Elinkeinoelämän asiakastutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2008-2009"

Transkriptio

1 Elinkeinoelämän asiakastutkimus TIEHALLINTO Raportti ISO 900 -sertifioitu

2 Sisällysluettelo. Tutkimuksen tausta, tavoite ja tulosten hyödyntäminen. Tutkimuksen toteutus. Yhteenveto keskeisistä tuloksista. Elinkeinoelämä kokonaisuutena 6. Keskeiset toimialat 9 - Ulkomaankauppa 0 - Metsäteollisuuden puunhankinta - Tavarakuljetuspalvelujen tuottajat - Henkilöliikennepalvelujen tuottajat. Muita havaintoja. Elinkeinoelämä kokonaisuutena 6. Kuljetuksiin liittyvät toiminnot 7. Tiestöön liittyvät tekijät. Tieverkon osat 6. Yhteysvälit 0. Muut tekijät 7. Vertailua toimialoittain 7. Ulkomaankauppa 8. Metsäteollisuuden puunhankinta. Tavarakuljetuspalvelut 60. Henkilöliikennepalvelut 67. Kaikki toimialat 7 6. Tyytyväisyys pääteihin ja vähäliikenteisiin (muihin) teihin vs. TKTT Taustatietoa vastaajista

3 Tutkimuksen tausta, tavoite ja tulosten hyödyntäminen Tämän tutkimuksen lähtökohtana on Tiehallinnon johtoryhmän tammikuussa 008 tekemä päätös Tiehallinnon asiakkuustiedon kehikon täydentämisestä elinkeinoelämän tyytyväisyystutkimuksella Tavoitteena on tuottaa systemaattisesti vertailukelpoista tietoa elinkeinoelämän asiakasryhmien liiketoimintalähtöisistä tarpeista ja tyytyväisyydestä Tiehallinnon toiminnan kehittämisen ja seuraamisen tueksi. Tutkimus tuloksena saadaan tietoa mikä merkitys kuljetuksiin, tiestöön ja tieverkkoon liittyvillä eri tekijöillä on elinkeinoelämälle ja kuinka tyytyväinen elinkeinoelämä on näihin tekijöihin. Tulokset saadaan koko elinkeinoelämän osalta, keskeisten asiakasryhmien (metsäteollisuuden puunhankinta, ulkomaankauppa, tavarakuljetuspalveluiden tuottajat, henkilöliikennepalveluiden tuottajat) osalta sekä yleisellä tasolla myös erityistarveasiakkaiden osalta. Tulosten avulla voidaan täsmentää ja tarkentaa käsitystä siitä kuinka tienpidon palvelutaso vastaa elinkeinoelämän tarpeita. Lisäksi voidaan määrittää elinkeinoelämän tarpeiden ja tyytyväisyyden kannalta kriittiset tekijät sekä tehdä johtopäätöksiä tieverkon ja tienpidon kehittämiskohteista.

4 Tutkimuksen toteutus Tutkimusmenetelmänä oli Internet -pohjainen kysely, johon TNS Gallup rekrytoi.00 vastaajaa puhelinsoitoilla. Tutkimuksen kohderyhmänä on logistiikka-asioista vastaavat eri yritysten edustajat. Puhelinrekrytointia varten TNS Gallup hankki näytteen Fonectan Bluebook -palvelusta Tiehallinnon kanssa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Rekrytoiduille vastaajille lähetettiin sähköpostitse linkki kyselylomakkeelle, jossa vastaaminen tapahtui Lisäksi tavarankuljetuspalveluiden osalta vastaajamäärää pyrittiin lisäämään lähettämällä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kautta kuljetusyrityksille kutsu tutkimukseen osallistumiseen. Tietojen keruussa käytettiin Tiehallinnon kesällä 008 laatimaa lomaketta. Vastaajia kertyi yhteensä 76 (virhemarginaali: +, prosenttiyksikköä). Strategisten asiakasryhmien edustajia: 7 (virhemarginaali: +, prosenttiyksikköä) ulkomaankauppa: 6 (virhemarginaali: + 7,7 prosenttiyksikköä) metsäteollisuuden puunhankinta: 6 (virhemarginaali: +,8 prosenttiyksikköä) tavarankuljetuspalveluiden tuottajat: (virhemarginaali: + 8, prosenttiyksikköä) henkilöliikennepalveluiden tuottajat: 8 (virhemarginaali: +, prosenttiyksikköä) Virhemarginaalit on syytä ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa mutta esimerkiksi metsäteollisuuden puunhankinnan ollessa hyvin keskittynyttä, otoksen todellinen edustavuus on virhemarginaalia parempi. Niiden vastaajaryhmien osalta joissa vastaajamäärä jää alle 0, tuloksia kannattaa pitää lähinnä suuntaa antavina. Muiden asiakasryhmien edustajia: 9 (Luvussa mukana vain sellaisia vastaajia jotka eivät ole mukana ulkomaankaupassa) Sis. metsäteollisuus, arvotavaran valmistus, metalliteollisuus (raskas), kemian- ja energiateollisuus, elintarviketeollisuus, muu valmistusteollisuus, yhdyskuntien rakentaminen ja ylläpito, tukku- ja vähittäiskauppa, hotelli- ravintola- ja matkailupalvelut, muut palvelut. Huom. Toimialakohtaisissa vertailuissa (s. 0 alkaen),toimialakohtaiset n-määrät muodostuvat vastaajista jotka ovat ilmoittaneet ko. alan parhaiten kuvaavan yrityksen toimialaa (ulkomaankauppa ja metsäteollisuuden puunhankinta sisältyvät kyseisiin lukuihin)

