Elinkeinoelämän asiakastutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2008-2009"

Transkriptio

1 Elinkeinoelämän asiakastutkimus TIEHALLINTO Raportti ISO 900 -sertifioitu

2 Sisällysluettelo. Tutkimuksen tausta, tavoite ja tulosten hyödyntäminen. Tutkimuksen toteutus. Yhteenveto keskeisistä tuloksista. Elinkeinoelämä kokonaisuutena 6. Keskeiset toimialat 9 - Ulkomaankauppa 0 - Metsäteollisuuden puunhankinta - Tavarakuljetuspalvelujen tuottajat - Henkilöliikennepalvelujen tuottajat. Muita havaintoja. Elinkeinoelämä kokonaisuutena 6. Kuljetuksiin liittyvät toiminnot 7. Tiestöön liittyvät tekijät. Tieverkon osat 6. Yhteysvälit 0. Muut tekijät 7. Vertailua toimialoittain 7. Ulkomaankauppa 8. Metsäteollisuuden puunhankinta. Tavarakuljetuspalvelut 60. Henkilöliikennepalvelut 67. Kaikki toimialat 7 6. Tyytyväisyys pääteihin ja vähäliikenteisiin (muihin) teihin vs. TKTT Taustatietoa vastaajista

3 Tutkimuksen tausta, tavoite ja tulosten hyödyntäminen Tämän tutkimuksen lähtökohtana on Tiehallinnon johtoryhmän tammikuussa 008 tekemä päätös Tiehallinnon asiakkuustiedon kehikon täydentämisestä elinkeinoelämän tyytyväisyystutkimuksella Tavoitteena on tuottaa systemaattisesti vertailukelpoista tietoa elinkeinoelämän asiakasryhmien liiketoimintalähtöisistä tarpeista ja tyytyväisyydestä Tiehallinnon toiminnan kehittämisen ja seuraamisen tueksi. Tutkimus tuloksena saadaan tietoa mikä merkitys kuljetuksiin, tiestöön ja tieverkkoon liittyvillä eri tekijöillä on elinkeinoelämälle ja kuinka tyytyväinen elinkeinoelämä on näihin tekijöihin. Tulokset saadaan koko elinkeinoelämän osalta, keskeisten asiakasryhmien (metsäteollisuuden puunhankinta, ulkomaankauppa, tavarakuljetuspalveluiden tuottajat, henkilöliikennepalveluiden tuottajat) osalta sekä yleisellä tasolla myös erityistarveasiakkaiden osalta. Tulosten avulla voidaan täsmentää ja tarkentaa käsitystä siitä kuinka tienpidon palvelutaso vastaa elinkeinoelämän tarpeita. Lisäksi voidaan määrittää elinkeinoelämän tarpeiden ja tyytyväisyyden kannalta kriittiset tekijät sekä tehdä johtopäätöksiä tieverkon ja tienpidon kehittämiskohteista.

4 Tutkimuksen toteutus Tutkimusmenetelmänä oli Internet -pohjainen kysely, johon TNS Gallup rekrytoi.00 vastaajaa puhelinsoitoilla. Tutkimuksen kohderyhmänä on logistiikka-asioista vastaavat eri yritysten edustajat. Puhelinrekrytointia varten TNS Gallup hankki näytteen Fonectan Bluebook -palvelusta Tiehallinnon kanssa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Rekrytoiduille vastaajille lähetettiin sähköpostitse linkki kyselylomakkeelle, jossa vastaaminen tapahtui Lisäksi tavarankuljetuspalveluiden osalta vastaajamäärää pyrittiin lisäämään lähettämällä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kautta kuljetusyrityksille kutsu tutkimukseen osallistumiseen. Tietojen keruussa käytettiin Tiehallinnon kesällä 008 laatimaa lomaketta. Vastaajia kertyi yhteensä 76 (virhemarginaali: +, prosenttiyksikköä). Strategisten asiakasryhmien edustajia: 7 (virhemarginaali: +, prosenttiyksikköä) ulkomaankauppa: 6 (virhemarginaali: + 7,7 prosenttiyksikköä) metsäteollisuuden puunhankinta: 6 (virhemarginaali: +,8 prosenttiyksikköä) tavarankuljetuspalveluiden tuottajat: (virhemarginaali: + 8, prosenttiyksikköä) henkilöliikennepalveluiden tuottajat: 8 (virhemarginaali: +, prosenttiyksikköä) Virhemarginaalit on syytä ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa mutta esimerkiksi metsäteollisuuden puunhankinnan ollessa hyvin keskittynyttä, otoksen todellinen edustavuus on virhemarginaalia parempi. Niiden vastaajaryhmien osalta joissa vastaajamäärä jää alle 0, tuloksia kannattaa pitää lähinnä suuntaa antavina. Muiden asiakasryhmien edustajia: 9 (Luvussa mukana vain sellaisia vastaajia jotka eivät ole mukana ulkomaankaupassa) Sis. metsäteollisuus, arvotavaran valmistus, metalliteollisuus (raskas), kemian- ja energiateollisuus, elintarviketeollisuus, muu valmistusteollisuus, yhdyskuntien rakentaminen ja ylläpito, tukku- ja vähittäiskauppa, hotelli- ravintola- ja matkailupalvelut, muut palvelut. Huom. Toimialakohtaisissa vertailuissa (s. 0 alkaen),toimialakohtaiset n-määrät muodostuvat vastaajista jotka ovat ilmoittaneet ko. alan parhaiten kuvaavan yrityksen toimialaa (ulkomaankauppa ja metsäteollisuuden puunhankinta sisältyvät kyseisiin lukuihin)

