Kilpailun kehitys Venäjällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailun kehitys Venäjällä"

Transkriptio

1 VENÄJÄN FEDERAATION KILPAILUVIRASTO (FAS) Kilpailun kehitys Venäjällä Igor Artemyev, FAS:n pääjohtaja Helsinki, 2010

2 FAS:n toiminnan pääsuunnat

3 FAS:n toimintasuunnat FAS:n tehtävät kilpailulainsäädännön noudattamisessa: määräävän markkina-aseman väärinkäytön estäminen kartellien muodostumisen ehkäisy fuusioiden valvonta kilpailua haittaavien viranomaistoimien ehkäisy (mm. viranomaisten harjoittama suosinta) toimialakohtaiseen lainsäädäntöön (maa-, asunto-, vesi-, metsä-, kauppa- ja luonnonvarat) sisältyvien kilpailunormien noudattaminen 3

4 FAS:n toimintasuunnat luonnollisten monopolien toiminnan valvonta: luonnollisten monopolien toiminnan sääntely (mm. tasa-arvoista kohtelua koskevat kysymykset) kilpailua edistävien uudistusten turvaaminen luonnollisten monopolien sektoreissa vilpillisen kilpailun ehkäisy mainontaa koskevan lainsäädännön valvonta 4

5 FAS:n toimintasuunnat 5 ulkomaisten investointien valvonta valtion turvallisuuden ja maanpuolustuksen kannalta strategisissa sektoreissa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamisen valvonta kilpailulainsäädännön noudattamisen valvonta ulkomaankaupan toiminnan valtiollisessa sääntelyssä

6 Kilpailulainsäädännön kehitys Kilpailulaki (1991) 1. kilpailua koskeva lakipaketti (2006): - kilpailunsuojalaki - hallinnollisten lainrikkomusten koodeksin lakimuutokset 2. kilpailua koskeva lakipaketti (2009): - kilpailunsuojalain lakimuutokset - hallinnollisten lainrikkomusten koodeksin lakimuutokset - rikoskoodeksin lakimuutokset - muiden asetusten lakimuutokset 6

7 Kilpailulainsäädäntö

8 Kartellien muodostumisen ehkäisy etusijalla 2. kilpailua koskeva lakipaketti vahvistanut kartellien torjuntamenetelmät 8 horisontaalisten sopimusten kielto sinänsä, mistä johdettu vertikaalisten sopimusten kielto sinänsä yleiset poikkeukset vastuuvapauden myöntämistä koskevien määräysten tarkentaminen kartellien torjuntaosaston perustaminen ja kilpailuviranomaisten taloudellisten toimijoiden tarkastuksia koskevien valtuuksien laajentaminen liikevaihtoon sidotut sakot kartellitoiminnasta rikosvastuu (enimmäisrangaistuksena 7 vuotta vankeutta) korkeimman arbitraatiotuomioistuimen tuki

9 Määräävän markkina-aseman väärinkäytön estäminen 2. kilpailua koskeva lakipaketti tarkentanut seuraavat käsitteet: -mahdollisuus määritellä määrääväksi sellaisen yrityksen asema, jonka markkinaosuus on alle 35 % -tavaran monopolisesti korkean ja monopolisesti matalan hinnan käsitteiden merkittävät muutokset tarkan harkinnan menettelytapa määrittely perustuu markkinoiden laatuanalyysiin eikä puhtaasti määrälukuihin luonnollisten monopolien määräävä markkinaasema oletuksena kansalliset oman alansa johtavat yritykset (mm. valtioyhtymät) 9

10 Fuusioiden valvonta 2. kilpailua koskeva lakipaketti parantanut talouskeskittymien valvontaperiaatteita fuusioiden arviointi niiden kilpailuvaikutuksen näkökulmasta sulautumisia koskevien kynnysarvojen korottaminen: kilpailuviranomaisilta haettava etukäteishyväksyntä, mikäli ostajan taseiden vastaava-erien summa on yhteensä yli 7 mrd. ruplaa (175 milj. euroa) tai jos kyseisen henkilön/henkilöryhmän liikevaihto on yli 10 mrd. ruplaa (250 milj. euroa) fuusioiden kaksivaiheinen arviointisysteemi tiukempien tiedonantoa koskevien vaatimusten mukaan on paljastettava sulautumisen lopulliset hyödynsaajat ilmoitusvelvollisuus yritysjärjestelyistä, joissa sulautuminen tapahtuu sellaisen henkilöryhmän sisällä, joka on yhdistynyt rakenteensa perusteella kilpailuviranomaisilla on oikeus määrätä fuusioiden tuotteiden tietyn myyntimäärän tavaramarkkinoilla 10

