myös päätiestön talvi- ja yöajan kuljetusolosuhteisiin suhtaudutaan osin kriittisesti. Toimitusaikojen ennustettavuudella ja nopeudella sekä tiekuljetusten kustannustehokkuudella on elinkeinoelämälle myös hyvin suuri merkitys. Näihin tekijöihin ollaan tyytyväisiä.

8 Elinkeinoelämä kokonaisuutena / Tieverkon eri osien merkitys ja palvelutaso Päätiet ovat hyvin tärkeitä elinkeinoelämälle ja tyytyväisyys on hyvää tasoa. Kriittisimmin tieverkkoon suhtautuvat kuljetusliikkeiden edustajat eli eniten ajavat. Henkilökuljetuspalvelujen tuottajat arvostavat kaupunkiseutujen päätiet korkeimmalle. Tyytyväisyyttä tarkasteltaessa tavarankuljetuspalvelujen tuottajista vajaa neljännes suhtautuu nihkeästi pääteihin. Henkilökuljetuspalveluiden tuottajista lähes 0 % moittii ryhmälle tärkeitä kaupunkiseutujen pääteitä. Tyytymättömyys kohdentuu erityisesti vähäliikenteisten teihin, joiden merkitys elinkeinoelämälle kokonaisuudessaan on kuitenkin alhaisempi kuin pääteiden, kaupunkiseutujen pääteiden ja katuverkon. Vähäliikenteisiin teihin tyytymättömiä ovat erityisesti metsäteollisuuden puunhankinnasta vastaavat. Päätieverkon yhteysvälien merkitys ja palvelutaso Päätieverkon yhteysväleistä elinkeinoelämälle selvästi tärkeimmät ovat -tie Helsinki-Tampere, Kehä III ja -tie Helsinki-Turku. Tärkeitä yhteysvälejä ovat myös vt Helsinki-Jyväskylä, kehä III:n sisäpuolinen tieverkko, vt Tampere-Pohjanmaa, vt Helsinki-Kuopio, vt Tampere- Lahti-Kouvola, ja vt 6 Helsinki-Lappeenranta. Kriittisimpinä kehittämiskohteina nousevat esiin Kehä III ja sen sisäpuolinen tie-verkko. -tie Helsinki-Tampere kerää paljon kiitosta.

9 . Keskeiset toimialat -Ulkomaankauppa -Metsäteollisuuden puunhankinta -Tavarakuljetuspalveluiden tuottajat -Henkilöliikennepalvelujen tuottajat

10 Ulkomaankauppa Ulkomaankauppa on yleisesti tyytyväisin strategisista asiakasryhmistä. Tyytyväisyyttä koetaan etenkin ryhmälle tärkeimpiin asioihin kuten tiekuljetuksiin, satamiin, tieliikenteen terminaaleihin ja vesikuljetuksiin. Tiestöön liittyvistä tekijöistä tärkeimpiä ovat turvallisuus, hyvät kuljetusolosuhteet myös talviaikaan sekä toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuus. Näihin tekijöihin ollaan tyytyväisiä, etenkin toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuus on hyvällä tasolla. Päätiet, kaupunkiseutujen päätiet ja satamayhteydet ovat tärkeitä, ja niihin ulkomaankauppaa käyvät yritykset ovat melko tyytyväisiä. Kehä III:a ja Helsinki-Lappeenranta -tietä lukuun ottamatta ulkomaankauppaa harjoittavat ovat melko tyytyväisiä tärkeimpien yhteysvälien toimivuuteen.

11 Metsäteollisuuden puunhankinta Metsäteollisuuden puunhankinta on selvästi tyytymättömin kuljetusolosuhteisiinsa strategisista asiakasryhmistä. Tärkeimpiä tiestöön liittyviä tekijöitä ovat tieverkon turvallisuus sekä hyvät kuljetusolosuhteet niin päätiestöllä kuin muulla tiestöllä. Erityisen tyytymättömiä ollaan puunhankinnan kannalta erittäin tärkeiden vähäliikenteisten teiden kuljetusolosuhteisiin. Myöskään turvallisuuteen ja päätiestön kuljetusolosuhteisiin ei olla kovin tyytyväisiä. Kuljetusmuodoista niin tie-, rautatie- kuin vesikuljetuksiin ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. Rautaliikenteen terminaaleihin liittyen vastaajan antavat kritiikkiä.