5 . Yhteenveto keskeisistä tuloksista

6 . Elinkeinoelämä kokonaisuutena

7 Elinkeinoelämä kokonaisuutena / Tiekuljetusten rooli Tiekuljetus on yrityksille selvästi tärkein kuljetusmuoto. Tiekuljetuksiin kokonaisuutena ollaan tyytyväisiä. Eri asiakasryhmien tarpeissa ja tyytyväisyydessä on kuitenkin merkittäviä eroja. Myös satamat ja tieliikenteen terminaalit nähdään tärkeinä asioina ja niihin ollaan tyytyväisiä. Tieliikenteen rajanylityspaikkojen osalta tyytymättömyyttä esiintyy jonkin verran ja tyytymättömyys keskittyy erityisesti Helsinki - Vaalimaa -tietä paljon käyttävien vastaajien joukkoon. Tiekuljetusten asema kuljetusmuotojen joukossa on vahva, sillä 7 % vastaajista ei pidä lainkaan mahdollisena vähentää tiekuljetuksia. Yli puolet arvotavaran valmistajista ja kemianteollisuuden vastaajista sekä kolmasosa ulkomaankauppaa harjoittavista pitävät tieliikenteen osuuden pienentämistä mahdollisena. Tiestöön liittyvät tekijät Turvallisuus nousee elinkeinoelämän arvostuksissa korkeimmalle ja turvallisuustilannetta pidetään korkeintaan kohtuullisena. Turvallisuuden jälkeen seuraavaksi tärkeimpänä pidetään päätiestön hyviä kuljetusolosuhteita. Muun tiestön hyvät kuljetusolosuhteet ovat myös tärkeitä ja ne saavat kritiikkiä yli kolmasosalta vastaajista, erityisesti raakapuun hankinnassa toimivilta yrityksiltä. Myös päätiestön talvi- ja yöajan kuljetusolosuhteisiin suhtaudutaan osin kriittisesti. Toimitusaikojen ennustettavuudella ja nopeudella sekä tiekuljetusten kustannustehokkuudella on elinkeinoelämälle myös hyvin suuri merkitys. Näihin tekijöihin ollaan tyytyväisiä.

8 Elinkeinoelämä kokonaisuutena / Tieverkon eri osien merkitys ja palvelutaso Päätiet ovat hyvin tärkeitä elinkeinoelämälle ja tyytyväisyys on hyvää tasoa. Kriittisimmin tieverkkoon suhtautuvat kuljetusliikkeiden edustajat eli eniten ajavat. Henkilökuljetuspalvelujen tuottajat arvostavat kaupunkiseutujen päätiet korkeimmalle. Tyytyväisyyttä tarkasteltaessa tavarankuljetuspalvelujen tuottajista vajaa neljännes suhtautuu nihkeästi pääteihin. Henkilökuljetuspalveluiden tuottajista lähes 0 % moittii ryhmälle tärkeitä kaupunkiseutujen pääteitä. Tyytymättömyys kohdentuu erityisesti vähäliikenteisten teihin, joiden merkitys elinkeinoelämälle kokonaisuudessaan on kuitenkin alhaisempi kuin pääteiden, kaupunkiseutujen pääteiden ja katuverkon. Vähäliikenteisiin teihin tyytymättömiä ovat erityisesti metsäteollisuuden puunhankinnasta vastaavat. Päätieverkon yhteysvälien merkitys ja palvelutaso Päätieverkon yhteysväleistä elinkeinoelämälle selvästi tärkeimmät ovat -tie Helsinki-Tampere, Kehä III ja -tie Helsinki-Turku. Tärkeitä yhteysvälejä ovat myös vt Helsinki-Jyväskylä, kehä III:n sisäpuolinen tieverkko, vt Tampere-Pohjanmaa, vt Helsinki-Kuopio, vt Tampere- Lahti-Kouvola, ja vt 6 Helsinki-Lappeenranta. Kriittisimpinä kehittämiskohteina nousevat esiin Kehä III ja sen sisäpuolinen tie-verkko. -tie Helsinki-Tampere kerää paljon kiitosta.