11 Hallinnollisten raja-aitojen alentaminen 11 «Toinen monopolien vastainen paketti» vahvistaa hallintoelimiin kohdistuvaa valvontaa: Venäjän federaation kilpailuvirasto on saanut oikeuden valittaa oikeuteen federaation subjektien lainsäädäntöelinten säädöksistä, jotka antavat oikeuden perusteettomien etuoikeuksien antamiseen; Annettu mahdollisuus antaa määräyksiä perusteettomasti luovutetun omaisuuden palauttamisesta; Otettu käyttöön diskvalifiointi hallinnollisena vastuutoimenpiteenä valtion ja kunnallisten viranomaisten suhteen (enintään 3 vuotta). resurssien jakaminen kilpailua edistävästi; valtion omaisuuden myynti ainoastaan huutokaupalla valtion tilausten jakamisen valvonta; sanktiot.

12 Luonnollisten monopolien uudistus luonnollisten monopolien kilpailua edistävät uudistukset, mm. sähkövoimatalouden, tietoliikenteen, rautatieliikenteen, asunto- ja kunnallistalouden ja lentoasemapalveluiden aloilla tasa-arvoisen kohtelun säännöt 3. kilpailua koskeva lakipaketti 12

13 Julkiset hankinnat

14 Lakien noudattamisen valvonta valtion tilauksien osalta Venäjän federaation kilpailuviraston tehtäviksi ja toimivaltuuksiksi on näiltä osin määritelty: Federaation hyväksytty laki 94-FЗ «Tuotteiden, työnsuoritusten ja palvelujen tilaaminen valtion ja paikallishallintoelinten tarpeisiin». Lakien noudattamisen valvonnan välineet: määräaikaistarkastukset ja ylimääräiset tarkastukset valitusten käsittely -sivuston valvonta 14

15 Julkisten hankintojen yleiset suoritusmuodot 15 kilpailut huutokaupat sähköiset huutokaupat valtion tarpeita varten vain huudoissa hankittavien tuotelajien luettelo (Venäjän Federaation hallituksen asetus nro 236- R/ ), vain sähköisissä huudoissa hankittavien tuotelajien luettelo (Venäjän Federaation hallituksen asetus nro R/ )

16 Budjettivarojen säästö valvonnan tuloksena Liittovaltion lain nro 94-FZ voimaan astumisen jälkeen vuosien liittovaltion, alueellisen ja kunnallisen budjettien säästö oli YLI 770 MRD. RUB (19,25 mrd. EUR) 16

17 Sähköiset huutokaupat - julkisten hankintojen lupaava toteutusmuoto 5 sähköistä huutokauppaa tarjoajien tasavertainen asema tilaajalle merkittävää ajan- ja henkilöstösäästöä toimittajan tarjouksen valmistelukustannusten vähentäminen sähköisen asioinnin ansiosta mahdollisuus osallistua huutokauppaan toimistosta käsin tavallisen tietokoneen ja ohjelmiston avulla merkittävä tuotteen hinnan lasku 17

18 Ulkomaiset investoinnit

19 Ulkomaisten investointien valvonta strategisissa yhtiöissä Liitovaltion laki nro 57-FZ/ Ulkomaisista investoinneista kaupallisiin yhteisöihin, joilla on strateginen merkitys valtion turvallisuuden ja maanpuolustuksen kannalta laadittu strategisten taloussektoreiden luettelo määritetty ulkomaalaisten investoinneilleen hankittavan luvan haku- ja myöntämismenettely 19

20 Ulkomaisten investointien valvontatyypit strategisilla sektoreilla Etukäteisvalvonta: lupa-anomuksen jättäminen (artikla 8 kohta 2 tai 3). Valvonta jälkikäteen: ilmoittaminen (tietojen antaminen) sellaisen osakkeiden (osuuksien) määrän hankkimisesta tai omistamisesta, joka on 5% tai yli sen (artikla 14 kohta 3 ja artikla 16). 20