12 Tavarakuljetuspalveluiden tuottajat Tiekuljetuksen ohella satamat ovat hyvin tärkeitä vastaajaryhmälle. Tärkein tiestöön liittyvä tekijä on tieverkon turvallisuus. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat päätiestön kuljetusolosuhteet sekä toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuuden korkea taso. Kuljetusolosuhteet ja turvallisuus saavat moitteita. Toimitusaikoihin ja kustannustehokkuuteen ryhmässä ollaan hieman tyytyväisempiä. Pääteiden merkitys on erityisen suuri ja lisäksi kaupunkiseutujen päätiestöä ja katuverkkoa sekä satamayhteyksiä pidetään tärkeänä. Enemmän kuin puolet vastaajista valitsi Kehä III:n yhdeksi tärkeimmistä yhteysväleistään ja joka toinen heistä oli tyytymätön sen toimivuuteen.

13 Henkilökuljetuspalveluiden tuottajat Tärkeimmät tiestöön liittyvät tekijät ovat turvallisuus ja hyvät liikkumisolosuhteet myös talvisin ja öisin. Lähes kolme kymmenestä vastaajasta suhtautuu negatiivisesti tieverkon turvallisuustilanteeseen. Myös ruuhkat koetaan ongelmaksi. Henkilökuljetuksille tärkeät kaupunkiseutujen päätiet ja katuverkko saavat osakseen huomattavan paljon kritiikkiä Jopa % vastaajista on tyytymättömiä katuverkon tilanteeseen. Ryhmän edustajista jopa 6 prosenttia moittii Kehä III:n toimivuutta.

14 . Muita havaintoja

15 Muita havaintoja Tutkimustulokset osoittavat, että strategisten asiakasryhmien valinnassa tehdyt oletukset pitävät paikkansa (mm. tieverkon eri osien ja tiestöön liittyvien tekijöiden merkitys eri ryhmille). Elinkeinoelämän asiakastutkimuksen tulokset korreloivat voimakkaasti tienkäyttäjätutkimuksen tuloksia niin pääteiden kuin muiden teiden osalta. Länsi-Suomeen ja Uudenmaan alueille keskittyy yli puolet vastaajien edustamien yritysten kuljetuksista alueellisesti katsottuna Aikataulujen pitävyyden merkitys korostuu erityisesti henkilökuljetuspalveluissa, myös elintarviketeollisuus toimii tiukalla aikataululla Henkilöauto on selvästi suosituin työmatkojen ja työssä matkustamisen väline ja se on myös ensisijainen kulkuväline toimipisteissä vieraileville asiakkaille Sijainnin merkitys on suuri sellaisilla toimialoilla joissa operatiivisen toiminnan kannalta on olennaista toimipisteen helppo saavutettavuus Vastaajat pitävät kuntia ja väylävirastoja luontaisimpana yhteydenottokohteina ja useampi kuin joka kolmas vastaaja toivookin nykyistä enemmän Tiehallinnon ja elinkeinoelämän väliseltä vuoropuhelulta

16 . Elinkeinoelämä kokonaisuutena

17 . Kuljetuksiin liittyvät toiminnot

18 Kuinka suuri merkitys seuraavilla kuljetuksiin liittyvillä toiminnoilla on yrityksenne liiketoiminnan kannalta? Seitsemän kymmenestä vastaajasta pitää tiekuljetusta tärkeimpänä yksittäisenä yrityksen liiketoimintaan vaikuttava kuljetuksiin liittyvänä toimintona Kuinka suuri merkitys seuraavilla kuljetuksiin liittyvillä toiminnoilla on yrityksenne liiketoiminnan kannalta Suurin merkitys Suuri merkitys Vähäinen merkitys Erittäin suuri, muttei suurin merkitys Ei kovin suuri merkitys Total N = 06 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Tiekuljetus,0,0,0,0,0, Tieliikenteen terminaalit, Tieliikenteen rajanylityspaikat, Rautatiekuljetus, Rautatieliikenteen terminaalit, Vesikuljetus, Satamat, Lentokuljetus, Lentoasemat, Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),