5 . Yhteenveto keskeisistä tuloksista

6 . Elinkeinoelämä kokonaisuutena

7 Elinkeinoelämä kokonaisuutena / Tiekuljetusten rooli Tiekuljetus on yrityksille selvästi tärkein kuljetusmuoto. Tiekuljetuksiin kokonaisuutena ollaan tyytyväisiä. Eri asiakasryhmien tarpeissa ja tyytyväisyydessä on kuitenkin merkittäviä eroja. Myös satamat ja tieliikenteen terminaalit nähdään tärkeinä asioina ja niihin ollaan tyytyväisiä. Tieliikenteen rajanylityspaikkojen osalta tyytymättömyyttä esiintyy jonkin verran ja tyytymättömyys keskittyy erityisesti Helsinki - Vaalimaa -tietä paljon käyttävien vastaajien joukkoon. Tiekuljetusten asema kuljetusmuotojen joukossa on vahva, sillä 7 % vastaajista ei pidä lainkaan mahdollisena vähentää tiekuljetuksia. Yli puolet arvotavaran valmistajista ja kemianteollisuuden vastaajista sekä kolmasosa ulkomaankauppaa harjoittavista pitävät tieliikenteen osuuden pienentämistä mahdollisena. Tiestöön liittyvät tekijät Turvallisuus nousee elinkeinoelämän arvostuksissa korkeimmalle ja turvallisuustilannetta pidetään korkeintaan kohtuullisena. Turvallisuuden jälkeen seuraavaksi tärkeimpänä pidetään päätiestön hyviä kuljetusolosuhteita. Muun tiestön hyvät kuljetusolosuhteet ovat myös tärkeitä ja ne saavat kritiikkiä yli kolmasosalta vastaajista, erityisesti raakapuun hankinnassa toimivilta yrityksiltä. Myös päätiestön talvi- ja yöajan kuljetusolosuhteisiin suhtaudutaan osin kriittisesti. Toimitusaikojen ennustettavuudella ja nopeudella sekä tiekuljetusten kustannustehokkuudella on elinkeinoelämälle myös hyvin suuri merkitys. Näihin tekijöihin ollaan tyytyväisiä.

8 Elinkeinoelämä kokonaisuutena / Tieverkon eri osien merkitys ja palvelutaso Päätiet ovat hyvin tärkeitä elinkeinoelämälle ja tyytyväisyys on hyvää tasoa. Kriittisimmin tieverkkoon suhtautuvat kuljetusliikkeiden edustajat eli eniten ajavat. Henkilökuljetuspalvelujen tuottajat arvostavat kaupunkiseutujen päätiet korkeimmalle. Tyytyväisyyttä tarkasteltaessa tavarankuljetuspalvelujen tuottajista vajaa neljännes suhtautuu nihkeästi pääteihin. Henkilökuljetuspalveluiden tuottajista lähes 0 % moittii ryhmälle tärkeitä kaupunkiseutujen pääteitä. Tyytymättömyys kohdentuu erityisesti vähäliikenteisten teihin, joiden merkitys elinkeinoelämälle kokonaisuudessaan on kuitenkin alhaisempi kuin pääteiden, kaupunkiseutujen pääteiden ja katuverkon. Vähäliikenteisiin teihin tyytymättömiä ovat erityisesti metsäteollisuuden puunhankinnasta vastaavat. Päätieverkon yhteysvälien merkitys ja palvelutaso Päätieverkon yhteysväleistä elinkeinoelämälle selvästi tärkeimmät ovat -tie Helsinki-Tampere, Kehä III ja -tie Helsinki-Turku. Tärkeitä yhteysvälejä ovat myös vt Helsinki-Jyväskylä, kehä III:n sisäpuolinen tieverkko, vt Tampere-Pohjanmaa, vt Helsinki-Kuopio, vt Tampere- Lahti-Kouvola, ja vt 6 Helsinki-Lappeenranta. Kriittisimpinä kehittämiskohteina nousevat esiin Kehä III ja sen sisäpuolinen tie-verkko. -tie Helsinki-Tampere kerää paljon kiitosta.