9 . Keskeiset toimialat -Ulkomaankauppa -Metsäteollisuuden puunhankinta -Tavarakuljetuspalveluiden tuottajat -Henkilöliikennepalvelujen tuottajat

10 Ulkomaankauppa Ulkomaankauppa on yleisesti tyytyväisin strategisista asiakasryhmistä. Tyytyväisyyttä koetaan etenkin ryhmälle tärkeimpiin asioihin kuten tiekuljetuksiin, satamiin, tieliikenteen terminaaleihin ja vesikuljetuksiin. Tiestöön liittyvistä tekijöistä tärkeimpiä ovat turvallisuus, hyvät kuljetusolosuhteet myös talviaikaan sekä toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuus. Näihin tekijöihin ollaan tyytyväisiä, etenkin toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuus on hyvällä tasolla. Päätiet, kaupunkiseutujen päätiet ja satamayhteydet ovat tärkeitä, ja niihin ulkomaankauppaa käyvät yritykset ovat melko tyytyväisiä. Kehä III:a ja Helsinki-Lappeenranta -tietä lukuun ottamatta ulkomaankauppaa harjoittavat ovat melko tyytyväisiä tärkeimpien yhteysvälien toimivuuteen.

11 Metsäteollisuuden puunhankinta Metsäteollisuuden puunhankinta on selvästi tyytymättömin kuljetusolosuhteisiinsa strategisista asiakasryhmistä. Tärkeimpiä tiestöön liittyviä tekijöitä ovat tieverkon turvallisuus sekä hyvät kuljetusolosuhteet niin päätiestöllä kuin muulla tiestöllä. Erityisen tyytymättömiä ollaan puunhankinnan kannalta erittäin tärkeiden vähäliikenteisten teiden kuljetusolosuhteisiin. Myöskään turvallisuuteen ja päätiestön kuljetusolosuhteisiin ei olla kovin tyytyväisiä. Kuljetusmuodoista niin tie-, rautatie- kuin vesikuljetuksiin ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. Rautaliikenteen terminaaleihin liittyen vastaajan antavat kritiikkiä.

12 Tavarakuljetuspalveluiden tuottajat Tiekuljetuksen ohella satamat ovat hyvin tärkeitä vastaajaryhmälle. Tärkein tiestöön liittyvä tekijä on tieverkon turvallisuus. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat päätiestön kuljetusolosuhteet sekä toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuuden korkea taso. Kuljetusolosuhteet ja turvallisuus saavat moitteita. Toimitusaikoihin ja kustannustehokkuuteen ryhmässä ollaan hieman tyytyväisempiä. Pääteiden merkitys on erityisen suuri ja lisäksi kaupunkiseutujen päätiestöä ja katuverkkoa sekä satamayhteyksiä pidetään tärkeänä. Enemmän kuin puolet vastaajista valitsi Kehä III:n yhdeksi tärkeimmistä yhteysväleistään ja joka toinen heistä oli tyytymätön sen toimivuuteen.

13 Henkilökuljetuspalveluiden tuottajat Tärkeimmät tiestöön liittyvät tekijät ovat turvallisuus ja hyvät liikkumisolosuhteet myös talvisin ja öisin. Lähes kolme kymmenestä vastaajasta suhtautuu negatiivisesti tieverkon turvallisuustilanteeseen. Myös ruuhkat koetaan ongelmaksi. Henkilökuljetuksille tärkeät kaupunkiseutujen päätiet ja katuverkko saavat osakseen huomattavan paljon kritiikkiä Jopa % vastaajista on tyytymättömiä katuverkon tilanteeseen. Ryhmän edustajista jopa 6 prosenttia moittii Kehä III:n toimivuutta.

14 . Muita havaintoja

15 Muita havaintoja Tutkimustulokset osoittavat, että strategisten asiakasryhmien valinnassa tehdyt oletukset pitävät paikkansa (mm. tieverkon eri osien ja tiestöön liittyvien tekijöiden merkitys eri ryhmille). Elinkeinoelämän asiakastutkimuksen tulokset korreloivat voimakkaasti tienkäyttäjätutkimuksen tuloksia niin pääteiden kuin muiden teiden osalta. Länsi-Suomeen ja Uudenmaan alueille keskittyy yli puolet vastaajien edustamien yritysten kuljetuksista alueellisesti katsottuna Aikataulujen pitävyyden merkitys korostuu erityisesti henkilökuljetuspalveluissa, myös elintarviketeollisuus toimii tiukalla aikataululla Henkilöauto on selvästi suosituin työmatkojen ja työssä matkustamisen väline ja se on myös ensisijainen kulkuväline toimipisteissä vieraileville asiakkaille Sijainnin merkitys on suuri sellaisilla toimialoilla joissa operatiivisen toiminnan kannalta on olennaista toimipisteen helppo saavutettavuus Vastaajat pitävät kuntia ja väylävirastoja luontaisimpana yhteydenottokohteina ja useampi kuin joka kolmas vastaaja toivookin nykyistä enemmän Tiehallinnon ja elinkeinoelämän väliseltä vuoropuhelulta

16 . Elinkeinoelämä kokonaisuutena

17 . Kuljetuksiin liittyvät toiminnot

18 Kuinka suuri merkitys seuraavilla kuljetuksiin liittyvillä toiminnoilla on yrityksenne liiketoiminnan kannalta? Seitsemän kymmenestä vastaajasta pitää tiekuljetusta tärkeimpänä yksittäisenä yrityksen liiketoimintaan vaikuttava kuljetuksiin liittyvänä toimintona Kuinka suuri merkitys seuraavilla kuljetuksiin liittyvillä toiminnoilla on yrityksenne liiketoiminnan kannalta Suurin merkitys Suuri merkitys Vähäinen merkitys Erittäin suuri, muttei suurin merkitys Ei kovin suuri merkitys Total N = 06 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Tiekuljetus,0,0,0,0,0, Tieliikenteen terminaalit, Tieliikenteen rajanylityspaikat, Rautatiekuljetus, Rautatieliikenteen terminaalit, Vesikuljetus, Satamat, Lentokuljetus, Lentoasemat, Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),

19 Kuinka tyytyväinen olette seuraavien kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa? Tiekuljetuksiin ollaan myös tyytyväisiä. Tieliikenteen rajanylityspaikat kirvoittavat vastaajilta myös negatiivisia mielipiteitä, Helsinki-Vaalimaa tielle kuljetuksensa keskittävistä tyytymättömiä on 8 % Kuinka tyytyväinen olette seuraavien kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa 8 Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = 0 Keskiarvo (asteikko - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Tiekuljetus,0,0,0,0,0, Tieliikenteen terminaalit, Tieliikenteen rajanylityspaikat, Rautatiekuljetus, Rautatieliikenteen terminaalit, Vesikuljetus, Satamat, Lentokuljetus, Lentoasemat, Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),

20 Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa? Kuljetusyritys, ei hoida yhdistettyjä Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = 7 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0, Tiekuljetus, Tieliikenteen terminaalit, Tieliikenteen rajanylityspaikat,

21 Total Kuljetuksiin liittyvät toiminnot yrityksen liiketoiminnan kannalta Tiekuljetus on tärkein kuljetuksiin liittyvä toiminto ja siihen ollaan myös yleisesti kaikkein tyytyväisimpiä Total / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0, 7 6 Tiekuljetus Tieliikenteen terminaalit Tieliikenteen rajanylityspaikat Rautatiekuljetus Rautatieliikenteen terminaalit 6 Vesikuljetus 7 Satamat 8 Lentokuljetus 9 Lentoasemat 0 Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),0, 0 8 9,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

22 . Tiestöön liittyvät tekijät

23 Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tiestöön liittyvät tekijät ovat yrityksenne liiketoiminnalle? Tieverkon turvallisuus ja kuljetusolosuhteet nousevat vastaajien arvostuksissa korkeimmalle. Hyvin suuri merkitys on myös toimitusaikojen ennustettavuudella ja nopeudella sekä tiekuljetusten kustannustehokkuudella. Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tiestön kuljetusoloihin liittyvät tekijät ovat yrityksenne liiketoiminnalle Suurin merkitys Suuri merkitys Vähäinen merkitys Erittäin suuri, muttei suurin merkitys Ei kovin suuri merkitys Total N = 68 Keskiarvo (asteikko - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Toimitusaikojen nopeus 9-. Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso 9-. Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden,0,0,0,0,0,66,7, Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin 9-. Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 9-6. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 9-7. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 9-8. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 9-9. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan,98,7,8,7,, 9-0. Tieverkon turvallisuus, Mahdolliset muut tekijät,..009

24 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tiestöön seuraavien tekijöiden osalta? Muun tiestön kuljetusolosuhteet saavat kritiikkiä yli kolmasosalta vastaajista, myös talvi- ja yöajan kuljetusolosuhteisiin suhtaudutaan osin kriittisesti Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tiestön kuljetusoloihin seuraavien tekijöiden osalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Toimitusaikojen nopeus 0-. Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso 0-. Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden,0,0,0,0,0,60,, Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin 0-. Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 0-6. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 0-7. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 0-8. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 0-9. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan,6,6,7,,90, Tieverkon turvallisuus, Mahdolliset muut tekijät, mm. tiestön kunto, suolaus, ruuhkat..009

25 Total Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Muun tiestön kuljetusolosuhteet ympärivuotisesti ja yöaikaan ovat kehityskohteita. Muut tekijät mm. tiestön kunto, suolaus, ruuhkat aiheuttavat vastaajissa myös negativiisia tunteita Total / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0, Toimitusaikojen nopeus Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 6 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 7 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 8 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 9 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan 0 Tieverkon turvallisuus Mahdolliset muut tekijät,0,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

26 . Tieverkon osat

27 Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tieverkoston eri osat ovat kuljetuksillenne? Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tieverkoston eri osat ovat kuljetuksillenne Suurin merkitys Suuri merkitys Vähäinen merkitys Erittäin suuri, muttei suurin merkitys Ei kovin suuri merkitys Total N = 70 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0, Päätiet, Kaupunkiseutujen päätiet, Katuverkko, Yhteydet satamiin, Yhteydet lentoasemille, Yhteydet rajaasemille,9-7. Vähäliikenteiset tiet,

28 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tieverkoston eri osien toimivuuteen omien kuljetustenne kannalta? Vastaajat antavat risuja erityisesti vähäliikenteisten teiden kunnosta; pääteihin tyytyväisyys on hyvää tasoa Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tieverkoston eri osien toimivuuteen omien kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = 7 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0, Päätiet, Kaupunkiseutujen päätiet, 9 -. Katuverkko, 9 -. Yhteydet satamiin, 8 -. Yhteydet lentoasemille, Yhteydet rajaasemille, 0-7. Vähäliikenteiset tiet,

29 Total Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Vähäliikenteisten teiden kuntoa kritisoidaan mutta samalla niiden merkitys kokonaisuuden kannalta jää suhteellisen alhaiseksi Total / Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys,0,,0 Päätiet Kaupunkiseutujen päätiet Katuverkko Yhteydet satamiin Yhteydet lentoasemille 6 Yhteydet rajaasemille 7 Vähäliikenteiset tiet, > Tärkeys >,0, 7,0 6,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >

30 . Yhteysvälit

31 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta? / Kehä III:een ja sen sisäpuoliseen tieverkkoon vastaajat suhtautuvat melko kriittisesti. -tie kerää paljon kiitosta Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % 6 E/-tie; Helsinki Tampere n=,0,0,0,0,0,0 0 E8/Kehä III n=9,6 7 7 E8/-tie; Helsinki Turku n=7, E7/-tie; Helsinki Jyväskylä n=, Kehä III:n sisäpuolinen tieverkko n=0,69 0 E/-tie; Tampere Pohjanmaa n=08,9 0 Tie nro ; Helsinki Kuopio n=0,8 Tie nro ; Tampere Lahti Kouvola n=0, 7 6 Tie nro 6; Helsinki Lappeenranta n=0, 8 Muu päätie Länsi-Suomessa n=99,

32 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta? / Vähäliikenteisten teiden toimivuutta arvostellaan voimakkaasti joka puolella maata Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0,0 9 Muu päätie Etelä-Suomessa n=97, tie; Helsinki Pori n=9,0 9 E7/-tie; Jyväskylä Oulu n=88, 0 0 E8/8-tie; Turku Vaasa n=8,99 8 Vähäliikenteinen tie Länsi-Suomessa n=7,6 9 6 Muu päätie Itä-Suomessa n=68,0 6 6 E6/tie nro 9; Turku Kuopio n=67,0 0 Muu n=9,9 E8/8-tie; Vaasa Oulu n=8, Vähäliikenteinen tie Etelä-Suomessa n=7,8..009