19 Kuinka tyytyväinen olette seuraavien kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa? Tiekuljetuksiin ollaan myös tyytyväisiä. Tieliikenteen rajanylityspaikat kirvoittavat vastaajilta myös negatiivisia mielipiteitä, Helsinki-Vaalimaa tielle kuljetuksensa keskittävistä tyytymättömiä on 8 % Kuinka tyytyväinen olette seuraavien kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa 8 Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = 0 Keskiarvo (asteikko - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Tiekuljetus,0,0,0,0,0, Tieliikenteen terminaalit, Tieliikenteen rajanylityspaikat, Rautatiekuljetus, Rautatieliikenteen terminaalit, Vesikuljetus, Satamat, Lentokuljetus, Lentoasemat, Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),

20 Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa? Kuljetusyritys, ei hoida yhdistettyjä Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = 7 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0, Tiekuljetus, Tieliikenteen terminaalit, Tieliikenteen rajanylityspaikat,

21 Total Kuljetuksiin liittyvät toiminnot yrityksen liiketoiminnan kannalta Tiekuljetus on tärkein kuljetuksiin liittyvä toiminto ja siihen ollaan myös yleisesti kaikkein tyytyväisimpiä Total / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0, 7 6 Tiekuljetus Tieliikenteen terminaalit Tieliikenteen rajanylityspaikat Rautatiekuljetus Rautatieliikenteen terminaalit 6 Vesikuljetus 7 Satamat 8 Lentokuljetus 9 Lentoasemat 0 Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),0, 0 8 9,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

22 . Tiestöön liittyvät tekijät

23 Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tiestöön liittyvät tekijät ovat yrityksenne liiketoiminnalle? Tieverkon turvallisuus ja kuljetusolosuhteet nousevat vastaajien arvostuksissa korkeimmalle. Hyvin suuri merkitys on myös toimitusaikojen ennustettavuudella ja nopeudella sekä tiekuljetusten kustannustehokkuudella. Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tiestön kuljetusoloihin liittyvät tekijät ovat yrityksenne liiketoiminnalle Suurin merkitys Suuri merkitys Vähäinen merkitys Erittäin suuri, muttei suurin merkitys Ei kovin suuri merkitys Total N = 68 Keskiarvo (asteikko - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Toimitusaikojen nopeus 9-. Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso 9-. Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden,0,0,0,0,0,66,7, Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin 9-. Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 9-6. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 9-7. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 9-8. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 9-9. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan,98,7,8,7,, 9-0. Tieverkon turvallisuus, Mahdolliset muut tekijät,..009

24 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tiestöön seuraavien tekijöiden osalta? Muun tiestön kuljetusolosuhteet saavat kritiikkiä yli kolmasosalta vastaajista, myös talvi- ja yöajan kuljetusolosuhteisiin suhtaudutaan osin kriittisesti Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tiestön kuljetusoloihin seuraavien tekijöiden osalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Toimitusaikojen nopeus 0-. Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso 0-. Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden,0,0,0,0,0,60,, Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin 0-. Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 0-6. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 0-7. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 0-8. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 0-9. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan,6,6,7,,90, Tieverkon turvallisuus, Mahdolliset muut tekijät, mm. tiestön kunto, suolaus, ruuhkat..009

25 Total Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Muun tiestön kuljetusolosuhteet ympärivuotisesti ja yöaikaan ovat kehityskohteita. Muut tekijät mm. tiestön kunto, suolaus, ruuhkat aiheuttavat vastaajissa myös negativiisia tunteita Total / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0, Toimitusaikojen nopeus Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 6 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 7 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 8 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 9 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan 0 Tieverkon turvallisuus Mahdolliset muut tekijät,0,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

26 . Tieverkon osat

27 Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tieverkoston eri osat ovat kuljetuksillenne? Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tieverkoston eri osat ovat kuljetuksillenne Suurin merkitys Suuri merkitys Vähäinen merkitys Erittäin suuri, muttei suurin merkitys Ei kovin suuri merkitys Total N = 70 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0, Päätiet, Kaupunkiseutujen päätiet, Katuverkko, Yhteydet satamiin, Yhteydet lentoasemille, Yhteydet rajaasemille,9-7. Vähäliikenteiset tiet,