9 . Keskeiset toimialat -Ulkomaankauppa -Metsäteollisuuden puunhankinta -Tavarakuljetuspalveluiden tuottajat -Henkilöliikennepalvelujen tuottajat

10 Ulkomaankauppa Ulkomaankauppa on yleisesti tyytyväisin strategisista asiakasryhmistä. Tyytyväisyyttä koetaan etenkin ryhmälle tärkeimpiin asioihin kuten tiekuljetuksiin, satamiin, tieliikenteen terminaaleihin ja vesikuljetuksiin. Tiestöön liittyvistä tekijöistä tärkeimpiä ovat turvallisuus, hyvät kuljetusolosuhteet myös talviaikaan sekä toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuus. Näihin tekijöihin ollaan tyytyväisiä, etenkin toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuus on hyvällä tasolla. Päätiet, kaupunkiseutujen päätiet ja satamayhteydet ovat tärkeitä, ja niihin ulkomaankauppaa käyvät yritykset ovat melko tyytyväisiä. Kehä III:a ja Helsinki-Lappeenranta -tietä lukuun ottamatta ulkomaankauppaa harjoittavat ovat melko tyytyväisiä tärkeimpien yhteysvälien toimivuuteen.

11 Metsäteollisuuden puunhankinta Metsäteollisuuden puunhankinta on selvästi tyytymättömin kuljetusolosuhteisiinsa strategisista asiakasryhmistä. Tärkeimpiä tiestöön liittyviä tekijöitä ovat tieverkon turvallisuus sekä hyvät kuljetusolosuhteet niin päätiestöllä kuin muulla tiestöllä. Erityisen tyytymättömiä ollaan puunhankinnan kannalta erittäin tärkeiden vähäliikenteisten teiden kuljetusolosuhteisiin. Myöskään turvallisuuteen ja päätiestön kuljetusolosuhteisiin ei olla kovin tyytyväisiä. Kuljetusmuodoista niin tie-, rautatie- kuin vesikuljetuksiin ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. Rautaliikenteen terminaaleihin liittyen vastaajan antavat kritiikkiä.

12 Tavarakuljetuspalveluiden tuottajat Tiekuljetuksen ohella satamat ovat hyvin tärkeitä vastaajaryhmälle. Tärkein tiestöön liittyvä tekijä on tieverkon turvallisuus. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat päätiestön kuljetusolosuhteet sekä toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuuden korkea taso. Kuljetusolosuhteet ja turvallisuus saavat moitteita. Toimitusaikoihin ja kustannustehokkuuteen ryhmässä ollaan hieman tyytyväisempiä. Pääteiden merkitys on erityisen suuri ja lisäksi kaupunkiseutujen päätiestöä ja katuverkkoa sekä satamayhteyksiä pidetään tärkeänä. Enemmän kuin puolet vastaajista valitsi Kehä III:n yhdeksi tärkeimmistä yhteysväleistään ja joka toinen heistä oli tyytymätön sen toimivuuteen.

13 Henkilökuljetuspalveluiden tuottajat Tärkeimmät tiestöön liittyvät tekijät ovat turvallisuus ja hyvät liikkumisolosuhteet myös talvisin ja öisin. Lähes kolme kymmenestä vastaajasta suhtautuu negatiivisesti tieverkon turvallisuustilanteeseen. Myös ruuhkat koetaan ongelmaksi. Henkilökuljetuksille tärkeät kaupunkiseutujen päätiet ja katuverkko saavat osakseen huomattavan paljon kritiikkiä Jopa % vastaajista on tyytymättömiä katuverkon tilanteeseen. Ryhmän edustajista jopa 6 prosenttia moittii Kehä III:n toimivuutta.

14 . Muita havaintoja

15 Muita havaintoja Tutkimustulokset osoittavat, että strategisten asiakasryhmien valinnassa tehdyt oletukset pitävät paikkansa (mm. tieverkon eri osien ja tiestöön liittyvien tekijöiden merkitys eri ryhmille). Elinkeinoelämän asiakastutkimuksen tulokset korreloivat voimakkaasti tienkäyttäjätutkimuksen tuloksia niin pääteiden kuin muiden teiden osalta. Länsi-Suomeen ja Uudenmaan alueille keskittyy yli puolet vastaajien edustamien yritysten kuljetuksista alueellisesti katsottuna Aikataulujen pitävyyden merkitys korostuu erityisesti henkilökuljetuspalveluissa, myös elintarviketeollisuus toimii tiukalla aikataululla Henkilöauto on selvästi suosituin työmatkojen ja työssä matkustamisen väline ja se on myös ensisijainen kulkuväline toimipisteissä vieraileville asiakkaille Sijainnin merkitys on suuri sellaisilla toimialoilla joissa operatiivisen toiminnan kannalta on olennaista toimipisteen helppo saavutettavuus Vastaajat pitävät kuntia ja väylävirastoja luontaisimpana yhteydenottokohteina ja useampi kuin joka kolmas vastaaja toivookin nykyistä enemmän Tiehallinnon ja elinkeinoelämän väliseltä vuoropuhelulta