33 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta? / Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % 7 8 E8/-tie; Helsinki Vaalimaa n= Muu päätie Pohjois-Suomessa n=,0,0,0,0,0,9,0 Vähäliikenteinen tie Itä-Suomessa n=0,0 6 8 Tie nro ; Pori Jyväskylä Joensuu n=9, Tiet nro ; Vaasa Kuopio Joensuu n=, E7/-tie; Oulu Utsjoki n=, 0 Vähäliikenteinen tie Pohjois-Suomessa n=, Tie nro 0; Oulu Kuusamo n=0, E6/tie nro ; Kuopio Kuusamo n=6, Tie nro 6; Lappeenranta - Kajaani n=,08 0 E8/ tie nro ; Oulu Kilpisjärvi n=0,..009

34 Total Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / -tie, Kehä III ja -tie ovat selvästi tärkeimmät yhteysvälit Total - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys > 0,0 0,0 * 0,0 0, E/-tie; Helsinki Tampere E8/Kehä III E8/-tie; Helsinki Turku E7/-tie; Helsinki Jyväskylä Kehä III:n sisäpuolinen tieverkko 6 E/-tie; Tampere Pohjanmaa 7 Tie nro ; Helsinki Kuopio 8 Tie nro ; Tampere Lahti Kouvola 9 Tie nro 6; Helsinki Lappeenranta 0 Muu päätie Länsi-Suomessa 0,0 0,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys > *Tiekohtainen tärkeys laskettu tiekohtainen vastaajamäärä / total N..009

35 Total Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / Total - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys 0,0 0,0 * > Tärkeys > 0,0 0,0 Muu päätie Etelä-Suomessa -tie; Helsinki Pori E7/-tie; Jyväskylä Oulu E8/8-tie; Turku Vaasa Vähäliikenteinen tie Länsi-Suomessa 6 Muu päätie Itä-Suomessa 7 E6/tie nro 9; Turku Kuopio 8 Muu 9 E8/8-tie; Vaasa Oulu 0 Vähäliikenteinen tie Etelä-Suomessa 0, ,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys > *Tiekohtainen tärkeys laskettu tiekohtainen vastaajamäärä / total N..009

36 Total Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / Total - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys * > Tärkeys > 0,0 0,0 0,0 0,0 E8/-tie; Helsinki Vaalimaa Muu päätie Pohjois-Suomessa Vähäliikenteinen tie Itä-Suomessa Tie nro ; Pori Jyväskylä Joensuu Tiet nro ; Vaasa Kuopio Joensuu 6 E7/-tie; Oulu Utsjoki 7 Vähäliikenteinen tie Pohjois-Suomessa 8 Tie nro 0; Oulu Kuusamo 9 E6/tie nro ; Kuopio Kuusamo 0 Tie nro 6; Lappeenranta - Kajaani E8/ tie nro ; Oulu Kilpisjärvi 0, ,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys > *Tiekohtainen tärkeys laskettu tiekohtainen vastaajamäärä / total N

37 . Muut tekijät

38 Kuinka mahdollisena tai todennäköisenä pidätte, että yrityksenne vähentäisi tieliikenteen osuutta omissa kuljetuksissanne? Q8B Kuinka mahdollisena tai todennäköisenä pidätte, että yrityksenne vähentäisi tieliikenteen osuutta omissa kuljetuksissanne? TOTAL (n = 9) % En pidä sitä lainkaan mahdollisena 7 Pidän sitä mahdollisena, mutta en todennäköisenä Pidän sitä mahdollisena ja todennäköisenä

39 Mille alueille kuljetuksenne Suomessa pääasiallisesti keskittyvät? Länsi-Suomeen ja Uudenmaan alueille keskittyy alueellisesti katsottuna yli puolet vastaajien edustamien yritysten kuljetuksista Q9 Mille alueille kuljetuksenne Suomessa pääasiallisesti keskittyvät? TOTAL (n = 67) % Uusimaa, Itä-Uusimaa 0 Varsinais-Suomi, Satakunta, Ahvenanmaa, Pirkanmaa, Kanta- Häme, Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski- Pohjanmaa Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois- Karjala, Keski-Suomi 0 Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi 9 Koko Suomi Todellinen jakauma multikysymyksestä

40 Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne aikataulujen joustavuutta? Q Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne aikataulujen joustavuutta? TOTAL (n = 9) % Aikataulut joustavat vain joitakin minuutteja Aikataulut joustavat korkeintaan tunnin 7 Aikataulut voivat joustaa muutamia tunteja ilman suurta haittaa 7 Aikataulut voivat joustaa noin puoli päivää ilman suurta haittaa 7 Aikataulut voivat joustaa vuorokauden tai enemmänkin ilman suurta haittaa

41 Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne reittivalintojen joustoa? Q Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne reittivalintojen joustoa? TOTAL (n = 76) % Toimintamme on sidottu tiettyyn reittiin Vaihtoehtoisia reittejä ei käytännössä ole olemassa 7 Reittivalinnoissa on tyypillisesti muutama vaihtoehtoinen reitti Reittejä voidaan valita melko vapaasti vallitsevien liikenneolojen mukaan

42 Mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät yrityksenne henkilöstön päivittäisen työmatkojen ja työssä matkustamisen kannalta? Henkilöauto on selvästi suosituin työmatkojen ja työssä matkustamisen väline Q Mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät yrityksenne henkilöstön päivittäisen työmatkojen ja työssä matkustamisen kannalta? TOTAL (n = 9) % Kevyt liikenne (esim. jalankulku ja pyöräily) Joukkoliikenne (lähiliikenne) 9 Joukkoliikenne: (kaukoliikenne) Tieliikenne: henkilöauto 96 Lentoliikenne Todellinen jakauma multikysymyksestä..009

43 Entä mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät kun tarkastellaan asiakkaiden käyntejä yrityksenne toimipaikoissa? Q Entä mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät kun tarkastellaan asiakkaiden käyntejä yrityksenne toimipaikoissa? TOTAL (n = ) % Kevyt liikenne (esim. jalankulku ja pyöräily) Joukkoliikenne (lähiliikenne) 0 Joukkoliikenne: (kaukoliikenne) 8 Tieliikenne: henkilöauto 96 Lentoliikenne Todellinen jakauma multikysymyksestä..009

44 Kuinka suuri merkitys toimivilla liikenneyhteyksillä on (kun vertaatte niitä muihin sijoittumiseen mahdollisesti vaikuttaviin tekijöihin), kun suunnittelette toimipaikkojenne sijaintia? Q Kuinka suuri merkitys toimivilla liikenneyhteyksillä on, kun suunnittelette toimipaikkojenne sijaintia? TOTAL (n = ) % Suurin merkitys 8 Erittäin suuri, muttei suurin merkitys 6 Suuri merkitys 0 Ei kovin suuri merkitys 8 Vähäinen merkitys

45 Mihin tahoihin olette yhteydessä, jos toivotte parannuksia liiketoimintanne kannalta olennaisiin liikenneoloihin? Kunnat ja väylävirastot ovat vastaajille tarpeen tullen selvästi luontaisimpia yhteydenottokohteita Q6 Mihin tahoihin olette yhteydessä, jos toivotte parannuksia liiketoimintanne kannalta olennaisiin liikenneoloihin? TOTAL (n = 0) % Kyseisen liikennemuodon väylävirastoon (Tiehallinto, Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus, Ilmailulaitos) 9 Kuntaan 69 Maakunnan liittoon Kansanedustajiin Liikenne- ja viestintäministeriöön 9 Edunvalvontajärjestöömme Kansainväliseen viranomaiseen 0 Muuhun tahoon..009

46 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette elinkeinoelämän ja Tiehallinnon väliseen vuoropuheluun? Useampi kuin joka kolmas vastaaja toivoo nykyistä enemmän Tiehallinnon ja elinkeinoelämän vuoropuhelulta Q7 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette elinkeinoelämän ja Tiehallinnon väliseen vuoropuheluun? TOTAL (n = 79) % Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen 9 En tyytymätön t. tyytyväinen Tyytymätön 8 Erittäin tyytymätön

47 . Vertailua toimialoittain

48 . Ulkomaankauppa

49 Ulkomaankauppa Kuljetuksiin liittyvät toiminnot yrityksen liiketoiminnan kannalta Ulkomaankaupan harjoittajat ovat yleisesti melko tyytyväisiä etenkin liiketoimintansa kannalta tärkeimpiin asioihin kuten tiekuljetuksiin, satamiin, tieliikenteen terminaaleihin ja vesikuljetuksiin Harjoittaa ulkomaankauppaa / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0,, Tiekuljetus Tieliikenteen terminaalit Tieliikenteen rajanylityspaikat Rautatiekuljetus Rautatieliikenteen terminaalit 6 Vesikuljetus 7 Satamat 8 Lentokuljetus 9 Lentoasemat 0 Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >

50 Ulkomaankauppa Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuus ovat hyvällä tasolla Harjoittaa ulkomaankauppaa / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0, Toimitusaikojen nopeus Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 6 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 7 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 8 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 9 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan 0 Tieverkon turvallisuus Mahdolliset muut tekijät,0,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >

51 Ulkomaankauppa Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Tieverkon eri osiin ollaan melko tyytyväisiä, ulkomaankaupalle on luonnollisesti suuri merkitys yhteyksillä satamiin Harjoittaa ulkomaankauppaa / Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys,0,,0 Päätiet Kaupunkiseutujen päätiet Katuverkko Yhteydet satamiin Yhteydet lentoasemille 6 Yhteydet rajaasemille 7 Vähäliikenteiset tiet, > Tärkeys >,0, 7 6,0,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

52 Ulkomaankauppa Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / Kehä III:a ja Helsinki-Lappeenranta tietä lukuun ottamatta ulkomaan kauppaa harjoittavat ovat melko tyytyväisiä tärkeimpien yhteysvälien toimivuuteen Harjoittaa ulkomaankauppaa - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys > 60,0 0,0 0,0 0, E/-tie; Helsinki Tampere E8/-tie; Helsinki Turku E8/Kehä III E7/-tie; Helsinki Jyväskylä E/-tie; Tampere Pohjanmaa 6 Kehä III:n sisäpuolinen tieverkko 7 Tie nro ; Helsinki Kuopio 8 Tie nro 6; Helsinki Lappeenranta 9 Tie nro ; Tampere Lahti Kouvola 0 E7/-tie; Jyväskylä Oulu 0,0 0,0 0,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih.

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih. POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta! AKL 2.2011 Pohjois-Pohjanmaa asukkaita 395 000 pinta-ala 37 400 km2 asukastih. 11 as/km2 AKL 2.2011 1 Pohjois- Pohjanmaa 34 kuntaa (+Vaalan kunta Kainuusta liiton jäsen)

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2 Seutulogistiikan kilpailutekijät Jari Jokinen INLONU6A Työ käsittelee seutulogistiikan kilpailutekijöitä. Työn tavoite on tutkimustulosten perusteella verrata (benchmarkata) Forssan seutua muihin, ottaa

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa 1 Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa Markus Pöllänen Lehtori Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 2 Lähtökohtia Tiekuljetusten ja talouden

Lisätiedot

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 9.2.2017 Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom @ kuntaliitto.fi p. 050 337 5634 @M_PekolaSjöblom Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Itä ja Pohjois Suomi ohjelma. Jouni Backman 28.11.2011

Itä ja Pohjois Suomi ohjelma. Jouni Backman 28.11.2011 Itä ja Pohjois Suomi ohjelma Jouni Backman 28.11.2011 Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelma Työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukainen kehittämisohjelma Itä- ja Pohjois-Suomelle. Pitkät etäisyydet

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen n maakuntaliitto Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku - J. K. Paasikivi - SISÄLTÖ Itä-Suomen

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitoksen johtaja www.112.fi Hätäkeskukset 1. Etelä-Savon hätäkeskus Mikkeli 2. Helsingin hätäkeskus Helsinki 3. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinna 4. Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen raportti Suomen Yrittäjät 18.5.2016 Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011 Pankkibarometri III/2011 1 Pankkibarometri III/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus 9.6.2016 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien kansalaisten näkemyksiä

Lisätiedot

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Isännöintipalkkiot 2013

Isännöintipalkkiot 2013 Isännöintipalkkiot 2013 Keskeiset tulokset Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Kyselytutkimuksen tavoitteena on koota ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa Tiedote KANSALAISET EIVÄT LUOTA PÄÄTTÄJIIN Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin ( %).

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä Etnisten suhteiden neuvottelukunta * Keitä me olemme? Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä - verkosto - jäsenten tuoma laaja asiantuntemus - jäsenten laajat verkostot - mukana keskeiset

Lisätiedot

Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot. Suomen Kuntaliitto

Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot. Suomen Kuntaliitto Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot Suomen Kuntaliitto Kyselyn tiedot Kysely toteutettiin 10.12.-21.12.2012 välisenä aikana. Kysely lähetettiin kuntajohtajille. Yhteensä 124 vastaajaa vastasi kyselyyn.

Lisätiedot