28 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tieverkoston eri osien toimivuuteen omien kuljetustenne kannalta? Vastaajat antavat risuja erityisesti vähäliikenteisten teiden kunnosta; pääteihin tyytyväisyys on hyvää tasoa Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tieverkoston eri osien toimivuuteen omien kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = 7 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0, Päätiet, Kaupunkiseutujen päätiet, 9 -. Katuverkko, 9 -. Yhteydet satamiin, 8 -. Yhteydet lentoasemille, Yhteydet rajaasemille, 0-7. Vähäliikenteiset tiet,

29 Total Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Vähäliikenteisten teiden kuntoa kritisoidaan mutta samalla niiden merkitys kokonaisuuden kannalta jää suhteellisen alhaiseksi Total / Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys,0,,0 Päätiet Kaupunkiseutujen päätiet Katuverkko Yhteydet satamiin Yhteydet lentoasemille 6 Yhteydet rajaasemille 7 Vähäliikenteiset tiet, > Tärkeys >,0, 7,0 6,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >

30 . Yhteysvälit

31 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta? / Kehä III:een ja sen sisäpuoliseen tieverkkoon vastaajat suhtautuvat melko kriittisesti. -tie kerää paljon kiitosta Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % 6 E/-tie; Helsinki Tampere n=,0,0,0,0,0,0 0 E8/Kehä III n=9,6 7 7 E8/-tie; Helsinki Turku n=7, E7/-tie; Helsinki Jyväskylä n=, Kehä III:n sisäpuolinen tieverkko n=0,69 0 E/-tie; Tampere Pohjanmaa n=08,9 0 Tie nro ; Helsinki Kuopio n=0,8 Tie nro ; Tampere Lahti Kouvola n=0, 7 6 Tie nro 6; Helsinki Lappeenranta n=0, 8 Muu päätie Länsi-Suomessa n=99,

32 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta? / Vähäliikenteisten teiden toimivuutta arvostellaan voimakkaasti joka puolella maata Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0,0 9 Muu päätie Etelä-Suomessa n=97, tie; Helsinki Pori n=9,0 9 E7/-tie; Jyväskylä Oulu n=88, 0 0 E8/8-tie; Turku Vaasa n=8,99 8 Vähäliikenteinen tie Länsi-Suomessa n=7,6 9 6 Muu päätie Itä-Suomessa n=68,0 6 6 E6/tie nro 9; Turku Kuopio n=67,0 0 Muu n=9,9 E8/8-tie; Vaasa Oulu n=8, Vähäliikenteinen tie Etelä-Suomessa n=7,8..009

33 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta? / Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % 7 8 E8/-tie; Helsinki Vaalimaa n= Muu päätie Pohjois-Suomessa n=,0,0,0,0,0,9,0 Vähäliikenteinen tie Itä-Suomessa n=0,0 6 8 Tie nro ; Pori Jyväskylä Joensuu n=9, Tiet nro ; Vaasa Kuopio Joensuu n=, E7/-tie; Oulu Utsjoki n=, 0 Vähäliikenteinen tie Pohjois-Suomessa n=, Tie nro 0; Oulu Kuusamo n=0, E6/tie nro ; Kuopio Kuusamo n=6, Tie nro 6; Lappeenranta - Kajaani n=,08 0 E8/ tie nro ; Oulu Kilpisjärvi n=0,..009

34 Total Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / -tie, Kehä III ja -tie ovat selvästi tärkeimmät yhteysvälit Total - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys > 0,0 0,0 * 0,0 0, E/-tie; Helsinki Tampere E8/Kehä III E8/-tie; Helsinki Turku E7/-tie; Helsinki Jyväskylä Kehä III:n sisäpuolinen tieverkko 6 E/-tie; Tampere Pohjanmaa 7 Tie nro ; Helsinki Kuopio 8 Tie nro ; Tampere Lahti Kouvola 9 Tie nro 6; Helsinki Lappeenranta 0 Muu päätie Länsi-Suomessa 0,0 0,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys > *Tiekohtainen tärkeys laskettu tiekohtainen vastaajamäärä / total N..009

35 Total Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / Total - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys 0,0 0,0 * > Tärkeys > 0,0 0,0 Muu päätie Etelä-Suomessa -tie; Helsinki Pori E7/-tie; Jyväskylä Oulu E8/8-tie; Turku Vaasa Vähäliikenteinen tie Länsi-Suomessa 6 Muu päätie Itä-Suomessa 7 E6/tie nro 9; Turku Kuopio 8 Muu 9 E8/8-tie; Vaasa Oulu 0 Vähäliikenteinen tie Etelä-Suomessa 0, ,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys > *Tiekohtainen tärkeys laskettu tiekohtainen vastaajamäärä / total N..009

36 Total Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / Total - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys * > Tärkeys > 0,0 0,0 0,0 0,0 E8/-tie; Helsinki Vaalimaa Muu päätie Pohjois-Suomessa Vähäliikenteinen tie Itä-Suomessa Tie nro ; Pori Jyväskylä Joensuu Tiet nro ; Vaasa Kuopio Joensuu 6 E7/-tie; Oulu Utsjoki 7 Vähäliikenteinen tie Pohjois-Suomessa 8 Tie nro 0; Oulu Kuusamo 9 E6/tie nro ; Kuopio Kuusamo 0 Tie nro 6; Lappeenranta - Kajaani E8/ tie nro ; Oulu Kilpisjärvi 0, ,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys > *Tiekohtainen tärkeys laskettu tiekohtainen vastaajamäärä / total N

37 . Muut tekijät

38 Kuinka mahdollisena tai todennäköisenä pidätte, että yrityksenne vähentäisi tieliikenteen osuutta omissa kuljetuksissanne? Q8B Kuinka mahdollisena tai todennäköisenä pidätte, että yrityksenne vähentäisi tieliikenteen osuutta omissa kuljetuksissanne? TOTAL (n = 9) % En pidä sitä lainkaan mahdollisena 7 Pidän sitä mahdollisena, mutta en todennäköisenä Pidän sitä mahdollisena ja todennäköisenä

39 Mille alueille kuljetuksenne Suomessa pääasiallisesti keskittyvät? Länsi-Suomeen ja Uudenmaan alueille keskittyy alueellisesti katsottuna yli puolet vastaajien edustamien yritysten kuljetuksista Q9 Mille alueille kuljetuksenne Suomessa pääasiallisesti keskittyvät? TOTAL (n = 67) % Uusimaa, Itä-Uusimaa 0 Varsinais-Suomi, Satakunta, Ahvenanmaa, Pirkanmaa, Kanta- Häme, Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski- Pohjanmaa Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois- Karjala, Keski-Suomi 0 Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi 9 Koko Suomi Todellinen jakauma multikysymyksestä

40 Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne aikataulujen joustavuutta? Q Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne aikataulujen joustavuutta? TOTAL (n = 9) % Aikataulut joustavat vain joitakin minuutteja Aikataulut joustavat korkeintaan tunnin 7 Aikataulut voivat joustaa muutamia tunteja ilman suurta haittaa 7 Aikataulut voivat joustaa noin puoli päivää ilman suurta haittaa 7 Aikataulut voivat joustaa vuorokauden tai enemmänkin ilman suurta haittaa

41 Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne reittivalintojen joustoa? Q Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne reittivalintojen joustoa? TOTAL (n = 76) % Toimintamme on sidottu tiettyyn reittiin Vaihtoehtoisia reittejä ei käytännössä ole olemassa 7 Reittivalinnoissa on tyypillisesti muutama vaihtoehtoinen reitti Reittejä voidaan valita melko vapaasti vallitsevien liikenneolojen mukaan

42 Mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät yrityksenne henkilöstön päivittäisen työmatkojen ja työssä matkustamisen kannalta? Henkilöauto on selvästi suosituin työmatkojen ja työssä matkustamisen väline Q Mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät yrityksenne henkilöstön päivittäisen työmatkojen ja työssä matkustamisen kannalta? TOTAL (n = 9) % Kevyt liikenne (esim. jalankulku ja pyöräily) Joukkoliikenne (lähiliikenne) 9 Joukkoliikenne: (kaukoliikenne) Tieliikenne: henkilöauto 96 Lentoliikenne Todellinen jakauma multikysymyksestä..009

43 Entä mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät kun tarkastellaan asiakkaiden käyntejä yrityksenne toimipaikoissa? Q Entä mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät kun tarkastellaan asiakkaiden käyntejä yrityksenne toimipaikoissa? TOTAL (n = ) % Kevyt liikenne (esim. jalankulku ja pyöräily) Joukkoliikenne (lähiliikenne) 0 Joukkoliikenne: (kaukoliikenne) 8 Tieliikenne: henkilöauto 96 Lentoliikenne Todellinen jakauma multikysymyksestä..009

44 Kuinka suuri merkitys toimivilla liikenneyhteyksillä on (kun vertaatte niitä muihin sijoittumiseen mahdollisesti vaikuttaviin tekijöihin), kun suunnittelette toimipaikkojenne sijaintia? Q Kuinka suuri merkitys toimivilla liikenneyhteyksillä on, kun suunnittelette toimipaikkojenne sijaintia? TOTAL (n = ) % Suurin merkitys 8 Erittäin suuri, muttei suurin merkitys 6 Suuri merkitys 0 Ei kovin suuri merkitys 8 Vähäinen merkitys

45 Mihin tahoihin olette yhteydessä, jos toivotte parannuksia liiketoimintanne kannalta olennaisiin liikenneoloihin? Kunnat ja väylävirastot ovat vastaajille tarpeen tullen selvästi luontaisimpia yhteydenottokohteita Q6 Mihin tahoihin olette yhteydessä, jos toivotte parannuksia liiketoimintanne kannalta olennaisiin liikenneoloihin? TOTAL (n = 0) % Kyseisen liikennemuodon väylävirastoon (Tiehallinto, Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus, Ilmailulaitos) 9 Kuntaan 69 Maakunnan liittoon Kansanedustajiin Liikenne- ja viestintäministeriöön 9 Edunvalvontajärjestöömme Kansainväliseen viranomaiseen 0 Muuhun tahoon..009

46 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette elinkeinoelämän ja Tiehallinnon väliseen vuoropuheluun? Useampi kuin joka kolmas vastaaja toivoo nykyistä enemmän Tiehallinnon ja elinkeinoelämän vuoropuhelulta Q7 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette elinkeinoelämän ja Tiehallinnon väliseen vuoropuheluun? TOTAL (n = 79) % Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen 9 En tyytymätön t. tyytyväinen Tyytymätön 8 Erittäin tyytymätön

47 . Vertailua toimialoittain

48 . Ulkomaankauppa

49 Ulkomaankauppa Kuljetuksiin liittyvät toiminnot yrityksen liiketoiminnan kannalta Ulkomaankaupan harjoittajat ovat yleisesti melko tyytyväisiä etenkin liiketoimintansa kannalta tärkeimpiin asioihin kuten tiekuljetuksiin, satamiin, tieliikenteen terminaaleihin ja vesikuljetuksiin Harjoittaa ulkomaankauppaa / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0,, Tiekuljetus Tieliikenteen terminaalit Tieliikenteen rajanylityspaikat Rautatiekuljetus Rautatieliikenteen terminaalit 6 Vesikuljetus 7 Satamat 8 Lentokuljetus 9 Lentoasemat 0 Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >

50 Ulkomaankauppa Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuus ovat hyvällä tasolla Harjoittaa ulkomaankauppaa / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0, Toimitusaikojen nopeus Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 6 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 7 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 8 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 9 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan 0 Tieverkon turvallisuus Mahdolliset muut tekijät,0,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >

51 Ulkomaankauppa Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Tieverkon eri osiin ollaan melko tyytyväisiä, ulkomaankaupalle on luonnollisesti suuri merkitys yhteyksillä satamiin Harjoittaa ulkomaankauppaa / Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys,0,,0 Päätiet Kaupunkiseutujen päätiet Katuverkko Yhteydet satamiin Yhteydet lentoasemille 6 Yhteydet rajaasemille 7 Vähäliikenteiset tiet, > Tärkeys >,0, 7 6,0,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

52 Ulkomaankauppa Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / Kehä III:a ja Helsinki-Lappeenranta tietä lukuun ottamatta ulkomaan kauppaa harjoittavat ovat melko tyytyväisiä tärkeimpien yhteysvälien toimivuuteen Harjoittaa ulkomaankauppaa - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys > 60,0 0,0 0,0 0, E/-tie; Helsinki Tampere E8/-tie; Helsinki Turku E8/Kehä III E7/-tie; Helsinki Jyväskylä E/-tie; Tampere Pohjanmaa 6 Kehä III:n sisäpuolinen tieverkko 7 Tie nro ; Helsinki Kuopio 8 Tie nro 6; Helsinki Lappeenranta 9 Tie nro ; Tampere Lahti Kouvola 0 E7/-tie; Jyväskylä Oulu 0,0 0,0 0,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2017

Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2017 Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2017 Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen taustat ja tavoitteet 2. Tutkimuksen toteutus 3. Keskeisten tulosten yhteenveto 4. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 5. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Kuljetusketjujen palvelutaso Suomessa

Kuljetusketjujen palvelutaso Suomessa Kuljetusketjujen palvelutaso Suomessa Väylät&Liikenne 2012 Work Shop 4: Itämeri; Suomen ulkomaankaupan valtaväylä vai vallihauta? 30.8.2012 Jarmo Joutsensaari, Liikennevirasto Asiakkaiden näkemyksiä kuljetusketjujen

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009 Pankkibarometri 3/2009 Pankkibarometri 3/2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 9 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien näkemystä

Lisätiedot

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy KUVIA 1950-LUVULTA - MILLAINEN ON KUVA TULEVAISUUDESTA? http://suomenmuseotonline.fi/ ja Kuljetusliike

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja!

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja! KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE Hyvä vastaaja! Opiskelen Therapeia-säätiön ja Helsingin Psykoterapiayhdistyksen yhteistyössä toteuttamassa 4- vuotisessa psykoanalyyttisen paripsykoterapian

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Liikennevirasto 18.10.2012

Liikennevirasto 18.10.2012 n tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Kesä 2012 Liikennevirasto 18.10.2012 Tutkija: Kati Valta Työnro: 220102072 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO... 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Korjausvelkakysely ammattiautoilijoille Tutkimusraportti. Muokattu viimeksi

Korjausvelkakysely ammattiautoilijoille Tutkimusraportti. Muokattu viimeksi ammattiautoilijoille 7 Tutkimusraportti Muokattu viimeksi..7 Sisällysluettelo. Yleistä tutkimuksesta. Tutkimuksen keskeiset tulokset. Ajo-olosuhteiden muutos. Tietyöt. Tyytyväisyys muihin kuljetuksiin

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015 Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Yhteisellä Matkalla jo yli 150 vuotta Ensimmäinen säännöllinen junayhteys Helsinki Hämeenlinna maaliskuussa 1862 Valtionrautatiet

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008 Pankkibarometri 1/2008.3.2008 -barometri.3.2008 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset Alueelliset tiedot 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009 ENSIREKISTERÖINNIT 12/09 1(12) 5.1.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA Elintarvikeyrityksen toimialoittain 7/2014 Teurastus ja lihanjalostus Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus Maidon jatkojalostus Ruoka-Kouvola

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2015 01/2014 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 267 12 697-19,1 89,4 joista matkailuautoja 58

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa 1 Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa Markus Pöllänen Lehtori Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 2 Lähtökohtia Tiekuljetusten ja talouden

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky ja elinkeinoelämän näkökulma

Alueiden kilpailukyky ja elinkeinoelämän näkökulma Kaisa Saario Alueiden kilpailukyky ja elinkeinoelämän näkökulma 24.11.2011 Mitä on alueiden kilpailukyky? VERKOSTOT INFRA STRUKTUURI Imago YRITYKSET INSTI OSAAMINEN TUUTIOT ASUIN JA ELINYMPÄRISTÖ Linnamaa

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin tervehdys

Jyväskylän kaupungin tervehdys Jyväskylän kaupungin tervehdys Kunta- ja palvelurakenneseminaari 18.10.05 Paviljonki Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2003-2004, euroa/asukas Uusimaa Itä-Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih.

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih. POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta! AKL 2.2011 Pohjois-Pohjanmaa asukkaita 395 000 pinta-ala 37 400 km2 asukastih. 11 as/km2 AKL 2.2011 1 Pohjois- Pohjanmaa 34 kuntaa (+Vaalan kunta Kainuusta liiton jäsen)

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2009 selvitys

Alueiden kilpailukyky 2009 selvitys selvitys 19.8. Tiina Tolvanen www.nk.chamber.fi Taustaa selvitys tarkastelee alueellisten tekijöiden vaikutusta yritystoimintaan. Tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten sijoittumiseen

Lisätiedot