16 . Elinkeinoelämä kokonaisuutena

17 . Kuljetuksiin liittyvät toiminnot

18 Kuinka suuri merkitys seuraavilla kuljetuksiin liittyvillä toiminnoilla on yrityksenne liiketoiminnan kannalta? Seitsemän kymmenestä vastaajasta pitää tiekuljetusta tärkeimpänä yksittäisenä yrityksen liiketoimintaan vaikuttava kuljetuksiin liittyvänä toimintona Kuinka suuri merkitys seuraavilla kuljetuksiin liittyvillä toiminnoilla on yrityksenne liiketoiminnan kannalta Suurin merkitys Suuri merkitys Vähäinen merkitys Erittäin suuri, muttei suurin merkitys Ei kovin suuri merkitys Total N = 06 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Tiekuljetus,0,0,0,0,0, Tieliikenteen terminaalit, Tieliikenteen rajanylityspaikat, Rautatiekuljetus, Rautatieliikenteen terminaalit, Vesikuljetus, Satamat, Lentokuljetus, Lentoasemat, Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),

19 Kuinka tyytyväinen olette seuraavien kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa? Tiekuljetuksiin ollaan myös tyytyväisiä. Tieliikenteen rajanylityspaikat kirvoittavat vastaajilta myös negatiivisia mielipiteitä, Helsinki-Vaalimaa tielle kuljetuksensa keskittävistä tyytymättömiä on 8 % Kuinka tyytyväinen olette seuraavien kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa 8 Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = 0 Keskiarvo (asteikko - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Tiekuljetus,0,0,0,0,0, Tieliikenteen terminaalit, Tieliikenteen rajanylityspaikat, Rautatiekuljetus, Rautatieliikenteen terminaalit, Vesikuljetus, Satamat, Lentokuljetus, Lentoasemat, Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),

20 Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa? Kuljetusyritys, ei hoida yhdistettyjä Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin kuljetuksiin liittyviin toimintoihin Suomessa Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = 7 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0, Tiekuljetus, Tieliikenteen terminaalit, Tieliikenteen rajanylityspaikat,

21 Total Kuljetuksiin liittyvät toiminnot yrityksen liiketoiminnan kannalta Tiekuljetus on tärkein kuljetuksiin liittyvä toiminto ja siihen ollaan myös yleisesti kaikkein tyytyväisimpiä Total / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0, 7 6 Tiekuljetus Tieliikenteen terminaalit Tieliikenteen rajanylityspaikat Rautatiekuljetus Rautatieliikenteen terminaalit 6 Vesikuljetus 7 Satamat 8 Lentokuljetus 9 Lentoasemat 0 Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),0, 0 8 9,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

22 . Tiestöön liittyvät tekijät

23 Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tiestöön liittyvät tekijät ovat yrityksenne liiketoiminnalle? Tieverkon turvallisuus ja kuljetusolosuhteet nousevat vastaajien arvostuksissa korkeimmalle. Hyvin suuri merkitys on myös toimitusaikojen ennustettavuudella ja nopeudella sekä tiekuljetusten kustannustehokkuudella. Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tiestön kuljetusoloihin liittyvät tekijät ovat yrityksenne liiketoiminnalle Suurin merkitys Suuri merkitys Vähäinen merkitys Erittäin suuri, muttei suurin merkitys Ei kovin suuri merkitys Total N = 68 Keskiarvo (asteikko - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Toimitusaikojen nopeus 9-. Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso 9-. Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden,0,0,0,0,0,66,7, Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin 9-. Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 9-6. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 9-7. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 9-8. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 9-9. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan,98,7,8,7,, 9-0. Tieverkon turvallisuus, Mahdolliset muut tekijät,..009

24 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tiestöön seuraavien tekijöiden osalta? Muun tiestön kuljetusolosuhteet saavat kritiikkiä yli kolmasosalta vastaajista, myös talvi- ja yöajan kuljetusolosuhteisiin suhtaudutaan osin kriittisesti Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tiestön kuljetusoloihin seuraavien tekijöiden osalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % Toimitusaikojen nopeus 0-. Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso 0-. Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden,0,0,0,0,0,60,, Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin 0-. Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 0-6. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 0-7. Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 0-8. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 0-9. Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan,6,6,7,,90, Tieverkon turvallisuus, Mahdolliset muut tekijät, mm. tiestön kunto, suolaus, ruuhkat..009

25 Total Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Muun tiestön kuljetusolosuhteet ympärivuotisesti ja yöaikaan ovat kehityskohteita. Muut tekijät mm. tiestön kunto, suolaus, ruuhkat aiheuttavat vastaajissa myös negativiisia tunteita Total / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0, Toimitusaikojen nopeus Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 6 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 7 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 8 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 9 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan 0 Tieverkon turvallisuus Mahdolliset muut tekijät,0,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

26 . Tieverkon osat

27 Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tieverkoston eri osat ovat kuljetuksillenne? Kuinka merkittäviä seuraavat Suomen tieverkoston eri osat ovat kuljetuksillenne Suurin merkitys Suuri merkitys Vähäinen merkitys Erittäin suuri, muttei suurin merkitys Ei kovin suuri merkitys Total N = 70 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0, Päätiet, Kaupunkiseutujen päätiet, Katuverkko, Yhteydet satamiin, Yhteydet lentoasemille, Yhteydet rajaasemille,9-7. Vähäliikenteiset tiet,

28 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tieverkoston eri osien toimivuuteen omien kuljetustenne kannalta? Vastaajat antavat risuja erityisesti vähäliikenteisten teiden kunnosta; pääteihin tyytyväisyys on hyvää tasoa Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette Suomen tieverkoston eri osien toimivuuteen omien kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total N = 7 Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0, Päätiet, Kaupunkiseutujen päätiet, 9 -. Katuverkko, 9 -. Yhteydet satamiin, 8 -. Yhteydet lentoasemille, Yhteydet rajaasemille, 0-7. Vähäliikenteiset tiet,

29 Total Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Vähäliikenteisten teiden kuntoa kritisoidaan mutta samalla niiden merkitys kokonaisuuden kannalta jää suhteellisen alhaiseksi Total / Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys,0,,0 Päätiet Kaupunkiseutujen päätiet Katuverkko Yhteydet satamiin Yhteydet lentoasemille 6 Yhteydet rajaasemille 7 Vähäliikenteiset tiet, > Tärkeys >,0, 7,0 6,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >

30 . Yhteysvälit

31 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta? / Kehä III:een ja sen sisäpuoliseen tieverkkoon vastaajat suhtautuvat melko kriittisesti. -tie kerää paljon kiitosta Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % 6 E/-tie; Helsinki Tampere n=,0,0,0,0,0,0 0 E8/Kehä III n=9,6 7 7 E8/-tie; Helsinki Turku n=7, E7/-tie; Helsinki Jyväskylä n=, Kehä III:n sisäpuolinen tieverkko n=0,69 0 E/-tie; Tampere Pohjanmaa n=08,9 0 Tie nro ; Helsinki Kuopio n=0,8 Tie nro ; Tampere Lahti Kouvola n=0, 7 6 Tie nro 6; Helsinki Lappeenranta n=0, 8 Muu päätie Länsi-Suomessa n=99,

32 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta? / Vähäliikenteisten teiden toimivuutta arvostellaan voimakkaasti joka puolella maata Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 %,0,0,0,0,0 9 Muu päätie Etelä-Suomessa n=97, tie; Helsinki Pori n=9,0 9 E7/-tie; Jyväskylä Oulu n=88, 0 0 E8/8-tie; Turku Vaasa n=8,99 8 Vähäliikenteinen tie Länsi-Suomessa n=7,6 9 6 Muu päätie Itä-Suomessa n=68,0 6 6 E6/tie nro 9; Turku Kuopio n=67,0 0 Muu n=9,9 E8/8-tie; Vaasa Oulu n=8, Vähäliikenteinen tie Etelä-Suomessa n=7,8..009

33 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta? / Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette yhteysvälin toimivuuteen kuljetustenne kannalta Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyv.eikä tyytym. Tyytymätön Erittäin tyytymätön Total Kesk iarvo (asteik k o - ) 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 00 % 7 8 E8/-tie; Helsinki Vaalimaa n= Muu päätie Pohjois-Suomessa n=,0,0,0,0,0,9,0 Vähäliikenteinen tie Itä-Suomessa n=0,0 6 8 Tie nro ; Pori Jyväskylä Joensuu n=9, Tiet nro ; Vaasa Kuopio Joensuu n=, E7/-tie; Oulu Utsjoki n=, 0 Vähäliikenteinen tie Pohjois-Suomessa n=, Tie nro 0; Oulu Kuusamo n=0, E6/tie nro ; Kuopio Kuusamo n=6, Tie nro 6; Lappeenranta - Kajaani n=,08 0 E8/ tie nro ; Oulu Kilpisjärvi n=0,..009

34 Total Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / -tie, Kehä III ja -tie ovat selvästi tärkeimmät yhteysvälit Total - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys > 0,0 0,0 * 0,0 0, E/-tie; Helsinki Tampere E8/Kehä III E8/-tie; Helsinki Turku E7/-tie; Helsinki Jyväskylä Kehä III:n sisäpuolinen tieverkko 6 E/-tie; Tampere Pohjanmaa 7 Tie nro ; Helsinki Kuopio 8 Tie nro ; Tampere Lahti Kouvola 9 Tie nro 6; Helsinki Lappeenranta 0 Muu päätie Länsi-Suomessa 0,0 0,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys > *Tiekohtainen tärkeys laskettu tiekohtainen vastaajamäärä / total N..009

35 Total Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / Total - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys 0,0 0,0 * > Tärkeys > 0,0 0,0 Muu päätie Etelä-Suomessa -tie; Helsinki Pori E7/-tie; Jyväskylä Oulu E8/8-tie; Turku Vaasa Vähäliikenteinen tie Länsi-Suomessa 6 Muu päätie Itä-Suomessa 7 E6/tie nro 9; Turku Kuopio 8 Muu 9 E8/8-tie; Vaasa Oulu 0 Vähäliikenteinen tie Etelä-Suomessa 0, ,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys > *Tiekohtainen tärkeys laskettu tiekohtainen vastaajamäärä / total N..009

36 Total Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / Total - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys * > Tärkeys > 0,0 0,0 0,0 0,0 E8/-tie; Helsinki Vaalimaa Muu päätie Pohjois-Suomessa Vähäliikenteinen tie Itä-Suomessa Tie nro ; Pori Jyväskylä Joensuu Tiet nro ; Vaasa Kuopio Joensuu 6 E7/-tie; Oulu Utsjoki 7 Vähäliikenteinen tie Pohjois-Suomessa 8 Tie nro 0; Oulu Kuusamo 9 E6/tie nro ; Kuopio Kuusamo 0 Tie nro 6; Lappeenranta - Kajaani E8/ tie nro ; Oulu Kilpisjärvi 0, ,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys > *Tiekohtainen tärkeys laskettu tiekohtainen vastaajamäärä / total N

37 . Muut tekijät

38 Kuinka mahdollisena tai todennäköisenä pidätte, että yrityksenne vähentäisi tieliikenteen osuutta omissa kuljetuksissanne? Q8B Kuinka mahdollisena tai todennäköisenä pidätte, että yrityksenne vähentäisi tieliikenteen osuutta omissa kuljetuksissanne? TOTAL (n = 9) % En pidä sitä lainkaan mahdollisena 7 Pidän sitä mahdollisena, mutta en todennäköisenä Pidän sitä mahdollisena ja todennäköisenä

39 Mille alueille kuljetuksenne Suomessa pääasiallisesti keskittyvät? Länsi-Suomeen ja Uudenmaan alueille keskittyy alueellisesti katsottuna yli puolet vastaajien edustamien yritysten kuljetuksista Q9 Mille alueille kuljetuksenne Suomessa pääasiallisesti keskittyvät? TOTAL (n = 67) % Uusimaa, Itä-Uusimaa 0 Varsinais-Suomi, Satakunta, Ahvenanmaa, Pirkanmaa, Kanta- Häme, Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski- Pohjanmaa Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois- Karjala, Keski-Suomi 0 Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi 9 Koko Suomi Todellinen jakauma multikysymyksestä

40 Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne aikataulujen joustavuutta? Q Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne aikataulujen joustavuutta? TOTAL (n = 9) % Aikataulut joustavat vain joitakin minuutteja Aikataulut joustavat korkeintaan tunnin 7 Aikataulut voivat joustaa muutamia tunteja ilman suurta haittaa 7 Aikataulut voivat joustaa noin puoli päivää ilman suurta haittaa 7 Aikataulut voivat joustaa vuorokauden tai enemmänkin ilman suurta haittaa

41 Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne reittivalintojen joustoa? Q Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kuljetustenne reittivalintojen joustoa? TOTAL (n = 76) % Toimintamme on sidottu tiettyyn reittiin Vaihtoehtoisia reittejä ei käytännössä ole olemassa 7 Reittivalinnoissa on tyypillisesti muutama vaihtoehtoinen reitti Reittejä voidaan valita melko vapaasti vallitsevien liikenneolojen mukaan

42 Mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät yrityksenne henkilöstön päivittäisen työmatkojen ja työssä matkustamisen kannalta? Henkilöauto on selvästi suosituin työmatkojen ja työssä matkustamisen väline Q Mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät yrityksenne henkilöstön päivittäisen työmatkojen ja työssä matkustamisen kannalta? TOTAL (n = 9) % Kevyt liikenne (esim. jalankulku ja pyöräily) Joukkoliikenne (lähiliikenne) 9 Joukkoliikenne: (kaukoliikenne) Tieliikenne: henkilöauto 96 Lentoliikenne Todellinen jakauma multikysymyksestä..009