21 Lupa-anomuksen käsittelyprosessi Lausunto, anomus, tarkastuksen tulokset, informatiivinen ja analyyttinen aineisto, hyväksymistä koskevat päätösehdotukset Hallituksen ulkomaisten investointien valvontakomissio FAS valtuutettu elin Kysely puolustus- tai turvallisuusuhkasta tai sen puuttumisesta, anomus Vastaus 20 päivän kuluessa Liittovaltion toimeenpaneva turvallisuuselin Artiklassa 1 kohta 1 mainittu tiedustelu kansainvälisen sopimuksen olemassaolosta Päätös kansainvälisen sopimuksen olemassaolosta artiklan 10 kohta 4 vaatimuksia vastaavasti Valtiosalaisuutta valvova virastojen yhteiskomissio 21

22 Ulkomaisen sijoittajan strategisen taloudellisen yhteisön valvonnan aiheuttavien kauppojen solmimisen ehdot Hallituksen ulkomaisten investointien valvontakomission päätös alustavasta kaupan sopimisesta ja päätöksen voimassaoloaika Sopimuksen solmiminen velvoitteiden noudattamisesta (mikäli komissio on tehnyt päätöksen lain artiklan 11 kohdan 2 mukaisesti) Ulkomaisen sijoittajan kauppojen solmiminen komission päätöksen mukaisena aikana 22

23 Mahdolliset ulkomaiselle sijoittajalle koituvat velvollisuudet Valtiosalaisuuksiin pääsyn omaavan henkilön osallistuminen strategisen yhteisön hallintaelimiin; Tuotteiden toimittaminen valtion puolustustilauksiin; Mobilisaatioon liittyvien toimien suorittamisen tukeminen; Palvelujen järjestäminen hinnoilla, jotka on määritelty luonnollisia monopoleja koskevien lakien mukaisesti; Anojan esittämän liiketoimintasuunnitelman noudattaminen; Toimenpiteiden suorittaminen sotatilan tai poikkeustilan vallitessa alueella, missä yritys sijaitsee; Keskimääräisen vakituisen henkilökunnan ylläpitäminen määrätyn ajan; Yrityksen hyödyntämien liittovaltiolle merkityksellisen alueen uumenien kaivannaisten jalostaminen Venäjän federaation alueella. 23

24 Mainontaa koskeva lainsäädäntö

25 Mainontalainsäädännön noudattamisen valvonta «Antimonopoliviranomaisen» valtuudet: Liittovaltion mainoslain rikkomusten lopettamista koskevien ehdottomien määräysten rikkojien paljastaminen; Haasteiden esittäminen oikeuteen tai arbitraatio-oikeuteen mainostamiskiellon voimaan saattamiseksi; Vastuuseen saattaminen Liittovaltion lain mukaisesti hallinnollisista lainrikkomuksista; Mainoslaitteiden asentamisluvan epääminen kääntymällä arbitraatio-oikeuden puoleen; Ehdottomien määräysten antaminen viranomaisille koskien mainostamista koskevan Liittovaltion lain kanssa ristiriidassa olevien lakisäädösten peruttamista tai muuttamista; Anomusten esittäminen arbitraatio-oikeuteen sellaisten viranomaissäädösten kumoamisesta, jotka ovat kokonaan tai osin ristiriidassa mainontaa koskevien Liittovaltion asetusten tai säädösten kanssa. 25

26 Mainontalainsäädännön noudattamisen valvonta Vastamainonnan suorittaminen «Antimonopoliviranomainen» on oikeutettu esittämään oikeudelle tai arbitraatio-oikeudelle vetoomuksen perusteettoman mainoksen (vastamainoksen) julkisesta kumoamisesta, mikäli todetaan totuudenvastaisen mainoksen levittäminen ja antamaan vastaavan määräyksen. Oikeus määrittelee kumoamisen muodon, paikan ja ajankohdan. 26

27 Kauppaa koskeva lainsäädäntö

28 Kauppalaki 28. joulukuuta 2009 Venäjän federaation presidentti D.Medvedev allekirjoitti Liittovaltion hyväksytyn lain 381-FЗ «Kauppatoiminnan valtion sääntelystä Venäjän federaatiossa» Laki astui voimaan 1. helmikuuta 2010 Elintarvikkeiden toimitusta koskevat sopimukset tulee saattaa vastaamaan kyseistä liittovaltion lakia 30. kesäkuuta 2010 mennessä Kunta-alueiden ja kaupunginosien suhteen kyseisen liittovaltion lain artiklan 14 mukainen rajoitus on voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen. 28