43 Entä mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät kun tarkastellaan asiakkaiden käyntejä yrityksenne toimipaikoissa? Q Entä mitkä seuraavista henkilöliikenteen muodoista ovat tärkeimmät kun tarkastellaan asiakkaiden käyntejä yrityksenne toimipaikoissa? TOTAL (n = ) % Kevyt liikenne (esim. jalankulku ja pyöräily) Joukkoliikenne (lähiliikenne) 0 Joukkoliikenne: (kaukoliikenne) 8 Tieliikenne: henkilöauto 96 Lentoliikenne Todellinen jakauma multikysymyksestä..009

44 Kuinka suuri merkitys toimivilla liikenneyhteyksillä on (kun vertaatte niitä muihin sijoittumiseen mahdollisesti vaikuttaviin tekijöihin), kun suunnittelette toimipaikkojenne sijaintia? Q Kuinka suuri merkitys toimivilla liikenneyhteyksillä on, kun suunnittelette toimipaikkojenne sijaintia? TOTAL (n = ) % Suurin merkitys 8 Erittäin suuri, muttei suurin merkitys 6 Suuri merkitys 0 Ei kovin suuri merkitys 8 Vähäinen merkitys

45 Mihin tahoihin olette yhteydessä, jos toivotte parannuksia liiketoimintanne kannalta olennaisiin liikenneoloihin? Kunnat ja väylävirastot ovat vastaajille tarpeen tullen selvästi luontaisimpia yhteydenottokohteita Q6 Mihin tahoihin olette yhteydessä, jos toivotte parannuksia liiketoimintanne kannalta olennaisiin liikenneoloihin? TOTAL (n = 0) % Kyseisen liikennemuodon väylävirastoon (Tiehallinto, Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus, Ilmailulaitos) 9 Kuntaan 69 Maakunnan liittoon Kansanedustajiin Liikenne- ja viestintäministeriöön 9 Edunvalvontajärjestöömme Kansainväliseen viranomaiseen 0 Muuhun tahoon..009

46 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette elinkeinoelämän ja Tiehallinnon väliseen vuoropuheluun? Useampi kuin joka kolmas vastaaja toivoo nykyistä enemmän Tiehallinnon ja elinkeinoelämän vuoropuhelulta Q7 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette elinkeinoelämän ja Tiehallinnon väliseen vuoropuheluun? TOTAL (n = 79) % Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen 9 En tyytymätön t. tyytyväinen Tyytymätön 8 Erittäin tyytymätön

47 . Vertailua toimialoittain

48 . Ulkomaankauppa

49 Ulkomaankauppa Kuljetuksiin liittyvät toiminnot yrityksen liiketoiminnan kannalta Ulkomaankaupan harjoittajat ovat yleisesti melko tyytyväisiä etenkin liiketoimintansa kannalta tärkeimpiin asioihin kuten tiekuljetuksiin, satamiin, tieliikenteen terminaaleihin ja vesikuljetuksiin Harjoittaa ulkomaankauppaa / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0,, Tiekuljetus Tieliikenteen terminaalit Tieliikenteen rajanylityspaikat Rautatiekuljetus Rautatieliikenteen terminaalit 6 Vesikuljetus 7 Satamat 8 Lentokuljetus 9 Lentoasemat 0 Yhdistetyt kuljetukset (esim. k-auto, perävaunu tai kontit junassa),,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >

50 Ulkomaankauppa Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuus ovat hyvällä tasolla Harjoittaa ulkomaankauppaa / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys >,0,,0,,0, Toimitusaikojen nopeus Toimitusaikojen ennustettavuuden korkea taso Tiekuljetusten kustannustehokkuus muihin mahdollisiin toimitusmuotoihin nähden Hyvät edellytykset erikoiskuljetuksiin Hyvät edellytykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin 6 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös talviaikana 7 Hyvät kuljetusolosuhteet päätiestöllä myös öisin 8 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä ympärivuotisesti 9 Hyvät kuljetusolosuhteet muulla tiestöllä yöaikaan 0 Tieverkon turvallisuus Mahdolliset muut tekijät,0,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >

51 Ulkomaankauppa Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Tieverkon eri osiin ollaan melko tyytyväisiä, ulkomaankaupalle on luonnollisesti suuri merkitys yhteyksillä satamiin Harjoittaa ulkomaankauppaa / Suomen tieverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys,0,,0 Päätiet Kaupunkiseutujen päätiet Katuverkko Yhteydet satamiin Yhteydet lentoasemille 6 Yhteydet rajaasemille 7 Vähäliikenteiset tiet, > Tärkeys >,0, 7 6,0,,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

52 Ulkomaankauppa Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta / Kehä III:a ja Helsinki-Lappeenranta tietä lukuun ottamatta ulkomaan kauppaa harjoittavat ovat melko tyytyväisiä tärkeimpien yhteysvälien toimivuuteen Harjoittaa ulkomaankauppaa - Yhteysvälin toimivuus kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys > Tärkeys > 60,0 0,0 0,0 0, E/-tie; Helsinki Tampere E8/-tie; Helsinki Turku E8/Kehä III E7/-tie; Helsinki Jyväskylä E/-tie; Tampere Pohjanmaa 6 Kehä III:n sisäpuolinen tieverkko 7 Tie nro ; Helsinki Kuopio 8 Tie nro 6; Helsinki Lappeenranta 9 Tie nro ; Tampere Lahti Kouvola 0 E7/-tie; Jyväskylä Oulu 0,0 0,0 0,0,0,,0,,0,,0,,0 > Tyytyväisyys >..009

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA Julkaistavissa 19.8.2009 klo 10 ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009: Yritysten näkökulma KESKUSKAUPPAKAMARI Elokuu 2009 Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, PL

Lisätiedot

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi 1 (14) 3.3.2015 Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi Tulokset tiivistetysti Matkat: - Tieverkon edelleen heikkenevä kunto on vaikutuksiltaan laajin haittatekijä suomalaisten matkojen toimivuudelle.

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisu 158 Kaisuliina Vihanti, Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen & Harri Rauhamäki Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Jyväskylä 2007 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4,

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle

Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle 2 Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

SEUTULOGISTIIKAN KILPAILUTEKIJÄT

SEUTULOGISTIIKAN KILPAILUTEKIJÄT SEUTULOGISTIIKAN KILPAILUTEKIJÄT Logistiikan benchmarkingkysely Forssan seudun kehittämiseksi Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa 8.9.2010 Jari Jokinen OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA KESKIKARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta ItäSuomen lääninhallitus SavoKarjalan tiepiiri PohjoisKarjalan liitto Kansikuva: SitoKuopio Oy

Lisätiedot

LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa

LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Myymälätilaa ERIKOISKAUPAN LIITTO ry Mannerheimintie 76 B 00250 Helsinki www.erikoiskaupanliitto.fi Helsinki 31.03.2005 TUOMAS SANTASALO Ky

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 ARTIKKELEITA Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Timo Lautanen Ph.D. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 1. Johdanto S uomessa

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Yhteystiedot Vuosi 2000 VR-Yhtymä Oy VR Osakeyhtiö Avecra Oy Oy Pohjolan Liikenne Ab Oy VR-Rata Ab Taloudellinen informaatio

Yhteystiedot Vuosi 2000 VR-Yhtymä Oy VR Osakeyhtiö Avecra Oy Oy Pohjolan Liikenne Ab Oy VR-Rata Ab Taloudellinen informaatio Vuosikertomus 2000 Vuosi 2000 Kaukoliikenteen tärkeimpiä tavoitteita oli täsmällisyyden parantaminen. Vuonna 2000 täsmällisyys nousi 93 prosenttiin. Seinäjoella ja Lappeenrannassa avattiin uudet matkakeskukset.

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia. Väliraportti

Lentoliikennestrategia. Väliraportti Lentoliikennestrategia Väliraportti 17.12.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lentoliikennestrategian tavoitteet... 2 Lentoliikennestrategian valmistelu... 3 3. Lentoliikenteen merkitys... 3 4. Lentoliikenteen

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 2012 Sisältö METKAMYLLY -MENETELMÄ... 3 TOIMINTAPERIAATTEET... 3 TUOTOKSET... 4 METKAMYLLYSTÄ PÄIJÄT-HÄME MYLLYKSI... 6 LÄHTÖTIEDOT... 6 PÄIJÄT-HÄMEMYLLYN

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Asiakastiedon käsittelyn kehittäminen VOL-alueella

Asiakastiedon käsittelyn kehittäminen VOL-alueella Marko Forsblom, Ville Lähde ja Vesa Männistö Asiakastiedon käsittelyn kehittäminen VOL-alueella Kesän 2004 analysointi Sisäisiä julkaisuja 32/2005 Asiakastiedon käsittelyn kehittäminen VOL-alueella 1

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa marraskuussa 2001. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa marraskuussa 2001. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palveluverkosto on jatkuvasti harventunut. Pankit ja postit ovat vähentäneet toimipaikkojaan, kyläkouluja ja -kauppoja on lopetettu. Osittain syinä ovat olleet väestön väheneminen ja

Lisätiedot