29 Kauppalaki Kauppalaki sisältää useita normeja, jotka tähtäävät monopolien muodostumisen ehkäisyyn ja kilpailun kehittämiseen vähittäiskaupan alalla ja jotka on vahvistettu artikloissa 9, 13, 14 и 15 Artikla 9. Kauppatoimintaa harjoittavan taloudellisen toimijan ja elintarvikkeita toimittavan taloudellisen toimijan oikeudet ja velvollisuudet solmittaessa ja totetutettaessa elintarvikkeiden toimitussopimuksia. Artikla 13. Kauppatoimintaa harjoittavaa taloudellista toimijaa ja elintarvikkeita toimittavaa taloudellista toimijaa koskevat antimonopolisäännöt solmittaessa ja totetutettaessa elintarvikkeiden toimitussopimuksia. Artikla 14. Elintarvikkeilla kauppaa käyvän taloudellisen toimijan rajoitukset hankkia ja vuokrata kauppaliikkeistä lisätilaa. Artikla 15. Venäjän federaation subjekteja ja paikallishallinnon elimiä koskevat antimonopolivaatimukset kauppatoiminnan sääntelyssä Artikla 16. Valtion valvonta tämän liittovaltion lain noudattamisessa ja kunnallinen kauppatoiminnan valvonta 29

30 Kauppalaki Oikeudelliset seuraamukset lain noudattamatta jättämisestä Kaupat, jotka on mainittu lain artiklassa 7 ja solmittu sen vaatimusten vastaisesti ovat mitättömiä; Oikeus soveltaa mitättömän kaupan seurauksia Venäjän federaation siviililainsäädäntökoodeksin mukaisesti; Venäjän FAS:n haasteesta oikeus tekee päätöksen ulkomaisen sijoittajan tai henkilöryhmän äänten menetyksestä yhtiökokouksessa; Komission päätöksistä voi valittaa Venäjän federaation korkempaan arbitraatio-oikeuteen; Venäjän FAS:n päätöksistä, toimista (laiminlyönneistä) voi valittaa oikeuteen säädetyssä järjestyksessä; FASilla on oikeus sakottaa tiedon esittämisen laiminlyönnistä (hallintorikoslaki, art. 19.7) ja toimenpiteiden laiminlyönnistä, mikä on myötävaikuttanut lainrikkomukseen (hallintorikoslaki, art. 19.6). 30

31 Kilpailun edistäminen ja kansainvälinen yhteistyö

32 Kilpailun edistäminen Venäjän federaation kilpailuviraston toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus lakialoitteiden kansalaiskäsittely; lausuntojen valmistelu liittovaltion lakiluonnoksista ja hallituksen asetuksista kilpailulainsäädännön suhteen; kilpailun kehittämisohjelman laatiminen ja toteuttaminen; kansalaisten neuvoa-antavat ja toimialaneuvostot; säännöllinen yhteistyö tuomareiden kanssa kilpailulainsäädännön selvitystoiminnassa. «Kilpailun kehittämisen edistäminen» - eikaupallinen seura (Kilpailun edistämisseura) 32

33 Kansainvälinen yhteistyö aktiivinen osallistuminen kansainvälisten organisaatioiden toimintaan koskien kilpailupolitiikan ajankohtaiskysymyksiä ja kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa (OECD, ICN-verkosto, UNCTAD, APEC) kansainväliset sopimukset kartellien torjuntaan ja fuusioiden valvontaan liittyvä tiedonvaihto yhteiset tutkimukset IVY:n puitteissa osallistuminen kilpailua edistävään ulkomaankaupan säätelyyn 33

34 KIITOS HUOMIOSTANNE! 34

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut. osaaminen ja taloudellinen kannattavuus. Markkinointikartoitukset

Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut. osaaminen ja taloudellinen kannattavuus. Markkinointikartoitukset Jäsentiedote 5:2007 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARI SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA Luonnos 30.4.2013 1/52 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 4 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 74 79 SISÄLLYS N:o Sivu 74 Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.)

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.) Kilpailuoikeudellisen selvityksen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ovat laatineet asianajajat Hannu Pokela ja Sari Hiltunen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä. Osuustoiminnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön HE 142/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle CARIFORUMvaltioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA CE/TJ/fi 1 CE/TJ/fi 2 BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA 1300 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 131 EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO

SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO Jäsentiedote 2:2008 SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO 2/08 PÄÄTOIMITTAJALTA...5 SVKK:N YRITYSNEUVOJAN PALSTA...7 LAKIUUTISIA...10 Suunnitteilla ja käsittelyssä olevia esityksiä...10 Hyväksytyt lait ja määräykset...12

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

HE 50/2006 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 50/2006 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 50/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot